Scenariusz zajęć

Transkrypt

Scenariusz zajęć
Scenariusz zajęć
III etap edukacyjny, informatyka
Temat: Biblioteka szkolna. Filtrowanie bazy danych
Treści kształcenia:
Informatyka:
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów,
animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:
5) tworzy proste bazy danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje
bazodanowe.
Cele zoperacjonalizowane:
Uczeń:
● Analizuje i łączy informacje z różnych przedmiotów (j. polski, informatyka)
● Planuje zawartość bazy danych
● Rozumie przydatność operacji filtrowania bazy danych
Nabywane umiejętności:
Uczeń:
● Potrafi zakładać proste filtry na rekordy bazy danych
● Potrafi wyłączyć filtrowanie rekordów
Kompetencje kluczowe:
●
●
●
Kompetencje informatyczne
Kompetencje społeczne
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Środki dydaktyczne:
●
●
●
●
●
●
Film (samouczek): „Zakładanie filtrów w bazie danych”
Prezentacja zawierająca zestaw ćwiczeń: „Filtrowanie danych”
Baza danych (załącznik do scenariusza)
Komputery podłączone do Internetu
Rzutnik
Tablica
Metody nauczania:
●
●
●
Eksponujące: film
Problemowe: dyskusja, rozmowa kierowana
Praktyczne: ćwiczenia
1
Formy pracy:
●
●
●
Praca zbiorowa
Praca w grupie
Praca indywidualna
Przebieg zajęć:
Etap wstępny
Nauczyciel nawiązuje do doświadczenia empirycznego, jakim jest wizyta w bibliotece
szkolnej, miejskiej albo w księgarni i otrzymanie poszukiwanej lektury prawie natychmiast
(jeśli jest dostępna). Aby można było wypożyczyć lekturę na przerwie, dane podlegają
szybkiemu sortowaniu i filtrowaniu. To uporządkowanie ma istotne znaczenie w trakcie
przeglądania danych. Można je posortować w porządku rosnącym lub malejącym i w oparciu
o wartość jednego lub kilku pól.
Etap realizacji
Nauczyciel wyświetla film (samouczek) pt. „Zakładanie filtrów w bazie danych” na temat
filtrowania zawartości tabel w relacyjnej bazie danych. Następnie omawia poszczególne
operacje przedstawione w filmie, w szczególności pojęcie filtra.
Podkreśla, że często podczas przeglądania rekordów arkusza danych skupiamy się na
wybranej grupie danych (np. przeglądając przepisy kucharskie chcemy wybrać damia,
w których głównym składnikiem jest fasola). Zamiast przeglądać całą tabelę, można
wówczas skorzystać z opcji filtrowania danych.
Nauczyciel podsumowuje i porządkuje informacje – w przypadku sortowania użytkownik
bazy danych przegląda cały arkusz, a po zastosowaniu filtra widoczne pozostają te rekordy,
które spełniają warunki filtra lub zapytania. Pozostałe rekordy pozostają ukryte, co
oczywiście ułatwia skupienie się na tych, które w danej chwili są istotne.
Nauczyciel przedstawia zestaw ćwiczeń pt. „Filtrowanie danych”, a następnie przydziela po
jednym zadaniu każdemu uczniowi. Uczniowie wykonują przydzielone im zadania. Przy
wykonywaniu zadań korzystają z bazy danych będącej załącznikiem do scenariusza.
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów i w razie konieczności pomaga, po czym indywidualnie
komentuje wyniki pracy każdego ucznia.
Etap końcowy
Nauczyciel zadaje uczniom pytania kontrolne:
1. Do czego służy operacja filtrowania danych?
2. Czym się różni filtrowanie od sortowania danych?
3. Do czego możesz wykorzystać operację filtrowania danych w praktyce?
Zadanie domowe:
Skataloguj płyty muzyczne lub filmy, które masz w domu. Zaplanuj zawartość bazy danych.
Jakie informacje mają być w niej zgromadzone? W jaki sposób możesz ją filtrować?
2
Słowa kluczowe:
filtr, filtrowanie, sortowanie, relacyjna baza danych
3