Życiorys Członka Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o.

Transkrypt

Życiorys Członka Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
Pan Aleksander Jawień
Pan Aleksander Jawień jest prezesem zarządu Investment Fund Managers S.A. od lipca 2004
roku, równocześnie jako dyrektor inwestycyjny nadzoruje Departament Zarządzania Portfelami
domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta. Pan
Aleksander Jawień jest założycielem Investment Fund Managers S.A. oraz jedynym udziałowcem
firmy UBP Eastern European Partners Ltd., która posiada akcje serii A1 i A2 Emitenta. Posiada
licencję maklera papierów wartościowych nr 916. Karierę w branży finansowej rozpoczął
w 1994 roku z chwilą uzyskania licencji maklera papierów wartościowych. Pracował kolejno na
stanowiskach: maklera, maklera giełdowego, dealera oraz managera w departamencie
zarządzania aktywami, początkowo w RDM Polonia S.A., a następnie w Biurze Maklerskim
Polskiego Banku Rozwoju S.A. (1995-1998). W latach 1998-2001 pracował w ABN AMRO Asset
Management, pod koniec zajmował stanowisko Dyrektora ds. Klientów Prywatnych. W latach
2002-2003 prowadził własną firmę doradczą.
Pan Aleksander Jawień funkcję w zarządzie Investment Fund Managers S.A. będzie pełnić do
dnia 30 czerwca 2014 roku, a z dniem 1 lipca 2014 roku obejmie stanowisko Prezesa Zarządu
domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta. Zgodnie
z postanowieniami §20 ust. 5 umowy Spółki kadencja zarządu IFM Global Asset Management
Sp. z o.o. jest wspólna i trwa 5 lat.
Pan Aleksander Jawień ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej im.
K. Adamieckiego w Katowicach. Odbył liczne kursy specjalistyczne, m. in. w ABN AMRO Asset
Management w Amsterdamie (1998 rok), ABN AMRO International Private Banking w Zurychu
(1999 i 2000 roku), UBS AG w Zurychu (2003 rok). Od 2011 roku odbył kilkanaście
analitycznych sesji wyjazdowych do głównych centrów inwestycyjnych na świecie, m.in. do USA,
Chin, Indii, Singapuru, Turcji, Rosji, Niemiec, ZEA, Wielkiej Brytanii, realizując w praktyce
strategię Grupy IFM opartą na dostarczaniu rozwiązań inwestycyjnych opartych o rynki
globalne. Jest stale obecny na antenie TVN Biznes i Świat w programach m.in. "Wartość", "Milion
w portfelu" i in.
Pan Aleksander Jawień jest powiązany osobiście, poprzez związek małżeński z Panią Izabelą
Piecuch-Jawień, która od dnia 1 lipca 2014 roku obejmie funkcję Prezesa Zarządu Investment
Fund Managers S.A.
Pan Aleksander Jawień nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został
na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.
Pan Aleksander Jawień nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego
w podmiocie podlegającym upadłości, zarządowi komisarycznemu czy likwidacji.
Pan Aleksander Jawień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz spółki
zależnej Emitenta, a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Investment Fund Managers S.A., Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
Telefon (+48) 22 319 57 60, Fax (+48) 22 319 57 61, E-mail : [email protected], www.ifmpl.com
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000322019
Kapitał zakładowy wynosi 2.193.087,40 PLN, Kapitał wpłacony wynosi 2.193.087,40 PLN, Numer NIP 526-27-50-360