DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Komentarze

Transkrypt

DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
LATVIJAS V‰STNESIS
DOKUMENTI
EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIÅLAIS LAIKRAKSTS
Galvenais redaktors — OSKARS GERTS
VALSTS NORMATÈVIE TIESÈBU AKTI
2004.gads, 17.februåris
EIROPAS SAVIENĪBAS DOKUMENTI
Oficiålå publikåcija
ES 15. burtnîca
TRATADO RELATIVO A LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 2003
SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ K EVROPSKÉ UNII 2003
TRAKTAT OM TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION 2003
VERTRAG ÜBER DEN BEITRITT ZUR EUROPÄISCHEN UNION 2003
2003. AASTA EUROOPA LIIDUGA ÜHINEMISE LEPING
ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2003
TREATY OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION 2003
TRAITE RELATIF A L’ADHESION A L’UNION EUROPEENNE DE 2003
CONRADH AONTACHAIS LEIS AN AONTAS EORPACH 2003
TRATTATO DI ADESIONE ALL’UNIONE EUROPEA 2003
LĪGUMS PAR PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI, 2003
2003 M. STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ SUTARTIS
AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 2003
IT-TRATTAT TA’ L-ADEŻJONI MA’ L-UNJONI EWROPEA 2003
VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE UNIE 2003
TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ 2003
TRATADO DE ADESÃO À UNIÃO EUROPEIA DE 2003
ZMLUVA O PRISTÚPENÍ K EURÓPSKEJ ÚNII 2003
POGODBA O PRISTOPU K EVROPSKI UNIJI 2003
SOPIMUS LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN 2003
FÖRDRAGET OM ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN 2003
Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem
līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā
X I I p i e l i k u m s.
Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Polija
Pielikuma
A p a p i l d i n ā j u m s. Farmaceitisko produktu saraksts (Cr–J)
© Pārpublicējot vai citējot — nepieciešama atsauce uz izdevumu “Latvijas Vēstnesis. Dokumenti. ES 15. burtnīca”
ISSN 1407–0405
1169
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Dokumentu publikācijas satura rādītājs
Burt- Lapnīca puse
L i k u m s par līgumu
par pievienošanos Eiropas Savienībai ...........................1
6
L ī g u m s starp Beļģijas Karalisti, Dānijas
Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku,
Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti,
Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku,
Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti,
Austrijas Republiku, Portugāles Republiku,
Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti,
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(Eiropas Savienības dalībvalstīm)
un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku,
Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas
Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku,
Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku,
Slovākijas Republiku
par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas,
Kipras Republikas, Latvijas Republikas,
Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas,
Maltas Republikas, Polijas Republikas,
Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas
pievienošanos Eiropas Savienībai...................................1
7
A k t s par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas,
Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas
Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas
Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas
Republikas un Slovākijas Republikas
pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem
līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā...................1
10
P i r m ā d a ļ a. PRINCIPI..................................................1
10
O t r ā d a ļ a. LĪGUMU PIELĀGOJUMI .........................1
I sadaļa. Organizatoriski noteikumi....................................1
1. nodaļa. Eiropas Parlaments ...........................................1
2. nodaļa. Padome ...............................................................1
3. nodaļa. Tiesa ....................................................................1
4. nodaļa. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja...........1
5. nodaļa. Reģionu komiteja ..............................................1
6. nodaļa. Zinātnes un tehnikas komiteja........................1
7. nodaļa. Eiropas Centrālā banka....................................1
II sadaļa. Citi pielāgojumi ....................................................1
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
T r e š ā d a ļ a. PASTĀVĪGIE NOTEIKUMI ...................1
I sadaļa. Iestāžu pieņemto aktu pielāgojumi......................1
II sadaļa. Citi noteikumi .......................................................1
13
13
13
C e t u r t ā d a ļ a. PAGAIDU NOTEIKUMI .................1
I sadaļa. Pārejas posma pasākumi .......................................1
II sadaļa. Citi noteikumi .......................................................1
14
14
17
P i e k t ā d a ļ a. NOTEIKUMI PAR ŠĀ AKTA
ĪSTENOŠANU.......................................................................1
I sadaļa. Iestāžu un struktūru izveide .................................1
II sadaļa. Iestāžu pieņemto aktu piemērojamība ..............1
III sadaļa. Nobeiguma noteikumi........................................1
17
17
18
19
1170
Burt- Lapnīca puse
Pielikumi
I p i e l i k u m s. Šengenas acquis noteikumi,
kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti,
kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to,
kuri no pievienošanās ir saistoši jaunajām dalībvalstīm
un piemērojami tajās (minēti Pievienošanās akta 3. pantā) .......1
I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 20. pantā
minētais saraksts .................................................................1
1. Brīva preču aprite...................................................................1
A. Mehāniskie transportlīdzekļi ..........................................1
B. Mēslojumi ...........................................................................1
C. Kosmētikas līdzekļi...........................................................1
D. Reglamentētā metroloģija un fasēšana ..........................1
E. Spiedtvertnes......................................................................1
F. Tekstilmateriāli un apavi...................................................1
G. Stikls....................................................................................1
H. Horizontālie un procedūras pasākumi..........................1
I. Valsts līgumi ........................................................................1
J. Pārtikas produkti ................................................................1
K. Ķimikālijas .........................................................................1
2. Personu pārvietošanās brīvība .............................................2
A. Sociālais nodrošinājums ..................................................2
B. Darba ņēmēju brīva pārvietošanās.................................2
C. Profesionālo kvalifikāciju
savstarpēja atzīšana ...........................................................2
I. Vispārējā sistēma .............................................................2
II. Juridiskās profesijas .......................................................2
III. Ārstu un vidējā medicīnas
personāla darbība ..........................................................2
IV. Arhitektūra.....................................................................2
D. Pilsoņu tiesības..................................................................2
3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība..........................................3
4. Uzņēmējdarbības tiesības .....................................................3
A. Uzņēmējdarbības tiesības ................................................3
B. Grāmatvedības standarti ..................................................3
C. Rūpnieciskā īpašuma tiesības..........................................3
I. Kopienas preču zīme.......................................................3
II. Papildu aizsardzības sertifikāti.....................................3
III. Kopienas dizainparaugi ...............................................3
5. Konkurences politika.............................................................3
6. Lauksaimniecība.....................................................................3
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā ...............................3
B. Tiesību akti veterinārijas
un fitosanitārijas jomā ......................................................3
I. Tiesību akti veterinārijas jomā ......................................3
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā...................................3
7. Zivsaimniecība .......................................................................3
8. Transporta politika ................................................................4
A. Iekšzemes transports ........................................................4
B. Jūras transports..................................................................4
C. Autotransports...................................................................4
D. Dzelzceļa transports .........................................................4
E. Pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem.........................4
F. Eiropas transporta tīkls.....................................................4
G. Gaisa transports ................................................................4
9. Nodokļu politika ....................................................................5
10. Statistika ................................................................................5
11. Sociālā politika un nodarbinātība .....................................5
20
22
22
22
29
29
29
30
30
30
31
32
45
48
106
106
148
148
148
152
152
180
184
190
192
192
193
194
194
195
196
196
198
198
218
218
258
262
270
270
271
271
274
283
285
372
378
382
394
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Burt- Lapnīca puse
12. Enerģētika .............................................................................5
A. Vispārīgi noteikumi..........................................................5
B. Enerģijas etiķete.................................................................5
13. Mazie un vidējie uzņēmumi...............................................5
14. Izglītība un apmācība ..........................................................5
15. Reģionālā politika un strukturālo instrumentu
koordinācija ..........................................................................5
16. Vide ........................................................................................5
A. Atkritumu apsaimniekošana ...........................................5
B. Ūdens kvalitāte ..................................................................5
C. Dabas aizsardzība..............................................................5
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība ...........................................................5
E. Aizsardzība pret radiāciju ................................................5
F. Ķimikālijas ..........................................................................5
17. Patērētāju tiesību un veselības aizsardzība.......................6
18. Sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā ................................6
A. Tiesiskā sadarbība civillietās un komerclietās..............6
B. Vīzu politika.......................................................................6
C. Ārējās robežas....................................................................6
D. Dažādi.................................................................................6
19. Muitas savienība...................................................................6
A. Tehniskie pielāgojumi Muitas kodeksā
un tā īstenošanas noteikumos ........................................6
I. Muitas kodekss.................................................................6
II. Īstenošanas noteikumi...................................................6
B. Citi tehniskie pielāgojumi ................................................6
20. Ārējās attiecības....................................................................6
21. Kopējā ārpolitika un drošības politika .............................6
22. Iestādes ..................................................................................6
I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 21. pantā
minētais saraksts .................................................................7
1. Personu pārvietošanās brīvība .............................................7
2. Lauksaimniecība.....................................................................7
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā ...............................7
B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā .........7
I. Tiesību akti veterinārijas jomā ......................................7
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā...................................7
3. Zivsaimniecība .......................................................................7
4. Statistika ..................................................................................7
5. Reģionālā politika
un strukturālo instrumentu koordinācija..........................7
395
395
397
424
424
424
428
428
428
430
451
453
456
462
462
462
466
471
495
495
495
495
495
501
502
510
512
518
518
518
518
518
518
519
519
520
520
I V p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 22. pantā
minētais saraksts .................................................................7
1. Brīva kapitāla aprite...............................................................7
2. Uzņēmējdarbības tiesības .....................................................7
3. Konkurences politika.............................................................7
4. Lauksaimniecība.....................................................................7
5. Muitas savienība.....................................................................7
Pielikuma papildinājums ..........................................................7
521
521
521
521
521
522
524
V p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Čehijas Republika ...............................7
1. Personu pārvietošanās brīvība .............................................7
2. Brīva kapitāla aprite...............................................................7
3. Lauksaimniecība.....................................................................7
A. Tiesību akti veterinārijas jomā .......................................7
B. Tiesību akti fitosanitārijas jomā ......................................7
4. Transporta politika ................................................................7
5. Nodokļu politika ....................................................................7
531
531
532
533
533
533
533
534
Eiropas Savienības dokumenti
Burt- Lapnīca puse
6. Enerģētika ...............................................................................7
7. Vide ..........................................................................................7
A. Atkritumu apsaimniekošana ...........................................7
B. Ūdens kvalitāte ..................................................................7
C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība ...........................................................7
Pielikuma A papildinājums ......................................................7
Pielikuma B papildinājums.......................................................7
V I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Igaunija.................................................7
1. Personu pārvietošanās brīvība .............................................7
2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība..........................................7
3. Brīva kapitāla aprite...............................................................7
4. Lauksaimniecība.....................................................................7
5. Zivsaimniecība .......................................................................7
6. Transporta politika ................................................................7
7. Nodokļu politika ....................................................................7
8. Enerģētika ...............................................................................7
9. Vide ..........................................................................................7
A. Gaisa kvalitāte ...................................................................7
B. Atkritumu apsaimniekošana............................................7
C. Ūdens kvalitāte ..................................................................7
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība ...........................................................7
E. Dabas aizsardzība ..............................................................7
V I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Kipra .....................................................7
1. Brīva preču aprite...................................................................7
2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība..........................................7
3. Brīva kapitāla aprite...............................................................7
4. Konkurences politika.............................................................7
5. Lauksaimniecība.....................................................................7
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā ...............................7
B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā .........7
6. Transporta politika ................................................................7
7. Nodokļu politika ....................................................................7
8. Enerģētika ...............................................................................7
9. Vide ..........................................................................................7
A. Gaisa kvalitāte ...................................................................7
B. Atkritumu apsaimniekošana............................................7
C. Ūdens kvalitāte ..................................................................7
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība ...........................................................7
Pielikuma papildinājums ..........................................................7
V I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Latvija ...................................................7
1. Personu pārvietošanās brīvība .............................................7
2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība..........................................7
3. Brīva kapitāla aprite...............................................................7
4. Lauksaimniecība.....................................................................7
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā ...............................7
B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā .........7
I. Tiesību akti veterinārijas jomā ......................................7
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā...................................7
5. Zivsaimniecība .......................................................................7
6. Transporta politika ................................................................7
7. Nodokļu politika ....................................................................7
8. Sociālā politika un nodarbinātība .......................................7
534
535
535
535
535
535
539
540
540
541
542
542
542
543
543
544
544
544
544
544
545
545
546
546
546
546
546
546
546
546
547
547
547
547
547
547
548
548
548
584
584
585
586
586
586
586
586
587
587
587
588
589
1171
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Burt- Lapnīca puse
9. Enerģētika ...............................................................................7
10. Vide ........................................................................................7
A. Gaisa kvalitāte ...................................................................7
B. Atkritumu apsaimniekošana............................................7
C. Ūdens kvalitāte ..................................................................7
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība ..........................................................7
E. Kodoldrošība un aizsardzība pret radiāciju ..................7
Pielikuma A papildinājums ......................................................7
Pielikuma B papildinājums.......................................................7
I X p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Lietuva .................................................8
1. Brīva preču aprite...................................................................8
2. Personu pārvietošanās brīvība .............................................8
3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība..........................................8
4. Brīva kapitāla aprite...............................................................8
5. Lauksaimniecība.....................................................................8
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā ...............................8
B. Tiesību akti veterinārijas
un fitosanitārijas jomā ......................................................8
I. Tiesību akti veterinārijas jomā ......................................8
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā...................................8
6. Zivsaimniecība .......................................................................8
7. Transporta politika ................................................................8
8. Nodokļu politika ....................................................................8
9. Enerģētika ...............................................................................8
10. Vide ........................................................................................8
A. Gaisa kvalitāte ...................................................................8
B. Atkritumu apsaimniekošana............................................8
C. Ūdens kvalitāte ..................................................................8
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība ...........................................................8
Pielikuma A papildinājums ......................................................8
Pielikuma A papildinājums (turpinājums) ............................9
Pielikuma A papildinājums (nobeigums) ............................10
Pielikuma B papildinājums.....................................................10
X p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Ungārija..............................................11
1. Personu pārvietošanās brīvība ...........................................11
2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība........................................11
3. Brīva kapitāla aprite.............................................................11
4. Konkurences politika...........................................................11
5. Lauksaimniecība...................................................................11
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā .............................11
B. Tiesību akti veterinārijas jomā ......................................11
6. Transporta politika ..............................................................11
7. Nodokļu politika ..................................................................11
8. Vide ........................................................................................11
A. Atkritumu apsaimniekošana .........................................11
B. Ūdens kvalitāte ................................................................11
C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība .........................................................11
9. Muitas savienība...................................................................11
Pielikuma A papildinājums ....................................................11
Pielikuma B papildinājums.....................................................11
X I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Malta...................................................11
1. Brīva preču aprite.................................................................11
2. Personu pārvietošanās brīvība ...........................................11
1172
589
589
589
590
590
590
591
591
600
606
606
606
608
608
608
608
608
608
609
609
609
610
611
611
611
611
611
611
612
686
774
830
838
838
839
840
840
841
841
841
842
843
844
844
844
844
845
846
849
850
850
850
Burt- Lapnīca puse
3. Konkurences politika...........................................................11
4. Lauksaimniecība...................................................................11
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā .............................11
B. Tiesību akti veterinārijas
un fitosanitārijas jomā ....................................................11
I. Tiesību akti veterinārijas jomā ....................................11
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā.................................11
5. Zivsaimniecība .....................................................................11
6. Transporta politika ..............................................................11
7. Nodokļu politika ..................................................................11
8. Sociālā politika un nodarbinātība .....................................11
9. Enerģētika .............................................................................11
10. Vide ......................................................................................11
A. Gaisa kvalitāte .................................................................11
B. Atkritumu apsaimniekošana..........................................11
C. Ūdens kvalitāte ................................................................11
D. Dabas aizsardzība............................................................11
E. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība .........................................................11
11. Muitas savienība.................................................................11
Pielikuma A papildinājums ....................................................11
Pielikuma A papildinājums (turpinājums) ..........................12
Pielikuma A papildinājums (nobeigums) ............................13
Pielikuma B papildinājums.....................................................13
Pielikuma C papildinājums ....................................................13
X I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Polija ...................................................14
1. Brīva preču aprite.................................................................14
2. Personu pārvietošanās brīvība ...........................................14
3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība........................................14
4. Brīva kapitāla aprite.............................................................14
5. Konkurences politika...........................................................14
6. Lauksaimniecība...................................................................14
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā .............................14
B. Tiesību akti veterinārijas
un fitosanitārijas jomā ....................................................14
I. Tiesību akti veterinārijas jomā ....................................14
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā.................................14
7. Zivsaimniecība .....................................................................14
8. Transporta politika ..............................................................14
9. Nodokļu politika ..................................................................14
10. Sociālā politika un nodarbinātība ...................................14
11. Enerģētika ...........................................................................14
12. Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas ..........14
13. Vide ......................................................................................14
A. Gaisa kvalitāte .................................................................14
B. Atkritumu apsaimniekošana..........................................14
C. Ūdens kvalitāte ..............................................................14
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība .........................................................14
E. Kodoldrošība un aizsardzība
pret radiāciju ....................................................................14
Pielikuma A papildinājums ....................................................14
Pielikuma A papildinājums (turpinājums) ..........................15
Pielikuma B papildinājums
Pielikuma C papildinājums
X I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Slovēnija
1. Brīva preču aprite
850
852
852
854
854
854
855
855
855
855
855
856
856
856
856
857
857
857
858
926
1006
1072
1072
1078
1078
1078
1080
1080
1081
1082
1082
1083
1083
1084
1085
1085
1087
1088
1088
1088
1088
1088
1088
1089
1090
1095
1096
1174
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
Burt- Lapnīca puse
2. Personu brīva pārvietošanās
3. Pakalpojumu sniegšanas brīvība
4. Brīva kapitāla aprite
5. Lauksaimniecība
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā
B. Tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā
I. Tiesību akti veterinārijas jomā
II. Tiesību akti fitosanitārijas jomā
6. Nodokļu politika
7. Sociālā politika un nodarbinātība
8. Enerģētika
9. Vide
A. Atkritumu apsaimniekošana
B. Ūdens kvalitāte
C. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība
Pielikuma A papildinājums
Pielikuma B papildinājums
X I V p i e l i k u m s. Pievienošanās akta 24. pantā
minētais saraksts: Slovākija
1. Personu brīva pārvietošanās
2. Pakalpojumu sniegšanas brīvība
3. Brīva kapitāla aprite
4. Konkurences politika
5. Lauksaimniecība
A. Tiesību akti lauksaimniecības jomā
B. Tiesību akti veterinārijas jomā
6. Transporta politika
7. Nodokļu politika
8. Enerģētika
9. Vide
A. Gaisa kvalitāte
B. Atkritumu apsaimniekošana
C. Ūdens kvalitāte
D. Rūpnieciskā piesārņojuma kontrole
un riska pārvaldība
Pielikuma papildinājums
Burt- Lapnīca puse
X V p i e l i k u m s. Maksimālās papildu
apropriācijas, kas minētas Pievienošanās akta
32. panta 1. punktā
X V I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta
52. panta 1. punktā minētais saraksts
X V I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta
52. panta 2. punktā minētais saraksts
X V I I I p i e l i k u m s. Pievienošanās akta
52. panta 3. punktā minētais saraksts
Protokoli
P r o t o k o l s N r . 1 par grozījumiem
Eiropas Investīciju bankas statūtos
P r o t o k o l s N r . 2 par Čehijas Republikas
tērauda rūpniecības restrukturizāciju
P r o t o k o l s N r . 3 par Lielbritānijas
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes
suverēnajām bāzu teritorijām Kiprā
P r o t o k o l s N r . 4 par Ignalinas
kodolelektrostaciju Lietuvā
P r o t o k o l s N r . 5 par personu sauszemes
tranzītu starp Kaļiņingradas apgabalu
un citām Krievijas Federācijas daļām
P r o t o k o l s N r . 6 par otro mājokļu iegādi Maltā
P r o t o k o l s N r . 7 par abortiem Maltā
P r o t o k o l s N r . 8 par Polijas
tērauda rūpniecības restrukturizāciju
P r o t o k o l s N r . 9 par Bohunices
V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku Slovākijā
P r o t o k o l s N r . 1 0 par Kipru
1173
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
XII PIELIKUMS
Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Polija
A papildinājums,
kas minēts XII pielikuma 1. iedaļas 4. un 5. punktā
Polijas sagatavotais saraksts vienā valodā par farmaceitiskajiem produktiem, kuriem pirms iestāšanās dienas atbilstīgi Polijas
tiesību aktiem izdotās tirdzniecības atļaujas paliek spēkā, līdz tiek atjaunotas atbilstīgi acquis vai arī līdz 2008. gada 31. decembrim,
atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas agrāk.
Norādes šajā sarakstā nenorāda uz to, vai attiecīgajam farmaceitiskajam produktam ir tirdzniecības atļauja, kas atbilst acquis.
(Turpinājums)
Lp.
Commercial Name
Chemical constitution
Pharmaceutical form
Strength
Marketing authorisation holder
Date
2946 Cralonin
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
2947 Cralonin
Drops
Heel GmbH
31/12/07
2948 Crataegus complexe nr 15
Drops
Lehning Laboratoires
31/03/06
2949 CRATAEGUS/COR comp.
ampułki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
2950 CRATAEGUS/COR comp.
granulki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
2951 Crataegus-Dagomed 4 układ
krążenia
DAGOMED-Pharma Sp. zo.o.,
Warszawa
31/01/06
2952 Crataegus-Heel S
Drops
Heel GmbH
31/07/05
2953 Cratecor
Tablets
Planta-Lek, Wrocław
31/12/08
Phytopharm Klęka S.A.
31/12/08
135 mg
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
95 mg +
20 mg
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
Aflofarm Farmacja Polska Sp.
z o.o.
31/12/08
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
14/03/07
2954 Cratesol
Crataegi extractum
fluidum
Liquid
2955 Cratifar
Crataegi
inflorescentiae
extractum siccum
Film-coated tablets
2956 Cratifar - plus
Crataegi inflorescentiae Film-coated tablets
extr.sicc +
Ginkgo bilobae fol.
extr. sicc.
2957 Cratinex
Drops
2958 Cratonic
Ctrataegi
inflorescentiae
extractum spissum
Film-coated tablets
2959 Cravisol
Preparat ziołowy
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
2960 Cresophene
Dexamethasonum +
ymolum
Liquid
(1,11 mg +
50 mg)/g
Septodont
30/04/04
2961 Crestar
Norgestomed
31/12/08
Clarithromycinum
Clarithromycinum
Indinavirum
Indinavirum
Indinavirum
Indinavirum
Acidum cromoglicicum
for veterinary
use
500 mg
250 mg
100 mg
200 mg
333 mg
400 mg
5 mg/dawkę
Intervet
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
Implant +
solution for injection
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Capsuels, hard
Capsules
Capsuels, hard
Capsules
Pressurised inhalation,
suspension
Pressurised inhalation,
suspension
Eye drops, solution
Inhalation solution
Nasal spray
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Norton Healthcare Ltd.
31/12/08
31/12/08
9/08/06
31/12/07
31/05/05
31/12/07
30/06/04
5 mg/dawkę
Norton Healthcare Ltd.
30/06/04
20 mg/ml
10 mg/ml
2,8 mg/dawkę
donosową
20 mg/ml
20 mg
Hexal AG
Hexal AG
Hexal AG
31/05/05
14/11/05
30/04/05
HEXAL AG
Orion Corporation
31/12/08
30/06/04
2%
(0,02 g/ml)
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/05/06
4/12/06
Crixan (Clabax)
Crixan (Clabax)
Crixivan
Crixivan 200
Crixivan 333
Crixivan 400
Cromogen EB
124,8 mg
2969 Cromogen Inhaler
Acidum cromoglicicum
2971 Cromohexal
2972 Cromohexal
2970 Cromohexal
Acidum cromoglicicum
Acidum cromoglicicum
Acidum cromoglicicum
2973 Cromohexal® Eko
2974 Cromolyn
2978 Cromosol
Natrii cromoglicas
Nasal spray, solution
Acidum cromoglicicum Inhalation powder,
capsules
Acidum cromoglicicum Eye drops
2975 Cromosol
Acidum cromoglicicum Gargle spray
40 mg/ml
ICN Polfa Rzeszów S.A.
2976 Cromosol
Acidum cromoglicicum Nasal spray
40 mg/ml
ICN Polfa Rzeszów S.A.
4/10/06
2977 Cromosol
Acidum cromoglicicum Nasal spray, solution
2,6 mg/dawkę ICN Polfa Rzeszów S.A.
donosową
30/04/05
2979 Cropoz
Acidum cromoglicicum Inhalator areosol, suspension
5 mg/dawkę
inhalacyjną
30/04/05
1174
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
2980 Cropoz G
Acidum cromoglicicum Powder for oral solution 100 mg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/08
2981 Cropoz N
Acidum cromoglicicum Nasal spray
2,8 mg/dawkę GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/08
2982 Cropoz Plus
Acidum cromoglicicum Inhalator areosol, suspension
5 mg/dawkę
inhalacyjną
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
30/04/05
2983 Crotamiton
Crotamitonum
Ointment
100 mg/g
Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny
31/01/06
2984 Crotamiton 10%
Crotamitonum
Coutanous liquid
100 mg/g
Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny
31/01/06
Film-coated tablets
Puritan’s Pride, Incorporated
31/12/08
Medicated powder
Biogal Pharmaceutical
Works Ltd.
30/11/04
2985 CRP
2986 Crupodex
Dextranomerum
2987 Cruroheel S
Heel GmbH
31/12/07
2988 Cryomarex Rispens
Szczepionka przeciw
chorobie Mareka
Tablets
Suspension + solvent
for veterinary Merial SAS
use
31/12/08
2989 Cryomarex Rispens + HVT
Szczepionka przeciw
chorobie Mareka
Suspension + solvent
for veterinary Merial SAS
use
31/12/08
2990 Cryomarex-HVT
Szczepionka przeciw
chorobie Mareka dla
kurcząt
Suspension
for veterinary Merial SAS
use
24/08/04
2991 CTC Spray
Chlortetracyclinum
Suspension, spray
for veterinary Eurovet Animal Health
use
20/04/06
2992 Cunipastivac E
Szczepionka dla
królików przeciw pasterelozie
Oil emulsion
for veterinary Biowet Puławy Sp. z o.o.
use
15/01/06
2993 Cunivac
Szczepionka
przeciw pomorowi
królików
Suspension
for veterinary Państwowy Instytut Weterynaryjny,
use
Zakład Pryszczycy
31/12/08
2994 Cuprenil
Penicillaminum
Film-coated tablets
250 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 31/12/05
POLFA S.A.
2995 Cuprofen
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
Seton Scholl Healtcare
31/12/08
2996 Cuprofen
Ibuprofenum
Film-coated tablets
400 mg
Seton Scholl Healtcare
31/12/08
2997 CUPRUM ACETICUM comp.
amp.
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
2998 Cuprum-Dagomed 23 astma
DAGOMED-Pharma Sp. zo.o.,
Warszawa
31/01/06
3001 Curam
Acidum clavulanicum + Film-coated tablets
Amoxicillinum
625 mg
Biochemie GmbH Kundl
30/09/05
3002 Curam
Acidum clavulanicum + Film-coated tablets
Amoxicillinum
125 mg +
250 mg
Biochemie GmbH - Kundl
30/09/05
2999 Curam
Acidum clavulanicum + Powder for oral susAmoxicillinum
pension
156,25 mg/
5ml
Biochemie GmbH Kundl
30/11/04
3000 Curam
Acidum clavulanicum + Powder for oral susAmoxicillinum
pension
312,5 mg/5ml Biochemie GmbH Kundl
30/11/04
3003 Curam
Amoxicillinum +
Film-coated tablets
Acidum clavulanicum
875 mg +
125 mg
Biochemie GmbH
31/12/08
3004 Curantyl N 75
Dipyridamolum
Film-coated tablets
75 mg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
30/06/04
3005 Curatoderm
Tacalcitolum
Cutaneous emulsion
4,17 µg/g
Boots Healthcare International
31/12/08
3006 Curatoderm
Tacalcitolum
Ointment
4,17 mcg/g
Boots Healthcare International
31/12/07
3007 Curbicin
Sabalis serrulatae fruc- Tablets
tus extr., Cucurbitae
peponis extr.
80 mg +
80 mg
Pharbio Medical Sverige AB, Sweden
31/12/08
3008 Curosurf
Surfactantum
Endotracheopulmonary 120 mg/
and bronchi instilation, 1,5 ml
suspension
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
31/12/08
3009 Curosurf
Surfactantum
Endotracheopulmonary 240 mg/3 ml
and bronchi instilation,
suspension
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
31/12/08
3010 Cusicrom 4%
Acidum
cromoglicicum
Eye drops
40 mg/ml
Alcon Cusi, S.A.
31/12/05
3011 Cusimolol 0,25%
Timololum
Eye drops
2.5 mg/ml
Alcon Cusi, S.A.
30/06/04
3012 Cusimolol 0,5%
Timololum
Eye drops
5 mg/ml
Alcon Cusi, S.A.
30/06/04
3013 Cusiviral
Aciclovirum
Eye ointment
30 mg/g
Alcon Cusi, S.A.
30/06/04
Heel GmbH
31/12/07
3014 Cutis compositum
Amp.
3015 Cutivate
Fluticasonum
Cream
0,5 mg/g
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
28/06/05
3016 Cutivate
Fluticasonum
Ointment
0,05 mg/g
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
28/06/05
DHU-Arzneimittel GmbH &
Co. KG
5/02/05
3017 CYCLAMEN Pentarkan /Ptk nr 39/
1175
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
3018 Cyclo 3 Fort
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Capsuels, hard
150 mg
3019 Cyclo-Menorette
Estradiolum +
Estriolum +
Levonorgestrelum
Coated tablets
białe: 1 mg
Wyeth Pharma GmbH
estradiolu
i 2 mg estriolu;
różowe:
1 mg
estradiolu,
2 mg estriolu
i 0,25 mg
levonorgestrelu
30/04/04
3020 Cyclonamine
Etamsylatum
Tablets
250 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
Galena
30/10/05
3021 Cyclonamine 12,5%
Etamsylatum
Solution for injection
125 mg/ml
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
3022 Cycloplatin 150
Carboplatinum
Solution for intravenous 150 mg
infusion
PLIVA - LACHEMA a.s.
31/03/05
3023 Cycloplatin 200
Carboplatinum
Powder for solution for
injection
PLIVA - LACHEMA a.s.
31/05/04
3024 Cycloplatin 450
Carboplatinum
Solution for intravenous 10 mg/ml
infusion
PLIVA - LACHEMA a.s.
31/03/05
3025 Cycloplatin 50
Carboplatinum
Powder for solution for
injection
PLIVA - LACHEMA a.s.
31/05/04
3026 Cycloplatin 50
Carboplatinum
Solution for intravenous 10 mg/ml
infusion
PLIVA - LACHEMA a.s.
31/03/05
3027 Cyclo-Premella 5
Estrogena
Film-coated with sugar
coniugata +
tablets
Medroxyprogesteronum
Wyeth-Lederle Pharma GmbH
14/12/05
3028 Cyclo-Progynova
Estradiolum + Norges- Film-coated tablets
trelum
Schering AG
30/11/04
3029 Cycostat 66
Robenidyna
Granules
for veterinary Alpharma AS
use
11/03/04
3030 Cydectin 1%
Moksydektyna
Solution
for veterinary Fort Dodge Animal Health
use
19/10/06
3031 Cyflee
Cytioat
Tablet
for veterinary Fort Dodge-Animal Health
use
27/04/04
3032 Cygro 1%
Maduramycyna sodowa
Granules
for veterinary Fort Dodge-Animal Health
use
20/05/04
3033 Cyklosporyna
Ciclosporinum
Capsules
10 mg, 25 mg, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
50 mg,
LEK – AM Sp. z o.o.
100 mg
31/12/08
3034 Cymevene
Ganciclovirum
Capsules
250 mg
Hoffmann La Roche Ltd.
Bazylea
31/12/08
3035 Cymevene
Ganciclovirum
Powder for solution
for intravenous
injection
500 mg
Hoffmann La Roche Ltd.
Bazylea
31/07/04
Herbapol - Lublin S.A.
31/12/08
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
3036 Cynachol
200 mg
50 mg
Capsules, hard
Pierre Fabre Medicament
10/05/06
3037 Cynacholin
Cynarae herbae extrac- Oral solution
tum fluidum
3038 Cynacur
Cynarae folium extrac- Film-coated tablets
tum sicc.
300 mg
Biocur Arzneimittel GmbH
31/12/08
3039 Cynamus
Cynara scolymus extr. Film-coated tablet
Siccum
300 mg
US Pharmacia
31/12/08
3040 Cynara 400
Cynarae folium extrac- Capsules, hard
tum siccum
400 mg
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
3041 Cynarein
Coated tablets
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
31/08/05
3042 Cynarex
Tablets
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
31/08/05
3043 Cynku siarczan
Pharma Cosmetic, Kraków
24/08/06
3044 Cynku siarczan
Polskie Odczynniki Chemiczne,
Gliwice
24/08/06
3045 Cynku tlenek
BUFA b.v. Pharmaceutical
Products
14/01/05
3046 Cynku tlenek
Chema Elektromet, Rzeszów
14/01/05
3047 Cynku tlenek
Pharma Cosmetic, Kraków
14/01/05
3048 Cynku tlenek
Polskie Odczynniki Chemiczne,
Gliwice
14/01/05
3049 Cynku tlenek
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
14/01/05
3050 Cynku tlenek
Wytwórnia Euceryny
Laboratorium Farmaceutyczne Coel,
Kraków
14/01/05
3051 Cyprofina
1176
Cyproterini acetas +
Ethinyloestradiolum
Film-coated tablets
2 mg + 35
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
mikrogramów JELFA S.A.
31/12/08
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
3052 Cyrkulavit
Bional Pharma BV
31/12/08
Sanofi – Synthelabo
31/12/06
Lyophilisate for solution 100 mg
for injection
Grindeks - Public Joint Stock Company
30/01/05
Cytarabinum
Solution for injection
100 mg/ml
Pharmacia Upjohn Pty Ltd. Bentley
26/04/06
Cytarabinum
Solution for injection
20 mg/ml
Pharmacia Upjohn Pty Ltd. Bentley
26/04/06
3057 Cytarabine erabel
Cytharabinum
Solution
100 mg/5 ml
erabel Pharma (Laboratories
isen)
31/12/08
3058 CytoGam
Cytomegalovirus immunoglobulin
Intravenous injection
50 mg/ml
Massachusetts Public Health
31/12/08
3061 Cytosar
Cytarabinum
Lyophilisate and
solvent for solution
for injection
100 mg
Pharmacia N.V./S.A.
30/06/04
3060 Cytosar
Cytarabinum
Lyophilisate and
solvent for solution
for subcutaneous and
intravascular injection
0,5 g
Pharmacia N.V./S.A.
31/12/08
3059 Cytosar
Cytarabinum
Lyophilisate for solution 1 g
for subcutaneous
and intravascular
injection
Pharmacia N.V./S.A.
30/01/05
3062 Cytotec
Misoprostolum
Tablets
Searle Division of Monsanto plc.
31/07/04
3063 Cytotect
Immunoglobulinum
humanum
Solution for intravenous 50 j.m./ml
infusion
Biotest Pharma GmbH
31/03/04
3064 Cytoxan
Cyclophosphamidum
Lyophilisate for injection
Bristol - Myers Squibb
31/12/08
3065 Cytribin
Trikalium dicitratobis- Film-coated tablets
muthatum
3053 Cystrin
Oxybutyninum
Tablets
3054 Cytarabin
Cytarabinum
3055 Cytarabine
3056 Cytarabine
3066 Czerwona maść miedzian
3 mg
200 mcg
2,0 g
120 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farma(w przelicze- ceutyczne
niu na tlenek
bizmutawy)
Ointment
3067 Czerwony siarczek rtęciowy
30/10/05
WALA-Heilmittel GmbH
24/05/07
Pharma Cosmetic, Kraków
31/12/08
3068 Czopki glicerolowe
Suppository
1g
Aflofarm Farmacja Polska,
Pabianice
24/08/05
3069 Czopki glicerolowe
Suppository
2g
Aflofarm Farmacja Polska,
Pabianice
24/08/05
3070 Czopki glicerolowe
Apipol-Farma, Myślenice
24/08/05
3071 Czopki glicerolowe
Avena, Bydgoszcz
24/08/05
3072 Czopki glicerolowe
Bartpol, Poznań
24/08/05
3073 Czopki glicerolowe
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o., Lublin
24/08/05
3074 Czopki glicerolowe
Cefarm Gdańsk
24/08/05
3075 Czopki glicerolowe
Cefarm Szczecin
24/08/05
3076 Czopki glicerolowe
Elissa, Warszawa
24/08/05
3077 Czopki glicerolowe
Farimex, Warszawa
24/08/05
3078 Czopki glicerolowe
Farmina Sp. z o.o., Kraków
24/08/05
3079 Czopki glicerolowe
3080 Czopki glicerolowe
3081 Czopki glicerolowe
Farmjug, Kartuzy
Hasco-Lek, Wrocław
ICN Polfa Rzeszów
24/08/05
24/08/05
24/08/05
3082 Czopki glicerolowe
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp.
z o.o.
24/08/05
3083 Czopki glicerolowe
Lefarm, Bydgoszcz
24/08/05
3084 Czopki glicerolowe
Małgorzata Kacperska,
Jan Kacperski Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
MICROFARM s.c.
24/08/05
3085 Czopki glicerolowe
PPF GEMI, Karczew
24/08/05
3086 Czopki glicerolowe
PZF “Cefarm-Lublin” S.A.
24/08/05
3087 Czopki Glicerynowe
Glycerolum
Suppository
0,7 g
Farmjug Sp. z o.o.
31/01/06
3088 Czopki Glicerynowe
Glycerolum
Suppository
1,4 g
Farmjug Sp. z o.o.
31/01/06
3089 Czopki przeciw hemoroidom
Aflofarm Farmacja Polska,
Pabianice
31/12/07
3090
3091
3092
3093
Bartpol, Poznań
Cefarm Gdańsk
Hasco-Lek, Wrocław
Biomed Wytwórnia Surowic
i Szczepionek Sp. z o.o., Lublin
Farmina Sp. z o.o., Kraków
PPF GEMI, Karczew
31/12/07
31/12/07
31/12/07
24/01/05
Czopki przeciw hemoroidom
Czopki przeciw hemoroidom
Czopki przeciw hemoroidom
Czopki przeciw hemoroidom
(BIOHEMORIL)
3094 Czopki przeciwskurczowe
3095 Czopki przeciwskurczowe
SPAZMOGEN
30/09/05
31/12/08
1177
Eiropas Savienības dokumenti
3096 Czosnek
ES 15. burtnīca
Allii sativi bulbus pulv. Film-coated tablets
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
150 mg
3097 Czpoki przeciwskurczowe
(BIOSPASMIL)
3098 Czteroboran sodowy
ELANDA Zakład Prod. Środków
Farmaceutycznych,B. Kazub,
A. Orłowski, Spółka jawna, Rozprza
31/12/08
Biomed Wytwórnia Surowic
i Szczepionek Sp. z o.o., Lublin
30/06/06
Hasco-Lek, Wrocław
31/05/05
3099 Czynnik VIII (Metoda M) 1000
Coagulation factor VIII Lyophilisate
for solution for
intravenous injection
1000 j.m.
ZLB Bioplasma AG
30/06/04
3100 Czynnik VIII (Metoda M) 250
Coagulation factor VIII Lyophilisate
for solution for
intravenous injection
250 j.m.
ZLB Bioplasma AG
30/06/04
3101 Czynnik VIII (Metoda M) 500
Coagulation factor VIII Lyophilisate
for solution for
intravenous injection
500 j.m.
ZLB Bioplasma AG
30/06/04
3102 D.T.COQ
Diphtheria-tetanuspertussis
Suspension for intramuscular injection
0,5 ml
(1 dawka)
Aventis Pasteur S.A.
21/06/06
3103 D.T.COQ
Diphtheria-tetanuspertussis
Suspension for intramuscular injection
5 ml
(10 dawek)
Aventis Pasteur S.A.
21/06/06
3104 Dacarbazin 100
Dacarbazinum
Powder for solution for
injection and intravenous infusion
100 mg
PLIVA - LACHEMA a.s.
31/01/05
3105 Dacarbazin 200
Dacarbazinum
Powder for solution for
injection and intravenous infusion
200 mg
PLIVA - LACHEMA a.s.
31/01/05
3106 Dacarbazine
Dacarbazinum
Laboratoires issen
31/12/08
3107 Dacrolux
Dextranum + Hypromellosum
Alcon Cusi, S.A.
30/06/04
3108 Dafalgin codeine
Codeinum + Paraceta- Film-coated tablets
molum
UPSA Laboratoires Agen
6/09/06
3111 Dafnegin
Ciclopiroxum
Liquid for irrigation
2 mg/ml
Poli Industria Chimica S.p.A.
30/06/04
3109 Dafnegin
Ciclopiroxum
Pessary
100 mg
Poli Industria Chimica S.p.A.
30/06/04
3110 Dafnegin
Ciclopiroxum
Vaginal cream
10 mg/g
Poli Industria Chimica S.p.A.
30/06/04
3112 Daivobet®
Calcipotriolum, Betha- Ointment
metasonum
(50 µg +
0,5 mg)/g
Leo Pharmaceutical Products Ltd.
31/12/08
3115 Daivonex
Calcipotriolum
Coutanous liquid
50 mcg/ml
Leo Pharmaceuticals Products
6/12/06
3113 Daivonex
Calcipotriolum
Cream
50 mcg/g
Leo Pharmaceuticals Products
6/12/06
3114 Daivonex
Calcipotriolum
Ointment
50 mcg/g
Leo Pharmaceuticals Products
31/03/07
3116 Daktacort
Hydrocortisonum +
Miconazoli nitras
Cream
(10mg +
20mg)/g
Janssen Pharmaceutica N.V.
31/07/04
3117 Daktarin
Miconazoli nitras
Cream
20 mg/g
Janssen Pharmaceutica N.V.
30/06/04
3118 Daktarin
Miconazoli nitras
Cream
20 mg/g
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/01/06
3120 Daktarin
Miconazoli nitras
Cutaneous powder spray 20 mg/g
Janssen-Cilag N.V.
12/10/05
3119 Daktarin
Miconazoli nitras
Medicated powder
20 mg/g
Janssen Pharmaceutica N.V.
31/12/08
3121 Daktarin
Miconazolum
Oromucosal gel
20 mg/g
Janssen Pharmaceutica N.V.
31/12/06
3122 Dalacin
Clindamycinum
Pessary
100 mg
Pharmacia & Upjohn Co.
12/10/05
3123 Dalacin
Clindamycinum
Vaginal cream
20 mg/g
Pharmacia & Upjohn Co.
30/06/07
3125 Dalacin C
Clindamycinum
Capsules
150 mg
Pharmacia N.V./S.A.
30/04/04
3126 Dalacin C
Clindamycinum
Capsules
300 mg
Pharmacia N.V./S.A.
31/12/04
3127 Dalacin C
Clindamycinum
Capsules
75 mg
Pharmacia N.V./S.A.
30/04/04
3124 Dalacin C
Clindamycinum
Granules for syrup
75 mg/5 ml
Pharmacia N.V./S.A.
30/04/05
3128 Dalacin C
Clindamycinum
Solution for
150 mg/ml
intramuscular injection
and intravenous
infusion
Pharmacia N.V./S.A.
30/04/04
3130 Dalacin T
Clindamycinum
Coutanous liquid
10 mg/ml
Pharmacia N.V./S.A.
30/06/04
3129 Dalacin T
Clindamycinum
Emulsion for external
use
10 mg/ml
Pharmacia & Upjohn Ltd, Buckinghamshire
30/09/04
3131 Dalacin T
Clindamycinum
Gel
1%
Pharmacia & Upjohn Co.
31/12/08
3132 Dalcipran 25
Milnacipranum
Capsules
25 mg
Synthelabo Group. Laboratoires Synt- 31/07/05
helabo
3133 Dalcipran 50
Milnacipranum
Capsules
50 mg
Synthelabo Group.-Tours
31/07/05
3134 Daleron
Paracetamolum +
Acidum ascorbicum
Granules for oral solution
500 mg +
20 mg
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
3135 Daleron Cold 3
Preparat złożony
Film-coated tablets
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
3136 DALERON Junior
Paracetamolum +
Acidum ascorbicum
Granules for oral solution
120 mg +
10 mg
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
3137 Dalfaz
Alfuzosinum
Film-coated tablets
2,5 mg
Sanofi-Synthelabo France
27/09/06
3138 Dalfaz SR5
Alfuzosinum
Film-coated, slow relea- 5 mg
se tablets
1178
Eye drops, solution
Synthelabo Group. Laboratoires Synt- 31/03/04
helabo
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
3139 Dalfaz Uno
Alfuzosinum
Prolonged release tablets 10 mg
Synthelabo Group. Laboratoires
Synthelabo
for veterinary Fatro Włochy
use
Chance - Zakład Produkcji
Chemiczno - Farmaceutycznej s.c.
6/07/05
3140 Dalmazin
Kloprostenol
Solution
31/12/08
3141 Dampiryna
Tablets
3142 Danazol
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum +
Paracetamolum
Danazolum
Tablets
200 mg
3143
3144
3145
3146
Danazol
Danoval
Danoval
Dantrolen
Danazolum
Danazolum
Danazolum
Dantrolenum
200 mg
100 mg
200 mg
20 mg
3147
3148
3149
3150
Dapril 10
Dapril 20
Dapril 5
Daraprim
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Pyrimethaminum
Tablets
Capsules
Capsules
Powder and solvent for
solution for injection
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
10 mg
20 mg
5 mg
25 mg
31/12/08
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Polfarmex S.A.
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
Procter & Gamble Pharmaceuticals
GmbH
Medochemie Ltd.
Medochemie Ltd.
Medochemie Ltd.
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
Lab. It. Biochim. Farm. Co.
LISAPHARMA S.p.A.
31/01/06
14/02/07
31/07/04
31/07/04
31/07/04
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/04/04
3151 Dardum
Cefoperazonum
Powder for solution for
intramuscular and intravenous injection
1g
30/06/05
3153 Darob
Sotalolum
Film-coated tablets
160 mg
Abbott GmbH & Co. KG
27/09/06
3154 Darob
Sotalolum
Film-coated tablets
80 mg
Abbott GmbH & Co. KG
27/09/06
3152 Darob
Sotalolum
Solution for injection
40 mg/4 ml
Abbott GmbH & Co. KG
31/12/06
3155 Dartelin retard
Pentoxifyllinum
Prolonged release tablets 400 mg
Lek Pharmaceuticals d.d.
30/06/04
3156 Dartelin retard
Pentoxifyllinum
Prolonged release tablets 400 mg
Lek Polska Sp. z o.o.
31/12/05
3157 Darvalidol
Menthyli valeras
Buccal tablet
60 mg
Darnica S.A.
29/09/06
3158 Datscan
Preparat radiofarmaceutyczny
Solution for injection
74 MBq/ML
Amersham PLC Amersham Place
31/12/08
3159 Daunorubicinum
Daunorubicinum
Lyophilisate for solution 20 mg
for injection and intravenous infusion
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
3161 Davercin
Erythromycinum
Coutanous liquid
25 mg/ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/01/06
3162 Davercin
Erythromycinum
Film-coated tablets
250 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
3163 Davercin
Erythromycinum
Gel
2,5%
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
3160 Davercin
Erythromycinum
Granules for oral solution
150 mg/5ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
3164 Debecylina
Benzathini benzylpeni- Powder for suspension
cillinum
for intramuscular injection
1,2e +
006 j.m.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
3165 Debecylina
Benzathini benzylpeni- Powder for suspension
cillinum
for intramuscular injection
600000 j.m.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
3166 Debelizyna
Dolichos biflori semen Paste for oral suspenextractum
sion
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
31/08/05
3167 Debretin
Trimebutini maleas
Film-coated tablets
100 mg
Medana Pharma Terpol Group S.A.
14/02/07
3169 Debridat
Trimebutinum
Film-coated tablets
100 mg
Parke-Davis
7/06/05
3168 Debridat
Trimebutinum
Granules for solution
7,87 mg/g
Parke-Davis
11/07/06
3170 Deca-Durabolin
Nandroloni decanoas
Solution for injection
50 mg/1 ml
Organon N.V.
30/04/04
3171 Decaldol
Haloperidolum
Solution for injection
50 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/10/05
3172 DECAMEVIT - Multivitamin
Preparat witaminowy
KYIV VITAMIN FACTORY Co
31/12/08
3173 Decan
Preparat złożony
Concentrate for solution
for infusion
Baxter Healthcare Corporation
31/12/08
3174 Decapeptyl 0,1 mg
Triptorelinum
Solution for subcutanous injection
0,1 mg/ml
Ferring GmbH
6/06/07
3175 Decapeptyl 0,5 mg
Triptorelinum
Solution for subcutanous injection
0,5 mg/ml
Ferring GmbH
6/06/07
3176 Decapeptyl Depot
Triptorelinum
Ferring GmbH
25/07/05
3177 Decarbazine erabel 100
Dacarbazinum
erabel Pharma S.A. (erabel
Group)
8/02/06
3178 Decarbazine erabel 200
Dacarbazinum
Microgranules and
3,75 mg
solvent for suspension
for intramuscular injection
Powder for solution for 100 mg
intravenous or intra-arterial infusion
Powder for solution for 200 mg
intravenous or intra-arterial infusion
erabel Pharma S.A. (erabel
Group)
8/02/06
1179
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3179 Decarbazinum
Decarbazinum
Powder for solution for
injection and intravenous infusion
100 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
3180 Decaris
Levamisolum
Tablets
150 mg
Gedeon Richter Ltd.
31/07/04
3181 Decomoton
Karbetocyna
Solution
for veterinary Laboratiorios Calier S.A.
use
29/03/07
3182 Dectomax
Doramektyna
Solution
for veterinary Pfizer
use
31/12/05
3183 Decubitol
Allantoinum + Zinci
oxydum
Cutaneous spray
(0,75 mg +
25 mg)/g
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/01/06
3184 Deep freeze
Preparat złożony
Cutaneous spray, solution
e Mentholatum Company Limited,
U.K.
31/12/08
3185 Deep Freeze
Mentholum
Gel
e Mentholatum Company Ltd.
29/11/06
3187 Deep Heat
Cream
20 mg/g
e Mentholatum Company Ltd.
31/05/04
3186 Deep Heat
Cutaneous spray
e Mentholatum Company Ltd.
31/05/04
e Mentholatum Company Ltd.
30/09/04
3188 Deep Relief
Ibuprofenum +
Mentholum
Gel
3189 Defensor 3
Szczepionka przeciw
wściekliźnie dla psów,
kotów, bydła i owiec
Liquid
for veterinary Pfizer
use
9/06/04
3191 Deflegmin
Ambroxolum
Oral drops
7,5 mg/ml
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1/08/05
3190 Deflegmin
Ambroxolum
Prolonged release capsules
75 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1/08/05
3192 Deflegmin
Ambroxolum
Tablets
30 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
1/08/05
3193 Degrosan
Mieszanka ziołowa
Herbal tea
Herbapol Łódź S.A.
30/10/05
3194 Degrotex-fix Zioła pobudzające
trawienie
Mieszanka ziołowa
Instant herbal tea
Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie
Zakłady Zielarskie
31/08/05
3195 Degrovit
Herbal tea
Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
31/08/05
3196 Degrovit
Instant herbal tea
Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
31/03/07
3197 Dehalid
Capsules, so
Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno - Przetwórcze
9/08/06
3198 Deksametazon
Pharma Cosmetic, Kraków
19/03/07
3199 Dekstran 70 000 - 6%
Dextranum
Solution for intravenous 60 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
30/01/05
3200 Dekstran 40 000 -10%
Dextranum
Solution for intravenous 100 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
31/01/06
3201 Dekstromet
Dekstrometorphanum
Drops
Amilek Sp. z o.o.
31/12/08
3202 Dekstromet
Dekstrometorphanum
Tablets
Amilek Sp. z o.o.
31/12/08
3203 Delacet
Delphinii consolidae
tinctura
Coutanous liquid
834 mg/ml
Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie
Zakłady Zielarskie
31/08/05
3204 Delatar
Pix litanthracis
Ointment
20 mg/g
Lek Pharmaceuticals d.d.
31/07/04
3205 Delfen
Nonoxinolum-9
Cream
50 mg/g
Cilag AG
30/06/04
3206 Delinen
Preparat złożony
Cream
Laboratorium Galenowe LEFARM
Sp. z o.o.
31/12/04
3207 Delinen A + D
Preparat złożony
Cream
Laboratorium Galenowe LEFARM
Sp. z o.o.
31/12/08
3208 Delmuno 2,5
Ramiprilum + Felodipinum
Film-coated tablets
2,5 mg/2,5
mg
Hoechst Marion Roussel Deutschland
GmbH
30/09/07
3209 Delmuno 5
Ramiprilum + Felodipinum
Film-coated tablets
5 mg/5 mg
Hoechst Marion Roussel Deutschland
GmbH
30/09/07
3210 Delufen
3211 Delvosteron
Drops
Proligeston
3212 Dentacin
Suspension
Richard Bittner
for veterinary Intervet
use
Oromucosal solution
200 mg
Montefarmaco S.p.A. Milano
30/11/04
Stada Arzneimittel AG
31/12/08
3213 Denticalm
Ibuprofenum
3215 Dentinox N
Chamomillae tinctura + Gingival gel
Lidocainum
Dentinox Gesellscha fur pharmaceu- 31/05/04
tische Praparate Lenk & Schuppan
3214 Dentinox N
Chamomillae tinctura + Gingival solution
Lidocainum
Dentinox Gesellscha fur pharmaceu- 31/05/04
tische Praparate Lenk & Schuppan
3216 Dentispray
Benzocainum
Spray
Laboratorios Vinas S.A.
12/10/05
3217 Dentosept
Preparat ziołowy
Oromucosal solution
Phytopharm Klęka S.A.
31/08/05
3218 Dentosept A
Preparat ziołowy
Oromucosal solution
Phytopharm Klęka S.A.
31/08/05
3221 Depakine
Acidum valproicum
Film-coated tablets
Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
30/06/04
3219 Depakine
Acidum valproicum
Powder and solvent for (400mg) 400
solution for intravenous mg/4ml
injection
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/06/07
3220 Depakine
Acidum valproicum
Syrup
288,2 mg/5ml Sanofi-Synthelabo France
31/12/04
3222 Depakine 200
Acidum valproicum
Film-coated tablets
200 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/04/04
3223 Depakine 500
Acidum valproicum
Film-coated tablets
500 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/04/04
1180
Film-coated tablets
9/09/07
31/12/08
50 mg/g
300 mg
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
3224 Depakine Chrono 300
Acidum valproicum
3225 Depakine Chrono 300
3226 Depakine Chrono 500
Acidum valproicum
Acidum valproicum
3227
3228
3229
3230
3231
Acidum valproicum
Divalproexum
Divalproexum
Valpromidum
Szczepionka przeciw
chorobie Derzsyego
dla gęsi i kaczek piżmowych
Prednizolon, deksame- Suspension
tazon
D-Phe6 gonadorelina Solution
Depakine Chrono 500
Depakote
Depakote
Depamide
DE-PAR-VAC
3232 Depedin Veyx
3233 Depherelin
3234 Depogeston
3235 Depo-Medrol
3236 Depo-Medrol
3237 Depo-Medrol z Lidokainą
Film-coated, prologed
release tablets
Prolonged release tablets
Film-coated, slow release tablets
Prolonged release tablets
Gastro-resistant tablets
Gastro-resistant tablets
Film-coated tablets
Lyophilisate + solvent
Eiropas Savienības dokumenti
300 mg
Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
31/03/07
300 mg
500 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
30/06/04
31/03/07
500 mg
250 mg
500 mg
300 mg
for veterinary
use
Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
Sanofi - Winthrop
Sanofi - Winthrop
Sanofi Winthrop-Gentilly
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals
30/06/04
31/12/08
31/12/08
31/07/04
8/04/04
Veyx-Pharma
31/12/08
Veyx-Pharma
12/11/06
Biowet Puławy Sp. z o.o.
8/05/05
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Pharmacia N.V./S.A.
Pharmacia N.V./S.A.
30/10/05
for veterinary
use
for veterinary
use
MedroxyprogesteroSuspension
for veterinary
num
use
Methylprednisolonum Suspension for injection 40 mg/1 ml
Suspension for injection 40 mg/1 ml
Suspension for injection (10 mg +
40 mg)/ml
Suspension
for veterinary Pharmacia N.V./S.A.
use
Suspension
for veterinary Pharmacia N.V./S.A.
use
Benzylpenicillinum
Suspension
for veterinary Intervet International B.V.
procainicum + Dihyduse
rostreptomycinum
MedroxyprogesteroSuspension
for veterinary Pharmacia N.V./S.A.
num
use
MedroxyprogesteroSuspension for injection 150 mg/ml
Pharmacia N.V./S.A.
num
MedroxyprogesteroSuspension for injection 50 mg/ml
Pharmacia N.V./S.A.
num
MedroxyprogesteroSuspension for intra150 mg/1 ml Pharmacia N.V./S.A.
num
muscular injection
Gestonoroni caproas
Solution for injection
100 mg/ml
Schering AG
Fluoxetinum
Capsuels, hard
20 mg
Slovakofarma a.s.
30/06/04
30/06/04
3247 Depresol
Hyperici herbae extr.
sicc.
Tablets
100 mg
P.R.P Tymofarm, Jakubów
31/12/08
3248 Depresol 300
Hyperici herbae extr.
sicc.
Tablets
300 mg
P.R.P Tymofarm, Jakubów
31/12/08
3249 Deprestonic
Extr. fluidum ex:,
Oral solution
Passiflorae herba, Lupuli strob., Valerianae
radix
Krakowskie Zakłady Zielarskie
HERBAPOL S.A.
31/12/08
3250 Deprexetin
Fluoxetinum
Capsules
20 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/08
3251 Deprexolet
Mianserinum
Film-coated tablets
10 mg
31/12/08
3252 Deprexolet
Mianserinum
Film-coated tablets
30 mg
3253 Deprim
Hyperici herbae extrac- Film-coated tablets
tum siccum
60 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Lek Pharmaceuticals d.d.
3254 Deprim forte
Hypericiherbae extrac- Capsules, hard
tum siccum
425 mg
Lek Polska Sp. z o.o.
31/12/08
3255 Deps
Hyperici herba extrac- Tablets
tum siccum
Oleum rosmarini +
Gel fof rub
Oleum elcalypti + Balsamum peruvianum
Ointment
50 mg
Zakłady Farmaceutyczne POLFA –
ŁÓDŹ S.A.
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “Hasco-Lek”
31/12/08
3238 Depo–Medrone V 20 mg
3239 Depo-Medrone V 40 mg
3240 Depomycin
3241 Depo-Promone
3242 Depo-Provera
3243 Depo-Provera
3244 Depo-Provera
3245 Depostat
3246 Deprenon
3256 Depulol
3257 Derhotill
3258 Dermabion
3259 Dermacorn
3260 Dermaknel
3261 Dermatol
3262 Dermatol
Methylprednisolonum
Lidocainum + Methylprednisolonum
Methylprednisolini
acetas
Methylprednisolonum
Sulfanilamid, Tlenek
cynku, Glukonian
chlorheksydyny
Film-coated tablets
Ointment
Cream
31/12/08
31/12/08
27/02/07
31/12/08
30/06/04
30/06/04
30/06/04
31/07/04
24/08/05
31/12/08
31/03/07
31/12/08
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/01/05
tycznej “Gemi”
Krka d.d., Novo mesto
31/07/04
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bio- 24/05/04
use
weterynaryjnego
(40 mg +
10 mg)/g
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
Cefarm Gdańsk
Galenus, Warszawa
31/01/06
12/10/05
12/10/05
1181
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3263 Dermatol
3264 Dermatol
3265
3266
3267
3268
Dermatol
Dermatol
Dermazin
Der-Med
Hasco-Lek, Wrocław
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp.
z o.o.
Maga-Herba s.c., Legionowo
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
Lek Pharmaceuticals d.d.
Permamed Laboratories Ltd.
12/10/05
12/10/05
12/10/05
12/10/05
30/04/04
30/09/04
Sulfadiazinum
Dinatrii undecylyloxyethylamidosulfosuccinas
Cream
Cutaneous emulsion
10 mg/g
30 mcg/g
3269 Dermestril 25
Estradiolum
Transdermal patch
25 mcg/
24 h
Rottapharm S.r.l.
31/12/08
3270 Dermestril 50
Estradiolum
Transdermal patch
50 mcg/
24 h
Rottapharm S.r.l.
31/12/08
3271 Dermestril - Septem 25
Estradiolum
Transdermal patch
2,5 mg estradiolu (25
mcg/dawkę)
Rottapharm S.r.l.
26/09/07
3272 Dermestril - Septem 50
Estradiolum
Transdermal patch
5,0 mg estradiolu (50
mcg/dawkę)
Rottapharm S.r.l.
26/09/07
3273 Dermestril - Septem 75
Estradiolum
Transdermal patch
7,5 mg estradiolu (75
mcg/dawkę)
Rottapharm S.r.l.
26/09/07
3274 Dermestril 100
Estradiolum
Transdermal patch
100 mcg/24 h Rottapharm S.r.l.
31/12/08
3275 Dermklobal
Clobetasolum
Cream
0,5 mg/g
Polmex Sp. z o.o.
29/06/05
3276 Dermklobal
Clobetasolum
Ointment
0,5 mg/g
Polmex Sp. z o.o.
29/06/05
3277 Dermklobal
Clobetasolum
Solution for haired head 0,5 mg/g
skin
Polmex Sp. z o.o.
29/06/05
3278 Dermo G spray
Gentamycyna, betametazon
Spray
3279 Dermobonisol
for veterinary Lek Pharmaceuticals
use
31/12/08
Coutanous liquid
Laboratorium Medycyny Naturalnej
BONIMED, Żywiec
31/12/08
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
3280 Dermocin -
Mupirocinum
Cutaneous spray
3281 Dermocin S
Mupirocinum
Gel
2%
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
3282 Dermocin W
Mupirocinum
Gel
2%
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
3283 Dermodrin
Diphenhydraminum
Medicated powder
30 mg/g
Pharmaceutische Fabrik Montavit
GmbH
31/10/04
3284 Dermofix
Sertaconazolum
Pessary
300 mg
Ferrer Internacional S.A.
31/12/08
3285 Dermogal
Oenotherae oleum +
Tocopherolum
Capsule, so
490 mg +
10 mg
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze GAL s.c.
31/12/08
3286 Dermopanten
Dexpanthenolum
Ointment
50 mg/g
Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- 14/12/05
Przemysłowa
3287 Dermophenazol
Antazolinum + Naphazolinum
Cutaneous spray, solution
(5 mg +
0,25 mg)/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
3288 Dermopur
Benzocainum
Liquid powder
15 mg/g
Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przed30/06/05
siębiorstwo Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe s.c. Paterek
3289 Dermoretin
Retinolum
Ointment
800 j./g
Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
30/10/05
3290 Dermosavit
Retinolum
Ointment
500 j.m./g
Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórnia Euceryny
31/01/06
3293 Dermovate
Clobetasolum
Coutanous liquid
0,5 mg/ml
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
31/03/04
3291 Dermovate
Clobetasolum
Cream
0,5 mg/g
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
9/08/05
3292 Dermovate
Clobetasolum
Ointment
0,5 mg/g
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
31/03/04
3294 Dermovit A
Retinolum
Ointment
500 j.m./g
Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórnia Euceryny
31/01/06
3295 Dermovit E
Tocopherolum
Ointment
20 mg/g
Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórnia Euceryny
31/01/06
3296 Dermovit F
Vitaminum F
Ointment
25 mg/g
Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórnia Euceryny
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
for veterinary Państwowy Instytut Weterynaryjny
use
31/12/05
500 mg
31/07/04
3297 Dernilan
Ointment
3298 Dervac
Szczepionka przeciw
Lyophilisate
chorobie Derzsyego dla
gęsi i kaczek Barbarie
oraz Mullard
3299 Desferal
Deferoxaminum
1182
Powder for solution for
injection
Novartis Pharma AG
14/02/07
26/09/07
31/12/08
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3300 Desin
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
Solution
for veterinary Przedsiębiorstwo Tropical
use
3301 Desin Forte
Jod, Jodek potasowy,
Fluoroscenian sodu,
Żółcień metanilowa
Preparat złożony
Solution
3302 Desmopryn
Desmopressinum
Nasal drops
3303 Desparin
Tablets
3304 Desson
Drotraverini
hydrochloridum
Preparat złożony
for veterinary Przedsiębiorstwo Tropical
18/09/07
use
0,1 mg/ml
TERPOL Przedsiebiorstwo Farmaceu- 31/12/08
tyczne S.A.
40 mg
Medana Pharma Terpol Group S.A.
14/02/07
Liquid
ICN Polfa Rzeszów S.A.
30/09/05
3305 Detosol
Preparat złożony
Coutanous liquid
Profarm - Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutyczno-Kosmetycznej Sp.
z o.o.
12/10/05
3306 Detralex
Diosminum +
Hesperydyna
Film-coated tablets
450 mg +
50 mg
Les Laboratoires Servier
30/06/04
3307 Detreomycyna 1%
Chloramphenicolum
Ointment
10 mg/g
Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- 30/06/06
Przemysłowa
3308 Detreomycyna 2%
Chloramphenicolum
Ointment
20 mg/g
Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- 30/06/06
Przemysłowa
3309 Detrusitol
Tolterodinum
Film-coated tablets
1 mg
Pharmacia A.B.
31/08/04
3310 Detrusitol
Tolterodinum
Film-coated tablets
2 mg
Pharmacia A.B.
31/08/04
3311 Devisol-25
Calcifediolum
Oral drops, solution
0,15 mg/1 ml Instytut Farmaceutyczny
30/11/05
3312 Dexadent
Dexamethasonum +
Framycetinum +
Polymyxinum B
Ointment
(10 mg +
25 mg +
2,5 mg)/g
30/11/05
3313 Dexafort
Deksametazon
Suspension
for veterinary Intervet
use
31/12/08
3314 Dexagel
Dexamethasonum
Eye gel
0,985 mg/ml
Dr Gerhard Mann
31/12/08
3315 Dexamethason
Dexamethasonum
Solution for injection
4 mg/1 ml
Krka d.d., Novo mesto
31/07/04
3316 Dexamethason
Dexamethasonum
Tablets
1 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/05
3317 Dexamethason
Dexamethasonum
Tablets
500 mcg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/05
3318 Dexamethason 0,1%
Dexamethasonum
Eye drops, suspension
1 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/11/05
3319 Dexamethasone 0,2% pro inj.
Dexamethasonum
Solution
for veterinary Vetimex Animal Health (od
use
01.01.2001r. Eurovet International)
23/01/05
3320 Dexamytrex
Dexamethasonum +
Gentamicinum
Eye drops
Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm.
Fabrik GmbH
2/02/06
3321 Dexamytrex
Dexamethasonum +
Gentamicinum
Eye ointment
Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm.
Fabrik GmbH
2/02/06
3322 Dexapolcort
Dexamethasonum
Cutaneous spray
0,15 mg/ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/05/06
3323 Dexapolcort N
Dexamethasonum +
Neomycinum
Cutaneous spray
(150 mcg +
750 mcg)/ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/09/05
3324 Dexasone
Fosforanu deksameta- Solution
zonu sól sodowa
for veterinary Norbrook Lab.
use
28/06/04
3325 Dexatussin
Dextromethorphanum Syrup
1 mg/ml
Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
31/01/06
3326 Dexatussin
Dextromethorphanum Syrup
2 mg/ml
Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
31/01/06
3327 Dexaven
Dexamethasonum
Solution for injection
4 mg/ml
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
3328 Dexibuprofen
Dexibuprofenum
Capsules, so
200 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
3329 Dexoryl
Gentamycyny siarczan, Ear drops
Tiabendazol, Deksametazon
for veterinary Virbac
use
3330 Dexprofen 150
Dexibuprofenum
Tablets
150 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 30/06/06
POLFA S.A.
3331 Dexprofen 300
Dexibuprofenum
Tablets
300 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 30/06/06
POLFA S.A.
3332 Dexprofen 450
Dexibuprofenum
Tablets
450 mg
3333 Dezorol
Acidum salicylicum +
Mentholum + Methenaminum
Coutanous liquid
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 30/06/06
POLFA S.A.
Profarm - Przedsiębiorstwo Produkcji 31/05/06
Farmaceutyczno-Kosmetycznej Sp.
z o.o.
3334 DHC Continus
Dihydrocodeini tartras Modified release tablets 120 mg
3335 DHC Continus
Dihydrocodeini tartras Modified release tablets 60 mg
3336 DHC Continus
Dihydrocodeini tartras Modified release tablets 90 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 25/10/06
POLFA S.A.
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 25/10/06
POLFA S.A.
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 25/10/06
POLFA S.A.
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/12/08
17/08/05
1183
Eiropas Savienības dokumenti
3337 DHEA
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Dehydroepiandrosterone
Dehydroepiandrosterone
Dehydroepiandrosterone
Dehydroepiandrosteronum
Dehydroepiandrosteronum
Dehydroepiandrosteronum
Dehydroepiandrosteronum
Dehydroepiandrosteronum
DHEA
DHEA
Dehydroepiandrosteronum
Capsules
20 mg
K&K Medicplast
31/12/08
Capsules
50 mg
K&K Medicplast
31/12/08
Capsules
100 mg
K&K Medicplast
31/12/08
Tablets
10 mg
Medana Pharma TERPOL Group S.A. 31/12/08
Tablets
25 mg
Medana Pharma TERPOL Group S.A. 31/12/08
Tablets
10 mg
Labpharm Sp. z o.o.
31/12/08
Tablets
25 mg
Labpharm Sp. z o.o.
31/12/08
Tablets
50 mg
Labpharm Sp. z o.o.
31/12/08
Tablets
Tablets
Tablets
15 mg
25 mg
10 mg
31/12/08
31/12/08
31/12/08
3348 Dhea 25
Dehydroepiandrosteronum
Tablets
25 mg
3349 DHEA 25 mg
Dehydroepiandrosteronum
Dehydroepiandrosteronum
Film-coated tablets
25 mg
Omega Rex s.j.
Omega Rex s.j.
Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo Farmaceutyków CURTIS
HEEALTHCARE Sp. z.o.o.
Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo Farmaceutyków CURTIS
HEEALTHCARE Sp. z.o.o.
Hurtownia Farmaceutyczna “Eljot”
Tablets
50 mg
Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo Farmaceutyków CURTIS
HEEALTHCARE Sp. z.o.o.
31/12/08
Preparat dietetyczny
Liquid
500 ml,
1000 ml,
1500 ml
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
31/12/08
3338 DHEA
3339 DHEA
3340 Dhea
3341 Dhea
3342 Dhea
3343 Dhea
3344 Dhea
3345 Dhea
3346 Dhea
3347 Dhea 10
3350 Dhea 50
3351 Diaben
31/12/08
31/12/08
3352 Diabene
Drops
Lehning Laboratoires
31/12/08
3353 Diabetex-fix Species antidiabeticae Preparat ziołowy
Instant herbal tea
Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie
Zakłady Zielarskie
31/08/05
3354 Diabetin fix
Herbal tea
Herbapol Lublin S.A.
31/12/08
3355 Diabetina
Herbal tea
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
30/10/05
3356 Diabetina
Instant herbal tea
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
30/10/05
3357 Diabetobonisan
Instant herbal tea
Laboratorium Medycyny Naturalnej
BONIMED, Żywiec
31/12/08
3358 Diabetobonisol
Oral solution
Laboratorium Medycyny Naturalnej
BONIMED, Żywiec
31/12/08
3359 Diabetofort
Oral solution
Dar Natury P.P.H.
6/06/07
3360 Diabetogran
Preparat ziołowy
Granules
Herbapol Łódź S.A.
31/01/05
3361 Diabetol
Tolbutamidum
Tablets
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/01/06
Herba Oskar, Wierzbówiec
31/12/08
3363 Diabetosan
Mieszanka ziołowa
Herbal tea
Herbapol Łódź S.A.
31/08/05
3364 Diabetosan fix
Mieszanka ziołowa
Instant herbal tea
Herbapol Łódź S.A.
30/06/06
3365 Diabetosol
Preparat ziołowy
Oral solution
Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie
Zakłady Zielarskie
30/09/05
Instant herbal tea
Varia - Zakłady Zielarsko-Farmaceu- 31/01/06
tyczne Sp. z o.o.
500 mg
3362 Diabetomix
3366 Diabeto-Var
3367 Diabeto-var
Varia, Katowice
31/01/06
3368 Diabetovit
Herbal tea
Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
30/10/05
3369 Diabetovit
Instant herbal tea
Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
31/03/07
3370 Diabetussic
Guaiacolsulfonatum
Liquid
6 g/100 g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
31/12/08
3371 Diabezidum
Gliclazidum
Tablets
80 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
4/12/06
3372 Diabinese
Chlorpropamidum
Tablets
250 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/06/04
3373 Diabrezide
Gliclazidum
Tablets
80 mg
L.Molteni & dei Elii Alitti Societa di
Escercizio S.p.A.
9/06/05
3374 Diacordin
Diltiazemum
Tablets
60 mg
Lečiva a.s.
30/08/04
3375 Diacordin 90 Retard
Diltiazemum
Lečiva a.s.
30/09/07
3376 Diaklat
Gliclazidum
Film-coated, slow relea- 90 mg
se tablets
Tablets
80 mg
1184
Biofarm Sp.z.o.o Przdsiębiorstwo Pro- 13/09/06
dukcyjno - Handlowo - Usługowe
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3377 Diane 35
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
3378 Diaprel
3379 Diaprel MR
Cyproteronum + Ethi- Film-coated tablets
nylestradiolum
Gliclazidum
Prolonged release tablets 80 mg
Gliclazidum
Modified release tablets 30 mg
3380 Diarrheel S
3381 Diarroten - fix
Mieszanka ziołowa
3382
3383
3384
3385
3386
Miglitolum
Miglitolum
Diazepamum
Diazepamum
Diazepamum
Diastabol 100
Diastabol 50
Diazepam RecTubes
Diazepam RecTubes
Diazepam-Lipuro
Sublingual tablets
Instant herbal tea
3387 Diazerekt
Diazepamum
Tablets
Tablets
Rectal solution
Rectal solution
Emulsion for intravenous or intramuscular
injection
Rectal infusion
3388 Diazerekt
Diazepamum
Rectal infusion
3389 Diazidan
3390 Diclac
Gliclazidum
Diclofenacum
3391 Diclac 100
3392 Diclac 150 Duo
3393 Diclac 25
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
3395 Diclac 50
Diclofenacum
3394
3396
3397
3398
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
Tablets
Solution for intramuscular injection
Suppository
Modified release tablets
Film-coated, gastro-resistant tablets
Film-coated, gastro-resistant tablets
Suppository
Modified release tablets
Gel
Suppository
Diclac 50
Diclac 75 Duo
Diclac Lipogel
Dicloberl 50
100 mg
50 mg
2 mg/ml
4 mg/ml
5 mg/ml
Schering AG
31/07/04
Les Laboratoires Servier
Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Heel GmbH
Herbapol - Gdańsk Sp. z o.o. - Zastawna
Sanofi Winthrop-Gentilly
Sanofi Winthrop-Gentilly
Desitin Arznemittel GmbH
Desitin Arznemittel GmbH
B. Braun Melsungen AG
31/07/04
31/05/06
5 mg/2,5 ml
31/12/08
30/10/05
31/07/05
31/07/05
30/06/07
30/06/07
31/01/05
Zakłady Farmaceutyczno – Aerozolowe UNIA Spółdzielnia Pracy
10 mg/2,5 ml Zakłady Farmaceutyczno – Aerozolowe UNIA Spółdzielnia Pracy
80 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
75 mg/3 ml
Hexal AG
27/06/07
100 mg
150 mg
25 mg
Hexal AG
Hexal AG
Hexal AG
31/07/04
4/07/07
30/06/07
50 mg
Hexal AG
31/07/04
50 mg
75 mg
(1%) 10 mg/g
50 mg
Hexal AG
Hexal AG
Ecosol AG
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
31/07/04
4/07/07
31/12/08
30/06/04
27/06/07
25/10/06
31/12/08
3399 Dicloberl retard
Diclofenacum
Prolonged release capsules
100 mg
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
31/05/05
3400 Diclobion
Diclofenacum
Eye drops
1 mg/ml
Bioton Sp. z o.o.
31/12/08
3401 DicloDuo
Diclofenacum
Capsules with gastroresistant, prolonged
release pelets
75 mg
Pharmavit K.
31/12/08
3402 Diclofenac – Ophtha
3403 Diclofenac 100
Diclofenacum
Diclofenacum
Eye drops
Suppository
1 mg/ml
100 mg
31/12/08
31/12/05
3404 Diclofenac 100 Stada Retard
3405 Diclofenac 25
Diclofenacum
Diclofenacum
100 mg
25 mg
3407 Diclofenac 50
Diclofenacum
3408 Diclofenac 50
Diclofenacum
3406 Diclofenac 50
Diclofenacum
Modified release tablets
Film-coated, gastroresistant tablets
Film-coated, gastroresistant tablets
Film-coated, gastroresistant tablets
Suppository
Laboratoires CIBAVISION Foure
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
Stada Arzneimittel AG
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
Polfarmex Sp. z o.o.
31/12/05
3409 Diclofenac Al 25
3410 Diclofenac Al 50
3411 DICLOFENAC Emulgel
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
Tablets
Tablets
Gel
25 mg
50 mg
1%
3412 Diclofenac Sodium E/C
3413 Diclofenac Sr 100
3414 Dicloratio
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
3415 Dicloratio
Diclofenacum + Lidocainum
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
Diclofenacum
Film-coated tablets
50 mg
Prolonged release tablets 100 mg
Gel
1% (0,01 g/
1 ml)
Solution for intramus- (75 mg +
cular injection
20 mg)/2ml
Gastro-resistant tablets 25 mg
Suppository
25 mg
Suppository
50 mg
Suppository
100 mg
Gastro-resistant tablets 50 mg
Prolonged release cap- 100 mg
sules
Modified release tablets 150 mg
Film-coated, gastro-re- 50 mg
sistant tablets
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
ALIUD Pharma GmbH & Co. KG
ALIUD Pharma GmbH & Co. KG
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “GEMI”
Norton Healthcare Ltd.
Polfarmex Sp. z o.o.
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
30/06/04
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
ratiopharm GmbH
30/04/04
30/04/04
30/04/04
30/04/04
30/06/04
30/04/04
ratiopharm GmbH
Alfa Wassermann S.p.A.
31/12/04
30/06/04
3417
3416
3418
3419
3420
3421
Dicloratio 25
Dicloratio 25
Dicloratio 50
Dicloratio 100
Dicloratio 50
Dicloratio Retard 100
3422 Dicloratio Uno
3425 Dicloreum
Diclofenacum
Diclofenacum
50 mg
50 mg
50 mg
31/07/04
31/12/08
31/12/05
31/12/05
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/06/04
31/12/08
30/06/04
1185
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3424 Dicloreum
Diclofenacum
Solution for injection
25 mg/ml
Alfa Wassermann S.p.A.
30/06/04
3423 Dicloreum
Diclofenacum
Suppository
100 mg
Alfa Wassermann S.p.A.
30/06/04
3426 Dicloreum retard
Diclofenacum
Prolonged release tablets 100 mg
Alfa Wassermann S.p.A.
30/04/04
3427 DICLOTARD 100 mg
Diclofenacum
Film-coated, prolonged 100 mg
release tablets
S.C. Terapia S.A.
31/12/08
3428 Dicortineff
Fludrocortisonum +
Gramicidinum +
Neomycinum
Ear and eye drops, sus- (1 mg +
pension
0,025 mg +
2,5 mg)/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/01/06
3429 Dicortineff
Fludrocortisonum +
Gramicidinum +
Neomycinum
Eye ointment
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/12/08
3430 Dicortineff –Vet
Neomycinum + Grami- Suspension
cidinum + Fluorokortisonum
for veterinary Warszawskie Zkłady Farmaceutyczne 31/12/08
use
“Polfa”
3431 Dicural
Difloksacyny chlorowo- Solution
dorek
for veterinary Fort Dodge Veterianria S.A.
use
29/06/06
3432 Dicural 100
Difloksacyny chlorowo- Tablet
dorek
for veterinary Fort Dodge Animal Health
use
12/07/06
3433 Dicural 15
Difloksacyny chlorowo- Tablet
dorek
for veterinary Fort Dodge Animal Health
use
12/07/06
3434 Dicural 50
Difloksacyny chlorowo- Tablet
dorek
for veterinary Fort Dodge Animal Health
use
12/07/06
3435 Dietalek
Odżywka
Powder for suspension
3436 Diet-scour
Ampicillinum, vitamins, microelements
Powder
for veterinary Virbac
use
23/11/04
3437 Difadol
Diclofenacum
Solution for intramuscular injection
75 mg/3 ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/08
3438 Difadol 0,1%
Diclofenacum
Eye drops
1 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/08
3439 Difen – Ud
Diclofenacum
Eye drops
1 mg/ml
Pharma Stulln GmbH
31/12/08
3440 Differin
Adapalenum
Cream
1 mg/g
Laboratoires Galderma S.A. Tour
Europlaza
20/05/04
3441 Differin
Adapalenum
Gel
1 mg/g
Laboratoires Galderma S.A. Tour
Europlaza
29/06/04
3442 Diflazon
Fluconazolum
Capsules
50 mg
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
3443 Diflazon
Fluconazolum
Capsules
100 mg
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
3444 Diflazon
Fluconazolum
Capsules
150 mg
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
3445 Diflazon
Fluconazolum
Capsules
200 mg
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
3446 Diflazon
Fluconazolum
Solution for intravenous 2 mg/ml
infusion
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
3447 Difloxy 10% oral
Difloksacyna
Solution
for veterinary Lavet
use
31/12/08
3448 Diflucan
Fluconazolum
Capsules
100 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/04/04
3449 Diflucan
Fluconazolum
Capsules
150 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/04/04
3450 Diflucan
Fluconazolum
Capsules
200 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/04/04
3451 Diflucan
Fluconazolum
Capsules
50 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/04/04
3452 Diflucan
Fluconazolum
Solution for intravenous 2 mg/ml
infusion
30/04/04
3453 Diflucan
Fluconazolum
Syrup
3454 Difosfen
3455 Difrarel 100
Dinatrii etidronas
Tablets
Myrtilli fructus extrac- Coated tablets
tum siccum
200 mg
100 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
Rubio Laboratorios S.A.
Laboratoires LERQUIN MEDIOLANUM, Francja
3456 Diosec CT
Żywa szczepionka
dla kur przeciw ospie
ptaków
for veterinary Merial SAS
use
3457 Digesan
3458 Digesflos
3459 Digestiol
3460 Digestodoron N krople
1186
Lyophilisate + solvent
BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i
Peptonów, Łódź
5 mg/ml
Liquid
Instant herbal tea
Cynareae herbae
extractum siccum
Capsules, hard
170 mg
Bittner Richard GmbH
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
Poznańskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” S.A.
WELEDA
31/12/08
30/04/04
30/11/04
31/12/08
24/05/07
31/12/07
29/01/06
31/12/08
24/08/05
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
3461 Diges-Tonic
Preparat ziołowy
Oral solution
Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie
Zakłady Zielarskie
31/08/05
3462 Digestosan
Mieszanka ziołowa
Herbal tea
3463 Diglical
Gliclazidum
Tablets
80 mg
Herbapol Łódź S.A.
31/08/05
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
3464 Digoxin
Digoxinum
Solution for injection
0,25 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/01/05
3465 Digoxin
Digoxinum
Tablets
100 mcg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 30/10/05
POLFA S.A.
3466 Digoxin
Digoxinum
Tablets
250 mcg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 31/12/05
POLFA S.A.
3467 Digoxin
Digoxinum
Tablets
250 mcg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
3468 Dih
Diosminum + Hesperidinum
Film-coated tablets
450 mg +
50 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
3469 Dihydralazinum
Dihydralazinum
Tablets
25 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/05
3470 Dihydroergotaminum methanosulfonicum
Dihydroergotaminum
Oral solution
2 mg/g
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
“Filofarm”, Bydgoszcz
31/01/06
3471 Dihydroergotaminum tartaricum
Dihydroergotaminum
Tablets
1 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
“Filofarm”, Bydgoszcz
31/01/06
3472 Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum
Dihydroergotoxinum
Oral solution
1 mg/ml
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
“Filofarm”, Bydgoszcz
31/12/07
3473 Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum
Dihydroergotoxinum
Sublingual tablets
0,25 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
“Filofarm”, Bydgoszcz
31/12/07
Polfa Kutno
16/01/06
3474 Dihydrokodeiny
wodorowi-nian
30/10/05
3475 Dikamfen
Preparat złożony
Liquid
Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- 30/10/05
Przemysłowa
3477 Diklonat P
Diclofenacum
Gel
10 mg/g
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
3476 Diklonat P
Diclofenacum
Solution for intramuscular injection and
intravenous infusion
75 mg/ml
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
3478 DIKLONAT P Forte
Diclofenacum
Gastro-resistant
tablets
50 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
3479 Diklonat P Rapid
Diclofenacum
Coated tablets
50 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
3480 Diklonat P Retard
Diclofenacum
Prolonged release
tablets
100 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
3481 Diklozen
Diclofenacum
Gel
1% (10 mg/g) ZIAJA Ltd. Zakład Produkcyjny
Gdańsk
31/12/08
3482 Dilatrend
Carvedilolum
Tablets
12,5 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
30/06/07
3483 Dilatrend
Carvedilolum
Tablets
25 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
30/06/07
3484 Dilatrend
Carvedilolum
Tablets
6,25 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
30/06/07
3485 Dilocard
Diltiazemum
Prolonged release capsules
90 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/08
3486 Dilocard
Diltiazemum
Prolonged release capsules
120 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/08
3491 Diltiazem
Diltiazemum
Film-coated, controled
release tablets
120 mg
Polfarmex S.A.
30/10/05
3492 Diltiazem
Diltiazemum
Film-coated, prolonged 180 mg
release tablets
Polfarmex S.A.
30/10/05
3487 Diltiazem
Diltiazemum
Tablets
30 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
3488 Diltiazem
Diltiazemum
Tablets
30 mg
Polfarmex S.A
31/01/05
3489 Diltiazem
Diltiazemum
Tablets
60 mg
Norton Healthcare Ltd.
30/06/04
3490 Diltiazem
Diltiazemum
Tablets
60 mg
Polfarmex S.A.
30/10/05
3493 Diltiazem Retard
Diltiazemum
Film-coated
tablets
90 mg
Polfarmex S.A.
31/12/08
3494 Dilzem
Diltiazemum
Tablets
60 mg
Gödecke AG
31/07/04
3495 Dilzem 120 retard
Diltiazemum
120 mg
Parke-Davis GmbH - Freiburg
30/04/05
3496 Dilzem 180 retard
Diltiazemum
Prolonged release
tablets
Prolonged release
tablets
180 mg
Parke-Davis GmbH - Freiburg
30/04/05
3497 Dilzem 25
Diltiazemum
25 mg
Gödecke AG
31/07/04
3498 Dilzem retard
Diltiazemum
90 mg
Gödecke AG
31/07/04
3499 Dimetinden
Dimetindenum
Lyophilisate and
solvent for solution
for injection
Film-coated
tablets
Gel
0,10%
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
1187
Eiropas Savienības dokumenti
3500 Dindoral
3501 Dinolytic
3502 Diosmin I Hesperidin
3503 Diosminex
3504
3505
3506
3507
3508
3509
Diosmynin
Diovan
Diovan
Diovan 160
Diovan 80
Dipeptiven
ES 15. burtnīca
Szczepionka dla inLyophilisate
dyków i bażantów
przeciw krwotocznemu
zapaleniu jelit indyków
i chorobie marmurkowatej śledziony
bażantów.
Dinoprost
Solution
Diosminum + Hesperidinum
Diosminum + Hesperydynum
Diosminum
Valsartanum
Valsartanum
Valsartanum
Valsartanum
Preparat odżywczy
Film-coated tablet
Tablets
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Capsules
Capsules
Solution for parenteral
nutrition
Powder and solvent for
solution for subcutaneous injection
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
for veterinary Merial
use
19/07/05
for veterinary
use
450 mg i 50
mg
450 mg +
50 mg
50 mg
160 mg
80 mg
160 mg
80 mg
20 g/100 ml
Pharmacia N.V./S.A.
18/03/04
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK – AM Sp. z o.o.
Kenay A.G., Częstochowa
Novartis Pharma AG
Novartis Pharma AG
Novartis Pharma AG
Novartis Pharma AG
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
Ipsen Biotech
31/12/08
0,1 mg
31/12/08
31/12/08
14/02/07
14/02/07
31/12/08
31/12/08
31/12/07
3510 Diphereline 0,1 mg
Triptorelinum
3511 Diphereline S.R. 3,75
Triptorelinum
Lyophilisate and solvent 3,75 mg
for prolonged release
suspension for intramuscular injection
Pharma Biotech- Paris
31/05/05
3512 Diphereline SR 11,25mg
Triptorelinum
Powder and solvent for 11,25 mg
prolonged release suspension for intramuscular injection
Ipsen Biotech
9/08/06
3513 Diphergan
Promethazinum
Coated tablets
10 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
3514 Diphergan
Promethazinum
Coated tablets
25 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
3515 Diphergan
Promethazinum
Solution for injection
25 mg/ml
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
3516 Diphergan
Promethazinum
Syrup
5 mg/5ml
Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
31/12/05
3517 Diprivan
Propofolum
Emulsion for injection
10 mg/ml
AstraZeneca UK Ltd.
31/07/04
3518 Diprobase
Chlorocresolum
Cream
Schering-Plough Labo N.V.
31/12/08
3519 Diprobase
Podłoże maściowe
Ointment
Schering-Plough Labo N.V.
31/12/08
Pliva Kraków
14/01/06
3520 Diprofilina
21/06/06
3521 Diprogenta
Betamethasonum +
Gentamicinum
Cream
Schering-Plough Labo N.V.
30/09/04
3522 Diprogenta
Betamethasonum +
Gentamicinum
Ointment
Schering-Plough Labo N.V.
30/09/04
3523 Diprolene
Betamethasonum
Cream
0,5 mg/g
Schering-Plough Labo N.V.
12/06/06
3524 Diprolene
Betamethasonum
Ointment
0,5 mg/g
Schering-Plough Labo N.V.
12/06/06
3525 Dipromal
Acidum valproicum
Film-coated tablets
200 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/05
3526 Diprophos
Betamethasonum
Suspension for injection 7 mg/ml
Schering-Plough Labo N.V.
31/05/04
3527 Diprophyllinum
Diprophyllinum
Solution for intravenous 25 mg/ml
injection
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/09/05
ne S.A.
3528 Diprophyllinum
Diprophyllinum
Tablets
200 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/09/05
ne S.A.
3529 Diprophyllinum prolongatum
Diprophyllinum
Prolonged release tablets 250 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/09/05
ne S.A.
3530 Diprophyllinum prolongatum
Diprophyllinum
Prolonged release tablets 450 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/09/05
ne S.A.
3531 Diprosalic
Acidum salicylicum +
Betamethasonum
Ointment
Schering-Plough Labo N.V.
28/06/05
3532 Diprosalic
Acidum salicylicum +
Betamethasonum
Solution for external use
Schering-Plough Labo N.V.
28/06/05
3533 Diprosone
Betamethasonum
Crem for external use
0,5 mg/g
Schering-Plough Labo N.V.
28/06/05
3534 Diprosone
Betamethasonum
Ointment for external
use
0,5 mg/g
Schering-Plough Labo N.V.
28/06/05
3535 Dirigestran inj.
Gonadorelinum
Solution
Ferring-Leciva a.s.
3/08/06
3536
3537
3538
3539
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Lisinoprilum
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
for veterinary
use
10 mg
2,5 mg
20 mg
5 mg
Gedeon Richter Ltd.
Gedeon Richter Ltd.
Gedeon Richter Ltd.
Gedeon Richter Ltd.
31/01/05
21/06/06
31/01/05
31/01/05
1188
Diroton
Diroton
Diroton
Diroton
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
Disalunil
DISCI comp. cum Argento ampułki
DISCI comp. cum Argento granulki
DISCI comp. Cum Stanno
Disci comp.cum Stanno
Disci/Rhus toxicodendron comp. inj.
DISCI/VISCUM comp. cum Stanno
gran.
DISCI/VISCUM comp. cum Stanno
amp.
DISCI/VISCUM comp. cum Stanno
ung.
Disci/Viscum comp.cum Argento
Discus compositum
Disflatyl
Disflatyl
Disgren
Disocor
3555 Disophrol Retard
ES 15. burtnīca
Hydrochlorothiazidum Tablets
Amp.
Granules
Simeticonum
Simeticonum
Triflusalum
Disopyramidum
Suppository
Amp.
Oral drops
Tablets
Capsules
Capsules
Eiropas Savienības dokumenti
25 mg
1 ml, 10 ml
2g
40 mg /1 ml
40 mg
300 mg
100 mg
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
WALA-Heilmittel GmbH
WALA-Heilmittel GmbH
WALA-Heilmittel GmbH
WALA-Heilmittel GmbH
WALA-Heilmittel GmbH
WALA-Heilmittel GmbH
31/01/05
19/03/05
19/03/05
24/05/07
24/05/07
31/08/05
19/03/05
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
WALA-Heilmittel GmbH
Heel GmbH
ICN Switzerland AG
ICN Switzerland AG
URIACH (Medagro)
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
Schering-Plough Labo N.V.
24/05/07
31/12/07
27/04/05
31/12/07
31/12/08
30/10/05
Dexbrompheniraminum + Pseudoephedrinum
Loperamidum
Atenuowana szczepionka dla norek przeciw nosówce
Siarczan dihydrostreptomycyny
Prolonged release tablets
3561 Distreptaza
Streptodornasum +
Streptokinasum
Lyophilisate for solution
for injection
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Warszawa
30/10/05
3562 Distreptaza
Streptodornasum +
Streptokinasum
Oromucosal tablets (muco-adhesive
buccal tablets, sublingual tablets)
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Warszawa
30/10/05
3559 Distreptaza
Streptodornasum +
Streptokinasum
Suppository
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
30/10/05
3560 Distreptaza
Streptodornasum +
Streptokinasum
Suppository
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Warszawa
30/10/05
3563 Disulfiram
Disulfiramum
Implantatation tablets
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/11/05
3564 Dithranol
Dithranolum
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
31/08/06
3565 Dithranol
Dithranolum
BUFA b.v. Pharmaceutical Products
19/03/07
3566 Ditrivet 120
Trimethoprium +
Sulphadiazinum
Tablet
for veterinary Biofaktor Sp. z o.o.
use
18/03/04
3567 Ditrivet 480
Trimethoprium +
Sulphadiazinum
Tablet
for veterinary Biofaktor Sp. z o.o.
use
18/03/04
3568 Ditropan
Oxybutyninum
Tablets
5 mg
Synthelabo Group. Laboratoires Synt- 30/06/04
helabo
3569 Diuramid
Acetazolamidum
Tablets
250 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
2/10/06
3556 Dissenten
3557 Distemink
3558 Distrept 25%
31/05/04
Tablets
Lyophilisate + solvent
2 mg
SPA Societa Prodotti Antibiotici S.p.A. 30/04/04
for veterinary United Vaccines Inc.
27/09/06
use
Solution
for veterinary Biowet Gorzów
use
1250 j.m. +
15000 j..m.
100 mg
31/12/08
3570 Diurecol
Herbal tea
Eldex-Medical
3571 Diurecol
Instant herbal tea
Eldex-Medical
2/10/06
3572 Diuresin Sr
Indapamidum
Tablets
1,5 mg
Polfarmex S.A.
31/12/08
3573 Diuresin Sr
Indapamidum
Tablets
2,5 mg
Polfarmex S.A.
31/12/08
Instant herbal tea
Instant herbal tea
P.P.H. “Eldex-Medical”, Wiry
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
Herbapol - Lublin S.A.
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
2,5 mg
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
50 mg/g (5%) Lek Pharmaceuticals d.d.
0,5 mg/ 0,5 g Orion Corporation
1 mg/g
Orion Corporation
Orion Corporation
3574 Diureticol-fix
3575 Diuroflos
3576 Diuronis
Preparat ziołowy
Liquid
3577 Diurosept-fix
3578 Diurosol
Preparat ziołowy
Instant herbal tea
Liquid
3579
3580
3581
3582
3583
Divascan
Diverin
Divigel 0,1%
Divigel 0,1%
Divina
3584 Diviseq
3585 Dobuject
Iprazochromum
Ibuprofenum
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum + Medroxyprogesteronum
Estradiolum + Medroxyprogesteronum
Dobutaminum
Tablets
Gel
Gel
Gel
Tablets
31/12/08
31/03/05
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/01/05
12/10/05
30/11/04
30/11/04
19/03/06
Tablets
ORION Corporation
31/12/08
Concantrate for solution 50 mg/ml
for intravenous infusion
Leiras Oy
31/07/04
1189
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3586 Dobutamine
Dobutaminum
Lyophilisate for solution 250 mg
for intravenous infusion
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/01/06
3587 Dobutamin-Hexal
Dobutaminum
Lyophilisate for solution 250 mg
for intravenous infusion
Hexal AG
31/01/05
3588 Dofatrim-Ject
Trimethoprium +
Sulphadoxinum
Solution
for veterinary Dopharma B.V.
use
23/10/06
3589 Dogral
Clopidrogrelum
Film-coated tablets
75 mg
31/12/08
3590 Doksy RW
Doxycyclinum
Powder
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne Biowet Sp.
use
z o.o.
2/01/06
3591 Doksycyklina 20%
Doxycyclinum
Powder
for veterinary Vetos-Farma
use
13/10/04
Scholz, Sowin
31/01/06
3593 Dolargan
Pethidinum
Solution for injection
50 mg/ml
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.
31/05/05
3594 Dolargan
Pethidinum
Tablets
25 mg
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.
31/05/05
3595 Dolcontral
Pethidinum
Solution for subcutaneous, intramuscular,
intravenous injection
50 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/11/05
3596 Dolgit
Ibuprofenum
Cream
50 mg/g
Dolorgiet Pharmaceuticals
31/12/06
3597 Dolgit
Ibuprofenum
Gel
50 mg/g
Dolorgiet Pharmaceuticals
17/07/06
DOLISOS SUISSE
17/08/05
3592 Doksycykliny chlorowodorek
3598 Dolicoccil 1000 granulki
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
3599 Dolimix bóle pleców
Granules
Dolisos Laboratoires
9/07/07
3600 Dolimix choroba lokomocyjna
Granules
Dolisos Laboratoires
9/07/07
3601 Dolimix chrypka
Granules
Dolisos Laboratoires
9/07/07
3602 Dolimix stomatologiczny
Granules
Dolisos Laboratoires
9/07/07
3603 Dolimix stres
Granules
Dolisos Laboratoires
9/07/07
3604 Dolimix trądzik młodzieńczy
Granules
Dolisos Laboratoires
9/07/07
3605 Dolimix urazy w sporcie
Granules
Dolisos Laboratoires
9/07/07
3606 Dolimix zapalenie spojówek
Granules
Dolisos Laboratoires
4/07/07
Dolisos Laboratoires
24/01/07
3607 Dolivaxil Influenzinum 9CH mikrogranulki
3608 Dolobene
Dimethylis sulfoxydum + Gel
Heparinum +
Dexpanthenolum
ratiopharm GmbH
15/11/06
3609 Dologran
Calcii carbonas +
Magnesii carbonas
Granules
Dolpes SA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
31/01/06
3610 Dolomit
Calcii carbonas +
Magnesii carbonas
Tablets
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceu- 31/12/05
tyczne Sp. z o.o.
3611 Dolomit
Calcii carbonas +
Magnesii carbonas
Tablets
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceu- 31/12/05
tyczne Sp. z o.o.
3612 Dolomit - Granulat
Calcii carbonas +
Magnesii carbonas
Granules
3613 Dolomit o smaku cytrynowym
Calcii carbonas +
Magnesii carbonas
Granules
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceu- 31/01/05
tyczne Sp. z o.o.
3614 Dolomit o smaku cytrynowym
Calcii carbonas +
Magnesii carbonas
Tablets
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceu- 31/01/05
tyczne Sp. z o.o. Katowice
3615 Dolomit o smaku malinowym
Calcii carbonas +
Magnesii carbonas
Tablets
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceu- 17/01/07
tyczne Sp. z o.o. Katowice
3616 Dolomit o smaku pomarańczowym
Calcii carbonas +
Granules
Magnesii carbonas
Calcii carbonas +
Tablets
Magnesii carbonas
Coffeinum + Paraceta- Tablets
molum
3617 Dolomit o smaku pomarańczowym
3618 Dolores
3619 Dolores Extra
Tablets
3620 Dolovit Multimineral
3621 Dolovit Natürliche Torula Hefe
3622 Dolovit Vitamin A, E+ Spezieller
B-Komplex
3623 Dolselwit
3624 Doltard
3625 Doltard
3626 Doltard
3627 Doltard
Tablets
Tablets
Coated tablets
1190
Preparat złożony
Morphinum
Morphinum
Morphinum
Morphinum
Tablets
Prolonged release tablets
Prolonged release tablets
Prolonged release tablets
Prolonged release tablets
(304 mg
Herbapol Łódź S.A.
Ca++, 184 mg
Mg++)/5g
50 mg +
350 mg
500 mg paracetamol +
1 mg dihydroergotamina
winian
10 mg
100 mg
30 mg
60 mg
31/01/06
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o.o.
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o.o. Katowice
Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowe, Przedsiębiorstwo
Farmaceutyków
Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo Farmaceutyków CURTIS
HEEALTHCARE Sp. z.o.o.
31/01/05
Roche Consumer Health Ltd.
Roche Consumer Health Ltd.
Roche Consumer Health Ltd.
31/05/05
31/05/04
31/05/04
HERBAPOL - ŁÓDŹ S.A.
Nycomed Danmark A/S
Nycomed Danmark A/S
Nycomed Danmark A/S
Nycomed Danmark A/S
31/12/08
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
17/01/07
31/03/07
31/12/08
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3628 Domitor
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
3630 Donep
3631 Donosan
3632 Dopamin
Medetomidyny chlorowodorek
Detomidyny chlorowodorek
Donepezilum
Xylometazolinum
Dopaminum
3633 Dopamin Solvay 200
Dopaminum
3634 Dopaminum hydrochloricum 1%
Dopaminum
3635 Dopaminum hydrochloricum 4%
Dopaminum
3636 Dopanol
Methyldopum
for veterinary
use
Solution
for veterinary
use
Film-coated tablets
5 mg, 10 mg
Nasal spray, solution
0,5 mg/ml
Concentrate for solution 10 mg/ml
for infusion
Concentrate for in200 mg/10 ml
fusions
Solution for intravenous 10 mg/ml
infusion
Solution for intravenous 40 mg/ml
infusion
Tablets
250 mg
3637 Dopegyt
3638 Dopenizil Hydrochloride
Methyldopum
Donepezilum
Tablets
Film-coated tablets
3639 Dopenizil Hydrochloride
Donepezilum
Film-coated tablets
3640 Doppeldip – płyn
Jodofor, alantoina
Liquid
Doxapram
Oral solution
Capsules
Capsules
Solution
3645 Dorado obroża dla kotów
Diazinon
Collar
3646 Dorado obroża dla psów
Diazinon
Collar
3652 Dormicum
Midazolamum
Film-coated tablets
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
250 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
5 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
10 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
for veterinary Avita
use
Queisser Pharma GmbH & Co.
Queisser Pharma GmbH & Co.
Queisser Pharma GmbH & Co.
for veterinary Fort Dodge
use
for veterinary Virbac
use
for veterinary Virbac
use
15 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
3653 Dormicum
Midazolamum
Film-coated tablets
15 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/05/04
3654 Dormicum
Midazolamum
Film-coated tablets
7,5 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/12/06
3655 Dormicum
Midazolamum
Film-coated tablets
7,5 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/05/04
3647 Dormicum
Midazolamum
Injection
15 mg/3 ml
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/12/06
3648
3649
3650
3651
3656
Midazolamum
Midazolamum
Midazolamum
Midazolamum
Pentobarbital sodu
Injection
Solution for injection
Solution for injection
Solution for injection
Solution
5 mg/1 ml
1 mg/ml
5 mg/ml
5 mg/ml
for veterinary
use
Egis Pharmaceuticals Ltd.
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
Alfasan International
31/12/06
31/05/04
31/05/04
30/06/07
31/12/08
Melissae folium extractum siccum + Valerianae radix extractum
siccum
Dorzolamidum
Epsiprantel, Pyrantelu
embonian
Epsiprantel, Pyrantelu
embonian
Doxazosinum
Doxazosinum
Doxazosinum
Cabergolinum
Doxycyclinum
Vaccinum poliomyelitidis vivum
Film-coated tablets
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
17/01/07
Merck Sharp & Dohme B.V.
Pfizer
31/12/08
20/06/05
Pfizer
20/06/05
Biochemie GmbH
Biochemie GmbH
Biochemie GmbH
Pharmacia & Upjohn S.p.A (Milano)
Biochemie GmbH - Kundl
Aventis Pasteur S.A.
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/04/05
30/06/07
31/12/08
Aventis Pasteur S.A.
31/12/08
Cipla Ltd.
Cipla Ltd.
Cipla Ltd.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Biovena Pharma Sp z o.o.
31/12/08
31/12/08
31/12/08
23/11/05
23/11/05
23/11/05
30/04/05
3629 Domosedan
3641
3642
3643
3644
Doppelherz Energovital-Tonik
Doppelherz Selevit
Doppelherz Vital Kapseln
Dopram V
Dormicum
Dormicum
Dormicum
Dormicum
Dorminal 20% pro. inj.
3657 Dormiplant
3658 Dorzopt
3659 Dosalid 1200
3660 Dosalid 300
3661
3662
3663
3664
3665
3666
Dosano
Dosano
Dosano
Dostinex
Dotur
Doustna Szczepionka Przeciw Poliomyelitis
Solution
Eye drops
Tablet
Tablet
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
Capsules
Oral suspension
3667 Doustna Szczepionka Przeciw Poliomyelitis
Vaccinum poliomyeliti- Oral suspension
dis vivum
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
Doxazosinum
Doxazosinum
Doxazosinum
Doxazosinum
Doxazosinum
Doxazosinum
Doxazosinum
Doxacard 1
Doxacard 2
Doxacard 4
Doxanorm
Doxanorm
Doxanorm
Doxar
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
20 mg/ml
for veterinary
use
for veterinary
use
1 mg
2 mg
4 mg
0,5 mg
100 mg
szczepionka
10 – dawkowa
szczepionka
20 – dawkowa
1 mg
2 mg
4 mg
1 mg
2 mg
4 mg
2 mg
Orion Corporation
16/02/05
Orion Corporation
31/12/08
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
ratiopharm GmbH
Solvay Pharmaceuticals GmbH
31/12/08
30/04/04
31/07/04
Solvay Pharmaceuticals
31/12/08
30/11/05
30/11/05
30/11/05
30/06/04
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/04/04
31/08/04
30/04/04
31/12/08
25/04/04
25/04/04
31/12/06
1191
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3675 Doxar
Doxazosinum
Tablets
4 mg
Biovena Pharma Sp z o.o.
30/04/05
3676 Doxar
Doxazosinum
Tablets
1 mg
Biovena Pharma Sp z o.o.
30/04/05
3677 Doxaratio 1
Doxazosinum
Tablets
1 mg
ratiopharm GmbH
30/06/05
3678 Doxaratio 2
Doxazosinum
Tablets
2 mg
ratiopharm GmbH
30/06/05
3679 Doxaratio 4
Doxazosinum
Tablets
4 mg
ratiopharm GmbH
30/06/05
3680 Doxaratio Xl
Doxazosinum
Prolonged release tablets 4 mg
ratiopharm GmbH
31/12/08
3681 Doxazosin
Doxazosinum
Tablets
2 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
3682 Doxazosin
Doxazosinum
Tablets
1 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
3683 Doxazosin
Doxazosinum
Tablets
4 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
3684 Doxazosini
Doxazosinum
Tablets
1 mg; 2 mg;
4 mg; 8 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
3685 Doxepin
Doxepinum
Capsules
10 mg
Aflofarm
30/10/05
3686 Doxepin
Doxepinum
Capsules
25 mg
Aflofarm
30/10/05
3687 Doxepin
Doxepinum
Capsules
10 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/10/05
ne S.A.
3688 Doxepin
Doxepinum
Capsules
25 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/10/05
ne S.A.
3689 Doxepin
Doxepinum
Solution for injection
25 mg/ml
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/10/05
ne S.A.
3690 Doxepin 10
Doxepinum
Capsules
10 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 28/02/06
POLFA S.A.
3691 Doxepin 25
Doxepinum
Capsules
25 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 28/02/06
POLFA S.A.
3692 Doxium
Calcii dobesilas
Tablets
250 mg
OM Pharma (dawniej Laboratories
OM)
31/07/04
3694 Doxolem
Doxorubicinum
Lyophilisate and
solvent for solution
for injection
10 mg
Lemery SA de C.V.
12/10/05
3693 Doxolem
Doxorubicinum
Lyophilisate for solution 50 mg
for injection
Lemery SA de C.V.
31/12/04
3695 Doxolem
Doxorubicinum
Powder for solution for
intravenous injection
or for slow intraartey
infusion or for intrabladder use
10 mg
Medicom International s.r.o.
31/12/04
3696 Doxolem
Doxorubicinum
Powder for solution for
intravenous injection
or for slow intraartey
infusion or for intrabladder use
50 mg
Medicom International s.r.o.
31/12/04
3697 Doxorubicin
Doxorubicinum
Lyophilisate for solution 10 mg i 50 mg PLIVA Kraków Zakłady Farmaceufor injection
tyczne S.A.
31/12/08
3698 Doxorubicin - Teva
Doxorubicinum
Injection
10 mg/viol
ABIC For Teva Ltd.
31/12/08
3699 Doxorubicin - Teva
Doxorubicinum
Injection
50 mg/viol
ABIC For Teva Ltd.
31/12/08
3700 Doxorubicin-Ebewe, DoxorubicinKnoll
Doxorubicinum
Solution for intravenous, intraarterial and
intrabladder infusion
2 mg/ml
EBEWE Arzneimittel GmbH
31/08/04
3701 Doxy 150
Doxycyclinum
Powder
for veterinary Vetimex Animal Health B.V.
use
15/10/04
3702 Doxycyclin - Stada 100
Doxycyclinum
Tablets
100 mg
STADApharm GmbH
31/12/08
3703 Doxycyclin - Stada 200
Doxycyclinum
Tablets
200 mg
STADApharm GmbH
31/12/08
3704 Doxycycline 50%
Doxycyclinum
Powder
for veterinary Dopharmna International B.V.
use
9/02/06
3705 Doxycyclinuinum wet. Proszek 20% Doxycyclinum
Powder
for veterinary Tarchomińskie Zakłady Farmaceuuse
tyczne “Polfa”
31/12/08
3707 Doxycyclinum
Doxycyclinum
Capsuels, hard
100 mg
Farma Projekt Sp. z o.o.
29/08/07
3706 Doxycyclinum
Doxycyclinum
Capsules
100 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
3708 Doxycyclinum
Doxycyclinum
Solution for intravenous 20 mg/ml
infusion
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
3709 Doxycyclinum 20%
Doxycyclinum
Powder
for veterinary Interbiowet Sp. z o.o.
use
14/06/05
3710 Doxyhyklan 40
Doxycyclinum
Powder
Lavet Pharmaceuticals Ltd.
23/10/06
3711 Doxymina 20%
Doxycyclinum
Powder
Doxycyclinum
Doxycyclinum
Tablets
Tablet
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego
ratiopharm GmbH
Vetoquinol S.A.
25/03/07
3712 Doxyratio M
3713 Doxyseptin 100
for veterinary
use
for veterinary
use
100 mg
for veterinary
use
1192
21/06/06
2/01/06
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
3714 Doxyseptin 300
Doxycyclinum
Tablet
3715 Doxyval 20%
Doxycyclinum
Powder
3716 Doxyveto 50S
Doxycyclinum
Powder
3717 Doxyvit 100 soluble powder
Chlorowodorek doksy- Powder
cykliny
Capsules
3718 Dr theiss coenzym Q10 mit vitamin E
3719 Dr theiss schwedenbitter
3720 Dr Fischer’s Bioplus Vitaltonicum
Preparat ziołowy
Oral solution
3721 Dr Fischer’s Kinder Bioplus Aktiv- Preparat ziołowy
tonicum
3722 Dr Reckeweg Cineraria Maritima
krople do oczu
3723 Dr Reckeweg Pulsatilla compositum
krople do nosa
3724 Dr Reckeweg R1
3725 Dr Reckeweg R10
3726 Dr Reckeweg R11
3727 Dr Reckeweg R12
3728 Dr Reckeweg R13
3729 Dr Reckeweg R14
3730 Dr Reckeweg R16
3731 Dr Reckeweg R17
3732 Dr Reckeweg R18
3733 Dr Reckeweg R19
3734 Dr Reckeweg R2
3735 Dr Reckeweg R20
3736 Dr Reckeweg R21
3737 Dr Reckeweg R22
3738 Dr Reckeweg R23
3739 Dr Reckeweg R24
3740 Dr Reckeweg R25
3741 Dr Reckeweg R26
3742 Dr Reckeweg R27
3743 Dr Reckeweg R28
3744 Dr Reckeweg R29
3745 Dr Reckeweg R3
3746 Dr Reckeweg R31
3747 Dr Reckeweg R32
3748 Dr Reckeweg R33
3749 Dr Reckeweg R34
Oral solution
Eiropas Savienības dokumenti
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
15 mg +
13 mg
Vetoquinol S.A.
2/01/06
Sogeval Laboratories
12/03/06
V.M.D. N.V./S.A.
2/01/06
Ceva Sante Animale
31/12/08
NATURWAREN OHG, Niemcy
31/12/08
Natur Produkt Sp. z o.o.
Pharmonta; Chem.-Pharm. Laboratories Mag. pharm. Dr. Gernot Fischer
Pharmonta; Chem.-Pharm. Laboratories Mag. pharm. Dr. Gernot Fischer
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
31/12/08
31/07/04
31/07/04
19/12/06
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 19/12/06
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
3750 Dr Reckeweg R35
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3751 Dr Reckeweg R36
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3752 Dr Reckeweg R37
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3753 Dr Reckeweg R38
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3754 Dr Reckeweg R39
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3755 Dr Reckeweg R4
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Dr Reckeweg R40
Dr Reckeweg R41
Dr Reckeweg R42
Dr Reckeweg R43
Dr Reckeweg R44
Dr Reckeweg R45
Dr Reckeweg R46
Dr Reckeweg R47
Dr Reckeweg R48
Dr Reckeweg R49
Dr Reckeweg R5
Dr Reckeweg R50
Dr Reckeweg R51
Dr Reckeweg R52
Dr Reckeweg R53
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
1193
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3771 Dr Reckeweg R54
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3772 Dr Reckeweg R55
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3773 Dr Reckeweg R56
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3774 Dr Reckeweg R57
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3775 Dr Reckeweg R58
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3776 Dr Reckeweg R59
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3777 Dr Reckeweg R6
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3778 Dr Reckeweg R60
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3779 Dr Reckeweg R62
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3780 Dr Reckeweg R63
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3781 Dr Reckeweg R64
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3782 Dr Reckeweg R65
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3783 Dr Reckeweg R66
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3784 Dr Reckeweg R67
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3785 Dr Reckeweg R68
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3786 Dr Reckeweg R69
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3787 Dr Reckeweg R7
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3788 Dr Reckeweg R70
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3789 Dr Reckeweg R71
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3790 Dr Reckeweg R72
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3791 Dr Reckeweg R73
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3792 Dr Reckeweg R74
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3793 Dr Reckeweg R75
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3794 Dr Reckeweg R76
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3795 Dr Reckeweg R77
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3796 Dr Reckeweg R78
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3797 Dr Reckeweg R81
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3798 Dr Reckeweg R82
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg 31/12/07
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
Naturwaren OHG Dr Peter eiss
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/05/04
Topchem - Przemysłowo-Handlowa
Sp. z o.o.
Dr Reckeweg
31/12/08
Dr Reckeweg
Dr Reckeweg
30/10/05
30/10/05
Dr Reckeweg
Dr Reckeweg
Dr Reckeweg
Dr Reckeweg
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
Dr Reckeweg R83
Dr Reckeweg R84
Dr Reckeweg R85
Dr Reckeweg R86
Dr Reckeweg R87
Dr Reckeweg R88
Dr Reckeweg R89
Dr Reckeweg R9
Dr eiss Echinacea Kräuter Tropfen
3808 Dr Vibs Lotion
Preparat ziołowy
Oral solution
Preparat ziołowy
Coutanous liquid
3809 Dr Reckeweg R30 Atomare Beckeron
Maś
3810 Dr Reckeweg R61 Lumbagin Maś
3811 Dr Reckeweg R8 syrop przeciwkaszlowy - Jutussin
3812 Dr Reckeweg R91 krople
3813 Dr Reckeweg R92 krople
3814 Dr Reckeweg R93 krople
3815 Dr Reckeweg R94 Płyn do użytku
zewn.
3816 Dr Reckeweg R95 Płyn
3817 Dr Reckeweg Vita-C15 Płyn
3818 Dr Reckeweg Vita-C15 forte Płyn
3819 Driptane
Oxybutyninum
3820 Dristan
Oxymetazolum
Tablets
Nasal spray
3821 Droncit Inj.
Praziquantelum
Solution
3822 Droncit Tabl.
Praziquantelum
Tablet
3823 Drontal
Prazikwantel,
Tablet
Pyrantelu embonian
Febantel, Pyrantelu
Suspension
embonian
Prazikwantel, Pyrante- Tablet
lu embonian, Febantel
3824 Drontal junior
3825 Drontal Plus
1194
Dr Reckeweg
Dr Reckeweg
Dr Reckeweg
5 mg
Laboratoires Debat
15 mg
Wyeth - Lederle Pharma
GmbH
for veterinary Bayer AG
use
for veterinary Bayer
use
for veterinary Bayer AG
use
for veterinary Bayer
use
for veterinary Bayer
use
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
31/12/08
31/12/08
31/12/08
29/04/04
7/05/06
25/01/04
30/01/05
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
3826 Drontal Plus XL
prazikwantel, febantel, Tablets
embonian pyrantelu
for veterinary Bayer
use
31/12/08
3827 Droperidol
Droperidolum
2,5 mg/ml
Gedeon Richter Ltd.
31/05/04
3828 Droperteel
Solution for injection
Tablets
Heel GmbH
31/07/05
3829 Drosera complexe nr 64
Drops
Lehning Laboratoires
24/08/06
DAGOMED-Pharma Sp. zo.o.,
Warszawa
31/01/06
3830 Drosera-Dagomed 2 kaszel
3831 Drosera-Homaccord
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
3832 Drosera-Homaccord
Drops
Heel GmbH
31/12/07
Dolisos Laboratoires
31/12/08
Farmapol
31/12/08
3833 Drosetux syrop
3834 Drosol
Droserae herbae
extractum siccum
Syrup
3835 Droxa
Ibuprofenum + Droverinum
Capsules
200 mg +
20 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
3836 Droxef
Cefadroxilum
Tablets for oral suspension
1g
Hexal AG
24/05/06
3837 Drygen
Preparat radiodiagnos- Solution for intravenous
tyczny
injection
Nycomed Amershan Sorin S.R.L.
25/01/06
Wytwórnia Surowic i Szczepionek
Biomed - Kraków
31/08/05
3839 D-Szczepionka błonicza adsorbowa- Diphtheria toxoid
na na wodorotlenku glinu
Suspension for subcuta- nie mniej niż Wytwórnia Surowic i Szczepionek
neous injection
5 j.m. toksoi- Biomed - Kraków
du błoniczego
(0,5ml - 1
dawka)
31/08/05
3840 d-Szczepionka Przeciw Błonicy Adsorbowana
Diphtheria toxoid
Suspension for intramuscular injection
Chiron Behring GmbH & Co.
12/10/05
3841 DTaP Szczepionka SSI
Diphtheria-tetanuspertussis
Suspension for intramuscular injection
Statens Serum Institut
29/02/04
3842 DTaP-IPV Szczepionka SSI
Diphtheria-tetanusSuspension for intrapertussis + Poliomyeli- muscular injection
tis, trivalent, inactivated, whole virus
Statens Serum Institut
31/01/05
3838 D-Szczepionka błonicza adsorbowa- D- szczepionka błoniza Suspension for subcuta- nie mniej
na na wodorotlenku glinu
adsorbowana
neous injection
niż 30 j.m.
toksoidu
błoniczego
1 dawka
3843 DTP + Hib - szczepionka BłoniczoTężcowo-Krztuścowa adsorbowana,
do szczepienia przypominającego
Suspension
Wytwórnia Surowic i Szczepionek
BIOMED
31/12/08
3844 DTP + Hib - szczepionka Błoniczo-Tężcowo-Krztuścowa i rekombinowana szczepionka przeciw
Wizw B
Suspension
Wytwórnia Surowic i Szczepionek
BIOMED
31/12/08
3845 DTP + Hib - szczepionka BłoniczoTężcowo-Krztuścowa i szczepionka
przeciwko Hib
Lyophilisate and suspension
Wytwórnia Surowic i Szczepionek
BIOMED
31/12/08
3846 DTP-Szczepionka błoniczo-tężcowo- Diphteria toxoid +
krztuścowa adsorbowana
tetanus toxoid + pertussis
Suspension for subcuta- nie mniej
neous injection
niż 40 j.m.
toksoidu
tężcowego, nie
mniej niż 30
j.m. toksoidu
błoniczego
i 4-12 j.m.
zawiesiny
Bordatella
pertussis
(0,5 ml 1 dawka)
Suspension for subcuta- nie mniej niż
neous injection
30j.m. toksoidu błoniczego
i nie mniej niż
40 j.m. toksoidu tężcowego
(0,5 ml 1 dawka)
Suspension for subcuta- nie mniej niż
neous injection
30 j.m. toksoidu błonicego i
nie mniej niż
40 j.m. toksoidu tężcowego
(10 ml 20 dawek)
Tablets
Wytwórnia Surowic i Szczepionek
Biomed - Kraków
31/08/05
Wytwórnia Surowic i Szczepionek
Biomed - Kraków
30/04/05
Wytwórnia Surowic i Szczepionek
Biomed - Kraków
31/08/05
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/01/05
Tablets
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/01/05
3847 DT-Szczepionka błoniczo-tężcowa
adsorbowana
Diphtheria toxoid +
tetanus toxoid
3848 DT-Szczepionka błoniczo-tężcowa
adsorbowana
Diphtheria toxoid +
tetnus toxoid
3849 Duellin 100/10
Carbidopum + Levodopum
Carbidopum + Levodopum
3850 Duellin 100/25
1195
Eiropas Savienības dokumenti
3851 Duellin 250/25
ES 15. burtnīca
Carbidopum + Levodopum
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Tablets
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/01/05
3852 Dulcamara-Homaccord
Amp.
Heel GmbH
31/12/08
3853 Dulcamara-Homaccord
Drops
Heel GmbH
31/12/08
Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutycznej
HASCO-LEK
31/12/08
3854 Dulcolax
Docusatum
3855 Dultavax
Vaccinum diphtheriae Suspension for injection 0,5 ml
Aventis Pasteur S.A.
et tetani adsorbatum,
(szCZpionka
Vaccinum
1 – dawkowa)
poliomyelitidis
inactivatum
31/12/08
3856 Duo
Famotidinum +
Buccal tablets
Calcii carbonas +
Magnesii hydroxydum
preparat
złożony
US Pharmacia
31/12/08
3857 Duo
Famotidinum +
Film-coated tablets
Calcii carbonas +
Magnesii hydroxydum
preparat
złożony
US Pharmacia
31/12/08
3858 Duoband Duży Pies
Diazinon
Collar
for veterinary Francodex
use
31/12/08
3859 Duoband Kot
Diazinon
Collar
for veterinary Francodex S.A.
use
21/02/05
3860 Duoband Pies
Diazinon
Collar
for veterinary Francodex
use
31/12/08
3861 Duocycline 10
Oxytetracyclinum
Solution
for veterinary Univet
use
10/06/04
3862 Duodenoheel
Capsules, so
50 mg
Tablets
Heel GmbH
31/12/07
Merck Sharp & Dohme B.V.
31/12/08
Stiefel Laboratories Ltd.
31/12/08
1g
Yamanouchi Europe B.V.
30/04/04
125 mg
Yamanouchi Europe B.V.
30/04/04
Tablets
250 mg
Yamanouchi Europe B.V.
30/04/04
Amoxicillinum
Tablets
375 mg
Yamanouchi Europe B.V.
31/01/05
3869 Duomox
Amoxicillinum
Tablets
500 mg
Yamanouchi Europe B.V.
30/04/04
3870 Duomox
Amoxicillinum
Tablets
750 mg
Yamanouchi Europe B.V.
31/01/05
3871 Duo-Septol 120
Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum
Tablets
120 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
30/10/05
3872 Duo-Septol 480
Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum
Tablets
480 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
30/10/05
Krka d.d., Novo mesto
2/11/05
3863 Duodrop
Dorzolamidum +
Timololum
Eye drops
3864 Duofilm
Acidum lacticum +
Acidum salicylicum
Liquid
3865 Duomox
Amoxicillinum
Tablets
3866 Duomox
Amoxicillinum
Tablets
3867 Duomox
Amoxicillinum
3868 Duomox
3873 Duovit
(20 mg +
5 mg)/ml
Film-coated tablets
3874 Duowin Contact
Permetryna, Piryprok- Solution
syfen
for veterinary Virbac S.A.
use
2/01/06
3875 Duowin Spray
Permetryna, Piryprok- Solution
syfen
for veterinary Virbac S.A.
use
2/01/06
3876 Duphalac
Lactulosum
Syrup
667 mg/ml
Solvay Pharmaceuticals B.V.
30/09/04
3877 Duphalac Dry
Lactulosum
Powder
Solvay Pharmaceuticals B.V.
30/04/04
3878 Duphalyte
Preparat zawierający
elektrolity, witaminy,
aminokwasy
i dekstrozę.
Solution
for veterinary Fort Dodge
use
28/02/05
3879
Dydrogesteronum
Tablets
10 mg
Solvay Pharmaceuticals B.V.
30/04/04
3880 Duphaston
Dydrogesteronum
Film-coated tablets
10 mg
Solvay Pharmaceuticals B.V.
3881 Duplocillin
Benzylpenicillinum
procainicum +
Benzathini
benzatylpenicillinum
Suspension
for veterinary Intervet
use
21/05/04
3882 Duracef
Cefadroxilum
Capsules
500 mg
Bristol-Myers Squibb S.p.A., Latina
30/04/04
3883 Duracef
Cefadroxilum
Powder for oral suspension
125 mg/5ml
Bristol-Myers Squibb S.p.A., Latina
30/04/04
3884 Duracef
Cefadroxilum
Powder for oral suspension
250 mg/5ml
Bristol-Myers Squibb S.p.A., Latina
30/04/04
3885 Duracef
Cefadroxilum
Powder for oral suspension
500 mg/5ml
Bristol-Myers Squibb S.p.A., Latina
30/04/04
3886 Duracef
Cefadroxilum
Tablets
1g
Bristol-Myers Squibb S.p.A., Latina
30/04/04
3887 Duracef
Cefadroxilum
Soluble tablets
1g
Bristol-Myers Squibb S.p.A., Latina
31/12/08
3888 Duramune CvK
Szczepionka
przeciw zakażeniom
koronawirusowym
psów
Liquid
for veterinary Fort Dodge
use
1196
8/02/06
11/03/04
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
3889 Duramune Max 10
Szczepionka dla psów Lyophilisate + solvent
przeciwko nosówce,
zakaźnemu zapaleniu
wątroby, zakażeniu
dróg oddechowych
wywołanym przez adenowirus typ2 i wirus
parainluenzy oraz zakażeniom wywołanym
przez koronawirus i
parwowirus oraz leptospirozie wywołanej
przez L. Canicola, L.
Icterohaemorrhagiae,
L. Grippotyphosa i L.
Pomona
for veterinary Fort Dodge
use
31/12/08
3890 Duramune Max 5
Szczepionka dla psów Lyophilisate
przeciwko nosówce,
zakaźnemu zapaleniu
wątroby, zakażeniu
dróg oddechowych
wywołanym przez adenowirus typ2 i wirus
parainluenzy oraz zakażeniom wywołanym
przez parwowirus
for veterinary Fort Dodge
use
31/12/08
3891 Duramune Max 6
Szczepionka dla psów Lyophilisate + solvent
przeciwko nosówce,
zakaźnemu zapaleniu
wątroby, zakażeniu
dróg oddechowych
wywołanym przez
adenowirus typ2 i wirus parainluenzy oraz
zakażeniom wywołanym przez koronawirus
i parwowirus
for veterinary Fort Dodge
use
31/12/08
3892 Duramune Max 9
Szczepionka dla psów Lyophilisate + solvent
przeciwko nosówce,
zakaźnemu zapaleniu
wątroby, zakażeniu
dróg oddechowych
wywołanym przez adenowirus typ2 i wirus
parainluenzy oraz zakażeniom wywołanym
przez parwowirus oraz
leptospirozie wywołanej przez L. Canicola,
L. Icterohaemorrhagiae, L. Grippotyphosa
i L. Pomona
for veterinary Fort Dodge
use
31/12/08
3893 Duramune Puppyshot 5
Szczepionka przeciw
nosówce, zakażeniom
adenowirusowym,
zakaźnemu zapaleniu
wątroby, parainfluenzie i parwowirusowej
chorobie psów
Liquid + lyophilisate
for veterinary Fort Dodge
use
29/09/05
3894 Duramune Puppyshot 6
Szczepionka przeciw
nosówce, zakażeniom
adenowirusowym,
koronawirusowym,
zakaźnemu zapaleniu
wątroby, parainfluenzie i parwowirusowej
chorobie psów
Liquid + lyophilisate
for veterinary Fort Dodge
use
11/03/04
3895 Duramune Puppyshot 7
Szczepionka przeciw
nosówce, zakażeniom
adenowirusowym,
zakaźnemu zapaleniu
wątroby, parainfluenzie i parwowirusowej
chorobie psów oraz
leptospirozie
Liquid + lyophilisate
for veterinary Fort Dodge
use
29/09/05
3896 Duramune Puppyshot 8
Szczepionka przeciw
Liquid + lyophilisate
nosówce, zakażeniom
wywołanym przez
adenowirus typ 2,
zakażeniom koronawirusowym, zakaźnemu
zapaleniu wątroby,
parainfluenzie i
parwowirusowej chorobie
psów oraz leptospirozie
for veterinary Fort Dodge
use
20/07/05
1197
Eiropas Savienības dokumenti
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
Duraphat
Durogesic
Durogesic
Durogesic
Durogesic
Duspatalin
Duspatalin
Duspatalin retard
ES 15. burtnīca
Natrii fluoridum
Fentanylum
Fentanylum
Fentanylum
Fentanylum
Mebeverinum
Mebeverinum
Mebeverinum
3905 Dygeston
Dydrogesteronum
3906 Dynabac
3907 Dynamutilin 20% Inj.
3911 Dynastat
Dirithromycinum
Tiamuliny wodorofumaran
Tiamuliny wodorofumaran
Parecoxibum
3912 Dynastat
Parecoxibum
3909 Dynastat
Parecoxibum
3910 Dynastat
Parecoxibum
3908 Dynamutilin 45%
3913 Dyspepsin(pancreosol- poprzednia
nazwa)
3914 Dysport
Suspension
Transdermal pach
Transdermal pach
Transdermal pach
Transdermal pach
Film-coated tablets
Suspension
Prolonged release capsules
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Solution
Powder
Powder and solvent for
solution for injection
Powder and solvent for
solution for injection
Powder for solution for
injection
Powder for solution for
injection
Oral solution
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
100 mcg/h
25 mcg/h
50 mcg/h
75 mcg/h
135 mg
10 mg/ml
200 mg
Colgate Palmolive GmbH
Janssen Pharmaceutica N.V.
Janssen Pharmaceutica N.V.
Janssen Pharmaceutica N.V.
Janssen Pharmaceutica N.V.
Solvay Pharmaceuticals B.V.
Solvay Pharmaceuticals B.V.
Solvay Pharmaceuticals B.V.
10 mg
31/12/07
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
25/07/05
31/05/04
31/12/07
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
250 mg
Lilly S.A.
for veterinary Novartis Produkte Inc.
use
for veterinary Novartis Animal Health Inc.
use
20 mg
Pharmacia Europe EEIG
31/12/08
40 mg
Pharmacia Europe EEIG
31/12/08
20 mg
Pharmacia Europe EEIG
31/12/08
40 mg
Pharmacia Europe EEIG
31/12/08
31/12/08
15/10/04
31/01/05
31/12/08
Krakowskie Zakłady Zielarskie “HER- 31/12/08
BAPOL” S.A.
Botulinum toxin typ A Lyophilisate for solution 500 j.m.
for subcutaneous or intramuscular injection
Ipsen Ltd.
30/09/07
3915 Dziegcie sosnowy
A.C.E.F., Włochy
31/12/08
3916 Dziegieć sosnow
Pharma Cosmetic, Kraków
14/02/05
3917 Dzień I Noc - na przeziębienie i
kaszel
dzień: Paracetamolum + Film-coated tablets
Pseudoephedrinum +
Dextromethorphanum,
noc: Paracetamolum +
Pseudoephedrinum +
Dextromethorphanum +
Chlorphetaminum
dzień:
Zakłady Farmaceutyczne
500 mg +
POLPHARMA S.A.
30 mg+
15 mg,
noc: 500 mg +
30 mg +
15 mg +2 mg
31/12/08
3918 Dzień I Noc - na przeziębienie, gorączkę i katar
dzień: Paracetamolum + Film-coated tablets
Pseudoephedrinum,
noc: Paracetamolum +
Pseudoephedrinum +
Chlorphetaminum
dzień:
Zakłady Farmaceutyczne
500 mg +
POLPHARMA S.A.
30 mg,
noc: 500 mg +
30 mg + 2 mg
31/12/08
3919 E – Z – CAT
Barii sulfas
Oral suspension
E – Z – EM Inc.
31/12/08
3920 E – Z – HD
Barii sulfas
Powder
E – Z – EM Inc.
31/12/08
3921 E 45
Lanolinum anhydCream
ricum + Paraffinum
liquidum + Paraffinum
solidum
Boots Healthcare International
31/08/05
3922 EANOX 10 mg
Zolpidemum
Film-coated tablets
10 mg
Desitin Arzneimittel GmbH
31/12/08
3923 EANOX 5 mg
Zolpidemum
Film-coated tablets
5 mg
Desitin Arzneimittel GmbH
31/12/08
3924 Ebrantil 25
Urapidilum
Solution for injection
5 mg/ml
Altana Pharma AG
30/06/04
Biocur Arzneimittel GmbH
31/12/08
3925 Echan
Liquid
3926 Echimax
Echinaceae purpureae
herba succus
Oral solution
747 mg/ml
ratiopharm GmbH
31/01/05
3927 Echimax
Echinaceae purpureae
herba succus
Tablets
100 mg
ratiopharm GmbH
24/08/05
WALA-Heilmittel GmbH
Lehning Laboratoires
Heel GmbH
Heel GmbH
Dr eiss Naturwaren GmbH
31/08/05
31/12/08
31/12/07
31/12/07
31/12/08
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
1198
Echinacea comp. Płyn w atomizerze
Echinacea Complexe Nr 40
Echinacea Compositum Forte SN
Echinacea Compositum SN
Echinacea extra
Echinaceae purpureae
succus siccum
Echinacea Quarz comp.
Echinacea ratiopharm
Echinaceae angustifolia
radix extractum siccum
Echinacea ratiopharm
Echinaceae angustifolia
radix extractum siccum
ECHINACEA/ARGENTUM ampułki
ECHINACEA/ARGENTUM granulki
Drops
Amp.
Amp.
Oral drops, solution
Eye drops
Oral drops, solution
0,5 ml
100,5 mg/ml
WALA-Heilmittel GmbH
ratiopharm GmbH
24/05/07
29/02/04
Tablets
8 mg
ratiopharm GmbH
29/02/04
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
WALA-Heilmittel GmbH
10/03/05
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3938 Echinacea/Viscum comp.
3939 Echinacin
3940 Echinacin
3941 Echinacin
3942 Echinaforce®
3944 Echinapur
3943 Echinapur
ES 15. burtnīca
Echinaceae purpureae
herbae succus
Echinaceae purpureae
herbae succus
Echinaceae purpureae
herbae succus
Echinaceae purpureae
herbae et radix extractum spissum
Echinaceae purpureae
herba extractum
Echinaceae purpureae
herba extractum
3945 Echinaratio
3946 Echinasal
3947 Echinatab
3948 Echinrba
Eiropas Savienības dokumenti
Gel
Syrup
WALA-Heilmittel GmbH
MADAUS AG
24/05/07
31/12/08
Lozenge
MADAUS AG
31/12/08
Oral solution
MADAUS AG
31/12/08
Tablets
5,89 mg +
0,31 mg
Bioforce AG
31/12/08
Film-coated tablets
100 mg
31/08/05
Ointment
50 mg/g
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
ratiopharm GmbH
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
Medana Pharma TERPOL Group S.A.
Syrup
Echinaceae angustifoliae radix extractum
siccum
Echinaceae purpureae herba extractum
siccum
iwermektyna
Film-coated tablets
150 mg
Tablets
100 mg
31/08/05
31/12/08
4/12/05
31/12/08
3950 Ecomer
3951 Econor 1% premix
Omega-3-trójglicerydy Capsules
Walnemuliny chloPremix
rowodorek
Innowacyjno Wdrożeniowe Laborato- 31/12/08
rium Farmaceutyczne LABOFARM,
Starogard Gdański
for veterinary Eco Animal Health Ltd.
31/12/08
use
250 mg
Exposan AB
30/04/04
for veterinary Novartis Animal Health Austra
27/06/05
use
GmbH
3952 Econor 10% premix
Walnemuliny chlorowodorek
Premix
for veterinary Novartis Animal Health Austra
use
GmbH
30/06/05
3953 Econor 50% premix
Walnemuliny chlorowodorek
Premix
for veterinary Novartis Animal Health Austra
use
GmbH
27/06/05
3954 Eczekan
Deksametazon, Nikotynamid, Pirydoksyny
chlorowodorek, DLmetionina
Medicated candy
for veterinary Ceva Sante Animale
use
30/06/04
3955 Edex 10
Alprostadilum
Powder for urethral
injection
10 mcg
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
3956 Edex 20
Alprostadilum
Powder for urethral
injection
20 mcg
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
3957 Edex 5
Alprostadilum
Powder for urethral
injection
5 mcg
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
3958 Edicin
Vancomycinum
Powder for solution for
intravenous injection
500 mg
Lek Pharmaceuticals d.d.
31/03/07
3959 Edicin
Vancomycinum
Powder for solution for
intravenous injection
1g
Lek Pharmaceuticals d.d.
31/03/07
3960 Ednyt
Enalaprili maleas
Tablets
10 mg
Gedeon Richter Ltd.
31/12/07
3961 Ednyt
Enalaprili maleas
Tablets
2,5 mg
Gedeon Richter Ltd.
31/12/07
3962 Ednyt
Enalaprili maleas
Tablets
20 mg
Gedeon Richter Ltd.
31/12/07
3963 Ednyt
Enalaprili maleas
Tablets
5 mg
Gedeon Richter Ltd.
31/12/07
3964 Edronax
Reboxetinum
Tablets
4 mg
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
12/10/05
3965 Efamast
3966 Efectin
Venlafaxinum
Capsules
Tablets
37,5 mg
31/12/08
31/12/07
3967 Efectin
Venlafaxinum
Tablets
50 mg
3968 Efectin
Venlafaxinum
Tablets
75 mg
3969 Efectin ER 150
Venlafaxinum
150 mg
3970 Efectin Er 37,5
3971 Efectin ER 75
Venlafaxinum
Venlafaxinum
Prolonged release capsules
Capsules
Prolonged release capsules
Scotia Pharmaceuticals Limited
Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
Wyeth-Lederle GmbH
37,5 mg
75 mg
Wyeth - Lederle Pharma GmbH
Wyeth-Lederle GmbH
31/12/08
30/06/05
Film-coated tablets
25 mcg
Caesar & Loretz GmbH Caelo
Farm-Impex s.j., Gliwice
Pharma Cosmetic, Kraków
Pharma Zentrale
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
Hexal AG
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/05/04
Film-coated tablets
50 mcg
Hexal AG
31/05/04
3949 Ecomectin 1%
3972
3973
3974
3975
3976
3977
Efedryny chlorowodorek
Efedryny chlorowodorek
Efedryny chlorowodorek
Efedryny chlorowodorek
Efedryny chlorowodorek
Eferox 25
3978 Eferox 50
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Solution
31/12/07
31/12/07
30/06/05
1199
Eiropas Savienības dokumenti
3979 Eferox 75
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Paracetamolum
Paracetamolum
Paracetamolum
Paracetamolum
Film-coated tablets
75 mcg
Hexal AG
31/05/04
Film-coated tablets
100 mcg
Hexal AG
31/05/04
Tablets
100 mcg
Hexal AG
31/05/04
Film-coated tablets
125 mcg
Hexal AG
31/05/04
Tablets
125 mcg
Hexal AG
31/05/04
Film-coated tablets
150 mcg
Hexal AG
31/05/04
Tablets
150 mcg
Hexal AG
31/05/04
Tablets
25 mcg
Hexal AG
31/12/08
Tablets
50 mcg
Hexal AG
31/12/08
Tablets
75 mcg
Hexal AG
31/12/08
Effervescent tablets
Oral solution
Suppository
Suppository
500 mg
30 mg/ml
150 mg
300 mg
UPSA Laboratoires
UPSA Laboratoires Agen
UPSA Laboratoires Agen
UPSA Laboratoires Agen
31/03/04
24/06/04
30/06/04
30/06/04
3991 Efferalgan
Paracetamolum
Suppository
600 mg
UPSA Laboratoires Agen
30/04/04
3992 Efferalgan
Paracetamolum
Suppository
80 mg
UPSA Laboratoires Agen
31/07/04
3994 Efferalgan
Paracetamolum
Tablets
500 mg
UPSA Laboratoires Agen
31/03/04
3996 Efferalgan Codeine
Codeinum + Paraceta- Effervescent tablets
molum
UPSA Laboratoires Agen
13/08/06
3997 Efferalgan Forte
Paracetamolum
Effervescent tablets
1000 mg
Laboratoires UPSA
26/09/07
3998 Efferalgan Ssabletki
Paracetamolum
Buccal tablets
500 mg
Laboratoires UPSA
31/12/08
3999 Efferalgan Vitamin C
Acidum ascorbicum
(vit C) + Paracetamolum
Effervescent tablets
UPSA Laboratoires Agen
31/01/05
4000 Effervit calcium
Calcii lactogluconas +
Acidum ascorbicum
Effervescent powder
(200 mg Ca + Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowi240 mg
cach
Vit C)/4g
31/01/06
4001 Effortil
Etilefrinum
Oral drops
7,5 mg/g
Boehringer Ingelheim International
GmbH
31/05/04
4002 Effortil
Etilefrinum
Tablets
5 mg
Boehringer Ingelheim International
GmbH
31/05/04
4003 Effox 10
Isosorbidi mononitras
Tablets
10 mg
Schwarz Pharma AG
29/06/05
4004 Effox 10
Isosorbidi mononitras
Tablets
10 mg
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
28/08/05
4005 Effox 20
Isosorbidi mononitras
Tablets
20 mg
Schwarz Pharma AG
30/04/04
4006 Effox 20
Isosorbidi mononitras
Tablets
20 mg
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
28/08/05
4007 Effox 40
Isosorbidi mononitras
Tablets
40 mg
Schwarz Pharma AG
30/04/04
4008 Effox 40
Isosorbidi mononitras
Tablets
40 mg
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
28/08/05
4009 Effox long
Isosorbidi mononitras
Prolonged release capsules
50 mg
Schwarz Pharma AG
30/04/04
4010 Effox long
Isosorbidi mononitras
Prolonged release tablets 50 mg
Schwarz Pharma AG
29/06/05
4011 Effox long 50
4012 Effox long 75
Isosorbidi mononitras
Isosorbidi mononitras
Prolonged release tablets 50 mg
Prolonged release tablets 75 mg
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
28/08/05
30/06/06
4013 Effydral
for veterinary Fort Dodge
use
19/12/06
5 mg/ml
Krka d.d., Novo mesto
30/04/04
4015 Efrinol 1%
Sodu chlorekPotasu
Effervescent tablet
chlorekSodu wodorotlenekBezwodny kwas
cytrynowyJednowodna
lakotzaGlicyna
Metronidazolum
Solution for intravenous
infusion
Ephedrinum
Nasal drops, solution
10 mg/g
30/06/05
4016 Efrinol 2%
Ephedrinum
Nasal drops, solution
20 mg/g
4017
4018
4019
4020
4021
Fluorouracilum
Metoprololi tartas
Metoprololi tartas
Metoprololi tartas
Metoprololum
Ointment
Tablets
Tablets
Tablets
Film-coated, prolonged
release tablets
50 mg/g
100 mg
25 mg
50 mg
50 mg
Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe s.c. Paterek
Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe s.c. Paterek
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Egis Pharmaceuticals Ltd.
Egis Pharmaceuticals Ltd.
Egis Pharmaceuticals Ltd.
Egis Pharmaceuticals Ltd.
3980 Eferox 100
3981 Eferox 100
3982 Eferox 125
3983 Eferox 125
3984 Eferox 150
3985 Eferox 150
3986 Eferox 25
3987 Eferox 50
3988 Eferox 75
3995
3993
3989
3990
Efferalgan
Efferalgan
Efferalgan
Efferalgan
4014 Efloran
1200
Efudix
Egilok
Egilok
Egilok
Egilok R
30/06/05
31/01/05
14/02/07
14/02/07
14/02/07
31/12/08
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4022 Egilok R
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
4025 Eisendragees-ratiopharm
4026 Ekogal
Film-coated, prolonged 100 mg
release tablets
Oxytetracyclinum
Powder
for veterinary
use
Oxytetracyclinum
Solution
for veterinary
use
Ferrosi sulfas
Coated tablets
50 mg Fe++
Omega-3-trójglicerydy Capsules, so
300 mg
4027 Ekovit
Preparat złożony
Tablets
4028 Ektifo
Bromfenwinfos
Solution
4029 Elagan
4030 Elancoban 100 Premix
Monenzyna sodowa
Capsules
Premix
4023 Egocin 20% proszek
4024 Egocin LA
4031 Elatine
4032 Elektrolitowet
Metoprololum
31/12/08
31/12/05
Herbapol - Lublin S.A.
Phytopharm Klęka S.A.
27/09/06
31/12/08
Roche Consumer Health Ltd.
15/11/06
Novartis Pharma AG
31/12/08
Coated tablets
25 mg
4035 Elenium
Chlordiazepoxidum
Coated tablets
5 mg
4036 Eleuterosol
Eleuterococci radicis
extractum fluidum
Oral drops
350 mg
Film-coated tablets
10 mg/g
30/10/05
7/04/07
31/12/08
15/03/04
31/12/08
7/06/04
31/12/05
31/12/05
27/09/06
4040 Elidel®
Pimecrolimusum
4041 Elisol
Sód, potas, wapń,
Liquid
magnez, żelazo, miedź,
cynk, mangan, jod,
kobalt
4042 Elleste 40
Estradiolum
Transdermal pach
Ethical
31/12/08
4043 Elleste 80
Estradiolum
Transdermal pach
Ethical
31/12/08
4044 Elmetacin
Indometacinum
Spray
1%
Sankyo Pharma GmbH - München
31/12/08
Gel
12,5 mg
fluoru/g
GABA International AG
30/04/04
4045 Elmex
Cream
KRKA
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Herbapol Lublin S.A.
Chlordiazepoxidum
4039 Elevit Pronatal
31/12/08
10 mg
4034 Elenium
Capsules, hard
Capsules, hard
KRKA
30/01/05
30/10/05
4033 Elenium
Eleutherococci radix
pulv.
31/12/08
ratiopharm GmbH
Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno - Przetwórcze
Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowe, Przedsiębiorstwo
Farmaceutyków
for veterinary Biowet Puławy Sp. z o.o.
use
Klinge Pharma GmbH
for veterinary Elanco Animal Health
use
10 mg
Eli Lilly
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biouse
weterynaryjnego
Cisplatinum
Injection
Chlorek sodu, Chlorek Solution
potasu, Octan sodu,
Siarczan magnezu,
Glukoza
Chlordiazepoxidum
Coated tablets
4037 Eleuterosol
4038 Eleutonin
Egis Pharmaceuticals Ltd.
for veterinary Biowet Puławy
use
31/12/08
4046 Elobin
Ginkgo bilobae extr.
sicc., Eleutherococci
radix extr. sicc.
Tablets
48 mg +
59 mg
Wrocławskie Zakłady Zielarskie
HERBAPOL S.A.
31/12/08
4049 Elocom
Mometasonum
Coutanous liquid
1 mg/g
Schering-Plough Labo N.V.
30/01/05
4047 Elocom
Mometasonum
Cream
1 mg/g
Schering-Plough Labo N.V.
31/05/04
4048 Elocom
Mometasonum
Ointment
1 mg/g
Schering-Plough Labo N.V.
31/05/04
4050 Elosalic
Mometasoni furoas,
Acidum salicylicum
Ointment
Schering – Plough Central East S.A.
31/12/08
4051 Elosone
Mometasonum
Cream
1 mg/g
6/06/07
4052 Eltroxin
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Levothyroxinum natricum
Preparat radiodiagnostyczny
Tablets
100 mcg
Tablets
100 mcg
Tablets
50 mcg
Tablets
50 mcg
Blau Farma Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
Valerianae radix extractum siccum
Emedastinum
Ondansetronum
Ondansetronum
Ondansetronum
Ondansetronum
Capsuels, hard
300 mg
Biokra Pharma
30/06/04
Eye drops, solution
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Solution for injection
Solution for injection
0,5 mg/ml
4 mg
8 mg
2 mg/ml
4 mg/ml
Alcon Laboratoires UK Ltd.
Cipla Ltd.
Cipla Ltd.
Cipla Ltd.
Cipla Ltd.
31/05/05
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
4053 Eltroxin
4054 Eltroxin
4055 Eltroxin
4056 Eluat nadtechnecjanu sodowego
99
mTc otrzymany z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc
4057 Elvenal
4058
4059
4060
4061
4062
Emadine 0,05%
Emeset - 4
Emeset - 8
EMESET 2 ml
EMESET 4 ml
Solution for injection
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/05
1201
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4064 Emetron
Ondansetronum
Film-coated tablets
4 mg
Gedeon Richter Ltd.
11/10/06
4065 Emetron
Ondansetronum
Film-coated tablets
8 mg
Gedeon Richter Ltd.
11/10/06
4063 Emetron
Ondansetronum
Solution for injection
and intravenous infusion
2 mg/ml
Gedeon Richter Ltd.
11/10/06
4066 EMLA
Lidocainum + Prilocainum
Cream
(25 mg +
25 mg)/g
AstraZeneca AB
19/10/05
4067 EMLA
Lidocainum + Prilocainum
Pach
(25 mg +
25 mg)/g
AstraZeneca AB
31/12/08
4068 Emobina
Terbinafinum
Gel
10 mg / g
Wytwórnia Artykułów Farmaceutycz- 31/12/08
nych i Kosmetycznych EMO
4069 Emochol
Naproxenum
Gel
100 mg/g
EMO Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych doc. dr
hab. farm. Michał Oginski
7/03/07
4070 Emoclot D.I.
Coagulation factor VIII Lyophilisate and solvent 1000 j.m.
for solution for injection
and intravascular infusion
Instituto Sierovaccinogeno Italiana
- I.S.I. S.p.A.
30/04/05
4071 Emoclot D.I.
Coagulation factor VIII Lyophilisate and solvent 250 j.m.
for solution for injection
and intravascular infusion
Instituto Sierovaccinogeno Italiana
- I.S.I. S.p.A.
30/04/05
4072 Emoclot D.I.
Coagulation factor VIII Lyophilisate and solvent 500 j.m.
for solution for injection
and intravascular infusion
Instituto Sierovaccinogeno Italiana
- I.S.I. S.p.A.
30/04/05
4073 Emodiaz
Sulfadiazine silver w
stężeniu 10 mg/g
10 mg/g
EMO Wytwórnia Artykułów Farma- 31/12/08
ceutycznych i Kosmetycznych, Ksawerów k/Łodzi
4074 Emorect
Hippocastani extrac- Gel
tum spissum + Arnicae
tinctura
(40 mg +
15 mg)/g
EMO Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych doc. dr
hab. farm. Michał Oginski
4075 Emorect Forte
Hippocastanum extr,
Arnica extr, Chamomilla extr, Trannin,
Prilocainum
preparat
złożony
Wytwórnia Artykułów Farmaceutycz- 31/12/08
nych i Kosmetycznych “EMO”
4076 Emoton®
Vitex agni casti fructus Film-coated tablets
extractum siccum
20 mg
Tentan AG
4077 Emoxipin
Naproxenum
Gel
100 mg/g
Wytwórnia Artykułów Farmaceutycz- 31/12/08
nych i Kosmetycznych EMO
4078 Emser
Sól Emska
Inhalation solution
Simens & Co.
31/12/08
4079 Emser
Sól Emska
Nasal spray
Simens & Co.
31/12/08
4080 Emzok
Metoprololum
Film-coated, prolonged 50 mg
release tablets
IVAX - CR a.s.
31/12/08
4081 Emzok
Metoprololum
Film-coated, prolonged 100 mg
release tablets
IVAX - CR a.s.
31/12/08
4082 Emzok
Metoprololum
Film-coated, prolonged 200 mg
release tablets
IVAX - CR a.s.
31/12/08
4083 Enacard 1 mg
Enalaprilu maleinian
Tablet
for veterinary Merial SAS
use
31/12/08
4084 Enacard 10 mg
Enalaprilum
Tablet
for veterinary Merial SAS
use
31/12/08
4085 Enacard 2,5 mg
Enalaprilum
Tablet
for veterinary Merial SAS
use
31/12/08
4086 Enacard 20 mg
Enalaprilum
Tablet
for veterinary Merial SAS
use
31/12/08
4087 Enacard 5 mg
Enalaprilum
Tablet
for veterinary Merial SAS
use
31/12/08
4088 Enalapril
Enalaprili maleas
Tablets
10 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 31/12/08
POLFA S.A.
4089 Enalapril
Enalaprili maleas
Tablets
5 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 31/12/08
POLFA S.A.
4090 ENALAPRIL - Pane
Enalapilum
Tablets
5 mg
KRKA Polska Sp. z o.o.
31/12/08
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
Enalapilum
Enalapilum
Enalaprili maleas
Enalapilum
Enalaprilatum
Enalaprili maleas
Enalaprili maleas
Enalaprili maleas
Enalaprili maleas +
Hydrochlorothiazidum
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
Injection
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
10 mg
20 mg
2,5 mg
2,5 mg
1,25 mg/ml
10 mg
20 mg
5 mg
KRKA Polska Sp. z o.o.
KRKA Polska Sp. z o.o.
KRKA Polska Sp. z o.o.
KRKA d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
Krka d.d., Novo mesto
31/12/08
31/12/08
31/12/08
26/09/07
31/12/08
31/07/04
31/07/04
31/07/04
31/12/04
1202
ENALAPRIL - Pane
ENALAPRIL - Pane
Enalapril - pane
Enap
Enap
Enap
Enap
Enap
Enap H
Gel
Gel
23/03/05
31/12/08
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
4100 Enap HL
Enalaprili maleas +
Tablets
Hydrochlorothiazidum
4101 Enapress
Enalaprili maleas
Tablets
4102 Enapress
Enalaprili maleas
Tablets
4103 Enapress
Enalaprili maleas
4104 Enaratio 10
Eiropas Savienības dokumenti
Krka d.d., Novo mesto
7/03/07
10 mg
P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
31/12/08
20 mg
P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
31/12/08
Tablets
5 mg
P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
31/12/08
Enalaprili maleas
Tablets
10 mg
ratiopharm GmbH
5/07/06
4105 Enaratio 20
Enalaprili maleas
Tablets
20 mg
ratiopharm GmbH
5/07/06
4106 Enaratio 5
Enalaprili maleas
Tablets
5 mg
ratiopharm GmbH
5/07/06
4107 Enarenal
Enalapilum
Tablets
2,5 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
30/10/05
4108 Enarenal
Enalaprili maleas
Tablets
10 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
4109 Enarenal
Enalaprili maleas
Tablets
20 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
4110 Enarenal
Enalaprili maleas
Tablets
5 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
4111 Enatec 10
Enalaprili maleas
Tablets
10 mg
Mepha-Pharma AG
10/05/06
4112 Enatec 20
Enalaprili maleas
Tablets
20 mg
Mepha-Pharma AG
10/05/06
4113 Enatec 5
Enalaprili maleas
Tablets
5 mg
Mepha-Pharma AG
10/05/06
4114 Enazil 10
Enalapilum
Tablets
10 mg
PLIVA - Lachema a.s.
31/12/08
4115 Enazil 20
Enalapilum
Tablets
20 mg
PLIVA - Lachema a.s.
31/12/08
4116 Enazil 5
Enalapilum
Tablets
5 mg
PLIVA - Lachema a.s.
31/12/08
4117 Enbrel
Etanerceptum
Powder and solvent for
solution for injection
25 mg
Wyeth-Lederle GmbH
9/08/06
4118 Encefal-Vac
Żywa szczepionka dla
kur przeciw zakaźnemu zapaleniu mózgu
i rdzenia kręgowego
ptaków
Lyophilisate
for veterinary FATRO S.p.A.
use
19/02/06
4119 Encepur Adults
Encephalitis, tick borne Suspension for intraimmunoglobulin
muscular injection
1,5 mcg
FSME-virus
Chiron Behring GmbH & Co.
31/12/08
4120 Encepur K
Encephalitis, tick borne Suspension for intraimmunoglobulin
muscular injection
0,75 mg/
0,25 ml
Chiron Behring GmbH & Co.
21/03/07
4121 Encopirin
Acidum acetylsalicylicum
Film-coated, gastroresistant tablets
325 mg
Perrigo Company
31/03/07
4122 Encopirin Cardio
Acidum acetylsalicylicum
Film-coated, gastroresistant tablets
81 mg
Kato Laboratories Inc.
31/12/08
4123 Encopirin Cardio 81
Film-coated, gastroresistant tablets
Tablets
81 mg
Omega Rex s.c.
9/08/06
4124 Encortolon
Acidum acetylsalicylicum
Prednisolonum
4125 Encorton
Prednisonum
Tablets
4126 Encorton
Prednisonum
Tablets
4127 Encorton
Prednisonum
Tablets
4128 Encorton
Prednisonum
Tablets
4129 Endivac
4137 Endoparin
Szczepionka dla norek Suspension
przeciw zakaźnemu
zapaleniu jelit
Immunoglobulinum
Lyophilisate and solvent
humanum
for solution for intravenous infusion
Kompleks dekstranu i Solution
żelaza
Kompleks dekstranu i Solution
żelaza
Prazikwantel, Fenben- Tablet
dazol
Prazikwantel, Pyrante- Tablet
lu embonian, Oksantelu embonian
Prazikwantel, emboPaste
nian pyrantelu
Prazikwantel, pyrantel, Tablets
oksantel
Praziquantelum
Solution
4138 Endopril 10
4139 Endopril 20
Enalapilum
Enalapilum
4130 Endobulin
4131 Endofer
4132 Endofer 20
4133 Endopar PF
4134 Endopar Plus
4135 Endopar PP
4136 Endopar PPO
Tablets
Tablets
5 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
1 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
10 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
20 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
5 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
for veterinary United Vaccines Inc.
use
31/12/05
50 mg/ml
immunoglobuliny G
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
Baxter AG
31/03/04
Fatro
25/08/05
Fatro
25/08/05
HeinzHaupt
31/12/08
Bomac Lab.
31/12/08
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
10 mg
20 mg
Bomac
31/12/08
Bomac
31/12/08
aniMedica West
31/12/08
Polfarmex S.A.
Polfarmex S.A.
31/12/08
31/12/08
31/12/05
30/10/05
30/10/05
31/12/05
15/05/06
1203
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4140 Endopril 5
Enalapilum
Tablets
5 mg
Polfarmex S.A.
4141 Endosal
Dinatrii edetas
Liquid
150 mg/g
Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- 30/10/05
Przemysłowa
4142 Endotelon
Oligomery procyjanidowe
Film-coated, gastroresistant tablets
150 mg
Sanofi-Synthelabo France
31/03/07
4143 Endoxan - Asta
Cyclophosphamidum
Coated tablets
50 mg
Asta Medica AG
31/07/04
4145 Endoxan - Asta
Cyclophosphamidum
Powder for solution for
injection
200 mg
Asta Medica AG
31/07/04
4144 Endoxan - Asta
Cyclophosphamidum
Powder for solution for
intravenous infusion
1g
Asta Medica AG
31/07/04
4146 Enema
Natrii phosphas + Nat- Solution for rectal inrii phosphas (32P)
fusion
R & C - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne s.c.
31/01/06
4147 Enerbol 100
Pyritinolum
Coated tablets
0,1 g
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/11/05
ne S.A.
4148 Enerbol 200
Pyritinolum
Film-coated tablets
200 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/11/05
ne S.A.
4149 Enflocyna Inj.
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
19/05/04
4150 Enflocyna sol.
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
19/05/04
4151 Engemycin 10%
Oxytetracyclinum
Solution
for veterinary Intervet
use
11/03/04
4152 ENGERIX B
Hepatitis B, purified
antigen
Suspension for injection 10 mcg/0,5 ml SmithKline Beecham Biologicals
29/02/04
4153 ENGERIX B
Hepatitis B, purified
antigen
Suspension for injection 20 mcg/1 ml
SmithKline Beecham Biologicals
29/02/04
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
4154 Engystol N
31/12/08
4155 Enhancin (Ramoclav)
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Powder for oral suspension
(125 mg +
31,25 mg)/
5ml
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
31/12/08
4156 Enhancin (Ramoclav)
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Powder for oral suspension
(250 mg +
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
62,5 mg)/5 ml
31/12/08
4157 Enkosaparyna
Enoxaparinum
Amp-syringe
40 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
4158 Enkosaparyna
Enoxaparinum
Amp-syringe
60 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
4159 Enkosaparyna
Enoxaparinum
Amp-syringe
80 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
4160 Enoksaparyna
Enoxaparinum
Amp-syringe
20 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
4161 Enrich (o smaku waniliowym)
Preparat odżywczy
Liquid
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 14/03/06
Manufacturer
4162 Enrich Plus (o smaku malinowym)
Preparat odżywczy
Liquid
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 10/05/06
Manufacturer
4163 Enrich Plus (o smaku waniliowym)
Preparat odżywczy
Liquid
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 10/05/06
Manufacturer
4164 Enrobioflox 10%
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne “Biowet”
use
16/01/05
4165 Enrobioflox 5% Injectio
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne “Biowet”
use
Sp. z o.o
14/08/05
4166 Enrobioflox 50 mg tabletki
Enrofloxacinum
Tablet
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne “Biowet”
use
Sp. z o.o.
14/06/05
4167 Enrocin 10% oral
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Vet-Agro Sp. z o.o.
use
31/12/08
4168 Enrocin 5% inj.
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Vet-Agro
use
31/12/08
4169 Enrofloksacyna 10%
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biouse
weterynaryjnego
8/09/05
4170 Enrofloksacyna 10% inj.
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biouse
weterynaryjnego
8/09/05
4171 Enrofloksacyna 10% Płyn
Enrofloxacinum
Liquid
for veterinary Vetos-Farma
use
31/12/08
4172 Enrofloxacyna 10% iniekcja
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Vetos-Farma
use
31/12/08
4173 Enrofloxacyna 5% iniekcja
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Vetos-Farma
use
31/12/08
4174 Enrofloxan 10%
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary Felix Pharma
use
31/12/08
4175 Enroxil 10%
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary KRKA
use
4/12/06
4176 Enroxil 10% Oral
Enrofloxacinum
Solution
for veterinary KRKA
use
31/12/08
1204
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
4177 Enroxil 15
Enrofloxacinum
Tablet
4178 Enroxil 150
Enrofloxacinum
Tablet
4179 Enroxil 2,5 %
Enrofloxacinum
Liquid
4180 Enroxil 5 %
Enrofloxacinum
Solution
4181 Ensure (o smaku waniliowym)
Preparat odżywczy
Liquid
4182 Ensure (o smaku waniliowym)
Preparat odżywczy
Powder
Eiropas Savienības dokumenti
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
KRKA
14/06/05
KRKA
14/06/05
KRKA
31/12/08
KRKA
4/12/06
Abbott Laboratories B.V. Ross Product
Manufacturer
Abbott Laboratories B.V. Ross Product
Manufacturer
Abbott Laboratories B.V. Ross Product
Manufacturer
Abbott Laboratories B.V. Ross Product
Manufacturer
14/03/06
30/06/07
4183 Ensure Plus
Liquid
31/12/08
4184 Ensure Plus (o smaku waniliowym) Preparat odżywczy
Liquid
4185 Ensure Plus HN
Preparat odżywczy
Liquid
Ross Products Division- Abbott Laboratories
29/03/06
4186 Ensure Plus HN ( o smaku waniliowym)
Preparat odżywczy
Liquid
Ross Products Division- Abbott Laboratories
29/03/06
4187 Ensure Plus HN (o smaku bananowym)
Preparat odżywczy
Oral solution
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 25/05/05
Manufacturer
4188 Ensure Plus HN (o smaku czekoladowym)
Preparat odżywczy
Liquid
Ross Products Division- Abbott Laboratories
4189 Ensure Plus HN (o smaku czekoladowym)
Preparat odżywczy
Oral solution
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 29/03/06
Manufacturer
4190 Ensure Plus HN (o smaku owoców
leśnych)
Preparat odżywczy
Oral solution
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 25/05/05
Manufacturer
4191 Ensure Plus HN (o smaku waniliowym)
Preparat odżywczy
Oral solution
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 25/05/05
Manufacturer
4192 Enteramid
Sulfaguanidyna, Sulfa- Tablet
dymidyna, Formosulfatiazol
for veterinary Biowet Puławy
use
24/05/04
4193 Enteroferment
Stabilizowane drobLyophilisate
noustroje Lactobacillus
sp.
for veterinary Richter Pharma
use
31/12/08
4194 Enterogast
Neomycyny siarczan,
Sulfaguanidyna
Granules
for veterinary ZakładyFarmaceutyczne Biowet
use
30/06/04
4195 Enterol 250
Saccharomyces boulardii
Capsules
250 mg
Laboratoires Biocodex
31/12/08
4196 Enterol 250
Saccharomyces boulardii
Powder
250 mg
Laboratoires Biocodex
31/12/08
4197 Enterosol
Preparat ziołowy
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
31/08/05
4198 Entocort
Budesonidum
Prolonged release capsu- 3 mg
les, hard
AstraZeneca AB
31/08/04
4199 Entreik
Acidum acetylsalicylicum
Film-coated tablets
325 mg
LNK International Inc.
31/12/08
4200 Entreik 81
Acidum acetylsalicylicum
Film-coated, gastroresistant tablets
81 mg
LNK International Inc.
31/03/07
4201 Envit Q10
Ubidecarenonum
Granules
30 mg/g
31/07/05
4202 Envit Q10
Ubidecarenonum
Tablets
30 mg
4203 Envit Q10 Plus
Ubidecarenonum
Capsules
30 mg
4204 Enzaprost F 5
Dinoprostum
Solution for injection
5 mg/1 ml
4205 Enzian
4206 Epanutin Parenteral
4207 Epasel
Phenytoinum
Liquid
Solution for injection
Capsules
50 mg/ml
0,5 g
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.
WALA-Heilmittel GmbH
Parke Davis GmbH
Pharmarex Development and Trade
Ltd.
4208 Ephedrinum hydrochloricum
Ephedrinum
4209 Epilam
4210 Epilam
4211 Epilam
14/03/06
29/03/06
31/07/05
31/12/08
30/06/04
24/05/07
31/07/04
30/04/04
25 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
22/02/06
Lamotriginum
Lamotriginum
Lamotriginum
Solution for subcutaneous or intramuscular
injection
Tablets
Tablets
Tablets
25 mg
50 mg
100 mg
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
31/12/08
31/12/08
31/12/08
4212 Epilam 100
Lamotriginum
Tablets
100 mg
31/12/08
4213 Epilam 25
Lamotriginum
Tablets
25 mg
4214 Epilam 50
Lamotriginum
Tablets
50 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
31/12/08
1205
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4215 EPIPHYSIS/PLUMBUM ampułki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
4216 EPIPHYSIS/PLUMBUM granulki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
4217 Epistabil
Lamotriginum
Tablets
25 mg
Łódzkie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne POLON Sp. z o.o.
31/12/08
4218 Epistabil
Lamotriginum
Tablets
50 mg
Łódzkie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne POLON Sp. z o.o.
31/12/08
4219 Epistabil
Lamotriginum
Tablets
100 mg
Łódzkie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne POLON Sp. z o.o.
31/12/08
Scotia Pharmaceuticals Limited
31/12/08
4220 Epogam
Capsules
4221 Epoglobin
Epoetinum alfa
Solution for injection
2000 j.m./ml Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
4222 Epoglobin
Epoetinum alfa
Solution for injection
4000 j.m./ml Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
4224 Epomax
Epoetinum omega
Solution for subcuta4000 j.m./
neous and intravascular 1 ml
injection
Fumedica Biopol Sp. z o.o.
31/12/08
4223 Epomax
Epoetinum omega
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
Fumedica Biopol Sp. z o.o.
31/12/08
4225 Epox
Erythropoetinum
Solution for intravenous 1000 j.m./
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
and subcutanous in0,5ml, 2000
jection
j.m./0,5ml,
2000 j.m./ml,
3000 j.m./
0,3ml, 4000
j.m./0,4ml,
4000 j.m./
ml, 10 000
j.m./ml
31/12/08
4226 Eprex
Epoetinum alfa
Solution for intravenous 20000 j.m./
Cilag AG
and subcutaneous in0,5 ml; 40000
jection
j.m./ml
30/01/05
4227 Eprex
Erythropoietinum
Solution for intravenous 10000 j.m./ml Cilag AG
or subcutaneous injection
30/01/05
4228 Eprex
Erythropoietinum
Solution for intravenous 2000 j.m./ml Cilag AG
or subcutaneous injection
30/01/05
4229 Eprex
Erythropoietinum
Solution for intravenous 4000 j.m./ml Cilag AG
or subcutaneous injection
30/01/05
4230 Epril 10
Enalaprili maleas
Tablets
10 mg
Hexal AG
11/10/06
4231 Epril 2,5
Enalaprili maleas
Tablets
2,5 mg
Hexal AG
17/01/07
4232 Epril 20
Enalaprili maleas
Tablets
20 mg
Hexal AG
11/10/06
4233 Epril 5
Enalaprili maleas
Tablets
5 mg
Hexal AG
11/10/06
4234 Eprinex Pour-On
Eprinomektyna
Solution
for veterinary Merial
use
27/03/05
4235 Equalan
Iwermektyna
Paste
for veterinary Merial
use
31/12/08
4236 Equantel
pyrantelu embonian
Paste
for veterinary Bimeda
use
31/12/08
4237 Equest 2% Oral Gel
Moksydektyna
Gel
for veterinary Fort Dodge Veterinaria S.A.
use
30/01/06
4238 Equiffa
Inaktywowana szcze- Emulsion
pionka dla koni przeciw grypie i wirusowemu ronieniu klaczy
for veterinary Merial SAS
use
2/04/06
4239 Equigrip
Szczepionka przeciw
grypie koni
for veterinary Merial
use
14/06/04
4240 Equilis Equenza T
Inaktywowana szcze- Suspension
pionka dla koni przeciwko influenzie koni i
tężcowi
for veterinary Intervet International B.V.
use
18/09/07
4241 Equilis Resequin NN Plus
szczepionka do czynne- Suspension
go uodparniania koni
i kuców przed klinicznymi objawami infekcji
układu oddechowego
for veterinary Intervet International
use
31/12/08
4242 Equimax
Iwermektyna, Prazikwantel
Iwermektyna, prazikwantel
Ciclosporinum
Ciclosporinum
Ciclosporinum
for veterinary
use
for veterinary
use
100 mg
25 mg
50 mg
Virbac do Brasil
8/05/06
Bomac
31/12/08
IVAX-CT a.s.
IVAX-CT a.s.
IVAX-CT a.s.
27/06/07
27/06/07
27/06/07
4243 Equipar
4244 Equoral
4245 Equoral
4246 Equoral
1206
Suspension
Paste
Paste
Gelatin capsules, so
Gelatin capsules, so
Gelatin capsules, so
2000 j.m./
1 ml
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
4247 Equoral
Ciclosporinum
Oral solution
100 mg/ml
4248 ER BAC PLUS
inaktywowana szczepionka dla świńprzeciwko różycy
Suspension
for veterinary Pfizer
use
4249 Ercefuryl
Nifuroxazidum
Capsules
200 mg
Synthelabo Group. Laboratoires Synt- 31/01/05
helabo
4250 Ercefuryl
Nifuroxazidum
Oral suspension
218 mg/5 ml
Synthelabo Group. Laboratoires Synt- 31/01/05
helabo
4251 Eres
bromoheksyna
Solution
for veterinary Laboratiorios Calier SA
use
31/12/08
4252 Erexan
Sildenafilum
Film-coated tablets
100 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
4253 Erexan
Sildenafilum
Film-coated tablets
50 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
4254 Erexan
Sildenafilum
Film-coated tablets
25 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
4255 Ergo
Mildronatum
Capsules
250 mg
Public Joint Stock Company “Grindex” 31/12/08
4256 Ergolaktyna
Bromocriptinum
Tablets
2,5 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
30/09/05
4257 Ergotaminum tartaricum
Ergotaminum
Coated tablets
1 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
“Filofarm” , Bydgoszcz
31/01/06
Heel GmbH
31/12/08
4258 Erigotheel
Amp.
300 mg +
50 mg +
100 mg
IVAX-CT a.s.
27/06/07
31/12/08
4259 Erka
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum +
Ethoxybenzamidum
Tablets
AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o. 21/03/07
4260 Ervevax
Rubella, live attenuated
Lyophilisate for solution 1 dawka
for injection
SmithKline Beecham Biologicals
29/02/04
4261 Ervevax
Rubella, live attenuated
Lyophilisate for solution 10 dawek
for injection
SmithKline Beecham Biologicals
29/02/04
4262 Erysidoron 1 krople
WELEDA
24/08/05
4263 Erysidoron 2 tabletki
WELEDA
24/08/05
4264 Erysorb Parvo
Szczepionka dla świń Suspension
przeciwko różycy I parwowirozie świń
for veterinary Hoechst Russel
use
4265 Erythrin Żel
Erythromycinum
Gel
20 mg/g
Wytwórnia Artykułów Farmaceutycz- 31/12/08
nych i Kosmetycznych EMO
4268 Erythromycinum
Erythromycinum
Film-coated tablets
200 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
4266 Erythromycinum
Erythromycinum
Granules for oral solution
125 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
4267 Erythromycinum
Erythromycinum
Granules for oral solution
250 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
4269 Erythromycinum Intravenosum
Erythromycinum
Lyophilisate for solution 300 mg
for intravenous infusion
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
4270 Erythromycinum pro suspensione
Erythromycinum
Granules for oral solution
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
4271 Erytromycyna
Erythromycinum
BUFA b.v. Pharmaceutical Products
31/05/06
4272 Erytromycyna
Erythromycinum
Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków 31/05/06
4273 Erytromycyna
Erythromycinum
Pharma Cosmetic, Kraków
31/05/06
4274 Erytromycyna
Erythromycinum
Pharma Zentrale
31/05/06
4275 Erytromycyna
Erythromycinum
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
31/05/06
4276 Erytrowet
Erytromycyny rodanek Powder
for veterinary Tarchomińskie Zakłady Farmaceuuse
tyczne “Polfa”
10/05/04
4277 Erytrowet granulat 20%
Rodanek etyromycyny
Granules
for veterinary Tarchomińskie Zakłady Farmaceuuse
tyczne “Polfa”
31/12/08
4278 Esafosfina
Fructosi – 1,6 –
diphosphas
Solution for infusion
100 ml
Biomedica Foscama S.p.A.
31/12/08
4279 Esafosfina 0,5
Fructosi – 1,6 –
diphosphas
Lyophlisated powder
0,5 g
Biomedica Foscama S.p.A.
31/12/08
4280 Esafosfina 5,0
Fructosi – 1,6 –
diphosphas
Lyophlisated powder
5,0 g
Biomedica Foscama S.p.A.
31/12/08
4281 ESB 3
Sulfaklozyny sól sodowa
Powder
for veterinary Novartis Produkte Inc.
use
10/02/04
4282 Esbericum
Hyperici herbae extrac- Capsules, hard
tum siccum
71,0-84,0 mg Scharper & Brümmer GmbH & Co.
KG
31/12/08
125 mg/5ml
31/12/08
4283 Esberitox N
Oral solution
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG 29/02/04
4284 Esberitox N
Tablets
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG 29/02/04
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
31/12/08
Poznańskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” S.A.
31/08/05
4285 Escalar
Preparat ziołowy
Ointment
4286 Esceven
Hippocastani semen
extractum siccum
Film-coated tablets
167 mg
1207
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4287 Esceven
Hippocastani semen
extractum siccum +
Heparinum
Gel for external use
(83,5mg +
50 j.m.)/g
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
31/08/05
4288 Esceven
Hippocastani semen
extractum spissum
Film-coated tablets
2,5 mg
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
31/08/05
4289 Esmeron
Rocuronii bromidum
Intravenous injection
(solution)
0,1 g/10 ml
Organon N.V.
31/12/08
4290 Esmeron
Rocuronii bromidum
Intravenous injection
(solution)
50 mg/5 ml
Organon N.V.
31/12/08
4291 Espa – Dorm
Zopliconum
Film-coated tablets
7,5 µg
Esparma GmbH
31/12/08
4292 ESPA – LEPSIN 200 Retard
Carbamazepinum
Prolonged release tablets 200 mg
Esparma GmbH
31/12/08
4293 ESPA – LEPSIN 400 Retard
Carbamazepinum
Prolonged release tablets 400 mg
Esparma GmbH
31/12/08
4294 Esperal
Disulfiramum
Implantatation tablets
Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
30/06/04
4295 Espes
Benzylpenicillinum
Suspension
procainicum + Dihydrostreptomycinum
for veterinary Laboratiorios Calier S.A.
use
31/12/08
4296 Espumil
Dimeticonum
Granules for oromucosal use
60 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/01/05
4297 Espumisan
Dimeticonum
Capsules
40 mg
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
30/06/04
4298 Espumisan
Simeticonum
Oral drops
40 mg/ml
BERLIN - CHEMIE AG (Menarini
Group)
30/06/04
4299 Espumisan 40
Simeticonum
Emulsion
40 mg/5 ml
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
31/12/07
4301 Esputicon
Dimeticonum
Capsules
50 mg
Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczno-Chemiczne
31/05/05
4302 Esputicon
Dimeticonum
Drops
20 mg/1
kroplę
Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczno-Chemiczne
22/11/06
4300 Esputicon
Dimeticonum
Oral granules
150 mg/5g
Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczno-Chemiczne
31/05/05
4303 Esseliv
Phospholipidum essentiale
Capsuels, hard
300 mg
AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o. 25/04/07
4304 Essentiale
Phospholipidum essentiale
Solution for injection
50 mg/ml
Rhone-Poulenc Rorer A. Natterman & 31/07/04
Cie. GmbH
4305 Essentiale forte
Phospholipidum essentiale
Capsules
300 mg
Rhone-Poulenc Rorer A. Natterman & 31/07/04
Cie. GmbH
4306 Essentiale forte
Phospholipidum essentiale
Capsules
300 mg
Rhōne-Poulenc Rorer Sp. z o.o.
31/01/06
4307 Essiac
100 mg
Herbal tea
Essiac Products Inc.
31/12/08
4308 Estalis
Estradiolum + Norethisteronum
Transdermal patch
Novartis Pharma AG
31/07/05
4309 Estalis
Estradiolum + Norethisteronum
Transdermal patch
Novartis Pharma AG
31/07/05
4310 Estalis Sequi
Estradiolum + Norethisteronum
Transdermal patch
Novartis Pharma AG
31/07/05
4311 Estazolam
Estazolamum
Tablets
2 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/05
4312 Estazolam
Estazolamum
Tablets
2 mg
Aflofarm
31/12/05
4313 Estazolam
Estazolamum
Tablets
2 mg
Polfarmex S.A.
31/12/05
4314 Estracomb TTS
Estradiolum + Norethisteronum
Transdermal patch
Novartis Pharma AG
30/01/05
4315 Estracyt
Estramustinum
Capsules
140 mg
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
31/05/04
4316 Estracyt
Estramustinum
Lyophilisate
300 mg
and solvent for solution
for injection
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
31/05/04
4317 Estraderm MX 25
Estradiolum
Transdermal patch
25 mcg/24 h
Novartis Pharma AG
31/03/07
4318 Estraderm MX 50
Estradiolum
Transdermal patch
50 mcg/24 h
Novartis Pharma AG
31/03/07
4319 Estraderm MX 100
Estradiolum
Transdermal patch
100 mcg/24 h Novartis Pharma AG
31/03/07
4320 Estraderm TTS 25
Estradiolum
Transdermal patch
25 mcg/24h
Novartis Pharma AG
31/05/04
4321 Estraderm TTS 50
Estradiolum
Transdermal patch
50 mcg/24h
Novartis Pharma AG
31/05/04
4322 Estraderm TTS 100
Estradiolum
Transdermal patch
100 mcg/24h Novartis Pharma AG
31/05/04
4323 Estradiol
Estradiolum
Cream
0,01%
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
4325 Estradiol
Estradiolum
Gel
0,06%
31/12/08
4324 Estradiol
Estradiolum
Tablets
4326
4327
4328
4329
4330
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum
Solution for injection
Transdermal patch
Transdermal patch
Transdermal patch
Transdermal patch
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
2 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
10 mg/1 ml
Jenapharm GmbH & Co.
100 mcg/24 h Novartis Pharma AG
37,5 mcg/24 h Novartis Pharma AG
50 mcg/24 h Novartis Pharma AG
75 mcg/24 h Novartis Pharma AG
1208
Estradiol - Depot
Estradot 100
Estradot 37,5
Estradot 50
Estradot 75
31/12/08
31/07/04
21/03/07
21/03/07
21/03/07
21/03/07
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
4331 Estradot® 25
Estradiolum
Transdermal patch
4332 Estreva
4333 Estrimax
Estradiolum
Estradiolum
Gel
Film-coated tablets
4334 Estring
4335 Estrium 100
Estradiolum
Estradiolum
Vaginal disc
Transdermal patch
4336 Estrium 25
Estradiolum
Transdermal patch
4337 Estrium 50
Estradiolum
Transdermal patch
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum
Estradiolum
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Tablets
Tablets
Tablets
Pach
4345 Estroplast 80
Estradiolum
Pach
4346 Estrumate
Kloprostenol
Solution
Estrofem
Estrofem forte
Estrofem mite
Estromikron
Estromikron
Estromikron
Estroplast 40
Eiropas Savienības dokumenti
0,39 mg;
25 µg/dobę
0,1 %
2 mg
8 mg (100
mcg/24h)
2 mg (25
mcg/24h)
4 mg (50
mcg/24h)
2 mg
4 mg
1 mg
0,5 mg
1 mg
2 mg
40 mcg/
24 h
80 mcg/
24 h
for veterinary
use
Novartis Pharma AG
31/12/08
eramex Laboratory
Chemical Works of Gedeon Richter
Ltd.
PHARMACIA AB
Hexal AG
12/09/07
31/12/08
Hexal AG
24/05/06
Hexal AG
24/05/06
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
Adamed Sp. z o.o.
31/01/05
31/01/05
31/08/05
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/07
Adamed Sp. z o.o.
31/12/07
Schering-PloughCentral East Ag
13/04/06
30/09/07
16/08/04
4347 Etakrydyny mleczan
4348 Etakrydyny mleczan
4349 Etakrydyny mleczan
Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków 31/03/06
Margo Corporation, Warszawa
31/03/06
Pharma Cosmetic, Kraków
31/03/06
4350 Etakrydyny mleczan
Pharma Zentrale
31/03/06
4351 Etakrydyny mleczan
PPF GEMI, Karczew
31/03/06
4352 Etakrydyny mleczan
Prolab, Paterek k/Nakła
31/03/06
4353 Etakrydyny mleczan
Wytwórnia Euceryny Laboratorium
Farmaceutyczne Coel, Kraków
31/03/06
4354 Etakrydyny mleczan (Ethacridini
lactas)
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
4/03/07
4355 Etanol 760 g/l
Ethanolum 760 g/l
Polmos Wrocław
24/02/05
4356 Etanol 760g/l
4357 Etanol 760g/l
4358 Eter etylowy
Ethanolum 760 g/l
Ethanolum 760 g/l
Farm-Impex s.j., Gliwice
Gruntpol, Kalisz
Aliachem, Czechy
29/09/07
29/09/07
9/04/05
4359 Eter etylowy stabil. fenidonem
Lachema, Czechy
31/12/05
4360 ETER ETYLOWY stabilizowany
fenidonem
4361 Ethambutol
Slovgal s.r.o.
31/08/07
Ethambutolum
Capsules
250 mg
30/11/05
4362 Ethisteron
Ethisteronum
Sublingual tablets
25 mg
4363 Ethylex
4364 Ethyol
Naltrexonum
Amifostinum
50 mg
500 mg
4365 Etimonis
Isosorbidi mononitras
20 mg
Yamanouchi Europe B.V.
30/09/04
4366 Etimonis
Isosorbidi mononitras
40 mg
Yamanouchi Europe B.V.
30/09/04
4367 Etimonis
Isosorbidi mononitras
60 mg
Yamanouchi Europe B.V.
30/09/04
4368 Etofina
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Okoniewscy S.C. VETOS-FARMA
10/05/06
4369 Etogesic tbl. 150 g
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum +
Ethoxybenzamidum
Etodolak
Film-coated tablets
Powder for solution for
infusion
Prolonged release capsules
Prolonged release capsules
Prolonged release capsules
Tablets
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Aop Orphan Pharmaceuticals AG
USB Farma, Holandia
Tablets
31/12/08
4370 Etogesic tbl. 300 g
Etodolak
Tablets
4371 Etomar
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum +
Ethenzamidum
Etoposidum
Tablets
for veterinary Fort Dodge
use
for veterinary Fort Dodge
use
Marcmed s.c.
20 mg/ml
Medac Gesellscha für klinische
Spezialpräparate mbH
31/12/08
2 mg/ml
B. Braun Melsungen AG
31/12/04
450 mg +
50 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
4372 Etomedac
Concantrate
for solution for
intravenous infusion
4373 Etomidate-Lipuro
Etomidatum
Emulsion for intravenous injection
4374 ETOPIRYNA Plus Tabletki Od Bólu Acidum acetulsalicyli- Tablets
Głowy
cum + Coffeinum
30/11/05
31/12/08
21/07/07
31/12/08
31/03/06
1209
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4375 Etopiryna- tabletki od bólu głowy
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum +
Ethoxybenzamidum
Tablets
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/01/06
4376 Etopophos
Etoposidum
Lyophilisate for solution 100 mg
for intravenous infusion
Bristol Myers Squibb Company
25/04/07
4377 Etoposide
Etoposidum
Solution for injection
4378 Etoposide
Pharmacia & Upjohn Pty Ltd.
31/01/05
Concantrate for solution 100 mg/5 ml
for infusion
20 mg/ml
VIPHARM S.A. Warszawa
31/01/05
4379 Etoposide- Pierre Fabre
Etoposidum
Concantrate for solution 100 mg/5ml
for intravenous infusion
Pierre Fabre Medicament Idron
12/10/05
4380 Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll
Etoposidum
Concentrate for solution 100 mg/5 ml
for intravenous infusion
and for oral use
EBEWE Arzneimittel GmbH
31/12/08
4381 Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll
Etoposidum
Concentrate for solution 200 mg/10 ml EBEWE Arzneimittel GmbH
for intravenous infusion
and for oral use
31/12/08
4382 Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll
Etoposidum
Concentrate for solution 400 mg/20 ml EBEWE Arzneimittel GmbH
for intravenous infusion
and for oral use
31/12/08
4383 Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll
Etoposidum
Concentrate for solution 50 mg/2,5 ml EBEWE Arzneimittel GmbH
for intravenous infusion
and for oral use
31/12/08
4384 Etoposide-Teva
Etoposidum
Concentrate for solution 20 mg/ml
for infusion
ABIC TEVA Group
31/01/05
4385 Etoprexum
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum +
Ethoxybenzamidum
Tablets
300 mg +
50 mg +
100 mg
Labpharm Sp. z o.o.
31/12/08
4386 Etoprexum Plus
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum +
Ethoxybenzamidum
Tablets
500 mg +
50 mg +
100 mg
Labpharm Sp. z o.o.
31/12/08
4387 Etoran
Paracetamolum
Tablets
500 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/03/07
4388 Etoran Extra
Coffeinum + Paraceta- Tablets
molum
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/03/07
4389 Etoran Max
Codeinum + Paraceta- Tablets
molum
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/04/06
4390 Etylefryna
Ethylefrinum
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
4391 Etylomorfiny chlorowodorek
Polfa Kutno
16/01/06
4392 Etylu aminobenzoesan
A.C.E.F., Włochy
31/12/08
4393 Etylu aminobenzoesan
Farm-Impex s.j., Gliwice
31/12/08
4394 Etylu aminobenzoesan
Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków 31/12/08
4395 Etylu aminobenzoesan
Margo Corporation, Warszawa
31/12/08
4396 Etylu aminobenzoesan
Pampa, Piaseczno
31/12/08
4397 Etylu aminobenzoesan
Pharma Cosmetic, Kraków
31/12/08
4398 Etylu aminobenzoesan
Pharma Zentrale
31/12/08
4399 Etylu hydroksybenzoesan
Pharma Zentrale
9/01/05
R.P. Scherer GmbH & Co. KG
31/12/08
4401 EUCALYPTUS comp. ampułki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
4402 EUCALYPTUS comp. granulki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
4400 Eucalyptosan
4403 Eucardin
Eucalypti oleum
Aminophyllinum +
Papaverinum +
Phenobarbitalum +
Nitroglycerinum
Tablets
Capsules, so
5 mg
200 mg
Tablets
Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aero- 31/12/07
zolowe Spółdzielnia Pracy
4404 Eucerinum (Euceryna bezwodna)
Ointment base
Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórnia Euceryny
31/01/06
4405 Eucertan
Ointment base
Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórnia Euceryny
31/01/06
4406 Euceryna apteczna
Ointment base
Ziaja Ltd. - Zakład Produkcji Leków
31/05/06
4407 Euceryna Bezwodna
Eucerinum anhydricum
Ointment base
Laboratorium Galenowe LEFARM
Sp. z o.o.
31/12/08
4408 Euceryna bezwodna
Podłoże maściowe
Ointment base
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “Hasco-Lek”
31/12/08
4409 Euceryna bezwodna
Ointment base
Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceu- 31/12/08
tyczne Sp. z o.o.
4410 Euceryna bezwodna II
Ointment base
4411 Euceryna bezwodna S
Ointment base
Ewa-Anna Wytwórnia Euceryny Farmaceutycznej
Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z o.o.
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
Krotex Poland Sp. z o.o.
4412 Euclamin
Glibenclamidum
Tablets
5 mg
4413 Euforal
Hyperici extractum
sicc.
Gelatin capsules, hard
75 mg
1210
30/04/06
15/03/06
31/01/06
31/12/08
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
4414 Eugenol
Chema-Elektromet, Rzeszów
31/12/07
4415 Eukaliptiss
Ointment
Naturwaren OHG Dr Peter eiss
31/05/04
4416 Eupatorium Pentarkan
Drops
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
19/03/06
4417 Euphorbium comp. SN
Amp.
Heel GmbH
30/06/07
4418 Euphorbium Compositum S
Nasal drops
Heel GmbH
30/06/07
4419 Euphorbium compositum SN
Oral drops
Heel GmbH
30/06/07
4420 Euphorium Compositum SN
Nasal drops
Heel GmbH
30/06/07
4421 Euphrasia
Eye drops
WALA-Heilmittel GmbH
24/05/07
4422 Euphrasia complexe nr 115
Drops
0,5ml
4423 Euphrasia-Dagomed 22 stany zapalne oczu
Lehning Laboratoires
4/01/07
DAGOMED-Pharma Sp. zo.o.,
Warszawa
31/01/06
4424 Euphyllin CR Retard
eophyllinum
Film-coated, prologed
release tablets
250 mg
Byk Gulden Pharmaceutica
23/04/06
4425 Euphyllin long
eophyllinum
Modified release capsules
300 mg
Altana Pharma AG
30/11/04
4426 Euphyllin long
eophyllinum
Modified release capsu- 200 mg
les, hard
Altana Pharma AG
30/11/04
4428 Eurespal
Fenspiridum
Film-coated tablets
80 mg
Les Laboratoires Servier
31/12/08
4427 Eurespal
Fenspiridum
Syrup
2 mg/ml
Les Laboratoires Servier
31/12/08
4429 Eurical L
Szczepionka przeciw
leptospirozie , psów
Liquid
for veterinary Merial
use
24/05/04
4430 Eurican DHPPI 2
Szczepionka przeciw
Lyophilisate
nosówce, zakażeniom
adenowirusowym,
parwowirusowym oraz
zakażeniom wirusem
parainfluenzy typ 2
for veterinary Merial SAS
use
4/02/04
4431 Euro - Collins
Liquid for organ perfusion
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
31/07/04
4432 Euterin
Eleuterococcus sentico- Film-coated tablets
sus extractum siccum
98 mg
Wrocławskie Zakłady Zielarskie HER- 31/12/08
BAPOL S.A.
4433 Euthyrox 25
Levothyroxinum natricum
Tablets
25 mcg
Merck KGaA
17/07/06
4434 Euthyrox 50
Levothyroxinum natricum
Tablets
50 mcg
Merck KGaA
30/06/04
4435 Euthyrox 100
Levothyroxinum natricum
Tablets
100 mcg
Merck KGaA
30/06/04
4436 Euthyrox 125
Levothyroxinum natricum
Tablets
125 mcg
Merck KGaA
17/07/06
4437 Euthyrox 150
Levothyroxinum natricum
Tablets
150 mcg
Merck KGaA
30/06/04
4438 Euthyrox 175
Levothyroxinum natricum
Tablets
175 mcg
Merck KGaA
17/07/06
4439 Euthyrox 200
Levothyroxinum natricum
Tablets
200 mcg
Merck KGaA
17/07/06
4440 Euthyrox 75
Levothyroxinum natricum
Tablets
75 mcg
Merck KGaA
17/07/06
4441 Euthyrox N 100
Levothyroxinum natricum
Tablets
100 µg
Merck KGaA
31/12/08
4442 Euthyrox N 125
Levothyroxinum natricum
Tablets
125 µg
Merck KGaA
31/12/08
4443 Euthyrox N 150
Levothyroxinum natricum
Tablets
150 µg
Merck KGaA
31/12/08
4444 Euthyrox N 175
Levothyroxinum natricum
Tablets
175 µg
Merck KGaA
31/12/08
4445 Euthyrox N 200
Levothyroxinum natricum
Tablets
200 µg
Merck KGaA
31/12/08
4446 Euthyrox N 25
Levothyroxinum natricum
Tablets
25 µg
Merck KGaA
31/12/08
4447 Euthyrox N 50
Levothyroxinum natricum
Tablets
50 µg
Merck KGaA
31/12/08
4448 Euthyrox N 75
Levothyroxinum natricum
Tablets
75 µg
Merck KGaA
31/12/08
4449 Euvax B (dla dorosłych)
Hepatitis B, purified
antigen
Suspension for intramuscular injection
20 mcg/1 ml
LG Chemical Ltd.
12/10/05
4450 Euvax B (dla dorosłych)
Hepatitis B, purified
antigen
Suspension for intramuscular injection
200 mcg/
10 ml
LG Chemical Ltd. Iksan Factory of
Chemical Ltd.
12/10/05
4451 Euvax B (dla dzieci)
Hepatitis B, purified
antigen
Suspension for intramuscular injection
10 mcg/0,5 ml LG Chemical Ltd.
12/10/05
4452 Euvax B (dla dzieci)
Hepatitis B, purified
antigen
Suspension for intramuscular injection
100 mcg/5 ml LG Chemical Ltd. Iksan Factory of
Chemical Ltd.
12/10/05
1211
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4453 Evana
Agni casti fructus extractum siccum
Film-coated tablets
3,2 mg 4,8 mg
Boehringer Ingelheim International
GmbH
30/06/05
4454 Evening primrose oil
Oenotherae paradoxa
oleum
Capsules, so
500 mg
PRO NATURA s.j.
31/12/08
Power Health Products Ltd.
29/02/04
4455 Evening Primrose Oil
Capsules
4456 Evetsel
Tocopherolum + Natrii Liquid
selenas
for veterinary Pliva Kraków
use
17/08/04
4457 Evista
Raloxifenum
Film-coated tablets
60 mg
Eli Lilly and Company Ltd.
30/11/04
4458 Ewit
Tocopherolum
Capsules
400 mg
Sun-Farm Sp.z o.o. Kołbiel
14/12/05
4462 Exacyl
Acidum tranexamicum Film-coated tablets
500 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/04/04
4461 Exacyl
Acidum tranexamicum Oral solution
1 g/10 ml
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/04/04
4459 Exacyl
Acidum tranexamicum Solution for intravenous 100 mg/ml
injection
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/06/06
4460 Exacyl
Acidum tranexamicum Solution for intravenous 100 mg/ml
injection
Sanofi Winthrop-Gentilly
31/12/04
4463 Excenel
Ceiofur sodowy
Powder
for veterinary Pharmacia N.V./S.A.
use
31/12/08
4464 Excenel RTU
Ceiofuru chlorowodorek
Suspension
for veterinary PharmaciaN.V./S.A.
use
23/10/06
4465 Exelon
Rivastigminum
Capsules
1,5 mg
Novartis Pharma AG
31/12/08
4466 Exelon
Rivastigminum
Capsules
3 mg
Novartis Pharma AG
31/12/08
4467 Exelon
Rivastigminum
Capsules
4,5 mg
Novartis Pharma AG
31/12/08
4468 Exelon
Rivastigminum
Capsules
6 mg
Novartis Pharma AG
31/12/08
4469
4470
4471
4472
4473
Rivastigminum
Solution for drink
2 mg/ml
Naifinum
Pix litanthracis
Colfoscerili palmitas
Cream
10 mg/g
Cutaneous emulsion
10 mg
Powder and solvent for 108 mg
endotracheopulmonary
instillation, suspension
Herbal tea
Novartis Pharma AG
Sanum-Kehlbeck
Biochemie GmbH - Kundl
Meyer Zall Laboratoires (Pty) Ltd
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
31/12/04
31/12/05
31/07/04
22/02/06
30/06/04
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
Liquid
for veterinary Schering-Plough Central East Ag
use
Capsules
20 mg
Rubio Laboratorios S.A.
Subcutaneous injection
Moscow Endocriny Plant
31/12/07
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
Exelon
Exmykehl D3
Exoderil
Exorex
Exosurf
4474 Expeflos
4475 Exspot
Permetryna
4476 Exter
4477 Extract aloe
Omeprazolum
Aloe extractum fluidum
ymi extractum
fluidum
4478 Extractum ymi Fluidum
4/01/06
16/01/06
31/12/08
4479 Extrall-Solutio
Liquid for external use
137 mg/ml
Cefarm Lublin S.A. Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
30/10/05
4480 Extrall-Unguentum
Ointment
150 mg/g
Cefarm Lublin S.A. Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
30/10/05
4481 Fabrazyme
Agalsidasum beta
Powder for concentrate 35 mg
for solution for infusion
Genzyme Europe B.V.
30/09/07
4482 Fagastin 20
Famotidinum
Film-coated tablets
20 mg
30/10/05
4483 Fagastin 40
Famotidinum
Film-coated tablets
40 mg
4484 Faklocyn
Cefaclorum
Capsules
250 mg
4485 Faklocyn
Cefaclorum
Capsules
500 mg
4486 Falibaryt - Colon
Powder for suspension
4487 Falibaryt HD
Powder for suspension
95,854 g/
100 g
96,805 g/
100 ml
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Goldham Arzneimittel GmbH
Goldham Arzneimittel GmbH
31/12/08
4488 Falvit
Coated tablets
31/12/08
4489 Falvit
Film-coated tablets
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Polfarmex S.A.
Polfarmex S.A.
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
4490 Falvit M
Preparat złożony
Film-coated tablets
4491 Famidyna
Famotidinum
Film-coated tablets
10 mg
4492 Famodin
4493 Famodin
4494 Famogast
Famotidinum
Famotidinum
Famotidinum
Tablets
Tablets
Film-coated tablets
20 mg
40 mg
20 mg
4495 Famogast
Famotidinum
Film-coated tablets
40 mg
1212
30/10/05
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/11/05
31/12/08
29/11/06
31/12/08
31/12/08
30/10/05
30/10/05
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
4496 Famosan
4497 Famosan
4498 Famotidine
Famotidinum
Famotidinum
Famotidinum
4499
4500
4501
4502
Drops
Famciclovirum
Film-coated tablets
Famciclovirum
Film-coated tablets
Coagulation factor VIII Intravenous injection
(lyophilisate)
Coagulation factor VIII Intravenous injection
(lyophilisate)
Coagulation factor VIII Intravenous injection
(lyophilisate)
Powder
Farfarae extractum
Syrup
spissum, Sirupus althaeae
Farfarae folium
Syrup
succus + Plantaginis
herba extractum
fluidum
Ambazonum
Tablets
MedroxyprogesteroTablets
num
Famulan
Famvir
Famvir
FANHDI
4503 FANHDI
4504 FANHDI
4505 Fantomalt
4506 Farfaron
4507 Farfplant
4508 Faringosept
4509 Farlutal 250
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Eiropas Savienības dokumenti
20 mg
40 mg
40 mg
31/12/08
31/12/08
31/01/05
125 mg
250 mg
1000 j.m.
PRO. MED. C.S., Praha a.s.
PRO. MED. C.S., Praha a.s.
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Richard Bittner
Novartis Pharma AG
Novartis Pharma AG
Instituto Grifols S.A.
250 j.m.
Instituto Grifols S.A.
31/12/08
500 j.m.
Instituto Grifols S.A.
31/12/08
9/09/07
31/12/08
24/06/06
31/12/08
Nutricia Cuijk B.V.
30/06/07
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej GEMI
(296 mg +
Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemicz296 mg)/5ml no-Farmaceutyczny
17/01/07
10 mg
250 mg
S.C. Terapia S.A.
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
31/12/08
30/06/04
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
30/06/04
4510 Farlutal 500
Medroxyprogesteronum
Tablets
500 mg
4511 Farmatan
Tanina
Powder
for veterinary Tanin Sevnica
use
4512 Farmorubicin PFS
Epirubicinum
Solution for intravenous 10 mg
injection
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
31/12/08
4513 Farmorubicin PFS
Epirubicinum
Solution for intravenous 50 mg
injection
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
31/12/08
4515 Farmorubicin RD
Epirubicinum
Lyophilisate and solvent 10 mg
for solution for injection
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
30/06/04
4514 Farmorubicin RD
Epirubicinum
Lyophilisate for solution 50 mg
for injection
Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
30/06/04
4516 Farmox 15%
Amoxicillunum
Powder
4517 FarrowSure PlusB
22/11/06
for veterinary Vetimex Animal Health B.V.
use
15/11/04
Inaktywowana
Suspension
szczepionka dla świń
do uodparniania
zdrowych świń
hodowlanych
przeciwko zaburzeniom
rozrodu
for veterinary Pfizer
use
31/12/08
4518 Fastjekt
Epinephrinum
Solution for intramuscular injection
1 mg/ml
Allergopharma Joachim Ganzer KG
30/06/07
4519 Fastum
Ketoprofenum
Gel
2,5%
(25 mg/g)
A.Menarini Pharmaceutical Industries 31/12/07
Group Ltd.
4520 Fasturtec
Rasburicasum
Powder and solvent for 1,5 mg/ml
concentrate for solution (1,5mg)
for intravenous infusion
4521 Fatroximin D.C.
Rifaksimina
Intramammary suspension
for veterinary FATRO
use
20/06/05
4522 Fatroximin Intrauterine Foam
Rifaksimina
Vaginal spray
for veterinary FATRO
use
20/06/05
4523 Fatroximin Topic Spray
Rifaksimina
Spray
for veterinary Fatro
use
17/07/05
4524 Fatrybanil
Diminazenu aceturan, Solution
Fenazon
for veterinary Fatro
use
14/08/05
4525 Faxin
Venlafaxinum
Tablets
75 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
4526 Faxin
Venlafaxinum
Tablets
37,5 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
4527 Febrisan
Paracetamolum +
Phenylephrinum +
Acidum ascorbicum
Inaktywowana szczepionka dla norek
przeciw zakaźnemu
zapaleniu jelit, botulizmowi i zakażeniom
wywoływanym przez
Pseudomonas aeruginosa
Effervescent powder
Byk Roland Polska
31/12/08
4528 Febrivac 3-Plus
Suspension
Sanofi-Synthelabo France
for veterinary Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH
use
25/04/07
16/04/07
1213
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4529 Febrivac DIST
Atenuowana szczepionka dla norek i
fretek przeciwko nosówce
Lyophilisate + solvent
for veterinary Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH
use
6/05/07
4531 Febrofen
Ketoprofenum
Gel
25 mg/g
Medana Pharma Terpol Group
S.A.
31/05/05
4530 Febrofen
Ketoprofenum
Prolonged release capsules
200 mg
Medana Pharma Terpol Group
S.A.
30/11/05
4532 Feiba Tim 4 Immuno
Coagulation factor
Powder and solvent for 1000 j.m.=
Baxter AG
VIII (zespół czynnikow solution for intravenous 1000 jednoskrzepnięcia przeciw
injection
tek FEIBA
inhibitorowi cz.
VIII - poddany
dziłaniu pary)
19/05/06
4533 Feiba Tim 4 Immuno
Coagulation factor
Powder and solvent for 500 j.m. +
Baxter AG
VIII (zespół czynnikow solution for intravenous 500 jednostek
krzepnięcia przeciw
injection
FEIBA
inhibitorowi cz.
VIII - poddany
dziłaniu pary)
19/05/06
4534 Feksat
Fexofenadinum
Film-coated tablets
120 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
4535 Feksat
Fexofenadinum
Film-coated tablets
60 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
4536 Feksat
Fexofenadinum
Film-coated tablets
180 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
4537 Feksat Plus
Fexofenadinum
Modified release tablets 60 mg +
120 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
Tablets
4538 Fel Tauri Complexe Lehning nr 113
Lehning Laboratoires
2/06/07
4540 Feldene
Piroxicamum
Capsules
10 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/06/04
4541 Feldene
Piroxicamum
Capsules
20 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/06/04
4543 Feldene
Piroxicamum
Gel
5 mg/g
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/06/04
4542 Feldene
Piroxicamum
Solution for injection
20 mg/1 ml
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/06/04
4539 Feldene
Piroxicamum
Suppository
20 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/06/04
4544 Felis 425
Hyperici herbae extrac- Capsuels, hard
tum siccum
425 mg
Biocur Arzneimittel GmbH
31/12/04
4545 Felisvac Mc
Inaktywowana szcze- Suspension
pionka dla kotów przeciw grzybicy skórnej
for veterinary Biowet Puławy Sp. z o.o.
use
24/07/07
4546 Felixen
Piperis methystici
rhizomae extractum
siccum
Film-coated tablets
40 mg kawa- P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
pironów
25/01/06
4547 Felixen forte
Piperis methystici
extractum siccum
Film-coated tablets
120 mg kawa- P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
pironów
31/12/08
4548 Felocell CVR
Szczepionka dla kotów Lyophilisate
przeciwko panleukopeni, zakaźnemu zapaleniu jamy nosowej
i tchawicy oraz kaliciwirozie
for veterinary Pfizer
use
31/12/08
4550 Felodif
Felodipinum
Film-coated, prolonged 10 mg
release tablets
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
4549 Felodif
Felodipinum
Prolonged release tablets 5 mg
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
4554 Feloran
Diclofenacum
Film-coated tablets
25 mg
Pharmachim-Holding AD
30/06/04
4555 Feloran
Diclofenacum
Gel
10 mg/g
Pharmachim-Holding AD
31/07/04
4553 Feloran
Diclofenacum
Solution for intramuscular injection
25 mg/ml
Pharmachim-Holding AD
30/06/04
4551 Feloran
Diclofenacum
Suppository
25 mg
Pharmachim-Holding AD
30/06/04
4552 Feloran
Diclofenacum
Suppository
50 mg
Pharmachim-Holding AD
30/06/04
4556 Feloten
Felodipinum
Film-coated, prolonged 2,5 mg
release tablets
IVAX PHARMA POLAND Sp. z o.o.
31/12/08
4557 Feloten
Felodipinum
Film-coated, prolonged 5 mg
release tablets
IVAX PHARMA POLAND Sp. z o.o.
31/12/08
4558 Feloten
Felodipinum
Film-coated, prolonged 10 mg
release tablets
IVAX PHARMA POLAND Sp. z o.o.
31/12/08
1214
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
4559 Fel-O-Vax 3
Szczepionka przeciw
Suspension
schorzeniom górnych
dróg oddechowych
wywołanych przez herpeswirusy, kaliciwirusy
oraz wirusy panleukopenii kotów
for veterinary Fort Dodge
use
31/12/08
4560 Fel-O-Vax 4
Inaktywowana szcze- Liquid
pionka dla kotów przeciw schorzeniom górnych dróg oddechowych
wywołanym przez
herpeswirusy, kaliciwirusy oraz Chalmydia
psitaci, panleukopenii
for veterinary Fort Dodge
use
31/12/08
4561 Fel-O-Vax 5
Inaktywowana szcze- Suspension
pionka dla kotów
przeciw schorzeniom
górnych dróg oddechowych wywołanym
przez herpeswirusy,
kaliciwirusy oraz Chalmydia psitaci, białaczce, panleukopenii
for veterinary Fort Dodge Animal Health
use
4/02/07
4562 Fem 7
Estradiolum
Transdermal patch
50 mcg/dobę
Merck KGaA
31/12/08
4563 Fem 7 Combi
Estradiolum + Levonorgestrelum
Transdermal patch
50 µg + 10 µg Merck KGaA
31/12/08
4564 Fem Hrt
Norethisteronum +
Ethynylestradiolum
Tablets
1 mg/5 mcg
Pfizer Polska Sp. z o.o.
31/12/08
4565 FEMACTIVE 1 mg
Oestradiolum
Film-coated tablets
1 mg
Bristol - Myers Squibb
31/12/08
4566 FEMACTIVE 2 mg
Oestradiolum
Film-coated tablets
2 mg
Bristol - Myers Squibb
31/12/08
4567 Femactive C
Oestradiolum + Noret- Film-coated tablets
histeronum
2 mg + 1 mg
Bristol - Myers Squibb
31/12/08
4568 FEMACTIVE PLUS 1 mg
Oestradiolum + Noret- Film-coated tablets
histeronum
1 mg +
1 mg/1 mg
Bristol - Myers Squibb
31/12/08
4569 FEMACTIVE PLUS 2 mg
Oestradiolum + Noret- Film-coated tablets
histeronum
2 mg +
2 mg/1 mg
Bristol - Myers Squibb
31/12/08
4570 Femara
Letrozolum
2,5 mg
Novartis Pharma AG
31/12/08
Merck KGaA
14/12/05
4571 Femibion
Film-coated tablets
Film-coated tablets
4572 Femicur® n capsules
Agni casti fructus extractum siccum
Capsules, hard
4 mg
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG 31/12/08
4573 Femigen
Norgestimatum +
Ethinylestradiolum
Tablet
0,25 mg +
0,035 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
Merck KGaA
30/09/05
Cesra-ArzneimittelFabrik GmbH &
Co, Niemcy
14/04/07
4574 Feminatal
Film-coated tablets
4575 Feminon N
4576 Feminon pms(poprzednia nazwa
masto-feminon)
Vitex agnus castus
extractum siccum
Capsules, hard
4577 Feminon-klim(poprzednia nazwa
klima-feminon)
Cimicifugae racemosae Capsules, hard
rhizomae extractum
siccum
4 mg
Cesra - Arzneimittel GmbH & Co. KG 31/12/08
6,5 mg
Cesra - Arzneimittel GmbH & Co. KG 31/12/08
4578 Feminosan
Herbal tea
Herbapol Lublin S.A.
31/12/08
4579 Feminosept fix
Herbal tea
Herbapol Lublin S.A.
31/12/07
Film-coated tablets
Schering AG
30/04/04
4580 Femoden
Ethinylestradiolum +
Gestodenum
4581 Femoston 1/10
Estradiolum + Hydro- Tablets
gesteronum
1 mg
Solvay Pharmaceuticals B.V.
31/12/08
4582 Femoston 2/10
Dydrogesteronum +
Estradiolum
Film-coated tablets
10 mg + 2 mg Solvay Pharmaceuticals B.V.
31/05/04
4583 Femoston 2/20
Dydrogesteronum +
Estradiolum
Film-coated tablets
20 mg + 2 mg Solvay Pharmaceuticals B.V.
31/05/04
4584 Femoston Conti
Estradiolum + Dydro- Tablets
gesteronum
4585 Fenacetyna
Solvay Pharma B.V.
29/09/07
A.C.E.F., Włochy
31/12/08
4586 Fenactil
Chlorpromazinum
Coated tablets
100 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 31/12/05
POLFA S.A.
4587 Fenactil
Chlorpromazinum
Coated tablets
25 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
4588 Fenactil
Chlorpromazinum
Coated tablets
25 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 30/06/06
POLFA S.A.
4589 Fenactil
Chlorpromazinum
Oral drops, solution
40 mg/g
Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aero- 31/01/06
zolowe Spółdzielnia Pracy
4590 Fenactil
Chlorpromazinum
Solution for injection
5 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/11/05
31/01/06
1215
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4591 Fenactil
Chlorpromazinum
Solution for intravenous 25 mg/ml
injection
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/01/06
4592 Fenalgin
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum +
Paracetamolum
Tablets
Lek Pharmaceuticals d.d.
30/04/05
4593 Fenbegran 20%
Fenbendazol
Granules
for veterinary Biowet Puławy
use
31/12/08
4594 Fenbenat proszek 4%
Fenbendazol 4%
Powder
for veterinary Naturan
use
10/08/04
4595 Fenbenat tabletki 0,125
Fenbendazol
Tablets
for veterinary Vet-Agro
use
31/12/08
4596 Fenbenat tabletki 0,250
Fenbendazol
Tablets
for veterinary Vet-Agro
use
31/12/08
4597 Fenbendazol żel
Fenbendazol
Gel
for veterinary aniMedica
use
18/09/07
4598 Fenbesan
Fenbendazol
Powder
for veterinary BASF
use
31/12/08
4599 Fenbufen
Fenbufenum
Tablets
300 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
30/11/05
4600 Fenicort
Prednisolonum
Lyophilisate for solution 25 mg
for injection
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
4601 Fenistil
Dimetindenum
Cutaneous emulsion
1 mg/g
Novartis Consumer Health S.A.
31/10/04
4605 Fenistil
Dimetindenum
Gel
1 mg/g
Novartis Consumer Health S.A.
31/07/04
4603 Fenistil
Dimetindenum
Oral drops, solution
1 mg/ml
Novartis Consumer Health S.A.
31/07/04
4602 Fenistil
Dimetindenum
Prolonged release capsules
4 mg
Novartis Consumer Health S.A.
31/01/05
4604 Fenistil
Dimetindenum
Solution for intravenous 1 mg/ml
injection
Novartis Consumer Health S.A.
31/07/05
4606 Fenkarol
Fenkarol
Tablets
Chemiczno - Farmaceutyczne Zakłady 31/12/08
“Olaines”
25 mg
4607 Fenobarbital
Galenus, Warszawa
24/05/07
4608 Fenobarbital sodowy
Galenus, Warszawa
24/05/07
4609 Fenol
Pharma Zentrale
31/01/05
4610 FENOLIP 250 Retard
Fenofibratum
Prolonged release capsules
250 mg
Betapharm Arzneimittel GmbH
31/12/08
4611 Fenoratio 100
Fenofibratum
Capsules
100 mg
ratiopharm GmbH
30/04/04
4612 Fenoratio Retard
Fenofibratum
Prolonged release capsules
250 mg
ratiopharm GmbH
31/03/05
4613 Fenoterol
Fenoterolum
Solution for injection
and intravenous infusion
50 mcg/ml
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/01/05
ne S.A.
4614 Fenoterol
Fenoterolum
Tablets
5 mg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/05
4615 Fenovax
Fenofibratum
Capsules
200 mg
IVAX PHARMA POLAND
Sp. z o.o.
31/12/08
4616 Fenspiride
Fenspiridum
Syrup
2 mg/ml
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
GALENA
31/12/08
4617 Fentanyl
Fentanylum
Solution for injection
50 mcg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/11/05
4618 Fentanyl Jannsen
Fentanylum
Solution for injection
50 mcg/ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
30/06/04
4619 Fentanyl Torrex
Fentanylum
Solution for injection
50 µg/ml, op. Torrex Pharma GmbH
2 ml
31/12/08
4620 Fentanyl Torrex
Fentanylum
Solution for injection
50 µg/ml, op. Torrex Pharma GmbH
10 ml
31/12/08
4621 Fenylort ciowy azotan
Pharma Cosmetic, Kraków
30/09/05
4622 Fenylort ciowy boran
Pharma Cosmetic, Kraków
30/09/05
4623 Fenylu salicylan
Pharma Zentrale
31/01/05
4624 Fenylu salicylan
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
SA, Starogard Gdański
31/01/05
4625 Fepress 10
Felodipinum
Prolonged release tablets 10 mg
HEXAL AG
31/12/08
4626 Fepress 2,5
Felodipinum
Prolonged release tablets 2,5 mg
HEXAL AG
31/12/08
4627 Fepress 5
Felodipinum
Prolonged release tablets 5 mg
HEXAL AG
31/12/08
4628 Ferplex
Ferri proteinatosuccinas
Granules for oral suspension
800 mg (40 mg Italfarmaco S.p.A.
Fe+++)
31/01/05
4629 Ferplex
Ferri proteinatosuccinas
Solution for oromucosal use
800 mg/15 ml, Italfarmaco S.p.A.
(40 mg
Fe+++/15 ml)
31/01/05
4630 Ferran 100
Kompleks żelaza z
dekstarnem
Solution
for veterinary Vet-Agro
use
17/07/05
4631 Ferran 200
Kompleks żelaza z
dekstarnem
Solution
for veterinary Vet-Agro
use
17/07/05
1216
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
4632 Ferrodex S
Kompleks dekstranu
Liquid
drobnocząsteczkowego
z żelazem trójwartościowym
4633 Ferro-Duo
Ferrosi sulfas
Gastro-resistant capsu- 100 mg Fe++ Schwarz Pharma AG
les, hard
20/06/07
4634 Ferroglobin
Preparat złożony
Capsules
Vitabiotics Ltd.
31/12/08
4635 Ferrograd Folic
Acidum folicum +
Ferrosi sulfas
Film-coated, slow release tablets
Abbott Laboratories Ltd.
31/12/08
4636 Ferro-Gradumet
Ferrosi sulfas
Modified release tablets 105 mg Fe++ Abbott Laboratories Ltd.
30/01/05
4637 Ferrovet
Dekstran żelazowy,
Dekstran
Liquid
31/12/08
4638 Ferrum Complexe Nr 29
for veterinary Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 10/02/04
use
“Polfa”
for veterinary Zakłady Farm, Biowet
use
Tablets
Lehning Laboratoires
31/12/08
4639 Ferrum Lek
Ferri hydroxydum
polymaltosum
Buccal tablet
100 mg
Lek Pharmaceutical & Chemical Com- 31/12/08
pany d.d.
4640 Ferrum Lek
Ferri hydroxydum
polymaltosum
Syrup
50 mg/5 ml
Lek Pharmaceutical & Chemical Com- 31/12/08
pany d.d.
4641 FERRUM Pentarkan /Ptk nr 45/
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
5/02/05
4642 Ferrum phosphoricum comp. granulki
WELEDA
24/08/05
4643 Ferrum-Homaccord
Amp.
Heel GmbH
31/12/08
4644 Ferrum-Homaccord
Drops
Heel GmbH
31/12/08
Lek Pharmaceuticals d.d.
31/07/04
4645 Ferrum-Lek
Ferri hydroxydum
polyisomaltosum
Solution for intramuscular injection
50 mg
Fe+++/ml
4646 Fertagyl
Gonadorelinum
Liquid
for veterinary Intervet
use
4647 Fervex
Acidum ascorbicum
Granules for solution
(vit C) + Paracetamolum + Pheniraminum
4649 FERVEX Chesty Cough
Ambroxolum
Effervescent tablets
4648 FERVEX Chesty Cough
Ambroxolum
Tablets
4650 Fervex D
31/12/08
UPSA Laboratoires Agen
30/06/05
30 mg
Bristol - Myers Squibb Pharmavit
31/12/08
30 mg
Bristol - Myers Squibb Pharmavit
31/12/08
Acidum ascorbicum
Granules for oral so(vit C) + Paracetamo- lution
lum + Pheniraminum
UPSA Laboratoires Agen
14/12/05
4651 Fervex Junior
Acidum ascorbicum
Granules for oral so(vit C) + Paracetamo- lution
lum + Pheniraminum
UPSA Laboratoires Agen
12/10/05
4652 Feticonazole
Feticonazolum
Cream
2%
Medana Pharma TERPOL Group S.A. 31/12/08
4653 Fevarin
Fluvoxaminum
Film-coated tablets
100 mg
Solvay Pharmaceuticals B.V.
30/04/05
4654 Fevarin
Fluvoxaminum
Film-coated tablets
50 mg
Solvay Pharmaceuticals B.V.
30/04/05
4655 Fexofenadine
Fexofenadinum
Film-coated tablets
120 mg
POL-NIL Sp. z.o.o.
31/12/08
4656 Fexofenadine
Fexofenadinum
Film-coated tablets
180 mg
POL-NIL Sp. z.o.o.
31/12/08
4657 Fibisol
Preparat złożony
Liquid for subcutaneous
or intramuscular injection
Farmak
31/12/08
4658 Fibranat
Fenofibratum
Capsules, hard
67 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
4659 Fibranat
Fenofibratum
Capsules, hard
200 mg
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
4660 Fibro Vein 0,2%
Natrii tetradecylum
sulfas
Solution for injection
2 mg/ml
STD Pharmaceutical Products Ltd.
25/05/05
4661 Fibro Vein 1%
Natrii tetradecylum
sulfas
Solution for injection
10 mg/ml
STD Pharmaceutical Products Ltd.
25/05/05
4662 Fibro Vein 3%
Natrii tetradecylum
sulfas
Solution for injection
30 mg/ml
STD Pharmaceutical Products Ltd.
25/05/05
4663 Fibrolan
Dornasum alfa + Fibri- Lyophilisate for cutanolysinum
neous liquid
Parke Davis GmbH
31/07/04
4664 Fibrolan
Dornasum alfa + Fibri- Ointment
nolysinum
Parke-Davis GmbH - Freiburg
31/07/04
4665 FiBS
Liquid for subcutaneous
or intramuscular injection
OCFZP Biostymulator
31/12/08
4666 figura 1
Instant herbal tea
Herbapol - Lublin S.A.
31/12/08
4667 figura 2
4668 Filmadine
Instant herbal tea
Liquid
Herbapol - Lublin S.A.
for veterinary Hypred
use
31/12/08
31/12/08
Tablets
40 mg Mg++ Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
“Filofarm” , Bydgoszcz
30/06/06
4669 Filomag B6
4670 Filumar (poprzednia nazwa: ulmasol)
Acidum lacticum +
Glycerolum + Sorbitolum
Magnesii hydroaspartas + Pyridoxinum
(vit B6)
Ulmariae tinctura
Liquid
Phytopharm Klęka S.A.
31/12/08
1217
Eiropas Savienības dokumenti
4671 Finadyne Solution
4672 Finalgel sport
4673 Finalgon
4674 Finalgon
4675 Finaride
4676 Finasterid
4677 Finasteride
4678 Finastid
4679 Fincar
4680 Finix
4681
4682
4683
4684
Finlepsin
FINLEPSIN 200 Retard
FINLEPSIN 400 Retard
Fiolet gencjanowy 0,5% roztwór
spirytusowy
4685 First Dose CV
4686 Fish oil
4687 Fitolizyna
4688 Fito-Mix I
4689 Fito-Mix I fix
4690 Fito-Mix II fix
4691 Fito-Mix II mieszanka wykrztuśna
4692 Fito-Mix IV fix
ES 15. burtnīca
Fluniksyna
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Solution
for veterinary Schering-Plough Central East Ag
use
Piroxicamum
Gel
5 mg/g
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Nicoboxilum + Noni- Cream
(10,8 mg +
Boehringer Ingelheim International
vamidum
1,7 mg)/g
GmbH
Nicoboxilum + Noni- Ointment
(25 mg +
Boehringer Ingelheim International
vamidum
4 mg)/g
GmbH
Finasteridum
Film-coated tablets
5 mg
HEXAL Polska Sp. z o.o.
Finasteridum
Tablets
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
Finasteridum
Film-coated tablets
5 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
Finasteridum
Film-coated tablets
5 mg
Merck Sharp & Dohme B.V.
Finasteridum
Film-coated tablets
5 mg
Cipla Ltd.
Ibuprofenum + CofFilm-coated tablets
200 mg +
US Pharmacia
feinum
50 mg
Carbamazepinum
Tablets
200 mg
AWDpharma GmbH & Co. KG
Carbamazepinum
Prolonged release tablets 200 mg
AWDpharma GmbH & Co. KG
Carbamazepinum
Prolonged release tablets 400 mg
AWDpharma GmbH & Co. KG
Methylrosanilinii chlo- Liquid
5 mg/g
Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo
ridum
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
Koronawirus psów
Vaccine for dogs
for veterinary Pfizer
NL – 18
use
Olej rybi
Capsules
500 mg
BIOGAL Pharmaceutical Works Ltd.
Paste for oral suspenHerbapol Pruszków - Warszawskie
sion
Zakłady Zielarskie
Herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Instant herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Instant herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Melissae folium +
Instant herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Foeniculu fructus +
Zakłady Zielarskie
Anisi fructus
17/05/05
16/05/07
31/07/04
31/07/04
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/10/05
31/12/07
31/12/08
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
4693 Fito-Mix IV mieszanka mlekopędna Melissae folium +
Foeniculu fructus +
Anisi fructus
Herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
4694 Fito-Mix IX fix
Instant herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
4695 Fito-Mix IX mieszanka p-biegunkowa
Herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
4696 Fito-Mix V mieszanka osłaniająca
Herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
4697 Fito-Mix VII fix
Instant herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
4698 Fito-Mix VII mieszanka poprawiająca trawienie
Herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
4699 Fito-Mix VIII fix
Instant herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
4700 Fito-Mix VIII mieszanka p-trądzikowa
4701 Fito-Mix X fix
Herbal tea
30/10/05
4702 Fito-Mix X mieszanka przeczyszczająca
4703 Fito-Mix XI fix
Herbal tea
4704 Fito-Mix XI mieszanka p-reumatyczna
4705 Fito-Mix XII fix
Herbal tea
4706 Fito-Mix XII mieszanka żółciopędna
Herbal tea
4707 Fito-Mix XIII fix
Instant herbal tea
4708 Fito-Mix XIII mieszanka moczopędna
4709 Fito-mix XV
Herbal tea
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
Warszawskie Zakłady Zielarskie
“Herbapol”
1218
Instant herbal tea
Instant herbal tea
Instant herbal tea
Herbal tea
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
30/10/05
31/12/08
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
4710 Fito-mix XV fix
4711 Fito-mix XVI
Eiropas Savienības dokumenti
Instant herbal tea
Warszawskie Zakłady Zielarskie “Her- 31/12/08
bapol”, Pruszków
Hippocastani semen,
Instant herbal tea
Calendulae flos, Sennae
folium
Warszawskie Zakłady Zielarskie “Her- 31/12/08
bapol”, Pruszków
4712 Fito-mix XVI fix
Instant herbal tea
Warszawskie Zakłady Zielarskie
“Herbapol”
31/12/08
4713 Fito-mix XVII
Crataegi inflorescentia, Herbal tea
Cynarae folium, Allii
cepae bulbus
Warszawskie Zakłady Zielarskie
“Herbapol”
31/12/08
4714 Fito-mix XVIII
Preparat złożony
Instant herbal tea
Warszawskie Zakłady Zielarskie
“Herbapol”
31/12/08
Pach
Huangshi Changzheng Pharmaceuticals Co. Ltd.
31/12/08
31/01/06
4715 Fitoplast
4716 Fitoprost
Serenoae repens fructus Capsules
extractum
160 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “Hasco-Lek”
4717 Fitoprost
Serenoae repens extr.
Capsules
320 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
4718 Fitoven
Preparat ziołowy
Paste for oral suspension
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
4719 Fizostygminy salicylan
Caesar & Loretz GmbH Caelo
31/12/08
4720 Fizostygminy salicylan
Pharma Zentrale
31/12/08
4721 Flamexin
Piroxicamum
Powder for oral solution 20 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 17/01/07
POLFA S.A.
4722 Flamexin
Piroxicamum
Tablets
20 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 17/01/07
POLFA S.A.
4723 Flammacerinum
Cerii nitras + Sulfadia- Cream
zinum
(10 mg +
22 mg)/g
Solvay Pharmaceuticals B.V.
18/12/06
4724 Flammazine
Sulfadiazinum
Cream
1%
Solvay Pharmaceuticals B.V.
31/12/06
4725 Flammazine
Sulfadiazinum argentum
Cream
10 mg/g
Solvay Pharmaceuticals B.V.
31/12/06
4726 Flarex
Fluorometholonum
Eye drops, suspension
1% (0,01 g/
1 ml)
Alcon Couvreur N.V.
31/01/05
4727 Flatuvit
Preparat ziołowy
Instant herbal tea
Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
30/10/05
Herbal tea
Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
30/10/05
4728 Flatuvit
4729 Flavacrin
Ethacridini lactas
Powder
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu
use
Biowet.
24/05/04
4732 Flavamed
Ambroxolum
Effervescent tablets
30 mg
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
31/01/05
4733 Flavamed
Ambroxolum
Effervescent tablets
60 mg
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
31/01/05
4730 Flavamed
Ambroxolum
Syrup
15 mg/5 ml
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
31/01/05
4731 Flavamed
Ambroxolum
Tablets
30 mg
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
31/01/05
4734 Flaven
Diosminum
Capsules
300 mg
31/12/08
4735 Flavobil
4736 Flebogamma iv
Ginkgo biloba
Immunoglobulinum
humanum
Immunoglobulinum
humanum
Immunoglobulinum
humanum
Immunoglobulinum
humanum
Diclofenacum
Diclofenacum
cypermetryna
Film-coated tablets
Intravenous injection
(solution)
Intravenous injection
(solution)
Intravenous injection
(solution)
Intravenous injection
(solution)
Gel
Transdermal patch
Tag
40 mg
0,5 g/10 ml
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
Medana Pharma Terpol Group S.A.
Instituto Grifols S.A.
10 g/200 ml
Instituto Grifols S.A.
31/12/07
2,5 g/50 ml
Instituto Grifols S.A.
31/12/07
5 g/100 ml
Instituto Grifols S.A.
31/12/07
4737 Flebogamma iv
4738 Flebogamma iv
4739 Flebogamma iv
4740 Flector Ep Gel
4741 Flector Ep Tissugel
4742 Flectron
4743 Fleet Phospho Soda
4745 Flegamina
Natrii phosphas +
Oral solution
Natrii phosphas
Plantaginis lanceolatae Syrup
folium + Verbasci
flos + Bromhexini
hydrochloricum
Bromhexinum
Oral drops, solution
4746 Flegamina
Bromhexinum
Solution for injection
4747 Flegamina
Bromhexinum
Syrup
4748 Flegamina
Bromhexinum
Tablets
4749 Flegamina Mite
Bromhexinum
Syrup
4744 Flegafit
żel
14/03/07
31/12/07
IBSA Institut Biochemique S.A.
IBSA Institut Biochemique S.A.
for veterinary Cyanamid
use
(24,4 g +
E.C. De Witt and Company Ltd.
10,8 g)/ 45ml
Herbapol - Lublin S.A.
31/12/08
31/12/08
31/12/08
2 mg/ml
30/11/05
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
2 mg/ml
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
4 mg/5ml
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
8 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
40 mg/100 ml Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
16/05/07
31/12/08
30/11/05
31/01/06
30/11/05
31/12/08
1219
Eiropas Savienības dokumenti
4750 Flexiderm
ES 15. burtnīca
Ointment
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4751 Flixonase
Sylimarin phosphotidylcholine complex
Fluticasonum
10 mg/g
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
Nasal spray, suspension 50 mcg/dawkę Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
Nasal drops, suspension 400 mcg/
Glaxo Wellcome Group Glaxo Welldawkę
come House
Nebuliser suspension
0,5 mg/2 ml Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
Nebuliser suspension
2 mg/2 ml
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
Pressurised inhalation, 125 mcg/
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellsuspension
dawkę inha- come House
lacyjną
Pressurised inhalation, 250 mcg/
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellsuspension
dawkę inha- come House
lacyjną
Pressurised inhalation, 50 mcg/dawkę Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellsuspension
inhalacyjną come House
Pressurised inhalation, 25 mcg/dawkę Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellsuspension
inhalacyjną come House
Pressurised inhalation, 50 mcg/dawkę Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellsuspension
inhalacyjną come House
Pressurised inhalation, 125 mcg/
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellsuspension
dawkę inha- come House
lacyjną
Pressurised inhalation, 250 mcg/
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellsuspension
dawkę inha- come House
lacyjną
Inhalation powder
100 mcg/
Glaxo Wellcome Group Glaxo Welldawkę inha- come House
lacyjną
17/02/05
4752 Flixonase Nasule
Fluticasonum
4756 Flixotide
Fluticasonum
4757 Flixotide
Fluticasonum
4753 Flixotide
Fluticasonum
4754 Flixotide
Fluticasonum
4755 Flixotide
Fluticasonum
4758 Flixotide 25
Fluticasonum
4759 Flixotide 50
Fluticasonum
4760 Flixotide 125
Fluticasonum
4761 Flixotide 250
Fluticasonum
4762 Flixotide Dysk
Fluticasonum
4763 Flixotide Dysk
Fluticasonum
Inhalation powder
250 mcg/
dawkę inhalacyjną
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/04/05
4764 Flixotide Dysk
Fluticasonum
Inhalation powder
50 mcg/dawkę Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellinhalacyjną come House
30/04/05
4765 Flixotide Dysk
Fluticasonum
Inhalation powder
500 mcg/
dawkę inhalacyjną
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/04/05
4766 Flixotide Rotadisk 50
Fluticasonum
Inhalation powder
50 mcg/dawkę Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellinhalacyjną come House
23/04/06
4767 Flixotide Rotadisk 100
Fluticasonum
Inhalation powder
100 mcg/
dawkę inhalacyjną
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
23/04/06
4768 Flixotide Rotadisk 250
Fluticasonum
Inhalation powder
250 mcg/
dawkę inhalacyjną
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
23/04/06
4769 Flixotide Rotadisk 500
Fluticasonum
Inhalation powder
500 mcg/
dawkę inhalacyjną
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
23/04/06
4770 Floam
Natrii fluoridum
Fluorine foam for
fluorese
20 mg/g
Germiphene Corporation
31/08/04
Sanofi-Synthelabo Sp.z o.o.
31/12/08
4772 Flolan
Epoprostenolum
Powder for solution for
intravenous infusion
0,5 mg
Glaxo Wellcome House, Glaxo Wellcome Group
31/12/08
4773 Flolan
Epoprostenolum
Powder for solution for
intravenous infusion
1,5 mg
Glaxo Wellcome House, Glaxo Wellcome Group
31/12/08
4776
4777
4774
4775
4778
Loratadinum
Loratadinum
Loratadinum
Loratadinum
Florfenikol
Oral suspension
Oral suspension
Tablets
Tablets
Liquid
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Polska Sp. z o.o.
Lek Pharmaceuticals d.d.
Lek Polska Sp. z o.o.
Vetos-Farma
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/08
4779 Florfenicol 30% iniekcja
Florfenikol
Solution
Vetos-Farma
31/12/08
4780 Floron
Florfenikol
Solution
KRKA
31/12/08
4781 Floron Oral solution
Florfenikol
Solution
KRKA
31/12/08
4782 Floron premix
Florfenikol
Premix
1 mg/ml
1 mg/ml
10 mg
10 mg
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
KRKA
31/12/08
4783 Flosept fix
4784 Flosteron
4785 Floxal
Betamethasonum
Ciprofloxacinum
Instant herbal tea
Suspension for injection 7 mg/1 ml
Film-coated tablets
250 mg
Herbapol Lublin S.A.
Krka d.d., Novo mesto
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
30/04/06
31/07/04
30/11/05
4771 Flocrat tabletki
1220
Flonidan
Flonidan
Flonidan
Flonidan
Florfenicol 2,5% płyn
30/09/04
21/03/07
27/06/07
27/06/07
23/11/05
23/11/05
23/11/05
23/04/06
23/04/06
23/04/06
23/04/06
30/04/05
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
4786 Floxal
4787 Floxal
Ciprofloxacinum
Ofloxacinum
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm.
Fabrik GmbH
Eye ointment
3 mg/g
Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm.
Fabrik GmbH
Solution
for veterinary Bimeda
use
Coated tablets
0,5 mg
H. Lundbeck A/S
Coated tablets
3 mg
H. Lundbeck A/S
Solution for injection
20 mg/ml
H. Lundbeck A/S
Suspension for injection
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
31/12/08
31/05/04
4788 Floxal
Ofloxacinum
4789 Flualgin
Fluniksyna
4790
4791
4792
4793
4794 Flubactin 20%
Flupentixolum
Flupentixolum
Flupentixolum
Influenza, purified
antigen
Flumechina
Solution
4795 Flubenol 220 mg
Flubendazol
Tablets
4796 Flubenol 5%
Flubendazol
Premix
4797 Flubenol 50%
flubendazol
Powder
4798 Flubenol KH
Flubendazol
Paste
4800 Flucinar
Fluocinoloni acetonidum
Fluocinoloni acetonidum
Fluocinoloni acetonidum + Neomycinum
Gel
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
for veterinary
use
0,25 mg/g
KRKA
27/06/05
Janssen
23/06/07
Janssen Pharmaceutica
7/03/05
Janssen
31/12/08
Janssen
31/12/08
30/11/05
(0,25 mg +
0,5 mg)/g
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Ointment
0,25 mg/g
Cream
4802 Flucinar N
Fluocinoloni acetonidum + Neomycinum
Ointment
(0,25 mg +
0,5 mg)/g
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
4803 Flucofungin
4804 Flucofungin
Fluconazolum
Capsules, hard
50 mg
HEXAL Polska Sp. z o.o.
31/12/08
Fluconazolum
Capsules, hard
100 mg
HEXAL Polska Sp. z o.o.
31/12/08
4805 Flucofungin
Fluconazolum
Capsules, hard
150 mg
HEXAL Polska Sp. z o.o.
31/12/08
4806 Flucofungin
Fluconazolum
Capsules, hard
200 mg
HEXAL Polska Sp. z o.o.
31/12/08
4807 Flucofungin
Fluconazolum
Solution for intravenous 2 mg/ml
infusion
HEXAL Polska Sp. z o.o.
31/12/08
4808 Flucolvet
FlumechinaKolistyny
siarczan
Powder
for veterinary Interbiowet Sp. z o.o.
use
16/10/06
4809 Flucon
Fluorometholonum
Eye drops, suspension
1 mg/ml
Alcon Couvreur N.V.
30/06/04
4810 Fluconazol
Fluconazolum
Solution for intravenous 2 mg/ml
infusion
Slovakofarma a.s.
31/12/08
4811
4812
4813
4814
4815
Fluconazol 150
Fluconazol 150
Fluconazol 50
Fluconazol 50
Fluconazole
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Capsules
Capsules
Capsules
Capsules
Capsules
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
Fluconazole
Fluconazole
Fluconazole
Fluconazole
Fluconazole
Fluconazole
Fluconazole
Fluconazole
Fluconazole 150
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Capsules
Capsules
Syrup
Syrup
Tablets
Tablets
Tablets
Tablets
Capsules
4825 Fluconazole 50
Fluconazolum
Capsules
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
Flucoric
Flucoric
Flucoric
Flucoric
Flucozal
Flucozal
Fludara
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Fludarabinum
4833 Fludara Oral
4835 Flugalin
Fludarabinum
Flurbiprofenum
Capsules
Capsules
Capsules
Capsules
Capsules
Capsules
Powder for solution for
injection
Tablets
Film-coated tablets
Fluanxol
Fluanxol
Fluanxol Depot
Fluarix
4799 Flucinar
4801 Flucinar N
Film-coated tablets
Eye drops
Eiropas Savienības dokumenti
500 mg
3 mg/g
150 mg
150 mg
50 mg
50 mg
150 mg
31/05/04
31/12/08
30/06/04
30/06/04
30/06/04
31/12/04
30/11/05
30/11/05
Slovakofarma a.s.
Slovakofarma a.s.
Slovakofarma a.s.
Slovakofarma a.s.
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
150 mg
Medana Pharma Terpol Group S.A.
50 mg
Medana Pharma Terpol Group S.A.
50 mg /10 ml Aflofarm
50 mg/10ml Polfarmex S.A.
100 mg
Polfarmex S.A.
50 mg
Polfarmex S.A.
50 mg
Aflofarm
50 mg
Aflofarm
150 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
50 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
50 mg
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
100 mg
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
150 mg
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
200 mg
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
50 mg
Aegis Ltd.
150 mg
Aegis Ltd.
50 mg
Schering AG
7/03/07
7/03/07
7/03/07
7/03/07
31/05/05
10 mg
100mg
31/12/08
30/06/04
Schering AG
Abbott GmbH & Co. KG
31/05/05
31/05/05
31/12/08
14/12/05
31/05/05
14/12/05
31/12/08
31/12/08
6/07/05
6/07/05
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/03/04
1221
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
4836 Flugalin
4834 Flugalin
4837 Flugalin SR 200
Flurbiprofenum
Flurbiprofenum
Flurbiprofenum
4838 Fluidosan
Olejek terpentynowy,
Nalewka z pieprzu
tureckiego, Woda amoniakalna,
Acetylcysteinum
Acetylcysteinum
Acetylcysteinum
Acetylcysteinum
4842
4839
4840
4841
Fluimucil
Fluimucil
Fluimucil
Fluimucil
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Film-coated tablets
Transdermal patch
Prolonged release capsules
Liquid
50 mg
40 mg
200 mg
Abbott GmbH & Co. KG
Abbott GmbH & Co. KG
Abbott GmbH & Co. KG
30/06/04
29/06/05
31/12/08
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne Biowet
use
25/05/04
600 mg
100 mg
200 mg
300 mg/3 ml
Zambon Group S.p.A.
Zambon Group S.p.A.
Zambon Group S.p.A.
Zambon Group S.p.A.
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
200 mg/ml
Zambon Group S.p.A.
31/05/05
for veterinary Janssen
use
5 mg/1 ml
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK
for veterinary Vetos Farma
use
for veterinary PFO Vetos Farma
use
for veterinary Dopharma
use
for veterinary Dopharma B.V.
use
for veterinary Ceva Sante Animale
use
for veterinary Ceva Sante Animale
use
150 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
200 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
2 mg/ml
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
100 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
11/06/04
4843 Fluimucil antidote 20%
Acetylcysteinum
4844 Flukiver 5% inject.
Klozantel
Effervescent tablets
Granules
Granules
Solution for injection
and nebuliser solution
Solution for intravenous
infusion
Solution
4845 Flukonazol
Fluconazolum
Syrup
4846 Flumeqiuna 10% - roztwór
Flumechina
Solution
4847 Flumequina 10% - proszek
Flumechina
Powder
4848 Flumesol 10%
Flumechina
Powder
4849 Flumesol 5%
Flumechina
Solution
4850 Flumiquil 50%
Flumechina
Powder
4851 Flumisol
Flumechina
Solution
4852 Flumycon
Fluconazolum
Capsules
4853 Flumycon
Fluconazolum
Capsules
4854 Flumycon
Fluconazolum
Solution for infusion
4855 Flumycon, Fluconazole
Fluconazolum
Capsules
4856 Flumycon, Fluconazole
Fluconazolum
Capsules
50 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 31/05/05
ne S.A.
4857 Flumycon, Fluconazole
Fluconazolum
Syrup
5 mg/ml
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 31/05/05
ne S.A.
4858 Flunarizinum
Flunarizinum
Tablets
5 mg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
4859 Flunimeg
Fluniksyna
Solution
for veterinary Norbrook
use
4860 Flunitrazepam
Flunitrazepamum
Tablets
1 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
4861 Fluocaril Bi-Fluore 180 o smaku
malinowym
Natrii fluoridum +
Natrii
monofluorophosphas
Toothpaste
1,8 mg
fluoru/g
Synthelabo Group. Laboratoires
Synthelabo
30/04/04
4862 Fluocaril Bi-Fluore 180 o smaku
miętowym
Dental gel
1,8 mg
fluoru/g
Synthelabo Group. Laboratoires
Synthelabo
30/04/04
Toothpaste
2,5 mg
fluoru/g
Synthelabo Group. Laboratoires
Synthelabo
30/04/04
4864 Fluogum (o smaku miętowym)
Natrii fluoridum +
Natrii
monofluorophosphas
Natrii fluoridum +
Natrii
monofluorophosphas
Natrii fluoridum
Chewing gum
0,25 mg
31/01/05
4865 Fluogum (o smaku owocowym)
Natrii fluoridum
Chewing gum
0,25 mg
4866 Fluoksetyna
Fluoxetinum
Syrup
20 mg/5 ml
4867 Fluoksetyna
Fluoxetinum
Tablets
10 mg
4868 Fluoksetyna
Fluoxetinum
Tablets
20 mg
4869
4870
4871
4872
4873
Fluoxetinum
Capsules
20 mg
Fluoresceinum
Fluoresceinum
Solution for injection
Solution for injection
Dental lacquer
100 mg/ml
100 mg/ml
Synthelabo Group. Laboratoires
Synthelabo
Synthelabo Group. Laboratoires
Synthelabo
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Norton Healthcare Ltd.
Caesar & Loretz GmbH Caelo
Novartis Ophthalmics AG Hettlingen
Alcon Laboratoires Inc.
VOCO GmbH
4863 Fluocaril Bi-Fluore 250
1222
Fluonor
Fluoresceina
Fluoresceine
Fluorescite
Fluoridin
31/12/08
16/05/06
16/05/06
14/03/05
10/06/07
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
29/03/06
31/05/05
30/06/06
11/02/04
31/01/05
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
5/09/05
31/07/04
30/06/04
31/12/07
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
4875 Fluormex
Gel
4874 Fluormex
Liquid
4876 Fluoro-uracil
Fluorouracilum
4877 Fluorouracil 1000 medac
Fluorouracilum
4878 Fluorouracil 500 medac
Fluorouracilum
4879 Fluorouracil 5000 medac
Fluorouracilum
4880 FLUOROURACIL 750 Medac
Fluorouracilum
4881 Fluorouracil erabel 250
Fluorouracilum
4882 Fluorouracil erabel 500
Fluorouracilum
4883
4884
4888
4885
4886
4887
4889
4890 Fluossen
Fluorouracilum
Fluorouracilum
Fluorouracilum
Fluorouracilum
Fluorouracilum
Fluorouracilum
Natrii fluoridum +
Natrii monofluorophosphas
Natrii fluoridum
4891 Fluoxetin
Fluoxetinum
4892 Fluoxetine
4893 Fluoxetine
Solution for injection
and intravenous infusion
Solution for intravenous
injection, intravenous
and intraarterial infusion
Solution for intravenous
injection, intravenous
and intraarterial infusion
Solution for intravenous
injection, intravenous
and intraarterial infusion
Solution for intravenous
injection, intravenous
and intraarterial infusion
Solution for intravenous
and intraarterial injection
Solution for intravenous
and intraarterial injection
Amp.
Amp.
Intravenous infusion
Vial
Vial
Vial
Oromucosal gel
Eiropas Savienības dokumenti
12,5 mg
fluoru/g
10 mg
fluoru/g
50 mg/ml
Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- 30/10/05
Przemysłowa
Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- 30/10/05
Przemysłowa
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/01/05
50 mg/ml
Medac Gesellscha für Klinische Spezialpräparate mbH
31/03/05
50 mg/ml
Medac Gesellscha für Klinische Spezialpräparate mbH
31/03/05
50 mg/ml
Medac Gesellscha für Klinische Spezialpräparate mbH
31/03/05
50 mg/1 ml
Medac Gesellscha für klinische Spezialpräparate mbH
31/12/08
250 mg/10ml erabel Pharma S.A. (erabel
Group)
8/02/06
500 mg/10 ml erabel Pharma S.A. (erabel
Group)
8/02/06
250 mg/5 ml
500 mg/10 ml
5 g/100 ml
250 mg/5 ml
500 mg/10 ml
1 g/20 ml
(11 mg +
114 mg)/g
Teva Pharmaceutical Industries
Teva Pharmaceutical Industries
Teva Pharmaceutical Industries
Teva Pharmaceutical Industries
Teva Pharmaceutical Industries
Teva Pharmaceutical Industries
Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/10/05
Coated tablets
6,78 mg F
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/01/05
Capsules
20 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/12/08
Fluoxetinum
Capsules
20 mg
Teva Pharmaceutical Industries
31/12/08
Fluoxetinum
Tablets
20 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
4894 Fluran
Fluoxetinum
Capsules
20 mg
Ranbaxy Laboratoires Ltd.
31/12/08
4895 Flutacan
Flutamidum
Tablets
250 mg
Leiras Oy
31/12/07
4896 Flutamerck
4897 Flutamid
Flutamidum
Flutamidum
Tablets
Tablets
250 mg
250 mg
4898 Flutaratio
4899 Flutetrin
Flutamidum
Oksytetracyklina, fluniksyna
Szczepionka dla koni
przeciw zakażeniom
górnych dróg oddechowych
Szczepionka dla koni
przeciw zakażeniom
górnych dróg oddechowych
Vaccinum influenzae
Tablets
Solution
Fluorouracil-Teva
Fluorouracil-Teva
Fluorouracil-Teva
Fluorouracil-Teva
Fluorouracil-Teva
Fluorouracil-Teva
Fluoro-żel
4900 Fluvac EHV 4/1Plus
4901 Fluvac Plus
4902 Fluviral S/F
4903 Fluviral S/F
4904 Fluvirin
4905 Fluxum
4906 Fluxum
4907 Fluxum
Suspension
Suspension
Generics (UK) Limited
Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
250 mg
ratiopharm GmbH
for veterinary Bimeda
use
for veterinary Fort Dodge
use
31/12/08
31/12/05
for veterinary Fort Dodge
use
3/09/04
Suspension for injection 0,5 ml
(szczepionka
1 – dawkowa)
Vaccinum influenzae Suspension for injection 0,5 ml
(szczepionka
10 – dawkowa)
Influenza, inactivated, Suspension for in45 mcg HA/
whole virus
tramuscular oraz deep 0,5 ml
subcutaneous injection
Parnaparinum natSolution for subcuta3200 j.m.
ricum
nous injection
AXa/0,3ml
Parnaparinum natSolution for subcuta6400 j.m.
ricum
nous injection
AXa/0,6ml
Solution for subcuta4250 j.m.
nous injection
AXa/0,4 ml
12/09/07
31/12/08
3/09/04
Shire Biologics
31/12/08
Shire Biologics
31/12/08
Medeva Pharma Ltd. Leatherhead
31/12/08
Alfa Wassermann S.p.A.
26/04/06
Alfa Wassermann S.p.A.
26/04/06
Alfa Wassermann S.p.A.
26/04/06
1223
Eiropas Savienības dokumenti
4908 FMC Formacor
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Solution
for veterinary Przedsiebiorstwo Tropical
use
31/12/08
Solution
for veterinary Przedsiebiorstwo Tropical
use
18/09/07
4910 Folacid
Formaldehyd, Zieleń
malachitowa, Błękit
metylenowy
Zieleń malachitowa,
Błękit metylenowy,
Aldehyd mrówkowy
Acidum folicum
Tablets
15 mg
29/08/07
4911 Folacid
Acidum folicum
Tablets
4912 Folacid 0,4
Acidum folicum
Tablets
4913
4914
4915
4916
Folifem
Folifort 15
Folifort 5
Folik
Acidum folicum
Acidum folicum
Acidum folicum
Acidum folicum
Buccal tablet
Film-coated tablets
Film-coated tablets
Tablets
4917 Folimin 0,4 mg
Acidum folicum
Tablets
4918 Folimin 15mg
Acidum folicum
Tablets
4919 Folimin 4mg
Acidum folicum
Tablets
4920 Folligon
Lyophilisate + solvent
4921 Foradil
Gonadotropina z
surowicy ciężarnych
klaczy
Formoterolum
Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczno-Chemiczne
5 mg
Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczno-Chemiczne
0,4 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno Chemiczne “Synteza” Sp. z o.o.
0,4 mg
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
15 mg
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
5 mg
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
0,4 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
0,4 mg
Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
15mg
Zakłady Farmaceutyczne Polfa- Łódż
S.A.
4mg
Zakłady Farmaceutyczne Polfa- Łódż
S.A.
for veterinary Intervet
use
12 mcg
31/12/08
4922 Foramed
Formoterolum
4923 Forane
Isofluranum
4924
4925
4926
4927
Fluconazolum
Fluconazolum
Fluconazolum
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
4909 FMC Formacor Forte
Forcan
Forcan
Forcan
Forcid Solutab® 125/31,25
Inhalation powder,
capsules
Capsules
Pressurised inhalation,
solution
Capsules
Capsules
Capsules
Tablets
Novartis Pharma AG
29/08/07
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/09/05
4/07/07
30/09/07
30/09/07
31/12/08
12 mikrogra- Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
mów
LEK – AM Sp. z o.o.
Abbott Laboratories Ltd.
31/12/08
200 mg
50 mg
150 mg
125 mg +
31,25 mg
Cipla Ltd.
Cipla Ltd.
Cipla Ltd.
Yamanouchi Europe B.V.
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/05/04
4928 Forcid Solutab® 250/62,5
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Tablets
250 mg +
62,5 mg
Yamanouchi Europe B.V.
31/12/08
4929 Forcid Solutab® 375/93,75
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Macrogol, combinations
Tablets
375 mg +
93,75 mg
125 mg +
31,25 mg
Yamanouchi Europe B.V.
31/12/08
Yamanouchi Europe B.V.
31/12/08
Beaufour Ipsen Pharma
31/12/08
Zakład Farmaceutyczny Amara,
Kraków
Pharma Cosmetic, Kraków
Pharma Zentrale
Polskie Odczynniki Chemiczne,
Gliwice
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
Przedsiębiorstwo Chmiczne Odczynniki Sp. z o.o., Lublin
Dolisos Laboratoires
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
9/04/05
4930 FORCID SOLUTAB® 500/125 X
4931 Forlax
Tablets
Powder for oral suspension
4932 Formadehyd 40%
4933 Formaldehyd 40%
4934 Formaldehyd 40%
4935 Formaldehyd 40%
4936 Formaldehyd 40%
4937 Formaldehyd 40%
4938 Formic rufa compose krople
4939 Formol
4940
4941
4942
4943
Fort- E -Vite
Fortakehl D3
Fortakehl D5
Fortalgin C
Formoterolum
Tocopherolum
Inhalation powder,
capsule
Capsules
4944 Fortekor 20
Acidum acetylsalicyli- Effervescent tablets
cum + Acidum ascorbicum (vit C)
Benazeprilum
Tablet
4945 Fortekor 5
Benazeprilum
Tablet
4946 Fortestomachicae(poprzednia nazwa:krople żołądkowe p)
4947 Fortovase
4948 Fortral
4949 Fortral
Preparat złożony
Oral drops
Saquinavirum
Pentazocinum
Pentazocinum
Capsules, so
Solution for injection
Tablets
1224
10ug
100 j.m
G.R. Lane Health Products Ltd.
Sanum-Kehlbeck
Sanum-Kehlbeck
Lek Pharmaceuticals d.d.
for veterinary Novartis Animal Health Inc.
use
for veterinary Novartis Animal Health Inc.
use
Krakowskie Zakłady Zielarskie
HERBAPOL S.A.
200 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
30 mg/ml
Krka d.d., Novo mesto
50 mg
Krka d.d., Novo mesto
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
30/04/04
31/12/05
31/12/05
31/12/07
30/06/04
30/06/04
31/12/08
31/07/04
31/05/05
31/05/05
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
4950 Fortrans
4955 Fortum
Ceazidimum
4956 Fortum
Ceazidimum
4957 Fortum
Ceazidimum
4958 Fortum
Ceazidimum
4951 Fortum
Ceazidimum
4952 Fortum
Ceazidimum
4953 Fortum
Ceazidimum
4954 Fortum
Ceazidimum
4959 Fortzaar (Hyzaar Forte)
Losartanum + Hydrochlorothiazidum
Acidum alendronicum
Acidum alendronicum
Acidum alendronicum
Foscarnetum
Foscarnetum
Foscarnetum
Urofollitropinum
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
Fosamax
Fosamax 10
Fosamax 70
Foscarnet
Foscarnet
Foscarnet
Fostimon
4967 Fotil
4968 Fotil
4969 Fotil Forte
4970 Fotil Forte
4971 Foxverm
4973 Fragmin
4974 Fragmin
Pilocarpinum + Timololum
Pilocarpinum + Timololum
Pilocarpinum + Timololum
Pilocarpinum + Timololum
Pyrantelu winian
Dalteparinum natricum
Dalteparinum natricum
4975 Fragmin
Dalteparinum natricum
4972 Fragmin
4976 Fragmin
Dalteparinum natricum
Natrium dalteparinum
4977 Fragmin
Natrium dalteparinum
4978 Fragmin
Natrium dalteparinum
4979 Fragmin
Natrium dalteparinum
4980 Fragmin
Natrium dalteparinum
4987 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Powder for oral solution
Dry substance for intravascular and intramuscular injection
Dry substance for intravascular and intramuscular injection
Dry substance for intravascular and intramuscular injection
Dry substance for intravascular and intramuscular injection
Powder for solution for
intravascular and intramuscular injection
Powder for solution for
intravascular and intramuscular injection
Powder for solution for
intravascular injection
and infusion
Powder for solution for
intravascular, intramuscular injection and
infusion
Film-coated tablets
Eiropas Savienības dokumenti
Beaufour Ipsen Pharma
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
30/06/07
31/12/07
2g
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/07
250 mg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/07
500 mg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
30/10/05
500 mg
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/04/04
250 mg
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/04/04
2g
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/04/04
1g
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/04/04
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
31/12/08
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Instytut Farmaceutyczny
Instytut Farmaceutyczny
Instytut Farmaceutyczny
IBSA Institut Biochemique S.A.
14/03/07
15/07/06
21/06/06
31/12/08
31/12/08
31/12/08
31/12/08
Santen Oy
30/06/07
Santen Oy
30/06/07
Santen Oy
12/10/05
Santen Oy
12/10/05
Zakłady Farmaceutyczne Biowet
29/04/04
Pharmacia A.B.
31/12/08
Pharmacia N.V./S.A.
31/12/08
Pharmacia N.V./S.A.
31/12/08
Pharmacia A.B.
31/12/08
Pharmacia A.B.
27/06/07
Pharmacia A.B.
27/06/07
Pharmacia A.B.
27/06/07
Pharmacia A.B.
27/06/07
Pharmacia & Upjohn AB- Stockholm
27/06/07
Sanofi-Synthelabo France
30/06/07
1g
100 mg +
25 mg
Tablets
5 mg
Tablets
10 mg
Tablets
70 mg
Cream
2%
Solution for infusion
6 g/250 ml
Solution for infusion
12 g/500 ml
Lyophilisate for solution 75 IU
for intramuscular injection
Eye drops, solution
(20 mg +
5 mg)/ml
Eye drops, solution
(20 mg +
5 mg)/ml
Eye drops, solution
(40 mg +
5 mg)/ml
Eye drops, solution
(40 mg +
5 mg)/ml
Syrup
for veterinary
use
Solution for subcuta2500 j.m./0,2
neous injection
ml (anty Xa)
Solution for subcuta10000 j.m./1
neous, intravascular
ml (anty Xa)
injection or intravenous
infusion
Solution for subcuta10000 j.m./4
neous, intravascular
ml (anty Xa)
injection or intravenous
infusion
Solution for subcuta5000 j.m./0,2
nous injection
ml (anty Xa)
Solution for subcuta10000 j.m./
nous injection
0,4 ml (anty
Xa)
Solution for subcuta12500 j.m./
nous injection
0,5 ml (antyXa)
Solution for subcuta15000 j.m./
nous injection
0,6 ml (anty
Xa)
Solution for subcuta18000 j.m./
nous injection
0,72 ml (anty
Xa)
Solution for subcuta7500 j.m./0,3
nous injection
ml (anty Xa)
Solution for subcuta3800 j.m./0,4
neous and intravascular ml
injection
1225
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
4988 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Solution for subcuta7600 j.m./0,8 Sanofi-Synthelabo France
neous and intravascular ml
injection
30/06/07
4981 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
2850 j.m./0,3 Warszawskie Zakłady Farmaceutyczml
ne POLFA
30/10/05
4982 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
2850 j.m./0,3 Sanofi Winthrop-Gentilly
ml
30/04/04
4983 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
5700 j.m./0,6 Warszawskie Zakłady Farmaceutyczml
ne POLFA
30/10/05
4984 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
5700 j.m./0,6 Sanofi Winthrop-Gentilly
ml
30/04/04
4985 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
9500 j.m./1
ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/10/05
4986 Fraxiparine
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
9500 j.m./1
ml
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/04/04
4989 Fraxiparine Multi
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
142500 j.m.
Axa/15ml
Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
31/05/05
4990 Fraxiparine Multi
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
47500 j.m.
Axa/5ml
Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
31/05/05
4991 Fraxodi
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutanous injection
11400 j.m.
AXa/0,6ml
Sanofi Winthrop-Gentilly
6/07/05
4992 Fraxodi
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutanous injection
15200 j.m.
AXa/0,8 ml
Sanofi Winthrop-Gentilly
6/07/05
4993 Fraxodi
Nadroparinum calcicum
Solution for subcutanous injection
19000 j.m.
AXa/1 ml
Sanofi Winthrop-Gentilly
6/07/05
4994 Freederm Tar Shampoo
Shampoo
Schering-Plough Farma Lda
31/05/04
4995 Freederm Zinc Shampoo
Shampoo
Schering-Plough Farma Lda
31/05/04
4996 Fresubin Diabetes
Alimentation liquid
4997 Fresubin HP energy
380 kJ/100 ml Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
31/12/08
Liquid
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
31/08/04
4998 Fresubin Original Fibre
Liquid
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
30/06/07
4999 Fresubin original o smaku czekoladowym
Alimentation liquid
420 kJ/100 ml Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
31/12/08
5000 Fresubin original o smaku waniliowym
Alimentation liquid
420 kJ/100 ml Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
31/12/08
5001 Frisium 10
Clobasamum
Tablets
10 mg
Hoechst Marion Roussel Deutschland
GmbH
30/06/04
5002 Fromilid
Clarithromycinum
Granules for oral suspension
125 mg/5ml
Krka d.d., Novo mesto
31/08/05
5003 Fromilid 250
Clarithromycinum
Film-coated tablets
250 mg
Krka d.d., Novo mesto
31/12/08
5004 Fromilid 500
Clarithromycinum
Film-coated tablets
500 mg
Krka d.d., Novo mesto
31/12/08
5005 Frontin
Alprazolamum
Tablets
0,25 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
27/09/06
5006 Frontin
Alprazolamum
Tablets
0,5 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
27/09/06
5007 Frontin
Alprazolamum
Tablets
1 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
27/09/06
5008 Frontline Spot-On
Fipronil
Solution
for veterinary Merial SAS
use
17/10/07
5009 Frontline Spray
Fipronil
Spray
for veterinary Merial
use
9/06/05
5010 FructiCal 200
Calcii carbonas
Buccal tablet
500 mg
(200 mg
Ca++)
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/03/06
5012 FructiCal 200
Calcii carbonas
Buccal tablet
500 mg
(200 mg
Ca++)
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/03/06
5013 FructiCal 200
Calcii carbonas
Buccal tablet
500 mg
(200 mg
Ca++)
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/03/06
5014 FructiCal 200
Calcii carbonas
Buccal tablet
500 mg
(200 mg
Ca++)
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/03/06
5011 FructiCal 200
Calcii carbonas
Buccal tablet
500 mg
(200 mg
Ca++)
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/03/06
1226
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5015 FSME-Bulin
5016 FSME-Immun Inject
5017 Ftorafur
5018 Fuchsoral
5019 Fuchsoral
5020
5021
5024
5022
Fucidin
Fucidin
Fucidin
Fucidin
5023 Fucidin
5025 Fucus Complexe Lehning nr 111
ES 15. burtnīca
Encephalitis, tick borne
immunoglobulin (Immunoglobulina przeciw
wczesnoletniemu
kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i
mózgu)
Encephalitis, tick borne
immunoglobulin (Vaccinum encephalitidis
ixodibus)
Tegafurum
Szczepionka przeciwko
wściekliźnie dla lisów
wolno żyjących (blister
zatopiony w przynęcie)
do podawania doustnego
Szczepionka przeciwko
wściekliźnie dla lisów
wolno żyjących (blister
zatopiony w przynęcie)
do podawania doustnego
Acidum fusidicum
Acidum fusidicum
Acidum fusidicum
Acidum fusidicum
Acidum fusidicum
Eiropas Savienības dokumenti
Solution for intramuscular injection
100 do 170
Baxter AG
mg/ml białka
ludzkiego
(m.in. 90%
gamma globuliny)
31/03/04
Suspension for intramuscular injection
2-3,5mcg
antygenu
wirusa kzm
29/02/04
Capsules
Suspension
400 mg
Public Joint Stock Company “Grindex” 31/12/08
for veterinary Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH 25/03/07
use
Suspension
for veterinary Biowet Puławy Spółka z o.o.
use
22/11/06
Cream
Ointment
Oral suspension
Powder and solvent for
concentrate for solution
for intravenous infusion
Tablets
Tablets
20 mg/g
20 mg/g
50 mg/ml
50 mg/ml
Leo Pharmaceuticals Products
Leo Pharmaceuticals Products
Leo Pharmaceuticals Products
Leo Pharmaceuticals Products
30/06/07
30/06/07
30/06/07
30/06/07
250 mg
Leo Pharmaceuticals Products
Lehning Laboratoires
30/06/07
11/11/06
DAGOMED-Pharma Sp. zo.o.,
Warszawa
31/01/06
Schering-Plough Labo N.V.
31/05/04
5026 Fucus-Dagomed 17 odchudzanie
5027 Fugerel
Flutamidum
Tablets
5028 Fulsed
Midazolamum
Solution for intravenous 1 mg/ml
and intramuscular
injection
Ranbaxy Laboratoires Ltd., New Delhi 14/12/05
5029 Fulsed
Midazolamum
Solution for intravenous 5 mg/ml
and intramuscular
injection
Ranbaxy Laboratoires Ltd., New Delhi 14/12/05
5030 Fungiderm
Klotrymazol
Solution
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
21/05/04
5031 Fungidermin
Klotrymazol
Ointment
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biouse
weterynaryjnego S.A.
30/06/05
5032 Fungores
Ketoconazolum
Tablets
200 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
30/04/05
5033 Funlak
Ciclopiroxum
Nail lacquer
80 mg/g
Zakłady Farmaceutyczne POLFA –
ŁÓDŹ S.A.
31/12/08
5034 Furaginum
Furaginum
Tablets
50 mg
Adamed Sp. z o.o.
31/01/05
5035 Furaginum
Furaginum
Tablets
50 mg
Olaińskie Zakłady Chemiczno-Farma- 25/05/05
ceutyczne “OlainFarm”
5036 Furamag
Furaginum
Capsules
50 mg
Olaińskie Zakłady Chemiczno – Farmaceutyczne “OlainFarm”
5037 Furanef
Furaginum
Tablets
50 mg
5038 Furazolidon
5039 Furorese 250
Furazolidonum
Furosemidum
5040 Furosemid
5041 Furosemidum
Furosemidum
Furosemidum
Oral suspension
Solution for intravenous
injection
Tablets
Solution for injection
17 mg/5ml
250 mg/
250 ml
40 mg
10 mg/ml
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
Medana Pharma Terpol Group S.A.
30/10/05
HEXAL AG
31/12/08
5042 Furosemidum
Furosemidum
Tablets
40 mg
5043 Furosemidum
5044 Furox 125
Furosemidum
Furosemidum
Tablets
Tablets
40 mg
125 mg
5045 Furox 20
Furosemidum
5046 Furox 40
5047 Fybogel orange
Furosemidum
Plantaginis ovatae
testa
Gabapentinum
Gabapentinum
Gabapentinum
5048 Gabapentin
5049 Gabapentin
5050 Gabapentin
250 mg
Baxter Vaccine AG
31/12/08
Labpharm Sp. z o.o.
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
Polfarmex S.A.
HEXAL AG
31/12/08
30/10/05
Solution for intravenous 10 mg/ml
and intramuscular
injection
Tablets
40 mg
Effervescent granules
3,5 g
HEXAL AG
31/12/08
HEXAL AG
Reckitt & Colman Products Limited
31/12/08
30/06/04
Capsules
Capsules
Capsules
POLFA KUTNO S.A.
POLFA KUTNO S.A.
POLFA KUTNO S.A.
31/12/08
31/12/08
31/12/08
100 mg
300 mg
400 mg
30/10/05
30/10/05
31/12/08
1227
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5051 GABAPENTIN 100 mg
Gabapentinum
Capsules
100 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5052 GABAPENTIN 300 mg
Gabapentinum
Capsules
300 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5053 GABAPENTIN 400 mg
Gabapentinum
Capsules
400 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5054 GABAPENTIN 600 mg
Gabapentinum
Film-coated tablets
600 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5055 GABAPENTIN 800 mg
Gabapentinum
Film-coated tablets
800 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5056 Gabapentin Torrex
Gabapentin
Capsules
100 mg
Torrex Pharma GmbH
31/12/08
5057 Gabapentin Torrex
Gabapentin
Capsules
300 mg
Torrex Pharma GmbH
31/12/08
5058 Gabapentin Torrex
Gabapentin
Capsules
400 mg
Torrex Pharma GmbH
31/12/08
5059 Gabax
Gabapentinum
Capsules
100 mg
Norton Healthcare Ltd.
27/06/07
5060 Gabax
Gabapentinum
Capsules
300 mg
Norton Healthcare Ltd.
27/06/07
5061 Gabax
Gabapentinum
Capsules
400 mg
Norton Healthcare Ltd.
27/06/07
5062 Gabbrocol 100
Paromomycyny siarczan
Powder
for veterinary Vetem S.p.A.
use
21/02/06
5063 Gabbrocol Injection
Paromomycyny siarczan
Solution
for veterinary Vetem S.p.A.
use
26/02/06
5064 Gabbrostim
Alfaprostol
Solution
for veterinary VETEM
use
4/03/04
5065 Gabbrovital B Forte
Tiaminy chlorowoSolution
dorekPirydoksyny
chlorowodorekNikotynamid
for veterinary Vetem S.p.A.
use
21/02/06
5066 Gabitril
Tiagabinum
Film-coated tablets
10 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
31/12/08
5067 Gabitril
Tiagabinum
Film-coated tablets
15 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
31/12/08
5068 Gabitril
Tiagabinum
Film-coated tablets
5 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
31/12/08
5069 Gadovist 1,0
Gadobutrolum
Solution for intravenous 604,72 mg/ml Schering AG
injection
9/08/06
5070 Galantamine
Galantaminum
Film-coated tablets
4 mg
POLFA KUTNO S.A.
31/12/08
5071 Galantamine
Galantaminum
Film-coated tablets
8 mg
POLFA KUTNO S.A.
31/12/08
5072 Galantamine
Galantaminum
Film-coated tablets
12 mg
POLFA KUTNO S.A.
31/12/08
5073 Galastop
Kabergolina
Solution
for veterinary Vetem
use
Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
for veterinary Merial
use
22/10/04
Heel GmbH
Heel GmbH
Julius Redel CESRA - Arzneimittelfabrik GmbH
for veterinary Merial Italia SPA-SS
use
31/12/07
31/12/07
31/12/06
for veterinary Merial Italia SPA-SS
use
24/05/07
5074 Galenobaza
5075 Galimune SE
5076 Galium-Heel N
5077 Galium-Heel N
5078 Gallemolan forte
5079 Gallimune 201 IBD + REO
5080 Gallimune 403 ND + IB + IBD +
REO
5081 Gallium (67ga) Citrate Injection
5082 Gallivac IB 88
5083 Gallivac IBD
5084 Galocard
5085 Galomega
1228
Cutaneous emulsion
Szczepionka przeciwko Emulsion
zakażeniom Salmonella
enteritidis dla kur
Amp.
Drops
Capsules
Inaktywowana
Emulsion
szczepionki dla kur
przeciwko zakaźnemu
zapalenia torby Fabrycjusza, reowirusowemu zapalenia stawów i
pochewek ścięgnowych.
Inaktywowana
Emulsion
szczepionki dla kur
przeciwko rzekomemu
pomorowi drobiu,
zakaźnemu zapalenia
oskrzeli, zakaźnemu
zapalenia torby Fabrycjusza, reowirusowemu zapalenia stawów i
pochewek ścięgnowych.
Preparat radiofarmaceutyczny
Szczepionka dla kur
przeciw zakaźnemu
zapaleniu oskrzeli
Szczepionka przeciw
chorobie Gumboro
dla kur
Acidum acetylsalicylicum
Omega-3-trójglicerydy
Mallinckrodt Medical B.V.
22/02/06
31/12/08
24/05/07
31/12/08
Lyophilisate
for veterinary Merial SAS
use
22/05/06
Lyophilisate
for veterinary Merial
use
7/05/04
Tablets
100 mg
30/04/05
Capsules, so
350 mg
Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy GALENUS
Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno - Przetwórcze
30/04/05
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5086 Galospa
ES 15. burtnīca
Drotraverini hydroch- Tablets
loridum
5087 Galstena
Drops
5088 Gal-Vit
Capsules
Eiropas Savienības dokumenti
40 mg
0,35 g
Farmaceutyczno - Chemiczna Spółdzielnia Pracy Galenus
10/10/05
Richard Bittner
9/09/07
Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno - Przetwórcze
31/12/08
5089 Gambrosol 10 H
Roztwór glukozy i
elektrolitów
Solution for peritoneum
dialysis
Gambro Lundia A.B.
10/04/06
5090 Gambrosol 10 L
Roztwór glukozy i
elektrolitów
Solution for peritoneum
dialysis
Gambro Lundia A.B.
10/04/06
5091 Gambrosol 10 M
Roztwór glukozy i
elektrolitów
Solution for peritoneum
dialysis
Gambro Lundia A.B.
10/04/06
5092 Gambrosol 40 H
Solution for peritoneum
dialysis
Gambro Lundia A.B.
31/12/04
5093 Gambrosol 40 L
Solution for peritoneum
dialysis
Gambro Lundia A.B.
31/12/04
5094 Gambrosol 40 M
Solution for peritoneum
dialysis
Gambro Lundia A.B.
31/12/04
5095 Gambrosol Tri 10
Preparat złożony
Kit: 3 solution for solution for peritonuem
dialysis
Gambro Lundia A.B.
31/12/08
5096 Gambrosol Tri 40
Preparat złożony
Kit: 3 solution for solution for peritonuem
dialysis
Gambro Lundia A.B.
31/12/08
5097 Gamimune N 5%
Immunoglobulinum
humanum
Immunoglobulinum
humanum
Intravenous injection
(solution for infusion)
Intravenous injection
(solution for infusion)
50 mg/ml
Bayer Corporation
31/12/07
0,1 g/ml
Bayer Corporation
31/12/07
5098 Gamimune N 10%
5099 Gamma anty D 50
Anti-D (rh) immunog- Solution for intramuslobulinum
cular injection
50 mcg
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
30/09/05
5100 Gamma anty D 150
Anti-D (rh) immunog- Solution for intramuslobulinum
cular injection
15 mcg
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
30/09/05
5101 Gamma anty HBs 200
Immunoglobulinum
humanum
Solution for intramuscular injection
200 j.m.
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
30/09/05
5102 Gamma anty HBs 1000
Immunoglobulinum
humanum
Solution for intramuscular injection
1000 j.m.
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
30/09/05
5103 Gamma Globulina ludzka
Immunoglobulinum
humanum
Solution for intramuscular injection
150 mg/ml
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
30/09/05
5104 Gamma Globulina Ludzka
Immunoglobulinum
humanum
Solution for intramuscular injection
150 mg/ml
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Warszawa
30/09/05
5105 Gammagard S/D
Immunoglobulinum
humanum
Lyophilisate for intrave- 0,5 g
nous infusion
Baxter Healthcare Corporation Hyland Immuno
31/12/08
5106 Gammagard S/D
Immunoglobulinum
humanum
Lyophilisate for intrave- 10 g
nous infusion
Baxter Healthcare Corporation Hyland Immuno
31/12/08
5107 Gammagard S/D
Immunoglobulinum
humanum
Lyophilisate for intrave- 2,5 g
nous infusion
Baxter Healthcare Corporation Hyland Immuno
31/12/08
5108 Gammagard S/D
Immunoglobulinum
humanum
Immunoglobulinum
humanum
Lyophilisate for intrave- 5 g
nous infusion
Lyophilisate and solvent 50 mg/ml
for solution for injection
and intravascular infusion
Solution
for veterinary
use
Solution
for veterinary
use
Powder
for veterinary
use
Tablets
50 mg
Effervescent tablets
42 mg +
150 mg
Solution for intravenous 40 mg/ml
and intramuscular injection or for infusion
Sponge
130 mg
Baxter Healthcare Corporation Hyland Immuno
Centeon Pharma GmbH
31/12/08
INVESA
31/12/08
INVESA
31/12/08
Fatro
31/12/08
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
Pharmaton S.A.
31/12/08
31/12/08
Schering-Plough Labo N.V.
31/05/04
Schering-Plough N.V./S.A.
30/04/04
Eye drops
Schering-Plough Labo N.V.
31/07/05
Eye ointment
Schering-Plough Labo N.V.
24/01/06
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
N.P. Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
5109 Gamma-Venin P
5110 Ganadexil Enrofloxacina 10%
Enrofloxacinum
5111 Ganadexil Enrofloxacina 5%
Enrofloxacinum
5112 Ganadol
5116 Garamycin
Acidum acetylsalicylicum
Itopridum
Coffeinum, Guaranae
extr. sicc.
Gentamicinum
5115 Garamycin
Gentamicinum
5117 Garasone
Betamethasonum +
Gentamicinum
Betamethasonum +
Gentamicinum
Metamizolum natricum + Propyphenazonum
Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum, Coffeinum
5113 Ganaton
5114 Ganavit pharmaton
5118 Garasone
5119 Gardan P
5120 Gardopyrin
Tablets
Effervescent tablet
300 mg +
200 mg
30/04/04
1229
Eiropas Savienības dokumenti
5121 Gardovit
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Preparat witaminowo - Effervescent tablets
mineralny z dodatkiem
korzenia żeńszenia i
kofeiny
N.P. Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
5122 Gargarin
Powder for gargle solution
Cefarm Lublin S.A. Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
31/01/06
5123 Gargarin
Powder for gargle solution
Farmina Sp. z o.o.
31/01/06
5124 Gargarisma prophylacticum
Aflofarm Farmacja Polska,
Pabianice
31/12/07
5125 Gargarisma prophylacticum
Farmina Sp. z o.o., Kraków
31/12/07
5126 Gargarisma prophylacticum
Maggie, Warszawa
31/12/07
5127 Gargarisma prophylacticum
Prolab, Paterek k/Nakła
31/12/07
5128 Gargarisma prophylacticum
PZF “Cefarm-Lublin” S.A.
31/12/07
5129 Gargarisma prophylacticum
Wytwórnia Euceryny Laboratorium
Farmaceutyczne Coel, Kraków
31/12/07
Herbapol - Gdańsk Sp. z o.o. - Zastawna
30/10/05
Dr Dunner
31/12/08
Protina GmbH
31/12/08
5130 Gargaroten fix
Mieszanka ziołowa
Instant herbal tea
5131 Garlepa
5132 Garmastan
Ointment
5134 Gas
Simeticonum
Buccal tablets
80 mg
US Pharmacia
31/12/08
5133 Gas
Simeticonum
Capsules
80 mg
US Pharmacia
31/12/08
5135 Gasec – 10 Gastrocaps
Omeprazolum
Capsules
10 mg
Mepha PL Sp. z o.o.
31/12/08
5136 Gasec – 20 Gastrocaps
Omeprazolum
Capsules
20 mg
Mepha Ltd.
31/07/04
5137 Gasprid
Cisapridum
Tablets
10 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 31/12/07
POLFA S.A.
5138 Gasprid
Cisapridum
Tablets
5 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 26/04/06
POLFA S.A.
5139 Gastal
Aluminii
hydroxidum +
Magnesii hydroxidum
Oral suspension
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
30/04/05
Buccal tablets
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
30/04/05
5140 Gastal
5142 Gastal Max
Ranitidinum hydroch- Effervescent tablets
loridum
75 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5141 Gastal Max
Ranitidinum hydroch- Tablets
loridum
75 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5144 Gastal Max Forte
Ranitidinum hydroch- Effervescent tablets
loridum
150 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5143 Gastal Max Forte
Ranitidinum hydroch- Tablets
loridum
150 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5145 Gastal O Smaku Miętowym
Aluminii
hydroxidum +
Magnesii hydroxidum
Suspension
(900 mg +
600 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5146 Gastal O Smaku Pomarańczowym
Aluminii
hydroxidum +
Magnesii hydroxidum
Suspension
(900 mg +
600 mg )/
10 ml
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5148 Gastal O Smaku Wiśniowym
Aluminii
hydroxidum +
Magnesii hydroxidum
Suspension
(900 mg +
600 mg)/
10 ml
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5147 Gastal O Smaku Wiśniowym
Aluminii
hydroxidum +
Magnesii hydroxidum
Tablets
450 mg +
300 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5149 Gastranin
Ranitidinum
Effervescent tablets
150 mg
NP. Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
5150 Gastricumeel
Tablets
Heel GmbH
31/12/08
5151 Gastrimine
Herbal tea
Herbaflos, Płońsk
31/12/08
5152 Gastrina
Herbal tea
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
31/12/04
5153 Gastrina
Instant herbal tea
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
31/12/04
ARGON Zakład Farmaceutyczny
Spółka Akcyjna
31/01/06
5154 Gastrinal
Aluminii natrii dihyd- Buccal tablets
roxycarbonas
5155 Gastro
Preparat złożony
Tablets
5156 Gastrobin
Magnesii silicas
Buccal tablet
5157 Gastrobonisan
Herbal tea
5158 Gastrobonisan
Herbal tea
5159 Gastrobonisol
Oral solution
1230
340 mg
Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aero- 31/01/06
zolowe Spółdzielnia Pracy
0,5 g
Divapharma-Knufinke Arzneimittelwerk GmbH
Laboratorium Medycyny Naturalnej
BONIMED, Żywiec
Bonimed Laboratorium Medycyny
Naturalnej
Bonimed Laboratorium Medycyny
Naturalnej
31/12/07
5/07/05
5/07/05
5/03/06
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5160 Gastrochol
ES 15. burtnīca
Preparat złożony
5161 Gastrocynesine
Eiropas Savienības dokumenti
Capsules, hard
Tablets
31/12/08
Laboratoires BOIRON
31/12/07
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
26/06/07
5162 Gastrofan
Calcii carbonas + Mag- Buccal tablet
nesii carbonas
5163 Gastrogalen
Preparat ziołowy
Oral drops
Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
27/09/06
5164 Gastrografin
Natrii amidotrizoas
Oral and rectal solution
Schering AG
27/09/06
Herbal granules
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
Warszawskie Zakłady Zielarskie
“Herbapol”
30/10/05
5165 Gastrogran
680 mg +
80 mg
Poznańskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” S.A.
5166 Gastrogran
5167 Gastrolit
Sole rehydratacyjne
powder for solution
5168 Gastromal
Aluminii hydroxidum + Oral suspension
Magnesii
hydroxidum
5169 Gastronax 10
Cisapriclum
Tablets
5170 Gastronax 5
Cisapriclum
Tablets
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne 30/10/05
POLFA S.A.
Polon - Chemiczno-Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
8/02/06
10 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
GALENA
26/09/07
5 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
GALENA
26/09/07
5171 Gastronervit
Herbal tea
Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
31/12/07
5172 Gastronorm
Buccal tablets
Herbapol - Lublin S.A.
31/12/08
5173 Gastronorm
Suspension
Herbapol - Lublin S.A.
31/12/08
Pascoe Pharmaceutische Preparate
GmbH
30/11/05
5174 Gastro-Pasc krople
5175 Gastrosan fix
Herbapol Lublin S.A.
30/10/05
5176 Gastrosil
Simeticonum
Instant herbal tea
Capsules
40 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/08
5177 Gastrosil
Simeticonum
Oral drops, emulsion
66,67 mg/ml
ICN Polfa Rzeszów S.A.
15/11/06
5178 Gastrosol
Preparat ziołowy
Oral drops
Cefarm Lublin S.A. Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
17/01/07
5179 Gastrotrombina 10000
rombinum
Lyophilisate and solvent 10000 j.m.
for oral solution
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
30/10/05
5180 Gastrotrombina 5000
rombinum
Lyophilisate and solvent 5000 j.m.
for oral solution
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
30/10/05
5181 Gastrovit
Preparat ziołowy
Instant herbal tea
Phytopharm Dobrzyca
Sp. z o.o.
30/06/07
Bional Pharma BV
30/06/07
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/05
Solution for intravenous 30 mg/ml
infusion
B. Braun Melsungen AG
31/01/05
5182 Gastrovit
5183 Gealcid
Acidum alginicum +
Tablets
Aluminii hydroxidum +
Natrii hydrocarbonas
5184 Gelafundin
350 mg +
100 mg +
120 mg
5185 Gelatum Aluminii phosphorici
Aluminii phosphas
Oral suspension
45 mg/g
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceu- 31/12/04
tyczne Sp. z o.o.
5186 Gelatum Aluminii phosphorici
Aluminii phosphas
Oral suspension
45 mg/g
Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceu- 31/12/04
tyczne Sp. z o.o.
5187 Gelatum Aluminii Phosphorici –
Forte
Aluminii phosphas
Oral suspension
90 mg/g
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
“Ziołolek” Sp. z o.o.
31/12/08
5188 Gelatum Aluminii phosphorici
4,5%
Aluminii phosphas
Oral suspension
45 mg/g
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
30/10/05
5189 Gelofusine
Frakcjonowana sukcy- Solution for infusion
nylożelatyna
B.Braun Medical AG
27/09/06
5190 Gelsemium comp.
Amp.
WALA-Heilmittel GmbH
24/05/07
5191 Gelsemium comp.
Granules
1 ml
WALA-Heilmittel GmbH
24/05/07
5192 Gelsemium Complexe Nr 70
Drops
Lehning Laboratoires
31/12/08
5193 Gelsemium-Homaccord
Amp.
Heel GmbH
31/12/08
5194 Gelsemium-Homaccord
Drops
Heel GmbH
31/12/08
5195 Gelules de papayer
Capsules
Laboratoires des Hautes Synerg.
31/12/08
Laboratoires des Hautes Synerg.
31/12/08
5196 Gelules de reine des pres
5197 Gemcitabin
Gemcitabinum
Lyophilisate for solution 200 mg i
for injection
1000 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
5198 Gemfibral
Gemfibrozilum
Film-coated tablets
300 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
4/07/06
5199 Gemfibral
Gemfibrozilum
Film-coated tablets
450 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
4/07/06
5200 Gemipar 125
Paracetamolum
Suppository
125 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej GEMI
5201 Gemipar 50
Paracetamolum
Suppository
50 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej GEMI
1231
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5202 Gemipar 500
Paracetamolum
Suppository
500 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej GEMI
5203 Gemiprom
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej GEMI
5204 Gemzar
Gemcitabinum
Powder for solution for
intravenous injections
1g
Lilly France S.A.
10/12/06
5205 Gemzar
Gemcitabinum
Powder for solution for
intravenous injections
200 mg
Lilly France S.A.
10/12/06
5206 Gencjana 2% roztwór wodny
Methylrosanilinii chlo- Coutanous liquid
ridum
20 mg/g
Augmed
31/01/06
5207 Gencydo 0,1% amp.
WELEDA
24/08/05
5208 Gencydo 1% amp.
WELEDA
24/08/05
5209 Gencydo 3% amp.
WELEDA
24/08/05
5210 Gencydo 5% amp.
WELEDA
24/08/05
5211 Gencydo 7% amp.
WELEDA
24/08/05
5212 Gencydo Maś
WELEDA
24/08/05
5213 Gencydo Płyn do u ytku zewn.
WELEDA
24/08/05
5214 Gengraf
Ciclosporinum
Capsuels, hard
100 mg
Abbott Laboratories Ltd.
14/03/07
5215 Gengraf
Ciclosporinum
Capsuels, hard
25 mg
Abbott Laboratories Ltd.
14/03/07
5216 Gengraf
Ciclosporinum
Capsuels, hard
50 mg
Abbott Laboratories Ltd.
14/03/07
5217 Gengraf
Ciclosporinum
Oral solution
100 mg/ml
Abbott Laboratories Ltd.
14/03/07
5218 Genotropin 16
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
16 j.m.
(5,3mg)
Pharmacia A.B.
3/06/06
5219 Genotropin 36
Somatropinum
Lyophilisate for solution 36 j.m.
for subcutaneous in(12 mg)
jection
Pharmacia A.B.
31/12/08
5221 Genotropin 4
Somatropinum
Lyophilisate and solvent 4 j.m. (1,3mg) Pharmacia A.B.
for solution for injection
30/06/04
5220 Genotropin 4
Somatropinum
Lyophilisate for solution 4 j.m. (1,3mg) Pharmacia A.B.
for subcutaneous injection
31/12/08
5222 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
0,6 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5223 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
1,2 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5224 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
1,8 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5225 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
2,4 j.m
Pharmacia A.B.
21/03/07
5226 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
3 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5227 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
3,6 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5228 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
4,2 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5229 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
4,8 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5230 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
5,4 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5231 Genotropin MiniQuick
Somatropinum
Powder and solvent for
solution for injection
6 j.m.
Pharmacia A.B.
21/03/07
5232 Gensulin M10 (10/90)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5233 Gensulin M10 (10/90)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5234 Gensulin M20 (20/80)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5235 Gensulin M20 (20/80)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5236 Gensulin M30 (30/70)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5237 Gensulin M30 (30/70)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5238 Gensulin M30 (30/70)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 40 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
1232
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
5239 Gensulin M40 (40/60)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5240 Gensulin M40 (40/60)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5241 Gensulin M50 (50/50)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5242 Gensulin M50 (50/50)
Insulini injectio neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5243 Gensulin N
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5244 Gensulin N
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5245 Gensulin N
Insulinum isophanum Suspension for injection 40 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5246 Gensulin R
Insulini injectio neutralis
Solution for injection
100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5247 Gensulin R
Insulini injectio neutralis
Solution for injection
100 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5248 Gensulin R
Insulini injectio neutralis
Solution for injection
40 j.m./ml
Bioton Sp. z o.o.
23/11/05
5249 Genta 5% pro.inj.
Gentamicinum
Solution
for veterinary Vetimex
use
31/12/08
5250 Gentamicin
Gentamicinum
Eye ointment
0,3%
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/12/08
5251 Gentamicin
Gentamicinum
Solution for intramuscular injection
10 mg/ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/10/05
5252 Gentamicin
Gentamicinum
Solution for intramuscular injection
20 mg/ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/01/05
5253 Gentamicin
Gentamicinum
Solution for intramuscular injection
40 mg/ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/01/05
5254 Gentamicin
Gentamicinum
Solution for intramuscular injection and
intravenous infusion
10 mg/1ml
Lek Pharmaceuticals d.d.
30/04/04
5255 Gentamicin
Gentamicinum
Solution for intramuscular injection and
intravenous infusion
20 mg/1ml
Lek Pharmaceuticals d.d.
30/04/04
5256 Gentamicin
Gentamicinum
Solution for intramuscular injection and
intravenous infusion
40 mg/ml
Lek Pharmaceuticals d.d.
30/04/04
5257 Gentamicin
Gentamicinum
Solution for intramuscular or intravenous
injection
40 mg/ml
Biochemie GmbH - Kundl
30/04/04
5258 Gentamicin
Gentamicinum
Solution for intravenous 40 mg/ml
and intramuscular injection and for infusion
Krka d.d., Novo mesto
30/04/04
5259 Gentamicin
Gentamicinum
Soluble powder
for veterinary Lek Pharmaceutical and Chemical
use
Company d.d.
27/06/05
5260 Gentamicin
Gentamicinum
Solution
for veterinary Lek Pharmaceutical & Chemical
use
Company
10/05/05
5261 Gentamicin 0,3%
Gentamicinum
Eye drops, solution
3 mg/ml
30/11/05
5262 Gentamicin 0,3%
Gentamycyna
Eye drops
Warszawskie Zkłady Farmaceutyczne 31/12/08
“Polfa”
5262 Gentamicin 0,3%
Gentamycyna
Eye drops
for veterinary Warszawskie Zkłady Farmaceutyczne 31/12/08
use
“Polfa”
5263 Gentamicin P
Gentamicinum
Solution
Lek Pharm. and Chemical
Company
31/12/08
5263 Gentamicin P
Gentamicinum
Solution
for veterinary Lek Pharm. and Chemical
use
Company
31/12/08
5264 Gentamox
Amoxicillinum +
Gentamicinum
Suspension
for veterinary Laboratorios Hipra S.A.
use
16/04/07
5265 Gentamycin
Gentamicinum
Cream
1 mg/g
Pharmachim-Holding AD
30/04/04
5267 Gentamycin
Gentamicinum
Eye ointment
3 mg/g
Pharmachim-Holding AD
31/07/04
5266 Gentamycin
Gentamicinum
Ointment
1 mg/g
Pharmachim-Holding AD
30/04/04
5268 Gentamycin
Gentamicinum
Solution for intramuscular injection and
intravenous infusion
10 mg/ml
Pharmachim-Holding AD
30/04/05
5269 Gentamycin
Gentamicinum
Solution for intramuscular injection and
intravenous infusion
40 mg/ml
Pharmachim-Holding AD
30/04/05
5270 Gentamycyna 5% Inj.
Gentamicinum
Solution
for veterinary Biowet Puławy Sp. z o.o.
use
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
19/09/06
1233
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5271 Gentamycyny siarczan
BUFA b.v. Pharmaceutical Products
30/11/05
5272 Gentamycyny siarczan
Pharma Cosmetic, Kraków
30/11/05
5273 Gentamycyny siarczan
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
30/11/05
Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm.
Fabrik GmbH
8/05/06
5274 Gentamytrex
Gentamicinum
Eye drops, solution
5 mg/ml
5275 Gentaveto
Gentamicinum
Solution
for veterinary VMD
use
25/03/07
5276 Genteal
Hypromellosum
Eye drops
3 mg/ml
Novartis Ophthalmics AG
31/12/08
WALA-Heilmittel GmbH
24/05/07
5277 Gentiana comp.
5278 Gentodiar Żel
Granules
Gentamicinum
Gel
for veterinary Intervet International B.V.
use
5280 Geomycin F
Oxytetracyclinum
Tablet
for veterinary Veterina Animal Health Ltd.
use
11/02/04
5281 Geomycin retard
Oxytetracyclinum
Solution
for veterinary PLIVA Kraków Zakłady Farmaceuuse
tyczne
12/09/05
5282 Geotilin P.
Oksytetracyklina, tiamulina
Premix
for veterinary Veterina
use
31/12/08
5283 Geracep
Allii cepae bulbus
Film-coated tablets
150 mg
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
23/11/05
5284 Geralen
Methoxsalenum
Capsules
20 mg
Gerot Pharmazeutika GmbH
31/07/04
5285 Geratam
Piracetamum
Film-coated tablets
800 mg
Medial Polska Sp. z o.o.
31/12/08
5286 Geratam
Piracetamum
Film-coated tablets
1200 mg
Medial Polska Sp. z o.o.
31/12/08
5279 Gentos krople
Richard Bittner
31/12/08
31/01/06
5287 Geriabolen fix. Species geriatricae
Herbal tea
Eldex-Medical
31/12/06
5288 Geriabolen. Species geriatricae
Herbal tea
Eldex-Medical
31/12/06
5289 Geriacaps
Allii sativi bulbus +
Ginkgo bilobae xtractum siccum
Capsuels, hard
Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie
Zakłady Zielarskie
14/03/07
5290 Geriasol (na soku wisniowym)
Magnesii gluconas +
Magnesii lactoglubionas + Zinci gluconas
Syrup
Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
31/01/05
5291 Geriasol (na soku z aronii)
Magnesii gluconas +
Magnesii lactoglubionas + Zinci gluconas
Syrup
Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
31/01/05
Effervescent tablets
N.P. Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
Capsules
Pharmaton S.A.
30/04/04
Tablets
VITAMEX AB
31/12/08
Capsules, so
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
5292 Geriatrix
5293 Geriavit Pharmaton
Prep. Witaminowy z
minerałami, kofeiną i
wyciągiem z korzenia
żeń - szenia
5294 Geriax
5295 Geronpol
Preparat złożony
5296 Gerovital
N.P. Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
5299 Gestar
Megestrolum
Suspension
40 mg/ml
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5297 Gestar
Megestrolum
Tablets
160 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5298 Gestar
Megestrolum
Tablets
40 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5300 Gestavet
Gonadotropinum
Lyophilisate + solvent
for veterinary Laboratorios Hipra S.A.
use
24/05/07
5301 Gesterol
Megestrolum
Tablets
40 mg i 160
mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK – AM Sp. z o.o.
31/12/08
5302 Gestomikron
Medroxyprogesteronum
Tablets
10 mg
Adamed Sp. z o.o.
31/12/08
5303 Gestomikron
Medroxyprogesteronum
Tablets
5 mg
Adamed Sp. z o.o.
31/12/08
5304 Gevilon
Gemfibrozilum
Film-coated tablets
450 mg
Parke Davis GmbH
31/07/04
5305 Gevilon
Gemfibrozilum
Film-coated tablets
450 mg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/10/05
5306 Gilucor 160mg
Sotalolum
Tablets
160 mg
Solvay Pharmaceuticals GmbH
9/11/05
5307 Gilucor 80mg
Sotalolum
Tablets
80 mg
Solvay Pharmaceuticals GmbH
9/11/05
5308 Gilurytmal 10
Ajmalinum
Intravenous injection
5 mg/ml
Solvay Pharmaceuticals GmbH
31/03/04
5309 Gincosan
Ginkgo bilobae folium Capsules
extractum + Ginseng
radix extractum
Pharmaton S.A.
31/07/04
5310 Gingium
Solution
HEXAL AG
31/12/08
5311 Gingium
Film-coated tablets
HEXAL AG
31/12/08
5312 Gingko biloba
Capsules, hard
Power Health Products Ltd., United
Kingdom
31/12/08
1234
Syrup
180 mg
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
5313 Gingkocard
5314 Ginjal
Film-coated tablets
5315 Ginkgo biloba
Ginkgo bilobae extrac- Capsules, hard
tum siccum + Ginkgo
bilobae folium
5316 Ginkgobil
Ginkgo bilobae folium Liquid
extractum siccum
5317 Ginkgocard
Preparat ziołowy
Liquid
5318 Ginkgofol
Ginkgo biloba extract
Tablets
5319 Ginkgomax
Ginkgo bilobae extrac- Film-coated tablets
tum siccum
60 mg +
270 mg
Phytopharm Klęka S.A.
31/12/08
Ikong Pharmaceutical Industry Co.
30/04/04
PRO NATURA s.j.
31/12/08
Phytopharm Klęka S.A.
31/12/08
Phytopharm Klęka S.A.
31/12/08
40 mg
Innowacyjno Wdrożeniowe Laborato- 31/12/08
rium Farmaceutyczne LABOFARM,
Starogard Gdański
60 mg
Dansk Droge A/S
31/12/08
5320 Ginkgo-mix
Sp. NOVA, Swarzędz
31/12/08
5321 Ginkgo-mix plus
Sp. NOVA, Swarzędz
31/12/08
40 mg
Boehringer Ingelheim International
GmbH
31/01/05
40 mg
Krakowskie Zakłady Zielarskie
HERBAPOL S.A.
31/12/08
K.Z.Z. “Herbapol” S.A. w Krakowie
31/12/08
5322 Ginkoba
Ginkgo biloba
5323 Ginkocaps
Ginkgo bilobae extrac- Capsules, hard
tum siccum
5324 Ginkocrategi
Crataegi tinctura +
Ginkgo bilobae tinctura
Oral solution
5325 Ginkofar
Ginkgo biloba
Film-coated tablets
5326 Ginkofar
Ginkgo bilobae extr.
sicc., Ginkgo bilobae
tinct.
Oral drops
5327 Ginkofar forte
Ginkgo biloba
Film-coated tablets
5328 Ginkofar® vita-plus
Preparat złożony
Film-coated tablets
5329 Ginkor Fort
Ginkgo biloba, Troxe- Capsules
rutinum, Heptaminoli
hydrochloridum
5330 Ginkovital
Ginkgo biloba
Film-coated tablets
5331 Ginsamix
Preparat ziołowy
Instant herbal tea
5333 Ginsana G 115
Ginseng radix extractum spissum
Buccal tablet
5332 Ginsana G 115
Ginseng radix extractum spissum
5334 Ginsana G 115
Ginseng radix extractum spissum
5335 Ginsanal
Film-coated tablets
40 mg
P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
1/08/06
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
Biofarm Sp.z.o.o Przdsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowo Usługowe
27/09/06
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
Beaufour Ipsen International
31/12/08
Vitamex AB
30/06/04
Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie
Zakłady Zielarskie
27/09/06
50 mg
Pharmaton S.A.
30/04/04
Capsules
0,1 g
Pharmaton S.A.
30/04/04
Tonik
9,3 mg/ml
Pharmaton S.A.
30/04/04
80 mg
60 mg
Phytopharm Klęka S.A.
31/12/08
5336 Ginselin
Ginseng radix extracum siccum
Liquid
Film-coated tablets
107,14 mg
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
14/02/07
5337 Ginsencaps
Ginseng radix extractum siccum
Capsule, hard
50 mg
Krakowskie Zakłady Zielarskie
HERBAPOL S.A.
31/12/08
Heel GmbH
31/12/07
Central Pharmaceutical Factory,
Wietnam
31/12/08
5338 Ginseng compositum N
Drops
5339 Ginseng tonic
5340 Ginsengcha
Ginseng radix
extractum siccum
Granules for oral solution
300 mg/3 g
Yanbion Baidon Shan, Ginseng Com- 30/06/05
pany
5341 Ginsengin 200
Ginseng radix
extractum spissum
Oral solution
20 mg/ml
e ird Pharmaceutical Manufactory
25/05/05
5342 Ginsengin 400
Ginseng radix
extractum spissum
Oral solution
40 mg/ml
Meheco
25/05/05
5343 Ginsengin 600
Ginseng radix
extractum spissum
Oral solution
60 mg/ml
Meheco
25/05/05
5344 Ginsengin C 200
Oral solution
5345 Ginsengpian
Herb
Implad. Cams. Experimental Medicine 25/05/05
Factory
2 g/6,67 g
Yanbion Baidon Shan, Ginseng Com- 31/08/05
pany
5346 Ginsenicum forte
Ginseng radix extractum fluidum
Oral solution
NP. Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
5347 Ginsenovit
Żeńszeń
Tablets
for veterinary Biowet Puławy
use
31/12/08
5348 Ginsepan
Ginseng radix extractum siccum
Film-coated tablets
100 mg
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
5350 Givalex
Hexetidinum + Chlor- Oromucosal solution
butalum + Cholini
salicylas
Norgine Pharma
31/12/08
1235
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5349 Givalex
Hexetidinum + Chlor- Oromucosal spray
butalum + Cholini
salicylas
Norgine Pharma
31/12/08
5351 Glamin
Roztwór aminokwasów Solution for intravenous
i dwupeptydów
infusion
Fresenius Kabi AB Uppsala
31/12/08
5352 Glaprost
Terazosinum
Tablets
1mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5353 Glaprost
Terazosinum
Tablets
2 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5354 Glaprost
Terazosinum
Tablets
10 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5355 Glaprost
Terazosinum
Tablets
5 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5356 Glaveral
Omeprazolum
Film-coated capsules
20 mg
Help S.A. Pharmaceuticals Attica
31/12/08
5357 Glazide
Gliclazidum
Tablets
80 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
GALENA
31/12/08
5358 Gleptosil
Żelazo
Solution
for veterinary Ceva Sante Animale
use
31/12/08
5359 Gletvax 6
Szczepionka przeciw
Suspension
kolibakteriozie świń i
zakaźnemu martwicowemu zapaleniu jelit
prosiąt
for veterinary Schering-Plough Central East Ag
use
18/09/05
5360 Gliatilin
Cholini alphosceras
Capsules
400 mg
Italfarmaco S.p.A.
30/06/04
5361 Gliatilin 1000
Cholini alphosceras
Solution for injection
250 mg/ml
Italfarmaco S.p.A.
30/06/04
5362 Glibenese
Glipizidum
Tablets
5 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/06/04
5363 Glibenese GITS
Glipizidum
Film-coated, prologed
release tablets
10 mg
Pfizer S.A. - Amboise
31/12/08
5364 Glibenese GITS
Glipizidum
Film-coated, prologed
release tablets
5 mg
Pfizer S.A. - Amboise
31/12/08
5365 Glicerol 86%
Cefarm Częstochowa
15/01/06
5366 Glicerol 86%
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp.
z o.o.
15/01/06
5367 Glicerol 86%
Maga-Herba s.c., Legionowo
15/01/06
5368 Gliceryna
Aflofarm Farmacja Polska, Pabianice
19/01/05
5369 Gliceryna
Avena, Bydgoszcz
19/01/05
5370 Gliceryna
Cefarm Gdańsk
19/01/05
5371 Gliceryna
Elissa, Warszawa
19/01/05
5372 Gliceryna
Farmina Sp. z o.o., Kraków
19/01/05
5373 Gliceryna
Galenus, Rzeszów
19/01/05
5374 Gliceryna
Hasco-Lek, Wrocław
19/01/05
5375 Gliceryna
Infarm, Gdynia
19/01/05
5376 Gliceryna
Lefarm, Bydgoszcz
19/01/05
5377 Gliceryna
Małgorzata Kacperska, Jan Kacperski 19/01/05
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MICROFARM s.c.
5378 Gliceryna
Pampa, Piaseczno
19/01/05
5379 Gliceryna
Pharma Cosmetic, Kraków
19/01/05
5380 Gliceryna
Pharma Zentrale
19/01/05
5381 Gliceryna
PPF GEMI, Karczew
19/01/05
5382 Gliceryna
PZF “Cefarm-Lublin” S.A.
19/01/05
5383 Gliceryna
Wytwórnia Euceryny Laboratorium
Farmaceutyczne Coel, Kraków
19/01/05
5384 Gliceryna
AUGMED, Dawidy Bankowe
30/06/05
5385 Gliclazide
Gliclazidum
Tablets
80 mg
Generics (UK) Limited
25/05/05
5386 Glicyna
Glycinum
Bladder irrigation
2%
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
31/12/08
5387 Glicyna 1,5%
Glycinum
Solution for irrigation
15 mg/ml
Baxter Terpol Sp. z o.o.
14/02/07
5388 Gliklazyd
Gliclazidum
Tablets
80 mg
Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aero- 31/08/05
zolowe Spółdzielnia Pracy
5389 Glimepiride
Glimepiridum
Tablets
1 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
5390 Glimepiride
Glimepiridum
Tablets
1 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5391 Glimepiride
Glimepiridum
Tablets
4 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
5392 Glimepiride
Glimepiridum
Tablets
2 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
1236
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
5393 Glimepiride
Glimepiridum
Tablets
3 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5394 Glimepiride
Glimepiridum
Tablets
4 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5395 Glimepirode
Glimepiridum
Tablets
3 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
5396 Glimepiryd
Glimepiridum
Tablets
1 mg
POLFA KUTNO S.A.
31/12/08
5397 Glimepiryd
Glimepiridum
Tablets
2 mg
POLFA KUTNO S.A.
31/12/08
5398 Glimepiryd
Glimepiridum
Tablets
3 mg
POLFA KUTNO S.A.
31/12/08
5399 Glimepiryd
Glimepiridum
Tablets
4 mg
POLFA KUTNO S.A.
31/12/08
5400 Glimeryl
Glimepiridum
Tablets
3 mg
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
31/12/08
5401 Glimeryl
Glimepiridum
Tablets
4 mg
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
31/12/08
5402 Glimeryl
Glimepiridum
Tablets
1 mg
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
31/12/08
5403 Glimeryl
Glimepiridum
Tablets
2 mg
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
31/12/08
5404 Glimpiride
Glimepiridum
Tablets
2 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
5405 Glinormax
Gliclazidum
Prolonged release tablets 80 mg
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
2/12/06
5406 Glinowo-potasowy siarczan
Polskie Odczynniki Chemiczne,
Gliwice
31/07/05
5407 Glinu siarczan
Polskie Odczynniki Chemiczne,
Gliwice
31/07/05
5408 Gliper
Glimepiridum
Tablets
4 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5409 Gliper
Glimepiridum
Tablets
3 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5410 Gliper
Glimepiridum
Tablets
2 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5411 Gliper
Glimepiridum
Tablets
1 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5412 Glipid
Glimepiridum
Tablets
1 mg, 2 mg,
3 mg, 4 mg
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
31/12/08
5413 Glipir
Pioglitazonum
Graver tablets
15 mg; 30 mg; Adamed Sp. z o.o.
45 mg
31/12/08
5414 Glipizide
Glipizidum
Tablets
5 mg
Generics (UK) Limited
23/03/05
5415 Glipizide BP
Glipizidum
Tablets
5 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
Galena
31/12/08
5416 Glivec
Imatinib
Capsuels, hard
100 mg
Novartis Pharma AG
25/10/06
5417 Glivec
Imatinib
Capsuels, hard
50 mg
Novartis Pharma AG
25/10/06
5418 Glizipan
Gliclazidum
Modified release tablets 30 mg
5419 Glolfo
Immunoglobulinum
Solution for intravenous 60 mg/ml
humanum normale ad injection
usum intravenosum
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
Laboratorium Frakcjonowania Osocza, Mielec
31/12/08
5420 Glonoin-Homaccord
Amp.
Heel GmbH
31/12/08
5421 Glonoin-Homaccord N
Drops
Heel GmbH
31/12/08
5422 Gloryfen
Cefotaximum
Powder for solution for
intramuscular and intravenous injections
1g
Help S.A. Pharmaceuticals Attica
31/12/08
5423 GlucaGen
Glucagonum
Powder and solvent for
solution for injection
1 mg
Novo Nordisk A/S
18/10/06
5424 GlucaGen 1 mg HypoKit
Glucagonum
Powder and solvent for
solution for injection
1 mg
Novo Nordisk A/S
18/12/06
5425 Glucalene
Wapnia glukonianSolution
Magnezu glukonianFosforylkolaminaCyjanokobalamina
for veterinary Vetem S.p.A.
use
5/01/06
5426 Glucalvet
Wapniowy chlorek,
Liquid
Magnezowy chlorek,
Glukoza, Wersenian
dwusodowy, Żelazawy
siarczan, Miedziowy
siarczan, Manganawy
siarczan, Kobaltawy
chlorek
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne Biowet
use
31/12/08
5427 Glucardiamid
Glucosum + Nicethamidum
Buccal tablets
1500 mg +
125 mg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/05
5428 Glucerna
Preparat odżywczy
Liquid
Ross Products Division - Abbott Laboratories
30/04/04
5429 Glucobay 50
Acarbosum
Tablets
50 mg
Bayer AG
31/07/04
5430 Glucobay 100
Acarbosum
Tablets
100 mg
Bayer AG
31/07/04
1237
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
5431 Glucodiab
Glibornuridum
Tablets
5432 Glucofen
Preparat złożony
Oral solution
5433 Glucophage 1000
Metforminum
Film-coated tablets
5434 Glucophage 500
Metforminum
Film-coated tablets
5435 Glucophage 850
Metformini hydrochloridum
5436 Glucosamin – Mip
5437 Glucosamina
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
Laboratorium Galenowe LEFARM
Sp. z o.o.
31/12/08
1000 mg
Lipha S.A.
31/12/08
500 mg
Lipha Sante
6/06/07
Film-coated tablets
850 mg
Lipha Sante
30/09/05
Glucosaminum
Film-coated tablets
500 mg
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
31/12/08
Glucosaminum
Powder
1500 mg
POLFA KUTNO S.A.
siarczanu
glukozaminy
31/12/08
5438 Glucosamine Sulfate
Glucosaminum
Capsules
500 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5439 Glucose 40 Braun
Glucosum
Solution for intravenous 40 mg/ml
infusion
B. Braun Melsungen AG
31/07/04
5440 Glucose 50 Braun
Glucosum
Solution for intravenous 50 mg/ml
infusion
B. Braun Melsungen AG
31/07/04
5441 Glucose 70 Braun
Glucosum
Solution for intravenous 70 mg/ml
infusion
B. Braun Melsungen AG
31/07/04
5442 Glucosum 5%
Glucosum
Solution for intravenous 50 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
31/12/08
5443 Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% (1:1)
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution for intravenous (25 mg +
infusion
4,5 mg)/ml
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
31/01/06
5444 Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% (2:1)
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution for intravenous (33,3 mg +
infusion
3 mg)/ml
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
31/01/06
5445 Glucosum 5% inj.
Glucosum
Solution for intravenous 50 mg/ml
infusion
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
31/01/06
5448 Glucosum 10%
Glucosum
Solution for injection
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 31/01/06
ne S.A.
5446 Glucosum 10%
Glucosum
Solution for intravenous 100 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
31/01/06
5447 Glucosum 10%
Glucosum
Solution for intravenous 100 mg/ml
infusion
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
31/01/06
5449 Glucosum 10%
Glucosum
Solution
for veterinary Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa” Spółka Akcyjna
19/12/06
5450 Glucosum 10% Inj.
Glucosum
Solution
for veterinary Fresenius Kabi Polska
use
31/12/08
5451 Glucosum 20%
Glucosum
Solution for intravenous 200 mg/ml
infusion
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
31/03/05
5452 Glucosum 20%
Glucosum
Solution for intravenous 200 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
31/01/06
5453 Glucosum 20%
Glucosum
Solution for intravenous 200 mg/ml
injection
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 31/01/06
ne S.A.
5454 Glucosum 20%
Glucosum
Solution
for veterinary Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa” Spółka Akcyjna
19/12/06
5455 Glucosum 20% inj.
Glucosum
Solution
for veterinary Fresenius Kabi Polska
use
31/12/08
5456 Glucosum 40%
Glucosum
Solution for intravenous 400 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
5457 Glucosum 40%
Glucosum
Solution for intravenous 400 mg/ml
injection
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 31/01/06
ne S.A.
5458 Glucosum 5%
Glucosum
Solution
for veterinary Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa” Spółka Akcyjna
19/12/06
5459 Glucosum 5% et Natrium Chloratum 0,9% 1:1 inj.
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution
for veterinary Fresenius Kabi Polska
use
31/12/08
5460 Glucosum 5% et Natrium Chloratum 0,9% 2:1 inj.
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution
for veterinary Fresenius Kabi Polska
use
31/12/08
5461 Glucosum 5% inj.
Glucosum
Solution
for veterinary Fresenius Kabi Polska
use
31/12/08
5462 Glucosum 50%
Glucosum
Solution for intravenous 500 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
5463 Glucosum 66%
Glucosum
Solution for intravenous 660 mg/ml
injection
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 31/01/06
ne S.A.
5464 Glucovance
Metforminum + Glibenclamidum
Film-coated tablets
500 mg +
2,5 mg
Lipha S.A.
31/12/08
5465 Glucovance
Metforminum + Glibenclamidum
Film-coated tablets
500 mg +
5 mg
Lipha S.A.
31/12/08
5466 Gluctam
Gliclazidum
Prolonged release tablets 80 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
16/05/07
5467 Gluformin
Metformini hydrochloridum
Film-coated tablets
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 23/11/05
ne S.A.
1238
25 mg
100 mg/ml
850 mg
31/01/06
31/01/06
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
5468 Glukof
Acidum ascorbicum
(vit C) + Coffeinum +
Glucosum
Buccal tablet
100 mg +
200 mg +
880 mg
Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
31/01/06
5469 Glukoza
Glucosum
Tablets
1,9 g
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/01/06
5470 Glukoza
Glucosum
Aflofarm Farmacja Polska,
Pabianice
31/01/06
5471 Glukoza
Glucosum
Cefarm Gdańsk
31/01/06
5472 Glukoza
Glucosum
Cefarm Wrocław
31/01/06
5473 Glukoza
Glucosum
Felix Pharma, Lublin
31/01/06
5474 Glukoza
Glucosum
Galena, Wrocław
31/01/06
5475 Glukoza
Glucosum
Galenus, Warszawa
31/01/06
5476 Glukoza
Glucosum
Hasco-Lek, Wrocław
31/01/06
5477 Glukoza
Glucosum
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp.
z o.o.
31/01/06
5478 Glukoza
Glucosum
Lefarm, Bydgoszcz
31/01/06
5479 Glukoza
Glucosum
Maga-Herba s.c., Legionowo
31/01/06
5480 Glukoza
Glucosum
Małgorzata Kacperska, Jan Kacperski 31/01/06
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MICROFARM s.c.
5481 Glukoza
Glucosum
Pliva Kraków
31/01/06
5482 Glukoza
Glucosum
PPF GEMI, Karczew
31/01/06
5483 Glukoza
Glucosum
PPH Galfarm Sp. z o.o.,
Kraków
31/01/06
5484 Glukoza
Glucosum
Prolab, Paterek k/Nakła
31/01/06
5485 Glukoza
Glucosum
PZF “Cefarm-Lublin” S.A.
31/01/06
5486 Glukoza
Glucosum
Wytwórnia Euceryny Laboratorium
Farmaceutyczne Coel, Kraków
31/01/06
5487 Glukoza 10 Braun
Glucosum
Solution for infusion
100 mg/ml
B. Braun Melsungen AG
24/04/06
5488 Glukoza 20 Braun
Glucosum
Solution for infusion
200 mg/ml
B. Braun Melsungen AG
14/03/07
5489 Glukoza 5 Braun
Glucosum
Solution for infusion
50 mg/ml
B. Braun Melsungen AG
26/04/06
5490 Glurenorm
Gliquidonum
Tablets
30 mg
Boehringer Ingelheim International
GmbH
30/06/04
5491 Glutarsin E
Acidum glutamicum + Solution for intravenous (31,61 mg + Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Arginini
infusion
22,06 mg)/ml
hydrochloridum
31/07/04
5492 Glycine 1,5%
Glycinum
Solution for irrigation
Baxter S.p.A.
27/04/06
5493 Glycine max semen extractum
siccum
Glycine max semen
extractum siccum
Film-coated tablets
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze GAL s.c.
31/12/08
5494 Glycophos
Natrii glycerophosphas Concantrate for solution 216 mg/ml
for infusion
Fresenius Kabi AB
30/09/07
31/12/08
15 mg/ml
5495 Glyoxal compositum
Amp.
Heel GmbH
5496 Gnaphalium Pentarkan
Drops
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
4/07/06
Alpine Herbs Produkte AG
30/04/04
5497 Goats Butter Ointment- Maść z
koziego masł
Preparat złożony
Ointment
5498 Gocillin
Benzylpenicillinum
procainicum
Suspension
for veterinary Biowet Gorzów
use
31/12/08
5499 Gonal F
Follitropinum alfa
Powder and solvent for
solution for injection
30 µg/0,75 ml Serono Europe Limited
31/12/08
5500 Gonal F
Follitropinum alfa
Powder and solvent for
solution for injection
70 µg/1,75 ml Serono Europe Limited
31/12/08
5501 Gonal F 75 IU
Follitropininum alfa
Lyophilisate and solvent 75 j.m.
for solution for subcutaneous injection
5502 Gonasyl
Gonadorelinum
Solution
for veterinary Laboratorios Syva
use
31/12/08
5503 Gopten 0,5
Trandolaprilum
Capsules
0,5 mg
Abbott GmbH & Co. KG
30/06/05
5504 Gopten 2,0
Trandolaprilum
Capsules
2 mg
Abbott GmbH & Co. KG
30/06/05
5505 Gopten® 1,0
Trandolaprilum
Capsules
1 mg
Abbott GmbH & Co. KG
31/12/08
5506 Gordox
Aprotininum
Solution for intravenous 500 000 KIU/ Chemical Works of Gedeon Richter
infusion
50 ml (10 000 Ltd.
KIU/ml)
31/12/08
5507 Gothaplast capsicum
Nonivamidum
Dressing with active
substance
Gothaplast Verbandpflasterfabrik
GmbH
31/12/08
5508 Gracial
Desogestrelum,
Ethinyloestradiolum
Tablets
Organon
31/12/08
5509 Gramurin
Acidum oxolinicum
Tablets
250 mg
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.
30/06/04
5510 Grandaxin
Tofisopamum
Tablets
50 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/12/08
13 mcg/cm2
kapsaicyny
Industria Farmaceutica Serono Sp.A.
31/12/04
1239
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5511 Granocyte 34
Lenograstimum
Lyophilisate for sub33,6 mIU
cutaneous injection and
intravenous infusion
Chugai-Aventis
31/12/07
5512 Granudoxy
Doxycyclinum monohydratum
Film-coated tablets
Pierre Fabre Dermatologie
31/12/08
DAGOMED-Pharma Sp. zo.o.,
Warszawa
31/01/06
100 mg
5513 Graphites-Dagomed 7 zmiany
skórne
5514 Graphites-Homaccord
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
5515 Graphites-Homaccord
Drops
Heel GmbH
31/12/07
5516 Gravibinon
Estradiolum + Hydroxyprogesteroni
caproas
Solution for injection
Schering AG
27/09/06
5517 Gravistat
Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum
Film-coated tablets
Jenapharm GmbH & Co.
31/07/04
5518 Gravistat 125
Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum
Coated tablets
Schering AG
30/06/05
5519 Gricin
Griseofulvinum
Tablets
125 mg
AWD.pharma GmbH & Co. KG
31/07/04
5520 Grinazole
Metronidazolum
Paste
100 mg/g
Septodont
24/07/06
Drops
Lehning Laboratoires
24/01/07
5521 Grindella complexe nr 58
5522 Grindemel N
Preparat ziołowy
Syrup
Nova s.c.
30/10/05
5523 Grindesol
Grindeliae tinctura
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
31/12/08
5524 Gripar C
Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum,
Acidum ascorbicum
Effervescent tablets
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/08
5526 Gripex
Dextromethorphanum + Film-coated tablets
Paracetamolum +
Pseudoephedrinum
US Pharmacia Sp. z o.o.
30/04/06
5525 Gripex
Dextromethorphanum + Syrup
Paracetamolum +
Pseudoephedrinum
US Pharmacia International Inc.
12/10/05
5527 Gripex
Paracetamolum +
Capsules, so
Dextromethorphanum +
Pseudoephedrinum
US Pharmacia
31/12/08
5528 Gripex N
Dextromethorphanum + Syrup
Doxylamini succinatum +
Paracetamolum +
Pseudoephedrinum
US Pharmacia International Inc.
11/10/06
5529 Gripex Noc
Chlorpheniraminum + Film-coated tablets
Dextromethorphanum +
Paracetamolum +
Pseudoephedrinum
US Pharmacia International Inc.
20/06/07
5530 Gripovac
Szczepionka przeciw
grypie koni
Suspension
for veterinary Biowet Puławy
use
17/08/04
5531 GRIPOZIN O Smaku Cytrynowym
Loratadinum
Effervescent tablets
500 mg +
30 mg +
60 mg
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
Pascoe Pharmaceutische Preparate
GmbH
30/11/05
300 mg +
200 mg +
300 mg
5532 Grippe comp. krople
5533 Gripp-Heel
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
5534 Gripp-Heel
Sublingual tablets
Heel GmbH
31/12/07
5535 Grippokaps
Paracetamolum +
Pseudoephedrini hydrochloridum
Capsules, so
250 mg +
30 mg
5536 Grippokaps
Paracetamolum +
Pseudoephedrinum
Capsules, so
250 mg para- Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
cetamolu; 30 tycznej HASCO-LEK
mg chlorowodorku pseudoefedryny
5537 Grippostad
Paracetamolum
Powder for oral solution 600 mg
Stada Arzneimittel AG
30/04/05
5538 Grippostad C
Preparat złożony
Capsules
Stada Arzneimittel AG
31/12/06
5539 Gripsick Day Time
Paracetamolum +
Capsules, so
Dextromethorphanum +
Pseudoephedrinum
UNIPHARM INC.
31/12/08
5540 Gripsick Night Time
Preparat złożony
Capsules, so
UNIPHARM INC.
31/12/08
5541 Griseofulvin M
Griseofulvinum
Tablets
125 mg
Krka d.d., Novo mesto
31/12/06
5542 Grisovet Granulat
Griseofulvinum
Granules
for veterinary Norbrook
use
31/12/08
5543 Grisovet Pasta
Griseofulvinum
Paste
for veterinary Norbrook Lab.
use
31/12/08
5544 Gro Spira 15
Metronidazolum +
Spiramycinum
Tablets
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5545 Gro Spira 5
Metronidazolum +
Spiramycinum
Tablets
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
1240
250 mg +
10 mg +
30 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
5546 Grobendazol
Fenbendazol
Granules
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5547 Grodalat
Acebutololum + Nifedipinum
Film-coated tablets
100 mg +
10 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
30/09/05
5548 Grofibrat
Fenofibratum
Capsules
100 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
30/11/05
5549 Grofibrat 200
Fenofibratum
Capsules
200 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/05/05
5550 Grofibrat 67
Fenofibratum
Capsules
67 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
11/10/06
5551 Grofilina
Pentoxifyllinum
Film-coated tablets
100 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
30/09/05
5552 Grofulwina
Griseofulvinum
Paste
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5553 Grolincos
Lincomycinum + Spec- Premix
tinomycinum
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5554 Gromeloksin
Meloxicanum
Tablets
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5555 Gromeloksin 1mg
Meloxicanum
Tablets
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5556 Gromeloksin 5mg
Meloxicanum
Tablets
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5557 Groprazol
Omeprazolum
Capsules
20 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/08/05
5558 Groprinosin
Inosinum pranobexum Tablets
500 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
30/09/05
5559 Groprofen
Wedaprofen
Paste
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5560 Groseptol
Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum
Tablets
100 mg +
20 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
30/11/05
5561 Groseptol
Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum
Tablets
400 mg +
80 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
30/11/05
5562 Grotis
Miconazolum + Polimixinum B + Prednisolonum
Suspension
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5563 Grovermina
iwermektyna
Paste
for veterinary Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa”
31/12/08
5564 Grunamox
Amoxicillinum
Powder for suspension
250 mg/5ml
Grünenthal GmbH
30/06/07
5565 Grunamox Tabs
Amoxicillinum
Tablets for suspension
1g
Grünenthal GmbH
30/06/07
5566 Grunamox Tabs
Amoxicillinum
Tablets for suspension
750 mg
Grünenthal GmbH
30/06/07
5567 Gryka fix
Rutosidum
Instant herbal tea
Herbapol - Lublin S.A.
31/12/08
5568 GRYPA - ROS (Inaktywowana
szczepionka przeciw grypie) 1 ml
Wirus grypy podtyp; A1X - 113/680/91/H1N1A2 1 ml;
Państwowy Zakład Produkcji Prepara- 31/12/08
Resviv - 8 94/762/H3N3Wirus grypy B
szczepionka tów Bakteryjnych, Sanktpetersb.
(Chabvin 7/94)
2 - dawkowa
5569 Grypol
Acidum acetylsalicylicum
5570 Grypolek
Tablets
350 mg
Film-coated tablets
31/12/08
Kato LABS Sp. z o.o.
30/04/06
Perrigo Company
12/10/05
5571 Grypostop
Dextromethorphanum + Film-coated tablets
Paracetamolum +
Pseudoephedrinum
5572 Grypostop Mix o smaku cytrynowym
Preparat złożony
Powder for oral solution
Perrigo Company
12/10/05
5573 Grypoxal
Preparat złożony
Tablets
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
5574 Guajafit
Plantaginis lanceolatae Syrup
folium + Verbasci
flos + Kalii
guaiacolosulfonas
Herbapol - Lublin S.A.
31/12/08
5575 Guajazyl
Guaifenesinum
Syrup
125 mg/5ml
Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
31/12/05
5576 Guajazyl
Guaifenesinum
Syrup
20 mg/g
VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceu- 31/12/05
tyczne Sp. z o.o.
5577 Guajazyl
Guaifenesinum
Tablets
100 mg
Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna
Spółdzielnia Pracy
31/12/05
5578 Guajazyl Mint
Guaifenesinum +
Dextromethrphanum
Syrup
125 mg/5 ml
Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
31/12/08
5579 Guaralgan
Tablets
15 mg +
325 mg +
30 mg
CYNTFARM Sp. z o.o., Pruszków
N.P. Pharma Sp. z o.o.
28/02/06
5580 Guma arabska
Farm-Impex s.j., Gliwice
4/10/07
5581 Guma arabska
Pharma Cosmetic, Kraków
4/10/07
5582 Guma arabska
Pharma Zentrale
4/10/07
5583 Guma arabska
PPH Galfarm Sp. z o.o.,
Kraków
4/10/07
1241
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5584 Gumbokal IM
Szczepionka przeciw
Lyophilisate
chorobie Gumboro dla
kurcząt
for veterinary Pliva
use
20/04/05
5585 Gumboral CT
Szczepionka przeciw
chorobie Gumboro
dla kur
Lyophilisate
for veterinary Merial
use
17/08/04
5586 Gumboriffa
Szczepionka przeciw
chorobie Gumboro
dla kur
Emulsion
for veterinary Merial
use
14/06/04
5587 Gumboro Vaccine MB.
Szczepionka dla kur
Lyophilisate
przeciw chorobie Gumboro
for veterinary ABIC
use
27/09/05
5588 Gutron
Midodrinum
Drops
10 mg/ml
Nycomed A GmbH
31/12/08
5589 Gutron
Midodrinum
Solution for injection
2,5 mg/ml
Nycomed Austria GmbH
31/07/04
5590 Gutron
Midodrinum
Tablets
2,5 mg
Nycomed Austria GmbH
31/07/04
5591 Gutron
Midodrinum
Tablets
5 mg
Nycomed A GmbH
31/12/08
31/12/08
5592 Guttae cardiacae
Liquid
CYNTFARM Sp. z o.o., Pruszków
5593 Guttae stomachicae
Drops
Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przed31/12/08
siębiorstwo Produkcyjno-AnalitycznoHandlowe s.c. Paterek
5594 Guttalax
Natrii picosulfas
Capsules
5595 Guttalax
Natrii picosulfas
Drops
5596 Gutterin
5597 Gwajafen
2,5 mg
Drops
Guaifenesinum
Syrup
125 mg/5 ml
5598 Gwajakolosulfonian potasowy
5599 Gynacoheel N
Boehringer Ingelheim International
GmbH
31/12/08
Boehringer Ingelheim International
GmbH
31/12/08
Sp. NOVA, Swarzędz
31/12/08
Aflopa Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 31/12/08
Handlowe
Pharma Cosmetic, Kraków
31/12/08
Drops
Heel GmbH
31/12/07
5600 Gynalgin
Chlorquinaldolum +
Metronidazolum
Vaginal tablets
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/05
5601 Gynipral
Hexoprenalinum
Concentrate for solution 25 µg/5 ml
for infusion
Nycomed A GmbH
31/12/08
5602 Gynipral
Hexoprenalinum
Solution for injection
10 µg/2 ml
Nycomed A GmbH
31/12/08
5603 Gynipral
Hexoprenalinum
Tablets
0,5 mg
Nycomed A GmbH
31/12/08
5604 Gynobiotic
neomycyna, oksytetra- Tablets
cyklina
for veterinary Lek d.d.
use
31/12/08
5605 Gyno-Daktarin
Miconazoli nitras
Pessary
100 mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
30/06/04
5606 Gyno-Daktarin
Miconazoli nitras
Vaginal cream
20 mg/g
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/05
5607 Gynodian Depot
Estradiolum + Praste- Solution for intramusronum
cular injection
Schering AG
11/08/05
5608 Gyno-Femidazol
Miconazoli nitras
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/01/06
5609 Gynoflor
Lactobacillus acidophi- Vagnial tablets
lus, Estriolum
Medinova Ltd.
31/12/08
5610 Gyno-Pevaryl 50
Econazolum
Pessary
50 mg
Cilag AG
30/06/04
5611 Gyno-Pevaryl 150
Econazolum
Pessary
150 mg
Cilag AG
30/06/04
5612 Gyno-Pevaryl 150 Combipack
Econazolum
Pessary and vagnial
cream
150 mg +
Cilag AG
krem 10 mg/g
30/06/04
5613 Gyno-Pevaryl 50
Econazolum
Vaginal cream
10 mg/g
Cilag AG
30/06/04
5614 Gyno-Pevaryl Depot
Econazolum
Pessary
150 mg
Cilag AG
30/06/04
5615 Gyno-Travogen
Isoconazolum
Vaginal tablets
0,3 g
Schering AG
31/07/04
5616 Gyno-Trosyd
Tioconazolum
Pessary
300 mg
Pfizer European Service Center N.V./
S.A.; Central and Eastern Europe
Region
30/06/04
5617 Gynoxin
Fenticonazoli nitras
Pessary
200 mg
Recordati Sp.A.
12/10/05
5618 Gynoxin
Fenticonazoli nitras
Pessary
600 mg
Recordati Sp.A.
12/10/05
5619 Gynoxin
Fenticonazoli nitras
Vaginal cream
2%
Recordati Sp.A.
12/10/05
5620 Haemate P 1000
Coagulation factor
Lyophilisate and solvent for solution for Centeon Pharma GmbH
VIII + Von Willebrand injection and intravascular infusion
factor
31/01/05
5621 Haemate P 250
Coagulation factor
Lyophilisate and solvent for solution for Centeon Pharma GmbH
VIII + Von Willebrand injection and intravascular infusion
factor
31/01/05
5622 Haemate P 500
Coagulation factor
Lyophilisate and solvent for solution for Centeon Pharma GmbH
VIII + Von Willebrand injection and intravascular infusion
factor
31/01/05
5623 Haematoven Gel
Aescinum + Heparinum + Lecithinum
Gel for external use
Rhone-Poulenc Rorer A. Natterman & 30/04/04
Cie.GmbH
5624 Haemocomplettan P
Fibrinogenum humanum
Lyophilisate for solution 1 g
for intravenous infusion
Centeon Pharma GmbH
1242
Vaginal tablets
100 mg
30/04/04
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
5625 Haemocomplettan P
Fibrinogenum humanum
5626 Haemoctin SDH 250
Coagulation factor VIII Intravenous injection
(lyophilisate)
5627 Haemoctin SDH 500
Eiropas Savienības dokumenti
Centeon Pharma GmbH
30/04/04
250 j.m.
Biotest Pharma GmbH
31/12/07
Coagulation factor VIII Intravenous injection
(lyophilisate)
500 j.m.
Biotest Pharma GmbH
31/12/07
5628 Haemoctin SDH 1.000
Coagulation factor VIII Intravenous injection
(lyophilisate)
1000 j.m.
Biotest Pharma GmbH
31/12/07
5629 HAES - steril 6%
Hydroxyethylamylum
Solution for intravenous 60 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
31/07/04
5630 HAES - steril 10%
Hydroxyethylamylum
Solution for intravenous 100 mg/ml
infusion
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
31/07/04
Tablets
Lifeplan Products Ltd.
30/04/04
5631 Hairkare
Lyophilisate for solution 2 g
for intravenous infusion
5632 Halicar Maś
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
7/03/05
5633 Halidor
Bencyclanum
Solution for injection
25 mg/ml
Egis Pharmaceuticals Ltd.
30/06/04
5634 Halidor
Bencyclanum
Tablets
100 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
30/06/04
5635 Haloperidol
Haloperidolum
Oral drops, solution
2 mg/ml
Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aero- 31/01/06
zolowe Spółdzielnia Pracy
5636 Haloperidol
Haloperidolum
Solution for injection
5 mg/1 ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/05/06
5637 Haloperidol
Haloperidolum
Tablets
1 mg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
30/11/05
5638 Haloperidol
Haloperidolum
Tablets
10 mg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/07
5639 Haloperidol
Haloperidolum
Tablets
5 mg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/07
5640 Haloperidol 0,2%
Haloperidolum
Oral drops, solution
2 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
12/09/07
5641 Haloperidol Decanoat
Haloperidolum
Solution for injection
70,52mg/ml
Gedeon Richter Ltd.
31/07/04
5642 Halset
Cetylpyridinium
Buccal tablet
1,5 mg
P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
30/04/05
5643 Halset Strong
Cetylpyridini chloridum
Buccal tablets
2,5 mg
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
5644 Hamamelis-Heel S
Ointment
Heel GmbH
31/07/05
5645 Hamamelis-Homaccord
Amp.
Heel GmbH
31/12/08
5646 Hamamelis-Homaccord
Drops
Heel GmbH
31/12/08
5647 Hämatopan 100
Ferrosi sulphas
Film-coated tablets
272 mg,
Dr August Wolff GmbH & Co. Arz(100 mg Fe2+) neimittel
31/12/08
5648 Hämatopan 50
Ferrosi sulphas
Film-coated tablets
136 mg,
Dr August Wolff GmbH & Co. Arz(50 mg Fe2+) neimittel
31/12/08
5649 Hansaplast Corn Plaster
Acidum salicylicum
Pach
40%
Beiersdorf AG
31/12/08
5650 Hapilux
Fluoxetinum
Capsules
20 mg
Biochemie GmbH
31/12/08
5651 Hared
Rilmenidinum
Tablets
1 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5652 Harmonet
Ethinylestradiolum +
Gestodenum
Film-coated tablets
Wyeth-Lederle Pharma GmbH
31/05/05
TAD Pharmazeutical
31/12/08
Poznańskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” S.A.
31/12/08
Lab. Arkopharma
31/12/08
Medana Pharma Terpol Group
S.A.
14/12/05
Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny
FARMAPOL Sp. z o.o., Poznań
31/12/08
5653 Harntee 400
5654 Harpacur
Harpagophyti radix
Capsules, hard
extractum siccum,
Urticae folium extractum siccum
175 mg;
87,5 mg
5656 Harpagon
Harpagophyti radix
Film-coated tablets
150 mg
5657 Harpasil
Harpagophytum
extractum + Salicis
extractum siccum +
Urticae succus
Drops
5658 Harpoon(poprzednia nazwa:
harpago)
Harpagophyti radix
pulv.
Capsules, hard
435 mg
Agropharm S.A.
31/12/08
5659 Hasceral
Acidum salicylicum +
Urea
Ointment
(50 mg +
100 mg)/g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
31/05/05
5660 Hascobaza
Podłoże maściowe
Ointment base
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
31/12/08
5661 Hascoderm
Acidum azelaicum
Cream
200 mg/g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
31/08/05
5662 Hascofungin
Ciclopiroxum
Cream
1 g/100 g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
5/07/06
5663 Hascofungin
Ciclopiroxum
Liquid for external use
10 mg/1ml
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
5664 Hascopar
Paracetamolum
Capsules, so
250 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
5655 Harpadol
1243
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
5665 Hascosept
Benzydamidum
5666 Hascosept
Buccal tablets
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
3 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
Benzydamini hydroch- Oromucosal solution
loridum
1,5 mg/g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “Hasco-Lek”
5667 Hascosept AD
Benzydamidum
Oromucosal gel
0,15 g/100 g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
5668 Hascovir
Aciclovirum
Cream
50 mg/g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “Hasco-Lek”
5669 Hascovir
Aciclovirum
Tablets
200 mg;
400 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
5670 Hasco-Żel
Benzydamidum
Gel for external use
5 g/100 g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
5671 Havrix 720 Junior
Hepatitis A, inactivated, whole virus
Suspension for injection 720 j.ELISA./ SmithKline Beecham Biologicals
0,5 ml
30/06/07
5672 Havrix Adult
Hepatitis A, inactivated, whole virus
Suspension for injection 1440
SmithKline Beecham Biologicals
j.ELISA./1 ml
6/02/06
5673 Hay-Crom
Acidum cromoglicicum Eye drops, solution
20 mg/ml
Norton Healthcare Ltd.
30/04/05
5674 H-B-Vax II
Hepatitis B, purified
antigen
Suspension for intramuscular injection
40 mcg/1 ml
MSD Idea Inc.
12/10/05
5675 H-B-Vax II
Vaccinum hepatitidis B Suspension for intramuscular injection
10 mcg/1 ml
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
29/04/04
5676 H-B-Vax II
Vaccinum hepatitidis B Suspension for intramuscular injection
5 mcg/0,5 ml Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
29/02/04
31/03/06
22/02/06
5677 HBVax PRO
Suspension for injection 5 mcg/0,5 ml MSD Idea Inc.
29/08/07
5678 HBVaxPRO
Suspension for injection 10 mcg/1 ml
MSD Idea Inc.
29/08/07
5679 HBVaxPRO
Suspension for injection 40 mcg/1 ml
MSD Idea Inc.
29/08/07
Cream
10 mg/g
Boots Healthcare International
31/05/04
Shampoo
10 mg/g
Przedsiębiorstwo Zagraniczne Catzy
of Poland
31/12/05
Capsules + tablets
Lysi Ltd.
31/12/08
Syrup
N.P. Pharma Sp. z o.o.
30/04/05
5680 Hc 45
Hydrocortisonum
5681 Healing Shampoo
5682 Health Duet
Preparat złożony
5683 Hedelicum
5684 Hedelix
Hederae helicis extrac- Syrup
tum fluidum
100 mg/5ml
Krewel Meuselbach GmbH Eitorf
21/06/05
5685 Hedelix
Hederae helicis extrac- Oral drops
tum siccum
940 mg/ml
Krewel Meuselbach GmbH Eitorf
21/06/05
5686 Hedelix s.a.
Hederae helicis extrac- Oral drops
tum spissum (1:1)
100 mg/ml
Krewel Meuselbach GmbH
31/12/08
Lehning Laboratoires
24/01/07
5687 Hedera complexe nr 120
5688 Hederasal
Drops
Hederae helicis folium Syrup
extractum siccum
5689 Hederasal d
26,6 mg/5 ml Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
Syrup
24/08/05
Wrocławskie Zakłady Zielarskie
HERBAPOL S.A.
31/12/08
5690 Hederoin
Hederae helicis folium Tablets
extractum siccum
15 mg
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
9/08/06
5691 Heksalen
Altretaminum
50 mg
Teva Pharmaceutical Industries
31/12/08
5692 Helarium
Hyperici herbae extrac- Coated tablets
tum sicc.
255-285 mg
Bionorica Arzneimittel GmbH
31/12/08
5693 Helason
Heparinum + Hyaluro- Ointment
nidasum
(100 j.m. +
150 j.m.)/g
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
5694 Helical
Hederae helicis extrac- Syrup
tum siccum
5 mg/5 ml
Medana Pharma TERPOL Group S.A. 31/12/08
5695 Helicid 10
Omeprazolum
Capsules
10 mg
Lečiva a.s.
26/04/06
5696 Helicid 20
Omeprazolum
Capsules
20 mg
Lečiva a.s.
31/07/04
5697 Helicid 40 Inf
Omeprazolum
Powder for solution for
infusion
40 mg
Leciva a.s.
31/12/08
5698 Helisec 10
Omeprazolum
Capsules
10 mg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/08
5699 Helisec 20
Omeprazolum
Capsules
20 mg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/08
5700 Helisec 40
Omeprazolum
Capsules
40 mg
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/08
5701 HELLEBORUS/ALUMEN comp.,
ampułki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
5702 HELLEBORUS/ALUMEN comp.,
granulki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
Capsules
5704 Hemcort-HC
Hydrocortisonum +
Zinci sulfas
Rectal ointment
Polmex Sp. z o.o.
31/05/05
5703 Hemcort-HC
Hydrocortisonum +
Zinci sulfas
Suppository
Polmex Sp. z o.o.
31/05/05
5705 Heminevrin
Clomethiazolum
Capsules
AstraZeneca AB
30/06/04
1244
300 mg
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5706 Hemo LFO-B
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
Czynnik krzepnięcia IX Lyophilisate and solvent 500 IU
ludzki
for solution for intravenous injection and intravenous infusion
Laboratorium Frakcjonowania Osocza 31/12/08
5707 Hemocal, czopki
Farmina Sp. z o.o., Kraków
21/09/06
5708 Hemodermin Maś
Asa, Głubczyce
31/01/06
Medana Pharma Terpol Group S.A.
30/01/05
5709 Hemofer
Ferrosi chloridum
Oral drops, solution
44 mg
Fe++/ml
5710 Hemofer F prolongatum
Acidum folicum +
Ferrosi sulfas
Coated tablets
0,105 g Fe++ GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/01/06
5711 Hemofer prolongatum
Ferrosi sulfas
Coated tablets
105 mg Fe++ GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
30/01/05
250 j.m.
Taylor Pharmaceuticals
31/12/08
5713 Hemofil M Czynnik VIII antyhemo- Coagulation factor VIII Lyophilisate for intrave- 1000 j.m.
filowy (ludzki) Method M
(Czynnik VIII krzep- nous use
nięcia oczyszczony za
pomoca przeciwciał
monoklonalnych)
Baxter Healthcare Corporation Hyland Immuno
31/12/08
5714 Hemofil M Czynnik VIII antyhemo- Coagulation factor VIII Lyophilisate for intrave- 500 j.m.
filowy (ludzki) Method M
(Czynnik VIII krzep- nous use
nięcia oczyszczony za
pomoca przeciwciał
monoklonalnych)
Baxter Healthcare Corporation Hyland Immuno
31/12/08
5715 Hemofil M Czynnik VIII antyhemo- Coagulation factor VIII Lyophilisate for intrave- 250 j.m.
filowy (ludzki) Method M
(Czynnik VIII krzep- nous use
nięcia oczyszczony za
pomoca przeciwciał
monoklonalnych)
Baxter Healthcare Corporation Hyland Immuno
31/12/08
5716 Hemohes 10%
Hydroxyethylamylum + Solution for infusion
Natrii chloridum
(100 mg +
9 mg)/ml
B. Braun Melsungen AG
15/03/06
5717 Hemohes 6%
Hydroxyethylamylum + Solution for infusion
Natrii chloridum
(60 mg +
9 mg)/ml
B. Braun Melsungen AG
15/03/06
5718 Hemore
Graphtophilli folium
extractum
Capsules, hard
200 mg
PT. Dexa Medica
31/12/08
5719 Hemorectal
Preparat złożony
Suppository
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/01/06
5720 Hemorigen
Erigeronis canadense
intractum
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
30/10/05
5712 Hemofil M Czynnik VIII antyhemo- Coagulation factor VIII Intravenous injection
filowy (ludzki) Method M
(lyophilisate)
5721 Hemorigen
5722 Hemorik
Tablets
Preparat złożony
50 mg
Capsules, hard
Bright Future Pharmaceuticals Facto- 31/12/08
ry, Hongkong
Instant herbal tea
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
30/04/05
Ointment
Poznańskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” S.A.
31/12/08
5725 Hemorol
Suppository
Herbapol - Wrocławskie Zakłady
Zielarskie S.A.
30/10/05
5726 Hemostin
Cutaneous spray
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
ELANDA Zakład Prod. Środków Far- 31/12/08
maceutycznych,B. Kazub, A. Orłowski,
Spółka jawna, Rozprza
5723 Hemoroflos
5724 Hemoroidal
Hamamelis cortex
extractum spissum,
Lidocainum
5727 Hepacholin
Preparat złożony
Film-coated tablets
5728 Hepacom
Timonacicum
Tablets
100 mg
Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
31/12/05
5729 Hepacynar
Cynarae folium extrac- Capsules
tum siccum
400 mg
Europlant Phytopharm , Sp. z o.o.,
Nowe Miasto nad Wartą
31/12/08
5731 Hepa-Merz
Ornithinum
Solution for injection
100 mg/ml
Merz & Co. GmbH
31/01/05
5730 Hepa-Merz
Ornithinum
Solution for intravenous 500 mg/ml
infusion
Merz & Co. GmbH
31/01/05
5732 Hepa-Merz
Film-coated tablets
Merz & Co. GmbH
31/01/05
5733 Hepar compositum N
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
5734 Hepar Sulfuris comp.
Amp.
1 ml
WALA-Heilmittel GmbH
24/05/07
5735 Hepar/Stannum I
Amp.
1 ml
WALA-Heilmittel GmbH
24/05/07
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/10/05
5736 Heparegen
Timonacicum
Tablets
0,1 g
5737 Heparen
Heparinum
Gel
100,000 j.m./ Wytwórnia Artykułów Farmaceutycz- 31/12/08
100 g
nych i Kosmetycznych EMO
5738 Heparin Biochemie
Heparinum
Solution for subcutaneous and intravenous
injection
5000 j.m./ml Biochemie GmbH - Kundl
5739 Heparin Forte
Heparinum
Gel
100,000 j.m./ Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
100 g
tycznej HASCO-LEK
30/11/04
1245
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5740 Heparin Natrium-Braun 25.000
Heparinum
Solution for subcuta5000 j.m./ml B. Braun Melsungen AG
neous and intravenous
injection or for intravenous infusion
30/04/05
5741 Heparin-Hasco
Heparinum
Gel
250 j.m./g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
15/11/06
5742 Heparinum
Heparinum
Cream
30.000 j.m./
100g
Aflofarm
31/12/08
5743 Heparinum
Heparinum
Cream
300 j.m./g
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.
31/12/05
5744 Heparinum
Heparinum
Solution for intravenous 5000 j.m./ml Warszawskie Zakłady Farmaceutyczinjection
ne POLFA
31/05/06
5745 Heparinum
Heparinum
Solution for subcutanous injection
25000 j.m./1
ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/05/06
5746 Heparinum
Heparinum
Solution for subcutanous injection
5000 j.m./0,2 Warszawskie Zakłady Farmaceutyczml
ne POLFA
31/12/05
5747 Heparizen
Heparinum
Gel
1000 j.m./g
ZIAJA Ltd. Zakład Produkcyjny
Gdańsk
31/12/08
5748 Heparyl
Heparinum
Ointment
300 j.m./g
ratiopharm GmbH
11/10/06
5749 Hepatect
Hepatitis B
immunoglobulin
Solution for intravenous 50 j.m./ml
infusion
Biotest Pharma GmbH
30/04/04
5750 Hepatect Cp
Immunoglobulinum
hepatitis B humanum
Solution for infusion
50 j.m./ml
Biotest Pharma GmbH
31/12/08
5751 Hepatil
Ornithinum
Granules for oral solution
3g
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/11/05
ne S.A.
5752 Hepatil
Ornithinum
Solution for intravenous 100 mg/ml
infusion
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 18/01/06
ne S.A.
5753 Hepatil
Ornithinum
Tablets
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 31/05/04
ne S.A.
150 mg
5754 Hepatil - Vit
Tablets
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/10/05
ne S.A.
5755 Hepatina
Herbal tea
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
30/10/05
5756 Hepatina
Instant herbal tea
Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
30/10/05
5757 HEPATITIS B IMUNOGLOBULINE 300 J.M.
Immunoblobulinum
Solution for intramushumanum hepatitiois B cular injection
300 j.m.
Sanquin, CLB Products Division
31/12/08
5758 HEPATITIS B IMUNOGLOBULINE 500 J.M.
Immunoblobulinum
Solution for intramushumanum hepatitiois B cular injection
500 j.m.
Sanquin, CLB Products Division
31/12/08
Laboratorium Medycyny Naturalnej
BONIMED, Żywiec
31/12/08
5759 Hepatobonisan
Instant herbal tea
5760 Hepatodoron tabletki
WELEDA
24/08/05
5761 Hepato-Drainol krople
Drops
Laboratoires BOIRON
31/12/07
5762 Hepatofalk Planta
Capsuels, hard
Dr Falk Pharma GmbH
24/08/05
Capsules, hard
PT. IKONG Pharmaceutical Industry
CO
31/12/08
5763 Hepaurik
Preparat złożony
5764 Hepavax-Gene
Vaccinum hepatitidis B Suspension for intra(ADNr)
muscular injection
10 mcg/0,5 ml GreenCross Vaccine Corporation
25/01/06
5765 Hepavax-Gene
Vaccinum hepatitidis B Suspension for intra(ADNr)
muscular injection
20 mcg/1 ml
GreenCross Vaccine Corporation
25/01/06
5766 Hepeel
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
5767 Hepeel
Sublingual tablets
Heel GmbH
31/12/07
5768 Hepochron 3 g
Ornithini aspartas
Effervescent powder
3g
MIP Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
5769 Hepochron 5 g
Ornithini aspartas
Effervescent powder
5g
MIP Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
5770 Herbabiloba
Ginkgo bilobae folium Capsuels, hard
extractum siccum
40 mg
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
29/06/05
5771 Herbadont B
Bergeniae extratum
liquidum + Menthae
piperitae oleum
Gingival paste
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
Herbal tea
HO VAN HOR SDN. BHD, Malezja
31/12/08
5772 Herbamal
5773 Herbamelvit
5774 Herbapect
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej GEMI
ymi extractum flui- Syrup
dum + Primulae tinctura + sulfogaiacolum
(498 mg +
348 mg +
87 mg)/5ml
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
1/04/06
5775 Herbapect Dla Dzieci
Syrup
Aflofarm
31/12/08
5776 Herbarelax
Tablets
Ameri Vita LLC USA
31/12/08
5777 Herbaton
Preparat ziołowy
Drops
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
2/10/06
5778 Herbi chol
Preparat złożony
Capsules, hard
Laboratorium Galenowe LEFARM
Sp. z o.o.
31/12/08
1246
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
5779 Herbogastrin
Eiropas Savienības dokumenti
Oral solution
Herbapol Pruszków - Warszawskie
Zakłady Zielarskie
30/10/05
5780 Herbolen
Preparat ziołowy
Ointment
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
30/10/05
5781 Herbolen D
Preparat ziołowy
Ointment
Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
31/01/05
5782 Herceptin
Trastuzumabum
Powder for concentrate 150 mg
for solution for infusion
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
14/12/05
5783 Herpesin
Aciclovirum
Lyophilisate for solution 250 mg
for injection
PLIVA - LACHEMA a.s.
31/05/04
5784 Herpex
Aciclovirum
Cream
50 mg/g
HEXAL AG
30/09/07
5785 Hesmin
Diosminum + Hesperidinum
Film-coated tablets
450 mg +
50 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
5786 Hesperynin
Hesperidinum
Tablets
50 mg
Kenay A.G., Częstochowa
31/12/08
5787 Heviran
Aciclovirum
Cream
5% (50 mg/g) Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
5789 Heviran
Aciclovirum
Film-coated tablets
200 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
12/10/05
5790 Heviran
Aciclovirum
Film-coated tablets
400 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
12/10/05
5791 Heviran
Aciclovirum
Film-coated tablets
800 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
12/10/05
5788 Heviran
Aciclovirum
Tablets
200 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/01/06
5792 Hevizos
Epervudinum
Ointment
8 mg/g
Biogal Pharmaceutical Works Ltd.
30/11/04
5793 Hexadog
Szczepionka dla psów Lyophilisate + solvent
przeciw nosówce,
zakażeniom adenowirusowym i parwowirusowym, leptospirozie i
wściekliźnie
for veterinary Merial
use
7/05/04
5794 Hexamandin
Methenaminum
Tablets
250 mg
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
Galena
31/12/05
5795 Hexaspral
Biclotymolum
Oromucosal spray
25 mg/1 g
Laboratoires Doms – Adrian
31/12/08
5796 Hexavac
Szczepionka
Suspension for intramuscular injection
1 dawka
0,5 ml
Aventis Pasteur MSD SNC
29/08/07
5797 HEXAVIT - Multivitamin
Preparat witaminowy
KYIV VITAMIN FACTORY Co.
31/12/08
5798 Hexiderm
Heksetydyna, Prednizolon, Benzokaina
Solution
for veterinary Fort Dodge Animal Health
use
31/12/08
5800 Hialuronian
Acidum hyaluronicum Solution for injection
20 mg/2ml
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5799 Hialuronian
Acidum hyaluronicum Vial
20 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
10 mcg
SmithKline Beecham Biologicals
31/03/07
Wyeth-Lederle Pharma GmbH
22/03/06
5801 Hiberix
Powder and solvent
for suspension for
injection
5802 HibTiter
Hemophilus influenzae Solution for intramusB, purified antigen
cular injection
conjugated
5803 Hiconcil
Amoxicillinum
Capsules
250 mg
Krka d.d., Novo mesto
30/04/04
5804 Hiconcil
Amoxicillinum
Capsules
500 mg
Krka d.d., Novo mesto
30/04/04
5805 Hiconcil
Amoxicillinum
Powder for oral suspension
0,1 g/ml
Krka d.d., Novo mesto
30/04/04
5806 Hiconcil
Amoxicillinum
Powder for oral suspension
125 mg/5ml
Krka d.d., Novo mesto
30/04/04
5807 Hiconcil
Amoxicillinum
Substance for oral suspension
250 mg/5ml
Krka d.d., Novo mesto
30/04/04
5808 Hioscyny bromowodorek
BUFA b.v. Pharmaceutical Products
31/05/05
5809 Hioscyny bromowodorek
Pharma Cosmetic, Kraków
31/05/05
5810 Hioscyny bromowodorek
Pharma Zentrale
31/05/05
5811 Hipertoniczny roztwór 7,2% NaCl
Natrii chloridum
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
5812 Hipokrates
Mieszanka ziołowa
Herbal tea
Herbapol Łódź S.A.
30/10/05
5813 Hipokrates fix
Mieszanka ziołowa
Instant herbal tea
Herbapol Łódź S.A.
30/10/05
5814 Hiponervex
Mieszanka ziołowa
Herbal tea
Herbapol Łódź S.A.
30/10/05
5815 Hiposem
Hippocastani semen
pulv.
Tablets
5816 Hipotravex
Mieszanka ziołowa
Herbal tea
5817 Hipradoxi-S
Doxycyclinum
Solution
340 mg
31/12/08
Innowacyjno Wdrożeniowe Laborato- 31/12/08
rium Farmaceutyczne LABOFARM,
Starogard Gdański
Herbapol Łódź S.A.
for veterinary Hipra
use
30/10/05
31/12/08
1247
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
5818 Hipragumbora-CH/80
żywa liofilizowana
szczepionka dla kur,
przeciwko chorbie
gumboro
5819 Hipratifus – AV2
Lyophilisate
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
for veterinary Hipra
use
31/12/08
szczepionka dla drobiu Emulsion
przeciwko salmonelozie
for veterinary Hipra
use
31/12/08
5820 Hipraviar BPL2
szczepionka dla kur
Emulsion
przeciwko rzekomemu
pomorowi drobiu
for veterinary Hipra
use
31/12/08
5821 Hipraviar-Clon
Żywa szczepionka
Lyophilisate + solvent
dla kur przeciwko
rzekomemu pomorowi
drobiu
for veterinary Laboratorios Hipra S.A.
use
24/06/07
5822 Hipraviar-Clon/H-120
Żywa szczepionka dla Lyophilisate
kur przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli i
rzekomemu, pomorowi
drobiu
for veterinary Laboratorios Hipra S.A.
use
24/06/07
5823 Hipuran - 131I do wstrzykiwań
Preparat radiodiagnos- Solution for injection
tyczny
Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
30/01/05
5824 HIRUDO comp. amp.
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
5825 HIRUDO comp. gran.
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
5827 Hirudoid
Heparynoidy, kombinacje
Gel
Sankyo Pharma GmbH - München
31/05/04
5826 Hirudoid
Heparynoidy, kombinacje
Ointment
Sankyo Pharma GmbH - München
31/05/04
5829 Hismanal
Astemizolum
Oral suspension
1 mg/ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
30/06/04
5830 Hismanal
Astemizolum
Oral suspension
1 mg/ml
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/05
5828 Hismanal
Astemizolum
Tablets
10 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/05
5832 Histac
Ranitidinum
Film-coated tablets
150 mg
Ranbaxy Laboratories Ltd.
31/12/07
5833 Histac
Ranitidinum
Film-coated tablets
300 mg
Ranbaxy Laboratories Ltd.
31/12/07
5834 Histac
Ranitidinum
Film-coated tablets
75 mg
Ranbaxy Laboratoires Ltd., New Delhi 5/07/06
5831 Histac
Ranitidinum
Solution for intramuscular and intravenous
injection
25 mg/ml
Ranbaxy Laboratoires Ltd., New Delhi 5/07/06
5835 Histadermin
Ointment
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
5836 Histaglobin
Histaminum + Immunoglobulinum humanum
Powder and solvent for solution for in- Biobasal AG
jection subcutaneous or intramuscular
17/01/07
5837 Histaglobin Triplex
Histaminum + Immunoglobulinum humanum
Powder and solvent for solution for in- Biobasal AG
jection subcutaneous or intramuscular
17/01/07
5838 Histaglobina
Histaminum + Immunoglobulinum humanum
Lyophilisate and solvent 0,15 mcg +
for solution for injection 12 mg
Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Lublin
31/03/06
5839 Histar
Fexofenadinum
Film-coated tablets
120 mg
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
31/12/08
5840 Histar
Fexofenadinum
Film-coated tablets
180 mg
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
31/12/08
5841 Histimerck 16
Betahistinum
Tablets
16 mg
Generics (UK) Limited
11/10/06
5842 Histimerck 8
Betahistinum
Tablets
8 mg
Generics (UK) Limited
11/10/06
5844 Histimet
Levocabastinum
Eye drops, solution
0,5 mg/ml
Krka d.d., Novo mesto
31/03/06
5843 Histimet
Levocabastinum
Nasal spray, solution
0,5 mg/ml
Krka d.d., Novo mesto
31/03/06
5845 Hivid
Zalcitabinum
Film-coated tablets
0,375 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/03/07
5846 Hivid
Zalcitabinum
Film-coated tablets
0,75 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/03/07
5847 Holetar
Lovastatinum
Tablets
20 mg
KRKA d.d., Novo mesto
31/12/08
5848 Holetar
Lovastatinum
Tablets
20 mg
KRKA Polska Sp. z o.o.
31/12/08
5849 Holoxan
Ifosfamidum
Lyophilisate for injection
3g
Asta Medica AG
31/07/04
5850 Holoxan
Ifosfamidum
Powder for solution for
injection
1g
Asta Medica AG
31/07/04
5851 Holoxan
Ifosfamidum
Powder for solution for
injection
2g
Asta Medica AG
31/07/04
5852 Homatropiny bromowodorek
BUFA b.v. Pharmaceutical Products
19/01/05
5853 Homatropiny bromowodorek
Pharma Zentrale
19/01/05
5854 Homatropiny chlorowodorek
Caesar & Loretz GmbH Caelo
31/12/08
5855 Homatropiny chlorowodorek
Pharma Cosmetic, Kraków
31/12/08
5856 Homeodose 18 krople
Dolisos Laboratoires
31/12/08
5857 Homeodose 20 krople
Dolisos Laboratoires
31/12/08
5858 Homeodose 24 krople
Dolisos Laboratoires
31/12/08
5859 Homeodose 3 krople
Dolisos Laboratoires
31/12/08
1248
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
5860 Homeodose 30
Dolisos Laboratoires
30/10/05
5861 Homeodose 4 krople
Dolisos Laboratoires
31/12/08
5862 Homeodose 8
Dolisos Laboratoires
30/10/05
5863 Homeogene 46
Tablets
Laboratoires BOIRON
31/12/07
5864 Homeogene 9
Tablets
Laboratoires BOIRON
31/12/07
5865 Homeomag
Tablets
Lehning Laboratoires
30/06/07
5866 Homeoplasmine
Ointment
Laboratoires BOIRON
31/12/07
5867 Homeoptic
Eye drops
Laboratoires BOIRON
9/10/05
5868 Homeotuss
Syrup for children
Laboratoires BOIRON
31/12/08
Laboratoires BOIRON
31/12/07
5869 Homeovox
Tablets
5870 Hoof-Pro
Siarczan miedzi pięciowodny, Siarka
Liquid
for veterinary SSI Corporation Production Facility
use
12/07/07
5871 Horacort
Budesonidum
Nasal spray, suspension 50 mcg/dawkę Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
5872 Horacort forte
Budesonidum
Pressurised inhalation,
suspension
160 mcg/
dawkę inhalacyjną
Instytut Farmaceutyczny
30/11/05
5873 Horacort mite
Budesonidum
Pressurised inhalation,
suspension
50 mcg/dawkę Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
5874 Hormeel SN
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
5875 Hormeel SN
Drops
Heel GmbH
31/12/07
5876 Hostamox LA
Amoxicillunum
Suspension
for veterinary Intervet International
use
31/12/08
5878 Hotemin
Piroxicamum
Capsules
10 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/12/08
5879 Hotemin
Piroxicamum
Capsules
20 mg
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/12/08
5877 Hotemin
Piroxicamum
Injection
20 mg/1 ml
Egis Pharmaceuticals Ltd.
31/12/08
5880 Hotigal
Preparat złożony
Cream
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM, Gdańsk
31/12/08
5881 Hova
Lupuli flos extractum Film-coated tablets
siccum + Valerianae
radix extractum siccum
P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
31/01/05
5882 H-Pantoten
Preparat złożony
Tablets
Carls-Bergh Pharma ab
30/08/04
5883 HumaJect M2 (20:80)
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for subcuta- 100 j.m./ml
neous or intramuscular
injection
Lilly France S.A.
31/12/08
5884 HumaJect M3 (30:70)
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for subcuta- 100 j.m./ml
neous or intramuscular
injection
Lilly France S.A.
31/12/08
5885 HumaJect N
Insulinum isophanum Suspension for subcuta- 100 j.m./ml
neous or intramuscular
injection
Lilly France S.A.
31/12/08
5886 HumaJect R
Insulini injectio
neutralis
Solution for subcuta100 j.m./ml
neous or intramuscular
injection
Lilly France S.A.
31/12/08
5887 Humalog
Insulini injectio
neutralis lisprum
Solution for subcutanous injection
100 j.m./ml
Lilly France S.A.
13/12/06
5888 Humalog
Insulini injectio
neutralis lisprum
Solution for subcutanous injection
100 j.m./ml
Lilly France S.A.
13/12/06
5889 Humalog Mix 25
Insulini injectio
Suspension for injection 100 j.m.
neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci
protaminati injectio
Lilly France S.A.
31/12/04
5890 Humalog Mix 25
Insulini injectio
Suspension for injection 100 j.m./ml
neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci
protaminati injectio
Lilly France S.A.
31/12/04
5891 Humalog Mix 25 HumaJect
Insulini injectio
Suspension for injection 100 j.m./ml
neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci
protaminati injectio
Lilly France S.A.
31/12/04
5892 Humalog Mix 25 Pen
Insulini injectio
Suspension for injection 100 j.m./ml
neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci
protaminati injectio
Lilly France S.A.
31/12/04
5893 Humalog Mix 50
Insulini injectio
Suspension for injection 100 j.m./ml
neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci
protaminati injectio
Lilly France S.A.
31/12/04
5894 Humalog Mix 50 Pen
Insulini injectio
Suspension for injection 100 j.m./ml
neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci
protaminati injectio
Lilly France S.A.
31/12/04
5895 Humalog Pen
Insulini injectio
neutralis lisprum
Lilly France S.A.
31/12/04
Suspension for injection 100 j.m./ml
1249
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
5896 Human Albumin 5%
Albuminum
5897 Human Albumin 5%
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Biotest Pharma GmbH
31/07/04
Albuminum humanum Solution for intravenous 50 mg/ml
infusion
Baxter AG
31/07/04
5898 Human Albumin 20%
Albuminum
Solution for intravenous 200 mg/1 ml
infusion
Centeon Pharma GmbH
31/07/04
5899 Human Albumin 20%
Albuminum
Solution for intravenous 200 mg/ml
infusion
Biotest Pharma GmbH
31/07/04
5900 Human Albumin 20%
Albuminum
Solution for intravenous 200 mg/ml
infusion
Instituto Grifols S.A.
31/01/05
5901 Human Albumin 20%
Albuminum humanum Solution for injection or 200 mg/ml
intravenous infusion
Baxter AG
31/07/04
5902 HUMAN HEMIN ORPHAN EUROPE 25 mg/ml
Hemina ludzka
Concentrate for solution 25 mg/ml
for infusion
Orphan Europe
31/12/08
5903 Humana SL
Dieta eliminacyjna w
nietolerancji pokarmowej
Powder
Milchwerke Westfalen eG
30/01/05
5904 Humana z MCT
Dieta z MCT
Powder
Milchwerke Westfalen eG
31/12/04
5908 Humatrope
Somatropinum
Lyophilisate and solvent 4 j.m.
for solution for injection (1.33 mg)
Lilly France S.A.
31/07/04
5909 Humatrope
Somatropinum
Lyophilisate and solvent 5,33 mg
for solution for injection (16 j.m.)
Lilly France S.A.
31/07/05
5905 Humatrope
Somatropinum
Lyophilisate for injection
12 mg
(36 j.m)
Lilly France S.A.
31/12/08
5906 Humatrope
Somatropinum
Lyophilisate for injection
24 mg
(72 j.m.)
Lilly France S.A.
31/12/08
5907 Humatrope
Somatropinum
Lyophilisate for injection
6 mg (18 j.m.) Lilly France S.A.
31/12/08
5910 Humegon
Human menopausal
gonadotropin
Lyophilisate and solvent 75 j.m.
for solution for injection
Organon N.V. - Kloosterstraat
30/06/04
5911 Humoxal
Preparat złożony
Nasal drops
Laboratoires URGO
31/12/08
5912 Humulin L
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 100 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5913 Humulin L
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 40 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5914 Humulin M2 (20/80)
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m/ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5915 Humulin M2 (20/80)
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 40 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5916 Humulin M3 (30/70)
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5917 Humulin M3 (30/70)
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 40 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5918 Humulin M3 (30/70)
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for subcuta- 100 j.m./ml
neous injection
Lilly France S.A.
30/06/05
5919 Humulin M3 Pen
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j,m.
Lilly France S.A.
31/12/04
5920 Humulin N
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5921 Humulin N
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5922 Humulin N
Insulinum isophanum Suspension for injection 40 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5923 Humulin N Pen
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/12/04
5924 Humulin R
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
100 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5925 Humulin R
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
100 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5926 Humulin R
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
40 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5927 Humulin R Pen
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
100 j.m.
Lilly France S.A.
31/12/04
5928 Humulin U
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 100 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5929 Humulin U
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 40 j.m./ml
Lilly France S.A.
31/07/04
5930 Husk
Plantaginis ovatae
testa
Oral powder
Werner Ratje Froskaller
26/04/06
5931 Hustagil
Preparat złożony
Ointment
Dentinox Gesellscha für pharmaceu- 30/04/04
tische Präparate Lenk & Schuppan
1250
Solution for intravenous 50 mg/ml
infusion
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
5932 Hustagil -krople tymiankowe
ymi extractum
fluidum
Oral drops, solution
900 mg/ml
Dentinox Gesellscha fur pharmaceu- 30/04/04
tische Praparate Lenk & Schuppan
5933 Hustagil -syrop przeciwkaszlowy
ymi extractum
fluidum
Syrup
480 mg/5ml
Dentinox Gesellscha fur pharmaceu- 30/04/04
tische Praparate Lenk & Schuppan
5934 Husteel
Drops
Heel GmbH
31/12/07
5935 Hyalgan
Acidum hyaluronicum Solution for articular
injection
10 mg/ml
Fidia S.p.A. Common Pharmaceutical 30/06/04
5936 Hycamtin
Topotecanum
Powder for solution for
intravenous injection
4 mg
SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
30/05/05
5937 Hydacorn
Coffeinum + Dihydroergotaminum +
Phenytoinum
Coated tablets
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
“Filofarm” , Bydgoszcz
31/12/06
5938 Hydiphen
Clomipraminum
Coated tablets
25 mg
AWDpharma GmbH & Co. KG
31/07/04
5939 Hydiphen
Clomipraminum
Coated tablets
10 mg
AWDpharma GmbH & Co. KG
30/09/07
5940 Hydrochlorothiazidum
Hydrochlorothiazidum Tablets
12,5 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
6/11/05
5941 Hydrochlorothiazidum
Hydrochlorothiazidum Tablets
25 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
6/11/05
5942 Hydrochlorothiazidum
Hydrochlorothiazidum Tablets
25 mg
Labpharm Sp. z o.o.
31/12/08
5943 Hydrochlorothiazidum
Hydrochlorothiazidum Tablets
12,5 mg
Labpharm Sp. z o.o.
31/12/08
5944 Hydrocortisonum
Hydrocortisonum
Cream
0,50%
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5945 Hydrocortisonum
Hydrocortisonum
Cream
1%
Homeofarm Sp. z o.o. Laboratorium
Farmaceutyczne
31/12/08
5946 Hydrocortisonum
Hydrocortisonum
Tablets
20 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/01/06
5947 Hydrocortisonum
Hydrocortisonum +
Lidocainum
Suspension for injection (25 mg +
5 mg)/ml
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
5948 Hydrocortisonum 0,5%
Hydrocortisonum
Cream
5 mg/g
Aflofarm Farmacia Polska Sp. z o.o.
27/06/07
5949 Hydrocortisonum 1%
Hydrocortisonum
Cream
1%
Laboratorium Galenowe LEFARM
Sp. z o.o.
31/12/08
5950 Hydrocortisonum 1%
Hydrocortisonum
Cream
10 mg/g
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
5951 Hydrocortisonum 1%
Hydrocortisonum
Cream
10 mg/g
Aflofarm Farmacia Polska Sp. z o.o.
27/06/07
5952 Hydrocortisonum hemisuccinatum
Hydrocortisonum
Solution for injection
20 mg/ml
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
5953 Hydrocortisonum hemisuccinatum
Hydrocortisonum
Solution for injection
25 mg/ml
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
5954 Hydrocortisonum hemisuccinatum
Hydrocortisonum
Solution for injection or 100 mg/ml
for intravenous infusion
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/11/05
5956 Hydrocortisonum Solubile
Hydrocortisonum
Powder and solvent
500 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5957 Hydrocortisonum Solubile
Hydrocortisonum
Powder and solvent
100 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5958 Hydrocortisonum Solubile
Hydrocortisonum
Powder and solvent
25 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
5955 Hydrocortisonum Solubile
Hydrocortisonum
Powder and solvent for 250 mg
solution for injection or
intravenous infusion
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
25/01/06
5959 Hydrodiar
Glucosum + Natrii
chloridum
Powder
5960 Hydrokortyzon
Hydrocortisonum
Farm-Impex s.j., Gliwice
5961 Hydrokortyzon
Hydrocortisonum
Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków 31/12/07
5962 Hydrokortyzon
Hydrocortisonum
Lefarm, Bydgoszcz
31/12/07
5963 Hydrokortyzon
Hydrocortisonum
Pharma Cosmetic, Kraków
31/12/07
5964 Hydrokortyzon
Hydrocortisonum
Pharma Zentrale
31/12/07
5965 Hydrokortyzon
Hydrocortisonum
Polfa Pabianice
31/12/07
5966 Hydrokortyzon
Hydrocortisonum
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
31/12/07
5967 Hydroksyetyloskrobia 200/0,5
Hydroxyethylamylum
Liquid for intravenous
infusion
6%
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/12/07
5968 Hydroksyetyloskrobia 200/0,5
Hydroxyethylamylum
Liquid for intravenous
infusion
10%
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/12/07
5969 Hydroksyzyna
Hydroxyzinum
Syrup
10 mg/5 ml
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/04/05
ne S.A.
5970 Hydroxoxyurea medac
Hydroxycarbamidum
Capsuels, hard
500 mg
Medac Gesellscha für Klinische Spezialpräparate mbH
5971 Hydroxycarbamid
Hydroxycarbamidum
Capsules
500 mg
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 31/12/05
ne S.A.
5972 Hydroxyzidum
Hydroxizidum
Syrup
10 mg/5ml
Aflofarm
31/12/08
5977 Hydroxyzinum
Hydroxyzinum
Coated tablets
10 mg
Aflofarm
31/12/08
for veterinary Biofaktor
use
31/12/08
31/12/07
6/06/07
1251
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
5978 Hydroxyzinum
Hydroxyzinum
Coated tablets
25 mg
Aflofarm
31/12/08
5975 Hydroxyzinum
Hydroxyzinum
Film-coated tablets
10 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/05
5976 Hydroxyzinum
Hydroxyzinum
Film-coated tablets
25 mg
ICN Polfa Rzeszów S.A.
31/12/05
5973 Hydroxyzinum
Hydroxyzinum
Solution for injection
50 mg/ml
Pliva Kraków Zakłady Farmaceutycz- 30/11/05
ne S.A.
5974 Hydroxyzinum
Hydroxyzinum
Syrup
1,6 mg/g
Łódzkie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne POLON Sp. z o.o.
31/01/06
5979 Hygroton
Chlortalidonum
Tablets
50 mg
Novartis Pharma AG
31/05/04
5980 Hyo – 50
sól sodowa dwasu
hialuronowego
Solution
for veterinary Bexo Pharma Inc.
use
31/12/08
5981 Hyonate
Hialuronian sodu
Solution
for veterinary Bayer AG
use
11/03/07
5982 Hyoresp
Szczepionka dla świń Suspension
przeciw zakażeniom
wywoływanym przez
Mycoplasma hyopneumoniae
for veterinary Merial
use
25/08/05
5983 Hypaque Meglumine 60%
Meglumini amidotrizoas
Solution for injection
600 mg/ml
Amersham Health AS
31/12/08
5984 Hypaque Meglumine 76%
Meglumini amidotrizoas + Natrii amidotrizoas
Solution for injection
760 mg/ml
Amersham Health AS
31/12/08
5985 Hypercaps
Hyperici extractum
siccum
Capsules, hard
Krakowskie Zakłady Zielarskie
HERBAPOL S.A.
31/12/08
5986 Hypercin
Hyperici herbae extrac- Tablets
tum sicc.
180 mg
Pharbio Medical Sverige AB
31/12/08
5987 Hypercin 270
Hyperici extractum
Tablets
270 mg
Pharbio Medical Sverige AB
31/12/08
5988 Hypercin 90
Hyperici extractum
Tablets
90 mg
Pharbio Medical Sverige AB
31/12/08
5989 Hyperherba
Hyperici herba
Tablets
330 mg
Labofarm - Innowacyjno-Wdroże31/01/05
niowe Laboratorium Farmaceutyczne
5990 Hyperiforce
Hyperici herbae extrac- Tablets
tum siccum
0,33 mg
Bioforce AG
25/10/06
5991 Hyperosedat
Hyperici herbae extrac- Capsules, so
tum siccum
80 mg
Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno - Przetwórcze
27/06/07
Herba Oskar, Wierzbówiec
31/12/08
5993 Hypnogen
Zolpidemi tartas
Film-coated tablets
10 mg
Lečiva a.s.
14/02/07
5994 Hypnomidate
Etomidatum
Solution for injection
2 mg/ml
Janssen Pharmaceutica N.V.
30/06/04
5995 HYPOPHYSIS/STANNUM
ampułki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
5996 HYPOPHYSIS/STANNUM
granulki
WALA-Heilmittel GmbH
19/03/05
5992 Hypertosan
5997 Hytrin
Terazosinum
Tablets
10 mg
Abbott Laboratories Ltd.
31/12/08
5998 Hytrin
Terazosinum
Tablets
2 mg
Abbott Laboratories Ltd.
31/12/08
5999 Hytrin
Terazosinum
Tablets
5 mg
Abbott Laboratories Ltd.
31/12/08
6000 Hytrin
Terazosinum
Tablets
Abbott Laboratories Ltd.
31/12/08
6001 Hyzaar
Hydrochlorothiazidum + Film-coated tablets
Losartanum
12,5 mg +
50 mg
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
30/09/04
6002 IBA-VAC
Szczepionka dla kur
przeciw zakaźnemu
zapaleniu torby Fabrycjusza
Lyophilisate
for veterinary FATRO
use
6003 Iberogast
Preparat złożony
Oral solution
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH
31/12/08
6004 Ibiprofenum Żel
Ibuprofenum
Gel
5%
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
6005 Ibu – Hepa
Ibuprofenum + Heparinoidum
Cream
(50 mg +
2 mg)/g
Leciva Inc.
31/12/08
6010 Ibufen
Ibuprofenum
Gel
100 mg/g
Medana Pharma Terpol Group S.A.
26/09/07
6009 Ibufen
Ibuprofenum
Oral suspension
0,1 g/5 ml
Medana Pharma Terpol Group S.A.
30/10/05
6006 Ibufen
Ibuprofenum
Suppository
50 mg
TERPOL Przedsiebiorstwo Farmaceu- 31/12/08
tyczne S.A.
6007 Ibufen
Ibuprofenum
Suppository
100 mg
TERPOL Przedsiebiorstwo Farmaceu- 31/12/08
tyczne S.A.
6008 Ibufen
Ibuprofenum
Suppository
250 mg
TERPOL Przedsiebiorstwo Farmaceu- 31/12/08
tyczne S.A.
6011 Ibufen C
Ibuprofenum + Acidum ascorbicum
Film-coated tablets
200 mg +
125 mg
Medana Pharma TERPOL Group S.A. 31/12/08
6012 Ibum
Ibuprofenum
Capsules, so
200 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “Hasco-Lek”
6014 Ibum
Ibuprofenum
Gel for external use
5 mg ibupPrzedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
rofen; 3 mg
tycznej HASCO-LEK
mentol/100 g
1252
21/02/05
27/06/07
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
6013 Ibum
Ibuprofenum
Oral suspension for
children and infant
100 mg/5 ml
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “Hasco-Lek”
6015 Ibum Extra
Ibuprofenum + Pseudoephedrinum
Film-coated tablets
200 mg +
30 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
6016 Ibum Forte
Ibuprofenum
Capsules, so
400 mg
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
6017 Ibumac
Ibuprofenum
Coated tablets
200 mg
US Pharmacia
31/12/08
6018 Ibumetin retard
Ibuprofenum
Prolonged release tablets 600 mg
Nycomed Danmark A/S
31/12/08
6019 Ibuprofen
Ibuprofenum
Capsules, so
200 mg
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze GAL s.c.
31/12/08
6020 Ibuprofen
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/05
6021 Ibuprofen
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
Polfarmex S.A.
29/06/05
6022 Ibuprofen
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
31/12/08
6023 Ibuprofen
Ibuprofenum
Gel
10%
TERPOL Przedsiebiorstwo Farmaceu- 31/12/08
tyczne S.A.
6024 Ibuprofen
Ibuprofenum
Gel
50 mg/g
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
10/05/06
6025 Ibuprofen 200
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6026 Ibuprofen 400
Ibuprofenum
Film-coated tablets
400 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6027 Ibuprom
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
US Pharmacia International Inc.
30/04/04
6028 Ibuprom Max
Ibuprofenum
Coated tablets
400 mg
US Pharmacia Sp. z o.o.
30/09/07
6029 Ibuprom Max
Ibuprofenum
Film-coated tablets
400 mg
US Pharmacia Sp. z o.o.
26/09/07
6030 IBUPROM® Przeziębienie i Grypa
Ibuprofenum + Pseudoephedrinum
Film-coated tablets
200 mg +
30 mg
US Pharmacia International, Inc.
31/12/08
6031 Ibusan 200
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/06/05
6032 Ibusan 400
Ibuprofenum
Film-coated tablets
400 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/06/05
6033 Ibusan 600
Ibuprofenum
Film-coated tablets
600 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly
30/03/05
6034 Ibustrin
Indobufenum
Tablets
200 mg
Pharmacia & Upjohn S.p.A. Milano
30/04/04
6035 Ichtio
Zieleń malachitowa,
Solution
błękit metylenowy, zieleń brylantowa, EDTA,
sól dwusodowa
for veterinary Przedsiębiorstwo Tropical
use
31/12/08
6036 Ichtio Forte
Zieleń malachitowa,
Solution
błękit metylenowy, zieleń brylantowa, EDTA,
sól dwusodowa
for veterinary Przedsiębiorstwo Tropical
use
18/09/07
6037 Ichtioseptin
Akryflawiny chlorek,
Solution
zieleń malachitowa,
błękit metylenowy,
EDTA, sól dwusodowa
for veterinary Przedsiębiorstwo Tropical
use
31/12/08
6038 Ichtioseptin Forte
Akryflawiny chlorek,
Solution
zieleń malachitowa,
błękit metylenowy,
EDTA, sól dwusodowa
for veterinary Przedsiębiorstwo Tropical
use
18/09/07
6039 Ichtioxan
Oxytetracyclinum
Powder
for veterinary Interbiowet
use
31/12/07
6040 Iclopid
Ticlopidinum
Film-coated tablets
250 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6041 Icy Rub Gel
Gel
27/06/07
Kato LABS Sp. z o.o.
28/02/06
6042 Ideos
Calcii carbonas + Cole- Buccal tablet
calciferolum
500 mg Ca++ Laboratoire Innotech International
30/09/05
6043 Ifapidin
Ticlopidinum
Film-coated tablets
250 mg
31/12/08
6044 Ifosfamid
Ifosfamidum
Lyophilisate for solution 500mg i 1000 PLIVA Kraków Zakłady Farmaceufor injection
mg
tyczne S.A.
6045 Ignatia-Dagomed 14 stres
Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/12/08
DAGOMED-Pharma Sp. zo.o.,
Warszawa
31/01/06
6046 Ignatia-Homaccord
Amp.
Heel GmbH
31/12/07
6047 Ignatia-Homaccord
Drops
Heel GmbH
31/12/07
6048 Ikapril
Moexiprilum
Film-coated tablets
7,5 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6049 Ikapril
Moexiprilum
Film-coated tablets
15 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6050 Ikapril Plus
Moeksprilum+ Hydrochlorothiazidum
Tablets
7,5 mg +
12,5 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6051 Ilomedin
Iloprostum
Concantrate for
50 mcg/0,5 ml Schering AG
solution for intravenous
infusion
31/12/08
1253
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
6052 Ilomedin 20
Iloprostum
Concantrate for
20 mcg/ml
solution for intravenous
infusion
Schering AG
13/05/07
6053 Imaverol
Enilkonazolum
Solution
for veterinary Janssen Pharmaceutica
use
12/06/05
6054 Imectin
iwermektyna
Solution
for veterinary Bimeda
use
31/12/08
6055 Imequyl 10%
Flumechina
Powder
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biouse
weterynaryjnego
10/06/04
6059 Imigran
Sumatriptanum
Film-coated tablets
100 mg
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/06/04
6060 Imigran
Sumatriptanum
Film-coated tablets
25 mg
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
31/12/07
6061 Imigran
Sumatriptanum
Film-coated tablets
50 mg
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
31/05/05
6056 Imigran
Sumatriptanum
Nasal spray, solution
20 mg/0,1 ml Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
31/05/05
6058 Imigran
Sumatriptanum
Solution for injection
12 mg/ml
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/06/04
6057 Imigran
Sumatriptanum
Suppository
25 mg
Glaxo Wellcome House, Glaxo Wellcome Group
30/09/07
6062 Imipramin
Imipraminum
Coated tablets
10 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
6063 Imipramin
Imipraminum
Coated tablets
25 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
6064 Imipramin
Imipraminum
Solution for injection
12,5 mg/ml
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
6065 Imivet
Imidachlopryd
Liquid
for veterinary Vet-Agro
use
31/12/08
6066 Imizol
Imidokarbu dipropionian
Solution
for veterinary Schering-Plough Central East Ag
use
17/05/05
6067 Immucox C1
Szczepionka przeciw
kokcydiozie kurcząt
brojlerów
Suspension
for veterinary Vetech Laboratories
use
31/12/08
6068 Immucox C2
Szczepionka przeciw
kokcydiozie kurcząt
hodowlanych
Suspension
for veterinary Vetech Laboratories
use
31/12/08
6069 Immucox T1
Szczepionka przeciw
kokcydiozie brojlerów
indyczych
Suspension
for veterinary Vetech Laboratories
use
31/12/08
6070 Immucyst (Immunoterapeutyk BCG) Vaccinum BCG
Powder and solvent for
suspension for intrabladder use
81 mg prątków BCG
Aventis Pasteur Limited
31/12/08
6071 Immunal
Oral drops, solution
800 mg/ml
Lek Pharmaceuticals d.d.
30/04/04
Tablets
80 mg
Lek Polska Sp. z o.o.
31/12/08
6072 Immunal®
Echinaceae purpureae
herbae succus siccum
6073 Immunate STIM Plus
Coagulation factor VIII Lyophilisate for intrave- 1000 j.m.
nous use
Baxter AG
31/12/08
6074 Immunate STIM Plus
Coagulation factor VIII Lyophilisate for intrave- 250 j.m.
nous use
Baxter AG
31/12/08
6075 Immunate STIM Plus
Coagulation factor VIII Lyophilisate for intrave- 500 j.m.
nous use
Baxter AG
31/12/08
6076 Immunine
Coagulation factor IX
Lyophilisate for intrave- 1200 j.m.
nous use
Baxter AG
31/12/08
6077 Immunine
Coagulation factor IX
Lyophilisate for intrave- 600 j.m.
nous use
Baxter AG
31/12/08
Oral solution
6078 Immunofort
Dar Natury P.P.H.
31/12/05
6079 Immunoglobulina przeciwtężcowa
Grifols 250 j.m.
Immunoglobulinum
humanum tetanicum
Solution for injection
250 j.m./ml
Instituto Grifols S.A.
31/12/08
6080 Immunoglobulina przeciwtężcowa
Grifols 500 j.m.
Immunoglobulinum
humanum tetanicum
Solution for injection
500 j.m./ml
Instituto Grifols S.A.
31/12/08
6081 Immunoglobuline I.V.
Immunoglobulinum
Powder for solution for
humanum normace ad infusion
usum intravenosum
5g
Sanquin, CLB Products Division
31/12/08
6082 Immunosol
Jeżówka, wyciąg z róży Liquid
for veterinary Biowet Puławy
use
6083 Immunostymulant BCG ImmuCyst Tuberculinum
6084 Immunovac
1254
Lyophilisate for injection
Inaktywowana szcze- Suspension
pionka dla kur przeciw
zakażeniom wywołanym przez pałeczki
Salmonella
Aventis Pasteur Limited
31/12/08
31/12/07
for veterinary Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Oś- 15/05/04
use
rodka Salmonella Immunolab Sp.z o.o.
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
6085 Immunovit
Koncentrat z jeżówki Tablets
purpurowej, koncentrat
z korzenia żeńszenia,
metionina, witamina
e, c, b6
for veterinary Biowet Puławy
use
31/12/08
6086 Imocolibov
Inaktywowana szcze- Suspension
pionka dla krów i
owiec przeciw kolibakteriozie cieląt i jagniąt
for veterinary Merial
use
28/02/05
6087 Imodium
Loperamidum
Capsules
2 mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
31/07/04
6088 Imodium Instant
Loperamidum
Tablets (oral lyophilisate)
2 mg
Janssen Pharmaceutica N.V.
15/11/06
6089 Imodium Plus
Loperamidum + Sime- Chewable tablets
ticonum
2 mg +
125 mg
Janssen-Cilag N.V.
25/10/06
6090 Imovane
Zopiclonum
7,5 mg
Rhône-Poulenc Rorer Specia
30/06/04
6091 Imovax Polio
Poliomyelitis, trivalent, Suspension for intrainactivated, whole
muscular or subcutavirus
neous injection
0,5 ml
Aventis Pasteur S.A.
29/02/04
6092 Impact
Dieta płynna
Novartis
31/12/08
6093 Implanon
Etonogestrelum
Implant
Organon
31/12/08
6094 Imukin
Interferonum gamma
Solution for subcutanous injection
200 mcg/ml
Boehringer Ingelheim International
GmbH
28/10/06
6096 Imuran
Azathioprinum
Film-coated tablets
25 mg
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/06/04
6097 Imuran
Azathioprinum
Film-coated tablets
50 mg
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/06/04
6095 Imuran
Azathioprinum
Lyophilisate for solution 50 mg
for injection
Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
30/06/04
6098 Indap
Indapamidum
Capsules
PRO. MED. C.S., Praha a.s.
31/12/08
6099 Indapamid Sr
Indapamidum
Prolonged release tablets 1,5 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
6100 Indapamid Sr
Film-coated tablets
2,5 mg
Film-coated tablets
1,5 mg
MARCPHARM S.p. z.o.o.
31/12/08
6101 Indapamid SR Anpharm
Indapamidum
Film-coated, prologed
release tablets
1,5 mg
Anpharm S.A.
4/07/07
6102 Indapamide
Indapamidum
Prolonged release tablets 1,5 g
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
6103 Indapen
Indapamidum
Film-coated tablets
2,5 mg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
8/02/06
6104 Indapres
Indapamidum
Film-coated tablets
2,5 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
27/09/06
6105 Indapres
Indapamidum
Film-coated tablets
1,25 mg
Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6106 Indapsan
Indapamidum
Film-coated tablets
2,5 mg
Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
31/12/08
6107 Indium (111 In) Chloride
Preparat radiofarmaceutyczny
Mallinckrodt Medical B.V.
31/12/08
6108 Indium (111 In) Oxinate
Preparat radiofarmaceutyczny
Mallinckrodt Medical B.V.
31/12/08
6109 Indivina
Estradiolum + Medroxyprogesteronum
Tablets
1 mg/5 mg
Orion Pharma A/S
31/12/08
6110 Indivina
Estradiolum + Medroxyprogesteronum
Tablets
1 mg/2,5 mg
Orion Pharma A/S
31/12/08
6111 Indivina
Estradiolum + Medroxyprogesteronum
Tablets
2 mg/5 mg
Orion Pharma A/S
31/12/08
6114 Indobufen
Indobufenum
Powder and solvent
200 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
6112 Indobufen
Indobufenum
Powder for solution for
intravenous injections
100 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
25/04/07
6113 Indobufen
Indobufenum
Powder for solution for
intravenous injections
200 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/12/08
6115 Indobufen
Indobufenum
Tablets
200 mg
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
6116 Indobufen
Indobufenum
Tablets
200 mg
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
25/04/07
6117 Indocollyre 0,1%
Indometacinum
Eye drops
Laboratoire Chauvin
31/12/08
6118 Infacol
Simeticonum
Oral suspension
40 mg/ml
Pharmax Ltd.
31/05/05
6119 Infanrix DTPa
Diphtheria-tetanuspertussis
Suspension for intramuscular injection
0,5 ml
(1 dawka)
SmithKline Beecham Biologicals
31/12/08
6120 Infanrix Hep B
Diphtheria-tetanusSuspension for intrapertussis + Hepatitis B, muscular injection
purified antigen
0,5 ml
SmithKline Beecham Biologicals
30/06/05
SmithKline Beecham Biologicals
17/01/07
6121 Infanrix hexa
Suspension and powder 1 dawka
for suspension for injection
1255
Eiropas Savienības dokumenti
6122 Infanrix IPV + Hib
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
Diphtheria-hemophilus Suspension and powder 0,5 ml
influenzae B-pertussis- for suspension for intrapoliomyelitis-tetanus muscular injection
6123 Infanrix penta
SmithKline Beecham Biologicals
21/06/06
Suspension for injection
SmithKline Beecham Biologicals
7/03/07
6124 Infectoflam
Fluorometholonum +
Gentamicinum
Eye drops
Novartis Ophthalmics AG Hettlingen
31/10/04
6125 Infectoflam
Fluorometholonum +
Gentamicinum
Eye ointment
Novartis Ophthalmics AG Hettlingen
31/10/04
6126 Infectus
Triptolidinum + Pseu- Syrup
doephedrinum + Dekstrometorphanum
6127 Infektoten fix
Mieszanka ziołowa
6128 Infergen
Interferonum alfacon-1 Solution for injection
(1,25 mg +
30 mg +
10 mg)/5 ml
Instant herbal tea
9 mcg
6129 Infludo krople
6130 Influtet
Szczepionka przeciw
grypie i tężcowi koni
6131 Influvac 2002/2003
Herbapol - Gdańsk Sp. z o.o. - Zastawna
30/10/05
Yamanouchi Europe B.V.
25/05/05
WELEDA
24/08/05
for veterinary Biowet Puławy
use
24/05/04
Influenza, inactivated, Suspension for intrawhole virus
muscular or subcutaneous injection
45 mcg HA/
0,5 ml
Solvay Pharmaceuticals B.V.
23/11/05
6132 Infukoll-HES 10%
Hydroxyethylamylum
Intravenous injection
(solution for infusion)
10%
Serum Werk Bernburg AG
31/12/08
6133 Infukoll-HES 6%
Hydroxyethylamylum
Intravenous injection
(solution for infusion)
6%
Serum Werk Bernburg AG
31/12/08
6134 Ingelvac Aujeszky MLV
Szczepionka dla świń
przeciw chorobie Aujeszkyego
Lyophilisate + solvent
for veterinary Boehringer Ingelheim
use
30/06/04
6135 Ingelvac M.hyo
Inaktywowana szcze- Emulsion
pionka dla świń przeciw mykoplazmowemu
zapaleniu płuc
for veterinary Boehringer Ingelheim Animal Health
use
GmbH
24/07/07
6136 Ingelvac PRRS KV
Szczepionka przeciwko Emulsion
zakażeniom wirusem
Zaspołu RozrodczoOddechowego świń
for veterinary Boehringer Ingelheim
use
31/12/08
6137 Ingelvac PRRS MLV
Żywa, atenuowana
szczepionka dla świń
przeciw oddechowej
i rozrodczej formie
zespołu rozrodczo-oddechowego świń
for veterinary Boehringer Ingelheim
use
17/05/05
6138 Inhalator donosowy “arfix”
6139 Inhal-Mix
6140 Inhalol
Preparat złożony
6141 Inhalsept
Suspension
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
Lyophilisate + solvent
Nasal spray
Przeds. Prod.-Handl. Arf-Med S.C.,
Koszalin
31/12/08
Inhalation drops
Herbapol Lublin S.A.
31/12/07
Inhalation vapour,
solution
Profarm - Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutyczno-Kosmetycznej Sp.
z o.o.
30/10/05
Inhalation vapour,
solution
Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Farmaceutycznego
30/10/05
6142 Inhibace
Cilazaprilum
Film-coated tablets
0,5 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/05/04
6143 Inhibace
Cilazaprilum
Film-coated tablets
1 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/05/04
6144 Inhibace
Cilazaprilum
Film-coated tablets
2,5 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/05/04
6145 Inhibace
Cilazaprilum
Film-coated tablets
5 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/05/04
6146 Inhibace Plus
Cilazaprilum +
Film-coated tablets
Hydrochlorothiazidum
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/08/05
6147 Inj. Adrenalini 0,1%
Adrenalinium
Solution for injection
1 mg/1 ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/08
6148 Inj. Adrenalini 0,1%
Epinephrinum
Solution for injection
1 mg/ml
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
31/12/08
6149 Inj. Oxytocini
Oxytocinum
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
30/06/04
6150 Inj. Polocaini hydrochlorici 1%
Procainum
Solution for injection
10 mg/ml
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/01/05
6151 Inj. Polocaini hydrochlorici 2%
Procainum
Solution for injection
20 mg/ml
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/01/05
6152 Inj.Glucosi 20%
Glucosum
Solution
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne Biowet Sp.
use
z o.o.
31/12/08
6153 Inj.Glucosi 40%
Glucosum
Solution
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne Biowet Sp.
use
z o.o.
31/12/08
6154 Inj.Glucosi Isotonica
Glucosum
Solution
for veterinary Zakłady Farmaceutyczne Biowet
use
31/12/08
6155 Injectio Coffeini Natrii Benzoici 20% Coffeinum
Solution
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biouse
weterynaryjnego
3/09/04
1256
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
6156 Injectio Glucosi 5%
Glucosum
Solution for intravenous 50 mg/ml
infusion
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/01/06
6157 Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution for intravenous (25 mg +
infusion
4,5 mg)/ml
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/01/06
6158 Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 2:1
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution for intravenous (33,3 mg +
infusion
3 mg)/ml
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/01/06
6159 Injectio Glucosi 10%
Glucosum
Solution for intravenous 100 mg/ml
infusion
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/01/06
6160 Injectio Glucosi 20%
Glucosum
Solution for intravenous 200 mg/ml
infusion
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/01/06
6161 Injectio Glucosi 20%
Glucosum
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
20/05/04
6162 Injectio Glucosi 40%
Glucosum
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
20/05/04
6163 Injectio Glucosi 5%
Glucosum
Solution for infusion
50 mg/ml
31/12/08
6164 Injectio Glucosi 5%
Glucosum
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
20/05/04
6165 Injectio Glucosi 50%
Glucosum
Solution for infusion
500 mg/ml
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/12/08
6166 Injectio Glucosi isotonica et Natrii
chlorati isotonica 1:1
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution for intravenous
infusion
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
31/01/06
6167 Injectio Glucosi Isotonica et Natrii
Chlorati Isotonica 1:1
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution
for veterinary Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa” Spółka Akcyjna
19/12/06
6168 Injectio Glucosi isotonica et Natrii
chlorati isotonica 2:1
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution for intravenous
infusion
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
31/01/06
6169 Injectio Glucosi Isotonica et Natrii
Chlorati Isotonica 2:1
Glucosum + Natrii
chloridum
Solution
for veterinary Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa” Spółka Akcyjna
19/12/06
6170 Injectio Magnesii sulfurici 20%
Magnesii sulfas
Solution for injection
200 mg/ml
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
6171 Injectio Magnesii sulfurici 25%
Magnesii sulfas
Solution for injection
250 mg/ml
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/10/05
6172 Injectio Natrii chlorati 10%
Natrii chloridum
Solution for intravenous 100 mg/ml
infusion
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
30/01/05
6173 Injectio Natrii chlorati isotonica
Natrii chloridum
Solution for injection
9 mg/ml
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
31/01/06
6174 Injectio Pyralgini
Metanizolum
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
6175 Injectio Solutionis Ringeri
Calcii chloridum + Ka- Solution for intravenous
lii chloridum + Natrii infusion
chloridum
Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA S.A.
31/01/06
6176 Injectio Solutionis Ringeri
Calcii chloridum + Ka- Solution for intravenous (0,48 mg +
lii chloridum + Natrii infusion
0,3 mg +
chloridum
8,6 mg)/ml
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/01/06
6177 Injectio Solutionis Ringeri
Chlorek sodu, Chlorek potasu, Chlorek
wapnia
Solution
6178 Injectio Solutions Ringeri
Lactate
Preparat złożony
Solution for infusion
6179 Injeel-Chol
Baxter Healthcare Ltd.
for veterinary Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne
use
“Polfa” Spółka Akcyjna
Amp.
31/12/08
26/06/07
Baxter Terpol Sp. z o.o.
31/12/08
Heel GmbH
31/12/08
6180 Inmodulen
immunomodulator
Suspension
for veterinary Laboratiorios Calier SA
use
31/12/08
6181 Inmunair 17,5
propionibacterium
acnes liposacharydy z
ścian e.coli
Suspension
for veterinary Laboratiorios Calier SA
use
31/12/08
Herbal tea
6,6 mg antra- Herbapol Lublin S.A.
noidów
31/12/07
6182 Inrektin fix
6183 Insectin płyn
Permetryna
Liquid
for veterinary Biowet Puławy
use
21/06/04
6184 Insectin proszek
Permetryna
Powder
for veterinary Biowet Puławy
use
26/04/04
6185 Insektobójcza Zasypka PESS
Bioresmetryna
Powder
for veterinary Wytwórnia Chemiczna PESS
use
9/11/04
6186 Insol Dermathopython
szczepionka przeciwko Suspension
klinicznej formie
grzybicy skóry
wywołanej przez
grzyby z rodzaju
Trichophyton spp.
i Microsporum spp.
for veterinary Boehringer Ingelheim
use
31/12/08
6187 Instillagel
Chlorhexidinum +
Lidocainum
Farco Pharma GmbH
9/05/05
6188 Insulatard HM
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Novo Nordisk A/S
30/04/05
6189 Insulatard HM
Insulinum isophanum Suspension for injection 40 j.m./ml
Novo Nordisk A/S
30/04/05
6190 Insulatard HM Penfill
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Novo Nordisk A/S
30/04/05
Gel
1257
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
6191 Insulatard Innolet
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Novo Nordisk A/S
5/07/06
6192 INSULATARD MC 100 J.M./Ml
Insulinum isophanum Suspension for subcuta- 100 j.m./ml
neous injection
Novo Nordisk A/S
31/12/08
6193 INSULATARD MC 40 J.M./Ml
Insulinum isophanum Suspension for subcuta- 40 j.m./ml
neous injection
Novo Nordisk A/S
31/12/08
6194 Insulatard NovoLet
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Novo Nordisk A/S
8/01/06
6195 Insulinum Iso-Mix 3 WO-S
Insulinum isophanum Suspension for subcuta- 100 j.m/ml
biphasicum
neous injection
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
26/04/06
6196 Insulinum Iso-Mix 4 WO-S
Insulinum isophanum Suspension for subcuta- 100 j.m/ml
biphasicum
neous injection
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
26/04/06
6197 Insulinum ISO-MIX 5 WO-S
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/01/05
6198 Insulinum Isophanicum ChO-S
Insulinum isophanum Suspension for injection 80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/05
6199 Insulinum Isophanicum WO-S alto Insulinum isophanum Suspension for injection 40 j.m./ml
depuratum
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/03/07
6200 Insulinum Isophanicum WO-S alto Insulinum isophanum Suspension for injection 80 j.m./ml
depuratum
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
28/02/06
6201 Insulinum Lente ChO-S
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/05
6202 Insulinum Lente WO-S alto depuratum
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 40 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
24/03/07
6203 Insulinum Lente WO-S alto depuratum
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for subcuta- 80 j.m./ml
neous injection
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
28/02/06
6204 Insulinum Maxirapid ChO-S
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/05
6205 Insulinum Maxirapid WO-S alto
depuratum
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
40 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/03/07
6206 Insulinum Maxirapid WO-S alto
depuratum
Insulini injectio
neutralis
Solution for subcutanous injection
80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
28/02/06
6207 Insulinum Semilente ChO-S
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/05
6208 Insulinum Semilente WO-S alto
depuratum
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 40 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/03/07
6209 Insulinum Semilente WO-S alto
depuratum
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
28/02/06
6210 Insulinum Solutio Neutralis ChO-S Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
28/02/06
6211 Insulinum Solutio Neutralis WO-S
alto depuratum
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
40 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/03/07
6212 Insulinum Solutio Neutralis WO-S
alto depuratum
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
28/02/06
6213 Insulinum Ultralente ChO-S
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/05
6214 Insulinum Ultralente WO-S alto
depuratum
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 40 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/03/07
6215 Insulinum Ultralente WO-S alto
depuratum
Insulini cum zinco
suspensio
Suspension for injection 80 j.m./ml
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
30/04/05
6216 Insuman Basal
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6217 Insuman Basal
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6218 Insuman Basal
Insulinum isophanum Suspension for injection 40 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6219 Insuman Basal OptiSet
Insulinum isophanum Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
21/03/06
6220 Insuman Comb 15
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6221 Insuman Comb 15
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6222 Insuman Comb 15 OptiSet
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
21/03/06
6223 Insuman Comb 15/85
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for intramuscular or subcutaneous injection
100 j.m
Hoechst Marion Roussel Deutschland
GmbH
31/03/04
6224 Insuman Comb 15/85
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for intramuscular or subcutaneous injection
100 j.m./ml
Hoechst Marion Roussel Deutschland
GmbH
31/03/04
1258
Suspension for injection 100 j.m./ml
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
6225 Insuman Comb 25
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6226 Insuman Comb 25
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6227 Insuman Comb 25
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 40 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6228 Insuman Comb 25 OptiSet
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
21/03/06
6229 Insuman Comb 50
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6230 Insuman Comb 50
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6231 Insuman Comb 50 OptiSet
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for injection 100 j.m.
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
21/03/06
6232 Insuman Comb 50/50
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for intramuscular or subcutaneous injection
100 j.m
Hoechst Marion Roussel Deutschland
GmbH
31/03/04
6233 Insuman Comb 50/50
Insulini injectio
neutralis + Insulinum
isophanum
Suspension for intramuscular or subcutaneous injection
100 j.m./ml
Hoechst Marion Roussel Deutschland
GmbH
31/03/04
6234 Insuman Rapid
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
100 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6235 Insuman Rapid
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
100 j.m/ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6236 Insuman Rapid
Insulini injectio
neutralis
Solution for injection
40 j.m./ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
29/11/06
6237 Insuman Rapid OptiSet
Insulinum isophanum Solution for injection
100 j.m/ml
Aventis Pharma Deutschland
GmbH
21/03/06
6240 Intal
Acidum cromoglicicum Inhalation powder, hard 20 mg
capsule
Rhône-Poulenc Rorer Fisons Ltd.
30/06/04
6239 Intal
Acidum cromoglicicum Nebuliser solution
10 mg/ml
Rhône-Poulenc Rorer Fisons Ltd.
30/01/05
6238 Intal
Acidum cromoglicicum Pressurised inhalation,
suspension
5 mg/dawkę
Rhône-Poulenc Rorer Fisons Ltd.
30/01/05
6241 Inteflos
Herbal tea
Herbaflos, Płońsk
31/12/08
6242 Integral
Film-coated tablets
Merck KGaA
30/06/05
6243 Integrilin
Solution for intravenous 0,75 mg/ml
infusion
Schering-Plough Europe Bruksela
25/01/06
6244 Integrilin
Solution for intravenous 2 mg/ml
injection
Schering-Plough Europe Bruksela
25/01/06
P.P.H.U. BIOFARM Sp. z o.o.
31/12/08
6245 Intelektan,ginkofar® e/p
Ginseng radix
extractum siccum,
Ginko bilobae
folium extractum
siccum
Film-coated tablets
100 mg +
60 mg
6246 Intertocine-S
Oxytocinum
Solution
for veterinary Intervet
use
6247 Intractum Crataegi
Crataegi inflorescentiae Oral solution
intractum
Phytopharm Klęka S.A.
30/11/05
6248 Intractum Hippocastani
Hippocastani semen
intractum
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
6249 Intractum Hyperici
Hyperici herba intractum
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
6250 Intractum Melissae
Melissae herba intractum
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
6251 Intractum Valerianae
Valerianae radix intractum
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
6252 Intractum Visci
Visci herba intractum
Oral solution
Phytopharm Klęka S.A.
30/10/05
6253 Intraglobin F
Immunoglobulinum
humanum
Solution for intravenous 50 mg/ml
infusion
Biotest Pharma GmbH
30/04/04
6254 Intralgis
Ibuprofenum
Gel
Laboratoires URGO S.A.
31/12/08
6255 Intralipid 10%
Emulsja tłuszczowa do Emulsion for intraveodzywiania pozajelinous infusion
towego
Fresenius Kabi AB Uppsala
31/03/07
6256 Intralipid 20%
Emulsja tłuszczowa do Emulsion for intraveodzywiania pozajelinous infusion
towego
Fresenius Kabi AB Uppsala
31/07/04
5%
31/12/08
1259
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
6257 Intralipid 30%
Emulsja tłuszczowa do Emulsion for intraveodzywiania pozajelinous infusion
towego
6258 Intravit B12
Cyanocobalaminum
Solution
6259 Intron A
Interferonum alfa-2b
Liophylisate for solution 10 mln. j.m.
for subcutaneous, intramuscular injection,for
use on sick changes and
for intravenous infusion
Schering-Plough Irland
31/07/04
6260 Intron A
Interferonum alfa-2b
Liophylisate for solution 3 mln. j.m.
for subcutaneous, intramuscular injection,for
use on sick changes and
for intravenous infusion
Schering-Plough Irland
31/07/04
6261 Intron A
Interferonum alfa-2b
Liophylisate for solution 5 mln. j.m.
for subcutaneous, intramuscular injection,for
use on sick changes and
for intravenous infusion
Schering-Plough Irland
31/07/04
6264 Intron A bez albumin
Interferonum alfa-2b
Solution for subcuta10 mln
neous and intramuscu- j.m./ml
lar injection
Schering-Plough Labo N.V.
23/03/05
6265 Intron A bez albumin
Interferonum alfa-2b
Solution for subcuta25 mln
neous and intramuscu- j.m./ml
lar injection
Schering-Plough Labo N.V.
23/03/05
6266 Intron A bez albumin
Interferonum alfa-2b
Solution for subcuta6 mln j.m./ml Schering-Plough Labo N.V.
neous and intramuscular injection
23/03/05
6262 Intron A bez albumin
Interferonum alfa-2b
Solution for subcutanous injection
15 mln
j.m./ml
Schering-Plough Labo N.V.
23/03/05
6263 Intron A bez albumin
Interferonum alfa-2b
Solution for subcutanous injection
50 mln
j.m./ml
Schering-Plough Labo N.V.
23/03/05
6267 Invanz
Ertapenemum
Powder for concentrate 1 g (100
for solution for intrave- mg/ml)
nous infusion
Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
31/12/08
6268 Invirase
Saquinavirum
Capsules
200 mg
Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
31/12/07
6269 Invivac 2000/2001
Vaccinum influenzae
Suspension for intramuscular or subcutaneous injection
0,5 ml
Solvay Pharmaceuticals B.V.
31/12/08
6270 Iodium TX
jod
Liquid
for veterinary Hypred
use
6271 Iodum complexe Nr 118
Fresenius Kabi AB Uppsala
for veterinary Norbrook
use
4/05/04
31/12/08
Lehning Laboratoires
24/03/07
6272 Iogen
Iohexolum
Intravenous injection
240 mgI/ml,
300 mgI/ml,
350 mgI/ml
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
31/12/08
6273 Iohexol
Iohexolum
Injection
240 mg/ml
(50 ml)
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
6274 Iohexol
Iohexolum
Injection
350 mg/ml
(50 ml)
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
6275 Iohexol
Iohexolum
Injection
300 mg/ml
(50 ml)
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
6276 Iohexol
Iohexolum
Injection
300 mg/ml
(20 ml)
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
6277 Iohexol
Iohexolum
Injection
240 mg/ml
(100 ml)
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
6278 Iohexol
Iohexolum
Injection
350 mg/ml
(20 ml)
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
JELFA S.A.
31/12/08
6279 Iomeron 150
Iomeprolum
Solution for injection
150 mg
jodu/ml
Bracco-Byk Gulden
31/12/08
6280 Iomeron 200
Iomeprolum
Solution for injection
200 mg
jodu/ml
Bracco-Byk Gulden
31/12/08
6281 Iomeron 250
Iomeprolum
Solution for injection
250 mg
jodu/ml
Bracco-Byk Gulden
31/12/08
6282 Iomeron 300
Iomeprolum
Solution for injection
300 mg
jodu/ml
Bracco-Byk Gulden
31/12/08
6283 Iomeron 350
Iomeprolum
Solution for injection
350 mg
jodu/ml
Bracco-Byk Gulden
31/12/08
6284 Iomeron 400
Iomeprolum
Solution for injection
400 mg
jodu/ml
Bracco-Byk Gulden
31/12/08
6285 Iopamiro 200
Iopamidolum
Solution for injection
408 mg/ml
Bracco Industria Chimica-Byk
Gulden
31/07/04
6286 Iopamiro 300
Iopamidolum
Solution for injection
612 mg/ml
Bracco S.p.A.
31/07/04
6287 Iopamiro 370
Iopamidolum
Solution for injection
755 mg/ml
Bracco S.p.A.
31/07/04
1260
Drops
31/03/07
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
6288 Iopidine
ES 15. burtnīca
Apraclonidinum
6289 Ipeca Complexe Lehning nr 65
Eye drops
Eiropas Savienības dokumenti
0,5 %
Drops
6290 Ipeca compose krople
Alcon Laboratories Inc.
31/12/08
Lehning Laboratoires
11/11/06
Dolisos Laboratoires
31/12/08
6291 Ipertrofan
Mepartricinum
Film-coated tablets
13 mg (50000 Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.
j.m.)
6292 Ipertrofan 40
Mepartricinum
Film-coated tablets
40 mg
SPA Societa Prodotti Antibiotici S.p.A. 31/12/08
(150000 j.m.)
6293 Iporel
Clonidinum
Tablets
0,075 mg
6294 Ipowet – aerozol
Bromfenwinfos
Spray
for veterinary Zakłady Chemiczne Organika-Azot
use
S.A.
10/02/04
6295 Ipro
Ibuprofenum
Film-coated tablets
200 mg
Schwarz Pharma Sp. z o.o.
31/12/08
Wytwórnia Surowic i Szczepionek
BIOMED
31/12/08
6296 IPV SzCZpionka Inaktywowana
Solution for injection
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/06/04
31/01/06
6297 Irenat
Natrii perchloratum
Oral drops, solution
300 mg/ml
Bayer AG
30/04/05
6298 Irgamid
Sulfadicramidum
Eye ointment
150 mg/g
Novartis Ophthalmics AG Hettlingen
28/08/05
6299 Irigem
Methylis salicylas +
Mentholum
Ointment
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej GEMI
6300 Irinocetani Hydrochloridum
Irinocetanum
Concantrate for solution 20 mg/ml
for intravenous infusion
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
6301 Irinocetani Hydrochloridum
Irinocetanum
Concantrate for solution 40 mg
for intravenous infusion
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
31/12/08
6302 Irinotecam
Irinotecanum
Solution for injection
20 mg/ml,
40 mg/ml,
100 mg/ml
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
31/12/08
6303 Irrodan
Buflomedilum
Tablets
300 mg
Biomedica Foscama S.p.A.
31/12/08
6304 IRRODAN Retard
Buflomedilum
Tablets
600 mg
Biomedica Foscama S.p.A.
31/12/08
6305 IRS-19
Antiinfectives, combinations
Nasal spray, solution
60 dawek
Solvay Pharma - Suresnes Cedex
10/03/04
6306 Irtan 150
Irbesortanum
Tablets
150 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6307 Irtan 300
Irbesortanum
Tablets
300 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6308 Irtan 75
Irbesortanum
Tablets
75 mg
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA
31/12/08
6309 Irubin
Idarubicinum
Capsules, hard
10 mg
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
6310 Irubin
Idarubicinum
Capsules, hard
25 mg
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
6311 Irubin
Idarubicinum
Capsules, hard
5 mg
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
6312 Irubin
Idarubicinum
Powder for solution for
injection
10 mg
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
6313 Irubin
Idarubicinum
Powder for solution for
injection
5 mg
Instytut Farmaceutyczny
31/12/08
6314 Iruxol Mono
Collagenasum
Ointment
1,2 j./g
Abbott GmbH & Co. KG
30/04/04
Irvan P.P.U. Sp. z o.o.
31/12/08
6316 Iscador M amp.
WELEDA
24/08/05
6317 Iscador P amp.
WELEDA
24/08/05
6318 Iscador Qu amp.
WELEDA
24/08/05
6315 Irwan
Liquid
6319 Isicom 100
Levodopum + Carbidopum
Tablets
Desitin Arzneimittel GmbH
31/12/08
6320 Isicom 200
Levodopum + Carbidopum
Tablets
Desitin Arzneimittel GmbH
31/12/08
6321 Isiflu Zonale S.U.
Influenza, purified
antigen
Suspension for intramuscular injection
Instituto Sierovaccinogeno Italiana I.S.I. S.p.A.
30/11/04
6322 Isla-Mint
Lichenis islandici
extractum
Lozenge
100 mg
Engelhard Arzneimittel GmbH &
Co. KG
9/08/06
6323 Isla-Moos
Lichenis islandici
extractum
Lozenge
80 mg
Engelhard Arzneimittel GmbH &
Co. KG
9/08/06
6324 Iso Mack Retard 20
Isosorbidi dinitras
Prolonged release capsules
20 mg
Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co.
KG a company of Pfizer Group
30/06/04
6325 Iso Mack Retard 40
Isosorbidi dinitras
Prolonged release capsules
40 mg
Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co.
KG a company of Pfizer Group
30/06/04
6326 Iso Mack Retard 60
Isosorbidi dinitras
Prolonged release capsules
60 mg
Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co.
KG a company of Pfizer Group
30/06/04
6328 Isodinit
Isosorbidi dinitras
Prolonged release tablets 20 mg
Pharmachim-Holding AD
31/07/04
6327 Isodinit
Isosorbidi dinitras
Tablets
10 mg
Pharmachim-Holding AD
31/07/04
6329 Isoket
Isosorbidi dinitras
Oromucosal spray
1,25 mg/
dawkę
Schwarz Pharma AG
31/05/04
6330 Isoket
Isosorbidi dinitras
Solution for intravenous 1 mg/ml
infusion
Schwarz Pharma AG
31/07/04
1261
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
6331 Isoket 5
Isosorbidi dinitras
Tablets
Schwarz Pharma AG
31/05/04
6332 Isoket Retard 20
Isosorbidi dinitras
Prolonged release tablets 20 mg
Schwarz Pharma AG
31/07/04
6333 Isoket Retard 40
Isosorbidi dinitras
Prolonged release tablets 40 mg
Schwarz Pharma AG
31/05/04
6334 Isoket Retard 120
Isosorbidi dinitras
Prolonged release capsules
120 mg
Schwarz Pharma AG
31/05/04
6335 Isoket Salbe
Isosorbidi dinitras
Ointment
100 mg/g
Schwarz Pharma AG
30/04/05
6336 Isomil
Dieta eliminacyjna w
nietolerancji pokarmowej
Powder
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 14/03/06
Manufacturer
6337 Isomil 2
Dieta eliminacyjna w
nietolerancji pokarmowej
Powder
Abbott Laboratories B.V. Ross Product 24/08/05
Manufacturer
Liquid
Ross Products Division, Abbott Laboratories, USA
31/12/08
Ross Products Division- Abbott Laboratories
11/10/06
6338 Isomil Df
5 mg
6339 Isomil RTF
Dieta eliminacyjna w
nietolerancji pokarmowej
Liquid
6340 Isomonit 20
Isosorbidi mononitras
Tablets
20 mg
Hexal AG
30/06/05
6341 Isomonit 40
Isosorbidi mononitras
Tablets
40 mg
Hexal AG
30/06/05
6342 ISOMONIT 60 Retard
Isosorbidi mononitras
Prolonged release tablets 60 mg
HEXAL AG
31/12/08
6343 Isoniazidum
Isoniazidum
Tablets
300 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
15/11/06
6344 Isoniazidum
Isoniazidum
Tablets
50 mg
Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
30/10/05
6345 Isonit 40
Isosorbidi mononitras
Tablets
40 mg
Polfarmex S.A.
31/12/08
6346 Isoprinosine
Inosine pranobexum
Tablets
0,5 g
Ewopharma AG
31/07/04
6347 Isoprivet
methisoprinol
Solution
for veterinary Vet-Agro
use
31/12/08
6348 Isoptimil
Verapamilum
Tablets
40 mg
Polfarmex S.A.
31/12/08
6349 Isoptimil
Verapamilum
Tablets
80 mg
Polfarmex S.A.
31/12/08
6350 Isoptimil
Verapamilum
Tablets
120 mg
Polfarmex S.A.
31/12/08
6351 Isoptin
Verapamilum
Solution for injection
2,5 mg/ml
Abbott GmbH & Co. KG
31/05/04
6352 Isoptin 40
Verapamilum
Film-coated tablets
40 mg
Abbott GmbH & Co. KG
31/05/04
6353 Isoptin 80
Verapamilum
Film-coated tablets
80 mg
Abbott GmbH & Co. KG
31/05/04
6354 Isoptin SR
Verapamilum
Prolonged release tablets 120 mg
Abbott GmbH & Co. KG
30/04/04
6355 Isoptin SR-E 240
Verapamilum
Prolonged release tablets 240 mg
Abbott GmbH & Co. KG
31/12/08
6356 Isopto-Carbachol 1,5%
Carbacholum
Eye drops, solution
15 mg/ml
Alcon Couvreur N.V.
30/04/04
6357 Isopto-Carbachol 3%
Carbacholum
Eye drops, solution
30 mg/ml
Alcon Couvreur N.V.
30/04/04
6358 Isopto-Carpine 1%
Pilocarpinum
Eye drops
10 mg/ml
Alcon Couvreur N.V.
30/06/04
6359 Isopto-Carpine 2%
Pilocarpinum
Eye drops
20 mg/ml
Alcon Couvreur N.V.
30/06/04
6360 Isopto-Tears
Hypromellosum
Eye drops
5 mg/g
Alcon Couvreur N.V.
30/06/04
6361 Isoratio 20
Isosorbidi mononitras
Tablets
20 mg
ratiopharm GmbH
12/09/07
6362 Isoratio 40
Isosorbidi mononitras
Tablets
40 mg
ratiopharm GmbH
12/09/07
6363 Isoratio retard
Isosorbidi mononitras
Modified release capsules
50 mg
ratiopharm GmbH
12/09/07
6364 Isotrex
Isotretinoinum
Gel
0,05 %
Stiefel Laboratories Ltd.
31/12/08
6365 Isotrexin
Erythromycinum +
Isotretinoinum
Gel
Stiefel Laboratories Ltd.
29/03/06
6366 Isovist - 240
Iotrolanum
Solution for injection
512,59 mg/ml Schering AG
30/04/04
6367 Isovist 300
Iotrolanum
Solution for injection
640,75 mg/ml Schering AG
30/04/04
6368 Ispagul
Plantaginis ovatae
semins tegumentum
Herb
6369 Itraconazole
Itraconazolum
Capsules
6370 Itrax
Itraconazolum
Capsule
6371 Itrazol
Itraconazolum
6372 Itroconazole
Itroconazolum
6373 Ivelip
Herba Studio Mścisz i Wspólnicy
Spółka Jawna
9/08/06
100 mg
POL-NIL Sp. z.o.o.
31/12/08
100 mg
GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
31/12/08
Capsules
100 mg
BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
31/12/08
Capsules
100 mg
Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
31/12/08
Emulsja tłuszczowa do Fatty emulsion for inwlewów dożylnych
travenous infusion
10%
Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral Division
31/12/08
6374 Ivelip
Emulsja tłuszczowa do Fatty emulsion for inwlewów dożylnych
travenous infusion
20%
Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral Division
31/12/08
6375 Ivermectinum 1% inj.
iwermektyna
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
31/12/08
6376 Ivermectinum 1% inj.
Iwermektyna
Solution
for veterinary Biowet Puławy
use
31/12/08
6377 Ivermina 0,6% premix
iwermektyna
Premix
for veterinary Biowet Drwalew
use
31/12/08
1262
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
ES 15. burtnīca
Eiropas Savienības dokumenti
6378 Ivermina 1% inj.
Iwermektyna
Solution
for veterinary Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biouse
weterynaryjnego S.A.
15/01/06
6379 Ivomec inj.
iwermektyna
Solution
for veterinary Merial
use
31/12/08
6380 Ivomec Pour-On
Iwermektyna
Solution
for veterinary Merial
use
7/07/05
6381 Ivomec Premix
Iwermektyna
Premix
for veterinary Merial
use
7/07/05
6382 Iwermektyna 0,6% premiks
Iwermektyna
Premix
for veterinary Vetos-Farma
use
10/02/04
6383 Iwermektyna 1% iniekcja
Iwermektyna
Solution
for veterinary Vetos-Farma
use
10/02/04
6384 Iwermektyna pasta dla koni
iwermektyna
Paste
for veterinary Vetos-Farma
use
31/12/08
6385 Iwostin HC
Hydrocortisonum
Cream
5 mg/g
Nepentes Sp. Z o.o.
5/07/06
6386 Ixel 25
Milnacipranum
Capsules
25 mg
Pierre Fabre Medicament
31/07/05
6387 Ixel 50
Milnacipranum
Capsules
50 mg
Pierre Fabre Medicament
31/07/05
6388 Izonit 10
Isosorbidi mononitras
Tablets
10 mg
ARGON Zakład Farmaceutyczny
Spółka Akcyjna
6/06/07
6389 Izonit 20
Isosorbidi mononitras
Tablets
20 mg
ARGON Zakład Farmaceutyczny
Spółka Akcyjna
6/06/07
6390 Izonit Prolongatrum 60
Isosorbidi mononitras
Tablets
60 mg
Zakład Farmaceutyczny ARGON
S.A.
31/12/08
6391 Izonit prolongatum 40
Isosorbidi mononitras
Prolonged release tablets 40 mg
ARGON Zakład Farmaceutyczny
Spółka Akcyjna
31/12/08
6392 Izotek
Isotretinoinum
Capsules, so
10 mg
Blau - Farma Sp. z o.o.
31/12/08
6393 Izotek
Isotretinoinum
Capsules, so
20 mg
Blau - Farma Sp. z o.o.
31/12/08
6394 Izotertin
Isotretinoinum
Capsules, so
10 mg
HEXAL Polska Sp. z o.o.
31/12/08
6395 Izotertin
Isotretinoinum
Capsules, so
20 mg
HEXAL Polska Sp. z o.o.
31/12/08
6396 Izotren
Isotretinoinum
Gel
0,5 mg/g
ZIAJA Ltd. Zakład Produkcyjny
Gdańsk
31/12/08
6397 Jacutin
Lindanum
Cutaneous emulsion
3 mg/g
Boots Healthcare International
12/07/05
6398 Jacutin
Lindanum
Gel
3 mg/g
Boots Healthcare International
12/07/05
Divapharma-Knufinke Arzneimittelwerk GmbH
30/04/04
6399 Japanisches Heilpflanzenöl Knufinke
Inhalation vapour,
solution
6400 Japonisches heipflanzen-ol ihp-rodler
Woelm Pharma
31/12/08
6401 Jatrosom N
Tranylcyprominum
Film-coated tablets
10 mg
Esparma GmbH
31/12/08
6402 Jeanine
Ethinylestradiolum +
Dienogestum
Film-coated tablets
0,03 mg +
2 mg
Schering AG
31/12/08
6403 Jenetten
Desogestrelum + Ethi- Film-coated tablets
nylestradiolum
Jenapharm GmbH & Co.
30/11/04
6404 Jevity
Preparat odżywczy
Ross Products Division - Abbott Laboratories
30/06/05
6405 Jod
Iodum
A.C.E.F., Włochy
31/12/08
6406 Jod
Iodum
BUFA b.v. Pharmaceutical Products
31/12/08
6407 Jod
Iodum
Pharma Cosmetic, Kraków
31/12/08
6408 Jod
Iodum
Pharma Zentrale
31/12/08
6409 Jod
Iodum
Przedsiębiorstwo Chmiczne Odczynni- 31/12/08
ki Sp. z o.o., Lublin
Liquid
6410 Jodek potasu
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
19/10/05
6411 Jodek sodu Na 131I do wstrzykiwań
Preparat radiodiagnos- Solution for injection
tyczny
Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
30/01/05
6412 Jodek sodu, Na 131I płyn doustny
Preparat radiodiagnos- Oral solution
tyczny
Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
31/01/06
6413 Jodek sodu, Na 131I w kapsułkach
Preparat radiodiagnos- Capsules
tyczny
Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
30/01/05
6414 Joderm
PVP – Jodine
Spray
500 mg/g
Zakłady Farmaceutyczno – Aerozolowe UNIA Spółdzielnia Pracy
31/12/08
6415 Jodi Gel
Polividonum iodinum
Gel
1 g/0,1 g
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej GEMI
6416 Jodid 100
Kalii iodidum
Tablets
100 mcg J
Merck KGaA
30/04/04
6417 Jodid 200
Kalii iodidum
Tablets
200 mcg J
Merck KGaA
30/04/04
6418 Jodofoam
Kalii iodum + Iodum
Spray
for veterinary Duna-Coop Sp. z o.o.
use
6419 Jodoform
Iodoformium
A.C.E.F., Włochy
31/12/08
6420 Jodoform
Iodoformium
Chema Elektromet, Rzeszów
31/12/08
6421 Jodoform
Iodoformium
El Virus, Siemianowice
31/12/08
6422 Jodoform
Iodoformium
Pharma Cosmetic, Kraków
31/12/08
8/11/05
1263
Eiropas Savienības dokumenti
ES 15. burtnīca
“Latvijas Vēstnesis. Dokumenti”
6423 Jodoform
Iodoformium
Pharma Zentrale
6424 Jodoform
Iodoformium
PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
4/03/07
6425 Jodostin
Kalii iodidum
Film-coated tablets
100 mcg
Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
21/08/05
6426 Jodox
Kalii iodidum
Tablets
200 mcg J
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
31/12/07
6427 Jodox 100
Kalii iodidum
Tablets
100 µg
BERLIN - CHEMIE AG (Menarini
Group)
31/12/08
6428 Jodthyrox
Kalii iodidum + Levot- Tablets
hyroxinum natricum
Merck KGaA
15/12/05
6429 Jodyna
Aflofarm Farmacja Polska, Pabianice
31/01/06
6430 Jodyna
Hasco-Lek, Wrocław
31/01/06
6431 Jodyna 3%
Kalii iodum + Iodum
Solution
6432 JONOSTERIL BASIC Z Glukozą
Preparat złożony
Solution for infusion
for veterinary Galvet
use
31/12/08
31/12/08
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
31/12/08
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
31/03/07
6436 JuCor
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
6437 JuCystan S
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
6438 JuGrippan S
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
6439 JuHepan
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
6440 JuMenstran
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.
30/06/04
6433 JuBronchan C
6434 Jucardon
6435 Jucolon
6441 Jumex
Liquid
Mesalazinum
Selegilinum
Film-coated, gastroresistant tablets
Tablets
250 mg
5 mg
6442 Juniperus Complexe Nr 6
Drops
Lehning Laboratoires
31/12/08
6443 Juniperus/Berberis comp.
Capsules
WALA-Heilmittel GmbH
24/05/07
6444 Jusedan
Capsules
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
6445 Jusedan
Liquid
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
6446 Jutussan
Syrup
Jukunda Naturarzneimittel
31/12/08
6447 Juventin fix
Herbal tea
Herbapol Lublin S.A.
31/12/07
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej “Hasco-Lek”
31/03/06
6448 Juvit
Acidum ascorbicum
Drops
100 mg/ml
6449 Juvit D3
Colecalciferolum
Oral drops
20 000 j.m./ml Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
6450 Juvit Multi
Preparat złożony
Oral drops, solution
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu- 31/12/08
tycznej HASCO-LEK
Liquid
Jukunda Naturarzneimittel
6451 Juvitan
31/12/08
Dokumentu publikācija seko
— ES 16. burtnīcā
“Latvijas Vēstneša” valsts normatīvo tiesībaktu periodiskais laidiens “ L a t v i j a s V ē s t n e s i s. D o k u m e n t i”.
Sērija “E i r o p a s S a v i e n ī b a s d o k u m e n t i”. Tālrunis saziņai, uzziņām — 7298833.
“Latvijas Vēstneša” normatīvo aktu virsredaktore: Ausma Aldermane; par sēriju atbildīgā redaktore: Agija Kalme.
Datormaketējums: Uldis Ervalds. Korektūra: Ināra Volkova
Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” abonentiem — par brīvu.
Mazumtirdzniecība — “LV” Klientu centrā, Bruņinieku ielā 36 (pagrabstāvā).
Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” * Latvijas Republikas oficiālais laikraksts
“Latvijas Vēstnesis” — e official newspaper of the Republic of Latvia “Latvijas Vēstnesis” (“e Latvian Herald”) * Reģistrācijas
apliecības Nr.1104 * Redakcijas adrese: LV–1011, Rīga, Bruņinieku iela 36–2 (36–2, Bruninieku Str., Riga, LV–1011, Latvia)
* Redakcijas datorsalikums, Valsts zemes dienesta poligrāfijas nodaļas “Latvijas karte” iespiedums * Abonēšanas indekss — 1027.
1264

Podobne dokumenty

DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI CONRADH AONTACHAIS LEIS AN AONTAS EORPACH 2003 TRATTATO DI ADESIONE ALL’UNIONE EUROPEA 2003 LĪGUMS PAR PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI, 2003 2003 M. STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ SUTARTIS AZ EURÓPAI U...

Bardziej szczegółowo

ES 14. burtnīca

ES 14. burtnīca CONRADH AONTACHAIS LEIS AN AONTAS EORPACH 2003 TRATTATO DI ADESIONE ALL’UNIONE EUROPEA 2003 LĪGUMS PAR PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI, 2003 2003 M. STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ SUTARTIS AZ EURÓPAI U...

Bardziej szczegółowo

Anlage A gemäß Anhang XII Kapitel 1 Nummern 4 und 5

Anlage A gemäß Anhang XII Kapitel 1 Nummern 4 und 5 R & C - Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne s.c. Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne R i C Unia Zaklady Farmaceutyczno-Aerozolowe Spóldzielnia Pracy Herbaflos Zaklad Przetwórstwa Zielarskiego Herbapol - Gd...

Bardziej szczegółowo

AA2003/ACT/XII priedas/lt 3845 A priedėlis

AA2003/ACT/XII priedas/lt 3845 A priedėlis A priedėlis, nurodytas XII priedo 1 skyriaus 4 ir 5 punktuose Lenkijos viena kalba pateiktas farmacijos produktų, dėl kurių leidimas prekiauti, išduotas pagal Lenkijos teisės aktus iki įstojimo die...

Bardziej szczegółowo

Dodatak A iz poglavlja 1., točaka 4. i 5., Priloga XII.

Dodatak A iz poglavlja 1., točaka 4. i 5., Priloga XII. Dodatak A iz poglavlja 1., točaka 4. i 5., Priloga XII.1

Bardziej szczegółowo