ZNANE PYTANIA NA WEJŚCIÓWKACH 1.Podać def

Transkrypt

ZNANE PYTANIA NA WEJŚCIÓWKACH 1.Podać def
ZNANE PYTANIA NA WEJŚCIÓWKACH
1.Podać def.. dobroci i pasma przenoszenia
2. jak zmienia się parametry obwodu po dołączeniu Rw > 0 i jak zmienia się krzywa
rezonansowa (wzorami uzasadnić)
W ogólności oznacza to przy Rw=0 dobroć jest nieskończona, a im większe Rw, dobroć i
rozstrojenie bezwzględne maleją w stosunku 1+Rw/R i pogarszają się właściwości selektywne
obwodu – szerokość pasma przepustowego wzrasta ( też w powyższym stosunku )
3. napisać jakie pomiary dokonujemy w ćwiczeniu, w jakiej kolejności i co z tego wynika?
Odczytujemy z wykresu f0 dla którego ampituda Urm przyjmuje
wartość maksymalną, potem fd, fg dające pasmo 3dB, potem dzięki
tym wartościom obliczamy R, C oraz dobroć Q
4.narysować uniwersalne charakterystyki amplitudowa i fazowa obwodu RLC
(Osiowski, Szabatin t. 2 str. 152 rys. 4.6-6) i powiedzieć jakie wpływ ma Rw źródła.
(odpowiedz: nie ma wpływu). Co to jest krzywa rezonansowa. Podać wartości
spełniające tę zależność w szeregowym układzie rezonansowym.
Prąd w szeregowym obwodzie rezonansowym jest proporcjonalny do jego admitancji, zastem
uniwersalna krzywa ampitudowa krzywa rezonansowa jest jednocześnie wykresem w funkcji
zmiennej ξ modułu admitancji obwodu, unormowanej względem admitancji w rezonansie.
Korzystając z uniwersalnych krzywych rezonansowych będących funkcjami tylko jednej zmiennej
– rozstrojenia bezwzględnego ξ – można w istotny sposób uprościć analizę obwodu
rezonansowego.
5.Narysowac charakterystyki amplitudowe napiec na elementach R, L i C obwodu
(Osiowski, Szabatin t. 2 str. 155, rys. 4.6-8)
6.jak przy pomocy woltomierza i generatora zbadac parametry obwodu
rez.Podstawowe parametry to częstotliwość rezonansowa fr, dla niej na woltomierzu
pojawią się największe napięcie, fr odczytujemy z generatora. Pasmo przenoszenia to
wartości, dla których U jest dokładnie sqrt(2) razy mniejsze od wartości maksymalnej dla
fr: B=fg-fd. Dobroć Q = fr/B