pobierz pismo wersja PDF

Transkrypt

pobierz pismo wersja PDF
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
Consultor Sp. z o.o.
Kielce, dn. 19.02.2016 r.
Biuro projektu „Szansa na start!”
Kielce, ul. Sandomierska 89
tel. 509-897-754
e-mail: [email protected]
Urząd Gminy Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt „Szansa na start!” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Podziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych na podstawie
umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
Projekt skierowany jest do 53 osób (32 kobiet, 21 mężczyzn) zamieszkujących powiaty:
kielecki, miasto Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, starachowicki, skarżyski, pozostających
bez zatrudnienia (bezrobotnych nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy) powyżej 29 roku
życia
zamierzające
rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej,
z
wyłączeniem
zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym
Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
− osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo,
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby po 50 r. życia,
• z niepełnosprawnościami,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane,
− osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich
rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha
przeliczeniowych;
W ramach projektu
przewidziano wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarcze, tworzenia biznes planu, materiały szkoleniowe,
poczęstunek,
zwrot
kosztów
dojazdu;
przyznanie
środków
finansowych
do
23 130,00 zł, wsparcie pomostowe finansowe oraz wsparcie doradcze po założeniu
działalności.
Zwracamy się zatem z prośbą o rozpropagowanie tej informacji poprzez umieszczenie jej
m.in. na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, aby mogło się z nią zapoznać jak najszersze grono
osób, wśród których z pewnością znajdą się i takie, które będą potrzebować tego rodzaju wsparcia.
Dołączamy ulotkę informacyjną oraz plakat i liczymy na Państwa pomoc. Przekazywanie
informacji o naszym projekcie niesie szczytny cel – zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród
osób pozostających bez zatrudnienia.
Z poważaniem
Dorota Woźniak
Specjalista ds. promocji,
monitoringu i organizacji usług
rekrutacji,

Podobne dokumenty