Regulamin Konkursu „OtO KOt”

Transkrypt

Regulamin Konkursu „OtO KOt”
Regulamin Konkursu „OtO KOt”
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizator: Teatr Małego Widza
1.2. Konkurs: „OtO KOt” organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. Zasady konkursu.
2.1. Temat: Najbardziej kreatywny pomysł na przedstawienie KOTA.
2.2. Konkurs adresowany jest do:
 PRZEDSZKOLI - w konkursie uczestniczyć może cała grupa przedszkolna, oceniana będzie
wspólna praca dzieci (liczy się przede wszystkim zabawa podczas wspólnych twórczych
działań całej grupy).
2.3. Nagrody:
 warsztaty muzyczne dla grup przedszkolnych poprowadzone przez Teatr Małego Widza w
indywidualnie umówionym przez przedszkole terminie
2.4. Forma prac: prace mogą być wykonane w dowolny sposób, dowolną techniką - rysunek
kredkami, farbami, wyklejanka, mozaika, kolaż, konstrukcja, działanie, instalacja - liczy się pomysł!
Najlepiej niestandardowy  Uruchomcie wyobraźnię!
2.5. Terminy: konkurs rozpoczyna się 01 lutego 2014 r. i trwa do 28 lutego 2014 r. (włącznie).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi
komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.teatrmalegowidza.pl oraz na profilu
TMW na fb http://www.facebook.com/teatrmalegowidza . Wyniki konkursu będą opublikowane do
dnia 07 marca 2014r.
2.6. Zgłaszanie prac: prace na konkurs można zgłaszać do dnia 28 lutego 2014 r. w formie zdjęć
przesłanych na adres mailowy: [email protected] (format pliku:.jpg, maksymalnie 5
zdjęć!!!). W tytule maila należy wpisać „Konkurs OtO KOt”, w treści maila należy podać nazwę
Przedszkola, nr grupy, dane adresowe oraz kontakt telefoniczny i mailowy do opiekuna grupy, który
zgłasza pracę.
2.7. Zgłoszenie pracy do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego
regulaminu.
2.8. Zasady oceny i wyboru zwycięzców: oceny prac dokona 3 osobowe jury w składzie:
 Agnieszka Czekierda (dyrektor naczelna i artystyczna Teatru Małego Widza)
 Dominika Lenart (graficzka, „serce i rozum” Teatru Małego Widza)
 Izabela Jędrulak-Mocur (twórca i edukator; prowadzi warsztaty twórcze i zajęcia plastyczne;
tworzy, wytwarza, przetwarza; zajmuje się recycling artem)
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
2.9. Deklaracje: Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba
nadsyłająca pracę:
- wyraża zgodę na zamieszczenie pracy na profilu fb Organizatora konkursu oraz jej publikowanie
również dla celów reklamowych Konkursu, Organizatora oraz osób współpracujących oraz przyjmuje
na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
organizatorom Konkursu
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu i osób
współpracujących nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocji
Konkursu oraz samego Organizatora Konkursu.
3. Postanowienia końcowe
3.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły
wyższej.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu.
3.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.