Kosynier-Bukowski-sierpien-2013

Komentarze

Transkrypt

Kosynier-Bukowski-sierpien-2013
Numer 8 (240) cena 2,0 zł (8% VAT) ISSN 1429-2742
MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ
SIERPIEŃ 2013
„Niesiemy ten wieniec z pszenicy i żyta,
aby każdy Polak miał chleba do syta”
Na Święcie Plonów 2013
za tegoroczne zbiory dziękować będą
Starostowie: p. Jolanta Zawieja
z Szewc i p. Tadeusz Łysiak z Żegowa
Bukowianki wyróżnione statuetką
„Złotego Serca” na Gali Wolontariatu
organizowanej przez Starostwo
Poznańskie. Czytaj na str. 15
SKARB Z WAWELU
i STANISŁAW Z BUKU
Seniorzy na corocznych wczasach
W NUMERZE:
Wawel zdobyty. Kopie kart
królewskiej księgi trafiły do Buku
Starostowie tegorocznych
Dożynek
Dakowy Suche w roku jubileuszu
Wyprawka szkolna
Podsumowanie roku szkolnego
2012/2013
Jak telefonicznie załatwiać sprawy
w magistracie
Peregrynacja bukowskich
seniorów
Amazonki na wakacjach
Piknik integracyjny seniorów
Wolontariat doceniony,
wyróżnienia Starosty
Poznańskiego. Bukowianki na Gali
wolontariatu
Atrakcje z okazji Dnia Dziecka
Złota odznaka dla ks. Janeckiego
za przywrócenie blasku świątyni
Awanse bukowskiej policji
z okazji święta
O Żydach bukowskich słów kilka…
O zdrowiu psychicznym
na terenie naszej gminy
Ośrodek wypoczynkowy w
Niepruszewie zaprasza
MGOK bez wakacji – imprezy dla
dzieci i dla dorosłych
Czytelniku w tym numerze
znajdziesz ulotkę GOAP
KRÓLEWSKA KSIĘGA TRAFI
DO BUKOWIAN
Mianem prawdziwego skarbu mi. Przyznać trzeba, że w tamtym
można określić potężny trzytomowy czasie wiedza ta była jeszcze znikoma
Graduał Jana Olbrachta, którego i powierzchowna lecz sierpniowa
głównym kopistą był na początku XVI wizyta w Krakowie pobudziła do
w. katedralis Stanisław z Buku. Zda- dalszych poszukiwań i zdobywania
niem kardynała Stanisława Dziwisza, informacji na ten temat. Okres ten był
księga ta jest jednym z dziesięciu naj- czasem lektury i nawiązywania owoccenniejszych książkowych zabytków nych kontaktów naukowych, w tym
przechowywanych na Wawelu do dnia z panią prof. Barbarą Miodońską
dzisiejszego. I nic w tym dziwnego, bo – największym polskim autorytetem
wykonana w latach 1501-1505 księga w dziedzinie ksiąg iluminowanych.
zdobiona płynnym złotem i kunW trakcie studiów o graduale
sztownymi iluminacjami robi wraże- szybko stało się rzeczą oczywistą,
Wręczenie wizerunku Matki Boskiej
Literackiej na Wawelu
nie nawet po upływie 500 lat! Dzieło że zarówno samą postać katedralisa
to zaliczane jest do najpiękniejszych jak i jego koronne dzieło, należy
ks. prof. dr hab. Jacek Urban, ks.
europejskich fundacji królewskich spopularyzować. Kamieniem miloprob. Andrzej Szczepaniak
tego okresu.
Pierwszy raz o graduale pitylko w wąskich opracowaniach
saliśmy we wrześniowym nunaukowych. Dla bukowian zromerze „Kosyniera” z 2012r. Stało
biono wyjątek. Dzięki temu już we
się to na marginesie informacji
wrześniu będziemy mogli bliżej
o parafialnej pielgrzymce po
poznać twórczość Stanisława.
relikwie św. Stanisława BiM. Już
Na festynie zostanie zaprezenwtedy wiedzieliśmy, że temat jest
towanych kilkanaście kopii kart
bardzo wyjątkowy i korzystając
graduału, a każdy kto weźmie
z okazji trzeba dołożyć wszystw nim udział otrzyma unikalną
kich możliwych starań by przypamiątkę. Szykuje się zatem cieNa
pierwszym
planie
biały
budynek
skarbca
bliżyć bukowianom zapomnianą
kawe wydarzenie i prawdziwa
postać katedralisa. Wówczas katedry na Wawelu. W czasach Stanisława
gratka dla miłośników historii
dzięki uprzejmości gospodarzy z Buku mieściło się skryptorium, w którym
i Ziemi Bukowskiej. Serdecznie
wykonano
graduał
mogliśmy obejrzeć publikacje
zapraszamy!
o Graduale Jana Olbrachta. Nie stało wym w tym przedsięwzięciu stała
Dla tych, którzy będą czuli niesię to przypadkiem, a było rezultatem się majowa wizyta ks. proboszcza dosyt i zapragną dowiedzieć się czenaszych próśb wynikających ze znajo- Andrzeja Szczepaniaka oraz autora goś więcej o Graduale Jana Olbrachmości faktu działalności bukowianina niniejszego tekstu w krakowskiej ta i postaci skryptora Stanisława
w królewskiej katedrze przed wieka- katedrze. Wyjazd ten miał charakter z Buku przygotowujemy wykład dr
roboczy, a jego program wypełniony Katarzyny Płonki – Bałus z Muzeum
był co do godziny. W grodzie Kraka i Biblioteki Książąt Czartoryskich
odbyliśmy kilka ważnych spotkań, w Krakowie. Wykład planowany jest
w tym z ks. prof. Jackiem Urbanem na dzień 19 września br. w czytelni
– dyrektorem Archiwum i Biblioteki Biblioteki Publicznej w Buku. SzczeKrakowskiej Kapituły Katedralnej. góły niebawem na afiszach.
W jego efekcie otrzymaliśmy zgodę
Hubert Wejmann
na bezpłatne wykorzystanie kopii
kart królewskiej księgi, na potrzeby
Na pierwszej stronie
planowanego na wrzesień festynu
prezentujemy kartę graduału
parafialnego. Fakt ten jest godny
Graduał Jana Olbrachta
Przy sarkofagu króla Jana Olbrachta
odnotowania bo z uwagi na wyjątko(1501-1506), inicjał „K”.
- fundatora graduału
wość dzieła nawet elektroniczne kopie
Archiwum i Biblioteka
Hubert Wejmann, ks. proboszcz Ansą bardzo roztropnie udostępniane
Krakowskiej Kapituły Katedralnej,
drzej Szczepaniak
poza Wawel. Zazwyczaj pojawiają się
fot. ks. Piotr Guzik
8 (240) sierpień’ 13
strona „Rozszumiały się zboża złociste,
W kłosach się nowych chleb rodzi,
Wśród pól TY chodzisz, o Chryste,
Pan żniwa, ludzi Dobrodziej.
I kruszysz ziarna w swych dłoniach
Wsypujesz do rąk Apostołów,
By siali te ziarna na błoniach,
Na twardej glebie ugorów
Wychodzi Pan Jezus raniutko,
Gdy rosa łan zboża zrasza,
I puka do serca cichutko
Do apostolstwa zaprasza.”
Mijają kolejne dni lipcowego
miesiąca. Rozzłacają się polskie pola
dorodną pszenicą, rozsrebrzają się
dojrzał ym żytem. Dla ludzi wsi
przychodzi czas wytężonej pracy,
najofiarniejszego wysiłku nad zbieraniem tego wszystkiego, co dała matka
ziemia. Im więcej rolnik włoży pracy
w uprawę ziemi, tym ma większy
udział w zebranym plonie. Kościół
pamięta w swych modlitwach o dojrzewających plonach, błogosławi pola
w wiosenny czas, a zebrane plony
uświęca swym błogosławieństwem.
A już na św. Wawrzyńca szykują się
żniwiarze do wieńca. Po święcie Matki Boskiej Zielnej poświęcone owoce
pól, łąk i sadów zwiastować będą
dostatek na przyszły rok.
„Niesiemy ten wieniec
z pszenicy i żyta
Aby każdy Polak
miał chleba do syta
Spocznijcie żniwiarze,
żniwiarki zmęczone
Bo już wszystko zboże
z pola zwiezione”
Zaszczytu złożenia gospodarzom
tegorocznego Święta Plonów częściej
zwanego Dożynkami wieńca symbolizującego plon i koronującego
całoroczne prace w polu dostąpili
p. Jolanta Zawieja z Szewc i p. Tadeusz Łysiak z Żegowa. Wyjeżdżając z miasta zauważamy powstałe
na obrzeżach nowe domy. Mijamy
różniące się kolorami łany zbóż.
Napęczniałe kłosy uginające się od
ciężaru plonów, oczekują żniwiarzy.
Prorokujemy, że mimo kaprysów
aury, plony będą dobre. Witają nas
domostwa właścicieli z Szewc. Uwagę
strona zatrzymują liczne tabliczki reklamujące zakłady rzemieślnicze i usługowe.
Mieszkańcy zwłaszcza młodzi, się
przebranżawiają. Jesteśmy na miejscu. Zielona brama szeroko otwarta
i jej gospodarz p. Andrzej Zawieja
zaprasza do domostwa. Poznajemy p. Jolantę Zawieję,
młodą, pełną parą gospodynię, starościnę tegorocznych
Dożynek. 37-letnia gospodyni z domu Bendowska prowadzi wraz z mężem 32 ha
gospodarstwo odziedziczone
po rodzicach męża. Pracy
w gospodarstwie się nie bała;
zna ją od zawsze i co rzadko
się zdarza twierdzi, że lubi
wszelkie prace w gospodarstwie. Zamiłowanie do czynności
gospodarskich owocujące sukcesami,
zauważa się łatwo. Wszędzie ład i porządek, a wypieki pani domu znane są
w okolicy i wzbudzają nasz podziw.
Pracy jest bez względu na porę roku
wiele. Gospodarstwo nastawione na
produkcję zwierzęcą i roślinną wymaga codziennego, troskliwego doglądania gospodarzy, wszak „pańskie oko
konia tuczy”. Doświadczonymi radami i wskazówkami dzieli się senior
p. Jan Zawieja, człowiek niezwykle
aktywny poświęcający swe siły i czas,
by pomóc bliźniemu. We wsi mówi
się, że p. Jan urodził się w strażackim kasku, bo aktywna działalność
w straży to nie tylko zamiłowanie,
lecz sposób na życie. Dumą pani Jolanty są dzieci. 19-letnia córka technik
żywienia zamiłowanie do gotowania
i organizacji żywienia przejęła od
mamy, ale domownicy twierdzą, że
uczeń nie prędko przerośnie mistrza,
choć pozna nowe produkty i ciekawe
ich połączenia. Znajduje też czas na
realizację swych marzeń. Od lat gra
z powodzeniem na saksofonie w Grodziskiej Orkiestrze Dętej. 16-letni
syn w przyszłości zastąpi rodziców
na gospodarstwie. Przygotowanie
do prowadzenia gospodarstwa rozpocznie od września w Technikum
Rolniczym w Kotowie. Na pewno po
objęciu rządów wprowadzi zmiany,
ale z pewnością będą korzystne dla
unowocześnienia produkcji i zwiększenia dochodowości gospodarstwa.
Żegnamy sympatycznych gospodarzy,
którym dzięki pracowitości i zaradności udało się z powodzeniem prowadzić gospodarstwo, a zgoda i wzajemne zrozumienie daje zadowolenie
i powody radości. Żegnani serdecznie
udajemy się do Żegowa.
Wyjeżdżamy z Buku. Mijamy
Wygodę, przyglądamy się obwodnicy, mijamy Wysoczkę zatrzymując
na moment przy obelisku ku czci
bł. R. Chylińskiego, jesteśmy u celu.
Dawno nie byliśmy w Żegowie. Wieś
pięknieje z dnia na dzień. Dbałość
o domostwa i ich obejście daje się
łatwo zauważyć.
8 (240) sierpień’ 13
O dom p. Tadeusza Łysiaka nie
musimy nikogo pytać. Duża tabliczka
z napisem Sołtys wskazuje właściwe
miejsce. Właściciele: p. Tadeusz z żoną
Elżbietą witają serdecznie, zapraszają
do wnętrza, starannie i funkcjonalnie urządzonego domostwa. Tegorocznego starostę Dożynek znają
mieszkańcy wszystkich okolicznych
sołectw i żartuję, że przedstawiając
Go wystarczyło przepisać informację
z przedwyborczych ulotek. Nic bardziej mylnego. By p. Tadeusza poznać
trzeba z Nim rozmawiać. Pozna się
wtedy człowieka, który z pasją i zamiłowaniem łączy pracę we własnym gospodarstwie z aktywnością społeczną
– żyć nie potrafi bez pełnienia szeregu
funkcji w różnych organizacjach społecznych. Ma 57 lat. Posiada średnie
wykształcenie rolnicze. Wraz z żoną
Elżbietą gospodaruje na 15 ha gospo-
darstwie odziedziczonym po
rodzicach. Jak to w przeciętnym polskim gospodarstwie
bywa, rosną zboża i buraki,
a w gospodarskich pomieszczeniach daje o sobie znać
wesoło kwicząc dorodna
trzoda chlewna. Dzięki zmechanizowaniu większości
prac i wykorzystaniu fachowej wiedzy gospodarstwo
przynosi zysk i może stanowić wzór godny naśladowania. Pan
Tadeusz nie skąpi rad i wskazówek,
a przede wszystkim pomocy zainteresowanym rolnikom. Zna potrzeby
rolników i ich troski i zmartwienia.
Jako aktywny działacz społeczny, pełniący wiele funkcji szuka sposobów
poprawy życia na wsi. Od dwóch lat
jest sołtysem społeczeństwa wiosek:
Żegowo, Wysoczki, Wygody. Przez 12
lat pracował w Radzie Miasta i Gminy
Buk, pełnił funkcje:
- przewodniczącego Komisji Budżetu
i Oświaty,
- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- wiceprzewodniczącego Rady Miasta
i Gminy.
Jest od lat Prezesem Gminnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
Dakowy Suche
1388 – 2013
625 lat
Serdecznie zapraszamy na uroczystość,
która odbędzie się 25 sierpnia 2013r.
w Dakowych Suchych
Rada Sołecka
Program:
13.00 – Msza św., salka katechetyczna, ul. Szkolna
14.30 – uroczystości przy sali wiejskiej, ul. Bukowska
- powitanie gości
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej
- odczytanie historii Dakowych Suchych
- występ zaproszonych gości
- występ kapeli ludowych
- spotkanie przy kawie
- zabawa taneczna
8 (240) sierpień’ 13
Wojewódzkiego Związku Rolników
w Poznaniu, wiceprezesem Zarządu
Miejsko-Gminego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez 5 lat wraz
z członkiniami KGW zajmował się
wydawaniem żywności potrzebującym rodzinom finansowanej prze
Unię Europejską. Osiągnięć pracy
społecznej jest wiele, mieszkańcy
podkreślają:
- remont drogi do Wysoczki i w samej
wsi,
- remont świetlicy z Żegowie,
- modernizacja oświetlenia drogi do
Wysoczki i Otusza,
- zakup placów zabaw w Otuszu
i Żegowie,
- doprowadzenie wodociągu do Józefowa.
Priorytetami w działalności były
zawsze dostępność do właściwej
opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo
obywateli, poprawa standardu życia
na wsi. O pracy społecznej p. Tadeusz
potrafi mówić bez końca z wypiekami na twarzy. W pracy znajduje
wielu sojuszników, których pozyskuje
życzliwym stosunkiem do rozmówcy
i słusznością podejmowanych prac.
Dziękuje za poświęcenie i zaangażowanie dla dobra publicznego, życzę p.
Tadeuszowi, by udało się poznać kraje
skandynawskie, których nie zna.
M.R.
Pamięci
niezłomnego
księcia Kościoła
Z okazji 110. rocznicy narodzin w Buku bp. Teodora Benscha rodzima parafia kapłana upamiętni ten
fakt odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Biskup Bensch
przysłużył się Polsce i Kościołowi jako pierwszy po II
Wojnie Światowej administrator apostolski diecezji
na ziemiach odzyskanych. W trudzie, wbrew sprzeciwowi władz w latach stalinizmu, dźwigał Kościół
z ruin.
Uroczystość odbędzie się w dniu 08 września
br. po Mszy św. o godz. 12:00 . Mszę św. odprawi
i Słowo Boże wygłosi ks. Jacek Jezierski biskup
pomocniczy archidiecezji warmińskiej.
strona Kto może skorzystać z dofinansowania?
Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie
zakupu podręczników szkolnych
w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół
w gminie Buk.
Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.
– „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje
następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014
naukę:
1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których
dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie
o świadczeniach rodzinnych);
2. Uczniom klas II-III i V szkoły
podstawowej pochodzącym z rodzin,
w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie
o pomocy społecznej);
3. Uczniom klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego,
technikum pochodzącym z rodzin,
w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie
o pomocy społecznej);
4. Uczniom szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim,
d) z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
− posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, uczęszczającym do wszyst-
kich klas wymienionych szkół;
5. Uczniom szkół specjalnych przysposabiających do pracy z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
6. Uczniom pochodzącym z rodzin
niespełniających kryterium dochodowego tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
(pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu m.in. na
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,
bezrobocie, długotrwałą lub ciężką
chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe) na podstawie decyzji dyrektora
szkoły, do której uczęszcza.
Wartość pomocy na dofinansowanie podręczników nie może przekroczyć kwoty:
1) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów:
a) niepełnosprawnych: klas I-III szkoły podstawowej
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły
podstawowej i gimnazjum
- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
do kwoty 225 zł
do kwoty 770zł
dla uczniów:
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej,
2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
wymienionymi w pkt 2 klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w
przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
(niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek
pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25%
kwoty 770 zł
strona 8 (240) sierpień’ 13
do kwoty 325zł
1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających
z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z do kwoty 770zł
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły
podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia
ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż
40% kwoty 770 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w do kwoty 350zł
stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, niekorzystających z podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z do kwoty 607zł
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku
korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących
podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych
lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł
1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej
do kwoty 390zł
1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i techni- do kwoty 445zł
kum;
2) dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy
III technikum uzupełniającego
Zasady udzielania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania
zakupu podręczników realizowana
będzie na wniosek rodziców ucznia,
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą przedstawiciela ustawowego
lub rodziców zastępczych.
INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuję, że Zarządzeniem Nr 86/2013
z dnia 1 sierpnia 2013r. sporządzono
i podano do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy, oznaczonej w ewidencji
8 (240) sierpień’ 13
Wniosek należy składać w szkole
do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2013/2014 do dnia
13 września 2013 r.
Akty prawne dotyczące Programu:
1) Uchwała Rady Ministrów z dnia
12 lipca 2013r. w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w 2013r.
– „Wyprawka szkolna”;
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomoc finansowej uczniom na zakup
podręczników, książek pomocniczych
i materiałów dydaktycznych. (Dz. U.
z 17 lipca 2013r. poz. 818)
gruntów jako działki: obrębu Wysoczka nr 211/6, 209/1, 198/1, 173/3,
173/2 i 205; obrębu Niepruszewo nr
139, 661/5, 88, 472/1,473/1; obrębu
Dobieżyn nr 124/6, 400/12, 66, 67, 87,
631, 118; obrębu Dobra nr 38/2; obrębu
Dakowy Suche nr 27, 29,67/5,; obrębu
Otusz nr 122, 123, 98, obrębu Szewce
nr 258/2, 354.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Buk tel. 061-8140671.
Wykaz wywieszono na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Buk
od 2 sierpnia 2013r.
strona Podsumowanie
roku szkolnego 2012/2013
1. Wyniki sprawdzianu w klasach
szóstych szkół podstawowych
Wyniki sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI w roku 2013:
średnia średnia
średnia
średnia średnia
Nazwa szkoły
szkoły gminy województwa powiatu kraju
24,28
23,37
24,34
24,03
SP w Buku
23,19
SP w Szewcach
24,78
SP w Niepruszewie 28,92
SP w Dobieżynie
27,42
Tegoroczny sprawdzian w klasach VI
szkół podstawowych odbył się dnia 4
kwietnia 2013r.
Arkusz sprawdzianu sprawdzał
stopień opanowania umiejętności
ujętych w następujących kategoriach:
czytanie (max 10 pkt.), pisanie (max
10 pkt.), rozumowanie (max 8 pkt.), korzystanie z informacji
(max 4 pkt.), wykorzystanie wiedzy w praktyce (max 8 pkt.)
Za poprawne wykonanie wszystkich 26 zadań zamieszczonych
w arkuszu, szóstoklasista mógł otrzymać maksymalnie 40
punktów.
Do sprawdzianu przystąpiło łącznie w naszej gminie 141 uczniów w tym:
1. SP Buk
- 98 uczniów
2. SP Szewce - 18 uczniów
3. SP Niepruszewo - 13 uczniów
4. SP Dobieżyn - 12 uczniów
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013
Wyniki w poszczególnych gminach powiatu
poznańskiego kształtowały się następująco:
Średnia Średnia
Lp.
gmina
gminy powiatu
24,34
1. Puszczykowo
27,56
2. Suchy Las
26,40
3. Komorniki
25,70
4. Kórnik
25,16
5. Czerwonak
25,05
6. Tarnowo Podgórne 24,70
7. Kleszczewo
24,45
8. Swarzędz
24,34
9. Luboń
24,29
10. Buk
24,28
11. Dopiewo
24,17
12. Stęszew
24,08
13. Pobiedziska
23,93
14. Mosina
23,46
15. Murowana Goślina 22,83
16. Kostrzyn
22,53
17. Rokietnica
21,57
Tabela poniżej przedstawia średni wynik procentowy z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013
Szkoła Szkoła Powiat Powiat Woj. Woj. Okręg Okręg Kraj
część
2012
2013
2012
2013
2012 2013 2012 2013 2012
Historia i wos
64,04 53,40
61,77
58,46 59,89 56,49 59,48 56,17
61
Język polski
61,83
57,46
64,38
62,59 62,97 59,92 63,10 59,45
65
Przedmioty przyrodnicze
50,47
55,49
50,08
59,69 48,98 58,13 48,89 57,59
50
Matematyka
51,20
46,60
47,42
48,85 46,25 47,43 45,91 46,64
47
język angielski podstawowy
64,29
61,00
65,49
65,97 62,10 61,78 62,13 61,80
63
Język angielski rozszerzony
43,28
39,44
47,23
45,74 45,52 44,53 56,32 45,35
46
Język niemiecki podstawowy 46,53
37,53
54,10
55,32 55,88 57,17 45,93 57,74
57
Język niemiecki rozszerzony
49,00
27,68
32,67 29,84 36,95
37,95
33
Kraj
2013
58
62
59
48
63
45
58
40
Historię i wos, j.polski, przedmioty przyrodnicze oraz matematykę pisało 134 uczniów
J. angielski podstawowy i rozszerzony pisało 117 uczniów
J. niemiecki podstawowy pisało 17 uczniów
strona 8 (240) sierpień’ 13
Wyniki w poszczególnych gminach powiatu poznańskiego kształtowały się następująco:
Historia Język
Przedmioty Matema- Język angielski Język angielski Język niemiecki
średnia
i wos
polski przyrodnicze
tyka
podstawowy
rozszerzony
podstawowy
powiatu
58,46
62,59
59,69
48,85
65,97
45,74
55,32
Buk
53,40
57,46
55,49
46,60
61,00
39,44
37,53
Czerwonak
57,84
61,37
59,72
47,26
64,65
45,03
62,09
Dopiewo
57,21
62,20
59,37
48,62
68,06
44,62
-
Kleszczewo
61,18
62,31
60,24
53,37
63,35
40,12
-
Komorniki
58,56
61,22
58,66
46,65
62,93
41,61
49,71
Kostrzyn
56,40
62,30
57,88
43,68
60,03
42,60
63,20
Kórnik
56,17
62,39
56,58
49,94
58,58
37,76
53,14
Luboń
60,59
62,92
60,38
47,69
66,83
44,26
63,00
Mosina
58,81
61,86
59,06
46,27
61,65
42,69
71,50
Murowa Goślina
55,88
62,24
59,28
47,14
66,98
48,00
53,81
Pobiedziska
59,21
63,44
58,19
47,12
64,01
41,83
49,83
Puszczykowo
60,46
65,94
61,95
55,00
72,88
53,32
85,80
Rokietnica
56,91
57,09
54,48
42,92
56,36
32,66
83,00
Stęszew
60,36
56,32
58,37
48,59
57,26
36,32
54,60
Suchy Las
65,45
73,12
70,46
59,60
80,13
66,90
67,00
Swarzędz
57,26
62,99
59,01
49,83
68,83
49,51
50,08
Tarnowo Podgórne
57,65
62,98
60,75
50,07
70,88
47,90
36,80
Na 17 gmin powiatu poznańskiego Gmina Buk zajęła:
Historia i wos
– 17 miejsce
Język polski – 15 miejsce
Przedmioty przyrodnicze – 16 miejsce
Matematyka – 14 miejsce
język angielski podstawowy – 13 miejsce
Język angielski rozszerzony – 14 miejsce
Język niemiecki podstawowy -14 miejsce na 15
3. Wyniki matury 2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Buku
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży ukończyło 18.
uczniów – do matury przystąpiło 11.
- zdało – 2
- nie zdało – 9, z tego 4. uczniów nie zgłosiło się na egzaminy ustne i 3. uczniów ma możliwość poprawki z jednego
przedmiotu (matematyki)
Liceum Uzupełniające ukończyło 18. słuchaczy – do matury przystąpiło 2. oraz 3 absolwentów z poprzednich lat.
- zdało – 2
- nie zdało – 3 (wszyscy mają możliwość poprawki z jednego przedmiotu – matematyki)
Opracowała:
Jolanta Królikowska
Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego opracowano na podstawie danych pozyskanych ze strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,
natomiast wyniki matury to informacja
od dyrektora ZSPg
8 (240) sierpień’ 13
strona FESTYN JUNKA Z BUKU
30 SIERPNIA - 01 WRZEŚNIA 2013
PIĄTEK 30.08.2013
GODZ. 17:00 – KONCERT BUKOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ (przed kinem „Wielkopolanin”)
GODZ. 18.00 – BUKOWSKIE RZEMIOSŁO W NAJSTARSZYCH DZIEJACH BUKU - WYSTAWA I PRELEKCJA
- MAURYCY KUSTRA – (czytelnia Buk)
GODZ. 19:00 - NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLD BOY’S + 35 („blisko boisko”)
SOBOTA 31.08.2013
SPORTOWO – REKREACYJNA
GODZ. 09:00 – RAJD ROWEROWY
GODZ. 10:00 – ZAWODY WĘDKARSKIE (staw baszta)
GODZ. 11:00 – RAJD SAMOCHODOWY AUTOMOBIL KLUBU (bocznica PKP)
14:00 – META RAJDU – ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE (stadion)
GODZ. 13:00 - 20:00 - SYMULATOR DACHOWANIA I ZDERZEŃ (boisko główne)
GODZ. 10:00 – XVII BUKOWSKIE BIEGI JUNKÓW (stadion)
GODZ. 10:00 – TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO W 4 KATEGORIACH (kort tenis)
GODZ. 14:00 – TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (boisko plażowe)
GODZ. 15:00 – TURNIEJ SKRZATÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ ( blisko boisko)
GODZ. 16:00 – 18:00 II POKAZ TRIALU ROWEROWEGO MISTRZA
MARCINA BUGAJEWSKIEGO I KONKURS (skatepark)
GODZ. 17:00 – MECZ PIŁKI RĘCZNEJ BUKOWSCY BIEGACZE - BUKOWIA
STADION - SCENA
POPOŁUDNIÓWKA ROZRYWKOWO - KABARETOWA
GODZ. 18:00 – ŚWIATOWE PRZEBOJE W WYKONANIU ZESPOŁU KAMERALNEGO AMICI CANTI
– KABARET MADE IN CHINA
- JERZY KRYSZAK
– KABARET NEO-NÓWKA WRAZ Z ZESPOŁEM ŻARÓWKI
GODZ. 22:30 – 00 – MUZYKA MECHANICZNA
NIEDZIELA 01.09. 2013
GODZ. 09:00 – 15:00 – MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY BUK W STRZELANIU Z KBKS (strzelnica KŻR)
GODZ. 10:00 (stadion)
- TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO – FINAŁY (kort tenis)
- PIŁKA KOSZYKOWA DLA KAŻDEGO
- SPEED BADMINTON DLA KAŻDEGO
11:30 - PRZEJAZD KOROWODU DOŻYNKOWEGO ULICAMI MIASTA NA STADION
GODZ. 12:00 – DZIĘKCZYNNA POŻNIWNA MSZA ŚW. NA STADIONIE MIEJSKIM W BUKU.
PO MSZY ŚW. OBRZĘDY DOŻYNKOWE I KONCERT W WYKONANIU ZESPOŁU „WIWATY” Z POBIEDZISK
FESTIWAL SMAKÓW BUKOWSKICH – DEGUSTACJA POTRAW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ KOŁA KGW
GODZ. 14:00 – ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGÓW KONNYCH /w 3 kategoriach/
W przerwach – KASKADERKA KONNA wykonywana przez grupę „Apolinarski Group”
ok. 19:00 ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
ANIMACJE PRZESTRZENI FAMILIJNEJ (boisko główne)
GODZ. 14:00 – 19:00 – „MAGICZNA WYSPA” - PARK ZAMKÓW DMUCHANYCH
GODZ. 15:00 – „ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO” PROGRAM MUZYCZNY DLA DZIECI
WIECZÓR TEATRALNY
GODZ. 18:00 – „METALHEAD” przedstawienie bezdomny-pl (kino Wielkopolanin)
GODZ. 19:30 – „ZAPOMNIANA HISTORIA” SPEKTAKL KOSTIUMOWY – TEATR EWOLUCJI CIENIA (plac
przed kinem)
strona 10
8 (240) sierpień’ 13
Jak uzyskać szybkie połączenie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Buk
61 88 84 + nr wewnętrzny
stała część nr
Nr wew. tel.
420
421
431
Stanowisko
Imię nazwisko
Pokój
PARTER
Ewidencja Ludności
Ewa Śron, Katarzyna Kuźlak
1
USC
Marzena Kaźmierska
2
GCI
Hubert Wejmann
3
PARTER - stary gmach
425
424
417
OPS
Klamecka, Siedlarz, Kierzek
OPS
Ratajczak, Kubiak
8
Dodatki mieszkaniowe
Górczak, Mettler, Węklar, Pierzyńska
9
443
423
435
433
432
459
457
460
426
416
439
440
442
441
436
412
438
Skarbnik
Aleksandra Szajek
10
Księgowość
Marzena Kalotka, Krystyna Wolna, Grażyna Bręk
11
Księgowość
Ewa Panek, Alina Gawron
11
Podatki
Łucja Morkowska, Małgorzata Dobrowolska
12
Profilaktyka
Robert Kłos
13
GOAP
Łukasz Maciński
16
Rolnictwo, Gospodarka Komunalna
Renata Wasiak, Anna Skotarczak
17
Kier.Ref. Mienia i Gosp. Kom.
Paweł Mazankiewicz
18
410, 411
427, 437
430, 434
419
449
413
458
456
6i7
I Piętro
Pokój kontrolerów
19
Nieruchomości, Geodeta
Beata Zeh-Berdychowska, Stanisław Diadieło
20
Kier. Ref. Inwestycji i Planowania
Krzysztof Jęch
21
Budownictwo, Planowanie Przestrz.
Maciej Lechniak, Damian Kaczmarek
21
Inwestycje, Ochr. Środowiska
Janusz Rura, Konrad Woźniak
21
Biuro Rady
Małgorzata Napierała
22
Kier. Ref. SOO, P.POŻ
Janusz Wejmann, Mirosław Skarbiński
24
Informatyk
Szymon Konopski
25
Kasa
Jolanda Najdek
28
II PIĘTRO - nowy gmach
Sekretariat
Renata Kargul
31
Burmistrz
Stanisław Filipiak
31
Zastępca Burmistrza
Aleksandra Wawrzyniak
31
FAX
31
Sekretarz
Jolanta Królikowska
33
Pomoc administracyjna
Martyna Suchorska
36
II PIĘTRO - stary gmach
Zarządzanie Kryzysowe
Źródło
618308853 ODR Sielinko
8 (240) sierpień’ 13
37
Sylwia Świdzińska-Jachna
39
Wiesław Tchórzewski
38
strona 11
Seniorzy na wczasach
Starszy człowiek nie potrzebuje bogactwa. Potrzebuje miłości,
szacunku, zainteresowania, często
też pomocy. Ludzie starsi podlegają takim stresom, o jakich ludzie
młodzi nie mają pojęcia. Przede
wszystkim dokucza im samotność.
Odchodzą ich znajomi, koleżanki
i koledzy, zaprzyjaźnieni sąsiedzi.
Dzieci często wyprowadzają się do
innego miasta, a ci, którzy pozostają zajęci pracą zawodową i codziennymi obowiązkami niewiele
czasu poświęcają seniorom. A ci
dopóki mogą sobie sami poradzić
z obowiązkami to nie jest tak źle.
Niestety, z latami już nie mają sił
chodzić na spacery, zakupy robią
jak najrzadziej, z trudem radzą
sobie z higieną. Zaczynają potrzebować pomocy coraz częściej, coraz
bardziej zróżnicowanej. Potrzebą
człowieka w każdym wieku, także
starszym jest miłość, ta słynna,
czasem wyśmiewana, witamina M.
Gdy starsza osoba ma wokół siebie
ludzi, którzy nie tylko mówią, że
kochają, ale również okazują to
swoim postępowaniem, jest to taki
zastrzyk energii i szczęścia, że niczym nie da się go zastąpić. Wielu
bukowian zastanawia się co powoduje, że grupa seniorów od dawna
w każdą pierwszą środę miesiąca
tak chętnie zdąża do MGOK-u
przy ul. Dobieżyńskiej. Seniorzy
w ten dzień są najważniejsi. Mówią
o tym co ich boli, chwalą się tym
z czego są dumni i co przynosi im
radość. Doceniają zainteresowanie
młodych własną osobą i jej problemami. Na dwutygodniowe wczasy
czekają cał y rok i prz ychodzą
ochoczo z radością. Wspominają
dawne cudowne, młodzieńcze
lata, śpiewają zapamiętane sprzed
lat piosenki, z dumą prezentują
utrwalone na fotografiach bliskie
osoby i wydarzenia z nimi związane. Zmęczeni życiem odpoczywają
w cieni rozłożystych drzew Parku
Harcerza. Oddychają z ulgą, gdy
poziom mierzonego ciśnienia nie
zapowiada katastrofy. Po powrocie
do domów sprawdzają działania
wielorakich ziół, o których opowiada p. Joanna. Do wyprawy Na Smugi przygotowują się na starannie.
Grillowane kiełbaski nigdzie nie
smakują tak jak w ten piknikowy
dzień poza miastem. Cieszą się, gdy
swój program przedstawiają przedszkolaki, chłoną rady i wskazówki
o ważnych sprawach przedstawianych przez młodych bukowian.
Do należytego spędzania czasu
uczestnikom wczasów wcale nie
trzeba wyszukanych zajęć i pracochłonnych ćwiczeń. Oni czują się
dobrze, gdy organizatorzy wolny
czas przygotowują według życzeń
uczestników, gdy oni i ich sprawy
są najważniejsze, w ten sposób
okazywany jest osobom starszym
szacunek, który daje poczucie, że
nadal mogą decydować o sobie.
M.R.
Fotograficzne migawki na str. 2
Lato, lato, lato czeka
Od kilku lat Bukowskie Amazonki wyjeżdżają do nadmorskich
miejscowości i wyprzedzając kalendarz, witają lato. 20 maja 2013r. na
7 wakacyjnych dni wyjechały do
Jarosławca. Zamieszkały w Domu
Wczasowym „Marysieńka”. Gdy
zapewniona była baza noclegowa
i wyżywienie, można było wypoczywać. Panie spędzały czas na
sportowo. Codziennie nadmorskie
spacery i doskonalenie chodzenia
z kijkami a co odważniejsze panie
próbowały zamoczyć nogi w morzu, pomimo nieodpowiedniej temperatury wody. Wybrały się tez na
dalsze trasy, by zwiedzić Darłówko
z portem. Zaliczyły Ustkę a tam
godzinny rejs statkiem. Gospodarze starali się umilić gościom
pobyt, zorganizowali spotkanie
przy ognisku, wieczór z muzyką.
Przewodnicząca, p. Terenia Filipiak
strona 12
w podziękowaniu gospodarzom
ofiarowała osobiście narysowany
obraz a mile zaskoczona szefowa
zrewanżowała się tor tem. Nie
było też problemów pogodowych,
więc humory paniom dopisywały
i wyjazd był udany, bo to nie tylko
relaks i wypoczynek, bycie razem,
ale również poznawanie kolejnych
zakątków naszego polskiego krajobrazu.
J.S.
8 (240) sierpień’ 13
Koło Gospodyń Wiejskich Buk-Wielkawieś w Kołobrzegu
We wtorkowy, słoneczny ranek 11 czerwca wybrałyśmy się autokarem do Kołobrzegu. Po przyjeździe do
hotelu poszłyśmy nad morze i oczywiście na smaczną
rybkę. Wieczorem zwiedzałyśmy miasto oraz katedrę.
Drugi słoneczny dzień przeznaczyliśmy na plażowanie.
Po kolacji można było się relaksować w basenie oraz na
siłowni. Następnego dnia zwiedzałyśmy piękne ogrody
tematyczne w Dobrzycy. Ostatni dzień, ten najsmutniejszy
po pobycie nad morzem i zakupie upominków udaliśmy
się w drogę powrotną do domów.
Pragniemy bardzo gorąco podziękować Radzie Sołeckiej i Sołtysowi Wielkiejwsi za wsparcie finansowe
naszego wypoczynku
Uczestniczki
Blisko, a jednak ciekawie.
Piknik integracyjny seniorów.
Zarząd Rejonowy w Buku PZERiI
zaakceptował propozycję członków
i zorganizował wyjazdowy piknik.
Zaplanowano połączenie odpoczynku
z wzajemnym poznaniem się. Seniorzy z Buku, Otusza, Dakowych i Szewc
wybrali się na zwiedzanie bliskich, ale
ciągle jeszcze nie poznanych okolic.
Zatrzymano się w Świebodzinie, gdzie
podziwiano Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a pomnik Chrystusa
Króla na wszystkich zrobił wrażenie
8 (240) sierpień’ 13
wielkością i monumentalnym rozmachem. Ponieważ zbliżano się do
terenów związanych z bohaterskim
wielkopolskim chłopem Michałem
Drzymałą, który jest symbolem walki
z pruskim zaborcom, wręczono przygotowaną przez p. Marię Maćkowiak
sekretarza Koła biografię i niezwykłe
dzieje życia polskiego chłopa. Z zainteresowaniem uczestnicy integracyjnego pikniku śledzili losy patrioty,
który przez lata walczył z zaborcą nie
otrzymując pozwolenia na budowę
domu, wozem cyrkowym wraz z rodziną przemieszczał się z miejsca na
miejsce. Replika wozu stoi na pięknym ryneczku Rakoniewic, a wieś
Podgradowice nosi obecnie nazwę
Drzymałowo. Na dłużej zatrzymano
się by dokładnie poznać zgromadzone pojazdy i eksponaty w Muzeum
Pożarnictwa w Rakoniewicach. Nie
ominięto pracowni przyrodniczej ze
zbiorami ptactwa i innych ciekawych
zwierząt. W Gościńcu u Michała
czekał na seniorów pyszny obiad
i poobiednia kawka. Wspólny posiłek
stworzył rodzinny nastrój i skłaniał
do ciekawych rozmów, a zadbany
park zachęcał do spacerów. Wracać
było trochę żal, ale taka jest kolej
rzeczy, wszystko co dobre, szybko się
kończy. Osoby, które po raz pierwszy wędrowały z bukowskim kołem
PZERiI podkreślały wspaniałą organizację wycieczki, przemyślaną trasę
i życzliwy rodzinny nastrój. Brawo
organizatorzy.
M.R.
strona 13
PIKNIK RODZINNY W „PLUSZAKU”
22 czerwca 2013 roku w Rybojedzku odbył się piknik
rodzinny z okazji dnia mamy, taty i dziecka. Jak zwykle pogoda nam dopisała. Na przybyłych gości czekało
wiele niespodzianek min. występ dzieci dla rodziców
oraz przedstawienie pt. „Głodny miś”, w którym rodzice
wystąpili dla dzieci. Wiele radości przyniosło dzieciom
poszukiwanie słoika z miodem w lesie pozostawionego
przez misia. Imprezę uwieńczyło pieczenie kiełbasek przy
ognisku. Wszyscy w wyśmienitych humorach wrócili do
domów. Już czekamy na następne spotkanie.
Seniorzy w Międzyzdrojach
Zarząd Rejonow y
PZERiI w Buku zaprosił
seniorów z terenu miasta i gminy chętnych
do wspólnego wyjazdu
i odpoczynku nad polskim morzem. Zaproszenie w dniu 29 czerwca
przyjęło entuzjastycznie
wielu chętnych. Międzyzdroje przywitały
bukowian bezpieczną
pogodą i ciepłym słoneczkiem, co
zachęciło do spacerów plażą wzdłuż
morza, zwiedzania sławnego kurortu,
a także do przejażdżki kolejką po mieście. Niektórych atrakcji nie można
było pominąć. Z zainteresowaniem
i nieskrywaną ciekawością przyglą-
dano się 30 figurom woskowym zgromadzonym w muzeum. Promenadą
Gwiazd z radością spacerowali wszyscy porównując swoje dłonie z utrwalonym odbiciem dłoni wybitnych
ludzi kultury i sztuki. 395 metrów
mola pokonywali wszyscy nawet ci,
którym chodzenie sprawia trudność.
Trud się opłacił; można
było podziwiać niezapomniane widoki klifowych wzgórz, pasma
wydm oddzielających
miasto od plaży, a także
port dla statków pasażerskich. Jedna uczestniczek z dumą stwierdziła,
że wcale nie trzeba wyjeżdżać do odległych,
egzotycznych krajów;
Polska jest równie piękna i bogata
w niezapomniane widoki. Wszyscy
wracali zadowoleni i szczęśliwi, że
można było dzięki staraniom Zarządu Rejonowego choć na jeden dzień
oderwać się od codzienności.
M.R.
POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS…
28 czerwca 2013 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Pluszak” odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Na dzieci w przedszkolu czekało mnóstwo atrakcji. Odbył się apel oraz uroczyste wręczenie
dyplomów. Nie obyło się bez odśpiewania piosenek na powitanie wakacji.
Imprezę uwieńczyły zabawy na świeżym powietrzu oraz słodki poczęstunek. Pięknym chwilom towarzyszyły łzy wzruszenia.
strona 14
8 (240) sierpień’ 13
Bukowianki na Gali Wolontariatu
Bukowianki
Nagrodzone wolontariuszki
Władze Powiatu Poznańskiego
miały zaszczyt gościć wolontariuszy
działających na terenie powiatu, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w działalność dobroczynną. Do kolejnej Gali Wolontariatu
zgłosiło się 50 organizacji, wskazując
97 zasłużonych osób. Wytypowani
działacze zostali nagrodzeni Złotą
Statuetką Wolontariusza Powiatu
Poznańskiego w kształcie serca.
Wyróżnienia wręczali: Jan Grabkowski – Starosta Poznański i Piotr
Burdajewicz – Przewodniczący Rady
Powiatu.
Starosta w swoim wystąpieniu
podkreślił jak ważna jest bezinteresowna pomoc i wielkie wsparcie,
które wolontariusze dają osobom
potrzebującym. Ich wielki czyny zasługują na oficjalne uhonorowanie,
dlatego Zarząd oraz Rada Powiatu
Poznańskiego postanowili osobiście
podziękować najbardziej zasłużonym
osobom. Wyrazili jednocześnie dumę
wobec prężniej działalności powiatowych organizacji charytatywnych
oraz nieustannie poszerzającego się
grona ludzi o wielkim sercu.
Po zakończeniu uroczystości zebrani goście mieli okazję wysłuchać
krótkiego koncertu duetu akordeonistów z Zespołu Szkół Muzycznych
w Poznaniu, a następnie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Z radością i nieskrywaną dumę
informujemy, że w Gali brały udział
i uhonorowane zostały statuetkami
8 (240) sierpień’ 13
złotego serca dwie bukowianki: p. Teresa Filipiak – prezes Bukowskiego
Towarzystwa Amazonek i p. Maria
Bielawska – Amazonka od założenia
organizacji, 30 lat po mastektomii.
Obie bukowianki wiedzą jak
potężny lęk i ciężar nagle spada na
barki kobiet, które usłyszały „Ma
pani raka piersi”. A kiedy po mastektomii oswajają się z myślą, że odjęto
im pierś, doceniają każdą pomoc
i wsparcie. Wsparcie kobiet, które
chorobę mają już za sobą, pomaga
łatwiej podejmować trudne decyzje,
znieść trudy leczenia, czy w najczarniejszych momentach znaleźć w sobie
motywację do walki. Pani Maria Bie-
W dniu 23 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
podpisał z Miastem i Gminą Buk
umowę na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w Dobieżynie. Całkowita wartość projektu
lawska na długo przed powstaniem
w Buku Stowarzyszenia Amazonek
pojawiała się przy łóżku chorej jako
prawdziwa przyjaciółka i jej pomoc
w wielu wypadkach była nieoceniona.
Rodzina często nie potrafi pomóc
kobiecie z nowotworem piersi i jest
bezradna wobec cierpienia. Gdy
medycyna ogranicza się do operacji,
rehabilitacji i podawania leków p.
Maria radzi jak znieść chemioterapię,
jak ćwiczyć, by odzyskać sprawność,
gdzie kupić specjalny stanik i protezę
piersi i jak się z nią obchodzić. Wysiłki
p. Bielawskiej od 10 lat wspomagają
koleżanki łączące się w Bukowskim
Towarzystwie Amazonek. Od 7 lat
przewodnictwo po p. H. Górowskiej
objęła p. Teresa Filipiak. Już sama
obecność drugiej kobiety – Amazonki
– przy chorej jest dowodem na to, że
warto zacisnąć zęby i się nie poddawać. Obecność Amazonki mówi: „Zobacz, mnie się udało, uda się i tobie!
Naprawdę można wygrać tę walkę
o życie”. Amazonki niosą przesłanie,
że rak to nie koniec świata, trzeba
tylko współpracować z lekarzami
i wierzyć, że zdrowie powróci. Czego
wszystkim bukowskim Amazonkom
życzę, gratulując wyróżnienia.
M.R.
wynosi ponad 2,7 mln zł. Dofinansowanie ze środków WRPO na lata
2007-2013 wynosi blisko 2 mln zł.
Zgodnie z planem inwestycja ma być
ukończona jesienią 2014r. Obecnie
trwa postępowanie przetargowe na
wybór wykonawcy.
strona 15
Wypoczynku ciąg dalszy
Od 5 do 11 lipca 2013r. Amazonki
Bukowskie przebywały w przyjaznym
Ośrodku Wypoczynkowym w Sierakowie. Obowiązki i problemy pozostawiły w domach i nabierały sił. Między
godzinami spacerów, plażowania nad
jeziorem, gimnastyki w wodzie i relaksu przez pływanie w basenie, psycholog p. Grażyna prowadziła spotkania
informacyjno-szkoleniowe o różnej
tematyce i formie. Oto niektóre z nich:
„Konsekwencja choroby”, „Poczucie
niepełnosprawności i mechanizmy
obronne”, „O zmianie stereotypowych
poglądów na temat niepełnosprawności”, „Myślenie pozytywne i racjonalne
o zdrowiu i otaczającym świecie”, „Racjonalne wykorzystanie czasu i moich
możliwości”. Organizowane były też
ćwiczenia profilaktyczne: wieczorna
relaksacja przy muzyce, śmiechoterapia
czyli opowiadanie zabawnych historii
a temat „Jak powstają marzenia” był
zrealizowany poprzez dyskusję osób,
które pomimo choroby odniosły sukces
osobisty i potrafią pomagać innym.
W niedzielne przedpołudnie panie
uczestniczyły we Mszy Św. sprawowanej na terenie ośrodka. A wieczorem
mieszkańców i przebywających gości,
okazji świętowania Dni Sierakowa,
gospodarze Miasta i Gminy zapraszali
na koncert w wykonaniu 3 zespołów ze
Śląska. No i jak nie skorzystać z takiej
oferty. Panie z koncertu wróciły zadowolone i rozbawione przez p. Bercika,
artystę śląskiego. A więc program
pobytu ciekawy, różnorodny, pogoda
nie kaprysiła to i panie wróciły zadowolone z dużą porcją energii.
J.S.
W moim mieście
13 lipca 2013r. o godz.19.30 w Farze bukowskiej gdzie
góruje M.B.Bukowska Literacka cudami słynąca, odbył
się Koncert Organowy w wykonaniu studentów Akademii
Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu.
W piękno muzyki organowej wprowadził słuchaczy
Kamil Lis, tenor Hubert Walawski, usłyszeliśmy utwory
najwybitniejszych przedstawicieli muzycznego baroku,
twórców muzyki organowej Jerzego Fryderyka Haendla,
rówieśnika Jana Sebastiana Bacha, z klasycyzmu Józefa
Haydna i z romantyzmu Franciszka Schuberta.
1. Cesar Franek „Panis Angelikus”.
2. Aleksander Stradella „Pieta Signore”.
3. J.F.Haendel – aria z oratorium „Mesjasz”.
4. Józef Haynd – aria „Vidit suum” ze „Stabat Mater”.
5. Francziszek Durante “Vergin tutto amor”.
6. Francziszek Schubert Ave Maria”.
Wykonawcy koncertu nagrodzeni zostali wielkimi
zasłużonymi brawami! Ks. proboszcz Andrzej Szczepaniak
ponadto podziękował za chwile uduchowienia wiernym
słuchaczom połączone z serdeczną modlitwą.
E.C.
VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DOBREGO SMAKU
Po raz pierwszy gmina Buk weźmie udział w Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku, który odbędzie
się w dniach 15-18 sierpnia 2013r.
w Poznaniu.
Impreza ma na celu przede wszystkim promocję gminy jak również
pozwala na cenną reklamę dla wystawców z naszej gminy. Do udziału
w imprezie zostali zaproszeni przedsiębiorcy związani z gastronomią min.
strona 16
cukiernicy, piekarze, pszczelarze,
Zakład Produkcji Mleka „Mlecz”.
Uczestnicy Festiwalu Dobrego Smaku
promują wytwarzane produkty dając
możliwość oceny ich wyjątkowych
walorów smakowych poprzez zorganizowaną podczas festiwalu degustację tych produktów.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
- Dział Promocji jako organizator tej
imprezy wydaje ciekawe publikacje
związane z Festiwalem Dobrego
Smaku, często są to broszurki z przepisami najsmaczniejszych dań lub
produktów regionalnych związanych
z daną gminą.
O przebiegu imprezy i kto z naszej gminy zdecydował się na udział
napiszemy w następnym numerze
„Kosyniera Bukowskiego”.
8 (240) sierpień’ 13
Dzień radości w krainie zabaw
Członkowie Rady Sołeckiej wsi:
Żegowo, Wysoczka, Wygoda nie zapomnieli o najmłodszych mieszkańcach
sołectwa. Dnia 18 lipca br. zorganizowali spóźniony, ale za to pełen atrakcji
Dzień Dziecka. Pod opieką dorosłych
35 dzieci wyjechało do miejscowości
koło Rakoniewic o nazwie Wioska.
Działa tam Park Zabaw „BOGILU”,
w którym dorośli starają się spełnić
dziecięce marzenia. Na powierzchni
niemal 4ha każdy znajdzie coś dla
siebie. Animator wyznaczony przez
organizatorów proponował szereg
wesołych i bezpiecznych zabaw zarówno w przestrzeni zamkniętej jak
i na świeżym powietrzu. Na dzieci
czekały pneumatyczne zjeżdżalnie,
które zawsze stanowią nie lada frajdę. Poszukiwaczom przygód służyła
„Dżungla” – idealny tor przeszkód.
Nadmiar energii dzieci wykorzystywały skacząc z trampoliny. Do Wioski
Smerfów podążały najmniejsze dzieci,
ochoczą włączając się do zabawy.
Atrakcjami i niepowtarzalnymi zabawami zachęcały: „Kraina Zabawy”,
„Labirynt” i ogromna 26 metrowa
lokomotywa. Do dyspozycji dzieci
znajdowały się: samochodziki, hulajnogi, domki i wiele innych zabawek.
Organizatorzy zaspokajali apetyty
zapiekankami i gasili pragnienie sokami. Był to dzień pełen radości i wesołych, bezpiecznych zabaw. Bajkowa
atmosfera wyzwalała w dzieciach
pozytywne emocje, co pozwalało im
przeżyć radosne chwile. Zadowoleni
byli również organizatorzy, którym
poprzez jednodniową wycieczkę udawało się wyzwolić aktywność fizyczną
i zaspokoić potrzeby emocjonalne tak
ważne w życiu każdego człowieka,
u najmłodszego szczególnie.
M.R.
Złota odznaka dla ks. R. Janeckiego
za przywrócony blask świątyni
W Owińskach odby wał y się
wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.
Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Wiesław Biegański – Powiatowy
Konserwator Zabytków, włodarze
sąsiednich samorządów powiatowych
i gminnych, a także liczna grupa
przedstawicieli środowiska konserwatorskiego z Wielkopolski. Impreza
była doskonałą okazją, by wyróżnić
osoby mające szczególne zasługi
w działalności na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.
Złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami” otrzymało pięcioro pracowników Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu oraz proboszczowie parafii położonych na terenie
powiatu poznańskiego:
8 (240) sierpień’ 13
- Ks. Roman Janecki z parafii pw. Św.
Wawrzyńca w Niepruszewie
- Ks. Przemysław Kompf z pw. Św.
Mikołaja w Wierzenicy
Obchodom towarzyszyły okolicznościowe przemówienia, a część artystyczną przygotował zespół „Dzieci
Papy”. Uroczystość zamknęło zwiedzanie Parku Orientacji Przestrzennej, budynku Ośrodka w Owińskach
wraz z muzeum.
Serdecznie gratulujemy księdzu
Janeckiemu wyróżnienia za upór
i dążenie do przywrócenia blasku
niepruszewskiej świątyni, który
znakomicie wywiązuje się dzięki
pomocy życzliwych ludzi i wstawiennictwu patrona do realizacji
podjętego zadania. Przejeżdżając
przez Niepruszewo w kierunku
Poznania nie sposób nie zauważyć
przy drodze figury św. Wawrzyńca.
Stojący na cokole święty zdaje się jakby z dumą spoglądać w stronę swojej
coraz piękniejszej świątyni.
M.R.
strona 17
Za życiowe trudy i sierocą dolę
105 lat od Stwórcy
Pani Rozalia Gmerek urodziła
się 8 sierpnia 1908r. w Bukownicy k/
Ostrzeszowa, czyli 105 lat temu. Gdy
miała zaledwie kilka lat straciła matkę,
a ojciec założył drugą rodzinę. Po narodzeniu kolejno czterech braci przyrodnich, małą Rozalkę wraz z rodzonymi
trzema siostrami i dwoma braćmi,
spotkała prawdziwa sieroca dola. Nie
było dla nich ciepła rodzinnego ani
miejsca. Gdy ukończyła kilkanaście
lat, wydano ją na służbę do p. Sędziego
w Poznaniu, musiała znosić kaprysy
jego żony i dwóch córek. Wsparcia
doznawała tylko u starszej siostry,
która też była na służbie. Po tułaczach
latach zamieszkała w Szewcach, bo na
ojcowiźnie było miejsce tylko dla dzieci
z drugiego małżeństwa. Wyszła za mąż,
urodziła syna i córkę. Niestety los zrządził, że musiała liczyć na własne siły,
a nie było łatwo żyć w czasie wojny, ale
wraz z dziećmi, przygarnęła je siostra.
Po wojnie została zatrudniona w Szkole
Podstawowej w Szewcach, była sprzątaczką, palaczem i woźnym, a w wol-
Dzień dziś nastał wyjątkowy
Czcigodnej Pani urodziny
z tej okazji prosto z serca i szczerze życzymy
Żeby Pan Bóg Cię prowadził
I Twych dróg pilnował.
By dzień każdy w radość, miłość
I w chleb obfitował!
Żeby Anioł Ci doradzał
W sercu mieszkał pokój,
miłość królowała w domu
od świtu do zmroku.
Członkowie redakcji
„Kosyniera Bukowskiego”
nym czasie dorabiała pracą w polu, by
zapewnić byt dzieciom. Było lżej, gdy
zaczął pracować syn. W szkole dopracowała się renty. W 1975 roku wraz
z zamężną córką zamieszkała w Buku.
Doczekała się sześcioro wnuków, żyła
sobie spokojnie i szczęśliwie. Ale jak
zawsze w życiu p. Rozalii, sielanka nie
mogła trwać długo. Pożegnała syna,
zięcia, córkę, a nie łatwo jest matce
żegnać własne dzieci. Bardzo to bolało,
ale życie toczy się dalej. Ostatnie lata
spędza u wnuczki w Kaźmierzu.
zdj. z jubileuszu 100-lecia urodzin
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BUKU PROWADZI NABÓR NA:
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Z EUROPEJSKIM CERTYFIKATEM ECCC!!!
DLA KOGO?
Projekt skierowany jest do osób:
• poniżej 25 roku życia
• również dla uczniów ZSZ posiadających status młodocianego pracownika
• z wykształceniem co najwyżej średnim
• zatrudnionych na umowę o pracę w mikro i małych
przedsiębiorstwach z branży: finansowej, ubezpieczeniowej, handlowej, spożywczej, turystycznej, transportowej
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
Jeden kurs obejmuje łącznie 64 godziny szkoleniowe podzielone na 7 modułów:
• Podstawy technik informatycznych
• Użytkowanie komputerów
• MS Word – przetwarzanie tekstów
• MS Excel – arkusze kalkulacyjne
• MS Access – bazy danych
• Grafika menedżerska i prezentacja
• Prezentacja oraz usługi w sieciach informatycznych
strona 18
CO ZAPEWNIAMY NA KURSACH?
• Profesjonalne materiały szkoleniowe;
• Zaplecze dydaktyczne;
• Wyżywienie;
• Możliwość zdobycia Certyfikatu ECCC.
KOSZTY SZKOLENIA:
Szkolenia są w 100% dofinansowane, tym samym udział
w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów
w grupach 18-osobowych.
Dla najlepszego uczestnika szkolenia czeka nagroda, którą
jest modny TABLET!
TERMIN SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w miesiącach:
wrzesień – listopad 2013r.
Chętne osoby prosimy o kontakt:
ZSPG Buk, ul. Dworcowa 44, tel. 61 830 10 01
8 (240) sierpień’ 13
Awanse dla bukowskich szeryfów
Co roku 24 lipca obchodzone jest
Święto Policji. Tradycyjnie jest to okazja do wręczenia awansów i nagród
pracownikom Policji. Tegoroczna uroczystość dla pracowników Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu odbyła
się w budynku Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Udział w niej wzięli m.in. wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia,
prezydent miasta Poznania Ryszard
Grobelny, Wielkopolski Komendant
Wojewódzki Policji inspektor Rafał
Batkowski, a honory gospodarza
pełnił mł. inspektor Roman Kuster .
Głównym punktem poznańskiej uroczystości stało się wręczenie nagród
oraz awansów na kolejne stopnie policyjne. Nowe szarże otrzymało aż jedenastu z czternastu stróżów prawa pracujących w Buku. Przed terminem na
stopień komisarza awansował szef
bukowskiego komisariatu Sławomir
Wenderski. Z korpusu podoficerów
do korpusu aspirantów awansował
młodszy aspirant Marcin Florczak, a z korpusu posterunkowych
do korpusu podoficerów sierżanci
Hubert Jurgas i Sebastian Śliwa.
Stopnie starszego aspiranta otrzymali
Aleksander Florczak i Przemysław
Nowakowski. Starszymi sierżantami zostali: Michał Biskup, który
odebrał także nagrodę za III miejsce
w konkursie na dzielnicowego po-
ZAPROSZENIE
dla mieszkańców Miasta i Gminy BUK objętych
PROGRAMEM ZDROWOTNYM na 2013r.
finansowego z budżetu samorządowego Miasta i Gminy Buk
w zakresie:
- profilaktyki chorób układu krążenia obejmującej roczniki 1963-1973
- profilaktyki chorób prostaty obejmującej roczniki 1953 – 1963
- profilaktyki chorób płuc obejmującej roczniki 1963-1973
- profilaktyki diabetologicznej obejmującej roczniki 1958 – 1968
na badania laboratoryjne
- badanie poziomu cholesterolu we krwi
- oznaczenie poziomu markera PSA
- badanie poziomu cukru we krwi
badania laboratoryjne zostaną przeprowadzone w n/w terminach:
sierpień – 1, 8, 22 godz. 7.00 – 10.00
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
w Buku, ul. Dobieżyńska 27
Badanie radiologiczne klatki piersiowej zostanie przeprowadzone
w Opalenicy ul Powstańców Wlkp. 1A /I piętro/
(dowóz mieszkańców objętych Programem nastąpi transportem
zbiorowym w/w dniach z MGOK ul. Dobieżyńska 27 w Buku).
Powrót nastąpi po wykonaniu badań.
Wyniki badań zostaną przekazane mieszkańcom po przeprowadzeniu
odpowiednich konsultacji przez specjalistów.
Realizator Programów Zdrowotnych
Praktyka Lekarza Rodzinnego „ZDROWIE” Szymańscy Sp.J.
8 (240) sierpień’ 13
wiatu, a poza nim Sylwia Stańko,
Sebastian Burakowski i Patryk Miś.
Awanse nie ominęły także drugiej
bukowskiej policjantki Magdaleny
Antkowiak, która została starszym
posterunkowym. Nagrodę pieniężną
za ponadprzeciętne wykonywanie
swoich obowiązków otrzymała Maria
Stefaniak pracująca w sekretariacie
bukowskiej placówki. A co o lokalnej
Policji mówi świeżo mianowany komisarz? – Dobre wyniki komisariatu
to efekt ciężkiej pracy całego zespołu
pracowników. Zostało to zauważone
przez przełożonych i odpowiednio
docenione. Ja ze swojej strony mogę
tylko cieszyć się z tego, ze tak wielki
odsetek moich pracowników uzyskał
awanse. Mam nadzieję, że w dalszym
ciągu efektywność ich pracy będzie
coraz większa. Jednak nie ukrywam,
że do uzyskania jeszcze lepszych
efektów potrzebna jest większa ilość
policjantów patrolujących ulice miasta i gminy Buk, a na dalszy spadek
przestępczości na pewno duży wpływ
miałoby zainstalowanie monitoringu miejskiego, ale świadomy jestem
znacznych kosztów jego montażu
i utrzymania. Jestem jednak niepoprawnym optymistą i wierzą w to,
ze doczekam jego montażu – mówi
Sławomir Wenerski.
My jako redakcja „Kosyniera”
składamy ze swojej strony serdeczne gratulacje z okazji otrzymanych
awansów i nagród. Dziękujemy za
trud codziennej służby na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy.
H.W.
strona 19
O Żydach bukowskich słów kilka…
Od XIIIw. Buk był własnością
biskupów poznańskich. W mieście
i okolicy obowiązywał zakaz osiedlania się innowierców. Zmianę sytuacji
przyniósł II rozbiór Polski (1793),
kiedy to Buk znalazł się w zaborze
pruskim. Wówczas w mieście zaczęli
osiedlać się pierwsi Żydzi. Na początku XIXw. w Buku żyło już ponad 250
starozakonnych. W 1847r. wybudowano synagogę. W 1848r. podczas
Wiosny Ludów, polscy powstańcy
spalili synagogę, mszcząc się w ten
sposób za proniemieckie sympatie
Żydów. Swoje domy utraciło sześćdziesiąt rodzin żydowskich.
Rok 1848 jest dla bukowian ważny dlatego, że wzięli oni czynny
udział w Powstaniu Wielkopolskim.
W mieście miała miejsce bitwa stoczona przez kosynierów bukowskich
z oddziałem pruskim. Początkowo
powstańcy odnieśli pewne sukcesy,
ale wojska pruskie szybko się zreorganizowały. Niemcy mieszkający
w Buku denuncjowali powstańców.
Określa się, że tego dnia zginęło około
120 mieszkańców Buku. Prusacy zastrzelili także Żyda, który podniósł
kosę i chciał zanieść ją do ratusza.
Ze względu na aktywny udział
bukowian w zrywie patriotycznym
w ramach Wiosny Ludów władze
pruskie postanowiły z uwagi na bezpieczeństwo władz przenieść karnie
siedzibę urzędu powiatowego do bardziej zniemczonego Nowego Tomyśla.
W tym okresie zbudowano też linię
kolejową.
strona20
W 1858r. większą część miasta
zniszczył wielki pożar. W latach 60.
XIX w. wybudowano nową synagogę
oraz oddano do użytku szkołę żydowską. W okresie międzywojennym
większość miejscowych Żydów udała
się na emigrację. W 1921r. w Buku
żyło zaledwie 20 Żydów, którzy stanowili 2% ogółu mieszkańców. W 1939r.
w mieście odnotowano 33 osoby pochodzenia żydowskiego.
Większość mieszkańców Buku
stanowiła ludność polska przy niewielkim udziale Niemców i Żydów.
W dniu 10.09.1939r. do miasta wkroczyły wojska niemieckie. Nastąpiły
liczne rewizje i aresztowania, ludność
żydowska i część polskiej została wywieziona z miasta, a większość mienia, z warsztatami rzemieślniczymi
włącznie, przejął okupant. Naziści zamordowali m. in. Franciszka Górczaka, posła na Sejm II RP. W grudniu
1939 r. Niemcy wywieźli bukowskich
Żydów do Generalnego Gubernatorstwa i tam ich wymordowali .W latach
niemieckiej okupacji prężnie działała
w Buku i okolicach organizacja harcerska, której przywódca Tadeusz
Wojtczak został aresztowany przez
hitlerowców, a następnie zamordowany w obozie koncentracyjnym
Gross-Rosen. W dniu 26.01.1945r.
Buk został wyzwolony spod okupacji
niemieckiej przez wojska radzieckie
w styczniu 1945r.
Przy rynku w XIX wieku znajdowały się sklepy należące zarówno do
Polaków jak i do Żydów i Niemców.
Jednym z budynków był hotel
należący do rodziny Samter.
Obecnie znajdują się w nim
mieszkania.
Synagoga służyła Żydom
jako miejsce spotkań i modlitwy. Synagoga w Buku jest
jedną z najlepiej zachowanych synagog w województwie wielkopolskim. Została
zbudowana w 1893 roku na
miejscu starej. Nie wiadomo
do końca ile osób liczyła społeczność żydowska, lecz nie
więcej niż 300 osób. W Buku
niekoniecznie pełniła ona funkcje
religijne, ponieważ podczas II wojny
światowej hitlerowcy zdewastowali ją
i urządzili w niej stolarnię i fabrykę
mebli, ale zanim to się stało spędzili
i przetrzymywali tam Żydów. Po
wojnie, budynek synagogi służył jako
siedziba klubu sportowego „Patria”.
Potem organizowano w niej zabawy
i przyjęcia. Następnie próbowano
zaadaptować ją jako bibliotekę i dom
kultury, lecz przejęła ją Fundacja
Rodziny Nissenbaumów, która przeprowadziła w niej rozległy remont.
W synagodze sporadycznie odbywają
się nabożeństwa, organizowane przez
poznańską filię Związku Gmin Wyznań Żydowskich w RP. Na co dzień
synagoga jest zamknięta. Żeby budynek był stale użytkowany trzeba wykonać tam wiele prac remontowych.
Fundacja Rodziny Nissenbaumów
od momentu jej ustanowienia w kwietniu 1983 roku wykonała w Polsce olbrzymią pracę. Oto przykłady: pełne
własne realizacje całych obiektów,
cmentarzy, pomników i świadectw
męczeństwa narodu żydowskiego.
Znaczny jest też udział Fundacji
w różnego charakteru przedsięwzięciach zbiorowych, w porządkowaniu
i grodzeniu cmentarzy wraz z innymi
fundacjami czy instytucjami administracyjnymi i społecznymi. Fundacja
podejmowała liczne interwencje
w sprawie poszanowania sakralności
cmentarnej oraz inne inicjatywy.
Przedwojenny Buk miał wielonarodowe oblicze, którego odzwierciedleniem były różne obrządki religijne,
związane z trzema grupami etnicznymi: ludnością polską, niemiecką
oraz żydowską. Napływ ludności
niemieckiej i żydowskiej do miasta
nastąpił prawdopodobnie na początku
XIX (19) wieku.
Przede wszystkim Żydzi w Buku
określali się mianem polskich żydów.
Przybyli oni do Buku z Niemiec albo
Czech. Przywieźli ze sobą umiłowanie
niemieckiego języka oraz kultury. Ich
codziennym, domowym językiem
był niemiecki, znali też tzw. język
żydowski. Mimo powszechnego sto8 (240) sierpień’ 13
sowania języka niemieckiego, tutejsi
Żydzi identyfikowali się z Polską, żyli
w zgodzie z Polakami. W Buku mieszkało 15 rodzin żydowskich. Rodziny
żydowskie były średnio zamożne,
egzystowały dzięki handlowi lub rzemiosłu. Bukowscy Żydzi pielęgnowali
typowe dla swej wiary zwyczaje. Żydzi
w Buku przestrzegali przepisów judaizmu w sposób dostosowany do otaczających ich warunków. Na podstawie
artykułu pani Kariny Samól napisanego po rozmowie z panią Rozalią
Klara znamy nazwiska niektórych
rodzin żydowskich i ich zawody. Izaak
Nachman a następnie Jakub Golland
zastępowali w Buku rabina. Golland
i Rubinstein byli cholewkarzami, Prybacz miał sklep z łokciowizną, Rafeł
sklep tekstylny, Nelke z ubraniami
roboczymi, Falk był kupcem, Zelmanowicz i Pander mieli hurtownię porcelany i sklep detaliczny, Paula Back
skupowała skóry, pan Bryc zajmował
się studiami religijnymi. Oprócz nich
w Buku mieszkały rodziny: Bende,
Kiwitt, Samter, Koł.
Życie religijne gminy ogniskowało
się w synagodze. Bogato zdobiona
w malowidła, kunsztowne mozaiki,
rzęsiście oświetlona przez ozdobne
wygięte żyrandole stanowiła dumę
przedwojennych Żydów bukowskich.
Mężczyźni modlili się w niej na dole,
kobiety na górze na tak zwanych
balkonikach. Odbywały się tu wesela
oraz Bar micwy czyli uroczystości
żydowskie obchodzone od XIVw.
Podczas takiej uroczystości chłopiec
żydowski staje się pełnoletni wobec
prawa.
Pierwszego dnia po 13 urodzinach
chłopców uznaje się za dorosłych (tj.
zdolnych do przestrzegania przykazań Prawa Mojżeszowego). Od tego
czasu są odpowiedzialni przed Bogiem za swe czyny. Mogą brać pełny
udział w uroczystościach religijnych,
odbywających się w synagodze.
Podczas uroczystości bar micwy
chłopcy wzywani są po raz pierwszy
do odczytania fragmentu Tory oraz
wygłoszenia do niej komentarza.
Chłopcu zakłada się wtedy tefilin,
czyli „filakteria” - małe, skórzane
pudełeczka, które zawierają napisane
na pergaminie wersety Tory. Jedno
8 (240) sierpień’ 13
z takich dwóch pudełeczek znajduje
się na czole, a drugie przymocowane
jest do lewego ramienia. Oznacza to,
że chłopiec oddaje się na służbę Bogu
wolą, czynem i rozumem. Wtedy
otrzymuje również od rabina Torę
i modlitewnik. W XX w. podobne ceremonie zostały wprowadzone także
dla dziewcząt (bat micwy). W szabat
lub tydzień po uroczystościach urządza się przyjęcie kiduszowe.
Cmentarz żydowski, czyli inaczej
kirkut. Tłumaczy się to m.in. jako
„dom wieczności” i tak jak mówi nazwa nigdy nie zostanie zlikwidowany.
Mężczyźni wchodzący na cmentarz
zakładają tzw. „jarmułkę”, jest to
mała, okrągła czapeczka bez daszka,
która zakrywa tylko wierzch głowy.
Kobiety mogą je nosić, ale nie muszą.
Wszyscy po wyjściu z tego miejsca
według rytuału obmywają ręce. Macewy in. nagrobki żydowskie, mają
swój określony i charakterystyczny
kształt. Są półokrągłe, zazwyczaj
z wyrytymi napisami po hebrajsku.
Zazwyczaj są budowane z kamienia.
Bogatsi ludzie np. urzędnicy mieli je
bardziej rozbudowane. Przy każdym
z nich jest posadzony bluszcz. Żydzi
mają zwyczaj przynoszenia na groby zmarłych malowanych kamieni.
Czczą w ten sposób swoich przodków
wędrujących po pustyni, których po
zakopaniu obkładano groby kamieniami, aby dzikie zwierzęta nie naruszyły ciała. Ciekawostką jest, że w tej
religii ludzie nie przynoszą kwiatów.
W trumnach znajdowały się otwory,
ponieważ wierzono, że w ten sposób
ma się kontakt ze zmarłym.
Cmentarz w Buku powstał w XIXw.
Leży on ok. 1,5 km od miasta. Niestety
został on zniszczony podczas II wojny
światowej i zachowało się niewiele
macew. Potrafiliśmy odczytać
tylko jedną, która była po
niemiecku. Dzięki Fundacji
Rodziny Nissenbaumów udało się go ogrodzić, ale obecnie
niewiele pozostało z tego
ogrodzenia.
Żydzi bukowscy przestrzegali Prawa Mojżeszowego, w swoich domach obchodzili takie święta jak: Pesach,
Rosz Ha- Szana, Jom Kipur,
Chanukę i Szabat.
Mimo, iż w Buku Żydzi już nie
mieszkają to od czasu do czasu pojawiają się w mieście osoby zainteresowane ich historią np. wnuk pani
Samter, który w roku 2001 szukał pamiątek rodzinnych w Izbie Muzealnej
Ziemi Bukowskiej, czy grupa Żydów,
która modliła się w bukowskiej synagodze.
Z Buku pochodził angielski pisarz Samuel Gordon. Urodzony
10.09.1871r. Udał się do Anglii z rodzicami w 1883 roku, a kształcił się
w City of London School oraz Cambridge University. Został mianowany sekretarzem Wielkiej Synagogi
w Londynie w 1894 roku. Wydał kilka
powieści i tomy opowiadań, prawie
wszystkie na temat żydowskiego życia
i tradycji, a wśród nich „Garść egzotyków” (1897), „Córki Sema” (1898),
„Mniejsze Destinies” (1899); „Synowie
Przymierza „(1900), i „Obcych w bramie” (Jewish Publication Society of
America, 1902). „W letniej tradycji”
(1897) i „The New Galatea” (1901) były
to jego główne próby podejmowania
tematów ogólnych.
Bibliografia:
- Kowalczyk A., Buk .Zarys dziejów
miasta, Poznań 1989r.
- Samól Karina, Synagoga- miejsce
spotkań- historia gminy żydowskiej
w Buku, w „Kosynier Bukowski”,
sierpień 2006
- Zdjęcia ze zbiorów Izby Muzealnej
Ziemi Bukowskiej;
- Jewish Year Book, 1903, s. 293;
- Kto jest kim, 1903, sv
- Internet
Uczniowie klasy II a Gimnazjum im
płk. K. Zenktelera w Buku
pod kierunkiem M. Zeuschner.
strona 21
MGOK MISTRZOWSKO ROZWIJA
TALENTY MUZYCZNE
Uczniowie z Ogniska Muzycznego w Buku
w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyli w kilkunastu
prestiżowych festiwalach. Oto krótkie zestawienie tylko
najważniejszych osiągnięć:
1. Klasa fortepianu, śpiewu estradowego i keyboardu
Dariusza Starosty:
Laureat XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II w Świętnie koło Wolsztyna
– Katarzyna Kowalska
Drugie miejsce w II Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych „Folkowe Inspiracje” w Łodzi - Katarzyna
Starosta
Drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej w Poznaniu – Martyna Starosta
Drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
„KUMAK” w Pabianicach – Katarzyna Starosta
Wyróżnienie w X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Młodzieżowej SOLO-TUTTI w Bydgoszczy – Katarzyna
Kowalska
„Srebrny Laur” w IX Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewającej Młodzieży w Kruszwicy - Martyna Starosta
Drugie miejsce w III Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Sobocie koło Rokietnicy - Katarzyna
Starosta
Wyróżnienie XIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
„Śpiewać może każdy” w Sławie – Kornelia Hausa
Trzecie miejsce XIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
,,Śpiewać może każdy” w Sławie – Katarzyna Starosta
Grand Prix w Wojewódzkim Konkursie Piosenki o Puchar Radia Merkury w Garbach koło Środy Wlkp.- Anna
Korczyńska
Pierwsze miejsce (kategoria – kolęda zagraniczna) w XII
Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Lwówku
Wlkp.- Katarzyna Kowalska
Pierwsze miejsce (kategoria-zespoły 12-18 lat) w XII
Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Lwówku
Wlkp.– Damian Kroma i Aleksandra Korytowska z zespołem PASTEL
Pierwsze miejsce (kategoria 12-18 lat) w XII Regionalnym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Lwówku Wlkp.– Anna
Korczyńska
Trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki
o Puchar Radia Merkury w Garbach - Kornelia Hausa
Pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Międzynarodowej w Grodzisku Wlkp.- Aleksandra Korytowska
z zespołem PASTEL
Trzecie miejsce w Rejonowym Konkursie Instrumentalistów Solistów w Poznaniu – Ewelina Króliczak - kategoria:
fortepian- klasy 4-6
strona22
Pierwsze miejsce w Rejonowym Konkursie Instrumentalistów Solistów w Poznaniu - Małgorzata Hanyż - kategoria: fortepian - klasy gimnazjalne
Pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym CHARTYNKA w Poznaniu – Martyna Starosta
Trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym CHARTYNKA w Poznaniu – Joanna Jurga
Pierwsze miejsce w Regionalnym Festiwalu Piosenki
w Miedzichowie – Martyna Starosta
Pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Poezji
Śpiewanej „Ocalić od zapomnienia” w Grodzisku Wlkp.
- Katarzyna Kowalska
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Piosenki o Puchar Radia Merkury w Garbach - Martyna Starosta
Udział w ogólnopolskich warsztatach wokalno – taneczno – aktorskich „Śpiewaj i tańcz” z udziałem artystów
teatru „ROMA” z Warszawy zorganizowanych przez
Impresariat Edukacyjno – Artystyczny Ars Fabrica oraz
Fundację Promocji i Wspierania Twórczości Convivo
– Kornelia Hausa, Ilona Korbas, Martyna Starosta
i Katarzyna Starosta
2. Klasa keyboardu i śpiewu estradowego Janusza Darmonosa:
Pierwsze miejsce w Rejonowym Konkursie Instrumentalistów Solistów w Poznaniu – Kamil Giżyński - kategoria:
keyboard - klasy gimnazjalne
Pierwsze miejsce w Rejonowym Konkursie Instrumentalistów Solistów w Poznaniu – Wojciech Marcinkowski
- kategoria: keyboard - klasy 4-6
Drugie miejsce w Rejonowym Konkursie Instrumentalistów Solistów w Poznaniu – Antonina Chojak - kategoria:
keyboard - klasy 4-6
Pierwsze miejsce w Małym Festiwalu Piosenki w Luboniu
– Ilona Korbas.
Bardzo duże podziękowania pragniemy złożyć wszystkim
rodzicom muzycznie uzdolnionych dzieci za dowozy na
często bardzo odległe festiwale wokalne, za przygotowanie oryginalnych strojów estradowych oraz za szczególne
zaangażowanie w rozwój talentów muzycznych naszej
gminy.
Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach Ogniska
Muzycznego w klasach: fortepianu, gitary, akordeonu,
keyboardu i śpiewu estradowego zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 27 na spotkanie informacyjne 2 września
2013 o godz.16. Wszelkie informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 608 149 786.
Nauczyciele
8 (240) sierpień’ 13
BUKOWSKA ZIEMIA SKRYWA NIEJEDNĄ TAJEMNICĘ
Mijają kolejne tygodnie budowy
kanalizacji sanitarnej w starej części
Buku. Przy okazji tych prac, z uwagi
na wpisane założenia urbanistycznego tego fragmentu miasta do
rejestru zabytków prowadzony jest
obowiązkowy nadzór archeologiczny.
Ku naszemu zaskoczeniu, wykopy
po wschodniej i południowej stronie
placu Stanisława Reszki oraz na ul.
Św. Rocha i Browarnej nie przyniosły
żadnych spektakularnych odkryć.
Sytuacja zmieniła się, gdy ekipy budowlane zbliżyły się do rejonu „miasta
Lubrańskiego”, który w symboliczny
sposób wyznacza przebieg dzisiejszej
ul. Mury. W realiach wąskich uliczek
niemożliwe jest stosowanie ciężkich
koparek, toteż prace idą wolniej lecz
dokładniej. Być może dzięki temu
właśnie udało się natrafić na pozostałości potężnych fundamentów muru
obronnego na ul. Mury w pobliżu
poczty. Przybyły na miejsce konserwator zabytków zlecił odtworzenie
przebiegu ujawnionej konstrukcji kolorową kostką na nawierzchni jezdni,
która będzie musiała być wykonana
po zakończeniu prac. Będziemy więc
mieli w Buku kolejną ciekawostkę.
Mniej więcej w tym samym czasie na
północnej pierzei placu Stanisława
Reszki, na głębokości zaledwie ok. 50
cm pod nawierzchnią asfaltu ujawnione zostały drewniane rury biegnące
w stronę rynku. Czy jest to część XVI
wiecznego wodociągu, który odkryto
na ul. Poprzecznej w 2011r.? Tego na
razie nie jesteśmy pewni. Odpowiedź
na to pytanie dadzą późniejsze analizy laboratoryjne. Z historycznego
punktu widzenia możemy jednak
pokusić się o stwierdzenie, że jest to
najpewniej główna arteria tłocząca
wodę do miasta z ujęcia wody, które
przed wiekami znajdowało się przy
dzisiejszym stawie „Baszta”. Jak
dotychczas średniowieczne kroniki
okazywały się niezawodne, a archeologia potwierdzała zapisane tam fakty.
Nie ma powodu żeby tym razem było
inaczej.
Czy w tej ziemi czeka na nas
jeszcze jakaś niespodzianka w stylu
żelaznego miecza, srebrnego pozłacanego pasa lub skarbu złotych monet?
Jeszcze kilka lat temu takie pytanie
brzmiałoby jak fantastyka, ale po
doświadczeniach ostatnich miesięcy
i prowadzonej po nich kwerendzie
bibliotecznej doskonale już wiemy, że
takie odkrycia w Buku bywały. O znaczeniu wykopalisk z lat 2010 – 2011
niech świadczy fakt, że Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu planuje
je wystawić na czasowej ekspozycji na
przełomie bieżącego roku. Po wystawie w Poznaniu eksponaty trafią na 10
lat w depozyt miasta i wiosną 2014r.
będą wystawione w Buku. Czy to nie
ciekawa inauguracja roku jubileuszowego 725. rocznicy lokacji naszego
grodu na prawie magdeburskim?
Hubert Wejmann
Żegnał Go Czerwieńsk
Tadeusz Kopczyński urodził
się 19 października 1934r. w Buku.
Tu spędził dzieciństwo i uczęszczał
do bukowskiej podstawówki. Wielu bukowian z pewnością pamięta
kolegę z ławy szkolnej, który potem
uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Sulechowie. Po ukończeniu
liceum otrzymał skierowanie do pracy
w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku
w charakterze nauczyciela historii.
I tak od 1953 r. został mieszkańcem
tego miasteczka, w którym przeżył
swoje dalsze życie dla dobra tego
regionu. Uzupełnił tez wykształcenie
do poziomu wyższego w kierunku
historii. W latach 1969-1989 był dyrektorem Szkoły Podstawowej i Zbiorczej Szkoły Gminnej w Czerwieńsku.
W okresie 1958-1983 radny gminnej
rady w Czerwieńsku oraz Powiatowej
Rady w Zielonej Górze a w kadencji
1998-2002 radny i przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Jako
zapalony działacz harcerstwa or8 (240) sierpień’ 13
ganizował ruch harcerski
na terenie Czerwieńska
i powiatu zielonogórskiego.
Był czynnym zawodnikiem
i aktywnym działaczem
Klubu Sportowego „Piast”
oraz Zarządu Gminnego
Szkolnego Związku Sportowego. Jako historyk pieczołowicie dokumentował
lokalne życie społeczne i pozostawił
liczne opracowania. Autor „Dziejów
Klubu Sportowego „Piast” Czerwieńsk 1947-2007” oraz monografii
ruchu społecznego miejscowych
działkowców. Był twórcą i kustoszem
Izby Dziejów Miasta i Gminy Czerwieńsk. Jako dobry i doświadczony
pedagog był ceniony przez młodzież,
cieszył się poważaniem wśród rodziców, posiadał autorytet środowiska.
W uznaniu za wkład pracy był wielokrotnie nagradzany, wyróżniany i odznaczany, między innymi Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. W roku 1996 jako
człowiek prawego charakteru, wyjątkowej pracowitości i konsekwencji
został Honorowym Obywatelem Czerwieńska.
21 marca 2009r. na
cmentarzu w Czerwieńsku śp. Tadeusza żegnały
władze samorządowe,
oświatowe, licznie zgromadzeni
mieszkańcy, przyjaciele. W pożegnaniach padały słowa: odszedł człowiek,
który przez pół wieku był filarem życia społecznego…, wymagającym szefem, który jednak najwięcej wymagał
zawsze od siebie…, który z wielkim
oddaniem budował swój nowy dom
nad Odrą.
Śp. Tadeusza Kopczyńskiego żegna rodzinna Ziemia Bukowska.
/wyczytane w miesięczniku Rady
Miejskiej w Czerwieńsku „U NAS”,
kwiecień 2009/
strona23
Zdrowie psychiczne
na terenie Gminy Buk
Według Światowej Organizacji
Zdrowia zdrowie psychiczne to nie
tylko brak zaburzeń psychicznych, ale
również stan, w którym osoba zdaje
sobie sprawę za swojego potencjału,
potrafi radzić sobie ze stresem, jest
zdolna do miłości, twórczości i efektywnej pracy, jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie.
Choroby psychiczne, stany lękowe
i depresja – negatywnie wpływają na
życie osobiste oraz pociągają za sobą
znaczne koszty społeczne i gospodarcze (dotyczy to zwłaszcza szkolnictwa, opieki zdrowotnej i wymiaru
sprawiedliwości). Choroby te są jedną
z najważniejszych przyczyn przebywania na zwolnieniu lekarskim, przechodzenia na wcześniejszą emeryturę
czy rentę inwalidzką. Nie można mówić o zdrowiu pomijając aspekt zdrowia psychicznego. Przyczyn chorób
psychicznych może być wiele. Jedną
z wielu przyczyn może być starzenie
się, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, przemoc domowa, stres w pracy, tragedie rodzinne (śmierć bliskiej
osoby), problemy ze zdrowiem (udary,
zawały, nowotwory). Dzisiaj coraz
więcej osób nie radzi sobie z problemami, stresem, emocjami w związku
z powyższym odnotowuje się coraz
większą ilość chorych na nerwice,
depresje, schizofrenie, zaburzenia
osobowości, chorobę Alzheimera czy
też inne rodzaje otępienia i zaburzenia
stanu psychicznego.
Pojawia się pytanie czy potrafimy
rozpoznać objawy poszczególnych
zaburzeń? Jak wpływają one na myślenie, emocje, zachowania i całościowe
funkcjonowanie organizmu? Co wiemy na temat ich przyczyn, profilaktyki i leczenia? Czy wiemy kiedy i gdzie
zwrócić się po pomoc, na wypadek
gdybyśmy jej potrzebowali?
Warto już dziś zacząć zdobywać
wiedzę, która pozwoli nam lepiej
zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
Problemy emocjonalne i schorzenia
o podłożu psychicznym są powszechstrona 24
ne we wszystkich krajach i kulturach,
wiążą się z wieloma cierpieniem.
Należy kształtować odpowiednią
świadomość na temat chorób psychicznych i edukować społeczeństwo
w tym zakresie. Właściwa edukacja
może nam pomóc nie tylko „oswoić”
i zrozumieć temat zdrowia ale także
być tolerancyjnym i życzliwym wobec
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ważne jest też to, aby edukacja i promocja zdrowia psychicznego skutecznie przeciwdziałała dyskryminacji
osób z zaburzeniami psychicznemu.
Nie można doprowadzić do sytuacji,
aby osoba chora została napiętnowana
przez społeczeństwo.
Ochrona zdrowia psychicznego
polega przede wszystkim na właściwej
profilaktyce, w tym promocji zdrowia,
oraz na opiece i leczeniu, w tym zapobieganiu wykluczeniu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Rada Miasta i Gminy Buk mając
na uwadze jak ważna jest promocja
zdrowia psychicznego w dniu 25
września 2012 roku podjęła Uchwałę
NR XXIII/165/2012 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji
Programu ochrony zdrowia psychicznego Miasta i Gminy Buk na
lata 2012-2015. Ponadto prowadzenie
działań określonych w Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego należy do zadań własnych
samorządu gminnego.
Uchwała zakłada podejmowanie
szeregu działań mających na celu
poprawę kondycji psychicznej mieszkańców Miasta i Gminy Buk. Uchwała
zakłada podstawowe dwa cele główne
jakimi są: promocja zdrowia psychiczne i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych
form opieki i pomocy niezbędnych
do życia w środowisku rodzinnym
i społecznym.
Powyżej wymienione cele w świetle uchwały mają być realizowane przez
szereg podmiotów takich jak Ośrodek
Pomocy Społecznej w Buku, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Buku, placówki
oświatowe z terenu gminy Buk (szkoły, przedszkola), Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury w Buku, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Buku, Organizacje Pozarządowe, lokalne media.
Każdy z podmiotów wymienionych
w uchwale ma przypisane określone
działania, które winny być realizowane w ramach ustawowych obowiązków poszczególnych jednostek.
Realizacja uchwały polegać będzie na
partnerskiej współpracy pomiędzy
poszczególnymi podmiotami.
Jeśli widzisz u siebie, lub u kogoś
bliskiego problem nie zwlekaj. Poniżej
prezentujemy adresy, gdzie można
znaleźć pomoc:
Ośrodek Zdrowia Psychicznego
„KORE” przy ul. Wielkowiejskiej
50, 64-320 Buk. W Ośrodku są zatrudnieni zarówno psycholodzy jak
i psychiatrzy, którzy udzielają pomocy
w ramach NFZ. Aby umówić wizytę
do psychologa konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Takie
skierowanie nie jest konieczne aby
skorzystać z usługi psychiatry.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu - filia w Buku w siedzibie Gimnazjum im. K. Zenktelera
przy ul. Szarych Szeregów 8. Oferta
poradni obejmuje psychoedukację
i skierowana jest do nauczycieli, rodziców i uczniów.
Punkt Informacyjno -Konsultacyjny dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz członków ich rodzin
w Buku. Punkt działa w każdą drugą
oraz czwartą środę miesiąca w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 27. W Punkcie zatrudniony
jest psycholog terapeuta uzależnień.
Z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego może skorzystać bezpłatnie
8 (240) sierpień’ 13
każdy kto nie radzi sobie z problemem
alkoholowym lub uzależnieniem osoby najbliżej. Działalność Punktu jest
w pełni finansowana przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Buku.
Specjalistyczny Ośrodek Terapii
i Promocji Zdrowia Psychicznego
w Poznaniu:
- Grunwald – Ośrodek dla Dorosłych przy ul. Śniadeckich 42, 60-744
Poznań w ramach, której działa Poradnia Psychologiczna oraz Poradnia
Psychiatryczna dla osób dorosłych;
- Grunwald – Ośrodek dla Dzieci
i Młodzieży przy ul. Świt 47/49, 60-375
Poznań w ramach której działa Poradnia Psychologiczna oraz Poradnia Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży;
- Stare Miasto – Ośrodek dla Dorosłych przy os. Pod Lipami 103, 61-638
Poznań w ramach, której działa Poradnia Psychologiczna oraz Poradnia
Psychiatryczna dla osób dorosłych;
- Stare Miasto – Ośrodek dla Dzieci
i Młodzieży przy os. Pod Lipami
134, 61-686 Poznań w ramach, której
działa Poradnia Psychologiczna oraz
Poradnia Psychiatryczna dla dzieci
i młodzieży;
Więcej informacji na temat działalności Specjalistycznego Ośrodka
Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego w Poznaniu (dane kontaktowe,
dni i godziny przyjmowania specjalistów, zasady przyjmowania pacjentów) na stronie internetowej www.
zdrowiepsychiczne.com.pl
Warto skorzystać ze strony internetowej www.niejestessam.net
- Samopomocowa Grupa Rodzin
i Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi” Nie jesteś sam”.
W najbliższym czasie na łamach
Kosyniera Bukowskiego ukażą się
kolejne artykuły w których będzie
poruszany problem zdrowia psychicznego.
„Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić
z tej chwili czas”
Georges Poulet
Przerzedzają się szeregi pedagogów na naszym terenie. Odchodzą
na drugi brzeg czynni nauczyciele,
również nie dany jest długi odpoczynek nauczycielom emerytowanym.
W maju odprowadziliśmy na miejsce
wiecznego spoczynku kolegę Jerzego
Juchacza.
Pracę nauczyciela rozpoczął
w kwietniu 1961r. w Szkole Podstawowej w Mętnie, a następnie
w Mieszkowicach powiat Chojna.
W latach 1962 – 1964 uzupełniał kwalifikacje nauczycielskie w Studium
Nauczycielskim w Poznaniu na kierunku historii. Po ukończeniu nauki
podejmuje pracę nauczycielską na
terenie naszej gminy. Przez 8 lat jest
nauczycielem w Szkole Podstawowej
w Otuszu. Daje się wtedy poznać jako
dobry dydaktyk i świetny organizator
zajęć pozaszkolnych. Gdy oddany
zostaje do użytku Młodzieżowy Dom
Kultury „Harcerz” w Buku przy ul.
Dobieżyńskiej zostaje jego pierwszym
dyrektorem. Organizując pracę udaje
Mu się pozyskać instruktorów, a zaangażowanie i zdolności organizacyjne
dają wcześnie wspaniałe wyniki. Dom
tętni pracą i dzięki wspaniałej kadrze
wielu młodych bukowian rozwija swe
8 (240) sierpień’ 13
uzdolnienia i ukr yte do tej pory talenty. W latach 1974-1981
kolega Juchacz zostaje
urlopowany do pracy
w organizacjach społecznych i politycznych.
Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Adama Mickiewicza
w Poznaniu zdobywa wyższe wykształcenie. W roku 1981 wraca do
pracy nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w Buku, skąd we wrześniu
1989 roku zostaje przeniesiony na
stanowisko dyrektora Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Buku, który utworzono w miejsce poprzedniego Domu
Kultury „Harcerz”. Dnia 31 sierpnia
1991 roku odchodzi na emeryturę.
W swojej pracy zawodowej osiągnął bardzo dobre wyniki. Szczególne
osiągnięcia zdobywał w wychowaniu
fizycznym. Jego podopieczne, zawodniczki w piłce ręcznej wielokrotnie
zdobywały laury na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym. Przez
wiele lat był czynnym instruktorem
Związku Harcerstwa Polskiego, organizatorem z rozmachem obozów
harcerskich również dla młodzieży
starszoharcerskiej, które
na długo pozostały w pamięci uczestników obozów jak i odwiedzających
je bukowian. Po przejściu
na emeryturę jest współorganizatorem Nauczycielskiego Koła Emerytów,
którego zostaje pierwszym
prezesem i mimo postępującej choroby wiernym członkiem nauczycielskiej rodziny. W maju licznie
pożegnali Go, zachowując w pamięci,
koleżanki i koledzy emerytowani
nauczyciele. Odszedł jeden z wielu,
którzy wykorzystali dobrze posiadane
uzdolnienia i umiejętności traktujący
nauczycielstwo nie tylko jako zawód.
Wyróżniony i odznaczony wieloma
medalami i orderami: Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Honorową Odznaką
„Za Zasługi w rozwoju Województwa
Poznańskiego”. Dla Niego nie medale
były najważniejsze.
„Wielkość Umarłych dotąd trwa,
Póki pamięcią się im płaci.”
Niechaj pamiętają o tym Ci, dla
których pamięć i wdzięczność winna
być obowiązkiem za otrzymane dobro
nawet to najmniejsze.
strona25
Styl przywiązania do rodziców
a relacje w dorosłym życiu
Zachowujesz dystans i trudno ci
się zbliżyć do partnera, a może wciąż
odczuwasz brak akceptacji ze strony
partnera? To, jaką postawę przyjmujemy zależy w dużej mierze od stylu
przywiązania, który wykształca się
w dzieciństwie. Wtedy też kształtuje
się charakter, sposób postępowania,
ale także wzory relacji. Ten wyuczony
pierwszy schemat więzi utrwala się
i kształtuje związki, które tworzymy
w dorosłym życiu. W psychologii
nazywa się to stylem przywiązania.
Schematy relacji wyniesione z domu
oddziaływają na nas całe życie.
Jaki jest twój styl przywiązania?
Większość z nas (55 proc) charakteryzuje się ufnym stylem przywiązania, czyli odczuwa poczucie
bezpieczeństwa i dlatego w relacji, nie
martwi się, że zostanie porzucona, nie
obawia się zbliżenia emocjonalnego do
drugiej osoby. Co czwarta osoba (25
proc.) przejawia styl unikający: boi się
uzależnienia od innych i zachowuje
dystans, czuje się niekomfortowo, gdy
ktoś zbytnio się do niej zbliża. Jedną
piątą osób cechuje styl lękowo - ambiwalentny. Taki wzorzec sprawia, że
z jednej strony chcemy zbliżyć się do
drugiej osoby, z drugiej jednak czujemy, że nie dostajemy takiego uczucia,
jakiego byśmy oczekiwali. Może towarzyszyć temu obawa, że partner nas nie
kocha lub może nas porzucić.
Powyższych wzorców uczymy się
we wczesnym dzieciństwie. A ponieważ pierwszymi bliskimi osobami,
którzy stają na naszej drodze, są
rodzice, to zazwyczaj oni pokazują
nam sposób na bycie w relacji z drugim człowiekiem. Szczególnie ważna
jest rola matki, jej gotowość do zapewnienia stabilnego bezpiecznego
świata opartego na zasadach i miłości.
Style wychowawcze oparte bądź na
nadmiernym obwarowaniu zasadami
przy braku empatii, bądź na nadmiernej trosce przy braku zasad poczucia
bezpieczeństwa i miłości utrudniają
dziecku uzyskanie poczucia komstrona 26
petencji, świadomości, że sam sobie
poradzę lub, że bliskość jest dobra.
Spadek na całe życie
Lata mijają, wchodzimy w dorosłe życie, ale wzory relacji wciąż
w nas tkwią i przekładają się na
związki partnerskie, które tworzymy
oraz satysfakcję z nich odczuwaną.
Największe zadowolenie w relacjach
w związkach mają osoby o ufnym
stylu przywiązania. Poczucie bezpieczeństwa wyniesione z domu to
bezcenny skarb, ponieważ stwarza
największe prawdopodobieństwo
stworzenia trwałego związku. Osoby o stylu lękowym mogą bardziej
intensywnie doświadczać zazdrości,
reagować gwałtowniej na każdy objaw
dezaprobaty lub potencjalnego zagrożenia. To z kolei może dawać partnerowi poczucie osaczenia, a czasem
wręcz prowadzić do rozstania.
Jak być w związku i nie utracić swojej niezależności, poczucia odrębności
od drugiej osoby, a z drugiej strony
potrafić zbliżyć się i uzyskać akceptację
i miłość? To dwa bieguny, po środku
których leży rozwiązanie optymalne.
Osoby, które unikają zobowiązań,
wykazują obawy przed intymnością,
niechęć do dzielenia się z partnerem
lub uważają partnera za zbyt absorbującego często są mniej zadowolone
z jakości swoich relacji z partnerem niż
osoby, które dążą do zapewnienia sobie
bezpieczeństwa w związku.
Teoria więzi a zachowania
unikające
Teoria więzi mówi o tym, że
zachowanie rodziców na wczesnym
etapie rozwoju dziecka ma wpływ na
kształtowanie się jego relacji z innymi
ludźmi w przyszłości. Jeżeli więc rodzice nie poświęcają dziecku wystarczająco dużo uwagi lub są zbyt natrętni, istnieje duże prawdopodobieństwo,
że jako osoba dorosła będzie bardziej
skłonna do zachowań unikających.
Model dziecko - rodzic
W dorosłym życiu tych osób cały
czas ciągnie się za nimi potrzeba za-
spokojenia emocjonalnych potrzeb
z dzieciństwa, dlatego w niektórych
związkach spotykany jest model
„dziecko - rodzic”. Osoby reprezentujące styl unikający potrzebują kogoś,
kto je doceni, w pełni zaakceptuje,
będzie w stanie cały czas odpowiadać
na ich potrzeby i nie będzie przy tym
marudził czy zaplątywał się we własne problemy. Unikanie uzależnienia
od partnera jest też mechanizmem
obronnym.
Czy jeśli nie zostałeś nauczony
ufności do drugiej osoby w dzieciństwie to twoje związki zawsze będą
miały jakiś feler, a ty jesteś skazany na
zazdrość i strach przed porzuceniem
bądź strach przed nadmiernym zbliżeniem? Z badań wynika, że 7 na 10
osób, czyli większość, powiela schemat
z wczesnego dzieciństwa. Uświadomienie sobie własnych potrzeb jest
istotne, gdyż właśnie takie osoby,
które ciągną w swoim dorosłym życiu
ogon tych niezaspokojonych potrzeb”
są mniej szczęśliwe i chorują częściej
na zaburzenia psychosomatyczne niż
osoby czujące się w związkach bezpiecznie. Psychoterapia może pomóc
zrozumieć niezaspokojone potrzeby,
a przede wszystkim przepracować wyuczony w dzieciństwie wzór relacji.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka tekstu jest psychologiem.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par (również
LGBT). Pracuje z osobami nad poprawą ich samopoczucia psychicznego
i fizycznego, budowaniem poczucia
własnej wartości, głębszym poznaniem siebie i uporządkowaniem relacji
z innymi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią
psychosomatyczną oraz zaburzeń lękowych. Prowadzi warsztaty dla osób,
które chcą budować dobre relacje oraz
tworzyć szczęśliwe związki. Gabinet
Psychologiczny – 660-140-488 lub
www.malgorzataremlein.pl
8 (240) sierpień’ 13
Wesołe chwile
A niech to dundel świśnie, tej
,przyknaili się. Wszyscy się przyknaili, cołkie Józefowi, ino od Borowiczów
nie buło nikogutku.
Ale było radości, posiedzieliśmy
sobie i poopowiadali. Zaraz zaczynają się wakacje, a ja kiedyś latem tam
do nich chodziłem pieszo na parę
tygodni czasem aby pomagać przy
żniwach, krowy paś, zrywać wiśnie.
Chciałem ci kochany junku przypomnieć teraz nie o tym jak ciężka to
była praca, ale te wesołe chwile. No
właśnie, te dobre chwile kojarzą mi się
z jedzeniem, ale takim którego dzisiaj
już nie ma.
Ciocia Marynia wypiekała w takim prawdziwym piecu wspaniałe
chleby, okrągłe i wielkie jak koło od
roweru. Na wierzchu białe, posypane
mąką i kroiło się je tak, że kromka
(sznytka) ze środka była taka długa, że
prawie końca nie widziałem. Miał niepowtarzalny smak, grubą, chrupiąca
skórkę (mniam, mniam) i starczyło
trochę (ździebko) masła ze solą i niebo
w gębie miałem. Ciocia przynosiła
czasem na pole w żniwa w koszyku
świeżo upieczone, małe bułeczki razowe, do tego zsiadłe mleko trzymane
w studni aby było zimne. Co to za
pychotki! Nigdzie później takich już
nie jadłem (futrowałem).
Albo pamiętasz jak my jajka
wypijaliśmy za stodołą. Za tą starą
drewnianą stodołą stał kierat i jakieś
różne ajzole żelazne, a kury nosiły tam
jajka (jajca). Od Stacha i Zygmunta
nauczyłem się jak można się było nimi
nacieszyć. W kieszeni (w kiejdzie)
pamiętasz że trzeba było mieć trochę
soli. Jajko się nadtłukiwało o jakiś ajzol z jednej strony i robiło dziurkę jak
do wydmuszki, później z drugiej strony
i trzeba była zatkać
palcem. Dawaj na
język szczype soli
i chlup, wciągało się je do brzusia.
Pamiętasz, że te białko musieliśmy
szybko przełknąć (łyknóńć) a żółtko
to była sama pychota. Najgorzej mi poszło przy pierwszym bo niedługo bym
się udławił. Teraz pewno tak by mi nie
smakowało. Musiałbym mieć znowu
jak wtedy brudne ręce od roboty, jakiś
zardzewiały ajzol do robienia dziurek, ździebko starej soli ze śmieciami
w kieszeni i wilczy apetyt.
Albo pamiętasz junku ten smak
kiełbasy zagryzanej plackiem. No
niebo w gębie. Na co dzień tego nie
było, więc kiedy przyszło święto
wtedy musieliśmy nacieszyć się tymi
delikatesami i do głowy nam nie
przyszło, żeby kiełbasę przygryzać
chlebem, bo chleb mogliśmy do woli
jeść codziennie.
Tej, a tero dali guli szportu napisze ci po bukosku. Wew tum niedziele
jak ta cołko famuła zes Józefowi już
pojechała to jo pacze a óni zostawili
jakieś prezynta., kapujesz. Wew jedny
taki wiynkszejszy tytce nie zgadniesz
co mogło być. Zaro ci powiym bo nie
zgadniesz – kiełbacha. Tej, jak żym
jum szpycnół to takum żym mioł
radoche jak babcie drypcium. Szczapiółym jum zaro i na ślep wiedziołym że to jes ta kiełbacha co ci wyży
spómniołym. W sam raz do placka.
A tyn zapach, powiadum ci, oż mi
kluka zrobiła sie dajszo jak żym jum
powunchoł. Moja zaro do mnie: „to se
sfutruj na kolacjóm”, ale ni mogłym
spiłować do kalacji oż cołkom godzine
Stypendium „Bukowskie Sokoły”
Burmistrz Miasta i Gminy Buk przypomina, że do
10 września 2013r. można składać w Urzędzie Miasta
i Gminy wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza
Miasta i Gminy Buk w ramach gminnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Buk pod nazwą
„BUKOWSKIE SOKOŁY”
8 (240) sierpień’ 13
kiej ślinka mi ciekła oż mi sie broda
całko mokro zrobiła. Nu to żym se
chapsnół najpiyrw ździebko roz na
spróbe, se mówie do się: „aby roz se
chapsne i schowum na późni”. Tej,
a wew środku ta kiełbacha miała sam
chabas, kapujesz. A tero jak dostaniesz
kupić wew markecie dajmy na to luńt
ślunski, tedy zaro musisz futrować,
bo na drugi dziń jes zielóno, a wew
środku mosz ino same uchmanta,
kity, kukurydze, ślymoki i zes pu
litra wody.
To jeszczyk nic, tej, ona nawet tyn
flak miała zes chabasu a te kupne ino
wew cinkum folie zes cylololojdu pakujóm. Nawet żym się nie obglundnół
i jednóm prawie spucłym. O nie, jo tak
do się gadum, tero se zrobie delikatesy i zes plackiym jum skończę. Zes
Józefowa przywieźli tyż sernik swoi
roboty i na cołkie szczyńście jeszczyk
zostoł. Wiync dawej go zes resztom ty
jedny kiełbachy, oż mi się uchmanta
czynsły. Nu powiadum Ci Junku, istne
kino. Bez cołki tydzień żym się nióm
ni mók nacieszyć. Ale tej, suchej mie
tero. Najlepi że na końcu te kiełbachy miały takie knebelki pozatykane
i moja zes tych knebelków repete takim ugotowała oż łycha sama stojała.
I widziałeś, tako ryncznie robiono,
swoja kiełbacha najlepszo jes ino zes
Józefowa, pamiyntej.
Tero wos już pozdrawióm i niech
wum aby ślinka ćknie
Róman zes Gałónsków
(po mamie Jance)
PODZIĘKOWANIE
Wszystkim krewnym, sąsiadom, znajomym, przyjaciołom za okazaną nam miłość, dobre słowa otuchy,
za modlitwy, msze święte, za pomoc wszelkiego rodzaju
w trudnych chwilach związanych z wypadkiem
Ewy Samuel-Leszczuk
Bóg Zapłać
Mama i Mąż
strona27
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W NIEPRUSZEWIE - ZAPRASZA
Obiekt ogólnodostępny z kąpieliskiem strzeżonym w okresie od 1 lipca
do końca sierpnia w godzinach od
1000 do 1800, z wyznaczonymi strefami dla pływających, brodzikiem dla
najmłodszych oraz strefę ochronną
dla kąpieliska do wypływania i wpływania na teren przystani jednostek
pływających. Bezpośrednio przy kąpielisku usytuowana jest piaszczysta
plaża o powierzchni 2500 m2 , a dalej
plaża o nawierzchni trawiastej o pow.
ok. 3ha. Tuż obok znajduje się „Przy-
stań Niepruszewo”. To nowy obiekt
dysponujący hangarem na sprzęt
pływający, pomostem pływającym
do cumowania jachtów, żaglówek,
łodzi i slipem do ich wodowania. Na
terenie „Przystani” istnieje możliwość
odpłatnego wypożyczenia sprzętu
wodnego. Rodzaj jednostek i koszt ich
wypożyczenia oraz koszt cumowania
i wodowania, określa aktualnie obowiązujący cennik. Sprzęt pływający,
którym dysponuje wypożyczalnia,
to 10 kajaków i 7 rowerków wodnych.
Przystań i wypożyczalnia sprzętu pływającego w sezonie letnim
(lipiec - sierpień) czynne są:
poniedziałek - piątek
w godz. od 11.00 do
19.00
sobota, niedziele i święta w godz. od 10.00 do
20.00.
Chcący wypoczywać aktywnie mogą skorzystać również z boiska
Zdarzenia na terenie Komisariatu Policji w Buku
1. W okresie od 01-02.07.2013r. w miejscowości Żegowo
n/n sprawca dokonał kradzieży 1500 litrów oleju napędowego. Postępowanie prowadzi KP Buk
2. W okresie od 03-04.07.2013r. w miejscowości Wielkawieś n/n sprawca dokonał uszkodzenia zamków drzwi
i stacyjki od koparko-ładowarki na szkodę o wartości
4,5000 zł. Postępowanie prowadzi KP Buk.
3. W dniu 08.07.2013r. w miejscowości Buk n/n sprawca
dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów
i pieniędzy, który znajdował się w tylnej kieszeni spodni.
Postępowanie prowadzi KP Buk.
4. W dniu 20.07.2013r. w miejscowości Niepruszewo
funkcjonariusze KP Buk zatrzymali na gorącym uczynku
kierującego rowerem będącego w stanie nietrzeźwości.
Postępowanie prowadzi KP Buk
5. W dniu 21.02.2013r. w miejscowości Buk funkcjonariusze WZM KMP Poznań zatrzymali na gorącym uczynku
kierującego rowerem będącego w stanie nietrzeźwości.
Postępowanie prowadzi KP Buk
6. W okresie 21-22.07.2013r. w miejscowości Buk n/n
sprawca dokonał włamania do skrzynki na zwroty gazet
mieszczącej się przy sklepie. Straty o wartości 400 zł. Postępowanie prowadzi KP Buk
strona28
do siatkówki plażowej oraz stołów do
ping ponga. Dla najmłodszych przygotowaliśmy obszerny i bezpieczny
plac zabaw. Inne, ważne elementy
infrastruktury znajdujące się przy
kąpielisku w Niepruszewie to:
- droga dojazdowa do wypożyczalni,
- nieodpłatne parkingi dla samochodów,
- toalety publiczne,
- przebieralnia,
- punkty gastronomiczne.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się również restauracja, bar
i sklep ogólnospożywczy.
Kąpielisko w Niepruszewie przyciąga coraz więcej zwolenników wypoczynku nie tylko z naszego miasta
i gminy. Coroczne modernizacje
i należyte utrzymanie obiektu zostało
docenione przez władze Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski
WOPR, wyróżniając po raz drugi
z rzędu, za organizację bezpiecznego
kąpieliska nad jeziorem Niepruszewskim Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Buku.
7. W okresie 19-21.07.2013r. w miejscowości Cieśle n/n
sprawca dokonał włamania i kradzieży elementów metalowych i instalacji elektrycznej z opuszczonego budynku.
Starty 300 zł. Postępowanie prowadzi KP Buk.
Kolizje drogowe obsługiwane przez funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Buku
1. W dniu 07.07.2013r. ok. godz. 22:00 w Buku ul. Strzelecka kierujący samochód. m-ki BMW stracił panowanie
nad pojazdem w wyniku czego uderzył w ogrodzenie
posesji przyległej do drogi. Sprawcę ukarano mandatem
karnym- 400 zł.
2. W dniu 08.07.2013r o godz. 22:00 kierujący samochodem maki Opel zjechał z niewyjaśnionych przyczyn na
prawą stronę w wyniku czego uderzył w drzewo. Sprawcę
ukarano mandatem karnym -250 zł.
3. W dniu 13.07.2013r o godz.17:30 w Niepruszewie
kierujący samochodem Voyager nie zachował należytej
odległości pomiędzy pojazdami, w wyniku czego uderzył
w prawidłowo jadący pojazd marki Ford. Sprawcę ukarano
mandatem karnym - 250 zł.
4. W dniu 28.07.2013r. o godz. 10:55 w Buku kierowca
samochodu marki Toyota wykonując manewr włączanie
się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy pojazdu marki VW. Sprawcę ukarano mandatem
karnym -250zł.
8 (240) sierpień’ 13
03.07 – usuwanie wiatrołomów w Niepruszewie
04.07 – wypadek drogowy na Autostradzie
04.07 – wypompowywanie wody opadowej
05.07 – usuwanie martwych bocianów z gniazda
06.07 – usuwanie drzewa w Pawłówku
10.07 – pożar słomy w Szewcach
14.07 – zabezpieczenie lądowiska dla LPR w Dobieżynie
18.07 – zabezpieczenie lądowiska dla LPR na Autostradzie
19.07 – zabezpieczenie lądowiska dla LPR w Skrzynkach
20.07 – pożar traw w Dobieżynie
21.07 – zabezpieczenie trasy III Otuskiej
23.07 – Wypadek drogowy w Sędzinach
28.07 – pożar słomy w Szewcach
28.07 – zabezpieczenie lądowiska dla LPR w Dobieżynie
28.07 – kolizja drogowa na ul. Dworcowej
29.07 – usuwanie suchych konarów drzew Niepruszewie
30.07 – wypompowywanie wody opadowej
30.07 – usuwanie wiatrołomów w Parku Sokoła
31.07 - usuwanie drzewa w Niepruszewie
31.07 – oczyszczanie brzegu jeziora z glonów w Niepruszewie
8 (240) sierpień’ 13
strona29
strona30
8 (240) sierpień’ 13
8 (240) sierpień’ 13
strona 31
strona 32
8 (240) sierpień’ 13
Związki małżeńskie zarejestrowane w USC w Buku w miesiącu lipcu
2013r., osób, które wyraziły zgodę na
opublikowanie w prasie
1. Depa Patryk
Buk
Kruglej Agnieszka
Buk
2. Adam Piotr
Buk
Hołoga Anita
Poznań
3. Skłucki Mateusz
Oborniki
Bartkowiak Justyna
Buk
4. Mójta Adrian
Terespotockie
Korytowska Natalia
Otusz
5. Tyklewicz Adam
Poznań
Hofman Anna
Porażyn
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Pan Stanisław Filipiak
wręczył medale oraz złożył życzenia i gratulacje Jubilatom
obchodzącym Złote Gody:
-Państwu Barbarze i Hieronimowi Skalskim zam. Niepruszewo, w dniu 13 lipca 2013 r.
Zgony zarejestrowane w USC w Buku
w miesiącu lipcu 2013 roku
1. Matuszewski Marian Niepruszewo 1941 rocznik
2. Fręśko Anna
Dobieżyn
1934 rocznik
Wyrazy wdzięczności dla Dr Filipiaka,
pani dr Marcinkowskiej, pielęgniarkom za troskę,
opiekę, dobre rady i serdeczność.
Serdeczne podziękowania ks. A. Szczepaniakowi,
ks. R. Janeckiemu, ks. B. Stróżyckiemu za posługę
kapłańską oraz obsłudze kościelnej i cmentarnej,
delegacjom, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
myśliwym i wszystkim, którzy brali udział
w ceremonii pogrzebowej
ś†p Lechosława Gorońskiego
Kochanego męża, ojca, teścia,
dziadka i pradziadka
Za złożone wieńce, kwiaty, intencje mszalne,
ofiarowane komunie św.
Serdeczne Bóg zapłać składa
Żona z rodziną
Skład zespołu redakcyjnego: Maria Rura - Redaktor Naczelny, Joanna Szwarc - Sekretarz Redakcji, Elżbieta Cicha, Hubert Wejmann
- Członkowie Redakcji, Dariusz Starosta - ogłoszenia, reklamy, Paweł Króliczak - kolportaż.
Adres Redakcji: 64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected],
Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected] Ogłoszenia i reklamy: MGOK tel. (61) 8140 121, e-mail:
[email protected] (do ostatniego dnia każdego miesiąca). Drukarnia: B. Ossowska.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych artykułów, a także wyboru zdjęć i umieszczania w wybranym przez siebie
miejscu i czasie na stronach miesięcznika. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
8 (240) sierpień’ 13
strona33
BUKOWSKI KLUBU BIEGACZA
W piątek 12 lipca 2013 odbyło
się zapowiadane spotkanie założycielsk ie BUKOWSKIEGO KLUBU
BIEGACZA. Przybyły na nie 22 osoby.
Zebranie prowadził Tomasz Giełda,
a protokółował Henryk Rogoziński.
Podczas spotkania dyskutowano
o planach, założeniach, strojach, logotypie, oraz wybrano władze klubu.
Oto one:
ZARZĄD:
Prezes- Bartosz Budych
V- ce Prezes- Dariusz Kwiatkowski
Sekretarz- Henryk Rogoziński
Członek zarządu- Anna Ossowska
Skarbnik- Donata Szymańska
KOMISJA REWIZYJNA:
Roman Szymański- Przewodniczący
Adam Drzymała
Krzysztof Wieczorek
Anna Rogalska.
Wszystkim serdecznie gratulujemy wyboru, przybyłym dziękujemy
i życzymy wielu sukcesów biegowych,
oraz organizacyjnych. Obecnie trwa
rejestracja w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu.
Wszystkich chętnych serdecznie
zachęcamy do wstąpienia do naszego klubu, przy okazji zapraszamy
na wspólne bieganie. Spotykamy się
w każdy poniedziałek o godzinie
20:00 przy markecie Netto.
W najbliższych planach jest również prowadzenie cotygodniowych
spotkań dla osób, które chciałyby
rozpocząć przygodę z bieganiem,
a w dalszej przyszłości powołanie
grupy Małego Bukowskiego Klubu
Biegacza, do którego zaprosimy maluchy. Szczegóły podamy w lokalnej
prasie.
W razie pytań zachęcamy do
kontak tu z Tomas zem Gie łda:
796064410.
www.bukowscybiegacze.blogspot.com
FESTYN Z INDIANAMI W PARKU HARCERZA
14 lipca o godz. 16.00, w Parku
Harcerza przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Buku wystartowała impreza plenerowa pod hasłem
„Lato z Indianami”. Podczas tego festynu dla dzieci ich rodziców wystąpiła grupa Avex , która w ciekawym programie animacyjnym zaprezentowała
i przybliżyła indiańskie obyczaje. Na
to jedno popołudnie Park Harcerza
przeistoczył się w indiańską wioskę,
a wszyscy zgromadzeni zostali wtajemniczeni w indiańską wspólnotę,
w której najważniejsze są: bliskość,
przyjaźń i integracja. Opowieści Dzikiego Billa, który z humorem i trochę
z przekąsem przybliżał Dziki Zachód
wprowadziły uczestników w nieskazitelny humor, który trwał do samego
końca imprezy. Dzieci i dorośli próbowali swoich sił na rodeo i w licznych
konkursach i zabawach przygotowanych przez Indiankę i kowbojów.
Dmuchane zjeżdżalnie, trampolina basen z piłkami, lody, gofry
i popcorn dopełniły całości, tak że
najmłodsi zgromadzeni w Parku
Harcerza byli bardzo zadowoleni,
a uśmiech nie schodził z ich twarzy.
Organizatorzy zadbali nie tylko
o dzieci, ale również o dorosłych.
Z największymi przebojami sceny
polskiej i zagranicznej, w nieprzeciętnych aranżacjach wystąpił zespół
Quattro Band. Kwartet ten utworami
w swoim wykonaniu zahipnotyzował
publiczność.
Pogoda piękna, animacja dla
dzieci wesoła, koncert nieziemski
– czegóż chcieć więcej w niedzielne
popołudnie.
DISCO POLO W BUKU
Mamy po dwadzieścia, trzydzieści,
czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt lat,
słuchamy różnej muzyki – pop, rock,
reggae, funky, ale gdy do naszych uszu
dopłyną nuty muzyki Disco Polo, nie
przyznając się nikomu nucimy pod
nosem. Bo któż z nas nie zna takich
utworów jak: „Jesteś szalona”, „Ona
tańczy dla mnie”, czy „Virginia”?
Chyba każdy choć raz mimochodem,
strona34
na weselu, potańcówce czy dyskotece
słyszał te utwory.
W niedzielne popołudnie 28
lipca Disco Polo zawitało do Buku.
Energetyzujący zespół „Model MT
& Modelinka” wystąpił w Parku
Harcerza. I pomyśleć by można, że
koncert jak inne, ale zgromadził dość
liczną publikę, która nie wstydziła się
pokazać swoich umiejętności tanecz-
nych na tak zwanym „parkiecie”. Było
miło i wesoło.
W jedną całość niedzielne popołudnie scalił DJ Michał, który nie
tylko puszczał dla zgromadzonych
perełki muzyki Disco Polo, ale także
bardzo umiejętnie zachęcał do nucenia pod nosem i przede do tańca.
8 (240) sierpień’ 13
Lato z Indianami
- letni festyn dla dzieci - Park Harcerza - 14 lipca 2013
Disco Polo dla wszystkich - Park Harcerza - 28 lipca 2013
III Otuska – Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
W dniu 21 lipca br. pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Buk
po raz trzeci spotkali się w Otuszu
miłośnicy koni. W korowodzie, który przejechał ulicami Buku udział
wzięło około 70 bryczek całej Wielkopolski. W samych zawodach startowało 55 zaprzęgów. Wśród nich
godnie naszą gminę reprezentowały
obsady z Otusza, Kalw, Niepruszewa, Wygody i Żegowa. Tegoroczną
nowością był ciekawy pokaz woltyżerki w wykonaniu Stowarzyszenia
na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad
Postawy i Ekologii „Lajkonik” z Poznania oraz zabytkowy konny wóz
strażacki z Szewc. Organizatorzy
serdecznie dziękują hojnym sponsorom oraz wszystkim uczestnikom
i mieszkańcom gminy, którzy przyjęli zaproszenie do Otusza.

Podobne dokumenty

Kosynier-Bukowski-styczeń-2014

Kosynier-Bukowski-styczeń-2014 11/ Dyskusja nad projektem budżetu. 12/ Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy. 13/ Głosowanie wniosków stałych Komisji Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza Mi...

Bardziej szczegółowo

Kosynier-Bukowski-lipiec-2013

Kosynier-Bukowski-lipiec-2013 Numer 7 (239) cena 2,0 zł (8% VAT) ISSN 1429-2742

Bardziej szczegółowo