System Cyfrowego Monitoringu Obiektów - SpyCam

Transkrypt

System Cyfrowego Monitoringu Obiektów - SpyCam
SportSoft AG - Oprogramowanie ESOK dla obiektów sportowych fitness, wellness, basen, p³ywalnia, stadion, si³ownia
System Cyfrowego Monitoringu Obiektów - SpyCam
Wprowadzenie
System Cyfrowego Monitoringu Obiektów mo¿e byæ wykorzystany do sta³ego monitorowania dowolnego
obiektu (biuro, sklep, mieszkanie, posiad³o¶æ, obiekt sportowy, itp.) zarówno wewn±trz
jak i na zewn±trz obiektu. Wysok± niezawodno¶æ Systemu a zarazem znaczne obni¿enie kosztów
posiadania i eksploatacji, uzyskano dziêki szerokiemu zastosowaniu rozwi±zañ OpenSource.
Architektura Systemu
System sk³ada siê z serwera, switcha sieci LAN, kamer IP oraz z oprogramowania, które
s³u¿y do podgl±du obrazu z kamer w czasie rzeczywistym, rejestrowaniu zdarzeñ oraz do
zarz±dzania zarejestrowanymi zdarzeniami.
Sercem systemu jest serwer dzia³aj±cy pod kontrol± systemu Linux. Odpowiada on za
rejesracjê wszelkich zdarzeñ jakie mia³y miejsce w monitorowanym obiekcie.
Ka¿de zdarzenie zostaje odnotowane w bazie danych co umo¿liwia pó¼niejsz± ³atw± obróbkê
danych (tworzenie raportów, sortowanie, filtrowanie wpisów, itp.).
Obraz z kamer rejestrowany jest jako nagrania video o okre¶lonej d³ugo¶ci
w formacie MPEG4. Format ten charakteryzuje siê wysokim stopniem kompresji
przy zachowaniu bardzo dobrej jako¶ci obrazu.
Dziêki zastosowaniu techniki detekcji ruchu (ang. motion detection) rejestrowany
jest tylko ten obraz, na którym wykryty zosta³ ruch oraz pewna ilo¶æ klatek przed
rozpoczêciem zdarzenia i po zakoñczeniu. Czu³o¶æ algorytmu detekcji ruchu
jest ustawiana dla ka¿dej z kamer oddzielnie.
Nasz System pracuje w oparciu o kamery firmy AXIS, ¶wiatowego lidera w dziedzinie
cyfrowych urz±dzeñ rejestruj±cych.
Kamery s± urz±dzeniami sieciowymi pod³±czonymi do switcha sieci LAN przewodami UTP.
Ka¿dej z kamer przypisany jest indywidualny adres IP.
Przetworniki cyfrowe stosowane w kamerach AXIS umo¿liwiaj± uzyskanie obrazu video
o prêdko¶ci do 30 klatek na sekundê i rozdzielczo¶ci (w zale¿no¶ci od modelu kamery)
od 640x480 do 1280x1024 pikseli.
Dodatkowym atutem jest mo¿liwo¶æ ³atwego podgl±du obrazu z kamer oraz zarz±dzania
Systemem przez sieæ Internet.
http://www.sportsoft.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 13:18
SportSoft AG - Oprogramowanie ESOK dla obiektów sportowych fitness, wellness, basen, p³ywalnia, stadion, si³ownia
Zarz±dzanie Systemem
Wraz z Systemem dostarczany jest program SpyCam. Jest to aplikacja
dzia³aj±ca w systemie Windows 98/Me/2000/XP/2003. Program udostêpnia nastêpuj±ce funkcje:
- podgl±d obrazu z kamer w czasie rzeczywistym
- podgl±d zarejestrowanych nagrañ video
- tworzenie raportów
- podgl±d zarejestrowanych zdarzeñ w formie zapisów bazy danych
- wygodny system archiwizacji danych
- zdalny dostêp do w/w funkcji równie¿ przez sieæ Internet
Zrzuty ekranów
Podgl±d miniatur przekazów video z kamer. W tym widoku istnieje mo¿liwo¶æ szybkiego prze³±czania siê pomiêdzy
kamerami poprzez dwukrotne klikniêcie na wybranej kamerze.
Podgl±d pe³noekranowy, bez dodatkowych okien i innych elementów pulpitu komputera.
Konsola zarz±dzania archiwami video. Tu dokonuje siê przegl±du zdarzeñ zarejestrowanych na serwerze w postaci
plików video.
http://www.sportsoft.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 13:18
SportSoft AG - Oprogramowanie ESOK dla obiektów sportowych fitness, wellness, basen, p³ywalnia, stadion, si³ownia
Widok umo¿liwiaj±cy przegl±danie wpisów w bazie danych. Jest to szybka metoda okre¶lenia wystêpowania
okre¶lonych zdarzeñ.
Okno konfiguracyjne programu.
http://www.sportsoft.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 13:18