Kosynier-Bukowski-lipiec-2012

Komentarze

Transkrypt

Kosynier-Bukowski-lipiec-2012
Numer 7 (227) cena 2,0 zł (8% VAT) ISSN 1429-2742
MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ
LIPIEC 2012
W NUMERZE:
Kolejny etap kanalizacji
północnej części miasta
AMiCA wybrała Buk
– największe w kraju magazyny
wyrobów otwarte
Do nowego placu targowego
coraz bliżej
Wyniki testów gimnazjalistów
lepsze niż w ubiegłym roku
ZGK bogatszy o samochód
z Holandii
Marek Konwa
na Olimpiadzie w Londynie
Ostatnie przed wakacjami
decyzje bukowskich rajców
I Międzyszkolny Konkurs
Pięknego Czytania
Coraz więcej amatorów biegania
– udana impreza sportowa
wybrała
Dnia 27 czerwca br. oddano
do użytku największe w kraju
magazyny wyrobów AMICI Wronki
Do nowego placu
targowego coraz bliżej
Zespół Pogodnej Jesieni
zdobywcą pucharu Starosty
Sobótkowy wieczór
w Niepruszewie zgodnie
z polską tradycją
Nagrody i wyróżnienia
dla uczniów
Seniorzy XI raz na Świętej Górze
Poetycki wieczór w synagodze
Teatr cieni przewodnikiem
w świat baśni
O postępujących pracach
przygotowujących plac targowy
czytaj na str. 6
LIPIEC
Magazyn
wyrobów Amici
otwarty
Masz tylko jedno życie
Znajdź czas, by być szczęśliwym
WYJDŹ NA POWIETRZE
Wyrzuć wszystkie troski do śmieci,
a potem zacznij nucić.
Każdy człowiek ma prawo do urlopu,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
w których współczesne życie
ze swoim szaleńczym tempem
tak bardzo działa na nerwy.
Jeśli masz rozstrojone nerwy,
stajesz się nieprzyjemny
i nie do wytrzymania.
Wtedy nadchodzi najwyższy czas,
by wyjść na powietrze.
Zdejmij kaftan codziennych obowiązków,
Wyrzuć troski do rupieciarni.
Zrób przerwę, wylecz się sam,
wyjdź na zewnątrz.
Jeśli nieustannie obracasz się jak silnik,
wkrótce się wyczerpiesz.
Nasze szpitale dla nerwowo chorych
są już przepełnione.
Wyjdź zatem na powietrze.
Nie musisz koniecznie jechać na Karaiby.
Nie musisz też smażyć się na słońcu.
Nie musisz się zadłużać,
by wyjechać tak samo daleko jak twój sąsiad.
Idź do pobliskich lasów i na pobliskie pola.
Idź w góry lub nad morze.
Nic nie robić, uspokoić się, zacząć nucić.
Urlop znaczy odnaleźć radość
i nowe siły do jutrzejszych zadań.
Phil Bosmans
„Żyć każdym dniem”
„Miłość, muzyka i śpiew”
22 czerwca br. otwarciu wystawy Pawła Bonieckiego
towarzyszył koncert pieśni i poezji
„AMICA” W BUKU
Znany producent sprzętu AGD
- firma Amica, otworzyła oficjalnie
swój magazyn w Parku Przemysłowym
„Buk”. Uroczystość miała miejsce w dniu
27 czerwca 2012 r. AMICA ulokowała
swoje centrum dystrybucyjne w obiekcie
należącym do firmy GOODMAN.
Honory gospodarza pełnił pan Tomasz Dudek – wiceprezes zarządu Amici
ds. zakupów i logistyki. W okolicznościowym przemówieniu podkreślił, że
duży, centralny magazyn jest wynikiem
nowej strategii firmy. Amica chce być bliżej klienta, a ulokowanie bazy logistycznej w bardzo dobrze skomunikowanym
miejscu, tuż przy węźle autostrady A2
zapewni lepszą płynność i terminowość
dostaw do odbiorców końcowych. Już
teraz firma zasygnalizowała chęć dalszej rozbudowy. Burmistrz Buku pan
Stanisław Filipiak, składając życzenia
powodzenia w interesach powiedział, że
firma będzie funkcjonować w dobrym
towarzystwie 23 innych zakładów. Na
pamiątkę otwarcia tej znacznej inwestycji burmistrz uhonorował statuetkami
„Junka z Buku” wiceprezesa AMICA
pana Tomasza Dudka oraz dyrektora
firmy GOODMAN na Polskę – pana
Błażeja Ciesielczaka. Tuż po tym goście
obejrzeli krótką część artystyczną w wy-
konaniu grupy akrobatycznej Tango De
Roxanne. Po symbolicznym przecięciu
wstęgi goście zostali zaproszeni do zwiedzenia hali magazynowej.
Budowa obiektu trwała 9 miesięcy,
a oficjalne przejęcie magazynu przez
Amicę nastąpiło w dniu 15 marca 2012r.
i od tego czasu przez cały miesiąc trwała
przeprowadzka firmy z magazynu pod
Warszawą. Do tej operacji zaangażowano 461 tirów. Powierzchnia obiektu
w Parku Przemysłowym „Buk” wynosi
30.141 m², a wysokość hali składowania
sięga 10 metrów. To dokładnie tyle ile
potrzeba by zmieścić nawet 200.000
sztuk kuchni! Spedycja towaru odbywa
się przy pomocy 30 ramp załadowczych.
Dziennie załadowywanych i rozładowywanych jest do 85 samochodów lub
kontenerów. Operatorem logistycznym
na obiekcie jest firma Solid Logistics.
Magazyn pracuje na trzy zmiany, pięć
dni w tygodniu, obecnie zatrudnionych
jest w nim 47 pracowników.
Centrum logistyczne w Parku Przemysłowym „Buk” obsługuje przede
wszystkim rynek krajowy oraz czeski
i słowacki, a już wkrótce rynki niemiecki
i duński.
Hubert Wejmann
Wybieramy najpopularniejszego wójta, burmistrza
oraz gminę powiatu poznańskiego
„Głos Wielkopolski” ogłosił plebiscyt na najpopularniejszego wójta lub
burmistrza powiatu poznańskiego oraz
na cieszącą się największym uznaniem
mieszkańców gminę. Wśród 17 kandydatów znajduje się bukowski burmistrz
i nasza gmina.
Stanisław Filipiak
gmina Buk
SMS NWB.1
Wyślij sms-a pod
numerem 72355
Głosować na najpopularniejszego
wójta lub burmistrza oraz na „Gminę
na Plus” powiatu poznańskiego można
na dwa sposoby.
07 (227) lipiec’ 12
- Pierwszym jest głosowanie za pomocą SMS-ów
- Drugim sposobem jest głosowanie
przy pomocy kuponów, które publikowane będą na łamach „Głosu Wielkopolskiego” w poniedziałki, środy
i piątki.
Zachęcamy mieszkańców miasta
i gminy do głosowania na najpopularniejszego oraz na „Gminę na Plus”
powiatu poznańskiego.
Zwycięzcy otrzymają dyplomy, statuetki oraz listy gratulacyjne. „Gmina
na Plus” zdobędzie w ramach nagrody
kampanię promocyjną o wartości 20
tys. zł. Nasz burmistrz i bukowska
gmina mają numer 1. Pamiętaj wysyłając SMS.
Regulamin plebiscytu oraz lista
kandydatów znajduje się na stronie
www.gloswielkopolski.pl
Jak głosować?
Aby zagłosować należy wysłać
SMS pod numer72355 o treści NWB.
X (gdzie X oznacza numer wybranego burmistrza/wójta) lub o treści
GMINA.X (gdzie X oznacza numer
gminy). Jeden SMS to jeden oddany
głos. W odpowiedzi uczestnik otrzyma
potwierdzenie oddania głosu oraz kod
dostępu do e-wydania „Głosu Wielkopolskiego”. Koszt wysłania SMS-a
wynosi 2,46 zł z VAT. Głosowanie za
pomocą SMS-ów trwa od 29 czerwca
do 5 sierpnia do północy (z niedzieli
na poniedziałek).
strona Z OBRAD SESJI
W dniu 26 czerwca
w strażnicy OSP Buk
odbyła się XX sesja
Rady Miasta i Gminy
Buk.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XX sesji Rady Miasta
i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z dnia 29 maja 2012 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk
między sesjami.
2/ Ocena realizacji – raport z realizacji
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Buk w latach
2009-2011.
3/ Protokół nr 10/2012 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
i Gminy Buk w dniach 04, 05, 06 i 08
czerwca 2012 roku odbytego w Urzędzie miasta i Gminy Buk w sprawie
przeprowadzenia kontroli dotyczącej
skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich
w Buku.
4/ Protokół nr 11/2012 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
i Gminy Buk w dniu 11 i 12 czerwca
2012 roku odbytego w Urzędzie Miasta
i Gminy Buk w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej skargi na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
5/ Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Buk z wykonania
budżetu za 2011 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego:
a/ przedstawienie sprawozdania;
b/ przedstawienie informacji o stanie
mienia komunalnego;
c/ opinia Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta i Gminy Buk o wykonaniu
budżetu Miasta i Gminy Buk za 2011
rok wraz z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
d/ opinie Komisji Rady Miasta i Gminy
Buk o wykonaniu budżetu:
strona - Budżetu i Oświaty,
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Spraw Socjalnych;
e/ Uchwała Nr 0954/56/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
26 kwietnia 2012 roku w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Buk za 2011 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
f/ Uchwała Nr SO-0955/51/16/2012
Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk
w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
6/ Przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Buk.
7/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
8/ Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.
9/ Głosowanie nad wnioskiem Komisji
Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi
Miasta i
Gminy Buk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
III. Podjęcie Uchwał.
1/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2011 rok.
2/ Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu
wykonania budżetu za 2011 rok.
3/ Rozpatrzenie skargi na zachowanie dyrektora Szkoły Podstawowej
w Buku.
4/ Rozpatrzenie skargi na działalność
Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
5/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia
i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Wsparcie na starcie
– indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w gminie Buk” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
IV. Wolne głosy i zapytania.
V. Interpelacje i wnioski radnych.
VI. Komunikaty.
VII. Zakończenie.
Remont
ul. Dobieżyńskiej w Buku
Termin ukończenia prac remontowych na ul. Dobieżyńskiej został
określony 60 dni od podpisania umowy. Spodziewany finał prac powinien
nastąpić około połowy września br.
Powiat poznański na realizację tego
zadania przekaże 400.000 zł, a pozostałą część wynoszącą 167.860,40 zł
wyłoży gmina. Kwota 567.860,40 zł
uzyskana w przetargu jest mniejsza niż
zaplanowane początkowo 884.000 zł.
W związku z tym wiceprzewodniczący
Tomasz Plewa dopytywał o możliwości
przesunięć wolnych środków na inne
zadania. Odpowiedź: Nie ma możliwości przesunięcia środków, bo brak
pozyskania środków finansowych po
stronie dochodów. W najbliższym
czasie rada otrzyma radykalną korektę budżetu na 2012 r. Radny Adam
Kocik pytał, czy nie będzie kłopotów
z płatnościami dla podwykonawców
budujących drogę. Odpowiedź: Nie, bo
umowa zawarta została tylko z firma
STRABAG. Nie przewiduje się udziału
podwykonawców.
Dodatkowe patrole Policji
w wakacje
Kierownik Komisariatu Policji
w Buku Aleksander Florczak przekazał
radnym informacje o dodatkowych patrolach w okresie letnim. Płatne dyżury
opłacane z gminnej kasy będą odbywały się w soboty, w godzinach od 16:00
do 24:00 i w niedziele od godziny 12:00
do 20:00. Zadanie to będzie realizowane przez policjantów z Komisariatu
Policji w Buku w dni wolne od regulaminowej służby. Dodatkowych patroli
możemy się spodziewać szczególnie
w Niepruszewie na terenach rekreacyjnych przy plaży oraz w bukowskich
parkach i na stadionie przy ul. Sportowej. Policjanci zwrócą szczególną
uwagę na porządek, dewastacje mienia,
spożywanie napojów alkoholowych.
Patrole będą zarówno umundurowane
jak i nieumundurowane.
07 (227) lipiec’ 12
Absolutorium dla Burmistrza za wykonanie budżetu w 2011r.
Na ostatniej sesji radni udzielili
burmistrzowi Stanisławowi Filipiakowi absolutorium z wykonania budżetu
w 2011r. Przedstawiając sytuację gminnych finansów burmistrz zwrócił uwagę na kilka ważnych aspektów. Plan
dochodów został ustalony początkowo
na poziomie 46.632.994 zł, ale ostatecznie udało się wypracować dochody
w wysokości 45.033.821 zł. Większe
od spodziewanych były za to wydatki,
których suma urosła z planowanych
43.807.994 zł do 44.999.003 zł. W 2011r.
nie było planowanych wpływów dotacji unijnych, które trafiły do gminy dopiero na początku 2012r. Budżet gminy
nadal jest oparty na sprzedaży majątku
komunalnego. W 2011r. z tego źródła
gmina pozyskała 6.974.000 zł. Zadowa-
lające były natomiast przychody z tytułu podatku PIT, które w odniesieniu do
planowanej kwoty osiągnęły wskaźnik
107%. Również wysokość podatku CIT
płaconego przez firmy była satysfakcjonująca. Wskaźnik podatku CIT za 2011
r. wskazuje, że sytuacja lokalnych firm
była dobra. Na dzień dzisiejszy około
25% wpływów do budżetu gminy
stanowią podatki i opłaty lokalne. To
bardzo korzystna tendencja. Około 6
mln zł zapłaciły z tego tytułu lokalne
firmy, a dla porównania od osób fizycznych wpłynęły „tylko” 3 mln zł.
To jednoznacznie wskazuje, że gmina
zaczyna odczuwać pozytywne skutki
przyciągania nowych firm.
W 2011r. zrealizowano wiele kluczowych i kosztownych inwestycji.
Wśród nich takie jak m.in.: oczyszczalnia ścieków w Dobrej, sieć wodociągowa na ul. Otuskiej, systemy kanalizacji
sanitarnej w Buku i w Niepruszewie,
sala wiejska w Niepruszewie, rozbudowa przedszkola Hałabały, „Orlik
2012” w Dobieżynie, sprzęt pływający
dla wyposażenia mariny w Niepruszewie, samochody dla jednostek OSP
z Otusza i Daków Suchych. Po stronie
wydatków znalazły się także koszty
przygotowania dokumentacji na następujące przedsięwzięcia: kanalizacja
sanitarna w P.P. „Buk”, kanalizacja sanitarna w Buku – etap IV, centrum wsi
Dakowy Suche, chodnik na ul. Grodziskiej, oświetlenie na Michalinie.
Fundusze unijne na wyrównywanie
szans edukacyjnych
Skrzyżowanie przy Parku
Przemysłowym „Buk”
Burmistrz Stanisław Filipiak poinformował o podpisaniu
umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację
projektu pn. „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania
w klasach I-III SP w gminie Buk”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość dofinansowania
źródeł unijnych wyniesie 204.684,90 zł i pokryje 100% wydatków.
Zadanie będzie realizowane przez firmę zewnętrzną wyłonioną
w drodze przetargu. Radna Elżbieta Batura pytała jaka konkretna
pomoc otrzyma z tego tytułu gmina? Burmistrz odpowiedział, że
dodatkowe środki zostaną przekazane na dodatkowe zajęcia, zakupy
zestawów komputerowych i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla dzieci, które mają większe potrzeby edukacyjne. Radna
Alicja Króliczak interesowała się od czego zależą kwoty wsparcia
przypisane do poszczególnych szkół. Otrzymała odpowiedź, że kwoty te zostały skalkulowane na podstawie informacji od dyrektorów
poszczególnych placówek.
Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa pytał
o wyniki rozmów w sprawie groźby zamknięcia
skrzyżowania łączącego P.P. „Buk” z droga wojewódzką Nr 307. Z informacji burmistrza Stanisława Filipiaka wynika, że deklaracje finansowe
złożone przez zainteresowane firmy są znikome
i nie pozwalają na budowę ronda. Po sesji sprawa
ta była przedmiotem spotkania w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Zgodnie
z ustaleniami, temat ronda będzie przesunięty
w czasie, a ewentualne prace projektowe zostaną
powiązane z planowaną obwodnicą. Tymczasowo skrzyżowanie pozostanie otwarte przy
jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa.
ZGK bogatszy
o auto z Holandii
W dniach 14-17 czerwca gościła w Zakładzie Gospodarki Komunalnej delegacja z partnerskiej gminy Sint
– Michielsgestel. Goście przyjechali do Buku wraz z prezentem, którym stał się samochód marki Volkswagen LT.
Jest to już drugie auto tego typu, które przekazała nam
zaprzyjaźniona gmina. Mamy nadzieję, że będzie on służył mieszkańcom Miasta i Gminy Buk równie dobrze jak
poprzedni. A ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
07 (227) lipiec’ 12
strona Wieści
z Ratusza
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych
czy nności, w ydanych Zarządzeniach,
Opiniach, Postanowieniach, Decyzjach,
zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, ustawą o bezpośrednim
wyborze wójta, oraz innymi ustawami
kompetencyjnymi za okres od dnia 29
maja 2012roku do dnia 25 czerwca 2012
roku, złożona na sesji Rady w dniu 26
czerwca 2012 roku.
Mienie Komunalne.
1. Zatwierdził Protokół z przebiegu
przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Szewcach. Sprzedano działki:
- Nr 80/5 – 0,0974 ha – uzyskana
cena netto 45.550 zł.
- Nr 80/8 – 0,0852 ha – cena uzyskana netto 35 350 zł
2. Wydał Zarządzenie Nr 70/2012 z
dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
nieruchomości położonej w Buku
oznaczonej geodezyjnie jako działka
Nr 1088/2 o pow. 0,6941 ha z uwagi
na brak środków na ten cel w budżecie gminy.
3. Wydał Zarządzenie Nr 71/2012
z dnia 06 czer wca 2012 roku w
sprawie: sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 08 czerwca 2012 roku do
dnia 28 czerwca 2012 roku poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie MIG Buk, ogłoszenie w
prasie lokalnej oraz stronie internetowej gminy.
4. Zatwierdził Protokół z nieodbytego przetargu na sprzedaż nieruchomości – teren Parku Przemysłowego
Buk z uwagi na brak wadium – działka Nr 297/88 – 2,7856 ha.
5. Zatwierdził Protokół z nieobytego
przetargu na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych w Niepruszewie z uwagi na brak wadium.
strona W BUKU POWSTANIE TARGOWISKO
Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA
Przy obwodnicy miasta, tuż przy
podstacji pogotowia ratunkowego na
ul. Dworcowej, wyrośnie nowe miejskie targowisko. W dniu 14 czerwca br.
Burmistrz Stanisław Filipiak podpisał
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na
współfinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Gmina otrzyma pomoc
w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu lecz nie więcej niż
1 mln zł. Kosztorys zadania opiewa na
kwotę łączną 1.741.280,47 zł. Faktyczny
koszt zadania poznamy po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
Budowa obiektu zostanie przeprowadzona w latach 2012 - 2013r. Dofinansowanie na budowę lub modernizację
targowisk otrzymało łącznie tylko 13
wielkopolskich gmin. Dzięki realizacji
zadania zostaną stworzone warunki
dla rozwoju przedsiębiorczości dla
mieszkańców – rolników i producentów rolnych – gminy Buk i gmin
sąsiednich poprzez rozwój warunków
sprzedaży bezpośredniej. Dla tego celu
obligatoryjnie został wydzielony sektor
dla producentów rolnych i sprzedaży
płodów rolnych.
Po zakończeniu budowy, kupcy
przeniosą się na teren wyposażony
w estetyczne, zadaszone stragany
z prawdziwego zdarzenia. Powstaną
24 stoiska na łączną liczbę 48 stano-
wisk targowych o powierzchni 16,96
m² każde. Plac otrzyma nawierzchnię
z kostki brukowej, toalety, miejsca
postojowe. Całość uzupełnią elementy
małej architektury m.in. ławki, kosze
na śmieci, tablica i słup informacyjny,
stojaki rowerowe, lampy parkowe,
zdrój uliczny i portiernia. Obiekt
będzie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Z myślą o nich
szerokość przejścia pomiędzy straganami oraz toalety spełniać będą
odpowiednie standardy. Budowa targowiska wiąże się z uporządkowaniem
zieleni, polegającym na częściowej
wycince i usunięciu dziko rosnących
drzew i krzewów oraz zaprowadzeniu
w to miejsce uporządkowanej zieleni
izolacyjnej. Od strony ul. Jana Pawła
II powstaną dwa wejścia na teren targowiska, kolejna brama znajdować się
będzie przy ul. Dworcowej. Zgodnie
z umową o dofinansowanie targ czynny będzie minimum 4 dni w tygodniu.
Szczegółowy regulamin organizacyjny
ustali w późniejszym terminie Rada
Miasta i Gminy.
Dla zapewnienia bezpiecznego
przejścia dla pieszych przez obwodnicę, gmina czyni starania o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Jana
Pawła II (obwodnicy). Gmina wystąpiła do WZDW w Poznaniu o wydanie
warunków wykonania sygnalizacji.
07 (227) lipiec’ 12
UNIA DOFINANSUJE BUDOWĘ KANALIZACJI
W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA
Dobre wieści napłynęły z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego. Wniosek Miasta
i Gminy Buk w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa”, przeszedł
pozytywną ocenę merytoryczną.
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Buku
zdobył 17,76 pkt. co stanowi 68,31%
punktów możliwych do otrzymania
i został umieszczony na miejscu 8.
listy rankingowej. To niewątpliwy
sukces, bo do dofinansowania w skali
całego województwa zaklasyfikowano jedynie 14 projektów. Ostateczna
decyzja o wsparciu inwestycji zależy
do Zarządu Województwa.
Szacowany całkowity koszt zadania to 3.465.350 zł, z czego koszty
kwalifikowane wynoszą 2.821.097 zł.
Maksymalne dofinansowanie może
wynieść 85% kosztów kwalifikowanych tj. 2.397.932 zł. O ostatecznej
wysokości dofinansowania rozstrzygnie przetarg, który da odpowiedź na
pytanie jaki będzie faktyczny koszt
wykonania inwestycji.
Sieć kanalizacyjna będzie pobudowana na ulicach: Mury, Plac St.
Reszki, Św. Rocha (część), Browarna,
Tylna, Rzeźnicka, Plac Garncarski,
Zdrojowa, Szewska, Wąska, Bohaterów Bukowskich (część), Niegolewskich (część). W zasięgu kolektora znajdzie się 618 mieszkańców.
Szacunkowo, do nowego odcinka
kanalizacji spłynie dziennie 57,61m³
nieczystości. System zbudowany
będzie w technologii grawitacyjnej,
a na niewielkim odcinku ciśnieniowej. Do jego obsługi powstanie jedna
przepompownia na ul. Niegolewskich. Łącznie położonych zostanie
3.132,5m rur. Na tą liczbę składa się
długość samego kolektora oraz łączna
długość 144 szt. przyłączy. Realizacja
inwestycji zaplanowana jest na lata
2013 – 2014.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
07 (227) lipiec’ 12
6. Dokonał sprzedaży wycofanego
z eksploatacji samochodu pożarniczego marki Żuk na rzecz Gminy
Duszniki za kwotę 2 000 netto.
Jednostki organizacyjne.
1. Wydał Zarządzenie Nr 68/2012 z
dnia 30 maja 2012 roku w sprawie:
wprowadzenia procedury badania
poziomu satysfakcji klientów Urzędu
Miasta i Gminy Buk, wypracowanej
w ramach projektu „ Profesjonalny
Urząd – Program wsparcia administracji samorządowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Wydał Zarządzenia dotyczące inwentaryzacji:
Nr 74/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr 75/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania Stałej Komisji
Inwentaryzacyjnej
Nr 76/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie: sporządzenia okresowej
inwentaryzacji składników majątkowych.
Przetargi – Zamówienia publiczne.
1. Zatwierdził Protokół z otwarcia,
sprawdzania , porównywania oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie „przetargu nieograniczonego”
(powyżej 14 tys. euro i poniżej progu
unijnego) na Przebudowę ulicy Dobieżyńskiej – etap I (odcinek od ronda do
ul. Sokoła). Złożonych zostało 6 ofert.
Komisja Przetargowa uznała wszystkie
złożone oferty za ważne i przyjęte do
porównania. Przetarg wygrała firma:
STRABAG sp. z o.o. Pruszków za kwotę
567 860,40 zł brutto.
2. Zatwierdził udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 14 tys. euro i
poniżej progu unijnego) na realizację
zadania: Przebudowa drogi gminnej
Nr 234064P Dakowy Suche – Dobra
przy użyciu destruktu asfaltowego.
Wyznaczył termin składania ofert na
dzień 05 lipca 2012 roku. Termin realizacji zadania wyznaczył na dzień 31
sierpnia 2012 roku.
strona Zdrowie.
1. Zatwierdził Protokół z posiedzenia
komisji opiniującej oferty na realizatorów programów zdrowotnych w
ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki raka
prostaty dla mężczyzn z roczników
od1950 do 1960 roku zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Buk w ilości
150 szt. Wpłynęły 2 oferty. Konkurs
wygrał: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań za cenę
jednostkową 120 zł za jedno badanie.
KGW Buk-Wielkawieś
w Niechorzu
W dniach od 18 do 21 czerwca przebywały w Niechorzu członkinie KGW
Buk-Wielkawieś. Pobyt nad polskim morzem pozwolił na zasłużony odpoczynek, umożliwił także wzajemne poznanie się. Niestety, wszystko co miłe, za
krótko trwa.
Jednostki pomocnicze.
1. Wydał Zarządzenie Nr 73/2012 z
dnia 18 czerwca 20012 roku w sprawie:
zwołania zebrania wiejskiego sołectwa
Otusz oraz wyznaczenia miejsca i terminu jego odbycia w celu dokonania
wyborów uzupełniających do składu
rady sołeckiej. Wyznaczył termin na
dzień 12 lipca 2012 roku.
Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
1. Zatwierdził Protokół z posiedzenia
Komisji opiniującej w nioski o dofinansowanie zadań publicznych w 2012
roku, zgodnie z rocznym Programem
Współpracy na 2012 rok – Priorytet II
– Krajoznawstwo dzieci i młodzieży
– Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
Wydał Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia
13 czerwca 2012 roku w tej sprawie.
Dotacje przyznano:
- Parafia Buk – 3 000 zł
- ZHP Buk – (Kosarzyska) - 13 000 zł
- ZHP (Rybojedzko) – 4 000 zł
WRPO 2007 – 2013.
1. Informuję, że wniosek Miasta i
Gminy Buk – Budowa kanalizacji
sanitarnej w północnej części miasta
Buk (etap IV) w ramach działania 3.4
– Gospodarka wodno – ściekowa, w
wyniku oceny merytorycznej otrzymał
wynik pozytywny. Projekt uzyskał
łącznie 68,31% maksymalnej liczby
punktów możliwej do uzyskania i został umieszczony na liście rankingowej.
Ostateczna decyzja co do finansowania
zadania należy do Instytucji Zarządzającej WRPO – Zarządu Województwa
Wielkopolskiego. Wartość zadania 3
465 350 zł, Koszty kwalifikowane 2 821
097, Środki EFRR 2 397 932 zł tj. 85%
strona Znad morza
Bukowskie Amazonki dbają tez
o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Od 15 do 21 maja br. wyjechały na
pobyt szkoleniowo-integracyjny do
Ośrodka Wypoczynkowego PANORAMA w Ustroniu Morskim. Ośrodek
położony blisko morza, nie trzeba było
pokonywać dużych odległości. Panie
zwiedzały okolice, brały udział w spotkaniach organizowanych przez ośro-
dek, wychodziły na spacery z kijkami,
no i oczywiście codzienna gimnastyka.
Nie zapomniały też o szczególnym
jubileuszu kol. Marii Ziemek – 25leciu pożycia małżeńskiego z mężem
Maciejem. Po kilkudniowej morskiej
atmosferze i wypoczynku wróciły do
swej codzienności.
J.S.
07 (227) lipiec’ 12
Czytanie bogactwem duszy
I Międzyszkolny Konkurs
Pięknego Czytania
Dnia 13 czerwca 2012 r. o godz.
10.00 w auli Gimnazjum im. płk. K.
Zenktelera w Buku odbył się I Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania pt. „Czytanie bogactwem duszy”
pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Buk pana Stanisława Filipiaka
i Dyrektora Gimnazjum w Buku pana
Jarosława Sznycera. Przedsięwzięcie
prowadziła pani Maria Ostańska - bibliotekarz z Gimnazjum w Buku we
współpracy z panią Grażyną Kwaśniewską - psychologiem.
W konkursie uczestniczyły następujące szkoły:
1. Gimnazjum w Baranowie reprezentowały:
- Beata Bylińska, Katarzyna Lesińska,
Julia Gałęska
2. Gimnazjum w Grzebienisku:
- Zuzanna Dobska, Monika Bździak,
Julia Królik
3. Gimnazjum w Opalenicy:
- Anna Piaskowska, Krzysztof Hemmerling, Daria Tomaszewska
4. Gimnazjum w Buku:
- Aleksandra Bździel, Joanna Konieczna, Eliza Ryks
Skład jury był następujący:
Przewodnicząca jury - pani Lidia Targosz - Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Buku
p. Grażyna Wodała i p. Hanna Łobza
- metodycy ds. bibliotek szkolnych
p. Hubert Wejmann - redaktor Kosyniera Bukowskiego
p. Wiesława Swidurska - nauczyciel
07 (227) lipiec’ 12
języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Buku
p. Agnieszka Gabryelska - nauczyciel
języka angielskiego - juror w II etapie
konkursu
W I etapie uczestnicy prezentowali
wybrany przez siebie utwór poetycki
(W. Szymborskiej lub K. K. Baczyńskiego) oraz fragment prozy z wybranych pozycji literatury podróżniczo
- przygodowej (W. Cejrowski, M.
Wojciechowska, A. Fiedler, B. Pawlikowska).
W II etapie należało odczytać
przygotowany przez organizatorów
krótki artykuł.
Jury po burzliwych obradach,
podkreślając trudność wyboru, przyznało:
I miejsce, tytuł Mistrza Pięknego Czytania oraz Statuetkę Junka z Buku
Katarzynie Lesińskiej z Gimnazjum
w Baranowie,
II miejsce zajęła Julia Gałęska także
z Gimnazjum w Baranowie,
III miejsce przypadło Aleksandrze
Bździel z Gimnazjum w Buku,
IV miejsce zajęła Joanna Konieczna
z Gimnazjum w Buku.
Nagrody i pamiątkowe dyplomy
wszystkim uczestnikom wręczyła
pani wiceburmistrz Aleksandra Wawrzyniak i dyrektor Gimnazjum pan
Jarosław Sznycer.
G. Kwaśniewska
M. Ostańska
kosztów kwalifikowanych. Realizacja
zadania 2013-2014. Zakres rzeczowy
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mury, Plac St. Reszki, Św.
Rocha część, Browarna, Tylna, Rzeźnicka, Plac Garncarski, Zdrojowa, Szewska, Wąska, Bohaterów Bukowskich
część, Niegolewskich część. Zadanie
powyższe zostało zakwalifikowane do
dofinansowania.
PROW 2007 – 2013.
1. Podpisał Umowę na dofinansowanie
realizacji zadania inwestycyjnego p.n.
Budowa Targowiska Gminnego wraz
z infrastrukturą techniczną w Buku.
Wartość zadania 1 741 280,47 zł brutto.
Koszty kwalifikowane 1 415 675,18.
Kwota dofinansowania 75 % kosztów
kwalifikowanych nie więcej niż 1,0
mln zł. Termin realizacji zadania 2012
– 2013 i będzie uzależniony od możliwości finansowych budżetu Miasta i
Gminy Buk, a także czy będzie istniała
możliwość uzyskania pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zadania
przez budżet Państwa w BGK.
Inwestycje – Remonty.
1. Zatwierdził Protokół z przeglądu
gwarancyjnego (rocznego) inwestycji
p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buk i Wielkawieś – etap III.
Wyznaczył termin usunięcia usterek na
dzień 29 czerwca 2012 roku.
2. Zatwierdził Protokół z przeglądu
gwarancyjnego ( rocznego) inwestycji
p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z PVC w Niepruszewie – gmina Buk
– etap I. Wyznaczył termin usunięcia
usterek na dzień 27 lipca 2012 roku.
3. Zatwierdził Protokół z odbioru
końcowego (3 letniego) inwestycji p.n.
Dostawa i montaż 3 separatorów (Nr
1,2,3) na istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej w Buku. Nie stwierdzono
usterek w wykonanym zadaniu.
4. Zatwierdził Protokół z odbioru
końcowego (3 letniego) inwestycji
pn. Budowa oświetlenia drogowego
Wielkawieś ul. Różana, Wrzosowa,
Fiołkowa. Nie stwierdzono usterek w
wykonanym zadaniu.
5. Zatwierdził Protokół z odbioru
końcowego (3 letniego) inwestycji p.n.
Remont chodnika ul. Sportowa - część.
Nie stwierdzono usterek w wykonanym zadaniu.
strona 6. Zatwierdził Protokół z przeglądu
gwarancyjnego (2 letniego) inwestycji
p.n. Budowa boiska sportowych wraz
z zapleczem socjalnym w ramach kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012,
oraz przebudową boiska piłkarskiego
o nawierzchni naturalnej i trybuny
ziemno – betonowej w Niepruszewie. Ustalił termin usunięcia usterek
na II kwartał 2013 roku z uwagi na
możliwość wystąpienia podobnych
usterek – spękania na łączeniach płyt
w szatniach.
7. Zatwierdził Protokół z przeglądu
gwarancyjnego (2 letniego) inwestycji
pn. Budowa Szkoły Zawodowej w Buku.
Ustalił termin usunięcia stwierdzonych usterek na różne terminy z uwagi
na funkcjonowanie obiektu.
Sprawy różne.
1. Odwiedził i odznaczył Medalami
przyznanymi przez Prezydenta RP „
Za długoletnie pożycie małżeńskie”
– Jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego: Czesława i Jerzy Kubiak – Niepruszewo
2. Brał udział w spotkaniach, uroczystościach, naradach:
- z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w Kórniku
- Szkoleniu Rady Programowej LGD
Źródło
- Rady Sołeckiej wsi Dakowy Suche
- Dniu Patrona Gimnazjum – Z-ca
Burmistrza
- Dniu Patrona SP Dobieżyn – Z-ca
Burmistrza
- Spotkaniu z firmami z Parku Przemysłowego Buk w sprawie zamknięcia
skrzyżowania drogi gminnej z drogą
307 oraz odbył w tej sprawie konsultacje z władzami Województwa Wielkopolskiego.
- Zakończeniu roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej
- Radzie Pedagogicznej SP Buk w celu
wręczenia nominacji P. Kamili Kaseja
– Dyrektorowi SP Buk od dnia 01
września 2012 roku.
- posiedzeniu Zarządu oraz Rady
Programowej LGD Źródło w związku
z kolejnym naborem wniosków
- zebraniu wiejskim Sołectwa Otusz
Stanisław Filipiak
Burmistrz
strona 10
Herby miast polskich
Różne są pasje ludzi ciekawych życia i świata.
Starają się robić bądź zbierać najróżniejsze rzeczy.
Pan Marek Rutkowski z Sierakowa z pasją zbiera
małe herby miast polskich. Jego kolekcja obecnie
liczy ponad 200 herbów. Do końca bieżącego roku
planuje zakończyć zbieranie herbów.
Wystawę kolekcjonerską autorstwa p. Marka
można obejrzeć w Bukowskiej Czytelni. Zapraszamy.
Panu Markowi życzymy realizacji marzeń.
J.S.
07 (227) lipiec’ 12
Barierom stop
Uroczystą paradą wszystkich uczestników dziesiątego
Festynu Integracyjnego „Barierom Stop”, któremu patronuje Starosta Poznański, Jan Grabkowski, rozpoczęła się
impreza w dniu 26 czerwca w Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach.
Rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, dlatego
myślą przewodnią tegorocznego Festynu była „Olimpiada
pokoleń”. Adresatami imprezy były osoby z różnych względów zagrożone wykluczeniem społecznym. Głównie osoby
starsze, osoby z różną niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, wychowankowie placówek opiekuńczych.
W walce o Puchar Starosty Poznańskiego tym roku
wzięło udział 27 drużyn reprezentujących Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka
oraz stowarzyszenia rządowe i pozarządowe, skupione na
terenie Wielkopolski.
Kilkuminutowe show otwierające „Olimpiadę pokoleń”
nawiązujące swoją treścią do antycznych dyscyplin olimpijskich zakończyło się uroczystym ślubowaniem sportowca,
zapaleniem olimpijskiego znicza oraz wypuszczeniem
w niebo ponad pół tysiąca balonów uwolnionych z olbrzymich kół olimpijskich – symbolu
igrzysk. Następnie
głos zabrał przybyły na imprezę Starosta Poznański,
Jan Grabkowski.
Naszą uroczystość zaszczycili
swoją obecnością
byli olimpijczycy:
Izabella Dylewska
07 (227) lipiec’ 12
- polska zawodniczka uprawiająca kajakarstwo, Robert
Maćkowiak - polski lekkoatleta, Marek Łbik – polski kajakarz i kanadyjkarz.
Pierwszą częścią festynu był koncert w wykonaniu
muzyków z Formacji „Drum Work”, która propaguje i gra
etniczną muzykę perkusyjną, Marzeny Scholz –poznańskiej
wokalistki, Joanny Jurgi – młodej wokalistki z Dopiewa,
która zdobywa I miejsca i wyróżnienia podczas przeglądów
i konkursów wokalnych oraz Marty Podulki - poznańskiej
wokalistki, laureatki 3 miejsca IV edycji programu “Mam
Talent” oraz uczestniczki I edycji programu” X-Factor”.
Po koncercie rozpoczęła się rywalizacja wszystkich
drużyn w konkurencjach sportowo- sprawnościowych
przygotowanych z myślą o temacie tegorocznego festynu.
Uczestnicy rzucali oszczepem, zamieniali się w wioślarzy i maratończyków oraz skakali w dal. Podnosili
ciężary, brali udział w konkurencji pchnięcia kulą oraz
Speed badmintona. W międzyczasie zaproszeni sportowcy
prezentowali swoje medale olimpijskie, a chętnym rozdawali
autografy.
Otrzymując punkty za wykonanie zadania, każda drużyna miała szanse na zdobycie nagrody głównej. Jednak
zwycięzca może być tylko jeden i Puchar Starosty Poznańskiego powędrował w tym roku do Domu Dziennego
Pobytu „Pogodna Jesień” z Buku.
Jak na początku imprezy podkreślił Jan Grabkowski,
wszyscy są zwycięzcami i tak naprawdę chodzi tylko o dobrą zabawę i miłe spędzenie czasu. Dlatego na zakończenie
każdy uczestnik otrzymał z rąk sportowca olimpijskiego
Roberta Maćkowiaka i Marty Podulki pamiątkowy złoty
medal, a Starosta Tomasz Łubiński wręczył pamiątkowy
dyplom i nagrodę dla każdej drużyny.
Dopiero na sam koniec zaświeciło nad nami słońce,
które swoimi promieniami rozświetliło kolorowe czapeczki
na głowach wszystkich uczestników tegorocznego Festynu
Integracyjnego „Barierom Stop”.
DPS w Lisówkach
strona 11
Wyniki testów gimnazjalnych
W dniach 24-26.04.2012r. uczniowie Gimnazjum pisali egzamin
gimnazjalny. W Gimnazjum w Buku
do egzaminu przystąpiło 160 uczniów
klas trzecich. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy egzamin został
przeprowadzony w nowej formie. Przez
trzy dni uczniowie pisali kolejne części
egzaminu przy czym każda część podzielona była jeszcze na dwa oddzielne
testy. Pierwszego dnia część humanistyczna podzielona na język polski
oraz historię i wiedzę o społeczeństwie,
drugiego dnia część matematyczno
– przyrodnicza podzielona na matematykę oraz przedmioty przyrodnicze
(biologia, chemia, fizyka, geografia),
trzeciego dnia język obcy podzielony
na dwie części: podstawową i rozszerzoną – uczniowie mieli możliwość
złożenia deklaracji z jakiego języka
obcego będą zdawali egzamin.
Również wyniki egzaminu podawane są uczniom w innej formie niż do
tej pory. Uczniowie otrzymują wynik
każdej części egzaminu w skali procentowej – ile procent punktów uzyskali
z danej części oraz w skali centylowej
– jaki procent uczniów w całym kraju
uzyskał taki sam wynik procentowy
lub gorszy.
W tabeli wyniki z poszczególnych części egzaminu:
Część
humanistyczna
Część
mat - przyr
Język obcy
język polski
historia + wos
matematyka
cz. przyrodnicza
j. angielski
poziom podstawowy
j. angielski
poziom rozszerzony
j. niemiecki
poziom podstawowy
j. niemiecki
poziom rozszerzony
Uczniowie Gimnazjum dość dobrze poradzili sobie z tą nową formą
egzaminu, jest wiele bardzo dobrych
wyników powyżej 90% i nawet 100%
z różnych części egzaminu. W porównaniu ze średnią województwa wielkopolskiego i średnią kraju nasze
Gimnazjum ma z większości części
średni wynik lepszy a w porównaniu
z wynikiem miast do 20 tyś. mieszkańców ten wynik jest jeszcze korzystniejszy. Na uwagę zasługuje bardzo dobry
wynik z matematyki, który jest aż
o 5% wyższy od średniej województwa
wielkopolskiego.
Kraj
65%
61%
47%
50%
Województwo
62,97%
59,89%
46,25%
48,98%
Gim. Buk
61,77%
63,92%
51,22%
50,46%
63%
62,10%
64,06%
46%
45,52%
43,28%
57%
55,88%
46,33%
-
-
Jarosław Sznycer
Wieczorek poetycki z wystawą
Na wieczorek do Bukowskiej Czytelni 12 czerwca
zaprosiły Amazonki. Poezję,
piosenki z akompaniamentem
muzycznym przygotowała
grupa uczniów z Bukowskiego
Gimnazjum z wychowawczynią p. Elżbietą Brychcy. Wieczorek połączono z wystawą
prac plastycznych p. Teresy
Filipiak i fotograficznych p.
Doroty Nowakowskiej. Wystawy są przykładem, że nie
zawsze stan zdrowia jest przeszkodą do samorealizowania
się. Pani Filipiak w każdej
strona 12
wolnej chwili rysuje obrazy
z charakterystycznym dla
amazonek kolorem różu. Pasją
p. Doroty jest aparat fotograficzny, którym utrwala ciekawe elementy w przyrodzie
i architekturze. Na wystawie
umieściła zdjęcie – ptaszek na
ściętym pniu, za które zdobyła
II miejsce w krakowskim konkursie. Kronika Bukowskiego
Stowarzyszenia Amazonek
poza informacjami pełna jest
zdjęć z działalności stowarzyszenia.
J.S.
07 (227) lipiec’ 12
W trosce o zdrowie
Dnia 15.06.br. Przedszkole im. Krasnala Hałabały
zorganizowało imprezę sportowa pod nazwą „Hałabała Ci
podpowie, jak aktywnie dbać o zdrowie”. Impreza odbyła
się pod patronatem Przewodniczącego Miasta i Gminy
Buk pana Andrzeja Jankowskiego. Grupa przedszkolaków
w bojowym nastroju już z samego rana maszerowała na
halę sportową. Każda grupa ubrana była w inny kolor oraz
zaopatrzona w transparenty, flagi i inne akcesoria kibica.
Uroczystym otwarciem był przemarsz dzieci w hali oraz
przemówienie pani dyrektor przedszkola Hanny Gorzaniak
i przewodniczącego Rady Miasta. Następnie odbył się mecz
piłki nożnej pomiędzy najstarszymi grupami przedszkolnymi. Później były konkurencje sportowe z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego. Wszyscy uczestnicy bardzo
07 (227) lipiec’ 12
dzielnie walczyli i oczywiście zwyciężyli. Nagrodami były
czapeczki w barwach narodowych oraz złote medale. Była
to bardzo udana impreza, bo wszystkie dzieci wracały do
przedszkola bardzo szczęśliwe.
Agata Krasowska
strona 13
ZAPROSZENI
DO OGRODU SZTUK
Liryczny wieczór przygotował dla
bukowian Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. W piątek 22 czerwca,
w murach synagogi swoje wiersze
recytowała Irena Jurga wraz z przyjaciółmi. Sympatycznym akcentem
była specjalna dedykacja jednego
z utworów 4-letniemu Nikodemowi.
Można by rzec, że młodzieniec oraz
wszyscy zgromadzeni zostali tam samym zaproszeni do swoistego spaceru
po ogrodzie sztuk. Poezja Jurgi stawia
na piedestale pochwałę miłości, więzi
rodzinnych i świata przyrody. Wszyst-
kiego co proste i szczere w ludzkiej
duszy. Wystąpienie autorki przeplatało
się z wierszami Waldemara Ślebiody
oraz śpiewanymi utworami autorstwa
m.in. Marka Grechuty, Wojciecha Młynarskiego, czy Jacquesa Brela.
Poetyckiemu spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych Pawła
Bonieckiego. Widzowie mieli okazję
zobaczyć litografie i linoryty oraz rysunki węglem. Autor zaprezentował
cykl prac przedstawiających kościółki
drewniane z wielkopolski oraz pejzaże
tutejszej przyrody. Zgromadzeni mogli
nabyć za niewielką opłatą tomik poezji
z dedykacją lub grafiki.
H.W.
Bóg zapłać
Dotychczasowy wikariusz parafii
pod wezwanie św. Stanisława Biskupa
w Buku ks. Cezary Kuciński od 1 lipca
br. mianowany został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w łomnicy.
Za lata pobytu wśród mas i wspólnego tworzenia żywego Kościoła dziękowali parafianie z Buku i Szewc.
Szczęść Boże na nowej placówce.
Cenna inicjatywa
Na apel Zespołu Caritas z Wojnowic radna Szewc zorganizowała
grupę młodzieży, strażaków i panie
do oddania krwi. Grupa z Szewc do
Wojnowic udała się busem. W sumie
pojechało 19 osób w tym 15 oddało
krew po 450 ml. Zbiórka odbyła się 24
czerwca (niedziela) na terenie Parafii
Św. Brata Alberta w Wojnowicach
Krew oddawana była dla Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu pod nazwą „Twoja
Krew Moja Szansa Na Życie”. Radna
dziękuje osobom, które wyraziły chęć
oddania krwi i nie przeszły wobec tej
akcji obojętnie. Obiecuje, że zbiórka
krwi zostanie powtórzona i osoby
które będą chciały się zaangażować
w Akcję Honorowego Krwiodawstwa
będą miały szanse.
strona 14
07 (227) lipiec’ 12
Indywidualne Mistrzostwa KŻR
W 56 rocznicę Wypadków Poznańskich 28.06.2012r.
na strzelnicy Klubu Żołnierzy Rezerwy w Buku, odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa KŻR w strzelaniu z pistoletu
Margolin i karabinka kbks, upamiętniające tamte wydarzenia. Oto wyniki:
pistolet panie
I miejsce: Grażyna Kowalska – 59 pkt.
II miejsce: Anna Dakowska – 50 pkt.
III miejsce: Czesława Muchowska – 34 pkt.
panowie
I miejsce: Henryk Ratajczak - 83 pkt.
II miejsce: Eugeniusz Kowalski - 81 pkt.
III miejsce: Piotr Andrzejewski – 81 pkt.
karabinek kbks, panie
I miejsce: Grażyna Kowalska – 80 pkt.
II miejsce: Grażyna Andrzejewska – 77 pkt.
III miejsce: Zofia Wawrzyniak – 66 pkt.
panowie
I miejsce: Witold Kaczmarek – 90 pkt.
II miejsce Henryk Ratajczak – 87 pkt.
III miejsce: Janusz Krzyżański - 82 pkt.
Nawiązując do rocznicy, mało kto wie, że mieszkaniec
naszej gminy Wojciech Wolny 26 czerwca 1956 roku był członkiem delegacji
ZISPO (taką nazwę nosiły Zakłady HCP
od grudnia 1948 do jesieni 1956 roku) do
Ministerstwa Przemysłu Maszynowego
w Warszawie. Mieszkaniec Dobieżyna
z zawodu kołodziej. Po zwolnieniu
z tamtejszych zakładów do 1970 roku
pracownik bukowskiego SUWu. Dobry
organizator i działacz.
H.R.
HEMPEL – ŚWIAT FARB
Hempel Manufacturing (Poland)
przeprowadził właśnie trzecią edycję
projektu ‘Hempel – Świat Farb’. Tym
razem autorzy projektu - Beata Szybińska, Aleksandra Koch oraz Wojciech
Majda udali się do Szkoły Podstawowej
w Szewcach, by zapoznać uczniów z firmą Hempel oraz jej produktami.
Na początku zajęć dzieci miały
możliwość obejrzenia filmu nakręconego w fabryce w Niepruszewie. Dla
osób, które widziały dotąd fabrykę
tylko z zewnątrz była to wspaniała
okazja do zapoznania się z procesem
produkcji farb: od momentu przyjęcia
surowców poprzez skomplikowany
proces wytworzenia aż do wysyłki do
klienta.
Druga część lekcji poświęcona była
eksperymentom chemicznym, które
w praktyczny sposób pokazywały,
czym są farby i jak ich używać, aby
rezultat był jak najlepszy.
Uczniom bardzo spodobało się
malowanie statków za pomocą nietypowych narzędzi malarskich – noży,
widelców i drewnianych patyków. Interesujące było też dla dzieci wykonywanie testów pokazujących jak zachowują
barwniki w wodzie oraz obserwacja
procesu rozpuszczania i mieszania się
różnych substancji.
Na koniec zajęć uczniowie otrzymali DYPLOM MŁODEGO NAUKOWCA, duńskie słodycze oraz
drobne upominki od firmy.
Spostrzeżenia uczniów o zajęciach:
Czułem się jak naukowiec,
było super!
Jakub, klasa 1
Brałam udział w różnych eksperymentach, namalowałam kolorowy obraz.
Amelia, klasa 1
Bardzo ciekawy był film, który objaśniał jak firma pracuje.
Kacper, klasa 3
07 (227) lipiec’ 12
strona 15
Zielone światło dla uzdolnionych
Regulamin przyznawania stypendium
Dnia 29 maja br. Rada Miasta
i Gminy Buk przyjęła program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży zamieszkałej na terenie
miasta i gminy Buk przyjmując nazwę
„Bukowskie Sokoły”. Program ma na
celu wyłonienie grupy najzdolniejszych
uczniów i objęcie ich programem
stypendialnym. Program ma doprowadzić doi wzrostu aspiracji edukacyjnych i artystycznych młodzieży, a także
wypromowania pozytywnego wzorca
dla innych uczniów.
Podstawową formą pomocy szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży
jest stypendium Burmistrza MiG Buk
przyznawane dla uczniów za wybitne
osiągnięcia w szkole i po za nią, których miarą są:
1. Wyniki uzyskiwane w wybranej
dziedzinie wiedzy.
2. Osiągnięcia artystyczne, techniczne,
plastyczne, muzyczne.
3. Średnia arytmetyczna ocen.
4. Ocena z zachowania
I. Stypendium za osiągnięcia naukowe otrzymują uczniowie, którzy
w roku szkolnym, którego dotyczy
wniosek uczęszczali do klas IV, V, VI
szkoły podstawowej, do gimnazjum
lub dziennej szkoły ponadgimnazjalnej
i ponadto spełnili łącznie trzy następujące warunki:
1) uzyskali na świadectwie szkolnym
średnią ocen co najmniej 5,0,
2) uzyskali bardzo dobrą lub wzorową
ocenę zachowania,
3) zostali laureatami etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych,
interdyscyplinarnych, olimpiad lub
turniejów ogólnopolskich organizowanych lub współorganizowanych przez
kuratora oświaty dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
II. Stypendium za osiągnięcia artystyczne otrzymują uczniowie, którzy
w roku szkolnym którego dotyczy
wniosek, uczęszczali do klas IV, V, VI
szkoły podstawowej lub do gimnazjum i którzy uzyskali na świadectwie
szkolnym średnią ocen co najmniej
4,5, a ponadto którzy uzyskali co najstrona 16
mniej bardzo dobrą ocenę zachowania
oraz uczniowie, którzy uczęszczali
do dziennej szkoły ponadgimnazjalnej i którzy uzyskali na świadectwie
szkolnym średnią ocen co najmniej
4,0, a ponadto którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
a ponadto spełniają jeden z poniższych
warunków:
1) zostali laureatami lub zajęli I- III
miejsce w konkursach, festiwalach,
turniejach lub olimpiadach na szczeblu
rejonowym lub regionalnym;
2) zostali laureatami lub zajęli I-III
miejsce w konkursach, festiwalach,
turniejach lub olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim;
3) zostali laureatami lub zajęli I-III
miejsce lub uzyskali wyróżnienie
w konkursach, festiwalach, turniejach
lub olimpiadach, na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
3. Uczniowie spełniający jednocześnie
warunki wymienione w ust. 1 i 2 otrzymują jedno stypendium na warunkach
korzystniejszych dla stypendysty.
Tryb przyznawania stypendium i jego
wysokość
1. Stypendium przyznaje Burmistrz
Miasta i Gminy Buk za osiągnięcia
dokonane w okresie od 1 września do
31 sierpnia danego roku szkolnego na
podstawie pisemnego wniosku.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a) dyrektor szkoły po pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku przez Radę
Pedagogiczną,
b) dyrektor gminnej instytucji kultury
w Buku,
c) opiekun lub przedstawiciel zespołu
artystycznego.
3. Wnioski dotyczące osiągnięć w okresie podanym w ust. l składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Buk w terminie
do 10 września następnego roku
szkolnego.
4. Do każdego wniosku o przyznanie
stypendium dołącza się dokumenty
potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie wymaganych kryteriów, a w szczególności poświadczone
kserokopie świadectw, dyplomów,
wyróżnień itp.
5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Burmistrz Miasta i Gminy Buk w drodze zarządzenia.
1. Stypendium przyznawane jest na
okres jednego roku szkolnego (z wyłączeniem lipca i sierpnia) za osiągnięcia
z poprzedniego roku szkolnego.
2. Wysokość stypendium dla uczniów
wymienionych w § 3 ust. 1 wynosi
100 zł za jeden miesiąc z wyłączeniem
uczniów, którzy na świadectwie szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej
5,5, dla których wysokość stypendium
wynosi 150 zł za jeden miesiąc.
3. Wysokość stypendium dla uczniów
wymienionych w §3ust. 2 wynosi
od 100 zł do 150 zł za jeden miesiąc
z tym, że:
a) dla uczniów spełniających warunek
podany w §3 ust. 2 pkt. 1 stypendium
wynosi 100 zł,
b) dla uczniów spełniających warunek
podany w §3 ust. 2 pkt. 2 stypendium
wynosi 125 zł,
c) dla uczniów spełniających warunek
podany w §3 ust. 2 pkt. 3 stypendium
wynosi 150 zł,
4. Absolwent szkoły, któremu przyznano stypendium za jego osiągnięcia
w ostatnim roku nauki w szkole, zachowuje do niego prawo przez okres,
na jaki zostało przyznane.
5. Stypendium przekazuje się na wskazane przez stypendystę lub opiekuna
prawnego konto bankowe.
Gminy program stypendialny ma funkcjonować pod nazwą „Bukowskie Sokoły” z uwagi na tradycje środowiska bukowskiego, gdzie w latach trzydziestych
XX wieku swój renesans przeżywało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które
poza podnoszeniem poziomu kultury
fizycznej zajmowało się wychowywaniem miejscowej młodzieży w karności,
obowiązkowości i odpowiedzialności,
skupiając w swych szeregach wy bitną
młodzieży włączającą się do życia społeczno-kulturalnego i artystycznego
bukowian. Nazwa „Sokoły” ma kojarzyć
się z wzniosłymi celami do osiągnięcia
przez adresatów programu.
M.R.
07 (227) lipiec’ 12
„Złote pióro dla najlepszych”
2011/2012
Najwyższa średnia ocen w swojej szkole oraz inne osiągnięcia:
1. Martyna Starosta uczennica klasy VIa SP w Buku – średnia ocen 5,54 oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki w Szczecinie, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Piosenki o Puchar Radia Merkury w Garbach k/Środy
Wlkp., wyróżnienie w półfinale XVII Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” w Poznaniu
2. Maria Krzemińska uczennica klasy IVc SP w Buku
– średnia ocen 5,56
3. Aleksandra Równiak uczennica klasy VI SP w Dobieżynie – średnia ocen 5,5
4. Michał Niespodziany uczeń klasy VI SP w Dobieżynie
– Laureat etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu
matematycznego oraz I miejsce etapu powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
5. Ewelina Króliczak uczennica kl. III SP w Dobieżynie
– I miejsce w Poznańskim Konkursie Instrumentalistów
Solistów
6. Paweł Gawron uczeń klasy V SP w Dobieżynie – wyróżnienie w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu
tematycznego Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków
w latach 1914-1989
7. Weronika Balcerek uczennica klasy V SP w Dobieżynie
– II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce oraz średnia ocen 5,2
8. Katarzyna Wojtkowiak uczennica klasy V SP w Szewcach
– średnia ocen 5,55 wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym Kangur 2012
9. Zuzanna Bartczak uczennica klasy VI SP w Niepruszewie
- średnia ocen 5,1
10. Zuzanna Kołodziejczyk uczennica klasy IV SP w Niepruszewie – średnia ocen 5,1
11. Tomasz Dzięcioł uczeń klasy IIe Gimnazjum w Buku
– średnia ocen 5,5 oraz Laureat Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego, VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym Złota Żaba, bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, tytuł
Hiperona w polsko-ukraińskim konkursie Lwiątko
12. Katarzyna Starosta uczennica kl. I a Gimnazjum w Buku
– średnia ocen 5,14 oraz III miejsce na I Międzynarodowym
Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE
w Łodzi, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
w Szczecinie, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki
Chartynka w Poznaniu, wyróżnienie w III Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki KWIETNIK w Kutnie, wyróżnienie za
osobowość artystyczną na Regionalnym Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Lwówku Wlkp., nominacja i udział w XI
Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Pile oraz
07 (227) lipiec’ 12
w Ogólnopolskim Festiwalu Kolędowym w Toruniu, nominacja do finału i udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu
13. Katarzyna Kowalska uczennica klasy IIIc Gimnazjum
w Buku – I miejsce w Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Piosenki o Puchar Radia Merkury w Garbach k/Środy Wlkp.
w kategorii klas gimnazjalnych, wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II
w Świetnie, nominacja i udział w Ogólnopolskim Festiwalu
TEN TON w Warszawie oraz w Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki w Śmiglu, nominacja do finału i udział w XVII
Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces”
w Tarnobrzegu, II miejsce w Małym Festiwalu Piosenki
w Luboniu
14. Norbert Jędrzejczak uczeń kl. IIIe Gimnazjum w Buku
–średnia ocen 5,72
15. Kinga Korbas uczennica kl. IIId Gimnazjum w Buku
– średnia ocen 5,66
16. Kamil Smoliński uczeń klasy IIId Gimnazjum w Buku
– średnia ocen 5,61 oraz I miejsce w powiatowym konkursie
na prezentację multimedialną pod hasłem „Nie daj szansy
AIDS”, wyróżnienie w etapie wojewódzkim konkursu na
prezentację multimedialną pod hasłem „Nie daj szansy
AIDS”, wyróżnienie w Wielkopolskim Konkursie Plastycznym „Znaki Wiary”, wyróżnienie w powiatowym konkursie
informatycznym „pomoc dydaktyczna”
17. Dominika Janik uczennica klasy IIIa Gimnazjum
w Buku – średnia ocen 5,61
18. Karolina Kalemba uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Buku – średnia ocen 4,93
19. Natalia Młynarczyk uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Buku – średnia ocen 4,86
20. Błażej Klorek uczeń klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku – średnia ocen 4,8
strona 17
Rok szkolny 2011/2012 zakończony
Dnia 29 czerwca w całej Polsce zakończono naukę w
placówkach oświatowych. W bukowskiej podstawówce
597 uczniów po raz ostatni zasiadło w ławkach szkolny.
Wielu po wytężonej pracy i zaangażowaniu prócz świadectw
szkolnych cieszyło się z wyróżnień i nagród.
Uczniowie wyróżnieni
1a
Martyna Urbaniak
Marianna Krzemińska
Maja Giełda
Anna Rygas
Gabriela Pawlak
Inga Fischbock
1b
Paulina Bednarek
Kornelia Kinga Paluszak
Zuzanna Sołtysiak
Patrycja Poplewska
2a
Zofia Michalska
Dawid Michał Bogacz
Patrycja Krysztofiak
Martyna Rogalska
2b
Maria Bartkowiak
Miłosz Migdałek
Martyna Wojcińska
2d
Antoni Kortus
Wojciech Otto
Marta Piechowiak
Robert Piotrowski
Oskar Krzemiński
Szymon Hadyniak
Wanesa Chomczyk
3a
Dominika Paszek
Szymon Jan Haj
Marta Cieślak
Mikołaj Pluskota
3b
Jakub Kańduła
Adam Królikowski
Julianna Chodorowska
Sara Kalota
Maciej Błaszkowiak
1c
Nina Chrząstek
Adrianna Marchewka
Julia Połczyk
1d
Amelia Chojnowska
Emilia Janik
Marianna Stopierzyńska
Julia Kokot
2c
Jan Kaczmarski
Zofia Kondratowicz
Patrycja Faber
Agata Jaśkowiak
3c
Julia Korytowska
Adam Skibiński
Aleksandra Hypka
3d
Wojciech Bogacz
Jakub Kleszcz
Magdalena Plewa
strona 18
07 (227) lipiec’ 12
5c
Aleksander Jarosiński
Oskar Ossowski
Zuzanna Pyda
Marianna Racka
4a
Wiktoria Białek
Daniel Paszek
Adrianna Szurkowska
4d
Julia Oleszek
Zofia Małynicz
Martyna Panek
Nicole Domagalska
Filip Szczęsny
5d
Martyna Nowicka
Natalia Stochaj
6a
4b
Adam Piotrowski
Joanna Duda
Lidia Fizek
Patrycja Kardańska
4c
Maria Krzemińska
Igor Chrząstek
Marta Miałkas
Zofia Krzemińska
Katarzyna Wielgosz
5a
Katarzyna Jankowska
Danuta Kaseja
Joanna Lechna
Wiktoria
Marta Zielewicz
Aleksandra Weroniczak
5b
Zuzanna Wojtkowska
Martyna Krzemińska
Weronika Schleemann
Mateusz Paluch
Maria Lecyk
Maria Michalska
Joanna Korytowska
Zuzanna Tojek
Martyna Starosta
6b
Martyna Beszterda
Urszula Gościniak
Bartosz Jęch
Krystyna Emilia Otto
Weronika Klorek
6c
Aleksandra Krawiec
Jagoda Karaś
Wiktoria Musiał
Karolina Nowaczyk
Kinga Łyszczyńska
6d
Rozalia Magdalena Lechna
Anna Hyży
Angelika Weronika Olejniczak
07 (227) lipiec’ 12
strona 19
strona 20
07 (227) lipiec’ 12
UDANY PRZEŁAJ DO WYSOCZKI
Dokładnie 191 osób wzięło udział w 2 Parafialnym
Przełaju im. bł. Rafała Chylińskiego, który odbył się w niedzielę w Buku. Taka ilość osób mówi, że podobne imprezy
są w naszej gminie potrzebne. W stosunku do zeszłego roku
zanotowaliśmy 77% wzrost frekwencji. Byli goście z Buku,
okolicznych miejscowości, Poznania, Lubonia i Chodzieży.
Gościem honorowym była Pani Maria Pańczak, najbardziej
znana wśród biegaczy startujących w zawodach ulicznych
biegaczka. Pani Maria ukończyła w życiu setki biegów,
w tym 41 maratonów, a bardziej znana jest jako... Pani
Parasolka, gdyż zawsze z nią biega. Trasa wiodła spod bukowskiej parafii przez rynek, ulice Słoneczną do pomnika
Rafała Chylińskiego w Wysoczce i z powrotem.
Na początku wszystkich powitał Proboszcz Andrzej
Szczepaniak, który w ciekawych słowach opowiedział
o istocie całej imprezy, powitał gości, oczywiście na czele
z gościem honorowym, oraz wspomniał o organizatorach.
Na trasę ruszyli rowerzyści, po nich biegacze i amatorzy
nordic walkingu. Na samym czele prowadzili nas nasi dzielni bukowscy strażacy, a zabezpieczali ja nasi równie dzielni
Policjanci. Trasa była dość łatwa, trochę dróg asfaltowych,
reszta w polu i tak dotarliśmy do pomnika błogosławionego Rafała Chylińskiego, gdzie Proboszcz opowiedział
o patronie imprezy ciekawą historię jego życia. Nie obyło
się również bez kilku żartów, na które zebrani reagowali
śmiechem. Miłym zaskoczeniem był fakt, że miejscowi
mieszkańcy przygotowali dla przybyłych poczęstunek, a na
uzupełnienie prowiantu Proboszcz przygotował cukierki
i wafle. Nie obyło się oczywiście bez zdjęć.
Sygnał do odwrotu dał wystrzał z armaty i ruszyliśmy
w drogę powrotną, czyli 3,5 kilometra. Po dotarciu na
miejsce uczestnicy mieli do wyboru pączki, drożdżówki
i placek podarowane przez naszych sponsorów, wafelki od
Proboszcza i wodę. Po końcowym podsumowaniu Proboszcz poprosił bukowskich biegaczy (Henryk Rogoziński, Tomasz Giełda, Marian Szymański, Bartosz Budych),
którzy zajęli się organizacją przedsięwzięcia, aby wręczyli
uczestnikom przygotowane na tę okazję medale, które były
miłą pamiątką. Później jeszcze trochę zdjęć, rozmów i ... do
zobaczenia za rok na 3 już edycji naszej imprezy.
Organizatorzy, czyli:
- BUKOWSCY BIEGACZE (Henryk Rogoziński, Tomasz
Giełda, Marian Szymański, Bartosz Budych),
- MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUKU,
- PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W BUKU
serdecznie dziękują uczestnikom za przybycie i udział w
imprezie.
Gorące podziękowania również dla:
- PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA I GMINY
BUK PANA ANDRZEJA JANKOWSKIEGO ZA OBJĘCIE
PATRONATU NAD IMPREZĄ,
- POLICJI BUK
- OSP BUK
- JACKA OLENDERKA (ZA ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE),
- SPONSORÓW I FIRMOM WSPÓŁPRACUJĄCYM,
CZYLI:
„Piekarnia Bukowska” Wojciech Szczęsny,
Cukiernia Marcin Jerzy Kokot,
Cukiernia Stefańscy Buk,
Cukiernia Zeuschner Wojciech,
Pasmanteria (Pan Białas) Pl. Przemysława 2,
Fotolab B. Kortus.
Dziękujemy również za nagrywanie imprezy, oraz za
wykonanie baneru startowego, a także Andrzejowi S. za
pomoc w dniu imprezy i jeszcze wszystkim punktom, gdzie
mogliśmy powiesić swoje plakaty :-).
Mając nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy zapraszamy
za rok.
Tomasz Giełda
Zdjęcia na str. 36 wykonane przez H. Wejmanna,
który uczestniczył z redakcji w „Przełaju”.
07 (227) lipiec’ 12
strona 21
„Margaretki” w bukowskiej bibliotece
Przedszkolaki z Przedszkola Sióstr,
grupa „Margaretki” oraz wychowawczyni Alina Żybura, przez cały
rok szkolny odwiedzały bukowską
bibliotekę. Spotkania miały na celu
propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców, przyszłych
potencjalnych czytelników. Słuchanie
czytanych książek tych powszechnie
znanych baśni i bajek np. Królowa
Śniegu, Kubuś Puchatek, a także mniej
znanych jak choćby Miś Guziczek,
Sonia, Zarozumiała łyżeczka oraz
wielu innych, z pewnością wzbogaciło
i pobudziło wyobraźnię dzieci. Prace
manualne związane z tekstem książek
sprawiały wiele radości i przedszkolaki
miały okazję przekonać się, że praca
biblioteki nie ogranicza się tylko do
wypożyczania książek. „Margaret-
Zdarzenia na terenie Komisariatu Policji
w Buku
1. W dniu 03.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
ciężarowym w stanie nietrzeźwości.
2. W dniu 05.06.2012r. w Dobieżynie funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
osobowym w stanie nietrzeźwości.
3. W dniu 05.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwości.
4. W dniu 06.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwości.
5. W dniu 09.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwości.
6. W dniu 11.06.2012r. w Niepruszewie
funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę kierującego
pojazdem osobowym w stanie nietrzeźwości.
7. W dniu 13.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
osobowym w stanie nietrzeźwości.
8. W dniu 13.06.2012r. w Buku funkcjonariusze WZM KMP Poznań zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę kierującego
strona 22
ki” to grupa dzieci
„oczytanych”, bardzo chłonnych słuchania czytanych
książek i choć same
dopiero nauczą się
czytać, to znajomością bajek potrafią
naprawdę zaskoczyć.
Czy do rozbudzenia
potrzeb czy telniczych przyczyniły
się spotkania w bibliotece?
Odpowiedzią niech będzie to, że
większość dzieci z tej grupy jest zarejestrowana jako czytelnicy i regularnie
z rodzicami odwiedza Oddział dla
dzieci. Wielka zasługa należy się wychowawczyni „Margaretek” pani Ali-
nie Żybura, która pielęgnuje i pogłębia
w dzieciach zamiłowanie do książek,
na razie do bajek, ale może pozostanie
to im na całe dorosłe życie.
Jak mówią Czym skorupka za
młodu nasiąknie… i tego trzymamy
się pracując z dziećmi.
L.T.
rowerem w stanie nietrzeźwości.
9. W dniu 14.06.2012r. w
Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali
na gorącym uczynku mężczyznę kierującego motorowerem w stanie nietrzeźwości.
10. W dniu 15.06.2012r. w Buku funkcjonariusze WZM KMP Poznań zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę kierującego
pojazdem osobowym pod wpływem środków odurzających.
11. W dniu 15.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali sprawcę niszczenia mienia w postaci płotu betonowego.
12. W dniu 17.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
osobowym w stanie nietrzeźwości.
13. W dniu 17.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
osobowym w stanie nietrzeźwości.
14. W dniu 20.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwości.
15. W dniu 09.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwości.
16. W dniu 18.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwości.
17. W dniu 21.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę nie stosującego się do
zakazu sądowego.
18. W dniu 24.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
osobowym w stanie nietrzeźwości.
19. W dniu 25.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
osobowym w stanie nietrzeźwości.
20. W dniu 25.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku sprawcę kradzieży pompy elektrycznej.
21. W dniu 26.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
osobowym w stanie nietrzeźwości.
22. W dniu 29.06.2012r. w Buku funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym
uczynku mężczyznę kierującego pojazdem
osobowym w stanie nietrzeźwości.
23. W dniu 30.06.2012r. w Niepruszewie
funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę kierującego
pojazdem osobowym w stanie nietrzeźwości.
Kolizje drogowe obsługiwane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Buku
1. W dniu 02.05.2012r o godz. 20:30 w
miejscowości Dobieżyn ul. Stęszewska
sam. osob. m-ki MAN wraz z naczepą nie
zachował należytych środków ostrożności
w wyniku czego najechał na tył prawidłowo
jadącego pojazdu marki Toyota. Sprawcę
ukarano MKK.
07 (227) lipiec’ 12
Magiczny teatr cieni
Obiegowa opinia głosi, że czytanie - a szczególnie
czytanie dla przyjemności - jest umiejętnością we współczesnym społeczeństwie zanikającą. Uczniowie klas 5a
i 6d bukowskiej szkoły podstawowej, którzy pod kierunkiem pań Renaty Wesołek i Ewy Fiksińskiej przygotowali
niezwykłe przedstawienie, udowodnili, że trudna sztuka
czytania może i powinna kojarzyć się z przyjemnością. 15
czerwca w Kinie Wielkopolanin młodzi aktorzy zabrali
widzów do świata baśni. Był to świat wyjątkowy, ponieważ
fakt, że w przedstawieniu wykorzystano piosenki sprzed
kilkudziesięciu lat, które - jak się okazało - nie straciły nic
ze swego uroku, a ich przesłanie pozostało aktualne aż do
dziś.
Przedstawienie zostało przygotowane z okazji Światowego Dnia Książki i było doskonałą okazją do wręczenia
nagród laureatom szkolnych konkursów organizowanych
w bukowskiej podstawówce.
A.K.
tekstom popularnych baśni („Jaś i Małgosia”, „Czerwony
Kapturek”, „Śpiąca Królewna”) towarzyszyły pełne dowcipu i polotu piosenki, przemyślany ruch sceniczny oraz
przede wszystkim magiczny teatr cieni. Młodzi odbiorcy
tej sztuki wydawali się zaczarowani, czego dowodem była
wyjątkowa cisza na widowni. Podkreślić należy również
07 (227) lipiec’ 12
strona 23
Emeryci z Wielkopolski w Gostyniu
Corocznie seniorzy i emeryci
z całej Wielkopolski spotykają się na
terenie klasztoru o. Filipinów w Sanktuarium Róży Duchownej we Gostyniu. Tegoroczne spotkanie w dniu 30
maja było 11, w którym z inicjatywy
Zarządu Rejonowego PZERiJ uczestniczyli bukowianie. Z różnych stron
Wielkopolski przed cudowny obraz
przybyło 1850 osób. Z okazji jubileuszu
500-lecia uznania cudów na Świętej
Górze pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej mszy św. Po wspólnym posiłku
zespoły z różnych miast prezentowały
różnorakie tak pod względem treści jak
i wymowy programy słowno muzyczne. Jak zawsze sprawdziła się pogoda,
to też atmosfera sprzyjała nawiązaniu
kontaktów i wymianie doświadczeń.
Była okazja zwiedzenia klasztoru
oraz podziemi Bazyliki. W drodze
powrotnej zatrzymano się w Lubiniu
i zwiedzano odnowiony kościół opactwa Benedyktynów.
Za zorganizowanie w y jazdu,
umożliwienie poznania członków
klubowych, a przede wszystkim za
stworzenie warunków do przeżyć duchowych dziękowali przewodniczącej
zarządu p. Urszuli Szymańskiej uczestnicy pielgrzymki.
M.R.
Do serca przytul psa
Zdecyduj się na adopcję - zyskasz wiernego przyjaciela
Rolf ma 6 lat i trafił do schroniska jako
młody, piękny pies. Bardzo szybko
znalazł nowy dom, ale niestety, po 4
latach, z powodów osobistych swojego
pana musiał go opuścić. Jest bardzo
dystyngowanym, poważnym psem,
lubi towarzystwo ludzi i innych małych
psów, nigdy nie wszczyna kłótni jako
pierwszy. Jest wykastrowany i posiada
komplet szczepień.
Limo ma ok. 10 miesięcy, jest wesołym i lubiącym zabawę psem. Został
znaleziony w jednej z podbukowskich
wsi, wystraszony i głodny. Jest średniej
wielkości i już nie urośnie. Lubi zabawę
z innymi psami, toleruje również koty.
Ma komplet szczepień a przed wydaniem zostanie wykastrowany.
Kontakt: Paweł Czubek, tel. 509 628 584
strona 24
07 (227) lipiec’ 12
Depresja w czasie ciąży
Zwiększający się udział depresji związanych z ciążą (lęk przed opieką szerokiego spektrum środków farw spektrum zaburzeń dotyczy niestety nad dzieckiem, wcześniejsze poronie- makologicznych, ale o to, że kobiety
wszystkich rodzajów depresji, również nia, ryzyko choroby wrodzonej płodu, w ciąży niechętnie przyznają się do
tych, które są najmniej społecznie trudności w zajściu w ciąże). Na ryzyko tego stanu. Podczas gdy okres ciąży
akceptowane i najrzadziej leczone, depresji w ciąży narażone są również powinien być okresem szczęśliwości
a jednocześnie niezwykle ryzykowne, bardziej te kobiety, które miewały już (społeczno – kulturowy stereotyp),
czyli depresji związanych z macierzyń- epizody depresji, a także mają „de- one są często smutne i nieszczęśliwe.
stwem. Depresja poporodowa coraz presyjną historię rodzinną”, czyli że Przez to wpadają w pułapkę poczucia
częściej pojawia się w naszej świado- depresja pojawiała się w rodzinie.
winy i pogarszają swój stan. Trudniej
mości, ale depresja w czasie ciąży nadal
też opowiedzieć o swoim stanie rojest tematem, który w wielu
dzinie i znaleźć w niej wsparcie
środowiskach jest tematem Przyszła mamo! Masz prawo do tego, – zwłaszcza, jeśli rodzina nie
tabu, a ilość kobiet w czasie
rozumie tego, jak można mieć
by
w
ciąży
czuć
się
źle,
masz
prawo
do
ciąży, które zapadają na dedepresję w trakcie ciąży. Około
presję rośnie lawinowo. Dla
10% chorych na depresję w ciąży
kobiety okres ciąży może być tego, by szukać profesjonalnej pomocy. zaprzecza jej - wstyd związany
niezwykle trudnym czasem,
tego stanu, jest
Nikt nie ma prawa osądzać tego jak Ty zdlaodczuwaniem
a huśtawka emocjonalna
nich zbyt duży.
wynika z reguły ze zmian się czujesz!
Sprawdzoną i skuteczną
hormonalnych w organimetodą leczenia depresji jest
zmie. Niekiedy jednak, pogorszenie Depresja w ciąży – objawy
psychoterapia. Ważne, aby przyszła
nastroju, smutek, wzmożona płaczliObjawy depresji w czasie ciąży mama przyjrzała się przyczynom obniwość, a nawet podwyższona agresja nie zbliżone są do objawów depresji endo- żonego nastroju i znalazła bezpieczne
będą oznaczać wahań hormonalnych gennej - obniżenie nastroju, płacz bez miejsce, w którym może zrozumieć
tylko klasyczną depresję. Taki stan przyczyny, drażliwość, niepokój i napa- i opisać swój aktualny stan.
dotyka wbrew pozorom wiele kobiet. dy paniki, zniechęcenie, przygnębienie
Przyszła mamo! Masz prawo do
Kilka lat temu mówiło się o 12%, teraz i nadmierne zmęczenie, martwienie tego, by w ciąży czuć się źle, masz prawystępowanie depresji w ciąży szacuje się o zdrowie swoje i dziecka, spadek wo do tego, by szukać profesjonalnej
się na 14-23%. U połowy z tych kobiet, zainteresowania aktywnościami i sobą, pomocy. Nikt nie ma prawa osądzać
depresja w czasie ciąży nie minie, lecz problemy ze snem i zasypianiem, nie- tego jak Ty się czujesz! Zadbaj o siebie
przekształci się w depresję poporodo- spokojny sen, poczucie winy, spadek i o swojego malucha. Jeśli pomożesz
wą. U części może doprowadzić do zainteresowania seksem, psychosoma- sobie to pomożesz też swojemu maprzedwczesnego porodu i upośledzić tyzacja - stany bólowe bez wyraźnej, leństwu. Korzystając z psychoterapii,
rozwój fizyczny dziecka, które będzie medycznej przyczyny.
możesz się spodziewać nie tylko „wybardziej słabe i chorowite. Część
leczenia” tego, z czym przyjdziesz na
dziewczynek urodzonych przez kobie- Depresja w ciąży – leczenie
psychoterapię. Dodatkowo poprawią
ty z depresją w ciąży, też doświadczy
Depresja w ciąży wymaga lecze- się twoje więzi i kontakty z innymi
depresji w czasie ciąży (mechanizm nia. Inaczej stan chorej będzie się ludźmi, lepiej będziesz sobie radziła
„dziedziczenia” podatności na depresję pogarszał i może dojść nie tylko do z codziennym stresem, doświadczysz
w ciąży nie został wyjaśniony, ale zo- przedwczesnego porodu, a nawet do osobistego rozwoju i będziesz miała
stał zaobserwowany przez badaczy).
osłabienia i spowolnienia rozwoju więcej radości z życia. Zwyczajnie
dziecka, ale także do rozwoju depresji będziesz bardziej szczęśliwa.
Depresja w czasie ciąży
i jej przekształcenia się w depresję po– przyczyny
porodową. Leczenie depresji w ciąży
mgr Małgorzata Remlein
Z badań epidemiologicznych udało przede wszystkim skierowane jest na
psycholog
się oszacować, jakie kobiety są bardziej metody pozafarmakologiczne. Środki
narażone na większe ryzyko pojawie- psychotropowe przedostają się przez
Autorka jest psychologiem. Prania się depresji w ciąży. Wymienia się łożysko do płodu i dlatego nie zaleca cuje z osobami, które: doświadczają
tu takie czynniki jak: brak stabilnego się stosowania środków farmakolo- lęków, obniżonego nastroju, deprezwiązku emocjonalnego, trudności gicznych w czasie ciąży, bo nie są one sji, zaburzeń psychosomatycznych,
materialne i niepewność materialną, obojętne dla dziecka. W wyjątkowych mają problemy w relacjach z innymi,
brak oparcia w rodzinie i znajomych sytuacjach są jednak stosowane. Prob- znajdują się w sytuacji kryzysu ży(poczucie bycia z ciążą samej), nagła lemy z leczeniem depresji w czasie ciowego. Prowadzi również terasytuacja traumatyczna (np. śmierć ciąży są niestety spore. I nie chodzi tu pię par. Informacja: 660-140-488
małżonka), a także cały zespół sytuacji nawet o brak możliwości stosowania lub malgorzataremlein.pl
07 (227) lipiec’ 12
strona 25
Jak gralimy w noge
Łe jestysiu, ale kino, istne cyrki
wew tym telewizorze pokazujóm.
Cingim od rana do nocy ino wew te
piółke nożnóm grajum. Pamiyntosz
junku jak zawdy my grali ale ino
w noge i tyż my tak lotali w te inazod, w te i wewte. To buły czasy. Wew
Warszawie wymyślili Ci nowy plan
sześcioletni a u nos na Przykopie bez
tego planu cołkimi dniami my wew
noge rżnyli. Piyrszom piółke my
mieli zes stary puńczochy. Sie jum
obciyno zaro przy piyncie, wypkało
środek tum resztum albo czym buńć,
na obołke zaszuło i szmacianka buł
jak ta lala. Kurde molek, cieszyli my
sie chocioż na długo nie statczóła,
ale sieknóńć kaste mogłeś, tylko
musiołeś trafić. Albo pod kuniec lata
zez kasztanów tyż szłó zrobić piółe
ino takum małum. Normalnie brołeś kasztana ale dużygo i na supku
od płota szkolnygo obciyrołeś mu te
żgoki jak na tarce żeby nie żgały i tak
do obkoła aż buł gładki i sie grało.
Najwiynkszum radoche my mieli
zes pachażynóm. Pamiyntosz, robił
jum zawsze rzeźnik przy zabijaniu.
Nadygoł bez cygarniczke do tego
pynchyrza świni, zawiunoł sznurkiem tyn cycek na kuńcu, powieśiuł
nad piecym żeby dobrze wyschła
i buła pióła jak ta lala. Ta znowu
tak chrabyńchcióła i przy kitowaniu
hałasowała, źdźiebko ućykała gdzie
chciała. Feler miała jedyn taki, że
dugo nie szło
g rać ta k feste
ino delikatnie
t a k a b y a b y.
Najlepi sie nadawała do siaty
ale wew siate my
wtedy nie grali. Potym pamiyntosz
dostołym kiedyś piółe całkim zez
gumy i doś dużum. Nu źdźiebko
mniejszum od dzisiejszych. Co za
radocha, jak babcie drypcium. Na
poczuntku jak żym jum mioł to
najbaży lubiołym grać sam z rana.
Wiara spała a jo sie kitowołym, spokojnie mogłym naszczylać budów
i nik mie nie gnociuł, bez cołkie
boicho zalowołym wszystkich jak
chciołym a kepuwum wew samo
okiynko to żym trafiuł nie roz.
Szkoda tylko, że nik tego nie widział.
Potym zaś jak wszyscy przyszli tak
mi nie szło, bo wiara mi zawodzała,
każdy jedyn chcioł sie kitować i na
boichu wszyscy od rana bez ustanku
lotali za piółkóm całkum churmum
jak stado wróbli. Oż nastała moda
na piółki skórkowe. To ale buł rychtyk szport, tej. Cołko skórkowo zes
takich łatków zeszyto a w środku
miała dyntke gumowum zez takim
cyckiym. Bez tyn cycek trza buło nadygać z cały epy powietrza, szybko
cycek zawiunzać żymiyniym skórzannym. Jo tam żym taki pióły ni
mioł bo to buł drogi szport ale mioł
Norbek i Jachu z Heńkiym. Każdy
swojum, Wtedy my już byli wszyscy
po piyrszy kómunji, kawalerka sie
z nos robiuła i zaczuły num sie sypać wónsy. Takum piółe to Norbek
nawet pastowoł pastum i normalnie
jak papcie sie jum pucowało na glanc
żeby na duży starczuła. Wszyscy na
naszy górce u Krajeski jo, Zbiniu,
Norbek, Marek do spóły dgaliśmy
o nióm i szperniolów my rżnyli, jak
wszyscy razym my szli do Rackich
na drugum strune ulicy grać z nimi
w noge. Przy garze na dworze, jak
słońce dawało grało się dobrze. Gorzy gdy pióła po dyszczu utuńkała
się wew glajdzie i feste nawilgła, to
kurde molek ciynszko sie robiuła
i obślizgło. Mogłeś uważać jak nie
wiym co, ale przy kepuwie jak żeś
trafiuł czachum na tum strune pióły
dzie cycek, wtedy albo cie zemgliło
i leżołeś albo siniol sie robiuł późni
w domu. Pamiyntum że roz tak
dostołym w paluch od prawy giyry,
że pazgnokć sie złamoł, cołki sie
fioletowy zrobiuł i wew mydlany
wodzie musiołym co moczyć bo mi
napuch że do pepegi sie nie chcioł
zmieścić.
Tero byde musioł kuńczyć, bo
niedugo znowu mecz wew telewizorze. Na drugi raz Ci napisze tyż
po naszymu, ale o tym dzie my
grali w noge, bo za naszych czasów
żodnych tam orlików ni miołeś ino
dajmy na to takum kaste my robili
albo zez bramy wew płocie, albo zez
sztyndera, albo zez dwóch wiynkszych kamlotów, albo dwa kneble
sie wetkło wew trowe na targowichu
i sie grało.
Pozdrowióm wszystkich junków
Elegancki Junek
Róman
strona 26
07 (227) lipiec’ 12
SPORT
MAREK Z BILETEM
NA OLIMPIADĘ
Wyścig olimpijski kolarstwa
górskiego (MTB) w Londynie odbędzie się 12 sierpnia br.
Bukowianie mają powód by
w tym dniu usiąść przed telewizorem. Trzymajmy kciuki za związanym z Bukiem Markiem Konwą!
Zarząd Polskiego Związku
Kolarskiego zatwierdził w dniu 1
czerwca 2012 r. skład zawodniczek
i zawodników do startu w Igrzyskach XXX Olimpiady Londyn
2012 w kolarstwie górskim (mtb).
Wśród osób zakwalifikowanych do
udziału w igrzyskach w kategorii
mężczyzn znalazł się Marek Konwa.
Ten zawodnik, pomimo swojego
młodego wieku zaliczany jest do
pierwszej dwudziestki najlepszych
kolarzy górskich na świecie. Jego
kolegą w ekipie został Piotr Brzózka, a zawodnikiem rezerwowym
Dariusz Batek. W kategorii pań
Polskę reprezentować będzie Maja
Włoszczowska – srebrna medalistka z Pekinu oraz Ola Dawidowicz.
Rezerwow ymi zawodniczkami
zostały: Anna Szafraniec i Paula
Gorycka.
Karierę Marka Konwy można
śledzić na bieżąco na stronie internetowej: www.marekkonwa.pl
oraz na www.facebook.com/marekonwa
Hubert Wejmann
LOSOWANIE UPOMINKU DLA CZYTELNIKÓW!
Z okazji startu na olimpiadzie mamy do rozlosowania
strój kolarski Marka Konwy (rozmiar XL). Składają się na
niego bluza z długim rękawem oraz spodenki na szelkach.
Strój jest szczególny, bo znajduje się na nim herb Buku.
Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy wysłać maila
zawierającego: imię i nazwisko wraz z dokładnym adres
zamieszkania na skrzynkę: [email protected]
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
03 sierpnia 2012r.
Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
Udany początek sezonu
Dla naszego motorowodniaka H. Synorackiego za udany należy uznać początek sezonu. W Brodenbach obronił
tytuł ME w klasie 0-175. Festiwal Wodny w Janikowie był
wyjątkowo udany. Doświadczony motorowodniak wygrał 3
z 4 wyścigów (w ostatnim nie musiał już startować) i objął
prowadzenie w ME w klasie 0-125. W stawce 12 zawodników nie zabrakło poważnych przeciwników, w tym 3
Włochów. Zawody na Jeziorze Pakoskim były emocjonujące, ale na szczęście bezpieczne – nie doszło do żadnego
wypadku. Skromny jak zawsze bukowianin podsumowując
swój udział w wyścigach powiedział: „tym razem wszyscy
w mojej ekipie stanęli na wysokości zadania, a ja tylko
dopełniłem formalności.” Kolejna eliminacja ME w klasie
0-125 w dniach 7-8 lipca w węgierskiej miejscowości Baja.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.
M.R.
07 (227) lipiec’ 12
strona 27
strona 28
07 (227) lipiec’ 12
07 (227) lipiec’ 12
strona 29
strona 30
07 (227) lipiec’ 12
MOTO – NAUKA
OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW
Marek Targosz
Buk – Wielkawieś ul. Otuska 52
ZAPRASZA NA KURSY PRAWA JAZDY
KATEGORII:
A – motocykl
B – samochód
C – samochód ciężarowy
CE – ciężarowy z przyczepą
T – ciągnik rolniczy
oraz na wózki widłowe z wymianą butli gazowej
ZAPEWNIAMY:
- pełne wykłady
- materiały do nauki
- dogodne raty
- badania lekarski na miejscu
W przypadku nie zdania egzaminu praktycznego
zapewniamy gratisowe doszkolenie.
Zapisy telefon: 604 162 - 570
PODŁOGI NATURALNE,
MONTAŻ,
CYKLINOWANIE
BEZPYŁOWE
tel.: 508 356 595
www.tavela.euroadres.pl
07 (227) lipiec’ 12
strona 31
strona 32
07 (227) lipiec’ 12
Związki małżeńskie zarejestrowane
w USC w Buku w miesiącu czerwcu
2012r. osób, które wyraziły zgodę na
opublikowanie w prasie
1. Białkowski Piotr
Tomikowska Katarzyna
2. Bartkowiak Piotr
Łodyga Iwona
3. Sobczyk Marcin
Wąsowicz Renata
4. Bakalarz Sebastian
Przywecka Żaneta
5. Antkowiak Tomasz
Banaszek Paulina
6. Kłos Robert
Haegenbarth Anna
7. Wojciechowski Artur
Klemka Joanna
8. Cyprian Maciej
Musiał Paula
Pniewy
Żegowo
Opalenica
Buk
Buk
Buk
Oborniki
Dobieżyn
Plewiska
Buk
Michorzewo
Dakowy Suche
Twardowo
Dobieżyn
Opalenica
Buk
02.06. – festyn w Żegowie
08.06. – usunięcie suchych gałęzi przy kościele
09.06. – pożar ul. Św. Rocha
16.06. – zawody OC Murowana Goślina
21.06. – pompowanie wody, ul. Storczykowa
22.06. – pompowanie w ody w Niepruszewie
22.06. – usunięcie suchych gałęzi w Niepruszewie
24.06. – zabezpieczenie maratonu kościelnego
Zgony zarejestrowane w USC w Buku
w miesiącu czerwcu 2012 roku
1. Kleszcz Franciszka
2. Kornosz Bronisław
3. Ossowska Zofia
4. Kozicka Teresa
5. Jakubek Zofia
Buk
Buk
Buk
Buk
Szewce
1922 rocznik
1953 rocznik
1937 rocznik
1929 rocznik
1931 rocznik
Panu dh Mirosławowi Skarbińskiemu i Jego bliskim
wyrazy współczucia z powodu śmierci matki
śp. Marii Skarbińskiej
składają
Prezes oraz członkowie OSP Buk
KUPIĘ MIESZKANIE W BLOKU W BUKU
NA OŚ. PRZYKOP LUB NA OŚ. PRZYJAŹNI
(OD 34 DO 48 M2)
TEL. 618-149-477,
692-733-830
LUB 698-338-048
Dar serca
1 czerwca 2012r. Bukowskie Stowarzyszenie Amazonek wspólnie z Bukowskim Gimnazjum zorganizowało
kolejny pobór krwi w Buku. Początkowo
obawiano się, czy będą chętni a jednak
okazało się, że w naszym środowisku nie
brak darczyńców. Ponad 30 osób oddało
krew a 11 zgłosiło się na szpik kostny.
Słowa podziękowania dla organizatorów tej akcji darczyńców. Ich szlachetny dar uratuje niejedno życie.
Ogłoszenia i reklamy - MGOK tel. (61) 8140 121, e-mail: [email protected] (do ostatniego dnia każdego miesiąca)
Skład zespołu redakcyjnego: - Maria Rura - Redaktor Naczelny, Joanna Szwarc - Sekretarz Redakcji
- Elżbieta Cicha, Hubert Wejmann - Członkowie Redakcji,
Agnieszka Skałecka - ogłoszenia, reklamy, Paweł Króliczak - kolportaż.
Adres Redakcji: 64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected],
Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected]
Skład komputerowy - Szymon Krzemiński
07 (227) lipiec’ 12
Drukarnia - B. Ossowska
strona 33
Wzorem lat ubiegłych również w tym
roku 30 czerwca nad Jeziorem Niepruszewskim odbył się festyn związany z zapomnianym zwyczajem nocy świętojańskiej – WIANKI 2012. Tradycyjnie już,
podczas trwania festynu na kompleksie
ORLIK zorganizowano Turniej Piłki Nożnej Old Boys’, nad którym patronat objął
przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Buk p. Andrzej Jankowski. Zmaganiom
drużyn towarzyszył ogromny upał, co
nie ułatwiało zadania ale zwycięzców
z ubiegłego roku i tak nie udało się pokonać - po raz kolejny z rzędu zwycięstwo
wywalczył STOPER z Poznania, drugie
miejsce zajęli Old Boys’ z Otusza, trzecia
lokata przypadła drużynie Old Boys’
z Przeźmierowa, natomiast czwartą zajęli
gospodarze – Old Boys’ Niepruszewo
– jakże gościnnie się zachowali prawda.
Równocześnie na plaży odbywały się
konkursy rekreacyjne, i tak jak ostatnio
śmiechu było mnóstwo. W konkurencji
bieg w workach wyniki przedstawiały się
następująco: w kategorii 12-14 lat: 1 miejsce Wojciech Marciniak, w kategorii 6-9
lat: 1 miejsce Tymoteusz Ignyś, w kategorii
4-5 lat: 1 miejsce Jaś Ignyś. Kolejne były
wyścigi z jajkiem, i tak w kategorii 6-9 lat:
1 miejsce Katarzyna Szymczak, w kategorii 10-14 lat: 1 miejsce Adrian Okulski,
w kategorii dorośli: 1 miejsce Przemysław
Grzywacz. Podobnie do minionego roku
najwięcej emocji budziły konkurencje
przelewania wody i przeciągania liny,
gdzie nagrodą główną była paletka piwa.
W przelewaniu wody najlepsi okazali
się: Dawid Okulski, Mikołaj Szymczak
i Wojtek Napierała, 2 miejsce drużyna
w składzie - Artur Szymczak, Maciej Napierała i Paweł Grzywacz oraz 3 miejsce
- Przemysław Grzywacz, Łukasz Żybura
i Tomasz Żybura. W przeciąganiu liny
jednak to ostatni okazali się pierwszymi
– wygrała drużyna w składzie: Tomasz
Żybura, Łukasz Żybura, Andrzej Tonder,
Przemysław Grzywacz i Adam Ratajczak;
2 miejsce zajęli: Tomasz Pawlak, Jakub
Pasiciel, Mateusz Feret, Marcin Ludwiczak
i Marcin Wasilewski; a 3 – Przemysław
Bednarek, Łukasz Toboła, Sebastian Mikołajczyk, Damian Kozłowski i Waldemar
Chojnowski. Ostatnią konkurencją było
zaplatanie warkocza, zwyciężyli w niej:
Wiktor Boiński, Krystian Brykarczyk
i Mikołaj Borowiak; 2 miejsce wraz z nagrodą za najładniejszy warkocz uzyskali
Wojciech Marciniak, Adrian Okulski
i Marcin Okulski; niestety dziewczynkom:
Zuzanna Kołodziejczyk, Julia Kubiak
i Anna Grzywacz nie sprzyjało szczęście
- uzyskały dopiero 3 lokatę.
Kolejnym punktem programu był po-
strona 34
kaz przygotowany przez OSP Niepruszewo, który obejmował ratowanie człowieka
z uszkodzonego pojazdu, pierwszą pomoc
oraz ugaszenie płonącego samochodu.
Najbardziej oczywiście podobał się on
najmłodszym, w końcu niejeden chłopiec
pragnie zostać strażakiem, ale nie brakowało i dorosłych, którzy byli pod wrażeniem organizacji takiej akcji i naocznie
mogli się przekonać jak trudne i niebezpieczne to zadanie być strażakiem.
Dalsza część festynu to część artystyczna, którą prowadziła podobnie jak
w roku ubiegłym, ubarwiając swoimi monologami, p. Zofia Dragan, a rozpoczynała
się jarmarkiem średniowiecznym w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej
Amici. To grupa przyjaciół, których poza
przyjaźnią połączyła wspólna pasja, jaką
jest odtwarzanie kultury materialnej i nie
materialnej wieków średnich. Pokaz rozpoczął się od zionięcia ogniem, które zrobiło duże wrażenie na widzach, poprzez
wykład o stroju średniowiecznym z jego
prezentacją, łucznictwo - każdy mógł
spróbować jak to jest być Robin Hoodem,
medycynę średniowieczną i prezentację
tańca, a na koniec pojedynek o dziewicę
- oczywiście została uratowana, ale nie
przez Robin Hooda.
Następne zaprezentowały się dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, jak
zwykle pięknie wypadły. A przedszkolaki
wystąpiły wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w bardzo aktualnej piosence Koko
Euro Spoko. Festyn nie odbyłby się też bez
obecności zuchów z ZHP Buk oraz młodzieży z ogniska muzycznego przy MGOK
w Buku. Pięknie zaśpiewały dla nas Marta
Miałkas, Eliza Ryks, Katarzyna Nolka
i Katarzyna Kowalska. Bardzo podobał się
również pokaz zumby, który przygotowała
i prowadzi w Wiejskim Domu Kultury
p.Patrycja Buchert. Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca
i aerobiku, która poprzez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, dba o kondycję
a przede wszystkim napawa optymizmem
i wprawia w świetne samopoczucie, które pozostaje na długo po zajęciach. Nie
mniejszym zainteresowaniem cieszył się
konkurs wiedzy o Niepruszewie, prowadzony przez p.Jerzego Mazankiewicza,
który wygrała Zuzanna Kołodziejczyk
– gratulujemy wiedzy.
Festyn Wianki jest imprezą o lokalnym zasięgu, dlatego staramy się aby
podczas jego trwania występowały nasze
lokalne perełki – jak przed laty pisał
Stanisław Jachowicz „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie, co
posiadacie…”. W związku z tym nie mo-
gło zabraknąć zespołu blues rockowego
„Stormy Monday” w składzie: Damian
Torczyński – perkusja, Kacper Grabarczyk
- gitara basowa, Robert Wojciechowski
- gitara elektryczna, Jakub Kwiatkowski
– wokal – z Niepruszewa. Zespół grywa
doskonale każdemu znane standardy bluesowe i rockowe, jak również własną twórczość. Drugim zespołem uświetniającym
ten wieczór był zespół TAURUS, również
wywodzący się z naszej miejscowości, który w obecnym składzie istnieje od kilku
miesięcy a jego muzyka jest wypadkową
kilku gatunków skupioną w tzw. rock
progresywny.
Nadszedł też czas na tytułowe wianki.
Podobnie jak w minionych latach wybór
najpiękniejszego był niesamowicie trudny, wygrał jednak ten zrobiony najbardziej tradycyjnie z gryczpanu i kwiatów,
a szczęśliwym zdobywcą nagrody głównej
w tym konkursie- aparatu fotograficznego
- został Dawid Marcinkowski.
Nieodzownym punktem programu
jest również loteria, w której nagrodą
główną był telewizor 40’ firmy Samsung
- w sam raz na finał Euro,a szczęście
uśmiechnęło się do Przemysława Kubisza
z Niepruszewa.
A o zmierzchu, to na co wszyscy czekali - korowód z wiankami nad jezioro,
który tradycyjnie poprowadziła kapela
Junki z Buku, koło Dobieżyna . Umilała
też czas ludowymi melodiami podczas
puszczania wianków. W tym czasie na
scenie ulokował się zespół AWANS, aby
zakończyć festyn zabawą taneczną. Wytrwali bawili się do końca, bo następne
WIANKI dopiero…, a może już … za rok.
Festyn WIANKI jest dużym wyzwaniem
dla Rady Sołeckiej Niepruszewa, dlatego
nie doszedłby on do skutku gdyby nie pomoc, na którą zawsze możemy liczyć. Rada
Sołecka pragnie serdecznie podziękować
współorganizatorom: MGOK w Buku,
OSiR w Buku, ZGK w Buku, Harcerzom
z Niepruszewa, OSP Niepruszewo, KGW
Niepruszewo oraz sponsorom: Stacji Paliw
BP; Cid Lines Polska sp.z o.o.; Niwapol
sp.z o.o.; Lehmann Agrotechnika, Sebastian Lehmann; Kreis Pack sp.z o.o.; Paso
sp.z o.o.; Connector sp.z o.o.; Papstar Polska sp.z o.o.; Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Henryka Grzymska; Wład-Dach,
Władysław Janusz; Trans-Poz S.A; Zakład
Fryzjerski, Barbara Sierant; Okręgowa
Stacja Kontroli Pojazdów, Zbigniew Kopras; Metrex P.H.U.; Kwiaciarnia Olejniczak Maria; Bank Pekao S.A.; Zakład
Cukierniczy Jan Pierzyński.
Rada Sołecka wsi Niepruszewo
07 (227) lipiec’ 12
Sobótkowy wieczór w Niepruszewie
Fot. D.S.
Złote Pióra 2012 dla najlepszych
Dnia 5 lipca br. najlepsi uczniowie z placówek oświatowych miasta i gminy
otrzymali statuetki „Złote Pióro 2012”. Spis wyróżnionych na stronie 17.
II Parafialny Przełaj im. bł. O. Rafała Chylińskiego
Dnia 24 czerwca amatorzy
nordic walking, rowerzyści, biegacze
pokonali 7 km trasę Buk - Wysoczka
- Buk. O udanej imprezie czytaj
na str. 21

Podobne dokumenty