nowe narzędzie dla OWES

Komentarze

Transkrypt

nowe narzędzie dla OWES
CouveusePL
- nowe narzędzie dla OWES
Bogusław Kamiński
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
INICJACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wielu projektodawców mikro-firm rezygnuje
jeszcze przed rozpoczęciem działalności.
Najczęściej wymieniane blokady to:






zmiana statusu ( utrata bezrobocia )
ryzyko finansowe / prawne
ryzyko rynkowe
samotność / brak wsparcia
świadomość braku pełnej wiedzy
obawa przed Instytucjami
( US, ZUS, Sanepid, IB, ITD, IW… )
INICJACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Aby ułatwić skuteczny rozruch firm wystarczy:
 umożliwić podejmowanie działalności
gospodarczej bez zmiany statusu osoby
bezrobotnej
 zlikwidować ryzyko finansowe / prawne
 zminimalizować ryzyko rynkowe
 wspierać przedsiębiorcę przez 2 lata
 szkolić i indywidualnie trenować
 reprezentować przed Instytucjami
( US, ZUS, Sanepid, IB, ITD, IW… )
RAMY COUVEUSE
 W latach 2001-2003 wprowadzono we Francji
innowacyjne regulacje prawne,
pozwalające prowadzić
działalność gospodarczą „na próbę”
pod warunkiem podpisania umowy
z inkubatorem Couveuse.
RAMY COUVEUSE
 osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą
w Couveuse nie ponosi związanego z nią ryzyka
 uczestnik
Couveuse nie musi zmieniać
swojego dotychczasowego statusu,
tzn. może np. nadal otrzymywać zasiłek dla
bezrobotnych.
 uczestnik w ramach podpisanej umowy
zobowiązany jest do prowadzenia swojej
działalności gospodarczej w strukturze
couveuse, gdzie otrzymuje intensywne
wsparcie doradcze / trening / networking
RAMY COUVEUSE
 struktura Couveuse prowadzi księgowość
w obszarze działań uczestnika
 Couveuse współpracuje z Urzędami Pracy,
samorządem terytorialnym, instytucjami
finansowymi, siecią ekspertów i doradców
 każdego roku we Francji powstaje
Couveuse ponad 1200 mikro-firm
 model Couveuse został wdrożony
i usprawniony w Belgii
w ramach
MODEL COUVEUSE
 Cel:

umożliwienie projektodawcom stworzenia
własnego przedsiębiorstwa po
sprawdzeniu jego rentowności dzięki
przeprowadzeniu testu działalności
 Metoda:
 zapewnienie ram prawnych pozwalających
na legalne przetestowanie działalności
dzięki umowie z Couveuse.
 nauka zarządzania przedsiębiorstwem
przez własne doświadczenie zbierane na
realnym rynku
MODEL COUVEUSE
 Prowadzenie działalności na próbę:
 Badanie rynku, produkcja, sprzedaż
 Sprawdzanie rentowności projektu
 Naukę przedsiębiorczości:
 Rozwijanie umiejętności związanych
z przedsiębiorczością na realnym rynku
 Zabezpieczenie rozwoju:
 Zorganizowanie rozpoczęcia działalności
 Korzystanie z usług / narzędzi / sieci
 Organizacja finansowania
MODEL COUVEUSE
Rodzaj działalności
podejmowanej w COUVEUSE - FRANCJA
MODEL COUVEUSE
Status uczestników
w momencie wejścia do inkubatora - FRANCJA
COUVEUSE W POLSCE

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
wraz z Partnerami:
 Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu
 Union des Couveuses
 Couveuse Interface
w ramach w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1
„Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wdraża model COUVEUSE w Polsce.
COUVEUSE W POLSCE
Celem głównym innowacyjnego projektu
„PI-PWP CouveusePL” jest
poprawa jakości wsparcia udzielanego osobom
bezrobotnym w zakresie rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej poprzez adaptację
i dostosowanie modelu Couveuse do polskich
realiów prawnych, gospodarczych i społecznych.
Cele szczegółowe zakładają między innymi:
- opracowanie modelu prowadzenia inkubatora
CouveusePL możliwego do zastosowania przez
instytucje rynku pracy wspierające rozpoczynanie
działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne;
COUVEUSE W POLSCE
W kwietniu 2013 pierwszy w Polsce Couveuse
zakończył przyjmowanie zgłoszeń chętnych do
uczestnictwa na pierwszych 7 miejscach.
Pierwszy polski test Couveuse rozpocznie działanie
w czerwcu 2013 w Katowicach.
COUVEUSE W POLSCE
Na wybranych uczestników czeka między innymi:
 dopracowanie własnego biznesplanu
pod okiem ekspertów
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej
„na próbę” przez okres do 6 miesięcy bez
konieczności zgłoszenia do US, ZUS…
 gwarantowany stypendium szkoleniowe przez cały
okres działania w Couveuse
 indywidualne wsparcie szkoleniowe / coachingowe
/ treningowe / doradcze
 dotacja do 25.000 złotych
www.couveuse.pl
Bogusław Kamiński
[email protected]
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej