Zapytanie ofertowe na Wykonanie przyłącza instalacji

Transkrypt

Zapytanie ofertowe na Wykonanie przyłącza instalacji
Kronospan OSB Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie Poland
tel. +48 77 4004 501
www.kronospanosb.pl
Zapytanie ofertowe na Wykonanie przyłącza instalacji tryskaczowej, hydrantowej,
kanalizacyjnej oraz instalacji wody dla potrzeb nowej linii technologicznej – 2-ga
linia Skrawarki i Korowarki dla Zakładu KRONOSPAN OSB w Strzelcach
Opolskich.
Inwestor
Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec
Miejsce instalacji
Kronospan OSB Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52
Termin składania ofert
20.10.2015
Termin realizacji zadania
Do ustalenia. Szacunkowy termin 01.2016
Strona 1 z 4
Kronospan OSB Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie Poland
tel. +48 77 4004 501
www.kronospanosb.pl
1. Opis istniejącej infrastruktury.
Inwestor posiada już jedną linię korowarki i skrawarki zlokalizowane w Fabryce płyt OSB w Strzelcach Opolskich. Zakres
prac wyszczególniono poniżej. Nowa linia będzie kopią już pracującej na terenie fabryki.
2. Ogólny zakres prac
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Wykonanie przyłącza instalacji wody do budynku Ostrzalni 2
Wykonanie zasilania w instalację tryskaczową budynek Flaker 2
Przerobienie instalacji hydrantowej
Wykonanie kanalizacji dla budynku Ostrzalnia 2
Badania i pomiary po montażowe (próby ciśnieniowe, potwierdzenia poprawnie wykonanych zgrzewów)
Uruchomienie instalacji
AD. 2a Szczegółowy zakres wykonania projektu budowlanego / wykonawczego
g. Inwestor dostarczy Dostawcy ogólne schematy w formacie dwg CAD 2004 w celu naniesienia powstałych
instalacji i przygotowanie do wykonaniu projektu budowlanego – branżowego.
h. Koordynacja po stronie Inwestora z pozostałymi branżami.
i. Dostawca przekaże wersję w wersji elektronicznej do akceptacji, po zatwierdzeniu należy przekazać 4
egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej
AD. 2b Szczegółowy zakres wykonania dokumentacji powykonawczej
j.
k.
l.
m.
Dostawca wykona dokumentację wg załączonego szablonu.
Jako załącznik dokumentacja musi zawierać pełne raporty z pomiarów instalacji elektrycznych
Dokumentacja musi zawierać deklaracje zgodności oraz certyfikaty użytych materiałów.
Dostawca dostarczy dokumentację w trzech egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej (PDF
oraz DWG) na CD.
n. Dostawca wykona dokumentację wg załączonego szablonu.
o. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji w formie elektronicznej przed odbiorem
technicznym wykonanych instalacji.
AD. 2c Szczegółowy zakres dotyczący wykonania przyłącza wody do budynku Ostrzalni 2
oraz budynku Flaker 2
 Przy istniejącej Korowarce posiadamy przyłącz wody rurą PE100 P10 SDR17 Dn63 zakończoną zaworem
kulowym.
 Należy wpiąć się w istniejącą instalację i doprowadzić ją w ziemi do budynku Ostrzalni 2 a następnie
wewnętrznie do budynku Flaker2
 W budynku Ostzralni 2 woda będzie wykorzystywana do celów higieniczno-sanitarnych (łazienka z WC)
natomiast w budynku Flaker 2 będzie ona wykorzystywana do procesu technologicznego (zakończona
zaworem kulowym, dalsze rozprowadzenie w gestii wykonawcy technologii).
 Instalacja wody przed wejściem do budynku musi posiadać zasuwę podziemną kołnierzową umożliwiającą
odcięcie budynku od zasilania w wodę.




Wejścia sieci do budynku prowadzone w tulejach ochronnych z pvc lub podobnego materiału
Przewody układane na podsypce piaskowej
Złącza zastosować w wykonaniu zgrzewów doczołowych oraz elektrooporowych.
Zastosowane kształek/kolanek/trójników itp. w formie pełnych odlewów
Strona 2 z 4
Kronospan OSB Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie Poland
tel. +48 77 4004 501
www.kronospanosb.pl
AD. 2c Szczegółowy zakres dotyczący wykonania przyłącza instalacji tryskaczowej do
budynku Ostrzalni 2 oraz budynku Flaker 2
 Układ pierścieniowy wykonany rurami Dn355 PE100 P16 SDR11 z zastosowaniem złącz doczołowych oraz
elektrooporowych.
 Kształtki w instalacji (kolana, trójniki itp.) muszą być dostarczane w formie pełnych odlewów.
 Sieć będzie zasilać podcentrale tryskaczową w budynku Flaker 2
 Podejście zakończyć tuleją kołnierzową PE z kołnierzem stalowym luźnym umożliwiającym włączenie się z
instalacją wewnętrzną tryskaczową. Podejście zakończyć w pionie ok 0,4 m od poziomu posadzki docelowej
budynku. Odległość od ściany ok 0,5 m.
 Instalacja tryskaczowa przed wejściem do budynku musi posiadać zasuwę podziemną kołnierzową
umożliwiającą odcięcie budynku od zasilania w wodę.




Odejście do budynku Ostrzalni 2 wykonać rurą Dn250 PE100 P16 SDR11
Ciśnienie w sieci 10 bar
Próba ciśnieniowa 15bar/24godz
Stosować materiały posiadające atesty CE, PZH, CNBOP (dopuszczone do stosowania na terenie Polski)
AD. 2d Szczegółowy zakres dotyczący wykonania przyłącza instalacji hydrantowej do
budynku Ostrzalni 2 oraz budynku Flaker 2
 Do obszaru Flakera 2 doprowadzony jest hydrant żeliwny zewnętrzny DN100, który należy dostosować do
planowanego rozmieszczenia linii technologicznej
 Instalację należy rozplanować i wykonać wg załączonej koncepcji, instalację zakończyć hydrantem
wewnętrznym (ciśnienie za reduktorem 6 bar)
 Instalacja hydrantowa przed wejściem do budynku musi posiadać zasuwę podziemną kołnierzową
umożliwiającą odcięcie budynku od zasilania w wodę.
 Ciśnienie w sieci 10 bar
 Próba ciśnieniowa 15bar/24godz
 Stosować materiały posiadające atesty CE, PZH, CNBOP (dopuszczone do stosowania na terenie Polski)
AD. 2d Szczegółowy zakres dotyczący wykonania przyłącza kanalizacji do budynku Ostrzalni 2


Koncepcja zakłada przyłączenie się nowoprojektowanej kanalizacji do istniejącej przebiegającej wzdłuż budynku
Flakera.
Całość prac związana będzie z rozbiórką płyty betonowej, wykonaniem kanalizacji oraz odtworzeniem płyty
betonowej służącej jako drogi wewnątrzzakładowe.
3. Wymagania dotyczące sprzętu/materiału
a.
Sprzęt/materiał dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być sprzętem nowym, nie używanym
(dostarczanym) wcześniej w innych projektach.
b. Sprzęt/materiał dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi posiadać świadczenia gwarancyjne
wspierane oficjalną gwarancją świadczoną przez producenta sprzętu, odpowiednie certyfikaty, deklaracje i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Strona 3 z 4
Kronospan OSB Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie Poland
tel. +48 77 4004 501
www.kronospanosb.pl
4.
Próby i badania pomontażowe


Instalacje hydrantową oraz tryskaczową należy wykonać wg wymagań i standardów VDS (próbi i badania
pomontażowe).
Wykonać wszystkie badania i próby wymagane polskim prawem i przepisami.
5. Gwarancja
a. Minimum 2 lata na urządzenia i dostarczany materiał, minimum 3 lata na wykonywane usługi
b. Prace przeprowadzić zgodnie z Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
6. Załączniki:
 Projekt Zagospodarowania Terenu (pdf)
 Projekt Zagospodarowania Terenu (dwg)
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.
Osoba kontaktowa
Łukasz Brodowski
[email protected]
tel. kom.: 518 285 170
Strona 4 z 4

Podobne dokumenty