zamienny projekt budowlano-wykonawczy

Transkrypt

zamienny projekt budowlano-wykonawczy
ZAMIENNY PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WEWNĘTRZNEJ
CPV 45315100-9
诲诲쌸睈 睊 睊
INWESTYCJA :
SZKOŁA PODSTAWOWA – BUDYNEK PROJEKTOWANY
KĄTY GM. GÓRA KALWARIA
INWESTOR :
URZĄD MIASTA I GMINY
05 - 530 GÓRA KALWARIA UL. 3-GO MAJA 10
PROJEKTANT:
Krzysztof Krawczyk
upr.bud.nr GP-III-7342/10/93
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Artur Metlerski
upr.bud. nr GP-III-7342/73/91
MAJ – 2008 R.
Radom, maj 2008 r.
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 -Prawa budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003r poz. 2016
z późniejszymi zmianami ) oświadczamy jako projektant i sprawdzający,
że zamienny projekt budowlany obiektu:
„Instalacji elektrycznej wewnętrznej w projektowanym budynku
Szkoły Podstawowej w Kątach gm. Góra Kalwaria.
dla Inwestora : Urząd Miasta i Gminy
05-530 Góra Kalwaria ul. 3-Maja 10
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
PROJEKTANT:
techn. elektr. Krzysztof Krawczyk
upr. bud. nr GP-7342/10/93
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Artur Metlerski
upr. bud. nr GP-7342/73/91
Zawartość dokumentacji
I. Opis techniczny
II. Obliczenia
III. Załączniki
IV. Rysunki
0.
1.
2.
3.
4.
Plan sytuacyjny
P.W. Instalacji elektrycznej wewnętrznej rzut parteru
P.W. Instalacji odgromowej
rzut dachu
P.W. Inst. elektr. wew. Tablice TB1
P.W. Inst. elektr. wew. Schemat inst. radiofonicznej i telefonicznej
1 : 500
1 : 100
1 : 100
I. OPIS TECH)ICZ)Y
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamienny
instalacji elektrycznej wewnętrznej w projektowanej części budynku Szkoły
w Kątach. W stosunku do projektu podstawowego projekt zamienny uwzględnia
zmienione gabaryty budynku i dostosowanie instalacji do zmienionych funkcji
pomieszczeń i nowych rozwiązań technologicznych.
1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- rzuty architektoniczne
- wytyczne i uzgodnienia branżowe
- uzgodnienia z użytkownikiem
- obowiązujące normy i przepisy
1.3. Zakres opracowania:
Projekt swym zakresem obejmuje następujące instalacje:
- tablice rozdzielcze
- oświetlenia podstawowego
- oświetlenia ewakuacyjno- nocnego
- oświetlenia zewnętrznego
- gniazd wtyczkowych
- siłową i zasilania odbiorów 220V
- sygnalizacji pauzowej
- radiofoniczną
- telefoniczną
- przeciwprzepięciową
- odgromową
- ochrony od porażeń prądem elektrycznym i połączeń wyrównawczych
1.4. Ocena terenu pod rozbudowę Szkoły
Teren przeznaczony pod rozbudowę szkoly jest wolny od podziemnych urządzeń
energetycznych i nie wymaga robót demontażowych.
Istniejący kabel telefoniczny wraz ze studnią telefoniczną kolidujacy
z projektowaną rozbudową należy zdemontować, gdyż jest pozostałością
nieczynnego przyłącza do szkoły.
1.5. Zasilenie, pomiar energii, tablice i Wlz - ty.
Istniejący budynek Szkoły zasilany jest linią napowietrzną.
Złącze, pomiar energii i tablica główna " TG " obiektu znajduje się w istniejącej
części budynku. Dla potrzeb energetycznych rozbudowywanej cząści przewiduje
się wykorzystać istniejącą tablicę rozdzielczą "TB1"umiejscowioną na parterze
w korytarzu.
1.6. Instalacja oświetleniowa.
Oświetlenie ogólne pomieszczeń opracowano w oparciu o normę PN-EN12464-1,
zgodnie z którą przyjęto natężenia oświetlenia nie mniejsze niż:
- 500 lx w salach lekcyjnych,
- 300 lx w Sali gimnastycznej,
- 100 lx na korytarzach, magazynach i w.c.
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o program obliczeniowy i oprawy
ES-System. Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano w oparciu
o komputerowy program "ESOW". Jako podstawowe przyjęto oświetlenie
świetlówkowe, a tylko w pomieszczeniach pomocniczych żarowe.
Oświetlenie sal lekcyjnych i pom. administracyjnych wykonać oprawami
nasufitowymi typu SR 236 P - A EVG z rastrami, np. f-my "ES-SYSTEM”.
W salach lekcyjnych przy tablicy zaprojektowano specjalne oprawy asymetryczne
typu SR 136 A, z reflektorem asymetrycznym do oświetlenia płaszczyzny tablicy
np. f-my "ES-SYSTEM”. Na korytarzach zastosować oprawy nasufitowe typ SD
236 z kloszami opalizowanymi.W sanitariatach zastosować oprawy żarowe
szczelne typu PF-100 mocowane na suficie. Oprawy świetlówkowe wyposażyć
w zródła światła typ T-8, 36W/840.
W sali gimnastycznej na suficie zamontować oprawy metalohalogenowe
typ PG 150N. W pom. wilgotnych zastosować oprawy szczelne.
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3/4 x 1,5 mm2
jako wtynkową z osprzętem podtynkowym, a w pomieszczeniach wilgotnych
szczelnym. Wyłączniki instalować na wys. 1,4 m od podłogi.
Zastosować osprzęt 16A przykręcany do puszek firmy "POLO"
W sali rekreacyjnej instalować osprzęt szczelny we wnękach.
Zastosować osprzęt 16A przykręcany do puszek firmy "POLO".
1.7. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i nocnego.
W celu umożliwienia ewakuacji ludzi w przypadku braku zasilenia oświetlenia
podstawowego przewidziano oprawy awaryjno-użytkowe.
W korytarzu zainstalować oprawy typu PRATICA COMPLETA 978 - 18SA3P,
18 W, 25 VA, 2 h, które są wyposażone w specjalny układ akmulatorowo prostownikowy automatycznie załączający oprawę po zaniku napięcia.
W celu zapewnienia właściwego dozoru szkoły przez wożnego w nocy
zaprojektowano oświetlenie nocne. Będą go stanowiły te same oprawy
co oświetlenia ewakuacyjnego dzięki trybowi normalnej pracy.
Załączenie oświetlenia nocnego wyłącznikiem z pom. woźnego.
Instalację wykonać przewodami YDY 4 x 1,5 mm2 wyprowadzonymi
z tablicy "TG".
1.8. Oświetlenie zewnętrzne :
W celu oświetlenia terenu przy szkole należy na ścianie budynku zamontować
na wysięgnikach WR-1 oprawy OUSd-100 na wys. ok 6m.
Oprawy na scianie zasilić przewodem YDY 3x2.5mm2 p/t. z tablicy "TG".
Załączenie oświetlenia zewnętrznego wyłącznikiem z pom. woźnego.
1.9 Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiorów 220 V:
Instalację gniazd wtyczkowych 220V wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2
pod tynkiem. Zastosować gniazda pojedyncze w korytarzach, a w pozostałych
pomieszczeniach podwójne wszystkie z bolcem ochronnym. W pomieszczeniach
wilgotnych instalować gniazda szczelne.Gniazda instalować na korytarzach i sali
gimnastycznej na wys. 0,3 m, a w pozostałych pomieszczeniach na wys.1 m.
W sali gimnastycznej instalować gniazda szczelne we wnękach.
Zastosować osprzęt 16A przykręcany do puszek firmy "POLO"
1.10. Instalacja siłowa i odbiorów 220 V.
Instalacja siłowa obejmuje zasilanie wentylatora dachowego w sali
gimnastycznej. Dwubiegowy wentylator dachowy zasilać poprzez zestaw
rozruchowy "S-Z 900-700", który należy umieścić na zapleczu sali.
Centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną obsługującą przebieralnie
z natryskami umieszczoną na poddaszu należy zasilić poprzez sterownicę.
Sterowanie centralą z zaplecza sali na parterze za pomocą kasety zdalnego
sterowania, którą to wraz z szafką zasilająco-sterowniczą, okablowaniem
dostarcza w komplecie producent centrali.
Wentylator wywiewny zainstalowany w ubikacji typ WAM 767 zasilić z TB1.
Wentylator dostosowany jest do pracy ciągłej.
1.11. Instalacja sygnalizacji pauzowej.
Dzwoneki instalacji pauzowej przewidziano w korytarzu na parterze
i na zewnątrznej ścianie od strony boisk. Zasilanie dzwonków 220 V, z tablicy
"TG" w części istniejącej. Instalację wykonać przewodem YDY 3x1.5mm2 p/t.
Instalację wykonać jak oświetlenia podstawowego.
1.12. Instalacja radiofoniczna.
Obejmuje ułożenie przewodu RPX 2x1.2mm2, oraz montaż gniazd
radiofonicznych do głośników. Wzmacniacz radiofoniczny przewidziano
w istniejącym budynku w sekretariacie. Gniazda instalować na wys. 2.5m.
W sali rekreacyjnej głośniki instalować we wnękach i osłonić siatką stalową.
Puszki rozgałęźne instalacji radiofonicznej wyraźnie zaznaczyć / np. kolorem
żółtym / w celu wyeliminowania pomyłki z instalacją 220V.
1.13. Instalacja telefoniczna.
Obejmuje ułożenie przewodów telefonicznych YTKSY 2 x 0.5mm w RVS 18.
z sekretariatu w części istniejącej do zaplecza sali gimnastycznej. Gniazdo
instalować na wysokości 0.3 m od podłogi. Zastosować gniazdo przykręcane do
puszek firmy "POLO"
1.14. Instalacja odgromowa.
Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową.
Instalację odgromową na budynku będą stanowiły:
- zwody poziome naprężane wykonane drutem ocynkowanym Fe/Zn fi 8mm
na dachu sali gimnastycznej krytym papą ,
- zwody naturalne w postaci blachy zewnętrznego pokrycia dachowego
na dachach pokrytym blachą
- przewody odprowadzające wykonane drutem ocynkowanym Fe/Znfi 8mm
w rurze RL18 w warstwie docieplenia pod tynkiem,
- złącza kontrolne instalowane w obudowach PCV podtynkowych z tworzywa
na wysokości 1,8 m na ścianie.
- uziom zbrojenie ław fundamentowych . Wypusty ze zbrojenia ław do połączenia
z przewodami odprowadzającymi ujęto w projekcie konstrukcyjnm.
Należy zapewnić metaliczne połączenie zwodów, przewodów odprowadzających
i uziomu. Do zwodów na dachu przyłączyć wszystkie metalowe urządzenia jak
wentylatory, kominy oraz obróbki blacharskie i rynny złączami uniwersalnymi
ocynkowanymi.
Na styku z istniejącym budynkiem Szkoły połączyć instalacją odgromową na
projektowanym i istniejącym budynku.
1.15. Instalacja przeciwprzepięciowa
Ochronę przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych zrealizowano
za pomocą ochronników I klasy typ ON314 zainstalowanych w TG.
Dla ochrony urządzeń elektronicznych w salach zastosowano ochronniki
instalacyjne klasy II montowane w tablicy TB1.
1.16. Instalacja przeciwporażeniowa i wyrównawcza.
Zgodnie z obowiązującą normą PN 5009 dodatkową ochroną przeciwporażeniową
jest szybkie wyłączenie zasilenia oraz wykonanie połączeń wyrównawczych.
W złączu punkt PEN będzie uziemiony poprzez przyłączenie do uziomu
instalacji odgromowej i rozdzielony na PE i N, i instalacja dalej prowadzona
będzie jako trójprzewodową lub pięcioprzewodową.
Szybkie wyłączenie zrealizowano projektując wyłączniki instalacyjne
typ S 190 i różnicowo - prądowe typ NFJ, o prądzie różnicowym 30 mA.
Połączenie wyrównawcze wykonać poprzez metaliczne połączenie wszystkich
metalowych konstrukcji i rurociągów instalacji sanitarnych do punktu PE.
W natryskach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe poprzez
zainstalowanie puszki z zaciskami do których należy podłączyć przewodem DY 4
mm2 w kolorze żółto - zielonym zaciski ochronne gniazd, metalowe obudowy
urządzeń, rurociągi wody, c.o. itp.
1.17. Uwagi końcowe.
- W celu poprawienia przejrzystości rysunków instalację oświetlenia podstawowego i gniazd w korytarzach przedstawiono w formie uproszczonej bez
trasy prowadzenia przewodów. Podział na poszczególne obwody przedstawia
schemat tablic, a na rzutach każdemu odbiornikowi przypisano numer obwodu
i tablicy, z której jest zasilany.
- Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiarów instalacji
wymaganych przepisami.
- Przy przejściach instalacji przez ściany i stropy należy zastosować uszczelnienia
pożarowe o odporności jak przegroda.
- Podane w projekcie typy urządzeń i osprzętu należy traktować jako
przykładowe. - Zastosowane zamienniki produktów i materiałów powinny mieć
parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niż podane w projekcie.
- W przypadku zastosowania innych materiałów niż podane w projekcie należy
uzyskać zgodę Inspektora nadzoru i projektanta.
- Całość prac wykonać zgodnie z PN-E i Prawem Budowlanym.
II. OBLICZE)IA
2.1. Bilans mocy.
Obliczenia wykonano za pomocą programu komputerowego „Ekodial 3”,
Wyniki obliczeń w załączeniu.
Moc szczytowa jest zgodna z mocą, które zapewnia R.Z.E. Konstancin-Jeziorna.
2.2. Dobór kabli i Wlz-tów
Obliczenia wykonano za pomocą programu komputerowego „Ekodial 3”,
Wyniki obliczeń w załączeniu.
Kable zasilające i wlz-ty dobrano do obciążeń i zabezpieczeń.
Rodzaje kabli przedstawiono na schemacie zasilania.
Wlz-ty i przewody są prawidłowo dobrane do obciążeń i zabezpieczeń.
2.3. Spadki napięć
Spadki napięć na kablach zasilających i wlz-tach przedstawiono na schemacie
zasilania. Obliczone spadki są mniejsze od dopuszczalnych.
2.4. Skuteczność ochrony porażeniowej
Ponieważ wszystkie obwody będą chronione wyłącznikami różnicowoprądowymi
o prądach różnicowych 30 mA, a rozdzielnice będą w II klasie ochronności,
rozdzielnice w I klasie ochronności będą połączone z szyną wyrównawczą,
cała instalacja będzie skutecznie chroniona pod względem ochrony porażeniowej.
2.5.Obliczenia natężenia oświetlenia.
Obliczenia przeprowadzono wykorzystując komputerowy program obliczeniowy
"ESOW ". Wyniki średniego natężenia oświetlenia w postaci wydruków
komputerowych dołączono do obliczeń.

Podobne dokumenty