Pobierz Suplement I - Prognozowanie zatrudnienia

Transkrypt

Pobierz Suplement I - Prognozowanie zatrudnienia
ISBN 978-83-61125-81-5
RYNEK PRACY I PROGNOZOWANIE POPYTU NA PRACĘ. ŚWIAT I POLSKA
„Podstawowym celem prowadzonych analiz było ukazanie zarówno prac badawczych,
poświęconych badaniom rynku pracy, jak i tych, które dotyczyły tworzenia systemu prognozowania popytu na pracę, przy równoczesnym określeniu dostępności publikacji, poświęconych
tego rodzaju badaniom w bibliotekach urzędów publicznych, szkół wyższych oraz instytucji.
Celem dodatkowym było natomiast zidentyfikowanie tych zjawisk, które mogą w przyszłości
oddziaływać na popyt na pracę w podziale na zawody. Jednocześnie, co należałoby podkreślić, dokonany został wybór publikacji, które zostały omówione w sposób bardziej szczegółowy, ponieważ jak wynika z przeprowadzonej kwerendy, zasoby bibliotek pod tym względem są
bardzo duże. Podstawowym kryterium doboru było wyznaczenie roku, który stanowił granicę
poszukiwań w bazach danych (2004 r.). Dodatkowymi kryteriami, mającymi na celu
skoncentrowanie się wyłącznie na najważniejszych z punktu widzenia dostępności i wagi
podejmowanych problemów, związanych z rynkiem pracy były:
– po pierwsze – wybór wyłącznie pozycji zwartych, stanowiących opracowania w formie
książkowej,
– po drugie – eksperckie podejście do problematyki badawczej, które umożliwiło dokonanie
wyboru i zdiagnozowanie zjawisk występujących na rynku pracy, co stanowić może istotny
czynnik, wpływający na wartość merytoryczną uzasadnień w opracowywanych w ramach
projektu diagnozach determinant oczekiwanego w przyszłości popytu na pracę,
– wreszcie po trzecie – uwzględnienie w opracowaniu przede wszystkim tych wcześniejszych
publikacji, które wydawały się ważne, ze względu na ich wartość poznawczą dla działań
projektu, związanych z prognozowaniem.
Pomimo tego, że opracowanie kwerendy nie było efektem działań empirycznych podjętych
w ramach realizowanego projektu, stanowiły one istotne ogniwo w całym procesie
analitycznym. Mają bowiem dużą wartość poznawczą dla prawidłowego zdiagnozowania
stosowanych do tej pory metod prognozowania zatrudnienia według zawodów i pozwalają na
pogłębienie posiadanej wiedzy na ten temat. Informacje uzyskane w ten sposób mają
charakter jakościowy. Dlatego też podczas ich analizy i doboru posługiwano się metodą
badania dokumentów.”
Ze wstępu
RYNEK PRACY
I PROGNOZOWANIE
POPYTU NA PRACĘ
ŚWIAT I POLSKA
SUPLEMENT
PIERWSZY
RAPORT I
Redakcja naukowa
Halina Sobocka-Szczapa
Iwona Kukulak-Dolata
Iwona Poliwczak
Agnieszka Smoder
RYNEK PRACY
I PROGNOZOWANIE
POPYTU NA PRACĘ
ŚWIAT I POLSKA
KWERENDA BIBLIOTECZNA
SUPLEMENT
PIERWSZY
RAPORT I
RYNEK PRACY
I PROGNOZOWANIE
POPYTU NA PRACĘ
ŚWIAT I POLSKA
KWERENDA BIBLIOTECZNA
SUPLEMENT
PIERWSZY
RAPORT I
Redakcja naukowa
Halina Sobocka-Szczapa
Iwona Kukulak-Dolata
Iwona Poliwczak
Agnieszka Smoder
Warszawa 2013
Publikacja przygotowana w ramach serii „Studia i Monografie”
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, www.ipiss.com.pl
Publikacja jest rezultatem realizacji projektu: Analiza procesów zachodzących
na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej
polityki gospodarczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia
Suplement pierwszy do Raportu I
ZESPÓŁ OPINIODAWCZO-WYDAWNICZY
Bożena Balcerzak-Paradowska (przewodnicząca),
Marek Bednarski, Zdzisław Czajka, Danuta Szymanowska,
Daria Szatkowska, Jerzy Wratny
Recenzent
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
Projekt okładki
Luiza Patrycja Daab
Redakcja
Beata Maria Mizerska
Redakcja techniczna
Daria Szatkowska
Skład komputerowy
Janina Magnuszewska
© Copyright by Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części
niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej,
fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy
ISBN 978-83-61125-81-5
Druk: 16,5 ark. wyd., nakład 500 egz.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ............................................................................................................ 7
1. KWERENDA BIBLIOTECZNA – METODYKA BADAŃ.................................... 12
2. BADANIA RYNKU PRACY W POLSCE .............................................................. 20
2.1. Badania o zasięgu krajowym................................................................................. 20
2.1.1. Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w skali makroekonomicznej ............. 20
2.1.2. Determinanty popytu na pracę ................................................................................... 37
2.1.3. Aktywna polityka rynku pracy................................................................................... 45
2.1.4. Publiczne służby zatrudnienia.................................................................................... 64
2.1.5. Rozwój kompetencji informatycznych w Polsce ....................................................... 67
2.1.6. Wdrażanie modelu flexicurity .................................................................................... 73
2.1.7. Porównania międzynarodowe w badaniach rynku pracy ........................................... 79
2.2. Badania o zasięgu regionalnym ............................................................................. 91
2.2.1. Ocena zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje
w województwie opolskim......................................................................................... 91
2.2.2. Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy województwa mazowieckiego....................... 93
2.2.3. Elastyczne formy zatrudnienia a aktywizacja zawodowa zasobów pracy.
Badanie podkarpackiego rynku pracy ........................................................................ 98
2.2.4. Badania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie
mazowieckim.......................................................................................................... 101
3. PROGNOZOWANIE POPYTU NA PRACĘ I PODAŻY PRACY..................... 106
3.1. Badania prognostyczne o zasięgu ogólnokrajowym............................................ 106
3.1.1. Prognozowanie popytu na pracę .............................................................................. 106
3.1.2. Prognozowanie podaży zasobów pracy.................................................................... 127
3.2. Badania prognostyczne o zasięgu regionalnym................................................... 131
3.2.1. Badania strony podażowej rynku pracy ................................................................... 132
3.2.2. Badania strony popytowej rynku pracy.................................................................... 133
3.3. Stosowane procedury diagnozowania popytu na pracę z elementami
prognozowania..................................................................................................... 143
3.3.1. Diagnozowanie potrzeb zapotrzebowania na kwalifikacje
i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy ..................................... 143
3.3.2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych............................................. 159
ZAKOŃCZENIE – PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
DLA PROGNOZOWANIA POPYTU NA PRACĘ ............................................. 163
LITERATURA CYTOWANA ...................................................................................... 173
ANEKS ........................................................................................................................... 181
WPROWADZENIE
Wykorzystanie zasobów pracy w procesach gospodarowania stanowi jeden
z najważniejszych czynników wpływających na tempo wzrostu gospodarczego,
dlatego też niezbędne wydaje się wszechstronne rozpoznanie determinant, które
wpływają na wielkość i relacje, występujące między popytem na pracę a jej podażą.
Prowadzone badania powinny mieć na celu identyfikację dotychczasowych lub bieżących uwarunkowań, oddziałujących na sytuację zarówno na regionalnych i lokalnych rynkach pracy, jak również w skali całego kraju. Szczególne znaczenie
przypisywane jest w tym przypadku badaniom wyprzedzającym (prognozom),
których rolą powinno być wskazanie głównych kierunków zmian popytu na pracę
jako wyznacznika modyfikowania systemu kształcenia, działań wspierających
aktywność zawodową zasobów pracy, jak i generalnie zmiany modelu funkcjonowania polskiego rynku pracy. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia wdrażania
priorytetów strategii „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, jak również Krajowego
Programu Reform na rzecz realizacji tej strategii, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki 1 . W dokumentach tych zwrócono uwagę na trzy czynniki, które
w przyszłości będą wyznacznikami zarówno rozwoju społeczno-gospodarczego Krajów Unii Europejskiej, a mianowicie możliwość wystąpienia kryzysu gospodarczego,
globalizację i równoczesne starzenie się społeczeństw, wpływające na ograniczenie dostępnych zasobów pracy, jak i wszechstronnych zmian, które powinny nastąpić w polityce gospodarczej, w tym również w polityce rynku pracy. Priorytetami Strategii znajdującymi odzwierciedlenie także w Krajowym Programie
Reform są trzy cechy rozwoju:
− inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
− zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej oraz
__________
1
Por. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010; Krajowy Program Reform Europa
2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
7
− sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Wymiernymi celami, służącymi realizacji tych priorytetów jest osiągnięcie
wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat na poziomie 75%, przeznaczanie na
inwestycje w badania i rozwój 3% PKB Unii, osiągnięcie celu „20/20/20” w zakresie
klimatu i energii, ograniczenie liczby osób kończących przedwcześnie naukę szkolną
do poziomu 10%, przy równoczesnym wskaźniku 40% osób z młodego pokolenia zdobywających wyższe wykształcenie oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln.
Przełożenie tych celów na warunki polskie znalazło wyraz w takich dokumentach strategicznych, jak: Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju wraz z Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” oraz dziewięć strategii zintegrowanych.
W związku z koniecznością dopasowań odnoszących się do rynku pracy, niezbędnych z punktu widzenia przyjętych do realizacji w tych dokumentach założeń,
szczególnie ważna wydaje się koncentracja na tych działaniach, które wspomagać
będą procesy kształcenia ustawicznego, przedsiębiorczość oraz poprawę efektywności i skuteczności działań podejmowanych w ramach ALMP. Jest to tym bardziej ważne, że zidentyfikowaną w Krajowym Programie Reform jedną z głównych
barier wzrostu jest niski poziom podaży pracy i jej nieadekwatna do oczekiwań
pracodawców struktura, a równocześnie cele wymierne stawiane w tej dziedzinie, a mianowicie zmniejszenie odsetka osób wcześnie kończących naukę oraz
zwiększenie odsetka tych, którzy legitymowaliby się w przyszłości wykształceniem wyższym, zdecydowanie przekraczają parametry wyznaczone w Strategii 2 .
Uwarunkowania te sprawiły, że eksperci Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
podjęli działania badawcze związane z realizowanym przez Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich projektem „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku
pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki
gospodarczej”, dotyczące komponentu 2 „opracowanie zintegrowanego systemu
prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia”.
W ramach realizacji tego komponentu przewidziano wykonanie następujących
zadań:
− przygotowanie jednej pilotażowej prognozy zatrudnienia dla wybranego
województwa,
− opracowanie raportu z pilotażową prognozą dla wybranego województwa,
− przygotowanie trzech prognoz popytu na pracę w ujęciu globalnym,
− opracowanie i opublikowanie dziewięciu raportów końcowych zawierających prognozy popytu na pracę oraz uruchomienie jednego portalu internetowego
zawierającego globalne prognozy popytu na pracę z ogólnym dostępem on-line,
− przeszkolenie 300 osób z obsługi portalu,
__________
2
8
Por. Krajowy Program Reform…, op. cit., s. 7.
− zorganizowanie trzech konferencji ogólnopolskich prezentujących i upowszechniających prognozy zatrudnienia.
Tak szeroko zakrojony proces badawczy wymagał zidentyfikowania dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie prognozowania popytu na pracę, zwłaszcza
w przekroju według zawodów, jak również zaprezentowania głównych problemów charakteryzujących sytuację na rynku pracy. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie wybranych pozycji literatury przedmiotu.
Podstawowym celem prowadzonych analiz było ukazanie zarówno prac badawczych poświęconych badaniom rynku pracy, jak i tych, które dotyczyły tworzenia systemu prognozowania popytu na pracę, przy równoczesnym określeniu
dostępności publikacji poświęconych tego rodzaju badaniom w bibliotekach urzędów publicznych, szkół wyższych oraz instytucji. Celem dodatkowym było zidentyfikowanie tych zjawisk, które mogą w przyszłości oddziaływać na popyt na
pracę w podziale na zawody. Jednocześnie, co należałoby podkreślić, dokonany
został wybór publikacji, które omówiono szczegółowo, ponieważ z przeprowadzonej kwerendy wynika, że zasoby bibliotek pod tym względem są bardzo duże. Podstawowym kryterium doboru było wyznaczenie roku, który stanowił granicę poszukiwań w bazach danych (2004 r.). Dodatkowymi kryteriami, mającymi na celu
skoncentrowanie się wyłącznie na najważniejszych z punktu widzenia dostępności i wagi podejmowanych problemów związanych z rynkiem pracy były:
1) wybór wyłącznie pozycji zwartych, stanowiących opracowania książkowe,
2) eksperckie podejście do problematyki badawczej, które umożliwiło dokonanie wyboru i zdiagnozowanie zjawisk występujących na rynku pracy, co stanowić
może istotny czynnik wpływający na wartość merytoryczną uzasadnień w opracowywanych w ramach projektu diagnozach determinant oczekiwanego w przyszłości popytu na pracę,
3) uwzględnienie w opracowaniu przede wszystkim tych wcześniejszych publikacji związanych z prognozowaniem, które wydawały się ważne dla projektu, ze
względu na ich wartość poznawczą.
Pomimo że opracowanie kwerendy nie było efektem działań empirycznych podjętych w ramach realizowanego projektu, stanowiły one istotne ogniwo w całym
procesie analitycznym. Mają bowiem dużą wartość poznawczą dla prawidłowego
zdiagnozowania stosowanych do tej pory metod prognozowania zatrudnienia według zawodów i pozwalają na pogłębienie wiedzy na ten temat. Informacje uzyskane w ten sposób mają charakter jakościowy. Dlatego też podczas ich analizy i doboru posługiwano się metodą badania dokumentów.
Ekspertyza została podzielona na dwie zasadnicze części. Poprzedzono je szczegółowym opisem metody dokonywania przeglądu publikacji. Zawiera ona również wprowadzenie i zakończenie, w którym zawarto podstawowe wnioski i rekomendacje.
W części pierwszej uwagę skupiono na ukazaniu zjawisk charakteryzujących
rynek pracy w skali makroekonomicznej. Wydaje się bowiem, że w wielu opracowaniach pojawiają się rozważania, które mają wysoką wartość merytoryczną
9
z punktu widzenia procesów prognozowania. Podkreślają różnorodne czynniki,
mające wpływ na ewentualne zmiany popytu na pracę, w tym także w przekroju
zawodów. Przyjrzano się m.in. podstawowym determinantom, charakteryzującym
rynek pracy w skali kraju, czynnikom wpływającym na wielkość popytu na pracę,
instrumentom aktywnej polityki rynku pracy, instytucjonalnym uwarunkowaniom
popytu na pracę, jak również problemowi wykluczenia na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problemu wykluczenia cyfrowego. Elementem rozważań
był model flexicurity jako możliwa przesłanka kształtowania popytu na pracę.
Uwagę skierowano też na problemy kształcenia ustawicznego i nietypowe formy
zatrudnienia jako czynniki mające znaczenie dla poprawy pozycji konkurencyjnej
zasobów pracy. W przyszłości mogą one odgrywać zasadniczą rolę w procesach
dopasowań między poszukującymi pracy a oferowanymi przez pracodawców
miejscami pracy. W ostatniej części ukazano rozwiązania stosowane w innych
krajach członkowskich UE w dziedzinie funkcjonowania rynku pracy jako możliwe do adaptacji w Polsce. Może to stanowić przyczynek do działań związanych
z modyfikowaniem funkcjonowania polskiego rynku pracy.
W przekroju regionalnym uwzględniona została bardzo ograniczona liczba
pozycji, głównie ze względu na rozmiary bibliografii poświęconej badaniom regionalnym i lokalnym rynkom pracy. Wybrane zostały zatem wyłącznie te pozycje, w których podjęte problemy mają charakter strategicznie wyznaczający sytuację na rynkach pracy, jak również mogą stanowić przesłankę do opracowywania
prognoz w przekroju terytorialnym. Najwięcej uwagi poświęcono województwu
mazowieckiemu, które ze względu na potencjał, jaki reprezentuje, może stanowić
wykładnię zmian zachodzących na innych regionalnych i lokalnych rynkach
pracy.
W części drugiej opisane zostały te pozycje książkowe, w których zaobserwowano wcześniejsze badania związane z prognozowaniem popytu na pracę.
Została ona również podzielona na dwa bloki tematyczne, pierwszy poświęcony
badaniom rynku pracy w skali makroekonomicznej i drugi dotyczący skali regionalnej.
W badaniach odnoszących się do całego kraju szczególnie ważną rolę odegrała działalność badawcza Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Przytoczone zatem zostały te opracowania, których waga dla procesu prognozowania
popytu na pracę nie podlega dyskusji. Przede wszystkim dotyczy to prezentowanych w nich założeń metodologicznych, jak również wysokiej wartości merytorycznej opracowanych w tej dziedzinie prognoz. Obejmują one jednak lata wcześniejsze, ale wydaje się, że przyjmowane założenia wielu tych prognoz mogą
również stanowić przesłankę, której konieczność uwzględnienia wystąpi w realizowanych w projekcie projekcjach, ponieważ w dużej części mają one charakter
długookresowy.
W opisywanej części opracowania starano się również pokazać zasób publikacji, w których analizowano zmiany popytu na pracę. Napotkano jednak w tym przypadku na barierę dość ograniczonej dostępności publikacji, ponieważ w większości
10
prowadzonych w tej dziedzinie prac badawczych wykorzystano dane publikowane
przez Główny Urząd Statystyczny. Dlatego też zaprezentowano prognozę demograficzną opracowaną przez tę instytucję, uważając, że z punktu widzenia prowadzonych w Polsce analiz o charakterze prognostycznym tego rodzaju uzupełnienie
ma istotną wartość poznawczą i metodologiczną, a także wpływa na kompleksowe podejście do tego typu działalności badawczej. Z tego powodu w badaniach
regionalnych nie pojawiła się szersza charakterystyka dotycząca prognozowania
podaży pracy.
We fragmencie analizującym dotychczasowe prace badawcze związane z prognozowaniem popytu na pracę, uwzględnione zostały jedynie te pozycje książkowe, w których zaprezentowano badania prognostyczne o charakterze kompleksowym, a więc uwzględniające zarówno opis zastosowanej metody prognozowania,
jak i wyniki przeprowadzonych analiz. W trakcie kwerendy zaobserwowano bowiem, że mimo dość dużej liczby publikacji związanych z prognozowaniem popytu na pracę, znaczna ich część poświęcona jest wyłącznie zagadnieniom metodologicznym, co jest przedmiotem innej ekspertyzy realizowanej w projekcie.
Ponadto, jak wynika z przeglądu pozycji książkowych, w wielu przypadkach
wykorzystywane metody prognozowania są raczej podobne, zaś wyniki dotyczą
albo przekroju zawodów, albo szczególnie ważnych z punktu realizowanych projektów grup zawodów. Bardziej szczegółowo zajęto się tutaj również ukazaniem
opracowanej w ostatnim okresie procedury diagnozowania zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy, co może
stanowić przyczynek do sformułowania metodologicznych założeń procesu prognozowania. W opisywanej procedurze znalazły się także elementy prognostyczne, uwzględniające strategiczne kierunki rozwoju województw i powiatów. Na
koniec krótko opisano monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jako
podstawowy instrument badania niedopasowań na lokalnych rynkach pracy, także
z uwzględnieniem prognozowania w krótkich, rocznych okresach.
Całość opracowania zakończona została aneksem, w którym zamieszczono
wykaz publikacji w podziale na zasoby biblioteczne poszczególnych uczelni wyższych, instytucji badawczych i urzędów, jak również stron internetowych, na których zostały opublikowane. Zawiera on łącznie 261 pozycji pogrupowanych według dostępności w poszczególnych kategoriach zbiorów. Ogółem wskazano 25
zbiorów bibliotek, w których odnalezione zostały pozycje literatury przedmiotu,
uwzględniające problematykę rynku pracy oraz prognozowania popytu na pracę,
jak również 25 stron internetowych, na których można odnaleźć podobne publikacje. Trzeba zaznaczyć, że w przypadku katalogów bibliotecznych celowo nie
wskazano dodatkowo stron internetowych, na których często publikowane są
również wybrane pozycje książkowe, ponieważ możliwe jest ich odszukanie poprzez tytuł lub autorów.
W ostatniej części aneksu znalazły się również te opracowania, które zidentyfikowano wyłącznie na podstawie tytułów, tym niemniej głównie ze względu na
ich znaczenie dla podejmowanych w kolejnych etapach realizacji projektu ważne
wydawało się ich zaprezentowanie.
11
1. KWERENDA BIBLIOTECZNA
– METODYKA BADAŃ
Kwerenda nie jest pojęciem jednoznacznym. Z jednej strony oznacza proces
poszukiwania informacji w celu wyjaśnienia jakiejś kwestii, z drugiej zaś – eksplorację danych (pozyskiwanie wiedzy) z baz danych, przy wykorzystaniu techniki komputerowej jako nowoczesnego źródła pozyskiwania informacji o ukrytych często dla człowieka prawidłowościach, zależnościach. Według słownika
języka polskiego 3 jest to zbieranie informacji i materiałów potrzebnych do wyjaśnienia jakiegoś problemu, zwłaszcza problemu naukowego, przez poszukiwanie
w bibliotekach, archiwach, aktach, książkach, dokumentach itd. Generalnie jest to
metoda badania oparta na dokumentach, będąca analizą różnego rodzaju ludzkich
wytworów, dostarczająca informacji o cechach ludzi, którzy je stworzyli lub zjawiskach przez nich opisywanych. Zawartość dokumentów jest porządkowana i interpretowana zgodnie z wyznaczonym celem badawczym lub hipotezami. Kwerenda często wykorzystywana jest jako metoda uzupełniająca podczas formułowania
problemu badawczego, ustalania hipotez badawczych, doboru próby badawczej
(warstwy), charakterystyki badanych osób lub zjawisk czy konstruowania narzędzi
badawczych. Z metody badania dokumentów korzystają różne dziedziny nauki:
pedagogika, historia, socjologia, ekonomia itp. Jest też różnie nazywana: metoda
badań dokumentacji, metoda analizy dokumentów, badanie dokumentów, analiza
dokumentów czy metoda dokumentów itp. W przypadku nauk społecznych metoda
ta wykorzystywana jest do badania takich czynników, jak: postawy, motywacje,
charakterystyki pewnych zjawisk itp. Za pomocą tej metody badane są tzw. dokumenty naukowe (np.: artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w różnych
pozycjach książkowych itp.). Dobierając materiał źródłowy, badacz stosujący
metodę badania dokumentów powinien dokonać ich selekcji pod kątem wymogów metodologicznych oraz sprawdzić, czy są one aktualne i kompletne, a następnie oceniać ich przydatność i zgodność z celami projektu także od strony:
merytorycznej, przestrzennej i językowej 4 .
__________
3
http://slowniki.gazeta.pl/pl/kwerenda.
Metodzie badania dokumentów zarzuca się, że materiały źródłowe mogą prezentować badane
zjawisko lub grupę społeczną w sposób jednostronny i nie uwzględniać wszystkich czynników je
determinujących. W celu uniknięcia tego błędu zawartość wszystkich materiałów nie tylko podda-
4
12
Nieco inaczej wyglądają badania porównawcze. Mogą być one przeprowadzane zarówno na podstawie materiałów zastanych, jak i badań własnych, pochodzących z różnych krajów czy okresów czasowych. Metoda ta stosowana jest między innymi w socjologii, prawie, pedagogice i ekonomii. Polega na analizie
porównywalnych pod względem istotności, kategorii lub formy przedmiotów i zjawisk pod kątem ustalenia podobieństw i różnic. Celem takich badań porównawczych jest wskazanie cech podobnych, identycznych lub różnic. Efektem może
być np. wskazanie wzorca godnego naśladowania (najlepszy system, najlepsza
metoda itp.).
W prezentowanym opracowaniu kwerenda została przeprowadzona w dwóch
kierunkach. Po pierwsze, miała ona na celu znalezienie informacji o dotychczas
przeprowadzonych badaniach sytuacji na rynku pracy, umożliwiających identyfikację podstawowych determinant warunkujących przebieg zjawisk na tym rynku
zarówno w skali makro-, jak i mezoekonomicznej. Po drugie, jej celem było również wskazanie i krótkie opisanie najważniejszych dotychczas opublikowanych
rezultatów prac badawczych poświęconych prognozowaniu popytu na pracę
według zawodów. Podobna przy tym była struktura poszukiwań, ponieważ przyjrzano się zarówno opracowaniom realizowanym w skali całego kraju, jak i tym,
które powstały w projektach przeprowadzanych w regionach. Ten sposób postępowania powinien wpłynąć na rzetelność i prawidłowość prac podejmowanych
w kolejnych etapach realizowanego projektu, jak również na zwiększenie kompleksowego charakteru prowadzonych prac.
Wykorzystana w opracowaniu literatura przedmiotu pochodzi z dostępnych
bibliotek (m.in. z Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego), zasobów Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
prywatnych zbiorów badaczy oraz stron internetowych. Podczas poszukiwania
potrzebnych pozycji literaturowych przeglądane były katalogi biblioteczne (m. in.
Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteki Narodowej,
Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego,
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Jagiellońskiej itp.) oraz komunikaty zawierające wykazy nabytków, bibliografie monotematyczne otrzymywane z Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Część wykorzystanych pozycji pochodzi ze stron internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej (mpips.gov.pl), publicznych służb zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl),
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (www.crzl.gov.pl), bazy projektów badawczych EFS (www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badaw
czych_efs/Strony/baza_projektow_badawczych_POKL_070910.aspx), jak również
stron wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz regionalnych obserwatoriów rynku pracy.
__________
wana jest ocenie obiektywnej, ale również brane są pod uwagę motywy, którymi kierowali się ich
autorzy.
13
Podczas selekcji materiałów źródłowych oceniona została ich wiarygodność
i zawartość merytoryczna. W opracowaniu omówiono zarówno te pozycje literaturowe, które opisują zagadnienia związane z rynkiem pracy, jak i te, w których
zaprezentowane zostały wyniki badań pokazujących metody prognozowania popytu na pracę według zawodów. Do analiz wybrano jedynie kompletne źródła
informacji napisane w języku polskim. W zależności od merytorycznej zawartości
źródeł zastanych wykorzystane zostały całe teksty (np.: cała pozycja książkowa,
cały raport) bądź tylko wybrane rozdziały. Pozycje literaturowe poddane zostały
selekcji również pod kątem przestrzennym. Po wyborze materiałów źródłowych
przeprowadzono analizę i ocenę obecnie stosowanych lub proponowanych metod
prognozowania popytu na pracę według zawodów i zagadnień z nią związanych.
Jak wynika z przeprowadzonych analiz 5 , zasobność zbiorów bibliotecznych
oraz Internetu uwzględniających problematykę rynku pracy, zwłaszcza prognozowania popytu na pracę według zawodów jest bardzo zróżnicowana. W kwerendzie
zauważono, że poszczególne pozycje literatury z tego zakresu znajdowały się przede
wszystkim w zbiorach bibliotek uczelni wyższych, jak również w Bibliotece Narodowej, co jednak mogło być wynikiem celowego wyboru badanych zasobów bibliotecznych. Tego rodzaju obserwacje odnoszą się w głównej mierze do uniwersytetów
o długiej tradycji. Podobnie jest w przypadku instytucji naukowo-badawczych,
które dotychczas bardzo często zaangażowane były w realizację badań. Znikoma
natomiast liczba publikacji znajduje się w jednostkach samorządu terytorialnego
szczebla wojewódzkiego, zaś w ogóle ich nie ma w jednostkach powiatowych.
Trzeba jednak podkreślić, że powiaty częściej dysponują opracowaniami poświęconymi sytuacji na lokalnych i regionalnych rynkach pracy, co wynika przede
wszystkim ze zlecania przez te służby badań różnego rodzaju instytucjom zewnętrznym. Na tym tle pozytywnie należałoby odnieść się do wielkości zasobów
posiadanych głównie na stronie internetowej przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, jak również działalności prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, której misją jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności
i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. 6
Dla poznania uwarunkowań kształtujących sytuację na rynku pracy w Polsce
niemałe znaczenie miały także badania prowadzone przez Instytut Badań Strukturalnych, powołany w 2006 r. Celem tej niezależnej fundacji naukowej jest prowadzenie i wspieranie badań podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Fundacja inspiruje i prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu ekonomii,
matematyki, metod informatycznych i ilościowych oraz nauk społecznych. Działalność Instytutu nakierowana jest na promowanie umiejętności praktycznego
__________
5
Por. dane zawarte w aneksie.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(DzU z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158).
6
14
stosowania wyników naukowych w polityce społeczno-gospodarczej na szczeblu
centralnym, regionalnym i lokalnym. Z tego względu szczególnie zaangażowany
jest on w tworzenie i rozpowszechnianie narzędzi analitycznych oraz modeli ekonomicznych służących do oceny procesów gospodarczych i przewidywania
wpływu interwencji publicznej na gospodarkę. Za kryterium wyboru problematyki badawczej przyjmuje się znaczenie poszczególnych problemów dla przyszłości
Polski i Unii Europejskiej. Dlatego też w kwerendzie zajęto się opracowaniami
Instytutu, ale z uwagi na ich charakter, ukazujący głównie dotychczasowe i bieżące determinanty o potencjalnym znaczeniu dla przewidywanych kierunków ewentualnych zmian w całej gospodarce, a zwłaszcza na rynku pracy, ujęto je głównie
w części poświęconej badaniom rynku pracy. Niekwestionowane znaczenie
poznawcze tych prac w zakresie modelowania procesów zmian powinno znaleźć odzwierciedlenie w opracowaniu innego zespołu badawczego realizującego
projekt.
W zakresie badań związanych z prognozowaniem popytu na pracę według
zawodów szczególnie ważna – jak dotychczas – była działalność instytutów naukowo-badawczych, a przede wszystkim Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych.
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych powołane zostało 1 stycznia 1997 r.
na podstawie ustawy z 8 sierpnia 1996 r. Działanie tego centrum w założeniach
miało zastąpić funkcjonowanie Centralnego Urzędu Planowania i stać się państwową jednostką organizacyjną prowadzącą prace służące Radzie Ministrów i prezesowi Rady Ministrów do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju
gospodarczego, społecznego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju. Do
zadań centrum należało przede wszystkim 7 :
− przygotowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów prognoz i długookresowych, strategicznych programów rozwoju gospodarczego i społecznego, koncepcji i programów polityki zagospodarowania przestrzennego oraz programów
polityki regionalnej, ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju i długofalowych koncepcji polityki zagranicznej oraz ocen funkcjonalności struktur
państwa i propozycji ich przekształceń;
− analizowanie stanu gospodarki z punktu widzenia realizacji programów
strategicznych oraz regionalnych i informowanie Rady Ministrów o stwierdzonych zagrożeniach, jak też przygotowywanie innych analiz, prognoz i programów
zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
Centrum działało we współpracy z Polską Akademią Nauk, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi. Kierował nim minister – członek Rady Ministrów. W kwietniu 2005 r. odrzucona została propozycja zastąpienia RCSS od
maja tego samego roku przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, które
__________
7
http://pl.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/1740634-rz%C4%85dowe-centrumstudi% C3%B3w-strategicznych/#ixzz1XLlBxfAW (dostęp 8.09.2011 r.).
15
miało być publiczną instytucją planowania strategicznego, a swoją pozycją gwarantować w pełni niezależne prezentowanie analiz i wniosków dotyczących najważniejszych aspektów polityki społeczno-gospodarczej 8 . Przyszłe NCSS miało
być miejscem spotkań oraz konfrontacji różnych szkół myślenia, a nierzadko
rozumienia rzeczywistości, ośrodkiem wykorzystującym różnorodność dróg dochodzenia do doświadczeń, jakie daje uczestnictwo w życiu publicznym, jak również
instytucją uwolnioną od ograniczeń, jakie narzuca swobodzie i otwartości poglądów
bieżąca polityczno-partyjna rywalizacja 9 . Założeniem było zatem prawne uniezależnienie tej instytucji od rządu i innych instytucji władzy, z jednocześnie wyraźnymi prawnymi zobowiązaniami wykonywania opracowań i ekspertyz na
potrzeby i zlecenie rządu, co powinno być gwarantowane przez bardzo szeroką
współpracę z instytucjami pozarządowymi, środowiskami intelektualnymi oraz
organizacjami gospodarczymi i społecznymi. Odrzucenie tej inicjatywy było
przyczynkiem do likwidacji tej instytucji 31 marca 2006 r. Rządowe Centrum
Studiów Strategicznych przestało istnieć 10 . Od tego momentu nie funkcjonował
już żaden podmiot o charakterze rządowym, umożliwiający prowadzenie prac
studialnych związanych ze strategicznym wytyczaniem kierunków przekształceń sytuacji na rynku pracy w skali makroekonomicznej, co było istotnym
ograniczeniem również dla tego rodzaju prac prowadzonych na lokalnych
i regionalnych rynkach pracy. W kwerendzie uwzględniony jednak został dorobek tej agendy rządowej, głównie zespołów pracujących pod kierunkiem
Z. Strzeleckiego oraz B. Sucheckiego.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pozarządowa, niezależna instytucja
naukowo-badawcza zajmująca się gospodarką i polityką państwa, powstał w 1989 r.
jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego założycielami – fundatorami – była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz
zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu
i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen. W ramach obszarów badawczych
Instytutu znajdują się różnorodne dziedziny gospodarki i życia publicznego, co
pozwala na wieloaspektowe podejście do analizowanych problemów i umożliwia
podejmowanie wyzwań, wykraczających poza ramy jednego obszaru. Podstawowym jednak kierunkiem działalności badawczej związanej z prognozowaniem jest
opracowywanie okresowych prognoz o charakterze makroekonomicznym dotyczących koniunktury gospodarczej 11 . Udział Instytutu w badaniach popytu na
pracę odbywa się w związku z tym dwutorowo, mianowicie poprzez uwzględnianie zależności zidentyfikowanych obecnie, a mogących wystąpić w przyszłości na
__________
8
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,2669885.html (dostęp 8.09.2011 r.).
http://www.exporter.pl/forum/agencje_plus/10_NCSS.html.
10
Por. ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
(DzU z dnia 17 marca 2006 r., nr 45, poz. 319).
11
Najbardziej aktualna prognoza, dotycząca koniunktury gospodarczej została opublikowana
w sierpniu 2011 r. Por. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, IBnGR, Warszawa 2011.
9
16
rynku pracy, jak również poprzez udział pracowników naukowych w badaniach
realizowanych przez inne jednostki naukowo-badawcze oraz pozostałe instytucje
i urzędy, w których prognozowanie przekształceń sytuacji na rynku pracy jest
jednym z wątków merytorycznych.
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych powołany został do życia w 1972 r., jako
następca Instytutu Pracy funkcjonującego od 1962 r. Jednostką nadzorującą Instytut jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Instytut podejmuje problemy
pracy i polityki społecznej w sposób interdyscyplinarny. W pracach reprezentowane są takie dyscypliny, jak: ekonomia, prawo, politologia, socjologia, pedagogika i polityka społeczna. Kierunki prac badawczych są dostosowywane do bieżących potrzeb polityki społeczno-gospodarczej kraju. Badania IPiSS, w wielu
dziedzinach prekursorskie, uwzględniają także prognozowanie podaży i popytu na
pracę w Polsce oraz analizę rynku pracy. Prowadzone prace dotyczą również takiej problematyki, jak:
− analiza efektywności instrumentów polityki społecznej i polityki rynku pracy,
− procesy migracyjne,
− zatrudnienie cudzoziemców, w tym w szarej strefie gospodarki,
− społeczny ustrój pracy i stosunków przemysłowych na tle procesów restrukturyzacji i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw,
− systemy motywacyjne i systemy wartościowania pracy w gospodarce
rynkowej,
− koncepcja i pomiar wynagrodzenia godziwego oraz określenia skutków
wprowadzenia tej kategorii dla sfery zatrudnienia, bezrobocia, ubóstwa,
− relacje między polityką przemysłową a systemem zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstwa,
− czas pracy,
− ubóstwo i metody przeciwdziałania biedzie oraz marginalizacji,
− demograficzne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania życia i funkcjonowania rodzin różnych typów,
− nowe systemy ubezpieczeniowe, tj. uzupełniające ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, ubezpieczenia zdrowotne,
− skutki integracji Polski z Unią Europejską związane z rynkiem pracy i polityką społeczną, prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi,
− proces zbliżania polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do prawodawstwa Międzyresortowej Organizacji Pracy, Rady Europy i Wspólnot Europejskich,
− funkcjonowanie podmiotów polityki społecznej w sferze publicznej i o charakterze non-profit.
Badania o charakterze prognostycznym w opracowaniach IPiSS występowały
głównie w przekrojach regionalnych, ponieważ często w ramach realizowanych
projektów zlecane były tego rodzaju prace badawcze. W kwerendzie napotkano
również na opracowania uwzględniające procesy przekształceń zapotrzebowania
17
na pracę w przyszłości. Były to przede wszystkim fragmenty publikacji realizowane w zespołach pod kierunkiem B. Sucheckiego.
Przedstawiając szczegółowo publikacje z zakresu badania rynków pracy oraz
prognozowania popytu na pracę według zawodów, w podziale na zidentyfikowanych 25 zbiorów bibliotecznych szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych
oraz instytucji zauważono, że najbardziej bogate w obu wybranych dziedzinach
badań księgozbiory miały Uniwersytety: Mikołaja Kopernika w Toruniu, Łódzki,
Jagielloński oraz Warszawski. W bibliotekach tych uczelni znaleziono od ok. 40%
wszystkich wyszukanych w trakcie kwerendy publikacji do ok. 30% takich pozycji
literatury. Zdecydowanie najbogatsza pod względem badanego zakresu przedmiotowego była biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niemała
liczba opracowań znajdowała się również Bibliotece Narodowej, w której znaleziono także ok. 30% wszystkich zawartych w aneksie pozycji literatury przedmiotu. W porównaniu do liczby książek odnalezionych w tych zbiorach bibliotecznych,
w uczelniach, takich jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Białostocki, Śląski czy
Rzeszowski liczba publikacji zajmujących się badanymi zagadnieniami była
znacznie mniejsza.
Należy podkreślić, że zawartość księgozbiorów nie była w sposób istotny
związana z regionem, w którym zlokalizowana była uczelnia, urząd lub instytucja
naukowo-badawcza. Znacznie częściej była ona natomiast wyznaczana przez
uczestnictwo w realizowanych badaniach. Podstawowym zatem działaniem, które
mogłoby wpłynąć na upowszechnienie wyników prowadzonych prac badawczych
i analiz oraz skutkować poszerzeniem znajomości wypracowanych metod prognozowania popytu na pracę, jak i ogólniej – umożliwiać zidentyfikowanie różnic
i podobieństw w przebiegu zjawisk na lokalnych i regionalnych rynkach pracy,
wydaje się zwiększenie przepływu informacji o efektach realizowanych projektów, także w formie wymiany międzybibliotecznej. Oczywiście podstawowym
warunkiem jest w tym przypadku zainteresowanie bezpośrednich odbiorców prowadzonych prac, jak również zwiększenie dostępności zbiorów zlokalizowanych
w bibliotekach.
Wydaje się, że odpowiedzią na tego rodzaju postulat jest publikowanie ekspertyz zawierających syntetyczne wyniki przeprowadzonych badań na stronach
internetowych projektów oraz instytucji je realizujących. W przeprowadzonej
kwerendzie jednym z takich miejsc jest rządowa strona Europejskiego Funduszu
Społecznego, na której znajduje się baza projektów badawczych współfinansowanych ze środków tego Funduszu.
Kwerenda wykazała również, że generalnie, mimo bardzo dużej liczby publikacji dotyczących zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz znacznie mniejszej obejmującej problematykę prognozowania popytu na pracę według zawodów, dostęp do nich jest w wielu przypadkach utrudniony ze względu na żmudny
proces przeszukiwania zasobów internetowych. Rozwiązaniem tego problemu
byłaby zatem większa dostępność takich pozycji literatury przedmiotu w księgozbiorach bibliotek nie tylko uczelni wyższych, ale także instytucji zajmujących
się polityką rynku pracy, partnerów społecznych. Upowszechnienie zagadnień
18
prognozowania popytu na pracę w związku z przewidywanymi zmianami w relacjach podaż pracy – popyt na pracę może stanowić istotny czynnik wpływający na
poprawę sytuacji na rynku pracy w skali makroekonomicznej, jak również w przekrojach regionalnych i lokalnych.
Przyjrzyjmy się zatem wynikom wybranych badań prezentowanym w niektórych publikacjach wskazanych w aneksie, jak również znajdujących się w bibliotekach prywatnych ekspertów.
19
2. BADANIA RYNKU PRACY W POLSCE
Permanentna nierównowaga o charakterze strukturalnym, występująca na lokalnych i regionalnych rynkach pracy na przestrzeni całego okresu transformacji,
spowodowała, że badania zjawisk zachodzących na tych rynkach stały się najważniejszym zadaniem zarówno władz centralnych, jak i regionalnych oraz lokalnych. Badania te dotyczyły różnych problemów pojawiających się na tych rynkach. Rozpoznawały zarówno ogólne tendencje kształtowania się bezrobocia, jak
i w sposób szczególny dotyczyły wybranych kategorii osób poszukujących pracy,
których sytuacja na rynku pracy mogła wskazywać na występowanie zjawisk
wykluczenia społecznego. Niemałe znaczenie w tym przypadku miały również
analizy o charakterze porównawczym, umożliwiające dokonywanie ocen z punktu widzenia doświadczeń innych krajów.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej tego rodzaju badaniom, których wynikiem były
raporty, umożliwiające ukazanie podstawowych problemów, występujących na
rynku pracy w Polsce.
2.1. Badania o zasięgu krajowym
W zbiorach bibliotecznych występujących zarówno w dostępie bezpośrednim,
jak również w bazach elektronicznych mamy do czynienia z wieloma pozycjami
książkowymi, które zawierają analizy sytuacji na rynku pracy. Ich różnorodność
oraz liczba spowodowały, że przyjrzano się jedynie problemom zawartym w kilku
pozycjach, które – zdaniem autorów niniejszego opracowania – stanowią najbardziej kompleksowy przegląd czynników wpływających na kształtowanie się sytuacji
na rynku pracy w Polsce.
2.1.1. Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy
w skali makroekonomicznej
Publikacja Zatrudnienie w Polsce jest wydawana w formie raportu od 2005 r.
z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (od
2008 r., a wcześniej z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
20
Ludzkich) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Redaktorem raportu bądź koordynatorem prac od początku jest M. Bukowski.
Analiza przeprowadzona w pierwszym raporcie, umożliwiła spojrzenie na
problemy polskiego rynku pracy z różnych stron, z których każda dostarcza dodatkowych informacji o naturze zachodzących na nim w ostatnich latach przeobrażeń oraz o efektach, jakie miała prowadzona w tym okresie polityka. Raport
ten pozwala na sformułowanie kierunkowych wskazań dla polityki rynku pracy,
z których wiele jest uzupełnieniem, rozwinięciem bądź uszczegółowieniem postulatów ekspertów polskich, jak i zaleceń Komisji Europejskiej czy Sekretariatu
OECD. Warto podkreślić, że znaczna część wniosków dla polityki rynku pracy,
wynikających z ustaleń raportu, pozostawała w zgodzie z wytycznymi Strategii
Lizbońskiej, w której wówczas dominowały dwa główne priorytety, mianowicie
wysoki wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie. Podporządkowano im wytyczne
z poszczególnych obszarów, które odnoszą się do takich działań, jak: inwestycje
w nowoczesne technologie, podniesienie jakości kapitału ludzkiego, zwiększenie
podaży pracy, zatrzymanie na rynku pracy jak największej liczby starszych pracowników oraz wzrost wydajności pracy.
Przyjrzyjmy się zatem niektórym uwagom, które pojawiły się w tym raporcie.
Są one istotne ze względu na ciągłość procesów przemian, jak również mogą odgrywać pewną rolę w identyfikacji problemów pojawiających się w prognozach
popytu na pracę według zawodów.
W części pierwszej raportu 12 zidentyfikowano główne przyczyny gwałtownego spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia w 1999 r. oraz powody, dla których
w latach następnych doszło do utrzymania, a nawet pogłębienia tych niekorzystnych zjawisk. Zewnętrzny szok popytowy na rynku produktów, którego przebieg
wzmocniony został przez negatywny wewnętrzny szok technologiczny spowodował, że polski rynek pracy został dotknięty skutkami kryzysu rosyjskiego znacznie silniej i dłużej niż rynki innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, co
było również konsekwencją niskiej przeciętnej jakości zasobów pracy w Polsce
(zwłaszcza wśród osób powyżej 35. roku życia) oraz przestarzałej struktury zatrudnienia, opierającej się na rolnictwie i tradycyjnych branżach przemysłowych
wymagających restrukturyzacji. Na trwałość oddziaływania szoku wpłynęły także
rozwiązania instytucjonalne sprzyjające wycofywaniu się z rynku pracy osób w wieku niemobilnym.
Ważnym czynnikiem obniżającym wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest stosunkowo niski przeciętny poziom wykształcenia Polaków w porównaniu do mieszkańców innych krajów członkowskich UE-25. Dotyczy to zarówno wykształcenia
w wymiarze nominalnym, jak i głębszych niedopasowań kompetencyjnych między
popytem na pracę i jej podażą. Osoby o wykształceniu podstawowym i zasadniczym
zawodowym są silnie nadreprezentowane zarówno w bezrobociu, jak i w bierności
__________
12
M. Bukowski red., Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005.
21
zawodowej, a niedoreprezentowane w zatrudnieniu. Osoby te mają równocześnie
względnie największe trudności ze znalezieniem pracy i największe prawdopodobieństwo jej utraty. W rezultacie dominują wśród długotrwale bezrobotnych, a ryzyko ich wczesnej dezaktywizacji jest zdecydowanie większe niż osób o wykształceniu średnim i wyższym. Nominalny przeciętny poziom wykształcenia
wzrasta jednak szybko w młodszych kohortach wiekowych, choć nadal Polsce
daleko pod tym względem do krajów Europy Zachodniej. Jednocześnie przeciętna
jakość kształcenia w Polsce na wszystkich szczeblach edukacji ustępuje poziomowi właściwemu dla wielu krajów UE25 i OECD, co widoczne jest głównie
w wynikach egzaminów państwowych.
W Polsce bardzo niskie jest zainteresowanie kształceniem ustawicznym. W znikomym stopniu biorą w nim udział osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy, a więc bezrobotni, w tym szczególnie z niskimi kwalifikacjami oraz osoby starsze. Dlatego też wspieranie spójnych strategii kształcenia
przez całe życie powinno być jednym z priorytetów polityki rynku pracy, a jej efektem – podwojenie liczby uczestników kształcenia ustawicznego w horyzoncie pięcioletnim. W najbliższych kilkunastu latach zmiany w strukturze demograficznej
polskiego społeczeństwa ułatwią wykorzystanie części zgromadzonych zasobów
edukacyjnych do stworzenia kompleksowego systemu kształcenia ustawicznego.
Towarzyszyć mu powinno stworzenie warunków do stopniowego rozpowszechnienia
systemu zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach tak, aby pracownicy
z młodszych grup wieku mogli w większym zakresie korzystać z doświadczenia
pracowników starszych, zaś ci ostatni powinni mieć możliwość poszerzania swoich kwalifikacji o umiejętności, których nie mogli poznać w trakcie własnej nauki
formalnej lub pracy zawodowej.
Czynnikami szczególnie różnicującymi indywidualną sytuację na rynku pracy
jest wiek i wykształcenie. O ile wiek różnicuje w sposób szczególny sytuację
osób poniżej 25. roku życia oraz po przekroczeniu 45 lat, o tyle wykształcenie
silnie różnicuje szanse na podjęcie i utrzymanie pracy we wszystkich grupach
wiekowych, powodując rozmaitość charakteru bezrobocia. Jednoznacznie frykcyjny (krótkookresowy) charakter ma bezrobocie osób o wykształceniu wyższym,
dla których jest naturalnym etapem poszukiwania pracy. Dotyczy to także ludzi
młodych, wśród których bezrobocie związane jest przede wszystkim z procesem
wchodzenia na rynek pracy i poszukiwania jej po raz pierwszy, zaś jego wydłużenie jest pochodną ogólnie trudniejszej sytuacji na rynku pracy w naszym kraju, a nie specyficzną cechą polskiej młodzieży lub wynikiem działania czynników
demograficznych.
Kluczowym problemem polskiego rynku pracy pozostaje niezwykle niska aktywność zawodowa osób powyżej 44. roku życia. Przedstawione w części czwartej raportu argumenty jednoznacznie dowodzą, że niemal w całości warunkowana
jest ona instytucjonalnie przez istnienie łatwo dostępnych świadczeń społecznych,
wśród których zasadniczą rolę odgrywały wcześniejsze emerytury (zastąpione
emeryturami pomostowymi) oraz świadczenia przedemerytalne mające charakter
permanentnych zasiłków dla bezrobotnych osób w wieku niemobilnym. Nie bez
22
znaczenia jest także niski ustawowy wiek emerytalny kobiet, niezmieniający się,
mimo znacznego wydłużenia ich oczekiwanej długości życia. W dłuższej perspektywie, w związku ze starzeniem się ludności widocznym już po 2010 r., niezbędne wydaje się także stopniowe zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Niezbędne są także reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników prowadzące do zwiększenia stopnia jego samofinansowania i ściślejszego powiązania
otrzymywanych świadczeń z wpłaconymi składkami, tak by nie stwarzał on w tym
sektorze barier dla restrukturyzacji zatrudnienia, która wymaga znacznego przyspieszenia.
Zachętę do wczesnego wycofywania się z rynku pracy osób w wieku niemobilnym, w tym zwłaszcza tych o niższych kwalifikacjach, jest wysoki klin podatkowy. Wysokie stawki podatkowe w połączeniu z istnieniem wynagrodzenia
minimalnego zmniejszają zarówno podaż, jak i popyt na (legalną) pracę osób,
które z racji posiadanych umiejętności lub wieku nie są wystarczająco produktywne, by ich wynagrodzenie brutto przekraczało wynagrodzenie minimalne lub
stosunkowo nisko ustaloną płacę progową. Znaczenie tego problemu jest stosunkowo duże w przypadku wybranych grup społecznych, zwłaszcza nisko i średnio
zarabiających osób starszych, w przypadku których stopa zastąpienia wyznaczana
przez świadczenia społeczne jest szczególnie wysoka oraz osób, dla których barierą popytową zatrudnienia jest płaca minimalna brutto. Z tego względu wydaje
się, że zmniejszenie klina podatkowego dla osób o najniższych dochodach przyniosłoby, przy minimalizacji kosztu dla sektora finansów publicznych, maksymalne efekty na rynku pracy w postaci wzrostu legalnego zatrudnienia osób najsłabiej wykwalifikowanych.
Ostatnim obszarem rozwiązań instytucjonalnych omówionym szczegółowo
w raporcie jest kwestia wpływu elastyczności prawa pracy na poziom i strukturę
zatrudnienia w Polsce. Zgodnie bowiem z dowodami empirycznymi niższy stopień regulacji stosunku pracy wpływa na strukturę zatrudnienia i bezrobocia
znacznie silniej niż na ich poziom. Z tego względu istotne uelastycznienie prawa
pracy może przyczynić się do znacznego wzrostu odsetka zatrudnionych na czas
określony, nie prowadząc jednocześnie do zmian w całkowitym poziomie zatrudnienia. Mimo że przepisy polskiego prawa pracy należą do stosunkowo elastycznych, trzeba jednak ocenić je pozytywnie. Mniejsze koszty zwalniania i zatrudniania
pozwalają zmniejszyć długotrwałość i dotkliwość bezrobocia osób szczególnie
nim zagrożonych, choć zatrudnienie, jakie zyskują w zamian, nie jest na ogół tak
stabilne, jak zatrudnienie na tradycyjnych kontraktach i muszą się liczyć z większym ryzykiem zwolnienia. Rolą kodeksu pracy nie jest jednak maksymalizacja
liczby pracujących lecz zrównoważenie interesów osób bezrobotnych i mających
pracę. Wydaje się, że obecnie funkcjonujący w Polsce kodeks pracy wypełnia tę
funkcję dość dobrze, dając pracodawcom i pracobiorcom dużą swobodę dostosowywania rodzaju zawieranego kontraktu do specyfiki wykonywanej pracy. Obszarem, który prawdopodobnie wymaga pewnych reform, są regulacje rządzące
zbiorowymi stosunkami pracy. Należy jednak podkreślić, że ich znaczenie jest
duże, co oznacza, że polskie prawo pracy wymaga co najwyżej niewielkich ko-
23
rekt, prowadzących do odbiurokratyzowania niektórych procedur i uproszczenia
regulacji w zakresie zasad zawierania kontraktów zbiorowych. W tym kontekście
wydaje się, że priorytetem powinna jednak być legislacyjna stabilizacja. Zmiany
wprowadzone w ostatnich latach wydają się w pełni wystarczać z punktu widzenia
potrzeb polskiego rynku pracy i na ogół właściwie bilansują interesy pracodawcy
i pracownika.
W kolejnym raporcie uznano 13 , że sytuacja na rynku pracy w Polsce nie uległa
poprawie, szczególnie pod względem wysokości wskaźnika zatrudnienia i poziomu aktywności zawodowej, co oznaczało, że Polska nie zmniejszyła dystansu
dzielącego ją od krajów UE15. Zauważono również, że całkowita i szybka konwergencja poziomu dobrobytu społecznego nie będzie możliwa w kolejnych latach bez dokonania trudnych reform strukturalnych i instytucjonalnych, przy
czym czynnikiem niewątpliwie sprzyjającym będzie dobra koniunktura gospodarcza. Dlatego też we wnioskach z przeprowadzonych analiz zwrócono szczególną
uwagę na działania bezpośrednio związane z szybkim podnoszeniem produktywności pracy i wynagrodzeń, uzupełniając je w niektórych miejscach najważniejszymi zagadnieniami polityki nakierowanej na wzrost podaży pracy i zatrudnienia
w długim okresie.
Generalnie na rynku pracy w Polsce grupą, której podaż pracy i zatrudnienie
pozostaje na niezmiennie niskim poziomie przez cały okres transformacji są osoby w wieku produkcyjnym po 55. roku życia, a w niektórych wypadkach także po
50. roku życia, mogące liczyć na łatwo dostępne transfery społeczne, w tym
zwłaszcza wcześniejsze emerytury i świadczenia przedemerytalne. Wzrost zatrudnienia oraz spadek bezrobocia dotyczy przede wszystkim młodszych grup
wiekowych. Oznacza to, że zmniejszenie luki zatrudnieniowej wobec krajów Unii
Europejskiej nie będzie w dłuższej perspektywie możliwie bez rewizji pasywnej
polityki rynku pracy skierowanej do osób w wieku niemobilnym, zwłaszcza że
inne kraje Unii dokonują w tym obszarze coraz dalej idących reform, stopniowo
podnoszących efektywny wiek emerytalny, mimo że już teraz jest on o 5−7 lat
wyższy niż w Polsce. Brak tego rodzaju działań może spowodować wystąpienie
silnej bariery podażowej na rynku pracy. W konsekwencji niższy będzie też całkowity wytwarzany produkt i zamożność gospodarstw domowych, zaś relatywnie
niższe wynagrodzenia osób pracujących będą musiały być obciążane wyższymi
podatkami, bez których sfinansowanie rozbudowanego systemu świadczeń nie
będzie możliwe. Innymi słowy ceną wczesnej dezaktywizacji będą 14 :
1) względnie niższe dochody z pracy osób młodych,
2) relatywnie niższe emerytury osób starszych, które będą finansowane z obciążeń ponoszonych przez osoby pracujące.
__________
13
M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2006.
14
Tamże, s. 201 i nast.
24
Wydłużenie średniego okresu aktywności zawodowej mogłoby wpłynąć zarówno na zwiększenie przeciętnej wysokości świadczeń emerytalnych i poziomu
życia emerytów, jak i na zmniejszenie ciężaru fiskalnego nałożonego na pracujące
gospodarstwa domowe, co poszerzałoby możliwości prowadzenia skutecznej
polityki prorodzinnej i sprzyjałoby podniesieniu jednego z najniższych w Europie
wskaźników dzietności. Zatem priorytetem dla polityki makroekonomicznej powinna być stabilizacja finansów publicznych, osiągnięta przede wszystkim dzięki
przebudowie polityki społecznej, aby mniejszy strumień transferów trafiał do
osób w wieku przedemerytalnym. Niezbędne byłoby przy tym wzmocnienie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, co postulowano w związku z przystąpieniem
Polski do strefy euro w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym. Pozwoliłoby to
na spadek rynkowej wyceny ryzyka polskich papierów skarbowych, a więc i realnych stóp procentowych, pozytywnie oddziałując na inwestycje i zmniejszając
koszty obsługi długu publicznego w Polsce.
Relatywnie szybkie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, osiągane głównie w wyniku wysokiej dynamiki produktywności pracy w średniej perspektywie
czasowej przyczyniło się do poprawy sytuacji na rynku pracy na skutek poprawy
rentowności kapitału, która pociąga za sobą akcelerację inwestycji i popytu na
pracę, a więc i spadek bezrobocia. Dlatego też konieczność podniesienia przeciętnej dynamiki produktywności w horyzoncie wieloletnim należy postrzegać jako
wyzwanie przyspieszenia tempa konwergencji poziomów życia między Polską
a krajami Europy Zachodniej. Właśnie różnice w jakości życia i wysokości płac
są podstawowym ekonomicznym motywem migracji zagranicznych. Tworzenie
warunków regulacyjnych (szersza prywatyzacja i deregulacja gospodarki, znoszenie barier biurokratycznych, szersze stosowanie niektórych instrumentów podatkowych) i infrastrukturalnych (budowa dróg i kolei, uzbrajanie terenów pod
inwestycje, budowa podstawowej infrastruktury teleinformatycznej, zwiększenie
nakładów na badania naukowe i innowacje, podnoszenie jakości kapitału ludzkiego) sprzyjających szybkiej akumulacji kapitału fizycznego i ludzkiego oraz dynamicznemu podnoszeniu produktywności obu tych czynników produkcji wydaje się
podstawowym wyzwaniem polityki gospodarczej naszego kraju.
Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym w raporcie jest
brak wzrostu zróżnicowania między województwami i powiatami oraz wszechobecna modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa przy jednoczesnym występowaniu w znacznej części podregionów barier ograniczających wzrost produktywności, w szczególności przemysłu, oraz rozwój przedsiębiorczości. Stawia to pod
znakiem zapytania trwałość pozytywnych zmian w części regionalnych i lokalnych
rynków pracy. Ważną rolę w tym przypadku, oprócz zróżnicowanego poziomu
infrastruktury i kapitału ludzkiego, odgrywają obszary metropolitalne, umożliwiające firmom osiąganie efektów skali z prowadzonej działalności, w tym w szczególności korzystanie z zalet dużego lokalnego rynku pracy. W związku z tym dobrze
byłoby, gdyby rolę centrów regionalnych mogły pełnić również – poza Warszawą, Łodzią, Krakowem, Poznaniem i Wrocławiem – średniej wielkości miasta
25
(Szczecin, Bydgoszcz z Toruniem, Olsztyn, Białystok czy Lublin). Oznacza to, że
wśród ważnych priorytetów polityki społeczno-gospodarczej powinno znaleźć się
wspieranie istniejących obszarów metropolitalnych oraz czynników ułatwiających
imigracje do nich z regionów relatywnie biedniejszych i peryferyjnie położonych.
Procesy te mogą jednak również mieć charakter naturalny, ponieważ migracje
wewnętrzne, podobnie jak migracje zagraniczne, są determinowane przez czynniki ekonomiczne, w tym również przez przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. W związku z tym wyzwaniem w tym zakresie będzie przede wszystkim
uproszczenie przepisów i wzmocnienie służb publicznych zajmujących się budownictwem finansowanym centralnie (rząd, urzędy centralne), jak również tworzenie planów zagospodarowania, sprzedaż terenów pod zabudowę i mieszkań
komunalnych osobom prywatnym (władze lokalne i samorządowe). Ważne w tym
kontekście będzie również wypracowanie bodźców umożliwiających budowę
oraz oferowanie mieszkań na wynajem poprzez ograniczenie nadmiernej ochrony
interesów lokatorów wobec właścicieli nieruchomości. Procesy migracji wewnętrznych dotyczą bowiem przede wszystkim ludzi młodych, którzy podejmują
naukę lub pracę po ukończeniu procesu kształcenia, a wysokość ich dochodów
może w takich przypadkach stanowić barierę przesiedlenia.
Duże znaczenie dla polskiej gospodarki, a tym samym rynku pracy, miałaby
również redukcja rozmiarów „szarej strefy” poprzez włączenie przynajmniej jej
części w oficjalny obieg gospodarczy. Przedsiębiorcy działający w tej strefie mają
bowiem znacznie mniejsze potencjalne możliwości rozwoju niż firmy legalne, nie
mając dostępu do zewnętrznego finansowania i ubezpieczenia posiadanego majątku, a także nie mogąc korzystać z zalet marketingu i w pełni wykorzystywać efektów skali ze względu na znaczne rozproszenie prowadzonej działalności. Z kolei
pracownicy zatrudnieni nieoficjalnie w firmach działających legalnie, choć unikają opodatkowania, to jednocześnie są wyłączeni z dużej części mechanizmów gwarantujących osobom zatrudnionym w jawnej gospodarce podstawowe bezpieczeństwo socjalne (płatne urlopy wypoczynkowe i macierzyńskie, zwolnienia lekarskie,
ubezpieczenie emerytalne i rentowe itp.). Niezbędne w związku z tym – z punktu
widzenia podnoszenia dynamiki wzrostu gospodarczego i produktywności pracy
– byłoby wyeliminowanie barier biurokratycznych i redukcja opodatkowania.
Oczywiście warunkiem koniecznym jest przy tym redukcja wydatków publicznych, a więc i konsolidacja fiskalna. W szczególności tego rodzaju zmiany powinny dotyczyć prawa pracy, którego uelastycznienie może sprzyjać redukcji
„szarej strefy”. Niemałe znaczenie w tym przypadku ma promocja elastycznych
form zatrudnienia, ważna szczególnie dla tych firm, które zatrudniają w sposób
nieregularny i zmienny, zgodnie z popytem na ich usługi lub produkty. Tego
rodzaju zmiany, przeprowadzane w ramach skoordynowanej polityki makroekonomicznej oraz prorozwojowej polityki strukturalnej państwa powinny przyczynić się do zmniejszenia zarówno odsetka ludzi pracujących w sektorze nieoficjalnym, jak i produktu w nim wytwarzanego, bez straty dla produktu i zatrudnienia
globalnego.
26
W raporcie opracowanym w 2007 r. szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu na elastycznym rynku pracy 15 . Sytuację na rynku pracy w badanym
przez autorów raportu okresie charakteryzowała zmniejszająca się stopa bezrobocia oraz wzrost wskaźników zatrudnienia. Współczynniki te ukształtowały się na
poziomie najlepszego pod tym względem w całym okresie transformacji 1997 r.
Wnioskiem płynącym z analizy uwarunkowań występujących na polskim rynku
pracy było jednak to, że parametry te w dalszym ciągu kształtowały się pod wpływem struktury strumieni finansowych wydatkowanych z budżetu. Kluczową zatem rolę odgrywa przyjęty w Polsce model polityki społecznej ukierunkowanej na
wczesną dezaktywizację osób w wieku przedemerytalnym. Rewizja tego modelu,
a przede wszystkim ograniczenie wydatków transferowych jest warunkiem niezbędnym dla wzrostu podaży pracy i zatrudnienia w średnim i długim okresie.
Dodatkowo konieczne jest przeprofilowanie aktywnych polityk rynku pracy, które obecnie w praktyce nie są adresowane do osób po 50. roku życia. Polityka taka
pozwoliłaby Polsce na przejście od modelu nieskutecznego welfare state do nowoczesnego modelu workfare state, opartego na modelu bezpieczeństwa i elastyczności (flexicurity).
Na tle krajów naszego regionu kodeks pracy w Polsce tworzy relatywnie niskie przeszkody i koszty nawiązywania oraz rozwiązywania tradycyjnego stosunku pracy. Niższy niż wcześniej jest natomiast stopień ochrony stosunku pracy.
Kierunek liberalizacji rozwiązań kodeksowych wzmacniający siłę przetargową
bezrobotnych wobec zatrudnionych pozwolił na obniżenie jednostkowych kosztów pracy, co wpłynęło równocześnie na wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia.
Oznacza to też, że wszelkie potencjalne nowelizacje rozwiązań prawnych oraz
instytucjonalnej struktury rynku pracy muszą brać pod uwagę nie tylko potrzeby
pracujących, lecz przede wszystkim bezrobotnych. Wobec tego, niezbędne byłoby
przyjrzenie się bardziej szczegółowo wynagrodzeniu minimalnemu, które jest
przykładem narzędzia faworyzującego pracujących. Jego podnoszenie prowadzi
do kompresji pracujących na dole rozkładu wynagrodzeń, jednak za cenę wyższego bezrobocia, co dotyczy zwłaszcza tych rynków pracy, na których stosunek
minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia jest szczególnie wysoki. Dlatego też,
z punktu widzenia adaptacyjności gospodarki polskiej do zaburzeń makroekonomicznych, dwie cechy obecnej konstrukcji płacy minimalnej należałoby ocenić
negatywnie. Pierwszą jest mechanizm indeksacyjny, który w perspektywie kilkuletniej może doprowadzić do znacznego wzrostu wynagrodzenia minimalnego,
a przez to podnieść poziom bezrobocia naturalnego. Drugą jest obowiązywanie
jednakowej płacy minimalnej w całym kraju, niezależnie od międzyregionalnego
zróżnicowania poziomu bezrobocia i jednostkowych kosztów pracy. Zmiana w obu
tych zakresach, polegająca na ich uelastycznieniu, umożliwiałaby zniwelowanie
wbudowanych w system prawny sztywności płacowych, a tym samym podniosła__________
15
M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2007.
27
by adaptacyjność polskiej gospodarki do zaburzeń makroekonomicznych. Niewątpliwie do tego samego przyczyniłaby się poprawa efektywności systemów
wynagradzania funkcjonujących w sektorze publicznym, a zwłaszcza w należących do państwa przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz administracji publicznej. Są one bowiem mało elastyczne, co – z jednej strony – zwiększa koszty płacowe, zaś z drugiej – ogranicza możliwości przyciągania do niego
dobrze wykwalifikowanych kadr. Aby przeciwdziałać takim zjawiskom powinno
się zintensyfikować procesy prywatyzacji przedsiębiorstw należących do skarbu
państwa, jak również prowadzić daleko idącą modernizację systemów wynagradzania i ukierunkowanie ich na indywidualną produktywność pracowników.
Ważną rolę w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy odgrywa adaptacyjność
zasobów pracy do zmian zachodzących na tym rynku. Ma ona dwa wymiary:
jeden z nich wiąże się z przemianami w otoczeniu rynkowym, drugi zaś wynika
z ewolucji pozycji konkurencyjnej na rynku pracy, która zmienia się wraz z kolejnymi etapami kariery zawodowej. Szczególne znaczenie pod tym względem
mogłyby mieć nietypowe formy zatrudnienia, szczególnie w przypadku tych
osób, które z uwagi na obowiązki rodzinne, wiek lub stan zdrowia, mają trudności
z pełnowymiarowym zaangażowaniem w pracę. Oznacza to, że duże wyzwania
leżą przed polityką informacyjną, popularyzującą elastyczne formy zatrudnienia
zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników oraz ich reprezentantów, czyli
związków zawodowych. Nietypowe formy zatrudnienia, równoważące potrzebę
elastyczności pracodawców z bezpieczeństwem i adaptacyjnością pracowników,
których wspierają aktywne polityki rynku pracy, mogą być w wielu przypadkach
właściwą odpowiedzią na te wyzwania.
Zwrócenie uwagi na rolę adaptacyjności w procesie kształtowania aktywności
zawodowej zasobów pracy spowodowało, że w kolejnym roku przedmiotem analiz opisywanej serii publikacji była problematyka roli pracy w cyklu życia 16 . Analiza sytuacji na rynku pracy została przeprowadzona z uwzględnieniem struktury
według wieku oraz płci. Przedmiotem zainteresowania było również kształcenie
ustawiczne jako determinanta tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy.
Podstawowym czynnikiem kształtującym w przyszłości wielkość zasobów
pracy, zgodnie z raportem, jest proces starzenia się społeczeństwa, który powoduje szybką dezaktywizację roczników powojennego wyżu demograficznego. Będzie to podstawowa determinanta w połączeniu ze zmniejszaniem się liczby osób
w najmłodszych rocznikach wieku produkcyjnego jako konsekwencją zmniejszającego się przyrostu naturalnego. Zatem podstawowym zadaniem działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy będzie przeciwdziałanie skutkom tych
procesów. Pierwszoplanowym zadaniem będzie w związku z tym wypełnienie
luki w zasobach pracy. Jednym z narzędzi powinno być zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat, co pozwoliłoby na wzmocnienie
efektów reformy emerytalnej przeprowadzonej w 1999 r., jak również likwidacja
__________
16
M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
28
wcześniejszych emerytur w 2009 r. Działania takie są możliwe głównie ze względu
na porównywalnie niski wiek wychodzenia z aktywności w Polsce. Średni wiek
dezaktywizacji zawodowej w końcu 2007 r. wyniósł bowiem 59,3 lat przy obserwowanym w UE15 − 61,5 lat, UE25 i EU27 − 61,2 lat. Przy tym niższy w porównaniu do wieku mężczyzn wiek przejścia na emeryturę wśród kobiet był zdeterminowany głównie poprzez przepisy prawne, które umożliwiały im wcześniejszą
rezygnację z pracy zawodowej (wykres 1). Autorzy raportu postulowali scenariusz
szybkiego dostosowania, w którym wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zrównywałby się przed rokiem 2020. Dałoby to roczny wzrost PKB o ok. 0,2 pkt. proc.
rocznie, co byłoby wielkością porównywalną do bezpośredniego wpływu na gospodarkę wydatków na infrastrukturę podstawową realizowanych w ramach polityki spójności.
Powodem krótszej niż mężczyzn aktywności zawodowej kobiet było również
niedostosowanie systemu opieki nad dziećmi, co wywoływało konieczność opieki
nad wnukami. Na przestrzeni 20 lat, w których dokonywały się przemiany systemowe, w dziedzinie opieki społecznej mieliśmy do czynienia z niedostatecznym
postępem w tej dziedzinie. Potrzeba godzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego przez kobiety jest nadal jedną z głównych przyczyn ich dyskryminacji występującej na rynku pracy. Priorytetem polskiej polityki ukierunkowanej na wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy powinno być zatem łagodzenie
trudności w łączeniu pracy zawodowej z opieką. To właśnie opieka nad dziećmi,
a dużo rzadziej nad osobami chorymi i/lub starszymi jest podstawową przyczyną
dezaktywizacji kobiet między 25. a 35. rokiem życia i powstawania znaczących
przerw w ich karierze zawodowej.
Wykres 1
Średni wiek dezaktywizacji zawodowej w Polsce według płci w latach 2003–2007
(w latach)
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
62,0
60,6
59,8
59,5
57,7
57,9
56,4
2003
57,4
61,4
59,3
57,5
55,8
2004
ogółem
2005
mężczyźni
2007
kobiety
Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
29
Zważywszy na przytoczone argumenty, szczególnej uwagi wymagają trzy zagadnienia. Po pierwsze, konieczne jest szybkie przygotowanie i skuteczne wdrożenie strategii budowy kompleksowego systemu instytucjonalnej opieki nad dziećmi, ponieważ zdecydowanej poprawy wymaga dostępność usług opiekuńczych
dla dzieci w każdym wieku, a przede wszystkim najmłodszych – poniżej 3. roku
życia – (żłobki) oraz dzieci we wczesnym wieku szkolnym (świetlice). Poszerzenia wymaga także dostępność opieki przedszkolnej, przy czym niezwykle ważne
byłoby wyeliminowanie zróżnicowania przestrzennego w tej dziedzinie. Po drugie,
aby zwiększyć zatrudnialność kobiet zdecydowanej reformy wymaga system urlopów wychowawczych, który jest niedostosowany do warunków współczesnego
rynku pracy. Zdaniem autorów raportu urlop wychowawczy powinien ulec skróceniu, a wysokość zasiłku powinna zostać uzależniona od dochodów osiąganych
przed podjęciem urlopu. Ograniczony w ten sposób mógłby zostać socjalny charakter zasiłków, a znaczenia nabrałaby ich funkcja ubezpieczeniowa. Rozwiązaniem
wartym rozważenia jest wprowadzenie degresywnego zasiłku wychowawczego,
tj. takiego, którego wysokość ulega stopniowemu obniżaniu wraz z upływem
urlopu. Wreszcie po trzecie, ważnym aspektem aktywizacji zawodowej kobiet
oraz przeciwdziałania niskiej dzietności powinna stać się także integracja mężczyzn w opiekę nad dziećmi, co znalazło już odzwierciedlenie w polskim systemie prawnym.
Efekt dla rynku pracy, wynikający ze zmian umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej kobiet, mógłby zostać pozytywnie wzmocniony przez działania nakierowane na wcześniejsze związanie z rynkiem pracy osób młodych
(przed 25. rokiem życia) tak, aby − podobnie jak ich rówieśnicy w innych krajach
OECD – rozpoczynali pracę o ok. 3 lata wcześniej niż dziś. Konieczne jest nie
tylko obniżenie do 18 lat wieku, w którym uczniowie kończą szkołę średnią (co
stanie się ok. 2022 r. w wyniku wprowadzonych już zmian w systemie edukacji),
lecz przede wszystkim zwiększenie rangi dyplomu licencjata tak, by stał się on
zarówno w oczach pracodawców, jak i pracowników podstawowym dyplomem,
jakim powinien legitymować się absolwent szkoły wyższej. Sprzyjałaby temu
zmiana polityki zatrudnieniowej instytucji publicznych, w których obecnie nie
jest możliwe uzyskanie zatrudnienia na stanowisku specjalistycznym oraz awans
ze stanowisk szeregowych bez posiadania dyplomu magistra uczelni wyższej.
Pierwszym krokiem w tym celu jest wdrożony już system boloński w szkolnictwie wyższym. Drugim natomiast mogłoby być umożliwienie, na szerszą skalę
niż dziś, łączenia nauki z pracą poprzez świadome kształtowanie programów studiów w taki sposób, aby plan zajęć efektywnie nie wykluczał pogodzenia studiów
z pracą na część etatu. Uzupełnieniem takich działań, znajdującym zastosowanie
nie tylko w wypadku studentów studiów dziennych, lecz także zaocznych i wieczorowych, byłoby premiowanie pracujących studentów dodatkowymi punktami
ECTS w każdym semestrze nauki.
Aby zwiększyć udział w rynku pracy osób młodych niezbędne, wydaje się
również poszerzenie nie tylko dostępnych, ale i wykorzystywanych w praktyce
nietypowych form zatrudnienia, a przede wszystkim pracy na część etatu, zatrud-
30
nienia czasowego i przez agencje pracy tymczasowej, co obserwowane jest już
obecnie w większości państw OECD. Krokiem sprzyjającym podniesieniu zatrudnialności osób młodych byłoby także uelastycznienie kodeksowych możliwości organizacji czasu pracy tak, by korzyści odnosiły zarówno osoby łączące pracę zawodową lub obowiązki rodzinne z edukacją, jak i ci przedsiębiorcy, których
aktywność w ciągu dnia lub tygodnia cechuje się zróżnicowaną skalą, a którzy
chętnie zatrudniliby osobę młodą, nieposiadającą jeszcze dużego doświadczenia
zawodowego. Ostatnim posunięciem w tej dziedzinie mogłoby być wprowadzenie
odpłatności za studia na etapie magisterskim, co również jest już dziś powszechną
praktyką w krajach OECD. Kontynuowanie nauki byłoby wówczas w pełni ekonomicznym wyborem między kosztem utraconych możliwości zarobkowania
powiększonym o koszt nauki, a dodatkowym oczekiwanym przychodem z potencjalnie wyższych dochodów w przyszłości.
W związku z procesami starzenia się społeczeństwa w Polsce należałoby również – zdaniem autorów raportu – podjąć starania w kierunku ograniczenia znaczenia niekorzystnych czynników kształtujących pozostawanie w zatrudnieniu
osób starszych, do których należałoby zaliczyć głównie stan zdrowia oraz środowisko pracy (warunki i organizację pracy oraz jej wymiar). Dla skutecznego przeciwdziałania wczesnej dezaktywizacji osób po 55. roku życia kluczowe znacznie
miałoby położenie większego niż dotychczas nacisku na kwestie profilaktyki
zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywania środowiska
pracy do możliwości pracy takich osób. Wymaga to działań zarówno po stronie
pracodawców, jak i pracowników, a zwłaszcza zwiększenia znaczenia rozwoju
usług opieki nad osobami starszymi jako czynnika kształtującego wybory dotyczące stopnia partycypacji w rynku pracy tej grupy ludności.
Najważniejsze jednak znaczenie dla poprawy sytuacji na rynku pracy – zdaniem autorów raportu – ma modyfikacja źle funkcjonującego systemu kształcenia
ustawicznego, co głównie wynika z różnic, jakie występują w instrumentarium
polityki edukacji dorosłych między Polską a innymi państwami Unii Europejskiej. Mimo wielokrotnego zwiększenia wydatków na kształcenie ustawiczne,
aktywność edukacyjna dorosłych nie uległa widocznej zmianie. Wydaje się, że
rozwiązaniem problemu nadpodaży usług szkoleniowych i niedostatecznego popytu na nie może być reorientacja polityki państwa z dotowania instytucji szkoleniowych na wspieranie potencjalnych uczestników kształcenia (konta i bony edukacyjne). Wydaje się, że tego rodzaju postępowanie jest szczególnie ważne dla
poprawy sytuacji na polskim rynku pracy, ponieważ zajęto się problemem kształcenia ustawicznego już po raz kolejny.
Wreszcie odrębną grupę wyzwań dla Polski, w szczególności dla rynku pracy,
stanowią migracje zagraniczne. Badania zawarte w raporcie świadczą o tym, że
nieunikniony jest spadek liczebności mieszkańców naszego kraju, wynikający
z tego tytułu. Dlatego też za niezwykle pilne wyzwanie należałoby uznać stworzenie kompleksowej polityki migracyjnej, uwzględniającej pełne wykorzystanie
w ciągu najbliższych 10−20 lat potencjału migracji powrotnych Polaków, zdyskontowanie członkostwa w Unii Europejskiej w szczególności na opracowanie
31
instrumentarium korzystnego dla naszego kraju, a wynikającego ze wspólnotowej
polityki imigracyjnej oraz przekształcenie Karty Polaka w skuteczny instrument zachęcający zagranicznych obywateli o korzeniach polskich do osiedlania się i podejmowania pracy w naszym kraju. Jak wynika z innych rozważań 17 , problem
imigracji należałoby potraktować w znacznie szerszym kontekście. Napływ imigrantów, szczególnie legalnych imigrantów zarobkowych, może skutkować odmłodzeniem populacji mieszkańców naszego kraju, choć nie należy oczekiwać
kompleksowej poprawy w tym zakresie. Nie można bowiem w ten sposób rozwiązywać problemów starzenia się społeczeństwa, ponieważ po pierwsze – nie
jest możliwe opracowanie, ani tym bardziej zrealizowanie w praktyce polityki
migracyjnej pozwalającej na pełną kontrolę struktury według wieku strumieni
imigrantów i emigrantów; po drugie – wyższa stopa dzietności imigrantów szybko maleje wraz z wydłużaniem pobytu w kraju emigracji, co jest konsekwencją
stopniowego upodobniania modeli zachowań (również prokreacyjnych) imigrantów do dominujących w społeczeństwie kraju goszczącego; wreszcie po trzecie –
skłonność znacznej części imigrantów do osiedlenia się na stałe w kraju emigracji
skutkuje pojawieniem się procesu starzenia również ich zbiorowości 18 . Bardziej
efektywne z tego punktu widzenia wydają się działania wspomagające wzrost
płodności i zwiększenie aktywności zawodowej zasobów siły roboczej, czyli pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie na sytuację na rynku pracy.
Generalnie tylko synchronizacja wymienionych instrumentów dotyczących różnych obszarów pozwolić może na uzyskanie w Polsce możliwie wysokiego i produktywnego zatrudnienia, silniejszego związania z rynkiem pracy grup do tej pory
słabiej w nim uczestniczących oraz wyeliminowanie zjawisk dyskryminacyjnych
na nim obecnie występujących. Wymagana jest również w tej dziedzinie współpraca rządu i partnerów społecznych. Rozwiązania fragmentaryczne i cząstkowe
nie wystarczą.
W drugim raporcie, opublikowanym w tym samym roku (2010), przedmiotem
zainteresowania ekspertów była przedsiębiorczość dla pracy 19 . Sytuacja na rynku
pracy na przełomie lat 2008–2009 kształtowała się pod wpływem kryzysu występującego w skali światowej, tym niemniej – co należałoby podkreślić − konsekwencje dla zmian na nim zachodzących były ograniczone. Przyczyniły się do
tego inwestycje w sektorze publicznym finansowane z polityki spójności Unii
Europejskiej. W dalszym jednak ciągu podstawowym czynnikiem warunkującym
występowanie dysproporcji między podażą pracy a popytem na nią były procesy
starzenia się społeczeństwa, które w sposób istotny wpływały na poziom wydatków sfery publicznej. Zatem w długim horyzoncie czasowym celem polityki za__________
17
E. Kryńska, Zmiany wielkości i struktury podaży pracy – starzenie się zasobów pracy w Polsce, w: E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty wykorzystania kompetencji ICT, Studia i Materiały, t. I, IPiSS, Warszawa 2007, s. 80 i nast.
18
J. Oczki, Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 28–29.
19
M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2009. Przedsiębiorczość dla pracy, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
32
bezpieczenia społecznego powinno być zmniejszenie obecnego ryzyka wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej, przy jednoczesnym przesunięciu w górę granicy
wieku, od którego prawdopodobieństwo niezdolności do pracy zaczyna szybko
rosnąć. Postulowano również zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn
na poziomie co najmniej 65 lat, co przyniosłoby poprawę salda w funduszu emerytalnym. Obok stabilizacji makroekonomicznej, zdaniem autorów raportu, pakiet
reform przystosowujących gospodarkę polską do zmian aktywności ekonomicznej
powinien brać pod uwagę także szereg reform regulacyjnych, nakierowanych na
zwiększenie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw i polskich pracowników do
zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i społecznej (proponowana wcześniej
zmiana modelu gospodarki welfare state na workfare state lub wręcz workfare
socjety). Społeczeństwo w takim modelu swój dobrobyt opiera na pracy i indywidualnej odpowiedzialności za swój los. Promowana zatem powinna być przedsiębiorczość, ponieważ nawet 1/3 powstających miejsc pracy tworzona jest przez
firmy dopiero wchodzące na rynek. Szybkie proste i tanie zakładanie działalności
gospodarczej powinno stać się warunkiem sine qua non podwyższania aktywności zawodowej bezrobotnych. Jest ona bowiem dość istotnie ograniczana przez
obowiązujący w Polsce model polityki społecznej, w którym zasiłek dla bezrobotnych pełni funkcję stricte socjalną, a nie motywującą do poszukiwania pracy.
Konieczne jest zatem jego powiązanie z wynagrodzeniem, co jest powszechnie
stosowane w krajach Unii Europejskiej.
Wymagana byłaby też reforma finansów w obszarze odnoszącym się do ubezpieczeń, ponieważ składka na ubezpieczenie społeczne obecnie nie spełnia funkcji
ubezpieczeniowych, będąc po prostu podatkiem bezpośrednim podobnym do CIT
lub PIT. Jej powiązanie wprost z sytuacją na regionalnych rynkach pracy wzmocniłoby nie tylko jej znaczenie jako instrumentu wspomagającego aktywność zawodową zasobów pracy, ale również zmniejszyłoby możliwość wykorzystywania
tworzonego z niej funduszu jako zasobu finansowego zasilającego deficyt finansów publicznych.
Dla poprawy sytuacji na rynku pracy konieczne byłoby również zreformowanie instrumentu, jakim jest płaca minimalna. Jej uelastycznienie i zróżnicowanie
mogłoby bardziej wpływać na relacje występujące na rynku pracy, szczególnie
w okresach osłabionej koniunktury.
Skuteczne prowadzenie działań modernizujących w przedstawionych zakresach wymaga jednak akceptacji społecznej. Dialog społeczny może odgrywać
kluczową rolę w modelowaniu instytucji rynku pracy tak, aby charakteryzował się
on odpowiednim poziomem elastyczności umożliwiającym adaptację do zmian
strukturalnych, absorpcję szoków oraz intensyfikację procesów modernizacyjnych
przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa uczestników. Tego rodzaju postępowanie – jak wynika z doświadczeń wielu krajów europejskich – przyczyniło się
do wytworzenia elastycznego i bezpiecznego rynku pracy, na którym obserwowane
stopy bezrobocia są porównywalnie niższe, a poziom aktywności zawodowej –
wysoki. Niezbędne jest zatem wzmocnienie pozycji partnerów społecznych, szczególnie na poziomie regionalnym i branżowym. Oznacza to z jednej strony ko-
33
nieczność przebudowy tradycyjnego dialogu autonomicznego i rozszerzenie go na
kwestie związane z kształceniem ustawicznym i elastyczną organizacją pracy, zaś
z drugiej wymaganie od partnerów na szczeblu centralnym umiejętności konstruktywnego poszukiwania kompromisu w obszarze instytucji i regulacji rynku
pracy.
Niemałe znaczenie w podwyższaniu roli dialogu społecznego na niższych szczeblach (regionalnych, zakładowych) ma również efektywne uczestnictwo ekspertów.
Na ten cel muszą być zapewnione odpowiednie środki finansowe. Z dotychczasowej praktyki wynika bowiem, że te dwa elementy stanowią najpoważniejszą
barierę w sprawnym prowadzeniu dialogu społecznego przede wszystkim na poziomie podmiotów gospodarczych (dialog autonomiczny). Jest on w Polsce mocno zdecentralizowany i słabo skoordynowany, co wynika przede wszystkim, jak
już wspomniano, ze słabej pozycji partnerów społecznych zarówno związków
zawodowych, jak i organizacji pracodawców. W rezultacie układy zbiorowe nie
dość, że są zawierane w niewielkiej liczbie zakładów pracy, przede wszystkim
państwowych lub sprywatyzowanych, które niejako „odziedziczyły” dany układ,
to tylko w niewielkim stopniu dotyczą takich tematów, jak nietypowa organizacja
czasu pracy, wsparcie łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi lub
inwestycje w kapitał ludzki pracowników, a ograniczają się przede wszystkim do
wysokości wynagrodzenia.
Nieco inne spojrzenie w tej dziedzinie prezentują autorzy raportu opracowanego na zlecenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 20 .
Raport ten opisywał zjawiska występujące na rynku pracy w 2009 r. i podporządkowany został głównie omówieniu aspektów społecznych związanych z pozycją konkurencyjną zasobów pracy w okresie występowania w Polsce przejawów
kryzysu. Podkreślono w nim znaczenie m.in. przerzucania ryzyka gospodarczego na
pracowników, dramatycznego wzrostu bezrobocia, niepotrzebnego i mijającego się
z oczekiwaniami związkowców uelastyczniania rynku pracy, kryzysu demograficznego, ograniczonej dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, jak
również brak sektorowego dialogu społecznego. Wskazano przy tym, że podstawową determinantą wzrostu gospodarczego jest popyt gospodarstw domowych.
W rekomendacjach pojawiły się zagadnienia, które znalazły się także we wcześniej opisywanych raportach, m. in. wskazywano na konieczność:
− stałego dążenia do wzrostu płac szczególnie osób najniżej zarabiających oraz
wyeliminowania nieuzasadnionych różnic w opłacaniu pracy ze względu na region
czy płeć;
− prowadzenia działań wspierających rodziny poprzez wzrost stabilności finansowej, wzrost wynagrodzeń, zapewnienie pewności zatrudnienia, wzrost wydatków publicznych na politykę rodzinną i usługi publiczne;
− wprowadzenia w Polsce stałych narzędzi – stabilizatorów pozwalających
utrzymać popyt i zatrudnienie;
__________
20
34
Praca. Polska 2010, NSZZ „Solidarność”, Warszawa 2010.
− inwestowania w bezpieczne zatrudnienie, wykształcenie czy wyższe wynagrodzenia zapewniające popyt, a poprzez to wyższe wpływy do budżetu, czy stabilność ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Zdaniem autorów raportu ograniczanie fikcyjnego samozatrudnienia czy nieuzasadnionego zatrudnienia kontraktowego, to przecież działanie na rzecz większych wpływów do systemu ubezpieczeniowego, a zdrowsze społeczeństwo, to
większa mobilność pracowników, lepsza wydajność, dłuższe pozostawanie na rynku
pracy. Także inwestowanie w rodzinę, to inwestowanie w przyszłość, w zapewnienie korzystniejszych relacji między pracującymi i emerytami w kolejnych dziesięcioleciach.
Jak się wydaje, ustalenia raportu mają charakter dość jednostronny, co jednak
jest zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę instytucję, na której zlecenie został
on opracowany. Zabrakło w nim przede wszystkim szerszej perspektywy makroekonomicznej. Tym niemniej może on stanowić istotne uzupełnienie szczególnie
w ocenie społecznych uwarunkowań sytuacji na rynku pracy, a często również
wspomagać interpretację faktów ekonomicznych.
Zaprezentowane raporty, oprócz ostatniego, który charakteryzuje się ułomnością, ze względu na podmiot zlecający ekspertyzę, stanowiły – jak dotychczas –
główne kompleksowe opracowania umożliwiające ocenę sytuacji na rynku pracy.
Raport Zatrudnienie w Polsce 2010 – integracja i globalizacja nie został jeszcze
w pełni opublikowany, dlatego też możemy przedstawić jedynie jego główne
założenia 21 . Skupiono się w nim na głównych wyzwaniach integracji europejskiej
oraz miejscu Polski i Europy w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.
Pierwsza cześć raportu poświęcona została Strategii Lizbońskiej w krajach
Unii Europejskiej, a w szczególności długoterminowym i krótkoterminowym
przyczynom sukcesów i porażek w ostatnich dziesięciu latach rozwoju w różnych
częściach Europy, uwzględniając przy tym źródła rosnących dysproporcji w realizacji celów zatrudnieniowych strategii, a także polskiego stanowiska w tej dziedzinie. W części drugiej zaprezentowano zagadnienia związane z mobilnością
przestrzenną w Europie, uwzględniając przy tym problem otwartości poszczególnych rynków pracy oraz procesów integracji europejskiego rynku pracy. Istotną
kwestią w tej mierze są migracje powrotne oraz ich wpływ na możliwość wypełnienia luki w rozwoju między krajami Unii Europejskiej. Część trzecia przedstawia rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej i ich
wpływ na rynek pracy w Polsce i Europie Środkowej. W ostatniej części analizie
poddano lokalne skutki procesów globalizacji dla Polski i innych krajów Europy Środkowej, odnosząc się zwłaszcza do tych sektorów, na które globalizacja
wpływa ze szczególną siłą (m.in. motoryzacja, metalurgia, tekstylia, niektóre
rodzaje usług biznesowych, w tym sektor B+R). Raport zakończony jest wnio__________
21
Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja http://translate.google.pl/translate?hl=pl&
langpair=en%7Cpl&u=http://ibs.org.pl/ang/1 (dostęp 15.09. 2011).
35
skami i rekomendacjami uwzględniającymi zalecenia dla polityki rozwoju i polityki regionalnej, z wyjątkowym uwzględnieniem działań polityki rynku pracy
i zabezpieczenia społecznego.
W 2010 r. został opublikowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jeszcze jeden kompleksowy raport o sytuacji na rynku pracy i zabezpieczeniu
społecznym, mający jednak przede wszystkim charakter diagnostyczny 22 . Ukazane w nim zostały tendencje demograficzne, trendy występujące na rynku pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych, ludzi młodych, jak również polityki
rynku pracy oraz sposobów jej finansowania. Znalazły się w nim również analizy
systemu wspierania osób niepełnosprawnych, systemu zabezpieczenia społecznego oraz struktura wydatków socjalnych. Uwagę poświęcono także działaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Raport ten stanowi kompleksowe kompendium
wiedzy o rynku pracy i w sposób wszechstronny analizuje uwarunkowania, które
mają wpływ na relacje na nim występujące. Jednak jedynie w sposób ograniczony
odnosi się do zmian mogących wystąpić w przyszłości, ponieważ zawiera tylko
elementy prognozy demograficznej wskazujące na systematyczne zmniejszanie
się zasobów pracy do 2035 r., co będzie wynikiem zmian w strukturze ludności,
a przede wszystkim zmniejszania się liczby kobiet w wieku rozrodczym. Równoczesne procesy starzenia się społeczeństwa będą skutkować – zdaniem ekspertów – koniecznością zatrzymania na rynku pracy osób, które zasilać będą do
2010 r. grupy w wieku 55–59 lat oraz 60–64 lat, co jednak będzie uzależnione
nie tylko od indywidualnej sytuacji rodzinnej i osobistej, statusu na rynku pracy, przebiegu kariery zawodowej czy rodzaju i wysokości świadczeń społecznych, ale głównie od zasobu kapitału ludzkiego determinującego możliwości
pozostawania w zatrudnieniu i cech struktur ich zatrudnienia określanych przez
strukturę popytu na pracę.
***
Przyjrzyjmy się teraz determinantom popytu na pracę rozumianym dość szeroko. Zostaną bowiem zaprezentowane zarówno ekonomiczne czynniki wpływające na kształtowanie zapotrzebowania pracodawców na pracowników, jak również inne, wynikające z postępu technicznego i technologicznego i określające
wykorzystanie ICT w procesach aktywności zawodowej zasobów pracy. Niemałe
znaczenie ma także skłonność zasobów pracy do podejmowania pracy na własny
rachunek oraz aktywność ekonomiczna podmiotów sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.
__________
22
Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
36
2.1.2. Determinanty popytu na pracę
Czynniki wpływające na kształtowanie się popytu na pracę rozpoznane zostały
w publikacji A. Rogut pt. Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, w której autorka zaprezentowała zarówno występujące w teorii ekonomii
zjawiska oddziaływujące na wielkość zapotrzebowania pracodawców na pracowników, jak i te, które wynikały z dotychczasowych uwarunkowań makroekonomicznych występujących w okresie przekształceń systemowych. Badania zostały przeprowadzone w latach 1995–2004. Szczegółowo opisane zostały z jednej strony
teorie: neoklasyczna, keynesowska (w tym nowa ekonomia keynesowska), wzrostu
gospodarczego oraz modele realnego cyklu koniunkturalnego, płacy wydajnościowej i insider-outsider, a z drugiej – ogólna sytuacja na rynku pracy, przekroje
regionalne i sektorowe popytu na pracę, jak również elastyczność popytu na pracę
w tych samych przekrojach. Podstawową wartością poznawczą tego opracowania
jest wszechstronna charakterystyka determinant popytu na pracę umożliwiająca
prowadzenie pogłębionych analiz kształtowania zapotrzebowania pracodawców
na pracowników.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorkę 23 , w ujęciu regionalnym
w badanych latach można było zaobserwować znaczne różnice w absorpcji zasobów pracy w poszczególnych regionach, a główną determinantą w tym przypadku
była wielkość efektywnego popytu na rynku towarów i usług. Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na wielkość zapotrzebowania na pracowników
była równocześnie wysokość płac realnych, których wzrost był w większości
województw znacznie wyższy niż tempo zmian wydajności pracy. Popyt na pracę
jest także uzależniony od jego elastyczności względem wartości dodanej brutto, i płac
realnych. Zależność ta jest jednak znacznie silniejsza w przypadku efektywnego
popytu. Zatem zwiększenie popytu na pracę powinno w głównym stopniu polegać
na podwyższaniu tempa wzrostu gospodarczego oraz zwiększaniu elastyczności
popytu na pracę, przy czym niezbędne byłoby rozważenie podjęcia działań w zakresie regionalnej polityki kształtowania płac.
Postęp w dziedzinie rozwoju technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, z jakim mamy do czynienia w ostatnim czasie, wydaje się również wpływać
na powszechność posługiwania się nimi w działalności przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników coraz częściej w związku z tym
podporządkowane jest kryteriom doboru związanym z posiadaniem umiejętności informatycznych przez potencjalnych pracobiorców 24 . Życie wielu firm
odbywa się w komputerze. System komunikacji wewnętrznej (sieci LAN,
ISDN, DSL, ERP, Internet, intranet) ma większość polskich firm, ale równocześnie tylko 1/4 pracowników tych firm w pełni wykorzystuje jego możliwości.
__________
23
Por. A. Rogut, Determinanty popytu na pracę w ujęciu regionalnym, http://mikro.univ. szczecin.
pl/bp/pdf/16/11.pdf (dostęp 11.09.2011).
24
Por. E. Kryńska, Ł. Arendt, red. nauk., Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2010.
37
CRM – (ang. Customer Relationship Management) – metodologia zarządzania
charakteryzująca się umiejscowieniem klienta w centrum działalności biznesowej,
bazująca na intensywnym wykorzystaniu technologii informacyjnych do zbierania, łączenia przetwarzania i analizowania informacji o klientach. Można wyróżnić
CRM informacyjny i analityczny. Pierwszy integruje procesy biznesowe na styku
z klientem, a drugi obejmuje analizę dostępnych w przedsiębiorstwach danych o klientach w celu zdobycia wiedzy o nich i sposobach zaspokajania ich potrzeb. DSL – (ang.
Digital Subscriber Line) − cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od
128 kb/s do 50 000 kb/s, w zależności od zastosowanej technologii DSL w danym kraju.
Wynalazcą modemów DSL był Joseph W. Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80. ERP – (ang. Enterprise Resource Planning) – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa – system informatyczny składający się z aplikacji (modułów) integrujących informacje i działania
danego przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach i w większości obszarów zarządzania. ISDN – (ang. Integrated Services Digital Network) − technologia sieci telekomunikacyjnych, mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN (ang. Public Switched
Telephone Network) do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom
końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych) (ang. end-to-end circuit-switched
digital services). Połączenia ISDN zalicza się do grupy połączeń dodzwanianych (komutowanych). ISDN jest znormalizowana w zaleceniach ITU-T (ang. International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector) oraz standardach
ETSI (ang. European Telecommunications Standards Institute). Normy europejskie zostały wprowadzone do systemu Polskich Norm jako grupa ICS 33.080 – Sieć cyfrowa
z integracją usług. LAN – (ang. Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa –
rodzaj sieci zlokalizowanej na stosunkowo niedużym obszarze, najczęściej największe
odległości między komputerami w sieci nie przekraczają kilkuset metrów, a sieć
przeprowadzana jest w obrębie jednego budynku lub grupy zabudowań. LAN może
liczyć od dwóch do kilkuset komputerów. Każdy komputer musi być wyposażony w
kartę sieciową, aby można było go podłączyć do sieci. Sieć może być bezprzewodowa lub przewodowa. Internet – (ang. inter-network) – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W sensie logicznym Internet to przestrzeń
adresowa zrealizowana przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego IP, działająca na bazie specjalistycznego sprzętu sieciowego oraz istniejącej już infrastruktury
telekomunikacyjnej. Intranet – sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów
np. w firmie lub organizacji. Po zamontowaniu serwera umożliwiającego korzystanie
w obrębie sieci LAN z usług takich, jak strony www, poczta elektroniczna itp., czyli
usług typowo internetowych, można mówić o intranecie. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy. Intranet przypomina Internet, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ograniczony do wąskiej grupy osób. W obecnych czasach intranet
wychodzi poza firmę (można się zalogować do zasobów firmy z Internetu, np. poprzez
login i hasło lub bardziej zaawansowane zabezpieczenia). Przykładem intranetu jest
północnokoreański Kwangmyong – sieć przeznaczona dla mieszkańców tego kraju, którzy poza nielicznymi wyjątkami nie mają dostępu do ogólnoświatowego Internetu.
Znaczenie tego zjawiska dla kształtowania aktywności zawodowej zasobów pracy
z jednej strony, a realizowanie potrzeb pracodawców z drugiej dostrzegane jest powszechnie w całej Polsce, mimo że generalnie odsetek takich wypowiedzi udziela-
38
nych przez respondentów nie jest wysoki. Pisali o tym Ł. Arendt oraz I. Kukulak-Dolata. Brak odpowiednio wykształconych pracowników, jak również ogólnie
brak wiedzy i umiejętności wśród pracowników stanowią bariery w bardzo wysokim, wysokim lub średnim stopniu utrudniające dostęp do korzystania z komputera
i Internetu w firmie w przypadku odpowiednio ok. 45% oraz ok. 30% uzyskanych
w badaniach opinii pracowników. Są to jednak bariery najważniejsze, najczęściej
wybierane przez respondentów, dalej znajdują się takie, jak: brak środków finansowych, brak orientacji biznesowej, brak standardów procedur operacyjnych czy
długookresowej strategii 25 . W przypadku zaś tych, którzy poszukują pracy, tylko
6,4% badanych uznało, że umiejętności obsługi sprzętu komputerowego były główną przyczyną odmowy zatrudnienia 26 . Jak wynika z tych danych, populacji tych,
którzy nie posiadają zatrudnienia, znacznie częściej niedostrzegana jest potrzeba
aktywności zawodowej. Pracownicy, znając warunki pracy w polskich przedsiębiorstwach, częściej natomiast zdają sobie sprawę z konieczności podnoszenie poziomu
wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Tego rodzaju opinie wpływają zapewne również na to, że pracodawcy
w większości przypadków są zadowoleni z zatrudnionej już kadry, a negatywnie
wypowiadają się o możliwościach zatrudnienia nowych pracowników. Ci wszyscy bowiem, którzy poszukują pracy – jak dotychczas – nie przykładają większej
wagi do posiadania takich umiejętności. Może to jednak być konsekwencją ich
struktury według wykształcenia. Większość tej populacji stanowią osoby o najniższym poziomie kwalifikacji. Tym niemniej właśnie oni powinni uzależniać
otrzymanie satysfakcjonującej pracy i poprawę swojej pozycji konkurencyjnej
na rynku pracy od możliwości przekwalifikowania się lub podwyższenia kwalifikacji przede wszystkim w zakresie ICT. Nieuchronny jest bowiem kierunek
zmian zapotrzebowania na pracodawców, istotnie uzależniony od postępu technicznego i technologicznego.
Wszystkie te uwagi znalazły również odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych w całej Polsce w ramach IW EQUAL 27 . W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się obecnie duże i stale rosnące zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane, dysponujące walorami potrzebnymi do stawienia czoła wyzwaniom
współczesnych gospodarek, które związane są z wyraźnym przyspieszeniem tempa
rozwoju postępu technicznego i technologicznego jako pochodną rozpowszechniania
i rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Przyspieszenie to
wymusza na pracobiorcach działania pod kątem zmian profili kwalifikacyjnych.
Nowe technologie bowiem wymagają na ogół wyższego poziomu kwalifikacji, niezwiązanych przy tym z pojedynczym zakładem, ale z wiedzą i umiejętnościami
posługiwania się i wykorzystywania uniwersalnych urządzeń elektronicznych.
__________
25
Ł. Arendt, Dostęp do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, w: E. Kryńska, Ł. Arendt,
red. nauk., Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy…, op. cit., s. 94.
26
I. Kukulak-Dolata, Rola ICT w procesie poszukiwania pracy, w: E. Kryńska, Ł. Arendt, red.
nauk., Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy…, op. cit. s. 102.
27
E. Kryńska, Wprowadzenie, w: E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych i średnich…, op. cit., s. 9.
39
Powoduje to, że wiele tradycyjnych zawodów staje się zbędnych, a szybki postęp i dyfuzja nowych rozwiązań technologicznych, którym towarzyszą nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy, prowadzą do wyraźnego spadku
zapotrzebowania na kadry nisko i niewykwalifikowane. Zjawisko to dotyczy
również osób stosunkowo dobrze wykształconych, ale niedysponujących wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi wykorzystanie ICT w procesach produkcji i dystrybucji.
Jak wynika z przytoczonych uwag, niezależnie od determinant o charakterze
ekonomicznym, popyt na pracę w Polsce będzie w najwyższym stopniu uzależniony od postępu technicznego i technologicznego, którego absorpcja przez polskich
pracodawców może stać się zasadniczym wyznacznikiem sytuacji na rynku pracy.
Uwarunkowania popytu na pracę znalazły również odzwierciedlenie w badaniach związanych z identyfikacją podstawowych czynników stanowiących przesłankę podejmowania pracy na własny rachunek. Przeprowadzone one zostały
przez ekspertów z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu „Determinanty i implikacje pracy na własny rachunek w polskiej gospodarce”
(1H02C 074 28) 28 . W świetle przeprowadzonych badań możliwe było rozpoznanie rzeczywistych przyczyn i motywacji pracy na własny rachunek. Jak z nich
wynika, głównym powodem wzrostu zainteresowania samozatrudnieniem w polskiej gospodarce było pojawienie się nowego jakościowo zjawiska – rynku pracy
– jako podstawowego czynnika weryfikującego przydatność pracowniczą zasobów pracy. Utrudnienie dostępu do pracy najemnej, będącej podstawowym sposobem aktywizacji zawodowej zasobów pracy, wywołało konieczność poszukiwania
nowych sposobów na zrealizowanie potrzeby pracy. Decyzje o podejmowaniu
pracy na własny rachunek były przede wszystkim konsekwencją utraty możliwości zarobkowania w dotychczasowych miejscach pracy na skutek procesów restrukturyzacji i likwidacji zakładów pracy, zwolnień grupowych oraz likwidacji
stanowisk pracy. Podstawowym zatem czynnikiem warunkującym możliwość
podejmowania pracy na własny rachunek były przemiany strukturalne w gospodarce, zaś głównym motywem utworzenia własnego stanowiska pracy była chęć i konieczność kontynuowania aktywności zawodowej w warunkach braku ofert pracy
i generalnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co wiązało się z koniecznością zapewniania środków utrzymania rodzinie bądź poprawy statusu materialnego. Bardzo często przesłanką podejmowania pracy na własny rachunek było niezadowolenie z dotychczas wykonywanej pracy (brak satysfakcji materialnej). Poza tymi
determinantami podejmowania pracy na własny rachunek, ważne były także
inne, mianowicie korzystne uwarunkowania dla rozwoju działalności gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych oraz potrzeby lokalnego rynku, jak również czynniki psychologiczne, których jednak wpływ na podejmowanie decyzji w tej dziedzinie był znacznie bardziej ograniczony.
__________
28
E. Kryńska, red. nauk., Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, IPiSS, Warszawa 2007.
40
W prezentowanej publikacji zajęto się także identyfikacją barier samozatrudnienia, do których zaliczono przede wszystkim zbyt skomplikowane procedury
tworzenia własnych stanowisk pracy, brak kapitału lub utrudniony dostęp do niego, obciążenia fiskalne i parapodatkowe wpływające na wysokość kosztów pracy,
niestabilność przepisów prawnych, a czasem ich sprzeczność, jak również bariery
rynkowe (konkurencja i pauperyzacja społeczeństwa) i społeczne, do których
zaliczone zostały postawy, zachowania i poziom wykształcenia osób pracujących
na własny rachunek (m. in. rzetelność, kreatywność, doświadczenie zawodowe,
system wartości, samodyscyplina).
Generalnym wnioskiem z przeprowadzonych badań było stwierdzenie, że rozwój przedsiębiorczości (samozatrudnienia) jest bardzo ściśle zależny od przekształceń otoczenia makroekonomicznego, prawnego i instytucjonalnego. Promowanie
postaw przedsiębiorczych powinno dotyczyć wszystkich osób poszukujących pracy,
ale szczególne znaczenie może mieć w odniesieniu do młodzieży. W wielu bowiem
przypadkach może stanowić podstawowy czynnik zmniejszający niedopasowania,
występujące na lokalnych rynkach pracy. Konieczne jest jednak w tym celu przeciwdziałanie barierom ograniczającym skłonność podejmowania aktywności zawodowej w tej formie. Działania w tej dziedzinie powinny mieć charakter co
najmniej dwukierunkowy. Po pierwsze – ukierunkowane powinny być na promowanie korzyści podejmowania pracy na własny rachunek, takich jak: wyższe
dochody, większa samodzielność, możliwość samorealizacji i wdrażania w życie
własnych pomysłów na biznes. Po drugie – powinny umożliwiać ograniczenie
ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (niepewności dochodów, niestabilności, większego zaangażowania w wykonywaną pracę
oraz sprostania wszelkim barierom formalnoprawnym).
Dodatkowym elementem analizy uwzględniającym otoczenie jako stymulator
samozatrudnienia mogą być badania przeprowadzone na zlecenie PARP 29 , dotyczące usług wspierających mikro i małe przedsiębiorstwa, jak również samozatrudnionych 30 . Z przeprowadzonych badań można wnioskować, że mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i samozatrudnieni korzystają z usług wsparcia
stosunkowo często, chociaż częściej korzystają z usług wsparcia firmy małe, a rzadziej – samozatrudnieni. Ponadto do korzystania z usług skłania przedsiębiorców
raczej negatywny impuls związany z rozwojem firmy, niż aktywna postawa szukania dalszej ekspansji przedsiębiorstwa uzależnionej od doskonalenia ich umiejętności związanych z kierowaniem firmą i jej rozwojem. Odnotowano duży potencjalny popyt na usługi wsparcia, przy tym z reguły są one dość wysoko oceniane.
__________
29
Jest to agencja rządowa, podlegająca Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na
mocy ustawy z 9 listopada 2000 r. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz
rozwoju zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej
przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.
30
M. Grabowski, B. Piasecki, A. Rogut, A. Sybilska, Usługi wspierające mikroprzedsiębiorstwa,
małe przedsiębiorstwa i sam zatrudnionych. Raport końcowy, PARP, Warszawa 2003.
41
Rekomendowane jest zatem realizowanie usług wsparcia dla tych podmiotów
głównie w formie pomocy publicznej, przy czym powinna być zagwarantowana
jej spójność i racjonalność, aby uniknąć marnotrawstwa środków. Szczególnie
ważne wydaje się wprowadzenie zmian legislacyjnych, ponieważ opisywane
usługi w większości przypadków polegają na wyjaśnieniu zawiłości, skomplikowań oraz niejednoznaczność interpretacji prawa, a zapotrzebowanie na nie ewoluuje wraz ze zmianami legislacyjnymi. W celu zapewnienia maksymalnej efektywności działań, programy wsparcia i usługi powinny być określane w ścisłej
współpracy z organizacjami przedsiębiorców oraz administracją publiczną, której
podejście powinno mieć charakter strategiczny. Należy dążyć do tego, aby system
usług wsparcia był wysoce wyspecjalizowany, ponieważ tego rodzaju usługi preferowane są przez przedsiębiorców.
Generalnie wysokie oceny obecnie dostępnych usług wsparcia świadczą o tym,
że należałoby wspierać ich rozwój, jak również upowszechniać ich przydatność,
zwłaszcza wśród samozatrudnionych. Priorytetem powinno być przy tym wypracowanie systemu monitorowania i oceny zarówno programów, jak i ośrodków je
wdrażających. System pomocy powinien zapewnić także stosowną elastyczność
w działaniach wspierających tak, aby odpowiadały one zmieniającym się warunkom funkcjonowanie firm i ich potrzeb. Niemałą rolę w tym przypadku ma do
odegrania plan strategiczny opracowany w celu podjęcia problemów i poprawy
jakości usług, szkolenia trenerów i stałej oceny systemu.
Uwarunkowania popytu na pracę wynikające z przedsiębiorczości znalazły
również szersze odzwierciedlenie w wielu innych pracach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Pierwszą, którą chcielibyśmy omówić, jest Raport o stanie sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006 31 . Jest to jedna z publikacji o tym charakterze, cyklicznie ukazujących się od 2001 r. 32 W opracowaniu
tym przeanalizowano makroekonomiczną sytuację gospodarczą naszego kraju,
wszechstronnie zdiagnozowano sektor MSP (układ w skali całego kraju i zróżnicowania przestrzenne), ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności tego
sektora. Zaprezentowana analiza trendów rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
umożliwiła przede wszystkim zapoznanie się z regionalnymi uwarunkowaniami
sytuacji w tej dziedzinie jako determinantami popytu na pracę, jak również z działaniami niezbędnymi z punktu widzenia realizowanego przez efektywną politykę
gospodarczą wsparcia sektora MSP.
Opublikowany w 2010 r. kolejny raport 33 , podobnie jak poprzedni, zawierał
dwie części – statystyczną i ekspercką.
__________
31
Por. S. Pyciński, A. Żołnierski, red., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, PARP, Warszawa 2007.
32
Była to dziesiąta edycja raportu na temat stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
wydawnictwa zapoczątkowanego przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
33
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009,
PARP, Warszawa 2010.
42
W części pierwszej zaprezentowane zostały podstawowe dane dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pogłębione analizy związane z kondycją poszczególnych grup firm i branż, w tym na tle dużych przedsiębiorstw.
Wskazano w nim na wzrost w Polsce liczby aktywnych przedsiębiorstw we
wszystkich grupach firm oraz branżach, mimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego na świecie. Spadek odnotowano głównie w przypadku firm dużych, co
świadczy o większym wpływie negatywnych symptomów kryzysu gospodarczego
na większe przedsiębiorstwa, które mają znacznie bardziej rozwinięte powiązania
z gospodarkami państw Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Determinantą zatem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce jest niewielka wrażliwość na
sygnały pochodzące z rynków zagranicznych, chociaż nagłe, negatywne zmiany
sytuacji gospodarczej należałoby uznać za jedną z licznych przeszkód związanych
z działalnością gospodarczą. W badanych latach nadal rósł popyt na pracę, co
przyniosło efekty w postaci wzrostu liczby pracujących, zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw, przy czym w największym
stopniu dotyczyło to tych firm, które zatrudniały od 10 do 49 pracowników.
Trend ten jednak w ostatnim czasie został zahamowany. Obszerną część raportu
zajmuje również analiza sektora MSP w układzie wojewódzkim (struktura podmiotowa, nakłady inwestycyjne, wymiana handlowa). Sformułowane na tej podstawie profile regionalne mają istotną wartość poznawczą z punktu widzenia
zróżnicowania problemu przedsiębiorczości w podziale na regiony kraju (syntetyczny wskaźnik poziomu przedsiębiorczości). Sporządzony ranking województw
umożliwia wskazanie obszarów o najwyższym i najniższym poziomie przedsiębiorczości.
Druga część raportu zawiera opracowania stanowiące efekt wybranych działań PARP w obszarze rozwoju zasobów ludzkich. Problematyka ta zaczyna być
coraz częściej analizowana w kontekście funkcjonowania społeczeństw oraz
przedsiębiorstw, szczególnie ze względu na obserwowane zmiany demograficzne,
postępujące zanieczyszczenie środowiska oraz coraz większą aktywność wschodzących gospodarek. Wyzwania te, mające charakter globalnych, wymagają działań
na poziomie państwa, społeczeństwa obywatelskiego oraz samych przedsiębiorstw.
Obejmują zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki, jak również wprowadzanie
stosownych zmian w organizacji zarządzania i procesach produkcyjnych firm. Jak
wynika z przeprowadzony badań, świadomość warunkowania sukcesu rynkowego
w globalnej gospodarce, poza umiejętnościami pracowników i pracodawców, także
odpowiednimi postawami oraz kompetencjami społecznymi (współpraca w grupie, otwartość na zmiany, zdolność do szybkiej adaptacji w nowych warunkach
pracy) nie jest – jak dotąd – powszechna w polskich przedsiębiorstwach. Oznacza to,
iż system edukacji powinien, oprócz przekazywania wiedzy, oddziaływać na postawy młodych ludzi w zakresie przygotowania ich do przyszłej pracy, a w przypadku systemu kształcenia ustawicznego – na postawy pracowników i pracodawców.
Podstawową determinantą sukcesu w globalnej gospodarce będzie przedsiębiorczość rozumiana nie tylko jako prowadzenie działalności gospodarczej, ale też
jako samodzielne poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów oraz orga-
43
nizacji własnej pracy. Poza tym permanentnie kluczowe znaczenie dla firm każdego rodzaju, w tym z sektora usług będzie miała innowacyjność (organizacyjna,
produktowa, procesowa i marketingowa). Ukształtowanie współzależności przedsiębiorczości i innowacyjności wymagać będzie z jednej strony umiejętności
ciągłego uczenia się, z drugiej wsparcia społecznego. W związku z tym niezbędne
będzie wprowadzanie nowych, opartych na mechanizmach współpracy oraz wymiany informacji sposobów zarządzania zasobami ludzkimi, które doprowadzą do
przekształcania się przedsiębiorstw w organizacje inteligentne, optymalnie wykorzystujące kapitał ludzki. Konieczne zatem będzie również wypracowanie nowych
metod 34 dotyczących rozpoznania kierunków rozwoju kompetencji kadr i zawodów przyszłości.
O roli przedsiębiorczości jako determinanty aktywności zawodowej, a tym
samym wyznacznika popytu na pracę pisano również w opracowaniach Ministerstwa Gospodarki, pod wspólnym hasłem Przedsiębiorczość w Polsce 35 . W jednym z nich 36 , podobnie jak we wcześniejszych edycjach, ukazano sytuację polskich
przedsiębiorstw i procesów rozwojowych w nich zachodzących na tle warunków
makroekonomicznych w kraju. Takie ujęcie, ze szczególnym uwzględnieniem
otoczenia instytucjonalnego działalności przedsiębiorstw, jest dobrą bazą do
sformułowania propozycji działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości rozumianej jako cały sektor polskich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.
Przedsiębiorczość jest pojęciem znacznie wykraczającym poza indywidualną
skłonność do podejmowania działalności. Postawa przedsiębiorcza to również
kreatywność, innowacyjność, czasem skłonność do ryzyka, ale także odpowiedzialność za innych pracowników czy myślenie w kategoriach długofalowych.
Jest to zatem podejście odmienne od prezentowanego wcześniej, za to umożliwiające ocenę jej wpływu na kształtowanie się popytu na pracę.
Zgodnie z opinią ekspertów, na podwyższenie znaczenia przedsiębiorczości
w Polsce miały wpływ rozwiązania legislacyjne, które umożliwiły m. in. zawieszenie działalności gospodarczej, wprowadzenie ułatwienia zakładaniu firmy, uprościły
i ograniczyły kontrole w nich, obniżyły poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej,
uprościły formuły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przepisów w podatkach od towarów i usług, zwiększyły uprawnienia przedsiębiorców wobec administracji publicznej, wprowadziły domniemanie uczciwości podatnika, jak również rozszerzyły przepisy dotyczące wiążącej interpretacji prawa. Bezpośrednią
odpowiedzią rządu na zaburzenia w światowej gospodarce i nasilający się kryzys
finansowy był ponadto Pakiet Stabilności i Rozwoju – wzmocnienie gospodarki
Polski wobec światowego kryzysu finansowego, przewidujący szereg działań
antykryzysowych, jak i przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o łagodze__________
34
Por. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, red., Foresight kadr nowoczesnej gospodarki,
PARP, Warszawa 2009.
35
Cykl publikacji wydawany przez Ministerstwo Gospodarki od 2003 r.
36
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
44
niu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Sejm
RP uchwalił ustawę 1 lipca 2009 r.). Mimo zróżnicowanej oceny tych dokumentów, procesem obserwowanym w tym czasie było podniesienie konkurencyjności
gospodarki polskiej wobec innych gospodarek na świecie. Można zatem z dużą pewnością twierdzić, że pomimo licznych ułomności reformy te były jednym z czynników ułatwiających firmom działalność, szczególnie w trudnych warunkach spowolnienia gospodarczego.
***
Z punktu widzenia prognoz dotyczących kształtowania się popytu na pracę
ważnym zagadnieniem jest określenie dotychczasowych kierunków pomocy realizowanych w aktywnej polityce rynku pracy (APRP), ponieważ skuteczność i efektywność prowadzonych działań może stanowić jedną z przesłanek zarówno
wzmacniania pozycji konkurencyjnej zasobów pracy, jak i wpływu na dynamikę
procesów dostosowawczych między popytem na pracę i podażą pracy, co jednoznacznie oddziałuje na poprawę sytuacji na rynku pracy. Działania takie mogą
także stanowić istotną determinantę poszerzającą lub ograniczającą skłonność
pracodawców do tworzenia miejsc pracy. Ograniczającą rolę mają wówczas, gdy
ich potrzeby co do kwalifikacji pracowników nie mogą być w krótkim okresie
zaspokojone, natomiast poszerzającą – gdy tego rodzaju zapotrzebowanie ma
szanse zostać zaspokojone znacznie szybciej. Należałoby również podkreślić, że
odpowiednio skonstruowane instrumenty ALMP (ang. Active Labour Market
Policy) mogą również przyczyniać się do wspomagania skłonności pracodawców
do uczestnictwa w procesie kształcenia ustawicznego.
2.1.3. Aktywna polityka rynku pracy
Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu są przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Rozważania na ich temat są zawarte w wielu raportach poświęconych wynikom badań przeprowadzonych w skali całego kraju. Wybór
pozycji książkowych okazał się w tym przypadku dość trudny. Zastosowano zatem dodatkowe kryterium wyboru, mianowicie starano się wybrać pozycje najnowsze 37 . W analizowanych już wcześniej pozycjach, wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, aktywna polityka rynku pracy również znalazła
odzwierciedlenie w rozważaniach autorów.
W Polsce aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu przechodzą ciągłą
ewolucję, a po wejściu do Unii Europejskiej przyczyną ich zmiany była poprawa
sytuacji na rynku pracy, która umożliwiła znaczne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W związku z tym 18 grudnia 2008 r. została uchwa__________
37
Por. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
45
lona przez Sejm nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, której zapisy, dotyczące polityki rynku pracy, w sposób szczególny skierowane były na zwiększenie aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, rozszerzenie dostępu do usług rynku pracy, promocję programów kształcenia ustawicznego, jak również zmodyfikowały system zasiłków dla bezrobotnych w kierunku zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy.
Wśród instrumentów rynku pracy funkcjonujących obecnie w Polsce wyróżniamy 38 :
− pośrednictwo pracy,
− doradztwo zawodowe,
− pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
− szkolenia,
− staże,
− przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
− środki na tworzenie nowych miejsc pracy,
− roboty publiczne,
− prace interwencyjne,
− prace społecznie użyteczne.
Cztery ostatnie instrumenty zaliczane są do zatrudnienia subwencjonowanego.
W latach 2005−2010 liczba pośredników i doradców zawodowych cały czas
wzrastała, przy czym z bardziej dynamicznym wzrostem liczby pracowników o tym
charakterze w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy mieliśmy do czynienia w przypadku tych pierwszych, co jest zrozumiałe ze względu na pełnione na
rynku pracy funkcje tych instytucji (wykres 2).
W końcu 2010 r. liczba pośredników zawodowych zmniejszyła się tylko o kilkanaście osób, co wynikało przede wszystkim z liczby osób rejestrujących się
w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne (wykres 3). Skokowy wzrost zatrudnionych w takim charakterze pracowników powiatowych urzędów pracy miał
związek z wdrożeniem szczegółowych warunków prowadzenia doradztwa i pośrednictwa zawodowego oraz standardów usług rynku pracy.
Zaobserwowane tendencje zmian nie wpłynęły jednak na zmniejszenie obciążenia pośredników pracy obowiązkami wynikającymi z obsługi bezrobotnych, jak
i pracodawców. W końcu badanego okresu, biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń
przypadających na jednego pośrednika pracy (napływający do bezrobocia, odpływający z bezrobocia, pojawiające się oferty pracy), na jednego pośrednika
pracy przypadało ok. 1900 tego rodzaju czynności. Ocenia się, że tylko mniej
więcej połowa bezrobotnych w tym czasie otrzymała oferty pracy z urzędu pracy,
a w przypadku pracodawców żadna z ofert niemal co trzeciego pracodawcy nie
__________
38
E. Dolny, Pomoc w poszukiwaniu pracy, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 33 i nast.
46
doczekała się realizacji 39 . Może to świadczyć o nadmiernym obciążeniu pośredników pracy obowiązkami wynikającymi z ich umiejscowienia w strukturze funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, co skutkuje zapewne ograniczonymi
możliwościami prawidłowego wypełniania przez nich swoich funkcji, a tym samym w znaczny sposób wpływa na ograniczenie niedopasowań strukturalnych
występujących głównie na lokalnych rynkach pracy. W związku z tym niewiele
czasu pracownicy ci mogą poświęcić na analizę potrzeb kwalifikacyjnych pracodawców zgłaszających wolne miejsca pracy i wskazywanie bezrobotnym takich
ofert pracy, które wpłynęłyby na ich aktywizację zawodową. Rola tego rodzaju
pracowników w działaniach poprawiających sytuację na lokalnych rynkach pracy
powinna zostać wzmocniona, ponieważ to właśnie oni mogą w sposób zasadniczy
przyczynić się do prawidłowego diagnozowania sytuacji na tych rynkach, co wydaje się wiodącym zagadnieniem dla formułowania prognoz w jak największym
stopniu spójnych z rzeczywistością.
Wykres 2
Liczba pośredników i doradców zawodowych pracujących w wojewódzkich
i powiatowych urzędach pracy w latach 2005–2010 (w osobach)
4000
3603
3500
3000
3467
3621
1851
1874
2500
2363
2000
1500
1000
500
1741
2129
1772
1117
963
1050
0
2005
2006
2007
liczba pośredników pracy
2008
2009
2010
liczba doradców zawodowych
Źródło: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 35−36; Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2010; Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
__________
39
Tamże, s. 38−39.
47
Wykres 3
Liczba pośredników pracy zatrudnionych w wojewódzkich
i powiatowych urzędach pracy w latach 2005–2010 (w osobach)
4000
3555
3500
3423
3000
3571
2500
2322
2000
1697
1500
2085
1000
500
0
44
44
41
44
50
48
2005
2006
2007
2008
2009
2010
powiatowe urzędy pracy
wojewódzkie urzędy pracy
Źródło: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 35−36; Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2010; Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
W latach 2005–2010 również liczba doradców zawodowych cały czas wzrastała
z wyjątkiem 2010 r., w którym zaobserwowano zmniejszenie o prawie 100 osób
(wykres 4).
Skokowy wzrost liczby tego typu pracowników nastąpił w 2008 r. po wprowadzeniu – jak już wspomniano – szczegółowych warunków prowadzenia pośrednictwa i doradztwa zawodowego oraz standardów usług rynku pracy. Równocześnie nastąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Przyczyniło się to
do zmniejszenia liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę zatrudnionego w powiatowych urzędach pracy. Na początku okresu badawczego liczba
ta ukształtowała się na poziomie 4614 osób, a w 2008 r. wyniosła 1020 osób.
W 2009 r. nastąpił wzrost obciążenia do 1298 osób 40 , spowodowany wzrostem
bezrobocia.
__________
40
48
Tamże, s. 52.
Wykres 4
Liczba doradców zawodowych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy
w latach 2005–2010 (w osobach)
1800
1600
1648
1400
1666
1571
1200
1000
800
782
600
400
200
872
938
181
178
179
203
208
201
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
powiatowe urzędy pracy
wojewódzkie urzędy pracy
Źródło: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 35−36; Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2010; Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich
i powiatowych urzędach pracy w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament
Rynku Pracy, Warszawa 2011.
Liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego zwiększyła się w badanych latach o blisko połowę, przy czym zdecydowaną większość wśród korzystających z tego rodzaju pomocy stanowili bezrobotni. W głównej mierze korzystali oni z poradnictwa indywidualnego, chociaż – co należałoby podkreślić –
tylko co najwyżej 1/3 tych, którzy zarejestrowali się w powiatowym urzędzie
pracy korzystała z takich porad więcej niż jeden raz. Skuteczność usług świadczonych przez poradnictwo zawodowe trzeba zatem ocenić jako niską, a zakres
osób nimi objętych jest stanowczo zbyt mały w stosunku do potrzeb. Niemałe
znaczenie ma praca doradcy zawodowego dla zmniejszania niedopasowań strukturalnych występujących na lokalnych rynkach pracy, ponieważ może on identyfikować kwalifikacje i poprzez odpowiednie ukierunkowanie bezrobotnego wpłynąć na jego większą skłonność do podejmowania starań o ich dostosowanie do
oczekiwań pracodawców. Z punktu widzenia prognozowania popytu na pracę
według zawodów praca doradców zawodowych może przyczynić się do większej
spójności zasobów pracy ze zmieniającymi się uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki. Należałoby wówczas zmniejszyć obciążenie ich obowiązkami, co
może nastąpić przede wszystkim w wyniku zwiększenia ich liczby. Trzeba pod-
49
kreślić, że tego rodzaju wnioski wynikały również z innych badań, w których
dość jednoznacznie wskazywano na potrzebę istotnych zmian w tej dziedzinie,
ponieważ korzystanie z pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego w dotychczasowej praktyce częściej wręcz zmniejsza szanse bezrobotnego na podjęcie
pracy, co zapewne wynika z ułomności tego systemu w Polsce 41 .
W przypadku trzeciego instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, mianowicie
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy można zaobserwować dwa podokresy
(wykres 5):
− pierwszy, w którym obserwowano zmniejszenie liczby uczestników (lata
2005–2007) i
− drugi, w którym wystąpiło zwiększenie ich liczby.
Wykres 5
Uczestnicy zajęć aktywizacyjnych w latach 2005–2009 (w osobach)
120000
104125
100000
80000
99932
63862
60000
60611
64193
59001
40000
57988
52669
60251
56315
20000
0
2005
2006
2007
liczba uczestników zajęć ogółem
2008
2009
bezrobotni
Źródło: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 47.
Gwałtowny wzrost zainteresowania tego rodzaju pomocą, nie tylko zresztą ze
strony bezrobotnych, był prawdopodobnie wynikiem zwiększenia liczby liderów
klubów pracy, które organizowały tego typu szkolenia. Działalność takich placówek jest niezmiernie ważna, ponieważ przyczynia się do nabywania przez bezrobotnych praktycznych umiejętności skompletowanie odpowiednich dokumentów,
przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej, jak również wzmacniają wiarę we
__________
41
M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy,
MPiPS, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2008, s. 149.
50
własne możliwości i w konsekwencji podnoszą pewność siebie oraz motywację
do poszukiwania pracy. Powinny zatem obejmować znaczną liczbę bezrobotnych
i działać w korelacji z innymi instrumentami rynku pracy. Dotyczą jednak zaledwie niewielkiej ich części, ponieważ obejmują swoim działaniem tylko mniej
więcej co dwudziestego bezrobotnego. Niewielka jest również – jak dotychczas –
ich efektywność, ponieważ zaledwie 1/5 bezrobotnych po ukończeniu takich
programów znajduje satysfakcjonujące miejsce pracy. Może to świadczyć o zbyt
małym wykorzystaniu tego instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, a w konsekwencji ograniczać intensywność działań umożliwiających wdrażanie przedsiębiorczości jako wyznacznika nowoczesnego społeczeństwa, zgodnie z priorytetami
Strategii 2020. Tym bardziej jest to ważne, że zajęcia aktywizacyjne w strukturze
preferowanych przez bezrobotnych szkoleń znajdują się na jednym z wyższych
miejsc. Tego rodzaju wspomaganie może również mieć niemałe znaczenie w prognozowaniu aktywności zawodowej, ponieważ umożliwia zapełnienie miejsc pracy tworzonych w tych sektorach gospodarki, w których dynamika zmian jest największa. Skutkiem może być również większa adaptacyjność zasobów pracy do
zmieniających się warunków gospodarowania.
Przyjrzyjmy się zatem szkoleniom jako jednemu z najważniejszych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy.
Rola szkoleń wydaje się szczególnie ważna w warunkach realizowania gospodarki opartej na wiedzy, w której bardzo duże znaczenie mają wysokie kwalifikacje 42 . Dodatkowo są one podstawowym narzędziem ograniczania bezrobocia
strukturalnego. Dlatego też istotne znaczenie ma zwiększenie zainteresowania
przedstawicieli zasobów pracy procesami kształcenia, szczególnie w kontekście
dużego zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, dysponujące walorami potrzebnymi do stawienia czoła wyzwaniom współczesnych gospodarek, co związane jest
z wyraźnym przyspieszeniem tempa rozwoju postępu technicznego i technologicznego opartego przede wszystkim na rozszerzaniu komputeryzacji w przesyłaniu
informacji i w technologiach produkcyjnych wymagających zmiany profili kwalifikacyjnych pracobiorców. Nowe technologie wymuszają wyższy poziom kwalifikacji, w tym także ogólnych, niezwiązanych z pojedynczym zakładem. Natomiast
wiele tradycyjnych zawodów staje się zbędnych. Szybki postęp i dyfuzja nowych
rozwiązań technologicznych, którym towarzyszą nowe formy organizacji pracy
prowadzą do wyraźnego spadku zapotrzebowania na kadry nisko i niewykwalifikowane, co powinno skłaniać właścicieli kapitału ludzkiego do ponoszenia nakładów na ich dokształcenie 43 . Kształcenie ustawiczne powinno stać się zarówno
__________
42
E. Dolny, M. Maksim, Podażowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 53.
43
P. Błędowski, Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych – rekomendacje na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, w: P. Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, Cz. Kliszko, P. Kubicki, Kierunki modyfikacji
rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększania efektywności usług i instrumentów rynku
51
instrumentem przywracania i utrzymywania równowagi na rynku pracy, jak
i sposobem zmniejszenia ryzyka pozostania bezrobotnym lub biernym zawodowo.
Obecnie aktywna polityka rynku pracy w Polsce obejmuje również działania,
których celem jest wspieranie polityki szkoleń zawodowych pracowników zatrudnionych szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dotyczy to
jednak wyłącznie tych pracodawców, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy.
Obowiązujące przepisy umożliwiają również wykorzystanie przez pracodawców
instrumentu nazwanego w metodologii bazy polityk rynku pracy (LMP) rotacją
pracy 44 . Taka pomoc jest dostępna również pracodawcom, którzy nie utworzyli
funduszu szkoleniowego. Szkolenia mogą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu
społeczeństwa opartego na wiedzy ze względu na zwiększające się ryzyko szybkiej dezaktualizacji kwalifikacji. Postęp techniczny i technologiczny adaptowany
na potrzeby polskich podmiotów gospodarczych spowoduje, że pracodawcy będą
poszukiwać kandydatów do pracy dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu. Dlatego też mogą uzupełniać i wspierać zatrudnienie subsydiowane w szerokim znaczeniu tego słowa.
Poza szkoleniami organizowanymi przez powiatowe urzędy pracy, które mogą być również dofinansowywane w formie pożyczek, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia ułatwiają także inne sposoby pomocy finansowej (dofinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz
uzyskania licencji), jak również dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
oraz przydzielanie stypendiów na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych lub wyższej w trybie niestacjonarnym. Skala wykorzystania
wszystkich wskazanych i ustawowo przewidzianych form jest jednak – jak dotychczas – nieznaczna. Bezrobotni najczęściej ubiegali się o sfinansowanie kosztów
egzaminów i licencji zawodowych, zmniejszała się liczba tych, którym przyznano
stypendium na kontynuowanie nauki, natomiast zwiększała się liczba bezrobotnych
uczestniczących w studiach podyplomowych. Sporadyczne było również zainteresowanie uzyskaniem pożyczki szkoleniowej, a także instrumentami przeznaczonymi dla pracodawców tworzących fundusz szkoleniowy. Może to mieć
związek z brakiem wiedzy zainteresowanych w tej dziedzinie, jak i występującym
wśród pracowników publicznych służb zatrudnienia przekonaniem o niewielkiej
ich przydatności.
W szkoleniach zawodowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w latach 2005–2010 corocznie uczestniczyło od 150 tys. do ponad 180 tys. bezrobot__________
pracy służących podnoszeniu kwalifikacji, raport z badań, s. 18–19, http://www.mpips.gov.pl (dostęp 11.09.2011).
44
Pracodawca, który skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni szkolenie, udzielając
jednocześnie na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na to miejsce zatrudni bezrobotnego,
otrzymuje: refundację kosztów szkolenia w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia na jednego pracownika, refundację wynagrodzenia osoby skierowanej przez urząd pracy łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, w wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia (tamże, s. 55).
52
nych, co stanowiło mniej więcej 1/4 ich ogólnej populacji objętej działaniem
wszystkich form aktywizacji 45 . Jest to jednak zbyt mało w porównaniu do zaleceń
Komisji Europejskiej z 1997 r. 46 . Tym niemniej pozytywnie należałoby ocenić
fakt, że są to głównie szkolenia krótkookresowe (trwające nie dłużej niż 3 miesiące), które – jak wynika z innych badań – są bardziej efektywne ze względu na
mniejsze ryzyko wystąpienia efektu zamknięcia 47 . Z dotychczasowej praktyki wynika również, że udział środków na szkolenia i pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji w wydatkach na aktywne programy rynku pracy ogółem nie przekroczył
11%, a powinien kształtować się na poziomie 25%. Może to świadczyć o uprzywilejowanej pozycji zatrudnienia subsydiowanego, jak też wynikać z niewielkiej
efektywności tego instrumentu. Przeprowadzone badania wskazują, że odsetek
zatrudnionych po przebytych szkoleniach w okresie 3 miesięcy od ich zakończenia nie przekracza 50%.
Należałoby postulować dokonywanie ich oceny w dłuższym przedziale czasowym, ponieważ proces kształcenia ze względu na wielowymiarowy charakter
może mieć znaczenie dla długookresowego kształtowania aktywności zawodowej.
Doraźna ocena tego zjawiska jest niedoskonała i ma związek z efektem zamknięcia. Szkolenia wywierają istotny wpływ na szanse podjęcia zatrudnienia przede
wszystkim z uwagi na możliwość skorzystania z tych kierunków kształcenia,
które są najbardziej potrzebne pracodawcom na lokalnym lub regionalnym rynku
pracy 48 . Są najistotniejszą, a równocześnie najbardziej popularną i najtańszą
(z wyjątkiem prac społecznie użytecznych) formą dostosowywania kwalifikacji
poszukujących pracy do oczekiwań pracodawców. Jest to tym bardziej ważne, że
w szkoleniach najczęściej brały dotychczas udział osoby młode, legitymujące się
wykształceniem policealnym i niższym, które są w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy 49 . Nie można w związku z tym przyjąć, że oferta edukacyjna instytucji rynku pracy nie zawsze dociera do osób najbardziej potrzebujących. Wnioski
tego rodzaju, wynikające między innymi z raportu Flexicurity w Polsce 50 , a dotyczące np. długotrwale bezrobotnych, którzy porównywalnie rzadko brali – jak
dotychczas – udział w szkoleniach, mogą być nieprawidłowe, ponieważ o efektach tej formy aktywizacji przesądza przede wszystkim właściwy dobór kandydatów z punktu widzenia ich umiejętności oraz możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Ponadto nierzadko barierą uczestnictwa w szkoleniu jest zbyt
__________
45
Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2011, s. 6 oraz E. Dolny,
M. Maksim, Podażowo zorientowane…, op. cit. s. 51 i nast.
46
Tamże, s. 55.
47
J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki na elastycznym rynku
pracy, w: M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce…, op. cit., s. 124.
48
J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki…, op. cit., s. 145–158.
49
E. Dolny, M. Maksim, Podażowo zorientowane…, op. cit., s. 59.
50
Por. E. Kryńska, red. nauk., Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009 s. 25.
53
niski poziom wykształcenia lub bierność i brak motywacji do podnoszenia kwalifikacji. Być może wyjściem z tej sytuacji byłoby finansowanie wyłącznie tych
instrumentów aktywizacji zawodowej, które charakteryzowałyby się poziomem
prognozowanej efektywności brutto w wysokości 70%, tak jak np. w Niemczech.
Większego znaczenia nabrałoby wówczas kryterium prawdopodobieństwa uzyskania przez potencjalnego kandydata zatrudnienia. W takim przypadku jednak
oferta szkoleniowa byłaby przede wszystkim kierowana do osób dobrze rokujących na rynku pracy. Konieczne byłoby zatem zrezygnowanie z tzw. solidarnościowego podejścia do adresowania różnych form aktywizacji zawodowej na
rzecz profilowania bezrobotnych.
Staż u pracodawcy wprowadzono w celu umożliwienia młodym ludziom kończącym edukację, a równocześnie mającym trudności w znalezieniu pracy z powodu
braku umiejętności przede wszystkim praktycznych, zdobycia doświadczenia
zawodowego. Po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu i instytucjach
rynku pracy staże są przeznaczone dla wszystkich bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W latach 2005–2010 wydatki z Funduszu Pracy na staże cały czas rosły, a liczba ich uczestników była w końcu badanego okresu o ponad 100 tys. wyższa w porównaniu do liczby osób objętych szkoleniami 51 . Tym niemniej udział tych wydatków w badanym okresie kształtował się stale na poziomie ok. 1/3 wszystkich
wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, co
jednak może potwierdzać wcześniejsze spostrzeżenie o ich uprzywilejowanej
pozycji wśród wszystkich aktywnych instrumentów przeciwdziałania bezrobociu.
Równocześnie corocznie liczba kierowanych na staż u pracodawców osób w tym
samym okresie wyniosła od ponad 160 tys. do nieco mniej niż 300 tys. bezrobotnych. Szczególny wzrost zaobserwowano w latach 2009–2010 ze względu na
zmiany zakresu, a w konsekwencji i rozmiarów populacji, do której ten instrument był kierowany. Ponadto było to związane z likwidacją przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W rezultacie udział beneficjentów tej formy aktywizacji
zawodowej wzrósł w końcu 2010 r. do 38% ogółu tych, którzy korzystali ze
wszystkich form 52 .
Staże charakteryzują się efektywnością porównywalną do szkoleń. Bez mała
połowa bezrobotnych, którzy w nich uczestniczyli znajdowało zazwyczaj zatrudnienie bezpośrednio po zastosowaniu tej formy aktywizacji zawodowej, co wynika z kilku przyczyn 53 :
− korzystania przez pracodawców przez kilka miesięcy z pracy zatrudnionego
bez ponoszenia kosztów,
− możliwości wyselekcjonowania i zatrudnienia osoby najbardziej przystającej do przyjętych przez pracodawców kryteriów,
__________
51
52
53
54
Efektywność podstawowych form…, op. cit. s. 6.
Tamże.
E. Dolny, M. Maksim, Podażowo zorientowane…, op. cit., s. 63.
− możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego przez bezrobotnych, co
w szczególności dotyczy osób młodych,
− zapoznania bezrobotnych z warunkami pracy u pracodawcy,
− możliwości wykazania przez bezrobotnych swoich umiejętności i zaangażowania, a przede wszystkim ostatecznie zdobycia zatrudnienia.
Te niewątpliwe korzyści zauważane zarówno przez pracodawców, jak bezrobotnych powodują, że staże osiągają wysoki poziom zatrudnialności, który kształtuje się tylko nieco poniżej przeciętnej dla wszystkich aktywnych programów
rynku pracy łącznie, a ustępuje jedynie pracom interwencyjnym, nie licząc oczywiście środków na utworzenie stanowisk pracy, w przypadku których przyjmuje się
efektywność na poziomie 100%. Najwyższą zatrudnialność odnotowano w 2007 r.
(55,8%), następnie ulegała stopniowemu obniżeniu, aby w 2010 r. osiągnąć poziom 48,4%.
Niebezpieczeństwem związanym jednak ze stosowaniem tej formy aktywizacji
zawodowej jest dość częste traktowanie przez pracodawców osób zatrudnionych
w ramach stażu, jako „bezkosztowe” uzupełnienie stanu kadrowego firm. W niektórych przypadkach zatem korzystają z tej formy wspomagania zatrudnialności
bezrobotnych tylko w przypadkach krótkookresowych braków kadrowych, związanych ze zmianami popytu na rynku towarów i usług. Przesłanką zaś jej stosowania jest przywrócenie na rynek pracy osób pozostających bez pracy w długim
okresie. Dlatego też należałoby podjąć starania w celu ograniczenia takich praktyk. Obecnie powszechną praktyką samorządów terytorialnych, które zabezpieczają interesy osób kierowanych na staże, jest podpisywanie przez pracodawców
deklaracji, umożliwiających wydłużenie zatrudnienia takich pracowników poza
czas przebiegu stażu. Z punktu widzenia prognozowania popytu na pracę według
zawodów staże mogą odgrywać jednak bardzo ważną rolę, głównie ze względu na
możliwość przyuczenia pracowników do pracy na określonym stanowisku.
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy funkcjonowało w latach 2004–
2008 na podstawie wcześniejszych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. Od lutego 2009 r. zostało ono zastąpione nowym
instrumentem – przygotowaniem zawodowym dorosłych. Częściowo jego rolę
przejęły staże.
Liczba uczestników tej formy aktywizacji zawodowej w latach 2005–2008
kształtowała się w granicach od 67 tys. do mniej więcej 79 tys. osób, co stanowiło
ok. 10% wszystkich bezrobotnych zaangażowanych w realizację aktywnych programów rynku pracy, a więc znacznie więcej w porównaniu do uczestnictwa w innych instrumentach APRP. Od 2009 r. trwało wygaszanie tego programu. Podobnie było w przypadku nakładów finansowych z Funduszu Pracy, które w całym
okresie badawczym rosły, często jednak wolniej aniżeli ogólne wydatki tego funduszu na inne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Trzeba podkreślić, że
efektywność tego programu była najwyższa spośród wszystkich dotąd analizowanych, ponieważ kształtowała się na poziomie przekraczającym 50%, z wyjąt-
55
kiem pierwszego roku jego realizacji. Nawet w roku wygaszania tego programu
wyniosła 52% 54 .
Środki na tworzenie nowych miejsc pracy też są instrumentem wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, dając możliwość samozatrudnienia
i stworzenia miejsc pracy bezrobotnym (dotacje na podjęcie działalności gospodarczej), jak również szanse dla pracodawców na dalszy rozwój ich przedsiębiorstw
(dotacje na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych przez powiatowy urząd pracy) 55 .
W latach 2005–2010 liczba bezrobotnych, którzy otrzymali dotację na podjęcie działalności gospodarczej równomiernie wzrastała, co oznaczało również
wzrost udziału takich osób wśród wszystkich objętych podstawowymi formami
aktywizacji zawodowej (wykres 6).
Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie, w badanych latach liczba
ta uległa potrojeniu. W przypadku pracodawców, w latach 2007–2009 zaobserwowano niewielkie zmniejszenie populacji tych, którzy uzyskali środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego.
W przypadku bezrobotnych nie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem.
Mogło to być efektem zmniejszania się aktywności ekonomicznej całej gospodarki, obniżającego się tempa wzrostu gospodarczego, a tym samym zmiany sytuacji
na rynku towarów i usług. Niepewność pracodawców co do kształtowania się
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw mogła wywołać efekt zmniejszenia zainteresowania tworzeniem nowych miejsc pracy niezależnie, czy byłyby one finansowane ze środków własnych firm czy z dotacji przewidywanych w ustawie.
Zaprezentowana dynamika zmian w obu przypadkach (pracodawców i bezrobotnych) świadczy o tym, że przyznawanie środków na samozatrudnienie oraz
doposażenie i wyposażanie miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych z urzędów pracy stanowi w Polsce jeden z podstawowych instrumentów aktywizacji
zawodowej bezrobotnych. Szczególnie dotyczyło to mężczyzn, którzy znacznie
chętniej korzystali z tego rodzaju działań wspomagających oraz osób młodych,
legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym, mieszkających
w mieście. Niemałe znaczenie ma ten sposób aktywizacji zawodowej również dla
długotrwale bezrobotnych, ponieważ umożliwia przyznanie środków finansowych
na założenie spółdzielni socjalnej lub włączenie nowego członka do spółdzielni 56 .
O znaczeniu tego instrumentu świadczy również wzrost wydatków. O ile w 2005 r.
udział środków przeznaczonych na wskazane cele zarówno dla pracodawców, jak
i bezrobotnych wyniósł prawie 20% wydatków Funduszu Pracy, o tyle w 2009 r.
__________
54
Niestety nie jesteśmy w stanie ocenić przytoczonych parametrów za 2010 r., ponieważ nie
zostały one ujęte w statystykach. Por. Efektywność podstawowych form…, op. cit.
55
Por. M. Wojdyło-Preisner, K. Zawadzki, Zatrudnienie subwencjonowane, w: Z. Wiśniewski,
K. Zawadzki red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 67.
56
J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki…, op. cit., s. 144.
56
już 25,9% 57 . Był to jednak udział mniejszy od obserwowanego w latach wcześniejszych, a szczególnie w 2007 r., w którym udział ten wyniósł ponad 33%.
Trzeba jednak podkreślić, że zakres i natężenie wykorzystywania tego instrumentu rynku pracy na poszczególnych lokalnych rynkach pracy jest różny.
Wykres 6
Liczba osób (bezrobotnych i pracodawców) objętych pomocą w formie przyznania
dotacji na utworzenie własnego stanowiska pracy lub wyposażenie i doposażenie
stanowisk pracy bezrobotnych w latach 2005–2010 (w tys.)
140
121,6
120
100
92,3
82,5
80,2
77,0
80
63,9
56,7
60
37,4
41,0
40
27,9
20
13,1
0
2005
21,8
45,1
52,2
44,6
28,0
28,4
34,9
2006
2007
2008
2009
2010
bezrobotni otrzymujący środki na podjęcie działalności gospodarczej
liczba miejsc pracy utworzonych w ramach refundacji pracodawcom kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych bezrobotnych
razem
Źródło: M. Wojdyło-Preisner, K. Zawadzki, Zatrudnienie subwencjonowane, w: Z. Wiśniewski,
K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 68; Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych
w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2011, s. 6.
__________
57
Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Warszawa 2010, s. 59.
57
Efektywność analizowanych programów jest zróżnicowana. Przyjmuje się, że
efektywność zatrudnieniowa w przypadku bezrobotnych wynosi 100%. Podobna
sytuacja występuje w odniesieniu do pracodawców, którzy otrzymali refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jednak tego rodzaju
podejście ma pewną ułomność, ponieważ wskaźniki te przyjmują 3-miesięczny
okres aktywizacji zawodowej po zastosowaniu każdego z instrumentów. Wydaje
się, że z punktu widzenia poprawy sytuacji na rynku pracy oraz sposobu funkcjonowania dotacji na utworzenie własnego stanowiska pracy i wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy niezbędne byłoby wydłużenie tego okresu, chociażby z tego względu, że wymienione środki należy zwrócić, jeśli działalność
prowadzona była przez okres krótszy niż dwanaście miesięcy lub jeśli pracodawca zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez
okres krótszy niż dwa lata 58 .
Kolejną formą zatrudnienia subsydiowanego są roboty publiczne 59 . Wśród
instrumentów rynku pracy roboty publiczne cieszą się dość dużym powodzeniem,
chociaż jest ono jednak znacznie mniejsze niż innych instrumentów, porównywalne do popularności dotowania tworzonych miejsc pracy. W 2005 r. liczba
objętych tego rodzaju działaniami osiągnęła niemal 70 tys. osób. W następnym
roku odnotowane zostało gwałtowne zmniejszenie zainteresowania tego typu
działalnością (prawie o 53%). Od tego roku jednak liczba bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych cały czas wzrastała, by w 2010 r. osiągnąć
poziom ponad 74 tys. osób 60 .
Analogicznie do zmienności bezwzględnej prezentowała się dynamika struktury bezrobotnych, korzystających z tej formy aktywizacji. W 2006 r. udział osób
objętych tym instrumentem stanowił 6,5% wszystkich aktywizowanych, a w końcu 2010 r. odsetek ten wyniósł 9,5% 61 . Beneficjentami tej formy aktywizacji zawodowej byli głównie mężczyźni.
Roboty publiczne w Polsce są formą wsparcia charakteryzującą się dość wysoką efektywnością zatrudnieniową. Wzrost skuteczności tego instrumentu obserwowany był prawie w całym okresie badawczym, co jest konsekwencją proporcjonalnego wzrostu zarówno liczby kończących program, jak i zatrudnionych.
W 2010 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 46% i był o 2 pkt. proc. niższy w porównaniu do danych roku poprzedniego 62 .
__________
58
Por. M. Wojdyło-Preisner, K. Zawadzki, Zatrudnienie subwencjonowane…, op. cit., s. 72.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU
2008, nr 69, poz. 415); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji
kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (DzU 2009, nr 5, poz. 25); rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/200846, art. 2, ust. 1, pkt. 32 (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).
60
Por. M. Wojdyło-Preisner, K. Zawadzki, Zatrudnienie subwencjonowane…, op. cit., s. 74;
Efektywność podstawowych form…, op. cit., s. 16.
61
Tamże.
62
Efektywność podstawowych form…, op. cit., s. 16.
59
58
Dynamika wydatków na roboty publiczne ogółem jest zazwyczaj silnie skorelowana z liczbą osób kończących program. Po gwałtownym spadku w 2006 r. w dalszych latach następował szybki wzrost wydatków ponoszonych na ten instrument.
W 2010 r. wyniosły one ponad 474,2 mln zł i były wyższe w porównaniu do kwot
wydatkowanych w roku poprzednim o bez mała 44%.
Kolejnym instrumentem z zakresu zatrudnienia subwencjonowanego są prace
interwencyjne. W latach 2005–2010 obserwowana była stała tendencja do ograniczania liczby bezrobotnych kierowanych do prac interwencyjnych. Najbardziej
znaczący spadek liczebności populacji odnotowano w 2008 r. Skala ubytku liczby
uczestników prac interwencyjnych w okresie analizowanych sześciu lat wyniosła
prawie 60% 63 , co przyczyniło się do zmniejszenia udziału beneficjentów tego
programu do poziomu 5,5% w 2010 r.
Prace interwencyjne cieszyły się przede wszystkim zainteresowaniem wśród
kobiet. Ich liczba w okresie spadku populacji kierowanych do tej formy zatrudnienia subwencjonowanego w niektórych okresach wrastała. Może być to konsekwencją wysokiej skuteczności zatrudnieniowej tego instrumentu, która w 2010 r.
wyniosła 70,8% i była porównywalna do tej sprzed roku.
Podobnie, jak w przypadku robót publicznych, nakłady na prace interwencyjne
są ściśle uzależnione od liczby uczestników. Dlatego też w analizowanych latach
wystąpił generalnie ich spadek, ale w 2010 r. zaobserwowano wzrost w porównaniu do roku poprzedniego (o 20%) wywołany zwiększeniem liczby beneficjentów
tego programu (o ok. 7%). Tego rodzaju zależność wskazuje ponadto na wzrost
kosztochłonności tej formy aktywizacji zawodowej, co zresztą było obserwowane
już wcześniej, a wynikało z szybszego tempa spadku liczby uczestników prac
interwencyjnych w porównaniu do nakładów.
Ostatnią z form zatrudnienia subsydiowanego są prace społecznie użyteczne,
realizowane od 2005 r. W latach 2006–2010 wydatki z Funduszu Pracy na prace
społecznie użyteczne stanowiły niewielki odsetek ogółu wydatków, a ich wolumen ulegał systematycznemu zmniejszeniu. O ile w 2006 r. udział ten wyniósł
1,3%, o tyle w 2010 r. już tylko 0,4% wszystkich wydatków na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu 64 .
Do prac społecznie użytecznych kierowano w badanym okresie rocznie od 61
tys. do 67 tys. osób, co było wielkością porównywalną do liczby uczestników
robót publicznych. W końcu okresu badawczego beneficjenci prac społecznie
użytecznych stanowili ok. 9% wszystkich uczestników APRP.
Efektywność zatrudnieniowa tego instrumentu należy do najniższych i jest porównywalna ze szkoleniami. W 2010 r. wyniosła 39,4%, co nie jest jednak wielkością małą. Zaletą tego instrumentu jest bardzo niski koszt uczestnictwa w progra__________
63
Por. M. Wojdyło-Preisner, K. Zawadzki, Zatrudnienie subwencjonowane…, op. cit., s. 78;
Efektywność podstawowych form…, op. cit., s. 15.
64
Por. M. Wojdyło-Preisner, K. Zawadzki, Zatrudnienie subwencjonowane…, op. cit., s. 80;
Efektywność podstawowych form…, op. cit., s. 19.
59
mie. Porównanie tych dwóch parametrów może wpływać na postrzeganie tej formy aktywizacji zawodowej jako zasługującej na rozszerzenie. Zalety prac społecznie użytecznych ograniczane mogą być przez budzącą wątpliwość wiarygodność danych, ponieważ skala ich stosowania może być powiększana poprzez
wielokrotne kierowanie do programu tych samych osób. To samo może dotyczyć
osób zatrudnianych po zastosowaniu tego instrumentu. W związku z tym może
być zawyżony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 65 , co w konsekwencji ma
zapewne znaczenie dla wysokości ogólnych wskaźników charakteryzujących
efektywność funkcjonowania APRP w Polsce.
Generalnie zaprezentowana analiza wskazuje, że różnorodność oferowanych
bezrobotnym form aktywizacji zawodowej pozwala zaspokoić ich zróżnicowane
potrzeby. Niezbędne jest jednak ich promowanie, które pozwoliłoby w większym
stopniu wykorzystać instrumenty mające – jak dotychczas – porównywalnie mniejsze znaczenie. Poza tym popularność szkoleń powinna przyczyniać się do tego, aby
korzystanie z nich było jeszcze większe wśród pracowników w wieku 45+ i osób
poszukujących pracy, ponieważ tego rodzaju możliwości otworzyła nowelizacja
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydaje się w związku
z tym, że informacja o możliwościach doskonalenia zawodowego w niewielkim
stopniu dociera do nowych grup klientów tego rodzaju usług. Z drugiej strony,
wobec ograniczania wydatkowania środków publicznych na aktywną politykę
rynku pracy należy raczej zawężać grono uprawnionych osób do najbardziej potrzebujących pomocy, czyli bezrobotnych. Z uwagi na to należałoby również
ograniczyć proefektywnościowe podejście do adresowania szkoleń i zastąpić je
technikami profilowania bezrobotnych. Wskazane byłoby również zwiększenie
atrakcyjności instrumentów dla pracodawców korzystających z funduszu szkoleniowego oraz rozpowszechnienie wiedzy na ich temat, ponieważ do tej pory zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie było nieznaczne.
Zaproponowane w ustawie dodatkowe świadczenia z tytułu uczestnictwa w procesach kształcenia nie wpłynęły jednak na zwiększenie zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach. Dużo większe znaczenie w tym przypadku ma dopasowanie
oferty szkoleniowej do oczekiwań bezrobotnych i pracodawców. Najbardziej
bowiem liczy się w tym przypadku efekt w postaci znalezienia pracy, a nie samo
dofinansowanie kosztów kształcenia. W tym kontekście niezwykle ważne jest
organizowanie szkoleń krótkich, dających określone kwalifikacje i umiejętności,
które obarczone są mniejszym ryzykiem wystąpienia efektu zamknięcia.
Staże powinny zostać utrzymane jako instrument oddziaływania na osoby
młode, służący głównie zdobywaniu doświadczenia zawodowego. W przypadku
pozostałych kategorii osób bezrobotnych zaliczanych do grupy znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, posiadających jednak doświadczenie zawodowe, należy wprowadzić podobny instrument pod inną nazwą, uwzględniają__________
65
Do takich wniosków prowadzi analiza struktury przestrzennej prac społecznie użytecznych.
Por. M. Wojdyło-Preisner, K. Zawadzki, Zatrudnienie subwencjonowane…, op. cit., s. 82.
60
cy – przynajmniej w niewielkim zakresie – efektywność zatrudnieniową. Jest to
konieczne tym bardziej, że nie sprawdził się instrument, jakim jest przygotowanie
zawodowe dorosłych 66 . Zmienione powinny być również zasady finansowania
staży, przede wszystkim w zakresie wysokości stypendiów. Ważne byłoby również uproszczenie procedur.
Większe znaczenie w oddziaływaniu na sytuację na lokalnych rynkach pracy
powinny mieć pozytywnie oceniane prace społecznie użyteczne. Niezbędne jest
jednak dokonanie przeglądu sprawozdawczości, ponieważ informacje są często
zniekształcane, co może wpływać na obraz efektywności zatrudnieniowej realizowanej w Polsce aktywnej polityki rynku pracy. Z uwagi na to, że w opiniach
pracowników powiatowych urzędów pracy nie przyczyniają się one jednak do
skutecznego wychodzenia ze stanu bezrobocia, należałoby rozważyć włączenie
tych instrumentów do zadań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.
Jest to zasadne, bo wiele działań podejmowanych jest we współpracy urzędów
pracy z ośrodkami pomocy społecznej, ponieważ bezrobocie niejednokrotnie
przyczynia się do powstawania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W dłuższej
perspektywie niezbędne wydaje się dążenie do pełnej integracji organizacyjno-prawnej i finansowej całości lub wybranych części zakresu działania służb zatrudnienia i pomocy społecznej 67 .
Badania wykazały również konieczność opracowania nowego miernika efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosowania instrumentu wspierającego
tworzenie nowych stanowisk pracy, gdyż obecnie wykorzystywany ma niewielką
wartość informacyjną. Niezbędne jest wydłużenie okresu, który stanowi podstawę
weryfikacji tej efektywności, głównie ze względu na wymogi formalne, związane ze zwrotem uzyskanych środków w przypadku wcześniejszego niż przewiduje standard zakończenia działalności gospodarczej lub zwolnienia przyjętego do pracy bezrobotnego. Dodatkowo konieczne jest wypracowanie przez
powiatowe urzędy pracy własnych, restrykcyjnych regulaminów i procedur
udzielania dotacji, jak również kierowania na staże tak, aby nie były one nadużywane. Wszystkie formy wspomagania aktywności zawodowej bezrobotnych
są dobrym, choć kosztownym instrumentem przeciwdziałania bezrobociu.
W przypadku dotacji na utworzenie własnego stanowiska pracy, to jest to również program wspierania przedsiębiorczości stanowiącej jeden z priorytetów
strategii 2020 68 .
__________
66
Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, Perspektywy implementacji modelu flexicurity na
poziomie przedsiębiorstw, w: E. Kryńska, red., Flexicurity w Polsce…, op. cit., s. 179−181; E. Kryńska
(oprac.), Dalsze wdrażanie koncepcji flexicurity w Polsce – wnioski i rekomendacje, w: E. Kryńska,
red., Flexicurity w Polsce…, op. cit., s. 207.
67
E. Dolny, M. Maksim, Ocena zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r., w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP – Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 103.
68
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela 2010, s. 15.
61
Generalnie, oprócz niewielkiej skuteczności realizowanych programów aktywnej
polityki rynku pracy, w wielu badaniach podkreślany jest także brak programów
przeznaczonych dla zagrożonych bezrobociem osób w wieku niemobilnym, do których jednocześnie kierowane są pasywne polityki z systemu zabezpieczenia społecznego. Stosunkowo źle oceniane jest również działanie pośrednictwa pracy, które –
jak dowodzą tego badania z zakresu ekonomii pracy – jest szczególnie skuteczną
i tanią formą pomocy osobom zagrożonym strukturalnym bezrobociem. Można
więc przyjąć, że skuteczność ALMP w Polsce na poziomie makro jest prawdopodobnie bardzo ograniczona ze względu na znaczną skalę efektów substytucji,
wypierania i jałowej straty.
Ryzyko powstania „jałowych wydatków” (ang. deadweight loss) pojawia się
wówczas, gdy uczestnikami programu są przede wszystkim ci bezrobotni, którzy
i bez jego pomocy znaleźliby pracę. Ryzyko wywołania efektu substytucji jest
obecne wtedy, gdy osoby biorące udział w danym programie uzyskują zatrudnienie
kosztem innych osób bezrobotnych wyłączonych z tego programu. Natomiast z ryzykiem wywołania efektu wypierania mamy do czynienia wówczas, gdy bezrobotni
podejmujący pracę w wyniku danego programu uzyskują ją kosztem osób wcześniej
zatrudnionych, które stają się bezrobotne. 69
Dzieje się tak także dlatego, że publiczne służby zatrudnienia są, przeciętnie
rzecz biorąc, słabe organizacyjnie i personalnie, o czym świadczy między innymi
bardzo wysoka rotacja zatrudnienia, w dużej mierze opierającego się na pracach
interwencyjnych. W tym kontekście szczególnie ważnym problemem jest brak
odpowiedniej statystyki i rozwiniętej metodologii pozwalającej na ocenę rzeczywistej (a nie pozornej, jak to się w tej chwili dzieje) skuteczności prowadzonych
działań, co uniemożliwia zarówno ocenę prowadzonych działań w skali makroekonomicznej, jak i elastyczne profilowanie bieżącej polityki zatrudnienia w skali
lokalnej. Dlatego też wydaje się, że system publicznych służb zatrudnienia oraz
aktywne polityki rynku pracy wymagają znacznego wzmocnienia, którego celem
powinna być przede wszystkim dużo większa niż obecnie orientacja na użytkownika osiągnięta dzięki nowoczesnemu pośrednictwu pracy i istotnej poprawie adresowalności instrumentów ALMP. Za szczególnie ważne należałoby uznać wprowadzenie systemu cyklicznych ocen efektywności działań służb zatrudnienia, opartego
na sprawozdawczości statystycznej i łatwo dostępnych bazach zdezagregowanych
danych jednostkowych. Jest to tym bardziej konieczne, że z jednej strony – programy aktywizujące w dużej części są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś z drugiej – algorytm przyznawania środków z Funduszu Pracy
powinien w większym niż dotychczas stopniu uwzględniać nieobciążone miary
efektywności. Ważna jest również szybka profesjonalizacja służb zatrudnienia, bez
czego budowa skutecznego pośrednictwa pracy nie będzie możliwa70 .
__________
69
70
62
Por. Zatrudnienie w Polsce 2005 …, op., cit.
Zatrudnienie w Polsce 2007…, op. cit., s. 222–223.
Zważywszy na przytoczone argumenty, należałoby postulować 71 :
− dokonanie zmiany struktury wydatków na poszczególne programy aktywnej
polityki rynku pracy, ponieważ obecna nie zapewnia efektywnej alokacji środków; w szczególności niedostateczne są nakłady na finansowanie szkoleń, które
są wsparciem tanim i skutecznym w podnoszeniu szans bezrobotnych na podejmowanie pracy;
− traktowanie robót publicznych i prac interwencyjnych jako testu gotowości
bezrobotnego do podjęcia pracy, ponieważ nie wpływają one istotnie na szanse
przepływu do zatrudnienia;
− podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych przez doradców zawodowych, umożliwiających większą skuteczność prowadzonych przez nich
działań, z uwagi na możliwość wypierania przez jego pomoc poszukiwania przez
bezrobotnych pracy „na własną rękę”; doświadczenia międzynarodowe wskazują,
że wspomaganie poszukiwania pracy i poradnictwo zawodowe są najefektywniejszymi formami pomocy, zwłaszcza osobom krótkotrwale bezrobotnym;
− odpowiednie ukierunkowanie programów ALMP skierowanych do młodzieży, ponieważ ich skuteczność jest bardzo zróżnicowana;
− zindywidualizowanie aktywnych form pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, ponieważ dotychczasowe działania są nader mało skuteczne i nieefektywne;
− zwiększenie udziału środków finansowych na ALMP, gdyż dotychczasowe
obserwacje jednoznacznie wskazują na istotną różnicę pod tym względem w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza w przeliczeniu na bezrobotnego;
− nasilenie działań w odniesieniu do osób niskokwalifikowanych, zagrożonych dezaktywizacją i wykluczeniem z rynku pracy, ponieważ wpływać mogą
one na powiększanie skali bezrobocia strukturalnego, a tym samym zwiększać
dysproporcje występujące na rynku pracy;
− wprowadzenie „profilowania”, czyli zindywidualizowanej pomocy bezrobotnym opartej na wczesnej identyfikacji osób zagrożonych długotrwałym pozostawaniem bez pracy.
Obecnie w Polsce brakuje kompleksowego podejścia do pomocy bezrobotnym.
Umożliwia je wprowadzenie tzw. indywidualnych planów działania, czyli kontraktów między urzędem pracy a bezrobotnym ustalających, jakie formy pomocy może
on uzyskać, lecz równocześnie, jakie działania będzie podejmował, by powrócić do
pracy. Praktyka ta stosowana w wielu krajach OECD powinna zostać bardziej rozpowszechniona w działaniach pracowników powiatowych urzędów pracy. Osobnym, niezwykle ważnym problemem jest zwiększenie dostępności i jakości
informacji o prowadzonych programach i losach osób nimi objętych. Dzięki takim badaniom bardziej dostępna byłaby wiedza o niedoskonałościach związanych
z realizacją procesu przywracania bezrobotnych do aktywności zawodowej, jak
również możliwe byłoby bieżące modyfikowanie polityki rynku pracy.
__________
71
Tamże.
63
2.1.4. Publiczne służby zatrudnienia
Podmiotami decydującymi w dużym stopniu o poprawie sytuacji na lokalnych
i regionalnych rynkach pracy są publiczne służby zatrudnienia. Realizują one
założenia krajowych planów działań na rzecz zatrudnienia za pomocą instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, która jest formą interwencji państwa w procesy rynkowe i powinna w jak największym stopniu przyczyniać się do aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, zmniejszenia niedopasowań strukturalnych na rynku
pracy i zwiększenia produktywności zasobów pracy.
Funkcjonujące na rynku pracy instytucje wpływają na 72 :
1) kształtowanie ładu strukturalnego w gospodarowaniu zasobami pracy, które ma na celu przywrócenie równowagi między popytem na pracę a jej podażą
przy zmieniających się warunkach gospodarczych;
2) kształtowanie ładu społecznego, obejmującego wszelkiego rodzaju regulacje stosunków miedzy pracodawcami i pracobiorcami.
Publiczne służby zatrudnienia odgrywają decydującą rolę w polskim systemie
instytucji rynku pracy 73 . Tym niemniej z uwagi na rosnącą elastyczność rynku
pracy, ułatwiony dostęp do edukacji, jak również upowszechnianie różnorodnych
form zatrudnienia ich działania powinny być wspomagane poprzez angażowanie
wielu innych instytucji wpływających na rozwiązywanie problemów poprzez
partnerstwo z innymi instytucjami rynku pracy, jakimi obecnie są Ochotnicze Hufce
Pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego
i partnerstwa lokalnego. Komplementarność publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia, przejawiająca się w koncentracji działań adresowanych do odmiennych grup klientów, powinna skutkować w szerokim tego słowa znaczeniu poprawą
sytuacji na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Niezwykle ważne jest również
w tym kontekście stwarzanie podstaw do podejmowania wspólnych działań. Wydaje się to tym ważniejsze, że tego rodzaju postępowanie w długim okresie może
wpływać na bardziej skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów wynikających z dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce.
Podstawowym celem działalności służb zatrudnienia jest pełne i produktywne
zatrudnienie, rozwój zasobów ludzkich, wysokiej jakości praca oraz wzmacnianie
integracji i solidarności społecznej 74 . Obecny kształt instytucji rynku pracy oraz
zarządzania polityką rynku pracy jest w znacznej mierze efektem ewolucyjnych
zmian, jakie zaszły po 1989 r. Jednocześnie jednak można wyróżnić dwa momenty
kluczowe: 1999 r. i 2004 r. W 1999 r. rozpoczęto proces decentralizacji publicznych
służb zatrudnienia poprzez powierzenie odpowiedzialności za prowadzenie polityki
rynku pracy służbom regionalnym i lokalnym samorządom terytorialnym. Dotych__________
72
J. Pichla, Instytucje rynku pracy – podstawy teoretyczne, w: I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola
publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnieniana rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2007, s. 22.
73
Zatrudnienie w Polsce 2007…, op. cit.
74
Cele te są zgodne z kierunkami działań określonymi w Europejskiej Strategii Zatrudnienia
oraz wytycznymi zatrudnienia przyjętymi przez Radę w dniu 22 lipca 2003 r. (2003/578/EC).
64
czasowe rejonowe urzędy pracy zostały przekształcone w powiatowe urzędy pracy
– jednostki organizacyjne powiatów, wchodzące w skład powiatowej administracji
zespolonej, podległe staroście. Natomiast wojewódzkie urzędy pracy stały się
organami wykonawczymi marszałków nowych województw. W ten sposób zlikwidowany został tworzony od 1993 r. system urzędów pracy, będący administracją specjalną wydzieloną, którego jednostki podlegały Krajowemu Urzędowi
Pracy (ostatecznie zlikwidowanemu z początkiem 2002 r.). Była to decyzja, którą
można uznać za nieprzemyślaną, ponieważ doprowadziła do ograniczenia skuteczności działań publicznych służb zatrudnienia w wyniku zawężenia przepływu
informacji, które wcześniej zazwyczaj umożliwiały bardziej efektywne realizowanie
zadań. Zmiany te przyczyniły się ponadto do przeniesienia kompetencji w zakresie
obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nie dając samorządom terytorialnym możliwości wpływu na kształtowanie lokalnej polityki zatrudnienia.
Jednocześnie konstytucyjnie zagwarantowana niezależność pomiędzy organami
rządowej administracji centralnej a jednostkami samorządu terytorialnego doprowadziła do chaosu kompetencyjnego, poważnie utrudniając prowadzenie skutecznej polityki zatrudnienia, ponieważ z jednej strony kształtowanie polityki
rynku pozostawione zostało na szczeblu centralnym, z drugiej zaś – jedynym sposobem oddziaływania tej administracji na urzędy powiatowe i wojewódzkie było
przydzielanie środków z Funduszu Pracy poprzez odpowiednie kształtowanie algorytmu. Na szczeblu samorządów terytorialnych głównymi organami zatrudnienia
był starosta lub burmistrz, co miało uzasadnienie w ich odpowiedzialności za
dyscyplinę finansów publicznych na tym poziomie, a skutkowało sprowadzeniem
roli powiatowych urzędów pracy wyłącznie do działań poprzedzających wydanie decyzji. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z wejściem w życie w 2004 r. ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zobowiązała ministra
właściwego ds. pracy, samorząd wojewódzki i powiatowy do tworzenia i realizowania spójnej polityki zatrudnienia. Od tamtej pory minister właściwy ds. pracy
koordynuje działania publicznych służb zatrudnienia. Do jego ustawowych zadań
należy: kreowanie polityki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określanie instrumentów, podział
środków Funduszu Pracy na poszczególne województwa, jak również określanie
instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego w odniesieniu do
bezrobotnych, poszukujących pracy, a także pracodawców i pracowników. W jego
gestii pozostaje także określenie i wdrożenie standardów świadczenia usług rynku
pracy – przede wszystkim pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Jednocześnie nowe przepisy nałożyły na organy samorządu terytorialnego, sprawujące
nadzór nad publicznymi służbami zatrudnienia, obowiązek aktywnego kreowania
regionalnych i lokalnych polityk rynku pracy. Sformalizowaniem tych zadań jest
obowiązek przygotowywania regionalnych i lokalnych planów działań na rzecz
zatrudnienia, które powinny być zbieżne z celami polityki zatrudnienia prowadzonej przez rząd oraz uwzględniać specyfikę lokalnego rynku pracy. Dodatkowo
samorząd powiatowy został zobowiązany do pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi (z innych źródeł niż Fundusz Pracy) w zakresie aktywizacji
lokalnego rynku pracy. Oprócz środków z Funduszu Pracy, samorządy mogą ko-
65
rzystać ze środków pomocowych UE, w tym przede wszystkim z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Jednakże znacząca część wsparcia finansowanego z tego
źródła wykorzystywana może być przez PUP na takich samych zasadach, jak
z Funduszu Pracy, co w zasadzie uniemożliwia pełną swobodę podejmowania
decyzji w zakresie oferowania dodatkowego wsparcia osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy.
Wskazane powody przyczyniają się do tego, że struktura wykorzystywanych
przez publiczne służby zatrudnienia ALMP nie wynika ze spójnej polityki prowadzonej przez władze centralne lub samorządowe, ale raczej jest wypadkową oddziaływania różnych czynników m.in. instytucjonalnych, takich jak środki finansowe, aktywność pracowników. Zakres prowadzonych ALMP uzależniony jest także
m.in. od liczby organizatorów prac subsydiowanych czy instytucji szkoleniowych
skłonnych realizować szkolenia dla osób bezrobotnych czy liczby bezrobotnych,
którzy mogą i chcą wziąć udział w konkretnej formie wsparcia. Nie bez znaczenia
pozostaje także bardzo ogólne sformułowanie celu polityki zatrudnienia w Polsce, co
przy braku spójnego systemu monitorowania efektów prac prowadzić może do rozszerzania stosowania ALMP także w ramach działań, które w niewielkim stopniu
zmierzają do uzyskania trwałego zatrudnienia. Występuje zatem pilna potrzeba
zmian nie tylko struktury prowadzonych działań, ale również podwyższenia ich jakości oraz wzmocnienia kadrowego publicznych służb zatrudnienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że dotychczasowy sposób postępowania wydaje się podstawowym czynnikiem niepełnego wykonywania sprawności funkcjonowania tych służb,
co wpływa na ograniczenie stopnia zmniejszenia niedopasowań występujących na
regionalnych i lokalnych rynkach pracy, jak również mniejszą w porównaniu do
innych krajów aktywność zawodową zasobów pracy.
Niezwykle ważne jest również działanie publicznych służb zatrudnienia w ograniczaniu wykluczenia cyfrowego, będącego jednym z przejawów wykluczenia społecznego. Dlatego też istotne jest wypracowanie propozycji działań zapobiegających
wykluczeniu cyfrowemu adresowanemu do wszystkich aktorów rynku pracy: bezrobotnych, pracujących, biernych zawodowo, jak również pracodawców i instytucji
sektora publicznego. Niezbędny jest bowiem rozwój społeczeństwa informacyjnego,
który utożsamiany jest nie tylko z inwestycjami w infrastrukturę informatyczną czy
świadczeniem usług publicznych drogą elektroniczną, ale obejmuje również projekty szkoleniowo-doradcze, szeroko pojęte działania świadomościowe dotyczące
zmiany postaw i przełamywania barier mentalnych szczególnie na obszarach już
dotkniętych wykluczeniem cyfrowym. Warunkiem efektywności proponowanych
rozwiązań jest pogłębiona refleksja władz zarówno na poziomie lokalnym, jak
i regionalnym na temat uwarunkowań budowania społeczeństwa informacyjnego
(w skali regionu, miasta, gminy) oraz jego kluczowego znaczenia dla rozwoju regionalnego, zwłaszcza gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w regionie. 75
__________
75
Jak skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu? Rekomendacje kluczowych działań i zasad postępowania dla władz samorządowych regionu na lata 2008−2010, SiRMA,
e-Inclusion, Warszawa−Kraków 2008, s. 10.
66
2.1.5. Rozwój kompetencji informatycznych w Polsce
Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide) na rynku pracy w Polsce stało się
przedmiotem rozważań w dwóch publikacjach, będących wynikiem prac badawczych prowadzonych przez ekspertów z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
W pierwszej z nich w sposób szczególny zajęto się znaczeniem tego zjawiska dla
poziomu aktywności zawodowej osób, które przekroczyły 40. rok życia. Badania
przeprowadzone były w ramach IW EQUAL 76 . Zasadniczym celem analiz prowadzonych w partnerstwie Wyższej Szkoły Biznesu − National-Louis University
(lider projektu) z Capgemini, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami,
Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Altkomem było przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu z rynku pracy pracowników w wieku powyżej 40 lat z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z powodu deficytów ich wiedzy i umiejętności informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Tego rodzaju uwarunkowania sprawiły, że w badaniach starano się uwiarygodnić podstawową hipotezę badawczą, która wskazywała, że rozwój kompetencji
informatycznych na polskim rynku pracy jest nieadekwatny do zmian wynikających
z tempa i zakresu wdrażania nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w procesach produkcji i dystrybucji, co wywołuje wiele negatywnych
skutków o charakterze makroekonomicznym, mikroekonomicznym i społecznym.
Należy zaliczyć do nich przede wszystkim 77 :
− wzrost i utrwalanie się bezrobocia strukturalnego charakterystycznego dla
długookresowych stanów niedostosowania cech kwalifikacyjno-zawodowych
podaży i popytu na pracę,
− wzrost zagrożenia utratą zatrudnienia części pewnych grup pracowników,
− spadek dochodów i standardu życia w gospodarstwach domowych ze
wszystkimi tego konsekwencjami w sferze materialnej i pozamaterialnej,
− ograniczenie możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych wynikające
z niepełnego wykorzystania technicznych zdolności produkcyjnych,
− ograniczenie szans poprawy pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych na rynkach produktów, zwłaszcza międzynarodowych,
− oddalenie się od potencjalnego poziomu wytworzonego produktu krajowego brutto.
Dla procesów zachodzących na współczesnych rynkach pracy państw wysoko
rozwiniętych szczególne znaczenie mają zjawiska obserwowane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które odgrywają znaczącą rolę we wszystkich
współczesnych gospodarkach, zapewniając ich rozwój i stabilizując zatrudnienie.
Podobnie jest w Polsce. Przedmiotem badania był zatem rozwój kompetencji informatycznych w Polsce w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ich wyni__________
76
E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty
wykorzystania kompetencji ICT, Studia i Materiały, t. I, IPiSS, Warszawa 2007.
77
E. Kryńska, Wprowadzenie, w: E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych i średnich…, op. cit., s. 9.
67
ki mogą jednak zostać wykorzystanie również w praktyce przedsiębiorstw dużych
i pozostałych instytucji finansowych, rządowych czy samorządowych. Swoboda
wyboru podejmowania i zmiany miejsca pracy nie zamyka pracownika i kandydata do zatrudnienia w żadnym wyizolowanym segmencie rynku pracy. Międzyzakładowa ruchliwość pracownicza jest immanentną cechą współczesnych rynków
pracy, znaczącym narzędziem ograniczania na nim nierównowagi i dowodem
istnienia procesów dostosowawczych między podażą a popytem na pracę.
Rozwój kompetencji informatycznych szczególnie oddziałuje na pozycję konkurencyjną na rynku pracy tych osób, które przekroczyły 40. rok życia i z różnych
powodów nie nabyły wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w procesach produkcji i dystrybucji opartych na wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Może to prowadzić do ich dyskryminacji na rynku
pracy, jak również przybierać postać nierównego dostępu do wykształcenia, praktyki zawodowej lub szkolenia w miejscu pracy. Dyskryminacja i izolowanie w dostępie do zatrudnienia zarówno jednostek, jak i całych grup społecznych prowadzi
do pojawienia się na rynku pracy zjawiska wykluczenia, w tym przypadku cyfrowego, którego ograniczanie wymaga rozbudowanych działań mających na celu
pomoc we włączaniu (integracji) zbiorowości zmarginalizowanych do zbiorowości pracujących. Uwzględnienie tego rodzaju postępowania w polskiej rzeczywistości gospodarczej wydaje się tym bardziej konieczne, że po 2010 r. będziemy
mieli do czynienia z nasilającym się procesem zmniejszania i starzenia się zasobów pracy. Należy w związku z tym liczyć się z ograniczeniem absorpcji nowych
technik i technologii wytwarzania, zmniejszeniem innowacyjności pracowników
i większą ich skłonnością do działań zachowawczych charakteryzujących na ogół
osoby w starszych grupach wieku. Dlatego też, w celu poprawy sytuacji na rynku
pracy, wobec którego zjawiska demograficzne mają charakter obiektywny, a kompensujące oddziaływanie procesów migracyjnych, jak już wcześniej wspomniano,
ma mocno ograniczone znaczenie, podstawowym kierunkiem działania powinno
być wspomaganie i pobudzanie aktywności zawodowej ludności. Problemem jest
jednak efektywność tego rodzaju działań, ponieważ zagregowany poziom aktywności zawodowej ludności wynika z decyzji jednostek o podjęciu, zaprzestaniu lub
zmianie zatrudnienia, w których kierują się zespołem czynników o charakterze
ekonomicznym, społecznym, obyczajowym czy mentalnym, a próba ich kształtowania zawsze obarczona jest niepewnością. Warto jednak określić czynniki wyraźnie stymulujące proces aktywizacji zawodowej ludności. Zaliczono do nich 78 :
− wzrost poziomu wykształcenia (umiejętności i kwalifikacji zawodowych)
osiągany w drodze rozwoju i zwiększania dostępności edukacji tak szkolnej, jak
i ustawicznej,
− rozwój nietypowych form zatrudnienia następujący jako wynik zmian strategii podmiotów gospodarczych oraz jeden ze sposobów zmniejszania nierównowagi na współczesnych rynkach pracy,
__________
78
68
E. Kryńska, Zmiany wielkości i struktury podaży pracy…, op. cit., s. 81 i nast.
− zwiększenie atrakcyjności pracy jako źródła dochodu wobec źródeł alternatywnych, mające na celu wzrost motywacji do poszukiwania pracy,
− przeciwdziałanie dyskryminacji ograniczającej dostęp do zatrudnienia niektórych osób i całych grup społecznych.
Przyjmując dla osób starszych wymieniony zespół czynników stymulujących
proces aktywności zawodowej, należałoby podkreślić równocześnie, że ich wykorzystanie powinno uwzględniać w większości przypadków potrzebę podejścia
zindywidualizowanego, dostosowanego do wymagań pojedynczych osób. Korzystając z doświadczeń innych krajów, trzeba w Polsce zwrócić szczególną uwagę
na poprawę funkcjonowania otoczenia pracy osób starszych, a zwłaszcza zwiększyć ich dostęp do edukacji oraz poprawić skłonność do mobilności edukacyjnej.
Istota zagadnienia tkwi bowiem nie tylko w tym, by osoby w starszym wieku były
zmuszone do pracy, ale by ją świadczyły ze świadomością swych wysokich kompetencji tak bardzo pożądanych na współczesnych rynkach pracy.
Niewątpliwie wykładniczo rosnący rozwój technologii informatycznej doprowadzić musi także do głębokich zmian w edukacji i kształceniu. Konieczne jest
opracowanie takich programów i metod nauczania, by komputery stały się normalnymi narzędziami w pracy z uczniem, lecz nie eliminowały metod i form twórczego
myślenia. Należy zbadać zapotrzebowanie na tego typu pomoce i określić stawiane
im wymagania, wykorzystując w tym celu samorządy lokalne, które są w stanie
najlepiej określić faktyczne potrzeby i optymalne kierunki ich realizacji. Stosowanie
przez szkoły tych zasad powinno być zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niezbędna jest również stała stymulacja rozwoju produkcji elektronicznych środków dydaktycznych. Trzeba stworzyć edukacyjne bazy danych, biblioteki
pomocy elektronicznych i multimedialnych dla uczniów wszystkich typów szkół.
Zmiana programów nauczania powinna iść w parze z uzupełnieniem wyposażenia
szkół w narzędzia teleinformatyczne i szkoleniem nauczycieli. W związku
z dynamicznym rozwojem technik informacyjnych konieczne jest wreszcie opracowanie systemu powszechnego kształcenia ustawicznego, umożliwiającego poznawanie nowych rozwiązań technicznych. Obecny rozwój należy przecież jeszcze do
pokolenia, które w większości z technologią komputerową spotkało się stosunkowo
niedawno i dzisiaj często nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości społecznej. Dlatego też systemem takim trzeba objąć w pierwszej kolejności ludzi, dla
których korzystanie z teleinformatyki jest w pracy niezbędne. Powinien on również
zagwarantować dostosowanie ludzi starszych do nowych warunków pracy i życia 79 .
Kształcenie ustawiczne powinno obejmować zarówno użytkowników informatyki, jak i tworzących ją specjalistów, umożliwiając weryfikację umiejętności
jednych i drugich. W tym celu konieczne jest uznanie jednolitego punktu odniesienia dla powszechnych umiejętności w zakresie technik informatycznych. Uzupełnieniem programu kształcenia ustawicznego dla pracowników powinien być
program edukacyjny, ukierunkowany na promocję zastosowań teleinformatyki
__________
79
T. Kacprzak, Edukacja informatyczna w Polsce, w: E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych
i średnich…, op. cit., s. 145 i nast.
69
w działalności gospodarczej, przeznaczony dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.
Trzeba stworzyć i wspierać centra informacji, szkolenia i transferu technologii
zwłaszcza w celu zwiększenia wykorzystania teleinformatyki w małych i średnich
przedsiębiorstwach, szczególnie na obszarach wiejskich 80 . Nie ulega jednak wątpliwości, iż kształcenie ustawiczne musi być oparte na solidnych podstawach
wynikających z edukacji formalnej. W ramach edukacji nieformalnej uczeń, nauczyciel, pracownik itd. powinien rozwijać swoje zainteresowania i aktualizować
wiedzę w tym kierunku, który jest mu potrzebny.
Niemałą rolę w działaniach związanych z kształceniem ustawicznym odgrywa
rząd, którego zadaniem jest promowanie edukacji informatycznej. Powinien on
być nią zainteresowany z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, rząd jest
dostawcą usługi kształcenia informatycznego w ramach edukacji formalnej i powinien dbać o wysoką jej jakość. Po drugie, rząd powinien być też zainteresowany wspieraniem rozwoju edukacji nieformalnej zarówno w dziedzinie samokształcenia, jak i w kreowaniu rynku usług edukacyjnych z tego względu, że
znacząco odciąża to budżet państwa. Głównymi adresatami takich działań powinny być samorządy lokalne, które kierowałyby je na te obszary, gdzie są najbardziej potrzebne i dają podstawy sądzić, że środki przeznaczone na ten cel będą
najbardziej efektywnie wykorzystane. Duża rola przypada także wszelkim inicjatywom pozarządowym, które powinny jednak być objęte patronatem odpowiednich instytucji państwowych, co podniosłoby ich rangę.
Pozostając w obszarze korzyści dla budżetu związanych z propagowaniem i rozwojem edukacji informatycznej, nie sposób przemilczeć kwestie osób niepełnosprawnych. Umożliwiając takim osobom kształcenie informatyczne, można niejednokrotnie przywrócić je do życia społecznego i dać im szansę na normalną pracę,
zamiast wypłacać wysokie renty czy zasiłki. Podobna uwaga może odnieść się do
osób starszych.
Generalnie w interesie państwa jest stworzenie jak największej dostępności
obywateli do edukacji informatycznej, a w interesie obywateli jest wykorzystywanie tych możliwości.
W drugiej publikacji 81 będącej wynikiem prac badawczych prowadzonych przez
ekspertów Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu „Wykluczenie
cyfrowe na rynku pracy” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (nr 0864/B/H03/2008/35) ukazane zostały problemy wykluczenia cyfrowego w odniesieniu do populacji pracodawców, pracowników oraz bezrobotnych. Głównym celem naukowym projektu było określenie skali, zakresu i skutków wykluczenia cyfrowego na polskim rynku pracy. Osiągnięciu tego celu
posłużyły cele szczegółowe:
− identyfikacja barier wdrażania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
__________
80
81
70
Tamże.
E. Kryńska, Ł. Arendt, red. nauk, Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy…, op. cit.
− identyfikacja grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz
− określenie mechanizmu powstawania wykluczenia cyfrowego.
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych oraz badań
jakościowych ze wszystkimi wskazanymi wcześniej grupami respondentów uznano,
że wykluczenie cyfrowe jest zjawiskiem wielowymiarowym i ma w związku z tym
konsekwencje dla rynku pracy zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Nie
ma przy tym wątpliwości co do tego, że korzystanie z ICT oddziałuje pozytywnie
na sytuację osoby na rynku pracy, głównie ze względu na jej większą aktywność
zawodową, możliwość podjęcia lepiej płatnej pracy oraz większą skłonność do
podejmowania kształcenia 82 . Szczególnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym są
bezrobotne kobiety oraz osoby ze starszych grup wieku i osoby o niskim poziomie
wykształcenia. Poza tym narażeni na wykluczenie cyfrowe są pracownicy nieświadomi koniczności nabywania e-umiejętności. Pozornie w większym stopniu zdają
sobie z tego sprawę osoby poszukujące pracy, tym niemniej ich determinacja w tej
dziedzinie przynosi niewielkie efekty, ponieważ bardzo często nie chcą zmieniać
swojego zawodu, co tym samym lokuje je w grupie tzw. zwiększonego ryzyka.
Z punktu widzenia popytowej strony rynku pracy wykluczenie cyfrowe jest
determinantą produktywności przedsiębiorstw, ich innowacyjności i konkurencyjności. Stopień wykorzystania potencjału ICT w przedsiębiorstwach, szczególnie mikro i małych, jest jednak niewielki. Technologie te wykorzystywane są
głównie do obsługi klienta, podczas gdy inne obszary biznesowe w znacznej liczbie podmiotów nadal pozostają niezinformatyzowane. Ma to poważne konsekwencje dla możliwości przeciwdziałania digital divide.
Wielowymiarowość wykluczenia cyfrowego sprawia, że trudno określić dokładnie jego skalę. Jeśli za miarę przyjąć liczbę komputerów z dostępem do Internetu, można uznać, że w gospodarstwach domowych, skala tego zjawiska jest
coraz mniejsza i wynosi ok. 20%, a w przedsiębiorstwach jeszcze mniej 83 . Prawdopodobnie poziom ten będzie się jednak utrzymywał, głównie ze względu na
zachodzące zjawiska dyfuzji, czyli zastępowania starszych rozwiązań technologicznych nowszymi.
Znaczenie wykluczenia cyfrowego ma charakter zróżnicowany w zależności
od statusu zasobów pracy na rynku pracy. Bezrobotni, wykorzystując porównywalnie często technologie informacyjne i telekomunikacyjne do poszukiwania
zatrudnienia, jednocześnie bardzo często deklarują brak istotnego związku technologii ICT z efektywnym poszukiwaniem zatrudnienia, czyli podjęciem pracy.
W szczególności dotyczy to osób powyżej 45. roku życia, które zarówno rzadziej
korzystają z tej technologii w procesie poszukiwania pracy, jak mają największe
trudności z podejmowaniem pracy, w której wymagane są tego rodzaju umiejęt__________
82
Podobne wnioski znalazły się także w innych publikacjach. Por. J. Czapiński, T. Panek, red.,
Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
83
Por. Ł. Arendt, Wykluczenie cyfrowe na polskim rynku pracy – podsumowanie, wnioski, rekomendacje, w: E. Kryńska, Ł. Arendt, red. nauk, Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy…, op. cit., s. 190.
71
ności. Ich adaptacja do zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów
gospodarczych jest również najtrudniejsza.
Niemałe znaczenie w określaniu skali zjawiska wykluczenia cyfrowego ma
identyfikacja głównych barier dostępu do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Najważniejsze znaczenie w odniesieniu do przedstawicieli strony
podażowej rynku pracy w Polsce ma bariera umiejętności, mimo deklaratywnie
pozytywnej ich opinii w tej dziedzinie. Dotychczasowe kompetencje informatyczne są bowiem nieadekwatne do zmian wynikających z tempa i zakresu wdrażania nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Wynika to jednoznacznie z przeprowadzonego w ramach badań testu kompetencji. Poza tym
czynnikiem determinującym jest również ograniczona skłonność do aktywności
edukacyjnej, co szczególnie zauważane jest wśród populacji pracujących i pomimo
dotychczasowego ich przekonania o niewielkiej korelacji umiejętności informatycznych z możliwością utrzymania stanowiska pracy, takie podejście może w przyszłości przyczynić się do zasadniczych zmian w tym zakresie. Generalnie niska skłonność edukacyjna zasobów pracy i pracodawców potęguje problem wykluczenia
cyfrowego, gdyż system edukacji szkolnej nie zapewnia odpowiedniego przygotowania do pracy z komputerem i Internetem. Dotyczy to wprawdzie głównie ludzi
starszych, którzy nie mieli możliwości korzystania z tego typu zajęć w szkole, ale
również ludzie młodzi nie byli zadowoleni z wiedzy nabytej w tym zakresie
w ramach edukacji szkolnej.
Wyróżniamy cztery rodzaje barier, mianowicie mentalną − przejawiającą się brakiem jakiegokolwiek doświadczenia z ICT, materialną − rozumianą, jako brak
komputera i podłączenia do Internetu, umiejętności − związaną z obsługą sprzętu i programów i wykorzystania − związaną z ograniczeniami w możliwościach pełnego
wykorzystania ICT. Por. Ł. Arendt, Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno – empiryczne w: E. Kryńska, Ł. Arendt, red. nauk., Wykluczenie cyfrowe na rynku
pracy…, op. cit., s. 29.
Równie ważna jest bariera materialna, która jednak w głównej mierze dotyczy
bezrobotnych. Z uwagi na to, że standard dostępu materialnego wyznaczany przez
rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, wykluczenie cyfrowe
może mieć również istotny wpływ na poziom i skalę ich absorpcji w przedsiębiorstwach. Podmioty, które nie nadążają za rozwojem technologii powoli stają się również wykluczone cyfrowo w wymiarze materialnym. W nich także najczęściej
mamy do czynienia z barierą wykorzystania, chociaż w przypadku braku zainteresowania korzystaniem z ICT przez reprezentantów zasobów pracy, to ograniczenie
może odgrywać istotną rolę. Jest to ważne, ponieważ występuje istotna współzależność między barierą umiejętności i barierą wykorzystania, które łącznie warunkują
przydatność danego pracownika lub kandydata na pracownika w procesach gospodarowania, a w szczególności w realizowaniu zadań przez podmioty gospodarcze.
Zarówno wśród bezrobotnych, jak i pracujących występowanie wykluczenia
cyfrowego też jest związane z barierą mentalną wynikającą z braku zainteresowania nabywaniem umiejętności obsługi komputera lub Internetu oraz nieatrakcyj-
72
nością nowych technologii. W związku z tym można zakładać, że właśnie te grupy w największym stopniu będą narażone na ulokowanie we wtórnym segmencie
rynku pracy, bez perspektyw na zatrudnienie, awans zawodowy czy wysokie wynagrodzenie.
Z dotychczasowych rozważań wynika, że najważniejsze znaczenie dla ograniczania zjawiska wykluczenia cyfrowego na polskim rynku pracy powinny mieć
działania, mające na celu zamykanie luki umiejętności, a obejmujące rozwój kapitału
ludzkiego zasobów pracy. Niezbędne jest także budowanie i dostosowywanie istniejącej infrastruktury dostępu do Internetu tak, aby spełniała ona standardy europejskie.
Istotną rolę powinny odgrywać w tym zakresie działania o charakterze systemowym, rozpatrywane w kategoriach wytycznych lub zaleceń, a nie gotowych rozwiązań, wzmacniające pozycję edukacji szkolnej i pozaszkolnej w nabywaniu umiejętności ICT. Szczególnie w odniesieniu do bezrobotnych i pracujących w praktyce
gospodarczej należałoby podjąć starania w kierunku promowania kształcenia ustawicznego. Tego rodzaju postępowanie mogłoby bowiem zarówno zwiększyć szanse
na podjęcie satysfakcjonującej pracy, jak i ograniczyć znaczenie wykluczenia cyfrowego w utrzymaniu dotychczasowego stanowiska pracy. Ten ostatni wniosek
jest powiązany także z koniecznością zmian w polityce zarządzania kapitałem
ludzkim w przedsiębiorstwach, ponieważ obecny sposób zarządzania i szkolenia
pracowników pozostawia wiele do życzenia. Wzmocnienie roli kształcenia w miejscu pracy, a także wykorzystanie w tym celu zakładowego funduszu szkoleniowego
jako ustawowego instrumentu wspomagającego kształcenie ustawiczne pracowników, nie znalazły jeszcze właściwego odzwierciedlenia tak w praktyce polskich
firm, jak i licznych nowelizacjach programów nauczania.
Realizacja projektu, którego wyniki zostały zaprezentowane w publikacji, pozwoliła na zidentyfikowanie skali i skutków wykluczenia cyfrowego na polskim
rynku pracy oraz wypracowanie rekomendacji służących ograniczaniu znaczenia
tego zjawiska dla kształtowania się sytuacji na tym rynku.
2.1.6. Wdrażanie modelu flexicurity
Model flexicurity 84 jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed rynkami pracy krajów Unii Europejskiej, związane głównie ze skalą i trwałością bezrobocia
oraz sprawnością i efektywnością funkcjonowania aktywnej polityki rynku pracy.
Model ten oznacza politykę, która podejmuje z jednej strony próbę uelastycznienia rynków pracy oraz organizacji i stosunków pracy, a z drugiej – poprawę bez__________
84
Nazwa model flexicurity powstała z połączenia dwóch konkurencyjnych w istocie względem
siebie kategorii: flexibility (elastyczność)) i security (bezpieczeństwo). Z uwagi na to, że flexicurity jest
raczej procesem, w potocznej interpretacji można taktować to pojęcie jako dochodzenie do równowagi
między elastycznością i bezpieczeństwem na rynku pracy, ponieważ proces ten jest podejmowany
świadomie przez podmioty działające na tym rynku. Por. E. Kryńska, red. nauk., Wstęp, w: Flexicurity
w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku pracy, Warszawa 2009, s. 7.
73
pieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego, zwłaszcza grup zmarginalizowanych, znajdujących się w trudnym położeniu na rynku pracy i poza nim 85 .
Ze względu na to, że zarówno pojęcie bezpieczeństwa, jak i elastyczności mają
charakter wielowymiarowy, osiąganie równowagi między tymi elementami modelu zostało uznane za jedno z najważniejszych podejść do realizacji polityk zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to tym ważniejsze, że
obecnie kraje te charakteryzują się różnym poziomem implementacji zastosowania podejścia do flexicurity w polityce zatrudnienia. Polska znajduje się w gronie
tych, które całościowe wdrożenie modelu na rynku pracy mają jeszcze przed sobą.
Celem projektu była ocena poziomu wdrożenia analizowanego modelu flexicurity na polskim rynku pracy oraz sformułowanie rekomendacji dla dalszych
działań pozwalających na osiągnięcie celów sformułowanych w ramach Strategii
Lizbońskiej, Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz w dokumentach krajowych
określających kierunki polityki rynku pracy w Polsce, szczególnie w Krajowym
Programie Reform na lata 2008–2011. Badania koncentrowały się na dwóch zasadniczych komponentach modelu flexicurity, mianowicie na tworzeniu i udoskonalaniu skutecznej, aktywnej polityki rynku pracy oraz budowaniu nowoczesnych systemów zabezpieczenia społecznego. Poza tym ich integralną część stanowił blok
poświęcony implementacji tego modelu na poziomie przedsiębiorstw. W ramach
projektu wytyczono priorytetowe kierunki działań, sformułowano zalecenia odnoszące się do ich równoległego i skoordynowanego wdrażania, jak również opracowano propozycje harmonogramu ich podejmowania i realizacji do 2011 r.
Przeprowadzone analizy umożliwiły sformułowanie zarówno ogólnych, jak
i szczegółowych wniosków i rekomendacji. Generalny wniosek był taki, że koncepcja flexicurity w polskiej polityce zatrudnienia jest wdrażana dość opieszale i dopiero w ostatnim okresie zaobserwowano zmiany pozwalające oczekiwać w dającej się
przewidzieć perspektywie w pełni ukształtowanego modelu elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy. Do tych zmian należałoby głównie zaliczyć nowe rozwiązania znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy odnoszące się zwłaszcza do zwiększenia zarówno oferty instrumentów, jak
i zbiorowości uprawnionych do korzystania z programów aktywnej polityki rynku
pracy (ALMP). Jest to tym bardziej ważne, że polski model flexicurity – jak uznali
eksperci – powinien opierać się w głównej mierze na rozwiniętej, adekwatnej do
potrzeb, aktywnej polityce rynku pracy, której wyznacznikiem będzie poprawa
efektywności i skuteczności jej instrumentów oraz objęcie nią większej liczby bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem, szczególnie długotrwałym, co związane jest jednak również ze zwiększeniem środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia. Jest to warunek konieczny, natomiast warunkiem wystarczającym jest
poprawa funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz rozwinięcie przez
nie współpracy z partnerami społecznymi w obszarze kierowania tych środków.
__________
85
74
Tamże.
Wymaga to zwiększenia liczby i podwyższenia kwalifikacji pracowników, a także
pewnych zmian w procesie podejmowania decyzji i organizacji pracy.
Drugim filarem modelu flexicurity w Polsce powinien stać się rozwój kształcenia ustawicznego możliwy poprzez promowanie zarówno wśród pracowników,
jak i pracodawców. Promocji tej powinien towarzyszyć proces tworzenia nowych
i rozbudowa istniejących instytucji edukacji ustawicznej, które oferowałyby programy i formy nauczania adekwatne do potrzeb i możliwości zasobów pracy.
Niemałą rolę w tym przypadku powinny odgrywać opracowane systemy zachęt
do inwestowania w kształcenie ustawiczne, kierowanych do obu populacji.
Dla polskiego modelu flexicurity ważne jest również tworzenie nowoczesnych
systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to komponent najtrudniejszy do
wprowadzenia w życie, ponieważ wiąże się z podejmowaniem decyzji często wykluczających jednoczesną poprawę co najmniej kilku elementów kształtujących
w takim samym stopniu sytuację na rynku pracy 86 . Nie zwalnia to jednak z konieczności poszukiwania takich rozwiązań w obszarze nowoczesnych systemów
zabezpieczenia społecznego, które – w większym niż obecnie stopniu – pozwoliłyby na połączenie elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy. Powinny one
stwarzać przede wszystkim warunki do aktywizacji zawodowej, a nie motywować
do bierności zawodowej. W tym celu niezbędne byłoby dokonanie całościowego
przeglądu świadczeń społecznych, a następnie ich zreformowanie w pożądanych
kierunkach.
Dla polskiego modelu flexicurity ważne są warunki umów o pracę. Biorąc pod
uwagę rozwiązania przyjęte w polskim prawie, sytuację w tej dziedzinie należałoby ocenić pozytywnie, ponieważ elastyczność zatrudnienia zapewniona jest
poprzez wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia. Zupełnie inaczej problem
ten wygląda w opiniach zwłaszcza pracowników, przez których tego rodzaju zatrudnienie traktowane jest często jako gorsze, niegwarantujące zaspokojenia indywidualnych aspiracji materialnych i pozamaterialnych. W celu ograniczenia
tych oporów i zachowania zasady równego traktowania, należałoby dążyć do
zapewnienia pracownikom zatrudnionym w takich formach identycznych warunków zatrudnienia, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym w systemie tradycyjnym. Powinna być przy tym bezwzględnie przestrzegana zasada dobrowolności pracy w formie nietypowej, przy czym jej podejmowanie powinno być
zawsze uzasadnione względami racjonalnymi i nie może być nadużywane przez
pracodawców w celu redukcji zobowiązań.
W tworzeniu i wdrażanie modelu flexicurity aktywnie powinni uczestniczyć
partnerzy społeczni i pozostali interesariusze, co jest w Polsce możliwe ze względu na dobre rozwiązania prawne w tej dziedzinie. Projekty dokumentów wypracowanych w takim partnerstwie lub ich ostateczne wersje powinny być udostępniane nie tylko bezpośrednio zainteresowanym uczestnikom dialogu społecznego,
__________
86
Por. E. Kryńska, Dalsze wdrażanie koncepcji flexicurity w Polsce – wnioski i rekomendacje,
w: E. Kryńska, red. nauk., Flexicurity w Polsce…, op. cit. s. 200.
75
ale również całemu społeczeństwu, które powinno równocześnie je opiniować za
pośrednictwem Internetu. Konieczne jest jednak w tym przypadku wypracowanie
jednolitego stanowiska, co może stanowić poważną barierę. Dlatego też potrzebne
jest zrozumienie, że wypracowanie odpowiedniego dla polskich warunków modelu
sprawi, iż jego beneficjentami w równym stopniu będą pracodawcy i pracownicy.
Działania szczegółowe, których realizacja umożliwiłaby efektywne wdrażania
modelu flexicurity, podzielono na trzy komponenty. Pierwszym było wspomaganie aktywnej polityki rynku pracy, gdzie sugerowano aż 14 kierunków postępowania. Zaliczono do nich konieczność:
− zwiększenia środków na aktywną politykę rynku pracy,
− zmiany struktury wydatkowania środków na aktywną politykę rynku pracy,
− zmiany systemu oceny efektywności instrumentów aktywnej polityki rynku
pracy,
− budowy i wdrożenia metod, narzędzi i procedur diagnozowania potrzeb
kwalifikacyjnych na lokalnym rynku pracy,
− poprawy sposobu naboru uczestników aktywnej polityki rynku pracy,
− zindywidualizowanego podejścia do korzystających z usług publicznych
służb zatrudnienia,
− poprawy instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, w tym szczególnie
przygotowania zawodowego dorosłych,
− poprawy procedur udostępniania i realizacji programów rynku prac, inicjowanych przez ministra właściwego do spraw pracy,
− poprawy informacji o instytucjach, usługach i instrumentach rynku pracy,
− monitorowania poszukiwania pracy przez bezrobotnego,
− zmian legislacyjnych dotyczących pośrednictwa pracy świadczonego przez
agencje zatrudnienia,
− kontraktowania usług rynku pracy,
− wprowadzenia gwarancji warunków zatrudnienia dla pracodawców oraz
− wzmocnienia sektora ekonomii społecznej.
Tak szerokie spektrum problemów odnoszących się do aktywnej polityki rynku
pracy, uwzględnionych w zaleceniach umożliwiających przyspieszenie wdrażania
modelu flexiciurity w Polsce, może świadczyć o występujących w tej dziedzinie
istotnych niedociągnięciach, co zresztą wcześniej pojawiło się już w rozważaniach związanych z prezentacją APRP prowadzonej w naszym kraju. Konieczność ich uwzględnienia wydaje się zatem bezsporna zarówno z punktu widzenia
wdrażania modelu, jak i poprawy sytuacji na rynku pracy. Trzeba podkreślić, że
wiele tego rodzaju sugestii znajduje się również w innych opracowaniach 87 . Dotyczy to w szczególności indywidualizacji działań skierowanych do osób poszu__________
87
Por. m.in. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010; M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2005,
op. cit.
76
kujących pracy, jak też zmiany sposobu oceny efektywności poszczególnych
instrumentów APRP. Konieczność indywidualizacji działań pojawia się w studiach przypadków, w których prezentowane są modele działania służb zatrudnienia w innych państwach.
Drugim rekomendowanym zakresem działań była konieczność tworzenia nowoczesnych systemów zabezpieczenia społecznego. W ramach tego komponentu dokonano analizy wpływu wybranych elementów systemu zabezpieczenia społecznego na stan i strukturę bezrobocia. Proponowane działania odnoszą się w związku
z tym jedynie do wybranych części systemu zabezpieczenia społecznego, zaś uwagi
dotyczące całości systemu zawarte zostały w jednym z podrozdziałów raportu. Biorąc to pod uwagę, działaniem niezbędnym z punktu widzenia poprawy systemu
ubezpieczeń społecznych byłoby przede wszystkim wzmocnienie funkcji zasiłków
dla bezrobotnych, zwłaszcza motywacyjnej i dochodowej. Pierwszą propozycją,
zmierzającą do wzmocnienia funkcji motywacyjnej zasiłków dla bezrobotnych jest
wypłacanie skumulowanej, pozostałej kwoty zasiłku przed upływem okresu jego
pobierania. Takie rozwiązanie może wzbudzić zainteresowanie aktywnym poszukiwaniem pracy przed upływem okresu zasiłkowego, co skutkować będzie skróceniem okresu trwania zasiłkobiorcy. Propozycja druga, to powiązanie zasiłku dla
bezrobotnych z wynagrodzeniem uzyskiwanym w utraconym miejscu pracy.
Zmniejszanie zasiłku w miarę wydłużania okresu bezrobocia powinno motywować osoby bezrobotne do szybkiego znalezienia miejsca pracy.
Modyfikowanie ubezpieczeń społecznych powinno polegać również na eliminowaniu z grupy zarejestrowanych bezrobotnych tych, którzy rejestrują się jedynie dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu niezbędne byłoby
przeniesienie opłacania składek z urzędów pracy do innej instytucji, choć – zdaniem ekspertów – nie miałoby to charakteru rozwiązania ostatecznego i w związku z tym nie było przez nich akceptowane. Występowanie nadużyć nie świadczy
bowiem o tym, że cały system jest zły, wskazuje natomiast, iż wymaga dodatkowej
regulacji. Przeciwdziałaniem tej patologii, będącej skutkiem nieszczelności kontroli, powinno być rozdzielenie statusu bezrobotnego z uprawnieniami do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe regulacje w tej dziedzinie powinny precyzyjniej
określać definicję osoby bezrobotnej (bardziej rygorystyczne warunki i kryteria
potwierdzania statusu bezrobotnego, a w szczególności wnikliwsze metody sprawdzania gotowości bezrobotnego do podjęcia pracy, jak również jego udziału w aktywnych programach rynku pracy oraz aktywności w zakresie poszukiwania pracy).
Zaproponowane działania odnoszące się do modyfikowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce pod kątem wdrażania modelu flexicurity mają przede
wszystkim wymiar systemowy. Ich niezbędność nie podlega dyskusji zwłaszcza
wówczas, gdy mamy na uwadze poprawę bezpieczeństwa socjalnego przy równoczesnych ograniczeniach wynikających z deficytu budżetowego. Równocześnie
ważne jest, aby ten system umożliwiał aktywizację zawodową osób poszukujących pracy i bezrobotnych, ponieważ wówczas może wpływać bezpośrednio na
sytuację na lokalnych i regionalnych rynkach pracy.
77
Trzeci komponent wdrażania modelu flexicurity dotyczył możliwości jego implementacji na poziomie przedsiębiorstw. Zaproponowane w tym zakresie działania
miały jedynie charakter rekomendacji, bez określenia harmonogramu wprowadzenia,
co wynikało z ich jednostronności − nie uwzględniały opinii partnerów społecznych.
W ramach tego komponentu zaproponowane zostały następujące działania 88 :
1) zwiększenie wykorzystania elastycznych form zatrudnienia,
2) poprawa zaangażowania pracodawców w działania podnoszące kwalifikacje pracowników,
3) poprawa wykorzystania instrumentów aktywnej polityki rynku pracy.
W działaniu pierwszym rekomendowane były przede wszystkim zmiany legislacyjne dotyczące zwiększania elastyczności istniejących już obecnie w rozwiązaniach prawnych nietypowych form zatrudnienia, wprowadzenia nowej umowy,
tzw. umowy projektowej, zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia tymczasowego,
umożliwienia nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych osobom, które wcześniej pracowały na podstawie umów cywilno-prawnych, jak również usunięcia
przepisów dyskryminujących osoby pracujące lub skłonne do podjęcia pracy
w niepełnym wymiarze czasu. Propozycje dotyczyły również zmian instytucjonalno-organizacyjnych, jak: wspieranie tworzenia modelowych rozwiązań społecznej odpowiedzialności biznesu, promowanie wdrażania elastycznych form zatrudnienia, podniesienie wiedzy i świadomości wśród pracodawców i pracowników
o korzyściach i kosztach, wadach i zaletach płynących z poszczególnych elastycznych form pracy 89 .
W działaniu drugim, w celu zwiększenia zainteresowania pracodawców procesami kształcenia pracowników proponowano m.in. wprowadzenie 90 :
− obowiązku współfinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
− systemu kredytów preferencyjnych,
− zmian w rozliczeniach z urzędem skarbowym zabezpieczających pracodawców oraz
− systemu prognozowania popytu na pracę w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.
Jedną z ważnych rekomendacji było podniesienie poziomu efektywności wydatkowanych środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Problem ten jest bardzo istotny, ponieważ, jak wynika z innych badań 91 , pracodawcy
__________
88
Por. E. Kryńska, Dalsze wdrażania koncepcji flexicurity w Polsce…, op. cit., s. 216 i nast.
Kompleksowe rozpoznanie tego problemu zawarte jest w publikacji: E. Kryńska, red., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
Rola pracy tymczasowej w aktywizowaniu zasobów pracy znalazła odzwierciedlenie w treści publikacji dotyczącej rynku pracy Podkarpacia, por. H. Sobocka-Szczapa, red. nauk., Czas na pracę –
praca na czas. Wyniki badań i analiz w województwie podkarpackim, IPiSS, Warszawa 2006.
90
Tamże, s. 218.
91
E. Kryńska, red. nauk., Kształcenie ustawiczne pracowników. Wyniki badań w Polskich podmiotach gospodarczych, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008.
89
78
nader rzadko korzystają ze środków unijnych jako instrumentu wspomagającego
kształcenie ustawiczne pracowników.
Wśród rekomendacji dotyczących zwiększenia wykorzystania instrumentów
aktywnej polityki rynku pracy przez pracodawców w ramach tworzenia polskiego
modelu flexicurity zwrócono uwagę przede wszystkim na popularyzowanie programów rynku pracy i instrumentów mieszczących się w ich ramach, uproszczenie
przepisów prawnych dotyczących procedur stosowania poszczególnych instrumentów, usprawnienie funkcji pośrednictwa pracy, upowszechnienie informacji
o wszystkich rodzajach świadczeń dla pracodawców w ramach usługi poradnictwa
zawodowego oraz zwiększenie wysokości refundacji z tytułu zatrudnienia osoby na
stanowisku objętym pracą interwencyjną.
Rekomendacje te powinny przyczynić się do poszerzenia współpracy między kadrą menedżerską polskich przedsiębiorstw a publicznymi służbami zatrudnienia.
Może to jednak nastąpić tylko wówczas, kiedy działania te przyniosą rezultat w postaci zwiększenia efektywności firm mierzonej rachunkiem zysków i strat. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że współpraca przedsiębiorców z PSZ jest nader
ograniczona, co z jednej strony wynika z niewielkiej liczby ofert pracy wpływających do urzędów pracy, z drugiej zaś z ograniczonej zgodności między skierowaniami do pracy i oczekiwaniami pracodawców. Wyjątkiem w tym przypadku są
tylko niektóre programy, realizowane w ramach aktywnej polityki rynku pracy.
Generalnie opisane działania mają charakter kompleksowy i mogą wpłynąć na
przebieg dalszego wdrażania modelu flexicurity w Polsce, a tym samym na
zwiększenie skuteczności i efektywności realizowanej aktywnej polityki rynku
pracy. Elastyczność i bezpieczeństwo są bowiem determinantą poprawy sytuacji
na rynku pracy, a równocześnie odpowiedzią na wyzwania stające przed tym rynkiem na progu XXI wieku.
2.1.7. Porównania międzynarodowe w badaniach rynku pracy
Zmiany zachodzące na polskim rynku pracy w badaniach prowadzonych w skali
makroekonomicznej często były przedmiotem analiz porównawczych, które umożliwiały rekomendowanie kierunków działania przyczyniających się do większej
spójności ekonomicznej Polski z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Mają
one istotny walor poznawczy przede wszystkim ze względu na możliwość implementowania rozwiązań związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Doświadczenia krajów o wiele dłużej realizujących zasady mechanizmu rynkowego, wprowadzane do praktyki gospodarczej na zasadzie „dobrych praktyk”, mogą w znacznie
krótszym okresie przyczynić się do udoskonalenia działań prowadzonych w celu
ograniczenia bezrobocia i zmniejszenia uciążliwości związanych z pozostawaniem w statusie bezrobotnego.
79
M. Wojdyło-Preisner, Z. Wiśniewski i K. Zawadzki 92 przeanalizowali rynki
pracy Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Szwecji i Danii pod kątem sytuacji, instytucji, środków aktywnej polityki rynku pracy oraz ewaluacji funkcjonujących w tych
krajach programów zatrudnienia. Działanie rynku pracy jest tam podporządkowane trzem modelom gospodarki rynkowej:
1) modelowi wolnej gospodarki rynkowej (Wielka Brytania),
2) modelowi społecznej gospodarki rynkowej (Niemcy),
3) modelowi państwa dobrobytu (Szwecja i Dania).
W systemie wolnej gospodarki rynkowej mamy do czynienia ze zderegulowanym rynkiem pracy oraz niskimi standardami prawa pracy i ubezpieczenia
społecznego, co wiąże się z ograniczonym zakresem interwencji państwa w przypadku wystąpienia bezrobocia. Tym samym wydatki państwa na politykę rynku
pracy kształtują się na poziomie niezwykle niskim. Relatywnie niskie są również
zasiłki dla bezrobotnych, które równocześnie wypłacane są przez krótki okres.
Podejście takie oddziałuje aktywizująco na bezrobotnych w tym sensie, że zmusza ich do intensywnego poszukiwania pracy i podejmowania jej niezależnie od
poziomu oferowanego wynagrodzenia. W rezultacie powstaje sektor niskich płac
i grupa osób określana jako working poor 93 .
Społeczna gospodarka rynkowa cechuje się wysokim stopniem instytucjonalnej kooperacji między pracą, kapitałem i państwem. Strukturę tej kooperacji można określić jako instytucjonalnie koordynowaną elastyczność. Polityka państwa
w społecznej gospodarce rynkowej zorientowana jest na tworzenie indywidualnych, elastycznych możliwości na rynku pracy, w rezultacie których można
w sposób powszechnie uznawany za dopuszczalny sprowadzić sprzeczne interesy
gospodarcze i społeczne na płaszczyznę jednoznacznych rozwiązań. Dominuje tu
tradycja korporacyjnego rozwiązywania problemów społecznych, zasada solidaryzmu i rozbudowany system ubezpieczeń społecznych. Obecnie społeczna gospodarka
rynkowa przechodzi wiele reform, wśród których najwięcej kontrowersji w zakresie
rynku pracy wzbudzały reformy Hartza w Niemczech. Polegały one na 94 :
1) zwiększeniu skuteczności i efektywności świadczonych usług i instrumentów polityki rynku pracy,
2) aktywizowaniu bezrobotnych poprzez egzekwowanie zasady wypełniania
praw i obowiązków, a w szczególności zmianę systemu korzyści, sankcje oraz
uznanie za priorytetowe tych instrumentów polityki rynku pracy, które wspomagałyby aktywne zachowania bezrobotnych, jak również podwyższenie opłacalności
pracy,
__________
92
Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
93
Z Wiśniewski, Wprowadzenie, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku
pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, s. 11−12.
94
L. Jacobi, J. Kluve, Before and After the Hartz Reforms: The Performance of Active Labour
Market Policy in Germany, Bonn 2006, s. 10.
80
3) wspieraniu rynku pracy poprzez deregulację tego rynku, co w szczególności
dotyczyłoby sektora pracy tymczasowej, a także wymagałoby zmian w zakresie prawa pracy związanych z ograniczeniami zwolnień pracowników zatrudnionych na
czas nieokreślony.
Jak wynika z tych założeń, głównymi kierunkami proponowanych zmian było
zwiększenie elastyczności oraz efektywności prozatrudnieniowej stosowanych
w Niemczech instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. Szczególnie dotyczyło to zmniejszenia obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (midijobs i minijobs), które w zamyśle miały wzmagać postawy przedsiębiorcze wśród bezrobotnych. Założenia tych reform wydają się dość restrykcyjne, głównie we
fragmencie dotyczącym zmian odnoszących się do sankcji, a także kosztochłonne
przede wszystkim dla pracodawców w związku z konkurencyjnością zasiłków dla
bezrobotnych wobec płac, choć w tym przypadku wspominano także o możliwości subsydiowania płacowego. Wprowadzenie zaproponowanych przez Hartza
reform nie jest do dziś oceniane jednoznacznie, z uwagi na ograniczoną skuteczność proponowanych w niej instrumentów. Ponadto pozytywne doświadczenia
wynikające z reorganizacji publicznych służb zatrudnienia nie umożliwiły proponowanego w reformie outsourcingu usług. Generalnie wydaje się, że mimo kontrowersyjnych rozwiązań, proponowana reforma jest mieszanką obiecujących
kierunków zmian aktywnej polityki rynku pracy, szczególnie w warunkach kryzysu wywołującego wzrost bezrobocia.
Wreszcie w trzecim modelu, modelu państwa dobrobytu, polityka rynku pracy
zmierza do redukcji podaży pracy przez indywidualną koordynację i stosowanie
różnego rodzaju zasiłków ze środków publicznych i systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Nawet gdy następuje deregulacja rynku pracy, to ze względu
na możliwość wcześniejszych emerytur, planów socjalnych i rent z powodu nieprzydatności zawodowej nie jest to zbyt dokuczliwe. Na szczególną uwagę pod
tym względem zasługuje Dania, która wdraża koncepcję flexicurity, gdzie istotną
rolę odgrywa ekonomia społeczna. Nauka ta, pominąwszy liczne charakteryzujące
ją definicje, ma za zadanie prowadzić do reintegracji zawodowej i społecznej
przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, co jest szczególnie
ważne w warunkach pogłębiającej się nierównowagi na rynku pracy. Skala oddziaływania instrumentów i instytucji ekonomii społecznej, przynajmniej w Polsce, jest nader ograniczona nawet w odniesieniu do kategorii osób pozostających
bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym95 . W związku z tym należałoby
doprowadzić do takiej sytuacji, aby wdrażanie modelu flexicurity w naszym kraju
miało również związek z bezpieczeństwem i elastycznością zatrudnienia w odniesieniu do tej kategorii osób na rynku pracy. Wiele pod tym względem zależy
od tempa prac ustawodawczych, które warunkują sukces.
Przedstawione sposoby (modele) gospodarowania mają istotny wpływ na
kształt polityki rynku pracy. Dodatkowym elementem są, jak wynika z badań,
__________
95
Por. H. Sobocka-Szczapa, Ekonomia społeczna w Polsce, SWSPiZ, Łódź 2010.
81
duże wydatki na aktywną politykę rynku pracy, co powoduje, że w krajach Unii
Europejskiej podejmowana jest dyskusja nad efektywnością jej instrumentów.
W Europie bada się głównie efektywność zatrudnieniową, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – dochodową. Wynika to głównie z różnic występujących na rynkach pracy, tym niemniej wzrastające również w USA bezrobocie 96
może spowodować zmiany w tej dziedzinie. Wydaje się jednak, że bardziej niebezpieczna i różnicująca te dwa kontynenty jest skala długotrwałego bezrobocia. Zagrożenie długookresowym pozostawaniem bez pracy w krajach europejskich wydaje się o wiele wyższe i dlatego aktywne programy zatrudnienia ukierunkowane na
ograniczenie tego uciążliwego zjawiska powinny w większym stopniu uwzględniać
możliwość podjęcia zatrudnienia bez względu na koszty.
W badaniach sytuacji na rynkach pracy w innych krajach dostrzeżono stosowanie innych instrumentów wspomagających aktywność zawodową zasobów
pracy. W Finlandii, Japonii, Stanach Zjednoczonych oraz Francji zwrócono uwagę na tzw. proces stopniowego przechodzenia na emeryturę (ang. gradual retirement), który miał wzmacniać aktywne postawy wobec pracy osób w starszych
rocznikach wieku produkcyjnego 97 .
W Finlandii działania takie polegają na subsydiowaniu pracy w niepełnym wymiarze. Pracownicy w wieku 56 i więcej lat mogą otrzymać rekompensatę w postaci
50% dochodu utraconego przy zmniejszeniu wymiaru czasu pracy, zarazem nabywając pełne prawa emerytalne. Trudno jednak ocenić, na ile rozwiązanie to
przełożyło się na wzrost efektywnej podaży pracy, ponieważ wyniki przeprowadzonych ex post badań ankietowych wskazały, że znaczna część beneficjentów
kontynuowałaby pracę w pełnym wymiarze, gdyby nie wprowadzono tego rodzaju subsydiów 98 . Program ten od 2005 r. jest dostępny wyłącznie dla osób po 58.
roku życia, przy tym ograniczono też prawa do wymiaru emerytury.
W Japonii wydłużeniu aktywności zawodowej zasobów pracy służy system
teinen. Trzeba podkreślić, że ustawowa granica wieku emerytalnego w tym kraju
sięga 65. roku życia, choć powszechnie obserwuje się, że większość osób pracuje
znacznie dłużej. Umożliwia to właśnie ten system, w którym w momencie osiągnięcia wieku przedemerytalnego (ok. 58−60 lat) dotychczasowa umowa jest rozwiązywana, a zatrudniająca pracownika do tego momentu firma aktywnie pomaga mu
w znalezieniu nowego pracodawcy, którym zazwyczaj staje się jej poddostawca.
Warunki zatrudnienia w nowym miejscu różnią się od poprzednich: jest krótszy
czas pracy i ograniczona odpowiedzialność.
W Stanach Zjednoczonych działania aktywizujące osoby w starszych rocznikach wieku produkcyjnego noszą nazwę „przejście na emeryturę – powrót do
pracy” (ang. retire and rehire). Pracownicze programy emerytalne w tym kraju
__________
96
W sierpniu 2011 r. stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wyniosła
9,1%. Por. wnp.pl/praca (dostęp 14.09.2011 r.).
97
M. Bukowski red., Zatrudnienie w Polsce 2007…, op. cit.
98
Live Longer, Work Longer: A synthesis report, OECD, Paryż 2006.
82
często są zaprojektowane tak, że najbardziej opłaca się przejść na emeryturę w wieku ok. 58 lat. Wielu pracowników decyduje się na ten krok, ale ze względu na niski
poziom świadczenia, ponownie podejmuje pracę, tyle że zwykle w ograniczonym
wymiarze czasu i na mniej wymagającym stanowisku. W licznych przypadkach
jest to praca w tej samej organizacji, co przed przejściem na emeryturę. Trzeba
podkreślić, że takie postępowanie osób starszych jest też uzasadnione systemem
podatkowym w Stanach Zjednoczonych, który „faworyzuje” pracowników pobierających emeryturę.
We Francji system przedwczesnych emerytur został zreformowany we wczesnych latach osiemdziesiątych. Polegało to na wprowadzeniu możliwości skorzystania z redukcji czasu pracy do niepełnego wymiaru, z możliwością pobierania
świadczenia, które częściowo rekompensowało utratę dochodu związaną ze
zmniejszeniem nakładu pracy. Zainteresowanie tym programem było jednak marginalne, przede wszystkim ze względu na małe zróżnicowanie dochodów uzyskiwanych tylko z pracy i dochodów łącznych z emerytury i pracy w niepełnym
wymiarze czasu. Podobnie niewielka była różnica w wypadku całkowitego skorzystania ze świadczeń emerytalnych. Zatem reforma „kontraktów na rzecz solidarności” nie dała spodziewanych efektów, głównie ze względów dochodowych.
Zaprezentowane przykłady reformy systemu emerytalnego w wybranych krajach, mające na celu zwiększenie zainteresowania wydłużaniem aktywności zawodowej osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego, łączy – mimo zróżnicowanych efektów ich wdrażania – jedna cecha wspólna: wszystkie wykorzystują jako
instrument pracę w niepełnym wymiarze czasu. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną w Polsce, która wskazuje na coraz intensywniej występujące zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz ograniczenie procesu wychodzenia z aktywności zawodowej ludności po 45/50. roku życia, należałoby rozważyć takie
rozwiązania, które pozwoliłyby na wykorzystanie doświadczenia zawodowego
starszych pracowników. Jest to tym bardziej ważne, że mniej więcej do ok. 2020 r.
będziemy obserwować tendencję do ograniczania liczebności roczników ludzi
młodych, wkraczających na rynek pracy. Aktywność ekonomiczna w całej gospodarce będzie zatem w dużym stopniu uzależniona od wykorzystania w działalności gospodarczej tych osób, które zgodnie z ustawowymi przepisami mogłyby już
zakończyć swoją aktywność zawodową. Ma to również konsekwencje dla systemu
ubezpieczeń społecznych, a w istocie kondycji finansów publicznych, ponieważ
zmniejszające się obciążenie wypłatami świadczeń mogłoby przyczynić się do znaczącej poprawy w tej dziedzinie. Tego rodzaju postępowanie może stawiać również
istotne wyzwania przed realizowaniem zadań związanych z upowszechnianiem
idei kształcenia ustawicznego i tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy. Dla
wydłużania aktywności zawodowej osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego lub przywracania do niej osób biernych zawodowo niemałe znaczenie ma
możliwość uzupełniania posiadanych kwalifikacji, szczególnie w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT).
W kontekście możliwych zmian związanych ze zwiększaniem aktywności
zawodowej osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego, ale nie tylko,
83
przydatne mogą okazać się porównania międzynarodowe dotyczące wykorzystania aktywnych instrumentów polityki rynku pracy. Przyjrzyjmy się zatem kilku
studiom przypadku, które obrazują działania w tym zakresie w kilku państwach
OECD 99 .
Podstawowym wnioskiem wypływającym z analizy jest potwierdzenie, że nie
istnieje program uniwersalny, który zawsze podnosiłby poziom zatrudnienia.
Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że skuteczność ALMP uwarunkowana jest budową całego systemu instytucjonalnego – systemu zabezpieczenia
społecznego, opodatkowania czy restrykcyjności prawa. Wydaje się również, że
kluczową kwestią jest sposób implementacji aktywnych metod przeciwdziałania
bezrobociu.
W Wielkiej Brytanii zauważa się, że nawet relatywnie niedrogie programy dla
młodzieży mogą być efektywne, gdy są odpowiednio skonstruowane i wdrażane.
Kluczową rolę w brytyjskim systemie ALMP odgrywa program „New Deal for
Young People (NDYP)”, przeznaczony dla osób w wieku 18−24 lat. Pod względem
liczby uczestników i nakładów finansowych jest to największy aktywny program
polityki rynku pracy. Został wdrożony w kwietniu 1998 r., a w latach 1998−2005
skorzystało z niego ponad milion osób. Celem programu jest pomoc w powrocie do
zatrudnienia młodzieży pozostającej bez pracy przez co najmniej 6 miesięcy. Przymusowo obejmuje tych bezrobotnych młodych ludzi, którzy chcą otrzymywać
zasiłki. Ponadto w ramach New Deal oferowane są programy skierowane do następujących grup odbiorców: New Deal 25+ (ND25+) – dla osób w wieku 25−49
lat, New Deal 50+ (ND50+) – dla osób powyżej 50. roku życia, New Deal for
Disabled People (NDDP) – dla niepełnosprawnych, New Deal for Lone Parents
(NDLP) − dla samotnych rodziców.
Program ten składa się z trzech części. Pierwsza (Gateway) trwa maksymalnie
4 miesiące i polega na korzystaniu głównie z pośrednictwa pracy i krótkich szkoleń. Każdy uczestnik w tym okresie ma przypisanego mentora, który wspomaga
go w poszukiwaniach pracy oraz promuje pozytywną postawę wobec edukacji
i pracy. Spotkania z mentorem muszą odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie. Część druga (Option), trwająca zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy, oferuje zatrudnienie subsydiowane, edukację lub szkolenia w pełnym wymiarze, w czasie
których uczestnik otrzymuje świadczenie w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
wolontariat (również powiązany ze świadczeniem w wysokości przynajmniej
zasiłku dla bezrobotnych) oraz zatrudnienie w sektorze publicznym, np. przy
pracach na rzecz ochrony środowiska, w ramach którego także przewidziane jest
świadczenie w wysokości przynajmniej zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo
oferowane są krótkie szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, w czasie
których słuchacze uczą się pisać CV i listy motywacyjne oraz przygotowują się
do rozmowy kwalifikacyjnej. Część trzecia (Follow through) oferowana jest
bezrobotnym, którym nie udało się znaleźć pracy w czasie poprzednich faz pro__________
99
84
M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2007…, op. cit.. s. 130 i nast.
gramu. Trwa najdłużej 13 tygodni. Działania przewidziane w tej części są podobne
do podejmowanych w części pierwszej.
Próby ewaluacji tej formy przeciwdziałania bezrobociu wśród ludzi młodych
wskazują na jej pozytywne efekty. Przykładowo prawdopodobieństwo znalezienia
zatrudnienia przez mężczyzn uczestniczących w programie zwiększa się w wyniku
jego zastosowania o 20%, przy tym najbardziej skuteczna i najmniej kosztochłonna
jest część pierwsza. Mimo względnie wysokich kosztów efektywne wydaje się również subsydiowanie zatrudnienia, które wśród mężczyzn biorących udział w programie, zwiększa zatrudnienie o ok. 6−7%, przy czym pozytywne efekty zauważalne są w szczególności między 6 a 12 miesiącem pozostawania bez pracy. Poza
tym jest to program, w którym dotychczas nie zaobserwowano dowodów na występowanie efektów substytucji i wypierania, które dość często towarzyszą stosowanym w Polsce instrumentom ALMP.
Jak się wydaje, co jest zgodne z opiniami brytyjskich twórców tego programu,
redukcja bezrobocia wśród młodych ludzi, będąca wynikiem jego działania, odbywa się głównie przez przesuwanie dużych grup młodych ludzi z bezrobocia do
edukacji i szkoleń, w znacznie mniejszym stopniu – do zatrudnienia. Kluczowe
znaczenie dla pozytywnej oceny programu wydaje się mieć indywidualizacja
pomocy, ponieważ każdy bezrobotny ma ciągły kontakt z doradcą zawodowym,
który oferuje mu różne formy wsparcia dostosowane do jego potrzeb. Istotne jest
również motywowanie bezrobotnych do poszukiwania zatrudnienia i kreowanie
w nich postawy samodzielności i aktywności.
Zaprezentowane postępowanie, mające charakter „dobrej praktyki”, mogłoby
również w Polsce znaleźć odzwierciedlenie w działaniach aktywnej polityki rynku pracy. Szczególnie ważna dla poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych
wydaje się indywidualizacja podejścia do ich oczekiwań związanych z możliwością podjęcia satysfakcjonującego zatrudnienia. Z uwagi na względnie niską kosztochłonność takich działań, mogłyby one stanowić podstawowy instrument
wspomagania aktywności zawodowej młodzieży, chociaż z uwagi na założone
zróżnicowanie grup wieku adresatów programu, powinno powodować zmianę
pozycji konkurencyjnej na rynku pracy także innych grup wieku zasobów pracy.
Do wdrożenia programu niezbędna jednak byłaby modernizacja publicznych służb
zatrudnienia, przede wszystkim pod kątem zmian jakościowych i kadrowych.
Obecnie z uwagi na obciążenie statutowymi obowiązkami kadry doradców zawodowych i ich liczbę prowadzenie tego rodzaju działalności byłoby niemożliwe.
Doświadczenia duńskie wskazują, że podniesienie skuteczności aktywnych
polityk może przynieść ich trafne adresowanie. Pomocne mogą być w tym systemy wczesnej identyfikacji osób najbardziej zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Aby ocenić potrzeby poszukujących pracy i zindywidualizować oferowaną
im pomoc, w wielu państwach OECD opracowano narzędzia „profilowania” bezrobotnych. W Danii za pomocą systemu profilowania, wprowadzonego na szeroką skalę pod koniec 2004 r., wśród rejestrujących się w urzędach pracy bezrobotnych rozpoznaje się tych, którzy narażeni są na wysokie ryzyko długotrwałego
85
pozostawania bez pracy. Wczesna identyfikacja osób zagrożonych długookresowym bezrobociem i wykluczeniem społecznym umożliwia podjęcie działań prewencyjnych oraz pozwala uniknąć kierowania pomocy do bezrobotnych, którzy bez
większych problemów są w stanie znaleźć pracę samodzielnie (minimalizowanie
ryzyka wystąpienia efektu jałowej straty oraz zwiększanie efektywności wykorzystania środków publicznych). Duński system profilowania składa się z dwóch zasadniczych części, mianowicie:
− modelu ekonometrycznego, szacowanego obecnie dla 120 podprób na danych z okresu 1999−2003, w którym przewidywana długość bezrobocia szacowana jest na podstawie zmiennych, takich jak: wiek, stan cywilny, lokalna stopa
bezrobocia, wykształcenie, gmina zamieszkania, udział w ALMP i historia na
rynku pracy bezrobotnego; moc predykcyjna modelu, sięgająca 66%, jest wysoka
w porównaniu do modeli stosowanych w innych krajach OECD; model umożliwia oszacowanie prawdopodobieństwa, że rejestrująca się w urzędzie pracy osoba
będzie pozostawać bezrobotna pół roku później; informacja na temat tego ryzyka
przekazywana jest w formie graficznej (tzw. barometr pracy) odpowiedniemu
pracownikowi urzędu pracy;
− indywidualnych wywiadów pogłębionych, które realizowane są na podstawie
wyników modelu ekonometrycznego oraz instrukcji wywiadu; rozmowy te mają na
celu określenie mocnych i słabych stron bezrobotnego, jego motywacji i predyspozycji zawodowych.
Wynikiem obu etapów profilowania jest zakwalifikowanie bezrobotnego do
jednej z pięciu kategorii: od najmniej do najbardziej zagrożonych długotrwałym
bezrobociem.
Wczesna identyfikacja osób zagrożonych długookresowym bezrobociem jest
stosowana bądź testowana również w kilku innych państwach OECD, m.in. w Australii, Finlandii, Francji, Irlandii, Korei Płd., Niemczech, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych i Szwecji. Mimo zróżnicowanych doświadczeń w tym zakresie, w Danii planuje się rozszerzenie tego systemu tak, by na jego podstawie
możliwa była konstrukcja optymalnego, zindywidualizowanego programu aktywizacyjnego dla każdej osoby zagrożonej długotrwałym bezrobociem.
Wykorzystywany w Danii sposób przeciwdziałania szczególnie bezrobociu długookresowemu wskazuje ponownie – jak w przypadku postępowania w odniesieniu do młodzieży w Wielkiej Brytanii – na najważniejsze znaczenie indywidualizacji prowadzonych działań, szczególnie w przeniesieniu do grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Wydaje się ono zatem niedoceniane w praktyce polskiej, w której wprawdzie opracowane zostały programy 100 uwzględniające podejmowanie działań odnoszących się do kobiet, młodzieży, osób pozostających
__________
100
Należałoby w tym miejscu wspomnieć m.in. o programie „Solidarność pokoleń” przyjętym
przez Radę Ministrów w 2008 r., „Programie 50+” zaakceptowanym w 2004 r., programie „Aktywna kobieta” zainicjowanym w 2007 r., programie „Promocja aktywności zawodowej młodzieży”
przyjętym w 1995 r., programie „Pierwsza praca” realizowanym od 2002 r. itp.
86
bez pracy w wieku przekraczającym granicę 45/50 lat, ale chyba są one zbyt mało
skuteczne, ponieważ stopa bezrobocia w tych kategoriach bezrobotnych nadal
pozostaje wysoka. Być może właśnie indywidualizacja przyczyniłaby się do
zwiększenia efektywności i skuteczności podejmowanych działań.
Przykład Holandii pokazuje natomiast, jaki wpływ na wzrost efektywności
i skuteczności usług zatrudnieniowych może mieć deregulacja ich rynku. Holandia bowiem, tak samo jak Australia, należy do krajów, w których rynek usług
zatrudnieniowych jest całkowicie sprywatyzowany. Mimo trudności w wypracowaniu systemu prywatnych usług zatrudnieniowych, ogólna ocena deregulacji jest
dziś zdecydowanie pozytywna. Obecnie w Holandii w obszarze ubezpieczeń społecznych i polityki rynku pracy działają:
− instytucja Zarządzania Ubezpieczeniami Pracowniczymi (UWV), która zajmuje się zbieraniem składek oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków dla
bezrobotnych; od 2000 r. UWV, odpowiedzialne za politykę aktywizacyjną, nie
realizuje programów ALMP samodzielnie, tylko kontraktuje je podmiotom prywatnym oraz organizacjom pozarządowym;
− samorządy lokalne, które są odpowiedzialne są za zasiłki socjalne i pomoc osobom nieuprawnionym do zasiłków, a równocześnie od 2000 r. zlecają podmiotom
prywatnym organizację programów reintegracyjnych dla tej grupy społecznej;
− Centrum dla Pracy i Dochodów (CWI), będące odpowiednikiem urzędu pracy, które rejestruje i klasyfikuje bezrobotnych, przydzielając ich do jednej z czterech grup w zależności od stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem; instytucje tego typu pomagają jedynie bezrobotnym o najlepszych perspektywach na
rynku pracy i oferują podstawowe formy wsparcia, głównie pośrednictwo zawodowe.
Wybór firmy, która będzie prowadzić działania z zakresu aktywnej polityki
rynku pracy przeprowadzany jest w drodze przetargów organizowanych dla sześciu
regionów kraju trzy razy w roku. Selekcja ofert najczęściej opiera się na kryteriach,
takich jak: doświadczenie firmy w prowadzeniu działań ALMP w danym regionie,
cena, przewidywana skuteczność prowadzonych działań oraz dopasowanie proponowanych metod aktywizacji do potrzeb grupy docelowej. Dodatkowo ok. 10%
usług kontraktowanych jest w ramach tzw. wolnej przestrzeni, w której głównym
kryterium wyboru oferty jest pomysłowość i innowacyjność oferowanego wsparcia, mniejszą zaś rolę odgrywa cena czy też doświadczenie. Stwarza to szanse na
wygranie przetargu firmom nowym, dopiero wchodzącym na rynek. Za świadczone usługi prywatni dostawcy są wynagradzani albo wyłącznie, albo częściowo
(50%) w zależności od osiągniętych wyników.
Choć, jak już zaznaczono, ocena wypracowanej w Holandii metody realizowania aktywnej polityki rynku pracy była pozytywna, to w trakcie realizacji zauważone zostały pewne jej mankamenty. Do głównych należałoby zaliczyć:
− skomplikowane procedury oraz wysokie koszty administracyjne związane
z udziałem w przetargach, które mogą stanowić barierę dla małych firm;
87
− kontrakty w ramach tzw. wolnej przestrzeni, będące szansą rozwoju małych
firm i organizacji pozarządowych, są wykorzystywane w zbyt małym stopniu, co
skutkuje tym, że większość firm nie podejmuje prób tworzenia nowych programów aktywizacyjnych;
− niedostateczny nacisk na monitorowanie i ewaluację prowadzonych działań;
− niejednokrotnie występującą niejasność i zbyt małą klarowność kryteriów
wyboru oferty, co sprawia, że faktyczne kryteria selekcji czasem nie pokrywają
się z deklarowanymi;
− oferowanie pomocy w maksymalnym stopniu tym osobom, które po zakończeniu udziału w programie powracają do pracy, czyli mają największe szanse na
znalezienie zatrudnienia (tzw. efekt spijania śmietanki, ang. creaming), co wpływa na zmniejszenie skuteczności i efektywności podejmowanych działań w odniesieniu do osób „trudniejszych”, które najczęściej odsyłane są do instytucji
Zarządzania Ubezpieczeniami Pracowniczymi jako błędnie sklasyfikowane.
Z punktu widzenia polskiej praktyki przedstawiony sposób realizowania
ALMP, może stanowić jedynie przykład, którego zastosowanie w działaniach na
rynku pracy wymaga przede wszystkim zmian systemowych. Dlatego też trudno
jest myśleć o nim, jako o modelu, którego aplikacja w krótkim okresie byłaby
możliwa i niezbędna. Uczestnictwo wielu aktorów rynku pracy w działaniach
wspomagających bezrobotnych i osoby poszukujące pracy, konieczne ze względu
na powiązanie problemów występujących na tym rynku z procesami gospodarczymi i społecznymi wymagającymi zintegrowanych, wielopłaszczyznowych
działań, znalazło odzwierciedlenie w rozwiązaniach legislacyjnych w Polsce.
Dopuszczają one bowiem działania w tym zakresie nie tylko publicznych służb
zatrudnienia, ale również Ochotniczych Hufców Pracy, instytucji szkoleniowych,
agencji zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.
Szczególnie w przypadku agencji zatrudnienia w ostatnich latach obserwowany
jest dynamiczny przyrost liczby placówek 101 . Zniesienie monopolu publicznych
służb zatrudnienia, które powinno dać impuls do powstawania i rozwoju prywatnych usług zatrudnieniowych i doradczych, nie zostało przez instytucje rynku
pracy dotychczas wykorzystane. W celu zwiększenia konkurencji wśród podmiotów rynku pracy wydaje się niezbędne ograniczenie konieczności występowania
nazbyt sformalizowanych kontaktów, wpływających na nadmierne zbiurokratyzowanie procedur, szczególnie rejestracji agencji zatrudnienia, promowanie „dobrych praktyk”, które można znaleźć w Polsce, a w jeszcze większym stopniu za
granicą, jak również zmodyfikowanie ustawowych zapisów, określających
przedmiot działalności poszczególnych rodzajów agencji 102 .
Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, w analizach porównawczych dominujące znaczenie ma ukazanie zarówno rozwiązań modelowych, kształtujących
__________
101
Por. I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Wstęp, w: I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych
służb…, op.cit. s. 9−10.
102
Tamże, s. 201 i nast.
88
funkcjonowanie rynku pracy, jak również sposobów aktywizacji zawodowej poszczególnych grup beneficjentów, przy czym największą wagę przykłada się do
wspomagania aktywności wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Porównywalnie rzadziej pojawiają się analizy ukazujące nieskuteczność działań
podejmowanych w ramach ALMP , chociaż tego rodzaju badania niewątpliwie
mają również dużą wartość poznawczą i mogą stanowić przesłankę do wzmocnienia
proponowanych kierunków zmian w tej dziedzinie. Ostatnim państwem, w którym
obserwowaliśmy sposób działania instrumentów ALMP były Niemcy. 103
Badając niemiecką aktywną politykę rynku pracy, zwrócono uwagę na dominujące znaczenie w tej polityce zatrudnienia subsydiowanego (robót publicznych,
prac społecznie użytecznych) oraz szkoleń.
W praktyce roboty publiczne bardzo często obejmowały prace społecznie
użyteczne, które jednak nie były podejmowane na rynku, tak by uczestnicy programu nie zdobywali zatrudnienia kosztem innych bezrobotnych i pracujących.
Wynagrodzenie podczas trwających 12 miesięcy robót publicznych było równe
płacy minimalnej. Program ten nie był jednak efektywny, ponieważ obserwowano
wysokie odsetki osób pozostających bez pracy i powracających do rejestru bezrobotnych po jego ukończeniu. Podobne wnioski dotyczą pozostałych form zatrudnienia subsydiowanego. Potwierdza to większość badań ekonometrycznych zarówno
w odniesieniu do robót publicznych, subsydiowania zatrudnienia, jak i szkoleń.
W przypadku robót publicznych podstawowym czynnikiem obniżającym efektywność zatrudnieniową w długim i krótkim okresie było relatywnie wysokie
wynagrodzenie uzyskiwane w trakcie programu. Ocena efektywności dokształcania nie jest już jednak równie jednoznaczna. Niektóre wyniki wskazują na lekkie
pozytywne efekty szkoleń szczególnie w landach wschodnich, przede wszystkim
wśród osób o niskich kwalifikacjach. Generalnie natomiast w odniesieniu do rynku pracy w landach zachodnich większość badań wykazuje wręcz negatywny
efekt. Szkolenia nie przyczyniały się zatem do podniesienia jakości kapitału ludzkiego uczestników, a objęcie nimi dużej liczby osób uniemożliwiało ich właściwe
adresowanie. Udział w dokształcaniu, jak wynika z wcześniejszych ocen ekspertów, może równocześnie obniżyć intensywność poszukiwania pracy, stąd negatywne oddziaływanie ekstensywnych projektów szkoleniowych.
Prawdopodobnie dlatego jednym z głównych trendów ostatnich lat w Niemczech jest redukcja klasycznych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy na
rzecz nowych rozwiązań. Może to być konsekwencja tego, że aktywna polityka
w tym kraju, służąca dotychczas przede wszystkim złagodzeniu zaniepokojenia
społeczeństwa wysokim bezrobociem, a nie ukierunkowana na zwalczanie jego
przyczyn, musiała zmienić się pod wpływem uwarunkowań ekonomicznych znajdujących odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. Funkcję robót publicznych
częściowo przejął od 2005 r. program „1 Euro Jobs”, w którym bezrobotni zamiast płacy minimalnej otrzymywali zasiłek dla bezrobotnych oraz symboliczne
__________
103
M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2005…, op. cit., s. 189.
89
wynagrodzenie. W ten sposób utrzymanie uprawnienia do zasiłku warunkowane
jest podjęciem zatrudnienia. W pewnym stopniu przyczynia się to do aktywizacji
bezrobotnych i zmiany ich postaw. Także efekt stygmatyzacji wynagrodzenia może
być niższy niż w przypadku klasycznych robót publicznych.
Porównywalnie niewielka skuteczność zatrudnienia subsydiowanego oraz szkoleń jest również bardzo często obserwowana w Polsce. O stosowaniu tych instrumentów powinno zatem decydować głównie porównywanie ich kosztochłonności,
jak również uwzględnianie oczekiwań beneficjentów, to znaczy zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców. Ważne jest przy tym wzięcie pod uwagę źródeł pozyskiwania środków finansowych, szczególnie w okresach nadmiernego deficytu finansów publicznych. Wiele zależy również od specyfiki rynku pracy, ponieważ
uwarunkowania te mogą w istotny sposób ograniczać znaczenie wniosków wypływających z działań prowadzonych w zakresie aktywnej polityki rynku pracy
w innych krajach. Adaptowanie konkretnych rozwiązań do warunków funkcjonowania danego kraju może być czasami w ogóle niemożliwe i charakteryzować
się ograniczonym wpływem na poprawę sytuacji na rynku pracy.
Analizą porównawczą posłużono się również w badaniach sytuacji, z jaką
mięliśmy do czynienia w sferze samozatrudnienia (pracy na własny rachunek).
Dotyczyła ona przede wszystkim identyfikacji skali oraz determinant tej formy aktywności zawodowej 104 . Wynikiem pierwszego opracowania był wniosek o silnym
ujemnym związku między stopami samozatrudnienia a stopami zatrudnienia, co
świadczy o tym, że praca na własny rachunek jest w istocie niedoskonałym substytutem pracy najemnej zarówno w odniesieniu do potrzeb krajowych rynków
pracy, jak i pracobiorców. Nie generuje bowiem takiej liczby miejsc pracy, która
znacząco wpłynęłaby na ograniczenie dysproporcji między liczbą oferowanych
przez pracodawców miejsc pracy a liczbą osób jej poszukujących. Podejmowana
przy tym bywa przede wszystkim w takich sytuacjach, które są wynikiem przymusu ekonomicznego spowodowanego brakiem innych możliwości aktywizacji
zawodowej. Tego rodzaju wnioski znajdują potwierdzenie również w badaniach
polskich, w których respondenci podkreślali w sposób szczególny znaczenie konieczności zapewnienia rodzinie środków utrzymania.
W drugim opracowaniu, systematyzującym determinanty pracy na własny rachunek w świetle zagranicznej literatury przedmiotu, podkreślone zostały szczególnie dwa czynniki wpływające na możliwość aktywizacji zawodowej zasobów
pracy w tej formie: demograficzny i ekonomiczny. Zaliczono do nich przede
wszystkim: różnicę dochodów między pracującymi na własny rachunek i pracującymi najemnie, odmienną satysfakcję zawodową, warunki makroekonomiczne,
międzypokoleniowy transfer kapitału ludzkiego i wiele czynników demograficznych (wiek, płeć, wykształcenie). Poza tym sugerowano również, iż praca we
__________
104
Por. E. Kryńska, Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych, w: E. Kryńska red. nauk.,
Praca na własny rachunek…, op. cit., s. 52 i nast. oraz I. Laskowska, Czynniki determinujące pracę
na własny rachunek – wyniki badań światowych, w: tamże, s. 74 i nast.
90
własnej firmie jest traktowana jako sposób odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, szczególnie w warunkach wysokiego poziomu bezrobocia, co nie przeczy wskazanej w poprzednim opracowaniu ułomności tego sposobu aktywizacji
zawodowej zasobów pracy. Zwiększenie znaczenia samozatrudnienia na rynku
pracy zależy jednak w dużym stopniu od działań o charakterze systemowym.
Wnioski te potwierdzają badania przeprowadzone w Polsce.
2.2. Badania o zasięgu regionalnym
Regionalnych badań rynku pracy jest bardzo dużo, toteż analizując publikacje
o tej tematyce, zwrócono uwagę tylko na niektóre, traktujące o zagadnieniach istotnych, które w przyszłości mogłyby wystąpić na tych rynkach. Z przeprowadzonej
kwerendy bibliotecznej wynika, że badania tego rodzaju były od 2004 r., a nawet
wcześniej prowadzone we wszystkich województwach w zdecydowanej większości
powiatów (por. aneks).
2.2.1. Ocena zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje
w województwie opolskim
W raporcie Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników zaprezentowane zostały badania będące częścią projektu pt.: „Kompleksowe badania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb” 105 . Celem raportu było
opisanie oczekiwań pracodawców wobec kwalifikacji pracowniczych. Cel ten został
zrealizowany w toku weryfikacji wielu problemów badawczych, do których należały:
− ocena jakości kształcenia w szkołach/uczelniach pod kątem wymaganych
kwalifikacji;
− kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców, w tym deficytowe, językowe,
do pracy z użyciem nowoczesnych technologii;
− sposoby poszukiwania pracowników na rynku pracy i środki motywujące ich
do pracy.
W konkluzjach zamieszczonych w raporcie zauważono, że pracodawcy generalnie uznali, iż szkoły i uczelnie nie przygotowują właściwie swoich absolwentów do pracy. Respondenci wskazali na zbyt teoretyczny, a za mało praktyczny
charakter programów szkolnych oraz złe nauczanie języków obcych. Lepiej natomiast oceniono kwalifikacje absolwentów do pracy opartej na nowoczesnych
technologiach. Dlatego też to na pracodawców w głównej mierze przerzucany jest
__________
105
Por. A. Ustrzycki, Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.
91
obowiązek dostosowania kwalifikacji przyjmowanych do pracy pracowników,
przede wszystkim poprzez wdrażanie systemu szkoleń wewnętrznych. Niewielki
jest pod tym względem zakres współpracy firm z wyspecjalizowanymi instytucjami i środowiskiem naukowym. Współpraca z takimi instytucjami jest słaba
także w innych sferach działalności badanych przedsiębiorstw, co świadczy równocześnie o niskim stopniu ich innowacyjności. Problemy te podkreślane były
również w innych przeprowadzonych w całej Polsce badaniach, analizujących
opinie pracodawców na temat skłonności pracowników do uczestnictwa w procesach kształcenia ustawicznego 106 .
Obecnie pracodawcy oczekują od kandydatów na pracowników przede
wszystkim kwalifikacji ponadzawodowych, to znaczy przydatnych w każdej pracy zarówno zawodowej, jak i pozazawodowej (np. społecznej lub domowej), czyli
pozytywnego nastawienia i dobrego stanu fizycznego oraz ukształtowania podstawowych umiejętności działania praktycznego i umysłowego. Drugorzędne
znaczenie mają uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu 107 . Spośród
kwalifikacji ponadzawodowych najbardziej cenione są odpowiedzialność, uprzejmość i punktualność. Firmy oczekują takich kompetencji od wszystkich pracowników, nawet tych najmniej doświadczonych. Wśród kwalifikacji deficytowych
przeważają ogólnozawodowe, charakterystyczne dla pewnego obszaru zawodowego, na który składa się zazwyczaj grupa zawodów. Czynnikami, które najbardziej wpływają na atrakcyjność pracownika na rynku pracy są kwalifikacje, doświadczenie i polecenie przez inne osoby. W opiniach pracodawców, w firmach
nie ma dyskryminacji pracowników ze względu na wiek, pleć i stan zdrowia. Także
znajomość języków obcych, mimo że oceniana jako ważna, nie jest czynnikiem
decydującym o zatrudnieniu.
Obecnie na rynku pracy najbardziej poszukiwane są zawody techniczne, niezależnie od poziomu wykształcenia. Na przeciwnym biegunie znajdują się zawody humanistyczne. Osoby z takim wykształceniem we wszystkich branżach –
poza administracją państwową – stanowią dziś i będą stanowić w przyszłości
grupę nadpodażową. Opinie te nie są jednak powiązane z możliwością określenia
przez pracodawców poziomu zatrudnienia, jaki wystąpi nawet w najbliższej przyszłości. Liczba zatrudnionych jest bowiem silnie skorelowana z koniunkturą gospodarczą, a przede wszystkim z sytuacją na rynku towarów i usług. Podstawowym zatem problemem firm na rynku pracy jest obecnie brak możliwości
podniesienia płac pracownikom już zatrudnianym bądź zaproponowania atrakcyjnych płac kandydatem do pracy. Istotny jest również dla nich brak wykwalifikowanej kadry oraz wyjazdy pracowników za granicę. Te determinanty – jak się wydaje
__________
106
Por. m.in. E. Kryńska, red. nauk., Kształcenie ustawiczne pracowników. Wyniki badań w polskich
podmiotach gospodarczych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy,
Warszawa 2008; H. Sobocka-Szczapa, Wybrane problemy zarządzania wiedzą wśród aktorów rynku
pracy, w: I. Kania, red., Dobre praktyki zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany gospodarczej, Ekorys-SWSPiZ, Warszawa 2011.
107
Por. S.M. Kwiatkowski, Standardy kwalifikacji zawodowych – oczekiwania pracodawców,
Bezpieczeństwo Pracy nr 3/2006, s. 3.
92
– będą w przyszłości w znacznym stopniu zmieniać rynek pracy, a wraz z nim
strukturę kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od pracowników.
Zaprezentowane wyniki badań mają jedną niewątpliwą zaletę, która polega na
możliwości ich uogólnienia w skali całego kraju. Jak wynika bowiem z innych
badań, takie opinie wyrażają również pracodawcy, których firmy zlokalizowane
są poza obszarem województwa opolskiego, mają zatem walor makroekonomiczny. Wskazują na przekształcenia w zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników, co może mieć znaczenie również dla procesu prognozowania popytu na
pracę według zawodów.
2.2.2. Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy
województwa mazowieckiego
Problem wykluczenia cyfrowego był przedmiotem badań ekspertów Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych zarówno w układach regionalnych, jak i w całej Polsce.
W tej części opracowania przedstawimy podstawowe uwagi odnoszące się do
tego zjawiska, występujące na obszarze województwa mazowieckiego.
Znaczenie wykluczenia cyfrowego dostrzegane jest na Mazowszu 108 . W opracowanych na potrzeby tego regionu dokumentach znajdują się liczne propozycje
działań zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu w regionie, adresowanych do
kilku głównych grup odbiorców: mieszkańców Mazowsza, w tym zbiorowości
szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, pracowników sektora publicznego, przedsiębiorców, władz lokalnych i regionalnych, uczniów i nauczycieli,
uczelni wyższych, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.
Zagrożenie zjawiskiem wykluczenia cyfrowego w województwie mazowieckim jest
realne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że większość gmin znajdujących się
w tym regionie kraju to gminy wiejskie, w których mieszkańcy znacznie rzadziej
korzystali z komputerów, Internetu i telefonów komórkowych niż mieszkańcy
miast. Powodem tego jest brak odpowiedniej infrastruktury ułatwiającej dostęp do
łączy internetowych czy komputerów, jak również mniejsze nasycenie gospodarstw
domowych tego rodzaju urządzeniami i programami.
Czynnikami wpływającymi na występowanie znacznych dysproporcji w dostępie i korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) są: płeć, wiek i wykształcenie oraz status na rynku pracy. Częściej
z komputerów i Internetu korzystali mężczyźni niż kobiety, osoby poniżej 45.
roku życia, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim oraz pracujące.
Zmienne te miały także wpływ na sposób wykorzystania tego rodzaju sprzętu.
Największym problemem, z jakim w przyszłości będzie borykało się województwo mazowieckie jest postępujące starzenie się jego mieszkańców, które
może generować nie tylko utrzymywanie się, ale również pogłębianie dysproporcji w dostępie i wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i tele__________
108
Por. H. Sobocka-Szczapa, red. nauk., Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu, IPiSS, Warszawa 2011.
93
komunikacyjnych. Jest to najsilniejsza i trwała zmienna wpływająca na problem
wykluczenia cyfrowego.
Równie silną zmienną jest wykształcenie. Nawet szybkie tempo, w jakim upowszechniane są nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne nie ma
wpływu na zacieranie się różnic w dostępie i korzystaniu z tych technologii między
osobami legitymującymi się co najmniej średnim wykształceniem a osobami z wykształceniem niższym. W związku z tym w województwie mazowieckim, łącznie
40,7% mieszkańców to osoby w wysokim stopniu narażone na wykluczenie cyfrowe.
Znaczenie dla występowania zjawiska wykluczenia cyfrowego ma również
sytuacja na rynku pracy. Na obszarach, w których obserwowana jest szczególnie
wysoka stopa bezrobocia możemy mieć do czynienia z większym ryzykiem pojawienia się wykluczenia cyfrowego osób bezrobotnych. Bezrobotni bowiem w mniejszym stopniu mogą korzystać z technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
głównie ze względu na ograniczone środki finansowe.
Na uwagę zasługuje także sytuacja w mazowieckich przedsiębiorstwach, która
świadczy o dość wysokim ryzyku pojawienia się dysproporcji w dostępie do nowoczesnego oprogramowania. Pokazuje bowiem również, jak niska jest skłonność
pracodawców do inwestowania w rozwój zawodowy swoich pracowników. Przy
tak szybkim rozwoju technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, jaki obserwujemy obecnie, jest to podstawowy wyznacznik pozycji konkurencyjnej podmiotów, jak również wykluczenia cyfrowego osób zatrudnionych w firmach. Mimo wszystko mazowieckie przedsiębiorstwa znacznie wyprzedzały podmioty
zlokalizowane w innych województwach pod względem wykorzystania komputerów i Internetu do budowy przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Najczęściej
zainstalowane w nich komputery tworzyły lokalną sieć pozwalającą na wewnętrzną komunikację w firmie, co może wpływać na dobór kryteriów przyjmowania pracowników do pracy, a tym samym oddziaływać na sytuację na regionalnym rynku pracy.
Znacznie gorzej przygotowane do wejścia w erę cyfrową są mazowieckie
szkoły. Pomimo obserwowanego w ostatnim okresie wzrostu liczby komputerów,
w tym z dostępem do Internetu, w niemal wszystkich typach szkół – wyjątek stanowiły szkoły policealne i licea profilowane, gdzie liczba komputerów i komputerów z dostępem do sieci globalnej w tym czasie spadła – stopień komputeryzacji
i informatyzacji był nadal niższy niż w kraju. Potwierdziło ten wniosek badanie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych. Wykluczenie
cyfrowe w tym przypadku jest warunkowane po części barierą motywacyjną,
dotyczącą braku zainteresowania tego rodzaju usługami.
Dobrze natomiast wyglądała sytuacja mazowieckich gospodarstw domowych
pod względem dostępności i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. To tutaj znacznie częściej niż w pozostałych
regionach kraju gospodarstwa domowe posiadały sprzęt komputerowy. Niestety,
województwo to gorzej wypada w badaniu dostępu gospodarstw domowych do
Internetu. Pod tym względem Mazowsze zajęło dopiero czwarte miejsce w kraju.
94
Rzadziej też mazowieckie gospodarstwa domowe wyposażone były w drukarki
(czwarte miejsce w Polsce), telefony komórkowe (piąte miejsce w kraju) czy
sprzęt służący do odbioru telewizji satelitarnej (trzynasta lokata w kraju), co
przede wszystkim było skutkiem ich częstszego korzystania z telewizji kablowej.
Badania pierwotne przeprowadzone wśród przedstawicieli podażowej strony
rynku pracy świadczą o dość istotnym wpływie wykluczenia cyfrowego na ich
aktywność zawodową. Jest to zjawisko złożone i w przypadku przedstawicieli tej
strony rynku pracy nie powinno być rozpatrywane wyłącznie z punktu widzenia
twardego determinizmu technologicznego, gdyż wykorzystanie ICT jest dość
często uwarunkowane czynnikami natury społeczno-kulturowej i zależy od kontekstu, czasu i miejsca 109 .
Wniosek taki szczególnie dotyczy biernych zawodowo, którzy spośród wszystkich badanych kategorii osób charakteryzowali się najmniejszą skłonnością do
uczestnictwa w procesach kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Jest ona
głównie pochodną dotychczasowych uwarunkowań występujących w ich gospodarstwach domowych, a przede wszystkim obecną w nich liczbą dzieci w wieku do 16.
roku życia. Także populacja pracujących w sposób dość ograniczony wykorzystywała technologie informacyjne i telekomunikacyjne zarówno w realizowaniu
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska pracy, jak i w gospodarstwach
domowych. Determinantą wykluczenia cyfrowego tej kategorii zasobów pracy
było również to, że w zdecydowanej większości nie zadeklarowali oni większej
skłonności do podejmowania działań umożliwiających podwyższenie posiadanych
w tym zakresie umiejętności lub ich nabycie. Po prostu nie dostrzegali potrzeby
zwiększenia dostępności do urządzeń/programów/usług ICT oraz ich modernizacji
w miejscu pracy, jak również w ograniczonym stopniu uzależniali utrzymanie
pracy od posiadania umiejętności obsługi takich urządzeń/programów.
Wśród bezrobotnych wykluczenie cyfrowe jest głównie konsekwencją ich
braku chęci do uwzględniania w swoich planach zawodowych możliwości większego zastosowania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w poprawianiu własnej pozycji konkurencyjnej na rynku pracy. Szczególnie niechęć tę
przejawiają długotrwale bezrobotni, którzy mają wprawdzie gospodarstwa domowe dość dobrze wyposażone w urządzenia ICT, ale – zgodnie z uzyskanymi
opiniami – wykorzystywali je przede wszystkim w celu spędzania czasu wolnego.
W badaniu respondentów z tej kategorii zasobów pracy zastanawia to, że w ogóle
nie widzieli oni związku między posiadaniem przez nich umiejętności informatycznych a możliwością utraty pracy bądź jej uzyskania. Świadczy to o niewielkiej
skłonności badanej zbiorowości do zmiany zawodu. Stanowi to niewątpliwie jedną
z zasadniczych barier aktywności zawodowej, wiążącą się jednak w sposób istotny z poziomem wykształcenia badanych.
__________
Por. Ł. Arendt, Wykluczenie cyfrowe na polskim rynku pracy − podsumowanie− wnioski, rekomendacje, w: E. Kryńska, Ł. Arendt, red. nauk., Wykluczenie cyfrowe…, op. cit., s. 189.
109
95
Działania mające na celu ograniczenie wykluczenia cyfrowego zdecydowanie
najczęściej podejmowały osoby uczące się. Może to mieć związek z pozostawaniem ich w procesach kształcenia, jak również z tym, że w większym stopniu byli
oni skłonni do przystosowywania swoich kwalifikacji do zmieniających się uwarunkowań rynku pracy. Świadczy o tym fakt, że w okresie bezpośrednio poprzedzającym badanie oraz w jego trakcie podjęli naukę. Wprawdzie niekoniecznie
wybrany kierunek kształcenia mógł wpływać na poszerzenie/nabycie wiedzy informatycznej, ale umożliwiał potencjalnie w większym stopniu kontakt z techniką
komputerową. Oswojenie z urządzeniami, programami i usługami ICT może
w tym przypadku stanowić istotne ograniczenie barier wpływających na wykluczenie cyfrowe.
Badania jednoznacznie potwierdziły również niewielkie zainteresowanie reprezentantów strony podażowej rynku pracy kontaktami z instytucjami publicznymi za pośrednictwem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Może to jednak być konsekwencją wskazanych w projekcie uwarunkowań
charakteryzujących województwo mazowieckie. Pod względem stopnia rozwoju
społeczeństwa informacyjnego Mazowsze zaliczane jest bowiem do zapóźnionej
cyfrowo Polski „B”, z wartością wskaźnika dostępności e-usług na poziomie 30%
(12 miejsce w kraju). Urzędy w województwie mazowieckim należą do najgorzej
wyposażonych w rozwiązania sieciowe w kraju.
Generalnie wykluczenie cyfrowe zasobów pracy oraz osób biernych zawodowo
i uczących się w województwie mazowieckim należałoby postrzegać w wielu wymiarach. Do podstawowych niewątpliwie zaliczyć można wymiar mentalny, materialny i kwalifikacyjny, chociaż z różnym natężeniem występowały one w poszczególnych kategoriach mieszkańców Warszawy. W przypadku populacji pracujących
najważniejszy był wymiar mentalny i kwalifikacyjny (umiejętności), a w odniesieniu do bezrobotnych i biernych zawodowo – mentalny i materialny. Tylko w kategorii uczących się zaobserwowano jeden ze wskazanych wymiarów, mianowicie umiejętności.
Wykluczenie cyfrowe w sektorze przedsiębiorstw jest przede wszystkim zależne od wielkości firmy, przy czym zależność ta ma charakter wprost proporcjonalny, to znaczy, że wykorzystanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych wzrasta wraz z liczbą zatrudnionych w podmiocie osób.
Badanie powiatowych urzędów pracy i urzędów gmin potwierdziło również
występowanie wykluczenia cyfrowego w tych instytucjach jako zjawiska wielowymiarowego i wielowątkowego. Wpływa na to przede wszystkim brak potrzeby
stosowania i wykorzystania niektórych rozwiązań, który dotyczy zarówno samych instytucji, po części niedostrzegających potrzeby wdrażania nowoczesnych
systemów teleinformatycznych, jak i klientów, którzy nie wykazują chęci korzystania z już istniejących usług on-line.
Podsumowując, aby sprostać wyzwaniom związanym z wkraczaniem Mazowsza w erę cyfrową, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, nakłady inwestycyjne przeznaczane na zakup nowoczesnego sprzętu (np. komputerów, szybszych
96
i wydajniejszych połączeń z siecią globalną itp.) i zasoby pracy posiadające odpowiednie kwalifikacje. Na ocenę poziomu przygotowania tego regionu do udziału w społeczeństwie informacyjnym niewątpliwie wpływ ma także jego położenie
geograficzne i rola, jaką odgrywa w gospodarce całego kraju. Jego centralne położenie oraz to, iż na terenie tego województwa znajduje się również największe
miasto w Polsce – Warszawa, które jednocześnie jest stolicą kraju i Mazowsza,
przynosi dla tego regionu korzyści. Niestety, region ten charakteryzuje się dużym
wewnętrznym zróżnicowaniem − korzyści czerpią głównie powiaty znajdujące się
w centrum województwa mazowieckiego. Dlatego też Mazowsze boryka się
z takimi samymi, trudnościami do rozwiązania problemami, co i inne regiony kraju.
Konkludując, można stwierdzić, że województwo mazowieckie nie jest w pełni
przygotowane do udziału w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego. Takie sformułowanie generalne jest możliwe z uwagi na zróżnicowane postawy mieszkańców wobec wykorzystania ICT, różny stopień skomputeryzowania szkół, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz różnice w przestrzennym układzie
wykluczenia cyfrowego. Na Mazowszu są bowiem obszary, w których region ten
osiąga wyniki najlepsze w kraju, ale są również i takie, gdzie pozostało jeszcze
wiele do zrobienia.
Proces budowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce przez wiele lat
praktycznie sprowadzał się do informatyzacji – tworzenia infrastruktury teleinformatycznej oraz prób wdrażania e-usług. Oczywiście, biorąc pod uwagę zapóźnienie cywilizacyjne Polski w tym zakresie w porównaniu do krajów wysoko
rozwiniętych, takie działania z pewnością były i są nadal koniecznie. Natomiast
wydaje się, że kładąc nacisk na informatyzację, zapomniano o stronie popytowej
– ludziach, którzy umieliby z tej infrastruktury i usług korzystać. I chodzi tu zarówno o zagadnienia dotyczące motywacji mieszkańców kraju, w tym Mazowsza,
do korzystania z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, jak i umiejętności,
które na to pozwalają. Rezultatem tego rozdźwięku jest sytuacja, w której z jednej
strony mamy słabo rozwinięty system usług elektronicznych świadczonych przez
różnego typu instytucje, z drugiej strony popyt na te usługi jest niewielki. Nie
osiągnął on również jeszcze punktu krytycznego, który sprawiłby, że to sami
obywatele wymusiliby szybszy rozwój e-usług, a w konsekwencji społeczeństwa
informacyjnego. Równocześnie procesy informatyzacji i budowania społeczeństwa informacyjnego ujawniły niekorzystne strony tych procesów – wykluczenie
cyfrowe, które w miarę rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych zmienia swoje oblicze.
Przy wdrażaniu rozwiązań służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego
warto również zwrócić uwagę na pobudzanie oddolnej aktywności w tym zakresie,
co jest niezwykle istotne zwłaszcza na terenach o niskim wskaźniku e-rozwoju.
Brak tej aktywności stanowi jedną z najważniejszych przyczyn pogłębiania się wykluczenia cyfrowego. W przeciwdziałaniu rozwarstwieniu teleinformatycznemu
Mazowsza szczególnie pomocne mogą być doświadczenia i dobre praktyki krajów UE w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz nawiązywanie na
97
tym polu współpracy z partnerami zagranicznymi. Kluczowe znaczenie ma jednak
zawiązywanie sieci współpracy oraz partnerstw, w tym o charakterze publiczno-prywatnym, skupiających szerokie grono partnerów: przedsiębiorców, władze samorządowe, uniwersytety, ośrodki naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe.
Konsolidacja sił sektora publicznego i prywatnego, m.in. poprzez udział w procesie planowania i wdrażania przedsięwzięć przedstawicieli różnorodnych środowisk może odegrać ważną rolę w stymulowaniu rozwoju teleinformatycznego
regionu. Należy mieć nadzieję, że władze Mazowsza wykorzystają tkwiący w nim
potencjał społeczno-gospodarczy do transformacji cyfrowej, co pozwoli na
umocnienie pozycji konkurencyjnej województwa i zachęci również inne regiony
do podążania tą samą drogą.
2.2.3. Elastyczne formy zatrudnienia a aktywizacja zawodowa
zasobów pracy. Badanie podkarpackiego rynku pracy
Badania przeprowadzone w województwie podkarpackim miały charakter regionalny, a głównymi adresatami projektu byli bezrobotni, którzy pochodzili z grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym, mianowicie osoby młode, w wieku powyżej 45 lat oraz kobiety 110 . Ich aktywizacja zawodowa na obszarze badanego województwa była dotychczas problemem niezwykle trudnym do rozwiązania, przede
wszystkim ze względu na nikłą możliwość dopasowania ich umiejętności do oferowanych przez pracodawców miejsc pracy. W odniesieniu do tych grup bezrobotnych najczęściej mieliśmy do czynienia z praktykami dyskryminacyjnymi, przyczyniającymi się do utrwalania niekorzystnej dla nich sytuacji na regionalnym rynku
pracy. Dlatego też niezbędne było wypracowanie dla tych kategorii beneficjentów
innych niż dotychczas sposobów postępowania, ukierunkowanych na podwyższenie
ich pozycji konkurencyjnej na rynku pracy, a tym samym zwiększenie ich aktywności zawodowej. Główną metodą, która miała temu posłużyć, była jedna z elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy − praca tymczasowa. Dodatkowym
działaniem była standaryzacja umiejętności w zakresie wybranych, najczęściej
poszukiwanych przez pracodawców zawodów. Ich certyfikowanie, mające nastąpić w kolejnych etapach realizacji projektu, powinno także wywołać zwiększenie
zatrudnialności osób bezskutecznie dotychczas poszukujących pracy.
__________
110
Projekt był realizowany w ramach IW EQUAL w partnerstwie „Czas na pracę – praca na
czas”, w którym brały udział publiczne instytucje rynku pracy (powiatowe urzędy pracy i wojewódzki urząd pracy) oraz niepubliczne jednostki, zajmujące się działalnością szkoleniową i doradczą dla osób poszukujących pracy na obszarze regionu Podkarpacia. Liderem projektu było Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, zlokalizowane w Rzeszowie, zaś Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych był instytucją realizującą badania. Wynikiem tych prac była publikacja: H. Sobocka-Szczapa, red. nauk., Czas na pracę – praca na czas. Wyniki badań i analiz w województwie podkarpackim, IPiSS, Warszawa 2006.
98
Strategia Partnerstwa „Czas na pracę – praca na czas” zakładała wypracowanie skutecznego modelu budowania świadomości korzyści zarówno po stronie
pracodawców, jak i potencjalnych pracobiorców, wynikających z wykorzystania
pracy tymczasowej. Zaliczono do nich przede wszystkim fakt, że forma ta przydatna jest bez mała dla wszystkich podmiotów o zróżnicowanej liczbie zatrudnionych, zwłaszcza zaś dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie specyfika produkcji powoduje, że pracownicy tymczasowi mogą sprawdzić się jako kadra
fachowców na stanowiskach rzadko spotykanych, niezatrudnianych na stałe lub
w przypadku zastępowania pracowników z różnych powodów nieobecnych (praca
na zastępstwo). Powoduje przy tym obniżenie kosztów działania. Dla osób poszukujących pracy/bezrobotnych taka forma niesie ze sobą główną korzyść −
mogą być aktywni zawodowo.
Celem głównym projektu było skonstruowanie i upowszechnienie narzędzi
umożliwiających wykorzystanie pracy tymczasowej jako elementu wpływającego
na większe dopasowanie podaży pracy do popytu na nią w skali regionalnego i lokalnych rynków pracy, szczególnie w odniesieniu do osób długotrwale poszukujących pracy oraz rekrutujących się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założony cel główny był wprawdzie dosyć obszerny, ale w sposób bardzo
przejrzysty formułował zagadnienia badawcze, do których należały:
− identyfikacja potrzeb szkoleniowych grup docelowych,
− identyfikacja możliwości stosowania zatrudnienia tymczasowego przez pracodawców,
− identyfikacja kwalifikacji wymaganych na stanowiskach oferowanych przez
pracodawców oraz wyselekcjonowanie najważniejszych umiejętności, które
umożliwiłyby zaktywizowanie grup docelowych.
Do zrealizowania celu głównego, jak również celów szczegółowych i dodatkowych, niezbędna była również identyfikacja podstawowych obszarów zbieżności
między potrzebami pracodawców i bezrobotnych oraz przezwyciężenie niechęci
tych pierwszych do zatrudniania w formie pracy tymczasowej, opór pracodawców
wynika z braku wiedzy na temat lokalizacji agencji pracy tymczasowej lub niskiej
oceny kwalifikacji pracowników zatrudnianych w tej formie. Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem na istotne niedociągnięcia, występujące głównie
w dziedzinie kojarzenia ofert pracy z oczekiwaniami osób poszukujących pracy.
Niedopasowania, z którymi mamy do czynienia, wynikają nie tylko z charakteru
rynku pracy, ale często pojawiają się ze względu na ograniczone możliwości działania powiatowych urzędów pracy, spowodowane przepisami ustawowymi. Szczególne znaczenie może mieć w tym przypadku ograniczona możliwość indywidualizacji
działań oraz nadmiar takich, które mają charakter wyłącznie administracyjny.
Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne dla podkarpackiego rynku pracy oraz
przeprowadzone badania, w celu zwiększenia znaczenia pracy tymczasowej dla
aktywizacji zawodowej grup zmarginalizowanych, a przede wszystkim, kobiet,
młodzieży i osób w wieku powyżej 45 lat, należy podjąć wiele działań, o zróżnicowanym charakterze:
99
1) stosowanie pracy tymczasowej, jako głównego sposobu na zwiększenie aktywności zawodowej osób poszukujących pracy, powinno iść w parze z promowaniem na obszarze województwa tej nietypowej formy zatrudnienia, a także
innych elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy; dotychczasowe doświadczenia wskazują, że występują dość istotne bariery związane z ich stosowaniem, które mogą przyczyniać się do postrzegania ich jako zbyt uciążliwych dla
poszczególnych pracodawców i nieefektywnych z punktu widzenia prowadzonej
przez nich w zakładach pracy polityki kadrowej; celem takich działań powinno
być doprowadzenie do postrzegania pracy tymczasowej jako „systemowego” (nie
zaś przypadkowego) rozwiązywania problemów kadrowych, przy czym należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na – niedostrzeganą przez pracodawców –
rolę agencji pracy tymczasowej jako istotnego pośrednika pomiędzy pracodawcą
(użytkownikiem) a pracobiorcą;
2) konieczne wydaje się propagowanie korzyści pracy tymczasowej również
wśród osób poszukujących pracy; traktowanie przez nich tej formy zatrudnienia
jako „gorszej” w porównaniu do pracy na pełnym etacie i w pełnym wymiarze
czasu pracy nie znajduje odzwierciedlenia w systemie ubezpieczeń społecznych;
3) w działaniach projektu, ukierunkowanych na zmniejszenie praktyk dyskryminacyjnych, konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na możliwość ograniczenia tego typu działań poprzez zwiększenie rangi przyznawanych certyfikatów,
co powinno przynieść efekt w postaci równego traktowania grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne;
4) wyraźna dominacja na obszarach województwa podkarpackiego osób długotrwale poszukujących pracy wskazuje na konieczność częstszego stosowania
wobec tej kategorii bezrobotnych wypracowanych sposobów postępowania,
umożliwiających im korzystanie z pracy tymczasowej, ponieważ charakteryzują
się one porównywalnie niewielką elastycznością zawodową i mają ograniczoną
zdolność adaptacyjną, która jest właśnie wynikiem długotrwałego pozostawania
bez pracy;
5) niezbędne wydaje się wykorzystanie zakresu merytorycznego realizowanego projektu na potrzeby bezrobotnych pochodzących z terenów wiejskich, szczególnie na tych rynkach pracy, na których stanowią oni większość wśród osób
nieposiadających zatrudnienia.
Zastosowanie pracy tymczasowej w działaniach aktywizujących zawodowo
szczególne grupy bezrobotnych stanowi próbę wzmocnienia znaczenia nietypowych form zatrudnienia jako instrumentu wpływającego na poprawę sytuacji na
lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Działania projektu przyczyniły się zapewne w jakimś stopniu do upowszechnienia tego rodzaju postępowania, chociaż
niewątpliwie, ze względu na uczestnictwo w jego działaniach przedstawicieli
publicznych służb zatrudnienia, miały największe znaczenie dla podkarpackiego
rynku pracy. Wypracowany model, polegający na kompleksowym rozpoznaniu
potrzeb pracodawców i potencjalnych pracobiorców, określeniu standardów kwalifikacji znajdujących odzwierciedlenie w ich certyfikacji, jak również przepro-
100
wadzenie szkoleń, a następnie pomoc w zatrudnieniu stanowią sposoby działań,
które mogą być in extenso przenoszone do działalności innych podmiotów funkcjonujących na rynku pracy. W jakim stopniu tego rodzaju postępowanie znalazło
jednak szerszy wydźwięk, tego nie wiemy, ponieważ zapewne uwarunkowane jest
przede wszystkim indywidualną postawą beneficjentów, tak pracodawców, jak
i bezrobotnych, zwłaszcza z grup zmarginalizowanych. Czynniki, które warunkują te postawy mogą mieć charakter przejściowy, możliwy do ograniczenia przede
wszystkim poprzez działania upowszechniające.
2.2.4. Badania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
w województwie mazowieckim
Nierównowaga występująca na polskim rynku pracy, w tym także na rynku
pracy województwa mazowieckiego stanowiła przesłankę do poszukiwania rozwiązań mających na celu spowodowanie jak największego dopasowania popytu
na pracę i podaży pracy. Ma to szczególne znaczenie dla grup bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego też celem przeprowadzonych
przez ekspertów z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych badań była identyfikacja
postaw osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy
województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb szkoleniowych 111 . Realizacja celu głównego była możliwa dzięki sformułowaniu celów cząstkowych, na które odpowiedź umożliwiła pełną identyfikację preferowanych przez osoby z grup problemowych poszukujące pracy kierunków kształcenia,
dokształcania i doskonalenia zawodowego, co powinno wpłynąć na poprawę ich
pozycji konkurencyjnej na mazowieckim rynku pracy. Zidentyfikowane zostały 112 :
− bariery (przyczyny) uniemożliwiające lub ograniczające dotychczasową aktywizację zawodową bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
− potrzeby szkoleniowe bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, według zgłaszanych przez nich oczekiwań co do stanowiska pracy, zawodu,
− możliwości podjęcia pracy przez bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym poza miejscem zamieszkania (poza krajem),
− zapotrzebowanie na pomoc ze strony instytucji rynku pracy,
− dotychczasowe kierunki doskonalenia zawodowego przez osoby poszukujące pracy pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
__________
111
H. Sobocka-Szczapa, red. nauk., Bezrobotni z grupy zwiększonego ryzyka. Studium przypadku
województwa mazowieckiego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ – IPiSS,
Warszawa 2007. Publikacja powstała w ramach projektu „Regionalny system koordynacji rynku
pracy województwa mazowieckiego „PRACA − ZATRUDNIENIE − SZKOLENIE”, realizowanego w partnerstwie z IOiZ ORGMASZ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – funduszu
strukturalnego Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
112
Tamże, s. 7.
101
− zakres i rodzaj umiejętności, które są niezbędne do znalezienia miejsca pracy oraz
− możliwości podjęcia pracy na własny rachunek.
Opracowane analizy służące realizacji celu głównego przeprowadzanego badania zostały wzbogacone o szersze wnioski, wynikające z analiz o charakterze regionalnym, a dotyczące oceny sytuacji na rynku pracy województwa mazowieckiego
ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, oceny dotychczasowych działań instytucji rynku pracy w dziedzinie ograniczania nierównowagi na regionalnym rynku pracy, identyfikacji i oceny zmian
struktury kwalifikacyjno-zawodowej osób poszukujących pracy oraz identyfikacji
zawodów nadwyżkowych i deficytowych.
Oprócz celu głównego, w realizowanym badaniu podjęto również próbę osiągnięcia celów szczegółowych. Zaliczono do nich przede wszystkim identyfikację:
− przejawów dyskryminacji pojawiających się na rynku pracy wobec bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
− przyczyn utrwalania się zjawiska bezrobocia w rodzinach, w których funkcjonują osoby poszukujące pracy, rekrutujące się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (dziedziczenie bezrobocia),
− przesłanek ułatwiających osobom poszukującym pracy z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym reintegracji z rynkiem pracy,
− roli świadomości grup dyskryminowanych o konieczności uczestnictwa w procesie kształcenia ustawicznego.
Przewidziane do realizacji cele szczegółowe miały doprowadzić do skonstruowania takiego sposobu działania, który za pomocą opracowanych narzędzi umożliwiłby ograniczenie nierównowagi występującej na regionalnym rynku pracy województwa mazowieckiego.
Celem dodatkowym realizowanego projektu była natomiast poprawa zatrudnialności i pobudzenie aktywności zawodowej oraz trwałe zaistnienie na rynku
pracy osób z grup dyskryminowanych.
W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że bezrobotni z grup zwiększonego ryzyka częściej niż inne osoby poszukujące pracy napotykały na regionalnym rynku pracy barierę odmowy zatrudnienia, przy czym dotyczyło to
zwłaszcza kobiet. Kategoriami, którym znacznie częściej odmawiano zatrudnienia
były zarówno osoby młode, jak i powyżej 45. roku życia. Najważniejszą barierą
uniemożliwiającą podejmowanie pracy przez osoby jej poszukujące, rekrutujące się
z badanych grup, był brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a powodem
wskazywanym przez respondentów − brak adekwatnych do ich kwalifikacji miejsc
pracy, co świadczy o występujących na tym rynku niedopasowaniach strukturalnych, szczególnie uciążliwych dla osób z grup zwiększonego ryzyka. Znacznej
liczbie bezrobotnych z tej kategorii nie było również obce prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Oczekiwania wobec przyszłej pracy były podobne, jak w przypadku innych zbiorowości osób poszukujących pracy. Biorący
udział w badaniach za satysfakcjonującą uznali pracę oferującą przede wszystkim
102
dobre warunki pracy, dobrą atmosferę w pracy, po prostu uzyskanie zatrudnienia
oraz wysokie wynagrodzenie. Szczególnie niekorzystna z punktu widzenia polityki
zatrudnienia wydaje się opinia ankietowanych związana z ograniczeniem ich akceptacji możliwości zatrudnienia w przyszłej pracy w niepełnym wymiarze czasu.
Istotną barierą w kształtowaniu aktywności zawodowej osób poszukujących pracy
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jest także brak mobilności przestrzennej. Ponadto aktywność edukacyjną ogranicza czynnik finansowy.
Wysnute wnioski świadczą o tym, że populacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie mazowieckim charakteryzuje się pewnymi
specyficznymi cechami, które umożliwiają identyfikację głównych sposobów
postępowania, przyczyniających się do ograniczenia wśród nich bezrobocia.
Na szczególną uwagę zasługują na tym obszarze kobiety, które przejawiają zarówno największą aktywność edukacyjną, jak i chęć znalezienia zatrudnienia. Ich
pozycja konkurencyjna na rynku pracy badanego obszaru jest znacznie słabsza
niż mężczyzn, przede wszystkim ze względu na pełnione przez nie funkcje rodzinne. Z tego powodu, mając wybór pomiędzy mężczyzną i kobietą o takim samym poziomie kwalifikacji, pracodawcy znacznie chętniej zatrudniają mężczyzn.
Wskazuje na to identyfikacja trudności ze znalezieniem pracy i analiza przyczyn
odmowy zatrudnienia przez przedstawicieli firm. Zatem przede wszystkim w odniesieniu do tej grupy można mówić o występowaniu na regionalnym rynku pracy
przejawów dyskryminacji.
W przypadku młodzieży również obserwuje się pewnego rodzaju praktyki
dyskryminacyjne, wywołujące brak aktywności zawodowej, ale ich podłożem są
zupełnie inne czynniki. Szczególnie daje się zauważyć ograniczona możliwość
zatrudnienia ze względu na brak doświadczenia praktycznego. Jednocześnie bardzo rzadko stosowane są przez pracodawców umowy o pracę połączone z nauką
zawodu, co świadczy o generalnej ich niechęci do zatrudniania osób młodych,
nieprzygotowanych do wykonywania określonych zadań. Rozumiejąc potrzebę
dostosowania kwalifikacji do oczekiwań przedstawicieli strony popytowej rynku
pracy, młodzi ludzie, zwłaszcza kobiety podejmują starania mające na celu podwyższenie lub uzupełnienie posiadanych umiejętności. Barierą jest dla nich głównie brak pomocy co do wyboru kierunku zgodnego z oczekiwaniami pracodawców. Często uczestniczą w kursach niemających związku z potrzebami lokalnych
rynków pracy.
Mieszkańcy wsi, w świetle przeprowadzonych badań, nie mają ani gorszej ani
lepszej pozycji konkurencyjnej w porównaniu do położenia innych subpopulacji.
Wydaje się jednak, że w tym przypadku znaczna liczba bezrobotnych pochodzących z terenów wiejskich nie ujawnienia się. Dopiero zmiany proefektywnościowe w rolnictwie mogą zdecydowanie wpłynąć na zwiększenie problemów związanych z aktywizacją zawodową tej kategorii. Ich pozycja konkurencyjna na
regionalnym rynku pracy może wówczas znacznie odbiegać od pozostałych subpopulacji osób poszukujących pracy z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przede wszystkim wpłyną na to niskie kwalifikacje oraz wiek, który również
103
obecnie stanowi barierę aktywności zawodowej. Obserwowane małe zainteresowanie aktywnością edukacyjną może skutkować dalszym pogarszaniem się nastawienia tej kategorii osób do działań związanych z potrzebą realizowania
kształcenia ustawicznego w celu osiągnięcia sukcesu w poszukiwaniu pracy. Ponadto nasileniu może ulec proces dziedziczenia bezrobocia w rodzinach mieszkających na wsiach.
Dotychczasowe – niezbyt duże – problemy z aktywizacją zawodową bezrobotnych rekrutujących się ze starszych roczników wieku produkcyjnego mogą
samoistnie ulec rozwiązaniu ze względu na zarobkowe wyjazdy zagraniczne osób
młodych oraz specjalistów i ograniczaniu populacji zasobów pracy wskutek starzenia się społeczeństwa. Bezrobocie dla kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niosą za sobą innego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak
większe w porównaniu do innych populacji bezrobotnych zniechęcenie, trudności
oraz problemy ze znalezieniem swojego miejsca. Jednoznacznie na to wskazują
zidentyfikowane w trakcie badania postawy otoczenia wobec respondentów oraz
zachowania ich samych. Przede wszystkim dotyczy to negatywnej oceny szans na
znalezienie pracy. Szczególnie odnosi się ona kobiet i osób o najniższym poziomie wykształcenia. Nie przejawiało się to jednak w istotnej zmianie nastawienia
otoczenia i najbliższych osób do nich jako bezrobotnych, co oznacza, że status
bezrobotnego z punktu widzenia samego zainteresowanego i jego otoczenia nie
stanowi stymulanty dla szybkiej zmiany status quo. Dość znaczna liczba ankietowanych wskazywała na negatywne cechy osobowościowe, które pojawiły się po
przejściu w stan bezrobocia. Można zatem wnioskować o różnorodności konsekwencji bezrobocia dla osób poszukujących pracy z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W identyfikacji barier powodujących wykluczenie społeczne największe problemy występują wśród populacji niepełnosprawnych. Spowodowała to zarówno
niewielka liczba uczestników badania posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jak i ich niejednoznaczne oczekiwania. Osoby te nie przejawiają ani dużej aktywności zawodowej, ani edukacyjnej, a równocześnie deklarują podobne do innych
subpopulacji oczekiwania, trudności w poszukiwaniu pracy oraz przyczyny odmowy zatrudnienia. Niepełnosprawność jako czynnik związany z oznakami dyskryminacji był podawany bardzo rzadko. Z jednej strony może to świadczyć o braku występowania alienacji tej kategorii bezrobotnych, z drugiej jednak może oznaczać
występujące wśród nich większe zniechęcenie, wynikające z dotychczasowej nieskuteczności działań podejmowanych w celu aktywizacji zawodowej i edukacyjnej. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych badań, znacznie częściej niż pozostałe grupy bezrobotnych korzystają oni z pomocy oferowanej przez urzędy pracy
w zakresie skierowań na szkolenia. Może to oznaczać brak kontaktów z innymi
instytucjami, które powinny realizować zadania wspomagające ich aktywność zawodową. Rzadko też korzystają z Internetu, co może świadczyć o ich nieporadności
i znacznie ogranicza im dostęp do informacji. Ponadto często wskazywali na konieczność dużo dłuższej rozmowy z doradcami zawodowymi, co zresztą odnosiło
się również do populacji mieszkańców wsi.
104
Podsumowując, na rynku pracy województwa mazowieckiego nie można generalnie mówić o nasileniu się praktyk dyskryminacyjnych wobec analizowanych
grup osób poszukujących pracy. Mają one charakter podobny do tych, które występują na innych regionalnych rynkach pracy. Pozycję konkurencyjną tych grup
wyznaczają przede wszystkim niskie kwalifikacje. Ze względu na konieczność jej
poprawy niezbędne wydaje się zwrócenie uwagi na pewne sytuacje, które mogą
stanowić przesłankę do usprawnienia działania systemu poradnictwa i pośrednictwa
zawodowego przede wszystkim w ramach zinstytucjonalizowanych form przeciwdziałania bezrobociu.
***
Rozważania zawarte w tej części opracowania świadczą o bardzo dużym i zróżnicowanym tematycznie zainteresowaniu badaczy problematyką rynku pracy oraz
zjawiskami stanowiącymi istotę niedopasowań na nich występujących. Wskazuje
również na to liczba wyszczególnionych w aneksie pozycji książkowych, raportów,
analiz i opracowań. Jest to zapewne konsekwencja tego, że z jednej strony bezrobocie stanowi bardzo ważną dysproporcję, wynikającą z działania systemu rynkowego, uciążliwą i powodującą wiele negatywnych konsekwencji zarówno dla członków społeczeństwa, jak i całej gospodarki (aktywność ekonomiczna podmiotów
gospodarczych). Z drugiej zaś – aktywność zawodowa niesie ze sobą wiele niewiadomych, których identyfikacja w coraz większym stopniu może wpływać na ograniczanie ich znaczenia dla stabilizacji zawodowej oraz podwyższania pozycji konkurencyjnej na rynku pracy. Należy podkreślić, że najważniejsze znaczenie mają
w tym przypadku rozwiązania systemowe wspomagające realizację rekomendowanych sposobów działania. Są one szczególnie ważne w kontekście prognozowania
popytu na pracę, ponieważ pozwalają zwiększyć zgodność przewidywań z rzeczywistością, jak również zwiększyć skuteczność i efektywność działań podejmowanych w celu zmniejszenia dysproporcji występujących na rynku pracy w skali całego kraju oraz w skali województw i powiatów. Procesy przewidywania zmian
popytu na pracę i podaży pracy są ponadto bardzo ważnym narzędziem kształtowania równowagi na rynku pracy. Wymagają jednak konstrukcji i weryfikacji odpowiednich modeli ekonometrycznych, w których zasadnicze znaczenie ma prawidłowa identyfikacja determinant wpływających na zmienność procesów występujących
na rynku pracy, co ma bezpośredni związek z bieżącą informacją o rynku pracy.
3. PROGNOZOWANIE POPYTU
NA PRACĘ I PODAŻY PRACY
Z punktu widzenia sytuacji na krajowym oraz regionalnych i lokalnych rynkach
pracy tak samo ważne jest prognozowanie zasobów siły roboczej, jak i oczekiwanej
wielkości tworzonych miejsc pracy. Chodzi przy tym nie tylko o wielkość populacji, która w przyszłości będzie chciała być aktywna zawodowo, jak również liczbę
oferowanych przez pracodawców miejsc pracy, ale przede wszystkim o ich strukturę.
Źródłem podstawowych niedopasowań występujących obecnie na rynku pracy, niezależnie od skali, jest dysproporcja między kwalifikacjami i umiejętnościami potencjalnych pracowników a rodzajem wolnych miejsc pracy. Sprawia to, że w tym
samym czasie na rynkach pracy występują zarówno bezrobotni, jak i wolne miejsca pracy. Przyjrzyjmy się zatem badaniom prognostycznym, które zrealizowane
zostały wcześniej. Trzeba zaznaczyć, że w większości przypadków mają one charakter wyłącznie poznawczy i ważny z punktu widzenia zastosowanych do projekcji metod, ponieważ dotyczą 2010 r.
3.1. Badania prognostyczne o zasięgu ogólnokrajowym
Badania prognostyczne odnoszące się do przewidywanego popytu na pracę, jak
również podaży pracy w skali całego kraju miały, jak wynika z kwerendy, bardzo
ograniczony zakres. Prowadziły je głównie agendy rządowe, jak również instytuty
naukowo-badawcze. Na szczeblu ogólnokrajowym szczególnego rodzaju znaczenie
miały badania prowadzone przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
Przyjrzyjmy się zatem wybranym ekspertyzom, opracowanym przez Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, działający w ramach RCSS.
3.1.1. Prognozowanie popytu na pracę
W 1999 r. opublikowane zostały trzy tomy studiów i materiałów, stanowiące
całość związaną z prognozowaniem popytu ma pracę. W tomie pierwszym 113 ,
zawarto trzy opracowania, w których zaprezentowano:
__________
113
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej, Studia i Materiały, t. I,
RCSS, Warszawa 1999.
106
1) ogólne założenia i wymagania dla tworzenia systemu prognozowania popytu
na pracę oraz zakres wykorzystania głównych metod prognozowania zatrudnienia
i popytu na pracę, jak również praktyczne zastosowanie metod ekstrapolacyjnych do otrzymywania (pierwotnych) prognoz szeregów czasowych poszczególnych zmiennych i na tym tle sformułowano postulat wariantowego zastosowania
w polskim systemie prognozowania popytu na pracę kilku modeli wielorównaniowych różniących się zarówno wielkością, jak i zakresem modelowania zjawisk;
2) podstawowe zagadnienia makromodelowania zatrudnienia w okresie transformacji, co pozwoliło na określenie potencjalnego zatrudnienia wynikającego
z popytu na pracę, mającego swe źródło w popycie na produkcję krajową i w poziomie mocy produkcyjnych, a także w poziomie podaży siły roboczej; kontekstem opracowania było modelowanie nierównowagi na rynku, zaś jego podstawowym założeniem przekonanie, że ekonometryczne modele zatrudnienia oparte
na makromodelach gospodarki są najbardziej efektywnym instrumentem analizy
oczekiwanego w przyszłości popytu na pracę;
3) uwagi dotyczące oparcia modelowej analizy prospektywnego kształtowania
się popytu na pracę na modelu lub zestawie modeli uwzględniających hipotezy
i założenia odnoszące się do najważniejszych charakterystyk przyszłego rozwoju
kraju; uznano, że tego rodzaju postępowanie jest najbardziej właściwe, a wniosek
ten poparto przeglądem ujęć rynku pracy w modelach makroekonomicznych,
opracowanych przez ekspertów Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych oraz
propozycjami wykorzystania i rozbudowy modeli przydatnych do prognozowania
popytu na pracę.
W drugim tomie 114 opublikowane zostały różne aspekty metodologii prognozowania popytu na pracę. Zawarto w nim przegląd zagranicznej metodologii w tej
dziedzinie, metody analizy polityki gospodarczej ze wskazaniem podstawowych
elementów niezbędnych do uwzględnienia w procesach prognozowania wielkości
i struktury popytu na pracę w celu zwiększenia ich trafności 115 , metody badań
regionalnych rynków pracy z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku metodologicznego, teoretycznego i empirycznego w tej dziedzinie, metody przepływów
w aspekcie poznawczym i praktycznym ze wskazaniem ograniczeń występujących w stosowaniu tej metody 116 oraz metodę monitoringu zawodów deficytowych
__________
114
Prognozowanie popytu na pracę. Elementy metodologii, Studia i Materiały, t. II, RCSS, Warszawa 1999.
115
Do elementów tych zaliczono: tempo i kierunki zmian strukturalnych, tempo wzrostu gospodarczego, głębokość nierównowag gospodarczych, zwłaszcza inflacji, wielkość popytu globalnego i jego części składowych, zakres i intensywność polityki gospodarczej, w tym polityki fiskalnej, pieniężnej, kursowej, współpracy gospodarczej z zagranicą, cenowo-dochodowej, jak również
sposób realizacji polityki rynku pracy. Por. E. Kryńska, Propozycje dotyczące wykorzystania analizy polityki gospodarczej, w tym polityki rynku pracy do prognozowania popytu na pracę, w: Prognozowanie popytu na pracę…, op. cit., s. 135−136.
116
Do warunków, które umożliwiają wykorzystanie zaproponowanej metody (Inflow-Outflow
Analysis) w badaniach zatrudnienia zaliczono: opracowanie charakterystyki struktury zatrudnienia
w przekroju działów i sekcji PKD, jak również w przekroju sektorów własności, przeprowadzenie
107
i nadwyżkowych. W opracowaniu zaprezentowano ponadto główne ścieżki wpływu
płac na zatrudnienie z uwzględnieniem występujących w tej dziedzinie problemów
badawczych. Do ścieżek wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie zaliczone zostały: 1) zmiany poziomu średniej płacy, 2) nierówności płac i 3) relacja płacy minimalnej do średniej, odnoszące się głównie do ludzi młodych. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, badania pierwszej ścieżki wskazały na różnorodność siły
oddziaływania poziomu średniej płacy na zatrudnienie pracowników. Widoczne
jest ono zwłaszcza w niektórych grupach pracowników, tam gdzie luka płacowa
jest szczególnie duża. Generalnie jednak podwyższanie średniej płacy przyczynia
się zazwyczaj do obniżenia poziomu zatrudnienia. Nierównomierny wzrost płac
pogłębiający rozpiętości płacowe może natomiast zwiększać mobilność pracowników, jak również prowadzić do wzrostu popytu na pracę, a relacja płacy minimalnej do średniej rzutuje głównie na popyt na pracę osób pochodzących z grup
największego ryzyka, w szczególności ludzi młodych, posiadających niskie kwalifikacje. Wszystkie wskazane w opracowaniu ścieżki wpływu płac na wielkość
zatrudnienia mogą mieć znaczenie dla spójności sporządzanych prognoz ze zjawiskami, które w przyszłości mogą wystąpić na rynku pracy. Dlatego też niezbędne
jest ich uwzględnienie w realizowanych procesach prognozowania 117 . Tego rodzaju wnioski zawarte również zostały w późniejszym opracowaniu pod redakcją
M. Bukowskiego i J. Zawistowskiego, w którym ze szczególną uwagą przyjrzano
się wpływowi na rynek pracy alternatywnych teorii nierówności płacowych 118 .
W trzecim tomie prac badawczych opublikowany został szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do 2010 r., oparty na studiach nad symulacją
zmian w strukturze polskiej gospodarki do tego samego roku, przeprowadzonych
w Zakładzie Ekspertyz i Obsługi Komitetu Prognoz „Polska w XXI wieku” Polskiej Akademii Nauk. Autorami szacunku byli: A. Karpiński, S. Paradysz oraz
B. Penconek 119 . Jak wynika z przeprowadzonych badań prognostycznych, struktura zawodowa Polski w istotny sposób odbiegała w 2010 r. od tej, którą obserwowano w krajach Unii Europejskiej. Charakteryzowała ją bowiem przewaga
zawodów związanych z tradycyjnymi dziedzinami funkcjonowania gospodarki
__________
badań struktury zawodowej pracujących w obrębie zdefiniowanych wcześniej struktur gospodarki,
przeanalizowanie strumieni przepływów zarówno pomiędzy stanami rynku pracy, jak i wyodrębnionymi segmentami zatrudnienia, ustrukturyzowanie zasobu nieaktywnych zawodowo według
prawdopodobieństwa ich aktywizacji zawodowej, jak również wyodrębnienie kategorii osób
krótko- i długotrwale bezrobotnych, ze względu na konsekwencje wydłużania się okresu pozostawania bez pracy. Por. U. Sztanderska, Metoda przepływów – zastosowanie w prognozowaniu popytu
na pracę w przekroju zawodowym, w: Prognozowanie popytu na pracę…, op. cit., s. 179.
117
Por. S. Borkowska, Wpływ płac na zatrudnienie, w: Prognozowanie popytu na pracę…, op. cit.,
s. 192 i nast.
118
M. Bukowski, J. Zawistowski, red., Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://ibs.org.
pl/site/upload/publikacje/Zmiana_technologiczna.pdf (dostęp 6.10.2011 r.).
119
Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010, Studia i Materiały, t. III,
RCSS, Warszawa 1999.
108
(przemysł i rolnictwo). Sytuacja taka wystąpiła, mimo wskazanego w prognozie
spadku popytu na część zawodów tradycyjnych. Opóźnienia w rozwoju dotyczyły
natomiast zawodów o istotnym znaczeniu dla dziedzin warunkujących działanie
nowoczesnej gospodarki. Niezbędne było zatem zrealizowanie założeń związanych z polityką pozytywnych działań dostosowawczych, czyli promowaniem
przemysłów rozwojowych, a także reorientacją kierunków kształcenia oraz ograniczeniem przedwczesnego redukowania tych kierunków kształcenia zawodowego, które kształciły absolwentów w dziedzinach wzrastającego popytu na pracę.
W 2000 r. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych zorganizowało konferencję poświęconą dotychczasowym rezultatom prac związanych z opracowywaniem systemu prognozowania popytu na pracę w Polsce. Publikacja konferencyjna
składała się z 9 referatów. Dogłębnej analizie poddano rezultaty dwóch prognoz
opracowanych z inicjatywy Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę, mianowicie wielowariantowej, średniookresowej prognozy popytu
na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych oraz aplikacyjnych elementów w dziedzinie prognozowania makroekonomicznego 120 . Poza tym
publikacja ta zawiera również opracowania, w których rozważania ukierunkowane
są na zagadnienia związane z systemem edukacji, w kontekście lepszego dopasowania struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy. Opisane zostały między innymi
problemy związane z kształceniem zawodowym i prozawodowym (S.M. Kwiatkowski), założenia reformy kształcenia (F. Szlosek), perspektywy zatrudnienia w powiązaniu z planowaniem kierunków kształcenia (E. Drogosz-Zabłocka), potrzeby
edukacyjne rynku pracy w powiązaniu z monitoringiem rynku pracy (B. Łukaszewicz), kwalifikacje zawodowe rolników (E. Matuszak) oraz perspektywy kształcenia i szkolenia zawodowego z punktu widzenia modelu standardów kwalifikacyjnych jednej z kategorii zawodów (W.M. Francuz). Uzupełnieniem, niezwykle
ważnym w świetle podkreślanej przez wielu ekspertów konieczności zmian w klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS), było opracowanie M. Juchnowicz ukazujące wyniki realizowanego w tej dziedzinie projektu.
Z uwagi na to, że treść większości referatów znalazła odzwierciedlenie w analizach późniejszych publikacji, które zaprezentowane zostały w kwerendzie, przyjrzyjmy się tylko temu opracowaniu, którego zawartość może być ciekawa z punktu
widzenia kierunków modyfikacji KZiS. Tym bardziej jest to ważne, że w opisie
zwrócono uwagę na spójność tej klasyfikacji z zawodami szkolnymi.
Założeniem projektu było opracowanie takiej klasyfikacji, która w większym
niż poprzednio stopniu umożliwiłaby połączenie analiz rynku pracy z systemem
edukacyjnym, byłaby przydatna w systemach ewidencji kadrowej i ewidencji
ludności, jak również umożliwiałaby działanie skomputeryzowanego systemu
obsługi rynku pracy. Dlatego też autorzy przyjęli założenie, że klasyfikacja ta
powinna być zarówno kompleksowa, jak i uniwersalna, co umożliwiła konstruk__________
120
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa 2000.
109
cja modułowa oparta na kilku filarach (zastosowanie czterech poziomów agregacji, adekwatność kryteriów klasyfikacyjnych do standardów międzynarodowych,
strukturalny układ klasyfikacji, wyprzedzanie przez klasyfikację struktury zawodów na rynku pracy oraz klasyfikacja bardziej przyjazna użytkownikom). Dodatkowo szczegółowymi założeniami było osiągnięcie większej spójności polskiej
KZiS z ISCO 88 (COM).
Struktura klasyfikacji obejmowała: 10 grup wielkich, 28 grup dużych, 110 grup
średnich i 407 grup elementarnych. Projekt koncepcyjny nowej KZiS doprowadził
do pełnej zgodności w grupach dużych, 98% zgodności w grupach średnich i około
80% zgodności w grupach elementarnych, biorąc pod uwagę zawody szkolne. Było
to konsekwencją zaproponowanej metodyki opisów zawodów i specjalności, jak
również sformułowanych zaleceń odnoszących się do standardów i zasad metodycznych opisu zawodu i specjalności.
W 2002 r. ukazały się dwa opracowania poświęcone przesłankom konstrukcji
systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę oraz uwarunkowaniom i implikacjom tego procesu w dziedzinie edukacji.
Pierwsze opracowanie 121 składało się z dwóch części, w których zaprezentowane zostały wyniki badań umożliwiające dokonanie oceny dotychczas wypracowanych w Polsce prognoz popytu na pracę na tle doświadczeń zagranicznych,
jak również identyfikację podstaw długookresowej prognozy w kontekście przewidzianych w naszym kraju do realizacji strategii. Części te poprzedzono rekomendacjami metodyczno-modelowymi i założeniami prognostycznymi dla konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, a także
doprecyzowaniem możliwości wykorzystania badań regionalnych w realizowaniu
działań prognostycznych. Bardziej szczegółowo przyjrzano się również między
innymi pracy wieloetatowców, uznając pracę w kilku miejscach za wyznacznik
konieczności modyfikowania i różnicowania podejścia do prognozowania popytu
na pracę, zatrudnieniu w rolnictwie, wskazując na konieczność alternatywnego
podejścia do prognozowania zatrudnienia rolniczego oraz mechanizmom tworzenia i likwidacji miejsc pracy jako ważniejszym determinantom prognozowania
popytu na pracę. Przedmiotem weryfikacji pod tym kątem była również ocena
dorobku w dziedzinie monitorowania rynku pracy jako jednego ze źródeł uzyskiwania danych do prognoz.
Szeroko zakrojone badania pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków
odnoszących się do przesłanek procesu prognozowania, które wpływają na jakość
otrzymywanych wyników, jak również umożliwiają wykorzystanie danych „wejściowych” najbardziej adekwatnych do metody prognozowania. W opracowaniu
zwrócono uwagę między innymi na konieczność powiązania prognoz popytu na
pracę z prognozowaniem wielkości makroekonomicznych, równoległość tego
procesu z prognozowaniem podaży pracy, co wpływa na możliwość kontroli nie__________
121
Por. Z. Strzelecki, red. nauk., Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa 2002.
110
równowagi na rynku pracy, jak również wskazano na najbardziej przystające do
potrzeb takich prognoz modele i analizy oraz niezbędność adekwatnych do potrzeb prognozowania baz danych. W analizie porównawczej metodologii prognoz
zapotrzebowania na pracę podkreślono znaczenie uzależnienia doboru metodologii
prognozowania od celu i zadań stawianych przed tym procesem oraz od pożądanej
szczegółowości i struktury wyniku prognozy. Wskazano również na niezbędność
stosowania metod ekonometrycznych w prognozowaniu popytu na pracę, co jednak
związane jest z obciążeniem tego procesu z góry zakładanym błędem, wynikającym
z ekstrapolacji trendów występujących obecnie. Efekt ten może być minimalizowany przede wszystkim poprzez wprowadzanie dodatkowych założeń, jak na przykład
zrobiono w szacunku zapotrzebowania na główne grupy zawodów do 2010 r. opracowanym przez RCSS (wyodrębnienie zawodów „z przyszłością”).
W drugiej książce, opublikowanej także w 2002 r. 122 , kontynuowano rozważania z poprzednich prac koncepcyjno-metodycznych, służące wypracowaniu
podstaw zintegrowanego systemu prognozowania popytu na pracę według kwalifikacji. Zawarta w niej zaktualizowana projekcja zapotrzebowania na główne
grupy zawodów do 2010 r. wskazywała na konieczność zaspokojenia wzrastającego popytu na pracowników o nowoczesnych kwalifikacjach, co w dużym stopniu zależało jednak od postępu w modernizacji struktury gospodarczej naszego
kraju. Wydaje się, że ten wniosek ma także dużą wartość dla kierunków zmian
popytu na pracę w dłuższym okresie. Dostrzeżony przy tym został problem dużego bezrobocia wśród absolwentów, co wymaga radykalnych rozwiązań (przejęcie
kosztów ich zatrudnienia przez państwo, zwolnienie ze świadczeń ubezpieczenia
społecznego, vouchery podatkowe), jak również wprowadzenia do szkół biznesu
nowych specjalności oraz dwuzawodowości w programach kształcenia. Niezbędne jest poza tym rozpoznanie wpływu na ogólną populację pracujących liczby
tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze czasu, jak i w nietypowych formach
zatrudnienia. Zbiorowości te mogą bowiem wpływać na kształtowanie się popytu
na pracę.
Ostatni rozdział opisywanej publikacji poświęcony został dostosowaniu struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 123 . W treści opracowania
podjęto próbę sformułowania prognozy umożliwiającej ocenę przewidywanych procesów przemian systemu edukacyjnego. Zajęto się szczegółowo ukazaniem takich
problemów, jak 124 :
− kwestie wewnątrzsystemowe, wpływające na kształt sytemu edukacji na przestrzeni najbliższych lat (nasycenie kształcenia ogólnego elementami wiedzy technicznej i społeczno-ekonomicznej, zwiększenie roli kształcenia ogólnego w kształ__________
122
Z. Strzelecki, red. nauk., Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa 2002.
123
S.M. Kwiatkowski, Dostosowanie struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy w kontekście zmian w systemie edukacji, w: Z. Strzelecki, red. nauk., Uwarunkowania popytu
na pracę…, op. cit., s. 358 i nast.
124
Tamże, s. 381 i nast.
111
ceniu zawodowym, kształtowanie głównie umiejętności ponadzawodowych i ogólnozawodowych, korelacja między profilami zawodowymi, powiązanie kierunków
kształcenia z potrzebami lokalnych rynków pracy),
− bliższe i dalsze otoczenie szkół zawodowych,
− modyfikacja celów ogólnych, pośrednich i szczegółowych kształcenia zawodowego,
− przygotowanie do wyboru zawodu (poradnictwo zawodowe),
− program kształcenia, treści i struktura,
− system oceniania zewnętrznego,
− standardy kwalifikacji zawodowych i wymagań egzaminacyjnych,
− współczesne metody kształcenia,
− infrastruktura dydaktyczna,
− kształcenie w systemie szkolnym i pozaszkolnym,
− kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Za ważne w kontekście prognozowanych zmian uznano również sposoby realizacji zapisów zawartych w Narodowej Strategii Integracji oraz monitorowanie
rynku pracy.
Wynikiem rozważań było podkreślenie znaczenia zmienności otoczenia szkoły
zawodowej jako wyznacznika procesów kształcenia ustawicznego oraz jego wielowymiarowości, co skutkuje przemianami funkcji i celów kształcenia zawodowego
(przygotowanie do pracy, kształtowanie mobilności zawodowej, autokreacja, rozwój wartości i postaw prodemokratycznych, przygotowanie do życia w społeczności wielokulturowej). Widoczne są również bariery, które mogą wpływać na skuteczne przeprowadzanie zmian strukturalnych i programowych niezbędnych dla
nowoczesnego funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego. Mogą one
pojawić się w obszarach: przedwczesnego redukowania kierunków kształcenia, na
które popyt może wzrosnąć, racjonalnego uzupełniania struktury kształcenia ponadgimnazjalnego, redefinicji szkół policealnych, powszechności dostępu
uczniów szkół zawodowych do Internetu, elastyczności kształcenia oraz permanentnego doskonalenia nauczycieli. Przezwyciężenie tych barier wymaga przede
wszystkim sprzężenia systemu gospodarczego z systemem edukacji zawodowej,
polegającego na włączeniu pracodawców w procesy reformowania kształcenia
zawodowego, szerszym wykorzystaniu w kształceniu zawodowym specjalistów
znających nowoczesne technologie, jak również na realizację elementów kształcenia zawodowego w zakładach pracy.
Generalnie właściwe przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do wymagań zarówno współczesnego, jak przyszłego rynku pracy wymaga wielu posunięć eliminujących dotychczasowe zaniedbania w dziedzinie kształcenia zawodowego. Szczególnie ważne jest podniesienie jakości procesu dydaktycznego, co
powinno znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistych kwalifikacjach absolwentów.
Zdaniem autora wymaga to głównie opracowania i uruchomienia strategicznego
programu rządowego w dziedzinie edukacji zawodowej, który zawierałby rozwią-
112
zania systemowe umożliwiające poprawę. Niemałe znaczenie w tej mierze mogłyby
mieć przykłady „dobrych praktyk” obserwowane w krajach Unii Europejskiej.
W latach 2002–2003 w formie maszynopisów ukazały się dwie publikacje
prezentujące badania struktury zapotrzebowania na główne grupy zawodów niezbędnych dla gospodarki opartej na wiedzy.
W pierwszej z nich 125 opisano podstawowe pojęcia i definicje związane z określeniem gospodarki opartej na wiedzy (GOW), a także metody badawcze, dziedziny zaliczane do nośników GOW, jak również kraje uznane za wzorce GOW.
W publikacji przeprowadzona została analiza statystyczna krajów zaawansowanych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, jak i perspektywy zmian ich makrostruktury. W odniesieniu do Polski dokonano oceny jej pozycji w świetle kryteriów GOW, prawdopodobne fazy przechodzenia do gospodarki opartej na
wiedzy oraz perspektywy zmian makrostruktury także w świetle kryteriów GOW.
Ostatnia, czwarta część opracowania ukazywała konsekwencje tych zmian dla
ogólnego zapotrzebowania na pracę.
W wyniku przeprowadzonych projekcji uznano, że w Polsce może zwiększyć
się zapotrzebowanie na wzrost zatrudnienia w dziedzinach uznanych za nośniki
GOW, mianowicie w przemysłach wysokiej techniki, nauce i zapleczu B+R, edukacji, części usług biznesowych, związanych z GOW oraz w sektorze określanym
mianem usług społeczeństwa informacyjnego. Na skutek postępujących procesów tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy zatrudnienie w tych dziedzinach powinno zwiększyć się ponad granicę 10%, która obecnie jest obserwowana
w krajach uznawanych za spełniające wymogi GOW. W perspektywie 2010 r.
w naszym kraju zatrudnienie w tych dziedzinach powinno wzrosnąć w granicach
od ok. 300 tys. osób do prawie 800 tys. osób, zaś w 2010 r. – ulec zwiększeniu
nawet o 1,5 mln osób. Tak istotne powiększenie liczby pracowników przyniesie
konsekwencje dla struktury zawodów, co wymagać będzie działań umożliwiających przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy właśnie pod tym względem.
W szczególności niezbędne będzie inicjowanie określonych działań w systemie
edukacji i formach kształcenia, kontrola nad odpływem specjalistów o deficytowych profilach wykształcenia za granicę, wspieranie inicjatyw stwarzających
szanse na unowocześnienie kwalifikacji w ramach tradycyjnych zawodów, jak
również sprzyjających rozwojowi kształcenia ustawicznego. W obszarze badawczym natomiast konieczne będzie zwiększenie zakresu monitorowania powstawania
nowych zawodów i zapotrzebowania na nie, intensyfikacja współpracy z uczelniami i prognozowanie liczby absolwentów uczelni wyższych.
Przytoczone wnioski i rekomendacje znalazły również odzwierciedlenie w drugim z raportów 126 , w którym w trakcie trzech etapów postępowania, polegających
__________
125
Por. A.P. Wierzbicki, M. Kabaj, A. Karpiński, S. Paradysz, Przechodzenie Polski do gospodarki
opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę, ekspertyza dla RCSS, Warszawa 2002.
126
A.P. Wierzbicki, M. Kabaj, A. Karpiński, S. Paradysz, B. Penconek, E. Swoboda, Struktura
zapotrzebowania na główne grupy zawodów niezbędne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
(GOW) w perspektywie 2010 i 2020 roku, ekspertyza dla RCSS, Warszawa 2003.
113
na rozpoznaniu struktury zawodów w okresie wyjściowym (2000 r.), określeniu
wzrostu zapotrzebowania na poszczególne grupy zawodów do 2010 r. i 2020 r.
oraz identyfikacji wzrostu i regresu nasycenia niektórymi kategoriami zawodów
w latach docelowych zweryfikowano zawody potrzebne dla rozwoju GOW w Polsce w obu badanych latach. Z uwagi na znaczenie poszczególnych kategorii zawodów dla procesów tworzenia gospodarki opartej na wiedzy podzielono je na: zawody typowe, pomocnicze oraz nietypowe dla podstawowej działalności GOW.
Ze względu na to, że prognozowane kierunki zmian zapotrzebowania na określone zawody w 2010 r. mają już charakter zaszłości, przyjrzyjmy się zmianom,
które mogą wystąpić w 2020 r. Przy uwzględnieniu hipotetyczności otrzymanych wyników, jak również przy założonym ograniczeniu analizy do tych zawodów, w których stan zatrudnienia w roku wyjściowym przekraczał 10 tys. osób,
uznano, że najbardziej poszukiwanymi zawodami w związku z procesami tworzenia gospodarki opartej na wiedzy będą informatycy, technolodzy czy personel
obsługi komputerów oraz operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych
i przemysłowych. Najmniejsze szanse na znalezienie pracy będą mieli monterzy,
nauczyciele nauczania początkowego i przedszkolnego oraz technicy. Wszystkie
znalazły się w grupie zawodów typowych dla podstawowej działalności GOW.
Generalnie, jak wynika z opracowanej prognozy, wdrażanie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy wymaga zwiększenia liczby specjalistów z dziadzin nauk
politechnicznych i przyrodniczych. Kluczowe znaczenie ma w tym zakresie również zaspokojenie potrzeb rynku pracy na nowe zawody, które dopiero pojawią
się, a mają istotne znaczenie dla modernizacji kwalifikacji. Spodziewane są głównie w trzech obszarach GOW: zawodów związanych z technologiami informacyjnymi, zawodów biotechnologicznych oraz zawodów edukacyjnych (m.in. analityk
aplikacji i inżynier aplikacji, integrator usług informacyjnych, analityk – integrator baz danych itd.). Pilną potrzebą jest także dostosowanie profilu kształcenia do
potrzeb kadrowych inwestorów realizujących projekty na obszarze Polski. Jest to
bowiem warunek konieczny zwiększenia atrakcyjności naszego kraju dla inwestycji zagranicznych. Działanie takie ma związek z rozwiązaniem problemu renowacji kwalifikacji i rozwoju kształcenia ustawicznego, jak również kwestii
nadwyżek absolwentów posiadających niektóre specjalności. Wreszcie niezwykle
ważne z punktu widzenia rozwoju GOW jest skierowanie wzrostu zatrudnienia na
te dziedziny, które są w stanie zdynamizować rozwój całej gospodarki. Bez tego
rodzaju działań niemożliwy będzie sukces całej gospodarki i zmniejszenie występującego pod tym względem opóźnienia.
Zaprezentowane publikacje, ukazujące prace badawcze RCSS prowadzone
w ostatnim okresie funkcjonowania tej instytucji, znalazły odzwierciedlenie w ostatnich dwóch wybranych do analizy książkach, w których – jak się wydaje – tworzenie
systemu prognozowania popytu na pracę w Polsce zostało w pewien sposób podsumowane.
W połowie 2004 r. opublikowane zostały wyniki badań nad projektem systemu prognozowania popytu na pracę, bazy danych oraz modelu makroekonome-
114
trycznego 127 będące efektem prac badawczych zespołu pod kierunkiem B. Sucheckiego. Publikację tę poprzedzono opracowaniem zawierającym metodologię
tego systemu (koniec 2003 r.) 128 . Redaktorem naukowym tej części był również
B. Suchecki.
Oba opracowania zrealizowano w ramach projektu celowego zamawianego (PCZ
– 006 – 23), którego celem głównym było wypracowanie i wdrożenie komputerowego, zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego, umożliwiającego wielokrotne formułowanie i publikowanie aktualnych prognoz zatrudnienia
w skali makroekonomicznej, a następnie według zawodów, z możliwością dezagregacji do skali regionalnej i lokalnej. Uznano bowiem, że zbudowanie i aplikacja takiego modelu w praktyce gospodarczej pozwoli na 129 :
1) kompetentne informowanie społeczeństwa o oczekiwanych zmianach na
rynku pracy, powiązanych ze spodziewanym kierunkiem rozwoju gospodarczego;
2) lepszą alokację zasobów pracy;
3) planowanie właściwych zmian w strukturze kształcenia na poziomie ponadpodstawowym i wyższym z pewnym wyprzedzeniem, co umożliwi właściwą
alokację nakładów na edukację;
4) planowanie indywidualnej kariery edukacyjnej ludziom młodym w związku z dostarczeniem im informacji przed podjęciem decyzji o pożądanym kierunku
i rodzaju wykształcenia.
W związku z tak określonymi przesłankami tworzenia systemu prognozowania
popytu na pracę w Polsce oraz dodatkowym założeniem, którym było zapewnienie
powtarzalności prognoz zatrudnienia zarówno w skali makroekonomicznej, jak
i według zawodów i gałęzi, a także w skali regionalnej i lokalnej, niezbędna – zdaniem autorów – była możliwość oszacowania i prezentacji zmian w sytuacji i współzależnościach obserwowanych na rynkach pracy, występujących tendencji, syntezy
diagnostycznej i wniosków, jak również opracowania krótko- i długookresowych
prognoz o charakterze operatywnym (prognozy kierunków kształcenia, potrzeb
kadrowych, zatrudnienia w poszczególnych sekcjach, gałęziach i sektorach gospodarki, a także według województw i powiatów).
Trzeba podkreślić, że problem tworzenia systemu prognozowania popytu na
pracę (SPPP) został w prezentowanej publikacji potraktowany bardzo szeroko,
z uwzględnieniem jednoznacznego podporządkowania wszystkich elementów
jego opracowaniu. Znalazły się w nim rozważania związane z dokładnym rozpoznaniem istoty, rodzajów i miar popytu na pracę, determinant tego popytu wynikających z teorii ekonomii, modeli rynku pracy warunkujących jego zasilanie
makroekonomiczne, jak również analiza porównawcza odnosząca się do możli__________
127
Por. B. Suchecki, red. nauk., System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Część II. Projekt
systemu, baza danych, model makroekonometryczny, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa 2006.
128
B. Suchecki, red., System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Część I. Podstawowa
metodologia, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa 2003.
129
Tamże, s. 8.
115
wości wykorzystania metodologii stosowanych w innych krajach oraz uwarunkowania pracy na własny rachunek, implikujące udoskonalenie prognoz rynku
pracy. Zasadnicza jednak część publikacji poświęcona została próbie zestawienia
i usystematyzowania różnorodnych specyfikacji wykorzystywanych w ekonometrycznym modelowaniu rynku pracy w ramach wielorównaniowych modeli gospodarek narodowych. Uwagi zawarte w tej części opracowania, zapoznając twórców SPPP z różnego rodzaju specyfikacjami, umożliwiły dokonanie wyboru tych,
które najbardziej odpowiadają specyficznym właściwościom polskiego rynku
pracy. Wynikiem przeprowadzonych analiz był wybór modelu gospodarki narodowej naszego kraju umożliwiającego formułowanie prognoz dotyczących rynku
pracy.
W drugiej publikacji 130 stanowiącej prezentację II części badań zrealizowanych w tym samym projekcie przedstawione zostały zasadnicze koncepcje projektowe budowanego systemu prognozowania popytu na pracę, przy czym były to
koncepcje ogólne odnoszące się do systemu informacyjno-prognostycznego, jak
i szczegółowe zawierające projekt rozwiązań informatycznych. Część projektową
uzupełniały trzy opracowania dotyczące źródeł statystycznych, mianowicie przegląd badań GUS oraz komplementarnych źródeł badań statystycznych (bazy
urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, NSP, Bazy Danych
Regionalnych, OECD, Banku Danych Makroekonomicznych w Uniwersytecie
Łódzkim). Obszerna charakterystyka drugiego etapu konstrukcji i weryfikacji
makroekonometrycznego modelu gospodarki Polski, który byłby zainstalowany
w systemie w celu dostarczania wielowariantowych prognoz zmiennych makroekonomicznych niezbędnych przy formułowaniu prognoz popytu na pracę w wielu przekrojach, znalazła się w opracowaniu W. Welfe. Omówiono w nim szczegółowo rezultaty estymacji i weryfikacji statystycznej równań modelu. Równania te
z oszacowanymi parametrami umożliwiły następnie generowanie potencjalnego
oraz efektywnego popytu finalnego oraz produktu krajowego brutto. Poza tym
w publikacji przedstawiono równania generujące czynniki produkcji, a w konsekwencji popyt na pracujących i zatrudnionych, jak również równania podaży siły
roboczej i równania generujące stopy bezrobocia.
W opisywanej książce dokonano także przeglądu prac prowadzonych przez
Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę w latach 1999–2002.
Z opinii ekspertów wynika, że zaprezentowany SPPP spełniał funkcje interaktywnego komputerowego banku danych, co stanowiło istotne ograniczenia wykorzystywania wcześniej opracowanych narzędzi metodologicznych i modelowych
umożliwiających formułowanie ogólnych i szczegółowych prognoz popytu na
pracę. Jego przydatność potwierdziły opisane w publikacji dwa badania empiryczne: prognoza liczby pracujących według poziomu wykształcenia i płci oraz
prognoza zapotrzebowania na młodych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących sytuację młodzieży na rynku pracy. Za pomo__________
130
116
B. Suchecki, red. nauk., System prognozowania popytu na pracę w Polsce…, op. cit.
cą małych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych o równaniach współzależnych i dynamicznych sporządzona została prognoza liczby pracującej młodzieży w trzech wybranych kategoriach wieku.
Opracowanie założeń SPPP było ważnym elementem polityki rynku pracy.
Umożliwiał on bowiem rozpoznanie w przyszłości ewentualnego zapotrzebowania
na pracowników w różnych przekrojach. Przyjęte modele, mimo niestabilności analizowanych relacji, dobrze opisywały rzeczywiste procesy i współzależności na
rynku pracy. Potwierdziły to przeprowadzone na podstawie sformułowanych równań badania, które w przypadku pracujących wskazały na wzrastające znaczenie
wykształcenia dla poziomu aktywności zawodowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także o bardziej intensywnej tendencji wzrostowej liczby pracujących
kobiet posiadających takie, jak mężczyźni wykształcenie wyższe, średnie zawodowe oraz średnie ogólnokształcące. Zwłaszcza w ostatnim przypadku liczba
pracujących kobiet powinna być ponad dwukrotnie wyższa niż mężczyzn. Podobnie syntetyczne wnioski z badań prognostycznych zrealizowanych wśród młodzieży wskazały, że do najbardziej istotnych czynników zwiększających zapotrzebowanie na ich pracę należałoby zaliczyć: ogólny wzrost produkcji, zmiany
płacy minimalnej i jej relację do płacy przeciętnej oraz stopę inwestycji.
Na zakończenie prezentacji opracowań, które powstały w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, chcieliśmy omówić publikację, w której pojawiły
się fragmentaryczne uwagi związane z kształtowaniem się sytuacji na rynku pracy
w Polsce w przyszłości, w perspektywie 2020 r. Publikację pt. Zaktualizowana
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 131 opracowali eksperci RCSS.
W jej treści pod hasłem „rynek pracy” zwrócono uwagę zmienne tendencje liczebności ludności w wieku zdolności do pracy, przy czym rokiem granicznym będzie
2010 r., do którego liczba takich osób będzie rosła, później zaś – malała (o ponad
10%). Zmiany sytuacji na rynku pracy powinny być zatem widoczne dopiero w dziesięcioleciu 2010–2020, co bezpośrednio umożliwi wzrost odsetka osób aktywnych, który w przeszłości był bardzo niski w porównaniach międzynarodowych.
Może to być równocześnie warunkiem uzyskania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, który może zostać ograniczony głównie wskutek znaczącego napływu
imigrantów chętnych do podjęcia pracy. W latach 2004–2020 przewidywano również zwiększenie popytu na pracę prawie we wszystkich województwach, z wyjątkiem śląskiego i podlaskiego, chociaż nasilenie tego zjawiska może być zróżnicowane. Z tego punktu widzenia wyróżnione zostały trzy grupy województw:
o malejącym lub stagnacyjnym zapotrzebowaniu na pracę (województwa: śląskie,
świętokrzyskie, lubuskie i podkarpackie), o dynamicznie roszącym zapotrzebowaniu na pracę (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, wielkopolskie, pomorskie, łódzkie), o dynamice popytu na pracę zbliżonej do średniej krajowej
(województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie,
kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie). W tym opracowaniu nie przedsta__________
131
Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa 2005, s. 72.
117
wiono zatem żadnych kierunków zmian popytu na pracę według zawodów, tym
niemniej dawało ono obraz oczekiwanych w przyszłości kierunków kształtowania się tego popytu w układach przestrzennych, jak i całej gospodarki.
Analizując pozostałe wybrane publikacje z zakresu prognozowania popytu na
pracę w skali całego kraju, bardziej szczegółowo przyjrzano się analizom przeprowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, B. Sucheckiego i A. Gajdosa, na potrzeby projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju
kompetencji informatycznych w Polsce” 132 .
Pod pojęciem „zawody informatyczne” rozumiano w prognozie takie grupy
zawodowe oraz zawody i specjalności, które są bezpośrednio związane z informatyką. Są to zawody związane z tworzeniem oprogramowania, budowaniem sprzętu
komputerowego oraz obsługą komputerów, jak również takie, w których kluczową
rolę odgrywają umiejętności obsługi komputerów. Analiza klasyfikacji zawodów
i specjalności (KZiS) pozwoliła wyodrębnić kilkadziesiąt zawodów i specjalności,
które pogrupowano w kilkanaście elementarnych grup zawodowych, a następnie do
analizy zostali wybrani:
− projektanci i analitycy systemów komputerowych (kod 2131),
− programiści (kod 2132),
− informatycy gdzie indziej nie sklasyfikowani (kod 2139),
− inżynierowie elektronicy i telekomunikacji (kod 2144),
− technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni (kod 3114),
− kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni (kod 3118),
− technicy informatycy (kod 3121),
− operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni (kod 3122),
− kontrolerzy robotów przemysłowych kod 3123),
− operatorzy procesorów tekstu (kod 4112) oraz
− operatorzy wprowadzania danych (4113).
Analizę liczby pracujących w przekroju zawodowym przeprowadzono przy
wykorzystaniu danych pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności będącego jednym z głównych źródeł zasilania zintegrowanego systemu
informacji o rynku pracy. Badanie zrealizowano metodą reprezentacyjną, a jego
wyniki uogólniono na całą zbiorowość.
Na podstawie danych indywidualnych, nieidentyfikowalnych BAEL wygenerowano 11 szeregów rocznych z lat 1995−2005 oraz 11 szeregów kwartalnych z lat
2003−2005 dla elementarnych grup zawodowych dotyczących zawodów informatycznych.
Głównym opracowaniem stanowiącym fundament były analizy przeprowadzone
przez RCSS w końcu 2005 r. zawierające prognozy w przekroju wielkich i średnich
__________
132
B. Suchecki, A. Gajdos, Prognoza liczby pracujących w zawodach informatycznych na lata
2006–2010, w: E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw…, op. cit., s. 83
i nast.
118
grup zawodowych. Pięć średnich grup zawodowych zawierało analizowanych jedenaście elementarnych grup zawodowych dotyczących zawodów informatycznych.
W opracowaniach RCSS prognozowano wzrost liczby pracujących informatyków do ok. 145 tys. osób w 2010 r., pracujących inżynierów i pokrewnych do
253 tys. osób oraz technicznego personelu obsługi komputerów i pokrewnych
do 60 tys. osób. Przewidywano natomiast spadek liczby pracujących sekretarek
i operatorów maszyn biurowych do blisko 70 tys. osób oraz stabilizację liczby
pracujących techników na poziomie poniżej 240 tys. osób 133 .
W przekroju wielkich grup zawodowych zawody informatyczne znajdują się
w grupie specjalistów, techników i pracowników biurowych. Największy wzrost
zatrudnienia do 2010 r. prognozowany był w kategorii specjalistów (do ok. 2,7 mln
osób). Zgodnie z opinią ekspertów stabilna powinna być liczba pracujących techników i innego średniego personelu (na poziomie ponad 1,55 mln osób) oraz pracowników biurowych (na poziomie blisko 980 tys. osób).
Przechodząc do działań analitycznych, na wstępie przeprowadzono analizę statystyczną dostępnych szeregów czasowych w celu określenia procesów zachodzących w badanym przekroju. Analizowano pod tym względem liczbę pracujących
w latach 1995−2005 oraz w okresie od I kw. 2003 r. do IV kw. 2005 r. dla jedenastu elementarnych grup zawodowych. Oto podstawowe wnioski z badań, które
obejmowały okres 10 lat 134 :
− w grupie projektantów i analityków systemów komputerowych (2131) zaobserwowano w latach 1995−2005 wzrost liczby pracujących z niespełna 10 tys.
osób do prawie 60 tys.;
− liczba pracujących programistów (2132) zmieniała się w latach 2000−2005
nieregularnie, osiągając w 2005 r. poziom prawie 25 tys. osób;
− liczba pracujących informatyków gdzie indziej niesklasyfikowanych (2139)
wzrastała w latach 1996−2005 z poniżej 10 tys. osób do ponad 30 tys. osób;
− liczba pracujących inżynierów elektroników i telekomunikacji (2144) wykazała nieznaczną tendencję wzrostową poniżej 20 tys. osób z licznymi odchyleniami;
− w grupie techników elektroników, telekomunikacji i pokrewnych (3114)
zanotowano w latach 1995−2005 spadek liczby pracujących z ponad 50 tys. osób
do poniżej 30 tys. osób;
− liczba pracujących kreślarzy, grafików komputerowych i pokrewnych (3118)
w latach 2000−2004 ustabilizowała się na poziomie ok. 14 tys. osób, a w 2005 r.
spadła poniżej 10 tys. osób;
__________
133
Gajdos A. Prognoza liczby pracujących w Polsce według wielkich i średnich grup zawodowych na lata 2006−2010, w: Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006–2010,
t. XV, RCSS, Warszawa 2006.
134
Por. B. Suchecki, A. Gajdos, Prognoza liczby pracujących w zawodach informatycznych…,
op. cit. s. 96.
119
− w latach 1999−2005 liczba pracujących techników informatyków (3121) ustabilizowała się na poziomie ok. 35 tys. osób;
− liczba pracujących operatorów sprzętu komputerowego i pokrewnych (3122)
osiągnęła szczyt ponad 20 tys. osób w 1999 r., następnie spadła i w latach 2003−
2005 oscylowała wokół 10 tys. osób;
− trudno ocenić na podstawie analizowanych danych zmiany liczby pracujących
kontrolerów robotów przemysłowych (3123), która wahała się od 0 do 3,5 tys. osób;
− liczba pracujących operatorów procesorów tekstu (4112) spadła z ok. 10 tys.
osób w 1997 r. do poziomu nieobserwowalnego;
− także liczba operatorów wprowadzania danych (4113) uległa znacznemu
zmniejszeniu z ok. 15 tys. osób w 1996 r. do poniżej 5 tys. w 2005 r.
Ogólnie w zawodach informatycznych w latach 1995−2005 zanotowano przyrost liczby pracujących z ok. 150 tys. osób do blisko 220 tys. osób 135 .
Wskazane tendencje skutkowały znacznym wzrostem udziału pracujących
w grupach zawodowych specjalistów (2131, 2132, 2139), przy spadku udziału
pracujących lub stabilizacji w zawodach związanych z obsługą biurową. Ma to
związek z rozwojem informatyzacji, która wymaga kadry specjalistów (projektanci i analitycy, programiści, inżynierowie), przy dużym spadku udziału pracujących z podstawowymi kwalifikacjami informatycznymi (operatorzy).
W przypadku analizy szeregów czasowych w układzie kwartalnym, odnoszącej
się do lat 2003–2005, w której wyodrębnione zostały również wahania sezonowe,
zaobserwowano, że tendencja wzrostowa wystąpiła wśród projektantów i analityków systemów komputerowych, programistów, informatyków gdzie indziej niesklasyfikowanych, inżynierów elektroników i telekomunikacji, operatorów sprzętu
komputerowego i pokrewnych, zaś tendencja spadkowa wśród kreślarzy, grafików
komputerowych i pokrewnych, a także operatorów wprowadzania danych. Ze
stabilizacją liczby pracujących mieliśmy do czynienia w grupach techników elektroników, telekomunikacji i pokrewnych, techników informatyków oraz kontrolerów robotów przemysłowych. Równocześnie grupa operatorów procesorów tekstu
nie podlegała analizie na podstawie szeregu kwartalnego ze względu na braki
obserwacji w danych. Potwierdziły się zatem wcześniejsze obserwacje związane
ze wzrastającym zapotrzebowaniem w gospodarce przede wszystkim na pracowników o najwyższych kwalifikacjach informatycznych.
Na podstawie zidentyfikowanych tendencji zmian opracowane zostały prognozy
wariantowe liczby pracujących w zawodach informatycznych do 2010 r., z uwzględnieniem elementarnych grup zawodów wybranych do badania. W tym celu wybrane
zostały następujące modele: trendu (liniowego lub nieliniowych) z zastosowaniem
sezonowości, jeśli to było konieczne, wygładzania wykładniczego (Wintersa), jak
również metodę polegającą na wyznaczeniu średniej arytmetycznej z prognoz
wygenerowanych modelem trendu i modelem wygładzania wykładniczego. Było to
__________
135
120
Tamże.
konsekwencją dokonanej wcześniej diagnozy statystycznej. W przypadku tendencji
rozwojowej zmiennej wybierano model trendu, zaś dla zmiennych o nieregularnych
przebiegach w czasie wykorzystano modele wygładzania wykładniczego.
Na podstawie przeprowadzonych analiz uznano wówczas, że prognozowany
jest w Polsce wzrost liczby pracujących w następujących elementarnych grupach
zawodowych 136 :
− projektanci i analitycy systemów komputerowych do ponad 93 tys. osób,
− programiści do blisko 39 tys. osób,
− informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani do prawie 55 tys. osób,
− inżynierowie elektronicy i telekomunikacji do ok. 27 tys. osób,
− technicy informatycy do ok. 38 tys. osób,
− operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni do blisko 17 tys. osób.
Przewidywany był natomiast spadek liczby pracujących techników elektroników, telekomunikacji i pokrewnych (do niespełna 25 tys. osób) oraz kreślarzy,
grafików komputerowych i pokrewnych (do ok. 8 tys. osób). W pozostałych elementarnych grupach zawodów informatycznych prognozowany był względnie
stabilny poziom liczby pracujących kształtujący się wśród kontrolerów robotów
przemysłowych na poziomie ok. 2 tys. osób, wśród operatorów procesorów tekstu
blisko 1 tys. osób, a wśród operatorów wprowadzania danych ok. 7 tys. osób.
Ogółem przez ekspertów prognozowany był znaczny przyrost (o ok. 30%) liczby
pracujących w zawodach informatycznych, przy czym suma prognozowanej liczby
pracujących z poszczególnych grup elementarnych przewyższała o ok. 30 tys. osób
prognozę z modelu trendu dla zmiennej „zawody informatyczne ogółem”. Prognozowane zmiany w liczebności i strukturze liczby pracujących w elementarnych
grupach zawodowych związanych z informatyką świadczą o tym, że w przyszłości
w Polsce należałoby oczekiwać wzrostu liczby i udziału specjalistów z zakresu informatyki oraz stabilizacji lub spadku liczby i udziału pracujących w zawodach
informatycznych wymagających niższych kwalifikacji, co potwierdzają również
zawarte w publikacji obserwacje trendów w Stanach Zjednoczonych.
W kształtowaniu popytu na pracę w procesach prognozowania dużą rolę odgrywać też mogą zmiany technologiczne. Problem ten znalazł odzwierciedlenie
w publikacji pod redakcją M. Bukowskiego i J. Zawistowskiego 137 . W rozdziale II
części trzeciej tej książki autorzy dokonali oceny wpływu zmiany technologicznej
na polski rynek pracy do roku 2030. Ocena ta została sporządzona na podstawie
wyników analiz przedstawionych we wcześniejszych częściach opracowania.
Składa się na nią sześć scenariuszy makroekonomicznych i instytucjonalnych na
lata 2007−2030, z których każdy wywołuje odmienne implikacje dla podstawo__________
136
Tamże, s. 109.
M. Bukowski, S. Dyrda, P. Kowal, D. Pelle, Zmiany technologiczne a podaż i popyt na pracę
w cyklu życia, w: M. Bukowski, J. Zawistowski, red., Zmiana technologiczna na polskim rynku
pracy…, op. cit.
137
121
wych agregatów rynku pracy, takich jak zatrudnienie, bezrobocie, aktywność
zawodowa i wynagrodzenia zarówno w ich wymiarze agregatowym, jak i w cyklu
życia.
Z przeprowadzonych analiz wyprowadzono następujące wnioski 138 :
1) konsekwencją podniesienia tempa wzrostu podaży produktów będzie przede
wszystkim wyższa produktywność pracy, co w sposób istotny może wpływać na
ograniczenie zmian populacji pracujących i bezrobotnych;
2) do poprawy sytuacji na rynku pracy mogą w istotny sposób przyczynić się
zmiany w otoczeniu instytucjonalnym rynku pracy umożliwiające aktywizację
zawodową zasobów pracy w wieku 15−24 lata oraz 50−65 lat, poprzez wydłużenie całkowitego czasu pracy, jak również podniesienie całkowitej produktywności;
3) do zwiększenia nierówności na rynku pracy mogą prowadzić czynniki o charakterze popytowym, stymulujące wzrost podaży produktów, które mogą być neutralizowane w długim okresie przez czynniki związane z podażą pracy, prowadzące do zmiany proporcji wysoko i niskowykwalifikowanej siły roboczej.
Istotne znaczenie dla kształtowania popytu na pracę będzie miał również wzrost
poziomu wynagrodzeń, będący wynikiem dodatnich szoków technologicznych.
Może on wpływać także na przejściowe fluktuacje bezrobocia wokół stanu równowagi. Równocześnie zwiększenie podaży pracy najstarszych, a w niektórych
okresach najmłodszych pracowników przełoży się zapewne na wyższe zatrudnienie i produkt globalny, w niewielkim stopniu oddziałując na wysokość wynagrodzeń realnych, przy czym wzrost nierówności płacowych zależeć będzie przede
wszystkim od stopnia, w jakim zmiana technologiczna będzie oparta na postępie
technicznym, niezależnie od jego lokalizacji. Nierówności te będą przy tym negatywnie skorelowane z wiekiem, faworyzując pracowników młodszych tylko o tyle,
o ile będą oni mieli relatywnie wyższe kwalifikacje od pracowników starszych.
Dlatego też kluczowe znaczenie dla wzrostu nierówności będzie mieć zdolność
pracowników do akumulacji w cyklu życia kapitału ludzkiego komplementarnego
wobec zachodzących zmian technologicznych.
Ważna, choć dość wąska analiza związana z kształtowaniem popytu na pracę
w przyszłości znalazła się również w publikacji, która powstała w wyniku realizowanego projektu „Determinanty i implikacje pracy na własny rachunek w polskiej gospodarce” 139 . Podstawowym kierunkiem działań podejmowanych w celu
rozwijania mikropodmiotów powinno być przede wszystkim obniżenie kosztów
pracy za pomocą zmniejszenia stawek podatkowych i składek na ubezpieczenie
społeczne, jak również wprowadzenie krótkookresowych ulg i zwolnień w ramach ubezpieczenia społecznego (do 2 lat od momentu rozpoczęcia działalności
gospodarczej). Innym pożądanym działaniem sprzyjającym procesowi ekspansji
pracy na własny rachunek jest uproszczenie procedur związanych z zakładaniem
__________
138
Tamże, s. 220.
I. Kukulak-Dolata, H. Sobocka-Szczapa, Praca na własny rachunek w Polsce – wyniki badań
jakościowych, w: E. Kryńska, red. nauk., Praca na własny rachunek…, op. cit., s. 143 i nast.
139
122
własnej firmy, co w konsekwencji prowadziłoby do zmniejszenia biurokracji.
Państwo powinno również zapewnić większy dostęp do zewnętrznych form finansowania działalności gospodarczej, takich jak kredyty i dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Podkreślano, że dotychczasowe programy eliminują
mikropodmioty z dostępu do środków pomocowych Unii.
Tego rodzaju działania niewątpliwie mogłyby wzmocnić skalę aktywizacji zasobów pracy, szczególnie w kontekście upatrywania przez osoby prowadzące
własną działalność gospodarczą tego sposobu na aktywizację zawodową jako
głównego instrumentu przeciwdziałającego bezrobociu na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Przyszłość takiej formy aktywizacji zawodowej zależy jednak
– zważywszy na uwagi zgłoszone w innych częściach publikacji – od przedsiębiorczości opartej na wiedzy angażującej wysoko kwalifikowany czynnik ludzki i nowe
technologie.
Problem prognozowania zapotrzebowania na pracę pojawił się również w opracowaniach PARP 140 . Prezentowana publikacja dotyczyła przede wszystkim określenia najbardziej potrzebnych w przyszłości kompetencji, co jest ważnym zagadnieniem z punktu widzenia popytu na pracę, ale przede wszystkim podaży pracy.
Perspektywą w tym przypadku jest 2020 r. Wykorzystano w tym celu metody
foresightu umożliwiające nakreślenie szerokiego obrazu przyszłego rozwoju kadr
polskiej gospodarki. Wskazano kierunki, w jakich będzie się rozwijała gospodarka
polska i światowa, dokonano identyfikacji czynników społecznych, ekonomicznych
i politycznych determinujących podaż i popyt na kadry w długim okresie, określono
trendy zapotrzebowania na kadry i najbardziej przydatne kwalifikacje pracowników w tym samym okresie w odniesieniu do warunków nowoczesnej gospodarki,
a także określono przyszłe kompetencje pracownicze oraz metody tworzenia
i rozwijania wiedzy w organizacji, istotne dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (umiejętności menedżerskie, proces generowania innowacji, budowanie
przewagi konkurencyjnej na bazie kapitału intelektualnego, wykorzystanie kapitału
relacyjnego i strukturalnego, budowanie i rozwijanie kapitału procesów). Ukazano
przy tym szanse i zagrożenia mające wpływ na rozwój określonych kwalifikacji,
dziedziny, w jakie państwo powinno być zaangażowane, aby wspierać długoterminowo rozwój zasobów ludzkich, konieczność zwiększenia świadomości przedsiębiorców, ich organizacji, jednostek wspierania przedsiębiorczości, ośrodków naukowych, organów administracji państwowej i uczelni w zakresie zapotrzebowania na
kadry i rodzaje kwalifikacji w przyszłości, konieczność zwiększenia świadomości
społecznej dotyczącej potrzeby myślenia o przyszłości i realizowania działań wyprzedzających w stosunku do przewidywanych wydarzeń, jak również zidentyfikowano kierunki i rodzaje szkoleń, które będą potrzebne na rynku w celu lepszego
kształtowania kompetencji kadr w przyszłości. Zaprezentowane zagadnienia starano się pokazać w ramach trzech wybranych scenariuszy 141 :
__________
140
141
Por. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, red., Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, op. cit.
Tamże, s. 10.
123
− „Skoku cywilizacyjnego” – zdecydowanie pozytywnego (pożądanego),
− „Twardych dostosowań” – umiarkowanie pozytywnego,
− „Słabnącego rozwoju” – umiarkowanie negatywnego.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, warunki i możliwości budowania
w Polsce społeczeństwa/gospodarki opartej na wiedzy powinny zastąpić bądź uzupełnić koncepcję gospodarki kreatywnej. Wyznaczana jest ona przez trzy filary:
wyobraźnię, wiedzę i wolność, a obejmuje takie dziedziny, jak np. architektura,
reklama, sztuka, wzornictwo, edukacja, film, rozrywka, konserwacja zabytków,
muzealnictwo, przemysł muzyczny, nowe media, prezentacja sztuki, wydawnictwa,
radio i telewizja, software, turystyka, rozwój usług Web i wiele innych, których
pochodzenie wyrasta z indywidualnych talentów, twórczości, zdolności, kreatywności, intelektualnego niepokoju oraz potencjału do tworzenia bogactwa i nowych
miejsc pracy poprzez generowanie idei, produktów i usług. W gospodarce kreatywnej aktywność ludzi związana jest zazwyczaj ze współdziałaniem w osiąganiu piękna, a ludzkie idee, nie kapitał i ziemia (będące w coraz mniejszym stopniu
atrybutem wartości) stanowią zarówno podstawowy wkład (input), jak i efekt (output). W związku z tym jedną z upowszechniających się koncepcji kreatywnej gospodarki jest jej zdolność do poddania się ocenie przez pryzmat tzw. 3T, mianowicie: talentu, technologii i tolerancji 142 . Paradygmat gospodarki kreatywnej,
będący szansą dla Polski wejścia do państw o najwyższym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego, wymaga jednak wielu działań, które umożliwiłyby
realizowanie jej założeń. Do najważniejszych należą niewątpliwie: transformacja
instytucjonalna w obszarze wolności gospodarczej, rynków pracy, nauki, edukacji
i szkolnictwa wyższego. Wyzwaniem staje się zatem propagowanie nowoczesnych
postaw i uświadamianie, iż odejście od sposobu myślenia dominującego w epoce
przemysłowej jest konieczne i nieuniknione, bo tylko zwrócenie się ku przyszłości –
poprzez dbałość o własny rozwój – może stanowić gwarancję sukcesu. Niezbędna
jest w tym względzie interwencja państwa ograniczająca znaczenie mechanizmu
rynkowego. Polegać powinna ona na działaniach, umożliwiających 143 :
− wypracowanie w multidysycplinarnym środowisku łączącym przedstawicieli nauki, biznesu, administracji, polityki i sektora społecznego stanowiska w sprawie paradygmatu rozwoju kraju;
− budowę systemu prognozowania i diagnozowania rynku pracy na poziomie
kraju i regionów, który umożliwi monitorowanie trendów rynku pracy i lepsze
dostosowanie potrzeb rynku i przedsiębiorstw do polityki edukacji i zatrudnienia
(spójność liczby kształconych potencjalnych pracowników z rzeczywistym zapotrzebowaniem gospodarki, aktywizacja zawodowa kobiet i przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym, ekonomiczna aktywność społeczeństwa i wzrost mobilności kadr);
− zmiany w systemie edukacji, programach i organizacji nauczania (wzrost zdolności adaptacyjnych do dynamicznie zmieniających się warunków na rynkach pracy
__________
142
143
124
Tamże, s. 162.
Tamże s. 163 i nast.
poprzez multidyscyplinarność kształcenia, zwiększenie udziału zajęć praktycznych,
wykorzystanie innowacyjnych form nauczania – e-learning, blended learning, mentoring itp., współpracę z przedsiębiorstwami w trakcie realizacji procesu kształcenia, edukację ustawiczną oraz łączenie wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich z wiedzą i doświadczeniem zawodowym praktyków z gospodarki);
− zwiększenie nacisku w ramach kształcenia kadr na kompetencje kluczowe
i umiejętności o charakterze przekrojowym (kreatywność, innowacyjność, gotowość do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej i związanego
z nią ryzyka, przygotowanie do pracy projektowej realizowanej zespołowo i samodzielnie w trakcie edukacji i szkoleń, formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, umiejętności informatyczne, znajomość technologii
mobilnych, świadomość ekologiczna, znajomość języków obcych i uczenie się
przez całe życie);
− rozwój przedsiębiorczości akademickiej i systemu współpracy uczelni z gospodarką i przedsiębiorstwami (wzmocnienie oferty programowej uczelni, w szczególności na kierunkach nieekonomicznych o moduły dotyczące przedsiębiorczości,
innowacji i komercjalizacji technologii, ochrony własności intelektualnej, projekty
„inkubatorów przedsiębiorczości” w ramach instytucji naukowych, wspólne prowadzenie badań naukowych, udział pracowników naukowych w realizacji zadań
operacyjnych przedsiębiorstw oraz w szkoleniach, organizowanie klubów przedsiębiorców, konkursów, seminariów, konferencji, powołanie na uczelniach wyższych ciał doradczych (konwentów), w skład których wchodziliby przedstawiciele: pracodawców, absolwentów, regionalnej administracji i sektora społecznego);
− zwiększenie znaczenia i zainteresowania przedmiotami ścisłymi (wzrost liczby godzin nauczania matematyki, fizyki, chemii na poziomie szkoły podstawowej
i średniej, popularyzacja przedmiotów ścisłych w ramach programów edukacyjnych w radiu i telewizji, prowadzenie części zajęć dydaktycznych w uczelniach
przez czynnych zawodowo inżynierów);
− poprawę chłonności i przejrzystości gospodarki na wysoko wyspecjalizowanych absolwentów (efektywne wykorzystanie funduszy europejskich w ramach
POIG i pozostałych programów operacyjnych przez przedsiębiorstwa, rozwój innowacyjnych firm odpryskowych w otoczeniu instytucji naukowych, poprawa efektywności systemu pośrednictwa pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry, w tym
dla powracających z zagranicy, wzrost uczestnictwa konsumentów w procesie kreowania i rozwoju nowych produktów i usług, wzrost mobilności kadr wewnątrz
kraju, organizowanie giełd i targów pracy).
Tak szeroko zakrojone rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań
w sposób niewątpliwie kompleksowy uzupełniają prezentowane wcześniej wnioski wysnute z badań nad tworzeniem systemu prognozowania popytu na pracę.
Ich bezsprzecznym walorem jest wskazanie niezbędnych przemian związanych
z kształtowaniem umiejętności przedstawicieli strony podażowej rynku pracy.
Niektóre propozycje odnoszą się również do popytu na pracę. Szczególnie mamy tu
na myśli działania związane z określeniem determinant przekształceń struktury go-
125
spodarczej będącej konsekwencją procesów globalizacji i wynikających z nich kierunków rozwoju ekonomicznego kraju (postęp technologiczny i techniczny).
W prognozach popytu na pracę, oprócz rekomendacji wypracowanych w badaniach realizowanych przez PARP, ważne wydają się również te, które zamieszczono w raporcie, opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki 144 . Mają one
charakter strategiczny, albowiem uwzględniają priorytety Strategii „Europa
2020”, które znalazły odzwierciedlenie w Krajowym Programie Reform na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej na lata 2005–2008, a następnie w obecnie obowiązującym Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej na
lata 2008–2011. Podstawy tych reform polegają na lepszym stanowieniu prawa,
wsparciu dla przedsiębiorczości i tworzeniu przyjaznego otoczenia dla jej rozwoju, rozwoju innowacyjności, a także uwzględnieniu we wszystkich politykach ich
oddziaływania na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Jednym z fundamentalnych celów tych reform jest również wzrost zatrudnienia,
który w głównej mierze zależny jest od skłonności do tworzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Aby utrzymać pozytywne tendencje w tej dziedzinie, eksperci Ministerstwa Gospodarki proponowali 145 :
• działania horyzontalne na rzecz zapewnienia przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorczości (m. in. ograniczenie barier administracyjnych, uproszczenie i likwidacja niektórych procedur reglamentacyjnych,
wystandaryzowanie procesu tworzenia prawa, uproszczenie i zapewnienie przejrzystości systemu podatkowego, rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku pracy, rozwiązania systemowe na rzecz
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);
• działania sprzyjające wzrostowi inwestycji przedsiębiorstw, ekspansji rynkowej
oraz poprawie efektywności ich funkcjonowania (m. in. poprawa dostępu do funduszy pożyczkowych i doręczeniowych, uproszczenie procedur związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich, promocja partnerstwa publicznoprywatnego, system promocji polskiej gospodarki, wzrost efektywności energetycznej, stabilizacja warunków działania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych);
• wzmocnienie postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców (m. in. wzmocnienie bazy technologicznej i naukowej, system zachęt do wdrażania prac badawczo-rozwojowych, upowszechnienie kultury własności intelektualnej i przemysłowej,
rozwój kadr i potencjału dydaktycznego uczelni, współpraca sektora nauki i gospodarki, upowszechnienie stosowania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych);
• pozostałe działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości (m. in. rozwój
instytucji otoczenia biznesu, konsultacje projektów aktów prawnych, usprawnienie funkcjonowania administracji, ograniczenie uznaniowości, promowanie za__________
144
145
126
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
Tamże, s. 12 i nast.
rządzania strategicznego i społecznej odpowiedzialności biznesu, wzmocnienie
postaw proekologicznych, współpraca między przedsiębiorcami).
Przedłożone propozycje z reguły są długookresowe, ale ich kompleksowa realizacja może wpłynąć na zwiększenie znaczenia przedsiębiorczości w kształtowaniu sytuacji na lokalnych i regionalnych rynkach pracy.
3.1.2. Prognozowanie podaży zasobów pracy
Podstawowe znaczenie dla określania wielkości zasobów pracy w kolejnych latach mają badania prowadzone w tej dziedzinie przez Główny Urząd Statystyczny 146 . Są one podstawą, wykorzystywaną zarówno w szacunkach makroekonomicznych, jak też regionalnych i lokalnych.
Wyniki najnowszej długookresowej prognozy ludności Polski na lata 2008−2035
Głównego Urzędy Statystycznego wskazują, że w perspektywie najbliższych 28 lat,
tzw. horyzontu prognozy, liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać, przy czym tempo tego spadku będzie przyspieszać wraz z upływem czasu.
Przewiduje się, że w 2010 r. ludność Polski osiągnie prawie 38 092 tys. osób, w 2020
– ok. 37 830 tys., a w 2035 r. – ok. 35 993 tys. przy założeniu scenariusza prognozy określanego jako najbardziej realistyczny 147 (tab. 1).
Tabela 1
Prognoza liczby ludności w latach 2010–2035 (w tys.)
Lata
Liczba ludności
ogółem w końcu
okresu
Liczba ludności
w wieku 18 –
59/64 lat
2010
2015
2020
2025
2030
2035
38 092,0
38 016,1
37 830,0
37 438,0
36 796,0
35 993,0
24 570,5
23 717,7
22 502,6
21 624,9
21 254,3
20 739,3
Dynamika zmian w porównaniu do
okresu poprzedniego (w %)
osób w wieku
ludności
produkcyjnym
99,8
96,5
99,5
94,9
99,0
96,1
98,3
98,3
97,8
97,6
Źródło: Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010, http://www.egospodarka.pl/32746,
Prognoza-ludnosci-Polski-2008-2035,3,39,1.html.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli, tempo zmniejszania się ogólnej populacji mieszkańców będzie zdecydowanie mniejsze w porównaniu do tempa
zmniejszania się liczby ludności w wieku produkcyjnym, co skutkować może
__________
146
Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010.
Por. http://www.egospodarka.pl/32746,Prognoza-ludnosci-Polski-2008-2035,3,39,1.html, jak
również: J. Jóźwiak, I. E. Kotowska, Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce
do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne, Narodowa Rada Rozwoju, (dostęp 4.10.2011).
147
127
poszerzaniem się niedopasowań strukturalnych, jak również brakiem zaspokojenia potrzeb pracodawców, chcących zatrudnić pracowników.
Równocześnie różny przebieg będą miały wspomniane procesy w miastach
i na obszarach wiejskich. O ile w miastach do 2035 r. będziemy obserwować nieustanny ubytek ludności, to na terenach wiejskich do 2022 r. liczebność zamieszkującej tam populacji będzie wzrastała, zaś przez kilkanaście następnych lat
przewidywany jest niewielki spadek, co w ogólnym rachunku spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców wsi. Determinantą tej sytuacji będzie w głównej mierze
zróżnicowanie zachowań demograficznych mieszkańców miast i wsi, jak również
obserwowane od kilku lat przemieszczenia ludności z miast na obszary podmiejskie.
Zróżnicowana będzie zatem również sytuacja na rynku pracy obszarów wiejskich
i miast, w której szczególnie ważne będą procesy aktywizacji zawodowej zasobów
pracy.
Przewidywane zmiany w intensywności urodzeń i zgonów mogą spowodować
utrzymywanie i nasilanie procesu starzenia się społeczeństwa, który zintensyfikuje się po 2013 r. Przewidywane po tym roku zmniejszanie się liczebności kobiet
w wieku rozrodczym skutkować będzie ponadto coraz wyższym ujemnym przyrostem naturalnym. Tego rodzaju zmiany, oddziałując na poważne przekształcenia struktury według wieku, spowodują gwałtowne zmniejszanie się i starzenie
zasobów pracy. Będą miały również wpływ na relacje w strukturze wieku produkcyjnego, tj. pomiędzy wiekiem mobilnym (18−44 lat) oraz niemobilnym
(45−60/65 i więcej lat). Dodatkowymi czynnikami będą: utrzymujące się na stosunkowo wysokim poziome od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku definitywne migracje zagraniczne (na pobyt stały), a także korzystne zmiany w procesie umieralności oraz dalszym trwaniu życia. Konsekwencją prognozowanych
zmian będzie pogarszanie się podaży siły roboczej na polskim rynku pracy, co
skutkować będzie koniecznością uruchamiania stosownych instrumentów, wynikających z wdrażania określonej polityki migracyjnej czy polityki zatrudnienia.
Do 2035 r. pogorszeniu ulegnie także współczynnik obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym, który
zwiększy się z 56 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, obserwowany w 2007 r., do 73 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym w 2035 r.
Poza tym według przewidywań w grupie osób powyżej 45. roku życia dominować będą kobiety. Ich przewaga kształtować się będzie na poziomie od 63,5%
w 2010 r. do 54,2% w 2035 r. Będzie to konsekwencją znacznie wyższych wskaźników przyrostu liczby mężczyzn w porównaniu do kobiet (odpowiednio 27,9%
i 21,7%), co szczególnie widoczne będzie w grupie wieku powyżej 65. roku życia
(odpowiednio 76,2% i 53,7%). Analizując dane statystyczne, można ponadto zauważyć, że w Polsce wyrównanie struktury według płci może przede wszystkim
wystąpić w najmłodszych rocznikach wieku niemobilnego, być może za przyczyną
dostrzeganego już obecnie zjawiska ograniczania „nadumieralności” mężczyzn. Natomiast mimo bardzo wysokiego tempa zwiększania populacji mężczyzn w kategorii wieku 65 i więcej lat, zjawisko to właśnie w tej grupie wieku będzie odgry-
128
wało zdecydowanie większą rolę, ponieważ w tym przedziale wieku największa
będzie przewaga kobiet 148 . Na strukturę osób w wieku 45+ według płci będzie
również wpływało tempo zwiększania się populacji kobiet i mężczyzn. O ile
w latach 2010–2015 większe przyrosty liczby osób obserwowane będą w grupie
kobiet, o tyle w pozostałych przedziałach czasowych większe będą przyrosty
liczby mężczyzn (wykres 5).
Wykres 5
Liczba kobiet i mężczyzn w wieku 45+ w latach 2010–2035 (w tys.)
12000
10000
8697
8907
9257
9749
6993
10 590
8946
8000
6000
10 301
7185
8049
7542
8620
4000
2000
0
2010
2015
2020
2025
mężczyźni
2030
2035
kobiety
Źródło: Rocznik Demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010.
Szczególnie istotne różnice zaobserwowano w latach 2030–2035, kiedy liczba
mężczyzn powinna wzrosnąć o 326 tys. osób, zaś liczba kobiet – o 279 tys. osób.
Z uwagi na to, że od 2015 r. różnice cały czas ulegać będą powiększeniu, można z dużą pewnością twierdzić, że procesy starzenia w coraz większym stopniu
generowane będą przez mężczyzn, przy czym wynikać to będzie z systematycznie
wydłużającego się czasu trwania ich życia i stopniowego ograniczania ich „nadumieralności”. Zjawiska te będą miały istotne konsekwencje dla aktywności zawodowej obu kategorii, ze względu na możliwość przejścia w stan bierności zawodowej i uczestnictwo w procesach gospodarowania. Inne są bowiem
determinanty pozycji konkurencyjnej na rynku pracy obu grup.
Oceniając wskazane procesy występujące w skali całego kraju oraz w biorąc pod
uwagę stosunkowo wczesną dezaktywizację zawodową zasobów pracy w Polsce,
konieczne wydaje się podejmowanie działań mających na celu zwiększenie lub
__________
148
Por. H. Sobocka-Szczapa, red., I. Poliwczak, Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku
pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, IPiSS, Warszawa 2011 (maszynopis).
129
podtrzymanie aktywności zawodowej osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego. Jest to istotne tym bardziej, że osoby te charakteryzują się wieloma
pozytywnymi cechami, które mogą wpływać na jakość procesów gospodarowania, między innymi doświadczeniem zawodowym, koncentracją na pracy, dokładnością, zdyscyplinowaniem, sprawnością działania w wielopokoleniowych
zespołach pracowniczych, w których aktualna wiedza i doświadczenie, przeplatając się, wspomagają procesy stabilizacji zatrudnienia 149 . Wykorzystanie tych zalet
zasobów pracy w starszych rocznikach wieku produkcyjnego powinno znaleźć
odzwierciedlenie w ograniczaniu tak obiektywnych determinant wpływających na
ich dotychczasową małą aktywność ekonomicznej (przepisy emerytalne, celowa
dezaktywizacja zawodowa), jak i subiektywnych uwarunkowań wczesnej dezaktywizacji zawodowej. Eliminowanie wskazanych ograniczeń aktywności zawodowej osób w tej kategorii wieku może w bardzo dużym stopniu warunkować
sytuację na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Jej poprawa jest szczególnie
trudna w przypadku ograniczonej dostępności zasobów pracy, z którą w przyszłości niewątpliwie będziemy mieli do czynienia. Dlatego też konieczna jest przede
wszystkim lepsza skuteczność działań. W szczególności odnosi się to aktywnej
polityki rynku pracy stanowiącej zasadniczy element funkcjonującego w Polsce
modelu rynku pracy.
Prognozowanie podaży pracy wystąpiło także w opracowaniach, które charakteryzują rynek pracy w Polsce i poszczególne zjawiska na nim występujące.
Przede wszystkim jednak są to próby określania determinant, mogących wpływać
na liczebność populacji mieszkańców, w tym zasobów pracy.
Prognozowanie podaży pracy odnajdujemy w badaniach uwzględniających
w kształtowaniu tej wielkości procesy postępu technicznego i technologicznego 150 . W pierwszym rozdziale trzeciej części publikacji pod redakcją M. Bukowskiego i J. Zawistowskiego (autorzy) zajęli się właśnie takim problemem, wyposażając modele DSGE (ang. dynamic stochastic general equilibrium) w strukturę
nakładających się pokoleń (OLG − ang. overlapping generations), która – ich zdaniem – pozwala nie tylko na analizę oddziaływania szoków makroekonomicznych,
w tym zmiany technologicznej na podaż pracy w cyklu życia, lecz także na
uwzględnienie w modelu realistycznej reprezentacji systemu emerytalno-rentowego.
Przeprowadzone badania wskazały, że dla złagodzenia wpływu postępu technologicznego faworyzującego wykwalifikowaną siłę roboczą kluczowe znaczenie
mają zmiany jej struktury. Można oczekiwać w związku z tym zwiększonego
zainteresowania podnoszeniem jakości kwalifikacji osób, które zakończyły już
proces kształcenia formalnego. Będzie to wymagało rozpowszechnienia kształcenia ustawicznego wśród wszystkich grup wieku, ponieważ postęp technologiczny
__________
149
Por. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. W trosce o pracę, CASE – UNDP, Warszawa 2004, s. 204–205.
150
M. Bukowski, S. Dyrda, P. Kowal, D. Pelle, Zmiany technologiczne a podaż i popyt na pracę
w cyklu życia, w: M. Bukowski, J. Zawistowski, red., Zmiana technologiczna na polskim rynku
pracy…, op. cit.
130
oddziałuje w podobny sposób na intensywną podaż pracy wszystkich aktywnych
uczestników rynku pracy niezależnie od grupy wieku, do której należą. Ponadto
dodatni szok technologiczny, implikując wzrost wynagrodzeń, przyczynia się do
wzrostu podaży pracy przede wszystkim w odniesieniu do tych gospodarstw domowych, które nie dysponują alternatywnym wobec pracy źródłem dochodu.
Podaż pracy zatem nie rośnie tylko w przypadku tych gospodarstw, które opierają
swoją konsumpcję na permanentnych transferach społecznych w postaci np. emerytur bądź rent.
3.2. Badania prognostyczne o zasięgu regionalnym
Prognozowanie popytu na pracę odnaleziono w wielu opracowaniach poświęconych analizie sytuacji na regionalnych rynkach pracy. Dlatego też dokonano
wyboru, ograniczając analizę wyłącznie do kilku pozycji. Prognozowania podaży
pracy natomiast dokonywano wyłącznie na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego, stąd też dość wąska charakterystyka opracowań uwzględniających ten problem. Takie postępowanie wydaje się jednak słuszne, szczególnie
jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość dokonywania porównań, jak również kosztochłonność tego rodzaju badań.
Jako pierwsze chcielibyśmy zaprezentować badania prognostyczne prowadzone
przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 151 w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu opracowanych zostało
sześć raportów uwzględniających różnorodne zjawiska związane z rynkiem pracy,
w których zaprezentowano prognozy zmian sytuacji na regionalnym rynku pracy
oraz trzy raporty z przeprowadzonych badań ilościowych. Sformułowane prognozy obejmowały okres do 2010 r., zatem mają wyłącznie charakter poznawczy.
Wyniki badań dotyczą całego rynku pracy, a nie tylko strony podażowej czy popytowej tego rynku.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, sytuacja na rynku pracy Podkarpacia
będzie głównie kształtowała się pod wpływem oczekiwanego tempa wzrostu PKB.
Wzrost gospodarczy – jak uznali eksperci – będzie jednak zbyt niski, aby odwrócić
dotychczasowe negatywne tendencje na rynku pracy wyrażające się w zmniejszaniu
zapotrzebowania na pracowników. Pracodawcy będą nadal dążyć do zwiększenia
wydajności pracy, co będzie skutkowało utrzymaniem relatywnie wysokiego tempa
zwolnień, a zatem zwiększenia stopy bezrobocia. Słaba sytuacja gospodarcza zarówno w kraju, jak i w województwie podkarpackim wpłynie ponadto na odwrócenie
wzrostowej tendencja liczby aktywnych zawodowo. Powodem tego będzie prowadzące do dezaktywizacji zawodowej zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem
__________
151
E. Wojnicka, red., Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy, Studia o Gospodarce nr 6/2009.
131
zatrudnienia i poprawa koniunktury w krajach docelowych emigracji Polaków przyczyniająca się do dalszego odpływu osób aktywnych zawodowo. W kolejnych latach podwyższenie tempa wzrostu PKB może spowodować obniżenie stopy bezrobocia, jednak zmiany te będą powolne przede wszystkim ze względu na nadal
relatywnie niskie tempo wzrostu gospodarczego i wysoki odsetek długotrwale
bezrobotnych 152 . Spośród podregionów województwa podkarpackiego najwyższa
stopa bezrobocia będzie obserwowana w podregionie przemyskim, krośnieńskim
i tarnobrzeskim, a najniższa utrzyma się w podregionie rzeszowskim. Stosunkowo
duże tempo wzrostu stopy bezrobocia wystąpi w nadchodzących latach w podregionie tarnobrzeskim, czego powodem będą znaczne zwolnienia w sektorze przemysłowym, natomiast niższe niż przeciętnie w województwie tempo wzrostu stopy
bezrobocia będzie najprawdopodobniej w podregionie rzeszowskim.
Przyjrzyjmy się zatem opracowanym w ramach różnych badań prognozom
dotyczącym kształtowania się oddzielnie sytuacji podażowej i popytowej na regionalnych rynkach pracy.
3.2.1. Badania strony podażowej rynku pracy
Wśród opracowanych raportów z przeprowadzonych badań znaleziono jedno
kompleksowe badanie odnoszące się do regionu Mazowsza, w którym posłużono
się prognozą zasobów pracy dla województwa mazowieckiego, opracowaną przez
GUS 153 .
Jak wynika z tej prognozy, przewidzianej na lata 2007–2035, w badanym województwie będziemy mieli do czynienia z 154 :
− silnym wzrostem liczebności osób w wieku powyżej 45 lat, przy czym szczególnie istotny w końcowych latach prognozy będzie wzrost liczby osób w wieku
46−59/64 lat; będzie to efekt procesów starzenia się społeczeństwa, które dotyczą
zarówno całej Polski, jak i krajów Unii Europejskiej;
− systematycznym zmniejszaniem się liczby osób w wieku do 44. roku życia,
jak również niewielkim spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym.
Tendencje te skutkować będą stałym wzrostem udziału populacji osób w wieku
niemobilnym oraz poprodukcyjnym, a także zmniejszającym się odsetkiem tych,
którzy nie przekroczyli 45. roku życia. Szczególnie istotne zmniejszenie udziału
dotyczyć będzie osób w przedziale wieku 18–44 lat, ponieważ zmniejszy się on
o ok. 10 pkt. proc. Proces ten będzie przede wszystkim obserwowany wśród mężczyzn, których odsetek w 2035 r. w porównaniu do 2007 r. zmniejszy się o ponad
__________
152
W końcu czerwca 2011 r. udział bezrobotnych, pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy w województwie podkarpackim wyniósł 40,1%. Por. Bezrobocie rejestrowane…, op. cit.
153
Por. S. Roszkowska, Przyszłość rynku pracy województwa mazowieckiego, w: E. Kryńska, red.
nauk., Rozwój zasobów pracy i miejsc pracy na Mazowszu. Warunkowania społeczno-gospodarcze,
IPiSS, Warszawa 2011, s. 67 i nast.
154
Tamże.
132
10 pkt. proc. Starzenie się społeczeństwa w głównej mierze dotyczyć będą kobiet,
ponieważ ich udział w wieku powyżej 45 lat zwiększy się również o ok. 10 pkt.
proc. Zmiany te skutkować będą podwyższeniem współczynników obciążenia demograficznego, głównie obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku
poprodukcyjnym. W 2007 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 27
osób w wieku poprodukcyjnym (30 osób w wieku przedprodukcyjnym), a w 2035 r.
odpowiednio 44 osoby w wieku poprodukcyjnym (28 osób w wieku przedprodukcyjnym).
Zmiany te będą miały istotne konsekwencje dla sytuacji na regionalnym rynku pracy − trzeba będzie wzmocnić pozycję konkurencyjną osób w starszych
rocznikach wieku produkcyjnego na tym rynku.
W porównaniu do analiz strony podażowej rynku pracy w przekrojach regionalnych, badania strony popytowej przeprowadzano znacznie częściej.
3.2.2. Badania strony popytowej rynku pracy
Badania prognostyczne popytu na pracę w dotychczasowej praktyce badawczej prowadzone były dwutorowo. Z jednej strony prognozy dotyczyły skali makroekonomicznej w układzie województw, a z drugiej – opracowywane były dość
często na potrzeby realizacji projektów opisujących sytuację na regionalnych
rynkach pracy i wytyczających kierunki jej zmiany.
Do pierwszego rodzaju badań należ prezentacja prognozy regionalnego popytu
na pracę w Polsce na lata 2001–2005 opracowana na podstawie analiz regionalnych
w latach dziewięćdziesiątych 155 . Mimo że czas prognozy objął lata dawno minione,
warto jednak zwrócić uwagę na pewne elementy prognozy, które mogą mieć również znaczenie dla tego typu analiz opracowywanych w przyszłości.
W prognozie wykorzystane zostało podejście oparte na analizie współczynników pracochłonności w poszczególnych województwach, z której wynika, że
najbardziej intensywne zmiany tych współczynników miały nastąpić w badanych
latach w województwach Polski południowo-zachodniej i północno-zachodniej
oraz w województwie warmińsko-mazurskim, najmniejsze zaś – w województwach Polski południowo-wschodniej i w województwie łódzkim. Można zatem
uznać, że przekształcenia struktury gospodarczej w poszczególnych regionach
będą znikome, ponieważ tam gdzie dotychczas były na wysokim poziomie, tam
również zmieniały się w najmniejszym stopniu. W przypadku regionów charakteryzujących się niskim poziomem współczynników produktywności, ich wartość na
przestrzeni badanych lat w dalszym ciągu ulegała znacznemu obniżeniu. Skutkować
to może pogłębianiem się dysproporcji międzyregionalnych, odnoszących się do
absorpcji nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, a tym samym
__________
155
E. Kwiatkowski, T. Tokarski, A. Rogut, Możliwości wykorzystania badań regionalnych w prognozowaniu popytu na pracę w Polsce, w: Z. Strzelecki, red. nauk., Przesłanki konstrukcji systemu…,
op. cit., s. 64 i nast.
133
wpływać na kształtowanie popytu na pracę na zróżnicowanym, choć w zasadzie
pozostającym bez zmian poziomie, zależnym od struktury ekonomicznej obszaru.
Zaprezentowane rozważania poszerzone zostały w kolejnej publikacji RCSS
wydanej w tym samym roku 156 . Pogłębiona analiza sprawiła, że zidentyfikowane
zostały takie determinanty popytu na pracę w przekrojach regionalnych, jak produktywność pracy oraz poziom płac realnych (ekonomia neoklasyczna) oraz zagregowany popyt na rynku produktów i usług (ekonomia keynesistowska i keynesowska). Równocześnie zwrócono uwagę na silne zróżnicowanie regionalne popytu
na pracę i jego dynamiki, czego powodem w głównej mierze jest zaobserwowany
związek pomiędzy udziałem poszczególnych województw w wytworzonym PKB
a udziałem w zatrudnieniu. Generalnie z zaprezentowanych w opracowaniu prognoz
wynika, że wzrost gospodarczy w przedziale od 2% do 5% w skali całej gospodarki
przekłada się raczej na spadek popytu na pracę. Dopiero wzrost na poziomie ok. 6%
rocznie pozwala na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, a przekroczenie tej dynamiki o 1 pkt. proc. powinno powodować – zgodnie z prognozą
– wzrost zatrudnienia w większości województw.
Tego rodzaju wnioskowanie zawarte w analizowanym artykule może stanowić
również wyznacznik kształtowania się popytu na pracę w okresach późniejszych,
ponieważ prognozowanie w tym zakresie zawsze powinno mieć związek z makroproporcjami charakteryzującymi aktywność ekonomiczną całej gospodarki.
Procesy prognozowania popytu na pracę zostały również zaobserwowane w województwie śląskim. Podstawowe wyniki tych prognoz zawarte zostały w publikacji
z 2009 r. i obejmowały okres do 2014 r. 157 Publikacja ma głównie charakter przewodnika metodologicznego. Zawiera przede wszystkim diagnozę regionalnego
rynku pracy, tym niemniej z uwagi na uwzględnienie w prezentacji metody „krok
po kroku” ma dużą wartość poznawczą dla procesów prognozowania w skali regionalnej. Szczegółowe analizy poszczególnych elementów prognozowania znalazły
się również w innych opracowaniach wynikających z realizowanego programu 158 .
Elementy prognozowania popytu na pracę w województwie małopolskim zostały zawarte w publikacji Instytutu Badań Regionalnych wydanej w 2010 r. 159 .
__________
156
E. Kwiatkowski, T. Tokarski, L. Kucharski, A. Rogut, P. Kaczorowski, Determinanty popytu
na prace w ujęciu regionalnym, w: Z. Strzelecki, red. nauk., Uwarunkowania popytu na pracę…,
op. cit., s. 78 i nast.
157
Analiza regionalnego rynku pracy. Podręcznik prognozowania, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice 2009.
158
Opracowanie metodologii prognozowania wybranych istotnych parametrów rynku pracy. Raport,
WUP w Katowicach, Katowice 2009; Opracowanie systemu zbierania, przetwarzania i udostępniania
danych opisujących rynek pracy i zachodzące na nim zmiany, WUP w Katowicach, Katowice 2009;
Identyfikacja potrzeb, co do zakresu informacji o rynku pracy oczekiwanej przez różne podmioty aktywne
na rynku pracy. Raport końcowy, WUP w Katowicach, Katowice 2009; Inwentaryzacja dostępnej informacji na temat parametrów rynku pracy oraz identyfikacja braków w tym zakresie. Raport końcowy,
WUP w Katowicach, Katowice 2009; Identyfikacja podmiotów aktywnych na śląskim rynku pracy oraz
zakresu ich działań. Raport końcowy, WUP w Katowicach, Katowice 2009.
159
Małopolska dobre miejsce do życia i inwestowania?, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
134
W opracowaniu tym na podstawie przeprowadzonej diagnozy pozycji konkurencyjnej województwa małopolskiego dokonano doprecyzowania trzech scenariuszy
rozwoju tego obszaru do 2020 r. (scenariusz bazowy, „Nowa industrializacja”,
„Zrównoważony rozwój”). Analiza ścieżki rozwoju województwa małopolskiego
wskazała na stopniowo zwiększający się dystans w poziomie rozwoju gospodarczego między Małopolską a lepiej rozwiniętymi regionami Polski. Ponadto
prognozy wzrostu wskazują na względną stagnację województwa w porównaniu
do pozostałych obszarów kraju w latach 2010−2020.
Dotychczasowe przeobrażenia struktury gospodarki, a przede wszystkim realokacja zatrudnienia z rolnictwa do sektora usług i (w znacznie mniejszym stopniu) przemysłu pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy i sytuację na rynku
pracy. Determinantą jest również względnie silne powiązanie gospodarki Małopolski z zagranicą, co przekłada się na jej większą podatność na transmisję negatywnych szoków pochodzących spoza granic kraju. W odniesieniu do rynku pracy
powoduje to – pomimo korzystnej sytuacji pod względem wskaźnika zatrudnienia
oraz stopy bezrobocia, mniejszej luki w zatrudnieniu między kobietami i mężczyznami oraz wyższej niż w innych regionach mobilności przestrzennej – konieczność
zwrócenia uwagi na niską aktywność zawodową zasobów pracy systematycznie
ulegającą pogorszeniu, bardzo wysoką skalę bezrobocia nierejestrowanego, duży
odsetek osób z wykształceniem wyższym wśród bezrobotnych, co może oznaczać
większą skalę niedopasowania kierunków kształcenia do oczekiwań pracodawców (nauki społeczne). Dlatego też, w celu poprawy relacji występujących na
regionalnym rynku pracy, za niezbędne kierunki działań uznano konieczność
aktywizacji osób biernych zawodowo oraz promowanie kształcenia ustawicznego.
Wzrost zasobów pracy będzie bowiem jednym z najistotniejszych czynników
sprzyjających poprawie konkurencyjności Małopolski i jej sytuacji społecznogospodarczej. Działania służące wspieraniu aktywności zawodowej powinny być
prowadzone co najmniej dwutorowo 160 :
1) obejmować polityki kierowane do osób młodych, wspierające łączenie pracy zawodowej z nauką (np. elastyczne formy pracy, działalność akademickich
biur pracy i inkubatorów przedsiębiorczości przy uczelniach),
2) obejmować działania sprzyjające utrzymaniu w zatrudnieniu osób w wieku
niemobilnym, zniechęcając ich do wczesnego przechodzenia na emeryturę i promując ich zatrudnienie wśród pracodawców.
Niezbędne jest także uwzględnienie w ramach polityki rynku pracy wsparcia
w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób, które formalnie nie mogą być zarejestrowane jako bezrobotne. Ponadto z punktu widzenia przewidywanych scenariuszy
rozwoju województwa małopolskiego ważne byłoby modyfikowanie kierunków
kształcenia, podporządkowując je w większym stopniu oferowanym przez praco__________
160
Tamże, s. 121−122.
135
dawców miejscom pracy. Podobne znaczenie ma promocja kształcenia ustawicznego, jak również wspieranie mobilności przestrzennej zasobów pracy.
W województwie mazowieckim prognoza popytu na pracę opracowana została
w ramach projektu „Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego Praca – Zatrudnienie – Szkolenie”, realizowanego w latach 2005–2007.
Prognoza dotyczyła okresu do 2010 r., a jej autorem był B. Suchecki 161 .
Na podstawie wielorównaniowego modelu rynku pracy województwa mazowieckiego opracowane zostały prognozy liczby pracujących w trzech przekrojach,
według wielkich, dużych i średnich grup zawodowych. W wielkich grupach zawodowych w badanym okresie wystąpił wzrost przede wszystkim w grupach specjalistów oraz techników i innego średniego personelu, spadek zaś – w grupie
pracowników biurowych oraz rolników, ogrodników, leśników i rybaków. Po
części te wyniki odzwierciedlały tendencje występujące w całym kraju (zwiększenie liczby pracujących specjalistów), po części zaś wskazywały na kierunki
strategicznego rozwoju województwa, w którym dominować powinien rozwój
przemysłu i budownictwa bardziej intensywny niż w innych regionach.
Tendencje te znalazły również potwierdzenie w analizie dotyczącej dużych
grup zawodowych, w których zwiększenie popytu na pracę dotyczyło przede
wszystkim specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, szkolnictwa oraz pozostałych specjalistów, natomiast spadek zapotrzebowania pracodawców dotyczył głównie pracowników obsługi biurowej, obrotu pieniężnego i obsługi
klientów.
Podobny charakter miały wyniki analiz przeprowadzonych w odniesieniu do
średnich grup zawodowych, w których najwyższe było zapotrzebowanie na kierowników pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, kierowników
małych przedsiębiorstw oraz informatyków.
Prezentowane kierunki zmian popytu na pracę w województwie mazowieckim
potwierdzały występowanie w nim określonych determinant typowych tylko dla
tego regionu 162 . Mazowsze cechuje bowiem wysoka absorpcja siły roboczej, jak
również wysoka wartość wytworzonych dóbr i usług. Ponadto płace realne zazwyczaj rosną tu znacznie szybciej niż wydajność pracy, co jednak jest zjawiskiem bardzo zróżnicowanym przestrzennie. Liczba pracujących jest konsekwencją rozmieszczenia produkcji, dlatego silnie reaguje na zmiany sytuacji gospodarczej.
Wnioski takie potwierdziła prognoza opracowana dla województwa mazowieckiego w ramach projektu „Badanie trendów społeczno-gospodarczych oraz opraco__________
161
B. Suchecki, Prognozy na pracę w województwie mazowieckim, w: E. Kryńska, red. nauk.,
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego Praca – Zatrudnienie –
Szkolenie, Studia i Materiały, t. I., Syntezy ekspertyz, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” – IPiSS, Warszawa 2007, s. 79 i nast.
162
Por. E. Kwiatkowski, Czynniki determinujące popyt na prace w województwie mazowieckim –
ujęcie modelowe, w: E. Kryńska, red. nauk., Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego..., op. cit., 74 i nast.
136
wanie prognozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 r.” 163 . Opracowanie
zawierało prezentację metod prognozowania popytu na pracę, dane statystyczne
wykorzystane do opracowania prognoz, modele będące podstawą prognoz oraz
prognozy popytu na pracę w województwie mazowieckim.
Na uwagę zasługuje fakt, że w tej samej publikacji, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych szczegółowo zidentyfikowane zostały czynniki
warunkujące tworzenie miejsc pracy, a mianowicie 164 :
− kondycja ekonomiczna podmiotów z terenu województwa mazowieckiego
(H. Sobocka-Szczapa),
− determinanty rozwoju podmiotów z terenu Mazowsza (E. Kryńska),
− determinanty instytucjonalne (H. Sobocka-Szczapa) oraz
− współpraca między podmiotami gospodarczymi z innymi aktorami rynku
pracy (I. Kukulak-Dolata).
Na tej podstawie sformułowane zostały rekomendacje mające charakter
wszechstronny, obejmowały bowiem zarówno gospodarcze, jak i społeczne
aspekty wykorzystania zasobów pracy i tworzenia miejsc pracy na Mazowszu 165 .
Wśród aspektów ekonomicznych wyróżnione zostały m.in. otoczenie podmiotów
gospodarczych oraz ich konkurencyjność na rynku produktów, system edukacji
zawodowej, infrastruktura techniczna, a wśród społecznych – współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, aktywna polityka rynku pracy oraz
problemy aktywności zawodowej niektórych grup zasobów pracy, zwłaszcza
zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.
Niewątpliwie wartością dodaną prezentowanego projektu było także opracowanie dla powiatów o szczególnie dużym zagrożeniu wysokim bezrobociem lokalnych
programów promocji zatrudnienia (powiaty: makowski, szydłowiecki i żuromiński). Programy te umożliwiły identyfikację najbardziej istotnych czynników wpływających na nierównowagę na tych właśnie lokalnych rynkach pracy, jak również
wskazały kierunki podstawowych działań umożliwiających ograniczenie występujących niedopasowań.
W przeprowadzonej kwerendzie napotkano również na zwarte opracowanie
dotyczące prognozowania popytu na pracę w województwie dolnośląskim 166 .
Przeprowadzone badanie było jednak wyłącznie nastawione na zidentyfikowanie
głównych determinant przewidywanych zmian, czyli:
__________
163
Por. S. Roszkowska, Prognozy popytu na pracę w województwie mazowieckim do 2013 r.,
w: E. Kryńska, red. nauk., Rozwój zasobów i miejsc pracy…, op. cit., s. 87 i nast.
164
E. Kryńska, red. nauk., Rozwój zasobów i miejsc pracy…, op. cit.
165
Por. E. Kryńska, Uwarunkowania poprawy wykorzystania zasobów pracy i tworzenia miejsc
pracy na Mazowszu – wskazówki i rekomendacje, w: Regionalny system koordynacji rynku pracy
województwa mazowieckiego…, op. cit., s. 281 i nast.
166
Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy, Ageron, Warszawa 2010.
137
− ustalenia szczególnych cech aktywności zawodowej według wielkich grup
zawodów oraz
− określenia najbardziej pożądanych przez pracodawców kwalifikacji i umiejętności pracowników.
Uwzględnione zostały również analizy odnoszące się do systemu edukacji i jego
przekształceń w przyszłości.
Wyniki prognozy zaprezentowane zostały w sposób opisowy. Dotyczyły perspektywy obejmującej lata do 2020 r., ale też wykraczały poza ten rok.
Na podstawie przeprowadzonej kompleksowo diagnozy sytuacji na regionalnym rynku pracy, ujmującej tendencje zmian w strukturze demograficznej, kierunki rozwoju gospodarki regionu oraz potencjał rozwojowy poszczególnych
branż zauważono, że w badanym województwie należy w przyszłości oczekiwać
dalszego wzrostu popytu na pracę (w perspektywie średniookresowej). Jedynym
czynnikiem wpływającym na okresowe spowolnienie tej tendencji może być kryzys gospodarczy, dobra obecnie sytuacja gospodarcza – zdaniem autorów raportu
– wskazuje na to, że w kolejnych latach popyt powinien się odbudować. Świadczy
o tym także analiza poszczególnych branż, z których większość powinna w kolejnych latach utrzymywać trend wzrostowy. Tym niemniej zwrócono uwagę na to,
że tendencje zmian będą miały zróżnicowany charakter w odniesieniu do tych
branż. W przedsiębiorstwach przemysłowych zapotrzebowanie na pracowników
będzie wzrastało w początkowym okresie, a po 2020 r. rosnąć będzie przede
wszystkim w tych, które charakteryzować będzie wyższy poziom techniki. Korzystniejsze są natomiast długoterminowe perspektywy branż usługowych, które
w większości mogą liczyć na stały wzrost, a w konsekwencji będą generowały
rosnące zapotrzebowanie na pracę. Stąd istnieje potrzeba silnego wsparcia dla
branż usługowych, które mają szansę stać się kluczowe w regionie w kolejnych
latach, aby rozwinęły się w takim stopniu, by mogły zrekompensować ewentualny odpływ inwestycji przemysłowych w dłuższej perspektywie.
Analiza zapotrzebowania na pracę zgłaszanego przez pracodawców umożliwiła
także wypracowanie profilu „idealnego kandydata”. W procesie rekrutacji pracodawcy za coraz bardziej istotne uważają cechy osobowościowe, w szczególności
wymienia się: odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność i umiejętność
pracy w zespole. Cechy te są określane jako bardzo pożądane niezależnie od rodzaju branży i grupy zawodowej. W obszarze kwalifikacji twardych największą
istotność przypisuje się umiejętnościom praktycznym, czyli kwalifikacjom, których generalnie brakuje absolwentom polskiego systemu kształcenia. Jako bardzo
ważne wskazuje się również doświadczenie w zawodzie, a przynajmniej odbycie
stażu lub praktyki zawodowej. Trzeba podkreślić, że już obecnie wśród umiejętności zawodowych dominujące znaczenie ma posługiwanie się komputerem, co
w świetle oczekiwanych tendencji rozwoju ICT w gospodarce polskiej stanowić
będzie zapewne główny wyznacznik najbardziej pożądanych przez pracodawców
kwalifikacji pracowników.
138
Generalnie rosnący popyt na pracę napotkać może na stopniowo malejącą podaż, wynikającą z głównej tendencji, jaką zaobserwowano w obszarze podaży, czyli
z malejącej liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmniejszającej się liczby absolwentów wchodzących na rynek pracy. W perspektywie kilku lat mogą wystąpić
zatem istotne niedopasowania strukturalne na dolnośląskim rynku pracy, mające
zarówno charakter deficytowy, jak i nadwyżkowy. Od strony ilościowej prognozowano w najbliższym czasie deficyt specjalistów szczególnie o profilu inżynieryjno-technicznym oraz nadmiar osób z wykształceniem administracyjno-ekonomicznym
i humanistycznym. Pod względem jakościowym wskazano na braki w umiejętnościach praktycznych i na konieczność poprawy kwalifikacji pracowników w zakresie znajomości języków obcych zwłaszcza tam, gdzie mogą oni mieć bezpośredni kontakt z klientem.
W wyniku przeprowadzonych badań sformułowane zostały rekomendacje ukierunkowane na poszczególnych aktorów rynku pracy, mianowicie władze regionalne
i lokalne oraz urzędy pracy, instytucje edukacyjne, pracodawców oraz pracowników.
W pierwszym obszarze – władz regionalnych i lokalnych oraz urzędów pracy
– proponowano stworzenie w regionie systemu sprawnego monitoringu rynku
pracy, pozwalającego uczestnikom rynku na dostęp do istotnych dla nich informacji. Stanowi to bowiem – w opinii autorów – podstawowy warunek większego
dopasowania oferty szkół i uczelni do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców. Jednocześnie beneficjentami monitoringu powinni być sami pracobiorcy, czyli uczniowie i studenci podejmujący decyzje o przyszłej karierze zawodowej, pracownicy świadomi swoich możliwości na rynku pracy oraz bezrobotni
świadomi oczekiwań rynku pracy. Zwiększeniu wówczas mogłaby ulec ich zdolność do podjęcia właściwych decyzji co do niezbędnych im kursów i szkoleń tak,
by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Informacja płynąca z systemu monitoringu przyniosłaby także korzyści pracodawcom, wpływając na politykę zatrudnienia i upraszczając proces rekrutacji pracowników. Jednym z rezultatów
wdrożenia systemu monitoringu rynku pracy mogłoby być również uzyskanie
informacji dotyczącej zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i kwalifikacje, pozwalającej na podejmowanie działań mających na celu przekwalifikowanie bezrobotnych, co gwarantowałoby niezbędną elastyczność w reagowaniu
na zmiany sytuacji gospodarczej. Niemałe znaczenie w tym kontekście ma promowanie idei kształcenia ustawicznego.
W tym samym obszarze wskazano również na konieczność aktywizowania
zawodowego ludności, szczególnie grup o niskim poziomie aktywności zawodowej
– kobiet i osób po 50. roku życia, co pozwoliłoby na wprowadzenie na rynek pracy
dodatkowych pracowników niezbędnych w kolejnych latach do zminimalizowania
efektów niżu demograficznego i malejącego dopływu absolwentów na rynek pracy.
Władze lokalne i regionalne mają także do odegrania istotną rolę w kształtowaniu
spójności między systemem edukacyjnym a potrzebami pracodawców, pobudzając
i wspierając tworzenie platform współpracy pomiędzy tymi podmiotami rynku
pracy. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku wspieranie rozwoju systemu
poradnictwa zawodowego na różnych szczeblach edukacji, rozpoczynając już od
139
poziomu gimnazjum, jak również nadawanie priorytetu tym przedsięwzięciom
inwestycyjnym w systemie edukacyjnym, które są pożądane z punktu widzenia
dopasowywania kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy. Ważną rolę mógłby
odgrywać system oceny jakości kształcenia.
Z uwagi na obserwowane dysproporcje w rozwoju poszczególnych powiatów,
działania władz regionu powinny zostać ukierunkowane na uatrakcyjnianie gospodarcze obszarów o najwyższej stopie bezrobocia i zachęcanie inwestorów do
lokowania w nich swoich inwestycji. Duże znaczenie może mieć w tym przypadku lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych, jak również wspieranie tworzenia podstref w powiatach o trudniejszej sytuacji na rynku pracy, przy uwzględnieniu struktury zawodowej zasobów pracy na nich występujących oraz poprawy
infrastruktury. Istotną rolę może odgrywać tu opracowanie i upowszechnianie
strategicznych kierunków rozwoju województwa identyfikujące branże wiodące, co
pozwoliłoby całemu regionowi na osiągnięcie w przyszłości przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym, a w dłuższej perspektywie zapewnienie utrzymania poziomu zatrudnienia i ograniczenie skutków wycofywania się w przyszłości z inwestycji bazujących przede wszystkim na kosztowej przewadze konkurencyjnej
wynikającej z niskich kosztów pracy na terenie województwa.
W obszarze drugim – instytucji edukacyjnych – rekomendowane były działania umożliwiające kształcenie uczniów i studentów w taki sposób, by zapewniać
im w przyszłości silną pozycję na rynku pracy. Powinny one w jak największym
stopniu, w miarę możliwości i uprawnień, dostosowywać ofertę kształcenia pod
względem ilościowym i jakościowym do potrzeb pracodawców. Głównie powinno to dotyczyć zwiększenia umiejętności praktycznych przyszłych absolwentów,
co w szczególności odnosi się do szkół zawodowych. W celu poprawy jakości
kształcenia praktycznego szkoły zawodowe muszą inwestować w zaplecze, tak
aby móc zaoferować uczniom możliwość zapoznania się z najnowszymi narzędziami i rozwiązaniami stosowanymi w kształconych zawodach. W odniesieniu
do uczelni wyższych, w procesie dopasowania oferty do potrzeb rynku pracy pod
względem ilościowym powinno być dostosowanie oferty miejsc na poszczególnych kierunkach studiów do tendencji, jakie wynikają z rozwoju gospodarczego
regionu i prognoz realizowanych w tym zakresie. Niemałą rolę w tej dziedzinie
mogłoby odgrywać śledzenie losów absolwentów. Z punktu widzenia jakości
kształcenia rolą szkół wyższych w procesie poprawy sytuacji na rynku pracy powinno być zwiększenie poziomu nauczania umiejętności praktycznych, języków
obcych oraz rozwoju kwalifikacji miękkich, co związane jest z koniecznością inwestowania w zaplecze technologiczne. Niezbędna jest w tym celu integracja środowiska edukacyjnego ze środowiskiem pracodawców. Ważną kwestią byłoby także
zwiększenie nacisku na przekazywanie studentom wiedzy o narzędziach i metodach
dalszego samodzielnego zdobywania informacji i jej aktualizowania, mające wiodące znaczenie w promowaniu kształcenia ustawicznego i tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Działania takie, niezależnie od poziomu kształcenia,
powinny być związane z rozwojem poradnictwa zawodowego oraz aktywnym
uczestnictwem sektora edukacyjnego w planowaniu strategicznym zarówno na
poziomie regionu, jak i lokalnym. Równocześnie pewna nieprzewidywalność
140
zjawisk gospodarczych i szybkie zmiany następujące na rynku pracy, powinny
obligować podmioty systemu edukacyjnego do takiego dostosowywania programów nauczania, aby odpowiadały one kryterium uniwersalności i pozwalały absolwentom w przyszłości na dużą elastyczność w wyborze miejsca pracy, jak
również przygotowywały ich do możliwości szybkiego dostosowywania swoich
kwalifikacji do zmieniających się w przyszłości wymagań rynku pracy.
W obszarze trzecim – pracodawców – z uwagi na powszechnie obecnie zgłaszany przez nich problem trudności z pozyskaniem odpowiednich do ich oczekiwań
pracowników, mogący w przyszłości ulec zdecydowanemu nasileniu, niezbędne
byłoby zachęcaniu pracowników w wieku przedemerytalnym do pozostawania
w firmie, tak aby nie rezygnowali z aktywności zawodowej i nie przechodzili na
wcześniejsze emerytury, ale korzystali z możliwości dłuższej pracy. Również
w gestii przedsiębiorstw leży nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem edukacyjnym na rynku lokalnym i na poziomie regionalnym przede wszystkim w ramach
branży, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Dzięki współpracy ze szkołami i uczelniami pracodawcy mogliby zwiększyć szanse na uzyskanie realnego
wpływu na decyzje szkół i uczelni o otwieraniu nowych kierunków kształcenia,
przyjmowaniu większej liczby chętnych na konkretne kierunki czy też wprowadzaniu zmian w programach nauczania niezbędnych do lepszego przygotowania przyszłych kandydatów do pracy. W szczególności w tym ostatnim przypadku współpraca może wpłynąć na poprawę jakości kształcenia, którego niski poziom
wskazują pracodawcy jako jeden z głównych problemów ograniczających możliwości zatrudnienia. Ponadto niezwykle istotnym elementem jest pogłębianie współpracy z sektorem edukacyjnym w zakresie umożliwiania uczniom i studentom odbywania praktyk i staży. Działania takie przyniosłyby pracodawcom wymierne
korzyści w postaci wyszkolonych absolwentów, zdolnych do podjęcia pracy
w przedsiębiorstwie zaraz po zakończeniu nauki i tym samym ograniczyłyby
koszty rekrutacji i wdrażania pracowników. Jednocześnie odpowiadałyby na postulaty pracodawców dotyczące poprawy jakości kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu i zaznajamiania uczniów i studentów z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w przedsiębiorstwach. Istotną rolę w tym
procesie odegrać powinny zrzeszenia pracodawców i organizacje branżowe. Bardzo
ważne jest również zaangażowanie pracodawców w proces budowy systemu monitoringu rynku pracy (udział w badaniach ankietowych, konferencjach i spotkaniach branżowych, współdziałanie w ramach proponowanych do wdrożenia platform
współpracy ze środowiskiem edukacyjnym).
W przypadku aktualnych pracowników i ich doskonalenia zawodowego, należałoby zachęcić przedsiębiorców do bardziej aktywnego korzystania z funduszy
unijnych przeznaczonych na rozwój kapitału ludzkiego. Jak wynika bowiem
z dotychczasowych doświadczeń, jedynie co trzecie przedsiębiorstwo korzysta
z dofinansowania szkoleń ze środków unijnych.
W obszarze czwartym – pracowników zarówno obecnych, jak i potencjalnych
– należałoby przede wszystkim podjąć starania w celu zwiększenia spójności
141
decyzji o wyborze kierunku kształcenia z oczekiwaniami pracodawców, co dotyczy
w takim samy stopniu ludzi młodych wybierających określony kierunek edukacji,
jak bezrobotnych, którzy często bezskutecznie w długim okresie poszukują zatrudnienia w zawodach przez siebie posiadanych. Osoby takie powinny być świadome zmian, jakie następują na rynku pracy i tendencji jego rozwoju. W województwie dolnośląskim jako branże strategiczne, które powinny w najbliższych
latach kreować zapotrzebowanie na pracę, autorzy prognozy wymieniali: produkcję wyrobów chemicznych, sektor elektroniczny, hotele i restauracje, informatykę
i działalność gospodarczą pozostałą, w skład której wchodzą m.in. takie usługi,
jak: usługi prawne, księgowe, doradcze, usługi badania rynku, reklamowe, rekrutacji pracowników oraz usługi sprzątające i ochroniarskie. Za branże schyłkowe
uznali na tym rynku pracy produkcję odzieży i wyrobów futrzarskich oraz włókiennictwo.
Wskazane działania powinny przyczynić się do zmiany postaw przede wszystkim ludzi młodych, którzy często odkładają decyzje o wyborze ścieżki kariery zawodowej na czas po zakończeniu nauki. Poza tym zarówno uczniowie i studenci,
jak i osoby, które już weszły na rynek pracy powinny zwrócić szczególną uwagę
na poszerzanie własnych kwalifikacji i umiejętności, zwłaszcza w tych obszarach,
które zidentyfikowane zostały jako najważniejsze dla pracodawców.
Na koniec tych rozważań przyjrzyjmy się prognozie zapotrzebowania na pracę
kobiet i mężczyzn, opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych
w ramach projektu „Aktywna polityka zatrudnienia – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa lubelskiego” 167 . Pokazanie, choć
dość skrótowe, tego opracowania wydawało się konieczne, ponieważ stanowi ono
prezentację fragmentu kompleksowych badań prognostycznych przeprowadzonych w trakcie realizacji wspomnianego projektu.
Prognoza została opracowana do 2025 r. dla całego regionu i w podziale na
poszczególne powiaty. Przy jej opracowaniu wykorzystano zaawansowane narzędzia statystyczno-ekonometryczne oraz profesjonalne oprogramowanie ekonometryczne STATA. Opracowana metodologia opierała się na Systemie Badań i Prognoz Regionalnych Region-Stat, zaś prognozy zmiennych kluczowych dla rynku
pracy w województwie lubelskim wykorzystywały techniki modelowania i prognozowania szeregów czasowych (m.in. VAR, VEqCM, ARIMA, ARIMAX).
Podobnie, jak w pozostałych przypadkach, podstawą opracowanych prognoz były
modele wielorównaniowe.
Wyniki przeprowadzonych prognoz wskazały, że w województwie lubelskim
należy w przyszłości oczekiwać zmniejszenia łącznego zapotrzebowania na pracę,
będącego następstwem redukcji zasobu osób w wieku produkcyjnym. Ubytek ten
dotyczyć będzie zarówno sektora przemysłowego, jak i usługowego, ale w usługowym będzie zdecydowanie mniejszy. Przeciwną tendencję wykazywać będzie
__________
167
M. Mackiewicz, J. Stopolska, A. Szkudlarek, Prognoza popytu na pracę kobiet i mężczyzn
w województwie lubelskim, 4P Research Mix Sp. z o.o., Warszawa 2011.
142
natomiast liczba wolnych miejsc pracy, stanowiąc tzw. popyt niezrealizowany.
Największe szanse na zatrudnienie będą mieli mieszkańcy Lublina oraz powiatów: lubelskiego, biłgorajskiego i zamojskiego. Prognozowana sektorowa struktura
popytu wskazuje, że w części jednostek podziału terytorialnego będzie dominować
zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor rolniczy (np. powiat zamojski), a w innych – sektor przemysłowy (np. powiat świdnicki). Popyt na pracę w sektorze
usługowym będzie przede wszystkim występował w powiatach grodzkich.
***
Jak wynika z przeprowadzonych analiz, badania dotyczące prognozowania
popytu na pracę w układach regionalnych znajdują się w wielu zróżnicowanych
pod względem zakresu merytorycznego projektach. Także sama prezentacja wyników prognoz jest bardzo różnorodna. Ma ona zarówno charakter kompleksowy,
ukazujący zależności ogólne odnoszące się do zasobów pracy, jak i szczegółowy,
uwzględniający kierunki zmian zapotrzebowania na pracę według różnych grup
zawodów, sektorów itp. Trzeba jednak podkreślić, że liczba publikacji zawierających wyniki takich badań jest bardziej ograniczona w porównaniu do tych opracowań, które opisują wyniki diagnostyczne charakteryzujące rynki pracy w przekrojach regionalnych.
3.3. Stosowane procedury diagnozowania popytu
na pracę z elementami prognozowania
W tym fragmencie opracowania chcielibyśmy pokazać dopracowane już procedury diagnozowania popytu na pracę z uwzględnieniem przekroju zawodów.
Pierwszą z nich jest zaproponowana i opracowana przez ekspertów z Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych procedura diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Jak się wydaje,
może ona stanowić istotne źródło wspomagania poprawy sytuacji na tych rynkach. Jej założenia uwzględnione zostały w dokumentach prawnych. Podobne
znaczenie ma monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, będący obligatoryjnym sposobem analizy sytuacji na lokalnych i regionalnych rynkach pracy.
Jego zasady pokrótce zaprezentowane zostały przez autorów kwerendy.
3.3.1. Diagnozowanie potrzeb zapotrzebowania na kwalifikacje
i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy
Problemem związanym z prognozowaniem popytu na pracę według zawodów
pozostaje właściwe zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych przez publiczne służby
zatrudnienia. Ma to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia kształtowania umiejęt-
143
ności odpowiednich do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców. Może
również wpływać na efektywność zatrudnieniową stosowanego instrumentu
ALMP. Brakuje w tym przypadku zarówno metod, narzędzi, jak i procedur diagnozowania zapotrzebowania na pracę według kwalifikacji i zawodów na lokalnym
rynku pracy. Urzędy pracy we własnym zakresie prowadzą badania ankietowe pracodawców, nie wykraczając jednak poza grono przedsiębiorstw systematycznie
korzystających z usług publicznych służb zatrudnienia. Ponadto – jak podkreślają
urzędnicy – najlepsze efekty dają bezpośrednie wizyty u pracodawców. Nie są
one jednak systematyczne, gdyż zarówno pracodawcom, jak i urzędnikom brakuje
czasu.
Mając to na uwadze, eksperci z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na potrzeby projektu „Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na
regionalnym i lokalnym rynku pracy — współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy” opracowali projekt metodologii badania
zapotrzebowania pracodawców i bezrobotnych na kwalifikacje i umiejętności.
Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I: Zatrudnienie
i integracja społeczna, Działanie 1.1 − Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Jego realizacja trwała od października 2008 r. do listopada 2009 r. Za cel
główny działań badawczo-rozwojowych realizowanych przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych w ramach tego projektu przyjęto utworzenie nowego narzędzia diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym
rynku pracy, wspierającego instytucje rynku pracy w tym obszarze ich działań.
Autorami nowego narzędzia byli pracownicy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
dr Łukasz Arendt, dr Iwona Kukulak-Dolata, dr Iwona Poliwczak i dr Halina Sobocka-Szczapa, a podstawowe procedury z nim związane zawarte zostały w publikacji zatytułowanej Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym
rynku pracy 168 . Założenia uwzględnione zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.
W fazie przygotowawczej projektowania nowego narzędzia bardzo obawiano
się braku znajomości wybranych przez autorów metod diagnozowania. Obawy te
zostały wyeliminowane w procesie testowania narzędzia. Tym niemniej dokonano
pewnych modyfikacji mających na celu wybór metod jak najprostszych, niezmieniających jednak istoty nowego narzędzia. Zaproponowana metodologia ma charakter innowacyjny, a jej wdrożenie umożliwiło poprawę dotychczasowej spójności
między strukturą kwalifikacyjno-zawodową strony podażowej rynku pracy
__________
168
Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa, E. Kryńska, red., Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje
i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010.
144
i oczekiwaniami pracodawców. Uwzględniony przy tym został czynnik indywidualnych preferencji popytowej i podażowej strony rynku pracy.
Proponowana procedura miała na celu konstrukcję nowego systemu diagnozowania potrzeb rynku pracy umożliwiającego zmniejszenie niedopasowań. Musiała być również zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi 169 . Składa się
z dwóch komplementarnych podsystemów:
− diagnozowania na poziomie powiatowych urzędów pracy;
− diagnozowania na poziomie wojewódzkich urzędów pracy.
W każdym z nich wydzielone były etapy, w których występują różne działania.
Diagnozowaniem zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym
rynku pracy w myśl założeń zajmują się pracownicy powiatowych urzędów pracy, którzy są odpowiedzialni za organizację szkoleń. Zgodnie ze standardem organizacji szkoleń 170 działania ich zapewnią:
− pozyskanie informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy;
− analizę pozyskanych informacji oraz sporządzenie listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
− pozyskanie informacji o potrzebach szkoleniowych osób uprawnionych do
szkolenia;
− analizę pozyskanych informacji i sporządzenie wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.
Uwzględniając wstępne uwagi przyjęto, że zadanie to będzie wykonywane przez
specjalistów do spraw rozwoju zawodowego. Procedura diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy powinna zostać
zakończona do dnia 15 marca każdego roku, następnie raport syntetyczny powinien być przekazany do wojewódzkiego urzędu pracy.
Realizacja tak zdefiniowanych zadań wymaga systematycznej współpracy tej
grupy z pozostałymi pracownikami urzędu pracy, np. z pośrednikami, doradcami
zawodowymi, liderami klubów pracy oraz innymi aktorami rynku pracy, tj. z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi i instytucjami dialogu społecznego.
Z zestawienia zadań mieszczących się w standardzie organizacji szkoleń wynika, że diagnozowanie prowadzone jest w dwóch obszarach. Jeden obejmuje potrzeby pracodawców zlokalizowanych na terenie badanego powiatu, a drugi – potrzeby
osób uprawnionych do szkoleń inicjowanych przez PUP.
__________
169
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie
standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (DzU z dnia 28 września 2010 r. nr 117,
poz. 1193).
170
Tamże.
145
Diagnozowanie każdego z obszarów odbywać się będzie według następujących etapów (schemat 1):
1. Wskazanie danych wejściowych dla każdego obszaru badań.
2. Przetwarzanie danych.
3. Zdefiniowanie kierunków szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych na podstawie badań ilościowych.
4. Otrzymanie wstępnej diagnozy w postaci syntetycznego raportu zbiorczego.
5. Ocena i weryfikacja wstępnej diagnozy.
6. Diagnoza ostateczna.
Do diagnozowania zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje i umiejętności niezbędne są informacje wtórne i pierwotne (etap 1), pochodzące z:
− systemu informatycznego SYRIUSZ,
− badań ankietowych.
Z systemu informatycznego wykorzystywane są informacje o ofertach pracy
zgłaszanych przez pracodawców do PUP. Istotne jest uporządkowanie ich według kryterium zawodu (kody sześciocyfrowe) i poszukiwanych umiejętności.
W tym celu pomocna jest klasyfikacja zawodów i umiejętności na potrzeby
rynku pracy. Dane zawarte w systemie SYRIUSZ powinny być generowane nie
tylko na podstawie indywidualnych zgłoszeń pracodawców, ale także informacji zebranych przez pośredników w ramach prowadzonej przez nich penetracji
rynku pracy pod kątem rozpoznawania ich jakościowego popytu na pracę. Wydaje się, że ten drugi sposób pozyskiwania informacji o potrzebach pracodawców w najbliższym okresie będzie dość istotną metodą gromadzenia i uzupełniania danych z powodu zniesienia od 1 lutego 2009 r. obowiązku zgłaszania
do urzędu pracy każdego wolnego miejsca pracy i miejsca przygotowania zawodowego dla dorosłych.
Przeprowadzenie badań ankietowych jest konieczne ze względu na lukę w danych ilustrujących poziom i strukturę popytu na pracę. Warto pamiętać, iż do
urzędów pracy trafia ok. 30% ofert pracy pojawiających się na rynku pracy. Badania ankietowe stanowią zatem ważne źródło danych pierwotnych o potrzebach
kwalifikacyjnych pracodawców. Wykorzystane w tym etapie narzędzie w postaci
ankiety kierowane jest do pracodawców zlokalizowanych na terenie powiatu.
Badanie to nie ma charakteru pełnego tylko reprezentatywny. Dobór próby powinien być zlecony instytucji zewnętrznej (np. urzędowi statystycznemu) według
warstw: sektora własności, sekcji PKD, wielkości podmiotu gospodarczego, lokalizacji przedsiębiorstwa.
146
Schemat 1
System diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności
na lokalnym (powiatowym) rynku pracy – część diagnostyczna
Osoby uprawnione
do szkoleń
Dane wejściowe:
Dane wejściowe:
•ankiety
•SYRIUSZ
•MZDiN
ETAP II
•SYRIUSZ
•ankiety
Przetwarzanie
ETAP III
ETAP I
Przedsiębiorstwa
•szkolenia
•staże
•przygotowanie
Dane wyjściowe:
ETAP IV
Syntetyczny raport
zbiorczy
ETAP V
Panel ekspertów –
identyfikacja wybranych
potrzeb rynku pracy
ETAP VI
zawodowe dorosłych
Przetwarzanie
Dane o gospodarce
powiatu
Raport syntetyczny
z diagnozy regionalnego rynku pracy
z poprzedniego roku
− WUP
Ostateczna diagnoza
potrzeb lokalnego
rynku pracy w zakresie
kwalifikacji i umiejętności
Dane wyjściowe:
•szkolenia
•staże
•przygotowanie
zawodowe dorosłych
Źródło: Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa, E. Kryńska, red., Podręcznik
użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010, s. 17.
147
Informacje pochodzące z badań ankietowych przedsiębiorstw powinny pozwolić na identyfikację sytuacji w obszarze zatrudnienia i edukacji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, w szczególności w zakresie:
− przyjęć do pracy według zawodów,
− redukcji zatrudnienia według zawodów,
− skłonności do organizacji staży pracy według zawodów,
− skłonności do organizacji przygotowania zawodowego dorosłych według
zawodów,
− potrzeb szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem nabywanych umiejętności.
Prezentowany system diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy przewiduje przeprowadzenie badania ankietowego opartego na wywiadzie kwestionariuszowym. Ankieter wykorzystuje do tego
celu kwestionariusz zawierający odpowiednie pytania. Docelowo należy zakładać
utworzenie systemu informatycznego na potrzeby diagnozowania zapotrzebowania
na umiejętności i kwalifikacje. Rozwiązanie to uzasadnione jest analizą doświadczeń innych krajów, które takie systemy utworzyły.
Ponadto konieczność wypracowania systemu dostępnego on-line jest również
zauważana przez polskich pracodawców. Wskazują oni na potrzebę skonstruowania systemu komputerowego, do którego przez Internet mogliby wprowadzać
dane, które byłyby następnie agregowane i tworzyły „mapę” potrzeb szkoleniowych dla danego lokalnego rynku pracy. Odpowiednio zaprojektowany system
informatyczny pełniłby funkcję narzędzia do kontaktu z pracodawcami i pozwalał
na pominięcie takich kanałów łączności, jak np. rozmowa telefoniczna, wymiana
poczty elektronicznej czy wypełnianie przez podmioty gospodarcze papierowych
ankiet dotyczących zapotrzebowania na szkolenia.
W badaniu ankietowym przeprowadzonym w formie on-line wymagany jest
wysoki stopień standaryzacji odpowiedzi udzielanych przez pracodawców. W związku z tym niezbędne będzie skonstruowanie ankiety tak, aby osoba wypełniająca ją
miała jedynie możliwość wyboru odpowiedzi z rozwijanej listy skategoryzowanych
odpowiedzi. Przykładowo, po wybraniu nazwy zawodu w części ankiety dotyczącej
informacji o poszukiwanych pracownikach, pracodawca zaznaczałby liczbę poszukiwanych pracowników w tym zawodzie, a następnie wybierał (również z rozwijanej listy) umiejętności, które powinien posiadać poszukiwany pracownik. Tym samym zapewniona będzie porównywalność danych zgromadzonych w systemie, co
pozwoli na tworzenie zbiorczych zestawień i analizę w różnych przekrojach danych.
Aplikacja do wypełniania ankiety on-line wraz z bazą danych utworzoną w związku z wypełnianiem ankiet powinna znajdować się na serwerze Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej. Linki do strony www, gdzie pracodawca wypełniałby ankietę, zlokalizowane byłyby na stronach powiatowych urzędów pracy – pracodawca wypełniający ankietę byłby przekierowywany ze strony PUP na stronę
znajdującą się na serwerze Ministerstwa.
148
Wyniki z przeprowadzonych badań i analiz informacji wtórnych, które byłyby
podstawą do dalszych szczegółowych analiz statystycznych, powinny być opracowane w formie tabelarycznej (etap 2). Powinny one umożliwić uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jakich zawodach pracodawcy poszukują pracowników?
2. Jakich umiejętności oczekują od pracowników w ramach poszukiwanych
zawodów?
3. W jakich zawodach pożądane są szkolenia?
4. Jakie umiejętności powinny nabyć osoby objęte szkoleniem?
5. W jakich zawodach dokonywane są redukcje zatrudnienia?
6. Jakie są przyczyny redukcji zatrudnienia?
Dane z wymienionych źródeł muszą stanowić podstawę utworzenia bazy danych, która będzie w kolejnych okresach uzupełniana w wyniku zmieniającej się
sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Najprostszym narzędziem umożliwiającym
tego rodzaju postępowanie jest arkusz kalkulacyjny EXCEL 171 , w którym można
zarówno dokonywać zmian danych wejściowych, jak i wykonywać stosowne
obliczenia. Niezbędne wydaje się uwzględnienie w tym przypadku statystyk zawodów według kodów sześciocyfrowych, które w sposób szczegółowy mogą
wskazywać na występujące na lokalnych rynkach zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności. W celu ukazania struktury i dynamiki zapotrzebowania konieczne jest wykorzystanie metod statystycznych (wskaźników dynamiki i struktury), które pozwolą na identyfikację szczególnie istotnych dla danego rynku
obszarów poszukiwanych kwalifikacji i umiejętności.
Efektem przeprowadzonych w sposób szczegółowy analiz będzie opracowanie projekcji potrzeb szkoleniowych, wskazanie kierunków najbardziej korzystnych z punktu widzenia kształtowania równowagi na lokalnym rynku pracy staży
oraz kierunków przygotowania zawodowego (etap 3).
W procesie identyfikowania potrzeb osób uprawnionych do szkoleń wyróżnić
należy analogiczne etapy diagnozowania, jak w przypadku badania potrzeb pracodawców. Do grupy uprawnionych do korzystania ze szkoleń organizowanych
przez PSZ należą osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, osoby poszukujące pracy, które:
− pobierają rentę szkoleniową,
− są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
− pobierają świadczenia socjalne przysługujące osobom przebywającym na
urlopie górniczym,
− pobierają górniczy zasiłek socjalny,
__________
171
W zinformatyzowanym systemie docelowym narzędzia analizy powinny być zintegrowane w
ramach jednej platformy analitycznej, przygotowanej specjalnie na potrzeby systemu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności.
149
− uczestniczą w indywidualnym programie integracji,
− podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako małżonek rolnika,
jeśli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, a także żołnierze rezerwy i pracownicy przedsiębiorstw,
które ogłosiły upadłość.
W celu rozpoznania potrzeb osób upoważnionych do szkoleń należy wykorzystać źródła informacji pierwotnej i wtórnej (etap 1), czyli:
− informacje pochodzące z badań ankietowych,
− informacje pochodzące z badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
− informacje z systemu SYRIUSZ o efektywności szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych.
Statystyka publiczna z zakresu rynku pracy szeroko charakteryzuje przede
wszystkim populację bezrobotnych. Daje ona możliwość przeanalizowania informacji opisujących dotychczasową aktywność bezrobotnych w procesie poszukiwania pracy. Informacje te są zakodowane w odpowiednich aplikacjach sytemu
informatycznego SYRIUSZ. Na podstawie danych zawartych w aplikacjach tego
systemu będą tworzone zbiory informacji dotyczące ostatniego roku kalendarzowego na temat: liczby zarejestrowanych w urzędzie pracy bezrobotnych według
zawodów (kody sześciocyfrowe), liczby bezrobotnych według zawodów objętych
szkoleniami, stażami, przygotowaniem zawodowym dorosłych, efektywności
zatrudnieniowej osób bezrobotnych objętych wymienionymi formami wsparcia.
Ze względu na fakt, że statystyki urzędów pracy nie odzwierciedlają rzeczywistej skali i struktury dezaktywizacji zawodowej bezrobotnych, istnieje konieczność przeprowadzenia badań ankietowych, które pozwoliłyby zidentyfikować
potrzeby szkoleniowe analizowanej grupy beneficjentów powiatowych urzędów
pracy. Będzie to badanie o charakterze reprezentatywnym, a dobór próby zostanie
zlecony instytucji (np. urzędowi statystycznemu) według ustalonych warstw (płeć,
wiek, zawód, status na rynku pracy, poziom wykształcenia). Przeprowadzenie badania również może być zlecone zewnętrznej instytucji badawczej.
Badanie ankietowe powinno udzielić odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka jest skłonność badanych do szkoleń?
2. Jakie umiejętności osoby badane chciałyby nabyć w ramach szkoleń?
3. W jakich zawodach osoby badane chciałyby się szkolić?
4. Jaka jest skłonność badanej grupy respondentów do korzystania ze staży
i przygotowania zawodowego dorosłych?
5. Jaka jest w ich przypadku skuteczność szkoleń, staży, przygotowania zawodowego?
Istotnym uzupełnieniem bazy danych umożliwiającej zdiagnozowanie potrzeb
osób upoważnionych do szkoleń są informacje o zawodach nadwyżkowych i deficytowych. Dane te posłużą do konfrontacji informacji uzyskanych z wcześniejszych
źródeł. Konfrontacja ta ma na celu optymalizację decyzji dotyczących planowanych
kierunków szkoleń na lokalnym rynku pracy i wyeliminowanie przypadkowych.
150
Przetwarzanie danych pierwotnych i wtórnych powinno odbywać się przede
wszystkim za pomocą powszechnie znanych metod statystycznych. W analizach
trzeba uwzględnić wskaźniki struktury i dynamiki (etap 2).
Efektem przeprowadzonych w sposób szczegółowy analiz materiałów źródłowych będzie opracowanie projekcji oferty szkoleniowej, wskazanie kierunków
najbardziej korzystnych z punktu widzenia kształtowania równowagi na lokalnym
rynku pracy staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych (etap 3). Propozycje w ramach tego etapu będą odzwierciedleniem potrzeb osób uprawnionych do
szkoleń.
Opisane dotąd etapy procedury diagnozowania potrzeb popytowej i podażowej strony rynku pracy prowadzone będą oddzielnie dla każdej z wymienionych
stron. Od etapu czwartego potrzeby pracodawców i osób uprawnionych do szkoleń
byłyby rozpatrywane łącznie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu i przyjętej strategii rozwoju. Istotnym źródłem informacji na tym etapie będzie raport
syntetyczny z diagnozy regionalnego rynku pracy przygotowany przez WUP.
Szczególnie istotne są te dane, które pozwolą zidentyfikować dalsze kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy, w tym branże o charakterze strategicznym.
Takie podejście zapewnia holistyczne ujęcie problemu diagnozowania potrzeb
lokalnego rynku pracy. Jego rezultatem będzie przygotowanie syntetycznego
raportu zbiorczego (etap 4), który będzie zawierał syntezę opracowanych wyników dla poszczególnych jego części, tj.:
− analizę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu,
− diagnozę zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje na powiatowym
rynku pracy (liczbę poszukiwanych pracowników i ich strukturę kwalifikacyjno-zawodową),
− analizę sposobu zaspokojenia potrzeb poprzez organizację szkoleń, staży
oraz przygotowania zawodowego dorosłych.
Synteza opracowanych wyników badań powinna uwzględniać zdefiniowane
wcześniej w ramach trzeciego etapu diagnozowania oczekiwania pracodawców
oraz potrzeby strony podażowej badanego lokalnego rynku pracy. W zaproponowanych sugestiach powinna się pojawić struktura szkoleń według ich celów
(przekwalifikowanie, nabycie nowych umiejętności, podwyższenie kwalifikacji),
a także struktura doskonalenia zawodowego umożliwiającego dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do oczekiwań pracodawców (szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe). Synteza powinna również zawierać rekomendacje odnoszące
się do systemu kształcenia szkolnego funkcjonującego na badanym obszarze w
celu ograniczenia kształcenia młodych ludzi, którzy bezpośrednio zasilaliby zasób
bezrobocia.
W kolejnym etapie (etap 5) następuje ocena i weryfikacja przygotowanego
wcześniej raportu syntetycznego. Do tego celu należy wykorzystać panel ekspertów, w skład którego powinni wchodzić przedstawiciele:
− organizacji pracodawców (np. izb rzemieślniczych, regionalnych związków
pracodawców, izby rolniczej),
151
− władzy samorządowej i rządowej,
− władz oświatowych i instytucji szkoleniowych,
− OHP,
− agencji zatrudnienia, klubów pracy,
− ośrodków pomocy społecznej, centrów integracji zawodowej,
− środowiska eksperckiego ds. rynku pracy (np. przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy).
Panel ekspertów pełnić powinien dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, będzie narzędziem weryfikacji wcześniej zdefiniowanych potrzeb lokalnego rynku
pracy, po drugie, będzie podstawą do nawiązania między różnymi aktorami rynku
pracy współpracy opartej na dialogu społecznym. Dialog społeczny to szczególna
forma debaty o interesach społecznych. Uczestniczą w nim różni partnerzy i żaden nie dominuje statusem. Interesy żadnego z nich nie mogą z mocy prawa być
ważniejsze od innych. Różnice, jakie się uwypuklają podczas debaty, niwelowane
są w wyniku wzajemnych ustępstw 172 . W przypadku panelu eksperckiego, dotyczącego wypracowania ostatecznego kształtu oferty edukacyjnej na danym terenie,
chodzi przede wszystkim o to, aby w większym stopniu mogły w tej dziedzinie
wypowiedzieć się te podmioty rynku pracy bądź organizacje, których wpływ dotychczas z różnych względów był ograniczony. Celem nadrzędnym jest w tym
przypadku zmniejszenie niedopasowań występujących na lokalnych rynkach pracy
między kwalifikacjami, które posiadają poszukujący pracy, a tym, czego oczekują
w tej dziedzinie pracodawcy. Reguły dialogu obowiązujące podczas panelu eksperckiego powinny być dostosowane do indywidualnych cech społeczno-gospodarczych
obszarów, na których zostały zorganizowane. Powinny one jednak uwzględniać
tworzenie sieci współpracy i komunikacji z otoczeniem, a więc przyczyniać się
poprzez dyskusję do upowszechniania informacji o sytuacji na lokalnych rynkach
pracy, trudnościach pojawiających się w realizacji zadań z zakresu polityki rynku
pracy. Panel zapewniałby również koordynację działań w obszarze zatrudnienia
i edukacji podejmowanych na lokalnym rynku pracy, zdefiniowanych w dokumentach o charakterze krajowym i regionalnym (np. Krajowy Plan Działań na
rzecz Zatrudnienia, Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia).
Panel ekspertów poprzez promowanie usług oferowanych przez urzędy pracy
może wpływać na poszerzanie współpracy między instytucjami rynku pracy a pracodawcami. Pogląd taki znajduje potwierdzenie wśród specjalistów zajmujących
się problematyką pracy i dialogu społecznego, którzy uważają, że dla pomyślnego
__________
172
Od 1997 r. dialog społeczny jest − podobnie jak w części krajów Europy Zachodniej − zasadą
ustrojową, dwukrotnie zapisaną w Konstytucji. W Preambule Konstytucji czytamy: „W trosce o byt
i przyszłość naszej Ojczyzny (...) my, Naród Polski − wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...)
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz zasadzie
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. W Rozdziale I „Rzeczpospolita”, w art. 20 czytamy: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi
podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
152
rozwoju dialogu nie wystarczy rozbudowana infrastruktura, ale niezbędna jest
kultura dialogu, na którą składa się m.in. tworzenie klimatu zaufania, dotrzymywanie umów i danego słowa.
Uwagi i informacje uzyskane od ekspertów podczas panelu będą podstawą do
zweryfikowania założeń dotyczących potencjalnych kierunków szkoleń, jakie zostały zdefiniowane w syntetycznym raporcie zbiorczym. Pozwolą one zatem na opracowanie ostatecznej diagnozy potrzeb rynku pracy w zakresie kwalifikacji i umiejętności (etap 6), która będzie przekazywana między innymi do wojewódzkiego
urzędu pracy.
Zidentyfikowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności podstawowych
podmiotów rynku pracy będzie implikować podejmowanie przez urzędy pracy
działań mających na celu dostosowanie jakościowej struktury podaży pracy do
popytu na nią (schemat 2). Nastąpi wdrażanie założeń edukacji dorosłych w praktyce. Towarzyszyć temu musi promocja inicjowanych i organizowanych działań
powiatowych urzędów pracy. Klienci tej instytucji rynku pracy powinni być
wszechstronnie informowani o dostępnych usługach i zachęcani do korzystania z nich.
Uruchamiane kierunki i formy szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych jako rezultaty procedur diagnozowania powinny podlegać ocenie ze względu na ich efektywność. Do tego celu należy wykorzystać standardowe wskaźniki
efektywności obliczane pod kątem kosztów uruchamianych działań i powrotu do
zasobu pracujących. Rzetelna ocena działań pozwoli eliminować w przyszłości
najmniej efektywne, które mogą negatywnie wpływać na wizerunek powiatowych
urzędów pracy jako instytucji obsługującej rynek pracy.
W części dotyczącej diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy w ramach prezentowanej „dobrej praktyki”
występuje cały szereg działań, które dotychczas nie znajdowały odzwierciedlenia
w podejmowanych postępowaniach. Do zasadniczych zalet tej procedury należy
uwzględnienie oczekiwań odnoszących się do kształcenia zarówno strony popytowej rynku pracy, jak i reprezentantów strony podażowej. Uwzględniony jest
ponadto czynnik relatywności zapotrzebowania na szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe dorosłych w odniesieniu do strategicznych kierunków rozwoju
obszaru, jak również możliwość skonsultowania przewidywanych kierunków
kształcenia z kręgiem osób zainteresowanych sytuacją na lokalnym rynku pracy.
Procedura zakłada również konieczność szerokiego upowszechnienia wyników
analiz, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia akceptacji przyjętych kierunków działań przez wszystkich aktorów rynku pracy.
Przyjrzyjmy się zatem drugiemu elementowi prezentowanej procedury − diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych na poziomie wojewódzkich urzędów pracy.
Należy równocześnie podkreślić, że zaproponowana dla tych urzędów procedura
zawiera elementy prognozowania realizowane za pomocą metod szeregów czasowych. Możliwe jest również wykorzystywanie innych opracowań mających
wartość merytoryczną z punktu widzenia danego regionu.
153
Schemat 2
System diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności
na lokalnym (powiatowym) rynku pracy – część aplikacyjna
Ostateczna diagnoza
potrzeb lokalnego rynku pracy
w zakresie kwalifikacji i umiejętności
•
•
•
Organizacja działań:
szkolenia
staże
przygotowanie zawodowe dorosłych
Promocja działań
Ocena efektywności działań
Wizerunek PUP / PSZ
Źródło: Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa, E. Kryńska, red., Podręcznik
użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010, s. 17.
Podsystem diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na
regionalnym rynku pracy również składa się z części diagnostycznej i aplikacyjnej (schemat 3). Opracowanie diagnozy należy do zadań specjalistów do spraw
rozwoju zawodowego WUP. Procedura diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy powinna być zakończona do
dnia 31 marca każdego roku. Następnie raport syntetyczny powinien zostać upowszechniony, w szczególności przekazany wszystkim powiatowym urzędom pracy.
Pierwszym etapem części diagnostycznej systemu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na poziomie wojewódzkiego urzędu pracy jest
przeprowadzenie foresightu 173 regionalnego rynku pracy. Foresight stanowi punkt
wyjścia do opracowania wizji kierunków rozwoju województwa, które mają kluczowe znaczenia dla zgłaszanego przez popytową stronę rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności siły roboczej.
__________
173
Foresight − z ang. przewidywanie, przezorność, zapobiegliwość. Rozumiany jest jako spojrzenie, sięgnięcie w przyszłość dające możliwość wpływania na bieg przyszłych wydarzeń.
154
Schemat 3
ETAP I
ETAP II
Przetwarzanie danych
Wstępna diagnoza potrzeb
regionalnego rynku pracy
Panel ekspertów – identyfikacja
wybranych potrzeb rynku pracy
ETAP VI
ETAP IV
Dane wejściowe
Badanie firm z sektorów
ETAP V
Foresight rynku pracy
danego województwa
ETAP III
System diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności
na regionalnym (wojewódzkim) rynku pracy
Część
diagnostyczna
Ostateczna diagnoza potrzeb
regionalnego rynku pracy
w zakresie kwalifikacji i umiejętności
Upowszechnianie informacji
wśród aktorów rynku pracy
Zasilanie bazy
danych
Część aplikacyjna
Źródło: Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa, E. Kryńska, red., Podręcznik
użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010, s. 17.
Do opracowania foresightu regionalnego rynku pracy zastosowane zostały następujące metody:
− analiza SWOT,
− metoda delficka,
− dyskusje panelowe,
− analiza PEST (Polityczno-Ekonomiczno-Społeczno-Technologiczna) – fakultatywnie do decyzji WUP-u.
155
Jednym z kluczowych elementów foresightu będzie określenie strategicznych
sektorów danego województwa.
Kolejnym etapem w systemie diagnozowania na poziomie regionalnego rynku
pracy jest zgromadzenie danych wejściowych do analizy ilościowej (etap 2).
Analiza ilościowa przeprowadzona na podstawie tych danych musi pozwolić na
opracowanie prognozy popytu na pracę w układzie kwalifikacyjno-zawodowym.
Możliwe są więc dwa podejścia do tego problemu.
Po pierwsze, można skorzystać z gotowych prognoz opracowywanych przez
inne instytucje rynku pracy bądź instytucje badawcze. Po drugie, prognozę można
opracować we własnym zakresie. Niestety, obecnie nie istnieje ogólnopolski system prognozowania popytu na pracę, który generowałby niezbędne dane i zaspokajał w ten sposób potrzeby informacyjne WUP. Stworzony w ramach Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę System Prognozowania
Popytu na Pracę (SPPP) w związku z likwidacją RCSS w marcu 2006 r. został
przeniesiony do MPiSS. System był dostępny na stronie www.sppp.gov.pl administrowanej przez Ministerstwo i umożliwiał użytkownikowi zdalne generowanie
wielowariantowych prognoz. Obecnie nie jest aktualizowany, nie jest udostępniony (strona www została wyłączona w czerwcu 2006 r.) i nie są wykonywane na
nim przewidziane działania. Ze względu na brak dostępnych prognoz niezbędne
jest sięgnięcie do danych, które umożliwiłyby podjęcie działań prognostycznych,
czyli zastosowanie podejścia drugiego, chyba że SPPP zostanie przywrócony
bądź w jego miejsce powstanie nowy.
Obecnie w systemie statystyki publicznej w ramach BAEL gromadzone są dane,
na podstawie których możliwe jest opracowanie prognoz w układzie zawodów na
poziomie wielkich i dużych grup zawodowych dla poszczególnych województw.
Dane te nie są ogólnodostępne, niemniej GUS udostępnia je na zasadach komercyjnych. Ponadto, aby dane te mogły zostać wykorzystane do prognozowania, niezbędne jest ich odpowiednie przetworzenie przez specjalistów (najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie tego zadania ekspertom, którzy brali udział w tworzeniu SPPP,
gdyż dysponują oni odpowiednią wiedzą w tym zakresie). Pozyskaniem i przetworzeniem danych powinno zarządzać Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, a wojewódzkie urzędy pracy powinny otrzymywać dane już przetworzone.
Do prognozowania zastosowane zostaną, jak już wspomniano, metody szeregów czasowych. Po pierwsze, wymagają one stosunkowo niewielu danych wejściowych w porównaniu do kompleksowych ekonometrycznych modeli gospodarki,
po drugie, są to proste metody niewymagające skomplikowanych programów statystycznych do ich przygotowania. Zastosowanie różnych modeli prognostycznych
(modelu Browna, Holta, Wintersa) pozwoli stworzyć prognozy wariantowe, a decyzja, którą prognozę wybrać jako obowiązującą, będzie należała do pracowników
WUP i panelu ekspertów.
Drugim źródłem ilościowych danych wejściowych są informacje zebrane w ramach wywiadów swobodnych z przedstawicielami przedsiębiorstw (badanie pierwotne). Badaniem tym zostaną objęte wyłącznie te przedsiębiorstwa, które ze
156
względu na rodzaj prowadzonej działalności zaliczają się do sektorów strategicznych wskazanych na etapie foresightu. Narzędzie badawcze – dyspozycje do wywiadu – będzie obejmowało podobne zagadnienia jak kwestionariusz opracowany
do badania podmiotów gospodarczych na poziomie powiatowych urzędów pracy.
Na podstawie zebranych danych zostanie przygotowana projekcja tendencji rozwojowych sektorów strategicznych dla danego województwa, koncentrująca się
przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących zatrudnienia w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym. Dobór próby, jak i samo badanie można zlecić instytucji
badawczej dysponującej odpowiednim do tego potencjałem.
Kolejnym etapem części diagnostycznej jest przetworzenie zgromadzonych
danych ilościowych (etap 3). Na tym etapie następuje techniczna obróbka danych
oraz ich analiza, a następnie opracowanie prognoz. WUP będzie się posiłkował
raportami syntetycznymi opracowanymi przez poszczególne PUP-y dotyczącymi
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych rynkach pracy. Produktem końcowym jest opracowanie zawierające diagnozę zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy (raport roboczy) (etap 4).
Dokument ten stanowi podstawę do działań w kolejnym etapie części diagnostycznej – panelu ekspertów (etap 5). Rolą panelu ekspertów jest ocena merytoryczna opracowanych prognoz i ich ewentualna modyfikacja według wiedzy ekspertów
na temat rynku pracy (lokalnego, regionalnego, krajowego czy europejskiego). Korekta taka jest niezbędna, gdyż ilościowe metody prognostyczne wykorzystywane w systemie diagnozowania okazują się bezsilne w przypadku wystąpienia
zmian jakościowych, których nie daje się uchwycić w danych ilościowych. Istotną funkcją panelu ekspertów jest również nawiązanie i wdrożenie dialogu społecznego w obszarze edukacji i zatrudnienia. Rolę panelu ekspertów będzie pełnić
Wojewódzka Rada Zatrudnienia poszerzona o zaproszonych ekspertów zewnętrznych z:
− ośrodków naukowo-badawczych,
− organizacji pozarządowych zajmujących się problemami rynku pracy,
− instytucji oświatowych i edukacyjnych.
Wprowadzone przez panel ekspertów korekty i uzupełnienia do raportu roboczego będą podstawą do opracowania raportu na temat diagnozy zapotrzebowania
na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy województwa XYZ. Wydanie raportu (etap 6) kończy część diagnostyczną i równocześnie rozpoczyna działania
w części aplikacyjnej.
W części dotyczącej badań regionalnych prezentowana „dobra praktyka”
uwzględnia przede wszystkim możliwość skorelowania działań edukacyjnych
z charakterem zapotrzebowania na pracowników, w szczególności umożliwiając
zapełnienie miejsc pracy w branżach strategicznych. Może to również wpływać
na formułowanie propozycji co do kierunków kształcenia w zawodach przyszłościowych oraz identyfikację zawodów schyłkowych. Niemałe znaczenie ma także
problem upowszechnienia wygenerowanych informacji, ponieważ może oddziaływać na ograniczenie niedopasowań między podażą i popytem na pracę na regionalnych rynkach pracy.
157
Opisana procedura umożliwia w skali regionalnych i lokalnych rynków pracy
bardziej skutecznie zarządzać wiedzą, postulowaną od dawna większą spójność
między potrzebami kwalifikacyjno-zawodowymi pracodawców i ofertą edukacyjną realizowaną przez publiczne służby zatrudnienia. Tego rodzaju działania powinny by systematyczne. Istotne znaczenie ma też szybkość ich podejmowania,
wówczas gdy występują zmiany gospodarcze. Cechą zaproponowanej procedury
jest jej wyprzedzający charakter, który umożliwia przewidywanie na rynku pracy
zmian wynikających ze strategicznych kierunków rozwoju powiatów i województw.
Równocześnie już obecnie prowadzone działania regulacyjne (wspomniane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej) stwarzają przesłanki do upowszechnienia stosowania przedstawionych procedur w praktyce polityki rynku pracy.
Należy podkreślić, że wdrożenie procedury nie jest kosztochłonne i nie wymaga
przeznaczenia dodatkowych środków finansowych w celu jej przeprowadzenia. Nie
jest zatem konieczne wprowadzanie dodatkowego zarządzania budżetem. Wszystkie prace (poza doborem prób badawczych) mogą być przeprowadzone przez tych
samych pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Jest to ważne tym bardziej, że w zasadzie w tych instytucjach są już komórki funkcjonalne,
które powinny realizować tego rodzaju zadania. Jedynym niebezpieczeństwem
jest nadmierne obciążenie pracowników obowiązkami statutowymi, co może wpływać na ograniczoną możliwość analizy wygenerowanych informacji. Taki problem pojawił się podczas testowania opracowanego narzędzia.
Opracowany sposób diagnozowania potrzeb edukacyjnych na lokalnym i regionalnym rynku pracy wymaga współpracy między wojewódzkim i powiatowymi urzędami pracy. Może zatem wpłynąć na poprawę przepływu informacji chociażby między tymi dwoma instytucjami. Wydaje się, że aspekt ten ma istotne
znaczenie dla ogólnej poprawy sytuacji w tej dziedzinie, szczególnie że właśnie te
podmioty tworzą podstawowe informacje o problemach lokalnego i regionalnego
rynku pracy, z których korzystają pozostali aktorzy rynku pracy. Nie możemy
wprawdzie w tym przypadku mówić o wpływie tego rodzaju działań na możliwość tworzenia partnerstw, tym niemniej przykład prawidłowego współdziałania
może w konsekwencji być czynnikiem sprzyjającym ich powstaniu. Zakładana
konieczność stałych kontaktów z pracodawcami oraz konsultowanie wypracowanych założeń w ramach panelu ekspertów może stanowić przyczynek do pozytywnej oceny tego rodzaju działań, a co za tym idzie, przyczynić się do upowszechniania sposobu postępowania wśród innych podmiotów rynku pracy.
Użyteczność zaprezentowanej procedury diagnozowania nie budzi wątpliwości. Wobec braku strategicznego spojrzenia na przyszłość rynku pracy, braku
informacji pozwalających na przewidywanie tej przyszłości oraz braku współpracy w tym zakresie między poszczególnymi podmiotami rynku pracy, umożliwia
reagowanie na zmianę gospodarczą i pełniejsze, kompleksowe rozpoznanie występujących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy potrzeb zatrudnieniowych
uwzględniające indywidualne oczekiwania strony podażowej i popytowej. Zwiększa zatem skuteczność zarządzania wiedzą w skali powiatu czy województwa.
Sporadycznie występujące „dobre praktyki” w tej dziedzinie w podmiotach go-
158
spodarczych, gdzie działania mają raczej charakter doraźny, nie mogą przyczyniać się do systematycznej poprawy niedopasowań występujących na rynkach
pracy. Opisane działanie, mające dodatkowo cechy innowacyjności, ze względu
na kompleksowe wykorzystanie różnorodnych metod oceny zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na tych rynkach stwarza również przesłankę do trwałości zmian w podejściu do tworzenia i realizowania oferty edukacyjnej przez
publiczne służby zatrudnienia jako skutecznego narzędzia kształtowania równowagi między popytem na pracę i jej podażą.
3.3.2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Prowadzenie prawidłowej polityki rynku pracy wymaga sprawnego systemu
informacyjnego w tej dziedzinie. W związku z tym do praktyki działania powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz szkół ponadgimnazjalnych wprowadzona
została jednolita metoda służąca bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz
kierunków kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy 174 . W działaniach
związanych z opracowaniem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) na lokalnych rynkach pracy przygotowywano prognozy krótkookresowe, w których analizowano relacje między liczbą absolwentów kończących
szkoły ponadgimnazjalne z zapotrzebowaniem pracodawców na określone zawody, przy uwzględnieniu określonych wcześniej zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zaproponowana metoda wykorzystywała dotychczasowe doświadczenia
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Międzygminnego Ośrodka Doradztwa i Orientacji Zawodowej z Gliwic, Zabrza, Knurowa i Pyskowic (eksperyment
gliwicki), twórca projektu prof. M. Kabaj 175 , Krajowego Urzędu Pracy w zakresie
pilotażowego wdrożenia monitoringu zawodów w wybranych województwach
oraz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych w zakresie analizy dorobku
metodologicznego oraz efektywności praktycznej monitoringu rynku pracy według zawodów stosowanego w różnych ośrodkach w kraju. Jednocześnie przy
opracowaniu zasad organizacji i funkcjonowania systemu monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych założono maksymalne wykorzystanie informacji
zbieranych w ramach obowiązującej sprawozdawczości o rynku pracy. Ponadto,
określając zakres monitoringu, wzięto pod uwagę niezbędne kwalifikacje kadr
urzędów pracy w tej dziedzinie. Aby ułatwić prace związane z prowadzeniem
monitoringu, opracowano i wprowadzono jednolity w skali kraju system informatyczny.
__________
174
Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2003.
175
M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 1997.
159
Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć
proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy
dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju
terytorialno-zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków
i krótkotrwałych prognoz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego 176 .
Podstawowymi źródłami informacji do prowadzenia monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych są dane zgromadzone w powiatowych urzędach
pracy dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), informacje
dotyczące obecnego stanu zatrudnienia oraz przewidywanych przyjęć i zwolnień
pracowników według zawodów w ciągu najbliższego roku oparte na badaniach
sondażowych w zakładach pracy oraz informacje o przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów w danym roku szkolnym oparte na badaniach sondażowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Założeniem monitoringu było również gromadzenie informacji prasowych o ofertach zatrudnienia według zawodów i wiedzy
wynikającej z badania losów absolwentów szkół.
Monitoring dotyczy 30 dużych grup zawodowych (kod 2-cyfrowy), 387 grup
elementarnych (kod 4-cyfrowy) oraz 1636 zawodów i specjalności określonych
w „Klasyfikacji zawodów i specjalności”. Ponadto w monitoringu uwzględnia się
również poziom i strukturę bezrobotnych oraz oferty pracy zgłaszane według
Polskiej Klasyfikacji Działalności, która obowiązuje na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD).
Wyniki monitoringu prezentowane w układzie trójszczeblowym obejmującym
powiat, województwo i kraj mają postać raportów, których integralną częścią jest
część diagnostyczna, w tym analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych za
miniony rok kalendarzowyoraz część prognostyczna, uwzględniająca na poziomie
powiatów analizę tych samych kategorii zawodów na podstawie badania sondażowego przeprowadzonego w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy.
Na poziomie województw oraz całego kraju analiza prognostyczna obejmuje prognozowane zawody deficytowe i nadwyżkowe w danym województwie do końca
danego roku kalendarzowego.
Głównymi użytkownikami informacji wynikowych monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, ministerstwo właściwe do spraw pracy, władze oświatowe wszystkich szczebli (MENiS,
kuratoria oświaty), dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych oraz placówki naukowobadawcze, instytucje szkoleniowe oraz inne zainteresowane organy rządowe, samo__________
176
Szerzej na ten temat pisali: M. Kabaj, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
(MZDiN), zeszyt nr 1/96, IPiSS, Warszawa 1996; B. Łukaszewicz, Przegląd dorobku w dziedzinie
monitorowania rynku pracy oraz nowych metod koordynacji kształcenia i zatrudnienia wobec restrukturyzacji gospodarki – na przykładzie gmin województwa śląskiego, w: Z. Strzelecki, red.
nauk., Przesłanki konstrukcji systemu…, op. cit., s. 289 i nast.
160
rządowe i organizacje społeczno-polityczne. W przeszłości jednym z odbiorców
wyników analiz było również Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, w tym
Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę − wykorzystano je
do celów prognostycznych.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych był pierwszą formalnie zalecaną metodą służącą kompleksowemu rozpoznaniu sytuacji na lokalnych i regionalnych rynkach pracy, a także na rynku pracy w skali makroekonomicznej. Na
większości tych rynków występowało bezrobocie strukturalne, więc można było
dokładnie zaobserwować, które zawody szczególnie przyczyniają się do tego rodzaju niedopasowań. Powiązanie takich informacji z działaniami na rzecz ograniczenia
niekorzystnych zjawisk, a przede wszystkim stosownych zmian w systemie edukacji
na danym obszarze, mogło wpłynąć na zwiększenie skuteczności realizowanej polityki rynku pracy. Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwoliło w szczególności na 177 :
− określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnych, regionalnych i krajowym rynku pracy;
− stworzenie bazy informacyjnej do opracowania w przyszłości struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym;
− określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając
większą ich efektywność;
− bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół);
− usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
− usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów
według zawodów;
− ułatwienie realizacji programów specjalnych aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia.
Jak wykazały badania przeprowadzone na terenie gmin województwa śląskiego 178 , zastosowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych umożliwia systematyczne śledzenie zmian i ewolucji rynku pracy w przekroju struktury
kwalifikacyjno-zawodowej, z uwzględnieniem sekcji gospodarczych PKD, jak
również na poziomie zawodów i specjalności. Stwarza też możliwość wyodrębnienia tych zawodów, które mają istotne znaczenie dla gospodarki oraz tych, które powodują jej destabilizację. Za pomocą monitoringu możliwe jest również
zidentyfikowanie odrębnych rynków zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Niemałe znaczenie ma jego przydatność do stymulowania działań poprawiających
niedopasowania występujące na lokalnych rynkach pracy, a głównie ograniczania
__________
177
Zalecenia metodyczne…, op. cit.
Por. B. Łukaszewicz, Przegląd dorobku w dziedzinie monitorowania rynku pracy…, op. cit.,
s. 312 i nast.
178
161
liczby zawodów nadwyżkowych. W celu kompleksowej poprawy sytuacji na tych
rynkach niezbędna wydaje się jednak systematyczna współpraca między instytucjami publicznych służb zatrudnienia i organizacjami samorządowymi oraz placówkami edukacyjnymi, ponieważ brak zainteresowania, wiedzy i doświadczenia
może w znaczącym stopniu ograniczać pozytywne efekty wdrożonego instrumentu, który w założeniu ma koordynować zatrudnienie i kształcenie z rozwojem gospodarczym.
Analiza działania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych znalazła również odzwierciedlenie w innym opracowaniu B. Łukaszewicza, zawartym w publikacji RCSS, wydanej również w 2002 r. 179 . Ponownie podkreślona
została przydatność monitoringu, szczególnie w warunkach narastającego bezrobocia. Utrzymująca się tendencja wymaga dokładnej identyfikacji pojęcia zawodu
oraz powiązanej z nim struktury zawodowo-kwalifikacyjnej jako podstawowej
determinanty procesów dostosowywania zatrudnienia do potrzeb gospodarczych.
Takie podejście jest stosowane w większości regionów, w których przeprowadzono badanie (województwa: łódzkie, opolskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie). Opracowywane rankingi zawodów nadwyżkowych i deficytowych mają bowiem znaczenie dla oceny wpływu poszczególnych zawodów na
poziom bezrobocia. Ważne jest zatem wyeliminowanie błędów pojawiających się
przede wszystkim w działaniach powiatowych urzędów pracy, a związanych
z kodowaniem zawodów oraz przypisywaniem ich konkretnym osobom.
***
W przeprowadzonych analizach wyraźnie widać, że prognozowanie popytu na
pracę i podaży pracy jest znacznie ograniczone w porównaniu z analizami sytuacji na rynkach pracy. Ta dysproporcja w szczególności dotyczy regionalnych
rynków pracy, na których procesy prognozowania znacznie rzadziej wykorzystywane są do oceny obecnych i przyszłych kierunków rozwoju sytuacji na rynku
pracy. Może to stanowić istotne ograniczenie w podejmowaniu działań zmniejszających zakres niedopasowań występujących na tych rynkach. W zasadzie nie zaobserwowano przeszkód w podejmowaniu badań o charakterze prognostycznym, ponieważ diagnozowanie rynku pracy jest bardzo dobrze rozbudowane. Trzeba
zachęcać realizatorów badań do działania w tym kierunku. Wyniki prognoz mogą
być przyczynkiem do decyzji o zmianie systemu edukacji i osiągnięcia szerszej spójności z oczekiwaniami przedstawicieli strony popytowej rynku pracy. Tego rodzaju
dopasowania są zazwyczaj długookresowe, dlatego powinny być podejmowane ze
znacznym wyprzedzeniem, a temu służą prognozy. Analizując przyszłość, łatwiej
będzie władzom lokalnym i regionalnym realizować założenia strategiczne Unii
Europejskiej i wpływać na bardziej nowoczesny rozwój regionów.
__________
179
B. Łukaszewicz, Analiza dorobku metodologicznego oraz efektywności praktycznej monitoringu rynku pracy według zawodów, stosowanego w różnych ośrodkach kraju, w: Z. Strzelecki, red.
nauk., Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę…, op. cit., s. 122 i nast.
162
ZAKOŃCZENIE
– PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
DLA PROGNOZOWANIA POPYTU NA PRACĘ
Niedopasowania między popytem na pracę i jej podażą, występujące na rynku
pracy w skali makroekonomicznej, jak również lokalnej i regionalnej, stanowiły
dotychczas podstawę prowadzenia wielu badań, których realizacja związana była
w głównej mierze z projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i z funduszy rządowych (granty KBN i NCN). Znacznie
rzadziej tego rodzaju badania były przeprowadzane na zamówienie niektórych
instytucji samorządu terytorialnego lub publicznych służb zatrudnienia, które
przeznaczały na ten cel swoje środki publiczne. Wyjątkiem było coroczne wykonywanie analiz w ramach monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
ponieważ obowiązek ten jest sankcjonowany prawem. Należało jednak podkreślić, że opracowań charakteryzujących poszczególne zjawiska występujące na
rynku pracy jest tak dużo, iż niemożliwe było zaprezentowanie wszystkich. Dokonany zatem wybór może być jedynie propozycją uwzględniającą eksperckie
podejście do problematyki rynku pracy.
Nieco inaczej należałoby odnieść się do przedstawionego w opracowaniu
zbioru publikacji związanych z prognozowaniem popytu na pracę, ponieważ zakres prowadzonych w ramach projektów badań był w tym przypadku znacznie
węższy i obejmował w zasadzie wszystkie wskazane w analizie problemy.
Charakterystyka kwerendy i część wniosków szczegółowych znajduje się w treści opracowania, dlatego tutaj chcielibyśmy zwrócić jednie uwagę na te zagadnienia, które mogą mieć znaczenie dla prognozowania popytu na pracę z uwzględnieniem struktury zawodów.
Po pierwsze – ważne dla prognozowania popytu na pracę jest stwierdzenie,
że w przyszłości sytuację na rynku pracy w Polsce kształtować będą dwa nakładające się na siebie zjawiska demograficzne: starzenie się społeczeństwa oraz
zmniejszająca się liczebność populacji młodych ludzi wkraczających na rynek
pracy. Spowoduje to zapewne ograniczenie występowania zastępowalności pokoleń, co może skutkować – w krańcowym przypadku – brakiem możliwości zapełnienia wolnych miejsc pracy oferowanych przez pracodawców. Jest to prawdopodobne, bo jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiczny
163
Narodowego Banku Polskiego w 2011 r. 180 już tylko ok. 10% pracodawców zgłasza wolne miejsca pracy do urzędów pracy, a równocześnie większość bezrobotnych samodzielnie poszukuje zatrudnienia. Takie zachowania zarówno przedstawicieli strony popytowej, jak i podażowej rynku pracy mogą wydłużać okres
poszukiwania pracy i znalezienia odpowiedniego pracownika, a w następstwie
powiększać liczbę wolnych miejsc pracy. Upowszechnienie działań o charakterze
prognostycznym może zatem wpłynąć na zmniejszenie tego rodzaju uciążliwości,
pod warunkiem jednak, że wyniki takich badań będą znane wszystkim aktorom
rynku pracy.
Po drugie – w procesach prognozowania należałoby uwzględnić dość ważny
czynnik ograniczania niedopasowań występujących na rynku pracy, takich jak
wysokość płac powiązana z produktywnością pracy, z uwzględnieniem różnic
w poszczególnych kategoriach zasobów pracy. Generalnie oczekiwania płacowe
bezrobotnych nie są oceniane jako bariera wyjścia z bezrobocia. Jednak właśnie
wśród tej kategorii zasobów pracy oczekiwania płacowe stanowią podstawowy
wyznacznik przyjęcia oferty pracy i nie różnicuje tych oczekiwań ani czas pozostawania bez pracy, ani sposób poszukiwania zatrudnienia. Istotne znaczenie ma
natomiast poziom wykształcenia oraz przekonanie o wysokim zapotrzebowaniu
na posiadane przez bezrobotnego kwalifikacje, jak również dotychczasowa kariera zawodowa. Preferencje co do wysokości płac są bardziej elastyczne wśród osób
z wyższym wykształceniem, aniżeli wśród wykształconych najniżej. Osoby posiadające kwalifikacje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy zazwyczaj
miały oczekiwania płacowe wyższe od proponowanych. Także większość bezrobotnych deklarowała poziom wcześniej uzyskiwanego wynagrodzenia jako najbardziej pożądany w przyjmowanej ofercie pracy 181 . Trzeba podkreślić, że oczekiwania te dostosowują się do zmian na rynku pracy, choć tempo tych zmian jest
dość wolne i występują one z opóźnieniem. Równocześnie nie jest obserwowana
presja płacowa wywoływana przez czynniki instytucjonalne, takie jak waloryzacja płac, stabilizująca rola samorządów pracowniczych w kształtowaniu zarobków, rzadkie wykorzystywanie płacy jako narzędzia motywującego pracowników
do podejmowania działań prowydajnościowych, jak również stopniowe uelastycznianie wynagrodzeń poprzez szersze stosowanie zmiennych elementów płac.
Dużą rolę w tym przypadku odgrywają koszty pracy, które stanowią istotny kanał
dostosowań przedsiębiorstw do sytuacji na rynku towarów i usług, przy czym nie
stanowią one podstawowej determinanty poziomu cen 182 .
Po trzecie – prognozowanie popytu na pracę powinno uwzględniać także intensywność procesów wdrażania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zapotrzebowanie na pracowników posiadających tego rodzaju umiejętności
__________
180
Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2011, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny,
Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Zespół ds. Rynku Pracy, Warszawa 2011.
181
Tamże.
182
Tamże.
164
– tak wynika ze wszystkich przeanalizowanych badań prognostycznych – będzie
dość intensywnie wzrastać. Przy wdrażaniu rozwiązań służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego warto zwrócić uwagę na pobudzanie oddolnej aktywności w tym zakresie, co jest niezwykle istotne zwłaszcza na terenach o niskim
wskaźniku e-rozwoju. Brak tej aktywności stanowi jedną z najważniejszych przyczyn pogłębiania się wykluczenia cyfrowego. W przeciwdziałaniu rozwarstwieniu
teleinformatycznemu niektórych obszarów szczególnie pomocne mogą być doświadczenia i dobre praktyki krajów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz nawiązywanie na tym polu współpracy z partnerami zagranicznymi. Kluczowe znaczenie ma jednak rozpięcie sieci współpracy oraz
partnerstw, w tym o charakterze publiczno-prywatnym, skupiających szerokie grono
partnerów: przedsiębiorców, władze samorządowe, uniwersytety, ośrodki naukowobadawcze, organizacje pozarządowe. Konsolidacja sił sektora publicznego i prywatnego m. in. poprzez udział w procesie planowania i wdrażania przedsięwzięć
przedstawicieli różnorodnych środowisk może odegrać ważną rolę w stymulowaniu
rozwoju teleinformatycznego regionu.
Po czwarte – prognozowanie popytu na pracę według zawodów powinno również uwzględniać działania związane z modyfikowaniem funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, a zwłaszcza instrumentów i programów aktywnej polityki
rynku pracy. Zwiększenie ich skuteczności i efektywności powinno stanowić podstawową przesłankę prac dotyczących tworzenia założeń nowego systemu ewaluacji
działania publicznych służb zatrudnienia. Niemałe znaczenie może mieć również
w tej dziedzinie wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych, które w efekcie
mogłyby wpłynąć na zmianę modelu rynku pracy występującego w Polsce. Jest to
szczególnie ważne dla ewentualnych w przyszłości zmian struktury zapotrzebowania na pracę, ponieważ od efektów działań prowadzonych przez publiczne służby
zatrudnienia w głównej mierze powinno zależeć spełnienie oczekiwań pracodawców co do zatrudnianych pracowników. Zwłaszcza w świetle wspomnianych już
oczekiwanych zmian sytuacji na rynku pracy sprawa ta nabierze wyjątkowego
znaczenia.
Po piąte – wzmocnienie efektywności i skuteczności działania publicznych służb
zatrudnienia, jak również innych instytucji zajmujących się kształceniem powinno
stanowić niezbędny warunek aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym
oraz w wieku poprodukcyjnym, jak również zostać uwzględnione w opracowywanych prognozach. Z uwagi na podkreślane już zjawisko starzenia się społeczeństwa
oraz coraz bardziej zmniejszającą się populację osób młodych wkraczających na
rynek pracy niezbędne wydają się działania umożliwiające powrót do aktywności
zawodowej osób, które ze względu na posiadane kwalifikacje zawodowe, a przede
wszystkim doświadczenie mogą stanowić ważny zasób warunkujący aktywność
ekonomiczną podmiotów gospodarczych. Konieczne byłoby w tym celu skoordynowanie działań wielu instytucji i podmiotów, których zadaniem byłoby podtrzymywanie obecności tych osób na rynku pracy. Głównymi kierunkami działań
powinno być:
165
− aktywizowanie poprzez pomoc w powrocie do zatrudnienia w wyniku prawidłowo skonstruowanych zestawów szkoleń, zwiększanie wiedzy pracodawców
na temat korzyści związanych z zatrudnianiem osób powyżej 45. roku życia, a także
położenie nacisku na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych;
− skonstruowanie systemu zachęt poprzez rozwój doradztwa zawodowego,
aktywną rehabilitację zawodową, rozszerzenie dostępu do specjalistycznych programów zatrudnienia oraz system zachęt finansowych;
− umożliwienie wprowadzenia elastycznego wieku emerytalnego poprzez
stopniowe ograniczanie pracy na pełnym etacie, umożliwienie rozwoju nietypowych form zatrudnienia, szczególnie w odniesieniu do tych, którzy mogą pracować, pobierając świadczenia emerytalne.
Niezwykle ważne jest również oddziaływanie na wzrost poziomu wykształcenia (umiejętności i kwalifikacji zawodowych) osiąganego w drodze rozwoju i zwiększania dostępności edukacji tak szkolnej, jak i ustawicznej. Istotną rolę odgrywa
przy tym identyfikacja kierunków przekształceń sytuacji na regionalnych i lokalnych rynkach pracy. Procesy kształcenia i doskonalenia zawodowego powinny
bowiem zostać ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb pracodawców. Należy
przy tym zwrócić uwagę na tendencje zmian struktury zawodowej wynikające
z przemian strukturalnych zachodzących w gospodarce. Tylko wysoki poziom
dopasowania struktury podaży pracy do popytu na nią może zagwarantować
ograniczanie strat ekonomicznych powstających z tytułu pozostawania bez pracy
osób, które jej poszukują. Jednocześnie tego rodzaju postępowanie może wpływać na zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w celu podwyższenia
aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat.
Jako sprawę szczególnego rodzaju należy potraktować zwiększenie atrakcyjności pracy jako źródła dochodu wobec źródeł alternatywnych mające na celu
wzrost motywacji do poszukiwania pracy. Z jednej strony chodzi w tym przypadku
o utrudnienie dostępu do różnego typu świadczeń systemów zabezpieczenia społecznego, a z drugiej – zwiększenie motywacyjnej funkcji wynagrodzenia pracowników najniżej opłacanych (czyli na ogół nisko kwalifikowanych) poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych i parapodatkowych ich płac. W odniesieniu do badanej
kategorii zasobów pracy znaczenia tych procedur nie można nie docenić z uwagi na
relacje występujące między poziomem płac i emerytur.
Ważnym kierunkiem jest też przeciwdziałanie dyskryminacji ograniczającej
dostęp do zatrudnienia niektórych osób i całych grup społecznych.
Procesy prognozowania popytu na pracę według zawodów powinny umożliwić
wyprzedzające informowanie o podejmowanych działaniach, w szczególności określając strukturę zapotrzebowania na kierunki kształcenia, które powinny gwarantować większą spójność między kwalifikacjami strony podażowej i potrzebami strony
popytowej rynku pracy. Jednocześnie skuteczność stymulacji aktywności zawodowej osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego oraz w wieku poprodukcyjnym za pomocą poszczególnych instrumentów powinna stanowić jedną z przesłanek zapełnienia miejsc pracy, których oszacowana w wyniku prognozowania liczba
166
może wpływać na skalę niedopasowań występujących na regionalnych i lokalnych
rynkach pracy, jak również na rynku pracy w Polsce.
Po szóste – ważnym zadaniem w prognozowaniu popytu na pracę jest również zwrócenie uwagi na sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Jest to grupa
zasobów pracy, która w przyszłości stanowić może istotny czynnik wpływający
na intensywność procesów gospodarowania, a ze względu na ograniczony napływ
młodych ludzi na rynek pracy polityka rynku pracy i polityka edukacyjna powinny
stwarzać przesłanki do pełnego wykorzystania kwalifikacji i umiejętności tej kategorii mieszkańców Polski. Jest to bardzo ważny problem zwłaszcza w kontekście
wyników dotychczasowych badań, które świadczą o występowaniu w aktywności
zawodowej ludzi młodych istotnych barier wynikających przede wszystkim z braku
doświadczenia zawodowego oraz niespójności wyuczonych kwalifikacji przez
nich posiadanych z oczekiwaniami pracodawców. Jest to jedną z przyczyn permanentnie na rynku pracy obserwowanej ponad dwukrotnie wyższej stopy bezrobocia wśród tej kategorii bezrobotnych aniżeli wśród całej populacji osób nieposiadających zatrudnienia 183 . Dlatego też szczególnego rodzaju odpowiedzialność
i skuteczność w działaniach polityki rynku pracy powinna dotyczyć ludzi młodych. Konieczne jest w tym zakresie podwyższanie jakości kształcenia pod kątem
tych umiejętności, które mogłyby determinować ich pozycję na rynku pracy. Zadaniem zatem badań o charakterze prognostycznym powinno być wyprzedzające
informowanie o przewidywanych kierunkach zmian struktury popytu na pracę,
umożliwiające młodym ludziom prawidłowy wybór kierunków kształcenia zwiększających ich szanse na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu określonego poziomu
nauki. Ponadto w celu ułatwienia młodym ludziom startu w życie zawodowe należałoby postulować:
− zmianę programów nauczania, szczególnie w kierunku zwiększenia zakresu
wiedzy praktycznej przekazywanej młodzieży;
− zrekonstruowanie systemu praktyk zawodowych zarówno na poziomie szkoły
średniej, jak i wyższej;
− wprowadzenie przedmiotów umożliwiających zapoznanie się młodych ludzi
z funkcjonowaniem rynku pracy i jego specyfiką,
− informowanie młodych ludzi o szansach wynikających z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Jako szczegółowe rozwiązanie należy potraktować również promowanie kształcenia ustawicznego, umożliwiającego dostosowanie posiadanych przez młodzież
kwalifikacji do oczekiwań pracodawców. Niezbędne byłyby również rozwiązania
systemowe, ułatwiające szybsze dostosowywanie struktury edukacyjnej poszczególnych regionów do zmieniających się warunków gospodarowania, co jest pro__________
183
W II kwartale 2011 r. stopa bezrobocia osób w wieku 15–24 lat ukształtowała się na poziomie
24,6%, przy ogólnej stopie bezrobocia na poziomie 9,5% (Kwartalna informacja o rynku pracy w II
kwartale 2011 r., GUS, Warszawa 2011).
167
blemem dostrzeganym już od wielu lat 184 . Istotne znaczenie ma w tym przypadku
kwestia wzmocnienia roli kształcenia na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej
w określaniu pozycji konkurencyjnej młodych ludzi na rynku pracy. Nie tylko
zatem usprawnienie funkcjonowania rynku pracy, ale także przemiany w systemie
kształcenia mogą przyczynić się do zmniejszenia problemu aktywizacji zawodowej
ludzi młodych w Polsce. Zagadnienie to należy traktować jako jedno z podstawowych wyzwań, stanowiących przedmiot programów dostosowań sektorowych polityki gospodarczej w naszym kraju.
Po siódme – w procesach prognozowania popytu na pracę należałoby uwzględnić także problematykę przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa, rozumianą
w tym przypadku jako skłonność do tworzenia indywidualnych miejsc pracy. Jak
wynika z badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski, tylko 2−3%
bezrobotnych jest zainteresowanych samozatrudnieniem, co i tak mniej więcej 10krotnie przekracza obecną skalę wsparcia tego typu aktywności zawodowej zarówno z Funduszu Pracy, jak również ze środków unijnych 185 , zatem to skalę
samozatrudnienia będącego przejawem przedsiębiorczości należałoby ocenić jako
dalece niewystarczającą. Wśród powodów takiego stanu jest występowanie barier,
takich jak: brak kapitału, brak przygotowania merytorycznego, brak umiejętności
przygotowania i prowadzenia własnej działalności oraz brak informacji o pomocy
i zobowiązaniach z tego wynikających 186 . Skłonność do tworzenia własnych
miejsc pracy, mogąca stanowić jeden z warunków ograniczania niedopasowań
występujących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy, powinna ulec znacznemu wzmocnieniu. Samozatrudnienie wzbogaca rynek pracy, dając możliwość
aktywizacji zawodowej poza tradycyjną umową o pracę. Wpływa w ten sposób na
uelastycznienie rynku pracy postrzeganego poprzez sprawność reakcji tego rynku
na wahania produkcji 187 . Podstawowym warunkiem rozwoju przedsiębiorczości
w Polsce jest zatem stworzenie odpowiedniego otoczenia makroekonomicznego,
prawnego i instytucjonalnego ułatwiającego jednostkom prowadzenie i rozwijanie indywidualnej działalności gospodarczej. Zasadniczą jednak rolę odgrywają
w tym przypadku postawy ludzi, których sytuacja zawodowa uległa gwałtownej
zmianie. Jak wynika bowiem z badań, głównym motywem podejmowania działalności na własny rachunek jest konieczność podtrzymania aktywności ekono__________
184
O tym, że system kształcenia w Polsce jest od wielu lat wadliwy, pisze się w wielu opracowaniach. Bardzo często też zwraca się uwagę na problem bardzo wczesnego wyboru drogi życiowej
przez młodzież w Polsce (M. Szylko-Skoczny, red., Sytuacja młodzieży na rynku pracy w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Raport z badań dla Międzynarodowej Organizacji
Pracy, Warszawa 1998, s. 103; Losy zawodowe absolwentów w latach 1994−1997. Raport z badania modułowego przeprowadzonego w listopadzie 1997 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS, Warszawa, 1998, s. 31.
185
Badanie Ankietowe Rynku Pracy…, op. cit.
186
E. Kryńska, Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, IPiSS, Warszawa
2001, s. 46.
187
R. Drozdowski, P. Mączka, red., Samozatrudnienie. Analiza wyników badań, PARP, Warszawa 2004, s. 5.
168
micznej ze względów rodzinnych (konieczność zapewnienia środków utrzymania
rodzinie). Promowanie postaw przedsiębiorczych powinno dotyczyć wszystkich
osób poszukujących pracy, ale szczególne znaczenie może mieć w odniesieniu do
młodzieży. Konieczne jest zatem dążenie do tego, aby jak najwięcej młodych
ludzi uznawało prowadzenie własnej firmy za realną alternatywę przy wyborze
kariery zawodowej. Dlatego też, mając na uwadze wszechstronne doskonalenie
przesłanek dla tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości na rynku pracy
oraz powstawania społeczeństwa postindustrialnego 188 , konieczne jest maksymalne
wykorzystanie funduszy strukturalnych przeznaczonych na kształcenie ustawiczne
osób poszukujących pracy oraz tworzenie miejsc pracy. Działania w tej dziedzinie
powinny mieć charakter co najmniej dwukierunkowy. Po pierwsze, powinny być
nastawione na promowanie korzyści podejmowania pracy na własny rachunek,
takich jak: wyższe dochody, większa samodzielność, możliwość samorealizacji
i wdrażania w życie własnych pomysłów na biznes. Po drugie, powinny preferować
ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
(niepewności dochodów, niestabilności, większego zaangażowania w wykonywaną pracę oraz sprostania wszelkim barierom formalnoprawnym). Upowszechnienie zalet samodzielnego tworzenia stanowiska pracy powinno zatem wpływać na
ograniczenie słabych stron tego typu aktywności ekonomicznej 189 . Istotne znaczenie ma w tym przypadku odpowiednie skonstruowanie systemu edukacji oraz
instrumentów finansowych umożliwiających podejmowanie decyzji o utworzeniu
własnego stanowiska pracy. Może to stanowić przesłankę do poprawy sytuacji na
rynku pracy wspomagającej procesy związane ze swobodą przepływu pracowników. Otworzenie rynków pracy przez inne kraje może odegrać pewną rolę
wzmniejszaniu bezrobocia i mieć kluczowe znaczenie dla optymalizacji efektów
integracji. Tym niemniej, jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, swoboda
przepływu osób przyczynia się głównie do „drenażu” często wysoko kwalifikowanych kadr, w którym zasadniczą rolę odgrywają warunki ekonomiczne oferowane na tych rynkach pracy 190 . Zjawiska te nie powodują natomiast ograniczenia
bezrobocia strukturalnego, a więc nie mogą przynieść trwałej poprawy na polskim
rynku pracy. Wydaje się zatem, że promowanie samozatrudnienia jako sposobu na
aktywność zawodową osób poszukujących pracy może przyczynić się właśnie do
zmiany tej sytuacji. Niejednoznaczna jest ocena możliwości wpływu samozatrudnienia na ograniczanie zatrudnienia w „szarej strefie”. Jak wynika z przeprowadzo__________
188
Warunki te zostały zawarte już w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–2006 (http://
archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/490F561E1A83A3CBC1256F4F0042DADE/$file
/npr.pdf) – dostęp 19.10.2011 r. Ich znaczenie podkreślono również w Narodowym Planie Rozwoju
na lata 2007–2013 (www.npr.gov.pl) – dostęp 19.10.2011 r.
189
R. Drozdowski, P. Mączka, red., Samozatrudnienie…, op. cit., 49.
190
Badania w tej dziedzinie przeprowadzone zostały przez Oddział w Łodzi Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych w ramach zamówienia Unii Europejskiej (E. Kryńska, H. Sobocka-Szczapa, Labour emigration In the period of trassition – a comparative analysis of Poland, Spain and Porugal (summary
report), w: M. Bednarski, E. Kryńska, P. Kubiak, L. Kucharski, E. Kwiatkowski, H. Sobocka-Szczapa, B. Suchecki, Labour market flexibility In the wake of EU accesion, IPiSS, Warszawa 2002).
169
nych badań, z uwagi na kosztochłonność tworzenia nowych miejsc pracy, niejednokrotnie osoby pracujące na własny rachunek generują takie działania. Popularyzacja tej formy aktywności zawodowej oraz zwiększenie dostępu do informacji
z tym związanych może w znacznym stopniu je ograniczyć. Jednocześnie konieczne
wydaje się upowszechnianie „dobrych praktyk”, które mogłyby wskazywać na
możliwość osiągania „sukcesu” w ramach podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Po ósme – w działaniach związanych z prognozowaniem popytu na pracę olbrzymią rolę może odegrać promocja nietypowych form zatrudnienia. Dotychczasowe korzystanie z takich form aktywności zawodowej zasobów pracy jest – podobnie, jak w przypadku samozatrudnienia – raczej niewielkie. Podstawową
barierą w tym przypadku jest tradycyjne przekonanie o braku poczucia bezpieczeństwa, głównie związanego z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami
pracowniczymi. Jak wykazują jednak obserwacje wynikające z badań realizowanych w innych krajach i dotychczas przeprowadzanych w Polsce, tego rodzaju
zagrożenia mają bardzo ograniczony charakter, a w zasadzie w ogóle nie występują, dotyczą bowiem nielicznych elastycznych form zatrudnienia i organizacji
pracy, a przede wszystkim pracy tymczasowej oraz zatrudnienia na czas określony 191 . Dlatego też w przyszłości niekonwencjonalne formy aktywności zawodowej zasobów pracy mogą okazać się – w związku ze zmianami sytuacji na rynku
pracy – podstawowym elementem kształtowania popytu na pracę. Przyczynić się do
tego mogą również procesy postępu naukowo-technicznego, globalizacja i wzrost
konkurencyjności, co oznacza, że istotne jest zidentyfikowanie barier wpływających
na niewielką skłonność pracodawców do stosowania tego rodzaju form zatrudnienia, jak również ich promowanie i upowszechnianie wiedzy na ich temat. Jest to
tym ważniejsze, że tradycyjna forma zatrudnienia, jaką jest praca na czas nieokreślony w pełnym wymiarze, przede wszystkim w opiniach pracodawców nie ma
szans na dalszy rozwój. W przeszłości korzystali z nich przede wszystkim ci spośród nich, którzy reprezentowali firmy średnie i małe, w tym także mikropodmioty, które stanowią większość wszystkich podmiotów działających w gospodarce 192 , i generują największą liczbę miejsc pracy. Niemałe znaczenie może
mieć w tym przypadku ograniczenie barier prawnych związanych ze stosowaniem
nietypowych form zatrudnienia. Pracodawcy mogliby wówczas dyskontować
__________
191
Jak podkreśliła Z. Czepulis-Rutkowska, najczęściej obserwowanymi zjawiskami w przypadku
stosowania w elastycznych formach zatrudnienia i organizacji pracy, niekorzystnymi z punktu widzenia
zatrudnionych, są niższe niż w przypadku pozostałych pracowników świadczenia emerytalne oraz traktowanie ich jako kadry zmiennej, niezwiązanej z zakładem pracy. Por. Z. Czepulis-Rutkowska, Nietypowe formy zatrudnienia i ich skutki dla systemu emerytalnego, referat na konferencję nt. Deregulacja
polskiego rynku pracy, 27–28 listopada 2002 r., IPiSS, MPiPS, Warszawa 2002 (maszynopis).
192
W końcu czerwca 2011 r. podmioty te stanowiły łącznie 99,9% wszystkich podmiotów w rejestrze
REGON, przy czym największy był udział mikropodmiotów zatrudniających do 9 osób, które
stanowiły 95% wszystkich podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON. Por. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, I półrocze 2011 r., GUS,
Warszawa 2011.
170
w znacznie większym stopniu korzyści z nimi związane, głównie brak konieczności wypłacania odpraw pracownikom, możliwość stosowania zatrudnienia akordeonowego 193 oraz zmniejszać koszty pracy.
Po dziewiąte – w prognozowaniu popytu na pracę należałoby również uwzględnić wdrażanie modelu flexicurity, zwłaszcza w kontekście zwiększania bezpieczeństwa i elastyczności zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie aktywność zawodowa tych kategorii jest bardzo niewielka. Świadczy
o tym na przykład liczba i udział osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy 194 . Dużą rolę w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej takich osób
mogą mieć natomiast działania ekonomii społecznej, stanowiącej potencjał uzupełniający i wzmacniający zatrudnienie socjalne, jak również stanowiącej integralny element analizowanego modelu. Niezależnie od tego, że działania podmiotów ekonomii społecznej, ukierunkowane na pomoc i reintegrację zawodową
i społeczną tych, którzy pochodzą z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
napotykają w polskiej rzeczywistości gospodarczej na wiele barier, głównie administracyjnych, mentalnych i finansowych, ich działanie jest dostrzegane i uwzględniane w wielu dokumentach o charakterze strategicznym tak o zasięgu krajowym,
jak i regionalnym 195 . Istotne jest przy tym oddziaływanie ekonomii społecznej na
modernizację systemu pomocy społecznej, będącego elementem polityki społecznej. Realizowanie jej założeń wpływa bowiem na kształtowanie modelu aktywnej
polityki społecznej i wyraża się w postulacie „praca zamiast zasiłku”. Mimo że
kapitał społeczny jest dziś nadal w Polsce dobrem deficytowym, wdrażanie zasad
działania ekonomii społecznej powinno zmienić tę sytuację. Niewątpliwie będzie
miało to znaczenie dla wielkości prognozowanego popytu na pracę, także z uwzględnieniem struktury zawodowej. Proponowane w tej dziedzinie rozwiązania 196 mogłyby bowiem znacząco wpłynąć na zwiększenie stopnia realizacji działań zawartych w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007–2013 i na osiągnięcie
założonych w Krajowym Programie Reform Europa 2020 parametrów wynikających z priorytetów Strategii Europa 2020. Działania ekonomii społecznej są
głównie nastawione na wspieranie wyrównywania szans w dostępie do zatrudnienia, integrację społeczną oraz ograniczanie ubóstwa, co wynika z zapisów Konstytucji (art. 20) i innych aktów prawnych, które podkreślają celowość działań
__________
193
E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
W końcu czerwca 2011 r. liczba niepełnosprawnych bezrobotnych wyniosła 98,2 tys. osób,
z czego ponad 82% nie posiadało prawa do zasiłku, czyli okres poszukiwania pracy w ich przypadku był znacznie dłuższy od ustawowego okresu, w którym ten zasiłek przysługuje. Stanowili oni
6,2% wszystkich bezrobotnych. Por. Bezrobocie rejestrowane I−II kwartał 2011 r., GUS, Warszawa 2011.
195
Między innymi w Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, Krajowym Programie Zabezpieczenie
Społeczne i Integracja Społeczna 2006–2008, Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Rządowym Programie – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i różnego rodzaju programach lokalnych.
196
Por. H. Sobocka-Szczapa, Ekonomia społeczna w Polsce, SWSPiZ, Łódź 2010.
194
171
ukierunkowanych na harmonizację sfery społecznej i gospodarczej oraz tworzenie
warunków zrównoważonego rozwoju społeczeństwa 197 .
Zaprezentowane zagadnienia stanowiące, zdaniem ekspertów, najważniejsze
determinanty procesu prognozowania popytu na pracę powinny również uwzględniać przekroje regionalne. Jak wykazały badania, bardzo często obserwowane
jest zróżnicowane natężenie poszczególnych zjawisk występujących na lokalnych
i regionalnych rynkach pracy. Wpływa na to przede wszystkim potencjał ekonomiczny na nich zlokalizowany, urbanizacja, skuteczność i efektywność dotychczasowych działań w dziedzinie aktywizacji zawodowej zasobów pracy. Ponadto
należy zwrócić uwagę na 198 :
− zależność między wielkością popytu na pracę i rotacją pracowników; w badaniach przeprowadzonych w 2011 r. wskazano, że główną przyczyną ruchu kadrowego na rynku pracy jest rotacja pracowników wiążąca się z zastępowaniem
pracowników przechodzących w stan bierności zawodowej, a jedynie niewielką
rolę odgrywa kreacja miejsc pracy netto; nikłe znaczenie mają w tym przypadku
inwestycje, które zmierzają zwłaszcza do poprawy wyposażenia pracy kapitałem,
co skutkuje bez mała wyłącznie realokacją zasobów pracy;
− możliwość amortyzowania niewielkich szoków rynkowych; zmniejszenie
zapotrzebowania na produkty i usługi jest wówczas rekompensowane przez uelastycznienie kosztów pracy, które ma chronić zatrudnienie oraz dochody pracowników, przy czym postępowanie takie jest w wysokim stopniu zależne od kondycji ekonomicznej podmiotów.
Różnorodność czynników mogących wpływać na wielkość popytu na pracę,
jak również strukturę zawodów poszukiwanych w przyszłości przez pracodawców
sprawia, że formułowanie prognoz jest zadaniem niezwykle trudnym. Zmienne wpływające na ten popyt nie mają charakteru stałego i mogą w zróżnicowany sposób
wpływać na sytuację na rynkach pracy w przekroju terytorialnym, jak i w skali całego kraju, co znakomicie utrudnia prognozowanie. Jednak pewne jest, że podstawowym czynnikiem warunkującym zwiększenie zapotrzebowania na pracę jest zazwyczaj dodatni szok popytowy, chociaż badanie przeprowadzone w 2011 r.
potwierdziło możliwość spadku reaktywności zatrudnienia na zmiany PKB 199 .
__________
197
Por. M. Baron-Wiaterek, Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, IPiSS, Warszawa 2008, s. 139.
198
Badanie Ankietowe Rynku Pracy…, op. cit.
199
Tamże.
172
LITERATURA CYTOWANA
Książki i artykuły
Analiza regionalnego rynku pracy. Podręcznik prognozowania (2009), Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach, Katowice.
Arendt Ł. (2010), Wykluczenie cyfrowe na polskim rynku pracy – podsumowanie, wnioski, rekomendacje, w: E. Kryńska, Ł. Arendt, red. nauk, Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Arendt Ł. (2010), Dostęp do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, w: E. Kryńska,
Ł. Arendt, red. nauk., Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I. (2009), Perspektywy implementacji modelu
flexicurity na poziomie przedsiębiorstw, w: E. Kryńska, red., Flexicurity w Polsce.
Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament
Rynku Pracy, Warszawa.
Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I., Sobocka-Szczapa H., Kryńska E. red. (2010),
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania
na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
Arendt Ł. (2010), Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno-empiryczne, w: E. Kryńska, Ł. Arendt, red. nauk, Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Arendt Ł. (2010), Wykluczenie cyfrowe na polskim rynku pracy. Wnioski i rekomendacje,
w: E. Kryńska, Ł. Arendt, red. nauk., Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS,
Warszawa.
Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2011 (2011), Narodowy Bank Polski, Instytut
Ekonomiczny, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Zespół ds.
rynku pracy, Warszawa.
Baron-Wiaterek M. (2008), Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, IPiSS, Warszawa 2008.
Bieliński J., Bober M., Sarzalska M., Zawistowski J. (2007), Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, w: M. Bukowski, red., Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa.
Borkowska S. (1999), Wpływ płac na zatrudnienie, w: Prognozowanie popytu na pracę.
Elementy metodologii, Studia i Materiały, t. II, RCSS, Warszawa.
Bukowski M., red. (2005), Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa.
173
Bukowski M., red. (2006), Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz,
Warszawa.
Bukowski M., red. (2007), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym
rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa.
Bukowski M., red. (2010), Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Bukowski M., red. (2010), Zatrudnienie w Polsce 2009. Przedsiębiorczość dla pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Czapiński J., Panek T., red. (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia
Polaków, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Czepulis-Rutkowska Z. (2002), Nietypowe formy zatrudnienia i ich skutki dla systemu
emerytalnego, referat na konferencję nt. Deregulacja polskiego rynku pracy, 27–28
listopada 2002 r., IPiSS, MPiPS, Warszawa (maszynopis).
Dolny E., Maksim M. (2010), Ocena zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r., w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku
pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Dolny E., Maksim M. (2010), Podażowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy,
w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Dolny E. (2010), Pomoc w poszukiwaniu pracy, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Drozdowski R., Mączka P., red. (2004), Samozatrudnienie. Analiza wyników badań,
PARP, Warszawa.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu (2010), KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela.
Gajdos A.(2006), Prognoza liczby pracujących w Polsce według wielkich i średnich grup
zawodowych na lata 2006 −2010, w: Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006–2010, t. XV, RCSS, Warszawa.
Grabowski M., Piasecki B., Rogut A., Sybilska A. (2003), Usługi wspierające mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i samozatrudnionych. Raport końcowy, PARP, Warszawa.
Identyfikacja podmiotów aktywnych na śląskim rynku pracy oraz zakresu ich działań.
Raport końcowy (2009), WUP w Katowicach, Katowice.
Identyfikacja potrzeb co do zakresu informacji o rynku pracy oczekiwanej przez różne
podmioty aktywne na rynku pracy. Raport końcowy (2009), WUP w Katowicach, Katowice.
Inwentaryzacja dostępnej informacji na temat parametrów rynku pracy oraz identyfikacja
braków w tym zakresie. Raport końcowy (2009), WUP w Katowicach, Katowice.
Jacobi L., Kluve J. (2006), Before and After the Hartz Reforms: The Performance of Active Labour Market Policy in Germany, Bonn.
Jak skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu? Rekomendacje
kluczowych działań i zasad postępowania dla władz samorządowych regionu na lata
2008−2010 (2008), SiRMA, e-Inclusion, Warszawa−Kraków.
Kabaj M. (1996), Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN), z. nr 1/96,
IPiSS, Warszawa.
174
Kabaj M. (1997), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Kacprzak T. (2007), Edukacja informatyczna w Polsce, w: E. Kryńska red. nauk., Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty wykorzystania
kompetencji ICT, Studia i Materiały, t.I, IPiSS, Warszawa.
Krajowy Program Reform Europa 2020 (2011), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Kryńska E. (1999), Propozycje dotyczące wykorzystania analizy polityki gospodarczej,
w tym polityki rynku pracy do prognozowania popytu na pracę, w: Prognozowanie
popytu na pracę. Elementy metodologii, Studia i Materiały, t. II, RCSS, Warszawa.
Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Kryńska E. (2001), Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, IPiSS,
Warszawa.
Kryńska E. (2007), Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych, w: E. Kryńska,
red. nauk., Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, IPiSS, Warszawa.
Kryńska E. (2007), Uwarunkowania poprawy wykorzystania zasobów pracy i tworzenia
miejsc pracy na Mazowszu – wskazówki i rekomendacje, w: Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego. Praca – Zatrudnienie – Szkolenie,
Studia i Materiały, t. I., Syntezy ekspertyz, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” – IPiSS, Warszawa.
Kryńska E., red. nauk. (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt
na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
Kryńska E. (2007), Wprowadzenie, w: E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty wykorzystania kompetencji ICT, Studia
i Materiały, t. I, IPiSS, Warszawa.
Kryńska E. (2007), Zmiany wielkości i struktury podaży pracy – starzenie się zasobów
pracy w Polsce, E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce – determinanty wykorzystania kompetencji ICT, Studia i Materiały, t. I,
IPiSS, Warszawa.
Kryńska E., red. nauk. (2007), Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje,
IPiSS, Warszawa.
Kryńska E. red. nauk. (2008), Kształcenie ustawiczne pracowników. Wyniki badań w Polskich podmiotach gospodarczych, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
Kryńska E. oprac. (2009), Dalsze wdrażanie koncepcji flexicurity w Polsce – wnioski i rekomendacje, w: E. Kryńska, red., Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
Kryńska E., red. nauk. (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
Kryńska E., red. nauk. (2009), Wstęp, w:, Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje.
Raport końcowy z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament
Rynku pracy, Warszawa.
Kryńska E., red. nauk. (2010), Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce –
determinanty wykorzystania kompetencji ICT, Studia i Materiały, t. I, IPiSS, Warszawa.
Kryńska E., red. nauk. (2011), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, IPiSS, Warszawa.
Kryńska E., Arendt Ł., red. nauk. (2010), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS,
Warszawa.
175
Kryńska E., Sobocka-Szczapa H. (2002), Labour emigration In the period of trassition –
a comparative analysis of Poland, Spain and Porugal (summary report), w: Bednarski
M., Kryńska E., Kubiak P., Kucharski L., Kwiatkowski E., Sobocka-Szczapa H.,
Suchecki B., Labour market flexibility In the wake of EU accesion, IPiSS, Warszawa.
Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Wstęp, w: I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H. (2007), Praca na własny rachunek w Polsce –
wyniki badań jakościowych, w: E. Kryńska red. nauk., Praca na własny rachunek –
determinanty i implikacje, IPiSS, Warszawa.
Kukulak-Dolata I. (2010), Rola ICT w procesie poszukiwania pracy, w: E. Kryńska,
Ł. Arendt, red. nauk., Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Kwiatkowski E. (2007), Czynniki determinujące popyt na prace w województwie mazowieckim – ujęcie modelowe, w: E. Kryńska, red. nauk., Regionalny system koordynacji
rynku pracy województwa mazowieckiego. Praca – Zatrudnienie – Szkolenie, Studia i Materiały, t. I., Syntezy ekspertyz, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” – IPiSS, Warszawa.
Kwiatkowski E., Tokarski T., Kucharski L., Rogut A., Kaczorowski P. (2002), Determinanty popytu na prace w ujęciu regionalnym, w: Z. Strzelecki, red. nauk., Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa.
Kwiatkowski E., Tokarski T., Rogut A. (2002), Możliwości wykorzystania badań regionalnych w prognozowaniu popytu na pracę w Polsce, w: Z. Strzelecki, red. nauk.,
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę,
Studia i Materiały, RCSS, Warszawa.
Kwiatkowski S.M. (2002), Dostosowanie struktury i treści kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy w kontekście zmian w systemie edukacji, w: Z. Strzelecki, red.
nauk., Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa.
Kwiatkowski S.M. (2006), Standardy kwalifikacji zawodowych – oczekiwania pracodawców, Bezpieczeństwo Pracy nr 3/2006.
Laskowska I. (2007), Czynniki determinujące pracę na własny rachunek – wyniki badań
światowych, w: E. Kryńska, red. nauk., Praca na własny rachunek – determinanty
i implikacje, IPiSS, Warszawa.
Live Longer, Work Longer: A synthesis report (2006), OECD, Paryż.
Losy zawodowe absolwentów w latach 1994−1997. Raport z badania modułowego przeprowadzonego w listopadzie 1997 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności (1998), GUS, Warszawa.
Łukaszewicz B. (2002), Analiza dorobku metodologicznego oraz efektywności praktycznej monitoringu rynku pracy według zawodów, stosowanego w różnych ośrodkach
kraju, w: Z. Strzelecki, red. nauk., Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę
oraz jego edukacyjne implikacje, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa. Łukaszewicz B. (2002), Przegląd dorobku w dziedzinie monitorowania rynku pracy oraz
nowych metod koordynacji kształcenia i zatrudnienia wobec restrukturyzacji gospodarki
– na przykładzie gmin województwa śląskiego, w: Z. Strzelecki, red. nauk., Przesłanki
konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa.
176
Mackiewicz M., Stopolska J., Szkudlarek A. (2011), Prognoza popytu na pracę kobiet
i mężczyzn w województwie lubelskim, 4P Research Mix Sp. z o.o., Warszawa.
Małopolska dobre miejsce do życia i inwestowania? (2010), Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A., red. (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa.
Oczki J. (2005), Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Opracowanie metodologii prognozowania wybranych istotnych parametrów rynku pracy.
Raport (2009), WUP w Katowicach, Katowice.
Opracowanie systemu zbierania, przetwarzania i udostępniania danych opisujących rynek pracy i zachodzące na nim zmiany (2009), WUP w Katowicach, Katowice.
Pichla J. (2007), Instytucje rynku pracy – podstawy teoretyczne, w: I. Kukulak-Dolata,
J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy,
IPiSS, Warszawa.
Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym (2010), Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Praca. Polska 2010 (2010), NSZZ Solidarność, Warszawa.
Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy (2010), Ageron, Warszawa.
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków
kształcenia i szkolenia (2000), Studia i Materiały, RCSS, Warszawa.
Prognozowanie popytu na pracę. Elementy metodologii (1999), Studia i Materiały, t. II,
RCSS, Warszawa.
Przedsiębiorczość w Polsce (2010), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Pyciński S., Żołnierski A., red. (2007), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, PARP, Warszawa.
Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. W trosce o pracę (2004), CASE – UNDP,
Warszawa.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009,
PARP, Warszawa 2010.
Roszkowska S. (2011), Prognozy popytu na pracę w województwie mazowieckim do 2013 r.,
w: E. Kryńska, red. nauk., Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, IPiSS, Warszawa.
Roszkowska S. (2011), Przyszłość rynku pracy województwa mazowieckiego, w: E. Kryńska red. nauk., Rozwój zasobów pracy i miejsc pracy na Mazowszu. Warunkowania
społeczno-gospodarcze, IPiSS, Warszawa.
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej (1999), Studia i Materiały, t. I, RCSS, Warszawa.
Sobocka-Szczapa H., red. nauk. (2007), Bezrobotni z grup zwiększonego ryzyka. Studium
przypadku województwa mazowieckiego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ – IPiSS, Warszawa.
Sobocka-Szczapa H., red. nauk. (2011), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu. Wyniki badań, IPiSS, Warszawa.
Sobocka-Szczapa H., red., I. Poliwczak (2011), Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na
rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, IPiSS, Warszawa (maszynopis).
177
Sobocka-Szczapa H., red. nauk. (2006), Czas na pracę – praca na czas. Wyniki badań i analiz w województwie podkarpackim, IPiSS, Warszawa.
Sobocka-Szczapa H. (2010), Ekonomia społeczna w Polsce, SWSPiZ, Łódź.
Sobocka-Szczapa H. (2011), Wybrane problemy zarządzania wiedzą wśród aktorów rynku pracy, w: I. Kania, red., Dobre praktyki zarządzania wiedzą przez instytucje rynku
pracy w perspektywie zmiany gospodarczej, Ekorys-SWSPiZ, Warszawa.
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej (2011), IBnGR, Warszawa.
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (2006), MRR, Warszawa.
Strzelecki Z., red. nauk. (2002), Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, Studia i Materiały RCSS, Warszawa.
Strzelecki Z., red. nauk. (2002), Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz
jego edukacyjne implikacje, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa.
Suchecki B. red. nauk. (2006), System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Część
II. Projekt systemu, baza danych, model makroekonometryczny, Studia i Materiały,
RCSS, Warszawa.
Suchecki B. red. (2003), System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Część I. Podstawowa metodologia, Studia i Materiały, RCSS, Warszawa.
Suchecki B., Gajdos A. (2007), Prognoza liczby pracujących w zawodach informatycznych
na lata 2006–2010, w: E. Kryńska, red. nauk., Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty wykorzystania kompetencji ICT, Studia i Materiały,
t. I, IPiSS, Warszawa.
Suchecki B. (2007), Prognozy na pracę w województwie mazowieckim, w: E. Kryńska,
red. nauk., Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego.
Praca – Zatrudnienie – Szkolenie, Studia i Materiały, t. I., Syntezy ekspertyz, Instytut
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” – IPiSS, Warszawa.
Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010 (1999), Studia i Materiały, t. III, RCSS, Warszawa.
Sztanderska U. (1999), Metoda przepływów – zastosowanie w prognozowaniu popytu na
pracę w przekroju zawodowym, w: Prognozowanie popytu na pracę. Elementy metodologii, Studia i Materiały, t. II, RCSS, Warszawa.
Szylko-Skoczny M., red. (1998), Sytuacja młodzieży na rynku pracy w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Raport z badań dla Międzynarodowej Organizacji Pracy, Warszawa.
Ustrzycki P. (2007), Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
Wierzbicki A.P., Kabaj M., Karpiński A., Paradysz S., Penconek B., Swoboda E. (2003),
Struktura zapotrzebowania na główne grupy zawodów niezbędne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w perspektywie 2010 i 2020 roku, ekspertyza dla
RCSS, Warszawa.
Wierzbicki A. P., Kabaj M., Karpiński A., Paradysz S. (2002), Przechodzenie Polski do
gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę, ekspertyza dla
RCSS, Warszawa.
Wiśniewski Z. (2010), Wprowadzenie, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna
polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2010), Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
178
Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K. (2010), Zatrudnienie subwencjonowane, w: Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy, WUP − Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Wojnicka E., red. (2009), Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy, Studia o Gospodarce
nr 6/2009.
Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (2005), RCSS, Warszawa.
Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (2003), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament
Rynku Pracy, Warszawa.
Zwarte publikacje dostępne w Internecie
Błędowski P., Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu
kwalifikacji bezrobotnych – rekomendacje na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, w: P. Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, Cz. Kliszko,
P. Kubicki, Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększania efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji. Raport z badań, http://www.mpips.gov.pl.
Bukowski M., Dyrda S., Kowal P., Pelle D., Zmiany technologiczne a podaż i popyt na pracę
w cyklu życia, w: M. Bukowski, J. Zawistowski red., Zmiana technologiczna na polskim
rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://ibs.org.pl/site/upload/publikacje/Zmiana _technologiczna. pdf.
Bukowski M., Zawistowski J., red., Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://ibs.org.pl/site/upload/publikacje/Zmiana_technologiczna.pdf.
Jóźwiak J., Kotowska I.E., Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce
do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne, Narodowa Rada Rozwoju.
Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna 2006–2008, MPiPS,
Warszawa 2006, http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/
nap/poland_pl.pdf.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006 (http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/
HLP/files.nsf/0/490F561E1A83A3CBC1256F4F0042DADE/$file/npr.pdf).
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013 (www.npr.gov.pl).
Rogut A., Determinanty popytu na pracę w ujęciu regionalnym, http://mikro.univ.szczecin.
pl/bp/pdf/16/11.pdf.
Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, załącznik do uchwały nr 193/2004
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, http://www.mpips.gov.
pl/userfiles/File/pozytek/SWRSO%202009-2015.pdf.
Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, http://translate.google.pl/translate?
hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://ibs.org.pl/ang/1.
179
Strony internetowe
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,2669885.html.
http://pl.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/1740634-rz%C4%85dowecentrum-studi%C3%B3w-strategicznych/#ixzz1XLlBxfAW.
http://www.egospodarka.pl/32746,Prognoza-ludnosci-Polski-2008-2035,3,39,1.html.
http://www.exporter.pl/forum/agencje_plus/10_NCSS.html.
wnp.pl/praca.
Materiały i opracowania statystyczne
Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
Bezrobocie rejestrowane I−II kwartał 2011 r., GUS, Warszawa 2011.
Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2011.
Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach
pracy w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku
Pracy, Warszawa 2010.
Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach
pracy w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku
Pracy, Warszawa 2011.
Kwartalna informacja o rynku pracy w II kwartale 2011 r., GUS, Warszawa 2011.
Rocznik demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru
REGON, I półrocze 2011 r., GUS, Warszawa 2011.
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (DzU 2009, nr 5,
poz. 25).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/200846, art. 2, ust. 1, pkt. 32 (DzU UE L 214
z 09.08.2008).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (DzU z dnia 28 września
2010 r. nr 117, poz. 1193).
Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (DzU z dnia 17 marca 2006 r., nr 45, poz. 319).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU
2008, nr 69, poz. 415).
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (DzU z 1996
r. nr 106, poz. 495)
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z dnia 13 grudnia 2000 r. nr 109, poz. 1158).
180
ANEKS
Wybrane publikacje z zakresu badań rynku pracy i prognozowania popytu na pracę według zawodów
Lp.
1
2
Biblioteka/
Adres
internetowy
CRZL
Biblioteka
Narodowa
Autor/Autorzy
Z. Wiśniewski
E. Dolny
M. Maksim
M. Wojdyło-Preisner
K. Zawadzki
M. Bukowski, red.
E. Kryńska, red. nauk.
Ł. Arendt
I. Kukulak-Dolata
I. Poliwczak
H. Sobocka-Szczapa
M. Bukowski, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Raport z pierwszego etapu projektu Monitorowanie efektywności
polityki rynku pracy – opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
Miejsce i rok wydania
Toruń 2010
Zatrudnienie w Polsce 2008 – praca w cyklu życia
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy. Wersja książkowa
Warszawa 2010
Zatrudnienie w Polsce 2008 – praca w cyklu życia
Migracje szansą województwa pomorskiego − wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy.
Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. z o.o.
Migracje zarobkowe międzywojewódzkie mieszkańców województwa
pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Migracje zarobkowe wewnątrzwojewódzkie i międzypowiatowe
mieszkańców województwa pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
cd. tabeli na następnej stronie
181
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
A. Leszczyńska
2 cd.
Biblioteka
Narodowa
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
M. Górski
T. Duchnowski
M. Kononowicz
J. Michałowska
M. Baron-Puda
I. Kłóska
R. Marszowski, red.
J. Zdański, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Migracje zarobkowe zagraniczne mieszkańców województwa pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Trendy gospodarcze istotne dla migracji w województwie pomorskim
− prognoza do 2020 roku
Rekomendacje dotyczące efektywnego kreowania kapitału ludzkiego
Gospodarka Powiatu Malborskiego − jutro. Wczoraj−dziś−jutro.
Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim
Miejsce i rok wydania
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Malbork 2010
Gospodarka Powiatu Malborskiego. Wnioski i rekomendacje
Malbork 2010
Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego
na lata 2010−2015
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie
bielskim
Rynek pracy Bytomia szanse i zagrożenia u progu XXI wieku
Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie
częstochowskim. Publikacja z badań
Malbork 2010
Bielsko Biała 2010
Katowice 2010
Częstochowa 2010
cd. tabeli na następnej stronie
182
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
A. Piotrowska-Piątek,
red.
2 cd.
Biblioteka
Narodowa
J. Matuszek, red.
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
K. Markowski, red.
I. Świeczewska
A. Gajdos
M. Walczak
A. Urbaniak
D. Walczak
K. Okupska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim
– raport z realizacji zadania
Gospodarka Polski − prognozy i opinie. Raport nr 14
Analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w regionie bielskim
Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych
powiatach województwa lubelskiego
Miejsce i rok wydania
Kielce 2009
Warszawa 2009
Bielsko-Biała 2006
Warszawa 2011
Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie
lubelskim
Warszawa 2011
Prognozy ogólnych trendów gospodarczych w województwie
lubelskim
Warszawa 2011
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny. Studium
empiryczne
Analiza aktualnej sytuacji trendów rozwojowych i prognoza zmian
społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim. Katalog
mechanizmów prorozwojowych – koncepcja procesu zarządzania
zmianą gospodarczą w regionie
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa lubelskiego
Lublin 2011
Lublin 2009
Kutno 2010
cd. tabeli na następnej stronie
183
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Filipek, red.
M. Dąbrowska
D. Łazarz
M. Wargacki
W. Wagner, red.
2 cd.
Biblioteka
Narodowa
B. Plawgo
A. Grabska
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Sosnowicz
J. Żynel-Etel
K. Leszko
E. Kryńska, red.
J. Suchecka,
B. Suchecki
B. Suchecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim
rynku pracy
Badanie sektora edukacji
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2009
Rzeszów 2009
Analiza trendów rozwojowych zachodzących na rynku pracy
w województwie podkarpackim
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego.
Sektor budownictwa
Rzeszów 2010
Białystok 2010
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej
Prognozowanie popytu na pracę: elementy metodologii
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego
edukacyjne implikacje
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
Warszawa 2006
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 2000
Warszawa 2002
Warszawa 2002
cd. tabeli na następnej stronie
184
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
A. Zagórowska
2 cd.
Biblioteka
Narodowa
T. Sołdra-Gwiżdż
K. Szczygielski
B. Mazurek
C. Sadowska-Snarska
Z.J. Szczakowski, red.
T. Kupczyk, red.
T. Kupczyk, red.
M. Mackiewicz i inni
M. Mackiewicz i inni
M. Mackiewicz i inni
Tytuł
Zasoby biblioteczne
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 3,
Prognozy popytu na pracę w Polsce
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 4,
SPPP − podręcznik użytkownika
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę
Rynek pracy a zmiany demograficzne dawnych województw makroregionu południowego: dynamika, struktura, aspekty przestrzenne,
prognoza
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży
województwa opolskiego: stan i prognoza
Prognoza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku: od teorii
do praktyki − t. 2
Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia
na Dolnym Śląsku
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie
roku 2020
Prognoza ogólnych trendów gospodarczych w województwie
mazowieckim
Zapotrzebowanie przemysłu na absolwentów szkolnictwa
zawodowego w województwie łódzkim
Zapotrzebowanie rolnictwa na absolwentów szkolnictwa
zawodowego w województwie łódzkim
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2004
Warszawa 2005
Warszawa 2003
Katowice 2001
Opole 2007
Łódź 2008
Białystok 2005
Łódź 2005
Wrocław 2006
Wrocław 2010
Warszawa 2011
Łódź 2011
Łódź 2011
cd. tabeli na następnej stronie
185
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Mackiewicz i inni
P. Krajewski
M. Mackiewicz
M. Mazurek
J. Żurawska
R. Drozdowski
2 cd.
Biblioteka
Narodowa
S. Borkowska
P. Bohdziewicz
S. Golinowska
B. Plawgo
C. Sadowska-Snarska
P. Dittmann
L. Cybulski
Z.M. Nowak
R. Rauziński
E. Kwiatkowski
A. Rogut
J. Socha
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Zapotrzebowanie sektora usług rynkowych na absolwentów
szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
w województwie łódzkim
Rozmiary i kierunki zapotrzebowania na kwalifikowane kadry
pracownicze w województwie opolskim: (analiza stanu z elementami
prognozy): raport podsumowujący wyniki I etapu projektu
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Rynek pracy w makroregionie łódzkim: stan i perspektywy
Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim:
stan obecny i perspektywy rozwoju
Rynek pracy w regionie podlaskim – stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013:
prognozy
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Śląsk 2020: czynniki i strategie rozwoju
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analizy na podstawie
opinii pracodawców i danych agregatowych
Miejsce i rok wydania
Łódź 2011
Łódź 2009
Opole 2001
Poznań 2002
Łódź 1994
Warszawa 2003
Białystok 2004
Warszawa 2005
Wrocław 2006
Opole 2007
Warszawa 2007
cd. tabeli na następnej stronie
186
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
M. Duczmal
D. Potwora
W. Potwora
A. Skowronek
A. Skowronek
2 cd.
Biblioteka
Narodowa
J. Różański
D. Stawasz
P. Baranowski
A. Śliz
M.S. Szczepański
M. Kowalewski
J. Chodorski
S. Jarosz-Żukowska
K. Safin
R. Horodyński
C. Sadowska-Snarska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego. „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie”,
Studia i Materiały, t 1, Syntezy ekspertyz
Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb: (raport końcowy)
Lokalna strategia zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej na lata 2008−2015. Część ogólna
Lokalna strategia zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej na lata 2008−2015. Część szczegółowa
Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym
w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie
Trendy na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa łódzkiego
Analiza procesów i determinant wpływających na zmianę struktury
gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian
Działalność publicznych szkół wyższych w Trójmieście w latach
2005−2009 a prognozowane zmiany demograficzne i potrzeby rynku
pracy
Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy:
raport końcowy
Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców
dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia
Rynek pracy w powiecie złotoryjskim − stan i perspektywy rozwoju
Poziom i struktura popytu na pracę w świetle badań podlaskich
pracodawców
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2007
Opole 2008
Ruda Śląska 2008
Ruda Śląska 2008
Łódź 2009
Łódź 2009
Opole 2010
Gdańsk 2010
Warszawa 2010
Wrocław 2010
Legnica 2010
Białystok – Warszawa
2010
cd. tabeli na następnej stronie
187
Lp.
2 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Narodowa
Autor/Autorzy
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
K. Dziugieł
P. Wójcik
J. Witkowski, red.
E. Kryńska, red.
A. Zagórowska, red.
K. Dziugieł
C. Dziugieł
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
na obszarach wiejskich
Miejsce i rok wydania
Białystok – Warszawa
2003
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach
liczących powyżej 50 tys. mieszkańców
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
we Wrocławiu
Warszawa 2010
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
dolnośląskiego
Rynek pracy w województwie łódzkim: specyfika i uwarunkowania:
raport końcowy z realizacji projektu „Analiza lokalnego rynku pracy
– Diagnoza zawodów”
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie", Studia i Materiały, t. 2,
Synteza wyników badań i rekomendacje
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
wielkopolskiego
Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach
Warszawa 2010
Kutno 2007
Warszawa 2007
Opole 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
cd. tabeli na następnej stronie
188
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Bukowski, red.
E. Kryńska, red.,
J. Suchecka,
B. Suchecki
Z. Strzelecki
3
4
Biblioteka
Uniwersytetu
Szczecińskiego
Biblioteka
Uniwersytetu
Opolskiego
Z.. Strzelecki
M. Maciejewska
H. Mizerek
J. H. Górniewicz
J. Kurkiewicz
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
Red. M. Bukowski
E. Kryńska, red. nauk.
Ł. Arendt
I. Kukulak-Dolata
I. Poliwczak
H. Sobocka-Szczapa
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Zatrudnienie w Polsce 2008 – praca w cyklu życia
Gospodarka polski prognozy i opinie. Raport nr 14
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2010
Warszawa 2009
Warszawa 1998
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby
w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz
jego edukacyjne implikacje
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie
na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Prace z zakresu prognozowania
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Zatrudnienie w Polsce 2008 – praca w cyklu życia
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy. Wersja książkowa
Gospodarka polski prognozy i opinie. Raport nr 14
Warszawa 2000
Warszawa 2000
Warszawa 2002
Olsztyn 2006
Kraków 2008
Białystok – Warszawa
2003
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2009
cd. tabeli na następnej stronie
189
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
J. Suchecka,
B. Suchecki
E. Kryńska, red.
J. Suchecka,
B. Suchecki
B. Suchecki
Z. Strzelecki
4 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Opolskiego
A. Zagórowska
T. Sołdra-Gwiżdż
K. Szczygielski
C. Sadowska-Snarska
Z.J. Szczakowski, red.
J. Żurawska
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
Rynek pracy a zmiany demograficzne dawnych województw
makroregionu południowego: dynamika, struktura, aspekt
przestrzenne, prognoza
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę.
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży
województwa opolskiego: stan i prognoza
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku: od teorii
do praktyki, t. 2
Rozmiary i kierunki zapotrzebowania na kwalifikowane kadry
pracownicze w województwie opolskim (analiza stanu z elementami
prognozy): raport podsumowujący wyniki I etapu projektu
Warszawa 2006
Warszawa 2000
Warszawa 2002
Katowice 2001
Warszawa 2003
Opole 2007
Białystok 2005
Łódź 2005
Opole 2001
cd. tabeli na następnej stronie
190
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
T. Kupczyk, red.
T. Kupczyk, red.
R. Drozdowski
P. Dittmann
L. Cybulski
Z.M. Nowak
R. Rauziński
E. Kryńska, red.
4 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Opolskiego
M. Duczmal
D. Potwora
W. Potwora
J. Różański
D. Stawasz
I. Mąkolska
R. Jończy
D. Rokita
A. Śliz
M.S. Szczepański
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia
na Dolnym Śląsku
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Śląsk 2020: czynniki i strategie rozwoju
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 1, Syntezy ekspertyz
Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb: (raport końcowy)
Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym
w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa
opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy
Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich
województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia
gospodarczego: stan i tendencje: raport z badań
Analiza procesów i determinant wpływających na zmianę struktury
gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian
Miejsce i rok wydania
Wrocław 2006
Wrocław 2010
Poznań 2002
Wrocław 2006
Opole 2007
Warszawa 2007
Opole 2008
Łódź 2009
Opole 2009
Opole 2009
Opole 2010
cd. tabeli na następnej stronie
191
Lp.
4 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Opolskiego
Autor/Autorzy
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
E. Kryńska, red.
A. Zagórowska, red.
5
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
M. Bukowski, red.
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
M. Górski
T. Duchnowski
M. Kononowicz
J. Michałowska
J. Zdański, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie−- Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 2, Synteza wyników badań i rekomendacje
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
Zatrudnienie w Polsce 2008 – praca w cyklu życia
Gospodarka Powiatu Malborskiego − jutro. Wczoraj−dziś−jutro.
Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim
Miejsce i rok wydania
Białystok – Warszawa
2003
Warszawa 2007
Opole 2010
Warszawa 2010
Malbork 2010
Gospodarka Powiatu Malborskiego. Wnioski i rekomendacje
Malbork 2010
Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata
2010−2015
Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim. Publikacja z badań
Malbork 2010
Częstochowa 2010
cd. tabeli na następnej stronie
192
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
A. Piotrowska-Piątek,
red.
E. Kryńska, red. nauk.
Ł. Arendt
I. Kukulak-Dolata
I. Poliwczak
H. Sobocka-Szczapa
M. Nowicki, red.
M. Filipek, red.
5 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
M. Dąbrowska
D. Łazarz
M. Wargacki
E. Kryńska, red.
E. Kwiatkowski
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
B. Suchecki, red.
B. Suchecki
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim
– raport z realizacji zadania
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy. Wersja książkowa
Gospodarka polski prognozy i opinie. Raport nr 14
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Pomorska mapa zawodów
i umiejętności przyszłości
Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim
rynku pracy
Badanie sektora edukacji
Miejsce i rok wydania
Kielce 2009
Warszawa 2010
Warszawa 2009
Gdańsk 2008
Warszawa 2009
Rzeszów 2009
Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim
Białystok – Warszawa
2010
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Cz. 2, Projekt
systemu, baza danych, model makroekonometryczny
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych
Warszawa 2004
Warszawa 2006
Warszawa 2000
cd. tabeli na następnej stronie
193
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z.. Strzelecki
Z. Strzelecki
5 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
A. Zagórowska
T. Sołdra-Gwiżdż
K. Szczygielski
B. Mazurek
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej
Prognozowanie popytu na pracę: elementy metodologii
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby
w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz
jego edukacyjne implikacje
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 3, Prognozy
popytu na pracę w Polsce
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 4,
SPPP − podręcznik użytkownika
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę
Rynek pracy a zmiany demograficzne dawnych województw makroregionu południowego: dynamika, struktura, aspekty przestrzenne,
prognoza
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży
województwa opolskiego: stan i prognoza
Prognoza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim
Miejsce i rok wydania
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 2000
Warszawa 2000
Warszawa 2002
Warszawa 2002
Warszawa 2004
Warszawa 2005
Warszawa 2003
Katowice 2001
Opole 2007
Łódź 2008
cd. tabeli na następnej stronie
194
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
R. Drozdowski
C. Sadowska-Snarska
5 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
M. Witkowski
T. Klimanek
B. Guzik
D. Appenzeller
W. Jurek
P. Miłobędzki, red.
M. Szreder
K. Barteczko
A.F. Bocian
B. Rogut
K. Barteczko
A.F. Bocian
M. Cieślak, red.
E. Perycz
K. Barteczko
A.F. Bocian
T. Kupczyk, red.
T. Kupczyk, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Raport końcowy, prognoza: potrzeby kadrowe przedsiębiorców
aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego
rozwoju regionu − diagnoza, prognoza, monitoring
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach
Miejsce i rok wydania
Poznań 2010.
Białystok 2005
Poznań 2006
Prognozowanie i symulacje: wybrane zagadnienia
Poznań 2007
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Prognozowanie i symulacje gospodarcze: metody, modele,
zastosowania
Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji
Prognozowanie i symulacje makroekonomiczne
Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania
Strategiczne prognozowanie, modelowanie i symulacja
Prognozowanie i symulacje gospodarcze: metody, modele,
zastosowania
Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia
na Dolnym Śląsku
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
Sopot 2007
Białystok 2008
Łódź 2008
Białystok 2004
Warszawa 2005
Warszawa 2009
Białystok 2008
Wrocław 2006
Wrocław 2010
cd. tabeli na następnej stronie
195
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
P. Krajewski
M. Mackiewicz
M. Mazurek
M. Mackiewicz
J. Żurawska
R. Drozdowski
5 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
S. Borkowska
P. Bohdziewicz
S. Golinowska
B. Plawgo
C. Sadowska-Snarska
P. Dittmann
L. Cybulski
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
E. Ciepucha
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
w województwie łódzkim
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny: prognozy
opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa
Rozmiary i kierunki zapotrzebowania na kwalifikowane kadry pracownicze w województwie opolskim: (analiza stanu z elementami
prognozy): raport podsumowujący wyniki I etapu projektu
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Rynek pracy w makroregionie łódzkim: stan i perspektywy
Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim: stan obecny
i perspektywy rozwoju
Rynek pracy w regionie podlaskim – stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na
wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy: na podstawie badań
ankietowych pracodawców: raport z badań
Miejsce i rok wydania
Łódź 2009
Warszawa 2011
Opole 2001
Poznań 2002
Łódź 1994
Warszawa 2003
Białystok 2004.
Warszawa 2005
Wrocław 2006
Olsztyn 2006
Łódź 2006
cd. tabeli na następnej stronie
196
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
Z.M. Nowak
R. Rauziński
E. Kryńska, red.
5 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
M. Duczmal
D. Potwora
W. Potwora
J. Kurkiewicz
J. Różański
D. Stawasz
I. Mąkolska
R. Jończy
D. Rokita
P. Baranowski
M. Kowalewski
J. Chodorski
S. Jarosz-Żukowska
K. Safin
R. Horodyński
C. Sadowska-Snarska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Śląsk 2020: czynniki i strategie rozwoju
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego. „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie" Studia i Materiały, t 1,
Syntezy ekspertyz
Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy)
Prace z zakresu prognozowania
Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym
w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa
opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy
Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich
województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia
gospodarczego: stan i tendencje: raport z badań
Trendy na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa łódzkiego
Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy:
raport końcowy
Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców
dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia
Rynek pracy w powiecie złotoryjskim − stan i perspektywy rozwoju
Poziom i struktura popytu na pracę w świetle badań podlaskich
pracodawców
Miejsce i rok wydania
Opole 2007
Warszawa 2007
Opole 2008
Kraków 2008
Łódź 2009
Opole 2009
Opole 2009
Łódź 2009
Warszawa 2010
Wrocław 2010
Legnica 2010
Białystok – Warszawa
2010
cd. tabeli na następnej stronie
197
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Mackiewicz
A. Karpiński
B. Urbaniak
5 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
K. Dziugieł
P. Wójcik
J. Witkowski, red.
E. Kryńska, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy
opracowane w ramach projektu
Przyszłość rynku pracy w Polsce
Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się
zasobów pracy: badania dla Polski
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach
wiejskich
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2010
Warszawa 2006
Łódź 2011
Białystok – Warszawa
2003
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach
liczących powyżej 50 tys. mieszkańców
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
we Wrocławiu
Warszawa 2010
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
dolnośląskiego
Rynek pracy w województwie łódzkim: specyfika i uwarunkowania:
raport końcowy z realizacji projektu „Analiza lokalnego rynku pracy
– Diagnoza zawodów”
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 2, Synteza wyników badań i rekomendacje
Warszawa 2010
Kutno 2007
Warszawa 2007
cd. tabeli na następnej stronie
198
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
A. Zagórowska, red.
5 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego
K. Dziugieł
C. Dziugieł
P. Bartkiewicz i inni
6
Instytut Badań
Strukturalnych
M. Bukowski, red.
7
Biblioteka
Jagiellońska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
wielkopolskiego
Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach
Małopolska − dobre miejsce do życia i inwestowania
Warmia i Mazury 2020. Jaka droga do rozwoju?
Analiza zmian w otoczeniu makroekonomicznym województwa
warmińsko-mazurskiego w latach 1995−2008
Analiza kondycji oraz kierunków rozwoju sektora MSP
w województwie warmińsko-mazurskim
Małopolska − dobre miejsce do życia i inwestowania
Zatrudnienie w Polsce 2008 – praca w cyklu życia
Migracje szansą województwa pomorskiego − wspieranie
pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy.
Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. z o.o.
Migracje zarobkowe międzywojewódzkie mieszkańców województwa
pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Trendy gospodarcze istotne dla migracji w województwie pomorskim
− prognoza do 2020 roku
Rekomendacje dotyczące efektywnego kreowania
kapitału ludzkiego
Miejsce i rok wydania
Opole 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Olsztyn 2010
Olsztyn 2009
Olsztyn 2009
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
cd. tabeli na następnej stronie
199
Lp.
7 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Jagiellońska
Autor/Autorzy
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
M. Baron-Puda
I. Kłóska
R. Marszowski, red.
J. Zdański, red.
E. Kryńska, red. nauk.
Ł. Arendt
I. Kukulak-Dolata
I. Poliwczak
H. Sobocka-Szczapa
M. Nowicki, red.
J. Matuszek, red.
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Gospodarka Powiatu Malborskiego − jutro. Wczoraj−dziś−jutro.
Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim
Malbork 2010
Gospodarka Powiatu Malborskiego. Wnioski i rekomendacje
Malbork 2010
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie
bielskim
Rynek pracy Bytomia szanse i zagrożenia u progu XXI wieku
Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie częstochowskim. Publikacja z badań
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy. Wersja książkowa
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Pomorska mapa zawodów
i umiejętności przyszłości
Analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w regionie bielskim
Bielsko Biała 2010
Katowice 2010
Częstochowa 2010
Warszawa 2010
Gdańsk 2008
Bielsko-Biała 2006
cd. tabeli na następnej stronie
200
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
K. Markowski, red.
7 cd.
Biblioteka
Jagiellońska
I. Świeczewska
A. Gajdos
M. Walczak
A. Urbaniak
D. Walczak
K. Okupska
M. Filipek, red.
E. Wojnicka, red.
M. Dąbrowska
D. Łazarz
M. Wargacki
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych
powiatach województwa lubelskiego
Warszawa 2011
Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie
lubelskim
Warszawa 2011
Prognozy ogólnych trendów gospodarczych w województwie
lubelskim
Warszawa 2011
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny.
Studium empiryczne
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa lubelskiego
Lublin 2011
Kutno 2010
Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku
pracy
Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport I
Badanie sektora edukacji
Warszawa 2009
Rzeszów 2008
Rzeszów 2009
cd. tabeli na następnej stronie
201
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
W. Wagner, red.
7 cd.
Biblioteka
Jagiellońska
E. Kryńska, red.
E. Kwiatkowski
B. Plawgo
A. Grabska
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Sosnowicz
J. Żynel-Etel
K. Leszko
J. Konieczna-Sałamatin
A. Gendźwiłł
A. Stasik
B. Plawgo
A. Grabska
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Sosnowicz
J. Żynel-Etel
K. Leszko
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Analiza trendów rozwojowych zachodzących na rynku pracy
w województwie podkarpackim
Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim
Miejsce i rok wydania
Rzeszów 2010
Białystok – Warszawa
2010
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego.
Sektor budownictwa
Białystok 2010
Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji. Analiza popytu i podaży
pracy w województwie podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym
Białystok 2010
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów
wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor Call Center
Białystok 2010
cd. tabeli na następnej stronie
202
Lp.
7 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Jagiellońska
Autor/Autorzy
B. Plawgo
A. Grabska
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Sosnowicz
J. Żynel-Etel
K. Leszko
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
B. Suchecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów
wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji
żywności leczniczej
Białystok 2010
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej
Prognozowanie popytu na pracę: elementy metodologii
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby
w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę
Warszawa 2006
Warszawa 2000
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 2000
Warszawa 2000
Warszawa 2002
Warszawa 2003
cd. tabeli na następnej stronie
203
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
Tytuł
Zasoby biblioteczne, jak również dostępne w Internecie
Rynek pracy a zmiany demograficzne dawnych województw
makroregionu południowego: dynamika, struktura, aspekty
przestrzenne, prognoza
T. Sołdra-Gwiżdż
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży
K. Szczygielski
województwa opolskiego: stan i prognoza
B. Mazurek
Prognoza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim
R. Drozdowski
Raport końcowy, prognoza: potrzeby kadrowe przedsiębiorców
aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego
rozwoju regionu − diagnoza, prognoza, monitoring
C. Sadowska-Snarska
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analizy na podstawie
E. Kwiatkowski
opinii pracodawców i danych agregatowych
A. Rogut
J. Socha
T. Kupczyk, red.
Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia
na Dolnym Śląsku
T. Kupczyk, red.
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
M. Mackiewicz i inni
Prognoza ogólnych trendów gospodarczych w województwie
mazowieckim
M. Mackiewicz i inni
Zapotrzebowanie przemysłu na absolwentów szkolnictwa
zawodowego w województwie łódzkim
M. Mackiewicz i inni
Zapotrzebowanie rolnictwa na absolwentów szkolnictwa
zawodowego w województwie łódzkim
M. Mackiewicz i inni
Zapotrzebowanie sektora usług nierynkowych na absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim
Miejsce i rok wydania
A. Zagórowska
7 cd.
Biblioteka
Jagiellońska
Katowice 2001
Opole 2007
Łódź 2008
Poznań 2010.
Białystok 2005
Warszawa 2007
Wrocław 2006
Wrocław 2010
Warszawa 2011
Łódź 2011
Łódź 2011
Łódź 2011
cd. tabeli na następnej stronie
204
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Mackiewicz i inni
P. Krajewski
M. Mackiewicz
M. Mazurek
M. Mackiewicz
J. Żurawska
7 cd.
Biblioteka
Jagiellońska
R. Drozdowski
S. Borkowska
P. Bohdziewicz
S. Golinowska
B. Plawgo
C. Sadowska-Snarska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Zapotrzebowanie sektora usług rynkowych na absolwentów
szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
w województwie łódzkim
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny:
prognozy opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa
Rozmiary i kierunki zapotrzebowania na kwalifikowane kadry
pracownicze w województwie opolskim (analiza stanu z elementami
prognozy): raport podsumowujący wyniki I etapu projektu
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze
Rynek pracy w makroregionie łódzkim: stan i perspektywy
Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim: stan obecny
i perspektywy rozwoju
Rynek pracy w regionie podlaskim – stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
P. Dittmann
L. Cybulski
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Miejsce i rok wydania
Łódź 2011
Łódź 2009
Warszawa 2011
Opole 2001
Poznań 2002
Łódź 1994
Warszawa 2003
Białystok 2004
Warszawa 2005
Wrocław 2006
cd. tabeli na następnej stronie
205
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
E. Ciepucha
E. Kwiatkowski
A. Rogut
J. Socha
E. Kryńska, red.
7 cd.
Biblioteka
Jagiellońska
M. Duczmal
D. Potwora
W. Potwora
R. Jończy
D. Rokita
P. Baranowski
M. Leńczuk
A. Michalska
M. Węgrzyn
A. Śliz
M.S. Szczepański
M. Kowalewski
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na
wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań
ankietowych pracodawców: raport z badań
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analizy na podstawie
opinii pracodawców i danych agregatowych
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 1, Syntezy ekspertyz
Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr
kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania
oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy)
Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich
województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia
gospodarczego: stan i tendencje: raport z badań
Trendy na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa łódzkiego
Pracodawca − rynek − pracownik: raport z badania
zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich
pracodawców 2009, Kraków, kwiecień 2010
Analiza procesów i determinant wpływających na zmianę struktury
gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian
Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy:
raport końcowy
Miejsce i rok wydania
Olsztyn 2006
Łódź 2006
Warszawa 2007
Warszawa 2007
Opole 2008
Opole 2009
Łódź 2009
Kraków 2010
Opole 2010
Warszawa 2010
cd. tabeli na następnej stronie
206
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
J. Chodorski
S. Jarosz-Żukowska
K. Safin
R. Horodyński
C. Sadowska-Snarska
B. Urbaniak
7 cd.
Biblioteka
Jagiellońska
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
K. Dziugieł
P. Wójcik
J. Witkowski, red.
E. Kryńska, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców
dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia
Rynek pracy w powiecie złotoryjskim− stan i perspektywy rozwoju
Poziom i struktura popytu na pracę w świetle badań podlaskich
pracodawców
Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się
zasobów pracy: badania dla Polski
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach
wiejskich
Miejsce i rok wydania
Wrocław 2010
Legnica 2010
Białystok – Warszawa
2010
Łódź 2011
Białystok – Warszawa
2003
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach
liczących powyżej 50 tys. mieszkańców
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
we Wrocławiu
Warszawa 2010
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
dolnośląskiego
Rynek pracy w województwie łódzkim: specyfika i uwarunkowania:
raport końcowy z realizacji projektu „Analiza lokalnego rynku pracy
– Diagnoza zawodów”
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego „Praca− Zatrudnienie − Szkolenie", Studia i Materiały, t. 2,
Synteza wyników badań i rekomendacje
Warszawa 2010
Kutno 2007
Warszawa 2007
cd. tabeli na następnej stronie
207
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
A. Zagórowska, red.
7 cd.
Biblioteka
Jagiellońska
K. Dziugieł
C. Dziugieł
8
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
Red. M. Bukowski
P. Bartkiewicz i inni
A. Mazu
M. Skrzek-Lubasińska
I. Kołodziejczyk
I. Anuszewska
A. Ślusarczyk
K. Podlejska
M. Filipek
A. Leszczyńska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
wielkopolskiego
Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach
Małopolska − dobre miejsce do życia i inwestowania
Zatrudnienie w Polsce 2008 – praca w cyklu życia
Warmia i Mazury 2020. Jaka droga do rozwoju?
Szanse i bariery zatrudniania w województwie pomorskim osób
w wieku 45+ − raport końcowy
Miejsce i rok wydania
Opole 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Olsztyn 2010
Gdańsk 2009
Migracje szansą województwa pomorskiego − wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy.
Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. z o.o.
Migracje zarobkowe międzywojewódzkie mieszkańców województwa
pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Migracje zarobkowe wewnątrzwojewódzkie i międzypowiatowe
mieszkańców województwa pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Migracje zarobkowe zagraniczne mieszkańców województwa
pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Trendy gospodarcze istotne dla migracji w województwie pomorskim
− prognoza do 2020 roku
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
cd. tabeli na następnej stronie
208
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
Tytuł
Zasoby biblioteczne, jak również dostępne w Internecie
Rekomendacje dotyczące efektywnego kreowania kapitału ludzkiego
Gospodarka Powiatu Malborskiego − jutro. Wczoraj−dziś−jutro.
Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim
8 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
M. Górski
T. Duchnowski
M. Kononowicz
J. Michałowska
M. Baron-Puda
I. Kłóska
R. Marszowski, red.
T. Burzyński
A. Jankowski
J. Soboń
T. Wołowiec
D. Dryglas
A. Hadzik
G. Jankowski
Miejsce i rok wydania
Sopot 2009
Malbork 2010
Gospodarka Powiatu Malborskiego. Wnioski i rekomendacje
Malbork 2010
Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego
na lata 2010−2015
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie
bielskim
Rynek pracy Bytomia szanse i zagrożenia u progu XXI wieku
Prognozy rozwoju oraz oddziaływania turystyki na rynek pracy
oraz modernizację przedsiębiorstw w województwie śląskim
Malbork 2010
Bielsko Biała 2010
Katowice 2010
Kraków 2010
cd. tabeli na następnej stronie
209
Lp.
8 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
Autor/Autorzy
A. NitkiewiczJankowska
S. Marczyk
W. Marczyk
J. Pyka
A, Ziomek
M. Żemła
A. Maciejowska
K. Burzyńska
W. Burzyński
H. Handszuh
A. Staszewska
M. Romek
M. Wyrwicz
P. Krawczyk
J. Zdański, red.
M. Anacka
A. Doktorska
A. Gołoś
A. Grobelna
K. Kowalczyk
J. Malczyk
A. Maliszewska
K. Szczerbacz
J. Żaczkiewicz
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Prognozy rozwoju oraz oddziaływania turystyki na rynek pracy
oraz modernizację przedsiębiorstw w województwie śląskim
Kraków 2010
Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie
częstochowskim. Publikacja z badań
Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału
ludzkiego w województwie świętokrzyskim. Raport końcowy
Częstochowa 2010
Kielce 2010
cd. tabeli na następnej stronie
210
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
A. Piotrowska-Piątek,
red.
E. Kryńska, red. nauk.
Ł. Arendt
I. Kukulak-Dolata
I. Poliwczak
H. Sobocka-Szczapa
M. Nowicki, red.
8 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
J. Matuszek, red.
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
K. Markowski, red.
Z. Pastuszak, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim –
raport z realizacji zadania
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy. Wersja książkowa
Gospodarka polski prognozy i opinie. Raport nr 14
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Pomorska mapa zawodów
i umiejętności przyszłości
Analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w regionie bielskim
Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych
powiatach województwa lubelskiego
Miejsce i rok wydania
Kielce 2009
Warszawa 2010
Warszawa 2009
Gdańsk 2008
Bielsko-Biała 2006
Warszawa 2011
Prognozy zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych
powiatach województwa lubelskiego w podziale na wiek
Warszawa 2011
Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie
lubelskim
Warszawa 2011
Prognozy ogólnych trendów gospodarczych w województwie
lubelskim
Warszawa 2011
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny.
Studium empiryczne
Nasze problemy naszą szansą
Lublin 2011
Lublin 2010
cd. tabeli na następnej stronie
211
Lp.
8 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
Autor/Autorzy
R. Mącik
B. Romejko
K. Konefał
I. Świeczewska
A. Gajdos
M. Walczak
A. Urbaniak
D. Walczak
K. Okupska
M. Filipek, red.
E. Wojnicka, red.
M. Dąbrowska
D. Łazarz
M. Wargacki
W. Wagner, red.
E. Kryńska, red.
E. Kwiatkowski
B. Plawgo
A. Grabska
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Sosnowicz
J. Żynel-Etel
K. Leszko
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Lubelskie Obserwatorium Gospodarcze. Aktualne trendy
i prognozowane zmiany
Miejsce i rok wydania
Lublin 2010
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa lubelskiego
Kutno 2010
Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy
Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport I
Badanie sektora edukacji
Analiza trendów rozwojowych zachodzących na rynku pracy
w województwie podkarpackim
Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego.
Sektor budownictwa
Warszawa 2009
Rzeszów 2008
Rzeszów 2009
Rzeszów 2010
Białystok – Warszawa
2010
Białystok 2010
cd. tabeli na następnej stronie
212
Lp.
8 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
Autor/Autorzy
J. Konieczna-Sałamatin
A. Gendźwiłł
A. Stasik
B. Plawgo
A. Grabska
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Sosnowicz
J. Żynel-Etel
K. Leszko
B. Plawgo
A. Grabska
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Sosnowicz
J. Żynel-Etel
K. Leszko
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
B. Suchecki, red.
B. Suchecki
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji. Analiza popytu i podaży
pracy w województwie podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym
Miejsce i rok wydania
Białystok 2010
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów
wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor Call Center
Białystok 2010
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów
wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji
żywności leczniczej
Białystok 2010
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 2, Projekt
systemu, baza danych, model makroekonometryczny
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Warszawa 2004
Warszawa 2006
cd. tabeli na następnej stronie
213
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
8 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
A. Zagórowska
T. Sołdra-Gwiżdż
K. Szczygielski
B. Mazurek
C. Sadowska-Snarska
E. Kwiatkowski
A. Rogut
J. Socha
T. Kupczyk, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej
Prognozowanie popytu na pracę: elementy metodologii
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby
w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego
edukacyjne implikacje
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę
Rynek pracy a zmiany demograficzne dawnych województw
makroregionu południowego: dynamika, struktura, aspekty
przestrzenne, prognoza
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży
województwa opolskiego: stan i prognoza
Prognoza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analizy na podstawie
opinii pracodawców i danych agregatowych
Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia
na Dolnym Śląsku
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2000
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 2000
Warszawa 2000
Warszawa 2002
Warszawa 2002
Warszawa 2003
Katowice 2001
Opole 2007
Łódź 2008
Białystok 2005
Warszawa 2007
Wrocław 2006
cd. tabeli na następnej stronie
214
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
T. Kupczyk, red.
T. Kupczyk, red.
M. Mackiewicz i inni
M. Mackiewicz i inni
M. Mackiewicz i inni
M. Mackiewicz i inni
8 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
M. Mackiewicz i inni
P. Krajewski
M. Mackiewicz
M. Mazurek
J. Żurawska
R. Drozdowski
S. Borkowska
P. Bohdziewicz
S. Golinowska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia pracowników
przedsiębiorstw z Dolnego Śląska
Prognoza ogólnych trendów gospodarczych w województwie
mazowieckim
Zapotrzebowanie przemysłu na absolwentów szkolnictwa
zawodowego w województwie łódzkim
Zapotrzebowanie rolnictwa na absolwentów szkolnictwa
zawodowego w województwie łódzkim
Zapotrzebowanie sektora usług nierynkowych na absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim
Zapotrzebowanie sektora usług rynkowych na absolwentów
szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
w województwie łódzkim
Rozmiary i kierunki zapotrzebowania na kwalifikowane kadry
pracownicze w województwie opolskim (analiza stanu z elementami
prognozy): raport podsumowujący wyniki I etapu projektu
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Rynek pracy w makroregionie łódzkim: stan i perspektywy
Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim: stan obecny
i perspektywy rozwoju
Miejsce i rok wydania
Wrocław 2010
Wrocław 2011
Warszawa 2011
Łódź 2011
Łódź 2011
Łódź 2011
Łódź 2011
Łódź 2009
Opole 2001
Poznań 2002
Łódź 1994
Warszawa 2003
cd. tabeli na następnej stronie
215
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
B. Plawgo
C. Sadowska-Snarska
8 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
P. Dittmann
L. Cybulski
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
Z.M. Nowak
R. Rauziński
E. Kwiatkowski
A. Rogut
J. Socha
E. Kryńska, red.
M. Duczmal
D. Potwora
W. Potwora
A. Skowronek
A. Skowronek
J. Różański
D. Stawasz
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy w regionie podlaskim – stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na
wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Śląsk 2020: czynniki i strategie rozwoju
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analizy na podstawie
opinii pracodawców i danych agregatowych
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 1, Syntezy ekspertyz
Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr
kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania
oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy)
Lokalna strategia zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej na lata 2008−2015. Część ogólna
Lokalna strategia zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej na lata 2008−2015. Część szczegółowa
Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym
w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie
Miejsce i rok wydania
Białystok 2004.
Warszawa 2005
Wrocław 2006
Olsztyn 2006
Opole 2007
Warszawa 2007
Warszawa 2007
Opole 2008
Ruda Śląska 2008
Ruda Śląska 2008
Łódź 2009
cd. tabeli na następnej stronie
216
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
I. Mąkolska
R. Jończy
D. Rokita
P. Baranowski
A. Śliz
M.S. Szczepański
8 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
M. Kowalewski
J. Chodorski
S. Jarosz-Żukowska
K. Safin
R. Horodyński
C. Sadowska-Snarska
M. Mackiewicz
B. Urbaniak
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa
opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy
Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich
województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia
gospodarczego: stan i tendencje: raport z badań
Trendy na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa łódzkiego
Analiza procesów i determinant wpływających na zmianę struktury
gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian
Działalność publicznych szkół wyższych w Trójmieście w latach
2005−2009 a prognozowane zmiany demograficzne i potrzeby rynku
pracy
Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy:
raport końcowy
Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców
dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia
Rynek pracy w powiecie złotoryjskim − stan i perspektywy rozwoju
Poziom i struktura popytu na pracę w świetle badań podlaskich
pracodawców
Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy
opracowane w ramach projektu
Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się
zasobów pracy: badania dla Polski
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach
wiejskich
Miejsce i rok wydania
Opole 2009
Opole 2009
Łódź 2009
Opole 2010
Gdańsk 2010
Warszawa 2010
Wrocław 2010
Legnica 2010
Białystok – Warszawa
2010
Warszawa 2010
Łódź 2011
Warszawa 2010
cd. tabeli na następnej stronie
217
Lp.
8 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu
Autor/Autorzy
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
K. Dziugieł
P. Wójcik
J. Witkowski, red.
E. Kryńska, red.
A. Zagórowska, red.
K. Dziugieł
9
Biblioteka
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
C. Dziugieł
P. Bartkiewicz i inni
R. Drozdowski
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach
liczących powyżej 50 tys. mieszkańców
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
we Wrocławiu
Warszawa 2010
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
dolnośląskiego
Rynek pracy w województwie łódzkim: specyfika i uwarunkowania:
raport końcowy z realizacji projektu „Analiza lokalnego rynku pracy
– Diagnoza zawodów”
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie" Studia i Materiały, t. 2,
Synteza wyników badań i rekomendacje
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
wielkopolskiego
Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach
Warmia i Mazury 2020. Jaka droga do rozwoju?
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie
na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Warszawa 2010
Kutno 2007
Warszawa 2007
Opole 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Olsztyn 2010
Poznań 2002
Olsztyn 2006
cd. tabeli na następnej stronie
218
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
9 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
J. Kurkiewicz
I. Mąkolska
R. Jończy
D. Rokita
A. Zagórowska, red.
10
11
WUP Rzeszów
WUP
w Gdańsku
A. Mazur
M. Skrzek-Lubasińska
I. Kołodziejczyk
I. Anuszewska
A. Ślusarczyk
K. Podlejska
M. Filipek
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie−- Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 1, Syntezy ekspertyz
Prace z zakresu prognozowania
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa
opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy
Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich
województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia
gospodarczego: stan i tendencje: raport z badań
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Prognoza popytu na określone kwalifikacje na regionalnym
rynku pracy dla 5-letniej perspektywy w województwie
podkarpackim
Szanse i bariery zatrudniania w województwie pomorskim osób
w wieku 45+ − raport końcowy
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2007
Kraków 2008
Opole 2009
Opole 2009
Opole 2010
Kraków 2007
Gdańsk 2009
Migracje szansą województwa pomorskiego − wspieranie
pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy.
Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. z o.o.
Sopot 2009
cd. tabeli na następnej stronie
219
Lp.
12
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
Autor/Autorzy
M. Górski
T. Duchnowski
M. Kononowicz
J. Michałowska
K. Markowski, red.
I. Świeczewska
A. Gajdos
M. Walczak
A. Urbaniak
D. Walczak
K. Okupska
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Migracje szansą województwa pomorskiego − wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy.
Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. z o.o.
Migracje zarobkowe międzywojewódzkie mieszkańców województwa
pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Migracje zarobkowe wewnątrzwojewódzkie i międzypowiatowe
mieszkańców województwa pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Trendy gospodarcze istotne dla migracji w województwie pomorskim
− prognoza do 2020 roku
Rekomendacje dotyczące efektywnego kreowania kapitału ludzkiego
Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata
2010−2015
Gospodarka polski prognozy i opinie. Raport nr 14
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny. Studium
empiryczne
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa lubelskiego
Miejsce i rok wydania
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Malbork 2010
Warszawa 2009
Lublin 2011
Kutno 2010
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
cd. tabeli na następnej stronie
220
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
12 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
R. Drozdowski
C. Sadowska-Snarska
T. Kupczyk, red.
P. Krajewski
M. Mackiewicz
M. Mazurek
M. Mackiewicz
R. Drozdowski
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej
Prognozowanie popytu na pracę: elementy metodologii
Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego
edukacyjne implikacje
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 3, Prognozy
popytu na pracę w Polsce
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 4, SPPP
− podręcznik użytkownika
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę.
Raport końcowy, prognoza: potrzeby kadrowe przedsiębiorców
aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego
rozwoju regionu − diagnoza, prognoza, monitoring
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
w województwie łódzkim
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny: prognozy
opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Miejsce i rok wydania
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 2002
Warszawa 2002
Warszawa 2004
Warszawa 2005
Warszawa 2003
Poznań 2010.
Białystok 2005
Wrocław 2010
Łódź 2009
Warszawa 2011
Poznań 2002
Warszawa 2005
cd. tabeli na następnej stronie
221
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
P. Dittmann
L. Cybulski
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
Z.M. Nowak
R. Rauziński
E. Kryńska, red.
12 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
J. Różański
D. Stawasz
M. Mackiewicz
A. Karpiński
B. Urbaniak
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie
na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Śląsk 2020: czynniki i strategie rozwoju
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 1, Syntezy ekspertyz
Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym
w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie
Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy opracowane w ramach projektu
Przyszłość rynku pracy w Polsce
Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się
zasobów pracy: badania dla Polski
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach
wiejskich
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach
liczących powyżej 50 tys. mieszkańców
Miejsce i rok wydania
Wrocław 2006
Olsztyn 2006
Opole 2007
Warszawa 2007
Łódź 2009
Warszawa 2010
Warszawa 2006
Łódź 2011
Białystok – Warszawa
2003
Warszawa 2010
Warszawa 2010
cd. tabeli na następnej stronie
222
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
12 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
A. Zagórowska, red.
K. Dziugieł
C. Dziugieł
13
Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie" Studia i Materiały, t. 2,
Synteza wyników badań i rekomendacje
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
wielkopolskiego
Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach
Migracje szansą województwa pomorskiego − wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy.
Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. z o.o.
Migracje zarobkowe międzywojewódzkie mieszkańców województwa
pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Migracje zarobkowe wewnątrzwojewódzkie i międzypowiatowe
mieszkańców województwa pomorskiego − prognoza
do 2020 roku
Trendy gospodarcze istotne dla migracji w województwie pomorskim
− prognoza do 2020 roku
Rekomendacje dotyczące efektywnego kreowania
kapitału ludzkiego
Gospodarka Powiatu Malborskiego − jutro. Wczoraj−dziś−jutro.
Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2007
Opole 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Malbork 2010
cd. tabeli na następnej stronie
223
Lp.
13 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego
Autor/Autorzy
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
M. Górski
T. Duchnowski
M. Kononowicz
J. Michałowska
M. Baron-Puda
I. Kłóska
J. Zdański, red.
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne, jak również dostępne w Internecie
Gospodarka Powiatu Malborskiego. Wnioski i rekomendacje
A. Piotrowska-Piątek,
red.
E. Kryńska, red. nauk.
Ł. Arendt
I. Kukulak-Dolata
I. Poliwczak
H. Sobocka-Szczapa
K. Markowski, red.
E. Kryńska, red.
E. Kwiatkowski
Tytuł
Malbork 2010
Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego
na lata 2010−2015
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie
bielskim
Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie
częstochowskim. Publikacja z badań
Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim
– raport z realizacji zadania
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy. Wersja książkowa.
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny.
Studium empiryczne
Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim
Malbork 2010
Bielsko Biała 2010
Częstochowa 2010
Kielce 2009
Warszawa 2010
Lublin 2011
Białystok – Warszawa
2010
cd. tabeli na następnej stronie
224
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
B. Suchecki
A. Zagórowska
13 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego
T. Sołdra-Gwiżdż
K. Szczygielski
C. Sadowska-Snarska
E. Kwiatkowski
A. Rogut
J. Socha
T. Kupczyk, red.
T. Kupczyk, red.
T. Kupczyk, red.
T. Kupczyk, red.
P. Krajewski
M. Mackiewicz
M. Mazurek
M. Mackiewicz
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Rynek pracy a zmiany demograficzne dawnych województw makroregionu południowego: dynamika, struktura, aspekty przestrzenne,
prognoza
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży
województwa opolskiego: stan i prognoza
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analizy na podstawie
opinii pracodawców i danych agregatowych
Prognoza rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje
Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia
na Dolnym Śląsku
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia pracowników przedsiębiorstw z Dolnego Śląska
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
w województwie łódzkim
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny: prognozy
opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa
Warszawa 2006
Katowice 2001
Opole 2007
Białystok 2005
Warszawa 2007
Wrocław 2005
Wrocław 2006
Wrocław 2010
Wrocław 2011
Łódź 2009
Warszawa 2011
cd. tabeli na następnej stronie
225
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
J. Żurawska
S. Borkowska
P. Bohdziewicz
S. Golinowska
Zasoby biblioteczne, jak również dostępne w Internecie
Rozmiary i kierunki zapotrzebowania na kwalifikowane kadry
pracownicze w województwie opolskim (analiza stanu z elementami
prognozy): raport podsumowujący wyniki I etapu projektu
Rynek pracy w makroregionie łódzkim: stan i perspektywy
B. Plawgo
C. Sadowska-Snarska
13 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego
Tytuł
P. Dittmann
L. Cybulski
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
R. Jończy
D. Rokita
A. Śliz
M. S. Szczepański
M. Kowalewski
J. Chodorski
S. Jarosz-Żukowska
K. Safin
Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim: stan obecny
i perspektywy rozwoju
Rynek pracy w regionie podlaskim – stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na
wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich
województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia
gospodarczego: stan i tendencje: raport z badań
Analiza procesów i determinant wpływających na zmianę struktury
gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian
Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy:
raport końcowy
Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców
dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia
Rynek pracy w powiecie złotoryjskim − stan i perspektywy rozwoju
Miejsce i rok wydania
Opole 2001
Łódź 1994
Warszawa 2003
Białystok 2004
Warszawa 2005
Wrocław 2006
Olsztyn 2006
Opole 2009
Opole 2010
Warszawa 2010
Wrocław 2010
Legnica 2010
cd. tabeli na następnej stronie
226
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
R. Horodyński
C. Sadowska-Snarska
M. Mackiewicz
B. Urbaniak
13 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
K. Dziugieł
P. Wójcik
J. Witkowski, red.
E. Kryńska, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Poziom i struktura popytu na pracę w świetle badań podlaskich
pracodawców
Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy
opracowane w ramach projektu
Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się
zasobów pracy: badania dla Polski
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach
wiejskich
Miejsce i rok wydania
Białystok – Warszawa
2010
Warszawa 2010
Łódź 2011
Białystok – Warszawa
2003
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach
liczących powyżej 50 tys. mieszkańców
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
we Wrocławiu
Warszawa 2010
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
dolnośląskiego
Rynek pracy w województwie łódzkim: specyfika i uwarunkowania:
raport końcowy z realizacji projektu „Analiza lokalnego rynku pracy
– Diagnoza zawodów”
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 2, Synteza wyników badań i rekomendacje
Warszawa 2010
Kutno 2007
Warszawa 2007
cd. tabeli na następnej stronie
227
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
A. Zagórowska, red.
13 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Wrocławskiego
K. Dziugieł
C. Dziugieł
A. Leszczyńska
14
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
A. Antonowicz
P. Antonowicz
M. Czerwińska
B. Kamrowska
M. Wojtysiak
M. Górski
T. Duchnowski
M. Kononowicz
J. Michałowska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
wielkopolskiego
Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach
Migracje szansą województwa pomorskiego − wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy.
Raport z badania zrealizowanego przez PBS DGA Sp. z o.o.
Migracje zarobkowe zagraniczne mieszkańców województwa
pomorskiego − prognoza do 2020 roku
Rekomendacje dotyczące efektywnego kreowania kapitału ludzkiego
Gospodarka Powiatu Malborskiego− jutro. Wczoraj−dziś−jutro.
Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim
Miejsce i rok wydania
Opole 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Sopot 2009
Sopot 2009
Sopot 2009
Malbork 2010
Gospodarka Powiatu Malborskiego. Wnioski i rekomendacje
Malbork 2010
Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego
na lata 2010−2015
Malbork 2010
cd. tabeli na następnej stronie
228
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Baron-Puda
I. Kłóska
J. Zdański
14 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
A. Piotrowska-Piątek,
red.
E. Kryńska, red. nauk.
Ł. Arendt
I. Kukulak-Dolata
I. Poliwczak
H. Sobocka-Szczapa
M. Nowicki, red.
J. Matuszek, red.
I. Świeczewska
A. Gajdos
M. Walczak
A. Urbaniak
D. Walczak
K. Okupska
E. Wojnicka, red.
E. Kryńska, red.
E. Kwiatkowski
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie
bielskim
Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w subregionie
częstochowskim. Publikacja z badań
Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim
– raport z realizacji zadania
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy. Wersja książkowa.
Gospodarka polski prognozy i opinie. Raport nr 14
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Pomorska mapa zawodów
i umiejętności przyszłości
Analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w regionie bielskim
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa lubelskiego
Miejsce i rok wydania
Bielsko Biała 2010
Częstochowa 2010
Kielce 2009
Warszawa 2010
Warszawa 2009
Gdańsk 2008
Bielsko-Biała 2006
Kutno 2010
Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport I
Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim
Rzeszów 2008
Białystok – Warszawa
2010
cd. tabeli na następnej stronie
229
Lp.
14 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
Autor/Autorzy
A. Busłowski
G. Klamecka-Roszkowska
C. Sadowska-Snarska
M. Muczyński
M. Kowerski
D. Długosz
A. Busłowski
G. Klamecka-Roszkowska
C. Sadowsk-Snarska
M. Muczyński
M. Kowerski
D. Długosz
A. Busłowski
G. Klamecka-Roszkowska
C. Sadowska-Snarska
M. Muczyński
M. Kowerski
D. Długosz
A. Busłowski
G. Klamecka-Roszkowska
C. Sadowska-Snarska
M. Muczyński
M. Kowerski
D. Długosz
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza IV kwartał
2010, prognoza I kwartał 2011
Białystok 2011
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza III kwartał
2010, prognoza IV kwartał 2010
Białystok 2010
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza II kwartał
2010, prognoza III kwartał 2010
Białystok 2010
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza I kwartał
2010, prognoza II kwartał 2010
Białystok 2010
cd. tabeli na następnej stronie
230
Lp.
14 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
Autor/Autorzy
A. Busłowski
Z. Ejsmont
C. Sadowska-Snarska
M. Muczyński
M. E. Kapica
M. Kowerski
D. Długosz
A. Busłowski
Z. Ejsmont
C. Sadowska-Snarska
M. Muczyński
M. E. Kapica
M. Kowerski
D. Długosz
A. Busłowski
Z. Ejsmont
C. Sadowska-Snarska
M. Muczyński
M. E. Kapica
M. Kowerski
D. Długosz
A. Busłowski
Z. Ejsmont
C. Sadowska-Snarska
M. Muczyński
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza IV kwartał
2009, prognoza I kwartał 2010
Białystok 2010
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza III kwartał
2009, prognoza IV kwartał 2009
Białystok 2009
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza II kwartał
2009, prognoza III kwartał 2009
Białystok 2009
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza I kwartał
2009, prognoza II kwartał 2009
Białystok 2009
cd. tabeli na następnej stronie
231
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M.E. Kapica
M. Kowerski
D. Długosz
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
B. Suchecki, red.
B. Suchecki, red.
B. Suchecki
14 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
A. Karpiński
S. Paradysz
B. Penconek
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Podlaski Barometr Nastrojów Gospodarczych. Diagnoza I kwartał
2009, prognoza II kwartał 2009
Miejsce i rok wydania
Białystok 2009
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 2, Projekt
systemu, baza danych, model makroekonometryczny
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 1,
Podstawowa metodologia
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej
Prognozowanie popytu na pracę: elementy metodologii
Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010
(na podstawie projekcji zatrudnienia na ten rok opracowanej
w Zakładzie Ekspertyz i Obsługi Komitetu Prognoz „Polska w XXI
wieku" PAN: „Zmiany w makrostrukturze gospodarki w Polsce
do roku 2010")
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby
w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz
jego edukacyjne implikacje
Warszawa 2004
Warszawa 2003
Warszawa 2006
Warszawa 2000
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 2000
Warszawa 2000
Warszawa 2002
cd. tabeli na następnej stronie
232
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
Z. Strzelecki
A. Zagórowska
14 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
T. Sołdra-Gwiżdż
K. Szczygielski
B. Mazurek
R. Drozdowski
C. Sadowska-Snarska
E. Kwiatkowski
A. Rogut
J. Socha
Z.J. Szczakowski, red.
T. Kupczyk, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 3,
Prognozy popytu na pracę w Polsce
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 4, SPPP
− podręcznik użytkownika
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę
Rynek pracy a zmiany demograficzne dawnych województw
makroregionu południowego: dynamika, struktura, aspekty
przestrzenne, prognoza
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży
województwa opolskiego: stan i prognoza
Prognoza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim
Raport końcowy, prognoza: potrzeby kadrowe przedsiębiorców
aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego
rozwoju regionu − diagnoza, prognoza, monitoring
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analizy na podstawie
opinii pracodawców i danych agregatowych
Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku: od teorii
do praktyki − t. 2
Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia na
Dolnym Śląsku
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2002
Warszawa 2004
Warszawa 2005
Warszawa 2003
Katowice 2001
Opole 2007
Łódź 2008
Poznań 2010.
Białystok 2005
Warszawa 2007
Łódź 2005
Wrocław 2006
cd. tabeli na następnej stronie
233
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
T. Kupczyk, red.
P. Krajewski
M. Mackiewicz
M. Mazurek
M. Mackiewicz
J. Żurawska
R. Drozdowski
14 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
S. Borkowska
P. Bohdziewicz
S. Golinowska
E. Ciepucha
B. Plawgo
C. Sadowska-Snarska
P. Dittmann
L. Cybulski
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
w województwie łódzkim
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny: prognozy
opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa
Rozmiary i kierunki zapotrzebowania na kwalifikowane kadry
pracownicze w województwie opolskim (analiza stanu z elementami
prognozy): raport podsumowujący wyniki I etapu projektu
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Rynek pracy w makroregionie łódzkim: stan i perspektywy
Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim: stan obecny
i perspektywy rozwoju
Popyt na pracę w dużych i średnich przedsiębiorstwach województwa łódzkiego w 1998 roku oraz prognozy na rok 1999: na podstawie
wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Łodzi
Rynek pracy w regionie podlaskim – stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Miejsce i rok wydania
Wrocław 2010
Łódź 2009
Warszawa 2011
Opole 2001
Poznań 2002
Łódź 1994
Warszawa 2003
Łódź 1999
Białystok 2004
Warszawa 2005
Wrocław 2006
cd. tabeli na następnej stronie
234
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
E. Ciepucha
Z.M. Nowak
R. Rauziński
E. Kwiatkowski
A. Rogut
J. Socha
E. Kryńska, red.
14 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
M. Duczmal
D. Potwora
W. Potwora
J. Kurkiewicz
A. Skowronek
A. Skowronek
J. Różański
D. Stawasz
I. Mąkolska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na
wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań
ankietowych pracodawców: raport z badań
Śląsk 2020: czynniki i strategie rozwoju
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analizy na podstawie
opinii pracodawców i danych agregatowych
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 1, Syntezy ekspertyz
Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr
kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania
oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy)
Prace z zakresu prognozowania
Lokalna strategia zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej na lata 2008−2015. Część ogólna
Lokalna strategia zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej na lata 2008−2015. Część szczegółowa
Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym
w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa
opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy
Miejsce i rok wydania
Olsztyn 2006
Łódź 2006
Opole 2007
Warszawa 2007
Warszawa 2007
Opole 2008
Kraków 2008
Ruda Śląska 2008
Ruda Śląska 2008
Łódź 2009
Opole 2009
cd. tabeli na następnej stronie
235
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
R. Jończy
D. Rokita
P. Baranowski
M. Leńczuk
A. Michalska
M. Węgrzyn
A. Śliz
M.S. Szczepański
14 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
M. Kowalewski
J. Chodorski
S. Jarosz-Żukowska
K. Safin
R. Horodyński
C. Sadowska-Snarska
M. Mackiewicz
A. Karpiński
B. Urbaniak
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich
województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia
gospodarczego: stan i tendencje: raport z badań
Trendy na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa łódzkiego
Pracodawca − rynek − pracownik: raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009
Analiza procesów i determinant wpływających na zmianę struktury
gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian
Działalność publicznych szkół wyższych w Trójmieście w latach 2005−
2009 a prognozowane zmiany demograficzne i potrzeby rynku pracy
Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy:
raport końcowy
Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców
dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia
Rynek pracy w powiecie złotoryjskim − stan i perspektywy rozwoju
Poziom i struktura popytu na pracę w świetle badań podlaskich
pracodawców
Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy
opracowane w ramach projektu
Przyszłość rynku pracy w Polsce
Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się
zasobów pracy: badania dla Polski
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty makroekonomiczne i regionalne
Miejsce i rok wydania
Opole 2009
Łódź 2009
Kraków 2010
Opole 2010
Gdańsk 2010
Warszawa 2010
Wrocław 2010
Legnica 2010
Białystok – Warszawa
2010
Warszawa 2010
Warszawa 2006
Łódź 2011
Białystok – Warszawa
2003
cd. tabeli na następnej stronie
236
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
J. Witkowski, red
14 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Łódzkiego
E. K ryńska, red.
M. Nowicki, red
15
Biblioteka
Uniwersytetu
Gdańskiego
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
M. Mackiewicz
J. Stopolska
A. Szkudlarek
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
B. Suchecki, red.
B. Suchecki, red.
B. Suchecki
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy w województwie łódzkim: specyfika i uwarunkowania:
raport końcowy z realizacji projektu „Analiza lokalnego rynku pracy
– Diagnoza zawodów”
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie" Studia i Materiały, t. 2, Synteza wyników badań i rekomendacje
Trendy gospodarcze istotne dla migracji w województwie pomorskim
- prognoza do 2020 roku
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Pomorska mapa zawodów
i umiejętności przyszłości
Prognozy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych
powiatach województwa lubelskiego
Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie
lubelskim
Miejsce i rok wydania
Kutno 2007
Warszawa 2007
Sopot 2009
Gdańsk 2008
Warszawa 2011
Warszawa 2011
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Warszawa 1998
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 2, Projekt
systemu, baza danych, model makroekonometryczny
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 1, Podstawowa
metodologia
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Warszawa 2004
Warszawa 2003
Warszawa 2006
Warszawa 2000
cd. tabeli na następnej stronie
237
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
R. Drozdowski
15 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Gdańskiego
C. Sadowska-Snarska
M. Mackiewicz
R. Drozdowski
S. Borkowska
P. Bohdziewicz
B. Plawgo
C. Sadowska-Snarska
Z.M. Nowak
R. Rauziński
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego
edukacyjne implikacje
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 3,
Prognozy popytu na pracę w Polsce
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 4, SPPP
− podręcznik użytkownika
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę
Raport końcowy, prognoza: potrzeby kadrowe przedsiębiorców
aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego
rozwoju regionu − diagnoza, prognoza, monitoring
Popyt na pracę na lokalnym rynku pracy w Suwałkach
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny: prognozy
opracowane w ramach projektu, praca zbiorowa
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Rynek pracy w makroregionie łódzkim: stan i perspektywy
Rynek pracy w regionie podlaskim – stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Śląsk 2020: czynniki i strategie rozwoju
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2002
Warszawa 2002
Warszawa 2004
Warszawa 2005
Warszawa 2003
Poznań 2010
Białystok 2005
Warszawa 2011
Poznań 2002
Łódź 1994
Białystok 2004.
Warszawa 2005
Opole 2007
cd. tabeli na następnej stronie
238
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
M. Duczmal
D. Potwora
W. Potwora
J. Kurkiewicz
I. Mąkolska
R. Jończy
D. Rokita
15 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Gdańskiego
A. Śliz
M.S. Szczepański
M. Kowalewski
M. Mackiewicz
W. Milo, red.
B. Urbaniak
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie"
Studia i Materiały, t. 1, Syntezy ekspertyz
Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr
kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania
oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy)
Prace z zakresu prognozowania
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa
opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy
Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich
województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia
gospodarczego: stan i tendencje: raport z badań
Analiza procesów i determinant wpływających na zmianę struktury
gospodarczej Powiatu Wodzisławskiego oraz prognoza zmian
Działalność publicznych szkół wyższych w Trójmieście
w latach 2005−2009 a prognozowane zmiany demograficzne
i potrzeby rynku pracy
Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy:
raport końcowy
Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy
opracowane w ramach projektu
Prognozowanie i symulacje
Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się
zasobów pracy: badania dla Polski
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2007
Opole 2008
Kraków 2008
Opole 2009
Opole 2009
Opole 2010
Gdańsk 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Łódź 2002
Łódź 2011
Białystok – Warszawa
2003
cd. tabeli na następnej stronie
239
Lp.
15 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Gdańskiego
Autor/Autorzy
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
J. Stopolska
M. Mackiewicz
K. Dziugieł
P. Wójcik
J. Witkowski, red.
E. Kryńska, red.
A. Zagórowska, red.
K. Dziugieł
C. Dziugieł
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Zasoby biblioteczne
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach
wiejskich
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach
liczących powyżej 50 tys. mieszkańców
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy
we Wrocławiu
Warszawa 2010
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach
liczących poniżej 50 tys. mieszkańców
Warszawa 2010
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
dolnośląskiego
Rynek pracy w województwie łódzkim: specyfika i uwarunkowania:
raport końcowy z realizacji projektu „Analiza lokalnego rynku pracy
– Diagnoza zawodów”
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie" Studia i Materiały, t. 2,
Synteza wyników badań i rekomendacje
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa
wielkopolskiego
Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach
Warszawa 2010
Kutno 2007
Warszawa 2007
Opole 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
cd. tabeli na następnej stronie
240
Lp.
16
17
Biblioteka/
Adres
internetowy
Akademia
Pomorska
w Słupsku
Instytut Badań
na Gospodarką
Rynkową
Autor/Autorzy
E. Rydz, red.
M. Bildziukiewicz
A. Hildebrandt
M. Nowicki
P. Susmarski
J. Szomburg, Jr
M. Tarkowski
D. Trawicki
A. Hildebrandt
M. Nowicki
M. Peterlik
P. Susmarski
J. Szomburg, Jr.
M. Tarkowski
D. Trawicki
A. Hildebrandt
M. Nowicki
P. Susmarski
J. Szomburg, Jr.
M. Tarkowski
P. Zbieranek
M. Nowicki, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu
słupskiego i miasta Słupska
Miejsce i rok wydania
Słupsk 2009
Czynniki i mechanizmy zmian gospodarki i rynku pracy
województwa pomorskiego do roku 2020
Gdańsk 2010
Prognozy i scenariusze do roku 2020
Gdańsk 2010
Systemy inteligencji regionalnej jako odpowiedź na wyzwania
przyszłości
Gdańsk 2011
Wyzwania dla systemu edukacji wynikające z uwarunkowań
kształtujących strukturę gospodarki i rynek pracy powiatu
starogardzkiego do roku 2020
Gdańsk 2010
cd. tabeli na następnej stronie
241
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Baron-Puda
I. Kłóska
J. Matuszek, red.
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
B. Suchecki, red.
18
Biblioteka
Uniwersytetu
Śląskiego
A. Karpiński
S. Paradysz
B. Penconek
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Z. Strzelecki
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie
bielskim
Analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w regionie bielskim
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Miejsce i rok wydania
Bielsko Biała 2010
Bielsko-Biała 2006
Warszawa 1998
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 2, Projekt
systemu, baza danych, model makroekonometryczny
Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych
Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010:
(na podstawie projekcji zatrudnienia na ten rok opracowanej
w Zakładzie Ekspertyz i Obsługi Komitetu Prognoz „Polska w XXI
wieku" PAN: „Zmiany w makrostrukturze gospodarki w Polsce do
roku 2010")
Rynek pracy i popyt na pracę w modelach gospodarki narodowej
Prognozowanie popytu na pracę: elementy metodologii
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby
w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia
Nowe zawody oraz elastyczne formy zatrudnienia
Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania
popytu na pracę
Warszawa 2004
Warszawa 2000
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 1999
Warszawa 2000
Warszawa 2000
Warszawa 2002
Warszawa 2002
cd. tabeli na następnej stronie
242
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
B. Suchecki
T. Sołdra-Gwiżdż
K. Szczygielski
W. Wasilewski
R. Woskowicz
R. Drozdowski
18 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Śląskiego
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
Z.M. Nowak
R. Rauziński
J. Kurkiewicz
A. Skowronek
W. Milo, red.
A. Karpiński
B. Urbaniak
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 3,
Prognozy popytu na pracę w Polsce
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 4, SPPP
− podręcznik użytkownika
Przekrojowe prognozy popytu na pracę w Polsce na lata 2006−2010
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży
województwa opolskiego: stan i prognoza
Analiza i ocena stopnia dopasowania modelu kształcenia do potrzeb
rynku pracy w podregionie centralnym województwa śląskiego
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na
wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Śląsk 2020: czynniki i strategie rozwoju
Prace z zakresu prognozowania
Lokalna strategia zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej na lata 2008−2015. Część ogólna
Prognozowanie i symulacje
Przyszłość rynku pracy w Polsce
Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących
się zasobów pracy: badania dla Polski
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2004
Warszawa 2005
Warszawa 2006
Opole 2007
Katowice 2006
Poznań 2002
Olsztyn 2006
Opole 2007
Kraków 2008
Ruda Śląska 2008
Łódź 2002
Warszawa 2006
Łódź 2011
Białystok – Warszawa
2003
cd. tabeli na następnej stronie
243
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
E. Kwiatkowski
19
20
Biblioteka
Uniwersytetu
Białostockiego
Biblioteka
Uniwersytetu
Zielonogórskiego
P. Dittmann
L. Cybulski
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
R. Drozdowski
S. Borkowska
P. Bohdziewicz
P. Dittmann
L. Cybulski
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Gospodarka polski prognozy i opinie. Raport nr 14
Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie
na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych
oraz analiza makroekonomiczna obecnych i przyszłych potrzeb
rozwojowych Województwa Lubuskiego
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2009
Białystok–Warszawa
2010
Warszawa 2005
Wrocław 2006
Olsztyn 2006
Zielona Góra 2009
Warszawa 1998
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze
Rynek pracy w makroregionie łódzkim: stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie
na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Poznań 2002
Łódź 1994
Warszawa 2005
Wrocław 2006
Olsztyn 2006
cd. tabeli na następnej stronie
244
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
20 cd.
Biblioteka
Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Autor/Autorzy
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
A. Zagórowska, red.
W. Wagner, red.
21
22
23
Biblioteka
Uniwersytetu
Rzeszowskiego
Biblioteka
Uniwersytetu
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
Pedagogiczna
Biblioteka
Wojewódzka
w Łodzi
E. Kryńska, red.
J. Suchecka
B. Suchecki
Z.J. Szczakowski, red.
M. Maciejewska
H. Mizerek
J.H. Górniewicz
P. Baranowski
M. Kowalewski
L. Kuras
J. Stempień
J. Tokarski
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty
makroekonomiczne i regionalne
Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
Analiza trendów rozwojowych zachodzących na rynku pracy
w województwie podkarpackim
Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010
Miejsce i rok wydania
Białystok – Warszawa
2003
Opole 2010
Rzeszów 2010
Warszawa 1998
Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku:
od teorii do praktyki, t. 2
Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie
na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki:
raport z badań
Trendy na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa łódzkiego
Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy:
raport końcowy
Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010−2014
Łódź 2005
Warszawa 2003
Warszawa 2005
Olsztyn 2006
Łódź 2009
Warszawa 2010
Łódź 2010
cd. tabeli na następnej stronie
245
Lp.
24
Biblioteka/
Adres
internetowy
Biblioteka
Uniwersytetu
Kazimierza
Wielkiego
w Bydgoszczy
Autor/Autorzy
R. Drozdowski
B. Plawgo
C.Sadowska-Snarska
R. Horodeński, red.
C. Sadowska-Snarska
E. Kryńska, red.
25
Główna
Biblioteka
Pracy
i Zabezpieczenia
Społecznego
E. Kryńska, red.
I. Mąkolska
A. Ustrzycki
T. Kupczyk, red.
A. Krasnodębska
E. Kwiatkowski, red.
E. Kryńska, red.
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze
Rynek pracy w regionie podlaskim – stan i perspektywy
Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007−2013: prognozy
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty makroekonomiczne i regionalne
System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 2,
Projekt systemu, baza danych, model makroekonometryczny
/Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół
do Prognozowania Popytu na Pracę
Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym
i lokalnym rynku pracy
Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa
opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy
Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników
Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje
Badanie oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników, ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście zjawiska migracji
Popyt na pracę w województwie mazowieckim: analiza na podstawie
opinii pracodawców i danych agregatowych
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa
mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie” Studia i Materiały, t. 1, Syntezy ekspertyz
Miejsce i rok wydania
Poznań 2002
Białystok 2004
Warszawa 2005
Białystok – Warszawa
2003
Warszawa 2004
Warszawa 2010
Białystok 2010
Opole 2009
Opole 2007
Wrocław 2005
Opole 2009
Warszawa 2007
Warszawa 2007
cd. tabeli na następnej stronie
246
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
25 cd.
Główna
Biblioteka
Pracy
i Zabezpieczenia
Społecznego
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
M. Duczmal, red.
D. Kopycińska, red.
E. Kusideł,
A. Gajdos
1
http://www.efs.gov.
pl/AnalizyRaporty
Podsumowania/
baza_projektow
_badawczych_efs
E. Kusideł,
A. Gajdos
E. Kusideł,
A. Gajdos
M. Walczak
I. Świeczewska
U. Patelak
M. Centkowski
M. Otworowska-Kubiak
E. Gołaś
J. Redzimski
I. Świeczewska
Tytuł
Zasoby biblioteczne
Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego „Praca − Zatrudnienie − Szkolenie” Studia i Materiały, t. 2,
Syntezy wyników badań i rekomendacje
Rynek pracy województwa opolskiego do roku 2013 na tle prognozy
rozwoju gospodarki
Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów
Publikacje na stronach internetowych
Raport: Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych zjawisk
wpływających na gospodarkę i rynek pracy powiatu
starogardzkiego do roku 2020
Powiat starogardzki 2020 – trendy rozwojowe i projekcja zmian
gospodarczych
Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
w powiecie starogardzkim
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2007
Opole 2007
Szczecin 2005
Starogard Gdański 2009
Starogard Gdański 2010
Starogard Gdański 2010
Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim
korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje
w latach 2004–2009
Analiza aktualnego profilu technologicznego województwa
pomorskiego oraz zmiany w perspektywie do 2013 roku
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego
Analiza wyników badań ilościowych
Gdańsk 2010
Kutno 2009
Kutno 2009
cd. tabeli na następnej stronie
247
Lp.
1 cd.
Biblioteka/
Adres
internetowy
http://www.efs.gov
. pl/Analizy
Raporty
Podsumowania/
baza_projektow
_badawczych_efs
Autor/Autorzy
A. Gajdos
I. Świeczewska
A. Gajdos
P. Dębowski
A. Grzegorzewska
Ł. Kutyło
K, Okupska
M. Skrzyński
J. Syrda
M. Walczak
P. Wójcik
Tytuł
Publikacje na stronach internetowych
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego
Analiza wyników badań jakościowych
Poziom i struktura innowacji w województwie pomorskim i ich
wpływ na zmiany profilu specjalizacyjnego regionu. Raport z badań
Prognozy profilu gospodarczego województwa pomorskiego
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego
Miejsce i rok wydania
Kutno 2009
Kutno 2009
Kutno 2009
Kutno 2010
Kształcenie zawodowe w powiecie bytowskim. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Zawodowo kształcimy z głową”
Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji
oraz prognoza (Wyniki badań diagnostyczno-prognostycznych)
Raport z badania lokalnego rynku pracy w podmiotach z sektora MŚP
„Badanie świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010−2015”
− badanie wśród przedstawicieli ponadgimnazjalnych szkół
„Badanie świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010−2015”
− badanie wśród uczniów/uczennic ostatnich/przedostatnich klas
świętochłowickich szkół ponadgimnazjalnych
Sopot 2009
Katowice 2010
Kraków 2009
Olsztyn 2010
Olsztyn 2010
cd. tabeli na następnej stronie
248
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
H. Mizerek
P. Kamiński
M. Kamiński
1 cd.
http://www.efs.gov
. pl/Analizy
Raporty
Podsumowania/
baza_projektow
_badawczych_efs
P. Błędowski
P. Kubicki
K. Bojadżijewa-Wesołowska
M. Fedorczuk
Tytuł
Publikacje na stronach internetowych
„Badanie świętochłowickiego rynku pracy w latach 2010−2015”
− badanie wśród pracodawców
Raport ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców
Ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców. Raport z realizacji
I fazy badania
Diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki
rozwoju regionalnego rynku pracy. Podsumowanie wyników badań
Publikacja podsumowująca wyniki badań ilościowych
zrealizowanych w ramach projektu kształcenie ustawiczne
przepustką do kariery monitoring popytu na pracę w podregionie
ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego
Sytuacja społeczno-zawodowa pracowników ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników MSP
Plany zatrudnieniowe i potencjał pracowniczy zachodniopomorskich
pracodawców
Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa
zachodniopomorskiego
Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa
zachodniopomorskiego
Stan i prognoza rozwoju województwa zachodniopomorskiego
Miejsce i rok wydania
Olsztyn 2010
Warszawa 2009
Warszawa 2008
Olsztyn 2010
Kraków 2010
Szczecin 2010
Szczecin 2010
Olsztyn 2009
Szczecin 2008
Szczecin 2009
Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa
zachodniopomorskiego
Szczecin 2008
cd. tabeli na następnej stronie
249
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kryńska, red.
K. Konefał, red.
D. Śledź, red.
1 cd.
http://www.efs.gov
. pl/Analizy
Raporty
Podsumowania/
baza_projektow
_badawczych_efs
M. Sokołowski, red.
J. Tomczyk
A. Sieklicka
E. Wojnicka, red.
E. Wojnicka, red.
E. Wojnicka, red.
E. Wojnicka, red.
Tytuł
Publikacje na stronach internetowych
Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania
społeczno-gospodarcze
Obserwatorium lubelskiego rynku pracy
Raport końcowy z realizacji projektu badawczego
„Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych
– Diagnoza dla Miasta Mława”
Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku
pracy oraz prognoza tego zjawiska
Raport końcowy z realizacji badania lokalnego rynku pracy
w Powiecie Piotrkowskim i Powiecie m. Piotrków Trybunalski
Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia oraz analiza
i prognozowanie rozwoju rynku pracy w powiecie pajęczańskim
Perspektywy Opoczyńskiego Rynku Pracy Wyniki badań terenowych
przeprowadzonych wśród przedsiębiorców i dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego
Badanie rynku pracy powiatu łaskiego Raport z badania
Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego w opinii ekspertów
Strategiczna mapa regionu. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa łódzkiego
Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport II
Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport III
Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport IV
Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport V
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2010
Lublin 2010
Mława 2010
Tomaszów Mazowiecki
2010
Piotrków Trybunalski
2008
Pajęczno 2009
Opoczno 2009
Kraków 2008
Łódź 2010
Łódź 2010
Rzeszów 2009
Rzeszów 2009
Rzeszów 2009
Rzeszów 2009
cd. tabeli na następnej stronie
250
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Wojnicka, red.
T. Pomianek, red.
1 cd.
2
http://www.efs.gov
.pl/Analizy
Raporty
Podsumowania/
baza_projektow
_badawczych_efs
www.asmpoland.com.pl
B. Plawgo
A. Grabska
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Sosnowicz
J. Żynel-Etel
K. Leszko
B. Plawgo
M. Klimczuk
M. Citkowski
M. Juchnicka
A. Klimczuk
B. Plawgo
M. Klimczuk
K. Krot
M. Juchnicka
E. Kusideł
A. Gajdos
Tytuł
Publikacje na stronach internetowych
Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport VI
Rynek pracy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
Poradnik dla bezrobotnych wydanie IX, poszerzone i uaktualnione
Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego.
Sektor budownictwa
Miejsce i rok wydania
Rzeszów 2009
Rzeszów 2010
Białystok 2010
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów
wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor rehabilitacji
geriatrycznej
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów
wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor producentów
artykułów i sprzętu medycznego
Powiat starogardzki 2020 – trendy rozwojowe i projekcja zmian
gospodarczych
Białystok 2009
Białystok 2009
Starogard Gdański 2010
cd. tabeli na następnej stronie
251
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
E. Kusideł
A. Gajdos
M. Walczak
I. Świeczewska
U. Patelak
M. Centkowski
I. Świeczewska
2 cd.
www.asmpoland.com.pl
A. Gajdos
I. Świeczewska
A. Gajdos
P. Dębowski
A. Grzegorzewska
Ł. Kutyło
K, Okupska
M. Skrzyński
J. Syrda
M. Walczak
P. Wójcik
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Publikacje na stronach internetowych
Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
w powiecie starogardzkim
Starogard Gdański 2010
Analiza aktualnego profilu technologicznego województwa
pomorskiego oraz zmiany w perspektywie do 2013 roku
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego
Analiza wyników badań ilościowych
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego.
Analiza wyników badań jakościowych
Poziom i struktura innowacji w województwie pomorskim i ich
wpływ na zmiany profilu specjalizacyjnego regionu. Raport z badań
Prognozy profilu gospodarczego województwa pomorskiego
Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego
Kutno 2009
Kutno 2009
Kutno 2009
Kutno 2009
Kutno 2009
Kutno 2010
cd. tabeli na następnej stronie
252
Lp.
3
4
5
6
7
Biblioteka/
Adres
internetowy
http://www.pup.
ostrowiec.pl/pliki/
Porednictwo_
pracy/efs/raport pdf.
http://www.advance
-cg.com/pdf/
RAPORT.pdf
http://www.wupp
oznan.pl/att/
polityka/
opracowania/
Perspektywiczne
_zapotrzebowanie
_na_kadry_2007 2010.pdf
www.badaniarynku.pl
http://www.crzl.
gov.pl/projektymainmenu-5/rynek
-pracy-mainmenu52/projekt-14mainmenu-56
Autor/Autorzy
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Publikacje na stronach internetowych
Raport ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców
Warszawa 2009
Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki
– trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. Wielkopolskiego.
Raport z przebiegu badań wraz z wnioskami pobadawczymi
Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane
w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium
Poznań 2010
Poznań 2007
Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa
zachodniopomorskiego
II Raport. Wnioski z analizy dotychczasowych doświadczeń urzędów
pracy
Olsztyn 2009
Warszawa 2009
cd. tabeli na następnej stronie
253
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
M. Nowicki, red.
M. Nowicki, red.
8
9
www.midwig.
pomorskie.eu
http://www.
wup-katowice.
pl/badania_i_
analizy/wyniki_badan_i_
analiz /badania
http://www.wup.
kielce.pl
M. Nowicki, red.
P. Krajewski
M. Mackiewicz
E. Łaszkiewicz
A. Stefaniak
J. Stopolska
P. Gołębiowski
Tytuł
Publikacje na stronach internetowych
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Raport sektorowy −
Turystyka
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Raport sektorowy −
Budownictwo
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Raport sektorowy −
przemysł stoczniowy
Raport metodologiczny i analityczny: Mapa potencjału społeczno-ekonomicznego gmin województwa pomorskiego
Miejsce i rok wydania
Gdańsk 2007
Gdańsk 2007
Gdańsk 2007
Gdańsk 2010
Popyt na pracę oraz potrzeby szkoleniowe w województwie śląskim
w świetle ofert zatrudnienia portali internetowych
Katowice 2008
Raport z badania świętokrzyskich pracodawców w mieście Kielce
oraz powiecie pińczowskim i skarżyskim. Planowane zmiany
w strukturze zatrudnienia w IV kwartale 2010 roku oraz potrzeby
informacyjne pracodawców
Kielce 2010
cd. tabeli na następnej stronie
254
Lp.
10
11
Biblioteka/
Adres
internetowy
Autor/Autorzy
www.cds.krakow
www.wup.poznan
.pl
D. Śledź, red.
12
http://www.up.
gov.pl/index.php?
id=183
A. Czesla
Tytuł
Publikacje na stronach internetowych
Adekwatność kształcenia do potrzeb rynku pracy w ponadgimnazjalnych
szkołach zawodowych województwa świętokrzyskiego
Poziom przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku
pracy − wyniki porównawcze dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
Oczekiwania względem pracowników i prognoza przyjęć do pracy −
postawy pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego wobec problemów zatrudnienia absolwentów szkół o profilu
zawodowym
Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane
w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium
„Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie
wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności
przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy”
,,Inwestycja w kwalifikacje”. Badania rynku pracy w Powiecie
Braniewskim
„Rynek pracy w powiecie szczycieńskim. Badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców”
Popyt na pracę w opinii pracodawców Warmii i Mazur (Badania
sondażowe)
Miejsce i rok wydania
Kraków 2007
Kraków 2007
Kraków 2006
Poznań 2007
Poznań 2009
Braniewo 2007
Poznań 2009
Olsztyn 2006
cd. tabeli na następnej stronie
255
Lp.
12 cd.
13
14
15
16
17
Biblioteka/
Adres
internetowy
http://www.up.gov.
pl/index.php?id=1
83
http://
obserwatorium.
wup.poznan.pl
http://www.zog.
wup.pl
Autor/Autorzy
Publikacje na stronach internetowych
Prognoza zatrudnienia w wybranych sektorach oraz branżach
w województwie warmińsko-mazurskim
W. Dąbrowska
A. Górna-Kubacka
I. Kalemba-Fludra
http://www.wup.
pl/index.php?id=1
040
www.mpips.gov.
pl
http://www.
rynek-pracy.darr.pl/
UserFiles/ File/
aktualizacja%
2007_07_2006/
Prognoza_popytu
_na_prace_w_
wojewodztwie_
slaskim.pdf
Tytuł
B. Suchecki, red.
Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych
w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości
poprawy sytuacji
Raport z badania − procesy zmiany w kluczowych branżach regionu
Bieżący monitoring kluczowych procesów regionalnej gospodarki.
Celem badania jest diagnoza stanu regionalnej gospodarki
umożliwiająca podjęcie szybkich działań w przypadku wystąpienia
procesów dekoniunktury. Profile demograficzno-zawodowe
pracowników w województwie zachodniopomorskim
Informacja rządu na temat sytuacji i prognozowanych tendencji na
rynku pracy w 2006 r.
Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim
Miejsce i rok wydania
Olsztyn 2005
Poznań 2011
WUP w Szczecinie 2011
Szczecin 2010
Warszawa 2006
Katowice 2005
cd. tabeli na następnej stronie
256
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
18
http://www.innowacje.
dolnyslask. pl/index.
php? option =com_
content&view= article
&id=250:prognoza zapotrzebowania gospodarki-regionu-nasi-robocza-w-ukadziesektorowo-branowymi-kwalifikacyjnozawodowym-wwojewodztwiedolnolskim &catid
=64:raporty& Itemid=89
19
20
http://www.innow
acje.dolnyslask.pl
http://www.obser
watorium.dwup.pl
Autor/Autorzy
Tytuł
Publikacje na stronach internetowych
Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy
Analiza zapotrzebowania na kadry w branżach uznanych
za strategiczne dla dolnośląskiego rynku pracy
Struktura zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska a kierunki rozwoju dolnośląskiego rynku pracy
Miejsce i rok wydania
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Warszawa 2010
Prognoza w zakresie finansowych instrumentów wspierania rozwoju
regionalnego – analiza dotycząca trendów rozwojowych w zakresie
instrumentów finansowych. Raport końcowy
Przyszłość rynku pracy MSP w aglomeracji wrocławskiej − prognozy
i rekomendacje
Skrócone wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu
„Prognoza trendów zmian gospodarczych w powiecie wałbrzyskim
na lata 2010−2020 – projekt badawczy”
„Badania i analizy trendów rozwojowych oraz zmian na rynku pracy
województwa dolnośląskiego zachodzących w kontekście handlu
zagranicznego. Raport z przebiegu badań”
Warszawa/Wrocław 2009
Wrocław 2009
Wałbrzych 2009
Wrocław 2010
cd. tabeli na następnej stronie
257
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
21
http://www.
walbrzych.
obserwatorrynku.
pl/
22
23
24
http://www.efs.
gov.pl/Analizy
Raporty
Podsumowania
http://www.wcentr
umuwagi.pl
http://wszins.
tychy.pl
Autor/Autorzy
J. Krupowicz
R. Marszowski
D. Kwiatkowska
E. Ciotucha
U. Załuska
A. Czesla, red.
A. Czesla, red.
B. Pactwa, red.
P. Rojek-Adamek
Tytuł
Miejsce i rok wydania
Publikacje na stronach internetowych
Analiza rynku pracy w przekroju powiatowym i regionalnym
Szczawno-Zdrój 2010
Sondaż pracodawców województwa kujawsko–pomorskiego.
Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze
kwalifikacyjno-zawodowym
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie
kujawsko-pomorskim w 2009 roku – część prognostyczna
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie
kujawsko-pomorskim w 2007 roku – część II
Raport z badania: „Zawody deficytowe i nadwyżkowe
w województwie lubelskim − analiza i prognoza na lata 2011−2012”
Potrzeby i oczekiwania pracodawców odnośnie pożądanych
kwalifikacji i usług szkoleniowych w województwie lubelskim
Zapotrzebowanie kadrowe w województwie lubelskim − analiza
wyników badań ankietowych
Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie ryckim pod kątem
potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców
zainteresowanych zatrudnieniem osób posiadających określone
kwalifikacje zawodowe
Strategiczna mapa regionu. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa łódzkiego
Edukacja całożyciowa − kompetencje cywilizacyjne a regionalny
rynek pracy
Toruń 2010
Toruń 2010
Toruń 2008
Biskupiec 2011
Olsztyn 2011
Lublin 2009
Ryki 2009
Łódź 2010
Gliwice 2006
cd. tabeli na następnej stronie
258
Lp.
Biblioteka/
Adres
internetowy
25
www.pomorskiew
unii.pl
1
2
3
4
5
6
7
Autor/Autorzy
Tytuł
Publikacje na stronach internetowych
Stan i prognoza popytu na pracę w województwie pomorskim
w ujęciu krótko- i średniookresowym
Inne publikacje nie znalezione w zbiorach bibliotecznych i internetowych
T. Kusideł
Prognoza popytu na pracę (liczby pracujących)
A. Gajdos
w województwie warmińsko-mazurskim do roku 2009
B. Suchecki
T. Kusideł
Prognoza popytu na pracę (liczby pracujących)
A. Gajdos
w województwie śląskim do roku 2009
B. Suchecki
T. Kusideł
Prognoza popytu na pracę (liczby pracujących)
A. Gajdos
w województwie wielkopolskim do roku 2009
B. Suchecki
T. Kusideł
Prognoza popytu na pracę (liczby pracujących)
A. Gajdos
w województwie dolnośląskim do roku 2009
B. Suchecki
T. Kusideł
Prognoza popytu na pracę (liczby pracujących)
A. Gajdos
w województwie opolskim do roku 2009
B. Suchecki
T. Kusideł
Przekrojowe prognozy liczby pracujących w województwie lubuskim
A. Gajdos
na lata 2006−2010
Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – badanie zapotrzebowania na
zawody, kwalifikacje i umiejętności w ramach projektu pt. „Obserwatorium dolnośląskiego rynku pracy i edukacji” realizowanego w
ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego Przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy
E. Kusideł
Miejsce i rok wydania
Gdańsk 2004
Warszawa 2011
259
ISBN 978-83-61125-81-5
RYNEK PRACY I PROGNOZOWANIE POPYTU NA PRACĘ. ŚWIAT I POLSKA
„Podstawowym celem prowadzonych analiz było ukazanie zarówno prac badawczych,
poświęconych badaniom rynku pracy, jak i tych, które dotyczyły tworzenia systemu prognozowania popytu na pracę, przy równoczesnym określeniu dostępności publikacji, poświęconych
tego rodzaju badaniom w bibliotekach urzędów publicznych, szkół wyższych oraz instytucji.
Celem dodatkowym było natomiast zidentyfikowanie tych zjawisk, które mogą w przyszłości
oddziaływać na popyt na pracę w podziale na zawody. Jednocześnie, co należałoby podkreślić, dokonany został wybór publikacji, które zostały omówione w sposób bardziej szczegółowy, ponieważ jak wynika z przeprowadzonej kwerendy, zasoby bibliotek pod tym względem są
bardzo duże. Podstawowym kryterium doboru było wyznaczenie roku, który stanowił granicę
poszukiwań w bazach danych (2004 r.). Dodatkowymi kryteriami, mającymi na celu
skoncentrowanie się wyłącznie na najważniejszych z punktu widzenia dostępności i wagi
podejmowanych problemów, związanych z rynkiem pracy były:
– po pierwsze – wybór wyłącznie pozycji zwartych, stanowiących opracowania w formie
książkowej,
– po drugie – eksperckie podejście do problematyki badawczej, które umożliwiło dokonanie
wyboru i zdiagnozowanie zjawisk występujących na rynku pracy, co stanowić może istotny
czynnik, wpływający na wartość merytoryczną uzasadnień w opracowywanych w ramach
projektu diagnozach determinant oczekiwanego w przyszłości popytu na pracę,
– wreszcie po trzecie – uwzględnienie w opracowaniu przede wszystkim tych wcześniejszych
publikacji, które wydawały się ważne, ze względu na ich wartość poznawczą dla działań
projektu, związanych z prognozowaniem.
Pomimo tego, że opracowanie kwerendy nie było efektem działań empirycznych podjętych
w ramach realizowanego projektu, stanowiły one istotne ogniwo w całym procesie
analitycznym. Mają bowiem dużą wartość poznawczą dla prawidłowego zdiagnozowania
stosowanych do tej pory metod prognozowania zatrudnienia według zawodów i pozwalają na
pogłębienie posiadanej wiedzy na ten temat. Informacje uzyskane w ten sposób mają
charakter jakościowy. Dlatego też podczas ich analizy i doboru posługiwano się metodą
badania dokumentów.”
Ze wstępu
RYNEK PRACY
I PROGNOZOWANIE
POPYTU NA PRACĘ
ŚWIAT I POLSKA
SUPLEMENT
PIERWSZY
RAPORT I
Redakcja naukowa
Halina Sobocka-Szczapa
Iwona Kukulak-Dolata
Iwona Poliwczak
Agnieszka Smoder

Podobne dokumenty

Pobierz pełną wersję Raportu I

Pobierz pełną wersję Raportu I zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej. Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie instytucji rynku pracy poprzez dostarc...

Bardziej szczegółowo