X/68/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania

Komentarze

Transkrypt

X/68/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
UCHWAŁA Nr X/68/2015
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1), art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sadów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133) uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. Powołuje sie Zespół d.s. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych, w następującym składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
Janusz Czarnocki
Daniel Dąbrowski
Zenon Dąbrowski
Anna Faluta
Małgorzata Lubecka
2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników do sądów powszechnych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie.
3.Powołany zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu,
zwołanym przez Przewodniczącego Rady.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek
Daniel Dąbrowski
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318,
z 2014 r. poz. 379, 1072.
UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2015 r poz. 133) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych
wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu
tajnym.
Przed przystąpieniem do wyborów rada powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie.
Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach pismem nr A-0120-2/15 z dnia 18 maja 2015 r.
poinformował o ustalonej na kadencję 2016 – 2019 następującej liczbie ławników
wybieranych przez Radę Miasta Sulejówek, do: Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim –
2 ławników i Sądu Okręgowego w Siedlcach – 3 ławników.
W związku z powyższym celowym stało się podjecie uchwały w sprawie powołania Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

Podobne dokumenty