Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie
Dom Dziecka w Tomisławicach
Tomisławice 16
98-290 Warta
Tomisławice, dn.06.08.2009 r.
Ogłoszenie
Dom Dziecka w Tomisławicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
na wykonanie robót budowlanych budynku Domu Dziecka.
Oferty proszę składać w sekretariacie Domu Dziecka w Tomisławicach do dnia
14.08.2009 r. do godz. 1000.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA:
I- demontaŜ skrzydeł drzwiowych- 11 sztuk.
II-
montaŜ
skrzydeł
drzwiowych
wewnętrznych
okleinowych-
płyta
HDF
wzmocnionych
w kolorze np. mahoń, olcha, calvados itp. z małą szybką do 0,20 m2, klamka, zamek
z wkładką bębenkową- 9 sztuk.
III- montaŜ skrzydeł drzwiowych łazienkowych wewnętrznych okleinowych- płyta
HDF wzmocnionych w kolorze np. mahoń, olcha, calvados itp. z małą szybką do 0,20
m2, klamka, zamek z wkładką bębenkową- 2 sztuki.
IV – malowanie ościeŜnic metalowych w kolorze skrzydeł drzwiowych.
Przedmiar robót
Lp.
1.
Podstawa
ustalenia
Opis robót
Jedn.
miary
Ilość
4
5
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1
2
1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2021018-03-050
2 wg nakładów
rzeczowych
Wacetob 2021025-01-020
3
Skrzydła drzwiowe wewn.1-dziel.pow.do 1,60
m2 oszklone szybą o pow.do 0,20m2,2-razy
malowane farbą ftal.d/grunt.i
ftal.nawierz.szklone kitem pokost./B.I.8/96/
OścieŜnice stalowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu
FD 1,malowane dwukrotnie na budowie
m2
17,20
szt
11,00