Dodatkowe ustawienia w SpyCam

Transkrypt

Dodatkowe ustawienia w SpyCam
SportSoft AG - Oprogramowanie ESOK dla obiektów sportowych fitness, wellness, basen, p³ywalnia, stadion, si³ownia
Dodatkowe ustawienia w SpyCam
Program SpyCam wzbogaci³ siê o dodatkowe funkcje umo¿liwiaj±ce jeszcze lepsze sterowanie obrazem. Przy pomocy
szczegó³owych ustawieñ streamingu video, bêdzie mo¿na dostosowaæ go do indywidualnych potrzeb klienta z
uwzglêdnieniem ilo¶ci ¼róde³ obrazu (ilo¶ci kamer) oraz przepustowo¶ci ³±cza internetowego.
http://www.sportsoft.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 00:44

Podobne dokumenty