INSTRUKCJA PRZEPUSTKOWA PL POZNAŃ

Transkrypt

INSTRUKCJA PRZEPUSTKOWA PL POZNAŃ
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
Oznaczenie instrukcji:
IP PL Poznań
Załącznik nr 8.1.
do Programu ochrony portu lotniczego – PL Poznań-Ławica
INSTRUKCJA
PRZEPUSTKOWA
PL POZNAŃ-ŁAWICA
Data opracowania
2014-03-20
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
00
ZATWIERDZAM
-/- Jerzy Baumann
…………………….……….
Dyrektor ds. Operacyjnych
I.
1.
PODSTAWY PRAWNE INSTRUKCJI
Instrukcję przepustkową PL Poznań-Ławica opracowano na podstawie:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008
w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.Urz. UE L 97
z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.),
b. Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 185/2010 z dn. 4 marca 2010 r.
ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.Urz. UE L 55
z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm.);
c. Decyzji Komisji K(2010)774 z 13 kwietnia 2010 r. ustanawiającej szczegółowe
środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony
lotnictwa.
d. Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.jedn.: Dz.U.
2005.145.1221 ze zm.);
e. Ustawa z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze (t.jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 1393
ze zm.);
f. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
(Dz.U. 2012.912).
II. UŻYTE OKREŚLENIA
2.
Część krytyczna strefy zastrzeżonej – to co najmniej ta część portu lotniczego:
a. do
której
dostęp
mają
odlatujący
pasażerowie
poddani
kontroli
bezpieczeństwa,
b. przez którą może być przemieszczany odlatujący bagaż rejestrowany poddany
kontroli bezpieczeństwa lub w których jest on przechowywany, jeżeli nie został
zabezpieczony.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-2 z 21
3.
Droga dojazdowa - droga w obrębie PL przeznaczona do ruchu pojazdów
mechanicznych, znajdująca się poza polem manewrowym lotniska i płytami
postojowymi.
4.
Droga kołowania (DK) - wydzielona część pola manewrowego lotniska
przeznaczona do kołowania statków powietrznych.
5.
Droga
startowa
(DS)
-
wydzielona
część
pola
manewrowego
lotniska
przeznaczona do startów i lądowań statków powietrznych.
6.
Handling (obsługa samolotu) - czynności prowadzone wokół zaparkowanego
statku powietrznego.
7.
Kontrola bezpieczeństwa - oznacza stosowanie technicznych lub innych środków
w celu identyfikacji lub wykrywania przedmiotów zabronionych.
8.
Kontrola w zakresie ochrony - oznacza stosowanie środków, dzięki którym
można zapobiec wprowadzeniu przedmiotów zabronionych.
9.
Kontrola dostępu - oznacza stosowanie środków, dzięki którym można zapobiec
przedostaniu się nieupoważnionych osób lub nieupoważnionych pojazdów, lub
zarówno nieupoważnionych osób, jak i nieupoważnionych pojazdów.
10. Kontrola przeszłości - oznacza udokumentowane sprawdzenie tożsamości osoby,
w tym jakiejkolwiek przeszłości kryminalnej, jako element oceny możliwości
dopuszczenia danej osoby bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska.
11. Ochrona lotnictwa - oznacza połączenie środków oraz zasobów ludzkich
i materialnych przeznaczonych do ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami
bezprawnej ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego.
12. Pojazd - rozumie się wszelkiego rodzaju pojazdy poruszające się w obrębie
lotniska, tj. samochody, wózki akumulatorowe, pojazdy specjalne, schody
samobieżne, autobusy (wg Kodeksu Ruchu Drogowego - środek transportu
przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego
przystosowane).
13. Pole manewrowe - część pola naziemnego ruchu lotniczego przeznaczona do
startu i lądowania statków powietrznych i ruchu naziemnego statków, związanego
ze startem i lądowaniem; pole manewrowe nie obejmuje części lotniska
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-3 z 21
przeznaczonej do załadowywania i wyładowywania statków powietrznych oraz ich
obsługi naziemnej.
14. Płyta postojowa samolotów (PPS) - rozumie się przez to część pola naziemnego
przeznaczoną do postoju statku powietrznego w celu załadowania lub wyładowania
pasażerów lub towarów, a także tankowania, parkowania lub obsługi tego statku.
15. Karta identyfikacyjna lub Identyfikator - dokument w PL Poznań-Ławica Sp. z o.o.
upoważniający do przebywania osoby w określonej strefie lotniska zgodnie
z nadanymi na nim uprawnieniami dostępu.
16. Przedmioty zabronione - oznaczają broń, materiały wybuchowe lub inne
niebezpieczne urządzenia, przedmioty lub substancje, które mogą być użyte do
popełnienia aktu bezprawnej ingerencji zagrażającego bezpieczeństwu lotnictwa
cywilnego.
17. Przepustka dla pojazdu - dokument wydany w PL Poznań-Ławica Sp. z o.o.
upoważniający do przebywania pojazdu w określonej strefie lotniska zgodnie
z określonymi uprawnieniami dostępu.
18. Rejon operacji lotniczych - rozumie się przez to teren wewnętrzny lotniska, wraz
z budynkami, do którego dostęp jest kontrolowany. Teren ten obejmuje płytę
manewrową lotniska, drogi startowe i kołowania, płyty postojowe statków
powietrznych, drogi i rejony techniczne wraz z terenem do nich przyległym.
19. Służby ochrony - rozumie się przez to Straż Graniczną, Policję, Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz służbę ochrony lotniska realizujące zadania
na terenie lotniska.
20. Straż Ochrony Lotniska - rozumie się przez to wewnętrzną służbę ochrony
działającą na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia realizującą zadania na
rzecz ochrony lotnictwa cywilnego, podlegającą zarządzającemu lotniskiem.
21. SP - statek powietrzny.
22. Strefa operacyjna lotniska - oznacza powierzchnię manewrową portu lotniczego,
przyległe tereny i budynki lub ich części, do których dostęp jest ograniczony.
23. Strefa ogólnodostępna - oznacza te części portu lotniczego, przyległe tereny
i budynki lub ich części, które nie są strefą operacyjną lotniska.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-4 z 21
24. Strefa zastrzeżona lotniska - oznacza część strefy operacyjnej lotniska, gdzie
oprócz ograniczonego dostępu stosowane są również inne normy ochrony
lotnictwa.
25. Uprawnione osoby - osoby posiadające kartę identyfikacyjną portu lotniczego
z określonymi na niej uprawnieniami dostępu.
26. Zarządzający lotniskiem - spółka prawa handlowego o nazwie Port Lotniczy
Poznań-Ławica Sp. z o.o.
III. PRZEZNACZENIE SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO
27. System
przepustkowy
reguluje
zasady
wytwarzania,
wydawania
kart
identyfikacyjnych portu lotniczego dla osób oraz przepustek dla pojazdów, wstępu
i przebywania pracowników oraz innych osób na terenie administrowanym przez
Zarządzającego lotniskiem.
28. System przepustkowy normuje w szczególności:
a. podział Portu lotniczego na strefy i sektory,
b. rodzaje i wzory kart identyfikacyjnych portu lotniczego;
c. rodzaje i wzory przepustek dla pojazdów,
d. zasady wwozu i wywozu towarów, materiałów i innych przedmiotów,
e. zasady wydawania ewidencjonowania i rozliczania się z kart identyfikacyjnych i
przepustek,
f. tryb
postępowania
bezpieczeństwa
służb
ochrony
obowiązującego
w
na
przypadku
terenie
naruszenia
zasad
administrowanym
przez
Zarządzającego lotniskiem.
29. Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe poruszają się w strefie zastrzeżonej
lotniska na podstawie ważnej karty identyfikacyjnej portu lotniczego (identyfikatora)
upoważniającej do przebywania w określonej części, a pojazdy na podstawie
przepustki.
30. Uprawnienia do przebywania na terenie lotniska wydawane są w celu:
a. ograniczenia dostępu do strefy zastrzeżonej dla osób i pojazdów.
b. identyfikacji osób i pojazdów w określonej strefie.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-5 z 21
IV. KARTY IDENTYFIKACYJNE PORTU LOTNICZEGO
31. Każda osoba wykonująca obowiązki służbowe albo świadcząca pracę na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na lotnisku zobowiązana jest
posiadać ważną kartę identyfikacyjną portu lotniczego. Za nadzór nad osobami
posiadającymi
jednorazową
kartę
identyfikacyjną
przebywającymi
w poszczególnych strefach zastrzeżonych odpowiedzialne są wyznaczone osoby.
32. Wzory identyfikatorów osobowych określone zostały w załącznikach nr 1 do
niniejszej instrukcji.
33. Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe poruszają się w strefie zastrzeżonej
lotniska na podstawie ważnego identyfikatora upoważniającej do przebywania
w określonej strefie.
34. Identyfikator umieszcza się na górnej, zewnętrznej części garderoby, w sposób
umożliwiający łatwą identyfikację.
35. Identyfikatory wydawane są indywidualnie (imiennie) i nie mogą być udostępniane
innym osobom.
36. Identyfikator jest ważny jedynie w czasie świadczenia pracy i zgodnie
z kompetencyjnym zakresem obowiązków.
37. Posiadacz identyfikatora zobowiązany jest do jego okazywania:
a. bez wezwania pracownikom służb ochrony podczas wejść oraz wyjść do i ze
strefy zastrzeżonej w punktach kontroli bezpieczeństwa lub punktach kontroli
dostępu;
b. w czasie, gdy przebywa w strefie zastrzeżonej, na wezwanie innych osób, czy
pracowników lotniska.
38. Służby ochrony w razie naruszenia procedur bezpieczeństwa (w tym zasad
niniejszej instrukcji) posiadają uprawnienia do odebrania karty identyfikacyjnej
portu lotniczego osobie, która naruszyła te procedury i odprowadzenia jej do strefy
ogólnodostępnej,
wraz
z
pisemnym
powiadomieniem
o
tym
zdarzeniu
Zarządzającego lotniskiem oraz kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej
tę osobę.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-6 z 21
V. PRZEPUSTKI DLA POJAZDÓW
39. Wjazd pojazdu do strefy zastrzeżonej lotniska jest dopuszczalny wyłącznie dla
pojazdu posiadającego przepustkę uprawniającą do wjazdu do strefy zastrzeżonej
lotniska oraz po dokonaniu kontroli bezpieczeństwa tego pojazdu, łącznie
z kontrolą bezpieczeństwa znajdujących się w nim osób, towarów, ładunków lub
poczty.
40. Wzory przepustek dla pojazdów określa załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
41. Przepustkę czasową wydaje się wyłącznie w przypadku, gdy wjazd pojazdu na
teren strefy zastrzeżonej lotniska jest uzasadniony ze względów operacyjnych.
42. Wymóg, o którym mowa w punkcie 38 nie dotyczy pojazdów:
a. biorących udział w akcji ratowniczej na terenie lotniska, w szczególności
w sytuacjach ratowania życia i zdrowia ludzkiego;
b. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego,
Służby
Wywiadu
Wojskowego,
Żandarmerii
Wojskowej,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Straży Bankowej - w trakcie
realizacji czynności służbowych i pod warunkiem zapewnienia asysty przez
służby ochrony lub dyżurnych operacyjnych portu;
c. innych pojazdów po uzyskaniu zgody Zarządu PL Poznań-Ławica, Szefa
ochrony lub Dyżurnego operacyjnego portu i pod warunkiem zapewnienia
asysty przez służby ochrony lub dyżurnych operacyjnych portu.
43. Za
nadzór
nad
pojazdami
przebywającymi
w
poszczególnych
strefach
zastrzeżonych odpowiedzialne są wyznaczone osoby.
44. Przepustkę, o której mowa w punkcie 38, umieszcza się na przedniej szybie
pojazdu (w przypadku jej braku, w innym widocznym miejscu) w czasie
użytkowania pojazdu w strefie zastrzeżonej lotniska.
45. Osoba kierująca pojazdem, o którym mowa w punkcie 38, powinna:
a. posiadać wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem,
b. posiadać kwalifikacje do prowadzenia pojazdu w strefie zastrzeżonej lotniska,
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-7 z 21
c. przestrzegać wymagań bezpieczeństwa w strefie zastrzeżonej lotniska,
d. posiadać przepustkę, o której mowa w punkcie 30;
e. zapewnić, aby pojazd był sprawny technicznie.
46. Materiały wywożone ze strefy zastrzeżonej PL Poznań-Ławica muszą być
potwierdzone przepustką materiałową.
VI. ZASADY WYTWARZANIA PRZEPUSTEK LUB KART IDENTYFIKACYJNYCH
47. Karty identyfikacyjne portu lotniczego i przepustki - zarówno czasowe, jak
i jednorazowe
są
-
wytwarzane
w
Zespole
Elektronicznych
Systemów
Bezpieczeństwa, dla wszystkich osób i pojazdów podmiotów prowadzących
działalność na terenie administrowanym przez Zarządzającego lotniskiem.
48. Czasowa karta identyfikacyjna portu lotniczego zawiera dane, o których mowa
w pkt 1.2.5.1 załącznika do Rozporządzenia 185/2010:
a. nazwisko i zdjęcie posiadacza; oraz
b. nazwę pracodawcy posiadacza karty; oraz
c. nazwę podmiotu wydającego lub portu lotniczego; oraz
d. strefy, do których posiadacz karty posiada dostęp; oraz
e. datę ważności, o ile nie jest zaprogramowana elektronicznie,
a ponadto:
f. numer kart oraz
g. zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przerobieniem.
49. Na kartach identyfikacyjnych portu lotniczego funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej i Służby Celnej w miejsce imienia i nazwiska nanoszony jest nr
służbowy.
50. Pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Portu
lotniczego w strefie ogólnodostępnej zobowiązani są do posiadania karty
identyfikacyjnej portu lotniczego lub jej odpowiednika zgodnego ze wzorem
przekazanym zarządzającemu portem oraz do odbycia szkolenia z zakresu
świadomości ochrony lotnictwa. Z powyższego obowiązku zwolnieni są pracownicy
podmiotów gospodarczych wykonujący krótkotrwałe zadania, prace lub innego
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-8 z 21
rodzaju przedsięwzięcia w strefie ogólnodostępnej, z zastrzeżeniem, że prace te
zostały zgłoszone w trybie przewidzianym w Zarządzeniu nr 40/2013 Prezesa
Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. z dnia 4 listopada 2013 r.
w sprawie realizacji na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. prac
remontowo-budowlanych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne.
51. Jednorazowa karta identyfikacyjna portu lotniczego jest ważna w dniu jej
wystawienia (nie dłużej niż 24h) wraz z dokumentem tożsamości lub stosowną
legitymacją służbową, o której mowa w § 23 ust. 3 KPOLC, a jej posiadacz winien
przebywać wraz osobą towarzyszącą posiadającą czasową kartę identyfikacyjną
w strefie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
52. Jednorazowa karta identyfikacyjna portu lotniczego stanowi identyfikator wraz
drukiem zawierającym:
a. nr karty identyfikacyjnej,
b. datę jej ważności,
c. oznaczenie - przy użyciu kolorów i liter - obszarów i stref, do których jej
posiadacz ma dostęp,
d. napisy „GOŚĆ” i „VISITOR”.
53. Przepustka
czasowa i jednorazowa dla pojazdu stanowi laminowany druk,
zawierający następujące dane:
a. markę pojazdu/jego nazwę,
b. numer rejestracyjny pojazdu (w przypadku jego braku numer boczny lub
inwentarzowy),
c. nazwę użytkownika pojazdu albo napis „GOŚĆ / VISITOR” w przypadku
przepustki jednorazowej,
d. datę jej ważności,
e. numer przepustki i oznaczenie stref, w których pojazd może się poruszać,
f. zabezpieczenie hologramowe,
g. nazwę portu lotniczego.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-9 z 21
VII. ZASADY WYDAWANIA I ROZLICZANIA KART IDENTYFIKACYJNYCH
I PRZEPUSTEK
54. Karty identyfikacyjne portu lotniczego oraz przepustki wydaje się jako uprawnienia:
a. czasowe,
b. jednorazowe.
55. Zarządzający lotniskiem sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem
systemu przepustkowego lub wyznacza osobę, która w jego imieniu wykonuje te
czynności.
56. Pomieszczenia,
w których
wytwarza
się
i ewidencjonuje
czasowe
karty
identyfikacyjne portu lotniczego dla osób lub przepustki pojazdów oraz urządzenia
wykorzystywane do tego celu, lokalizuje się w miarę możliwości w strefie
nadzorowanej, zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez
zastosowanie systemu alarmowego.
57. Wydawanie i ewidencja czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego
prowadzona jest w pomieszczeniu administratora Elektronicznych Systemów
Bezpieczeństwa. Natomiast wydawanie i ewidencja czasowych przepustek dla
pojazdów prowadzona jest w pomieszczeniach biurowych Zespołu Elektronicznych
Systemów Bezpieczeństwa.
58. Wydawanie i ewidencja jednorazowych przepustek i kart identyfikacyjnych portu
lotniczego prowadzona jest w Biurze przepustek w terminalu pasażerskim. Biuro
przepustek funkcjonuje w dni robocze w godzinach 8:00 do 16:00.
59. Czasowa karta identyfikacyjna portu lotniczego wydawana jest na wniosek, osoby
zainteresowanej, złożony w formie pisemnej. Wzór wniosku określono w Załączniku
nr 3.
60. Zgodnie z pkt 1.2.3.1. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 czasowa karta
identyfikacyjna portu lotniczego może być wydana tylko ze względu na zadania
wykonywane przez osobę, która pomyślnie przeszła sprawdzenie przeszłości
zgodnie z pkt. 11.1.3 załącznika do Rozporządzenia 185/2010.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-10 z 21
61. Zgodnie z pkt 1.2.3.2. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 czasowe karty
identyfikacyjne portu lotniczego wydaje się na okres nie dłuższy niż pięć lat.
62. Wniosek, o którym mowa w punkcie 58, jest potwierdzany:
a. w przypadku osoby pracującej lub ubiegającej się o zatrudnienie - przez
pracodawcę, u którego wnioskodawca jest zatrudniony lub ubiega się
o zatrudnienie;
b. w
przypadku
osoby
świadczącej
pracę
na
podstawie
umowy
cywilnoprawnej - przez zleceniodawcę;
c. w
przypadku
funkcjonariuszy
służb
państwowych
lub
żołnierzy
w szczególności Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Służby Celnej oraz osób podejmujących pracę w tych
służbach - przez przełożonego.
63. Wniosek, o którym mowa w punkcie 58:
a. poddawany jest sprawdzeniu przez Szefa ochrony m.in. pod względem
zgodności wskazanych w nim stref dostępu z miejscem wykonywania
obowiązków służbowych, na podstawie załączonego do niego zakresu
obowiązków i odpowiedzialności osoby zatrudnianej;
b. poddawany jest sprawdzeniu przez Straż Graniczną pod względem oceny,
czy ubiegający się o kartę identyfikacyjną portu lotniczego spełnia
wymagania niezbędne do otrzymania dostępu do strefy zastrzeżonej
lotniska, w tym również pod względem wystąpienia negatywnych
przesłanek wobec osoby, której wniosek dotyczy.
64. Wniosek o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego pracodawca
winien złożyć na ręce Szefa ochrony z wyprzedzeniem 21 dni przed zatrudnieniem
pracownika. W przypadku przedłużającego się terminu wydania czasowej karty
identyfikacyjnej portu lotniczego wystawia się kartę jednorazową, która uprawnia
nowo przyjętego pracownika do poruszania się w strefie zastrzeżonej tylko
w towarzystwie osoby uprawnionej.
65. Termin wskazany w pkt 63 nie dotyczy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Celnej.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-11 z 21
66. Opłaty za wydanie kart identyfikacyjnych portu lotniczego i przepustek ponosi
wnioskodawca w przypadku:
a. wystawienia nowej przepustki/identyfikatora w wysokości 50 zł netto.
Faktura jest wystawiana przez PL Poznań-Ławica na pracodawcę.
b. zagubienia przepustki/identyfikatora wynosi 100 zł netto. Faktura jest
wystawiana na nazwisko pracownika, natomiast dokument wydawany jest
przez wystawcę po okazaniu dowodu wpłaty w kasie PL Poznań-Ławica.
67. Zarówno karta identyfikacyjna portu lotniczego, jak i przepustka dla pojazdu, które
straciła ważność, jest nieaktualna pod względem zawartych w niej danych albo
ustały przyczyny, dla których została wydana, zostaje zwrócona wystawcy
dokumentu przez osobę, której została wydana lub wnioskodawcę w terminie 2 dni
roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego jej nieważność lub utratę
aktualności zawartych w niej danych.
68. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w punkcie 66 zarządzający
lotniskiem powiadamia o tym fakcie Straż Graniczną oraz Policję, przekazując dane
karty identyfikacyjnej portu lotniczego lub przepustki.
69. W przypadku utraty identyfikatora lub przepustki osoba, na którą został wystawiony
identyfikator lub użytkownik pojazdu, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
zarządzającego lotniskiem.
70. Czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego wydaje się po przeszkoleniu osoby,
której wniosek dotyczy w zakresie znajomości Instrukcji przepustkowej oraz zasad
poruszania się w strefie zastrzeżonej lotniska.
71. Pierwsze szkolenie świadomości, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 189 ust. 3 ustawy, zgodnie z postanowieniami pkt 11.2.6.2
załącznika do Rozporządzenia 185/2010, przeprowadza się przed udzieleniem
danej osobie upoważnienia do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych.
72. Szkolenie, o którym mowa w punkcie 70, w stosunku do osób mających dostęp do
strefy zastrzeżonej lotniska powtarza się co 3 lata.
73. Pracodawca natychmiast po powzięciu informacji o terminie ustania stosunku pracy
zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wystawcę dokumentu
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-12 z 21
([email protected] albo tel. +48 61 849 29 75 lub +48 61 849 29
76). Jednocześnie pracodawca zobowiązany jest do odbioru identyfikatora od
osoby zwalnianej i jej zwrotu wystawcy w terminie 2 dni roboczych od daty ustania
stosunku pracy.
74. Jednorazową kartę identyfikacyjną portu lotniczego wydaje się na podstawie
wniosku, którego wzór określono w załączniku nr 4 do niniejszej instrukcji,
a uzasadnionych przypadkach po sprawdzeniu dokumentu tożsamości osoby
ubiegającej się o ten identyfikator i potwierdzeniu celu wizyty przez Dowódcę
zmiany SOL.
75. Jednorazową przepustkę dla pojazdu wydaje się na podstawie wniosku, którego
wzór określono w załączniku nr 4 do niniejszej instrukcji, a uzasadnionych
przypadkach po sprawdzeniu dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o tę
przepustkę i potwierdzeniu celu wizyty przez Dowódcę zmiany SOL.
76. Czasowa
przepustka
dla
pojazdu
wydawana
jest
na
wniosek
podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą na terenie portu lotniczego w strefie
zastrzeżonej lub instytucji, złożony w formie pisemnej. Wzór wniosku określono
w Załączniku nr 5.
77. Przepustkę/identyfikator zwraca się niezwłocznie wystawcy:
a. na żądanie podmiotu wydającego lub
b. w momencie rozwiązania stosunku pracy lub
c. w momencie zmiany pracodawcy lub
d. w razie zmiany potrzeby dostępu do stref, w odniesieniu do których
udzielono upoważnienia lub
e. w momencie wygaśnięcia ważności karty lub
f. w momencie unieważnienia karty.
78. Zgodnie z pkt
1.2.3.6. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 Port lotniczy
wydający karty identyfikacyjne jest niezwłocznie informowany o zagubieniu,
kradzieży lub niezwróceniu karty identyfikacyjnej.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-13 z 21
79. Zgodnie z pkt 1.2.3.7. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 karta elektroniczna
jest niezwłocznie blokowana po jej zwróceniu, wygaśnięciu, unieważnieniu lub po
powiadomieniu o jej zagubieniu, kradzieży lub niezwróceniu.
80. Zgodnie z pkt 1.2.5.2 załącznika do Rozporządzenia 185/2010 – aby zapobiec
wykorzystywaniu kart identyfikacyjnych portu lotniczego
niezgodnie z ich
przeznaczeniem – w Porcie lotniczym Poznań-Ławica istnieje system mający na
celu zapewnienie wykrywanie prób wykorzystania zagubionych, skradzionych
i niezwróconych
kart.
Zespół
Elektronicznych
Systemów
Bezpieczeństwa
przygotowuje, publikowane w punktach kontroli dostępu SOL listy zagubionych,
skradzionych lub niezwróconych kart identyfikacyjnych, a ponadto w przypadku
niezwróconych kart identyfikacyjnych Straż Ochrony Lotniska informuje organy
ścigania w trybie przewidzianym przepisami § 22 ust. 3 KPOLC.
81. W
przypadku
prób
wykrycia
wykorzystania
zagubionych,
skradzionych
i niezwróconych kart identyfikacyjnych portu lotniczego SOL podejmuje działania
zmierzające do zatrzymania karty identyfikacyjnej portu oraz ujęcia osoby
posługującej się w sposób nieuprawniony kartą identyfikacyjną.
VIII.
WYMOGI DOTYCZĄCE WSPÓLNOTOWYCH KART IDENTYFIKACYJNYCH
CZŁONKÓW ZAŁÓG I KART IDENTYFIKACYJNYCH PORTU LOTNICZEGO
82. Zgodnie z pkt
identyfikacyjna
1.2.3.1. załącznika do
członka
załogi
dla
Rozporządzenia 185/2010
członka
załogi
zatrudnionego
karta
przez
wspólnotowego przewoźnika lotniczego mogą być wydane tylko ze względu na
zadania wykonywane przez osobę, która pomyślnie przeszła sprawdzenie
przeszłości.
83. Karta
identyfikacyjna
osoby,
która
nie
przejdzie
pomyślnie
sprawdzenia
przeszłości, jest natychmiast unieważniana.
84. Zgodnie z pkt
1.2.4.1. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 na karcie
identyfikacyjnej członka załogi zatrudnionego przez wspólnotowego przewoźnika
lotniczego znajduje się:
a. nazwisko i zdjęcie posiadacza; oraz
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-14 z 21
b. nazwa przewoźnika lotniczego; oraz
c. słowo „crew” w języku angielskim; oraz
d. data ważności.
IX. ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA W STREFIE ZASTRZEŻONEJ
85. Dokumentem upoważniającym osobę do wstępu i przebywania w strefie
zastrzeżonej lotniska Poznań-Ławica jest:
a. czasowa karta identyfikacyjna portu lotniczego,
b. jednorazowa karta identyfikacyjna portu lotniczego.
86. Prawo dostępu do strefy zastrzeżonej lub części krytycznej strefy zastrzeżonej
lotniska mają wyłącznie osoby posiadające jedno z następujących upoważnień:
a. ważną kartę pokładową lub jej odpowiednik lub
b. ważną kartę identyfikacyjną członka załogi lub
c. ważną kartę identyfikacyjną portu lotniczego,
d. ważną kartę identyfikacyjną właściwego organu krajowego lub
e. ważną kartę identyfikacyjną organu regulacyjnego uznawaną przez
właściwy organ krajowy.
87. Osoby, o których mowa w punkcie 85 ppkt b i c mają prawo dostępu do strefy
zastrzeżonej lotniska wyłącznie w ramach wykonywanych czynności służbowych.
88. Dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska jest kontrolowany przez służbę ochrony
lotniska przy wykorzystaniu:
a. urządzeń elektronicznych i dokumentów, o których mowa w punkcie 85,
b. osobowych środków ochrony.
89. Zarządzający lotniskiem nadzoruje prawidłowość funkcjonowania systemu dostępu,
o którym mowa w punkcie 87.
90. Pobyt osób i pojazdów w strefie zastrzeżonej bez identyfikatorów lub przepustek,
jest
możliwy
po
wyrażeniu
zgody
przez
Zarządzającego
lotniskiem
upoważnionych przedstawicieli służb ochrony na wniosek zainteresowanych dla:
a. delegacji władz rządowych i samorządowych,
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-15 z 21
lub
b. zorganizowanych grup, w celach edukacyjno-szkoleniowych pod nadzorem
osób uprawnionych.
91. Osoba eskortująca posiadacza jednorazowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego
winna wcześniej uzgodnić z właściwą kompetencyjnie służbą ochrony jej wejście
do strefy, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za przestrzeganie przez tę
osobę obowiązujących na lotnisku przepisów bezpieczeństwa, jak również nie
może przekazać wprowadzonej do strefy osoby pod opiekę innej uprawnionej
osobie, bez powiadomienia o tym komórki wydającej jednorazowe przepustki lub
identyfikatory.
92. Zgodnie z pkt 1.2.7.1. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 członkowie załóg
nieposiadający ważnych kart identyfikacyjnych portu lotniczego eskortowani są
przez cały czas, gdy znajdują się w strefach zastrzeżonych lotniska innych niż:
a. strefy, w których mogą przebywać pasażerowie; oraz
b. strefy położone w bezpośrednim sąsiedztwie statku powietrznego, którym
członkowie załóg przybyli lub którym odlecą; oraz
c. strefy przeznaczone dla załóg; oraz
d. strefy między terminalem lub punktem dostępu a statkiem powietrznym,
którym członkowie załóg przybyli lub którym odlecą.
93. Zgodnie z pkt 1.2.7.2. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 w wyjątkowych
przypadkach osobę można zwolnić z wymogów opisanych w pkt 1.2.5.1 załącznika
do Rozporządzenia 185/2010 (por. pkt 47) i obowiązku dotyczącego sprawdzania
przeszłości pod warunkiem że jest ona eskortowana przez cały czas, gdy znajduje
się w strefach zastrzeżonych lotniska. Dana osoba może zostać zwolniona
z wymogu dotyczącego eskortowania, jeżeli okaże upoważnienie i posiada ważną
kartę identyfikacyjną portu lotniczego.
94. Zgodnie z pkt 1.2.7.3. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 osoba eskortująca:
a. posiada ważną kartę identyfikacyjną, o której mowa w pkt 1.2.2.2 lit. c), d)
lub e) załącznika do Rozporządzenia 185/2010; oraz
b. jest upoważniona do eskortowania osób w strefach zastrzeżonych lotniska;
oraz
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-16 z 21
c. ma eskortowaną osobę lub osoby przez cały czas w bezpośrednim polu
widzenia; oraz
d. zapewnia, na ile to możliwe, aby nie doszło do naruszenia zasad ochrony
przez eskortowaną osobę lub osoby.
95. Każda osoba posiadająca czasowa kartę identyfikacyjną Portu lotniczego PoznańŁawica upoważniona jest do eskortowania osób.
96. Zgodnie z pkt
1.2.7.4. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 pojazd można
zwolnić z wymogów opisanych w pkt 1.2.6 załącznika do Rozporządzenia 185/2010
pod warunkiem że jest on eskortowany przez cały czas, gdy znajduje się w strefie
operacyjnej.
97. Zgodnie z pkt 1.2.7.5. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 jeżeli pasażer nie
podróżuje na podstawie umowy przewozu lotniczego skutkującej wydaniem karty
pokładowej lub równoważnego dokumentu, członek załogi eskortujący tego
pasażera może zostać zwolniony z wymogu określonego w pkt 1.2.7.3 lit. a)
załącznika do Rozporządzenia 185/2010.
98. Zgodnie z pkt
obiektywnych
1.3.2.1. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 z przyczyn
właściwy
organ
może
pozwolić
na
zwolnienie
z
kontroli
bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami lub na poddanie ich specjalnym
procedurom kontroli bezpieczeństwa, pod warunkiem że osoby te są eskortowane
przez osobę do tego upoważnioną zgodnie z pkt 1.2.7.3 załącznika do
Rozporządzenia 185/2010.
99. Zgodnie z pkt 1.3.2.2. załącznika do Rozporządzenia 185/2010 osoby niebędące
pasażerami poddane kontroli bezpieczeństwa, które tymczasowo opuszczają
części krytyczne, mogą zostać zwolnione z ponownej kontroli bezpieczeństwa po
powrocie, pod warunkiem że znajdowały się pod ciągłą obserwacją upoważnionych
osób, pozwalającą upewnić się, na ile to możliwe, że nie wprowadziły przedmiotów
zabronionych do tych części krytycznych.
100. W sytuacji wprowadzenia podwyższonych procedur bezpieczeństwa wejście do
strefy zastrzeżonej lotniska może zostać ograniczone częściowo bądź całkowicie.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-17 z 21
X. ZASADY WNOSZENIA PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH DO STREFY
ZASTRZEŻONEJ PORTU LOTNICZEGO
101. W zakresie przenoszenia i kontroli przedmiotów zabronionych na teren strefy
zastrzeżonej przez osoby do tego uprawnione stosuje się przepisy zawarte w:
a. pkt 1.3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r.
ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego,
b. pkt 1.3 Decyzji Komisji Europejskiej K(2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.
102. Przedmioty zabronione do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska,
o których mowa w dodatku 4C załącznika do Rozporządzenia 185/2010, mogą być
wnoszone przez personel przewoźnika lotniczego, zarządzającego lotniskiem oraz
przedstawicieli
innych
podmiotów
wykonujących
obowiązki
służbowe
lub
prowadzących działalność w strefie zastrzeżonej, o ile jest to niezbędne do
funkcjonowania tych podmiotów albo do wykonywania przez nie prac w strefie
operacyjnej, zastrzeżonej lub części krytycznej strefy zastrzeżonej.
103. Przedmioty, o których mowa w punkcie 101, mogą być przenoszone tylko
w przypadku, gdy osoba jest do tego upoważniona w celu wykonywania zadań
istotnych dla funkcjonowania obiektów portu lotniczego lub statku powietrznego,
albo wykonywania obowiązków podczas lotu. Fakt upoważnienia pracownika
uwidoczniony jest na karcie identyfikacyjnej portu lotniczego poprzez nadanie
indeksu N. Indeks N może występować z oznaczeniem cyfr arabskich od 1 do 6
wskazujących na odpowiadające im kategorie przedmiotów zabronionych,
o których mowa w dodatku 4C załącznika do Rozporządzenia 185/2010.
104. Każda osoba upoważniona do
wnoszenia przedmiotów zabronionych na teren
strefy zastrzeżonej jest zobowiązana posiadać przy sobie zatwierdzony wykaz tych
przedmiotów.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-18 z 21
105. Wykaz przedmiotów zabronionych zatwierdzany jest przez Szefa ochrony Straży
Ochrony Lotniska lub osobę przez niego upoważnioną.
106. Lista osób upoważnionych do zatwierdzenia wykazu przedmiotów zabronionych
przechowywana jest u Szefa ochrony, Dowódcy zmiany SOL i na punktach kontroli
bezpieczeństwa.
107. W sytuacji nagłej lub awaryjnej osoba upoważniona, o której mowa w punkcie 104,
może dopuścić wniesienie przedmiotów zabronionych na teren strefy zastrzeżonej
na podstawie sporządzonego doraźnie wykazu tych przedmiotów.
108. Wykaz, o którym mowa w punkcie 106, sporządza się w dwóch egzemplarzach,
przy czym jeden jest przechowywany przez w punkcie kontroli bezpieczeństwa,
a drugi przez użytkownika przedmiotów zabronionych.
109. W ramach kontroli bezpieczeństwa służby ochrony lotniska dokonują porównania
stanu faktycznego narzędzi z wykazem, o którym mowa w punkcie 104, oraz
dokonują weryfikacji uprawnień osób, o których mowa w punkcie 103.
110. Jeżeli przedmioty zabronione posiadają trwałe cechy identyfikacyjne, cechy te
winny być ujęte w wykazie o którym mowa w pkt. 106.
111. W przypadku, gdy przedmioty zabronione wnoszone są przez inne podmioty niż
prowadzące stałą działalność gospodarczą na terenie portu lotniczego PoznańŁawica, można odstąpić od nadawania przedmiotom zabronionym, przenoszonym
do strefy zastrzeżonej, trwałych cech identyfikacyjnych.
112. Ujawnione w trakcie prowadzonych procedur kontroli bezpieczeństwa rozbieżności
w wyposażeniu może skutkować odmową udzielenia zgody na wniesienie
przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej.
113. Pracownik,
któremu
powierzono
narzędzia/przedmioty
zabronione,
jest
odpowiedzialny za stały nadzór nad nimi i utrzymywanie stanu ilościowego zgodnie
z wykazem.
114. Zagubienie, pozostawienie przedmiotu zabronionego w strefie sterylnej, bądź na
pokładzie statku powietrznego będzie traktowane, jako ciężkie naruszenie procedur
ochrony w lotnictwie cywilnym.
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-19 z 21
115. Osobami odpowiedzialnymi za sporządzenie wykazu osób, które posiadają
uprawnienia do wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej
i przedłożenia
go
Szefowi
ochrony,
są
kierownicy
jednostek/komórek
organizacyjnych.
116. Wszystkie przedmioty zabronione muszą być ewidencjonowane i podlegać
stałemu, ścisłemu nadzorowi przez personel kierowniczy w zakresie ich
użytkowania w miejscach lub pomieszczeniach znajdujących się w strefie
zastrzeżonej lotniska oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
W miejscach użytkowania i przechowywania znajdują się wykazy przedmiotów
zabronionych.
117. W odniesieniu do osób upoważnionych do wnoszenia przedmiotów zabronionych,
które nie posiadają czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego potwierdzającej
szkolenie w zakresie znajomości przepisów prawa i procedur stosowanych w PL
Poznań-Ławica w odniesieniu do przedmiotów zabronionych, wymaga się złożenia
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 6. Oświadczenie składane jest
w punkcie kontroli bezpieczeństwa.
118. W sytuacji nagłej lub awaryjnej, w zakresie realizacji postanowień punktu 114,
dopuszcza się wnoszenie przedmiotów zabronionych pod nadzorem pracownika
ochrony.
XI. OZNACZENIA NA IDENTYFIKATORACH OSOBOWYCH DOSTĘPU DO STREF
ZASTRZEŻONYCH
119. Wyznacznikiem uprawnień jest kolor tła oraz indeks/litera.
a. tło różowe (RGB 198/1/110) - oznakowanie kolorem różowym w połączeniu
z kolorem niebieskim równoważne z oznakowaniem za pomocą indeksów
d;
oznakowanie
wskazanych
w
lit.
równoważne
z
oznakowaniem
za
wyłącznie
pomocą
kolorem
różowym
wszystkich
indeksów
wskazanych w lit. d;
b. tło niebieskie (RGB 73/100/177) - oznakowanie kolorem niebieskim
równoważne z oznakowaniem indeksem G;
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-20 z 21
c. tło błękitne (RGB 132/187/234) - oznakowanie kolorem błękitnym
równoważne
z uprawnieniem
poruszania
się
wyłącznie
w
strefie
ogólnodostępnej;
d. indeksy
A, C, S, T lub V – bez znaczenia
B - sortownia
D - droga startowa lub drogi kołowania
G - sektor graniczny, drogi techniczne, budynki lub ich części w części
krytycznej strefy zastrzeżonej z wyłączeniem sortowni i cateringu
K - catering
P - płyty postojowe
N - przedmioty zabronione, indeks występuje łącznie z arabską
cyfrą/cyframi oznaczającymi kategorie przedmiotów zabronionych,
o których mowa w dodatku 4C załącznika do Rozporządzenia 185/2010
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Data wejścia w życie
Wersja
Strona
2014-03-20
2014-06-11
2014-06-25
02
8-21 z 21