regulamin sprzedaży premiowej

Transkrypt

regulamin sprzedaży premiowej
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
Sprzedaż mieszkań w okresie 1 maj do 30 czerwca 2015 roku
I. Słowniczek użytych pojęć
Organizator:
Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bielsko Business Center 3 Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (adres: 00-751 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 47/51), zarejestrowana w
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231642, z kapitałem
zakładowym w wysokości 378.750,00 zł, Regon: 140101126, NIP: 5262852008, (zwana dalej:
BBC3).
Uczestnik:
Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej jest każda osoba fizyczna, która spełniła warunki przystąpienia
do Sprzedaży Premiowej, opisane w niniejszym Regulaminie, (dalej: Regulamin).
II. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Regulamin określa zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej organizowanych przez BBC3.
Określona w Regulaminie Sprzedaż Premiowa jest kierowana wyłącznie do osób fizycznych,
spełniających warunki określone Regulaminem.
Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.
Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Sprzedaży Premiowej.
Organizator jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział
w Sprzedaży Premiowej.
III. Warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej
1.
2.
3.
Uczestnikami Sprzedaży Premiowej mogą być osoby, które w okresie od 01.05.2015r. do
30.06.2015r. dokonały zakup mieszkania lub podpisały umowę przedwstępną na zakup
mieszkania należącego do BBC3 .
Organizator przewidział voucher o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do
wykorzystania w Sferze Wnętrz w Galerii SFERA galeria I dla każdego uczestnika Sprzedaży
Premiowej.
W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
IV. Zasady przyznawania nagród
1. Uczestnik Sprzedaży Premiowej po spełnieniu warunków Sprzedaży Premiowej opisanych
w rozdziale III otrzyma jeden voucher o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) do wykorzystania w Sferze Wnętrz w Galerii SFERA galeria I w terminie do 3 (słownie:
trzech) miesięcy od dnia zakupu mieszkania.
2. Znakiem legitymacyjnym uprawniającym do odbioru nagrody w Sprzedaży Premiowej jest akt
notarialny sprzedaży mieszkania.
3. Nagrody w Sprzedaży Premiowej będą wydawane uprawnionym Uczestnikom Sprzedaży
Premiowej w dniu podpisania aktu notarialnego lub przekazania mieszkania przez osobę
reprezentującą BBC3 w czasie tych czynności.
4. Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego lub wymiany nagrody na inną.
5. Zakupy realizowane w ramach otrzymanego vouchera nie podlegają innym promocjom
proponowanym przez punkty handlowe Sfery Wnętrz.
6. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody,
do której jest on uprawniony.
V. Podatek od nagród
1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody
związane ze sprzedażą premiową o wartości przekraczającej 760 zł są opodatkowane
podatkiem dochodowym w wysokości 10 % od wartości nagrody.
2. Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT Uczestnik jest obowiązany wpłacić BBC3 kwotę
należnego zryczałtowanego tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) podatku przed
wydaniem nagrody.
VI. Reklamacje i skargi
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Sprzedaży Premiowej powinny być składane w formie
pisemnej w terminie 30 dni od zakończenia Sprzedaży Premiowej lub przesyłane na adres
biura Organizatora: Bielsko Business Center 3 sp. z o.o., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko - Biała.
Reklamacje złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz opis
podstaw reklamacji.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnicy zostaną powiadomieni listownie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji w terminie 14 dni.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
VII. Komunikacja z Uczestnikami Sprzedaży Premiowej
1. Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących Sprzedaży Premiowej na prośbę
Uczestników.
2. Uczestnicy mogą się zwrócić z zapytaniami o wyjaśnienie wątpliwości do Organizatora tj. w
biurze Organizatora: Biuro Zarządu Galerii SFERA ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko - Biała lub
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 667 123 123.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
2. Regulamin dostępny będzie dla Uczestników Sprzedaży Premiowej w siedzibie Organizatora.