WYMAGANIA Z MATEMATYKI - Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

Transkrypt

WYMAGANIA Z MATEMATYKI - Gimnazjum nr 1 w Zgierzu
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
MATEMATYKA + (GWO) KLASA I
rok szkolny 2015/2016
GIMNAZJUM nr 1 w ZGIERZU
Bożysław Dybowski
1.
Ocenianie to: diagnozowanie (ustalenie stopnia opanowania umiejętności i przyczyn występowania
trudności), informowanie (opisywanie rozwoju, postępów i osiągnięć), wspieranie (w samodzielnym
rozwoju), motywowanie (do pracy), różnicowanie (uczniów względem ich osiągnięć) i klasyfikowanie
(ustalenie oceny końcowej) uczniów. Obowiązuje skala stopniowa 1, 2, 3, 4, 5 lub 6.
2. System przedmiotowego oceniania obejmuje:
- bieżące diagnozowanie osiągnięć ucznia
- ocenianie różnych obszarów aktywności ucznia
- ocenianie różnych form działalności ucznia
- system sprawdzianów (kartkówek i klasówek)
3. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności w obrębie następujących działów programowych:
 arytmetyka i procenty, potęgi i pierwiastki;
 wielokąty, symetrie, podobieństwo;
 wyrażenia algebraiczne, proporcjonalność;
 twierdzenie Pitagorasa i Talesa;
 równania i nierówności;
 graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe;
 funkcje i układy równań;
 elementy statystyki.
4. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:
 praca klasowa – obowiązkowa, zapowiadana na co najmniej jeden tydzień przed ustalonym terminem
wraz z dokładnym określeniem zakresu materiału z obowiązującego podręcznika lub innych zrealizowanych treści zgodnych z podstawą programową;
 kartkówka – obowiązkowa praca pisemna 10-15 minutowa, obejmująca maksymalnie 3 ostanie lekcje;
 odpowiedź ustna – obowiązkowa odpowiedź na zadane pytania dotyczące 3 ostatnich lekcji;
 aktywność na lekcji – nieobowiązkowa, odpowiedź na zadane pytanie dotyczące realizowanych treści;
 praca domowa – obowiązkowa, w formie pisemnej lub elektronicznej (w zależności od warunków ucznia);
 praca dodatkowa – nieobowiązkowa, na temat mogący wykraczać poza podstawę programową.
5. Szczegółowe ustalenia:
 Uczeń nieobecny na obowiązkowej pracy sprawdzającej (kartkówka, klasówka) zobowiązany jest napisać
ją nie później niż w ciągu 2 tygodni od ustania nieobecności;
 Praca domowa musi odpowiadać treści danej lekcji i zawierać porównywalną z nią ilość zadań
do rozwiązania; zadana na następną lekcję lub na dokładnie określony dłuższy czas.
 Trzy kolejne, zgłoszone nieprzygotowania (brak pracy domowej, brak zeszytu, nie nauczenie zadanego
materiału, brak potrzebnych przyrządów lub materiałów) oceniane są na ocenę niedostateczną.
 Niezgłoszone nieprzygotowanie równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 Pięć kolejnych pojedynczych odpowiedzi (w postaci ustnej lub pisemnej) w czasie jednej lekcji
lub kolejnych zajęć oceniane są na ocenę bardzo dobrą.
 Uczeń może poprawić każdą otrzymaną ocenę w terminie 2 tygodni od jej uzyskania. Sposób poprawy
(pisemny, ustny lub w formie innej pracy zaliczeniowej) ustala nauczyciel. Uczeń może poprawiać
wybraną ocenę co najwyżej dwukrotnie.
 Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) powyżej 4 dni nauki ma prawo być niepytany na pierwszej lekcji.
 Przy ocenianiu brane są pod uwagę możliwości intelektualne ucznia i jego predyspozycje oraz wskazania
Poradni Psychologiczno-pedagogicznej.
 Wszystkie otrzymane przez ucznia w roku szkolnym oceny mają jednakową wagę
 Uczeń z dysfunkcjami określonymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczą otrzymuje o ¼ mniej
zadań do rozwiązania podczas klasówek i 1/3 czasu więcej dla wypowiedziach ustnych oraz kartkówek
oraz indywidualne dostosowanie form pracy i celów zadań zgodnie z wytycznymi opinii/orzeczenia.
6. Informacja zwrotna:
 nauczyciel informuje ucznia i rodzica o wymaganiach, kryteriach oceniania i postępach w nauce;
 nauczyciel pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju i daje mu wskazówki do pracy;
 nauczyciel motywuje ucznia do dalszej pracy poprzez komunikaty o postępach, wybór odpowiednich
zadań do wykonania, uwzględnianie jego predyspozycji i umiejętności skupiania uwagi;
 nauczyciel dostarcza rodzicom informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
7. Poziomy wymagań:
Konieczny (dopuszczający) – wiadomości i umiejętności bardzo łatwe do opanowania, całkowicie
niezbędne (ale niewystarczające) w dalszej nauce, konieczne do zrozumienia najprostszych praktycznych
praw i zasad, algorytmy rozwiązania łatwych zadań;
Podstawowy (dostateczny) - wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, całkowicie
niezbędne w dalszej nauce, najpewniejsze i najważniejsze w matematyce, bezpośrednio użyteczne w życiu
pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej;
Rozszerzony (dobry) - wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne do opanowania, przydatne, ale nie
niezbędne w dalszej nauce, w pewnym stopniu hipotetyczne, bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym
i ewentualnej pracy zawodowej;
Dopełniający (bardzo dobry) - wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, twórcze naukowo,
wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki szkolnej, z dala od bezpośredniej
użyteczności w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej, zdobyte również w oparciu o treści
wykraczające poza program nauczania;
Wykraczający (celujący) - wiadomości i umiejętności wykraczające poza program gimnazjum, niezbędne
w samodzielnej pracy badawczej na lekcjach i poza nimi, łączące wiedzę z różnych dziedzin nauki; udział
w konkursach i osiąganie wymiernych efektów.
8. Ocenianie wiedzy, umiejętności i pracy ucznia:
a) Według progów procentowych:
„1”=> poniżej 30%;
„2”=> 30% - 49%;
„3”=> 50% - 69%;
„4”=> 70% - 89%;
„5”=> 90% - 100%;
„6”=> powyżej 100%;
b) Według taksonomii celów kształcenia:
„2” – znajomość podstawowych określeń, definicji i twierdzeń, metod i algorytmów; proste kojarzenie
faktów; przerysowanie lub odzwierciedlenie ich w swojej pracy; bardzo niesystematyczne rozwiązywanie
prac domowych; bierne uczestnictwo w zajęciach; minimalna praca z podręcznikiem pod kierunkiem
nauczyciela; więcej niż 7 zgłoszonych nieprzygotowań;
„3” – znajomość i rozumienie definicji i twierdzeń, metod i algorytmów; własne interpretowanie prostych
faktów, rysunków; zapisywanie ich w nowej formie; stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach według
poznanych wzorów; niewielka aktywność na lekcji; rozwiązanie ponad połowy prac domowych; praca
z podręcznikiem przy niewielkiej pomocy nauczyciela; nie więcej niż 7 zgłoszonych nieprzygotowań;
„4” – znajomość, rozumienie i zastosowanie poznanych definicji, twierdzeń, zasad, teorii i pomysłów
w nowych, praktycznych sytuacjach; rozwiązywanie problemów matematycznych przy niewielkiej pomocy
nauczyciela; rozwiązywanie większości prac domowych; samodzielna praca z podręcznikiem; częsta
aktywność na zajęciach; nie więcej niż 4 zgłoszone nieprzygotowania;
„5” - znajomość, rozumienie i samodzielne stosowanie poznanych wiadomości w sytuacjach
problemowych; opanowanie umiejętności formułowania problemów; dokonywanie analizy i syntezy nowych
treści; samodzielne ustalanie planu działania; tworzenie nowych, oryginalnych teorii i twierdzeń;
rozwiązywanie wszystkich prac domowych; samodzielna praca z podręcznikiem i innymi źródłami; łączenie
wiedzy matematycznej z innymi dziedzinami nauki; stała aktywność na lekcjach; nie więcej niż 2 zgłoszone
nieprzygotowania;
„6” – spełnione wymagania na ocenę „5”; samodzielne rozwiązywanie problemów wykraczających poza
program danej klasy; duża samodzielność w pracy badawczej na lekcjach i poza nimi; branie udziału
w konkursach i osiąganie wymiernych efektów (co najmniej na poziomie miejskim); płynne stosowanie wiedzy
z różnych dziedzin nauki do rozwiązywania problemów matematycznych.
9. Ocenianie półroczne/roczne:
 ocenę półroczną/roczną stanowi średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych przez ucznia ocen
w półroczu/roku z jednakową wagą;
 o ocenie niedostatecznej uczeń i rodzic powiadamiany jest na miesiąc przed wystawieniem oceny;
 propozycje ocen pozytywnych podawane są uczniom na 2 tygodnie przed klasyfikacją.
10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygane będą w oparciu o zapisy w Statucie Gimnazjum nr 1
w Zgierzu o Systemie Oceniania Wewnętrznego.