Odszed³ dobry cz³owiek

Transkrypt

Odszed³ dobry cz³owiek
S³awno
Dar³owo
o sesji Rady Miasta
oraz o stra¿ackim
podsumowaniu roku
Malechowo
o w charytatywnym balu,
na którym byli wszyscy
maj¹cy czu³e serca
co dostali tutejsi policjanci
od Komendanta
Powiatowego
Postomino
o Morsach z Klubu Wiking,
którzy uczestniczyli w
miêdzynarodowej imprezie w
Mielnie
Nr. 8 (29) cena:1,50z³
22.02.2007 r.
Tygodnik
S³awno
Mia³o taniej pójœæ
Dzia³ka, przy placu Wyszyñskiego w
S³awnie, za któr¹ miasto wziê³o 201
tys. z³ plus VAT (razem 245tys.220 z³)
mia³a byæ w ubieg³ym roku sprzedana
w drodze bezprzetargowej
w³aœcicielowi s¹siedniej posesji.
Ziemia pomimo, ¿e stanowi osobn¹
dzia³kê, zosta³a wystawiona do
sprzeda¿y na poprawê warunków
zagospodarowania dzia³ki s¹siedniej.
Cena oszacowania wynios³a 9 tys. 120
z³ bez VAT. Dotarliœmy do projektu
uchwa³y Rady Miasta w tej kwestii.
Projekt, który wed³ug Witolda
Petrulisa, radcy prawnego UM, nie
budzi ¿adnych zastrze¿eñ formalnoprawnych by³ g³osowany na
posiedzeniu Rady Miasta w dniu
31.07.2006 r. Jednak ju¿ wtedy
transakcja musia³a wzbudziæ
w¹tpliwoœci radnych skoro przeciwko
sprzeda¿y g³osowa³o 12 spoœród nich.
Trzech siê wstrzyma³o. Byli to: Maciej
Bobek, Waldemar Gertner i Stanis³aw
Zaborowski. Dzia³ki nie sprzedano
dziêki czemu po pó³ roku uda³o siê
znaleŸæ nabywcê (firma HB Investment
z Gryfic) za kwotê ponad 20 razy
wiêksz¹.
grafika
Odszed³ dobry cz³owiek
Spó³ka z o.o.
75-648 Koszalin, ul. Leœna 3
tel. 094 347 42 97, fax. 094 345 01 56
e-mail: www.k-ort.com k-ort1
wp.pl
[email protected]
ZAPRASZAMY
DO NASZEGO SKLEPU
W S£AWNIE
ul. 1-go Pu³ku U³anów 9
tel. 059 810 63 01, 604 618 212
czynny: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
REALIZUJEMY ZLECENIA
W ZAKRESIE:
T³umy mieszkañców naszego powiatu (i nie tylko), parlamentarzyœci i radni wszelkiego szczebla samorz¹dów ¿egnali Wincentego Jêdruszczaka, dzia³acza Samoobrony i wiceprzewodnicz¹cego Zachodniopomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego.
Informacja o jego œmierci dos³ownie wstrz¹snê³a s³awieñsk¹ spo³ecznoœci¹. Zmar³ w
wieku 69 lat na zawa³ serca.
poligrafia
- informacyjna
- foldery
- na samochodach
- ulotki
- plansze, szyldy
- plakaty
- banery, kasetony
- wizytówki
- litery z styroduru
- pocztówki
- konstrukcje noœne
- samokopia
- totemy reklamowe
- kalendarze
- grawerton kolorowy
- ploter CAD
- piecz¹tki
Foldery A-4 obustronnie
- foto kubki
pe³ny kolor
- strony www
2500 szt. + 1000 wizytówek
- introligatornia
1000 z³ brutto
Podziêkowanie
Klasa III Liceum Profilowanego Zarz¹dzanie Informacj¹
przy ZSA w S³awnie sk³ada serdeczne podziêkowania
za pomoc finansow¹ w zorganizowaniu studniówki
darczyñcom:
-firma Trans Kachel 2
-Us³ugowo-Produkcyjny Zak³ad Stolarski Roman
JóŸwik
-"Ró¿a Wiatrów" Ryszard Król
-Pañstwo D.R. Bujkowie
-"Olszewski i synowie"
-PSS Spo³em
-Burmistrz Miasta S³awno
AURORA KOMINKI
Zatrudni, przyuczy
do
pracowni kamieniarskiej
w S³awnie
Wymagane prawo jazdy
Dar³owo, Al. Wojska Polskiego 57 (obok ronda)
tel./fax 0-94 314 40 50
e-mail:polart_darlowo
poczta.onet.pl
e-mail:[email protected]
obserwator nr 8 dobry.p65
1
KORT
.
SPRZÊT ORTOPEDYCZNY I
REHABILITACYJNY
Zak³ad Sprzêtu Ortopedycznego
K-ORT
Tel. 059 810 66 35
www.aurorakominki.pl
Poradnia Proktologiczna
Specjalistyczny
Prywatny Gabinet Lekarski
Choroby
Jelit i Odbytu
Lek. med. Maciej Pasieka
specjalista chirurg
S³awno ul. Basztowa 23
Uzgadnianie terminu wizyty
codziennie w godz. 8-16
tel. 059 810 62 32
2007-02-24, 11:24
ZAOPATRZENIA
ORTOPEDYCZNEGO
WÓZKI INWALIDZKIE
BALKONIKI I PODPÓRKI
LASKI I KULE
GORSETY
PROTEZY KONCZYN DOLNYCH
APARATY ORTOPEDYCZNE
I ORTEZY
BUTY ORTOPEDYCZNE
I PROFILAKTYCZNE
* sprzêt ortopedyczny wykonujemy
indywidualnie i produkujemy seryjnie
W RAMACH
REFUNDACJI NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
ORAZ
SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ
BEZP£ATNY DOWÓZ DO
DOMU PACJENTA
ŒRODKÓW POMOCNICZYCH
PERUKI
PROTEZY PIERSI
PASY PRZEPUKLINOWE I
BRZUSZNE
MATERACE I PODUSZKI
PRZECIWODLE¯YNOWE
WORKI STOMIJNE I USTROMIJNE
OFERUJEMY MO¯LIWOŒÆ
KONSULTACJI
SPECJALISTYCZNEJ
ORAZ
DOBORU SPRZÊTU W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA KLIENTA
DYSTRYBUTOR
PIELUCHOMAJTEK
PIELUCH ANATOMICZNYCH
KOSMETYKÓW
FIRMY
PAUL HARTMANN, TENA I SENI
BEZP£ATNA INFOLINIA
0 800 121 444
Wa¿ne sprawy
2
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
Tychowo
S³awno.
Ga³êziowa mafia?
Na sesji o dietach
W Tychowie pod pozorem
kosmetycznej przecinki ga³êzi
kaleczy siê i niszczy dorodne
drzewa. Œcinane s¹ zdrowe
ga³êzie, które potem s³u¿¹ za
opa³ - tak¹ informacjê
otrzymaliœmy w miniony
poniedzia³ek.
- Proszê przyjechaæ i zobaczyæ,
ciêcie zaczyna siê w sobotê gdy
urzêdy s¹ nieczynne i nikt tu nie
przyjedzie na kontrolê - twierdzi³
nasz informator.- Ci co to robi¹
czuj¹ siê bezkarni - to
prawdziwa mafia bo stoj¹ za tym (tu
wymienione s¹ nazwiska i pe³nione
funkcje)
Na miejscu okaza³o siê, ¿e wzd³u¿ szosy
do Kczewa oraz przy polnych drogach
wyciêto grube konary drzew, które na
pewno nie by³y ani chore ani uschniête
(pisz¹cy te s³owa jest drzewiarzem z
zawodu). Widaæ drzewa, którym wyciêto
grubszy, zdrowy konar pozostawiaj¹c
du¿o cieñszy. Niektóre klony
przypominaj¹ nadwiœlañskie wierzby.
Liczymy 1,2,3... po chwili okazuje siê, ¿e
nie warto tego liczyæ - tak du¿o drzew
okaleczono.
Z³oœci nie potrafi¹ ukryæ miejscowi
hodowcy pszczó³:
- Przecie¿ niszczenie koron klonów
zagra¿a naszym pasiekom. Klon kwitnie
jako pierwszy z drzew miododajnych
zapewniaj¹c obfity po¿ytek.
Jak ustaliliœmy ciêciem zaj¹³ siê S. mieszkaniec Tychowa. Trwa³o kilka dni.
Efekty widzieliœmy na w³asne oczy.
- Kto zezwoli³ na to ciêcie? - pytam
Krzysztofa Wieczorka, so³tysa Tychowa,
Zimowy zlot na patelni
przyby³ym na imprezê amatorom
militariów, zapewnia siê darmowe
przeja¿d¿ki czo³gami, transporterami i
innymi wojskowymi pojazdami . Oprócz
tego w kinie zlotowym bêdzie mo¿na
obejrzeæ hit o wojnie w Afganistanie rosyjski film "Kompania". Odbêdzie siê
te¿ Jantar Cup, pierwszy turniej
paintballowy.
Odszed³ Wincent Jêdruszczak
Jeszcze kilka dni temu umawia³em siê z
Wincentym na rozmowê o jego pierwszej
pracy na terenie s³awieñskiego powiatu.
O tym co pamiêta z tamtych czasów.
Mieliœmy te¿ pogadaæ o ró¿nych
ciekawostkach dotycz¹cych Kosierzewa
i okolic, a tak¿e o wielu innych
sprawach, które warto ocaliæ od
zapomnienia. Niestety, nadmiar
obowi¹zków nie pozwoli³ mi na to.
Dzisiaj ¿a³ujê, ¿e nie rzuci³em
wszystkiego i nie popêdzi³em do
Kosierzewa. Tym odejœciem straciliœmy
wiele z tego co móg³by nam przekazaæ.
Czeœæ jego pamiêci.
Mieczys³aw Siwiec
Wincenty Jedruszczak by³ absolwentem Technikum Rolniczo-Hodowlanego w
Okszowie. Na naszym terenie zaczyna³ jako agronom powiatowy w gminach
Je¿yczki, Dobies³aw, Sieciemino i Dar³owo. Potem ( w 1962 r. ) trafi³ do
Kosierzewa gdzie przez ponad 40 lat kierowa³ Ferm¹ Zwierz¹t Futerkowych. Przez
wiele lat by³ opiekunem spo³ecznym w gminie Malechowo oraz ³awnikiem w S¹dzie
Rejonowym w Koszalinie. Od 1990 r. przez 4 kadencje by³ radnym Rady Gminy
Malechowo. Od listopada 2006 r. reprezentowa³ powiat s³awieñski w samorz¹dzie
wojewódzkim pe³ni¹c tam funkcjê Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego.
obserwator nr 8 dobry.p65
2
te¿ ile z tych kwot bêdzie potr¹cane jeœli
radny nie bêdzie mia³ usprawiedliwionej
nieobecnoœci na sesji, komisji lub
zarz¹dzie. I tak za nieobecnoœæ radnego
na posiedzeniach sesji Rady Powiatu
zostanie mu potr¹cone 10% diety,
komisji Rady Powiatu - 5% diety a
Zarz¹du Powiatu, w przypadku radnych
pe³ni¹cych funkcje nieetatowych
cz³onków Zarz¹du Powiatu- 5% diety.
Tyle samo zabior¹ radnym gdy
samowolnie i bez zgody
przewodnicz¹cego opuszcz¹ któreœ z
wy¿ej wymienionych posiedzeñ.
S³awno
pokazujê przy tym zdjêcia okaleczonych
drzew.
- Ju¿ zabroni³em tego procederu - mówi
so³tys. - Zezwolenie da³a gmina na
wniosek so³tysa z Warszkówka.
Do przyciêcia ga³êzi nie jest potrzebna
decyzja administracyjna taka jak do
œciêcia drzewa. Procedura jest o wiele
prostsza. Do urzêdu wp³ywaj¹ podania i
za zgod¹ so³tysa wydawane s¹
pozwolenia na korektê koron drzew czyli
usuwanie suchych lub po³amanych
ga³êzi. Nadzór nad tego typu sprawami
sprawuje so³tys danej miejscowoœci.
- Nie demonizowa³bym tej sytuacji bo
drzewa nie zosta³y zniszczone a jedynie
wycinaj¹cy przekroczyli zakres robót twierdzi Krzysztof Frankenstein z
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska UG
S³awno. - Ewentualnie mo¿na to
kwalifikowaæ jako nieuprawniony zabór
drewna, nasza rola jako ochrony
œrodowiska koñczy siê na
poinformowaniu wójta o zaistnia³ym
przypadku.
Mieczys³aw Siwiec
Dar³owo
Od jutra do niedzieli na dar³owskiej
"Patelni" ma siê odbyæ pierwszy zimowy
Zlot Historycznych Pojazdów
Wojskowych. G³owny organizator
imprezy Marian Laskowski zapewnia, ¿e
frekwencja bêdzie du¿a poniewa¿ w
kraju i na œwiecie nie brakuje twardzieli,
którym nie z³a straszna pogoda, i którzy
chc¹ siê sprawdziæ w ekstremalnych
warunkach. Wzorem letniego zlotu,
Na najbli¿szej sesji Rady Powiatu
(wtorek 27.02) radni zajm¹ siê miêdzy
innymi uchwalaniem wysokoœci
wynagrodzenia za swoj¹ pracê.
Proponowane s¹ miesiêczne
zrycza³towane diety w kwotach:
1.700 z³ dla Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu i radnych pe³ni¹cych funkcje
nieetatowych cz³onków Zarz¹du
Powiatu, 1.150 z³ maj¹ dostaæ
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu i
radni pe³ni¹cy funkcje przewodnicz¹cych
komisji sta³ych Rady Powiatu. Szeregowi
radni otrzymaj¹ po 800 z³. Rada ustali
Kto Naczelnikiem Oœwiaty?
W Starostwie Powiatowym odby³ siê
konkurs na Naczelnika Wydzia³u
Oœwiaty. Jak wczeœniej wspominaliœmy
jednym z kandydatów by³ Konrad
Woszczyk, od kilku lat nauczyciel z
Malechowa. Jego g³ównym konkurent to
Sebastian Dereñ, który zaraz po
powstaniu powiatu by³ ju¿ naczelnikiem
tego wydzia³u. Konkurs pozosta³ nie
rozstrzygniêty bo ¿aden z kandydatów
nie spe³nia³ wymogów ( m.in. 2 lata
pracy w samorz¹dzie). W zasadzie
najbli¿ej granicy okreœlonej w
regulaminie konkursu by³ Sebastian
Dereñ, który przez 19 miesiêcy pracowa³
w Starostwie Powiatowym. Jego g³ówny
konkurent Konrad Woszczyk nigdy nie
pracowa³ w administracji samorz¹dowej
(by³ jedynie radnym Rady Miasta w
S³awnie). Brak rozstrzygniêcia konkursu
sprzyja podjêciu decyzji o powierzeniu
pe³nienia obowi¹zków naczelnika
wydzia³u oœwiaty. Tutaj wiêksze szanse
wydaje siê mieæ, zwi¹zany z PiS-em
Konrad Woszczyk, który problemy
oœwiaty zna dos³ownie "od kuchni".
- Jesteœmy po rozmowach z
kandydatami - mówi Robert Stêpieñ,
Wice Starosta s³awieñski. - Teraz
wszystko zale¿y od Starosty. Myœlê, ¿e
decyzjê podejmie w nastêpnym
tygodniu.
Ludzie listy pisz¹
Kilka naszych publikacji wywo³a³o ¿yw¹ reakcjê Czytelników. Poni¿ej przedstawiamy
listy i e-maile, które dotar³y do redakcji a które zawieraj¹ ró¿ne sugestie i odczucia
Czytelników oraz propozycje tematów jakimi powinniœmy siê zaj¹æ. Z naszej strony
obiecujemy, ¿e problemami poruszanymi w korespondencji zajmiemy siê w miarê
mo¿liwoœci.
O oœwiadczeniach radnych
Drogi Obserwatorze!
Dziwi¹ mnie i moich znajomych
oœwiadczenia maj¹tkowe radnych ze
S³awna, przynajmniej niektórych. Czy w
tych oœwiadczeniach nie trzeba pisaæ
prawdy? Bo go³ym okiem widaæ, ¿e
ukryto wiele dochodów, zarobków
legalnych i nielegalnych. Wielu radnych
wcale nie poda³o, ile zarobili jako radni,
chocia¿ te zaszczytne funkcje "pieœcili"
ju¿ w poprzedniej kadencji. S¹ to : Duder
Marek, Gertner Waldek, Grzegorczyk
Miros³aw, Têgosik Krystyna i Zaborowski
Stanis³aw. Do tego radni ukrywaj¹
dochody. Np. radny (***) nie wykaza³ w
oœwiadczeniu zarobków z piekarni, gdzie
pracuje jako elektryk i za przewijanie
silników na czarno. Wykaza³ tylko ok.
700 z³. zasi³ku. I z tego ¿yje i jeŸdzi
samochodem, którego nie wykaza³.
A dlaczego radna Têgosik nie ujawni³a
zarobków z tego sklepu na Rapackiego i
z Dar³ówka, gdzie napêdza dzieci na
kolonie? Mo¿e wyt³umacz¹ siê przed
wyborcami, dlaczego nie pisz¹ prawdy.
Musicie te¿ wyjaœniæ dlaczego radni
kupuj¹ sobie od miasta mieszkania za
œmiesznie ma³e pieni¹dze, chocia¿ ju¿
mieszkanie maj¹. Radny (***) kupi³
mieszkania w centrum S³awna za mniej
ni¿ tysi¹c za m2. Ja chodzi³em i prosi³em
Pana Burmistrza o przydzia³ tego
mieszkania, ale nie jestem radnym. Za
tyle to ja bym to mieszkanie kupi³. Niech
to wyjaœni Burmistrz.
A co jest z tymi mandatami, które mieli
utraciæ?
Proszê o zachowanie nazwiska do
wiadomoœci Redakcji poniewa¿ w³adza
potrafi zemœciæ siê na tych, co siê
skar¿¹.
(***) - nazwiska radnych do wiadomoœci
Redakcji
Zajmijcie siê t¹ spraw¹!
Dlaczego nie piszecie jak powsta³a
pewna spó³ka, która za rz¹dów
poprzedniej ekipy, od miasta kupi³a
teren, który zaraz sprzeda³a dla
inwestora buduj¹cego Intermarche? Albo
o tym: jakie by³y losy pewnej cmentarnej
dzia³ki, kupionej i szybko sprzedanej w
podobny jak powy¿ej sposób?
O mostku ko³o targowiska
Pozdrawiam. Przeczyta³em ostatni nr
Obserwatora na mostku nic nie dzieje
sie do dziœ.Mysle ¿e pan Burmistrz
przyzwyczaj¹ mieszkañców do odleg³ej
lokalizacji targowiska. A do nastêpnego
2007-02-24, 11:24
nr-u polecam: ul. Szopena na UM taka
pisownia a na wiêkszoœci budynków
Chopina. Obydwie s¹ poprawne ale na
tej samej ulicy??? I na pewno chodzi o
Fryderyka. Wszystkiego dobrego
Wydarzenia
Obserwator Lokalny. 22 luty 2007r.
S³awno
S³awno
Znikn¹³ „witacz”
Nie postrze¿enie ze s³awieñskiego
krajobrazu znikn¹³ tzw. "witacz"
wykonany kilka lat temu przez
miejscowego artystê rzeŸbiarza
Bogus³awa Migla. RzeŸba ludzika obok
herbu miasta i rzeŸbionej tablicy z
napisem S³awno, sta³a przy wjeŸdzie do
miasta od strony Koszalina. W ubieg³ym
roku teren zosta³ sprzedany a "witacz"
zas³oniêty przez domki kempingowe .
Ju¿ wtedy zainteresowaliœmy siê jego
losem. Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e
wiceprzewodnicz¹cy ówczesnej Rady
Miasta nie wiedzia³ nic o sprzeda¿y
dzia³ki i na sesji zapyta³ siê: "kto pozwoli³
na postawienie domków przed
witaczem"?.
Obecnie nowy w³aœciciel dzia³ki
zdemontowa³ kompozycje. Jak siê
Montowanie „witacza”. Nikt wtedy nie
nieoficjalnie dowiedzieliœmy ma zostaæ
przewidywa³ jaki los go spotka
ona odtworzona gdzieœ na terenie miasta.
- Cieszê siê, ¿e moja praca nie bêdzie zmarnowana i pociêta na opa³, bo jakby nie
by³o kosztowa³a mnie sporo pracy - mówi Bogus³aw Migel, autor kompozycji rzeŸb. - A
by³o co robiæ bo ca³oœæ jest wykonana z drewna dêbowego, tylko ten ludek wykonany
jest z lipy.
S³awno
Roczna narada stra¿aków
Z udzia³em nadbrygadiera (genera³a) Marka Kowalskiego stra¿acy ze s³awieñskiego
powiatu podsumowali ubieg³oroczne dzia³ania. Statystyka wygl¹da³a nastêpuj¹co:
zanotowano 1108 interwencji jednostek ochrony przeciwpo¿arowej. Z czego 467 razy
wyje¿d¿ano do po¿arów, 582 razy do miejscowych zagro¿eñ a 59 alarmów by³o
fa³szywych. A¿ 208 interwencji dotyczy³o umyœlnych podpaleñ. 284 razy likwidowano
nietypowe zachowania zwierz¹t, gniazda owadów oraz inne zagro¿enia miejscowe.
Najczêœciej interweniowano w S³awnie (215 razy) najrzadziej w gminie Malechowo
(140 razy). Poni¿ej najbardziej charakterystycznych zdarzeniach w ubieg³ym roku:
20. 01. 2006 roku o godz. 06.15
zg³oszono po¿ar budynku mieszkalnego
w miejscowoœci S³awsko gm. S³awno. W
chwili dojazdu zastêpów, po¿arem objêty
by³ ca³y budynek. Dzia³ania polega³y na
podaniu pr¹dów gaœniczych wody w
natarciu z jednoczesna obrona
przyleg³ych obiektów oraz ewakuacji z
pal¹cego siê budynku dwóch osób i
prowadzeniu resuscytacji do czasu
przybycia pogotowia ratunkowego. W
wyniku po¿aru jedna osoba ponios³a
œmieræ, spaleniu uleg³a konstrukcja
dachu wraz z poddaszem.
06. 03. 2006 roku o godz. 04.21
zg³oszono po¿ar budynków
gospodarczych w miejscowoœci Bartolino
gm. Malechowo. Po¿arem objêty by³ ca³y
kompleks obiektów gospodarczych. W
wyniku po¿aru jedna osoba ponios³a
œmieræ, spaleniu uleg³a obora, stodo³a,
stolarnia, 3 szt. byd³a, maszyny rolnicze,
narzêdzia stolarskie, 15 ton zbo¿a.
27. 03. 2006 roku o godzinie 18.46
zg³oszono wybuch w budynku
mieszkalnym w Dar³owie przy ulicy E.
Plater. Po dojeŸdzie na miejsce
zdarzenia stwierdzono wybuch
nieustalonej substancji w wyniku czego
naruszona zosta³a konstrukcja budynku.
Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na
podaniu pr¹du gaœniczego wody w
natarciu, ewakuacji mieszkañców,
udzieleniu pomocy przed lekarskiej
osobie poparzonej, od³¹czeniu dop³ywu
gazu, energii elektrycznej oraz wody,
zabezpieczeniu elementów
konstrukcyjnych budynku przed jego
dalszym zawaleniem. W wyniku
zdarzenia uszkodzeniu uleg³y stropy
budynku, œciana frontowa, wewnêtrzne
œciany noœne oraz dzia³owe,
obserwator nr 8 dobry.p65
3
3
wyposa¿enie budynku.
24. 04. 2006 roku o godzinie 10.36
powiadomiono PSK w S³awnie o
przesy³ce niewiadomego pochodzenia w
Urzêdzie Pocztowym w S³awnie przy
ulicy Polanowskiej. Stwierdzono, i¿ z
paczki wydobywa siê p³yn. Dzia³ania
stra¿y po¿arnej polega³y na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
ewakuacji pracowników, ewakuacji
przesy³ki z budynku, zabezpieczeniu
wycieku. Przyby³a na miejsce akcji
Policja ustali³a dane w³aœciciela
przesy³ki. Paczkê przekazano s³u¿bom
Sanepidu, które po wstêpnych
badaniach odda³y j¹ w³aœcicielowi.
05. 10. 2006 roku o godz. 19.28
zg³oszono zaginiêcie na akwenie
wodnym w miejscowoœci Grabowo gm.
Malechowo dwóch mê¿czyzn. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia zastano
pozostawiony na brzegu akwenu
samochód zaginionych osób oraz
dryfuj¹c¹ po wodzie ³ódŸ. Dzia³ania
stra¿y po¿arnej polega³y na oœwietleniu
trenu akcji, prowadzeniu poszukiwañ z
³odzi oraz przez p³etwonurków,
wydobyciu cia³ denatów na brzeg.
01. 11. 2006 roku o godz. 16.29
powiadomiono PSK w S³awnie o
gwa³townie podnosz¹cym siê poziomie
wody w kanale portowym w Dar³owie. Z
chwil¹ przybycia zastêpów stra¿y
.po¿arnej podtopieniem zagro¿one by³y
budynki mieszkalne oraz infrastruktura
portu. Stra¿acy u³o¿yli wa³
przeciwpowodziowy z worków
wype³nionych piaskiem / ok. 400 m /
oraz wypompowywali wodê z terenów
przyleg³ych do budynków.
W dzia³aniach udzia³ bra³o 49 stra¿aków.
Po co radnym zegar?
Radna Bo¿ena Konfederak na
poprzedniej sesji Rady Miasta
zaproponowa³a kupno chronometru do
odmierzania czasu wypowiedzi podczas
trybuny obywatelskiej. W tej czêœci sesji
obowi¹zuje limit czasu - 5 minut dla
mówcy. Do 5 osób ograniczone jest te¿
liczba mówców. Wed³ug radnej
chronometr powinien wisieæ w
widocznym miejscu aby:
" burmistrz Miros³aw Bugajski nie musia³
chowaæ siê za radnego Gertnera i w
takiej nie wygodnej pozycji wykonywaæ
gesty znane z meczów, gdy trener chce
czas dla dru¿yny".
Dar³owo
Miasto wspomaga m³odzie¿owy sport
Od kilku lat miasto Dar³owo w ramach
wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi og³asza dla
stowarzyszeñ sportowych konkursy na
upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu. W roku 2005 poprzez konkursy
g³ównie z przeznaczeniem na szkolenie
sportowe szczególnie dzieci i m³odzie¿y
przeznaczono z kasy miasta kwotê 100
tysiêcy z³otych. W roku ubieg³ym na te
same cele zwiêkszono wydatki do 115
tysiêcy. W tym roku na wniosek
burmistrza miasta Arkadiusza
Klimowicza na wspieranie zadañ w
zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz na organizowanie
i uczestnictwo w zawodach radni
zwiêkszyli sumê wydatków do 145
tysiêcy z³otych. W tegorocznym
konkursie na realizacjê zadañ
publicznych z zakresu kultury fizycznej
wziê³o udzia³ osiem stowarzyszeñ
sportowych. Siedem z nich maj¹cych
statut organizacji po¿ytku publicznego
otrzyma³o œrodki z bud¿etu miasta na
podniesienie sprawnoœci fizycznej
g³ównie dzieci i m³odzie¿y. Najwiêksz¹
kwotê , bo 60.000 z³, otrzyma³ Miejski
Klub Sportowy "Dar³ovia". Przeznaczy on
tê sumê na szkolenie i sprzêt sportowy
m³odych dru¿yn pi³karskich takich jak
¿aczki, trampkarze, juniorzy m³odsi i
juniorzy starsi. Niewiele mniejsz¹ kwotê
bo 50.000 z³ otrzyma³ Klub Kolarski
Ziemia Dar³owska. Ten najlepszy w
Polsce klub kolarstwa kobiecego w
ostatnich latach zdobywa co roku ponad
20 medali w Mistrzostwach Polski. Szkoli
on m³odziczki, juniorki m³odsze i juniorki
w jeŸdzie po szosie i na torze. Kwotê 17
tysiêcy z³ otrzyma³ siatkarski
miêdzyszkolny klub DMKS "Delfin". Po
5.000 z³ otrzyma³y: Dar³owski Klub
Oyama Karate, III - ligowy Siatkarski
Klub "Stocznia Dar³owo M&W",
Uczniowski Klub Sportowy "Sztorm".
Trzy tysi¹ce otrzyma Uczniowski
Ludowy Klub Sportowy "Tornado".
Niezale¿nie od tych kwot na naukê
p³ywania i na pozalekcyjne zajêcia
sportowo - rekreacyjne dla uczniów szkó³
i m³odych pi³karzy miasto przeznaczy w
2007 roku dodatkowo jeszcze 85 tysiêcy
z³otych, pochodz¹cych g³ównie z op³at
za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych.
LW
Zagl¹damy do oœwiadczeñ maj¹tkowych
Co maj¹ radni z Dar³owa?
Krzysztof Cybulski - prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z tego tytu³u
osi¹gn¹³ 10 452,61 z³. straty. Jest
wspó³w³aœcicielem mieszkania o pow.
50,2 mkw, wycenionego na 91,349 z³.
Dochód to emerytura - 11 398,80 z³. oraz
dieta radnego 272 z³.
Ewa Madaliñska - Marciniakzatrudniona
w Starostwie Powiatowym w
.
S³awnie na stanowisku Inspektora
Wydzia³u Komunikacji i Dróg.
Zaoszczêdzi³a 21.191, 26 z³. Z tytu³u
zatrudnienia uzyska³a 1861,80 z³. brutto,
dieta radnej 136 z³.
Tomasz Mielczarek- zatrudniony w
MOPS w Dar³owie jako G³ówny
Specjalista ds. Pomocy Instytucjonalnej i
Doradztwa Psychologicznego. Jest
w³aœcicielem mieszkania o pow. 46,78
mkw wycenionego na 75 tyœ. z³.
Dochody: MOPS - 28.075,17 z³. brutto,
SP Nr 3 w Dar³owie - 2.421,82 z³. brutto,
Policealne Studium Socjoterapii w
Koszalinie - 1.280 z³. brutto, Punkt
Profilaktyki Narkomanii - 5.500 z³. brutto,
diety- 4.313 z³. diety z tyt. cz³onkostwa w
MKRPA 972 z³. Ma do sp³acenia kredyt
w wys. 20, 650 chf.
Dorota Podgórska- bezrobotna,
w³aœcicielka mieszkania o pow. 56,84
mkw o wartoœci 100 tyœ. z³. oraz terenu o
pow. 0,2484 ha wycenionego na 10 tyœ.
z³. Dochód to zasi³ek dla bezrobotnych w
wys. 3,762,16 z³. za 8 m-cy, praca
sezonowa 3 m-ce 2.393, 25 z³., dieta
radnej 272 z³.
Krystyna Ró¿añska - nauczycielka j.
polskiego w Miejskim Gimnazjum w
Dar³owie, wspó³w³aœcicielka mieszkania
dokoñczenie na str 4
Rodzinie i Wszystkim Znajomym
Miros³awa Gondek
wyrazy wspó³czucia i ¿alu
sk³adaj¹
Przyjaciele i Rodzina Wardaków
2007-02-24, 11:24
4
Wydarzenia
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
S³awno
Spokojna sesja
Ta sesja przebieg³a bez emocji
towarzysz¹cych poprzedniej. Na sali
by³o tylko kilka osób (publicznoœæ),
burmistrz i czêœæ kierowników jednostek
miejskich oraz wszyscy radni.
W "Wolnej Trybunie" g³os zabra³
Jerzy Pyrzewicz
Pyrzewicz, prezes Wodoci¹gów i
Kanalizacji:
Chcê odnieœæ siê do zarzutów, jakie
pad³y na poprzedniej sesji z ust p.
Soliñskiej. Otó¿ ta pani od dawna nie
p³aci za œcieki. W ogóle nie przyjmuje do
wiadomoœci, ¿e jest pod³¹czona
kanalizacji. Próbowaliœmy zawrzeæ z ni¹
porozumienie, roz³o¿yæ nale¿noœæ na
raty. Zrobiliœmy wizjê lokaln¹.
Pokazaliœmy, ¿e po³¹czenie do
kanalizacji istnieje. Nikt z rodziny nie
chce jednak rozmawiaæ o p³atnoœciach.
Zostaliœmy nawet wyproszeni z posesji.
Z³a atmosferê wokó³ tej sprawy
podgrzewa lokalna prasa. Podobnie
dzieje siê ze spraw¹ stosunków miêdzy
WiK a Miejskim Przedsiêbiorstwem
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej. Korzystaj¹c z okazji
chcê opowiedzieæ o k³amliwych
historiach opowiadanych przez Prezesa
MPGKiM na temat WiK. Przez ca³y
2006r. nie zosta³a zap³acona ¿adna
faktura z MPGKiM. S¹ nam winni 250
tys. z³. Nie ma tu i nie by³o nigdy woli
porozumienia. Chcieliœmy przej¹æ do
rozliczeñ budynki wielorodzinne. Nic z
tego
nie wysz³o. W MPGKiM widz¹ winê
.
wszêdzie tylko nie u siebie.
Zrezygnowali z odbioru osadów
komunalnych - strata 100 tys. z³. Wcale
nie przyst¹pili do przetargu na
sprz¹tanie ulic wojewódzkich na terenie
S³awna (przetarg wygra³a firma z
Sianowa).
Po Wolnej Trybunie radni przyst¹pili do
wyboru Przewodnicz¹cego Rady Miasta
(Bo¿ena Kallaur ust¹pi³a z tego
stanowiska poniewa¿ nie z³o¿y³a na czas
oœwiadczenia o dzia³alnoœci
gospodarczej wspó³ma³¿onka).
Jedynego kandydata - Jaros³awa Starka
zg³osi³ Marek Duder. Nowy
Przewodnicz¹cy zosta³ wybrany
jednog³oœnie. Tak¿e jednog³oœnie radni
opowiedzieli siê za umow¹ o
partnerstwie i wspó³pracy pomiêdzy
Miastem S³awno z Miastem Ribnitz Damgarten w Niemczech. Takiej
zgodnoœci nie by³o za to w g³osowaniu w
sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego
kredytu bankowego. Tutaj przeciwni byli:
Maria Poprawska, Miros³aw Grzegorczyk
i Bo¿ena Konfederak. Wstrzyma³a siê
Edyta Szczygielska. Za kredytem byli:
Wanda Jakubowska, Bo¿ena Kallaur,
Marek Kaliszan, Krystyna Têgosik,
Jaros³aw Stark, Ireneusz Niester, Marek
Duder, Miko³aj Musyt, Stanis³aw
Szkudlarek, Waldemar Gertner i
Stanis³aw Zaborowski.
- G³osowa³am przeciwko zaci¹ganiu
kredytu bo miasto wpada w bardzo
niebezpieczn¹ spiralê kredytow¹ twierdzi Maria Poprawska. - Ten kredyt
jest brany po to aby sp³aciæ inny kredyt,
który zosta³ wziêty na preferencyjnych
warunkach a które to warunki mo¿emy
straciæ je¿eli na czas nie zap³acimy rat.
Nieco o¿ywienia wprowadzi³y
interpelacje i zapytania radnych.
Maria Poprawska: zwykle zaczyna³am
zwracaj¹c siê s³owami: Wysoka Rado
jednak wyborcy obecni na poprzedniej
sesji, po tym, co zobaczyli, mieli do mnie
pretensje o to wyra¿enie. Wed³ug nich w
tej Radzie nie ma ¿adnej wielkoœci a
wprost przeciwnie. Dlatego bêdê teraz
mówi³a Szanowni Radni. Chcia³abym
poruszyæ sprawê oœwietlenia przy
zejœciu do parku od strony ulicy
Gdañskiej. Jest ono notorycznie
niszczone. Mieszkañcy posesji, obok
których to oœwietlenie siê znajduje
proponuj¹, aby przenieœæ je na ich teren.
Pozwoli to na dopilnowanie lamp przed
wandalami. Proszê te¿ o wyst¹pienie do
budowniczych obwodnicy, aby
uporz¹dkowali teren po budowie. Np. w
Lasku Miejskim w katastrofalnym stanie
pozostawili drogê, niegdyœ miejsce
spacerów mieszkañców S³awna.
Krystyna Têgosik: wnoszê o rozebranie
Co maj¹ radni z Dar³owa?
dokoñczenie ze str. 3
o pow. 49 mkw, o wartoœci 120 tyœ. z³.
oraz dzia³ki ogrodowej. Dochód z tyt.
umowy o pracê 36.236 z³. brutto, diety
136 z³.
Stanis³aw Œl¹zak - w³aœciciel
wypo¿yczalni kaset video, zaoszczêdzi³
145 tyœ. z³. Jest w³aœcicielem domu o
pow. 333 mkw wycenionego na 650 tyœ.
z³. Z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci
uzyska³ dochód w wysokoœci 3.307 z³.
JeŸdzi samochodem marki MercedesBenz z 1996 r.
Czes³aw WoŸniak - emeryt wojskowy,
kierownik ESPAR o/Dar³owo. Wraz z
¿on¹ zgromadzi³ 80 tyœ. z³. Jest
w³aœcicielem mieszkania o pow. 46,75
mkw, które wyceni³ na 70 tyœ. z³.,
,
dzier¿awi gospodarstwo rolne o pow.
5,75 ha. dochód to emerytura 29.159,28 z³., umowa o pracê - 3.480 z³.,
Wraz z ¿on¹ sprzedali mieszkanie w
Poznaniu za kwotê 60 tyœ. z³. i s¹
w³aœcicielami samochodu Toyota Yaris z
2002 roku.
obserwator nr 8 dobry.p65
4
Roman Dudziñski - emerytowany
funkcjonariusz po¿arnictwa, jest
pracownikiem ochrony w Agencji
Ochrony "Skorpion"- K³odzko. Posiada
mieszkanie o po. 45,60 mkw, wycenione
na 60 tyœ. z³. Dochód to 899 z³ brutto z
umowy o pracê.
Bo¿ena Magier - prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ - Us³ugi Po³o¿nej
Œrodowiskowo-Rodzinnej, wraz z mê¿em
s¹ w³aœcicielami domu o pow. 193 mkw,
wycenionego na 200 tyœ. z³. Wspólnie z
innymi osobami prowadzi
"Ambulatorium" w Dar³owie (kontrakt z
NZOZ), z którego uzyska³a dochód 24.
315, 76 z³. Inne dochody to: dieta radnej
3.135 z³., dieta cz³onka Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych - 1.836 z³. Wynajem lokalu
- 5.500 z³.
Bogdan Pas³awski - emeryt wojskowy,
zaoszczêdzi³ 20 tyœ. z³. Wspólnie z ¿on¹
posiadaj¹ mieszkanie o pow. 52,40 mkw
i wartoœci 110 tyœ. z³. Dochód to
Wybory Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
G³osuje Ireneusz Niester
mostku przy targowisku i wybudowanie
nowego. Co prawda jest on obecnie
zabezpieczony, ale ludzie, czêsto w
podesz³ym wieku próbuj¹ na ró¿ne
sposoby nim przechodziæ (nawet po
drugiej stronie barierek)
Marek Duder: nale¿y wykonaæ dojœcie
do posesji przy ul. Koœcielnej 1 oraz
uzupe³niæ zniszczone przez wandali
m³ode drzewka, sadzone w ubieg³ych
latach przy miejskich ulicach. Tak¿e przy
ulicy Powstañców Warszawskich jest do
uzupe³nienia zniszczony chodnik.
Ponadto wnoszê dofinansowanie sekcji
badmintona kwot¹ 1 tysi¹ca z³otych.
Obecnie sekcja, której zawodniczka
niegdyœ bra³a nawet udzia³ w olimpiadzie
w Seulu, jest w bardzo z³ej kondycji
finansowej. Z braku œrodków odchodz¹ z
niej zawodnicy.
Bo¿ena Konfederak: dlaczego zdjêto
tzw. witacze od strony Koszalina i czy
jest planowane ponowne ich ustawienie.
Jeœli tak? To gdzie?
Ponownie Maria Poprawska: proszê o
godne traktowanie przyby³ych na sesjê
goœci. Ostatnio Starosta siedzia³ wœród
krzycz¹cego t³umu. Tak nie powinno
byæ. Goœcie powinni mieæ swoje miejsce.
Poza tym wnoszê o wyznaczenie
wynagrodzenie BLMW Gdynia 63, 768
z³, wspólnota mieszkanowa "Na
Skarpie"- 800 z³., dieta radnego 262 z³.
Posiada samochód- Honda Civic z 1997
roku.
Renata Potomska - asystent muzealny
w Muzeum Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w
Dar³owie. Jest w³aœcicielk¹ domu o pow.
100 mkw. wycenionego na 250 tyœ. z³.
Dochód to 22 088, 39 z³. z tytu³u
zatrudnienia, nale¿noœæ ³awnika - 323,22
z³. oraz dieta radnej - 466 z³.
Bogdan Sajko - kierownik BSR
Dar³owo- Morska S³u¿ba Poszukiwania i
Ratownictwa. Wraz z ¿on¹ s¹
w³aœcicielami domu o pow. 96 mkw. i
wartoœci 350 tyœ. z³. oraz samochodu
BMW z 1997 roku. Dochody to: dieta
radnego w wysokoœci 4.122 z³., pobory41.504 z³. Razem z ¿on¹ musz¹ sp³aciæ
12.385, 44 Euro kredytu.
Krystyna Sokoliñska
Sokoliñska- Jest kierownikiem
filii Powiatowego Urzêdu Pracy w
Dar³owie. Dochód to 32.903 z³. z tytu³u
zatrudnienia oraz dieta radnego 3.967 z³.
Ma zaci¹gniêty kredyt odnawialny w
wys. 11 tyœ. z³.
2007-02-24, 11:24
Nowy Przewodnicz¹cy RM - Jaros³aw
Stark: chcê abyœmy zgodnie pracowali
zespo³u Komisji Rewizyjnej, który zajmie
siê zbadaniem zasadnoœci odciêcia
wody p. Soliñskiej przez spó³kê
Wodoci¹gi i Kanalizacja.
Wniosek radnej Poprawskiej
przeg³osowano. Za powo³anie zespo³u
by³o 14 radnych. Wstrzyma³ siê
Stanis³aw Zaborowski.
Na zakoñczenie Jaros³aw Stark
poinformowa³, ze wyst¹pi do MPGKiM z
zapytaniem dlaczego firma ta nie
uczestniczy³a w przetargu dotycz¹cym
sprz¹tania ulic wojewódzkich w S³awnie.
Na wszystkie zapytania i interpelacje
radnych obieca³a odpowiedzieæ na
piœmie Jolanta Hejne, wice burmistrz
S³awna.
Wysocki Marian
Marian- rencista wojskowy,
wraz z ¿on¹ posiadaj¹ mieszkanie o
pow. 62,14 mkw i wartoœci 89 tyœ. z³.
Dochód to renta w wysokoœci 35375,34
z³, umowa o dzie³o 2640 z³., dieta
radnego - 136 z³., dieta ³awnika - 1285
z³., dieta przewodnicz¹cego osiedla 677 z³. Wspólnie z ¿on¹ je¿d¿¹ Skod¹
Felicj¹ z 1998 roku.
Opracowa³a: Anna Wanago
Wybierz sobie kredyt!
Wiele banków w 1 miejscu
· Kredyty do 20 pensji
· Okres kredytowania:
do 72 miesiêcy
· Programy redukcji rat:
do 50 % ni¿sze raty
·Decyzja kredytowa: od 15 min.
Dar³owo ul. Rynkowa 2D
(przy Restauracji Eryk)
Tel. 0691 850 607
5
Aktualnoœci
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
Malechowo. IV sesja Rady Gminy
Postomino
Dostali radiowóz
Morsy na miêdzynarodowym zlocie
W poœwiêceniu radiowozu wziêli udzia³ wszyscy obecni na sesji gminni radni
poœwiêci³ samochód. Dzia³o siê to podRewir dzielnicowych w Malechowie
czas IV sesja Rady Gminy. Innymi wa¿wzbogaci³ siê o nowy wóz patrolowy.
niejszymi sprawami poruszanymi na sesPrzekazania pojazdu dokona³ Ryszard
ji by³y m.in.: sprawozdanie wójta z realiRadziuk, komendant Powiatowy Policji w
zacji uchwa³ podjêtych na poprzedniej
S³awnie. Dokumenty i kluczyki otrzyma³
sesji oraz dzia³añ podejmowanych w
W³adys³aw Weso³owski, kierownik Rewiokresie miêdzy sesjami, uchwalenie
ru Dzielnicowych w Malechowie. Nie zarocznych planów prac komisji Rady Gmipomniano równie¿ o b³ogos³awieñstwie
ny na 2007 rok, uchwalenie podzia³u
nabytku, który ma s³u¿yæ dzia³aniom na
So³ectwa Œwiêcianowo i utworzenie
rzecz bezpieczeñstwa mieszkañców
So³ectwa ¯egocino, wrêczenie nowym i
gminy. Zadba³ o to Jan Wszo³ek, ksi¹dz
relegowanym so³tysom dyplomów
proboszcz miejscowej parafii, który
gratulacyjnych z okazji ich wyboru w
Kosierzewo. Po¿yteczne ferie kadencji 2006 - 2010.
Silna grupa z Postomina liczy³a 19 „Morsów” z klubu Wiking
"Zimna Woda Zdrowia Doda" pod tym
has³em przebiega³ w Mielnie w dniach
17-18 luty IV Miêdzynarodowy Zlot
Morsów -wielbicieli zimnych k¹pieli.
Oczywiœcie nie zabrak³o Morsów z
Postomina. Punktualnie o godz.12.00 do
zimnej wody Ba³tyku ( 1,8 C) wesz³o 570
uczestników zlotu, w tym 19 osobowa
grupa cz³onków klubu "Wiking" z
Postomina, która odwa¿nie sch³adza³a
swymi cia³ami wodê. W tym dniu
temperatura powietrza bliska by³a zeru
stopni. Œrednia wieku postomiñskich
Kulinarne podró¿e
W czasie ferii zimowych dzieci i m³odzie¿
z miejscowoœci Kosierzewo
uczestniczy³y w projekcie pt. "Podró¿e
kulinarne dzieci i m³odzie¿y z
Kocierzewa" realizowanym w ramach
programu Po¿yteczne Ferie i przy
wsparciu Urzêdu Gminy w Malechowie.
Fundacja Wspomagania Wsi, która jest
grantodawc¹ programu nagrodzi³a
projekt dotacj¹ w wysokoœci 2000 z³. z
przeznaczeniem na jego wdro¿enie.
Projekt przygotowany zosta³ przez Radê
So³eck¹ i Œwietlicê w Kosierzewie.
Dzieci, do których by³ adresowany
zapytane o pomys³ na ferie
odpowiedzia³y - gotowanie.
Inspiracj¹ do tytu³u i formy projektu by³
program Roberta Makowicza, który ³¹czy
edukacjê kulturow¹, geograficzn¹ i
dietetyczn¹ z tajemnicami sztuki
kulinarnej.
Koordynatorzy projektu: Jolanta Kieres i
Monika Lass - Mioduszewska
rozpoczynaj¹c zadanie zakupi³y
niezbêdny sprzêt i akcesoria kuchenne.
Nastêpnie dzieci przy pomocy cz³onków
rodzin uczy³y siê przyrz¹dzaæ ró¿nego
rodzaju potrawy, g³ównie tradycyjne dla
naszego kraju. Ponadto zadaniem
uczestników projektu by³o przygotowanie
wszelkich informacji na temat
przyrz¹dzanych dañ. Dzieci pisa³y o
sk³adnikach potraw, o kraju z którego
pochodz¹ o legendach z nimi
zwi¹zanych, odpowiednikach w ró¿nych
kulturach itp.
Na zakoñczenie projektu, które odby³o
siê w t³usty czwartek 15 lutego na
œwietlicy w Kosierzewie dzieci przy
pomocy bliskich i koordynatorek projektu
przygotowa³y kilka przyk³adowych dañ
obserwator nr 8 dobry.p65
5
.
morsów wynosi³a 42,6 lat, najm³odszym
by³ Maciej Januszewski 22 lat,
najstarsz¹ Danuta Zdzitowiecka 67 lat.
Zlot trwa³ dwa dni: w pierwszym zosta³
zorganizowany uroczysty apel wraz z
meldunkiem prezesów klubów
uczestnicz¹cych w imprezie. Po apelu
wszyscy uczestnicy Zlotu udali siê na
spotkanie integracyjne zorganizowane w
Mieleñskiej Hali Sportowej.
Podczas Zlotu zaprezentowa³o siê 32
Klubów Morsów z 96 miejscowoœci.
W grupie 570 uczestników by³o 232
kobiety, najstarszy uczestnik zlotu mia³
78 lat , najstarsza uczestniczka 68,
najm³odsza uczestniczka 8 lat a
najm³odszy uczestnik 7 lat.
Najliczniejsza rodzina liczy³a siedem
osób. Postomiñskie morsy zrzeszaj¹
oko³o 30 cz³onków w wieku 15 lat do
prawie siedemdziesiêciu lat.
Spotkania Klubu Morsów odbywaj¹ siê
cyklicznie raz w tygodniu w niedziele o
godz.13.00 w Jaros³awcu ( pla¿a
g³ówna)- serdecznie zapraszamy.
Arkadiusz Michalak
Profesjonalne uk³adanie
pod³óg, parkietu -
Przygotowane przez dzieci z Kosierzewa potrawy, nie tylko smakowa³y ale i
bardzo dobrze wygl¹da³y
Bia³osiewicz za p¹czki, Eli Dreksler za
(m.in. pierogi z kapust¹ i grzybami,
pierogi z grzybami i kapust¹ i
pierogi ruskie, zupê ogórkow¹,
Romualdzie Kacprzak za niesamowita
p¹czki),sutej degustacji wys³uchaliœmy
zupê ogórkow¹.
ciekawostek "a-la Robert Mak³owicz"
Lista dzieci uczestnicz¹cych w
W imieniu spo³ecznoœci Kosierzewa
podsumowaniu projektu
serdecznie dziêkujemy fundacji
Dawid Orzechowski (8 l.), Jakub Groñski
Wspomagania Wsi za umo¿liwienie
(12 l.), Sebastian Kacprzak (10 l.),
organizacji wymarzonych ferii, a
Dominik Szymañski (8 l.), Daniel
mieszkañcom Kocierzewa ¿yczymy
Zaborowski (12 l.), Piotr Groñski (13 l.),
powodzenia w odkrywaniu nowych
Damian Rozen (11 l.), Kamil Groñski (15
tajemnic kulinarnych.
l.), Kasia Chmielewicz (12 l.), Patrycja
W imieniu dzieci natomiast dziêkujemy
Zaborowska (11 l.), Natalia Kacprzak (7
doros³ym uczestnikom projektu za
l.), Kamila Chowaniec (8 l.), Jagoda
pomoc w przygotowaniu "t³ustego
Blasze (8 l.), Paulina Kacprzak (12 l.)
czwartku" a przede wszystkim: Marzenie
Paulina Chowaniec (11 l.), Kasia
Groñskiej za ciasto z galaretk¹, Henryce
Dreksler (12 l.).
D¹bskiej za ruskie pierogi, Krystynie
2007-02-24, 11:25
bezpy³owe cyklinowanie
sprzêtem wysokiej jakoœci,
szafy wnêkowe.
Konkurencyjne ceny
tel 0606 24 67 87
Dzia³amy na ca³ym
Pomorzu.
ZAK£AD POGRZEBOWY
„D¥BEK”
Polecamy godne
warunki ostatniej pos³ugi
Za³atwiamy wszystkie sprawy
pogrzebowe zgodnie z Pañstwa
¿yczeniem.
Œwiadczymy profesjonaln¹ pomoc w
trudnych chwilach ¿a³oby
S³u¿ymy Pañstwu przez ca³¹ dobê
Obs³ugujemy ca³y powiat
Najni¿sze ceny
S³awno
Tel. (059) 810 36 65
ul. Konopnickiej 3
504 497 076
Rozmaitoœci
6
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
S³awno
Dar³owo. Urz¹d Gminy
Gimnazjalne po³owinki
Œwiêty Miko³aj odwiedzi³ dzieci
Doskonale bawila siê m³odzie¿ i rodzice podczas po³owinek zorganizowanych
przez klasê IIg Gimnazjum Miejskiego w S³awnie. Sk³adkow¹ imprezê
zorganizowano w sali S³awieñskiego Domu Kultury
Ponad 200 dzieci i rodziców, przy dobrej
muzyce i s³odkim poczêstunku, bawi³o
siê na zabawie choinkowej w Urzêdzie
Gminy Dar³owo. Liczne konkursy z
nagrodami sprawi³y dzieciom wielk¹
frajdê. Jak ka¿e tradycja maluchy zosta³y
obdarowane prezentami przez Œw.
Dar³owo
Bal w Spó³dzielni "Ba³tyk"
Miko³aja, który rozda³ ponad 100 paczek.
Oczywiœcie podobieñstwo Œw. Miko³aja
do Franciszka Kupracza, wójta gminy
Dar³owo by³o ca³kiem przypadkowe.
Nadmieñmy, ¿e pieni¹¿ki na organizacjê
imprezy pochodzi³y z funduszu
socjalnego pracowników urzêdu gminy.
Robert Murii
Dar³owo. Szkolne „Walentynki”
Pierwsze uczucia, sympatie i przyjaŸnie
Uœmiech dzieci, sprawianie by mia³y
chwile radoœci s¹ dla niektórych na tyle
wa¿ne, ¿e nie zawahaj¹ siê, by
poœwiêciæ czas, zdobyæ œrodki, zachêciæ
innych do dzia³ania. Dlatego te¿, w sali
Spó³dzielni Mieszkaniowej "Ba³tyk" w
Dar³owie odby³ siê Bal Karnawa³owy,
którego uczestnikami by³o oko³o 200
uczniów z dar³owskich szkó³: Szko³y
Podstawowej nr 3, Szko³y Podstawowej
nr 4 i Gimnazjum, a tak¿e dzieci bêd¹ce
mieszkañcami osiedli Spó³dzielni.
Niektóre dzieci s¹ pod sta³¹ opiek¹
œwietlicy "Bezpieczna Przystañ". Bal,
prowadzony przez p. Gra¿ynê
Wiœniewsk¹, odby³ siê w dwóch turach.
Najpierw bawi³y siê dzieci m³odsze, które
wziê³y udzia³ w konkursie na
najciekawszy strój i zabawie muzycznej
z nagrodami. Zabawê dla m³odzie¿y
uatrakcyjni³y pokaz tañca break dance i
koncert piosenki hip-hopowej w
wykonaniu Jacka Zió³kowskiego, który
dba³ równie¿ o oprawê muzyczn¹ balu.
Na zakoñczenie ka¿dy uczestnik
otrzyma³ atrakcyjn¹ paczkê za
s³odyczami. Humory dopisa³y,
zadowolone miny dzieci i m³odzie¿y
obserwator nr 8 dobry.p65
6
œwiadczy³y o udanej zabawie.
Organizatorem i inicjatorem pomys³u
by³o Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i
Rodzinie z przewodnicz¹c¹ Krystyn¹
M¹dry na czele. Inicjatywê wspar³a
finansowo przy ogromnym poparciu
burmistrza Arkadiusza Klimowicza i
radnej Bo¿eny Magier, Miejska Komisja
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Napoje ufundowa³a
Hurtownia "Per³a" pañstwa Olejnik, salê
do zabawy i nagrody w konkursach
przygotowa³a Spó³dzielnia "Ba³tyk".
Pomoc¹ przy organizacji
przedsiêwziêcia s³u¿yli: Arkadiusz Sip,
pe³nomocnik burmistrza ds. profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów
alkoholowych, nauczyciele z dar³owskiej
"Trójki", rodzice z Grupy Wsparcia dla
dzieci z ADHD, m³odzie¿ z wolontariatu
przy dar³owskim liceum.
Warto dbaæ o uœmiech dziecka.
Pamiêtamy o tym jak najczêœciej.
Radosne chwile dzieciñstwa to te, do
których tak chêtnie wracamy, gdy
jesteœmy doroœli.
W walentykowym konkursie piosenki wygra³a klasa VI b
Kiedy w po³owie lutego, miesi¹cu raczej
szarym i bezbarwnym, pojawiaj¹ siê
nagle akcenty czerwieni w naszym
otoczeniu to znak, ¿e zbli¿a siê Dzieñ
Œwiêtego Walentego. Szczególnie ¿ywo
reaguj¹ na ten dzieñ m³odzi ludzie, bo
mi³e wyznania na czerwonych sercach z
papieru sprawiaj¹ im ogromn¹ radoœæ.
Samorz¹d uczniowski w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Dar³owie wyszed³
naprzeciw uczniom i zorganizowa³ 12 i
13 lutego zbieranie poczty
walentynkowej, a 14 lutego roznoszenie
"karminowych wyznañ". Atrakcj¹ tego
dnia by³ równie¿ konkurs karaoke dla
klas V i VI. Przed feriami poszczególne
klasy losowa³y tytu³y piosenek o
kochaniu, nastêpnie otrzyma³y p³yty z
podk³adami muzycznymi do nich.
Zadaniem uczniów by³o wyszukanie i
Dorota Krajczyñska-Gruba
2007-02-24, 11:25
Foto: Artur Œmiech.
nauczenie siê tekstu. Podczas
walentynkowego konkursu jury w
sk³adzie H. Mikulska, A. Œmigielska, M.
Wolska ocenia³o choreografiê, œpiew i
wra¿enie artystyczne. Pierwsze miejsce
spoœród klas pi¹tych otrzyma³a klasa V
c, a wyró¿nienie V b. Wœród klas
szóstych najlepsza by³a klasa VI b, a
wyró¿niono VI c. Laureaci pierwszych
miejsc w nagrodê udali siê na pizzê do
restauracji Bagatella, wyró¿nieni
otrzymali pi³kê. Podczas konkursu
wyst¹pi³ równie¿ zespó³ taneczny
prowadzony przez W. Mordacz i
uczniowie z klasy II c (wych. A.
Œmigielska). Walentynkowe atrakcje
wprawi³y uczniów w dobry nastrój.
Okaza³o siê, ¿e tl¹ siê w naszej szkole
pierwsze uczucia, istniej¹ sympatie i
przyjaŸnie.
Dorota Krajczyñska-Gruba
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
Kozioro¿ec (21.12-19.1)
.
Powinieneœ zdecydowanie
wiêcej czasu spêdzaæ na
œwie¿ym powietrzu, co pozytywnie
wp³ynie na Twój umys³. A ten w
nadchodz¹cym tygodniu Ci siê przyda,
bêdziesz bowiem musia³ stawiæ czo³a
problemom wymagaj¹cym zdrowego
myœlenia. Nie zaprzepaœæ szansy, jak¹
daje Ci los.
Rada: Przewietrz siê.
Wodnik (20.1-19.2)
Ostatnio coraz gorzej Ci siê
powodzi w kontaktach
towarzyskich. Czas siê zastanowiæ nad
przyczynami takiego stanu rzeczy i
wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski. Nim
bêdzie za póŸno. Poza tym zastanów siê
trochê nad swoim postêpowaniem
wobec niektórych osób.
Rada: Myœlenie nie boli.
Ryby (20.2-19.3)
Uspokój siê trochê i pomyœl,
¿e niektórzy maj¹ gorzej od
Ciebie. Zanadto wyolbrzymiasz niektóre
problemu, z kolei na te wa¿niejsze
zwracasz zdecydowanie mniej uwagi.
Zrób sobie dzieñ odpoczynku od tego
wszystkiego - to naprawdê pomaga,
przekonasz siê.
Rada: WeŸ g³êboki oddech.
Rozrywka
trochê nie dopomo¿esz. Pamiêtaj przy
tym, ¿e pocz¹tkowo mo¿e coœ Ci nie
wychodziæ, ale nie warto siê zra¿aæ
pocz¹tkowymi niepowodzeniami.
Rada: Rusz siê.
Byk (21.4-20.5)
W przysz³ym tygodniu
uwa¿aj na chorobê, która
mo¿e Ciê dopaœæ znienacka.
Zdecydowanie unikaj wychodzenia z
domu bez odpowiedniego
przygotowania, albowiem zdrowie bêdzie
Ci bardzo potrzebne. A na pewno
pomocne. Warto równie¿ nieco
odpocz¹æ od ci¹g³ego stresu.
Rada: Ubieraj siê ciep³o.
BliŸniêta (21.5-20.6)
Ostatnie dni nie by³y dla
Ciebie zbyt szczêœliwe, ale
przysz³y tydzieñ powinien przynieœæ w
tym wzglêdzie jakieœ zmiany. Nie
oczekuj jednak jakiejœ rewolucji, bêd¹ to
raczej zmiany powolne, stopniowe, tym
niemniej widoczne. Na pewno poprawi¹
ci samopoczucie.
Rada: Zrelaksuj siê.
Rak (21.6-21.7)
Czas na ma³e zmiany w
Twoim dotychczasowym
¿yciu. Nie warto daæ siê
7
chorobie, ani zmartwieniom, które od
pewnego czasu spêdzaj¹ Ci sen z
powiek. Tu trzeba walczyæ, aby nie polec
w jakiœ g³upi sposób. Opracuj strategiê
dzia³ania i bierz siê do roboty.
Rada: Do roboty !
Lew (22.7-21.8)
Ktoœ nieopatrznie zm¹ci
Twój spokój, pamiêtaj
jednak, aby siê tym zbytnio nie
przejmowaæ, gdy¿ mo¿e to tylko
pogorszyæ sprawê. Myœl logicznie i nie
daj siê ewentualnej panice - ona tylko
sieje zamêt i nic dobrego nie czyni. Pod
koniec tygodnia oczekuj znaku od losu.
Rada: Patrz uwa¿nie.
Panna (22.8-21.9)
Udowodnij ludziom wokó³
Twego otoczenia, ¿e jesteœ
osoba ambitn¹. Zacznij tak¿e dbaæ o
Swoje zdrowie. We wtorek mo¿esz
spodziewaæ siê nie za dobrej
wiadomoœci. Natomiast weekend spêdŸ
w gronie rodzinnym. Oprócz tego
Stój trzeŸwo na ziemi, by nie pope³niæ
g³upiego b³êdu, który mo¿e popsuæ twój
humor.
Rada: Popatrz na œwiat realnie.
Waga (22.9-22.10)
Powinieneœ przejœæ na
Baran (20.3-20.4)
WeŸ siê w koñcu do roboty,
a nie ca³ymi dniami siê
lenisz. Praca sama z siebie siê nie zrobi,
a na cud nie masz co liczyæ, jeœli mu
Nasi poeci
Jadwiga Michalak
z Naæmierza
Nawi¹zuj¹c do dokonañ Klubu Morsów
Wiking z Postomina przypominamy
wiersz napisany przez poetkê z gminy
Postomino a poœwiêcony w³aœnie
ludziom, którzy w zimie nie boj¹ siê
wejϾ do wody.
MORSY
W Jaros³awcu k¹pi¹ siê morsy
choæ woda zimmna do szpiku koœci,
to przyjechali tutaj z daleka
k¹piel im daje du¿o radoœci.
Mors nie choruje póŸniej rok ca³y
i nawet katar sie go nie ima,
nie straszna chlapa, mróz, zawierucha
mars siê hartuje, dziarsko sie trzyma.
WeŸ przyk³ad z niego
zaiast staæz boku,
hartuj swe cia³o
ka¿dego roku!
Jadwiga Michalak
obserwator nr 8 dobry.p65
7
2007-02-24, 11:25
dietê, na czym to zyska twoje zdrowie.
W nadchodz¹cym tygodniu nie
powinieneœ spodziewaæ siê jakiœ
wiêkszych zmian. Pamiêtaj, ¿e Czasem
warto porozmawiaæ ze znajomymi i
umocniæ wasz¹ przyjaŸñ. W czwartek
mo¿esz spodziewaæ siê telefonu od
kogoœ kogo dawno nie s³ysza³eœ.
Rada: Jedz wiêcej warzyw.
Skorpion (23.10-21.11)
Pamiêtaj, ¿e ka¿de
k³amstwo prêdzej czy
póŸniej wyjdzie na jaw.
Udajesz twardego, ale s¹ to tylko pozory
jakie sprawiasz. W nadchodz¹cym
tygodniu spêdŸ wiêcej czasu ze
znajomymi. Wybierz siê na s³ugi spacer,
oraz postaraj siê nie narzekaæ.
Rada: Skróæ w³osy.
Strzelec (22.11-20.12)
Nie potrzebnie czasem
zaprz¹tasz sobie g³owê
niepotrzebnymi sprawami.
W najbli¿szym czasie podejmiesz
s³uszn¹ decyzje. Co na pewno
przyniesie Ci du¿e dochody. Poza tym
powinieneœ zrobiæ ma³e porz¹dki w
swoim ¿yciu. Pamiêtaj, ¿e wszystko
zale¿y od Ciebie.
Rada: Za³ó¿ ró¿owe okulary.
Dzia³o siê
8
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
Dar³owo. IX bal charytatywny
Impreza z tradycjami
Czasy PRL-u: dziurawe walonki, waciak oraz kosz ziemniaków do
„ekonomicznego” obrania...
Adam Kasprzyk z RMF FM przeprowadzi³ uczestników balu przez ró¿ne epoki historii Polski.
Oczywiœcie zacz¹³ od czasów szlacheckich i poloneza
W ostatni weekend karnawa³u
rezydencja Legrams w Dar³owie by³a
miejsce gdzie zmierzali wszyscy, którym
nie obcy jest los niepe³nosprawnych
dzieci. Po prostu, byli tam ci, którzy
chcieli pomóc Stowarzyszeniu Osób
Niepe³nosprawnych, ich Rodzin i
Przyjació³ w Dar³owie. Dziêki ich
szczodroœci (a raczej otwartym sercom i
portfelom) uda³o siê uzbieraæ ponad 31
tys. z³. Po odliczeniu kosztów zostanie
ca³kiem spora kwota na leczenie,
rehabilitacjê i inne potrzeby Dziennego
Oœrodka RehabilitacyjnoTerapeutycznego dla Dzieci
Niepe³nosprawnych w Dar³owie.
Najpierw by³o Staropolskie powitanie.
Adam Kasprzyk z RMF FM oraz
Marzena Górzyñska ze Stowarzyszenia
Osób Niepe³nosprawnych dla ka¿dego
goœcia mieli kawa³ek chleba. Potem, po
przemówieniach, dostojnym Polonezem
poprowadzono goœci na balow¹ salê.
Tam królowa³ zespó³ Old Stars i muzyka
z ró¿nych epok. Wszyscy bawili siê
wyœmienicie a pomiêdzy poszczególnymi
blokami tanecznymi odbywa³y siê
licytacje. Ka¿da z nich nawi¹zywa³a do
innego okresu z historii Polski. Taka by³a
zreszt¹ formu³a balu. Zadba³ o to Adam
Kasprzyk, który co jakiœ czas pojawia³ siê
w innym stroju, charakterystycznym dla
danej epoki.. Zacz¹³, ubrany w strój
szlachecki i zlicytowa³ krzes³o z
prze³omu XIX i XX wieku. Potem by³
m.in. ch³opo-robotnikiem (wtedy za
grube pieni¹dze poszed³ szpadel) a
skoñczy³ jako wspó³czesny biznesmen,
sprzedaj¹c m.in. obrazy i inne
teraŸniejsze gad¿ety. Przednia zabawa
oraz wieloletnie tradycje balu
gwarantuj¹, ¿e za rok wiêkszoœæ
bawi¹cych siê w sobotê znów siê spotka.
Do zobaczenia.
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Dar³owa prawdziwie po gospodarsku obra³
ziemniaka choæ podszepty wywrotowej propagandy, próbowa³y rozsiaæ k³amliwe
pog³oski, ¿e lepsza by³a wice burmistrz. Takiej szeptance mówimy
zdecydowanie: Nie!
Bukiet kwiatów za 700 z³: Andrzej Owczarek nie waha³ siê ani chwili aby zrobiæ
taki prezent ¿onie Alicji (powy¿ej). Adam Kasprzyk potrafi³ z t³umu wy³owiæ
najpiêkniejsze dar³owianki (po lewej).
obserwator nr 8 dobry.p65
8
2007-02-24, 11:25
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
Dzia³o siê
9
STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
SERDECZNIE DZIÊKUJE PANU
MINISTROWI PRZEMYS£AWOWI
GOSIEWSKIEMU ZA
PRZEKAZANIE NA AUKCJÊ
PAMI¥TKOWEGO DZWONU
SYMBOLIZUJ¥CEGO
SANKTUARIUM NA ŒWIÊTYM
KRZY¯U I LIST, KTÓRY
ODZYTA£A PANI EL¯BIETA
CICHOÑ - DZI¥BA.
Wszystkim Sponsorom i
Goœciom serdecznie
dziêkujemy za udzia³ w balu
i wspieranie dzia³alnoœci
naszego Oœrodka.
Wszystkim Pañstwu ¿yczymy
szczêœcia w pracy zawodowej i
¿yciu osobistym.
W imieniu Dzieci
Organizatorzy Balu
.
Sponsorzy Balu
1. Leokadia Szczepanik Rezydencja
"Legrams" Dar³owo
2. Mariusz Zaranowski Sma¿alnia
"Atol" Dar³ówko
3. Ewa i Mieczys³aw Bojke
4. Liljanna I Bronis³aw Kendzia
Delikatesy "Bato"
5. Krzysztof Paœnik
4. Firma "Astro" z Verll w Niemczech
6.Wies³awa i Piotr Mas³owscy Firma
"Erikus"
7. Danuta i Mariusz Urbanowicz sklep
"Delicja"
8.Malgorzata i Jerzy Jucha Koszalin
9. Jacek Szulc i Marcin Paku³a
Centrum Agd Rtv
10. Dorota i Waldemar Mital sklep "
£asuch"
11. Bo¿ena i Józef Chruszcz "Us³ugi
Transportowe"
12. Teresa i Janusz Olejnik Hurtownia
"Per³a"
13. Henryka i Zbigniew Jarosz
13. Firma Drobdar
Gor¹cy kankan w wykonaniu pañ. Niestety, bardziej odwa¿nych zdjêæ publikowaæ nie mo¿emy
14. Tomasz Jarz¹bek Hurtownia
Owoców I Warzyw S³upsk
15. Hanna i Piotr Krasiñscy Toruñ
16. Sylwia i Arkadiusz Ja³tuszewscy
S³upsk
17. Daniela Igras Królewo
18. Józef Ko³odziej Przystawy
19. Klub Kolarski "Kros Ziemia
Dar³owska"- Angelika Kulisch
20. Helena i Mariusz Sadowscy Firma
"Paw³owski" Bytów
21. Alicja i Andrzej Owczarek
22. Zdzis³aw Pistkowski Firma
"Darpol"
23. Patrycja i Krzysztof Walków
24. El¿bieta Karliñska
25. Alicja i Marcin Góral
26. Szko³a Plastyczna w Koszalinie
27. Piotr Marcinowicz Firma "Marpol"
Koszalin
28. El¿bieta Cichoñ- Dzi¹ba OSW
Argentyt
Nie trzeba jechaæ do Wenecji aby staæ siê posiadaczem s³ynnych weneckich
masek. Wystarczy³o przyjœæ na bal i wzi¹æ udzia³ w licytacji.
obserwator nr 8 dobry.p65
9
Aby poczuæ siê jak lider kolarskiego peletonu wystarczy³o wylicytowaæ koszulkê
podarowan¹ przez Angelikê Kulisch.
Wspania³e potrawy przygotowa³ Mariusz Zaranowski
2007-02-24, 11:26
Rozmaitoœci
10
Nasz konkurs
Zgadnij co to za miejsce?
Dzisiaj wracamy do starych fotografii. Kto potrafi odpowiedzieæ co to za miejsce
niech dzwoni pod numer 503 145 727 a bêdzie mia³ szansê na ksi¹¿kow¹
nagrodê. Zapraszamy do zabawy. W poprzednim tygodniu pytaliœmy o latarniê
morsk¹ w Dar³owku i o pierwszego latarnika - Edwarda Zawadzkiego. Nagrodê
zdoby³ Jan Skurski z Dar³owa.
Dar³owo
Ola Kosz i Kamila Mazurek najlepsze
W dar³owskiej bibliotece rozstrzygniêto Poetycki Konkurs Walentynkowy. Jury uzna³o,
¿e najpiêkniejsze wiersze z okazji Dnia Zakochanych napisa³y Aleksandra Kosz i
Kamila Mazurek. Poni¿ej publikujemy zwyciêskie prace. Laureatkom gratulujemy
Dziêkuje Bogu, ¿e da³ mi Ciebie,
Sta³eœ siê moj¹ gwiazd¹ na niebie.
Sta³eœ siê s³oñca gor¹cym promieniem,
W upalne dni przyjemnym cieniem.
Tyœ jest mojego ¿ycie zbawieniem,
O poranku s³odkim westchnieniem.
Ty ka¿d¹ chwile w sen przemieni³eœ,
Smutek w radoœci têcze zmieni³eœ.
Czy ju¿ rozumiesz moje przes³anie,
¯e tylko Ciebie kocham Kochanie?
Aleksandra Kosz
Podchodzisz do mnie;
Czujê i s³yszê w³asny puls - Ja ¿yjê!
Dotykam nieba, nie st¹pam po Ziemi.
Patrze w Twe oczy, czujê ukojenie.
Serce bije dwa razy mocniej.
Nie muszê jeœæ; tylko pragnienie mi³oœci
Ogaria mnie.
Dziêki Tobie odnalaz³am sens.
Promyk s³oñca wdar³ siê - to Ty!
Przy Tobie wiem, ¿e z³o...
Nie dotknie mnie.
Kocham Ciê!
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
Daj 1 procent naszym
Wielkimi krokami zbli¿a siê Nowy Rok a z nim czas rozliczeñ podatkowych.
Przypominamy, ¿e ka¿dy podatnik mo¿e zrobiæ odpis w wysokoœci 1 proc. na rzecz
Organizacji Po¿ytku Spo³ecznego. Najlepiej gdyby te pieni¹dze zosta³y w powiecie
s³awieñskim. Dla u³atwienia podejmowania decyzji w tej kwestii chcemy przedstawiæ
kto na naszym terenie posiada status OPP. Dlatego prosimy wszystkie OPP, chc¹ce
uzyskaæ odpis podatkowy, o kontakt z Redakcj¹ Obserwatora tel. 0 59 810 57 59 lub
503 145 727. Bêdziemy publikowali Wasze dane
Stowarzyszenie"Akson"
Warsztaty Terapii Zajêciowej
Organizacja Po¿ytku Publicznego KRS 0000069382
ul.Che³moñskiego 30
76-100 S³awno
www.wtz.org.pl; [email protected] wtz.org.pl
KONTO: 21 1020 4681 0000 1102 0003 6376
Fundacja Rodzina
Konto w Banku Spó³dzielczym w S³awnie:
Ogólne: 19 9317 0002 0000 5920 2000 0010
Stypendialne: 40 9317 0002 0000 5920 2000 0020
Przeka¿ 1% swojego podatku na jedno w wybranych kont.
Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych Ich Przyjació³ i Rodzin
Na Terenie Ziemi Dar³owskiej i Gmin Oœciennych w Dar³owie
Ul. Wieniawskiego 8
Dzienny Oœrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
PKO BP Dar³owo: 96 1020 4681 0000 1902 0018 3723
S³awno. SDK
Kurs Tañca Towarzyskiego
W S³awieñskim Domu Kultury og³oszono
kolejny nabór na 3 stopniowy kurs Tañca
Towarzyskiego, którego instruktorem
jest pani Agnieszka Siepietowska dwukrotna laureatka "Szansy na
Sukces" i Mistrzyni Polski w karaoke.
Ruszaj¹ od 10 marca. 2007r. Na kurs
mo¿na siê zapisaæ w sekretariacie SDK,
tel. 059 810 76 70. Uwaga iloϾ miejsc
ograniczona!
SDK
"DNO" w S³awnie
Dok³adnie za dwa tygodnie (8 marca
Dzieñ Kobiet) do S³awna zawita znany w
ca³ym kabaret DNO. Laureat wielu
ogólnopolskich przegl¹dów
kabaretowych bêdzie ozdob¹ tzw.
Babskiego wieczoru - imprezy ju¿ po raz
kolejny organizowanej przez S³awieñski
Dom Kultury. I tym razem organizatorzy
gwarantuj¹ dobr¹ zabawê, s³odk¹
niespodziankê oraz kontynuacjê mile
rozpoczêtego wieczoru w restauracji
"Stare Kino".
Kamila Mazurek
Repertuar Kina Bajka w Dar³owie
Warto przeczytaæ:
Coœ dobrego z naszego podwórka
Ukaza³a siê kolejna cenna pozycja
dotycz¹ca dziejów naszego regionu:
Historia i Kultura Ziemi S³awieñskiej.
Tom V. Studia nad dziejami wsi.
Ksi¹¿ka, pod wspóln¹ redakcj¹
W³odzimierza R¹czkowskiego i Jana
Sroki, wydana zosta³a przez
Wydawnictwo Margraf i Fundacjê
Dziedzictwo. Ukaza³a siê przy wsparciu
Urzêdu Gminy w Postominie.
Znajdziemy w niej wiele informacji
dotycz¹cych dziejów wsi gminy
Postomino. Ich kultury, zwyczajów
panuj¹cych w dawnych czasach na tych
terenach oraz historii zwyk³ych ludzi,
którzy ju¿ dawno odeszli. Niniejszy tom
jest efektem konferencji naukowej
zorganizowanej jesieni¹ 2005 r. w
Jaros³awcu. Zapraszamy do lektury
Zabójca z Tokio - Barry Eisler
John Rain, najlepszy p³atny morderca w
Tokio. Zabójczo skuteczny specjalista od
"œmierci z przyczyn naturalnych".
Pracuje sam, ufa tylko sobie, nie ujawnia
swojej twarzy nawet tym, którzy p³ac¹
mu bajoñskie sumy za zlecenie. Ale
zabójstwo ministra Kawamury œci¹ga na
Raina uwagê ludzi, których kiedyœ zna³...
i mia³ nadziejê nigdy wiêcej nie spotkaæ.
I wpl¹tuje go w brutaln¹ wojnê yakuzy,
policji, CIA, skorumpowanych polityków.
A celem w tej walce jest kobieta, któr¹
kocha.
"Brawura Iana Fleminga, realizm Toma
Clancy'ego, talent literacki Johna le
obserwator nr 8 dobry.p65
10
Carré" - tak krytyka okreœla powieœci
Barry'ego Eislera, twórcy serii œwietnych
literackich thrillerów z Johnem Rainem,
zabójc¹ kieruj¹cym siê specyficznymi
zasadami. Sugestywny i niepokoj¹cy
obraz nocnego Tokio, dynamiczna akcja,
egzotyka, przemoc i seks przynios³y
œwiatow¹ s³awê powieœciom wydanym w
15 krajach i wyró¿nianym presti¿owymi
nagrodami, m.in. Barry Award. Barrie
Osborne, nagrodzony Oscarem
producent filmowego superprzeboju
W³adca Pierœcieni, przyst¹pi do
ekranizacji serii z Johnem Rainem
Data
Godzina i tytu³
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2007
Czwartek
Kino nieczynne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2007
Pi¹tek
Borat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2007
Sobota
Borat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2007
Niedziela
Borat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 - 01.03.2007 - Kino nieczynne
Repertuar Kina przy S³awieñskim
Domu Kultury
Seanse
Data
godz.
Tytu³
Produkcja
Re¿yseria
Wykonawcy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 II 17.30 i 20.00 Eragon
USA Stefan Fangmeier Edward Speleers
23 II 17.30 i 20.00
Siena Guillory
24 II 17.30 i 20.00
(12 z³)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deja Vu
1 III
20.00
USA
Tony Scott
Elijah Wood
2 III
17.30 i 20.00
Randy Astin
3 III
17.30 i 20.00
Julia Adams
(8 z³)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007-02-24, 11:26
Wa¿ne sprawy
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
S³awno. Amatorski Ruch Artystyczny
Poezja w SDK
Ju¿ dzisiaj w S³awieñskim Domu Kultury
odbêd¹ siê konkursy recytatorskie:
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Okr, Poezji Œpiewanej I Teatru
Jednego Aktora.
Konkurs, w formie czterech turniejów,
adresowany jest do m³odzie¿y szkó³
ponadgimnazjalnych, pracuj¹cej,
studentów i doros³ych.
1. Turniej Recytatorski - repertuar
obejmuje 3 utwory w ca³oœci lub
fragmentach w tym obowi¹zkowo jeden
utwór pisany proz¹. Uczestnicy
zg³aszaj¹ do prezentacji 2 utwory (wiersz
i prozê). Ocena jury dokonywana jest wg
doboru repertuaru, interpretacji utworów,
kultury s³owa, ogólnego wyrazu
artystycznego.
2. Turniej Poezji Œpiewanej Uczestnicy wystêpuj¹ bez podzia³u na
kategorie, wykonawca jest solist¹,
repertuar obejmuje 3 utwory œpiewane i
1 utwór recytowany. Wykonane mog¹
byæ wiersze, które zosta³y opublikowane
w ksi¹¿kach lub prasie literackiej.
Uczestnicy mog¹ wykonaæ trzeci utwór z
tekstem w³asnym. Do akompaniamentu
mo¿e byæ stosowany 1 instrument lub
ma³y zespól muzyczny, b¹dŸ wczeœniej
dokonane nagranie. Jury przy ocenie
bierze pod uwagê zgodnoœæ muzyki z
charakterem wiersza, muzykalnoϾ i
warunki g³osowe wykonawcy, wartoœæ
artystyczne muzyki.
3. Turniej Teatrów Jednego Aktora jest to przegl¹d dorobku i osi¹gniêæ
wykonawców poszukuj¹cych
indywidualnych form wypowiedzi
artystycznej, bêd¹cej wyrazem
osobistego zaanga¿owania w istotne
problemy wspó³czesnoœci ,
kontynuowaniem sztuki narodowej,
ludowej, regionalnej ³¹cznie ze
zwyczajami, obrzêdami, podaniami,
klechdami- zawieraj¹cymi elementy
teatru. Uczestnicy turnieju wystêpuj¹ bez
podzia³u na kategorie, przygotowuj¹
spektakl w oparciu o dowolny materia³
literacki. Jury podczas oceny uwzglêdnia
opracowanie dramaturgiczne,
opracowanie re¿yserskie, realizacje
programu ( scenografia, muzyka,
kompozycja gestu i ruchu scenicznego)
4. Turniej Wywiedzione ze S³owa uczestnicy wystêpuj¹ bez podzia³u na
kategorie. Repertuar jest dowolny np.
wiersz lub jego fragment, monolog.
Dowolna forma prezentacji np. teatr
jednego wiersza, ³¹czenie s³owa
mówionego ze œpiewem. Jury dokonuje
oceny wg celowoœci u¿ycia œrodków
pozas³ownych ( np. kostiumy, dŸwiêk)
wspomagaj¹cych interpretacjê,
kompozycjê sceniczna wystep.
Do przegl¹du pó³fina³owego jury
kwalifikuje: 3 uczestników z Turnieju
Recytatorskiego, 2 z Poezji œpiewanej, 2
z Teatru Jednego Aktora i 2 z
Wywiedzione ze S³owa
Ma³y Konkurs Recytatorski dla szkó³
podstawowych i gimnazjum , który
adresowany jest do dzieci ze szkó³
podstawowych i gimnazjalnych.
Celem konkursu jest podnoszenie
kultury, poszerzenie horyzontów
myœlowych i krêgu zainteresowañ dzieci
i m³odzie¿y poprzez poszukiwanie
wartoœciowej literatury. Uczestnicy
turnieju prezentuj¹ dowolna literaturê.
Teksty powinny byæ dostosowane do
wieku dziecka i jego mo¿liwoœci
wykonawczych.
Uczestnicy Turnieju wystêpuj¹ w 3
kategoriach. Organizatorzy powo³uj¹
komisjê, która dokonuje oceny wg
doboru repertuaru, interpretacji utworów,
kultury s³owa, ogólnego wyrazu
artystycznego.
Konkursy prowadzone s¹ w drodze
wielostopniowych przegl¹dów od
szczebla miejskiego do wojewódzkiego
Wa¿ne telefony
Telefony informacyjne TP
Nazwa serwisu
Aktualny numer
Biuro numerów TP
118 913
Inormacja miejska TP
9491
Biuro zleceñ TP
9497
Zamawianie rozmów miêdzymiastowych
TP
9050
Zamawianie rozmów miêdzynarodowych
TP
9051
Miêdzynarodowe biuro numerów118 912
908
S³awno
Policja 997 lub 059 810 0511 oraz 059
810 0512
Stra¿ Po¿arna 998 lub 059 810 30 08
Szpital Powiatowy 999 lub 059 810 30
31
Powiatowy Urz¹d Pracy 059 810 41 61
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
059 810 57 40
Urz¹d Pocztowy
0 59 810 33 33
S¹d Rejonowy
0 59 810 70 96
Wydzia³ III Rodzinny i Nieletnich
0 59 810 41 66
Dar³owo
Zespó³ Wyjazdowy Ratownictwa
Medycznego tel. 094-314-30-36 w. 334
Policja 997 lub 094 314 22 07
Stra¿ Po¿arna 998 lub 094 314 27 48
obserwator nr 8 dobry.p65
11
Kapitanat Portu 094 314 24 85
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 094 314 25 39
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej fax 94 - 314 - 67 - 42,
Dy¿urny dyspozytor systemu
ciep³owniczego codziennie 24h/dobê
tel. 94 - 314 - 60 - 01, kom. 693 - 163 885
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 094
314 67 76
Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych
094 314 25 65
Poczta 094 314 54 10
PKS Informacja 094 314 20 64
Taxi 094 314 25 00
Stra¿ Graniczna 094 314 03 28
Przejœcie Graniczne 094 314 51 06
Postomino
Policja 997 lub 059 810 85 07
NZOZ „Ars Medica” 059 810 85 11
Poczta 059 810 85 20
Apteka 059 810 99 32
Malechowo
Policja 997 lub 094 318 42 07
Zak³ad Opieki Zdrowotnej 094 318 42 15
Poczta 094 314 54 12
Apteka 094 318 43 71
11
0-800-170-010
- numer bezp³atnej infolinii do
dyspozycji bezdomnych i wszystkich
tych, dla których zima wi¹¿e siê z
walk¹ o przetrwanie
przetrwanie.
Suzuki Samuraj, pojemnoϾ 1,0 rok produkcji
1989, cabriolet bia³y. Cena 5 tys. z³
Telefon: 506 153 891
Toyota Avensis 2,0 stan idealny - sprzedam
Tel. 603 882 870
Kupiê zbo¿e paszowe
tel. 094 315 53 01 po 15-tej
Przyjmê zlecenie na budowê domu
Tanio tel. 889 457 111
Sprzedam gospodarstwo rolne 8 ha
Janiewice tel. 0-59 810 35 37
lub 668 430 190
Sprzedam ³ó¿ko szpitalne + szafka + wózek
inwalidzki zwyk³y - ewentualnie materac
przeciwodle¿ynowy
tel. 508 419 480
Sprzedam karte graficzna GeForce4 MX440 SEw/64MB DDR (128bit) z tv-out!!! karta
uzywana w 100% sprawna!! mozliwosc
przeslania zdjec na adres email. kontakt: 503
020 690 kontakt: tel: 503020690 email:
[email protected] op.pl numer gg:
Slupsk ul. Mickiewicza trzpokojowe po
kapitalnym remoncie na pierwszym pietrze
sprzedam w rozliczeniu rozwaze dwupokojowe
w scislym centrum slupska kontakt:
0598403723
SPRZEDAM DOM WOLNOSTOJ¥CY W
STANIE SUROWYM W SIEMIANICACH O
POW. 300m2 + GARA¯ 46, 64m2 I DZIA£CE,
O POW.826m2 Z DACHEM TRZY
KOPERTOWYM Z DACHÓWKI EURONIT I
KOMINAMI Z CEG£Y KLINKIEROWEJ.
PROJEK I ROZWI¥ZANIE
ARCHITEKTONICZNE JEST BARDZO
FUNKCJONALNE kontakt: 512 257 793
Futro SAGA MINK z grzbietów (ca³ych) norek
europejskich.Kolor ciemnaczekolada, rozm 38/
44, d³ug.ca³okowita 75 cm, d³ug. rêkawa od
wszycia 68 cm,szer od pachy do pachy 60 cm.
Fason klasyczny,ponadczasowy pasujê do
eleganckiego stroju, jeansów.Cena 2300,00
telefon: 503 847 148
sprzedam za 50 zl.segment pokojowy czarny
10 letni stan dobry plus 2 osobowa kanapa
stanu dobrego.Transport we wlasnym zakresie
3 piêtro Koszalin okolice EMKI.
telefon: 094-34-33-772, 0603-989-211
Sprzedam wózek dzieciêcy g³êbokispacerówka, na gwarancji do maja, stan dobry.
cena 350 z³.
telefon: 502999608
Mieszkanie w bloku 4-ro piêtrowym, 47m2,
rozk³adowe, s³oneczne, podwójne drzwi
wejœciowe, korytarz panele, kuchnia i ³azienka
glazura, pod³oga terakota, w pokojach
g³adzie, okna plastikowe, czynsz 300z³/3os.
kontakt: 0598430875
Sprzedam laptopa Aristo Smart 340 15,4"
panorama, procesor Intel Celeron M 380
1,6GHz; dysk 40GB; pamiêæ 512MB DDR2;
DVDRWnagrywarka,wgrany system operayjny
XP Profesjonal,Microsoft Office i inne,na
gwaracji,2g³osniki cena 1900z³,Cz³uchów
telefon: 500684161
Slupsk,mieszkanie w kamienicy 4 pokojowe
117,17m, I pietro,domofon cyfrowy,loggia od
ulicy i podworka,po wymienie
instalacji,sanitariatow itd, po remoncie,tanie w
eksploatacji, ciche, ogrzewanie elektryczne
dzienna i nocna taryfa kontakt: 603 26 84 85
email:
Sprzedam CB radio Midland 1001Z nowe mam
do tego rowniez antene. Radio i antena sa
zapakowane niedawno kupione nie uzywane
cena sklepowa zestawu 400zl sprzedam za
300zl KOSZALIN (gg:135934)
telefon: 662141143
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o pow.
53,67 m2 z gruntem, ul. Lelewela, parter,
ogrzewanie gazowe, ³azienka i wc osobno,
dwa przydomowe ogródki, ksiêga wieczysta.
Do oddania sierpieñ-2007. Cena: 183.000,00
z³. kontakt: 661-888-252 lub 842-85-95
Sprzedam drukarkê laserow¹ Brother HL1030
stan b. dobry trzeba dokupiæ toner (toner z
bêbnem kosztuje jakieœ 150 z³). Sprzedaje bo z
niej nie kozystam. Mam jeszcze Epsona
atranent format A3, te¿ sprzedam:)
telefon: 094 34 34 111, 504 279 224
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o pow.
53,67 m2 z gruntem, ul. Lelewela, parter,
ogrzewanie gazowe, ³azienka i wc osobno,
dwa przydomowe ogródki, ksiêga wieczysta.
Do oddania sierpieñ-2007. Cena: 183.000,00
z³. kontakt: 661-888-252 lub 842-85-
Figury ogrodowe z bia³ego betonu * wazony *
kosze * fontanny * tralki ogrodzeniowe i
balkonowe * kolumny www.figbet.webd.pl
telefon: 606-973-220email: [email protected] o2.pl
DZIALKA 7,24 HEKTARA SIEDLISKOWA 8
KM OD USTKI 15 KM OD SLUPSKA W
MIEJSCOWOSCI PEPLINO SPRZEDAM
695170015 kontakt: 0695170015
Lotewska spedycja SIA Cargo Latvia;
Ryga,nawiaze stala wspolprace z
przewoznikami z rejonu Koszalina/Slupska/
Bialego Boru jezdzacymi do RUS,rowniez
Daleka Rosja.Kontakt w jezyku
polskim:Aleksander Sowka. tel.+3717276790
telefon: +3717276790
Duzy dom z warsztatem samochodowym na
dzialce 20 arowej sprzedam
kontakt: 0503 145 727
Kupon na bezp³atne og³oszenia drobne
.....................................................................................................................................
(TreϾ)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
____________________________________________________________________
................................ ..............................
(Imiê Nazwisko)
........................................................................................................................
(Adres)
........................................................................................................................
____________________________________________________________________
Kupon nale¿y dostarczyæ do redakcji Obserwatora Lokalnego
- (osobiœcie lub listownie)
76-100 S³awno ul. Plac Kardyna³a Wyszyñskiego 2
2007-02-24, 11:26
Historyczne rozmaitoœci
12
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
„Historia magistra vitae est” stare ³aciñskie przys³owie mówi, ¿e historia jest nauczycielk¹ ¿ycia. Nie tylko:
znajomoœæ dziejów miejsca gdzie ¿yjemy pozwala siê z nim uto¿samiaæ. Na stronie tej bêdziemy publikowali
ró¿ne przyczynki do dziejów naszego regionu. Tak¿e i po to, aby ci, którzy st¹d wyje¿d¿aj¹ nie tylko zechcieli tu
wróciæ, ale aby opowiadali na obczyŸnie o tym sk¹d pochodz¹, bo miejsce to ma swoj¹ historiê i legendê.
Mieczys³aw Siwiec
Ocaliæ od zapomnienia
Historie z ¿ycia naszych dziadków
Stanis³awa i Jan Gryniukowie prze¿yli wspólnie 60 lat
- Szko³a Podstawowa w Je¿yczkach nosi
imiê kapitana Kazimierza Filipowicza a
nie dawno odby³a siê uroczystoœæ
przekazania jej sztandaru...
- Tak To by³y dla mnie nie zapomniane
chwile. Dziêki temu przed oczyma
mia³em ca³¹ m³odoœæ i to dobrze, ¿e
nasze dzieci bêd¹ pamiêtaæ o tamtych
czasach.
- Ale nie wracajmy ju¿ do okupacji tak
trudnej dla Pana w czasach m³odoœci.
Porozmawiajmy o czasach powojennych
i ¿yciu z wybrank¹ Pana serca
Stanis³aw¹ Miszan. Które czasy Pañstwo
najlepiej wspominaj¹?
- Z moj¹ ¿ona poznaliœmy siê jeszcze
wtedy gdy s³u¿y³em w partyzantce. W
roku 1947 wziêliœmy œlub. Po wojnie
S³awieñski Dom Kultury
Jan Gryniuk niedawno obchodzi³ 60lecie swojego ma³¿eñstwa. Urodzi³
siê 17 listopada 1921 roku.
Wybrank¹ jego ¿ycia, na dobre i z³e
zosta³a Stanis³awa Miszan, z któr¹
wzi¹³ œlub w 1947 roku. M³odoœæ
Jana by³a burzliwa i wyznaczana
przez tragiczny okres naszej historii.
W wieku 18 lat dzia³a³ ju¿ w
konspiracji. Odbiera³ okupantowi
niemieckiemu broñ i przekazywa³ j¹
podziemiu dzia³aj¹cym w ówczesnej
Polsce. Tymi dzia³aniami zaskarbi³
uznanie wœród partyzantów, do
których wst¹pi³ w 1943 roku by
walczyæ o Woln¹ Polskê. Jan
Gryniuk s³u¿y³ w partyzantce na
Wo³yniu pod dowództwem
Kazimierza Filipowicza.
osiedliliœmy siê w Przystawkach i tam
mieszkaliœmy do roku 1957. Do Je¿yc
przybyliœmy w 1957 roku i do roku 1975
pracowa³em w Zarz¹dzie Dróg
Lokalnych w S³awnie. To by³y dobre
czasy dla nas i naszej rodziny.
Wielkiego dostatku nie by³o ale
starcza³o na wszystko.
- By³ Pan jednym z g³ównych
budowniczych mostów na naszym
terenie?
- Tak mo¿na by powiedzieæ, mosty
budowa³em z zami³owania i by³o ich
ponad 50 na Œrodkowym Pomorzu.
£atwo policzyæ, ¿e niektóre maj¹ po
czterdzieœci lat i dobrze, ¿e mój
chrzeœniak Franciszek Kupracz co
niektóre burzy i stawia nowe dbaj¹c o
bezpieczeñstwo mieszkañców.
- Czy jest Pan wraz z ma³¿onk¹ dumny
ze swojej obranej drogi w ¿yciu?
-Prze¿yliœmy wspólnie ponad 60 lat na
dobre i na z³e. Wychowaliœmy czworo
dzieci z których mo¿emy byæ dumni
Wokó³ nas przewija siê gromadka
oœmiu wnuków i oœmiu prawnuków,
które kochamy z ca³ego serca. Nie
mamy nic sobie do zarzucenia bo
krzywdy ludziom nie uczyniliœmy tak
wiêc jak do tej pory mo¿emy byæ z
siebie i swojego ¿ycia zadowoleni.
- Bardzo dziêkujê Pañstwu za rozmowê
i ¿yczê nastêpnych rocznic w ¿yciu
ma³¿eñskim.
Rozmawia³: Robert Murii
Marek i Przyjaciele
Tak naprawdê, cz³owiek nigdy nie wie,
kiedy dopadnie go "Pasja". Marka Zubla
ze Szczecina zaatakowa³a podczas
jednej z wêdkarskich wypraw nad Inê w
okolicy Stargardu Szczeciñskiego.
Zarzuci³ wêdkê i zauwa¿y³ dziwn¹ bry³ê
ziemi, z której wystawa³ fragment
jakiegoœ metalowego przedmiotu. Z
ciekawoœci rozbi³ bry³ê i jego
zdumionym oczom ukaza³o siê ....
drewniane ko³o z metalow¹ obrêcz¹.
Mia³o blisko 1,4 m wysokoœci.
Zainteresowa³ siê znaleziskiem.
Przewertowa³ szereg ksi¹¿ek, obejrza³
dziesi¹tki rysunków oraz zdjêæ i znalaz³:
by³o to ko³o od armaty z okresu I wojny
œwiatowej. I od tego siê zaczê³o.
- Zainteresowa³em siê replikami broni mówi Marek Zubel. - Robi¹c je muszê
znaæ siê na stolarstwie, kowalstwie,
œlusarstwie i innych rzemios³ach ale
satysfakcja z pracy jest ogromna.
Obecnie prace Marka Zubla mo¿na
ogl¹daæ w S³awieñskim Domu Kultury.
obserwator nr 8 dobry.p65
12
Wœród nich jest np. he³m bojowy
wikingów. Niegdyœ, wieœæ, ¿e w okolicy
pojawili siê ludzie w tych he³mach,
powodowa³a paniczn¹ ucieczkê ca³ych
wsi lub miast. Nosz¹cy je Wikingowie
cieszyli siê zdecydowanie z³a s³aw¹.
Grabili, mordowali, sprzedawali w
niewolê. Byli niezwyciê¿eni. Potrafili
tworzyæ pañstwa, podbili Wielk¹ Brytaniê
oraz za³o¿yli Dublin w Irlandii. Wed³ug
niektórych historyków byli tak¿e
za³o¿ycielami pañstwa Polskiego.
Wyruszali znad norweskich fiordów a
s³u¿yli cesarzom bizantyjskim, niepokoili
bagdadzkich kalifów czy hiszpañskich
Maurów. Innym eksponatem jest replika
dawnej armaty. Byæ mo¿e podobny
model by³ u¿ywany podczas obrony
Czêstochowy w XVII w. Aby zobaczyæ te
cuda wrêcz wypada udaæ siê do SDK na
wystawê Marek i Przyjaciele (obrazy i
prace graficzne przyjació³ Marka z klubu
Twórców Pasja te¿ zdobia œciany sali
wystawowej)
Tylu zwiedzaj¹cych jeszcze nigdy nie widzieliœmy na ¿adnej wystawie organizowanej w S³awieñskim Domu Kultury. Marek Zubel jest bardzo
zrêcznym artyst¹. Potrafi³ nawet zrobiæ prezentowane na zdjêciu... œredniowieczne stringi.
2007-02-24, 11:26
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
Rozmaitoœci
13
S³awno
Balowanie w Boleszewie.
Puchar Fair Play
Dyrektora OSiR
Szkoda, ¿e tylko w wieku
przedszkolnym i szkolnym nie
wstydzimy siê przebierania w
stroje karnawa³owe. Wœród
doros³ych chyba niewielu
znalaz³oby siê odwa¿nych, by
wygl¹daæ inaczej, zabawniej,
czasami mo¿e œmiesznie, ale
przecie¿ o to chodzi w
karnawa³owych wizerunkach.
Zabawa karnawa³owa po³¹czona
z Walentynkami da³a okazjê
nieœmia³ym wyra¿enia swoich
uczuæ w formie dedykacji
czytanych przez prezenterów na
scenie. Nie zabrak³o te¿
konkursów, zarówno tych, które
nigdy siê nie starzej¹-jedzenie
jab³ek na sznurku, konkurs na
najpiêkniejszy strój, taniec wokó³
krzese³, jak równie¿ nowoœcitaniec z miot³¹. Rodzice zadbali o
rozkosz dla podniebienia - czego
pragn¹æ jeszcze?
Dorota Leœniewska
Zakoñczenie rundy zasadniczej I ligi,
zakoñczy³o równie¿ rywalizacjê o Puchar Fair
Play Dyrektora OSiR w S³awnie. Na czele
klasyfikacji znalaz³y siê dwie dru-¿yny
Hamburg i IMC Komputery. Niestety obie
dru¿yny zakoñczy³y rywalizacjê z ujemn¹
iloœci¹ punktów (ubieg³oroczny zdobywca
pucharu dru¿yna IMC Komputery mia³a 77
pkt. dodatnich)
Klasyfikacja po VII kolejkach I liga
1. Hamburg
- - 55+ 40 = - 15
2. IMC Komputery - - 55+ 40
= - 15
3. Xella R. Telus - - 73+ 50
= - 23
4. Agromor
- - 55 + 30
= - 25
5. Masterlink
- - 64 + 30
= - 34
6. Poldan
- - 69 + 30
= - 39
7. KP Têcza
- - 151 + 30
= - 121
8. El System Dziki - - 153 + 30
= - 123
Zasady punktacji Fair Play
1. Punkty dodatnie (max. 50 punktów za
mecz) mo¿na otrzymaæ za:
· mecz bez faulu - 50 punktów dodatnich,
· je¿eli zawodnicy danego zespo³u nie
otrzymaj¹ kartek ¿ó³tych i czerwonych - 10
punktów dodatnich,
2. Punkty ujemne (max. 50 punktów za mecz)
mo¿na otrzymaæ w danym meczu za:
· za ka¿dy faul 1 pkt. ujemny,
· jedna kartka ¿ó³ta w meczu - 5 pkt. uj.,
· dwie kartki ¿ó³te w meczu - 10 pkt. uj.,
· 2 kartka ¿ó³ta w meczu dla tego samego
zawodnika -15 pkt. uj.,
· bezpoœrednio kartka czerwona - 25 pkt. uj.,
· niesportowe zachowanie zawodnika w
czasie meczu i po meczu - 50 pkt. uj.,
· niestawienie siê na meczu lub udzia³ nie
uprawnionego zawodnika - 50 pkt. uj.
3. Inne przypadki:
W przypadkach nie ujêtych w regulaminie
organizatorzy mog¹ przyznaæ od 50 punktów
dodatnich do 50 punktów ujemnych.
Tenis sto³owy. VI Turniej o Grand Prix Miasta S³awno
¯ó³tnica uczy S³awno
Aktualne foto
Organizator turnieju: Oœrodek Sportu i
Rekreacji w S³awnie.
17 luty 2007r. w S³awnie odby³ siê VI
Turniej o Grand Prix Miasta S³awno w
Tenisie Sto³owym. W turnieju
wystartowa³o 44 zawodników i
zawodniczek, w kilku kategoriach
wiekowych. W najm³odszej grupie
wiekowej ch³opców wystartowali
zawodnicy z SP ¯ó³tnica, dzieci ze
S³awna mieli okazjê graæ z bardzo
dobrymi tenisistami: Kamilem Kiljankiem
i Micha³em Kornakiem.
Nastêpny turniej 03.03.07r.
2 Zdzitowiecki Aleksander GM S³awno 91
3. Jakuszewski Mateusz GM S³awno 69
4. ¯ebrowski Mateusz
GM S³awno 67
5. Jakubik Maciej GM Postomino
63
6. Narbut Szymon GM Nr 1 S³awno 62
7.Partyka Krzysztof GM Nr 1 S³awno 53
8. Górski Mateusz GM Nr 1 S³awno 53
9. Mejsner Mateusz GM Nr 1 S³awno 46
10.Wilk Bartosz
GM Nr 1 S³awno 31
11.Sieradzki Marcel GM Nr 1 S³awno 21
12.Krzy¿aniak Pawe³ GM S³awsko
19
13.Madaliñski ArkadiuszGM Szczecinek 10
14.Grzegorczyk Rafa³ GM Nr 1 S³awno 10
15.Wojciechowski Krzysztof GM S³awno 9
16. Bruski Pawe³ GM Nr 1 S³awno
7
17. Adamek Jakub GM Nr 1 S³awno
7
18. Rogowski Patryk SOSW S³awno
6
19.Gaik Aleksander GM Nr 1 S³awno 6
20.Lewandowski Patryk GM Nr 1 S³awno 5
21.Koziñski Mateusz GM Gwda Wielka 5
Wyniki VI Turnieju
Kat. m³odzik - rocznik 1994 i m³odsi
Dziewczêta:
Gra³y w grupie systemem "ka¿da z ka¿d¹.
Wystartowa³o 5 dziewczynek
1. Honorata Olczak
1996 SP Nr 2 Ustka
2. Aneta Bernasiewicz 1994 SP Nr 3 S³awno
3. Marta Cholewczyñska 1994 SP Nr 3 S³awno
Ch³opcy:
Grali w grupie systemem rosyjskim "do dwóch
przegranych. Wystartowa³o 16 ch³opców.
1. Kamil Kiljanek
1994
SP ¯ó³tnica
2. Micha³ Kornak
1994
SP ¯ó³tnica
3. Jakub Leœniewski
1997 SP Postomino
Kat. kadet - rocznik 1993-91
Dziewczêta:
Wystartowa³y 2 dziewczêta.
1. Monika Pela
1993
GM Nr 1 S³awno
2. Karolina Litwin 1993
GM Nr 1 S³awno
Ch³opcy:
Grali systemem "rosyjskim do dwóch
przegranych". Wystartowa³o 11 ch³opców.
1. Mariusz Fija³kowski 1992 Gimn. Postomino
2. Aleksander Zdzitowiecki 1991GM Nr 1 S³awno
3. Mateusz Jakuszewski 1992 GM Nr 1 S³awno
Kat. senior - rocznik od 1990
Kobiety:
1. Janina Mikulska
S³awno
Mê¿czyŸni:
Grali w grupach systemem "ka¿dy z ka¿dym.
Wystartowa³o 9 zawodników.
1. W³odzimierz Wasielewski 1945
S³upsk
2. Zdzis³aw Kwaœniak
1960
S³upsk
3. Ryszard Maciejewski
1953
S³upsk
obserwator nr 8 dobry.p65
13
W³odzimierz Wasilewski od dawna dominuje w s³awieñskich turniejach
M³odzik - Rocznik 1994 i M³odsi
Dziewczêta
1. Bernasiewicz Aneta SP 3 S³awno 108
2. Olczak Honorata SP 2 Ustka
80
3. Gabrysiak Katarzyna SP 3 S³awno 59
4. Toszek Anna
SP 3 S³awno 57
5. Cholewczyñska Marta SP 3 S³awno 45
6. Neumann Caroline
SP 3 S³awno 15
7. Szygenda Aleksandra SP 3 S³awno 14
Ch³opcy
1. Ciesielski Arkadiusz SP Postomino 108
2. Leœniewski Jakub SP Korlino
101
3. Gliszczyñski Wojciech SP 1 S³awno 75
4. Ja¿d¿ewski Dawid SP Postomino 69
5. Tomczyk Mateusz SP 3 S³awno 62
6. Pietroñ Kamil
SP 1 S³awno 45
7. Kilijanek Kamil
SP ¯ó³tnica
40
8. Sieradzki Kamil
SP 3 S³awno 34
9. Labuda Tomasz
SP 3 S³awno 33
10. Przyby³a Adrian
SP 1 S³awno 31
11. Walczak Cyprian
SP 1 S³awno 31
12. Szlendak Mateusz SP 1 S³awno 28
13. Mazur Oskar
SP 1S³awno 28
14. Wilk Mateusz
SP 3 S³awno 24
15. Putno Maciej
SP 3 S³awno 23
16. Idzik Adrian
SP 3 S³awno 21
17. Gawe³ Dariusz
SP 3 S³awno 17
18. Kornak Micha³
SP ¯ó³tnica
17
19. Putno Bart³omiej
SP 3 S³awno 16
20. Pañka Sebastian
SP 3 S³awno 15
Senior - Rocznik 1990 i starsi
21. Kruczyñski B³a¿ej SP 1 S³awno 14
22. Wolko Mateusz
SP 1 S³awno 13
23. Banasik B³a¿ej
SP 3 S³awno 13
24. Kodz Karol
SP ¯ó³tnica
12
25. Chwastek Oskar
SP 3 S³awno 11
26. Ob³oza Przemys³aw SP ¯ó³tnica
11
27. Walczak Oskar
SP 1 S³awno 10
28. Wygaœ Andrzej
SP 1 S³awno 10
29. Kowalski Sebastian SP 1 S³awno 10
30. Okraszewski Szymon SP 1 S³awno 9
31. Pilawa Mariusz
SOSW S³awno 8
32. Fengler Przemys³aw SP 3 S³awno 8
33. Wardak Mateusz
SP 3 S³awno 5
34. Woroniecki Wojciech SP 1 S³awno 5
35. Miklasiñski Dawid
SP 1 S³awno 5
36. Olczyk Pawe³
SP 3 S³awno 5
37. Masnyk Patryk
SP 3 S³awno 5
38. Makarewicz Krystian SP 3 S³awno 5
39. Kantowicz Mateusz SP 3 S³awno 5
40. Œwierczewski Artur SP 3 S³awno 5
41. Wiœniewski Tomasz SP 3 S³awno 5
Kadet - Rocznik 1993-91
Dziewczêta
1.Pela Monika
GM Nr 1 S³awno
2. Litwin Karolina GM Nr 1 S³awno
3. Ma³gorzata Nowak GM Gwda Wielka
4. Wójcicka Roksana GM Nr 1 S³awno
5. Maria Gunerka GM Nr 1 S³awno
Ch³opcy
1. Fija³kowski Mariusz GM Postomino
97
64
20
17
14
94
2007-02-24, 11:27
1.Pietruszka Renata
S³awno 40
2.Talacha Anna
SOSW S³awno 31
3.Mikulska Janina
S³awno 20
4.Zago¿d¿on Justyna SOSW S³awno 17
5.Gunerka Danuta
SOSW S³awno 15
Mê¿czyŸni
1.Wasielewski W³odzimierz S³upsk 120
2.Kwaœniak Zdzis³aw
S³upsk 90
3.Maciejewski Ryszard
S³upsk 81
4. Zdzitowiecki Mariusz
S³awno 71
5. Partyka Ireneusz
S³awno 67
6. Œwiêtochowski Zbigniew S³upsk 65
7. Przyby³a Bogdan
Bobrowiczki 55
8. Piasecki Andrzej
Wrzeœnica 47
9. Bogusz Czes³aw
S³upsk 46
10. Mankiewicz W³adys³aw Ustka
22
11. Malinowski Andrzej
S³awno 20
12. Zdzitowiecki Aleksander S³awno 17
13. Gintrowicz Miros³aw
S³upsk 17
14. Banasiak Zbigniew
S³upsk 15
15. •rodowski Grzegorz Jaros³awiec 14
16. Lisowski Pawe³
Warcino 11
17. Borowiec Pawe³
Warcino 11
18. Dubiel Daniel
Warcino 11
19. Mróz Jacek
Tychowo 11
20. Sieciñski Andrzej
S³upsk 9
21. Woroniecki Dariusz
S³awno 9
22. Zbyszyñski Witold
Wrzeœnica 7
23. Jab³oñski Rafa³
S³awno 6
24. Gawe³ Kazimierz
S³awno 6
25. Ujazdowski Marcin
Bia³ogard 5
Sport
14
S³awieñska
M³odzie¿owa Liga
Pi³ki No¿nej
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
S³awieñska M³odzie¿owa i Powiatowa
Amatorska Liga Pi³ki Siatkowej
I liga
13.02.2007r.
UKS Postomino I - S³awa S³awno 9 : 3
FC Orbity - Baku Baku Squad
0:0
FC Olympic - Darpol Barzowice 1 : 8
15.02.2007r.
Komplex Stra¿ak - Agromor
17 : 0
IMC Komputery - GTW III C
2:5
Tabela I liga po IV kolejce
1. Komplex-Stra¿ak 4 12 35 : 1
2. FC Orbity
4 10 17 : 2
3. Darpol Barzowice 4 9 17 : 7
4. GTW III C
4 9 16 : 6
5. Baku Baku Sqad 4 8 9 : 3
6. IMC Komputery
4 4 16 : 16
7. UKS Postomono I 4 3 12 : 14
8. S³awa S³awno
4 3 7 : 23
9. FC Olympic
4 0 3 : 21
10. Agromor
4 0 2 : 41
Tabela strzelców I liga po IV kolejce
LP Nazwisko i imiê Nazwa dru¿yny Gole
1. Michalak Bartosz Komplex Stra¿ak
15
2. Wróbel Mateusz Komplex Stra¿ak
13
3. Kowalczuk Tomasz Darpol Barzowice 11
4. Pruchnicki Artur
IMC Komputery
8
5. Grzelewski Sebastian FC Orbity
7
6. D¹browski Tomasz IMC Komputery 5
7. Gronkiewicz Patryk UKS Postomino I 5
8. Cha³ubinski Krzysztof FC Orbity
4
9. Gajzler Jakub Baku Baku Sqad
4
10. Kozyra Grzegorz
GTW III C
4
11. Pawe³ek Damian
GTW III C
4
12. Szejma Rados³aw
UKS Postomino I 4
13. G³uszek £ukasz
Darpol Barzowice 3
14. £asek Jakub
GTW III C
3
15. Neubauer Karol
Baku Baku Sqad 3
16. Telus Adrian
S³awa S³awno
3
17. Betka³o Kacper
Komplex Stra¿ak 3
18. Koæwin Micha³
FC Orbity
2
19. Kuniczuk Adrian
FC Orbity
2
20. Serewiœ Arkadiusz FC Olympic
2
21. Surówka Tomek
FC Orbity
2
22. Wójcik Mariusz
Komplex Stra¿ak 2
23. Wysocki Oskar
GTW III C
2
24. Poprawski Adam
GTW III C
2
25. Zbrowski Adam Komplex Stra¿ak
2
26. Bator Pawe³
Agromor
1
27. BŸdzion Dawid S³awa S³awno
1
28. Erwardt Micha³ IMC Komputery
1
29. Gracz Kamil
S³awa S³awno
1
30. JóŸwik Adam
IMC Komputery
1
31. JóŸwik Artur
IMC Komputery
1
32. Krakowski Jan Baku Baku Sqad
1
33. Madejczyk Sebastian Darpol Barzowice 1
34. Malinowski Piotr
GTW III C
1
35. Mierzejewski B³a¿ej Baku Baku Sqad 1
36. Omylak Micha³
Darpol Barzowice 1
37. Smyk Damian
FC Olympic
1
38. Szuba Robert
S³awa S³awno 1
39. Matelak Damian
UKS Postomino I 1
40. Dankowski Kamil
UKS Postomino I 1
41. Marczyñski Tomasz S³awa S³awno 1
42. Zabrowski Szymon Darpol Barzowice 1
43. Cichy £ukasz
UKS Postomino I 1
II liga
13.02.2007r.
All Stars - Poldan
6:3
Dolce Vita - Szare Wilki
2:7
Hydrogeobudowa - UKS Post. II 6 : 2
FC B¹ki - ¯aki Janiewice
0:1
Tabela II liga po IV kolejce
1. Hydrogeobudowa 4 9 28 : 8
2. All Stars Odw
4 9 23 : 18
3. ¯aki Janiewice
3 6
9:5
4. Szare Wilki
3 6 10 : 9
5. Obserwator Lokalny 3 6
7:6
6. UKS Postomino II 3 4 16 : 17
7. Poldan
4 4 9 : 11
8. Dolce Vita
4 3 5 : 16
9. FC B¹ki
4 0 2 : 19
obserwator nr 8 dobry.p65
14
S³awieñska Szkolna Liga
Pi³ki No¿nej
III kolejka 15.02.2007r.
B³êkitne Anio³y - Hydrogeobudowa 0 : 4
Snow Kids - S³awa Poldan
1:6
Królewscy SP 3 - KS Warszkowo 0 : 0
FC Muszelki - FC AB Wood
2:1
Tabela
1. S³awa Poldan
3 9 14 : 1
2. KS Warszkowo
3 7 13 : 1
3. Królewscy SP 3
3 7
9:3
4. Hydrogeobudowa 3 6 14 : 2
5. FC Muszelki
3 3
4 : 12
6. Snow Kids
3 3
5 : 18
7. FC AB Wood
3 0
3 : 13
8. B³êkitne Anio³y
3 0
2 : 14
Tabela strzelców po III
kolejkach
LPNazwisko i imiêNazwa dru¿ynyGole
Nawet podwójny blok nie pomóg³ Starostwu Powiatowemu w meczu z zespo³em
Olszewski i Synowie (0:3)
SMLPS IX kolejka 17.02.07r.
UKS M³odzik II - Miœki
2:1
Agentki - Ró¿a Wiatrów
0:2
UKS M³odzik III -Trops LO
0:2
UKS M³odzik II - ZSA
0:2
Glactikos TM - Trops LO
2:0
Tabela po IX kolejce
1. ZSA
10 20 20 : 1
2. UKS M³odzik II
12 17 13 : 16
3. Galactikos TM
9 16 15 : 6
4. Trops LO
10 16 14 : 9
5. Miœki
11 16 14 : 14
6. Ró¿a Wiartów
9 15 14 : 9
7. UKS M³odzik III
9 13 9 : 12
8. Agentki
7 9 5 : 11
9. Girls
8 9 2 : 14
10.Bejbi
7 7 0 : 14
PSALPS XII kolejka 17.02.07r
17.02.07r.
Starostwo Powiatowe-Olszewski i
Synowie 0 : 3
Mak Gaz - Stra¿ak Dar³owo
0:3
ZE St. Miszczaka - UKS M³odzik
3:1
Tabela po XII kolejce
1. Stra¿ak Dar³owo
12 21 29 : 13
2. Olszewski i Synowie11 20 28 : 12
3. Laguna Ustka
10 18 26 : 9
4. Lotnik Dar³owo
11 18 22 : 13
5. Mak-Gaz
11 17 21 : 18
6. ZE St. Miszczaka
9 13 17 : 17
7. Starostwo Powiatowe 11 13 7 : 30
8. Sztorm Delfin Dar³owo 8 12 14 : 13
9. UKS M³odzik
10 11 7 : 27
10. Sztorm Dar³owo
9 10 5 : 24
S³awno
Halowa Liga Orlików
Drugi turniej Halowej Ligi Orlików (
rocznik 1996 i m³odsi) dla grupy
pó³nocnej, odby³ siê dnia 18 lutego
2007r. w S³awnie. Organizatorem
turnieju by³a S³awa S³awno. Nad
sprawnym przebiegiem zawodów czuwa³
Ryszard Buæko oraz Henryk Kowalski
odpowiedzialny za rozgrywki tej kategorii
wiekowej.
Na turniej nie dojecha³y dru¿yny UKS
Victoria SP 2 Sianów, UKS Ósemka
Ko³obrzeg, Ba³tyk III Koszalin i ¯aki 94
Ko³obrzeg w tej sytuacji ich przeciwnicy
wygrali walkowerami. Natomiast w
zaplanowanych meczach pomiêdzy
dru¿ynami Ba³tyk III Koszalin - ¯akami
94 Ko³obrzeg i Ba³tyk III Koszalin Victoria SP 2 Sianów przyznano
obustronny walkower. Po dwóch
turniejach liderem jest Kotwica
Ko³obrzeg ( trener Zbigniew Æwirko). W
klasyfikacji strzelców z dorobkiem 7
bramek prowadz¹ Kamil Humeniuk
(Kotwica) i Micha³ Kamiñski (Ba³tyk II).
Wyniki :
Ba³tyk I Koszalin - S³awa S³awno
Ba³tyk II Koszalin - Unia Bia³ogard
Piast Drzonowo - Ósemka Ko³obrzeg
Ba³tyk I Koszalin - Unia Bia³ogard
Ba³tyk II Koszalin - Piast Drzonowo
S³awa S³awno - Ósemka Ko³obrzeg
0:0
2:0
3:0
1:2
6:0
3:0
17
16
16
15
14
13
12
7
3
0
0
0
23-4
14-1
19-2
15 -8
14-4
9-6
13-11
6 -12
3-21
0-21
0-21
0-23
Trzeci turniej, odbêdzie siê 10 marca 2007r (sobota)
w Koszalinie od godz. 10.00 w hali LO nr 2 im. W³.
Broniewskiego przy ul. Che³moñskiego 7.
Opracowa³ : Henryk Kowalski
2007-02-24, 11:27
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tabela strzelców II liga po IV kolejce
Ba³tyk I Koszalin - Piast Drzonowo
5:0
Ba³tyk II Koszalin - Ósemka Ko³obrzeg 3:0
S³awa S³awno - Unia Bia³ogard
3:0
Ba³tyk I Koszalin - Ósemka Ko³obrzeg 3:0
Ba³tyk II Koszalin - S³awa S³awno
1:0
Piast Drzonowo - Unia Bia³ogard
0:1
Ba³tyk III Koszalin - Opty Mielno
3:0
Kotwica Ko³obrzeg- ¯aki 94 Ko³obrzeg 3:0
Olimpia Bobolice - Victoria SP 2 Sianów3:0
Kotwica Ko³obrzeg- Olimpia Bobolice 6:1
Opty Mielno - Victoria SP 2 Sianów
3:0
Ba³tyk III Koszalin - Olimpia Bobolice
0:3
Kotwica Ko³.- Victoria SP 2 Sianów
3:0
Opty Mielno - ¯aki 94 Ko³obrzeg
3:0
Kotwica Ko³obrzeg - Opty Mielno
5:0
Olimpia Bobolice - ¯aki 94 Ko³obrzeg 3:0
Tabela po II turnieju
1. Kotwica Ko³obrzeg 7
2. S³awa S³awno
7
3. Ba³tyk II Koszalin
7
4. UKS Olimpia Bobolice 7
5. Ba³tyk I Koszalin
7
6. UKS Unia Bia³ogard 7
7. UKS Opty Mielno
7
8. Victoria SP-2 Sianów 7
9. Piast Drzonowo
7
10/11.UKS Ósemka Ko³. 7
¯aki-94 Ko³obrzeg 7
12. Ba³tyk III Koszalin 7
1. Kantowicz Mateusz
Królewscy SP 3
2. Kuty Patryk
Hydrogeobudowa
3. Kotarski Dominik
Hydrogeobudowa
4. Ostrowski Daniel
KS Warszkowo
5. Banasik B³a¿ej
S³awa Poldan
6. Gawe³ Dariusz
Snow Kids
7. Idzik Adrian
S³awa Poldan
8. Rutkowski Patryk
KS Warszkowo
9. Szostakiewicz Krzysztof KS Warszkowo
10. D¹browa Radek
B³êkitne Anio³y
11. Mazur Oskar
Hydrogeobudowa
12. Nowak Bartek
S³awa Poldan
13. Putno Bartek
S³awa Poldan
14. Surówka £ukasz
Królewscy SP 3
15. Szczepaniak Daniel FC Muszelki
16. Gliszczyñski Wojciech S³awa Poldan
17. Chwastek Oskar
Snow Kids
18. Gajewski Dawid
Snow Kids
19. £oœ Tomasz
FC Muszelki
20. £ysiuk Cezary
KS Warszkowo
21. Miranowicz Adam
FC AB Wood
22. Putno Marcin S³awa Poldan
23. Siernicki Micha³
FC AB Wood
24. Skoczylas Dawid
Hydrogeobudowa
25. Sosnowski Patryk
KS Warszkowo
26. Walczak Piotr
Hydrogeobudowa
27. Mazur Cezary
S³awa Poldan
28. Szyd³owski Patryk
FC Muszelki
29. Wolko Mateusz
FC AB Wood
30. Wojciechowski Piotr Królewscy SP 3
31. Zdrojewska Karolina KS Warszkowo
LPNazwisko i imiêNazwa dru¿ynyGole
1. Iwanisik Igor
All Stars ODW
13
2. Wilk Bartek
Hydrogeobudowa
12
3. Pitu³a Marcin
Hydrogeobudowa
8
4. Jachimek Kamil
UKS Postomino II
7
5. Marchewska £ukasz Szare Wilki
5
6. Galek Mateusz
UKS Postomino II
4
7. Kozio³ Artur
Hydrogeobudowa
4
8. Mojsym Marek
Dolce Vita
4
9. Rutkowski Przemek All Stars ODW 4
10. B³aszczyk Mateusz ¯aki Janiewice 3
11. Diak Mateusz
Poldan
3
12. Hetflaisz Damian
¯aki Janiewice 3
13. Kamiñski Oskar
Hydrogeobudowa 3
14. Oliwa Damian
¯aki Janiewice 3
15. Andrukajtis Szymon All Stars ODW 2
16. Jaworski Tomasz Obserwator Lokalny 2
17. Kie³pinski Tomasz
Szare Wilki
2
18. Leœniewski Adrian
FC B¹ki
2
19. Samulewski Mateusz All Stars ODW 2
20. Seta Sebastian
Szare Wilki
2
21. Sobczak Eryk
UKS Postomino II 2
22. Buczkowski Rafa³ Hydrogeobudowa 1
23. Góraj Marcin
Poldan
1
24.Kazimierczak Marcin All Stars ODW
1
25.Machalski Marcin UKS Postomino II
1
26. Marciniak B³a¿ej Obserwator Lok.
1
27. Stejubis Przemys³aw UKS Post. II
1
28.Suchanowski Artur
All Stars ODW 1
29.Tomczyk Jaros³aw UKS Post. II 1
30. Dura Dawid
Poldan
1
31. Kuniczuk Micha³
Poldan
1
32. Rudzki Adrian
Szare Wilki
1
33. Klasa Dawid Dolce Vita
1
34. Zuszczyk Alan Obserwator Lokalny
1
Sport
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
VII kolejka I rundy
17.02.07r.
I Liga
IMC Komputery - Hamburg
7:3
15
VII kolejka I rundy
S³awieñska
17.02.07r.
Amatorska Liga Pi³ki No¿nej II Liga
Hydrogeobudowa - AB Wood
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Tadeusz Konieczny Adrian Chmielewicz - 1
-3
Miros³aw Stermach Przemys³aw Kruczyñski- 1
-2
Tomasz Szociñski - 1 Andrzej Szczepanek - 1
Adam Niciñski
-1
Faule
- 3 Faule
-2
¯ó³te kartki
- 0 ¯ó³te kartki
-0
Czerwone kartki - 0 Czerwone kartki
-0
Agromor - Poldan
Strzelcy bramek:
Arkadiusz Fedor - 2
£ukasz Szulski - 2
Faule
-9
¯ó³te kartki
-2
Czerwone kartki - 0
DW R.Wilczewski - ZPD Miller
6:1
Xella-Robert Telus - KP Têcza
2:5
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Bart³omiej ¯aczek - 1 Andrzej Siarnecki - 2
Mateusz Bielenia - 1 Piotr Bartkiewicz - 1
Marcin Linski
-1
Krzysztof Wiêckowski - 1
Faule
-6
Faule
-7
¯ó³te kartki
-0
¯ó³te kartki
-0
Czerwone kartki - 0
Czerwone kartki - 0
Poldan - Dziki
1:1
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Grzegorz Mroczkowski - 1 £ukasz Lewicki
Faule
- 7 Faule
¯ó³te kartki
- 1 ¯ó³te kartki
Czerwone kartki
- 0 Czerwone kartki
-1
-8
-1
-0
Tabela Strzelców I Liga Po
VII Kolejce
LPNazwisko I ImiêNazwa dru¿ynyGole
1. Zasada Tomasz
Agromor
16
2. Lewicki £ukasz
Dziki El System 13
3. Konieczny Tadeusz IMC Komputery
10
4. Mroczkowski Grzegorz Poldan
9
5. Cha³ubiñski Tomasz
Poldan
7
6. Nowak Marek
Masterlink
7
7. Grzegorczyk Piotr
Hamburg
5
8. Matuszewski £ukasz Xella Robert Telus 5
9. Ostrowski Pawe³
Agromor5
10.Siarnecki Andrzej
KP Têcza
5
11. Stermach Miros³aw IMC Komputery 5
12. Walczak Pawe³
Hamburg
5
13.Waszczuk Zbigniew IMC Komputery 5
14. Bronisz Pawe³
Poldan
4
15. Chmielewicz Adrian Hamburg
4
16. Górski Tomasz
Masterlink
4
17. Ordak S³awomir
IMC Komputery 4
18. Partyka Irteneusz
IMC Komputery 4
19. Stuleblak Miros³aw
Masterlink
4
20. Walczak £ukasz
Dziki El System 4
21. Wilk Marcin
Masterlink
4
22. Biernat Krzysztof
KP Têcza
3
23. Kruszyñski Przemys³aw Hamburg
3
24. Ma³ysz Mariusz
Poldan
3
25. Mikulski Maciej
Agromor
3
26. Seta Jaros³aw
Agromor
3
27. Szczepanek Andrzej Hamburg
3
28. Wojciechowski Maciej Agromor
3
29. ¯aczek Bart³omiej Xella Robert Telus 3
30. Bartkiewicz Piotr
KP Têcza
2
31. Frusiak Artur
Xella Robert Telus 2
obserwator nr 8 dobry.p65
15
3:8
ZE. ST. Miszczaka - Absolwenci 1 : 6
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Krzysztof Komorowski- 1 Mariusz Herbeæ - 2
Mariusz Wiliñski - 2
Grzegorz Bedus - 1
Dawid Wiliñski - 1
Faule
-4
Faule
-7
¯ó³te kartki
-0
¯ó³te kartki
-2
Czerwone kartki - 0
Czerwone kartki - 0
2:6
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Marek Nowak - 1 £ukasz Lewicki
-3
Marcin Wilk
- 1 Tomasz Szerszenowicz- 1
£ukasz Niemczuka
-1
£ukasz Walczak
-1
Faule
-5
Faule
- 10
¯ó³te kartki
-2
¯ó³te kartki
-1
Czerwone kartki - 0
Czerwone kartki - 0
-1
-1
-1
-9
-1
-0
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Mateusz Myziak
- 2 Micha³ Golec
-3
Rafa³ Wojciechowski - 1 Bartosz Rzepczyñski
-2
Tomasz Szwarczewski - 2
Bartosz Jakubowski - 1
Faule
-6
Faule
-4
¯ó³te kartki
-0
¯ó³te kartki
-2
Czerwone kartki - 0
Czerwone kartki - 0
Strzelcy bramek:
Strzelcy bramek:
Maciej Wojciechowski Grzegorz Mroczkowski
-3
-1
Tomasz Zasada
-1
£ukasz Korczyñski - 1
Maciej Mikulski
-1
Faule
- 10 Faule
-8
¯ó³te kartki
- 2 ¯ó³te kartki
-2
Czerwone kartki
- 0 Czerwone kartki - 0
Masterlink - Dziki
4:3
Strzelcy bramek:
Przemys³aw Wal
Adrian Œcis³o
Piotr Sa³aj
Faule
¯ó³te kartki
Czerwone kartki
Absolwenci nie dali szans zespo³owi ZE St. Miszczaka (6:1)
Wyniki VII kolejki, 17.02.07
I liga
IMC Komputery - Hamburg
Agromor - Poldan
Masterlink - Dziki
Xella Robert Telus - KP Têcza
Poldan
- Dziki El System
Tabela
1. Agromor
2. Poldan
3. Hamburg
4. Dziki El System
5. Masterlink
6. IMC Komputery
7. KP Têcza
8. Xella Robert Telus
7
7
7
7
7
7
7
7
16
13
13
11
10
9
3
3
7:3
6:1
2:6
2:5
1:1
43 : 16
29 : 18
26 : 20
24 : 15
23 : 19
32 : 45
17 : 38
15 : 38
Dru¿yny I ligi zakoñczy³y rundê
zasadnicz¹, do fazy play off awansowa³y
cztery najlepsze zespo³y. W meczu na
szczycie druzyna Agromor pokona³a
Poldan 6 : 1. W pierwszej po³owie
hattrikiem popisa³ siê Maciej
Wojciechowski (pierwsze bramki zdobyte
w tym sezonie !).
Od nastêpnej soboty play off:
24.02.2007r. Play Off I liga
12.35 (I) Agromor - (IV) Dziki El System
13.15 (II) Poldan - (III) Hamburg
32. Gondek Kamil
Poldan
2
33. Majchrzak Rafa³
Agromor
2
34. Mikulski Micha³
Hamburg
2
35. Niemczura £ukasz
Dziki El System 2
36. Plechowski Waldemar Poldan
2
37. Szopiñski Tomasz
IMC Komputery 2
38. Walczak Dariusz
Hamburg
2
39. Domalewski Robert Xella Robert Telus 1
40. Dom¿a³owicz Daniel Dziki El System 1
41. Kuczun Krzysztof
Agromor
1
42. Nadany Jacek
Hamburg
1
43. Pec Marek
Agromor
1
44. Rychlewski Marcin
Agromor
1
45. Skibniewski Krzysztof Agromor
1
46. Skoczylas Przemys³aw Poldan
1
47. Szaryk Micha³
Xella Robert Telus 1
48. Szerszenowicz Jacek Dziki El System 1
49. Szerszenowicz Sebastian Dziki El Sys. 1
50. Turos Tomasz
IMC Komputery 1
51. Wróbel Piotr
Xella Robert Telus 1
52. Niciñski Adam
IMC Komputery 1
53. Korszyñski £ukasz
Agromor
1
54. Szerszenowicz Tomasz Dziki El System 1
55. Bielenda Mateusz Xella Robert Telus 1
II liga
Hydrogeobudowa - AB Wood
DW R. Wilczewski - ZPD Miller
ZE St. Miszczaka - Absolwenci
AB Wood - Pitus Meble
Tabela
1. Absolwenci
7 19
2. Hydrogeobudowa 6 16
3. Wiking Janiewice 6 13
4. AB Wood
7 9
5. Pitus Meble
6 7
6. ZPD Miller
5 6
7. Car Serwis
6 6
8. ZE St. Miszczaka 7 6
9. DW Romuald Wilczewski 6
4:3
3:8
1:6
1:6
47 : 10
35 : 14
26 : 26
25 : 24
24 : 29
18 : 23
20 : 30
19 : 33
0 14 : 39
Wszystkie dru¿yny pierwszoligowe
spotkaj¹ siê po raz ostatni w niedziele
25.02.07r.. W tym dniu rozegrany
zostanie Puchar Ligi:
25.02.2007r.Puchar ligi (dru¿yny I ligi)
Grupa A, godz. 9.00
Agromor, Xella Robert Telus, Hamburg,
IMC Komputery
Grupa B godz. 10.30
Poldan, KP Têcza, Dziki El System,
Masterlink
56. Liñski Marcin
57. Wiêckowski Krzysztof
58. Stró¿yk Pawe³
59. Zieleniewicz Robert
KP Têcza
KP Têcza
Dziki El System
Masterlink
1
1
1
1
Tabela strzelców II liga po VII
kolejce
LP Nazwisko i imiê Nazwa dru¿yny Gole
1. Bedus Grzegorz
Absolwenci
15
2. Wiliñski Mariusz
Absolwenci
13
3. Herbeæ Mariusz
Absolwenci
12
4. Komorowski Krzysztof ZE St. Miszczaka 12
5. Nowak Robert
Hydrogeobudowa 9
6. Fedor Arkadiusz
Hydrogeobudowa 8
7. Tworek Józef
Wiking Janiewice 8
8. Bryndal Stanis³aw Wiking Janiewice 7
9. Znojek Tadeusz
AB Wood
7
10. Chojnacki Kacper DW R. Wilczewski 6
11. Sêkowski Emil
Pitus Meble
6
12. Szulski £ukasz
Hydrogeobudowa 6
13. Szwarczewski Tomasz ZPD Miller
6
14. Zasada Marek
Car Serwis 6
2007-02-24, 11:27
AB Wood - Pitus Meble
Strzelcy bramek:
Tadeusz Znojek - 1
Faule
-6
¯ó³te kartki
-2
Czerwone kartki - 0
1:6
Strzelcy bramek:
Emil Sêkowski - 2
Kamil Kucharski - 2
Jaros³aw Kempa -1
Krzysztof Zdyba³ -1
Faule
-7
¯ó³te kartki
-0
Czerwone kartki - 0
15. Karandyszowski Konrad Pitus Meble 5
16. Kucharski Kamil
Pitus Meble 5
17. Kuniczuk Konrad
Car Serwis 5
18. Lachowicz Konrad Hydrogeobudowa 5
19. Kempa Jaros³aw
Pitus Meble 4
20. Myziak Mateusz DW R. Wilczewski 4
21. Rzepczyñski Bartosz
ZPD Miller 4
22. Sa³aj Piotr
AB Wood 4
23. Siernicki Maciej
Car Serwis 4
24. Zasada Marcin
Car Serwis 4
25. D¹browski Tomasz ZE St. Miszczaka 3
26. Fedor Krzysztof
AB Wood 3
27. Lachowicz Miros³aw Wiking Janiewice 3
28. Ma³gorzewicz Pawe³
AB Wood 3
29. Pitus Tomasz
Hydrogeobudowa 3
30. Wiliñski Dawid
Absolwenci 3
31. Golec Micha³
ZPD Miller 3
32. Jakubowski Bartosz
ZPD Miller 2
33. Kania Pawe³
Pitus Meble 2
34. Kulczyk Adam
Wiking Janiewice 2
35. £uczkowski Andrzej Wiking Janiewice 2
36. Maœnik Maciej
ZE St. Miszczaka 2
37. Nowak Tomasz
Hydrogeobudowa 2
38. Próchnicki Seweryn
AB Wood 2
39. Bia³ecki S³awomir
AB Wood 1
40. Brzeziñski Damian
Car Serwis 1
41. Jarzêbiñski Micha³
Hydrogeobudowa 1
42. Kasprzak Krzysztof ZE St. Miszczaka 1
43. KaŸmierczak Rafa³ DW R. Wilczewski 1
44. Kordyla Grzegorz
Absolwenci 1
45. Miller Micha³
ZPD Miller 1
46. Mirowski Robert
Hydrogeobudowa 1
47. Niemczura Ryszard Wiking Janiewice 1
48. Owsiejko Jan
Wiking Janiewice 1
49. Piotrowski Mateusz
ZPD Miller 1
50. Siudy Krzysztof
Wiking Janiewice 1
51. Szczot Krzysztof
DW R. Wilczewski 1
52. Szymborski Rafa³
DW R. Wilczewski 1
53. Wroc³awski Pawe³
Pitus Meble 1
54. Wroñski Wojciech
Wiking Janiewice 1
55. Œcis³o Adrian
AB Wood 1
56. Wojciechowski Rafa³ DW R. Wilczewski 1
57. Zdyba³ Krzysztof
Pitus Meble 1
58. Wal Przemys³aw
AB Wood 1
59. Zdral £ukasz
ZE St. Miszczaka 1
Sport
16
Obserwator Lokalny, 22 luty 2007r.
Dar³owo
Nasze dru¿yny
Nowy nabytek
Krossu
Olszewski i synowie
Now¹ zawodniczkê pozyska³ Klub
Kolarski KROSS Ziemia Dar³owska. W
nadchodz¹cym sezonie wystartuje w
barwach aktualnego mistrza Polski
kolejna zawodniczka z Lublina Aleksandra Wnuczek, która na swoim
k¹cie ma ju¿ dwa br¹zowe medale
Mistrzostw Polski w jeŸdzie
indywidualnej na czas. W 2006 roku
wywalczy³a czwarte miejsce w
M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski w
jeŸdzie indywidualnej na czas. Bra³a
równie¿ udzia³ w Mistrzostwach Europy
do lat 23 w holenderskim Valkenburgu.
Poprzednim klubem Oli by³ MKS Start
Peugeot Lublin. z tego samego klubu
pochodz¹, startuj¹ce juz w barwach
Krossu Ziemia Dar³owska siostry
Gromyszek
R
Olszewski i synowie. Zespó³ gra w
pierwszej lidze pi³ki siatkowej. Od lewej
stoj¹: Grzegorz Stec, S³awomir Olszewski, Piotr Borowiec, Arkadiusz Kowalski, Zygmunt Leœniewski oraz sponsor
dru¿yny W³odzimierz Olszewski.
Poni¿ej: Oskar Olszewski, Pawe³
Olszewski, Bart³omiej Zawadzki. Na
zdjêciu brak Andrzeja Olszewskiego
Dar³owo
Stocznia M&W
walczy o II ligê
BIURO TURYSTYCZNE
W S£AWNIE
ul. Jednoœci Narodowej (obok Bulinki oraz w Têczy)
Tel. 059 810 34 68
Zaprasza codziennie od poniedzia³ku do piatku
od 9.00 do 17.00
oraz w soboty od 9.00 do 14.00
Oferujemy:
Dobre wieœci dotar³y z Dar³owa.
Tamtejszy III ligowy zespó³ M&W
Stocznia, pomimo, ¿e w rozgrywkach
zaj¹³ 6 miejsce, bêdzie w bara¿ach
walczy³ o mo¿liwoœæ wystêpowania w II
lidze siatkówki. Sta³o siê to mo¿liwe
dziêki temu, ¿e kilka zespo³ow, które
zajê³y wy¿sz¹ pozycjê zrezygnowa³o z
udzia³u w bara¿ach.
* sprzeda¿
biletów autokarowych na przejazdy
zagraniczne - ca³a Europa
* kredyty bankowe
* og³oszenia
prasowe do gazet lokalnych i krajowych
ZAUFAJ TYM, KTÓRYCH ZNASZ !!!
partner ORANGE
internet mobilny Data Orange
CENRTUM AGD i RTV
COM-tel Bo¿ena Szulc
76-150 Dar³owo Al. Wojska Polskiego 64
spó³ka jawna Jacek Szulc, Marcin Paku³a
76-150 Dar³owo Al. Wojska Polskiego 64 NIP 499-02-47-829 tel. 94 314 6000
tel. 94 314 60 00
NIP 499-02-47-829
Wszystkie znaki towarowe zosta³y u¿yte tylko w celach informacyjnych i nale¿¹ do ich prawowitych w³aœcicieli
Obserwator Lokalny
Adres: St. Wyszyñskiego 4 (na przeciwko koœcio³a)
Wydawca: IMP S³awno Dorota Zuszczyk tel. 059 810 57 59, 502 481 897
tel. 059 810 41 18, 503 145 727
e-mail: intermedia
xl.wp.pl
[email protected]
obserwator nr 8 dobry.p65
16
E
K
A
M
A
www.budynek-darlowo.pl
Dar³owo, ul. Rzemieœlnicza 10
tel/fax. 094 314 51 95
kom. 604 506 143
e-mail: biuro
budynek-darlowo.pl
[email protected]
S³awno ul. Armii Krajowej 16A
tel. 059 810 27 90
fax. 059 810 27 84
kom. 668 156 667
e-mail: slawno
budynek-darlowo.pl
[email protected]
DOMY:
1. Domas³awice - (275 m2) - 593 000 z³.
2. Dar³owo - (120 m2) - 860 000 z³.
3. S³awno - (360 m2) - 280 000 z³.
4. Porzecze - (240 m2) - 190 000 z³.
MIESZKANIA:
1. Kosierzewo - parter - (34,51 m2)
- 35 000 z³.
2. S³awno - I piêtro - (80,55 m2)
- 120 000 z³.
3. Sulechówko - I piêtro - (58,70 m2)
- 29 000 z³.
4. S³awno - blok; parter - (48,30 m2)
- 165 000 z³.
DZIA£KI:
1. Nowy Jaros³aw - rolna - (110 000 m2)
- 120 000 z³.
2. Bobrowice- budowlana - (3 100 m2)
- 67 000 z³.
3. Ronino - rolna - (6 000 m2) - 36 000 z³.
4. Krupy - rolna - (77 400 m2) - 120 000
z³.
GOSPODARSTWA:
1. £êtowo - (49 200 m2) - 180 000 z³.
2. Chudaczewo - (3 100 m2) - 149 000
z³.
3. Zakrzewo k/ Lêborka - (144 600 m2)
- 1 700 000 z³.
4. Bobrowiczki - (20 800 m2) - 180 000 z³
OBIEKTY:
1. S³awno - lokal u¿ytkowy - (38,20 m2)
- 85 000 z³.
2. Polanów - piekarnia - (638 m2)
- 200 000 z³.
3. S³awsko - budynki magazynowe;
¿wirownia - (552 m2) - 500 000 z³.
Druk: Media Pomorskie sp. zoo w Koszalinie,
drukarnia „Rondo”
Nak³ad: 3000 egzemplarzy
2007-02-24, 11:27
L
Redakcja nie
odpowiada za
treϾ reklam

Podobne dokumenty