AGENDA*

Transkrypt

AGENDA*
AGENDA*
Polsko-Francuskie warsztaty na temat adaptacji do zmian klimatu
sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
Warszawa, 14 – 15 marca 2013
14 Marca 2013
09:30 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie gości
uroczyste otwarcie, wprowadzenie – przedstawienie zaproszonych ekspertów oraz celu
warsztatów
Joanna Kopczyoska, p. o Przewodniczącej Grupy Nowa Perspektywa Finansowa
10:30 Strategiczny planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) Szymon Tumielewicz, Zastępca
Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Przedstawienie Francuskiej Strategii Adaptacji (Strategie nationale d’adaptation au
changement climatique - Krajowa strategii adaptacji do zmian klimatu)
Pan Nicolas Bériot, secrétaire général de l’Onerc
Pan Bertrand Reysset, chargé de mission adaptation, Onerc
14:30 Obiad
15:30 Doświadczenia we wdrażaniu strategii adaptacji – wnioski, w tym doświadczenia
z programowania 2007-2013 (poprzedni okres programowania).
- prezentacja FR
Praktyczne aspekty integracji polityki klimatycznej na poziomie regionalnym oraz
lokalnym: wstęp, Pan Bertrand Reysset, chargé de mission adaptation, Onerc
Praktyczne zastosowanie: przykłady oraz wnioski. Pan Nicolas Bériot, secrétaire général de
l’Onerc, Pan Bertrand Reysset, chargé de mission adaptation, Onerc
17:00 Dyskusja i podsumowanie
15 Marca 2013
09:30 Powitalna kawa
10:00 Regionalna perspektywa implementacji – narzędzia IT
– prezentacja FR
NECATER. Ewaluacja programów operacyjnych pod kątem neutralności CO2 , Pan Johan Schram,
Energies-Demain
Adaptacja do zmian klimatu, Pani Céline Phillips, Service Climat, Direction Exécutive des
Programmes, ADEME
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Warsztat w grupach - praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie Szkolenia.
- moderowanie FR &PL
14:30 Obiad
15:30 Prezentacja wyników prac grup - dyskusja
17:00 Podsumowanie i wnioski
Grupa docelowa/uczestnicy:
Około 50 osób – eksperci reprezentujący:
- Instytucje zarządzające krajowymi programami operacyjnymi (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);
- Instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi (eksperci z Urzędów Marszałkowskich)
przygotowujące programy finansowane z EFRR i EFS na lata 2014-2020;
- Ministerstwo Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony
Środowiska.
Oczekiwane rezultaty warsztatów :
- Zdobycie wiedzy na temat tego, co oznacza dostosowanie do zmian klimatu;
- Umiejętnośd praktycznego korzystania z informacji;
- Poprawa treści programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Język:
W trakcie warsztatów zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne: polsko-francuskie.
Miejsce i czas:
Warsztaty odbędą się w dniach 14-15 marca 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska, sala 324 B
(ul. Wawelska 52/54, Warszawa).
Koszt organizacji spotkania (tłumaczenie, wyżywienie, zakwaterowanie) finansowany jest w ramach projektu
POPT. 03.01.00-00-222/11-00 „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” ze środków Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013, Priorytet III – Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych; Działanie 3.1
– Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO, którego beneficjentem jest GDOŚ.