Alina Jamróz-Ligęza Procesy adaptacji społeczno

Transkrypt

Alina Jamróz-Ligęza Procesy adaptacji społeczno
Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.
Alina Jamróz-Ligęza
Procesy adaptacji społeczno-zawodowej
pracowników
„Przeżyje gatunek nie najsilniejszy,
i nie najbardziej inteligentny, ale ten,
który się najlepiej przystosowuje do zmian.”
Karol Darwin
Niniejsza praca ma na celu syntetyczne przedstawienie procesu adaptacji społeczno-zawodowej pracowników. Adaptację społeczno-zawodową traktuję jako finalne
stadium przeprowadzonych w przedsiębiorstwie procesów rekrutacji i selekcji,
skupiając się głównie na samej istocie tych procesów, ich funkcjach oraz instrumentach, za pomocą których są one realizowane, tak ogólnie, jak i w przypadku
mikroprzedsiębiorstw z obszaru woj. małopolskiego1.
Słowa kluczowe: adaptacja społeczno-zawodowa (social & professional adaptation), adaptacja
zawodowa (professional adaptation), adaptacja spontaniczna (spontaneous adaptation), adaptacja
kierowana (lead adaptation), rekrutacja (recruitment), organizacja (organization)
Wstęp
Celem artykułu jest zwięzłe ujęcie tak rozległego tematu, jakim jest adaptacja zawodowa i społeczna pracowników na stanowisku pracy, oraz znalezienie odpowiedzi na trzy
pytania badawcze:
1. Ile średnio trwa proces adaptacji społeczno-zawodowej w mikro­przed­się­biorst­
wach?
1 Dotyczy podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób z terenu województwa małopolskiego,
które zatrudniają więcej aniżeli jednego pracownika i które wyraziły zgodę się na przeprowadzenie badania.
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
20
Alina Jamróz-Ligęza
2. Czy mikroprzedsiebiorstwa posiadają opracowany program adaptacyjny dla nowych
pracowników?
3. Jaki rodzaj informacji i przez kogo zostaje przekazany nowym pracownikom w procesie adaptacji zawodowej?
Pytania zostały zweryfikowane za pośrednictwem przeprowadzonych badań empirycznych. Hipotezami badań były stwierdzenia:
H-1 Jeżeli mikroprzedsiębiorstwa posiadają opracowany program adaptacyjny, to stosują
go w praktyce.
H-2 W procesie adaptacji wszystkie informacje są przekazywane przez właściciela firmy
(prezesa).
H-3 Proces adaptacji społeczno-zawodowej w mikroprzedsiębiorstwach trwa do miesiąca.
Metoda badawcza
Przy pisaniu pracy posłużono się analizą źródeł pierwotnych, analizą artykułów w periodykach dotyczących przedmiotu oraz informacjami dostępnymi na stronach WWW.
Część empiryczna artykułu została napisana na podstawie wyników badań kwestionariuszowych. Respondentami kwestionariuszy byli pracownicy oraz zarząd mikroprzedsiębiorstw z woj. małopolskiego. Podstawowymi narzędziami badawczymi były: 1) opracowany kwestionariusz wywiadu dla zarządu przedsiębiorstw oraz 2) kwestionariusz
ankiety dla pracowników przedsiębiorstw. Kwestionariusz ankiety posłużył do zdiagnozowania prawidłowego przebiegu procesu adaptacji społeczno-zawodowej pracowników
w przedsiębiorstwie, natomiast kwestionariusz wywiadu posłużył do identyfikacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w tym głównie procesu adaptacyjnego dla nowych pracowników. Na podstawie kwestionariuszy zostały opracowane
dane statystyczne.
Istota i rodzaje adaptacji społeczno-zawodowej
Proces rekrutacji i selekcji, w wąskim zakresie, kończy się z chwilą podpisania przez
wybranego kandydata umowy o pracę. W szerokim zakresie, zakończenie procesu rekrutacji i selekcji następuje dopiero po okresie adaptacji społeczno-zawodowej nowo
zatrudnionego pracownika. Adaptacja społeczno-zawodowa polega na przyswojeniu
przez pracownika nowych ról, wynikających z zakresu jego obowiązków. Każda zmiana, a zwłaszcza zmiana miejsca pracy, zakresu czynności, nawet w przypadku bardzo
dobrej znajomości przyszłych zadań, jest bardzo trudnym i skomplikowanym zabiegiem
dla pracownika i dla osób odpowiedzialnych za jego adaptację [Szałkowski, 2000, s. 83].
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników...
21
Okres adaptacji jest zatem decydującym czynnikiem udanej rekrutacji i selekcji, na który
wpływa kilka czynników [Armstrong, 2007, s. 414-416]:
„„ znaczne obniżenie kosztów i niedogodności związanych z szybkim odchodzeniem
nowo zatrudnionych osób – koszty związane z rekrutacją, wprowadzeniem do organizacji, przejściowej zmiany agencji poszukującej pracowników;
„„ zwiększenie zaangażowania – identyfikacja pracownika z organizacją, chęć pozostania w niej oraz gotowość do wytężonej pracy na jej rzecz;
„„ ustalenie zasad kontaktu psychologicznego – niepisanych przekonań i założeń
(norm, wartości i postaw) dotyczących oczekiwanych zachowań pracowników określających podstawę stosunku pracy;
„„ przyspieszenie postępu wzdłuż krzywej uczenia się – postęp przyjętego pracownika
przebiega wzdłuż krzywej uczenia się, dlatego efektywność pracy nastąpi dopiero po
pewnym okresie, a ponieważ długość krzywej uczenia się i szybkość uczenia się u różnych osób są odmienne, należy uwzględnić to na samym początku, tak aby nowi pracownicy jak najszybciej osiągnęli pełną efektywność;
„„ socjalizacja – jej przeprowadzenie powinno przebiegać bez zakłóceń, tak aby nowo
przyjęci pracownicy szybciej się zaaklimatyzowali i polubili pracę w organizacji.
Adaptacja to proces charakteryzujący się wielowymiarowością i złożonością, a jego
powodzenie zależy zarówno od samego pracownika, jak i od organizacji. Należy jednak
pamiętać, że proces ten nie dotyczy tylko nowo przyjętych pracowników pozyskanych
z zewnętrznego rynku pracy, ale również pracowników przesuniętych na inne stanowisko
lub awansowanych wewnątrz organizacji, zwłaszcza jeżeli przesunięcie wystąpiło w wyniku restrukturyzacji organizacyjnej lub fuzji przedsiębiorstw.
W praktyce można wyróżnić [Król, Ludwiczyński, 2007, s. 216-217]:
„„ adaptację spontaniczną – której cechą jest to, że nowo przyjęty pracownik samodzielnie zdobywa wiedzę o środowisku pracy, zarówno w wymiarze społecznym, jak i zawodowym; organizacja nie wspiera pracownika działaniami adaptacyjnymi, zakładając,
że pracownik sam dostosuje się do organizacji;
„„ adaptację kierowaną (zorganizowaną) – polegającą na zarządzaniu procesem adaptacyjnym poprzez opracowanie programu adaptacji pracowniczej, co jest tożsame z podejmowaniem przez organizację działań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka niezaadaptowania się pracownika w przedsiębiorstwie i odejścia pracownika z organizacji;
adaptacja kierowana realizowana jest przez trzy osoby: bezpośredniego przełożonego
– odpowiedzialnego za wprowadzenie nowego pracownika na stanowisko pracy, przekazanie informacji o organizacji, najważniejszych zadaniach, zapoznanie z innymi współpracownikami, udzielenie informacji na temat zwyczajów panujących w organizacji, ocenę przebiegu procesu adaptacji, po okresie adaptacji współdecydowanie o kontynuacji
lub zakończeniu współpracy z podwładnym; opiekuna – odpowiedzialnego za nadzór
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
22
Alina Jamróz-Ligęza
nad podopiecznym i prawidłowy przebieg procesu adaptacji (osoba ta powinna posiadać odpowiednie cechy psychospołeczne, być pracownikiem doświadczonym o wysokiej
pozycji w organizacji, znającym jej historię i reguły w niej obowiązujące) oraz specjalistę
ds. personalnych (specjalistę ds. adaptacji – odpowiedzialnego za realizację szkoleń oraz
partycypującego w procesie oceniającym adaptację.
Poprawna realizacja procesu adaptacji społeczno-zawodowej pracowników wymaga uwzględnienia dwóch podstawowych elementów [Jurkowski, 2002, s. 117]: czasu
wprowadzenia (okresu od pierwszego kontaktu do zawarcia stosunku pracy i okresu od
momentu rozpoczęcia pracy do pełnego zaadaptowania się pracownika na stanowisku
pracy) oraz czynników wpływających na sposób wprowadzenia, tj. czynników instytucjonalnych (przydzielenie opiekuna na okres adaptacji, nadzór komórki personalnej,
która będzie czuwała nad przestrzeganiem trybu wprowadzania do pracy), czynników
technicznych (metod informacyjno-formalnych – biuletyny informacyjne, regulaminy,
instrukcje, filmy szkoleniowe) oraz metod merytorycznych (formułowanie zadań, przydzielenie podstawowych narzędzi pracy).
Jak podaje J. Penc [2007, s. 223], różne badania wykazują, że pierwsze dni pracy
ważą o dalszej pracy i karierze nowo przyjętego pracownika w firmie, dlatego tak ważne
jest, aby okres adaptacji przebiegał prawidłowo.
Cele adaptacji społeczno-zawodowej
Podstawowym celem adaptacji jest przyjęcie i akceptacja przez nowego pracownika kultury organizacyjnej firmy, tj. zwyczajów, poglądów oraz sposobów działania danej organizacji. Jest to tym bardziej ważne, gdyż pozwala na przystosowanie psychospołeczne
pracownika [Penc, 2007, s. 177]. Jak podaje A. Pocztowski [2003, s. 171], w wymiarze
społecznym w stosunku do stanowiska pracy i roli w organizacji celem adaptacji jest
akceptacja norm oraz zasad współpracy w zespole, stylów kierowania oraz kontaktów
ze współpracownikami. W stosunku do organizacji adaptacja w wymiarze społecznym
polega na akceptacji misji i fundamentalnych wartości danej organizacji. W wymiarze
zawodowym to przystosowanie się do treści i warunków danej pracy. W odniesieniu do
organizacji celem adaptacji zawodowej jest przystosowanie się do wewnętrznego podziału pracy oraz do jej organizacji [Pocztowski, 2003, s. 171]. W aspekcie społeczno­
‑zawodowym adaptacja pracowników ma cztery podstawowe cechy [Armstrong, 2007,
s. 414]: ułatwia początkowe etapy pracy, wykształca u nowo zatrudnionych pracowników
przyjazną postawę wobec organizacji i skłonność do pozostania w niej, zwiększa szybkość uzyskania przez nowego pracownika dobrych wyników w pracy, zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiego odejścia pracownika.
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników...
23
Niedostateczne przygotowanie procesu wprowadzenia pracownika do pracy może
doprowadzić do wielu negatywnych skutków, do których zaliczyć można [Zając, 2007,
s. 112.]:
„„ wysoką fluktuację personelu wraz z jej konsekwencjami: finansowymi (wysokimi
kosztami płynności kadr), społecznymi (utratą przez firmę wizerunku solidnego pracodawcy, zaś przez pracownika zyskanie opinii „skoczka”), organizacyjnymi (konieczność
zatrudniania specjalistów w celu poszukiwania nowych kandydatów do pracy);
„„ wydłużenie czasu przystosowania się nowych pracowników do warunków pracy, co
może skutkować wypaleniem zawodowym pracownika, a nawet jego odejściem z firmy;
„„ zmniejszenie efektywności przyjętego pracownika przez kilka miesięcy od czasu rozpoczęcia pracy, pomimo jego wysokiego potencjału.
W celu sprawnej adaptacji pracownika należy określić zadania, odpowiedzialność
i oczekiwania organizacji związane z wykonywaną pracą. Najlepiej to zrobić na samym
początku, tak aby w przyszłości uniknąć niedomówień. Dlatego w procesie adaptacji
powinno się [Szałkowski, 2000, s. 83]:
„„ precyzyjnie określać czynności i zadania na powierzonym stanowisku pracy,
„„ wskazywać i udostępniać środki do realizacji tych zadań (komputer, służbowy telefon, służbowy samochód),
„„ ustalać zakres współpracy z grupą roboczą,
„„ wskazywać miejsce pracy, pomieszczenie, w którym będzie pracował,
„„ zaznajamiać z metodą kontroli czasu oraz regulaminem,
„„ udzielać wsparcia przez doświadczonego pracownika w postaci rozmów rozwojowych oraz coachingu,
„„ ustalać opiekuna na okres adaptacji,
„„ wskazywać pomieszczenie śniadaniowe i kuchnię oraz zapoznawać z obsługą urządzeń znajdujących się w kuchni.
Instrumenty oraz zalecenia procesu adaptacji społeczno-zawodowej
W celu poprawnego zorganizowania adaptacji społeczno-zawodowej wykorzystuje się
odpowiedni zestaw instrumentów. Powszechnie stosowanymi narzędziami wspomagającymi adaptację społeczno-zawodową są m.in.: broszury, przewodniki dla opiekuna,
informacje dostępne w intranecie, spotkania inauguracyjne lub wyjazdy integracyjne.
Adaptacja społeczno-zawodowa posiada ustaloną strukturę i elementy, na które składają
się zalecenia w celu poprawnego ich wdrożenia.
Jak podają J. Stoner oraz Ch. Wankel [1992, s. 292], nowo przyjęty pracownik powinien otrzymać trzy rodzaje informacji:
„„ podstawowe (ogólne) – przegląd historii firmy, celów, świadczonych usług,
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
24
Alina Jamróz-Ligęza
„„ szczegółowe – zasady obowiązujące w firmie, regulamin, świadczenia przysługujące
pracownikom,
„„ fundamentalne informacje o codziennej, rutynowej pracy.
Przekazanie podstawowych informacji na temat organizacji powinno odbyć się na
spotkaniu inauguracyjnym i winno poruszać takie kwestie, jak [Ziębicki, e-book, data
odczytu 2010-11-30]: historia i misja organizacji, cele i strategie organizacji, podstawowe dane ekonomiczno-organizacyjne – charakterystyka działalności, pozycja na rynku,
produkty lub usługi oferowane przez firmę, główni klienci. Szczegółowe zapoznanie
z zasadami funkcjonowania organizacji winno zawierać: zasady wynagradzania, organizację czasu pracy, zabezpieczenie socjalne pracownika, system zarządzania, ocenę efektów pracy.
Zapoznanie ze współpracownikami jest jedną z najważniejszych faz procesu adaptacji. Bardzo często popełnianym błędem podczas tej fazy jest przedstawienie go zbyt
dużej liczbie osób w zbyt krótkim okresie. Pracownik już na początku może się denerwować, że nie zdołał zapamiętać wszystkich przedstawionych mu osób. Aby uniknąć takiej
sytuacji, należy rozłożyć tę fazę adaptacji na kilka dni. Najpierw zapoznać pracownika
z osobami, z którymi będzie bezpośrednio współpracował, a następnie przedstawić go
osobom z pozostałych działów. Należy również zaznajomić pracownika z powiązaniami
i współpracą z innymi działami oraz poinformować o pełnionych funkcjach i zakresie
zadań realizowanych przez współpracowników.
Tabela 1. Zestawienie etapów przebiegu adaptacji społeczno-zawodowej i zaleceń
postępowania w poszczególnych etapach
Etapy adaptacji
Przyjęcie nowego
pracownika
Uzupełnienie
­dokumentacji
Wstępne wyjaśnienia
Wybór opiekuna
Zalecenia
„„upewnić się, czy osoba, którą pracownik spotka na samym początku
(recepcjonista, kierownik ds. personalnych, sekretarka), wie o jego
przybyciu
„„ustalić godzinę, na którą w pierwszy dzień pracy pracownik ma
przybyć
„„nie dopuścić, aby pracownik musiał czekać
„„ wręczyć podstawowe materiały na temat organizacji i stanowiska
pracy (broszura pracownicza powinna zawierać takie informacje, jak:
skala płac, procedura dyscyplinarna, procedura awansów, usługi socjalne, zasady korzystania z poczty elektronicznej etc.)
„„ omówić główne zagadnienia związane z pracą
„„zaprezentować miejsce pracy
„„przedstawić bezpośredniemu przełożonemu
„„ doświadczenie i długoletni staż pracy
„„posiadanie uprawnień do wnioskowania o przeszkolenie pracownika,
udzielenie pochwały lub kary, podwyższenie wynagrodzenia
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników...
25
Etapy adaptacji
Wprowadzenie na
stanowisko pracy
Zalecenia
„„zainteresować stanowiskiem pracy
„„wskazać oczekiwane standardy
„„zaznajomić z możliwością rozwoju w strukturach organizacji
Szkolenie
„„przeanalizować stanowiska pracy w celu określenia potrzeb w zakre­stanowiskowe
sie uczenia się
„„wstępnie ocenić zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych na stanowisku pracy
„„zapewnić coaching przez liderów zespołów
Ocena pracownika
„„dokonać oceny pracownika w porozumieniu z jego opiekunem lub
i procesu adaptacji
bezpośrednim przełożonym
Decyzja o przedłuże- „„decyzja powinna być powzięta po zapoznaniu się kierownictwa z oceniu lub nieprzedłuże- ną procesu adaptacji pracownika
niu umowy o pracę
„„decydujący głos powinien należeć do opiekuna nowo przyjętego
pracownika i/lub bezpośredniego przełożonego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Armstrong, 2007, s. 416-420; oraz Jurkowski, 2002,
s. 117
Analiza empiryczna
Analizie empirycznej zostało poddanych kilkanaście mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie badania.
Tabela 2. Przedsiębiorstwa oraz osoby pracujące poddane badaniu w 2011 r.
Przedsiębiorstwa
22
Pracujący Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę
78
54
Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych
24
Źródło: opracowanie własne
W roku 2011 liczba pracowników w badanych mikroprzedsiębiorstwach wynosiła
78 osób. Strukturę zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 3. Struktura zatrudnienia w badanych mikroprzedsiębiorstwach (N=78)
Stanowisko
Prezes (właściciele firmy)
Menedżerowie
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
Liczba zatrudnionych osób na stanowisku
29
 9
26
Alina Jamróz-Ligęza
Stanowisko
Stanowiska specjalistyczne
Stanowiska asystencko-sekretarskie
Stanowiska robotnicze
Liczba zatrudnionych osób na stanowisku
23
13
 4
Źródło: opracowanie własne
Adaptacja społeczno-zawodowa w przedsiębiorstwie dotyczy wdrożenia nowo zatrudnionego pracownika do firmy. Na podstawie kwestionariusza wywiadu ustalono, że
82% mikroprzedsiębiorstw posiada program adaptacyjny. Informacja ta została potwierdzona przez respondentów kwestionariusza ankiety. Na podstawie analizy kwestionariusza ankiety można stwierdzić, że adaptacja w badanych przedsiębiorstwach ma postać
adaptacji kierowanej (zorganizowanej). Świadczy o tym fakt, że kierownictwo zarządza
procesem adaptacyjnym w danej firmie i czuwa nad nowo przyjętym kandydatem do pracy, począwszy od momentu rozpoczęcia pracy, aż do momentu, kiedy zachowanie pracownika będzie świadczyć o tym, że w pełni zaadaptował się na nowym stanowisku pracy.
Tylko w przypadku dwóch mikroprzedsiębiorstw miała ona charakter spontaniczny.
W 77% mikroprzedsiębiorstw wypracowano dwa etapy wdrażania pracownika do
firmy. W pierwszym etapie pracownik otrzymuje podstawowe informacje na temat firmy,
zaś w drugim szczegółowe dane odnośnie do zasad pracy na stanowisku, które zajmuje.
Każdy nowo przyjęty pracownik jest powiadamiany o historii firmy, świadczonych przez
nią usługach, regulaminie, zakresie obowiązków oraz oczekiwaniach odnośnie do stanowiska pracy.
Tabela 4. Rodzaj informacji przekazywanych na etapie adaptacji społeczno­
‑zawodowej w mikroprzedsiębiorstwach
Rodzaj informacji
Historia firmy
Świadczone usługi
Regulamin
Świadczenia przysługujące pracownikom
Zakres obowiązków
Oczekiwania odnośnie do stanowiska pracy
Źródło: opracowanie własne
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
Informację przekazał
Prezes
Menedżer
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bezpośredni przełożony
X
X
Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników...
27
Jak wynika z tabeli 4 menedżer przekazuje wszystkie informacje w procesie adaptacji społeczno-zawodowej pracownika. Oznacza to, że jest on obecny na każdym etapie
wdrażania pracownika do firmy. Prezes zazwyczaj informuje pracownika tylko o sprawach ogólnych dotyczących firmy, jak jej historia i świadczone przez nią usługi. Informacje te są przekazywane naprzemiennie wraz z menedżerem. Rolą bezpośredniego przełożonego w procesie adaptacji jest przekazanie informacji o zakresie obowiązków oraz
szczegółowych oczekiwań odnośnie do stanowiska pracy. Takie oczekiwania w ogólnym
zarysie przedstawiają nowo przyjętemu pracownikowi również prezes i/lub menedżer.
W okresie adaptacji przeprowadzane są z pracownikiem rozmowy rozwojowe dotyczące zajmowanego stanowiska oraz bieżących spraw. Jednocześnie każdy nowo zatrudniony pracownik otrzymuje niezbędne narzędzia do wykonywania swojej pracy. Narzędzia te różnią się w stosunku do zajmowanego stanowiska. Ponadto każdemu nowo
przyjętemu pracownikowi zostaje wskazane pomieszczenie śniadaniowe/kuchnia oraz
jeżeli istnieje taka potrzeba, zostaje zaznajomiony z obsługą urządzeń biurowych. Prawie wszystkim nowym pracownikom na okres adaptacji zostaje przydzielony opiekun,
którym jest zazwyczaj bezpośredni przełożony, a który w końcowej fazie procesu adaptacji współdecyduje o przedłużeniu lub nieprzedłużeniu umowy o pracę. Należy dodać,
że zarządzanie zasobami ludzkimi w badanych mikroprzedsiębiorstwach opiera się na
modelu kapitału ludzkiego, który generuje pokojową kooperację. Z uwagi na liczbę zatrudnionych osób w badanych przedsiębiorstwach wszyscy się znają i mówią sobie po
imieniu, co świadczy o bezpośrednich kontaktach interpersonalnych w środowisku pracy. W wyniku analizy kwestionariusza ankiety można stwierdzić, że pracownicy adaptują
się na stanowisku pracy zarówno w wymiarze zawodowym, jak i społecznym.
W celu sprawnego przystosowania pracownika do nowego środowiska pracy zazwyczaj zostaje mu przydzielony opiekun na okres adaptacji. 58 spośród 64 zatrudnionych
pracowników mikroprzedsiębiorstw otrzymało opiekuna na okres adaptacji. W związku z tym, że tylko 6 respondentów wskazało, iż nie mieli przydzielonego opiekuna na
okres adaptacji, można stwierdzić, że badane mikroprzedsiębiorstwa spełniają wymogi
instytucjonalne poprawności realizacji programu adaptacyjnego. W 100% była zgodność
co do otrzymywania przez pracowników niezbędnych narzędzi do wykonywania swojej
pracy. Również 100% zgodności było w odpowiedziach respondentów co do wskazania im jadalni oraz zapoznania ich z obsługą urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka,
drukarka, skaner). 42 na 49 respondentów potwierdziło fakt, że zostali przedstawieni
współpracownikom. Tylko 3 respondentów uznało, że nie zostali formalnie przedstawieni współpracownikom i przedstawili się sami. Oznacza to, że znaczna większość respondentów została przedstawiona w sposób formalny. Pozostałe 4 osoby stwierdziły, że
zostały przedstawione w sposób nieformalny. Do osób wskazanych przez respondentów
przedstawiających ich w sposób formalny należy prezes lub menedżer.
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
28
Alina Jamróz-Ligęza
Według odpowiedzi respondentów (N=49), podczas procesu adaptacji zostały im
przekazane następujące informacje dotyczące firmy i stanowiska pracy:
„„ 77% respondentów stwierdziło, że została im przekazana informacja na temat historii firmy, w większości informację tę przekazał prezes, w dwóch przypadkach wskazano
również menedżera, 23% respondentów nie otrzymało takiej informacji;
„„ 100% respondentów odpowiedziało, że zostały im przekazane informacje na temat
usług świadczonych przez firmę, informację tę w znacznej większości przypadków przekazał prezes, aczkolwiek informacji takiej udzielał również menedżer, a w jednym wskazaniu również bezpośredni przełożony;
„„ 65% badanych wskazało, że zostali zaznajomieni z regulaminem firmy, połowa respondentów wskazała na osobę prezesa, a druga połowa na osobę menedżera, 35% badanych odpowiedziało, że nie zostali zaznajomieni z regulaminem firmy;
„„ 55% respondentów odpowiedziało, że zostali poinformowani o świadczeniach przysługujących pracownikom, zarówno przez prezesa, jak i menedżera oraz bezpośredniego
przełożonego, 45% pracowników odpowiedziało, że w podczas procesu adaptacji nie
zostali poinformowani o przysługujących im świadczeniach;
„„ 100% badanych wskazało, że zostali zaznajomieni z zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy, większa część osób potwierdziła, że taką informację najczęściej
przekazuje menedżer, następnie prezes, jedna odpowiedź wskazywała, że została poinformowana również przez bezpośredniego przełożonego;
„„ również 100% respondentów potwierdziło fakt, że zostały im przekazane oczekiwania odnośnie do stanowiska pracy; oczekiwania najczęściej przekazuje według wskazań
respondentów menedżer, następnie prezes oraz bezpośredni przełożony.
Elementem wspomagającym proces adaptacji jest udzielenie wsparcia nowo przyjętemu pracownikowi przez doświadczonego pracownika w postaci rozmów rozwojowych.
W mikroprzedsiębiorstwach takie rozmowy przeprowadza prezes lub menedżer. Ponad
połowa respondentów przyznała, że zostały z nimi przeprowadzone rozmowy rozwojowe. Rozmowy rozwojowe w badanych mikroprzedsiębiorstwach dotyczyły możliwości
awansu, rozwoju w ramach struktury firmy, szkoleń stanowiskowych oraz bieżącej pracy
– na ile ona jest zgodna z oczekiwaniami. Pięciu respondentów wskazało, że ich rozmowy rozwojowe dotyczyły przyuczenia do zajmowanego stanowiska. Pozostali respondenci odpowiedzieli, że nie zostały z nimi przeprowadzone rozmowy rozwojowe.
O skuteczności procesu adaptacji społeczno-zawodowej i samego programu adaptacyjnego może świadczyć okres czasu, w jakim respondenci przystosowali się do warunków pracy. 55% respondentów zaadaptowało się w firmie w okresie do 2 tygodni, 23%
od 3 do 4 tygodni, pozostałym zajęło to dłużej niż miesiąc.
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników...
29
Zakończenie i wnioski badawcze
Przeprowadzone badania wykazały, że przebadane mikroprzedsiębiorstwa posiadają
opracowany program adaptacyjny i stosują go w praktyce, co stanowi potwierdzenie H-1.
Nie jest on sformalizowany, ale badania wykazały spójność procesów adaptacji pracowników. W przedsiębiorstwach można zauważyć adaptację kierowaną (zorganizowaną),
ponieważ kierownictwo zarządza procesem adaptacyjnym nowo przyjętego pracownika,
przez co zmniejsza ryzyko odejścia nowo zatrudnionego pracownika oraz skraca czas
jego adaptacji. Ponad 2/3 respondentów odpowiedziało, że otrzymało opiekuna na okres
adaptacji, co oznacza, że przedsiębiorstwa spełniają wymogi instytucjonalne poprawności realizacji programu adaptacyjnego.
Wszyscy respondenci otrzymali niezbędne narzędzia do wykonywania swojej pracy,
zostali zapoznani z obsługą urządzeń biurowych oraz zostało im wskazane pomieszczenie śniadaniowe, co oznacza spełnianie wymogów technicznych poprawności procesu
adaptacji. Wszyscy respondenci w procesie adaptacji społeczno-zawodowej zostali poinformowani o usługach świadczonych przez firmę, zakresie obowiązków oraz oczekiwań
odnośnie do stanowiska pracy. Jednak nie wszyscy respondenci zostali poinformowani
o historii firmy, zaznajomieni z regulaminem, a tylko połowa z nich została poinformowana o przysługujących im świadczeniach. W procesie adaptacji informacje zostały przekazane przez prezesa i/lub menedżera i/lub bezpośredniego przełożonego. Oznacza to,
że H-2 została sfalsyfikowana.
Z uwagi na czas, jaki respondenci potrzebowali do pełnego zaadaptowania się
w przedsiębiorstwie, znacząca większość badanych (78%) stwierdziła, że zaadaptowała
się w ciągu miesiąca, aczkolwiek 22% respondentów zaadaptowało się w firmie w okresie
dłuższym aniżeli miesiąc. H-3 została zatem założona błędnie.
Propozycja zmian
Programy adaptacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, pomimo dość sprawnego realizowania, posiadają pewne niedociągnięcia. Z uwagi na spore zróżnicowanie odpowiedzi
respondentów odnośnie do osoby przekazującej informacje, należałoby taką osobę
wskazać, co usprawniłoby kanał przekazu informacji pomiędzy firmą a nowo przyjętym
pracownikiem. Taka osoba oprócz precyzyjnego określenia zakresu obowiązków, oczekiwań odnośnie do stanowiska pracy i informacji o usługach świadczonych przez przedsiębiorstwo powinna przekazać nowo przyjętemu pracownikowi dane dotyczące świadczeń
przysługujących pracownikom i zapoznać z historią firmy oraz jej regulaminem.
W badanych mikroprzedsiębiorstwach zauważyć można prawidłowość, że bezpośredni przełożony jest jednocześnie opiekunem nowo przyjętego pracownika. Według
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
30
Alina Jamróz-Ligęza
wskazań respondentów, nie z każdym nowo przyjętym pracownikiem prowadzone są
rozmowy rozwojowe, a jest to jeden z ważniejszych wymogów prawidłowości przeprowadzania procesu adaptacji pracowniczej. Należy zadbać o to, aby z każdym pracownikiem przeprowadzać rozmowy rozwojowe, które zacieśnią więź pomiędzy pracownikiem
i pracodawcą. Rozmowy rozwojowe powinny dotyczyć planowanej ścieżki rozwoju pracownika, ścieżki kariery oraz przewidzianych szkoleń dla pracownika.
W celu poprawy efektywności procesu adaptacji społeczno-zawodowej w firmie należy wprowadzić narzędzia wspomagające ten proces. Dla mikorprzedsiębiorstw odpowiednim narzędziem, które pomoże w efektywniejszym zaadaptowaniu się pracownika
mogą być wyjazdy integracyjne.
Podsumowanie
Reasumując, proces adaptacji pracowników w firmach powinien zapewnić nowo przyjętemu pracownikowi niezbędne informacje i wiedzę o stanowisku pracy, pracownikach
firmy oraz kulturze firmy, by mógł w niej działać skutecznie, a zarazem swobodnie w ramach przysługujących mu uprawnień. Decydującym wymogiem sprawnego przebiegu
procesu adaptacji nowego pracownika jest szczegółowe i precyzyjne określenie zakresu
obowiązków na danym stanowisku pracy.
Literatura
Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator,
Wydawnictwo AKADE, Katowice.
Armstrong M. (1997), Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska,
Kraków.
Beardwell I., Holden L., Claydon T. (2004), Human Resource Management: A Contemporary
Approach, London Prentice Hall.
Drucker P. (1980), Management, Pan Books, London.
Edwards T., Rees Ch. (2006), International Human Resource Management. Globalization, National
Systems and Multinational Companies, Pearson Education Limited, England.
Griffin R.W. (1999), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jurkowski R. (2002), Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, Dom Wydawniczy
ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Warszawa.
Kostera M. (2006), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Koźmiński A., Piotrowski W., red. (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
Król H., Ludwiczyński A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego
w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników...
31
Makowski K., red. (2002), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo SGH,
Warszawa.
Marciniak J. (1999), Pozyskiwanie pracowników: rekrutacja, adaptacja, rozwój, Infor, Warszawa.
Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji,
Difin, Warszawa.
Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie – procesy – metody, Wydawnictwo
PWE, Warszawa.
Pomianek T., red. (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
Sajkiewicz A., red. (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Organizacja – kierowanie – ekonomika, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Schwan K., Seidel K.G. (1995), Marketing kadrowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Stoner J., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWN, Warszawa.
Strużyna J. (2005), Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Sułkowski Ł. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
Szałkowski A. (2006), Zarządzanie personelem. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków,.
Szałkowski A., red.(2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju, Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji
pracowników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zając C. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poz­
nań.
Zbiegień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie,
Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
Ziębicki B., Wykorzystanie komunikacji wewnętrznej do adaptacji nowo przyjętych pracowników
(prezentacja wyników badań w firmach Polski Południowej), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [http://studenci.pl/zarzadzanie/zasludzkie/sem29.html].
Social and Professional Adaptation Processes of Workers in Micro–Businesses
Summary
This paper is a synthetic presentation of the social and professional adaptation of workers. It looks at social and professional adaptation as the final stage of the company
processes of recruitment and selection. It concentrates on the essence of the processes,
their function, and instruments facilitating their performance in both general terms and
in the case of micro–businesses in the Voivodeship of Lesser Poland.
Alina Jamróz-Ligęza – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na
kierunku stosunki międzynarodowe w zakresie zarządzania międzynarodowego oraz
Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku kulturoznawstwo w zakresie amerykanistyki.
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32
32
Alina Jamróz-Ligęza
Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Project Management Associate wg standardów IPMA. Zainteresowania: struktury klastrowe, kooperencja, kulturowe aspekty zarządzania, style kierowania, historia polityki kolonialnej Anglii i Hiszpanii na kontynencie północnoamerykańskim oraz wyspach Morza Karaibskiego.
HRM(ZZL)_2-2012_Jamroz-Ligeza-A_19-32

Podobne dokumenty