Výběrová bibliografie

Transkrypt

Výběrová bibliografie
KRAFL Pavel, doc. PhDr., Dr.
Výběrová bibliografie
Monografie / Kolektivní monografie
 Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Práce Historického ústavu AV ČR / Opera
Instituti historici Pragae, řada / series B Editiones, svazek / volumen 2, Praha: Historický ústav AV ČR
2003, 274+XXIV s.
 Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, Práce Historického
ústavu AV ČR, v. v. i. / Opera Instituti historici Pragae, řada / series C Miscellanea, svazek / volumen
19, Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008, 686+XL s. (editor)
 Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu
historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, Historie a kultura Líšně, svazek 1, BrnoLíšeň: Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, Kulturní centrum Líšeň 2009, 272+LXVIII s.;
druhé vydání, Historie a kultura Líšně, svazek 1a, Brno-Líšeň: Statutární město Brno – Městská část
Brno-Líšeň, Kulturní centrum Líšeň 2011, 268+XLVIII s. (editor)
 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.), tomus VII Fontes
Archivi terrae Moraviae Brunae, Pragae: Institutum historicum Academiae scientiarum Rei publicae
Bohemicae 2010, 496 s.
 Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera / The Regular Canons
of St. Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium of the Monastery, Práce
Historického ústavu AV ČR / Opera Instituti historici Pragae, řada / series B Editiones, svazek /
volumen 7, Praha / Prague: Historický ústav / Institute of history 2010, 400+XXXII s. (spoluautorky
Petra Mutlová a Dana Stehlíková)
 Almanach medievisty-editora / The Medievalist Editor´s Almanac, Praha / Prague: Historický ústav
/ Institute of History 2011, 238 s. (editor)
 Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly, Historie a kultura Líšně, svazek 2, BrnoLíšeň: Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň 2012, 208+XL s. (editor)
 Přehled publikací k dějinám a kultuře Líšně, Historie a kultura Líšně, svazek 4, Brno-Líšeň: Statutární
město Brno – Městská část Brno-Líšeň 2013, 142+XVI s.
Články (výběr)







Předhusitské synody olomoucké diecéze, Český časopis historický 94, 1996, s. 739-760
Přehled provinciálních synod Hnězdna z let 1206-1503, Slovanské historické studie 25, 1999, s. 5-34
Klášter augustiniánů kanovníků v Lanškrouně 1371-[1421?], Časopis Matice moravské 119, 2000, s.
177-216
Středověké diecézní synody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Časopis Národního muzea, řada
historická, 169, 2000, 1-2, s. 1-20
Provinciální synody hnězdenské církevní provincie do začátku 16. století, Prawo kanoniczne 43,
2000, s. 37-78
Legátská statuta pro Polsko a provinciální statuta Hnězdna do konce 15. století, Sborník archivních
prací 51, 2001, s. 395-438
Studium des mittelalterlichen kanonischen Rechts und der Kirchenverwaltung in der Tschechischen
Republik für die Jahre 1990-2000, Folia canonica. Review of Eastern and Western Canon Law 4,
2001, s. 155-166

















Czeska polonistyka historyczna w latach 1990-2000, Kwartalnik historyczny 109, 2002, 4, s. 71-98
(spoluautoři Miloš Řezník, Jaroslav Valenta)
Přehled česko-polských vztahů v 10.-15. století, Časopis Matice moravské 122, 2003, s. 147-180
Legátské a provinciální zákonodárství pro olomouckou diecézi od poloviny 13. století, Sborník
archivních prací 53, 2003, s. 551-581
Dokumenty konfraterni czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej połowy XV wieku. Z
archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie-Kazimierzu, Rocznik Biblioteki
Naukowej PAU i PAN w Krakowie 48, 2003, s. 9-29
Provincial and Legatine Statutes of the Archbishops of Prague, Quaestiones Medii Aevi Novae 8,
2003, s. 289-300
Zum Studium des mittelalterlichen kanonischen Rechts und der Kirchenverwaltung in der
Tschechischen Republik in den Jahren 1990 bis 2000, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte 121, Kanonistische Abteilung 90, 2004, s. 342-354
Zur handschriftlichen Überlieferung und zum Gebrauch der mittelalterlichen mährischen
Diözesanstatuten, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 122, Kanonistische
Abteilung 91, 2005, s. 408-420
Entwicklung und derzeitiger Stand der Edition Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV.,
Quaestiones Medii Aevi Novae 11, 2006, s. 349-361
Obiit frater..." Sonda do personálního složení východočeských konventů řeholních kanovníků sv.
Augustina do husitské revoluce, in: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., II., red.
Eva Semotanová, Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., řada C Miscellanea, sv. 16/2, Praha
2007, s. 199-225
Badania nad dziejami Polski, Śląska i stosunkami czesko-polskimi do końca XVII wieku w Republice
Czeskiej w latach 1990-2000, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 52, 2007, s. 449476
Církevní právo v Čechách a na Moravě ve 13.-15. století, in: Sacri canones servandi sunt.
Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, red. Pavel Krafl, Práce Historického
ústavu AV ČR, v. v. i., řada C Miscellanea, sv. 19, Praha 2008, s. 81-123
"Debemus caritatis operibus ferventer intendere." Výzkumy dějin řeholních kanovníků sv.
Augustina v Čechách a na Moravě období středověku za uplynulá desetiletí, Časopis
Matice moravské 128, 2009, s. 147-169
Inkorporacja kościołów do czeskich kanoników regularnych św. Augustyna w czasach
przedhusyckich. Przykład Rudnicy, Lanckorony i Kłodzka, in: Klasztor w kościele
średniowiecznym i nowożytnym, red. Marek Derwich – Anna Pobóg-Lenartowicz,
Warszawa – Wrocław – Opole 2010, s. 311-319
Klášter cisterciaček na Starém Brně v letech 1378-1419 ve světle listinného materiálu fondu E 9
Moravského zemského archivu v Brně, in: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie
Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. Andrzej Radzimiński – Dariusz Karczewski –
Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz – Toruń 2010, s. 459-468
Prawo kościelne w Czechach i na Morawach w średniowieczu, Echa Przeszłości 11, 2010, s. 19-36
Several Notes on the Position of Canon Law in Czech Legal Historiography, in: Vetera novis augere.
Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, I., red. Stanisław Grodziski –
Dorota Malec – Anna Karabowicz – Marek Stus, Kraków 2010, s. 447-458
Synody a synodální zákonodárství ve středovýchodní Evropě. Přehled bádání za posledních patnáct
let, Český časopis historický 111, 2013, 1, s. 117-143

Podobne dokumenty