KONCEPCJA ZDROWIA TIENS

Transkrypt

KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
Oczyszczanie
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
天狮健康概念
平衡 Równoważenie
Wed³ug Tradycyjnej Medycyny Chiñskiej istniej¹
trzy czynniki równowa¿enia:
oczyszczanie, uzupe³nianie i wzmacnianie. Jest to
styl ¿ycia, który sprzyja homeostazie
i uwydatnia optymalne dzia³anie organów
wewnêtrznych tak aby utrzymaæ organizm
w dobrej kondycji, oraz osi¹gn¹æ
równowagê pomiêdzy oczyszczaniem,
uzupe³nianiem i wzmacnianiem.
清理 Oczyszczanie
Zadanie: Pozbycie siê toksyn z organizmu.
now
aże nie
Sugerowane suplementy TIENS:*
Cholikan – Wyci¹g z pestek winogron, Herbatka
wspomagaj¹ca odchudzanie, Herbatka
antylipidowa, Banting – tabletki i saszetki,
Chitosan, Inner beauty / Ikan, Kapsu³ki
witalności, Podwójna celuloza, Omega3, NATTO.
ów
补充 Uzupełnianie
R
Zadanie: Indywidualna regulacja funkcji
organizmu w³aściwym od¿ywianiem.
Sugerowane suplementy TIENS:*
Spirulina, Kawa multiwitaminowa, Kordyceps,
Digest / Inner wellness, Olej z czosnku,
Syrop FOS.
增强 Wzmacnianie
*Suplementy powinny byæ dostosowane do indywidualnych
potrzeb. Dostêpnośæ produktów mo¿e siê ró¿niæ
w poszczególnych krajach.
Zobacz nasze inne fantastyczne narzêdzia
sprzeda¿owe: DVD - Wprowadź równowagê
do swojego ¿ycia z TIENS, Przewodnik
po produktach, Kompendium
Medycyny Chiñskiej.
− Together We Share −
acniani
e
Wzm
Sugerowane suplementy TIENS:*
Olej z wiesio³ka, Cynk, Maka, Biowapñ, Propolis,
Od¿ywka proteinowo - sojowa, Esencja
z chiñskich daktyli.
pełnianie
Uzu
Zadanie: Od¿ywienie organizmu odpowiednimi
sk³adnikami.

Podobne dokumenty