POLIMEROWA POWŁOKA DEKARSKA

Transkrypt

POLIMEROWA POWŁOKA DEKARSKA
QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: [email protected];
www.qmar.com.pl
WERSJA 1
Data aktualizacji: 2012-06-04
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
POLIMEROWA POWŁOKA DEKARSKA
WŁAŚCIWOŚCI
„POLIMEROWA POWŁOKA DEKARSKA” jest nowoczesnym produktem na bazie wodnej
o wysokiej jakości krycia i niezwykle dużej elastyczności. Warstwa produktu nie tylko bez problemu
znosi naprężenia i odkształcenia wywołane ruchami cieplnymi podłoża, ale także pozwala na
pokrywanie niewielkich rys i pęknięć. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do
różnego rodzaju podłoży występujących jako pokrycia dachowe – papy, metalu, betonu, ceramiki,
drewna. Pozwala uzyskać ciągłą, bezspoinową i elastyczną warstwę odporną na zmienne warunki
atmosferyczne (opady deszczu i śniegu, wahania temperatur, promieniowanie słoneczne).
ZASTOSOWANIE
Ochronno – dekoracyjne pokrywanie dachów wykonanych z różnorakich materiałów: starej papy,
metalu (blachy stalowe, ocynkowane, powlekane itp.), betonu (dach płaskie lub dachówka
cementowa), ceramiki (dachówki ceramiczne), drewna.
SPOSÓB UŻYCIA
1. Podłoże pod farbę powinno być suche, równe i wolne od zanieczyszczeń.
2. Należy wyreperować wszelkie wady powierzchni przed nałożeniem preparatu.
3. Podłoża chłonne i mogące sprawiać kłopoty z przyczepnością (papy, beton itp.) zagruntować
preparatem Dach Grunt.
4. Dobrze wymieszać przed użyciem.
5. Pierwszą warstwę produktu nanosić na suche podłoże pędzlem.
6. Po utwardzeniu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanieść kolejną za pomocą pędzla lub
wałka malarskiego(zaleca się nanoszenie krzyżowe).
7. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
8. Powłokę chronić do czasu pełnego wyschnięcia przed opadami atmosferycznymi i wodą (co
najmniej 6h)
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
DANE TECHNICZNE
Konsystencja
Kolor
Zapach
: ciecz tiksotropowa
: wg palety barw
: słaby charakterystyczny
Strona 1 z 2
QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: [email protected];
www.qmar.com.pl
WERSJA 1
Data aktualizacji: 2012-06-04
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
POLIMEROWA POWŁOKA DEKARSKA
Ciężar właściwy (w 250C)
Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia)
Czas schnięcia pierwszej warstwy (25oC, 50%w/w)
Czas całkowitego utwardzenia powłoki (25oC, 50%w/w)
Wydajność (2 warstwy)
Wydłużenie (%)
: 1,34 g/cm3
: od +5oC do +30oC
: 2 godz.
: 8 godz.
: ok. 1 kg/m2 (w zal. od podłoża)
: >100%
PRZECHOWYWANIE
Okres przechowywania do 12 miesięcy. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, w temperaturze od +10oC do +25oC. Chronić przed mrozem.
OPAKOWANIE
Wiadro PE 5 kg, 10kg
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP
Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny wg obowiązujących przepisów i nie
podlega obowiązkowi znakowania i posiadania karty charakterystyki.
1.
2.
3.
4.
Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego
przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
UWAGA:
Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu
na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą
kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.
Strona 2 z 2