encyklopedia ryk

Transkrypt

encyklopedia ryk
1
ENCYKLOPEDIA RYK
Redaktor naczelny – Tomasz Niemirowski
Korekta tekstu – Krystyna Czajka
Korekta merytoryczna – Zbigniew Lipski
Redakcja tekstu – Tomasz Niemirowski
Pomoc w przepisywaniu tekstów – Mateusz Bernaciak, Marta Królik, Katarzyna Kurek, Marta
Miłosz, Katarzyna Wojewoda
Autorzy: Henryka Bany, Tomasz Bany, Ewa Bełdyga – Jagiełło, Andrzej Białecki, Anna
Bieńczak, Jolanta Bieńczak, Anna Bieńczyk, Ryszard Bieńczyk, Danuta Błachnio, Konrad
Błachnio, Teresa Boman, Mirosława Brasławska – Haque, Waldemar Bryzek, Roman Burza,
Witold Chadaj, Alicja Chołuj, Andrzej Cieśla, Andrzej Bronisław Cieśla, Aneta Cieśla, Elżbieta
Cieśla, Anna Cieślicka – Strugarek, Hanna Cieślik, Krystyna Czajka, Wanda Czaplicka, Bożena
Czech, Ryszard Czech, Ewa Domarecka, Krystyna Duber, Abram Josek Eksterman, Alicja
Eminowicz, Adam W. Faluszczak, Kazimiera Filiks, Aleksandra Filipek, Marta Filipek, Michał
Gawryołek, Marian Gazda, Janusz Gągała, Janina Gąska, Aleksandra Głodek, Jan Głodek,
Krzysztof Głodek, Joanna Gołyńska, Paweł Grabski, Jadwiga Gregorczyk, Bogdan Grudniak,
Czesława Grudniak, Krystyna Grudniak, Marian Grudniak, Józefa Hołownia, Krzysztof Jagiełło,
Halina Jakubaszek, LidiaIwona Jaroń, Dariusz Jaśkiewicz, Krzysztof Jawoszek, Stanisława
Jawoszek, Grażyna Jeżewska, Jan Jeżewski, Anna Jędrys, Mariola Juszczak, Henryka Kamieńska,
Wiesława Kamola, Jan Kara, Tomasz Kaszak, Anna Kawka, Izabela Kępka, Jolanta Kępka, Zofia
Kieliszek, Łucja Kisiel, Sławomir Kisiel, Renata Kmieciak, Anna Kołodziejek, Urszula Kostyra,
Monika Kosycarz, Danuta Kowalczyk, Jan Kowalczyk, Krzysztof Kowalik, Maciej Królikiewicz,
Renata Królikiewicz, Grażyna Kruk, Alicja Kuchnio, Zygmunt Kultys, Ryszard Kurek, Barbara
Kwiatkowska, Zbigniew Lipski, Maria Lesisz, Barbara Łabędzka, Regina Łabędzka, Leokadia
Łagowska, Roman Łagowski, Jadwiga Łukasiak, Małgorzata Łuszkiewicz, Halina Machut,
Edward Majek, Irena Majek, Andrzej Maśkiewicz, Marek Michalik, Jadwiga Miłosz, Jan Miłosz,
Krzysztof Miłosz, Stanisław Miłosz, Zbigniew Miłosz, Henryk Moniszko, Anna Niemirowska, Ida
Niemirowska, Grzegorz Niemirowski, Tomasz Niemirowski, Helena Nowaczyk, Tadeusz
Nowaczyk, Natalja Olejnicka, Czesława Oździńska, Małgorzata Pataj, Joanna Pawlonka, Ewa
Piątek, Grzegorz Piątek, Krzysztof Piątek, Justyna Pielacha, Krystian Pielacha, Franciszek
Pietrasiak, Aleksandra Pilipiec, Dariusz Piwoński, Tadeusz Polak, Bogumiła Porowska, Danuta
Prokop, Marian Prządka, Sabina Prządka, Tadeusz Prządka, Marian Rapacewicz, Józef Rodak,
Katarzyna Rodzoś, Jan Rogala, Beata Sałek, Karolina Sapiela, Czesław Sęk, Teresa
Siemierzewicz, Jan Sieńko, Maria Sieńko, Aniela Siewiora, Jan Skalski, Jolanta Stachyra, Janina
Stańczak, Anna Stolarczyk, Ewa Strzemska, Piotr Grzegorz Sulej, Mieczysław Szczepaniak,
Mariola Szewczyk, Henryka Traczyk, Tadeusz Traczyk, Agnieszka Walasek, Zofia Warowna,
Henryka Warowna, Bogdan Wiśniewski, Hanna Witek, Bożena Wojdat, Iwona Wnuk, Marzena
Zając, Ryszard Zamojski, Kazimierz Ziemann, Danuta Zydlewska  Rusa, Anna Żaczek,
Kazimierz Żaczek.
2
„Wiele na polskiej ziemi zmieniło się i zmienia. Mijają stulecia, a Polska rośnie wśród
kolei losów, jak ten wielki dziejowy dąb ze swych korzeni. To jest wielkie dziedzictwo, z którym
idziemy w przyszłość (…). Pragnę was zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości,
pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą
bogatą tradycję młodemu pokoleniu.”
/Jan Paweł II, Sopot, 5 czerwca 1999/
SPIS TREŚCI
Wstęp
Człowiek, który nie zna własnej historii, kultury i własnego rodowodu nie zna samego
siebie. A kto nie zna siebie, ten też nie może żyć pełnią swojego życia. Skoro nie wie, skąd
przyszedł, skąd się wziął i co go stanowi, nie może też wiedzieć, dokąd zmierza. Jeśli więc chce
znaleźć odpowiedź na pytanie: „kim jestem?”, musi poznać to wszystko, co decyduje o kształcie
jego życia, a zwłaszcza swoją ojczyznę. Oprócz „wielkiej ojczyzny”, obejmującej terytorium
zamieszkane przez członków własnego narodu, a w szerszym sensie - cały świat, istnieją też „małe
ojczyzny” każdego z nas, obejmujące rodzinne strony. Dla nas „małą ojczyzną”, w której przyszło
nam żyć, są właśnie Ryki. Nie jest to miasto szczególnie znaczące na mapie Polski. Nie posiadamy
słynnych zabytków, burzliwej historii, uroczych krajobrazów czy bardzo znanych przodków,
którymi moglibyśmy się pochwalić przed innymi miastami. A jednak rodziców kocha się nie
dlatego, że są sławni, piękni, czy wybitni, tylko po prostu dlatego, że są rodzicami. A także za to
wszystko, co im zawdzięczamy, nawet jeśli czasem popełniają błędy. Tak samo jest z naszym
miastem i ludźmi, którzy w nim mieszkają. Chociaż nie wszystko się nam w nich podoba, to
jednak jest to nasza ojczyzna. Jej zawdzięczamy to, kim jesteśmy. W pewnym sensie stanowi nas
to wszystko, co nazywamy: „swoim”, a więc też: mój dom, moje miasto, moja rodzina, moja ulica,
moi sąsiedzi, itd... To wszystko nas tworzy i kształtuje, wpływa na nasz sposób myślenia,
oceniania i postępowania. Uświadomienie sobie tych uwarunkowań pozwala na odnalezienie i
zrozumienie samych siebie, a przez to zachowanie swej tożsamości. Wskazuje też na to Jan Paweł
II w cytowanym powyżej tekście.
Żyjemy zatem w świecie stworzonym przez naszych przodków i przygotowujemy go dla
następnych pokoleń. Podstawową rolę odgrywa tu kultura, zarówno materialna, jak i duchowa, w
której się wychowujemy i którą też sami tworzymy swoimi dokonaniami. „Encyklopedia Ryk” ma
właśnie dać świadectwo kulturze wytworzonej przez mieszkańców Ryk, a przez to ułatwić
korzystanie z niej oraz przyczynić się do jej rozwoju. A zatem powstała ona z potrzeby utrwalenia
i przekazania spuścizny kulturowej obecnym i przyszłym mieszkańcom Ryk. Przedstawia ona
bowiem nie tylko historię, ale i obszerną panoramę miasta na początku XXI wieku. Jest hołdem
złożonym tym, którzy byli przed nami i darem dla tych, którzy przyjdą po nas. Jest dziełem
właściwie wszystkich mieszkańców Ryk, gdyż każdy miał możliwość dołączenia własnych
materiałów (zwłaszcza danych o sobie i swojej rodzinie), a przez to przyczynienia się do
wzbogacenia jej zawartości. Informacje zawarte w Encyklopedii pochodziły bowiem z dwóch
źródeł. Po pierwsze: wybrano najważniejsze informacje z wydawnictw (zwłaszcza Zbigniewa
Lipskiego) już opublikowanych; po drugie: rozprowadzono wśród mieszkańców Ryk ankiety
dotyczące danych osobowych, a także wiadomości o przedsiębiorstwach, zakładach pracy,
3
stowarzyszeniach itp. działających w Rykach. Wypełnione przez nich kwestionariusze zostały
wykorzystane w Encyklopedii. Dziękujemy wszystkim, którzy zebrali potrzebne informacje, a
zwłaszcza autorom już wydanych publikacji. W dużej mierze „Encyklopedia” jest wyborem i
układem treści zaczerpniętych z tych dzieł. Chodziło jednak o to, aby wszystkie najważniejsze
informacje o Rykach i ich mieszkańcach zebrać i uporządkować w jednym tomie, a przez to
ułatwić Czytelnikowi poznanie i rozumienie naszego miasta, a poprzez to także samego siebie.
Niech więc ta Encyklopedia służy jak najlepiej każdemu, kto będzie z niej korzystał.
Fecimus, quod potuimus, faciant meliora potentes (zrobiliśmy to, co mogliśmy, niech
zrobią lepiej ci, którzy mogą).
1. WYKAZ SKRÓTÓW
abp, abpa – arcybiskup, arcybiskupa
AK  Armia Krajowa
AKat  Akcja Katolicka
AKDS – Archiwum Kurii Diecezjalnej Siedleckiej
AKL – Akta Konsystorza Lubelskiego
AKMwL – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Lublinie
AM  Akademia Medyczna
AMIABiMK – Archiwum Mikrofilmów Instytut Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
ap. – apostoła
APR – Archiwum Parafii Ryki
APwRds – Akta Parafii w Rykach dekanatu stężyckiego
AR  Akademia Rolnicza
AWF  Akademia Wychowania Fizycznego
BCh  Bataliony Chłopskie
BDK  Bank Depozytowo  Kredytowy
BKZ  Brązowy Krzyż Zasługi
BPH  Bank Przemysłowo  Handlowy
BS  Bank Spółdzielczy
c.  córka
CEZAS  Centrala Zaopatrzenia Szkół
d.  dom, domu
dek. – dekanat, dekanatu
DSM – Dziewczęca Służba Maryjna
fen. – fenigów
FJN  Front Jedności Narodu
gm.  gmina
GKW  Gminna Komisja Wyborcza
GRN  Gromadzka Rada Narodowa
GS „SCh”  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
JW  Jednostka Wojskowa
4
k. – karta
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KEN  Komisja Edukacji Narodowej
KGW  Koło Gospodyń Wiejskich
KKOOP  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
KOP – Korpus Ochrony Pogranicza
kop. – kopiejek
KPP  Komenda Powiatowa Policji
KPRB  Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo  Budowlane
KRN  Krajowa Rada Narodowa
KSM  Katolickie Stowarzyszenie Mlodzieży
KUL  Katolicki Uniwersytet Lubelski
l. – latach
LK  Liga Kobiet
LKat – Liga Katolicka
LO  Liceum Ogólnokształcące
LOK  Liga Obrony Kraju
LOPP  Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
LP  Liceum Pedagogiczne
mar. – marek
MEN  Ministerstwo Edukacji Narodowej
MGCK  Miejsko  Gminne Centrum Kultury
MHD – Miejski Handel Detaliczny
mkf – mikrofilm
MPGKiM  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
MM  Małe Mazowsze (miesięcznik wydawany w Rykach)
MO – Milicja Obywatelska
MR  Miesięcznik Rycki
MRN  Miejska Rada Narodowa
NBP  Narodowy Bank Polski
NKWD  Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
NM  Nasz Miesięcznik (miesięcznik wydawany w Rykach)
NOT  Naczelna Organizacja Techniczna
NSZZ  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
NZOZ  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ob.  obecnie
ODN  Oddział Doskonalenia Nauczycieli
ODR  Ośrodek Doradztwa Rolniczego
OSM  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
OSO  Ochotnicza Straż Ogniowa
OSP  Ochotnicza Straż Pożarna
OSS – Okręgowa Spółdzielnia Spożywców
par. – parafia, parafii
PFRON  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PGRyb  Państwowe Gospodarstwo Rybackie
PiS  Prawo i Sprawiedliwość
PKP  Polskie Koleje Państwowe
PKPS  Polski Komitet Pomocy Społecznej
5
PL  Politechnika Lubelska
poł. – połowy
POW  Polska Organizacja Wojskowa
powst. – powstało, powstał
p.p. – pułk piechoty
PPHU  Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo  Usługowe
PPKS  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
PPR  Polska Partia Robotnicza
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PPRN  Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
prac.  pracuje, pracował(a), pracownik
PRD  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
PRDI  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  Inżynieryjnych
PRL  Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRN  Powiatowa Rada Narodowa
prob. – proboszcz
pr. mag. – praca magisterska
PRON  Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PRS  Prawicowy Ruch Samorządowy
PSB  Polski Słownik Biograficzny
PSL  Polskie Stronnictwo Ludowe
PSP  Publiczna Szkoła Powszechna
PSSE  Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna
PŚSzZ  Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PW  Politechnika Warszawska
p.w. – pod wezwaniem
PZDL – Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych
PZERiI  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
PZGS  Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni.
PZKR  Powiatowy Związek Kółek Rolniczych
PZPR  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
rb. – rubli
RPPS  Robotnicza Partia Polskich Socjalistów
RUP – Rejonowy Urząd Pracy
RZSW  Rejonowy Związek Spółek Wodnych
s.  syn
SASiP  Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli
SGGW  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
SGH  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
SGO  Samodzielna Grupa Operacyjna
SKKT – Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne
SKO – Szkolna Kasa Oszczędności
SKR  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
SKS – Szkolne Koło Sportowe
SKZ  Srebrny Krzyż Zasługi
SLD  Sojusz Lewicy Demokratycznej
SMP – Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
6
SN  Seminarium Nauczycielskie
SP  Szkoła Podstawowa
SPow  Szkoła Powszechna
SpJ  spółka jawna
społ.  społeczne
SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
STW  Spółdzielnia Transportu Wiejskiego
SUR  Spółdzielnia Usług Rolniczych
TB  Technikum Budowlane
THRiN  Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Sobieszynie
TKKŚ – Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej
TM  Technikum Mechaniczne
TON  Tajna Organizacja Nauczycielska
TPD  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPPR  Towarzystwo Przyjaźni Polsko  Radzieckiej
TPR  Towarzystwo Przyjaciół Ryk
TUR  Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych
TVP – Telewizja Polska
TWP  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
UB  Urząd Bezpieczeństwa
UKSW  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
UM  Urząd Miasta; Urząd Miejski
UMCS  Uniwersytet Marii Curie  Skłodowskiej
UW  Uniwersytet Warszawski
ur.  urodzony(a)
wł.  właściwie
WiN  Wolność i Niepodległość
WODR  Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
WOSL  Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza
WPHW  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
WSBW – Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego
WSP  Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WSR  Wyższa Szkoła Rolnicza
WSUPiZ  Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania
WZInż.  Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie
WZL  Wojskowe Zakłady Lotnicze
zaint.  zainteresowania
zał.  założony(a)
zam.  zamieszkały(a)
ZHP  Związek Harcerstwa Polskiego
ZK – Związek Katolicki
ZKZ  Złoty Krzyż Zasługi
zm.  zmarł(a)
ZMP  Związek Młodzieży Polskiej
ZMW  Związek Młodzieży Wiejskiej
ZNP  Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZPLK  Zarząd Powiatowy Ligi Kobiet
7
ZPOW  Zakład Przetwórstwa Owocowo  Warzywnego
ZP  Zarząd Powiatowy
ZSO  Zespół Szkół Ogólnokształcących
ZSP  Zawodowa Straż Pożarna
ZSRR – Związek Socjalistyczych Republik Radzieckich
ZSzZ  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ZSZ  Zespół Szkół Zawodowych
ZW  Zarząd Wojewódzki
Zw. Zaw.  Związek Zawodowy
ZWZ  Związek Walki Zbrojnej
2. WYKAZ ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH
Dokumentacja techniczna – Dokumentacja techniczna badań położenia gruntowego do projektu
technicznego warunków gruntowo – wodnych pod kościołem przy ulicy Warszawskiej w
Rykach, APR; Księga Wizytacji Kanonicznych, APR, sygn. 4.
Liber Beneficiorum – Liber Retaxationum Beneficiorum ex commisione Rnd ebro Pris ac Domini
Petri Thomicki deisavatia episcopi Cracoviensis Regni Poloniae Cancellay Awtovitate Synodi
Provincialis Łacinensis. Ad cognestendum Verum Walorem proventum, omnium Ecclesiastico
cum Beneficiorum, In Diaecesis Cracoviensis consistentium Anno Domini 1529 conscriptus,
(mkf), AMIABiMK, sygn. 1551.
Opis Generalny Szpitalów - Opis Generalny Szpitalów w Ziemi Stężyckiej znajdujących się z
Tablic Plebańskich do Komisyi Porządkowej Cywilno Woyskowey teyże Ziemi poddanych
wyciągnięty, y podług wzoru y listu obwieszczanego JW y Sejmowych Marbatkow do
odesłania dnia Piątego Miesiąca Marca Roku Pańskiego Tysięcznego Siedemsetnego
Dziewięćdziesiątego Pierwszego ułożony, [w:] Fundusze szpitalów ziemi Lubelskiej i powiatu
urzędowskiego. Opis Szpitalów Ziemi Stężyckiej. AKMwL, sygn. 60 A IV.
Wizytacja 1 – Compendium actorum exterioris visitationis ecclesiarum districtus Radomiensis, ad
visitationem decani Kielcensis partinentium, in tres decanatus divisas: Radomiense,
Zwolinensem et Stężycensem, per R. D. Christophorum Kazimirski, Haec visitatio incepta est
ultima Augusti in Anno 1598 et continuata ad diem 18 mensis septembris anni eusdem
inclisive, (mkf), AMIABiMK, sygn. 3275.
Wizytacja 2 – Acta visitationum ecteriorum decanatus Radomiensis, tres decanatus rurales in se
continentis, nempe: Radom, Zwoleń, Stężyca in s. D. 1617, (mkf), AMIABiMK, sygn. 3267.
Wizytacja 3 – Acta visitationis decanatus Leloviensis, officialatus Vislicensis, nec non decanatum
Zwolinensis, Stężycensis, ecclesiae SS. Trinitatis et xendochii Kieleiis et visitatio interna et
externa decanatus Bodzantinensis anno Domini 1711 sub episcopatu R. D. Casimiri a Łubna
Łubieński, episcopi Cracoviensis et ducis Severiae peractarum, (mkf), AMIABiMK, sygn. 3290.
Wizytacja 4 – Visitatio decanatum Radomiensis et Zwolenensis et Stężycensis per R. D. Mathiam
Flaszyński S. Th. D. prothonotarium apostolicum, cathedralis camenensis archidiaconum,
Collegiatae Opatoviensis decanum, in Kańczuga praepositum anno Domini 1721 expeditae,
(mkf), AMIABiMK, sygn. 3293.
Wizytacja 5 – Status ecclesiarum ac illarum rectorum sub dekanatu Ecclesiae Collegiatae
Kielcensis, alias in tribus decanatibus Radomiensis, Zwolenensis et Stężycensis consistentium,
8
per visitatorem generalem ex commissione Cel. Principis R. D. Joannis Alexandri in Lipie
Lipski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae lustratus et deline atus anno Domini 1736, (mkf),
AMIABiMK, sygn. 3296.
Wizytacja 6 – Acta visitationis ex mandato et speciali commosione Celsisi Principis R. D. Comitis
in Załuskie Andreae Załuski, episcopi Cracoviensis, ducis Severiae in duobus decanatibus
Zwolinensis et Stężycensis anno domini 1748 expeditae, per R. D. Michaelem Herbowski,
canonicum Kielcensem, praepostum Małogostensem, specialiter deputatum commissarium,
conscripta et eidem vigilantissimi Pastori dedicata, (mkf), AMIABiMK, sygn. 3316.
Wizytacja 7 – Akta wizyty pod rządem Diecezją Jaśnie Oświeconego Kajetana Ignacego Sołyka
Biskupa Krakowskiego Xiązecja Siewierskiego Dekanatow Stezyckiego Łukowskiego
Parczowskiego Przez W. JMC Xiędza Jacka Kochanskiego Kanonika Sandomierskiego,
Plebana Trojeckiego w Roku 1781 odprawioney wypisane, AKMwL, AKL, sygn. Rep. 60, A
104.
Wizytacja 8 – Actus Visitationis Decanatus Stężycensis Per Illustrissimum Vincentium a Gołąbki
Jezierski Canonicum Cathedralem Hetmensem Propositum Collegiate et Officialem generalem
Lublinensem ab Illustrissimo Excellentissimo Domino Adalberto Leszczyc de Skaraszewski
Episcopo Hetmensi et Lublinensi Oretinum Aquile albe et S. Stanislai Equitero delgatum
Visitatorum peracta 1798 Anno, AKMwL, AKL, sygn. Rep. 60, A 181.
Wizytacja 9 – Visitatio Generalis Ecclesi Parochialis Rycensis per Illustrissimum
Excellentissimum Reverendissimum Dominum Adalbertum Leszczyc de Skarszewski, Die 10
Mensi Juni Anno 1802, sygn. 46, APR.
Wizytacja 10 – Visitatio Ecclesiarum Decanatus Stężycensis Peracta 1808 anno, AKMwL, AKL,
sygn. Rep. 60, A 197.
Wizytacja 11 – Visitatio Generalis Ecclesia Parochialis Rycensis per Illustrissimum ac
Reverendissimum Dominum Theodorum Majewski Ecclesiarum Cathedralis Podlachiensis
Praelatum Scholasticum Collegiata Cruswicensis Custodem Stężycensis Prepositum Dioecesis
Podlachiensis Delegatum Visitatorem Generalem Die 2 Mensis Septembris 1836 Anno
Peracta, AKDS, sygn. Dział II, Lit. W, Nr porz. 13.
Wizytacja 12 – Visitationum Generalium Excelentissimum Dominum Benjamin Petrum Paulum
Szamański Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopum Dioecesis Podlachien sis peracturum
1860, AKDS, Dział II, Lit. W, Nr porz. 12.
Wizytacja 13 – Wizytacja kanoniczna Biskupa Henryka Przeździeckiego w parafii Ryki w dniach
13 – 15 czerwca 1936 r., w: Księga Wizytacji Kanonicznych, sygn. 4.
Wizytacja 14 – Protokół z wizytacji kanonicznej parafii p. w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach
przeprowadzonej przez Biskupa Alojzego Orszulika Sufragana Siedleckiego, czyli Podlaskiego
w dniach 19 – 18 czerwca 1990 r., w: Księga Wizytacji Kanonicznych, APR, sygn. 4.
Wizytacja 15 – Liber visitationis ecclesiarum In civitates ac dioecesi cracoviensi existentium …
Philippi Padniewski episcopi Cracoviensis 1570, (mkf), AMIABiMK sygn. M – 054.
OBJAŚNIENIA
 Odsyłacz oznacza, iż dana osoba, zespół, instytucja, budynek itp. posiada osobne hasło
w Encyklopedii. Nie dotyczy to nazw ukończonych szkół, miejsc pracy ani przynależności do
różnych organizacji osób wymienionych w biogramach.
Wszystkie dane podane są według stanu na dzień 1 października 2004, o ile nie zaznaczono
inaczej.
9
Jeżeli w „Encyklopedii” są zamieszczane biogramy obojga małżonków, to daty ślubu oraz
dzieci wymieniane są przy mężu.
Określenia w tekście, np. „lata 70te” dotyczą XX wieku.
3. KALENDARIUM
Dawne dzieje Ryk nie są do końca odkryte. Do tej pory nie wiadomo, kto był pierwszym
właścicielem osady. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z pierwszej połowy XV w.,
kiedy to Ryki – wieś królewska wchodziła w skład starostwa radomskiego, a później stężyckiego.
1424  Pierwszy raz nazwa „Ryki” występuje w oficjalnym dokumencie państwowym.
19.02.1424 w Jedlni król Władysław Jagiełło nadał Marciszowi z Zalesic 30 włók dąbrowy
należącej do wsi Ryki.
1442 – pierwsza wzmianka o parafii Ryki w dokumencie kościelnym
1470 – pierwsza wizytacja parafialna odbyta w parafii Ryki. Wg niej istniał wówczas
drewniany kościół p.w. św. Jakuba Ap. Będący fundacji królewskiej.
1500  Podczas najazdu Tatarzy zniszczyli świątynię.
ok. poł. XVI w. - Ryki to wieś królewska położona w ziemi stężyckiej, w starostwie
radomskim i w województwie sandomierskim
1529  Pierwszy wykaz płaconej dziesięciny. Dziesięcinę płacono plebanowi pól
dworskich Zalesia i Ryk. Oprócz tego płacono także należność z młyna. Ogólny dochód roczny
plebana ryckiego wynosił 23,5 marki, z czego na dziesięciny przypadało 19,5.
1564 - Według lustracji woj. sandomierskiego w Villa Ryki mieszkało ok. 130 osób
dorosłych (77 kmieci, 10 zagrodników, 24 karczmarzy, karbarz, włodarz, urzędnik, pasterz,
pastuch do świń, 13 chałupników bez ziemi, zdun, 2 młynarzy, 3 panny); licząc też dzieci - we wsi
jest ok. 500 osób. Osada ma powierzchnię 38 łanów, folwark, 2 czynne młyny na rzece Zalesiance
i 1 na stawie Bogusze.
Do 1568  Ryki należały do starostwa radomskiego, a po jego rozpadnięciu się weszły w
skład starostwa stężyckiego.
1575  W Rykach zatrzymują się posłowie udający się z Krakowa do Wielkiego Księstwa
Litewskiego.
1585  Ryki zostają ustanowione starostwem niegrodowym
1587  Dobra Ryk zostały przekazane dożywotnio Mikołajowi Zebrzydowskiemu.
1598 – Pierwsza wizytacja opisująca uposażenie parafii ryckiej. 13 poddanych osadzonych
na gruntach plebańskich.
Wieki: XVI – XVIII – Parafia w Rykach miała co najmniej 4 budynki kościelne. Kościół
był drewniany, wybudowany w połowie XVII wieku przez plebana Piotra Ciecierskiego.
do 1607 - Ryki były siedzibą starostwa niegrodowego.
1620 - Starostą ryckim zostaje hrabia na Wiśniczu i Jarosławiu, koniuszy koronny
Aleksander Michał Lubomirski oraz jego małżonka Helena Tekla z Ossolińskich.
I poł. XVII w. - Ryki to wieś królewska stanowiąca siedzibę tenuty (dożywotniej
dzierżawy królewszczyzny) w woj. sandomierskim.
I poł. XVII w.  Starostą ryckim zostaje kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński. W
tym też wieku Ryki stają się siedzibą starostwa niegrodowego. Po śmierci J. Ossolińskiego (1650)
wdowa po nim, Izabella z Daniłłowiczów odstąpiła te dobra swojemu zięciowi Aleksandrowi
Michałowi Lubomirskiemu i córce Helenie Tekli Lubomirskiej.
1653 - Budowa nowego (drewnianego) kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła (100 łokci
długości i 26 okien). Parafia skupiała wokół siebie kilkanaście wsi, świadczyło to o wysokiej
randze miejscowości. Kościół przyjmuje formę bazyliki, obok której znajduje się dzwonnica,
szpital i cmentarz.
10
1660 - Dzierżawcą ryckim zostaje Daniel Wieteski z Modliborzyc.
Wiek XVIII – Pleban rycki pobierał dwa rodzaje dziesięciny: snopową i pieniężną. W
skład uposażenia duchowieństwa parafialnego wchodziły budynki mieszkalne dla plebana i
wikariusza oraz budynki gospodarcze.
1712  Według wizytacji biskupiej kościół, drewniana zakrystia, kostnica i szpital, kryte
gontowymi dachami, wymagały natychmiastowego remontu. Z powodu złego stanu dachu
zniszczone zostały obrazy, ołtarze, chór i sprzęty.
1718 – Budynek kościelny uległ zniszczeniu, wywrócony „siłą wiatru”. Po zniszczeniu
kościoła Mszę św. odprawiano w kaplicy św. Leonarda.
1721 – Wizytacja opisująca kościół jako dzieło sztuki snycerskiej: podwójna kondygnacja,
25 dużych okien i wyróżniający się wewnętrzny wystrój.
1736 – Wizytacja generalna opisuje nowy drewniany kościół pokryty dachówką. Na dachu
umieszczono kopułę z zawieszoną w środku sygnaturką. Budynek posiadał 11 okien i duże drzwi
wejściowe od wschodu oraz małe drzwi, przez które wychodziło się na cmentarz. Budowę zaczął
pleban Władysław Zaleski, a ukończył A. Trembiński.
02.06.1743 (02.07.1744?)  Pożar strawił kościół i większą część osady. W ciągu 14 lat
powstaje murowana świątynia pod wezwaniem św. Jakuba z fundacji ówczesnego proboszcza,
księdza Aleksandra Trembińskiego (rozebrana w 1940).
1748 – Rozpoczęcie budowy kościoła.
1757 – Dzięki staraniom i funduszom ówczesnego proboszcza ryckiego Aleksandra
Trembińskiego ukończono budowę nowej świątyni, tym razem – murowanej.
od 1759 do 1761 – Starostwo ryckie należało do Stanisława Ciołka Poniatowskiego –
ojca króla, wojewody mazowieckiego, kasztelana krakowskiego. St. Poniatowski na stale związał
się z Rykami po śmierci żony – Konstancji z Czartoryskich.
1759 – Rozpoczęcie inwestycji budowlanych wokół ośrodka dworskiego. Układ
przestrzenny Ryk z rynkiem, jak i występujący podział pracy: rolnicy i rzemieślnicy, nawiązywał
w swym charakterze do miasta i dlatego Ryki mogły pełnić rolę miasta. Ustanowienie Ryk
starostwem niegrodowym, wskazuje na status miejski, a nie wiejski tej miejscowości. Jednak
prawdopodobne jest, że nigdy nie uregulowano tego aktem lokacyjnym.
1761-1765 – Kolejni dzierżawcy Ryk: Kazimierz Ciołek Poniatowski, Andrzej Ciołek
Poniatowski.
1765  W inwentarzu określono pałac jako „nowowymurowany pod dachówką”
1765-1775 – Starostwo ryckie przejął w dzierżawę Kazimierz Karaś, kasztelan wiski i
Izabela z Hubińskich.
1775 – W tekstach źródłowych, przy sporządzaniu inwentarza, Ryki określano jako
miasteczko.
04.10.1776 - 1783 – Starostą ryckim był Kajetan Karaś s. Kazimierza.
1778 (?) – Starostą ryckim został poseł na Sejm Czteroletni, starosta rycki – Marcin
Ledóchowski.
1781 – Opis nowego kościoła po wizytacji: Świątynia murowana, dach pokryty białą
blachą. Na dachu umieszczono kopułę z sygnaturką.
1787-1789 – Dzierżawcami starostwa byli Onufry Kicki, przyjaciel Stanisława Augusta,
poseł na Sejm Czteroletni, szambelan Stanisława Augusta, podkomorzy nadworny królewski,
marszałek Trybunału Koronnego, koniuszy wielki koronny i Józefa z Szydłowskich Kicka.
1789 – Wojciech Święcicki, chorąży radomski, został kolejnym dzierżawcą
1791  W czasie działalności KEN istnieje w Rykach szkoła parafialna, w której uczy
się 14 dzieci.
Do 1793 – Ryki przynależały do ziemi stężyckiej, woj. sandomierskie.
11
1793  Podjęto uchwałę o przeniesieniu ze Stężycy do Ryk sądów ziemskiego i
grodzkiego, działających tam od 1563. Rok później władze Stężycy składają protest na ręce króla
St. Augusta Poniatowskiego.
Od 23.11.1793 – Siedziba władz ziemi stężyckiej w woj. lubelskim.
1795  Ryki znalazły się w zaborze austriackim.
Od 07.1796 – Ryki weszły w skład cyrkułu łukowskiego z siedzibą władz w Radzyniu w
tzw. Galicji Zachodniej
1796 – W Rykach spaliła się m. in. karczma, browar, wozownia, stajnia oraz oba młyny.
Do XVIII w. Ryki wchodzą w skład woj. sandomierskiego. W poł. XVIII w. dzierżawcą
Ryk jest wojewoda mazowiecki i kasztelan krakowski Stanisław Poniatowski (1676  1762) –
ojciec ostatniego króla Polski. On buduje murowany pałac, oficynę, stajnię i wozownię.
Prawdopodobnie dzięki jego staraniom osada otrzymała prawa miejskie. W tym czasie starostwo
ryckie obejmuje 3 klucze: rycki, brusowski, babicki i liczy ponad 20 wsi. St. Poniatowski umarł 30
sierpnia 1762 i został pochowany w miejscowym kościele pod dużym ołtarzem. Przez kilka lat
starostą ryckim jest ojciec księcia Józefa – Andrzej Poniatowski.
Od 1809 Ryki należą do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 przez cały wiek Ryki są w
Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim.
1801 – Po zlikwidowaniu cyrkułu łukowskiego, Ryki znalazły się w cyrkule mińskim z
siedzibą władz w Wiązownej.
1802 – Dokument fundacyjny i erekcyjny parafii. Poprzednie dokumenty uległy
zniszczeniu podczas najazdu Tatarów.
Od 1804 – W związku z przyłączeniem cyrkułu mińskiego do siedleckiego i podziałem
cyrkułów na okręgi, Ryki znalazły się w cyrkule siedleckim i okręgu garwolińskim.
1809-1810 – Ziemie Galicji Zachodniej wcielono do Księstwa Warszawskiego, a z ziem
Lubelszczyzny utworzono dwa departamenty: lubelski i siedlecki. Ryki znalazły się w
departamencie siedleckim i powiecie żelechowskim.
Od 1815  Ryki należały do Królestwa Polskiego; do obwodu łukowskiego i powiatu
żelechowskiego z siedzibą władz w Łukowie.
1818 – W ośrodku dworskim wystawiono nową karczmę i wozownię.
1819 – Pożar zniszczył zabudowania wokół rynku wraz z bożnicą i karczmą.
1820 – Wybudowano nową karczmę.
1822 – Folwark został zrujnowany przez wichurę.
1826  Od tego roku w Rykach są Dobra Ziemskie Narodowe Ryki.
1829 – Remont dworu wraz z ogrodzeniem.
1830 – 1831  W okresie powstania listopadowego w Rykach przez pewien czas
stacjonował sztab wojsk rosyjskich z generałem Iwanem Dybiczem na czele. W okolicy doszło do
potyczek, panowała zaraza, na cholerę zmarło 264 mieszkańców.
1834 – Ogółem w Rykach znajdowało się 137 budynków, w tym zabudowania dworskie
obejmujące: pałac, oficyny, folwark, browar, gorzelnię, austerię (karczma) oraz młyny, kościół,
plebania, piętrowa bożnica, zabudowania żydowskie oraz włościan rządowych.
1834  Budowa drogi bitej Warszawa  Lublin. Na prośbę Wiktorii Rojewskiej droga
ominęła budowle dworskie i dzisiejszy park.
Do 1836 – Ryki są własnością Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego.
1836-1854 – Dziedzicem Ryk był hr. Jan Jezierski, który Dobra Ryki nabył od Skarbu
Publicznego Królestwa Polskiego. Hrabia Jezierski wykorzystując naturalne zbiorniki wód
stojących w obrębie dóbr, mających 500 morgów powierzchni, założył gospodarstwo rybne (31
stawów hodowlanych, 4 młyny i tartak).
1837-1842 – Ryki znajdowały się w guberni podlaskiej, powiecie łukowskim i okręgu
żelechowskim (zmiany w nazewnictwie bez zmian obszaru istniejących jednostek).
12
od 1842 – Szczególny rozkwit gospodarczy. Ryki stały się zapleczem handlowogospodarczym dla wojsk stacjonujących w twierdzy iwanogrodzkiej.
1842  Powstała samodzielna gmina żydowska.
od 1844 – Ryki należały do guberni lubelskiej.
II poł. XIX w.  Powstały: browar i gorzelnia, przerabiające rocznie 14 tys. korcy
ziemniaków. Wzrasta liczba mieszkańców Ryk, w 1862 mieszka ich 1179, w tym 597 Żydów.
1854 – Dobra Ryki nabył hrabia Waldemar Jezierski.
1857 – Kolejni właściciele Ryk: Maria Aleksander Jan Paweł hr. Jezierski s. Waldemara,
Waldemar Jan Józef Maria Karol Aleksy hr. Jezierski s. Waldemara, Jan Waldemar Aleksander
Adolf hr. Jezierski s. Marii Aleksandra Jana Pawła. Spadkobiercy Jana Jezierskiego
kontynuowali rozpoczęte przez niego tradycje gospodarki rybnej.
Od 1860 – Królestwo Polskie zostało podzielone na 8 województw. Ryki należały do
obwodu łukowskiego i powiatu żelechowskiego w woj. podlaskim z siedzibą władz w Łukowie.
1861  W czasie wystąpień chłopskich w Rykach dwukrotnie dochodzi do kilkudniowego
buntu w kwietniu i w czerwcu. Biorą w nich udział mieszkańcy 60 zagród.
02.12.1863  Podczas powstania styczniowego dochodzi pod Rykami do potyczki z
wojskami rosyjskimi. Za namawianie chłopów do udziału w powstaniu, proboszcz rycki, ks.
Antoni Ołaj został aresztowany i zesłany na przymusowe osiedlenie na Syberii.
Wiek XIX  Ożywienie gospodarcze następuje z chwilą zbudowania drogi bitej z
Warszawy przez Ryki do Lublina (1835) oraz drogi żelaznej z Warszawy do Lublina przez Dęblin
(1877) i z Dęblina do Łukowa (1878)
1886 – Ryki stanowiły gminę wiejską, w powiecie garwolińskim, guberni siedleckiej.
1897 – Ryki liczyły 1600 mieszkańców.
23.09.1900 – Uchwała o budowie nowego kościoła.
05.06.1901 – Zatwierdzenie uchwały przez Urząd Gubernialny Siedlecki.
10.11.1901  Poświęcenie cmentarza przy ul. Królewskiej.
1901  W Rykach powstała Szkoła Powszechna. Pracowali w niej bardzo aktywni
działacze oświatowi, delegaci na Zjazdy Krajowe (Jan Kołodziejek, Marian Osiński, Władysław
Petrykiewicz, Kazimierz Marzysz).
1905  W czasie rewolucji na tereny ryckie dotarła działalność bojowa Michała Sekuły i
Piotra Matery, którzy po usunięciu z Ryk władz carskich, ogłosili nawet lokalną republikę. Na
wieść o zbliżającym się oddziale wojska z twierdzy iwanogrodzkiej (dęblińskiej) uciekli do
Warszawy.
1905  Tworzy się Polska Macierz Szkolna.
29.09.1905  Część dóbr Ryki nabył Włościański Bank Ziemski.
12.11.1905  Manifestacja patriotyczna, w której wzięło udział ok. 700 osób. Uformowano
pochód z czerwoną i białą flagą, który przeszedł przez miasto.
1906 – Dobra ryckie zostały nabyte w drodze publicznej licytacji od rodziny hr. Jezierskich
przez Martę Franciszkę Józefę Agnieszkę Marchwicką, z d. Łabędzka, żonę Zdzisława
Marchwickiego.
1908  Powstają: Kasa Spółdzielcza, Stowarzyszenie Spożywców „Przyszłość”,
Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe Jednym z głównych propagatorów założenia
spółdzielni w Rykach jest Piotr Danysz – właściciel niewielkiego majątku w Brusowie. Do
założycieli i pierwszych jej członków należą z Ryk m.in. Franciszek Kowalski, ks. Jan
Rozwadowski, Władysław Skalski, Władysław Jarmoła, Stanisław Ostałowski, Józef Królik.
Jesień 1908 – Budowa fundamentów kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela. Projekt
świątyni opracował architekt z Warszawy – Józef Pius Dziekoński.
04.07.1909 – Biskup Franciszek Jaczewski z Lublina poświęcił fundamenty i gotowy cokół
kościoła.
13
1908-1914 – Wzniesiono kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela. Inicjatorem budowy był
ks. Jan Rozwadowski proboszcz w l. 1897 – 1924. Równocześnie wystawiono przy kościele
plebanię. Do 1915 w Rykach czynne były dwa kościoły.
1910 – Wieś Ryki liczyła 2259 mieszkańców.
1911 – Rozpoczęła działalność Ochotnicza Straż Pożarna.
1911 – Założono nowy cmentarz przy ul. Królewskiej. Po 1912 w Rykach były czynne
trzy cmentarze.
1912 – Ryki weszły w skład guberni lubelskiej w powiecie garwolińskim.
1913 – Część dóbr ryckich w drodze kupna nabyła Marta Ludwika Franciszka Józefa
Agnieszka Marchwicka, żona Zdzisława.
04.10.1914 – Proboszcz Jan Rozwadowski poświęcił kościół i przeprowadził
nabożeństwa parafialne ze starego kościoła.
1915-16 – Ryki znalazły się w niemieckiej strefie okupacyjnej, w składzie Generalnego
Gubernatorstwa Warszawskiego.
I wojna światowa (1914-18) - wojska austriackie częściowo zniszczyły Ryki, a w
szczególności Ryki Królewskie, które spłonęły. Powstały tajne organizacje o charakterze
wojskowym. Przed klęską państw centralnych, rycka grupa POW przyczyniła się do rozbrajania
okupanta. Najczynniejsi członkowie POW w Rykach to: M. Miłosz, S. Malinowski, P. Błachnio,
S. i M. Wojtaś. Ćwiczenia i zbiórki organizacji odbywały się potajemnie w miejscowej szkole.
11.11.1918 zginęli w Rykach od kul niemieckich peowiacy: blacharz Józef Kierzkowski i rolnik
Antoni Żaczek. Działania wojenne powodują poważne trudności gospodarcze.
1918  Po odzyskaniu niepodległości miejscowość należy do woj. lubelskiego, powiatu
garwolińskiego.
1919  W gminie Ryki chłopi odmówili dostawy kontyngentu zbożowego, dlatego też
władze dokonały rekwizycji pod osłoną wojska.
1922 – Część dóbr ryckich nabyły rodziny żydowskie i czworo dzieci Marty Marchwickiej:
-Zdzisław Franciszek Salezy Marchwicki s. Zdzisława,
-Helena Maria Zdzisława z Marchwickich c. Zdzisława zamężna Samejko,
-Marcin Antoni Zdzisław Marchwicki s. Zdzisława,
-Sabina Maria Irena Zdzisława c. Zdzisława, później zamężna Komierowska.
09.07.1922 – Pożar. W ciągu dwóch godzin spłonęło ok. 200 domów północnej części
miasta i Ryk Królewskich.
14.04.1925  Największy z trzech pożarów w okresie międzywojennym (pierwszy w
1918), spowodowany przez dwóch chłopców. Ogień pochłonął 130 nieruchomości w okolicach
rynku liczących 247 budynków (przeważnie drewnianych), w tym około 200 sklepów. Prawie 400
rodzin pozostało bez dachu nad głową. Od czasu pożaru w Rykach dominuje budownictwo
murowane.
1925 – Odbudowa Ryk wg „Projektu regulacji wsi handlowej Ryki w pow. garwolińskim,
woj. lubelskim” opracowanego przez Spółdzielnię Architektoniczną Prac. Zakładu Architektury
Polskiej i architekta Adama Kuncewicza.
1926 – Rozpoczęła działalność Spółdzielnia Mleczarska.
1929  Ryki otrzymały z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
jedną z dziesięciu bibliotek gminnych. Pierwszym bibliotekarzem powołanym przez Zarząd
Gminy był Edmund Doliński. Księgozbiór liczył ok. 900 tomów. Spłonął w 1939 podczas
bombardowania Ryk, liczył wtedy 1300 tomów.
1934 – Kościół p.w. św. Jakuba został zaliczony do zabytków kultury, rozebrany w 1940.
1937  Budowa Domu Strażaka na gruncie podarowanym przez Zdzisława Franciszka
Marchwickiego.
1939 – Ryki liczyły ok. 4500 mieszkańców, w tym 3000 Żydów.
14
1939-44 – Generalne Gubernatorstwo składało się z czterech dystryktów. Ryki należały do
dystryktu lubelskiego.
II wojna światowa – 10 i 12 września 1939 Ryki płonęły wskutek bombardowania.
Zniszczeniu uległo 139 domów, było ok. 500 zabitych i rannych, głównie Żydów. Od początku
wojny działała partyzantka, najpierw: BCH i ZWZ. Dowodził Bolesław Warowny z ZMW RP
„Wici” jednocześnie prezes Spółdzielni Spożywców. W kwietniu 1943 B. Warowny został
delegatem Rządu Podziemnego na powiat garwoliński. Na terenach miasta najaktywniej działają:
Bolesław Zaręba ”Bijak”, Aleksander Rusa „Żywień” z Chrustnego i Zofia Piątkówna
„Przyszłość” z Zalesia. BCh objęły swoją komendą poprzez Komendy Rejonów, placówki i
oddział specjalny „Boruty” Zygmunta Golańskiego, dużą część ludności wiejskiej. Działał też
Ludowy Związek Kobiet, którym kieruje Zofia Piątkówna. Związek Walki Zbrojnej
przekształcony 14.02.1942 w AK organizuje się niezależnie od BCH. Organizuje je podporucznik
WP mieszkaniec Zalesia – Marian Bernaciak ps. ”Dymek”, następnie „Orlik”. Po
rozszyfrowaniu jego działalności przez gestapo, uciekł i stworzył oddział partyzancki – kryptonim
„OP 15/1 – AK Wilków”. Liczebność jego wahała się od 60 do 230 osób. W 1944 Ryki były
dwukrotnie bombardowane przez Niemców. W wyniku działań wojennych liczba mieszkańców
spadła z 4500 do niespełna 1500. Niemcy wymordowali w Sobiborze i Treblince ok. 3000
mieszkańców Ryk pochodzenia żydowskiego. 26.07.1944 wyzwala osadę Armia Czerwona: 2
Armia Pancerna 1 Frontu Białoruskiego; tego samego dnia ludność wita oddział AK Mariana
Bernaciaka, który ruszył na pomoc Warszawie.
1944  Ks. Władysław Frelek zorganizował Liceum Ogólnokształcące, obecnie imienia
Marii Skłodowskiej-Curie.
1944-56 – Ryki znajdowały się w powiecie garwolińskim, woj. warszawskim.
1946 – Ryki liczyły 3866 mieszkańców.
10.1947  Powstała Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, zorganizowana przez
Władysława Korżyka, obecnie Zespół Szkół Zawodowych im. Wł. Korżyka.
15.02.1948 – W kościele poświęcono nowe organy wykonane przez firmę Wacława
Biernackiego z Krakowa.
1951  Rozpoczęcie budowy osiedla Świerczewskiego.
01.01.1956  Ryki stają się siedzibą powiatu, utworzonego z części powiatu
garwolińskiego. Powstały powiatowe Związki, Komendy, Przedsiębiorstwa i Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej. Powiat liczył 776,1 km2 obszaru, w którym użytki rolne stanowią 38
318 ha. Liczba ludności wynosi 62 966 osób (stan z dn. 31.12.1954). W Rykach i w Dęblinie
mieszka 16 817 osób, a w 17 gromadach obejmujących 141 wsi (w tym 133 sołectwa) 46 149
osób.
17.11.1956  Ryki uzyskały prawa miejskie na podst. rozporządzenia Rady Ministrów /Dz.
U. nr 52/, które weszło w życie 01.01.1957.
1956 – Na terenach dawnego ogrodu Marchwickich rozpoczęto budowę nowego osiedla
wraz z gmachem szkoły podstawowej i liceum. W tym czasie Ryki liczyły 4726 mieszkańców.
20.01.1957 – Władysław Surmacki został posłem na Sejm PRL II kadencji (do 1961).
07.12.1958 – oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej.
1960  Powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa. Oddano do użytku Szpital Powiatowy.
1963 – Oddano nowy budynek Powiatowej Rady Narodowej, obecnie Urzędu Miasta.
Założono Zespół Szkół Zawodowych, obecnie im. Leona Wyczółkowskiego.
1972 – 1976 – Stanisława Anna Pawelec, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Dąbi
Starej była posłem na Sejm PRL VI kadencji.
1973 – Pierwszym naczelnikiem miasta została Aleksandra Czerska.
1975 – Naczelnikiem miasta i gminy Ryki został Tadeusz Nowaczyk
01.06.1975 – Uruchomiono Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortex”.
15
05.11.1978  Utworzone zostało Towarzystwo Przyjaciół Ryk, które m.in. zainicjowało
wyposażenie miasta w herb (18.07.1979).
1980 – Naczelnikiem Miasta Ryki został Mieczysław Szczepaniak z Ryk.
1983  Powstała Orkiestra Dęta OSP w Rykach (utrzymana po dzień dzisiejszy).
1985 – 1989 – Posłem na Sejm PRL IX kadencji był Ryszard Celiński z Ryk
1986  Oddano do użytku dworzec PKS.
1987 – 1990 – Naczelnikiem Miasta i Gminy Ryki był Marian Prządka.
1990 – 1993 – Pierwszym burmistrzem Ryk był Jerzy Marcinkowski.
1991  Odsłonięto i poświęcono pomnik „Konstytucji 3 Maja”.
1993  Odsłonięto pomnik „Pamięć poległych i pomordowanych żołnierzy AK-WiN”.
1993 – 1994 - Burmistrzem miasta i gminy Ryki był Ryszard Bieńczyk.
1994 – Burmistrzem miasta Ryki został Stanisław Miłosz.
1996  Miasto Ryki ma powierzchnię 27,4 km2, liczy10844 mieszkańców. Istnieje 539
zakładów osób fizycznych i spółek. 3079 mieszkańców to abonenci radia, 2774 – TV, 2456 jest
posiadaczami telefonów, 8800 korzysta z wodociągów, 7500 z kanalizacji, 4300 - z gazu. W
przedszkolach jest 353 dzieci, w SP liczy się 1463 uczniów, w szkołach średnich – 2517
młodzieży. Ogółem uczy 249 nauczycieli. Powiększa się księgozbiór bibliotek publicznych
(41500), z którego korzysta 3310 czytelników. Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje 43
budynkami, ogrzewanymi z trzech kotłowni węglowych. Osiedle Słowackiego liczy 27 bloków
o pow. 31673 m2, Osiedle 22 Lipca  16 bloków o pow. 20497m2. Na osiedlu spółdzielczym
pobudowano 154 garaże, zainstalowano sieć kablową TV-sat. Taka sieć istnieje również na
Osiedlu XXX-lecia PRL.
01.09.1997 – oddanie do użytku nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2, do której
uczęszczało 721 uczniów.
1997  W czerwcu rozpoczyna się rozbudowa miejscowego szpitala. Przebudowana jest
jezdnia trasy szybkiego ruchu Warszawa  Lublin.
09.05.1997  Otwarto Wyższą Szkołę Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.
1998 – Burmistrzem miasta Ryki został ponownie Stanisław Miłosz.
1998  Powstanie Roków Sądowych. Decyzja rządu o powstaniu powiatu ryckiego.
Wybory do Rady Miejskiej i Powiatowej. Zakończenie działalności Urzędu Rejonowego.
1999  Początek działalności ryckiego Starostwa Powiatowego. Pierwszym starostą ryckim
został Tadeusz Prządka. Powołanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Ukonstytuowanie
Rad Osiedli. I powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego. Koniec działalności Roków
Sądowych.
2000  Powstanie w Rykach Zamiejscowego Wydziału Cywilno  Karnego Sądu
Powiatowego w Puławach. Nadanie imienia, wręczenie sztandaru i odsłonięcie pomnika Jana
Pawła II w ZSO nr 2.
2001  Tadeusz Polański (PSL) i Jerzy Szymański (SLD) zostali posłami do Sejmu.
Wręczenie sztandaru OSP. Oddanie do użytku sali gimnastycznej w ZSO nr 2.
2002  Ustanowienie przez Radę Powiatu herbu powiatu ryckiego. Wybory do Rady
Miasta i Powiatu Ryckiego.
2002 – Burmistrzem Ryk został Jerzy Gąska.
2002 – 2004 – Starostą ryckim był Stanisław Jagiełło.
2003 – Starostą powiatu ryckiego został Leszek Filipek.
2005 – Posłem na Sejm RP V kadencji został Jarosław Żaczek.
2006 – Burmistrzem Ryk ponownie został Jerzy Gąska.
2006 – Starostą powiatu ryckiego zostal ponownie wybrany Leszek Filipek.
2006 – Radnym sejmiku wojewódzkiego zostal wybrany Grzegorz Kapusta.
2007 – Jarosław Żaczek został ponownie posłem na SejmVI kadencji.
16
2007 - Radnym sejmiku wojewódzkiego zostal Marek Michalik.
[opracowała Bożena Wojdat, wg: Z. Lipski, Ryki. Początek eposu; Z. Lipski, Sięganie do korzeni;
Z. Lipski, Kalendarium wydarzeń w historii Ryk, MM 12/2005; A. Łuczyński, Ryki informator;
Ryki,
plan
miasta,
Wydawnictwo
Pod
Aniołem;
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/katalog_lubelskie_ryki.html, uzupełniły: Barbara
Kwiatkowska i Hanna Witek]
4. TEKST ENCYKLOPEDII
„Adoracja Chrystusa na Krzyżu”, obraz namalowany w l. 1908-15 i podarowany przez
malarza-artystę Leona →Wyczółkowskiego ryckiej par. Umieszczony w głównym ołtarzu
→kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w złoconej ramie z drewna lipowego. W górnej części
po bokach ramy znajdują się dwie płaskorzeźby uskrzydlonych główek aniołków. Obraz
malowany farbą olejną na płótnie, w stylu nowoczesnym, o wymiarach 434×306 cm. Na
pierwszym planie, w centrum obrazu – krucyfiks. Ciało Chrystusa przedstawione jako rzeźba o
plastycznie modelowanym torsie, szczupłych rękach i nogach, z mocno napiętymi mięśniami.
Wokół głowy falujące promienie. Perizonium mocno, drobno sfałdowane, z rozwiązanym zwisem
z lewej strony. Postać zawieszona prosto bez zwisu, nogi przybite jednym gwoździem. Ponad
postacią tabliczka z napisem „INRI”. W tle obrazu postacie klęczące, adorujące krucyfiks,
przedstawiające królów i królowe polskie, dostojników Kościoła w Polsce oraz autoportret samego
malarza z prawej strony. Z lewej przedstawieni są: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Władysław
Jagiełło, bł. Królowa Jadwiga. Z prawej strony: św. Wojciech, św. Stanisław bp. Za postaciami na
dalszym planie znajduje się widok Krakowa, z lewej strony kościół Mariacki, z prawej mury
miasta i Wawel. W tle górnej połowy obrazu niebo z pasmami obłoków. W dolnej części na
pierwszym planie łąka z kwiatów. Krucyfiks przedstawiony jest plastycznie, a tło malowane
płasko. Obraz bogaty kolorystycznie, krzyż brązowo-czarny z cieniami o odcieniu ciemnoniebieskim. Ciało Chrystusa mocno skontrastowane, popielato–cielisto-zielonkawe. Niebo w kilku
odcieniach koloru niebieskiego. [Krystian Pielacha, wg: Katalog zabytków, APR]
Akcja Katolicka przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach, zał. 07.05.1997 z
inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Burzca i ks. Roberta Wegiery. Od 01.12.1998 prezesem
jest Joanna Gołyńska. Celem AKat jest pogłębianie życia religijnego wg programu
formacyjnego otrzymanego z Siedlec, pomoc w służbie ubogim oraz nowa ewangelizacja. Od
1999 asystentem AKat w Rykach był ks. Marek Śliwa. Stowarzyszenie bierze udział w
spotkaniach formacyjnych, uroczystościach kościelnych i państwowych. Co roku w święto Trzech
Króli organizowane jest spotkanie opłatkowe. Historia: 30.03.1998 - rejestracja oddziału w
Siedlcach, 29.05.1999  przyrzeczenie złożone przez członków oddziału, 10.06.1999 - organizacja
wyjazdu do Siedlec na spotkanie z Ojcem Świętym, 26.09.2000 - poświęcenie sztandaru,
14.06.2003 - obchody 5 lat istnienia i działalności AKat w Rykach, 17 - 19.08.2002 - wyjazd na
spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II do Krakowa. W stowarzyszeniu działa 11 członków.
[Joanna Gołyńska]
Albertus, ks., pierwszy znany prob. par. Ryki. Wymienia go księga „Liber Retaxationum
Beneficiorum” (z łac. „Księga beneficjów kościelnych”) bpa krakowskiego P. Tomickiego z 1529.
17
Pleban Albertus płacił wówczas biskupowi od 12 włościan plebańskich, młyna i z kolędy.
[Krystian Pielacha, wg: Liber Beneficiorum, s. 555, nr 278]
Ambona przyfilarowa, znajduje się w ®kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela.
Wykonana przez Franciszka Adamka pomiędzy 1927 a 1932. Ustawiona przy drugim filarze od
prezbiterium po lewej stronie, wykonana w stylu gotyckim, przerobiona po części ze starej, z
drewna rzeźbionego i politurowanego, o wysokość ok. 6 m. Posiada kosz sześcioboczny ze
schodami i pełną balustradą. Korpus ozdobiony płaskorzeźbioną nałożoną dekoracją w postaci
arkad wspartych na półkolumienkach, zamkniętych łukiem, wypełnionych symetrycznym
ornamentem utworzonym z liści akantu i symboli ewangelistów. Baldachim w kształcie
nadwieszonej kopułki, ujętej szczycikami z łukami oraz pinaklami, zwieńczonej ażurową
wieżyczką wspartą na pinaklach i utworzoną z kwiatów. [Krystian Pielacha, wg: Katalog
zabytków, APR]
Antoszczak Władysław, ppor., nauczyciel SPow nr 1 w Rykach; członek AK (pseud.
„Szary”), zastępca Mariana Bernaciaka „Orlika” od marca do czerwca 1944. W bitwie
27.06.1944 podczas powrotu z rekwizycji bydła w majątku Podzamcze k. Maciejowic został
ranny, później jako por. w oddziale pełnił funkcję dowódcy II plutonu. Członek Zarządu ZNP w
l. 193839. Zastrzelony przez milicjantów 02.11.1946 w Żurawcu k. Woli Gułowskiej podczas
powrotu do domu w Urszulinie, gdzie zamieszkiwała żona z dzieckiem. [Anna Żaczek, wg kroniki
Szkoły Powszechnej nr 1 w Rykach oraz: Sulej M., Marian Bernaciak „Orlik”]
Bacutil, wytwórnia pasz, zbudowana w 1962. Zakład produkował rocznie ok. 24 tys. ton
koncentratów i mieszanek paszowych dla zwierząt, zatrudniał 66 pracowników. Sprzedany w 1994
spółce „ESPEGE” z Warszawy i praktycznie zlikwidowany. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski,
MR 13/2000, s. 10]
Baduchowski Piotr, prowadził w Rykach biuro pisania podań w l. 60 i 70-tych. [Tomasz
Niemirowski]
Banaś Kazimierz ur. 22.03.1931 we wsi Borek, gm. Gniewoszów w dawnym pow.
Kozienice, zm. w 1992, s. Jana i Ewy z d. Szczepaniak. Ukończył SP w Borku, LO w Siennie woj.
kieleckie, AM w Lublinie  Wydział Lekarski. Drugi stopień specjalizacji uzyskany 08.04.1967.
Lekarz medycyny, chirurg. Pracę rozpoczął w lecznictwie otwartym w Wydziale Zdrowia w
Łukowie, jako wolontariusz na Oddziale Chirurgicznym, dodatkowo prowadził punkt
krwiodawstwa przy szpitalu. Od 1957 do 1966 jako asystent i w l. 196670 jako starszy asystent
na Oddziale Chirurgicznym. W l. 197072 praca na stanowisku ordynatora Szpitala Miejskiego w
Łukowie. Działalność dydaktyczna na terenie szpitala i w Liceum Medycznym w Łukowie. Od
15.04.1972 ordynator Oddziału Chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Rykach do 14.02.1992.
Otrzymał liczne wyróżnienia państwowe i resortowe, m.in. KKOOP. Żona: Jadwiga, z d.
Jędruszczak, absolwentka AM w Gdańsku (lekarz medycyny, specjalność: pediatria), ślub
18.07.1964. Dzieci: Marta  1965, Grażyna  1970. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 2/1995]
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Rykach  następca prawny
Oddziałów NBP i BDK SA (Stary Rynek 39), zał. 01.02.1956. Kolejni dyrektorzy: Janina Lasek 
pełnomocnik, kierownik Filii (195676); Andrzej Buczyński  dyrektor Oddziału (19762002);
Marcin Śmigielski  dyrektor Oddziału (200203); Marcin Śmigielski  dyrektor Oddziału ds.
Bankowości Detalicznej i Anna Wróbel  dyrektor Oddziału ds. Bankowości Indywidualnej (od
2004). Placówka Pełnomocnika NBP podlegała do końca 1975 Oddziałowi NBP w Garwolinie, a
18
następnie jako filia Oddziałowi NBP w Puławach. 02.11.1976 nastąpiło utworzenie Oddziału NBP
podległego Oddziałowi Wojewódzkiemu NBP w Lublinie, kierowanemu przez Włodzimierza
Kosackiego, późniejszego prezesa BDK SA W wyniku wydzielenia z NBP banków komercyjnych
od 01.02.1989 Oddział znalazł się w strukturach nowopowstałego BDK w Lublinie. We wrześniu
1996 po konsolidacji lubelskiego BDK SA, szczecińskiego Pomorskiego Banku Kredytowego SA
oraz łódzkiego Powszechnego Banku Gospodarczego SA, Oddział wszedł w skład grupy bankowej
Pekao SA, która po sprywatyzowaniu w 1998 od 01.01.1999 funkcjonuje jako Bank Pekao SA
Oddział prowadzi działalność na rynku usług bankowych zarówno dla klientów
indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, organizacji społecznych. Oferta
bankowa obejmuje obsługę rachunków oszczędnościowo  rozliczeniowych, bieżących, lokat
terminowych, rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych krajowych i zagranicznych, wydawanie
kart płatniczych i kredytowych oraz udzielanie pożyczek i kredytów, gwarancji i poręczeń.
Zatrudnia 19 osób. [Jolanta Stachyra, zob. też. Z. Lipski, MR 1/2002, s. 29]
Bank Przemysłowo – Handlowy Spółka Akcyjna (BPH SA) – Oddział w Rykach
(Rynek Stary 37, dawna bożnica), zał. 05.05.1992. Prowadzony przez Mariana Prządkę (19922000), Mariana Szewczyka (2000-01), Andrzeja Gleja (2002-03) oraz od 2003 przez Mariolę
Szewczyk. BPH SA działający w ramach Grupy HVB/BA-CA powstał w 2001 w wyniku
połączenia Banku Przemysłowo-Handlowego SA (BPH) z Powszechnym Bankiem Kredytowym
SA (PBK) - banków wydzielonych w 1989 ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Placówka w
Rykach powstała w 1992 jako filia Pierwszego Komercyjnego Banku SA w Lublinie (PKB)
przekształcona w 1996 w strukturę Oddziału. W wyniku przejęcia w 1999 PKB SA przez
Powszechny Bank Kredytowy Oddział w Rykach wszedł do struktur tegoż Banku. Jako
Powszechny Bank Kredytowy SA, placówka w Rykach funkcjonowała 2 lata. Następnie w wyniku
fuzji PBK i BPH w 2001, powstała placówka - Oddział Banku BPH SA, wiodącego polskiego
banku, stanowiącego ważny element grupy HVB, drugi co do wielkości bank w Niemczech i
czołowa grupa bankowa w Europie. Bank świadczy usługi finansowe na rynku bankowości
detalicznej i korporacyjnej oraz na rynku pieniężnym i kapitałowym. Oddział w Rykach Banku
BPH zajął pierwsze miejsce za jakość obsługi klienta w rankingu Banku BPH. Ponadto Bank BPH
SA otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, najważniejsze z nich to: pierwsze miejsce w kategorii
Bank Partner Przedsiębiorstw - 2005; drugie miejsce w kategorii Bank Przyjazny Klientom - 2005;
nagroda dla najlepszego Banku w Polsce za ogólne wyniki osiągnięte w 2004, nagroda
uhonorowana przez brytyjski magazyn finansowy "The Banker". Bank zatrudniał 11 osób.
[Mariola Szewczyk]
Bank Spółdzielczy (Warszawska 23), zał. kwiecień 1908. Kolejno zarządzali nim: Julian
Skorupko (192448), Józef Ostrzyżek (194868), Stefan Urbański (196871), Tadeusz Warowny
(197181), Jerzy Głowienka (198188), od 1988 Tadeusz Polak. Powstał jako Towarzystwo
Pożyczkowo-Oszczędnościowe, głównym organizatorem był Piotr Danysz – właściciel majątku
w Brusowie. Po zatwierdzeniu Statusu Stowarzyszenia Pożyczkowo-Oszczędnościowego przez
urząd gubernatora i Sąd Okręgowy w Siedlcach zwołano ogólne zebranie założycieli i nowych
członków, które uchwaliło wysokość udziałów na 25 rubli i dokonało wyboru Rady Nadzorczej i
Zarządu. Teren działania obejmował gminę Ryki; górna granica udzielanego kredytu wynosiła 300
rubli oprocentowanych na 6%, zaś oprocentowanie wkładów rocznych – 4%.
W 1922 spłonął budynek spółdzielni. W 1924 dokonano reorganizacji spółdzielczości
wiejskiej i utworzono Zjednoczenie Związku Spółdzielni Rolniczych w Warszawie. W tym też
roku Walne Zgromadzenie Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Rykach podejmuje
decyzje o przystąpieniu do Zjednoczenia i zmienia nazwę na Kasę Spółdzielczą. II wojna
światowa nie przerywa działalności Kasy, a jedynie ją ogranicza. Podczas okupacji nosi nazwę:
Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa im. Stefczyka. Lata powojenne 1945-48 są latami
19
niemalże zaprzestania działalności Kasy. Szybki rozwój Spółdzielni i świadczonych przez nią
usług datuje się od 28.02.1948, kiedy to Gminna Rada Narodowa uruchomiła Kasę PożyczkowoOszczędnościową. Na mocy dekretu o reformie bankowej z 25.10.1948 zlikwidowane zostały
Kasy Spółdzielcze, Banki Ludowe, a na ich bazie powstały Gminne Kasy Spółdzielcze –
pomocnicze organy banków państwowych.
W wyniku przeprowadzonego w 1955 nowego podziału administracyjnego kraju, w
Rykach został utworzony powiat i placówka NBP; tzw. Pełnomocnik NBP przy tutejszej Kasie,
który był kasowo przez nią obsługiwany. W 1957 po nowelizacji dekretu o reformie bankowej
przywrócono Kasom dawną nazwę Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. W 1970 Walne
Zgromadzenie Przedstawicieli dokonało zmiany nazwy Kasy na BS. Na mocy ustawy z
24.06.1994 o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, BS w
Rykach podjął uchwałę o zrzeszeniu się w Lubelskim Banku Regionalnym SA., obecnym Banku
Polskiej Spółdzielczości SA. Z dniem 30.06.1999 r. nastąpiło połączenie BS w Rykach z BS w
Kłoczewie i BS w Stężycy.
Bank prowadzi działalność rozliczeniową, oszczędnościową, kredytową i kasowoskarbcową. Zajął miejsce w pierwszej dwudziestce rankingu banków spółdzielczych zrzeszonych
w Banku Polskiej Spółdzielczości SA – Oddział Regionalny w Lublinie. Zatrudnia 45 osób.
[Tadeusz Polak]
Bany Henryka, z d. Banaś, ur. 01.07.1962 w Rykach, c. Józefa i Haliny z d. Szymańska.
Zam. Brusów 26. Ukończyła WSP w Kielcach. Nauczycielka, specjalność: zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna. Prac.: SP Białki Dolne, PSP Oszczywilk, od 1997 jako dyrektor.
Zastępca Komendanta Hufca Ryki., członek Komendy Hufca, członek Zarządu ZNP, kierownik
kolonii i obozów harcerskich. Należy do ZNP, PSL, TPR. Zaint.: przyroda, ekologia, hodowla
kwiatów i krzewów, wycieczki, zwiedzanie ciekawych miejsc, prowadzenie segregacji odpadów,
organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi dla lokalnego społeczeństwa. Organizatorka kolonii i
obozów dla dzieci. Mąż: Marian, ślub 28.04.2001. [Dariusz Jaśkiewicz]
Bany Tomasz, ur. 18.02.1964 w Rykach, s. Jerzego i Haliny z d. Bichta. Zam. ul. Dolna
10. Ukończył SP w Trojanowie, TM w Rykach; studia w SGGW-AR, Wydział Techniki Rolniczej
i Leśnej, studia podyplomowe w zakresie informatyki w PL oraz kurs kwalifikacyjny
z zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej. Dyrektor ZSO nr 1 w Rykach (od
01.09.2003). Zastępca burmistrza Ryk od 2006. Zaint.: informatyka, komputery. Żona: Małgorzata
z d. Miłosz, ślub 03.07.1993. Dzieci: Marcin  1994 i Maciej  1997. [Tomasz Bany]
Bednarski Henryk Jan prof. dr hab. Ur. w 1934 roku w Małkini, żonaty, ma syna.
Ukończył studia na Wydziale Pedagogicznym WSP w Gdańsku (późniejszy Uniwersytet Gdański)
w 1963. Po kilkuletniej pracy w zawodzie nauczycielskim oraz w organizacjach społecznopolitycznych, w 1969 podjął pracę na stanowisku dyrektora biura Bydgoskiego Towarzystwa
Naukowego, a w 1970 jako wykładowca w Wyższej Szkole Nauczycielskiej (obecnie WSP w
Bydgoszczy). W 1973 został powołany na stanowisko docenta i p.o. kierownika Zakładu, a od
1975 - dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Nauk Społecznych WSP w Bydgoszczy. W l.
1978-80 był prorektorem WSP w Bydgoszczy do spraw dydaktyczno-wychowawczych,
dodatkowo prowadząc wykłady i seminaria z zakresu socjologii w Akademii TechnicznoRolniczej w Bydgoszczy. Przez cały okres pracy w Bydgoszczy w l. 1969-89 pełnił też obowiązki
sekretarza generalnego, wiceprezesa i prezesa zarządu w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym.
W 1984 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1995 roku profesora
zwyczajnego. W 1987 został Ministrem Edukacji Narodowej. Od 1993 był etatowym profesorem
Politechniki Radomskiej, pełniąc funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki i Psychologii na
Wydziale Nauczycielskim, a w l. 2001-05 był profesorem i rektorem WSUPiZ w Rykach. Jego
20
zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół szeroko rozumianej pedagogiki społecznej i
socjologii wychowania. Rezultatem prac badawczych prof. dr hab. Henryka Bednarskiego jest
ponad 200 rozpraw naukowych, popularno-naukowych i recenzji naukowych. Jest członkiem kilku
towarzystw naukowych. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany nagrodami rektorskimi i
ministerialnymi. Otrzymał szereg odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych, w tym
Krzyż Komandorski, Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, medal i tytuł
"Zasłużonego Nauczyciela RP" oraz Medal KEN. [Zbigniew Lipski]
Bełdyga Władysław, ur. 06.09.1906 w Chrustnem, zm. 01.06.1987, s. Andrzeja i
Katarzyny z d. Kawka. Ukończył SN im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Prac. w SPow
w Żelechowie i w Rykach. Kierownik SP nr 1 w l. 50. Organizator i dyrygent chóru szkolnego
oraz chóru Klubu Seniora. Żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik Bitwy nad Bzurą, więzień
oficerskich obozów jenieckich w Grossborn – Rederitz, Colditz, Ziegenhein i w Neubrandenburgu.
Odznaczony m.in. KKOOP, ZKZ, Medalem KEN, Medalem za Zasługi dla Lubelszczyzny.
Członek ZNP, ZBoWiD, TPR. Żona: Kazimiera z d. Litwińska. Dzieci: Ewa Barabara – 1950,
Leszek Maciej – 1952. [Ewa Bełdyga - Jagiełło]
Bernaciak Eugeniusz, ur. 19.02.1912 w Zalesiu, zm. w 1987, s. Michała i Marianny, brat
Mariana Bernaciaka. Ukończył Preparandę Nauczycielską w Sieciechowie w 1926, Państwowe
Seminarium Nauczycielskie Męskie w Siennicy k. Mińska Mazowieckiego, Dywizyjny Kurs
Podchorążych Rezerwy w 15 pp. „Wilków” w Dęblinie (16.07.1933), w niewoli w
Neubrandenburgu Wyższy Kurs Nauczycielski i Studium Pedagogiczno – Społeczne. Prac. jako
nauczyciel SPow w Równem k. Tłuszcza, później kier. SPow w Sulejowie (01.09. 1936 - 01.09.
1939), od sierpnia 1945 do stycznia 1946 był nauczycielem na Kursie Dokształcającym
Elektrotechnicznym i Uniwersytecie Powszechnym w Polskim Obozie Cywilnym w Delmenhorst i
Adelheide, od marca 1946 do listopada 1947 uczył w gimnazjum w Piekiełku i w SPow w
Nowodworach k. Warszawy, następnie pełnił funkcję dyrektora liceów w Rykach, Raciążu, Górze
Kalwarii, Konstancinie – Skolimowie (gdzie pracował i mieszkał do śmierci). W okresie II woj.
świat., będąc więzieniem Oflagu, należał do Koła Nauczycielskiego w Oficerskim Ośrodku
Wojskowym w Verden i Delmenhorst, po wyzwoleniu Sandbostel został sekretarzem zawiązanego
tam Komitetu Zwolenników Natychmiastowego Powrotu do Kraju. Żona: Janina z d. Sztetner
(19112002). [Anna Żaczek, wg: M. Sulej. Marian Bernaciak „Orlik”]
Bernaciak Lucjan. Był w konspiracji od 1940 razem z bratem Marianem pseud.
„Orlik”. Do 1942 był łącznikiem i kolporterem prasy poszukiwanym przez gestapo. Ukończył
konspiracyjną podchorążówkę. Od lipca 1944 brał udział w walkach przeciwko oddziałom
NKWD, UB i MO. Aresztowany 8 marca 1946 i skazany na 10 lat więzienia i 4 lata pozbawienia
praw publicznych. Zwolniono go w październiku 1950. Przez wiele lat pracował fizycznie, a
następnie jako kierownik sekcji organizacyjno-prawnej w Warszawskich Zakładach Mięsnych
„Służewiec”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. [Tomasz Niemirowski,
wg: http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=13027953]
Bernaciak Marian, mjr WP i AK, ps. „Dymek”, później „Orlik”, założyciel i dowódca
oddziału partyzanckiego; ur. 06.03.1917 w Zalesiu, zginął tragicznie w 1946, s. Michała i
Marianny z d. Bliźniak. Miał czterech braci (Zygmunta, Wacława – zmarłego jako niemowlę,
Eugeniusza, Lucjana) oraz siostrę Wandę. Ojciec utrzymywał rodzinę z rolnictwa oraz
rymarstwa. Ukończył SPow w Zalesiu, później w Rykach (w 1932) oraz Gimnazjum im. Ks. A. J.
Czartoryskiego w Puławach (w czerwcu 1937). Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych
Rezerwy Artylerii Ciężkiej w Zambrowie. 30.06.1938 został mianowany na st. kaprala
podchorążego. Dalszą służbę odbywał w Chełmie, gdzie 24.09.1938 został mianowany na st.
21
plutonowego podchorążego i zwolniony do rezerwy. Po powrocie do domu podjął pracę urzędnika
kontraktowego w Urzędzie Pocztowym w Sobolewie, gdzie również zamieszkał. 01.09.1939
zmobilizowany w Chełmie, otrzymał st. podporucznika. Ok. 10 września trafił do Włodzimierza
Wołyńskiego, gdzie wziął udział w walkach w Grupie „Włodzimierz” powołanej do obrony przed
Niemcami prawego brzegu Bugu. 17 września sytuację wojsk polskich zmienił najazd wojsk
sowieckich. Do niewoli radzieckiej zostało wziętych wielu żołnierzy polskich, którzy pieszo
podążali w kierunku Talicy, później zostali wywiezieni do Kozielska i Katynia. Niektórzy podczas
tej drogi zginęli z powodu odniesionych ran, głodu i tragicznych warunków. M. Bernaciak uciekł z
transportu wraz z 5 innymi oficerami. Do Zalesia dotarł pod koniec września 1939. W 1944
założył w Rykach przy ul. Szkolnej wraz z bratem Lucjanem oraz żoną brata Eugeniusza - sklep z
książkami i materiałami papierniczymi. Nawiązał kontakt z organizatorami konspiracji
niepodległościowej w Rykach. Sklep służył jako punkt kontaktowy.
W następnym roku zakupił małą drukarnię w Dęblinie przy ul. Warszawskiej, w której
potajemnie drukował podrabiane kennkarty, przepustki, zezwolenia oraz inne druki. W poł. 1943
został szefem Kedywu Podobwodowego „A” (Dęblin – Ryki) w Obwodzie Puławy. Jego zadaniem
było wykonywanie akcji dywersyjnych. Jedną z pierwszych akcji ryckiego Kedywu była
likwidacja granatowego policjanta i niemieckiego szpicla – Dorożyńskiego (maj 1943). Inne akcje
skierowane były przeciwko szczególnie niebezpiecznym funkcjonariuszom niemieckim,
kolaborantom, zwykłym bandytom, osobom rozpijającym miejscową ludność i komunistom. W
tym też czasie z inicjatywy M. Bernaciaka utworzono w Dąbi (w d. Andrzeja Filipka)
konspiracyjną szkołę podoficerską oraz podchorążówkę w Blizocinie i Sobieszynie. Sam
prowadził szkolenie w Dąbi z zakresu topografii. Z sześciu absolwentów kursu (poszukiwanych z
powodu tajnej działalności przez policję) utworzył lotny patrol, który stanowił początek
działalności oddziału partyzanckiego „Orlika”. W tym czasie jego sklep w Rykach oraz drukarnia
w Dęblinie został poddane rewizji, a rodzina została wezwana na przesłuchania. On sam oraz brat
Lucjan uniknął aresztowania. Z powodu zagrożenia ze strony komunistów, Marian dołączył w
sierpniu do oddziału lotnego (zmienia dawny ps. „Dymek” na „Orlik”), a Lucjan wyjeżdża do
Blizocina, gdzie wstępuje do podchorążówki. Do zadań oddziału należała również walka z
bandytami i grupami przestępczymi. W tym czasie tworzyła się również PPR. Oddział „Orlika”
zagrożony był zarówno ze strony Niemców, jak i komunistów, którzy denuncjowali akowców
przed Niemcami.
W lutym 1944 do oddziału „Orlika” dołączył się oddział ppor. rez. Zygmunta Matysiaka
„Sępa” (łącznie oddz. liczył 40 partyzantów). Liczba walczących w oddziałach „Orlika” zmieniała
się i wynosiła w l. 194244 od 6 do ok. 230 ludzi. Struktura organizacyjna oddziału była
wzorowana na organizacji wojska z 1939 (funkcjonowały sekcje, drużyny, plutony, kompanie…).
W oddziale prowadzono kontrole odnośnie właściwego wykorzystania żołdu, odpowiedniego
dbania o broń oraz zachowania higieny osobistej. Służbę sanitarną pełniły sanitariuszki: Danuta
Olędzka „Danusia” z Rososzy i Halina Robakowska „Iskierka” z Wólki Sobieszyńskiej oraz
Teodozja Jazurek „Todzia” z Blizocina; lekarze - Jan Jakubek z Ryk (wysiedleniec z Krotoszyna) i
Julian Ochorowicz z Zalesia. Łącznicy oddziału: Adam Gawryjołek „Wiara” i Władysław Jóźwik
„Zemsta” z Nowin Rososkich oraz od 1946 Helena Przybysz „Helenka” z Bazanowa.. Od sierpnia
1943 do lipca 1944 oddział przeprowadził 27 akcji, m.in.: uderzenia na posterunki żandarmerii w
Kocku i Krzeszowicach, rozbicie ochrony lotniska i szkoły Hitlerjugend w Brzozowej k.
Sobieszyna, wiele wysadzeń pociągów na trasie Warszawa  Dęblin, Dęblin  Łuków, rozbicie
zgrupowania przygotowującego się do pacyfikacji Kluczkowic. 03.05.1944 oddział wziął udział w
uroczystych obchodach Dnia 3 Maja i Święta Matki Bożej w Piotrówku, gdzie odprawiono mszę
polową z udziałem oddz. BCh, podchorążych z miejscowych placówek AK oraz mieszkańców
okolicznych wsi. Wśród przybyłych księży wymienia się kapelana oddziału ks. Franciszka
Martenkę „Ordona”. W lipcu 1944 po wkroczeniu wojsk sowieckich w okolice Ryk i Dęblina –
„Orlik” na krótko przejął w Rykach klucze do wszystkich urzędów i magazynów oraz wystawił
22
warty w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą i dewastacją. W nocy z 27 na 28 lipca, zgodnie z
rozkazem kpt. Piotra Ignaczaka komendanta podobwodu „A” i dowódcy 1 batalionu 15 pp AK
„Wilków”, „Orlik” rozwiązał oddział. Ponownie oddział „Orlika” już jako 1 kompanię 15 pp.
„Wilków” zmobilizowano i włączono do działań w poł. sierpnia 1944 w celu ruszenia z pomocą
powstańcom Warszawy. Jednak już za Garwolinem dalszy marsz nie był możliwy z powodu
kontroli wojsk sowieckich. Rozpoczął się okres ścisłej konspiracji.
W marcu 1945 „Orlik” stworzył oddział z zadaniem ochrony ludności przed gwałtami i
rabunkami ze strony NKWD i UB pod dowództwem ppor. Zygmunta Kęski „Świta”. Z czasem
dołączają się inne grupy tworzone z byłych żołnierzy AK, ukrywających się przed
prześladowaniem ze strony NKWD i UB. 02.07.1945 w wyniku przemian w Rządzie Polski
(legalizującym bezprawną i przestępczą władzę ustanowioną przez okupanta sowieckiego)
ogłaszono się amnestię dla żołnierzy podziemia, która prowadzi do wywożenia byłych żołnierzy
AK do sowieckich łagrów. „Orlik” nie ujawnił się i podjął dalszą walkę o niepodległość Polski.
02.09.1945 przywódcy konspiracji poakowskiej w wyniku reorganizacji struktur AK powołali
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” tzw. WiN. „Orlik” pozostał dowódcą oddziału
partyzanckiego leśnego oraz sprawował funkcję komendanta Referatu Bezpieczeństwa
Inspektoratu Puławy krypt. „Pułtusk”, ponadto kierował drużynami dywersyjnymi. Działalności
„Orlika” sprzyjało poparcie ludności wiejskiej i miejskiej, próby wprowadzenia agentury do jego
oddziałów zakończyły się niepowodzeniem. Zgrupowanie oddziałów WiN pod dow. „Orlika” było
jednym z najsilniejszych w Obszarze Centralnym (w okręgu Warszawa, Lublin, Kielce, Łódź,
Białystok, Olsztyn). Zginął we wsi Piotrówek 24.06.1946, wracając z odprawy sztabu
inspektoratu, która odbywała się w Życzynie. Postrzelony w rękę i nogę odebrał sobie życie
strzałem z pistoletu w głowę. 04.07.1946 pochowany potajemnie pod innym nazwiskiem, bez
powiadamiania rodziny, na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Rodzina „Orlika”, podobnie
jak wiele innych rodzin współpracujących z podziemiem, poddana była zaborowi mienia oraz
wielu prześladowaniom.
Dopiero po wielu latach i przeobrażeniach politycznych Polski było możliwe uczczenie
zasług oraz ofiar walki o wolność i polskość - żołnierzy „Orlika” i jemu podobnych. W 1989 we
wsi Piotrówek, w miejscu śmierci „Orlika” postawiono pamiątkowy krzyż, zaś przy skrzyżowaniu
nieopodal miejsca opisywanej wcześniej Mszy polowej – pamiątkowy obelisk. Dzięki inicjatywie
Lucjana Bernaciaka oraz starań Komitetu Społecznego, pomnik stanął również w miejscu
urodzenia „Orlika”, we wsi Zalesie. Odsłonięcie i poświęcenie nastąpiło 26.06.2005. Na
Cmentarzu Bródnowskim, na mogiłach „Orlika”, „Świta” oraz 32 innych ustawiono pomnik
upamiętniający męczeństwo Więźniów Politycznych straconych w l. 194456. W Rykach w
kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela 20.06.2004 odsłonięto tablicę upamiętniającą „Orlika”
oraz 120 żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków” AK oraz WiN poległych i zamordowanych przez
okupantów niemieckich, sowieckich i reżim komunistyczny w l. 1939-56. [Anna Żaczek, wg: Sulej
M., Marian Bernaciak „Orlik”]
Beys Afroyim, ur. w 1893 w Rykach jako Ephraim Bernstein, zm. w 1984 na Staten Island
i tam jest pochowany. Światowej sławy malarz i rzeźbiarz amerykański. W 1912 wyemigrował do
USA, a w 1926 otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Studiował w Chicago na Art Institute oraz
na National Acadamy of Design. Pierwszą wystawę miał w 1922 w Jewish Institute w Nowym
Jorku. W tym samym roku wystawił swoje prace na corocznej wystawie Society of Independent
Art (Towarzystwo Sztuk Niezależnych). Jeden z jego najsłynniejszych obrazów Metropolis
Movement był wystawiony na wystawie z okazji srebrnego jubileuszu Towarzystwa. W 1927
otworzył eksperymentalną szkołę w Nowym Jorku. Wystawiał swoje prace w Europie, na Kubie i
w Meksyku. Wraca do Nowego Jorku w latach trzydziestych biorąc udział w różnych projektach
WPA. W 1945 ożenił się ze słynną malarką Susanne Shuller, nazwaną przez niego „Soshana”. W
1946 urodził się im syn Amos.
23
W 1950 założył studio w izraelskiej kolonii sztuki Safad i do końca życia dzielił czas
między Izraelem i swoją rezydencją na Staten Island w Nowym Jorku. Przez swój styl nazywany
jest „radykalnym modernistą”. Jego prace obejmują również portrety znanych polityków, literatów
i artystów; rzeźby z brązu oraz artystyczne „odpowiedzi” na symfonie i inne kompozycje
muzyczne, nazywane „muzyką wizualną”.
W 1960, kiedy chciał odnowić swój amerykański paszport, Departament Stanu udzielił mu
odmownej odpowiedzi. W uzasadnieniu napisano, że Afroyim wziął udział w wyborach
izraelskich w 1951 i dlatego stracił prawo do amerykańskiego obywatelstwa. Afroyim podał za to
do sądu Sekretarza Stanu Deana Ruska. W 1967 w słynnym na cały świat procesie Sąd Najwyższy
stosunkiem głosów 5:4 wziął stronę ryckiego Żyda, który chciał utrzymać podwójne
obywatelstwo. [Andrzej Cieśla]
Biblioteka Pedagogiczna (wł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji
Edukacji Narodowej w Lublinie, filia w Rykach), ul. Wyczółkowskiego 10 a. Powstała
09.1958. Kierowali nią, kolejno: Władysław Pytlakowski, M. Kozioł, Izabela Tippelt, Danuta
Błachnio, Stanisława Celej, Maria Lesisz. Zorganizowana najpierw w lokalu ZNP, we wrześniu
1962 przeniesiona na poddasze pałacu w parku przy ul. Warszawskiej, a następnie do lokalu w
domu państwa Kołodziejczyków przy tejże ulicy, w którym działał także Powiatowy Ośrodek
Metodyczny, którego kierownikiem była p. Izabela Tippelt, będąca równocześnie kierownikiem
Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej. W 1979 przeniesiona do budynku po przedszkolu przy ul.
Warszawskiej. W początkach lat 80-tych, dzięki staraniom, m.in. Stanisławy Celej i dyrektora
Ryszarda Długoszewskiego przeniesiono bibliotekę do budynku internatu przy ZSZ nr 2. Od
2002 mieści się na piętrze Warsztatów Szkolnych ZSZ nr 2, przy ul. Wyczółkowskiego.
B. udostępnia księgozbiór, w tym również czasopisma i videokasety. Sporządza
zestawienia literatury dotyczącej określonych tematów, problemów pedagogicznych i innych.
Organizuje wystawy, lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej, współpracuje z b. szkolnymi.
Zorganizowano wystawę eksponująca historię i dorobek wszystkich bibliotek miasta (ok. 30 000
woluminów), w 1984 wystawę w związku z obchodami 25-lecia ZSZ Nr 2 w Rykach oraz w 1988
biblioteka była współorganizatorem wystawy w ryckim Domu Kultury w związku z obchodami
40-lecia miasta Ryki. Zatrudnia 2 osoby. [Maria Lesisz, Małgorzata Pataj]
Bichta Tadeusz, ur. 05.05.1944 w Ułężu, s. Jana i Cecylii z domu Gorzkowska. Ukończył
THRiN w Sobieszynie oraz SGGW  Wydział Rolnictwa. Instruktor mechanizacji; pracuje w
Lublinie w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Polityki Regionalnej. Jest członkiem Zw. Zaw.
Pracowników Rolnictwa; prezesem MGK ZSL w Rykach, radnym, wiceprzewodniczącym
Miejsko - Gminnej Rady Narodowej w Rykach, sekretarzem i prezesem WK ZSL i PSL. Jest
kierownikiem Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Powiat. w Rykach, z-cą dyr. Wojew.
Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Lublinie. Zaint.: rozwój gospodarki, praca na
przydomowej działce, lubi spacery z psem Żona: Teresa, z d. Matysek, syn: Tomasz - pracownik
naukowy UMCS. [Bożena Wojdat, wg: Z. Lipski, MR 11, 2001]
Bieńczak Jolanta Elżbieta z d. Błażejczyk, ur. 15.07.1955 w Dwórzcu, c. Jana i Anny z d.
Piekarska. Zam.: ul. Karola Wojtyły 19/19. Ukończyła SP w Przykwie, LO w Rykach, WSP w
Kielcach oraz studia podyplomowe w WSUPiZ w Rykach. Nauczycielka nauczania
zintegrowanego, od 1988 wicedyrektor szkoły. Pracowała w GOK Ryki, Komendzie Hufca ZHP
Ryki i SP w Rykach. Członek TPR, sekretarz Towarzystwa Wspierania Edukacji i Kultury
"Tradycja", członek (spoza Rady) Komisji Oświaty poprzedniej kadencji. Należy do ZHP.
Szczególne osiągnięcia to czołowe miejsca szkoły w Alertach Ekologicznych i konkursach:
"Szkoła z klasą - lego, cogito, ago". Zaint.: literatura, przyroda. Mąż: Waldemar, ślub 08.08.1981.
Dzieci: Marcin  19.06.1982, Anna  23.01.1984, Ewa  02.07.1992. [Jolanta Bieńczak]
24
Bieńczyk Jan, ur. 12.12.1933 w Zalesiu, s. Józefa i Bronisławy z d. Cuch, w
ośmioosobowej rodzinie chłopskiej (siostry: Eugenia i Stanisława oraz bracia: Tadeusz, Ferdynand
i Marian), zm. 14.05.2003. Ukończył SP i LO w 1952. Prac. jako nauczyciel w SP w Kłębowie
koło Żelechowa i w Czernicu, gdzie pracował do 10.11.1953. Po wojsku prac. jako kierownik w
PZGS „S.Ch”, a od 16.12.1967 w GS „S.Ch.” na stanowisku wiceprezesa ds. produkcji rolnej. W
marcu 1973 objął stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni. W l. 1978-84 był radnym Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Rykach, przez 3 kadencje członkiem Plenum KMG ZSL (w ZSL od
1959) i członkiem Sądu Partyjnego przy WK ZSL. Odznaczony został Złotą Odznaką „Zasłużony
dla woj. warszawskiego” (1973), SKZ (1974), KKOOP oraz Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego” i „Zasłużony dla Lubelszczyzny”. Miał żonę Łucję i dwie córki. [Zbigniew
Lipski]
Błachnio Danuta z d. Nowakowska, ur. 19.01.1933 w Starej Rokitni, c. Henryka i Heleny
z d. Gruza. Zam. Stara Rokitnia 129. Ukończyła UW  Wydział Prawa i Administracji oraz
Podyplomowe Studium Bibliotekarstwa UMCS. Prac. w szkolnictwie i administracji. Członkini
Ligi Kobiet, przewodnicząca ZP LK, radna GRN, członkini ZW LK oraz ZW Związków
Zawodowych, prezes ZP ZNP. Należała także do: PZPR, ZHP, FJN, PRON, ZW ZNP. Zajmowała
się pracą społeczną dla innych. Przyczyniła się do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, statusu
społ. kobiet w Rykach i pow. ryckim, do zorganizowania Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług
Wielobranżowych: zakładu pracy dla kobiet zwanego popularnie „Szpulkami” (obecnie  OSI).
Rozwiedziona. Dzieci: Konrad  1958, Jerzy  1960. [Danuta Błachnio]
Błachnio Stanisław, ur. 06.04.1926 w Swatach, zm. 13.10.1995, s. Jana i Katarzyny z d.
Miłosz. Ukończył: UW  administracja. Żołnierz BCh i ZMW „Wici”, członek ZMP, ZSL, LOK
(prezes Zarządu Powiatowego przez 17 lat). Działacz społeczny, urzędnik administracji
powiatowej w Rykach. Prac.: PRD w Rykach i PRDI w Dęblinie (195081), PZGS, zastępca
przewodniczącego PPRN w Rykach (195872), Zakłady Silikatowe w Stężycy, MPGKiM, OSM i
GS „SCh” w Rykach (na różnych stanowiskach, od referenta do prezesa). Przyczynił się do
budowy m.in.: obecnego Urzędu Miasta Ryki, siedziby LOK, SP i Domu Ludowego w Swatach,
przystanku PKP w Rokitni Starej i Mice. Prezes ZP OSP, wiceprezes ZP PSL. Otrzymał m.in.:
SKZ, ZKZ, złoty medal: Za Zasługi dla Pożarnictwa, brązowy medal: Za Zasługi dla Obronności
Kraju, Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego, Honorową Odznakę: Za zasługi dla woj.
warszawskiego, odznaczenia resortowe oraz Medal 50 – lecia LOK. [Anna Żaczek, wg: MR
11/1995]
Błażejczyk Anna Jadwiga z d. Piekarska, ur. 23.02.1931 w Suchodole Wypychy, c.
Edwarda i Zofii, zm. 19.05.1990, mieszkała przy ul. 22 Lipca 11/13. Ukończyła UMCS, była
nauczycielką historii; pracowała w SP w Dwórzcu, Jagodnem, Przykwie, Rykach oraz w LO w
Rykach. Pełniła funkcję drużynowej, szczepowej ZHP, radnej PRN w l. 197377. Należała do
ZNP i ZHP. Była zastępcą dyr. w SP nr 1 w Rykach w l. 1980-86. Odznaczona Medalem KEN,
Krzyżem: Za zasługi dla ZHP, ZKZ oraz KKOOP. Mąż Jan; dzieci: Jolanta, Maria, Zbigniew.
[Jolanta Bieńczak]
Bodziak Wladysław – ksiądz kpt. (ur. w Ostrowiu Lubelskim), w parafii Ryki w l.
194245; udzielał posługi kapłańskiej rannym partyzantom ukrytym w okolicach Ryk podczas
działań wojennych; od 11.11.1944 kapelan 5 Brygady Artylerii Ciężkiej 1 Armii Wojska
Polskiego działającej na linii Rembertów – Marki. Na rzecz tegoż oddziału pozyskał sztandar oraz
niezbędne akcesoria do utworzenia ołtarza polowego. Swą funkcję pełnił do zakończenia II wojny
światowej. Następnie, po krótkim okresie pracy w Poznaniu i Białymstoku, objął stanowisko
25
duszpasterskie na Lubelszczyźnie. W 1959 przeszedł w stan spoczynku jako podpułkownik. [Anna
Żaczek, na podst. Ks. płk. dr Julian Humeński (red). Wspomnienia wojenne kapelanów
wojskowych 1939 – 1945. Wydawnictwo Caritas. Warszawa 1974]
Bogusz Jan Stanisław, ur. 04.03.1928 w Ciotczy w woj. lubelskim. Prof. dr hab.,
założyciel i dwukrotny rektor WSUPiZ. Ukończył Wojskową Akademię Polityczną  Wydz.
Pedagogiki. Prac. w Oficerskiej Szkole Piechoty jako wykładowca WAP, UMCS i WSPS w
Warszawie. Opublikował ponad 350 prac naukowych, otrzymał wiele odznaczeń państwowych i
wojskowych. Członek Polskiego Związku Jeździeckiego. Żona: Barbara. Córki: Małgorzata i Ewa.
[Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 5/2001]
Boman Teresa, ur. 04.07.1950 w Cezarynie, c. Stanisława i Marianny z d. Szlendak. Zam.
ul. Słowackiego 15a/7. Mgr teologii, ukończyła też studia podyplomowe: wychowanie w rodzinie.
Nauczycielka w ZSO w Nowodworze oraz w SP w Budziskach. Należy do Odnowy w Duchu
Świętym i Zespołu Charytatywnego przy parafii w Rykach. Zaint.: organizacja pielgrzymek w
parafii i szkołach. Otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego. Dzieci: Jerzy  31.12.1967,
Elżbieta  17.11.1969, Agata  19.04.1974, Marek  21.04.1976. [Teresa Boman]
Bożnica (synagoga) (Rynek Stary 37). Została wybudowana w połowie XIX wieku.
Podczas II wojny światowej zdewastowana przez Niemców. Obecnie siedziba BPH. [Tomasz
Niemirowski, wg: http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/katalog_lubelskie_ryki.html]
Bractwo Duchowne, istniało w par. Ryki od 1595-98. Najprawdopodobniej działalnością
wykraczało poza te lata, lecz istniało nie dłużej niż do l622, gdy powstało →Bractwo Św. Anny,
które przejęło po nim ziemie oraz uposażenie. Posiadało dom dla duchownych wraz z niewielkim
ogrodem. Można przyjąć, że nosiło inną bardziej oficjalną nazwę, ponieważ nazwa „Bractwo
Duchowne” podana jest w Księdze Bractwa Św. Anny najprawdopodobniej jako określenie
potoczne. [Krystian Pielacha, wg: Opis beneficjów parafii Ryki z 1595 r., APR; Album Bractwa
Św. Anny przy Kościele Ryckim sporządzone w roku 1637, APR, sygn. 17]
Bractwo Różańca Świętego, zał. 18.10.1759. Poświadcza o tym pierwszy wpis do Księgi
Bractwa oraz list z pozwoleniem, z klasztoru Dominikanów w Wysokim Kole na założenie
Bractwa Różańcowego w par. Ryki. Księga Bractwa posiada wpisy członków od 1759 do 1922 , z
wyjątkiem niektórych lat. Bp Czesław Sokołowski 18.01.1926 zatwierdził Bractwu statut, a także
potwierdził jego erekcję 18.10.1759. Działalność prowadziło do ok. 1980. Przez swoją posługę
szerzyło kult modlitwy różańcem św. Każdy wstępujący w jego szeregi, składając uroczystą
przysięgę, obierał Maryję Matkę Jezusa za swoją patronkę oraz opiekunkę i oddawał się
bezgranicznie jej opiece. Pełniąc urząd, jaki otrzymywał po wstąpieniu do Bractwa obiecywał
służyć nim Matce Boskiej. Obowiązkiem było odmawianie i rozważanie tajemnic różańca św.
[Krystian Pielacha, wg: Książka Zawierająca Instytucyą Bractwa Różańca zaprowadzona w roku
1759 przy Kościele w Rykach, APR, sygn. 19; Na Bractwo Różańcowe od Dominikanów
pozwolenie do kościoła Ryckiego 1759 10 Obra z Wysokiego Koła z Klasztoru, APR; Statut
Bractwa Różańca Najświętszej Maryi Panny, APR, s. 1]
Bractwo Szkaplerza Świętego, zał. w 1637, istniało do ok. 1940. Księga Bractwa posiada
spis swoich członków z l. 1813-68. Pierwszy pochodzi z 26.07.1813. Widnieją w nim 33 kobiety,
m.in.: Agnieszka Polakówna, Maryanna Pawlicha, Agata Sągolówna, Magdalena Kuchnicha.
Znaczną większość członków Bractwa stanowiły kobiety. Mężczyzn było niewielu, do których
należał m.in. Wincenty Żaczek. W 1926 bp Czesław Sokołowski potwierdził istnienie Bractwa i
nadał nowy statut. Bractwo pomagało rozwijać pobożność poprzez nabożeństwo do Matki Bożej.
26
Zasadniczym celem było kształtowanie w osobie wierzącej serca oddanego Jezusowi na wzór
Maryi poprzez naśladowanie Jej cnót, zwłaszcza czystości, pokory, prostoty i miłości bliźniego.
Każdy z przynależących nosił szkaplerz święty. [Krystian Pielacha, wg: Książka Zawierająca
Instytucyą Bractwa Różańca zaprowadzona w roku 1759 przy Kościele w Rykach, APR, sygn. 19;
Wizytacja 11, k. 208; Wizytacja 13, k. 12; Statut Bractwa Szkaplerza Świętego, APR]
Bractwo Św. Anny, zał. w 1622 przez prob. ryckiego Mateusza →Opackiego. Celem jego
było powiększenie wiary wśród członków, poprzez głębsze uczestnictwo w nabożeństwach
parafialnych, niesienie wzajemnej pomocy, a także szerzenie kultu patronki św. Anny. Bractwo
posiadało kaplicę przy kościele, a także swój własny plac z zabudowaniami i ogrodem, pozostały
po dawnym →Bractwie Duchownym. Kaplica była bardzo bogato wyposażona w sprzęty
liturgiczne. W 1648 Bractwo Św. Anny otrzymało od małżonków Wojciecha i Małgorzaty Lipców
jako uposażenie grunty uprawne, a w 1650 podarował ziemię Kanclerz Koronny Jerzy
Ossoliński. W 1781 posiadało następujące zabudowania prebendarskie: dom prebendarza, stajnię
dla koni, spichlerz oraz stodołę. Dokładny opis prebendy przedstawia wizytacja parafialna z 1802.
06.07.1811 za poleceniem biskupa cała prebenda, ze wszystkimi gruntami oraz powinnościami,
została przyłączona do kościoła parafialnego. Dochody połączono z dochodami proboszcza, który
miał od tej pory pokrywać wydatki potrzebne na wikariuszy. Po przyłączeniu prebendy do
kościoła parafialnego Bractwo Św. Anny nadal prowadziło swoją działalność. 27.03.1924 bp
Sokołowski zatwierdził dekretem istnienie Bractwa wraz z jego statutem. Swoją działalność
prowadziło do lat 70 XX w. [Krystian Pielacha, wg: Album Bractwa Św. Anny przy Kościele
Ryckim sporządzone w roku 1637, sygn. 17; Wizytacja 9; Protokół wyjaśniający Fundusz
Beneficjum Ryskiego z 3 marca 1818 r., APR; Statut Bractwa pod wezwaniem św. Anny w parafji
Ryki Diecezji Podlaskiej, APR]
Brasławska – Haque Mirosława, z d. Brasławska, ur. 02.02.1969 w Hajnówce, woj.
podlaskie, c. Jana i Marii z d. Prokopiuk. Zam. ul. Kochanowskiego 1/14. Ukończyła LO nr 9 w
Hajnówce (1988), UMCS – kierunek Pedagogika Specjalna (1993), studia podyplomowe:
Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi na UW (1999) oraz Zarządzanie oświatą w
Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach (2004). Nauczyciel
dyplomowany, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych MEN; od 1994 do chwili
obecnej: pedagog - terapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach; doradca
metodyczny w PCDZN w Puławach; wykładowca w WSUPiZ. Od 2006 radna V kadencji oraz
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w
Rykach. Zaint.: historia, kultura i muzyka wschodu. Mąż: Shazedul (ur. w Bangladeszu), ślub
16.09.1990. Dzieci: Helena – 1992, Marcin – 1993, Sara – 1997. [Mirosława Brasławska –
Haque]
Buczyńska Felicja, ur. 02.11.1910 w Tartaku k/Radziejowic w pow. skierniewickim, zm.
08.10.2002. Ukończyła SPow i gimnazjum w Warszawie. Prac. w Państwowych Zakładach
Radiowych i Teletechnicznych w Warszawie oraz społecznie w Polskim Białym Krzyżu,
prowadząc dział. kulturalno  oświatową w 36 Pułku Legii Akademickiej. Podczas wojny prac.
jako sanitariuszka w szpitalu Przemienienia Pańskiego oraz służyła w AK jako łączniczka. Po
wojnie od 1946 prac. jako nauczycielka i kierowniczka w SP w Podlodówce. Prowadziła też kursy
dla analfabetów i oragnizowała amatorskie przedstawienia teatralne. Od 1957 prac. jako
kierowniczka SP w Moszczance. W 1966 przeszła na emeryturę. Otrzymała Krzyż Walecznych,
SKZ z Mieczami, Medal Edukacji Narodowej, tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia
„Liver”. Mąż: Jan. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 11/2002, s. 45]
27
Buczyński Jan, ur. 05.02.1914 we wsi Zągoty, w pow. Płock, s. Józefa i Józefy z d.
Łukaszewska. Ukończył SP im. St. Jachowicza (1927) i SN im. B. Krzywoustego (1933) w
Płocku. Zgłosił się na ochotnika do wojska i ukończył kurs Podchorążych Rezerwy 8 DP przy 32
pułku piechoty w Modlinie (1934) oraz Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowie - Komorowie.
W 1936 uzyskał (13 promocja) patent oficerski ze stopniem podporucznika. Otrzymał przydział do
42 p.p. im. J.H. Dąbrowskiego w Białymstoku, gdzie pełnił obowiązki służbowe dowódcy plutonu,
a następnie dowódcy kompanii. W sierpniu 1939 został skierowany z kompanią rezerwistów do
budowy umocnień wojennych wzdłuż rzeki Narew, a po wybuchu wojny działał w 3 komp. ckm 3
batalionu 42 p.p., w rejonie Ostrołęki. Był w składzie 18 DP w ramach Grupy Operacyjnej
"Narew" dowodzonej przez gen. Czesława Młota-Fijałkowskiego. Gdy Niemcy przełamali obronę
w rejonie Różana, 42 p.p. wycofał się w rejon Nowogrodu, następnie walczył w okolicach
miejscowości: Czerwony Bór, Andrzejewo i Łętownica, gdzie 18 DP została rozbita przez
Niemców i 13 września złożyła broń. Do niewoli nie poszedł. W pobliżu Czerwonego Boru
odłączył się od składającego broń pułku i ukrył w lesie, a następnie u znajomego gospodarza w
Krajewie. Po zakończeniu działań wojennych, w Białymstoku spotkał swojego majora z 42 p.p.
Stefana Drewnowskiego, który polecił mu tworzyć grupę konspiracyjną Służby Zwycięstwu
Polski. W ten sposób por. Jan Buczyński ps. "Jacek" został z-cą komendanta Obwodu Łomża w
Okręgu Białystok. Funkcję tę pełnił do 01.02.1941, a następnie został przeniesiony na stanowisko
komendanta Obwodu Szczuczyn z siedzibą w Grajewie. Niepełne dwa miesiące później (23.04.)
został aresztowany w miejscowości Wąsosz przez NKWD. Po kilku dniach przesłuchiwania w
Białymstoku, enkawudziści przewieźli go do Mińska (Białoruskiego) i osadzili do 23.06.1941 w
"Okrąglaku" (baszta więzienna). Gdy rozpoczęła się agresja Niemiec na ZSRR, Rosjanie znaczną
część polskich więźniów zastrzelili, a pozostałych popędzili przyspieszonym marszem, nazwanym
potem „marszem śmierci” w kierunku na wschód. Po kilku dniach udało mu się z niego zbiec.
Jan Buczyński wrócił na Białostocczyznę, do Białegostoku i Krajewa Starego oraz do
konspiracji. Został inspektorem II Inspektoratu Mazowieckiego. Pozostawał w nim do jesieni
1944. Wtedy to miała miejsce największa bitwa partyzancka oddziałów AK do czasu akcji
„Burza”. Rozegrała się 23.06.1944 w Czerwonym Borze. W kompleksie tym, w rejonie Giełczyna,
nastąpiła koncentracja oddziałów AK i Narodowej Organizacji Wojskowej (łącznie 450 ludzi),
zarządzona na wniosek inspektora inspektoratu Zambrów mjr. Jacka (Jana Buczyńskiego) w celu
rozbicia więzienia w Łomży i uwolnienia osadzonych tam 140 członków AK oraz osób cywilnych
aresztowanych w Zambrowie i innych miejscowościach. Koncentracja nie uszła uwadze okupanta.
Znaczne siły policyjne i wojskowe zablokowały Czerwony Bór, a na linii kolejowej Ostrołęka –
Łapy, która przecinała kompleks leśny na część północną i południową, kursował pociąg pancerny.
Oddziały polskie znalazły się w okrążeniu. W trakcie wycofywania się na południe, po
sforsowaniu linii kolejowej, doszło do kilkugodzinnej walki. Za cenę 69 poległych i 50 rannych
oddziały AK i NOW oderwały się od przeciwnika, a następnie zostały zdemobilizowane.
W 1945 został p.o. kierownika szkoły w Lendzie, gdzie wraz z żoną prac. do 1957. Po
wyborach do Sejmu Ustawodawczego i amnestii, w kwietniu 1947 ujawnił się w UB w Warszawie
(Praga), podając swoją prawdziwą biografię. W rok po powstaniu powiatu ryckiego, został
podinspektorem do spraw oświaty dorosłych, a w 1964 Inspektorem Oświaty w Rykach. W 1966
jego dawny dowódca poinformował go o przyznaniu mu w 1944 Orderu Virtuti Militari. Gdy J.
Buczyński podał ten fakt do wiadomości podczas akademii powiatowej z okazji Dnia Nauczyciela
w Dęblinie, sekretarz KP PZPR spowodował jego odwołanie z zajmowanego stanowiska za, jak
uzasadniano, nieujawnienie swojej przeszłości wojennej. Dzięki wsparciu przewodniczącego PPR
Jana Kapeli został zastępcą przewodniczącego Komisji Planowania w PPRN. Pracował tam do
1969, następnie w Stężycy, a od 1970 do czerwca 1976 był dyrektorem MPGK w Dęblinie. W
1975 przeszedł na emeryturę. Był członkiem Związku Oficerów Służby Stałej WP II
Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadał zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich i osób
represjonowanych. 15.12.1943 awansowany do stopnia kapitana. 02.06.1995 zweryfikowano mu
28
ten stopień do majora, a zaraz po tym 15.08.1995 i 23.04.1999 kolejne weryfikacje dały mu
stopień podpułkownika i pułkownika WP. Zmarł 26.10.2006 i został pochowany w Rykach z
honorami przysługującymi kawalerowi Orderu Virtuti Militari. Za wyróżniającą się służbę
żołnierską w konspiracji, nieugiętą postawą wobec wroga i osobistą odwagę w walce z okupantem
hitlerowskim został odznaczony: Orderem Virtuti Militari klasy V-ej - sierpień 1944; Krzyżem
Walecznych po raz pierwszy - listopad 1941 i po raz drugi - listopad 1943; Srebrnym Krzyżem
Zasługi z Mieczami - maj 1943. Ale odznaczenia te odebrał dopiero na sesji MR w Rykach
24.10.2003. Żona: Felicja, ślub 07.07.1941. Dzieci: Andrzej Jan - 1942, Maria Jolanta - 1950.
[Zbigniew Lipski, wg MR 1-2-3/1998]
Budynek Gminnej Spółdzielni „SCh” w Rykach, na rogu ulic Poniatowskiego i Szkolnej.
W wyniku pożaru ok. 1922 spalił się sklep należący do spółdzielni (funkcjonującej wówczas pod
nazwą „Stowarzyszenie Spożywców ”Przyszłość”), stąd powstała potrzeba wybudowania nowego
lokum. Na czas budowy Zarząd swoją siedzibę umieścił w budynku Kasy Spółdzielczej. Był to
okres ogólnego kryzysu gospodarczego kraju, który nie ominął również i Spółdzielni. Szukano
środków, aby jak najtaniej pobudować nowe pomieszczenia stąd powstał pomysł, aby
samodzielnie wykonać pustaki. W efekcie pustaki rozsypały się, a spółdzielnia poniosła straty.
Jednak pokonano trudności finansowe i po pewnym czasie wybudowano nowy budynek, gdzie
Zarząd Spółdzielni przeniósł swoją siedzibę.
W 1939 wyposażenie oraz front budynku uległ spaleniu. Odbudowę rozpoczął Aleksander
Rusa, pełniący funkcję prezesa w l. 193941. Z uwagi na okres okupacji hitlerowskiej szukano
różnych sposobów na pozyskanie funduszy na odbudowę. Częściowo skorzystano z pożyczek
uzyskanych z Kasy Spółdzielczej oraz tzw. funduszu obrotowego, wliczanego w koszty bieżące.
Działania finansowe ukrywano przed okupantem. W okresie okupacji, obok typowej działalności
spółdzielczej, w budynku zorganizowano zajęcia tajnego gimnazjum.
W okresie powojennym budynek nadal funkcjonował jako biuro, część pomieszczeń
przeznaczono na sklepy spółdzielni. W l. 50-tych nadbudowano piętro na cele administracyjne i
pobudowano piekarnię. W dużej sali konferencyjnej organizowano spotkania Zarządu,
spółdzielców, jak również wykorzystywano na imprezy kulturalno – oświatowe dla dorosłych i
dzieci. W późniejszym okresie mieścił się tam również „Wiejski Dom Towarowy”. Budynek
wielokrotnie remontowano i przebudowywano poszczególne pomieszczenia. Obecnie piętro
zajmują biura Spółdzielni, a parter - sklepy z branży mleczarsko – spożywczej, piekarskiej oraz
ogólnospożywczej. Główne wejście jest ozdobione kolumnami mieszczącymi się dokładnie u
zbiegu dwóch ulic oraz dwiema tablicami pamiątkowymi, umieszczonymi po prawej i lewej
stronie drzwi. Od strony Szkolnej tablica wmurowana na 50 – lecie Spółdzielni, sięga źródeł
powstania Spółdzielni, ważniejszych dat (m.in. 1908 – zawiązanie stowarzyszenia) i zmian w
nazwach wynikających z reorganizacji tejże instytucji. Tablica od strony ul. Poniatowskiego
przypomina fakt z ostatnich dni stycznia 1944, kiedy w budynku obradowała PRN powiatu
garwolińskiego, do którego należały wówczas Ryki. [Anna Żaczek, wg: I. Kasprowicz,
Pięćdziesiąt lat GS w Rykach]
Budynek „Sanepidu” (Poniatowskiego 2), został wybudowany podczas okupacji z cegły z
rozebranego kościoła p.w. św. Jakuba za zgodą ówczesnego proboszcza Rafała Łysanowicza,
pierwotnie jako siedziba władz gminy. Z tej cegły zbudowano też siedzibę policji i areszt miejski
(w podwórku). R. Łysanowicz przebywał w nim jako pierwszy aresztowany. Na frontonie
budynku do 2005 znajdowały się dwa okręgi z łusek. Była to pamiątka po milicjantach, którzy
zginęli po wojnie w walkach przeciwko podziemiu zbrojnemu. [Tomasz Niemirowski]
Budziak Tadeusz, ur. w 1958 w Rykach, s. Włodzimierza i Janiny. Ukończył TB w
Rykach, UW  Wydział Prawa. Prac. w Urzędzie Miejskim, od 1990 w Sądzie Rejonowym w
29
Puławach, a od 01.01.2004 w Sądzie Rejonowym w Rykach. Zaint. fotografia dokumentalna.
Autor wielu wystaw prezentujących Kresy Wschodnie oraz zabytki dawnego budownictwa
wiejskiego, m.in. „Kresy”, „Lwów i Kresy”, „Figurki i krzyże przydrożne”. Autor pracy
“Cmentarze to miejsca święte – Ryki, Włostowice, Kazimierz, Nałęczów”. [Tomasz Niemirowski,
wg: Z. Lipski, MR 10/2002, s. 21]
Burzec Stanisław, ks., ur. 22.01.1934 w Dawidach, w par. Gęś, dek. parczewski, s. Stefana
i Karoliny z d. Szajda. SP ukończył w rodzinnej miejscowości, a LO im. Prusa w Siedlcach w
1952. W tymże roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1958 z rąk bpa Ignacego Świrskiego. Posługę wikarego pełnił w par. Jeziorzany,
Łysobyki oraz w Łukowie (par. Podwyższenia Krzyża Św.) i Parczewie. W 1970 objął probostwo
w par. św. Andrzeja Boboli w Wytycznie. Od 1975 administrował par. Sosnowica, obejmując
funkcję wicedziekana dek. parczewskiego. Następnie objął stanowisko proboszcza w par. św.
Ludwika we Włodawie i obowiązki dziekana dek. włodawskiego. Od 1990 do 2005 w par. Ryki,
jako prob. i zarazem dziekan dek. ryckiego. Jego zasługą są m.in.: budowa kaplicy cmentarnej
(1992-96) i dzwonnicy przy niej (1997), budowa budynku gospodarczgo z garażami (1996),
modernizacja sieci elektrycznej w kościele (1997 – 2000), wymiana sprzętu nagłaśniajązcego
(2004), oświetlenie kościoła z zewnątrz (2001), odnowienie dawnych oraz wykonanie nowych
konfesjonałów i ławek (1996-97), murowane ogrodzenie posesji parafialnej (2000-03) oraz
ocieplenie budynków parafialnych z wymianą okien (2000-01).
Za zasługi oraz udział w pomnażaniu wiary 23.01.1999 został przez bpa Jana Nowaka
mianowany kanonikiem Kapituły Kolegiaty Janowskiej, a 29.08.2005 został przez papieża
Benedykta XVI ogłoszony prałatem honorowym. Po 15 latach pracy w par. Ryki, odszedł na
emeryturę kapłańską i zamieszkał w domu parafialnym. [Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii
Ryki, APR, k. 88; Uznanie dla pracy kapłańskiej, w: Podlaskie Echo Katolickie, nr 48/2005, s. 5]
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców (Łukowska 7), zał. 01.10.1957 przez
Bolesława Dobregochłopa - kołodzieja, Aleksandra Kruka - krawca, Edwarda Miłosza - piekarza,
Stefana Szpunara - krawca oraz Stanisława Iwańca - elektryka. Starszymi Cechu kolejno byli:
Aleksander Kruk (13.10.1957  31.07.1982), Stanisław Kamiński (01.08.1982  30.06.1996),
Janusz Krawczak (01.07.1996  24.06.2001) oraz Zofia Szymańska (od 25.06.2001 do dziś).
Kierownikami biura Cechu byli: Zbigniew Owczarski (15.09.1957  30.06.1979), Józef Łysoń
(01.07.1979  31.05.1990) oraz Barbara Łabędzka (od 01.06.1990 do dziś). Cech jest dobrowolną
organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców, która zrzesza
rzemieślników prowadzących działalność w zakresie rzemiosł różnych i przedsiębiorstw będących
pracodawcami. Przedmiotem dział. w szczególności jest prowadzenie szkoleń, ochrona praw i
reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, prowadzenie na rzecz członków
działalności społecznej, kulturalnej, socjalnej, gospodarczej, współpraca z urzędami zatrudnienia,
prowadzenie nadzoru nad przebiegami przygotowań do zawodu w rzemiośle pracowników
młodocianych zatrudnianych w zakładach członków Cechu.
W okresie międzywojennym na terenie Ryk istniały dwa Cechy branżowe, pamiątka jaka
pozostała, to dwa sztandary Cechu Drzewnego ufundowanego w 1931 oraz Cechu Metalowego z
1932. Ponadto zachował się Akt Erekcyjny nadania sztandaru z 26.05.1932, na którym widnieją
nazwiska Starszyzny i Zarządu Cechu. Pamiątki te w okresie okupacji hitlerowskiej zostały
przechowane przez rzemieślników: Jana Kamińskiego i Juliana Sieraja. Z chwilą powstania
powiatu ryckiego rzemieślnicy ryccy poczynili starania o utworzenie Cechu Rzemiosł w
Rykach. Bolesław Dobrychłop, kołodziej, zorganizował zebranie rzemieślników z pow. ryckiego
celem wybrania Komitetu Organizacyjnego i zwołania Walnego Zgromadzenia dnia 13.10.1957,
na którym uchwalono statut i dokonano wyboru organów statutowych. Pierwszym zadaniem
zarządu było zorganizowanie siedziby Cechu. Zaczęto gromadzić środki i w 1969 zakupiono
30
nieruchomość. Obiekt dostosowano do potrzeb rzemiosła. W 1985 ufundowany został sztandar
Cechu Rzemiosł Różnych. W 1987 została nawiązana współpraca pomiędzy Cechem a Zakładem
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie i na wniosek Zarządu powstał Ośrodek Kształcenia
Zawodowego z siedzibą w biurze Cechu. Ustawa z 23.12.1988 o działalności gospodarczej
wprowadziła dobrowolność zrzeszenia się w organizacjach rzemieślniczych, co spowodowało, że
liczba członków zmniejszyła się, zapotrzebowanie na szkolenia kwalifikacyjne również
zmniejszyło się. Cech zrzesza 30 członków, w tym 16 mistrzów, którzy szkolą uczniów w
zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, piekarstwo, cukiernictwo, fryzjerstwo,
blacharstwo samochodowe, krawiectwo. Obecnie w zakładach rzemieślniczych na terenie Ryk,
Dęblina i gminy Stężyca szkoli się 40 uczniów. [Barbara Łabędzka]
Celiński Ryszard, ur. 13.08.1936 w Rykach, s. Aleksandra i Józefy Wacławy z d. Traczyk.
Ukończył LO w Rykach oraz, zaocznie, UW  Wydział Prawa i Administracji w 1972.
Przewodniczący prezydium MRN w Rykach w (196270); pierwszy sekretarz Komitetu
Powiatowego PZPR (197072); zastępca dyrektora „Hortexu” w Górze Kalwarii (197374);
dyrektor ZPOW „Hortex” w Rykach (197592). Decyzja o budowie tego zakładu w Rykach
została podjęta głównie wskutek jego starań. Poseł na sejm w l. 1985-89. Odznaczony m.in.
KKOOP, Odznakami: „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, „Za zasługi dla woj. warszawskiego” i
„Za zasługi dla Lubelszczyzny”. Zmarł 20.08.2000. [Barbara Kwiatkowska]
Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX (Karola Wojtyły 1, nad pocztą), zał.
1998 przez dyr. Danutę Zydlewską - Rusa. Firma prowadzi działalność szkoleniową od 1998.
Zajmuje się prowadzeniem szkoleń w dziedzinach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Wykładowcami na kursach są specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe,
odpowiednie do realizacji programów szkolenia przygotowanie merytoryczne oraz uprawnienia
pedagogiczne. Bazę dydaktyczną stanowią m.in. dwie pracownie komputerowe wyposażone w 43
stanowiska komputerowe ze stałym, szybkim dostępem do Internetu. Od 2003 firma uczestniczy
w projektach na pozyskanie środków z Unii Europejskiej w celu prowadzenia bezpłatnych szkoleń
dla osób trwale bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich we
współpracy z Zarządem Województwa Lubelskiego, w imieniu którego występuje Wojewódzki
Urząd Pracy w Lublinie. Projekty obejmują również szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
itp. są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa. PRO LEX organizuje i prowadzi szkolenia oraz kursy: komputerowe,
handlowe, biurowe, księgowe, językowe, kadrowo-płacowe, na pracownika ochrony fizycznej
osób i mienia oraz kursy kwalifikacyjne (na spawaczy, palaczy, operatorów wózków jezdniowych
z napędem silnikowym, cieśli, termorenowatorów itp). Ponadto: kompleksowa obsługa firm i osób
indywidualnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (doradztwo w zakresie bhp i ppoż,
ocena ryzyka zawodowego, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, udział w wykonywaniu
badań środowiskowych, współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad
pracownikami itp.). Firma zatrudnia (01.10.2005) 2 osoby na umowę o pracę i ok. 100 osób na
zasadzie umowy o dzieło (autorów programów, wykładowców, doradców itp.). [Danuta
Zydlewska  Rusa]
Chabrowski Stanisław Antoni, ur. 29.05.1915 w Rykach. Sierżant bombardier. Skierowany
do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” w Faldingworth. 23.05.1944 wykonywał
lot bojowy z zadaniem bombardowania Dortmundu. Podczas lotu powrotnego samolot,
prawdopodobnie uszkodzony nad celem, rozbił się koło Diessemer Bruch w rejonie Krefeldu.
Został pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Reichswald Forest (Niemcy), grób nr
2, działka II, rząd E. [Andrzej Cieśla, wg: Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił
31
Zbrojnych na Obczyźnie w l. 1939  1946 Wyd. Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego. Londyn
1952]
Chołuj Robert, ur. 20.10.1971 w Rykach, zm. 15.11.1999, s. Mariana i Alicji z d.
Popczenia. Zam. ul. 22 Lipca 23/6. Wykszt. zawodowe. Malarz. Prac. w Warszawie. Kawaler.
Zaint.: muzyka, śpiew, gra na gitarze, czytelnictwo (historia). Członek Ludowego Zespołu Pieśni i
Tańca przy SP w Rykach, tancerz - solista, członek zespołu instrumentalno-wokalnego (liczne
koncerty na terenie miasta i Polski). [Alicja Chołuj]
Chór Klubu Emeryckiego „Relaks”, działający w MGCK w Rykach, zał. w grudniu 1999
przez Annę Stolarczyk i Henryka Kurka  muzyka i kierownika chóru. W repertuarze zespołu są
piosenki popularne, a także własne, skomponowane przez H. Kurka, autorem tekstów jest
Eugeniusz Maciaszek. Od 2001 zespół bierze udział w Wojewódzkich Przeglądach Twórczości
Artystycznej Seniorów w Dęblinie, Spotkaniach Kolędniczych Seniorów w Stężycy, śpiewa na
imprezach z okazji Dnia Seniora, Dni Ryk, na dożynkach i innych imprezach okolicznościowych.
Chór tworzy 25 osób. [Anna Stolarczyk]
Ciecierski Piotr, ks., prob. par. Ryki w l. 1637-53. Wybudował ok. poł. XVI w. →kościół
p.w. św. Jakuba Ap. [Krystian Pielacha, wg: Album Bractwa Św. Anny przy Kościele Ryckim
sporządzone w roku 1637, APR, sygn. 17; Liber Baptizatorum 1652-1686, APR]
Cieśla Aneta, ur. 27.05.1980 w Rykach. Zam. w Swatach 142. Panna. Ukończyła LO,
studium menadżerskie; studia w WSUPiZ i na UW. Doradca do spraw personalnych, pedagog.
Pracuje w MGCK w Rykach. Wolontariuszka w świetlicy. Interesuje się psychologią rozwojową
dzieci oraz psychologią kliniczną. [Aneta Cieśla]
Cieśla Andrzej Bronisław, ur. 08.06.1948 w Rykach, s. Bronisława i Władysławy z
d. Skwarek. Ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie w 1967, odbył służbę wojskową w
jednostce fotogrametrycznej (196971). W 1970 przyjęty do Szkoły Chorążych Lotnictwa w
Dęblinie, skąd wkrótce zostaje zwolniony na własną prośbę. W 1972 emigruje do Finlandii, gdzie
w l. 197380 studiuje filologię angielską i literaturę powszechną na uniwersytecie w Tampere.
Odbył praktykę językową w USA (198182). Od 1988 przedsiębiorca. Od 1992 mieszka na
przemian w Tampere i w Pradze, gdzie reprezentuje fińską firmę. Dokonuje drobnych przekładów
z literatury fińskiej, angielskiej i czeskiej. Studiuje jidysz i pracuje nad historią gminy żydowskiej
w Rykach. Pilot i modelarz lotniczy. Zaint.: muzyka, historia, przyroda, zwierzęta. [Andrzej
Bronisław Cieśla]
Cieśla Bronisław, ur. 15.01.1915 w Wilczance, gm. Żyrzyn, pow. Puławy, s. Mikołaja i
Agnieszki z d. Mikos. Zam. ul. Warszawska 2. Ukończył PSP w Skrudkach, a w 1932 trzyletnią
naukę zawodu kołodzieja w warsztacie kołodziejskim Ludwika Skwarka w Rykach, gdzie do 1934
roku pracował jako czeladnik.W l. 1934-35 odbył zasadniczą służbę wojskową w 28 PAL w
Zajezierzu i ukończył pułkową szkołę podoficerską. Zmobilizowany w 1939, podczas Kampanii
Wrześniowej walczył w szeregach 1 baterii 28 PAL w Armii „Łódź”. Przeszedł szlak bojowy od
Wielunia do Modlina. Obrońca Modlina w dniach 14-28.09.1939. Po kapitulacji dostał się do
największego obozu jenieckiego w Prusach Wschodnich: Stalagu IA. Otrzymał numer jeńca
wojennego 48396. Z obozu skierowany został do pracy w majątku Meierów w Gaffken koło
Królewca. Odesłany do obozu w czerwcu 1941. Zwolniony z obozu 01.02.1942 wrócił do Ryk i
został zatrudniony w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” do 1948 na stanowisku
sklepowego, a następnie (1948-54) w GS SCh w Rykach. W l. 1954-57 pracował w Państwowym
Gospodarstwie Rolnym w Rykach a od 1957 aż do przejścia na emeryturę w 1978 roku w
32
Państwowym Gospodarstwie Rybackim. Zaint.: piłka nożna, boks, wędkarstwo, hodowla gołębi.
Żona: Władysława, ślub 26.12.1937. Dzieci: Romuald - 1939, Barbara - 1946, Andrzej 1948. [Barbara Kwiatkowska]
Cieśla Romuald Tadeusz, ur. 01.01.1939 w Rykach, zm. 30.08.2005, s. Bronisława i
Władysławy z d. Skwarek. Zam. ul. Słowackiego 12A. Ukończył LO w Rykach, Wyższą Szkołę
Wychowania Fizycznego w Krakowie. Nauczyciel wychowania fizycznego o specjalizacji w
zakresie pływania. Prac. w GS Ryki, PSSE Ryki, LO Sobieszyn oraz LO Ryki. Służył w Wojskach
Powietrzno-Desantowych. Przewodniczący Rady Osiedla Świerczewskiego, skarbnik Koła
Łowieckiego, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, przewodniczący Solidarności
Nauczycielskiej w Rykach, skarbnik TPR, zastępca członka Okręgowej Rady Łowieckiej w
Lublinie. Członek ZNP, PZPR, ZHP, „Solidarności”, Związku Spadochroniarzy, Polskiego
Związku Łowieckiego. Zaint.: wędkarstwo, myślistwo, pszczelarstwo, bibliofilstwo, brydż,
turystyka, filatelistyka. Skoczek spadochronowy (23 skoki), miał za sobą 38 lat pracy
pedagogicznej, odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla łowiectwa”. Żona: Elżbieta z d.
Wołąkiewicz, ślub 26.10.1974. Córki: Katarzyna  1975, Agnieszka 1979. [Elżbieta Cieśla]
Cieśla Władysława z d. Skwarek, ur. 07.02.1913 w Smolicach, gm. Ułęż, c. Ludwika i
Marianny z d. Bartuzi. Zam. ul. Warszawska 2. Ukończyła PSP w Rykach. Prac. w PRN i w
szpitalu w Rykach. Radna PRN w Garwolinie. Zaint.: haftowanie, robótki ręczne. Mąż:
Bronisław. [Barbara Kwiatkowska]
Cieślicka-Strugarek Anna, ur. 05.09.1960 w Tomaszowie Lubelskim, c. Tadeusza i
Janiny z d. Kielmas. Ukończyła AM w Lublinie. Lekarz medycyny. Mąż: Edward. Syn: Krzysztof
 1995. [Anna Cieślicka - Strugarek]
Cieślik Hanna z d. Dąbrowska, c. Bolesława i Krystyny z d. Filiks, ur. 17.05.1961 w
Rykach. Zam. Ryki ul. Poniatowskiego 15. Wykształcenie wyższe, nauczyciel, zatrudniona. w
ZSO nr 1 w Rykach. Mąż: Andrzej Cieślik, ślub 12.04.1986. Dzieci: Bartosz – 15.07.1988,
Przemysław – 18.07.1989. [Hanna Cieślik]
Cmentarz przy ul. Królewskiej, zał. w l. 1836-60. W 1860 posiadał ogrodzenie oraz
furtkę dobrze zamykaną. Obok wiernych chowano na nim nieochrzczone dzieci, a także
niekatolików. Swój pierwotny wygląd zachował do 1900, kiedy to została dobudowana do niego
nowa część cmentarza. Decyzja rozszerzenia cmentarza, ze względu na jego przepełnienie, podjęli
parafianie 09.10.1899 przekazując na ten cel 3 morgi ziemi. Następnie własnym kosztem ogrodzili
cmentarz murem ceglanym i przyozdobili ładną żelazną bramą z dwiema żelaznymi furtkami po
bokach. Dokoła wykonali uliczki, które obsadzono świerkami i lipami. Pośrodku cmentarza
postawiono krzyż dębowy, w rogu przy parkanie od strony północno-wschodniej wyznaczono
miejsce pochówku dla nieochrzczonych. Nowy cmentarz z upoważnienia bpa lubelskiego
poświęcił ks. Jan →Rozwadowski 10.11.1901 w niedzielę po uroczystej sumie. Drugiej
rozbudowy podjął się ks. prob. Marian →Piotrowski. Powód był ten sam, czyli brak wolnego
miejsca. Całość dokupionego gruntu wynosiła 1,8642 ha. Prace nad wykonaniem parkanu
rozpoczęto 30.05.1987, a zakończono w 1988. Kierował nimi Józef Wojewoda z Ryk, natomiast
roboty murarskie wykonywali: Kazimierz Majek z bratem z Owni i Stefanowski z Dudek.
Następne liczne prace modernizacyjne przeprowadził w l. 1990 – 2005 ks. prob. Stanisław
→Burzec. Na cmentarzu przy ul. Królewskiej, znajdują się m.in. groby proboszczów ryckich: Jana
→Rozwadowskiego, zm. 1924, Józefa →Księżopolskiego, zm. 1956, Mariana →Piotrowskiego,
zm. 1990, ks. Bolesława Zielenieckiego. Spoczywają także: Józef Prokurat, Władysław
→Korżyk, Grzegorz →Wojtkowski, Franciszek →Kowalski. [Krystian Pielacha, wg: Protokół
33
Zebrania wiejskiego w Rykach, powiatu garwolińskiego, zgromadzonego 9 października 1899 r.,
AKDS, APwRds, sygn. Lit. R., Dział II, Nr porz. 19, tom I; Wyrok Zebrania gromadzkiego Gminy
Ryki powiatu garwolińskiego z 9 października 1899 r., AKDS, APwRds, sygn. Lit. R., Dział II, Nr
porz. 19, tom I; Curriculum Vitae ks. Jana Rozwadowskiego, w: Akta osobiste księdza Jana
Rozwadowskiego, AKDS, sygn. Lit. R., Dział II, Nr porz. 19, Tom I; Inwentarz rzymsko –
katolickiej parafii Ryki sporządzony 1 lipca 1918 roku, APR, sygn. 60; Kronika Parafii Ryki, APR,
k. 72, 75; Łuszkiewicz M., Zabytki sakralne Ryk. Cmentarz przy ul. Młynarskiej, Ryki 2000, s. 5;
Jońska J., Zabytkowy cmentarz w Rykach, w: Podlaskie Echo Katolickie, nr 46/2005, s. 9]
Cmentarz zabytkowy, przy ul. Młynarskiej usytuowany jest na wzniesieniu, na północnowschodnim obrzeżu miasta, obok rozwidlenia dróg prowadzących do Oszczywilka i Rososzy. Zał.
między rokiem 1818 a 1834. Założony jest na planie prostokątnym i nie posiada obecnie
rozplanowanego układu przestrzennego. Przez środek od bramy do parkany prowadzi główna
aleja, z niedokładnie wytyczonymi bocznymi alejkami. Groby zazwyczaj znajdują się w
swobodnym ułożeniu, z zachowaną ich jednokierunkową orientacją. Pierwsze wiadomości
pochodzące z 1836 mówią, że nie posiadał jeszcze ogrodzenia, natomiast stały na nim dwa
drewniane krzyże. Obok wiernych, chowano nieochrzczone dzieci, a także ciała niekatolików. W
1860 był już nieczynny na skutek przepełnienia. W ciągu XX w. cmentarz był zaniedbany i często
pozostawiany bez należytej opieki. Dopiero ks. →Piotrowski w 1973 wybudował naokoło
cmentarza od fundamentów nowy parkan kamienno-ceglany, wraz z bramą i uporządkował jego
powierzchnię usuwając z niego różne krzewy i zarośla, a w 1977 dokonał jego odnowienia.
Kolejne prace remontowe przeprowadził ks. Stanisław →Burzec w 1991. 14.08.1990 odbyło się
spotkanie ks. Piotrowskiego z przedstawicielami władz miejskich. Sprawą, jaką poruszono, było
ustalenie prac renowacyjnych na cmentarzu zabytkowym. Mają tu swe groby m.in.: Zakrzewscy –
uczestnicy powstania listopadowego; Eugeniusz Wojnowski i Michał Dobrowolski – uczestnicy
powstania styczniowego; Adolf →Kurkowski, zm. 1897 – prob. par. Ryki; ks. Piesiewicz i ks.
Bobrowski – wikarzy par. Ryki; Piotr →Danysz, zm. 1924 – społecznik i działacz spółdzielczy;
tragicznie zmarły Witold →Kossak – brat znanej pisarki, Zofii Kossak – Szczuckiej, bliski krewny
malarza Wojciecha Kossaka i Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej; najbliżsi z rodziny malarza
Leona →Wyczółkowskiego: ojciec - Mateusz, matka - Antonina z Falińskich Wyczółkowska, a
także dziadkowie ze strony matki, ciotki, wujkowie i dalsi krewni; Filomena i Stefan Żebraccy;
Władysław Skalski – przemysłowiec, który jako pierwszy zastosował w Rykach elektryczność;
żołnierze z czasu II wojny światowej; okoliczni właściciele ziemscy, dworscy oficjałowie oraz
przemysłowcy. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 8, s. 247; Wizytacja 10, k. 343; Protokół
wyjaśniający Fundusz Beneficjum Ryskiego z 3 marca 1818 r.; Wizytacja 11, k. 208; Kronika
Parafii Ryki, APR, k. 27, 61, 90; L. Wyczółkowski, Listy i wspomnienia, Wrocław 1960, s. 16;
Łuszkiewicz M., Zabytki sakralne Ryk. Cmentarz przy ul. Młynarskiej, Ryki 2000, s. 3, 5; J.
Jońska, Zabytkowy cmentarz w Rykach, w: Echo Podlasia nr 46 (542), 12 – 23 listopada 2005 r.,
s. 9]
Cmentarz żydowski w Rykach został założony pod koniec XVIII w. Znajdował się przy
ul. Piaskowej. W okresie międzywojennym miał kształt trapezu i ogrodzony był drutem rozpiętym
na słupkach drewnianych. Bramy znajdowały się w narożnikach pn.-wsch. i pd.-wsch. Macewy
(głównie z piaskowca) ustawione były w rzędy i zwrócone inskrypcjami na wschód. Chowano tu
też Żydów ze Stężycy. Ostatni znany pochówek odbył się w 1942. Podczas II wojny światowej
Niemcy zdewastowali cmentarz: zniszczono ogrodzenie i wycięto część drzew. Na powierzchni
0,6 hektara nie zachował się żaden nagrobek. 6 nagrobków znajduje się na posesji p.
Dąbrowskiego przy Piaskowej. Najstarszy z nich pochodzi z 1870. Nagrobki posiadają dekoracje i
inskrypcje w języku hebrajskim. [Tomasz Niemirowski, wg: B. Porowska, MM 3/6/2003, s. 33;
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/katalog_lubelskie_ryki.html]
34
Cmentarze nieistniejące. Pierwsze wiadomości o ryckim cmentarzu, pochodzące z 1617,
mówią tylko tyle, że znajdował się obok kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W
1711 istniał cmentarz przy →kościele św. Jakuba Ap. (drugim). Otoczony był drewnianym
ogrodzeniem, które z powodu dużego zniszczenia, wymagało całkowitej naprawy. Potrzebowało
też nowego zamknięcia przed wchodzącymi dzikimi zwierzętami. W 1718 zostały wyrządzone
szkody przez wichurę, która wywróciła świątynię, natomiast w 1721 ogrodzenie miał wykonane z
desek i był w dużej części zniszczony. Wizytacja z 1736 podaje, że wokół niego znajdowało się
stare ogrodzenie z desek, które miało nie domykającą się furtkę. Kolejny cmentarz przykościelny
usytuowany był wokół →kościoła św. Jakuba Ap. (czwartego) i czas jego powstania można ustalić
na ok. 1757, kiedy wybudowany został ten kościół. W 1781 cmentarz ten otoczony był murem
pokrytym dachówką. Od wschodu znajdowała się potrójna brama, jeszcze niesklepiona. Od strony
północnej i południowej w murze były dwie furtki. W protokole powizytacyjnym zapisano, że
cmentarz wymagał zamknięcia. Następna wizytacja z 1798 podaje wymiary cmentarz
przykościelnego, wynoszące 26 długości i 20 szerokości. Posiadał on potrójną bramę. Nadal
chowani byli na nim umarli, ponieważ inne miejsce jeszcze nie zostało wyznaczone. W 1802 oraz
w 1808 cmentarz ten był nadal czynny. Chowane były na nim również koło krzyża ciała dzieci
nieochrzczonych. Pod datą 1818 zapisano: „Cmentarz obejmujący kościół y dzwonnicę wokół
murem wysokim jest ozdobiony”. Trudno ustalić, czy wówczas był już nieczynny. Dopiero
wizytacja z 1836 podaje, że jest otoczony murem, z podwójną bramą i zmarli już nie są na nim
chowani. Cmentarz przykościelny po zamknięciu był już nieużyteczny. Pozostawiony został jako
miejsce święte i spoczynku zmarłych. W listopadzie 1924 Dozór Kościelny, w związku z planem
oddaniem świątyni i przyległych placów na szkołę, postanawia uporządkować plac cmentarny.
Istniejące wówczas jeszcze krzyże i płyty grobowe, przeniesiono na nowy →cmentarz przy ul.
Królewskiej. Tym sposobem zostały zatarte ostatnie ślady miejsca spoczynku zmarłych. [Krystian
Pielacha, wg: Wizytacja 2, k. 68; Wizytacja 3, k. 378; Wizytacja 4, k. 137; Wizytacja 5, s. 241;
Wizytacja 7, s. 179, 188; Wizytacja 8, s. 247; Wizytacja 10, k. 343; Protokół wyjaśniający
Fundusz Beneficjum Ryskiego z 3 marca 1818 r., APR; Wizytacja 11, k. 208; Protokół Posiedzenia
Dozoru Kościelnego parafii Ryki z listopada 1924 r., w: Księga Dozoru Kościelnego Rzymsko
Katolickiej Parafji Ryki. Od 1921 r., APR, sygn. 1; Informator - Ryki, Ryki 1995, s. 7]
Czajka Krystyna z d. Prządka, ur. 05.12.1949 w Więckowie, gm. Trojanów, c. Stanisława
i Antoniny z d. Rybicka. Zam. ul. K. Wojtyły 13/39. Nauczycielka. Uczyła jęz. polskiego oraz
prowadziła nauczanie początkowe. Prac. w SP w Przykwie, Rokitni Nowej, Rykach; na
emeryturze od 1999. Aktywny instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Współpracuje z lokalną
gazetą „Twój Głos” w charakterze reportera. Zaint.: polityka, poezja, pisanie wierszy, nauczanie.
Autorka pracy pt. „Kalka starań i pamięci, czyli ocalone z PRL-u wspomnienia z lat 1975-83 w
Rykach”, nagrodzonej w konkursie historycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.
Łopacińskiego w Lublinie w 2006. Mąż: Walerian, ślub 29.08.1970. Dzieci: Beata - 1971, Artur 1978. [Krystyna Czajka]
Czech Aneta, ur. 21.10.1980 w Rykach, c. Ryszarda i Bożeny z d. Czyżo. Zam. Niemcy.
Ukończyła LO w Rykach, SGH w Warszawie, Uniwersytet im. J. Gutenberga w Mainz (Niemcy).
Magister ekonomii, specjalność: finanse i bankowość. Prac. w Niemczech. Zaint.: muzyka, taniec,
języki obce, finanse i bankowość w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
[Ryszard Czech]
Czech Bożena z d. Czyżo, ur. 18.05.1953 w Burzcu, woj. lubelskie, c. Zygmunta i
Leonardy. Zam. ul. Witosa 7/23. Ukończyła LO w Adamowie, Policealne Studium w Warszawie.
Technolog technologii rolno-spożywczej, specjalność: zamrażalnictwo i chłodnictwo. Prac.
35
Hortex-Holding O/ZPOW Ryki. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Hortexu –
2 kadencje. Zaint.: muzyka, języki obce, nowatorskie technologie produkcji mrożonek owocowowarzywnych. Mąż: Ryszard, ślub 02.10.1976. [Ryszard Czech]
Czech Julita, ur. 08.04.1977 w Rykach, c. Ryszarda i Bożeny z d. Czyżo. Mieszka w
Warszawie. Ukończyła LO w Rykach, AM w Warszawie. Lekarz medycyny. Prac.: Klinika
Rehabilitacji w Konstancinie. Zaint.: muzyka, taniec, języki obce, rehabilitacja chorych dzieci w
Polsce i Stanach Zjednoczonych. [Ryszard Czech]
Czech Ryszard, ur. 18.07.1949 w Węgrcach, woj. świętokrzyskie, s. Bolesława i Zofii z d.
Kołacz. Zam. ul. Witosa 7/23. Ukończył Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w
Sandomierzu, SGGW. Inżynier ogrodnictwa, specjalność: technik technolog przetwórstwa
owocowo-warzywnego. Prac. HortexHolding O/ZPOW Ryki. Zaint.: muzyka, języki obce,
uprawa kwiatów i ogrodnictwo na świecie. Żona  Bożena. Dzieci: Julita - 1977, Aneta – 1980.
[Bożena Czech]
Czechaniuk Bożena, ur. 14.01.1955. Ukończyła SP w Swatach i LO w Sobieszynie. Od
25.09.1975 prac. w OSI jako maszynistka, a obecnie w dziale kadr. W 1963 jako dziecko straciła
nogi i oko w wyniku wybuchu granatu przyniesionego przez brata koleżanki z klasy. Trenuje w
klubie Osób Niepełnosprawnych Ośrodka Integracyjnego „Start” w Lublinie. Grupa startowa F55.
Reprezentantka Polski i medalistka wielu międzynarodowych zawodów, w tym olimpiad i
mistrzostw świata. M. in. w 1980 na olimpiadzie w Arnhem w Holandii zdobyła złoty medal w
sztafecie w stylu zmiennym oraz dwa brązowe na 100m w stylu klasycznym i kraulem; w 1994
trzy brązowe medale (kula, dysk i oszczep) w Mistrzostwach Świata Inwalidów w Berlinie. W
2004 podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych zdobyła złote
medale w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą oraz brązowy medal w rzucie oszczepem. W 1988 i
1997 uznana za Honorowego Sportowca Lubelszczyzny. Wdowa. Mąż: Marian, ślub w 1982.
Córki: Karolina – 13.03.1983, Sylwia – 26.06.1984. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR
10/1996; 12/2000; 6/2002, s. 16; K. Czajka, Twój Głos 14(70) 2004]
Czerniejewski Tadeusz, ur. 17.02.1936 w Rykach, s. Józefa i Walerii. Ukończył ZSZ im.
Wł. Korżyka, Technikum Budowy Maszyn w Dęblinie, Państwową Szkołę Techniczną, Studium
Nauczycielskie i wyższe kursy zawodowe. Zdał egzamin czeladniczy (1959) i mistrzowski (1976)
w zawodzie ślusarz. Od 1974 kierownik warsztatów przy ZSZ im. Wł. Korżyka. Radny GRN i
MRN, przewodniczący sekcji emerytów Zarządu Oddziału ZNP, członek rady parafialnej.
Odznaczony SKZ, ZKZ, Medalem KEN, Złotą Odznaką ZNP. Żona: Henryka. Dzieci: Grażyna i
Wojciech. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 1/1997; 5/2000]
Czerska Aleksandra Maria, ur. 12.12.1935 w Stawach, c. Aleksandra Małachowskiego i
Heleny z d. Świątkowska. Ojciec – prac. cywilny w Jednostce Wojskowejw Stawach. Dziadek –
Antoni Małachowski zesłany na Sybir za udział w rewolucji w 1905 w Warszawie (dzięki żonie
Marii powrócił do Polski jeszcze przed odzyskaniem niepodległości). Ukończyła SP i LO w
Rykach, UMCS  Wydział Prawa i Administracji. Prac.: od 1954 - Zespół Rybacki Bogusze, 1960
- referent w prezydium PRN w Rykach w wydziale organizacyjno  prawnym, od 04.1961 – w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w 1964  sekretarz Prezydium MRN w
Rykach, w dniach 10.04.1970 – 31.12.1975 przewodnicząca Prezydium MRN. Po połączeniu
miasta i gminy, od 23.02.1987  Naczelnik Miasta i Gminy. Z inicjatywy dyr. PKO w Lublinie W.
Kosackiego przeszła do pracy w PKO Oddział w Rykach, skąd w 1995 odeszła na emeryturę. Była
prezesem TPD i LK w Rykach, prac. również w zarządach OSP i TPR. Zajmowała się m.in.:
pozyskiwaniem terenów i budową bloków przy ul. Warszawskiej, Kościuszki, osiedli: XXX-lecia
36
PRL, i Słowackiego, budową Hortexu, zagospodarowaniem mienia pożydowskiego. Z jej kadencji
w l. 70-tych Ryki brały udział w konkursach: „Mistrz Gospodarności” i „Telewizyjny Bank
Miast”, gdzie w grupie 37 miast Ryki utrzymywały się w czołówce. Otrzymała m.in. KKOOP,
SKZ; odznaki: Tysiąclecia Państwa Polskiego, „Za zasługi dla woj. warszawskiego”, „Za zasługi
dla Lubelszczyzny”, „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej”, „Za zasługi dla finansów PRL”,
„Za Zasługi dla pożarnictwa”, „Za Zasługi dla obronności kraju”, „Zasłużony Działacz LK”,
„Zasłużony Działacz TPD”. Mąż: Stanisław (prac. w PSP w Rykach), ślub 1955. Dzieci: Urszula 1956, Joanna - 1961. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 3/2003]
Danysz Piotr, ur. 05.12.1858 w majątku Chlin (ówczesna gubernia kaliska – d. zabór
pruski), s. (drugi) Antoniego i Marii z Nestorowiczów (Polki poch. ormiańskiego). Rodzeństwo:
Tadeusz, Jan oraz Maria. Ukończył szkołę rolniczą i gimnazjum w Ostrowiu Wielkopolskim. Ok.
1880 osiadł na dzierżawie w Wiśniewie kolo Siedlec. W 1884 zawarł związek małżeński z córką
lekarza Zofią Zawadzką. Jej posag umożliwił nabycie w 1893 folwarku w Brusowie koło Ryk. Ze
związku urodziło się pięcioro dzieci: Żelisław – Oskar, Michał – Marian, Jan – Brunon - Piotr,
Regina - Zofia (później z męża Fleszarowa), Zofia – Irena (z m. Rodziewiczowa). Był aktywnym
działaczem społecznym i organizatorem, m.in. związany z Polskim Związkiem Ludowym. Za
prowadzenie licznych odczytów o charakterze nie tylko rolniczym, ale również politycznym, w
1906 został aresztowany przez władze carskie i więziony przez pół roku w Siedlcach. Organizator
kółek rolniczych w okolicy Ryk, członek Rady Towarzystwa Kółek Rolniczych im. Staszica (w
1907), współzałożyciel Spółdzielni Spożywców „Przyszłość” oraz Kasy Spółdzielczej w Rykach
(w 1908). W 1911 został wybrany z okręgu siedleckiego na pierwsze walne zebranie Związku
Spółdzielni „Społem” (posiadał legitymację członka założyciela z nr 5) razem z Romualdem
Mielczarskim, Stanisławem Wojciechowskim (późniejszym prezydentem Rzeczypospolitej).
Propagator zakładania spółdzielni wytwórczych mleczarsko – jajczarskich (jedna z nich działała w
Oszczywilku). Pierwszy dyrektor Związku Spółdzielni Mleczarskich w Królestwie Kongresowym.
Współdziałał ze Stacją Doświadczalną w Sobieszynie. W swoim domu w Brusowie oraz w
domach rolników organizował czytanie gazet, dyskusje, szkolenia na teamty rolnicze. Propagował
płodozmian, uczył uprawiać łubin, w ogrodach fasolę, pomidory, wypożyczał własne maszyny
rolnicze. Zamieszczał w czasopismach rolniczych wiele artykułów (czasami pod ps. Stary Rolnik).
Do znanych broszur jego autorstwa należą m.in.: „O płodozmianach”, „O nawożeniu”, „Uprawa
roli”, „O chwastach”. Dla młodzieży organizował spotkania towarzyskie oraz zawody sportowe,
udostępniał książki ze swojej biblioteki.
Zwolennik i uczestnik ruchu ludowego (działającego w Kongresówce), skupiającego się
wokół czasopisma „Zaranie”. Ruch ten miał na celu szerzenie oświaty wśród chłopstwa oraz
organizowanie ich w spółdzielniach. Członek PSL „Wyzwolenie”, z którego w późniejszym czasie
wycofał się z powodu wewnętrznych nieporozumień w partii. W l. 191011 sprzedał ziemię
chłopom, pozostawiając sobie 29 ha, na których sam gospodarzył. Szkole Rolniczej w Sobieszynie
sprzedał oborę zarodową. W l. 191821 pełnił funkcję prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego w
Siedlcach. Ze stanowiska zrezygnował, nie widząc znaczących efektów reformy rolnej. Powrócił
do swojego majątku w Brusowie, gdzie nadal działał społecznie. Zmarł 06.01.1924 na atak serca,
bezpośrednio po zebraniu Koła Młodzieży Wiejskiej, któremu patronował. Pochowany został na
starym cmentarzu w Rykach. Po jego śmierci ufundowano stypendium im. Piotra Danysza dla
uczniów w Szkole Rolniczej w Miętnem k. Garwolina, które po wyczerpaniu kapitału wygasło.
[Anna Żaczek, wg: R. Makulec, Z. Lipski MR 4/1995; Witek H., Makulec J., Z Brusowa w świat.
Piotr Danysz i jego rodzina, TPR, MGCK, Ryki 2005]
Dąbrowska Krystyna z d. Filiks, c. Leonarda i Katarzyny z d. Filipek, ur. 04.01.1930 w
Rykach. Zam. Ryki, ul. Poniatowskiego 17. Wykszt. średnie, technik ekonomista. Miejsca pracy :
GS, MHD, WPHW – kierownik sklepu. Mąż: Bolesław → Dąbrowski. [Hanna Cieślik]
37
Dąbrowski Bolesław, s. Czesława i Bronisławy z d. Tworkowska, ur. 20.09.1929 w
Brzóskach Starych. Zam. Ryki, ul. Poniatowskiego 17. Ukończył Technikum Melioracji w
Białymstoku, technik meliorant. Miejsca pracy: PGR Ryki (1952-68), WSBW – dyrektor
techniczny, następnie dyrektor zakładu (1968-94). Żonaty z →Krystyną z d. Filiks, ślub
21.11.1954. Dzieci: Krzysztof – 21.03.1956, Hanna – 17.05.1961. [Hanna Cieślik]
Desko Irena z d. Surmacz, ur. 29.04.1941 w Ryczy, c. Bolesława i Janiny z d. Grzechnik.
Ukończyła SP w Nowodworze i 2letni kurs Przysposobienia Rolniczego. Rolniczka, działaczka i
przewodnicząca KGW, w l. 198488 była radną i wiceprzewodnicząca MGRN, także przez trzy
kadencje przewodniczącą Rady Nadzorczej w SUR. Mąż: Stefan, ślub 06.06.1958. Dzieci: Hanna i
Jerzy Adam. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 4/1998, s.3]
Dobrowolski Michał, ur. 1826, zm. 06.12.1896. Powstaniec styczniowy, pochowany na
cmentarzu w Rykach przy ul. Młynarskiej. [Tomasz Niemirowski, wg: R. Makulec, MR 3/1997]
Doliński Edmund, ur. 13.12.1911 w Stężycy, zm. 12.10.2003 w Garwolinie. Od września
1923 przebywał wraz z bratem Stanisławem w Schronisku dla Sierot w Miętnem. Ukończył
gimnazjum w Garwolinie oraz kurs biblioteczny na Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W
kampanii wrześniowej brał udział w obronie Warszawy, po krótkiej niewoli rozpoczął pracę w
Urzędzie Gminy w Rykach. Długoletni pracownik samorządu gminnego w Rykach, sekretarz
gminy Ryki, działacz samorządowy w powiecie garwolińskim, były dyrektor Oddziału
Narodowego Banku Polskiego w Garwolinie, przewodniczący Zarządu PZERiI. Autor ważnych
dla historii Ryk wspomnień z okresu jego pracy w Rykach publikowanych w “MR” nr 5-11/1997.
Odznaczony m.in. BKZ i KKOOP. Żona: Felicja z d. Sztetner. Dzieci: Andrzej, Elżbieta,
Romuald. [Anna Żaczek, wg: A. Tertil, MR 5/1997; Z. Lipski, MR 10/2003]
Doliński Stanisław, brat Edmunda, ur. 08.05.1918 w Stężycy, s. Władysława i
Franciszki z d. Pawłowska. W l. 1923-28 wychowywany w schronisku w Miętnem k. Garwolina, a
od 1930 w Izdebnie z powodu śmierci rodziców. W 1928 przebywał u babki Julianny Pawłowskiej
z d. Trześniewska. SP ukończył w 1932 w Stężycy. W 1934 podjął pracę w Warszawie w
Wydawnictwie „Studio” jako praktykant biurowy, następnie jako pracownik administracyjny.
Pracował do wybuchu II wojny światowej. W tym też czasie ukończył wieczorowe Technikum
Handlowe, maturę uzyskał w LO w Otwocku, studia na Uniwersytecie Powszechnym. W czasie
oblężenia Warszawy wstąpił do „Straży Obywatelskiej”. Po kapitulacji Warszawy przeprowadził
się do Ryk. W 1941 razem ze Stanisławem Kultysem zakłada sklep z art. gospodarstwa
domowego, a w 1945 samodzielny sklep z art. galanteryjnymi, który prowadził do końca 1945.
Pracownik Urzędu Gminy w Rykach, od 01.03.1950 w charakterze głównego księgowego i
kierownika referatu finansowego; w 1957 wybrany na zastępcę przewodniczącego PRN. Następnie
pełnił funkcję przewodniczącego MRN (195861), prac. w szpitalu w Rykach (196272); w
MPGK (197273); w SKR (197374); w Spółdzielni Ogrodniczo  Pszczelarskiej (197479);
dodatkowo jako główny księgowy w TM w Rykach (195264). Z jego inicjatywy pobudowano w
1956 studnię głębinową, co dało podstawę do budowy wodociągów; wspomagał budowę drogi z
Ryk do Jednostki Wojskowej w Stawach, przyczynił się do założenia parku na Placu Wolności i
budowy Alei Spacerowej. Inne inicjatywy: budowa stadionu, nowego budynku SP, szpitala,
Technikum Mechanicznego. Był sekretarzem Zw. Zaw. Kupców, klubu sportowego „Plon” oraz
zarządu OSP w Rykach. W 1947 zawarł zw. małż. z Feliksą Stanisławą z d. Ćwiklak. Dzieci:
Janusz  1948; Janina  1950. Syn ukończył Wydział Chemii na PW; córka  AM w Białymstoku
i została lekarzem okulistą. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 8/ 2003 oraz Stanisław Doliński]
38
Dom Ludowy (Warszawska 10). Budynek jest drewniany, podpiwniczony, w kształcie
litery „C”, otynkowany. Zbudowany na miejscu starego magazynu w początkach lat trzydziestych
z przeznaczeniem na działalność kulturalną. Odbywały się w nim zabawy taneczne i próby
orkiestry do 1933, kiedy to budynek przeznaczono na siedzibę SP Nr 2 w Rykach. W 1939
Niemcy zajęli budynek do lipca 1944. Następnie mieściła się w nim część klas SP. W 1952
budynek stał się siedzibą SP nr 1, a od 1959 kolejno: Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rykach,
CEZASu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, oddziałów kl. III SP w Rykach. Obecnie własność
prywatna, znajdują się w nim placówki handlowe. [Barbara Kwiatkowska]
Dom Strażaka im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Warszawska 2). Od 1911 OSP
posiadała remizę strażacką przy wjeździe na stadion. Była to drewniana szopa wybrukowana
kamieniami. Remiza miała małą scenę, na której odbywały się przedstawienia. Obecny Dom
Strażaka, budowany w l. 1937-38, został otwarty 16.10.1938. Budynek murowany, piętrowy,
otynkowany. Wejście do sali widowiskowej od strony ul. Warszawskiej, a do remizy od strony
podwórka. Budynek posiadał salę teatralną ze sceną i remizę na sprzęt strażacki, który składał się z
motopompy, drabin, węży i innych urządzeń. Plac pod budowę ofiarowali spadkobiercy Marty
Marchwickiej. Pomocy finansowej udzielili: Zarząd Gminy, dzierżawca majątku Ryki Józef
Konarzewski i część obywateli miasta. Strażacy przeznaczyli na budowę pieniądze z kwest,
loterii i zabaw. Cegłę z rozbieranego fortu w Dęblinie zwiozły furmanki z majątku Ryki. W sali
teatralnej odbywały się zabawy, przedstawienia i wyświetlano filmy. W czasie okupacji budynek
zajęli Niemcy. Po wojnie znów organizowano zabawy, przedstawienia i wyświetlano filmy.
Usunięto wtedy z nazwy zwrot „im. J. Piłsudskiego”, który przywrócono w 1996. W sali teatralnej
powstało stałe kino "Renesans", które było kilka razy remontowane. Część Domu Strażaka w l.
1972-80 była siedzibą Ryckiego Ośrodka Kultury. [Barbara Kwiatkowska]
Domarecka Julia z d. Grabowska, ur. 20.01.1920 w Warszawie, c. Kazimierza i Ireny z d.
Żejma, zm. 23.10.2007. Zam. ul. Wyczółkowskiego 13/3. Ukończyła Studium Nauczycielskie.
Nauczycielka j. polskiego, matematyki i nauczania początkowego. Prac. w Uninie (195455), w
Pawłowicach (195560), w Dąbi Starej jako kierowniczka szkoły (196070), a od 1970 w Rykach
jako zastępca dyrektora. Należała do ZNP. Otrzymała ZKZ, Medal KEN, Złotą Odznakę ZNP.
Autorka ciekawych wspomnień pt. “Bronka z “Przygód człowieka myślącego” Marii
Dąbrowskiej” (MR nr 7/1996) i “Dzidka z dzienników M.D.” (MR nr 8/1996). Zaint.:
szydełkowanie, prace na drutach. Wdowa, ślub 07.04.1947. Dzieci: Hanna  22.01.1948, Ewa 
26.04.1950, Alicja  18.02.1953. [Ewa Domarecka]
Dudzik Beata Maria, ur. 17.04.1961 w Dęblinie, s. Zbigniewa i Laurencji z d. Bartman.
Ukończyła w Rykach SP i LO (1980). Studia zaoczne na UMCS, Wydział Pedagogiki Specjalnej,
kierunek: oligofrenopedagogika i tyflopedagogika (2000). Prac. jako bibliotekarka w ZSZ nr 1
(1981-82), nauczycielka w Samorządowym Przedszkolu nr 5 (1982-90), dyrektor Przedszkola nr 5
od 1990. Dzięki jej staraniom 13.06.2002 przedszkole uzyskało imię Ewy Szelburg-Zarębiny.
Mąż: Zbigniew, ślub 04.10.1980. Dzieci: Wojciech, Natalia, Tomasz, Mateusz. [Zbigniew Lipski]
Dyndowicz Jacek, ks., prob. par. Ryki w l. 1667-89. [Krystian Pielacha, wg: Album
Bractwa Św. Anny przy Kościele Ryckim sporządzone w roku 1637, APR, sygn. 17; Liber
Baptizatorum 1652-1686, APR]
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”, zał. 15.01.1968 z inicjatywy Jana Rogali
nauczyciela SP w Rykach. Osoby kier.: Jan Rogala (196885), Aleksandra Głodek (1985-86),
Anna Stojak (198689), Piotr Wojtczak (198992), Iwona Wojtczak (199298), Andrzej Lewczyk
39
(199804), Krzysztof Piątek (od 2004). Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji
ludowej, prezentowanie tańców i pieśni z różnych regionów Polski oraz obrzędów (jasełka). W
początkach istnienia do zespołu należeli uczniowie kl. V–VI (24 osoby). Pierwsze stroje
wielkopolskie zostały uszyte przez PSPUW w Rykach. Pierwszy akompaniator: Henryk Kurek.
01.09.1970 zespół taneczny został powiększony o zespół wokalny i przyjął nazwę Harcerski
Zespół Pieśni i Tańca. W 1976 nastąpiła reorganizacja zespołu, utworzono kapelę nauczycielską i
rozbudowano zespół wokalny, zakupiono instrumenty i stroje dla kapeli. Kierownikiem
muzycznym kapeli i zespołu wokalnego został Marek Kępka. W skład kapeli nauczycielskiej
weszli: Marek Kępka (akordeon), Aleksandra Głodek (skrzypce), Elżbieta Maraszek (skrzypce),
Zdzisław Warowny (skrzypce), Krystyna Kozińska (akordeon), Jan Rogala (klarnet), Pelagia
Leposińska (kontrabas), Lucjan Jędrych (bębenek). W grudniu 1983 Zespół otrzymał Krzyż za
Zasługi dla Lubelszczyzny oraz Krzyż za Zasługi dla ZHP. Patronat nad zespołem obejmuje
Zespól Tańca Ludowego UMCS w Lublinie.
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca wielokrotnie zdobył pierwsze miejsce w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Lublinie. Występował na Centralnych Dożynkach w
Zamościu, w Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego „Bychawska Podkowa” w Bychawie. W r.
szk. 1990/1991 zespół uległ reorganizacji i zmienił nazwę na Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego
„Ryki”. W maju 1991 zespół przechodzi weryfikację przed Państwową Komisją Ministerstwa
Kultury i Nauki w Warszawie. Pozytywna ocena komisji owocuje nominacją do udziału w
Międzynarodowym Festiwalu Szkolnych Zespołów Tańca Ludowego na Węgrzech. Wielokrotnie
bierze udział w Przeglądzie Zespołów prowadzonych przez wychowanków ZTL UMCS w
Lublinie oraz odnosi kolejne sukcesy w Woj. Przeglądzie Szkolnych Zespołów w Lublinie. Zespół
za swą działalność artystyczną otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Koncertował w wielu
miastach i wsiach Polski. Swoim tańcem i śpiewem rozsławiał piękno polskiej kultury ludowej
poza granicami kraju.
Uczestniczył w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych: Syria (1972), Węgry
(1990, 1993, 1998), Ukraina (1994), Bułgaria ( 1994, 1995, 2003), Turcja (1992, 1995), Białoruś
(2005), Czechy (2000). W programie Zespołu znajdują się polskie tance narodowe (polonez,
mazur, kujawiak, oberek, krakowiak) oraz tańce regionalne (lubelskie, rzeszowskie, sądeckie,
kurpiowskie, wielkopolskie, śląskie, górali żywieckich). W wykonaniu solistów grupy wokalnej i
kapeli usłyszeć można wiele przyśpiewek i melodii z różnych stron Polski. Od 1993 DZTL „Ryki”
jest członkiem Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali Sztuki
Ludowej (CIOFF).
Najważniejsze wydarzenia: I miejsce w Woj. Przeglądzie Szkolnych Zespołów
Artystycznych (1978), I miejsce w II Woj. Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych w
Lublinie (1979), nagranie i emisja koncertu przez Program I TVP (1979), I miejsce w III Woj.
Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych (1980), udział w Centralnych Dożynkach Zamość
80 (1980), koncert dla uczestników konferencji zorganizowanej przez MOiW (1982), udział w
Festiwalu pionierów Partii BAAS w Syrii (1985), udział w XII Festiwalu Harcerskiej Kultury
Młodzieży Szkolnej – Kielce 85 (1985), I miejsce w Woj. Przeglądzie Szkolnych Zespołów
Artystycznych Lublin 86, Dyplom Laureata w Woj. Przeglądzie Szkolnych Zespołów
Artystycznych Lublin 87 i 88, udział w Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego „Bychawska
Podkowa”, Jubileusz XX – lecia zespołu, udział w Woj. Przegl. Szkol. Zesp. Artyst. (1989), udział
w IV Międzynarodowym Festiwali Folklorystycznym Zespołów Dziecięcych Węgry –
Mosonmagyarovar (1991), udział w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych Turcja – Istambuł (1992), Jubileusz XXV – lecia i udział w Przeglądzie Zesp.
Prowadzonych przez wychowanków ZTL UMCS w Lublinie (1993), udział w Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym „Kwitnących Róż”, Bułgaria – Kazamlak, udział w Dożynkach Woj.
w Lublinie, 1994 - Ukraina – Lwów, koncerty dla Polonii, Międzynarodowy Festiwal Pieśni i
Tańca w Gyor – Węgry, Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny dla Dzieci Turcja – Ankara
40
(1995), spotkanie członków zespołu z Mira Zimińską  Sygietyńską i członkami zespołu
„Mazowsze” (1996), udział w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych: Węgry –
Debreczyn (1998), Czechy – Kuniwice (2000), „Morze bez granic” Bułgaria – Burgas (2003), I
Festiwal Sztuki Choreograficznej „Białe Skrzydła” Białoruś – Mołodeczno. [Ewa Domarecka]
Dziekoński Józef Pius, ur. 05.05.1844 w Płocku, zm. 04.02.1927 w Warszawie. Architekt
i konserwator zabytków, przedstawiciel historycyzmu. Pierwszy dziekan Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej. Stosował formy gotyckie, romańskie oraz renesansowe. Przedstawiciel
i prekursor tzw. gotyku nadwiślańskiego. Współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości. Projektant i budowniczy ®kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach w l.
1908-14. Zaprojektował również ok. 100 budowli, w tym ok. 70 kościołów, m.in. w Warszawie:
św. Floriana 1898 – 1902, św. Stanisława 1886-94, św. Boromeusza 1891-99; w Białymstoku
katedrę Wniebowzięcia NMP 1900-05, w Garwolinie kościół Przemienienia Pańskiego 1890 –
1904. Autor cokołu pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie. [Krystian Pielacha, wg
Encyklopedia Katolicka, T. IV, Lublin 1989]
Dzielnice (osiedla) miasta Ryki. Według „Wykazu miejscowości w powiecie Ryki z
urzędami pocztowym” z 1966 w Rykach było 8 dzielnic: Bogusze, Borek, Brzezinka, Jarmołówka,
Julin, Kolonia Swaty, Ryki Królewskie, Ryki Śródmieście. Wg wykazu z 1975 istniało 7 osiedli:
Osiedle Rad Narodowych i Spółdzielni Mieszkaniowej, ponadto Jarmołówka, Julin, Stawy, Stare
Miasto, Kolonia Swaty, Ryki Królewskie), obecnie wymienia się 12 osiedli: Stare Miasto, Ryki
Królewskie, Julin, Kolonia Swaty, Jarmołówka, Stawy i Karasiówka, „22 Lipca – Rady
Narodowe”, Świerczewskiego, „22 Lipca – spółdzielcze”, XXX- lecia PRL, „Wielorodzinne –
Słowackiego”, „Słowackiego – jednorodzinne”. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, Sięganie do
korzeni]
Dzieło Rozkrzewiania Wiary zał. 19.02.1928 w par. Ryki przy →Lidze Katolickiej.
Prezesem wybrano Zofię Jończyk, sekretarzem Petronelę Bogusz, a skarbnikiem Stanisława
Czerskiego. W dniu założenia liczyło 75 członków. [Krystian Pielacha, wg: Korespondencja
Proboszcza parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach do Prześwietnej Kurii Podlaskiej w
Siedlcach z 27 lutego 1928 r., AKDS, Lit. D, Dz. III, Nr porz. 18, Tom I]
Dzierżawcy ryccy. Ryki najprawdopodobniej od początku były wsią królewską. Od XV
wieku ich dzierżawcami byli: Mikołaj (1420), Andrzej (1439), Dziersław (1490), Marcin i Jan
Romankowie (150508), Jakub Dobrucki (1532), Jakub Gliniecki (153238), Szymon Jarczewski
(1538), Bernard Maciejewski (1538). [Zbigniew Lipski, wg: Kurzyp K., Dobra ziemskie w dawnym
powiecie stężyckim, Stężyca 1990, por. też MR 8/1997, s. 3]
Dziewczęca Służba Maryjna, prowadzona przez →Instytut Sióstr Matki Bożej z Karmelu.
Skupia w swoim gronie dziewczęta pragnące pogłębić swoją wiarę i służyć Panu Bogu. Praca
formacyjna odbywa się w trzech grupach wiekowych; I: 9 – 11 lat (III – IV klasa), II: 11 – 13 (V –
VI klasa), III: 13 – 16 (I – III klasa gimnazjum). Każda z tych grup wypełnia inny program
dostosowany do potrzeb i możliwości danego wieku dziewcząt, które spotykają się razem w czasie
przygotowania oraz spełniania określonych zadań apostolskich. Okres siedmiu lat przynależności
do DSM dzieli się na etapy i związane z nimi stopnie. Łączą się one z odpowiednim symbolem lub
funkcją liturgiczną. Stopień Dziecka Maryi, równoznaczny z przyjęciem do grona Dzieci Maryi,
otrzymuje się po zaliczeniu próby trwającej 2 – 3 miesiące. Ceremonia przyjęcia odbywa się 8
grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy dzieci osobiście
zawierzają się Maryi. Ten dzień również jest dorocznym świętem DSM i świętem patronalnym
dziewcząt w ogóle. Dzieci Maryi za obowiązek postrzegają sobie wypełnianie „Pięciu zadań
41
Dziecka Maryi”: posłuszeństwo, wspólnota, radość, ofiara oraz przyjaźń z Jezusem. Przywilejem
jest: noszenie cudownego medalika na niebieskiej wstążeczce, udział przy ołtarzu w
nabożeństwach maryjnych, adoracjach, roratach, recytowanie modlitw i trzymanie symboli
liturgicznych, codzienne odmawianie w łączności z porannym pacierzem modlitwy: „O Pani
moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
Amen.” [Krystian Pielacha wg: http://www.ryki.siedlce.opoka.org.pl/index.html]
Dzwon „Św. Jakub” – konfiskata. 02.07.1941 okupanci hitlerowscy, w celu uzyskania
materiału na potrzeby wojenne, zdjęli z dachu ®kościoła Najświętszego Zbawiciela sygnaturkę, a
także postanowili zarekwirować trzy dzwony z wieży kościelnej o wspólnej wadze 2005 kg. Dwa
dzwony „Jan Chrzciciel” i „Archanioł Gabriel”, ze względu na mniejsze rozmiary zostały zdjęte
bez większych trudności, natomiast największy dzwon „Św. Jakub” nie mógł się zmieścić w oknie
wieży. Wówczas ks. prob. Rafał ®Łysanowicz chcąc go uratować, zawiadomił o tym Urząd
Gminy, a ten zwrócił się do Kreishauptmana z wnioskiem o pozostawienie dzwonu. Starosta
niemiecki wyraził zgodę, ale jego pismo z pozwoleniem nadeszło w ostatnim dniu terminu i jak się
okazało, było to już za późno. Ks. Łysanowicz, nie wiedząc o tym, a chcąc się zmieścić w
wyznaczonym terminie, kazał poszerzyć mur okienny w wieży i spuścić dzwon na ziemię. Mimo
zabezpieczeń naziemnych w postaci rozłożonej słomy, dzwon rozbił się na kilka części. Po upadku
pękł jeden z kamieni schodowych i pozostał zapadnięty. [Krystian Pielacha, wg: Protokół o
sytuacji w parafii Ryki pod okupacją niemiecką sporządzony przez ks. Rafała Łysanowicza w dniu
26.X.1945 r., APR; A. Łuczyński., Co warto zobaczyć w Rykach, w: Informator - Ryki, Ryki 1995,
s. 7; Wywiad z Henrykiem Moniszko przeprowadzony 8 kwietnia 2006 r.]
Dzwonnica cmentarna, budowana od czerwca do września 1997 z czerwonej cegły, w
stylu neogotyckim, pasującym swym wyglądem architektonicznym do →kaplicy cmentarnej.
Usytuowana jest przed kaplicą, po prawej stronie alejki. Posiada dwie kondygnacje o
kwadratowym przekroju poziomym. Niższa kondygnacja o większych wymiarach ma drzwi
wejściowe, natomiast wyższa jest mniejszych rozmiarów i posiada z 4 stron okna zakończone
łukiem, zasłonięte drewnianymi żaluzjami. Dach dzwonnicy czterospadzisty ma konstrukcję
drewnianą, wykonaną przez Stanisława Kamińskiego z Ryk. Na dachu osadzony jest krzyż
podarowany przez Tadeusza Popisa z Ryk. 30.09.1997 przywieziony został dzwon nazwany
„Maryja”, ważący 220 kg, a wykonany w wytwórni Felczyńskich w Przemyślu. Początkowo
umieszczono go w kościele parafialnym, a 02.11.1997 został poświęcony przez ks. bp Henryka
Tomasika. Najpierw dzwon poruszany był siłą mięśni, a od 07.12.2003 zdalnie sterowanym
urządzeniem mechanicznym. [Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 24, 111, 112,
134; Inwentarz rzymsko – katolickiej parafii Ryki z 2005 r., APR, s. 24]
Dzwonnice nieistniejące, pierwsza znana dzwonnica stała w 1711 obok →kościoła św.
Jakuba Ap. (drugiego). Wykonana z drewna posiadała 4 dzwony. Wizytacja z 1781 podaje, że
obok →kościoła św. Jakuba Ap. (czwartego) była również drewniana dzwonnica pokryta gontami,
mająca 3 dzwony, jeden wielki i 2 małe. W 1802 dzwonnica (prawdopodobnie ta sama) posiadała
jeden duży dzwon i trzy mniejsze, wszystkie święcone. Opis z 1818 przedstawia ją pokrytą
gontami, a po bokach tarcicami, o bardzo złym stanie. Została rozebrana w 1859, ponieważ była
już stara i bardzo zniszczona. Na jej miejsce wybudowano nową drewnianą, na słupach i
podmurówce. Potrzebowała wówczas jeszcze obicia tarcicami i wzmocnienia wiązań żelaznymi
klamrami. Przetrwała do 1935 kiedy to postanowiono ją rozebrać, ponieważ z powodu swego
zniszczenia stwarzała zagrożenie wywrócenia się. Pozostałe z niej drewno zostało sprzedane.
[Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 3, k. 377; Wizytacja 7, s. 179; Wizytacja 9, k. 2; Protokół
wyjaśniający Fundusz Beneficjum Ryskiego z 3 marca 1818 r., APR; Inwentarz kościoła i
42
beneficjów parafii Ryki z dnia 14 kwietnia 1859 r., APR; Korespondencja proboszcza parafii
Najświętszego Zbawiciela w Rykach do Prześwietnej Kurii Biskupiej Diecezji Podlaskiej w
Siedlcach z dnia 18 października 1935 r., AKDS, APwRds, sygn. Lit. R., Dział IV, Nr porz. 16, tom
I]
Eksterman Abram Josek, ur. 01.08.1935 w Rykach, s. Jankiela i Liby z d. Rubinsztejn. W
kwietniu 1939 cała rodzina wyemigrowała do Brazylii. Osierocony przez rodziców,
wychowywany był w rodzinie niemieckich emigrantów. Od młodych lat pracował zarobkowo,
wykonując kolejno różne zawody. Zostaje dziennikarzem i przyczynia się do zdemaskowania
jednego z niemieckich zbrodniarzy wojennych.
Doktor medycyny, ukończył Uniwersytet Brazylii w 1959 oraz studia podyplomowe:
psychiatria, psychoanaliza, psychosomatyka i analiza grupowa. Od 1962 wykłada i pracuje nad
rozwojem medycyny psychosomatycznej w Brazylii. Założyciel i były przewodniczący
Brazylijskiego Towarzystwa Psychosomatycznego. Często zapraszany z odczytami z dziedziny
medycyny psychosomatycznej na konferencje naukowe w Brazylii i na świecie. Członek
Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Międzynarodowej Szkoły Medycyny
Psychosomatycznej i Międzynarodowej Federacji Psychoterapii. Obecnie dyrektor Centrum
Medycyny Psychosomatycznej w szpitalu Santa Casa oraz profesor psychologii medycznej i
antropologii w Szkole Medycznej Souza Marques w Rio de Janeiro. Autor wielu publikacji z
zakresu psychologii medycznej, psychosomatyki, medical teaching i psychoanalizy. Mieszka w
Rio de Janeiro, ma pięcioro dzieci. [Abram Josek Eksterman]
„ERMET” Spółdzielczy Zakład Techniczno-Handlowy (Żytnia 24), zał. 01.01.1974
przez Kółka Rolnicze z terenu gm. Ryki. Organem zarządzającym w spółdzielni jest Zarząd.
Prezesami byli kolejno: Wacław Kisiel, Tadeusz Prządka, Jerzy Szczepaniak, Marian Majek.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych powstała 01.01.1974 z połączenia Kółek Rolniczych i
Międzykółkowych Baz Maszynowych z terenu gm. Ryki. Zakład funkcjonował pod nazwą SKR
Ryki w l. 01.01.1974 – 31.12.1979; od 01.01.1980 – 31.01.2001 – SUR Ryki. Od 01.02.2001 do
chwili obecnej: „ERMET” Spółdzielczy Zakład Techniczno-Handlowy Ryki. Zakład świadczy
usługi dla rolnictwa w zakresie mechanizacji, chemizacji, remontów maszyn i urządzeń; produkcji
części i podzespołów do ciągników rolniczych „URSUS”, handlu ciągnikami, paszami; produkcji
wyposażeń inwentarskich. Zatrudnia 31 osób. [Marta Filipek]
Fal Piotr, ur. w 1901 w Długowoli, zginął na Zamku w Lublinie 21.07.1944; s. rolnika.
Ukończył w 1923 SN w Siennicy, a w 1931 – Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie. Był
nauczycielem i kierownikiem szkoły w Leopoldowie, Żabiance, Brzezinach, Grabowie
Szlacheckim. Od września 1931 przeniesiony do Ryk do szkoły nr 1, gdzie pracował do
26.05.1944, tj. do czasu aresztowania. Od początku pracy nauczycielskiej należał do ZNP i brał
udział w pracach terenowego Ogniska ZNP, pełniąc różne funkcje we władzach. Prac. w Zarządzie
Kasy Spółdzielni Spożywców. Członek PPS w okresie przedwojennym, a w czasie okupacji
hitlerowskiej należał do RPPS pod pseudonimem „Adam”. W 1943 z ramienia Powiatowego
Komitetu PPS w Garwolinie wybrany został referentem politycznym i łącznikiem z władzami
partii w Warszawie. W 1944 wspólnie z innymi tworzył konspiracyjne Rady Narodowe. Za
działalność konspiracyjną podczas okupacji uchwałą Prezydium KRN z dn. 29.05.1946
odznaczony pośmiertnie Krzyżem Grunwaldu II klasy. [Anna Żaczek, na podst. kroniki SP nr 1]
Ferma Drobiu S.J. E. i W. Szewczyk; mgr. H. i K. Błachnio (Kolejowa 1), zał. w 1978
przez Edwarda i Krystynę Szewczyków. Obecnie zarządzają: Ewa i Waldemar Szewczykowie oraz
Henryka i Konrad Błachniowie. Początkowo na fermie było 7000 kur na ściółce; dzienna
produkcja jaj wynosiła ok. 5000 szt. Obecnie jest 200 000 kur, a dzienna prod. wynosi ok. 140 000
jaj. W skład fermy wchodzi mieszalnia pasz produkująca 700 ton paszy miesięcznie oraz
43
nowoczesny zakład pakowania jaj z uprawnieniami do eksportu. Zakład zajął I miejsce i zdobył
tytuł Mistrza Wojewódzkiego w kategorii „Rolnicy” w ogólnopolskim konkursie AGROLIGA
1997. Zatrudnia 25 osób. [Konrad Błachnio]
Figura Chrystusa Frasobliwego, na rogu ulic Królewskiej i Szkolnej. Pochodzi z XVIII
wieku. Jest wykonana z piaskowca. [Tomasz Niemirowski, wg: Ryki. Informator]
Figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, znajduje się przed plebanią, wykonana przez
Wojciecha Durka w 1949, jako dar swojej wdzięczności dla ks. prob. Józefa →Księżopolskiego.
Święty Józef w brązowej sukni i płaszczu, z Dziecięciem Jezus na prawym ramieniu, ubranym w
białą szatę. Dziecię ma prawą dłoń uniesioną delikatnie do góry w geście triumfalnym, a w lewej
dłoni trzyma berło. Św. Józef lewą dłonią podtrzymuje Jezusowi stopy, trzymając w prawej 3 białe
lilie. [Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 12]
Filiks Kazimiera z d. Kępka, ur. 08.04.1922 w Rykach, c. Andrzeja i Katarzyny z d.
Lesisz. Zam. ul. Poniatowskiego 19. Ukończyła SP i kursy dokształcające. Księgarz. Założyła
księgarnię "Dom Książki" w Rykach, obecnie emerytka. Radna, opiekun społeczny (Stare Miasto),
przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto, sekretarz Związku Inwalidów Wojennych i
Wojskowych. Należy do Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów (podopieczna) i
TPR. Zaint.: czytanie książek, robótki ręczne i gotowanie. Mąż: Władysław, ślub 21.09.1941,
wdowa. Dzieci: Bogdan (1942-94), Jolanta (194651), Grażyna  ur. w 1949. [Kazimiera Filiks,
zob. też MR 5/1999, s. 34]
Filipek Andrzej, (18861974). Ukończył Szkołę Rolniczą w Sokołówku. Wójt gminy
Ryki od ok. 1927 do 1938. Prezes Kółka Rolniczego. Współorganizator POW. Żona:
Rozalia, ślub w 1912. Dzieci: Tadeusz, Stanisław (żołnierz BCh, aresztowany przez NKWD, zmarł
w łagrze), Jadwiga, Anna, Kazimierz. [Tomasz Niemirowski, wg: S. Ryszkowski, MR 5/1998]
Filipek Aleksandra z d. Wajda, ur. 20. 10.1939 w Jureczkowej (woj. rzeszowskie), c.
Mikołaja i Katarzyny z d. Maślak. Zam. ul. Warszawska 47. Ukończyła: LP dla Wychowawczyń
Przedszkoli, Studium Nauczycielskie, studia wyższe zawodowe. Nauczycielka wychowania
przedszkolnego. Prac. w Przedszkolu nr 1 w Mirosławcu (15 lat jako dyrektor), Przedszkolu nr 3 w
Rykach (20 lat jako dyrektor). Mąż: Jerzy, ślub 30.04.1961. Dzieci: Małgorzata  12.10.1961,
Janusz  26.03.1965. Należy do ZNP. Interesuje się ogrodnictwem. [Aleksandra Filipek]
Filipek Jan, ur. 16.12.1924 w Kawęczynie, gm. Kłoczew, pow. Garwolin, s. Stanisława i
Józefy z Lipców. W sierpniu 1944 powołany do wojska, nie stawił się w jednostce. Od wiosny
1945 w konspiracji w zgrupowaniu Mariana Bernaciaka „Orlika”, przydzielony do oddziału
Walaska „Petersona”, nosił ps. „Gilza”. Zadaniem oddziału było utrzymywanie porządku w terenie
– wymierzano kary chłosty za pospolite kradzieże, niszczono bimbrownie. W czerwcu 1946
leśnicy z majątku Jagodne, pow. Garwolin, zwracali się do „Petersona” z prośbą, by jego oddział
zabronił chłopom wywozić drzewo z dworskiego lasu. Wykonywano także akcje rekwizycyjne.
Zatrzymany 12.12.1946. 15.01.1947 postawiony przed sądem razem ze Stefanem Kamarkiem,
Władysławem Warownym i Adamem Zdrojewskim. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie,
w trybie doraźnym, na sesji wyjazdowej w Rykach skazał ich na karę śmierci. Wyrok wykonano
dwie godziny po zakończeniu procesu, o godz. 17, nad stawem zwanym Buksa, na skraju miasta.
Wiosną 1947 rodziny zamordowanych podjęły oficjalne starania o ekshumację. 23.09.1991 w
miejscu śmierci żołnierzy oddziału Wacława Kuchnio „Spokojnego” nad stawem Buksa
wystawiono
duży
metalowy
krzyż.
[Tomasz
Niemirowski,
wg:
http://www.honor.pl/download/swat4.rtf ]
Filipowicz Józef, jeden z przywódców strajku szkolnego w Rykach w 1905. [Tomasz
44
Niemirowski, wg: Z. Lipski MR 5/1995]
Firma Produkcyjno Handlowa „LUKS” (Przemysłowa 1), zał. w 1998 przez Łucję
Kisiel. Zajmuje się produkcją zniczy; powstała na bazie obiektów GS „SCh” Ryki. Własna
produkcja granulitu i knotów nastąpiła od 2003, automatyzacja produkcji zniczy wypraskowych w
2004. Produkty eksportowane są do USA; główni odbiorcy w kraju to Eldorado SA i Groszek SA.
Firma zatrudnia 24 pracowników. [Łucja Kisiel]
Fiuk Jerzy, ur. 14.09.1939 w Brzezinach; inżynier, dr nauk humanistycznych, nauczyciel
akademicki. Studia magisterskie z pedagogiki (UMCS w Lublinie), Studium Organizacji Badań
(1984); doktorat w specjalności dydaktyka, metodyka nauczania (1986). Prowadził badania w
zakresie organizacji, przebiegu kształcenia i efektywności nauczania szkoły wyższej. Autor kilku
badawczych tematów naukowych oraz współautor wielu opracowań i publikacji naukowobadawczych. Organizator Wydziału Pedagogicznego WSUPiZ w Rykach oraz twórca i współautor
planów studiów i programów kształcenia przedmiotów realizowanych w WSUPiZ. Dziekan
Wydziału Pedagogicznego WSUPiZ (1997-2001), prorektor WSUPiZ w Rykach (2001-05). Zmarł
w Krakowie 20.04.2005. [Zbigniew Lipski]
Gazda Marian, ur. 02.02.1944 w Niwie Babickiej, s. Antoniego i Janiny z d. Czopek.
Zam. w Ornecie (woj. warmińsko  mazurskie: 196579), od 1979 w Rykach ul. Kochanowskiego
1/6. Wykszt. średnie zawodowe. Krawiec, dyplom mistrzowski; krawiectwo męsko  damskie,
uczeń Aleksandra Sochackiego. Prac. na wzorcowni OSI Ryki (198085), następnie w odzieżowej
firmie polonijnej w Zalesiu. Od 1991 rencista. Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej, od 2002 zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Słowackiego Wielorodzinne w
Rykach. Zaint.: działalność społeczna, ogródki działkowe, grzybobranie. Żona: Teresa z d.
Gulbicka, ślub 28.08.1971. Dzieci: Marek  1975, Jacek  1977. [Marian Gazda]
Gąsiorowski Jacek, ks., prob. par. Ryki w 1693. [Krystian Pielacha, wg: B. Kumor,
Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795 r., t. III, Kraków 2000, s. 496]
Gąska Janina z d. Kuchnio, ur. 30.05.1938 w Owni, c. Jana i Zofii z d. Filipek. Zam. ul.
Wyczółkowskiego 15/15. Ukończyła SP w Owni. Krawcowa. Prac. OSI Ryki. Należy do KGW.
Zaint.: robótki ręczne, pielęgnacja roślin. Mąż: Marian, s. Michała i Anny z d. Jędrych, ślub
27.10.1957. Dzieci: Mieczysław - 1958; Bożena - 1966. [Janina Gąska]
Gąska Jerzy, ur. 23.04.1965 w Rykach. Absolwent AR w Lublinie, Wydział Techniki
Rolniczej, kierunek Mechanizacja Rolnictwa. Radny III Kadencji Rady Miejskiej w Rykach,
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Kontroli, Burmistrz Ryk IV i V
kadencji Samorządu w l. 2002-06 i 2006-10. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu z
ramienia
Unii
Miasteczek
Polskich.
[Tomasz
Niemirowski,
wg:
http://www.ryki.pl/portal/content/view/9/34/
Głodek Aleksandra z d. Węgrzyn, ur. 08.07.1935 w Długowoli, c. Jana i Anny z d.
Komorniczak. Zam.: ul. Piaskowa. Ukończyła UW - pedagogika. Nauczycielka. Prac. w SP w
Tuchomie, Budziskach, Swatach i Rykach. Od 1991 członek zarządu Sekcji Emerytów i
Rencistów ZNP Ryki. Kierownik ogniska nauczania początkowego (1966-72); wizytator
przedmiotowo-metodyczny nauczania początkowego w Wydziale Oświaty w Rykach (197275);
zastępca dyrektora szkoły (197581); metodyk nauczania początkowego w ODN Lublin (198191). Zaint.: lektura, robótki ręczne. Otrzymała nagrody kuratora i ministra oświaty oraz Medal
KEN, Złotą Odznakę ZNP, ZKZ i KKOOP. Mąż: Jan. [Aleksandra Głodek]
45
Głodek Jan, ur. 12.06.1923 w Dąbi Nowej, zm. 02.04.1989, s. Stanisława i Marianny z d.
Stachurska. Zam. ul. Sienkiewicza 6. Ukończył SP w Rykach, Gimnazjum Biskupie w Siedlcach,
Studium Ekonomiczno-Spółdzielcze w Krakowie. Ekonomista, specjalność: ekonomika
spółdzielczości. Prac.: SP w Swatach, Dąbi i Zalesiu (1946-50); GS „SCh” w Rykach (1950-61 i
1966-81); PPS Społem w Dęblinie (1961-66). Radny GRN (1954) i MRN (1961) w Rykach,
Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego LO w Rykach, Przewodniczący Społecznego Komitetu
Budowy Wodociągów – Osiedle Jarmołówka. Współautor dynamicznego rozwoju GS „SCh” w
Rykach, współinicjator budowy nowego budynku LO w Rykach. Należał do ZNP, BCh, PPR,
PZPR. Otrzymał: KKOOP, SKZ, Medale XXX i XL-lecia PRL, Odznakę Zasłużonego Działacza
Ruchu Spółdzielczego. Zaint.: historia, polityka. Żona: Janina Wanda z d. Osińska, ślub
09.08.1949. Dzieci: Krystyna - 1951, Elżbieta - 1953, Wojciech - 1957. [Krystyna Duber]
Głodek Jan, ur. 25.06.1933 w Kurzelatach, s. Józefa i Józefy. Ukończył SGGW. Inżynier
zootechnik. Prac. PZKR w Rykach, OSM Ryki, WODR w Siedlcach. Pełnił funkcję radnego i
przewodniczącego sesji PRN w Rykach. Wprowadził pierwsze traktory na wieś w l. 1958-72.
Prezes OSM (1972-74), zapoczątkował produkcję sera twardego – Podlaskiego. Odznaczony SKZ,
Srebrną Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, KKOOP,
tytułem: Zasłużony Pracownik Rolnictwa. Zajmuje się hodowlą królików hodowlanych, posiada
przydomowy sad. Zaint. sportowe: piłka nożna, siatkówka, skoki narciarskie. Żona: Aleksandra,
ślub 25.06.1961. Dzieci: Anna - 07.01.1962, Jolanta - 13 04.1968. [Jan Głodek]
Głodek Janina Wanda z d. Osińska, ur. 25.04.1922 w Rykach, zm. 23.02.1993, c.
Mariana i Klementyny z d. Sztetner. Zam. ul. Sienkiewicza 6. Ukończyła SPow w Rykach (3 kl.) i
Sernikach (3 kl.), Gimnazjum w Pińsku. Prac.: nadleśnictwo w Morocznie, GS Ryki. Zaint.:
literatura, poezja, plastyka, rękodzieła artystyczne. Mąż: Jan, ślub 09.08.1949. Dzieci: Krystyna 1951, Elżbieta - 1953, Wojciech - 1957. [Krystyna Duber]
Głuchowska Kornelia, ur. 09.04.1914 w Bobrownikach, c. Stanisława i Katarzyny
Rodaków. Jej trzej bracia: Eugeniusz, Tytus i Sławomir zginęli w l. 1944-46. W 1944 wstąpiła do
AK i przyjęła ps. “Malinianka”, później zmieniła na “Kora”. Była łączniczką w oddziale
“Zagończyka”. Po wojnie po ujawnieniu w 1946 więziona do 1947. Była odznaczona Krzyżem
Partyzanckim, Odznaką za “Akcję Burza”, Odznaką “Weteran walk o Niepodległość”, SKZ z
mieczami, Krzyżem z mieczami “Za wolność i niepodległość 1945-53” i Medalami Wojska
Polskiego 1,2,3. Mąż: Stefan, ślub w 1952. Dzieci: Zbigniew (zginął w wypadku w wieku 19 lat),
córka Alina, która opiekowała się matką do końca jej dni. [Zbigniew Lipski, por. MR 1/1999]
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (Szkolna 1), zał. w 1908, początkowo
jako Stowarzyszenie Spożywców „Przyszłość”. W 1935 przyjęła nazwę: Okręgowa Spółdzielnia
Spożywców „Społem”. Kolejni prezesi: Piotr Danysz, Franciszek Kowalski, Józef
Prokurat, ks. Jan Rozwadowski, Józef Filipowicz, Józef Królik, Stanisław Ostałowski,
Władysław Jarmoła, Władysław Skalski, Antoni Kozak, Henryk Skorupko, Grzebisz, Tycholic,
Andrzej Filipek, Józef Ostrzyżek, Aleksander Rusa, Piotr Rodak, Stanisław Śmietanko, Jakub
Sieraj, Marian Ratyński, Jan Głodek, Tadeusz Cieślak, Jan Bieńczyk, Waldemar Bryzek.
Zebranie założycielskie odbyło się na plebanii, prowadzone przez Piotra Danysza.
Pierwszy sklep otwarto w lokalu wynajętym od S. Ostałowskiego, pierwszą sklepową została
Eugenia Dobrowolska z Zalesia, księgowość prowadził Piotr Danysz. W 1918 przyłączyła się do
Spółdzielni założona w 1915 Spółdzielnia Masarska. W 1926 Spółdzielnia pomogła w powstaniu
Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. W 1935 powstała piekarnia. Na początku września 1939
wskutek działań wojennych spalone zostały budynki i ich zawartość. 11.02.1941 Niemcy powołali
46
do życia Spółdzielnię Rolniczo-Handlową „Rolnik”, która przejęła część zadań Spółdzielni.
Podczas okupacji w jej budynku mieściła się komenda podobwodu BCh. Pod koniec 1945
Spółdzielnia prowadziła w Rykach 5 sklepów: spożywczy, masarski, tekstylny, żelazny i
kontyngentowy; prowadziła filie w Stężycy, Kłoczewie i Ułężu, wytwórnię wód gazowanych,
masarnię oraz punkt szklarski. Zrzeszała 1318 członków. 20.05.1948 została połączona ze
Spółdzielnią Rolniczo – Handlową „Rolnik” i przyjęła dzisiejszą nazwę. W 1948 posiadała w
Rykach i okolicy 10 sklepów, w 1958 – 21, w 1988  63, w 2004 - 24. Zajmuje się handlem,
produkcją wyrobów spożywczych i skupem.
W 1964 zajęła I miejsce oraz sztandar przechodni we współzawodnictwie o tytuł:
Przodującej Spółdzielni w Kraju. W 1977 III miejsce w kraju we współzawodnictwie pod nazwą
„Mistrz gospodarności i kultury”. W 1986 zwycięstwo w teleturnieju „Wszystko albo nic” ze
Spółdzielnią w Namysłowie, woj. opolskie. W 1988 ufundowanie sztandaru. W 2002 prezentacja
własnych wyrobów w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Zatrudnionych 100 osób. [Waldemar
Bryzek, Jan Jeżewski]
Godlewska Janina, ur. 01.04.1905 w Maciejowicach, zm. 04.02.1995 w Rykach, c.
Romualda i Filipiny z d. Madej. Ukończyła SN w Radzyminie. Nauczycielka. Prac. w Miastkowie
od 01.01.1926, w Niwie Babickiej (1931-43) i w SP w Rykach do 01.09.1952. W 1952 pełniła
również obowiązki kierownika Powiatowego Oddziału Doskonalenia Kadr Oświatowych. W 1963
przeszła na rentę, w l. 70 – tych oraz na początku lat 80 – tych pracowała w bibliotece szkolnej, w
skróconym wymiarze godzin. W okresie okupacji hitlerowskiej żołnierz AK i WiN, komendantka
sekcji łączności w 15 pp. „Wilków”, ps. „Aniela”, później „Malwina”. W czasie okupacji
prowadziła tajne nauczanie. Od 1932 w ZNP. Zasłużona dla miasta Garwolin i dawnego powiatu
garwolińskiego oraz dawnego powiatu ryckiego. Odznaczona: KKOOP, ZKZ, Medalem KEN,
Odznaką AK, Honorową Odznaką za Tajne Nauczanie, Złotą Odznaką ZNP, Jubileuszową
Odznaką 75 – lecia ZNP, Medalem XL – lecia PRL. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 2 /1995, s.
10]
Goliszewska Kazimiera, ur. 04.03.1923 w Samborze, zm. w 2002. Ukończyła SPow im.
Królowej Jadwigi w 1935; Gimnazjum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Samborze w
1939; Państwowy Kurs Handlowy we Lwowie w 1944; Technikum Sowieckiego Handlu w 1946 i
Studium Nauczycielskie w 1964. Nauczycielka zajęć praktyczno  technicznych i jęz. polskiego.
Prac. w SP w Maciejowicach od maja 1947; w Brusowie (195556), a od 01.02.1956 do
31.08.1977 w SP w Rykach. Odznaczona ZKZ. Mąż: Hieronim, ślub 11.06.1949. Dzieci: Andrzej,
Elżbieta, Joanna. [Tomasz Niemirowski, wg: nekrolog w MR 9/2002]
Gołyńska - Grobel Joanna, ur. 06.04.1963 w Poddębiu k/Łodzi, c. Józefa i Janiny z d.
Cichecka. Zam. ul. Dolna 60. Ukończyła Zasadnicza Szkołę Rolniczą, Technikum Rolnicze. Prac.
AVON Garwolin. Prezes AKat przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Zaint.: czytanie
książek o tematyce teologicznej. Zajęła II miejsce w konkursie o papieżu Janie Pawle II w
Lublinie i III miejsce w dekanacie. Mąż: Robert, ślub 27.08.1983. Dzieci: Beata 1984; Piotr 
1986. [Joanna Gołyńska]
Gospodarstwo Rybackie Kock sp. z o.o. (Lubelska 11), zał. 01.12.2001; wcześniej do
1945 własność prywatna, następnie Państwowe Gospodarstwo Rybackie, a od 01.12.2001
dzierżawione przez spółkę pracowniczą. Zarządzający: Marian Rapacewicz. Działalność: rybactwo
stawowe. Mistrz Rejonowy w konkursie „Agroliga 2001”. Zatrudnia 38 osób. [Marian
Rapacewicz]
47
Gośniak Henryk. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 w rejonie Ryk. Następnie
wstąpił do konspiracji. Walczył w oddziale Mariana Bernaciaka „Orlika”, uczestnicząc w wielu
akcjach bojowych przeciw Niemcom, m.in. w Rykach, w Kocku, Kluczkowicach. Od lipca 1944
ukrywał się przed UB. Po zakończeniu walk wrócił na swoje gospodarstwo. Odznaczony Krzyżem
Oficerskim
Orderu
Odrodzenia
Polski.
[Tomasz
Niemirowski,
wg:
http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=13027953]
Grabarz Piotr, ur. 1.02.1927 w Zakrzewie pow. Krasnystaw, s. Wawrzyńca i Anny z
Szafrańców. Ukończył filologię polską w KUL (1952) oraz studia podyplomowe w WSP Siedlce
w 1976. Prac. w LO w Sobieszynie jako nauczyciel i dyrektor (1950-68), w LO Ryki jako dyrektor
(1968-76) oraz w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie jako wykładowca (1976-93). W czasie
jego kadencji w Sobieszynie do istniejącego budynku szkolnego dobudowano w 1966 “skrzydło”,
a w Rykach został pobudowany i oddany w użytkowanie w 1973 nowy budynek szkolny. W 1976
ukończono budowę nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Członek PZPR i TKKŚ. Za
działalność społeczną i zawodową wyróżniony m.in. ZKZ, SKZ, Medalem XXX lecia PRL, Złotą
Odznaką ZNP. Zmarł nagle w wieku 66 lat, 29.07.1991. Żona Lena-Wanda z Kowalewskich ur.
30.10.1926. Dzieci: Anna - 24.01.1951, Michał - 05.02.1953. [Zbigniew Lipski]/
Grabowski Kazimierz, ojciec Julii Domareckiej, wykładowca matematyki w Szkole
Chorążych w Dęblinie (192630), mistrz szachowy, uczestnik międzynarodowych konkursów
szachowych, trener szachowy, specjalista w układaniu zadań szachowych, tzw. dwuchodówek.
[Ewa Domarecka]
Graca Tadeusz, ur. 05.07.1948 w Pewli Ślemieńskiej. Ukończył studia magisterskie w
1979 w dziedzinie pedagogiki. Doktorat obronił (1988) również z pedagogiki w specjalności teoria wychowania. Zaint. naukowe: psychologia społeczna i pedagogika pracy. Aktualnie pracuje
nad rozprawą habilitacyjną: "Teoretyczne i metodyczne zasady kształcenia ustawicznego w
procesie rozwoju zawodowego". Prodziekan Wydziału Pedagogicznego WSUPiZ (1998-2001),
adiunkt Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2001-02), prodziekan Wydziału
Pedagogicznego WSUPiZ w Rykach (1998 – 2005), prorektor (2005-06), rektor od 2006. Jest
organizatorem kilkunastu konferencji naukowych, autorem ponad 40 publikacji, promotorem 40
prac magisterskich oraz ponad 150 licencjackich.[Zbigniew Lipski]
Gransztof Julian, ps. „Jastrząb”, ur. 25.02.1914 w Rososzy koło Ryk, zm. 17.10.1975 w
Lęborku. Wykszt. podstawowe. Przed II wojną światową pracował w kaflarni w jednym z
majątków; był członkiem Komunistycznej Partii Polski. W czasie wojny dowodził oddziałem
Armii Ludowej działającym w Okręgu 3 Warszawa – Prawa Podmiejska. Po wyzwoleniu Ryk pod
koniec lipca 1944 został komendantem posterunku MO w Rykach. Uczestniczył wówczas
aktywnie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego, w tym w obławach na
członków oddziału AK Mariana Bernaciaka "Orlika". 12.09.1944 został kilkakrotnie
postrzelony przez żołnierza AK Wacława Kuchnio "Spokojnego" z oddziału "Orlika".
"Spokojny" zastrzelił wówczas towarzyszącego Gransztofowi kpt. Nikołaja Paramonowa,
pracownika KW MO w Lublinie. Później był szefem PUBP: w Gdyni (14.03–24.05.1945), w
Eblągu (24-29.05.1945) i w Lęborku (29.05.1945–15.07.1946); zastępcą szefa WUBP w Gdańsku
(15.07.1946 – 15.03.1947) i Wrocławiu (15.03– 03.04.1947); szefem PUBP w Nowogardzie (01–
28.02.1948); wicedyrektorem Departamentu Ochrony Rządu w Ministerstwie Bezpieczeństwa
Publicznego (01.04–20.01.1949) skąd został dyscyplinarnie usunięty. Następnie był dyrektorem
kilku przedsiębiorstw, z których zwolniono go za notoryczne pijaństwo. [Tomasz Niemirowski,
wg:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Gransztof
i
www.odkrywca.pl/pokaz_watek.php?
id=426432 - 50k]
48
Gregorczyk Jadwiga z d. Jeżewska, ur. 25.10.1944 w Rykach, c. Edwarda i Anny z d.
Zając. Zam.: ul. Mickiewicza. Ukończyła LO Ryki, Studium Nauczycielskie (kierunek:
matematyka, fizyka) w Radomiu, Studium Metodyczne w Lublinie. Nauczycielka matematyki.
Prac. SP Rdzuchów, SP w Rykach. Pełniła funkcję komendanta szczepu harcerskiego w SP,
członek Komisji Rewizyjnej w TPR, członek Rady Osiedlowej Jarmołówka, członek zespołu
charytatywnego. Należała do ZNP i ZHP. Pracowała w harcerstwie przez 32 lata, uzyskała stopień
harcmistrza. Prowadziła zimowiska w okresie ferii zimowych. Udziela się w wolontariacie,
pomagając uczniom w nauce. Otrzymała Nagrodę Inspektora w 1985, Nagrodę Dyrektora w 1995 i
Nagrodę Kuratora w 1980, dyplom z okazji 85  lecia ZNP, ZKZ za 20 lat pracy nauczycielskiej i
Krzyż Zasługi dla ZHP w 1988. Zaint. harcerstwo, turystyka, obozy. Mąż: Bohdan, ślub
12.08.1967. Dzieci: Krzysztof - 1968, Tadeusz  1970, Anna - 1973, Janusz - 1978. [Jadwiga
Gregorczyk]
Grudniak Bogdan Andrzej, ur. 11.01.1953 w Trojanowie, s. Henryka i Czesławy z d.
Krawczyk. Zam. ul. Karola Wojtyły 6/7. Ukończył TB w Rykach, specjalność: budownictwo
ogólne. Prac. w MGCK w Rykach. Zaint. malarstwo, muzyka, akwarystyka oraz kynologia.
Namalował wiele obrazów, miał kilka wystaw, wykonał obrazy ołtarzowe do kaplicy cmentarnej
w Rykach oraz kościoła w Bazanowie. Żona: Jolanta Hanna z d. Pietryka, ślub 26.12.1981. Dzieci:
Paweł  26.04.1982, Katarzyna  08.02.1984. [Bogdan Grudniak]
Grudniak Krystyna, ur. 29.01.1952 w Zwoleniu, c. Jana i Marianny z d. Markowska.
Zam. ul. Kochanowskiego 22. Ukończyła AR w Lublinie (mgr inż. rolnictwa), studia
pedagogiczne i opiekuńcze oraz studia podyplomowe: Zarządzanie w administracji i samorządzie
terytorialnym. Prac. w ZSZ im. Wł. Korżyka w Rykach. Była prezesem Zarządu Oddziału Miejsko
 Gminnego ZNP w Rykach i przewodniczącą Rady Miejskiej w Rykach. Należy do ZNP i SLD.
Zaint.: praca w ogrodzie, jazda samochodem, publicystyka, dobra książka, filmy historyczne;
praca w trudnych zawodach i na stanowiskach wymagających wyzwania; działalność społeczna 
pełnienie kierowniczych funkcji. Mąż: Stanisław (zm. 07.05.1997), ślub 31.12.1974. Synowie:
Mariusz (lekarz)  02.05.1976, Konrad (student prawa i administracji)  05.06.1986. [Krystyna
Grudniak]
Grudniak Marian, ur. 02.02.1942 w Żabiance, s. Piotra i Katarzyny z d. Kostyra. Zam. ul.
Krasickiego 15. Ukończył THRiN, zawód: technik rolnik. Prac. w PZU  Życie w Rykach.
Sportowiec zajmujący się podnoszeniem ciężarów, lekkoatletyką (biegi długodystansowe,
akrobatyka sportowa, zapasy w stylu wolnym). W 1959 wykonał 1004 przysiady bez odpoczynku,
był to trzeci wynik w Polsce. Od 1955 uprawia kolarstwo szosowe i górskie. Przez 12 lat startował
w wyścigach. Brał udział w Wyścigu Dookoła Mazowsza w 1963; zajął 15 miejsce w Polsce w
kategorii IV A „Masters” w klasyfikacji górskiej w sezonie 2004; w 2005 wywalczył na wyścigu
w Kazimierzu II miejsce oraz I miejsce w wyścigu o Puchar Burmistrza Ryk. W 1984 startował w
biegach o Puchar Prezydenta Miasta Lublina na dystansie 12,5 km. Startowało wówczas ponad
190 zawodników i zawodniczek; w grupie wiekowej od 35 lat był najstarszy, a mimo to zajął I
miejsce. W 1967 podczas kursu instruktorów podnoszenia ciężarów w Teresinie stoczył walkę
sparingową z byłym wicemistrzem Polski w zapasach stylu wolnego wagi lekkiej P. Wróblem i
osiągnął wynik remisowy. Zajmuje się też stolarstwem. Żona: Wiktoria Honorata z d. Sochacka,
ślub 27.09.1964. Dzieci: Urszula  19.10.1965, Anna  02.10.1970, Agata  22.06.1975, Bernard
 26.03.1978. [Marian Grudniak]
Gruza Władysław, ur. 1917 w Niwie Babickiej. Żołnierz pułku łączności, walczący w
SGO „Polesie”, dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga w 1939. Zmobilizowany do pułku
49
łączności w Warszawie, przeszedł swój szlak bojowy od stolicy do Kowla i w składzie 50 DP
„Brzoza” do Adamowa i Krzywdy. Po przymusowym złożeniu broni przez gen. Kleeberga wraca
do domu rodzinnego. Członek BCh. Otrzymał: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyż
Partyzancki, medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Odznaczenie Pamiątkowe Krzyż
Kampanii Wrześniowej 1939, Odznakę Środowiskową Kleeberczyków, potwierdzającą udział w
walkach SGO „Polesie” z 1990. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski MR 10/1995]
Habowski Eryk, ur. 27.02.1976 w Rykach. Ukończył LO w Rykach, na UW studiował
nauki humanistyczne, m.in. literaturę japońską, socjologię, prawo, prawo europejskie i
psychologię w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych. Otrzymał nagrodę im. Wł. Hulewicza za najlepszy debiut poetycki r. 1998. Już
w czasach studenckich był współwydawcą dużej gazety regionalnej o kilkunastotysięcznym
nakładzie, zajmuje się wieloma dyscyplinami sztuki i nauki, autor książek, artykułów, scenariuszy
i tekstów muzycznych. Członek m.in. Związku Literatów Polskich. Wielokrotnie nagradzany
(m.in. nagroda za debiut podczas XXVII Warszawskiej Jesieni Poezji w Warszawie), laureat
stypendiów krajowych i zagranicznych, m.in. stypendium artystycznego w dziedzinie literatury
przyznanego przez rząd Bawarii w l. 2003-04, stypendium Ministra Edukacji Narodowej,
stypendium literackiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; współpracuje z uznanymi
reżyserami i kompozytorami w kraju i za granicą. Autor zbiorów wierszy i powieści (spis w
Bibliografii na końcu Encyklopedii). [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 8/1998; 1/1999
oraz http://erro.pl/pol/index.htm]
Harazin Wacława, córka Wł.Jarmoły. Dentystka. Mieszkała wraz z mężem w domu na
rogu ul. Chopina i Wspólnej, naprzeciwko organistówki, miała tam też swój gabinet, do którego
wchodziło się od ul. Wspólnej przez ganeczek. Przyjmowała także w Ośrodku Zdrowia.
Państwo Harazinowie mieli jednego syna, który wyjechał do Warszawy przed samym powstaniem
i prawdopodobnie zginął biorąc w nim udział. Pan Harazin był emerytowanym wojskowym,
podobno majorem, po zakończeniu wojny zatrudnionym przy repatriacji z Anglii
zdemobilizowanych
żołnierzy
polskich.
[Tomasz
Niemirowski,
wg:
http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?t=395&postdays=0&postorder=asc&start=15]
Heinrych Władysław, magister farmacji, właściciel apteki w Rykach w l. 193844. Żona:
Julia. [Anna Kołodziejek]
Herb Ryk został wprowadzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Ryki
18.07.1979. Wzorowany na herbie rodu Poniatowskich. Opis: na srebrno  szarym tle wspinający
się młody byk (czerwony), zwany ciołkiem, wyłania się ponad koronę królewską (złotą),
wieńczącą zbroję rycerską (czarną), niżej litera R (czerwona). Byczek, korona i zbroja to elementy
herbu Bernarda Maciejowskiego (Maciejewskiego), dzierżawcy Ryk ok. 1538. „Ciołek” to herb
Stanisława Poniatowskiego, który odbudował Ryki i prawdopodobnie załatwił prawa miejskie.
Zbroja jest symbolem XV wieku, kiedy Ryki pojawiły się w historii. Byczek i litera R z jedną
nóżką jak kosa symbolizują związki z rolnictwem. [Tomasz Niemirowski]
Herceg Ferenc. W l. 60-tych w Rykach mieszkał Węgier, który podobno był żołnierzem
Wehrmachtu i po wojnie bał się wrócić na Węgry. Pochodził z Budapesztu. W Rykach mieszkał
m.in. u państwa Gałązków, u p. Ostałowskiego, a potem na Karasiówce w drewnianym domu gen.
bryg. Bolesława Freja. Trudnił się chemicznym czyszczeniem ubrań. Pracował również przez kilka
lat w ryckim szpitalu. Pomimo długiego pobytu w Polsce mówił łamaną polszczyzną. Zmarł w
Warszawie i jest pochowany na Bródnie. Na pogrzebie była jego siostra z Budapesztu. [Tomasz
Niemirowski, wg: http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?t=395&start=0]
50
Hochberg Ida, ur. w Garwolinie. Ukończyła miejscowe gimnazjum, a następnie
Pedagogium (pisownia wg kroniki). Pracę nauczycielską rozpoczęła w SPow nr 1 w Rykach w
lutym 1933, a od 1935 pracowała jako nauczycielka Szkoły nr 2. W 1942 wywieziona wraz z
rodziną do miejsca zagłady w Bełżcu. [Anna Żaczek, na podst. kroniki SP nr 1]
Hołownia Józefa z d. Oleszczuk, ur. 19.03.1948 w Bezku Dębińskim, c. Czesława i
Genowefy z d. Kotowska. Zam. ul. Słowackiego 21 B. Ukończyła LO w Siedliszczu n/Wieprzem,
KUL. Nauczycielka języka polskiego. Prac. w LO w Rykach i (społecznie) w redakcji czasopisma
„Wzrok”. Należy do NSZZ Solidarność od 1980, Komitetu Obywatelskiego, PRS, Ruchu
Odbudowy Polski. Otrzymała nagrodę ministra III-go stopnia za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, SKZ za umacnianie suwerenności Polski oraz działalność na rzecz niezależnego
ruchu związkowego. Zaint.: polonistyka, literatura, ogrodnictwo, rolnictwo. Mąż: Bogdan, ślub
20.11.1976. Dzieci: Konrad Piotr - 1977; Anna Izabela - 1978. [Józefa Hołownia]
Hortex  Zakład Przemysłu Owocowo  Warzywnego „Hortex”
Inspektorat Szkolny w Rykach został powołany jako integralne stanowisko w powiecie
01.01.1956. W okresie międzywojennym Ryki podlegały Inspektorowi Oświatowemu w
Garwolinie, a następnie w Puławach. Inspektorami byli wówczas m.in. Derczyński (1916),
Grzegorz Winogrodzki (1917/18), Antoni Pożniak (1923/24), Henryk Zawadzki (1924/25/26),
Władysław Kabaciński (1930/31), Marian Krall (1931/32/33), W. Polakowski (1936/37), z Puław:
Franciszek Świgost (1938/39).
Od 1944 Ryki należały do województwa warszawskiego, powiatu garwolińskiego i właśnie w
Garwolinie urzędowali Inspektorzy Szkolni. Wśród tamtejszych inspektorów wymienić należy
Jana Migdala (1945-47), nauczyciela, kierownika szkoły nr 1, bardzo aktywnego w czasie okupacji
działacza podziemia, pełniącego funkcję zastępcy szefa referatu ds. zbierania informacji w AK ps.
„Karwina”, „Łoza”, „Łyszcz”. Współpracował z zespołem wydającym „Wiadomości” (11.193905.1944). Kierował zespołem ds. kształcenia nauczycieli w Delegaturze Powiatowej w Garwolinie,
działającej w ramach Komisji Oświaty i Kultury, powstałej w 1942, którą kierował Marian
Jaworski ps. „Mariański”. Jan Migdal wchodził w skład Tymczasowego Komitetu Wykonawczego
powstałego po 27.07.1944 pod przewodnictwem Leona Miernika i Janusza WieruszaKowalskiego. Był w składzie prezydium MRN w Garwolinie, oddelegowanym stamtąd do PRN,
gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego (styczeń 1945). Wchodził też w skład Komitetu
Partyjnego PPS, jako członek. Od 1949 funkcje inspektora pełnili kolejno: Kazimierz Milewski,
Jędrych, Franciszek Rejman, Erazm Junio i Henryk Frelek (1955-56). Jego zastępcą był
Władysław Krzywoń, który po 01.01.1956 przeszedł do Ryk.
W Rykach inspektoratem kierowali: Władysław Krzywoń, Maria Rodak (1958-64), Jan
Buczyński (1964-66), Ludwik Kuchnio (1966-73), Jan Sikorski (1973-75). Zastępcami byli
m.in.: Aniela Kwiatkowska, Jan Buczyński, Henryk Kujda, Zofia Cholewa. Po likwidacji powiatu
w 1975 rolę kierowniczą w miejscowej oświacie spełniał dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej
Ludwik Kuchnio i jego zastępca Jan Kalata. 05.09.1984 do koordynowania tej pracy powołano
Miejsko-Gminnego Inspektora Szkolnego w osobie Teresy Stachurskiej – Maj (1984-85). Jej
zastępcą był Bogdan Wiśniewski, później Maryla Rodak, która w l. 1985-86 pełniła rolę
kierowniczą, a jej zastępcą była wtedy Urszula Belowska. Od 01.09.1987 do 31.08.1990
koordynatorem była Eliza Tarkowska, a zastępcą Barbara Stani. Od 01.09.1990 funkcję delegata
Kuratorium Oświaty w Lublinie pełniła Krystyna Okleja. W 1995 powołano Samorządową
Administrację Szkół. [Zbigniew Lipski, maszynopis: „Oświata w Rykach – próba bilansu”]
51
Instytut Sióstr Matki Bożej z Karmelu, (Mickiewicza 16) rozpoczął swoją misję w
Rykach w 1953 wraz z przybyciem matki Terezyty Skalskiej, założycielki Zgromadzenia i s.
Alberty. Obie zamieszkały w domu Zofii i Heleny Jończyk. Był to zarazem dom formacyjny, w
którym pierwsze siostry rozpoczęły nowicjat. W 1976 Zgromadzenie zostało złączone z Instituto
delle Suore di Nostra Signora del Carmelo z siedzibą generalną w Rzymie. Siostry angażują się w
pracę charytatywną, katechetyczną, prowadzą Dom Opieki Społecznej w Woli Gułowskiej,
organizują dni skupienia i rekolekcje dla młodzieży. [Tomasz Niemirowski, wg: s. Elżbieta
Sienkiewicz, MM 1/2005, biuletyn TPR]
Internat ZSZ im. Władysława Korżyka w Rykach (Żytnia 5a), zał. w 1964, kierowany
kolejno przez: Zbigniewa Rafelda - od 1964, Janusza Ochapa - od 1985, Waldemara Gąskę - od
1990, Alfreda Kaczmarczyka - od 1992, Jana Bakierę - od 1994, Marzenę Pośpiech  od 2006.
Celem internatu jest zapewnienie opieki młodzieży szkolnej oraz organizowanie wycieczek
krajoznawczo - turystycznych, okolicznościowych imprez konkursowo - zabawowych i dyskotek.
Internat zapewnia też noclegi dla studentów WSUPiZ oraz uczestników kursów zawodowych.
31.10.1975 int. zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie „O tytuł przodującego internatu”, a
28.10.1976  III miejsce w tym samym konkursie. W 1996 po raz pierwszy zamieszkały w nim
dziewczęta. W 1997 przerobiono kotłownię z węglowej na gazową, w 2000  kuchnię, w l. 2001 i
2003 podzielono duże sale sypialne na mniejsze. W 2003 int. został połączony z internatem ZSZ nr
2. Pracuje w nim 7 osób w administracji (obsługa) oraz 5 wychowawców. [Tomasz Niemirowski,
zob. też Z. Lipski, MR 5/2000, s. 11]
Internat ZSZ nr 2 w Rykach (Wyczółkowskiego 10a), zał. w 1980, kierowany kolejno
przez: Andrzeja Jurkiewicza (1980-90), Stanisława Pudło (1990-2001) i Agnieszkę Walasek
(2001-03). W int. działały: Młodzieżowa Rada Internatu, sekcja socjalno - bytowa, sekcja
porządkowa, sekcja sportowa, sekcja rozrywkowa oraz sekcja nauki. Od początku istnienia int.
obchodzono następujące uroczystości: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, 11 Listopada
(po 1989), andrzejki, mikołajki, wieczerze wigilijne, zabawy karnawałowe, walentynki, 8 Marca, 3
Maja, Dzień Matki. Organizowano również: wycieczki, konkursy, zabawy, quizy, opiekowano się
miejscami pamięci narodowej, organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi; w 1980 nastąpiło
oddanie do użytku III piętra. Pierwsi mieszkańcy to 60 - osobowa grupa dziewcząt, w trakcie roku
szkolnego wprowadziła się grupa chłopców. W 1981 oddano do użytku świetlicę i jadalnię, w
1983 zamieszkały grupy kursów zawodowych, w 1998 zamieszkali studenci studiów dziennych
WSUPiZ. W 2002 starostwo powiatowe podjęło uchwałę o przeznaczeniu części budynku na
pomieszczenia Urzędu Skarbowego, w 2003 nastąpiło połączenie placówki z Internatem ZSZ im.
Władysława Korżyka. Liczba pracowników wynosiła 15 osób. [Agnieszka Walasek]
Jagiełło Anna z d. Płytnik, ur. 30.11.1919 w Druskiennikach nad Niemnem, zm.
25.01.2006 w Rykach, c. Jana i Zofii. Zam. Sienkiewicza 12. Ukończyła szkołę średnią „u
Gaczeńskiej i Kasprowskiej” na ul. Chłodnej w Warszawie. Studia stomatologiczne rozpoczęła w
1938, a ukończyła (z powodu przerwy wojennej) w 1948 na Uniwersytecie Łódzkim. Prac. w
przychodniach na ul. Swatowskiej i Szkolnej, w SP i we własnym gabinecie stomatologicznym.
Otrzymała m.in. BKZ, SKZ, Medal 30lecia PRL. Mąż: Ryszard, ślub w 1943. Dzieci: Barbara 
01.01.1945, Olgierd  03.1947, Ryszard Maurycy  28.10.1949. [Tomasz Niemirowski, wg: Z.
Lipski, MR 3/2000, s.3]
Jagiełło Krzysztof, ur. 15.05.1979 w Rykach, s. Mariana i Danuty z d. Mazurek. Zam. ul.
Słowackiego 10/4. Ukończył Policealną Szkołę Zawodową w Dęblinie, TM dla dorosłych.
Technik prac biurowych, technik mechanik. Zaint.: historia, polityka, psychologia, filozofia,
religioznawstwo. [Krzysztof Jagiełło]
52
Jagusz Stanisław, ur. 18.07.1902 w Chrustnem, zm. 15.09.1990 w Warszawie. Pochowany
w Rykach. Dr ekonomii, absolwent Sorbony, pisarz, sędzia, adwokat, działacz ruchu ludowego,
więzień obozów w Oświęcimiu i Oranienburgu. W 1950 skazany na osiem lat więzienia za
działalność polityczną. [Tomasz Niemirowski, wg: T. Budziak, Cmentarze to miejsca święte, s. 48]
Jarmoła Władysław. Sekretarz gminy w 20leciu międzywojennym. Z parcelacji majątku
Ryki nabył od Zdzisława Marchwickiego obszar ziemi położony na zachód od osady. Od jego
nazwiska dzielnica Ryk nazywana jest Jarmołówką. [Tomasz Niemirowski, wg: T. Karst, MR
78/1995, s. 10]
Jaroń Lidia Iwona, ur. 10.03.1965 w Rykach, c. Kazimierza i Celiny z d. Wiencek. Zam.
ul. Karola Wojtyły 13/28. Ukończyła TB - budownictwo ogólne; UMCS  Wydział Pedagogiki i
Psychologii, specjalność: animator i menedżer kultury. Technik budowlany. Pracuje w MGCK w
Rykach. Miała dwie wystawy fotograficzne eksponowane w galerii MGCK: 1. ,,Spotkania z
przyrodą" sierpień 2001; 2. ,,Ciekawe miejsca na Ziemi" sierpień 2005. Zaint.: fotografia. Mężatka
od 25.12.1989. Dzieci: Bartosz  30.08.1990 i Aleksandra  12.10.1993. [LidiaIwona Jaroń]
Jarzębowska Zofia z d. Kieliszek, ur. 27.12.1905 w Sosnowcu, zm. 05.05.2000 w
Lublinie, c. Jana i Katarzyny z d. Niemirowska. Ukończyła SN. Nauczycielka jęz. polskiego.
Prac.: SP w Rykach, w Sobieniach-Jeziorach i w Lublinie. Prowadziła też tajne nauczanie i szkoły
wieczorowe dla analfabetów. Prowadziła zespoły taneczne, KGW. Należała do ZNP. Zaint.:
historia Polski, literatura. Otrzymała Medal KEN. Mąż: Stanisław, ślub 16.08.1930. Dzieci:
Danuta – (1931 - 2001), Bożena - 1933, Jerzy - 1936, Urszula - 1938, Alicja - 1941, Elżbieta 1943. [Alicja Eminowicz]
Jaśkiewicz Dariusz Andrzej, ur. 19.08.1961 w Elblągu, s. Józefa i Stanisławy z d.
Jaroszewska. Zam. ul. Witosa 2/7. Ukończył SGGW  Wydział EkonomicznoRolniczy, aplikacja
administracyjna w Lublinie. Prac.: UM w Rykach, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. Członek Ligi Ochrony Przyrody. Zaint.: środowisko
naturalne, literatura, muzyka, malarstwo, fotografia, dziedzictwo kulturowe, publicystyka,
turystyka. Szczególne osiągnięcia – zwodociągowanie obszarów wiejskich gminy Ryki w l. 1990 –
2000, komunalizacja mienia (drogi gminne), edukacja ekologiczna, promocja dziedzictwa
kulturowego. Autor publikacji o tematyce ekologicznej, rolniczej i kulturalnej, inicjator inwestycji
i akcji służących środowisku. Opracował Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki
Odpadami dla gminy Ryki. Otrzymał odznaki: Zasłużony dla Rolnictwa, Za Zasługi dla Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zasłużony Działacz Kultury oraz medale: KEN, Za Zasługi dla
Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska oraz BKZ. Żona: Ewa Barbara z d. Żmuda, ślub
07.11.1987. Syn: Mateusz Jakub  1990. [Henryka Bany]
Jatkowski Edmund, ks., ur. 17.11.1807 w Krzeszowie, zm. 22.03.1869 w Jeziorach, s.
Michała i Anny z d. Anichimowska. Nauki początkowe pobierał w domu rodzicielskim. Mając lat
8 rozpoczął dalszą 3-letnią naukę w szkole we Lwowie, skąd przeniesiono go do Szkół
Wojewódzkich w Szczebrzeszynie, w których ukończył 6 klas. 01.10.1827 został alumnem
Seminarium Diecezjalnego w Lublinie. 19.12.1830 otrzymał święcenia kapłańskie. Do 02.02.1836
jako wikary pracował w Garbowie. Następnie otrzymał urząd prob. par. Ryki, na którym pozostał
do 1847. W 1853 objął stanowisko wikarego w Parysowie, skąd po 14 latach posługi został
przeniesiony do par. Jeziory, gdzie umiera z powodu choroby mózgowej. [Krystian Pielacha, wg:
Akta osobiste księdza Edmunda Jatkowskiego, AKDS, sygn. Dział II, Lit. J, Nr 11, Tom I]
53
Jawoszek Krzysztof, ur. 12.06.1961 w Rykach, s. Leszka i Stanisławy z d. Miłosz. Zam.
ul. Okopowa 43. Ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie, AR we Wrocławiu. Geodeta.
Prowadzi działalność gospodarczą. Zaint.: informatyka, Internet, polityka. Żona: Renata z d.
Błaszczyk, ślub 20.01.1990. Dzieci: Anna - 1990, Przemysław - 1994. [Krzysztof Jawoszek]
Jawoszek Stanisława z d. Miłosz, ur. 03.03.1940 w Ogonowie, gm. Ryki, c. Antoniego i
Katarzyny z d. Wojtaś. Zam. ul. Wspólna 20. Ukończyła LO w Rykach i kursy księgowości.
Księgowa. Prac. od 15.11.1957 do 31.05.1975 w Urzędzie Powiatowym w Rykach i od 01.06.1975
do 31.07.2000 w UM Ryki; w tym 8 lat jako główna księgowa, a od sierpnia 1994 do końca lipca
2000 jako naczelnik Wydziału Finansowo  Budżetowego. Członek Zarządu PKPS przy UM Ryki.
Należy do LK. Odznaczona KKOOP. Zaint.: robótki ręczne (szydełkowanie, haftowanie i in.).
Mąż: Leszek, ślub 25.06.1960. Dzieci: Krzysztof  1961, Zbigniew  1963. [Stanisława
Jawoszek]
Jezierski Jan Nepomucen Paweł Franciszek hrabia, (1786-1858) poseł na sejm
Królestwa Polskiego, s. Karola i Zuzanny z d. Bielińska, wnuk Jacka Jezierskiego. W 1809 wstąpił
do wojska polskiego, brał udział w bitwie pod Sandomierzem i dosłużył się stopnia porucznika. W
l. 1815-30 był kilkakrotnie marszałkiem sejmików powiatów lubaczowskiego i garwolińskiego. W
1828 został wybrany posłem z pow. garwolińskiego i należał do konserwatywnej grupy działaczy
sejmowych. 10.12.1830 delegowany razem z ks. F. Druckim – Lubeckim do Petersburga na
pertraktacje z carem Mikołajem I. Jego misja spotkała się ze skrajnymi opiniami w kraju, ale poseł
J. Jezierski akt detronizacji cara przez Sejm Król. Pol. podpisał. W 1849 został marszałkiem
szlachty guberni lubelskiej. Posiadając wielkie wpływy u Paskiewicza uzyskiwał często
zwolnienia lub obniżenia wyroków w sprawach politycznych. Właściciel Dóbr Ryki i wsi Sarny,
które nabył z przyległościami od Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego 12/24.06.1836. Dobra
wzbogacił poprzez wykorzystanie istniejących zbiorników wodnych do założenia gospodarstwa
rybnego z 31 stawami, dzięki czemu Ryki jeszcze w 1929 nazywano „stolicą karpi”, największą
w Polsce. Ryki zawdzięczają mu również przebudowę dawnego pałacu S. Poniatowskiego.
Żonaty z Karoliną Jelską, miał 3 córki i 2 synów. [Zbigniew Lipski, wg PSB]
Jeżewska Maria z d. Wojtaś, ps. „Emilia”, ur. 25.10.1910 w Rykach, zm. 31.12.1969 w
Rykach, c. Władysława i Władysławy. Katechetka, prac. w Radowiczach, gm. Hołody, pow.
Kowel. Sanitariuszka 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Odznaczona Krzyżem Walecznych za
wzięcie do niewoli Niemca. Po wojnie prac. w Wiszni Małej k/Wrocławia. [Tomasz Niemirowski,
wg: R. Kucharski „Wrzos”, MR 4/1999]
Jeżewski Edward, ur. 03.10.1918 w Rykach, zm. 18.12.1979 w Rykach, s. Grzegorza i
Zofii z d. Kucharska. Zam. Szkolna 5. Ukończył SP, kurs cholewkarski w Łodzi, kurs mistrzowski
murarstwa. Kamasznik, szewc, murarz, zdun, cieśla. Członek Cechu Rzemiosł Różnych w Rykach,
kierownik Zakładu Szewskiego „Piechur” w Żelechowie. Właściciel kamienicy przy ul. Szkolnej
5, którą mu zabrano w czasie powstania powiatu i przeznaczono na siedzibę Komendy Policji,
później Ośrodek Zdrowia do 1968. Miał zdolności rysunkowe. Żona: Anna z d. Zając, ślub w
1940. Dzieci: Stanisław  1943, Jadwiga, po mężu Gregorczyk  1944, Danuta  1952.
[Jadwiga Gregorczyk]
Jeżewski Jan, ur. 16.10.1925 w Rykach, s. Stanisława i Anny z d. Gośniak. Ukończył SP
nr 1 w Rykach (1933-39), Szkołę Spółdzielczą w Nałęczowie (1942-43), Technikum Ekonomiczne
w Lublinie (1956-58), Pierwszą Oficerską Szkołę Piechoty w Krakowie (1945), Akademię Sztabu
Generalnego w Rembertowie (1964-67). Prac. jako sklepowy w OSS „Społem” (07.1943-11.1949)
i księgowy w GS „SCh” (08.1947-11.1949). Brał udział w konspircji jako żołnierz i podchorąży
54
BCh, PS. „Zagrodny” (jesień 1943- lato 1944). Służbę wojskową pełnił w szkole oficerskiej i 26
pp (01.1945-08.1947); brał m. in. udział w walkach z Ukraińską Powstańczą Armią, następnie
służył w różnych jednostkach i na różnych stanowiskach (11.1949-06.1986). Jest autorem
„Wspomnień” i „Kroniki rodzinnej”. Otrzymał m.in.: ZKZ, Krzyż Partyzancki, KKOOP. Żona:
Joanna z d. Rybak, ur. 01.04.1929 w Stężycy, ślub 20.02.1948. Dzieci: Jerzy  ur. 16.03.1950, zm.
tragicznie 22.09.1969, Grażyna  31.01.1954, Janusz  18.04.1959, dr nawigacji, kapitan Żeglugi
Wielkiej. [Jan Jeżewski, zob też: Wspomnienia żołnierza, MM 7/20043/2005]
Jeżewski Jerzy, ur. w 1941 w Rykach, s. Henryka i Katarzyny. Ukończył SP w Rykach,
LO w Pruszkowie (1966) i kurs dający tytuł mistrzowski z zakresu drobiarstwa. W 1970 otworzył
fermę drobiu, która funkcjonowała do 1981. Nastęnie uruchomił tartak, a w 1987 drugi  w
Nowodworze. Prowadzi też gospodarstwo rolne. Zaint.: hodowla koni, myślistwo, obchody świąt
patriotycznych. Żona: Zofia. [Tomasz Niemirowski, wg: M.Ł. MR 3/2005, s. 16]
Jeżewski Mieczysław, ur. w 1951 w Rykach. Ukończył TM w Rykach, PL  Wydz.
Budowy, Eksploatacji i Naprawy Pojazdów Samochodowych. Prac. w Zakł. Napraw Infrastruktury
w Radomiu  Bazie Maszyn i Sprzętu w Dęblinie. Zaint.: malarstwo, zwł. kopiowanie
impresjonistów i postimpresjonistów. Miał wystawę w MGCK w 2001. Żona: Maria z d.
Mazurek, śłub w 1980. Dzieci: Daniel  1981, Karolina  1983, Tomasz  1992. [Tomasz
Niemirowski, wg: MGCK, MR 9/2001, s. 16]
Jeżewski Wacław, ur. 05.08.1916 w Rykach, zm. w 2000, s. Adama i Agnieszki z d.
Polak. Uczestnik kampanii wrześniowej w Armii Łódź. Od 07.08.1955 do 05.02.1958
przewodniczący GRN, a od 01.01.1957 MRN w Rykach. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR
9/1995, s. 7]
Joszt Stanisław, ks., ur. 26.03.1887 w Podhuszczy, pow. zamojski, zm. 15.11.1954, s.
Michała i Elżbiety. Nauki początkowe pobierał w domu rodzinnym, a do szkół średnich uczęszczał
w Zamościu i Piotrkowie. W VI klasie brał udział w bojkocie młodzieży polskiej szkół
moskiewskich, za co został aresztowany i wystawiono mu 3 na świadectwie ze sprawowania. Do
Seminarium Duchownego wstąpił w 1905 a ukończył w 1910, przyjmując święcenia kapłańskie 10
lipca z rąk ks. bp Jaczewskiego. Jako wikariusz pełnił posługę duszpasterską: w par. Łukowa do
1912, w Częstoborowicach do 1914, a następnie w par. Łuków. Tam uczył zasad wiary w szkołach
miejskich oraz wykładał religię i metodykę na kursach nauczycielskich w 1916. Po narażeniu się w
ten sposób władzom okupacyjnym niemieckim, musiał prosić o przeniesienie w inne miejsce. Na 6
tygodni przeniesiony został jako wikariusz do Samogoszczy, po czym od 27.02.1917 pełnił
obowiązki administratora par. Borowie. Od 01.03.1919 powołał go biskup na stanowisko prob.
par. Tuczna i dziekana dekanatu tuczyńskiego. Następnie objął obowiązki prob. w Rykach od 1926
do 1932, w Stoczku Łukowskim w 1932. Tego samego roku przeniesiony zostaje na stanowisko
prob. i Dziekana do Łosic, które sprawuje do 1936, kiedy objął te same obowiązki w Sokołowie.
W 1942 na rok czasu przejął obowiązki prob. w Sterdyni, skąd z powrotem powrócił do Sokołowa
jako prob. instytuowany. W 1951 ks. Joszt otrzymuje tytuł prałata scholastyki kapituły Świętej
Kolegiaty Św. Trójcy w Janowie Podlaskim. Od 1951 przestaje pełnić funkcję prob. w Sokołowie i
obejmuje stanowisko notariusza Sądu Duchownego w Siedlcach. [Krystian Pielacha, wg: Akta
osobiste księdza Stanisława Joszta, AKDS, sygn. Lit. J, Dział I, Nr porz. 17, Tom I]
Julin – dzielnica Ryk. Początkowo był to folwark wydzielony z Dóbr Ryki, należących od
12.24.1836 do Jana hrabiego Jezierskiego. Po jego śmierci majątek (w 1854) objęli synowie:
Aleksander Jan Paweł (do 1896) i Waldemar Jan Józef Maria Karol Aleksy (do 1906). Folwark
przypuszczalnie wydzielono dla córki Aleksandra - Ireny Julii Jezierskiej. Nieznana jest dokładna
55
data wydzielenia folwarku. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego (tom 3 z 1882 r.)
Julin - folwark liczył 2 domy, 5 mieszkańców i 40 mórg obszaru. W 1917 wg zapisów
parafialnych Julin liczył 113 mieszkańców, w 1939 r. - 49 zagród. Ważnym momentem dla Julina
było wybudowanie w 1878 linii kolejowej Dęblin – Łuków. Okres rozwoju Julina przypada na
okres po II wojnie świat., po utworzeniu w Rykach powiatu. Na Julinie funkcjonował skład drzewa
Polskiej Agencji Eksportu Drewna (zw. pagedem), Oddział Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych z
Żyrardowa (w latach 50 – tych), PZGS (od 1956), w jego ramach OBM - zakład produkcji
elementów prefabrykowanych i in. Powstały bazy maszynowe dla PZGS i GS „SCH” oraz
Składnica Maszyn Rolniczych. W 1966 oddano do użytku Wytwórnię Pasz „Bacutil” oraz swą
działalność podjęło Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowane (w l. 70 – tych
przekształcone w Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane). W 1967 rozpoczyna
swą działalność samodzielne przedsiębiorstwo Owocowo – Warzywne „Ogrodnik”, a w 1974
oddany zostaje do użytku ZPOW „Hortex” (jeden z największych wówczas zakładów tego typu
w Polsce). W l. 1970–73 trwa budowa Odlewni Metali Nieżelaznych Spółdzielni „Tłok”
(przekształconej później w Spółdzielnię „Mototransport”, a następnie w Sp. z o.o. „Elmet”). W
latach 70 – działała Stacja Wykupu Tytoniu, jej budynki od 1998 zajął Zakład Wyrobów
Cukierniczych „Milano”.
Julin obejmuje tereny czterech ulic: Kolejowej, Przemysłowej, Budowlanej, Fabrycznej.
Zamieszkuje tu ok. 320 osób (najwięcej przy ul Przemysłowej – 289 osób, ul. Budowlana jest
niezamieszkana). Działa tu wiele zakładów prywatnych. Przew. Rady Os. była Regina
Łabędzka, następnie Elżbieta Wereszka, przew. Zarządu Os. – w latach wcześniejszych Halina
Jońska, Regina Łabędzka, Jerzy Jeżewski, Mariusz Świątek (od 2003). [Anna Żaczek, wg: Z.
Lipski, Ryki. Sięganie do korzeni]
Jurkowski Feliks, ur. 09.09.1900 we wsi Kopcie gm. Grębków, zm. 04.02.1978 w
Rykach, s. Antoniego i Florentyny z d. Miszczak. Brał udział w wojnie obronnej 1939 w stopniu
chorążego. Dostał się do niewoli sowieckiej, a następnie z armią Andersa przez Palestynę dostał
się do Włoch. Służył w 3 Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej, wchodzącym w skład 3 Dywizji
Strzelców Karpackich. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, podczas której został ranny. W 1947
przeniesiony do Wielkiej Brytanii i zdemobilizowany, następnie powrócił do Polski. Do przejścia
na emeryturę w 1965 pracował w PGR Ryki. Żona: Leokadia z d. Różycka, ślub w 1926. Dzieci:
Bogusław – 1927, Jerzy – 1928, Halina – 1932. [Barbara Kwiatkowska]
Jurzysta Kazimierz, ur. 05.01.1948 w Trojanowie. Absolwent Wydziału Pedagogiki i
Psychologii UMCS z 1979. Prac. na stanowiskach naukowo – dydaktycznych i kierowniczych w
Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Następnie przez 15 lat koordynował
proces kształcenia w wyższym szkolnictwie wojskowym, ostatnio na stanowisku Zastępcy
Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Brał m.in. udział w pracach nad ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Jest współautorem 6
publikacji zwartych i ponad 30 artykułów z zakresu dydaktyki szkoły wyższej oraz promotorem 32
prac magisterskich (UMCS) i 55 licencjackich (WSUPiZ). Interesuje się pedagogiką kultury i
dydaktyką szkoły wyższej. Przez ostatnie dwa lata był Kierownikiem Studiów Podyplomowych w
Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie. Dziekan Wydziału Pedagogicznego WSUPiZ od 1
września 2005. [Zbigniew Lipski]
Juwenalia. Pierwsze na terenie Ryk zostały zorganizowane przez studentów i kadrę
wykładowców WSUPiZ 11.05.2002. Po Mszy św. w kościele Najśw.. Zbawiciela pochód żaków,
profesorów, doktorów i przedstawicieli miejscowych władz, z orkiestrą OSP przeszedł i przejechał
(władze uczelni poruszały się dorożką) ulicami miasta na stadion. Tam odbyło się przekazanie
kluczy do bram miasta i łańcucha rektorskiego prof. dr hab. Henryka Bednarskiego oraz insygniów
56
prorektorskich i dziekańskich. “Viktoryki” w kategorii: “Prawdziwy przyjaciel WSUPiZ”
otrzymali: ks. prał. Stanisław Burzec, poseł RP Tadeusz Polański, burmistrz Stanisław
Miłosz i przewodniczący RM Zbigniew Rafeld; w kat. “Szczególnie zasłużony dla WSUPiZ”
b. rektor prof. dr hab. Franciszek Szlosek i b. dziekan dr Jerzy Fiuk; w kat. “Najbardziej
ceniony i lubiany nauczyciel akademicki WSUPiZ” prof. dr. hab. Jerzy Pilch; w kat. “najbardziej
kompetentny pracownik dziekanatu” “viktoryka” otrzymała Anna Rybka; a w kat. “najlepszego
studenta” Monika Kurek. Było Radio Lublin, prezentowały się zespoły taneczne i muzyczne,
wybory miss uczelni (Anna Wertejuk), zbierano też datki na wsparcie Polskiego Stowarzyszenia
Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym. [Zbigniew Lipski]
JUWENT. Szymański Nowakowski Janik Sp.J (Lubelska 31), zał. 04.08.1992.
Zarządzający: Zygmunt Jerzy Szymański, Grażyna Szymańska, Jakub Nowakowski, Zbigniew
Janik. Początkowo produkowano nagrzewnice i aparaty grzewczo  wentylacyjne. W 1994
rozpoczęto produkcję drzwi antywłamaniowych (bankowe, standardowe o zabezpieczeniu
ryglowym). W 1995 rozpoczęto budowę biurowca do działań marketingowych. W 1996 zakupiono
nieruchomości przy Budowlanej 3. W l. 1997-98 wykonano linię do produkcji lawet, z których
produkowane są nagrzewnice, mające zastosowanie w aparatach grzewczo-wentylacyjnych i
centralach klimatyzacyjnych. W 1998 powstała samodzielna spółka z o.o., która przejęła produkcję
drzwi antywłamaniowych. W tym celu wydzierżawiono budynki przy ul. Budowlanej 3. W 2000
zakupiono nieruchomość w Łodzi, w celu stworzenia biura projektowo-konstrukcyjnego central
grzewczo-wentylacyjnych. W 2004 zakupiono nieruchomość przy ul. Przemysłowej (dawny
zakład ELMEL), aktualnie trwa remont i modernizacja budynków.
Zakład zajmuje się produkcją urządzeń grzewczo-wentylacyjnych, takich jak: nagrzewnice
parowe, wodne, elektryczne, aparaty grzewczo-wentylacyjne ścienne i sufitowe, centrale
klimatyzacyjne i skrzynki czerpne do aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Firma zdobyła w 1996
złoty medal „Targbud” na Międzynarodowych Targach Katowickich; w 2001 nagrodę
Przedsiębiorstwa „Fair Play”; w 2002 I miejsce w konkursie „Pracodawca organizator pracy
bezpiecznej” i nagrodę Okręgowego Inspektora Pracy. Zatrudnia 108 osób. [Mariola Juszczak]
Kamarek Stefan, ur. 22.05.1921 w Wólce Kotowskiej, pow. Łódź, syn Ferdynanda
i Magdaleny z Bernaciaków, zamieszkały na kolonii Wąwolnica, gm. Ułęż, pow. Garwolin.
W 1943 żołnierz oddziału Kołpakowa na Kresach Wschodnich, prawdopodobnie partyzantki
sowieckiej. W marcu 1944 w wojsku, rok później w oddziale WBW. W Woli Zadybskiej w marcu
tego roku wraz z pięćdziesięcioma innymi żołnierzami wzięty do niewoli przez oddziały ze
zgrupowania Mariana Bernaciaka „Orlika”. Przyjąwszy ps. „Kamarek”, pozostał u „Orlika”,
przydzielony do pododdziału Zygmunta Kęski „Świta”. Wiosną 1945 uczestniczył we wszystkich
akcjach oddziału, m.in. 01.05.1945 w zdobyciu Kocka. Następnie w oddziale WiN Wacława
Kuchnio „Spokojnego”. Brał udział w akcjach rekwizycyjnych. Zatrzymany przez UB 09.01.1947.
15.01.1947 postawiony przed sądem razem z Janem Filipkiem, Władysławem Warownym
i Adamem Zdrojewskim. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, w trybie doraźnym, na sesji
wyjazdowej w Rykach skazał ich na karę śmierci. Wyrok wykonano dwie godziny po zakończeniu
procesu, o godz. 17, nad stawem zwanym Buksa, na skraju miasta. 23.09.1991 w miejscu śmierci
żołnierzy oddziału Wacława Kuchnio „Spokojnego” nad stawem Buksa wystawiono duży
metalowy krzyż. W większości więziennych dokumentów występuje pod nazwiskiem Stefan
Kamarek i organizacyjnym pseudonimem „Kamarek”. W jednym z dokumentów podano również
w nawiasie: Beczek Stefan. Być może to jest jego właściwe nazwisko, a „Kamarek” to pseudonim
używany w oddziale WiN. [Tomasz Niemirowski, wg: http://www.honor.pl/download/swat4.rtf]
Kamieński Marek, ur. 02.07.1971 w Rykach, s. Stanisława i Henryki z d. Filipek. Zam. ul.
Kochanowskiego 1/13. Ukończył TM w Rykach i PW. Magister inżynier gazownictwa.
57
Zatrudniony w Rykach w ,,Juwencie". Żona: Sylwia z d. Bąk, ślub 21.08.1999. Dziecko: Igor 
31.12.2001. [Henryka Kamieńska]
Kamola Wiesława, ur. 06.01.1948 w Żabiance, gm. Trojanów, c. Piotra i Zofii z d.
Prządka. Zam. Moszczanka 11B. Ukończyła THRiN. Technik rolnik. Prac. w Lubelskim ODR w
Końskowoli na stanowisku zootechnika, inspektora rolnego, inspektora specjalisty terenowego.
Radna miasta Ryki, sekretarz MiejskoGminnego Komitetu PSL i sekretarz Komisji
Rewizyjnej. Należy do PSL i KGW. Otrzymała tytuł „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, dyplomy
za organizację i prowadzenie szkoleń. Zaint.: pomoc rolnikom. Mąż: Jan Stanisław, ślub
16.10.1976. Syn: Arkadiusz, Czesław  1977. [Dariusz Jaśkiewicz]
Kapela Jan, przewodniczący PPRN w Rykach w l. 1963-68. Włożył znaczący wkład w
rozwój miasta i powiatu. Cieszył się uznaniem społeczeństwa i jego odejście do pracy na
podobnym stanowisku w Płońsku, a później na funkcji wiceprezydenta m. st. Warszawy, zostało
przyjęte z żalem. [Zbigniew Lipski]
Kapela parafialna, ufundowana w 1693 w par. Ryki przez ks. prob. Jacka
→Gąsiorowskiego oraz Jana i Magdalenę Kłoczowskich. Była jedyną powstałą kapelą w diecezji
krakowskiej w XVII w. Ks. Gąsiorowski zapisał czynsz roczny w wys. 140 flor. od sumy 2000
flor. zabezpieczonej na wsi Zalesie i przyjętej 09.08.1682 przez Jacka Magnuszewskiego. Drugi
zapis wynosił 178 florenów rocznego czynszu od sumy 2500 flor. i pochodził od państwa
Kłoczowskich, zabezpieczony na dobrach w Kopytnicy 30.11.1690. W 1689 prob. Jacek
→Dyndowicz swoim testamentem przekazał na rzecz muzyków 1000 flor. W skład kapeli
wchodziło dwóch muzyków pobierających rocznie 120 flor., organista pobierający 15 flor. rocznie,
kantor otrzymujący wraz z dwoma chłopcami 40 flor. oraz bakałarz wynagradzany 10 flor.
[Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 9, k. 11; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795,
tom III, Kraków, 2000, s. 495-498]
Kaplica cmentarna. Decyzja o budowie została podjęta 13.09.1992 na zebraniu Rady
Parafialnej. Głównym powodem takiej decyzji, była przede wszystkim duża odległość między
kościołem parafialnym a cmentarzem. Dla prowadzenia i nadzorowania prac i wszelkich spraw
związanych z budową przyszłej kaplicy powołano 12-osobowy Komitet Budowy Kaplicy. Prace
zostały rozpoczęte jeszcze w tym samym roku i do końca 1992 wykonano fundamenty oraz
drewniane ławki. Wraz z następnym rokiem, po zimie, kontynuowano dalsze prace budowlane.
Położono strop, cokół z kamienia polnego oraz wzniesiono ściany zewnętrzne i wewnętrzne, a
także zostały przez ZSZ nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach wykonane ramy okienne.
Wśród ryckich parafian zebrano również fundusze na zakup 2 ton blachy miedzianej do pokrycia
dachu. 01.11.1993 ks. bp Jan Mazur dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowaną
kaplicę. 05.07.1994 zalano w kaplicy strop. Prace, trwające 21 godzin, rozpoczęto o godz. 6 rano,
a zakończono o godz. 3 po północy. Wielkim wkładem sił i poświęcenia przy tych robotach
wykazali się mieszkańcy z Ryk, Owni i Chrustnego. Na początku grudnia zakupiono 520 kg
blachy miedzianej, a także dokończono pokrywanie dachu kaplicy. W 1995 założono instalację
elektryczną i otynkowano kaplicę oraz wstawiono dwa pierwsze witraże. Wszelkie prace
wykończeniowe i wyposażanie kaplicy w potrzebny sprzęt liturgiczny zostały zakończone w 1996.
W tym roku wstawiono również pozostałe witraże, zakupiono i zainstalowano organy, w
prezbiterium umieszczono tabernakulum, zainstalowano urządzenia chłodzące do przechowywania
zwłok, zawieszono żyrandole. 14.06.1996 przybył do Ryk bp Jan Mazur. Celebrował w kaplicy
cmentarnej Mszę św. za wszystkich zmarłych spoczywających na tym cmentarzu, a następnie
dokonał poświęcenia nowej kaplicy, w której od tamtego czasu są sprawowane wszystkie msze
pogrzebowe. W 1996 firma „Juvent” z Ryk ofiarowała piec do ogrzewania kaplicy, a Roman
58
Szyszko podarował chodnik. Wymiany wewnętrznego i zewnętrznego nagłośnienia na nowe,
lepszej jakości, dokonano w styczniu 2004.
Kaplica cmentarna jest budynkiem murowanym z czerwonej cegły w stylu neogotyckim,
jednokondygnacyjnym. Fasada skierowana jest ku zachodowi na wprost głównej bramy
wjazdowej, od której do kaplicy prowadzi asfaltowa alejka. Całkowita powierzchnia kaplicy
wynosi 142 m2, długość 19,1 m, szerokość w najszerszej części 12,34 m, a w najwęższej 9,22 m.
Wysokość do wieży z krzyżem wynosi 14,5 m. Kaplica w rzucie poziomym ma kształt
prostokątny. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty jest blachą stalową ocynkowaną lub
miedzianą. W części frontowej portal również pokryty blachą i zwieńczony jak zasadnicza bryła
kaplicy, wyniesiony wyżej ponad dach. Na portalu umieszczony jest krzyż. W głównym wejściu są
podwójne drewniane drzwi, nad którymi znajduje się daszek. Po lewej stronie niewielkiej kruchty
są drzwi wejściowe na chór, a po prawej stronie znajduje się chłodnia, mogąca pomieścić
jednorazowo ciała dwóch zmarłych. Nawa główna mająca szerokość kaplicy kończy się węższym,
podwyższonym prezbiterium, po którego bokach są drewniane drzwi do dwóch zakrystii. Nawa i
prezbiterium oddzielone są jednym stopniem. Cała posadzka w kaplicy wyłożona jest płytkami
ceramicznymi. W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz, obok niego po prawej stronie stoi
drewniana ambonka, a po lewej potrójny, drewniany świecznik. Na głównej ścianie wisi obraz
Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, namalowany i ofiarowany przez Bogdana →Grudniaka w
1996. [Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 23, 24, 93, 94, 97, 99, 101, 103, 106,
107, 108, 134; Inwentarz rzymsko – katolickiej parafii Ryki z 2005 r., APR, s. 23]
Kaplica św. Leonarda (pierwsza), pierwsze wiadomości o kaplicy pochodzą z 1617. Była
wówczas wyświęcona z nadanym tytułem św. Leonarda. Wykonana z drewna, stała obok
®kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Wewnątrz nie posiadała żadnego uposażenia
ani sprzętów liturgicznych, a jedynie drewniany i konsekrowany ołtarz. Kaplica przylegała do
®kościoła św. Jakuba Ap. (drugiego), który spłonął w 1718. Wówczas przejęła tymczasowo
funkcję świątyni parafialnej, w której wierni gromadzili się na nabożeństwa religijne. Była wtedy
już bardzo stara i zniszczona. Dach miała pokryty słomą, sufit wykonany z desek, a wzdłuż nawy 5
małych okien. Stała w niej drewniana ambona, stara i o prostym wyglądzie. Na środku natomiast
umieszczony był krzyż. W prezbiterium znajdował się drewniany ołtarz, natomiast nie było w nim
żadnych stalli oraz ławek. Wizytacja parafialna z 1736 nic nie wspomina o żadnej kaplicy, co
może jedynie świadczyć, że wówczas już jej nie było, zważywszy na to, że już w 1718 znajdowała
się w bardzo złym stanie. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 2, k. 68; Wizytacja 4, k. 138;
Wizytacja 5]
Kaplica św. Leonarda (druga), po pożarze ®kościoła św. Jakuba Ap. (trzeciego) w 1744
ks. proboszcz Aleksander ®Trembiński wzniósł niewielką kaplicę na miejscu, gdzie kiedyś stała
pierwsza ®kaplica św. Leonarda. Pełniła ona wówczas miejsce kultu religijnego do momentu
wybudowania nowej świątyni. Najprawdopodobniej też przejęła po poprzedniej kaplicy patronat
św. Leonarda, ponieważ pod takim tytułem była wymieniana w 1781. Opis z 1748 podaje, że była
wykonana z drewna, na drewnianych fundamentach, z posadzką w środku, miała dwoje drzwi,
przykryta dachem, a na nim umieszczoną wieżyczkę. Wewnątrz posiadała mały ołtarz z obrazem
św. Anny w ozdabianych ramach oraz drewnianym tabernakulum pięknie wykonanym, z
zamykanymi drzwiczkami. W tabernakulum była puszka z Najświętszym Sakramentem, z
zewnątrz srebrna, a wewnątrz pozłacana. Obok znajdował się konsekrowany ołtarz boczny, z
obrazem św. Leonarda. Stała również chrzcielnica oraz kilka ławek, ale nie posiadała
konfesjonałów i zakrystii. Ostatni znany opis kaplicy św. Leonarda przedstawia wizytacja z 1781:
wykonana wówczas z drzewa tartego, przykryta dachem miejscami dziurawym, a na nim
znajdowała się kopułka wybita tarcicami i żelazny krzyż umieszczony na samym sztybrze. Ściany
boczne miała już zniszczone, z których jedna znajdująca się w lepszym stanie była wzięta w
59
klistry. Kaplica miała 6 okien oprawionych w drewniane ramy, z których 4 miały stłuczone szyby.
Chór nad drzwiami był w złym stanie. Stało 5 ławek sosnowych potrzebujących naprawy oraz
jedna ławka w dobrym stanie. Ołtarz św. Leonarda wykonany z drewna, posiadał 2 stopnie. Na
mensie stało drewniane tabernakulum z drzwiczkami, ale bez zawiasów i zamku. W kaplicy było 5
obrazów, z których 4 z nich wisiały na ścianie, a piąty przedstawiający Pana Jezusa
Ukrzyżowanego nad św. Leonardem umieszczony był w ołtarzu. Znajdował się także drewniany
krucyfiks i mały mosiężny dzwonek. To są ostatnie wiadomości na temat kaplicy św. Leonarda. W
kolejnej wizytacji w 1798, a także następnych z latach 1802, 1808, 1836 oraz 1860 jest ciągle
podawana ta sama wiadomość, że: „w obrębie parafii Ryki nie ma żadnej publicznej, ani
prywatnej kaplicy”. Wynika z tego, że kaplica św. Leonarda przestał istnieć między rokiem 1781 a
1798. Trudno przypuszczać, jaki spotkał ją los, ale najprawdopodobniej uległa zniszczeniu pod
wpływem czasu. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 6, s. 240; Wizytacja 7, s. 179; Wizytacja 8]
Kapliczka ku czci Królowej Korony Polskiej (ul. Przemysłowa 147) ufundowana
staraniem personelu Głównej Składnicy Uzbrojenia nr 2 w Stawach z dobrowolnych ofiar,
poświęcona porzez ks. Bolesława Trussa, kapelana WP, 04.10.1936. Przebudowana staraniem
mieszkańców gromady Julin i poświęcona przez ks. Józefa Księżopolskiego 28.09.1952.
[Tomasz Niemirowski, wg napisu na kapliczce]
Kapliczka Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, na skwerku przed →kościołem
Najświętszego Zbawiciela. Postać Matki Najświętszej odlana z metalu. W swym geście
wyciągniętych rąk w stronę miasta, wydaje się jakby zapraszała przechodniów do wstąpienia do
świątyni. Maryja ubrana w białą suknię i błękitny płaszcz, spięty żółtą klamrą. Na głowie ma białą
chustę, a wokół niej aureolę. Postać jest wysmukła o proporcjonalnych kształtach. Znajduje się w
oszklonej ramie z czterospadzistym daszkiem, zwieńczonym krzyżem. Całość umieszczona na
postumencie wykonanym przez Józefa Czerskiego z Ryk. Na nim znajduje się metalowa tabliczka
z napisem: „ Matko dobroci niewysłowionej”. Całość ogrodzona jest metalowym ogrodzeniem z
furtką. Figurkę zakupił ks. →Księżopolski od ks. prob. Denejko z Łysobyk. Kosztowała 60.000 zł.
Figurka została poświęcona 08.12.1947 w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. [Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 8]
Kapliczka św. Leonarda, znajduje się na brzegu parku przy ul. Warszawskiej. Czas jej
powstania datuje się na okres 1918 – 1926. Wraz ze znajdującą się w niej figurką św. Leonarda
ufundowana została przez ryckich parafian, do grona których najprawdopodobniej należał Jan
Łagowski. Początkowo (do około lat 40-tych) otoczona była drewnianym płotem, posiadającym
furtkę, który zarazem ogradzał cały dzisiejszy park, będący wtedy prywatną posesją rodziny
Marchwickich. Kapliczka ta została wykonana z cegły, którą następnie otynkowano. Od
początku do chwili obecnej nie zmieniła swojego wyglądu. Przetrwała nienaruszona II wojnę
światową, a liczne bomby, które spadały na Ryki, szczęśliwie ją omijały. W 1926 doszło do
zbezczeszczenia i sprofanowania kapliczki wraz z figurą świętego. 14 czerwca po południu Hil
Nigar, chory umysłowo Żyd, podszedł do kapliczki i laską ściągnął na ziemię figurę św. Leonarda
tak, że się potłukła. Według relacji w liście ks. prob. Stanisława ®Joszta, począł ją deptać nogami.
19 czerwca potłuczona figura została przeniesiona procesjonalnie do kościoła, w którym przed
ołtarzem św. Leonarda odprawiono Mszę ekspiacyjną. Po tym zdarzeniu potłuczoną figurę
zastąpiono obrazem św. Leonarda, znajdującym się do tamtego momentu w bocznym ołtarzu
®kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela. W 1948 została odnowiona. Cała kapliczka wraz z
osobą św. Leonarda otaczana była wielką czcią i szacunkiem przez ryckich parafian, szczególnie w
okresie lat 50, gdy proboszczem w Rykach był ks. Józef ®Księżopolski. Wtedy podczas różnych
uroczystości religijnych odbywały się liczne procesje do kapliczki lub od niej się zaczynające. Św.
Leonard już wówczas uważany był za patrona Ryk. Świadczą o tym liczne zapiski w Kronice
60
Parafialnej i kult, jakim ten święty był zawsze otaczany, przez ryckich parafian. Obecnie ta
tradycja całkowicie zanikła. 25.07.1948 na zakończenie uroczystości odpustowych, trzeciego dnia
w odpust św. Jakuba, po Sumie w kościele, wszyscy zgromadzeni wierni i duchowni udali się w
procesji do kapliczki św. Leonarda. 10.10.1948 na zakończenie misji parafialnych poświęcony
został krzyż misyjny, który w uroczystej procesji prowadzono przez miasto od kaplicy do kościoła
parafialnego. Przy kapliczce witano również ks. bpa Ignacego Świrskiego, który 14.10.1950
przybył na wizytację duszpasterską do Ryk, a następnie procesjonalnie w asyście duchowieństwa i
wiernych przeszedł do kościoła. Kapliczka stanowiła także jedną ze stacji procesji podczas
Uroczystości Bożego Ciała. Obraz św. Leonarda, którym zastąpiono potłuczoną figurkę, został za
czasów proboszcza ks. Mariana ®Piotrowskiego zamieniony na figurkę Matki Boskiej, znajdującą
się w kapliczce do obecnych czasów. Obraz prawdopodobnie oddano do konserwacji, z której już
nie wrócił. [Krystian Pielacha, wg: Korespondencja Dziekana Stężyckiego do Prześwietnej Kurii
Diecezjalnej Podlaskiej z 17 czerwca 1926 r., AKDS, APwRds, sygn. Lit. R., Dział IV, Nr porz.
16, tom I; Kronika Parafii Ryki, APR, k. 9, 10, 14; Wywiad z Barbarą Kwiatkowską
przeprowadzony 31 maja 2006 r.; Wywiad z Władysławą Cieśla przeprowadzony 31 maja 2006 r.]
Kara Jan, ur. w 1948 w Nisku, woj. tarnobrzeskie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej,
specjalność: silniki lotnicze. Pracował w Lotniczych Zakładach Remontowych w Dęblinie
(197477), Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Rykach (do 1981), był kierownikiem Zakładu
Transportu i Oczyszczania Miasta (198198), a nastęnie kierownikiem Działu Technicznego. Od
12.02.1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Rykach. Otrzymał tytuł „Racjonalizatora produkcji”.
Żona: Jadwiga, ślub w 1973. Dzieci: Anna, Marcin. Zaint.: pisanie programów komputerowych,
majsterkowanie i sport. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski MR 5/1998]
Karasiński Walerian. Prowadził w Rykach Kancelarię Notarialną od 1931. Zmarł w
grudniu 1940 w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. [Tomasz Niemirowski, wg: E. Doliński,
MR 9/1997]
Karst Tadeusz (zm. 11.12.1965). Mgr praw, dyrektor LO w Sobieszynie, nauczyciel jęz.
niemieckiego w LO w Rykach. Społecznik. Prezes Zrzeszenia Wytwórców Cegły w Rykach.
Autor publikacji: „60 lat Szkoły Sobieszyńskiej”. Jeden z pierwszych historyków w Rykach
zbierający informacje o przeszłości miasta i regionu. Autor I cz. Kroniki Straży Pożarnej w
Rykach, inicjator powstania Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Rykach. [Tomasz
Niemirowski, wg: T. Budziak, Cmentarze to miejsca święte, s. 26 i inf. od Z. Lipskiego]
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Placówka Terenowa w Rykach
(Kościuszki 22), zał. 01.07.1994. Od początku kierowniczką jest Anna Jędrys. Przed powstaniem
Placówki Terenowej w Rykach rolnicy obsługiwani byli przez PT w Puławach. Do 31.12.2003
swym zasięgiem obejmowała rolników z gmin: Ryki, Ułęż, Nowodwór, Stężyca, Dęblin, od
01.01.2004 także rolników z gminy Kłoczew. Ubezpiecza 4223 rolników. KRUS zajmuje się
ustalaniem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ustalaniem wymiaru i poboru
składek; ustalaniem uprawnień do świadczeń z w/w ubezpieczeń; prowadzeniem działalności
prewencyjnej; współpracą z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie ubezpieczenia
społecznego rolników. Zatrudnia 10 osób. [Anna Jędrys, zob. też Z. Lipski, MR 8/2001, s. 29]
Kasprzyk Tadeusz, sekretarz notariusza w Rykach w l. 193439, notariusz w Rykach
(194651), sędzia Sądu Powiatowego w Garwolinie (195152). Wstąpił do OSP Ryki w 1934.
Sprawował funkcje Naczelnika OSP (193640), Komendanta (194045), w 1945 wybrany na
prezesa OSP. Odznaczony SKZ. Członek honorowy OSP Ryki. Zmarł 15.01.1952. [Tomasz
Niemirowski, wg: W. Turkowski, MR 910/2000]
61
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Odział Miejski w Rykach. Założone w
listopadzie 1956 początkowo jako Zrzeszenie Wytwórców Cegły z inicjatywy Tadeusza Karsta,
Mieczysława Skalskiego i Romana Skalskiego. Przewodniczącymi byli: Tadeusz Karst (1956-65),
następnie Mieczysław Skalski (1965-73), Edward Wróbel (1973-80) oraz Andrzej Białecki (od
1980). W 1956 zmiana nazwy na „Stowarzyszenie PAX Oddział Miejski w Rykach”, które od
1958 funkcjonowało jako Oddział „Słowa Powszechnego”. W 1993 zmieniło nazwę na „Civitas
Christiana”. Stow. prowadzi odczyty, pogadanki i prelekcje oświatowe. Skupia 20 osób. [Andrzej
Białecki]
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zał. 16.10.1994 przez ks. Roberta Wegierę,
kierowane następnie przez: ks. Jerzego Pietrzaka do 1996, ks. Krzysztofa Wałka do lipca 2002, i
następnie przez ks. Piotra Chodźko. Prezesi: Krzysztof Piórkowski do 1996, Anna Bieńczyk do
grudnia 2002, Grzegorz Pielacha od 2003. Hasłem KSM jest: „Przez cnotę, naukę i pracę - służyć
Bogu i Ojczyźnie. Gotów”. Zasadniczym celem Stow. jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan i
aktywne uczestnictwo we wspólnocie Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i
zasad we wszystkich dziedzinach życia. Powyższe cele KSM realizuje poprzez: cotygodniowe
spotkania formacyjne członków stowarzyszenia, udział w szkoleniach, obozach, zjazdach i innych
akcjach diecezjalnych, dbanie o rozwój fizyczny, kulturę osobistą, prowadzenie adoracji
Najświętszego Sakramentu, organizację przy parafii zimowisk dla dzieci oraz prowadzenie akcji
charytatywnej - pomoc dzieciom przed początkiem nowego roku szkolnego. Powstanie KSM w
Rykach związane było z reaktywowaniem tego Stowarzyszenia w całej Polsce, a od 1993 w
diecezji siedleckiej. Dla każdego KSM-owicza ważne jest święto patronalne w Uroczystość
Chrystusa Króla (listopad) połączone ze zjazdem KSM, podczas którego członkowie składają
przyrzeczenie. Stow. liczy 15 osób. [Anna Bieńczyk]
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej (z siedzibą w
Żelechowie) Oddział w Rykach, zał. 06.01.1998 przez Wandę Czaplicką i kierowany przez nią do
2005 przez trzy kadencje i nadal sprawującą swój urząd. Opiekunem KSN był początkowo ks.
Jarosław Fałdowski, a następnie ks. Piotr Chodźko. KSN prowadzi działalność religijną,
organizuje: rekolekcje, pielgrzymki, wigilie opłatkowe, święcone „jajeczko”, wycieczki religijne i
krajoznawcze, integracyjne. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc w codziennym życiu
poprzez niezbędne informacje, porady, życzliwość i zrozumienie. Członkowie korzystali z
bezpłatnych szkoleń w Lublinie, punktu informacyjnego o tele-pracy, księgowości. Niektórzy
podjęli pracę i otrzymali nagrody na imprezach integracyjnych, m.in. w Siedlcach na wystawie o
Unii Europejskiej. Stow. liczy 40 osób. [Wanda Czaplicka]
Kestenbaum Rafał, lekarz chirurg, pracował w Rykach od 1933. Uratował się z likwidacji
getta w Rykach w maju 1942. Po wojnie mieszkał w Łodzi. [Tomasz Niemirowski, wg: B.
Walasek, MR 5/2000, s.25]
Kicki Ludwik, ur. 12.09.1791 w Warszawie, s. Onufrego i Józefy z Szydłowskich.
Adiutant ks. Józefa Poniatowskiego, pułkownik i generał WP. Karierę wojskową rozpoczynał w
1808 jako adiutant gen. Rożnieckiego, z którym walczył pod Raszynem, gdzie się odznaczył, a
następnie był pod Sandomierzem i podczas wyzwalania Lwowa. 08.12.1811 Poniatowski uczynił
go swoim adiutantem w stopniu kapitana. W 1812 w Moskwie otrzymał od Napoleona Krzyż Legii
Honorowej. W 1813 walczył pod Lipskiem i razem ze swoim przełożonym skoczył do Elstery i
choć ranny przedostał się na jej drugi brzeg. Był w niewoli rosyjskiej, ale dzięki przyjacielowi
rodziny Ludwikowi Huwaldowi został zwolniony i po utworzeniu Księstwa Kongresowego w
1915 dostał przydział do szwadronu wzorowych strzelców konnych w stopniu majora, został też
62
adiutantem polowym Wielkiego Księcia Konstantego. Awansował na pułkownika lecz, jak wielu
jego kolegów, zażądał uwolnienia od służby. Przed wystąpieniem z wojska zawarł związek
małżeński z Zofią Matuszewiczówną (1802-22). Prowadził życie ziemianina w dobrach Jaszczów,
Starościce i Białka w pow. Lubelskim. Na wieść o przygotowywanym spisku powiedział:
“pistolety i pałasz są u mnie gotowe...będę wasz aż do śmierci”. W czasie powstania
listopadowego wprowadził witany entuzjastycznie do Warszawy 1 pułk strzelców, następnie z
Władysławem Zamoyskim udał się do Modlina i wymógł na rosyjskim dowódcy twierdzy jej
poddanie bez jednego wystrzału. W drodze powrotnej do Warszawy złamał nogę, przez co w
najbardziej gorącym okresie był unieruchomiony. Zawarł 26.01.1831 ślub z Anną Natalią
Bisping, z którą miał córkę Ludwikę zmarłą w młodości. 18.02.1831 w Okuniewie otrzymał
dowództwo brygady strzelców konnych w dywizji gen. Skrzyneckiego. Wezwany ze swoją
brygadą pod Grochów rozbił wspólnie z pułkiem Antoniego Giełguda korpus gen. T. Geismara,
zdobył 5 dział i 2 szwadrony i doszedł pod Dębe Wielkie. 09.03.1831 r. Rząd Narodowy
mianował go generałem brygady jazdy, złożonej z 2 i 5 pułków ułanów. Walczył przeciwko VI
korpusowi gen. Rozena, a następnie stoczył potyczkę artyleryjską pod Żelechowem. Brał udział w
wyprawie J. Prądzyńskiego na Siedlce, Rozbił pod Wodyniami 2 szwadrony huzarów Siewersa, a
dzień później 10.04. rozbił szarżę tej brygady pod Domańcami. Na początku maja doradzał
Skrzyneckiemu atak na Brześć, gdzie były składy żywności i artylerii. Ofiarował się dowodzić tą
akcją, ale Skrzynecki odmówił. W bitwie pod Ostrołęką walczył na czele brygady złożonej z 2, 3 i
5 p. ułanów. Zginął ugodzony pociskiem artyleryjskim. Jest pochowany na polu bitwy niedaleko
wsi Rudki. W rozkazie dziennym na okoliczność jego śmierci napisano: że był mężem
“waleczności prawdziwie heroicznej”. [Zbigniew Lipski, wg PSB z tekstem Ireny Homoli
zamieszczonym też w MR 11/1995]
Kicki Onufry, ur. 1750, zm. 10.04.1818. Koniuszy wielki koronny, senator, wojewoda,
marszałek Trybunału Koronnego, marszałek dworu królewskiego, sędzia Sądu Najwyższego,
starosta rycki. 06.05.1783 nabył starostwo ryckie od Kajetana Karasia i odtąd przebywał albo w
Warszawie, albo w Rykach, gdzie częściowo wychowywały się jego dzieci: Ludwik –
późniejszy generał oraz córki Teresa, Ewa i Józefa. Żona: Teresa (Józefa) z Szydłowskich.
[Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 12/24, za: PSB, t. 12]
Kieliszek Henryk, ur. 13.09.1910 w Urzędowie, zm. 09.05.1995 w Rykach, s. Jana i
Katarzyny z d. Niemirowska. Zam. ul. Żytnia 38. Ukończył Gimnazjum oo. Salezjanów w
Różanymstoku (1926-33), następnie pełnił służbę wojskową w 76 p.p. w Grodnie (1933-35), w l.
1935-39 studiował na Wydziale Przyrodniczym UW. Prac. w Powiatowym Zarządzie Drogowym
w Puławach jako tłumacz jęz. niemieckiego (1939-43); LO w Rykach jako nauczyciel fizyki i
chemii (1944-62); PRN w Rykach jako inżynier fitosanitarny (1962-63) i jako nauczyciel fizyki i
chemii w SP w Trojanowie (od 1963 do emerytury). Należał do ZNP. Zaint.: ogrodnictwo, lektura.
Żona: Stanisława z d. Smarzewska, ślub 20.10.1952. Dzieci: Andrzej - 1953, Tomasz - 1955,
 Zofia - 1959. [Tomasz Niemirowski]
Kieliszek Jan, ur. 31.05.1874 w Skrudzie, pow. Garwolin, zm. 27.11.1956 w Rykach, s.
Franciszka i Konstancji. Do szkoły chodził w Owni, wyuczył się też szewstwa, w wojsku był na
Kaukazie. Po ślubie (w Korytnicy 25.03.1901(2-4?)) wyjechał z żoną do Sosnowca, gdzie
pracował w kopalni „Mortimer” (1905), następnie był policjantem w Urzędowie i gajowym w
Rudkach k/Kraśnika. W 1914 kupił plac w Rykach, a w sierpniu 1914 został powołany do wojska.
Po powrocie z wojny (1918) został kancelistą w Rykach u sędziego Henryka Skorupki. W 1919
jako ochotnik poszedł na wojnę z bolszewikami, w wojsku zorganizował orkiestrę, po powrocie
znów pracował w sądzie. Po przeniesieniu sądu do Garwolina dostał pracę w sądzie w Węgrowie.
Zaint.: sadownictwo, gra na fisharmonii, flecie, skrzypcach, klarnecie. Czasem zastępował
63
organistę w kościele. Żona: Katarzyna z d. Niemirowska. Dzieci: Zofia, po mężu Jarzębowska 
1905, Henryk  1910, Ludwik (Marian)  1912. [Tomasz Niemirowski]
Kieliszek Janina z d. Królik ur. 27.12.1923 w Rykach, zm. 31.12.2003. Zam: Plac
Wolności 3. Ukończyła Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Lublinie. Nauczycielka.
Prac. w przedszkolu w Osiecku i w Przedszkolu nr 1 w Rykach. Mąż: Ludwik. Członkini ZNP,
odznaczona ZKZ. [Aniela Siewiora]
Kieliszek Ludwik, ur. 24.01.1912 w Rudkach, zm. 15.12.1994 w Rykach, s. Jana i
Katarzyny z d. Niemirowska. Zam. w Rykach przy Pl. Wolności 3. Ukończył Gimnazjum oo.
Salezjanów w Różanymstoku. Introligator, ogrodnik. Żona: Janina, ślub 30.12.1951. Dzieci:
Jerzy  1952, Marek  1953, Jacek  1955, Aniela, po mężu Siewiora  1958, Anna  1965,
Barbara  1967. [Aniela Siewiora]
Kieliszek Stanisława, ur. 31.12.1925 w Hołodnicy pow. Biała Podlaska, c. Stefana i
Pauliny z d. Paszkowska, zm. 20.07.2010 w Rykach. Ukończyła 18.06.1950 Seminarium dla
Wychowawczyń Przedszkoli w Lublinie. Prac. w przeszkolach w Turobinie, Krasnymstawie i w
Stawach, od 1953 w Przedszkolu nr 1, a od 1978 w przeszkolu nr 2 w Rykach. Mąż: Henryk.
Należała do ZNP, odznaczona ZKZ. [Tomasz Niemirowski]
Kieliszek Zofia, ur. 25.03.1959 w Rykach, c. Henryka i Stanisławy z d. Smarzewska. Zam.
Zamek 19, Jabłonowo Pomorskie. Ukończyła SP w Rykach, ZSzZ w Rykach, specjalność –
przetwórstwo owoców i warzyw. Należy do Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.
Zaint.: muzyka, rozwiązywanie krzyżówek, śpiew. [Zofia Kieliszek]
Kirkut Cmentarz żydowski.
Klimek Stanisław, ur. 1911 w wiosce Welebycz k/Krasnegostawu, zm. 26.02.2006 w
Rykach. Uczestnik kampanii wrześniowej. Podczas okupacji pracował w Wólce Domaszowskiej w
majątku. Wstąpił do tajnej organizacji, aresztowany 23.07.1943, więziony w Radzyniu i na Zamku
w Lublinie. Więzień Oświęcimia  Birkenau, Mauthausen; prac. w fabryce części do samolotów w
Lindorf nad Dunajem, następnie transportowany przez Niemców pieszo 180 km z powrotem do
Mauthausen. Wyzwolony przez Amerykanów 05.05.1945 wrócił do domu. Prac. jako kierowca w
PKS. Żona: Helena z d. Szewczyk z Sobieszyna, ślub w 1937. Dzieci: Marian, Bożena, Maria.
[Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 78/ 1995]
Klub sportowy. Po II wojnie świat. Stanisław Doliński, Stanisław Surmacz, Edward
Kuchnio i Zbigniew Owczarski zaczęli organizować mecze piłkarskie z reprezentacjami Łukowa,
Dęblina i Kozienic. Z ich inicjatywy w 1948 zgłoszono do rozgrywek w kl. C woj. lubelskiego
drużynę piłkarską LZS „Plon”. Pierwszy zarząd klubu tworzyli: Zbigniew Romarz  prezes,
Władysław Jędrych  sekretarz, Wacław Owczarski  skarbnik, Stanisław Janus i Władysław
Jeżewski  członkowie oraz Mieczysław Traczyk  gospodarz. Grającym trenerem był Z.
Owczarski. Po roku gry w kl. C drużyna awansowała do kl. B. W 1957 powołano Społeczny
Komitet Budowy Boiska oraz pierwszą drużynę juniorów, trenerem został Roman Piątkowski, a
kronikarzem Henryk Piątkowski. W 1967 zmieniono nazwę klubu na LZS „Ruch”, a w 1976 na
LKS „Hortex”. W sezonie 1970/71 drużyna seniorów awansowała do klasy A i ponownie w
sezonie 1977/78, a 1988 do Ligi Okręgowej. Następnymi prezesami, po Z. Romarzu, byli: Tadeusz
Gałkowski (195660), Henryk Wielgosz (196163), Edward Dorosz (196365), Stanisław
Kryczka (196667), Janusz Grzybek (196870), Waldemar Kuchnio (197074), Mieczysław
64
Woźniak (197476), Bogdan Walczak (197682), Czesław Tokarski (198286), Janusz Woliński
(198690), Kazimierz Woźniak (199094 i 199799), Tadeusz Polak (199497), Krzysztof
Wojewoda (199901 i 200103), Andrzej Maj (200305), Sławomir Filipek (01.200501.2006).
W l. 196668 działała sekcja podnoszenia ciężarów; 196970 i 197879  sekcja
siatkówki (po opieką Bernarda Deleszkiewicza); 197374  sekcja piłki ręcznej; 197680  tenisa
stołowego (trener: Zbigniew Zając), 197986  sekcja szachów (trener: Eugeniusz Dudziak);
198088  sekcja judo (trenerami byli: Sławomir Urbański, Janusz Musiał, Andrzej Kobiałko,
Krzysztof Kamiński); 197475 oraz 197983  sekcja zapasów (trenerzy: Zdzisław Wojtasiewicz
i Leszek Czerniejewski); od 01.01.1998  sekcja trójboju siłowego (trener: Paweł Naduk). W
sekcji zapaśniczej występował m.in. Leszek Ciota  reprezentant Polski, olimpijczyk i trener
reprezentacji.
26.04.1998 ciężarowcy LKS „Hortex” w składzie: Krzysztof Kuchnio, Piotr Marciniak,
Karol Mączyński, Paweł Naduk, Artur Zając  wszyscy z Ryk, Jerzy Czajka, Paweł Łukasik,
Paweł Pracownik, Krzysztof Wrona  z Lublina i Mariusz Rapa  z Puław zdobyli Puchar Polski
w wyciskaniu sztangi leżąc. W czerwcu 1998 Jerzy Czajka, Paweł Pracownik, Paweł Naduk, Karol
Mączyński, Artur Zając, Krzysztof Mączyński i Dariusz Fałek zdobyli mistrzostwo Polski w tej
konkurencji. [Tomasz Niemirowski, wg: M. Nastalski, MR 3/1998, s. 16; 4/1998, s. 11, Z. Lipski
MR 5/1998; 7/1998]
Kłoczinski Marcin, ks., prob. par. Ryki w l. 1595-98. [Krystian Pielacha, wg: Opis
beneficjów parafii Ryki z 1598 r., APR; Wizytacja 1, k. 320]
Kocięcki Józef, ks., ur. 19.01.1874 w Warszawie, zm. 1935, s. Władysława i Teofili z d.
Jastrzębska. Pierwsze nauki pobierał w domu rodziców, po czym ukończył szkołę średnią w IV
gimnazjum w Warszawie. Po ukończeniu 4 klas gimnazjum wstąpił do Seminarium Lubelskiego.
20.06.1897 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Jaczewskiego. Obowiązki kapłańskie pełnił
jako wikariusz w Stoczku Łukowskim 1897 – 1901, w Jabłonnie 1901-02, w Przesmykach 190205, w Międzyrzecu 1905-11. Stanowisko prob. objął w 1911 w par. Russów. Przeniesiony 1918 do
Górek, dek. konstantynowskiego, w grudniu tego roku mianowany dziekanem góreckim. W l.
1924-26 sprawował posługę prob. w Rykach, po czym został dziekanem dek. katedralnego w
Siedlcach. 01.01.1929 zostaje powołany sędzią posynodalnym i audytorem Sądu Duchownego w
Siedlcach. [Krystian Pielacha, wg: Akta osobiste księdza Józefa Kocięckiego, sygn. Lit. K, Dział
II, Nr porz. 50, Tom I]
Kolonia Swaty - dzielnica Ryk. Folwark został wydzielony z Dóbr Ryki przez syna Jana
Aleksandra hr. Jezierskiego ok. 1855. Następni właściciele: żona Jerzego Jezierskiego Julia z
hrabiów Bobryńskich (z kolejnych małż. hrabina Plater ż. Cezara, baronowa de Luillak Vugnoloes;
właścicielka w l. 186073), Irena Julia hrabianka Jezierska córka Aleksandra (właś. w latach
189602), Jan Waldemar Adolf hr. Jezierski syn Aleksandra (właśc. w latach 189605). Od 1903
majątek poddano parcelacji. Część kupił Jakub Liliensztein syn Stanisława. Folwark usytuowany
był wzdłuż obecnej ul. Okopowej, zaś ul. Zielona jest pozostałością po dawnym gościńcu
prowadzącym do majątku. W skład Kolonii Swaty wchodziły: Kolonia Rycka (leżąca na wschód
od dawnego gościńca), Kolonia Swatowska Górna (leżąca po zachodniej stronie gościńca
pomiędzy ul. Swatowską i Okopową), Kolonia Dolna (na południe od ul. Okopowej i na zachód od
przedłużenia gościńca, po którym pozostała jedynie szeroka miedza). Połączenie kolonii nastąpiło
po 1944. Pierwsze gospodarstwo założone w Kolonii Górnej należało do Antoniego Kurka
(dziadka Mieczysława Stachurskiego), drugie do Adama Kozła. M. Stachurski wspominając okres
wojny przypomina fakty i zdarzenia z 1944, kiedy front objął walkami tereny Kolonii. Wówczas
Rosjanie na obszarze Kolonii, przygotowując tereny pod polowe lotnisko, wycięli jesiony i lipy
65
rosnące przy dawnym gościńcu. Z części pieniędzy uzyskanych za drewno ówczesny sołtys
Władysław Stachurski zainicjował ustawienie dwóch krzyży, przy zbiegu ul. Okopowej i Zielonej
oraz przy ul. Zielonej róg Górnej. Pozostałe pieniądze przeznaczono na utwardzenie brukiem
gościńca (czyli ul. Zielonej). Kolejni sołtysi K. Swaty: przed wojną Stanisław Rulak, w okr. wojny
Marcin Kisiel (do 1946), następnie Władysław Stachurski, po 1949 Aleksander Bartnik (jedna
kadencja), Piotr Kolek (do 1955). Po włączeniu K. Swaty do Ryk funkcję sołtysa zlikwidowano.
W okresie powojennym, dzięki współpracy mieszkańców i pomocy ze strony Kółka Rolniczego,
pobudowano drogi, zelektryfikowano Kolonię i doprowadzono wodociąg, gaz i telefon. Kolonię
Swaty obecnie zamieszkuje ok. 310 mieszkańców. Przew. Rady Os. byli: Wacław Kisiel, Andrzej
Kurek i od 2003 Bogdan Pawelec. Przew. Zarządu Os. od 2003 jest Zdzisław Błonka. [Anna
Żaczek, wg: Z. Lipski, Sięganie do korzeni]
Koło Gospodyń Wiejskich, zał. ok. 1920. Pierwszą przewodniczącą była Rozalia Filipek z
Dąbi, następnymi Leontyna Kamińska z Ryk i Zofia Desko. KGW organizowało kursy z zakresu
hodowli drobiu, higieny, racjonalnego odżywiania, pieczenia ciast, robienia kołder, urządzano
pokazy kroju i szycia. Po wojnie działalność KGW została wstrzymana, a odrodzona w 1957.
Przewodniczącą została Janina Jeżewska, następnie: Anna Mączyńska, Zofia Zając, Janina Lesisz,
a obecnie Irena Desko. Prowadzono kursy szycia i gotowania, przygotowywano dożynki,
urządzano zabawy taneczne, z których dochód przeznaczano na zakup sprzętów wypożyczanych
mieszkańcom, organizowano też prelekcje o różnej tematyce i wycieczki. [Tomasz Niemirowski,
wg: MR 5/2005, s. 20]
Koło Pszczelarzy, zał. 16.12.1962 przez Mieczysława Wierzbickiego, Józefa Głodka,
Kazimierza Grzechnika, Władysława Jaszczyka, Szymona Mieszczaka, Feliksa Krzywca, Stefana
Desko, Czesława Piwońskiego, Klemensa Tryczyńskiego, Edmunda Krypińskiego, Piotra Kawkę,
Michała Staniaka. Kolejni prezesi: Stefan Desko (1962-66), Stanisław Dąbrowski (1966-70),
Tadeusz Nowaczyk (197075), Józef Iwanek (1975-88), Ryszard Ciechan (1988-93), Krzysztof
Głodek od 1993. Celem Koła jest fachowa pomoc członkom, szkolenie w zakresie zdrowotności i
higieny pasiek, propagowanie postępowych metod prowadzenia pasiek, współpraca z Polskim
Związkiem Pszczelarskim. Koło powstało jako sekcja przy Kółku Rolniczym w Rykach,
02.10.1966 powstaje Powiatowe Koło Pszczelarzy w Rykach zrzeszone w Woj. Związku
Pszczelarzy w Warszawie. Sekcja obejmuje działalnością teren Ryk i Dęblina oraz gminy: Ryki,
Nowodwór, Ułęż i Stężyca. 02.03.1980 zostaje zmieniona nazwa sekcji na Koło Pszczelarzy w
Rykach. W dniach 09.03.1983 - 14.07.1984 ma miejsce kurs mistrzowski dla pszczelarzy,
kierownikiem kursu był lek. wet. Ryszard Ciechan. Kurs ukończyło i otrzymało tytuł „Mistrza
Pszczelarskiego” 21 pszczelarzy. 01.01.1985 pszczelarze z terenu Dęblina i gminy Stężyca
utworzyli własne Koło w Dęblinie. 13.04.1986 powołano Sekcję Pożytków Pszczelich celem
inicjowania działań w zakresie sadzenia drzew miododajnych (w Rykach posadzono 200 lip). W
1996 były prezes koła Józef Iwanek został honorowym członkiem Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Lublinie. Ilość członków: w 1996 - 27, rodzin pszczelich - 346; 1977 - 54, r. p. 755; 1982 - 152, r. p. - 1874; 1984 - 246 - r. p. - 2347; 1989 - 97, r. p. - 1142; 1995 - 41, r. p. 540; 1999 - 25 - r. p. - 357; od 2000 - 27, r. p. - od 523 do 880. Ilość członków: 26 oraz jeden
członek honorowy. [Krzysztof Głodek]
Koło Turystyki Rowerowej „Ryktur”, założone w 1999 przez Jana Rogalę, Tomasza
Kostyrę, Henryka Prządkę i Tadeusza Kucharskiego, związane z Centrum Szkolenia
Przodowników Turystyki Kolarskiej przy SP nr 1 w Rykach. Zajmuje się organizowaniem
wyjazdów i wycieczek rowerowych prowadzonych przez uprawnionego Przodownika Turystyki
Kolarskiej. [Tomasz Niemirowski, wg: T. Kucharski, MR 4/1999]
66
Komar Edward, ur. 09.12.1939 w Swatach, zm. 12.10.1981, s. Andrzeja i Anny z d.
Gruza. Absolwent Wydziału Weterynarii WSR w Lublinie. Jako student 6 roku wygrał konkurs na
stanowisko asystenta w Katedrze Chirurgii Dużych i Małych Zwierząt. Profesor dr hab. nauk
weterynaryjnych; kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Dużych i Małych Zwierząt AR w
Lublinie. Członek stowarzyszeń naukowych w Polsce i na świecie, członek Koła Seniorów AZS.
Interesował się anestezjologią weterynaryjną, akupunkturą w znieczulaniu zwierząt, ponadto
sportem: rugby, piłką siatkową. Założył Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych
Zwierząt. Żona: Krystyna. Syn Marcin wraz z żoną Moniką prowadzą lecznicę weterynaryjną w
Rykach. [Bożena Wojdat, wg: Z. Lipski, MR 12, 2001]
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (Warszawska 25), zał. 01.01.1956.
Założyciele: Tadeusz Jaroń (pierwszy komendant) oraz Stanisław Czerski, Stanisław Żmuda,
Czesław Rodak, Czesław Rybak, Tadeusz Głodek, Ludwik Grzelak, Bogdan Rachała i Józef
Porowski. Komendanci: kpt. poż. Tadeusz Jaroń (1956-63), mjr poż. Aleksander Skoczylas (196371), bryg. Zbigniew Janiszek (1972-95), mł. bryg. Krzysztof Miłosz (od 1995).
W 1911, z inicjatywy sędziego Henryka Skorupki, w Rykach utworzona została pierwsza
jednostka OSP. W kolejnych latach zawiązywano jednostki OSP na terenie gmin Ułęż (obecny
teren gmin Ułęż i Nowodwór) i Stężyca. W 1912 w Szkole Rolniczej w Sobieszynie z inicjatywy
dyrektora Stanisława Domosławskiego powstała pierwsza w Polsce szkolna organizacja straży
pożarnej, która m.in. prowadziła szkolenia pod kątem organizacji i tworzenia OSP. Na jesieni 1923
OSP otrzymała sztandar poświęcony przez ks. J. Rozwadowskiego. W 1925 założono orkiestrę
dętą z inicjatywy Józefa Pandysia, Henryka Królika i Władysława Owczarskiego. 16.10.1938
oddano do użytku Dom Strażaka. 01.01.1956 utworzono Powiatową Komendę Straży
Pożarnych, która organizacyjnie wchodziła w skład Wydziału Spraw Wewnętrznych PRN w
Rykach. Przez długi okres PKSP bazowała na zapleczu sprzętowym oraz bazie lokalowej OSP
(obecnie kino). Strażacy dysponowali podstawowym sprzętem do gaszenia pożarów oraz dwoma
samochodami STAR 20 i GAZ 51. Terenem działania PKSP były miasta Dęblin i Ryki oraz
miejscowości administrowane przez 15 Gromadzkich Rad Narodowych. W 1963 stanowisko
komendanta objął A. Skoczylas. W 1970 PKSP przeniosła swoją siedzibę do nowego budynku. W
1972 funkcję komendanta objął Z. Janiszek. W listopadzie 1973 PRN podjęła uchwałę o
utworzeniu zawodowej straży pożarnej. W działającej od 01.01.1974 ZSP w Rykach pełniło służbę
18 osób, tj. 12 jako obsada zmian służbowych i 6 pracowników komendy. Sprzęt interwencyjny
stanowiły 2 samochody pożarnicze STAR 26 i STAR 660 oraz Żuk i Dacia. W 1980 ZSP w
Rykach przeniosła się do kolejnej strażnicy. W 1992 nastąpiła reorganizacja systemu ochrony
przeciwpożarowej. W Rykach, na bazie dotychczas działającej Komendy Rejonowej Straży
Pożarnych, utworzona została Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej (JRG
PSP). Jednostka podlegała organizacyjnie Komendzie Rejonowej PSP w Puławach. Realizowała
na swoim terenie (rejon Ryki) głównie zadania operacyjne oraz związane z utrzymaniem
odpowiedniego przygotowania JRG PSP do działań ratowniczych i gaśniczych, szkoleniem załogi
jednostki i strażaków OSP oraz utrzymaniem współpracy ze służbami ratowniczymi, jednostkami i
związkami OSP. Po przejściu w 1995 do Puław na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP Z.
Janiszka, funkcję d-cy JRG PSP w Rykach objął K. Miłosz.
Utworzona na bazie dotychczas działającej JRG PSP – Komenda Powiatowa w Rykach
realizuje wszystkie zadania spoczywające na PSP na szczeblu powiatowym. Lata 1999-2004 dla
KP PSP Ryki są trudne w związku z tworzeniem i organizacją komendy, ale jednocześnie bardzo
owocne, bo doposażano Komendę w nowoczesny sprzęt i pojazdy, poprawiono bazę lokalową i
wyszkolenie jednostki. Dobrze zorganizowany jest na szczeblu powiatu Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy. Poza siłami Komendy jego trzon stanowi 12 najlepszych jednostek OSP w
powiecie ryckim (OSP Bazanów Stary, Brzeziny, Dęblin-Masów, Grabów Rycki, Janopol,
Kłoczew, Leopoldów, Pawłowice, Rososz, Ryki, Stężyca, Zosin).
67
KP PSP w Rykach średnio w ciągu roku bierze udział w likwidacji ok. 600 różnorodnych
zdarzeń tj. gaszenie pożarów, likwidacja miejscowych zagrożeń oraz ratownictwo techniczne,
drogowe, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka
sprawność fizyczna i osiągnięcia sportowe strażaków KP PSP w Rykach. Do największych
osiągnięć należą: I-miejsce w 2001 w mistrzostwach województwa drużyn PSP w halowej piłce
nożnej; II-miejsce w l. 1999 i 2004; III-miejsce  w l. 2002 i 2003. II miejsce w mistrzostwach
województwa w piłce siatkowej drużyn PSP w 2004, a w 2002  III. W sportach pożarniczych, w
konkurencji dwubój pożarniczy, aspirant K. Wardal w 2004 zdobył mistrzostwo Polski oraz
mistrzostwo woj. lubelskiego. Mł. asp. Z. Gruza w 2000 mistrzostwo woj. lubelskiego. W
konkurencji 100 m. tor przeszkód: asp. K. Wardal w 2004 mistrzostwo Polski, a w 2003
wicemistrzostwo Polski, w 2003 i 2004  mistrzostwo woj. lubelskiego.
W Komendzie pracuje 47 strażaków oraz 1 pracownik cywilny; w skład komendy wchodzi
5 komórek organizacyjnych tj. wydziały operacyjno-szkoleniowy, kontrolno-rozpoznawczy,
kwatermistrzowsko-techniczny, organizacyjno-kadrowy, finansów oraz jednostka ratowniczogaśnicza. [Krzysztof Miłosz, zob. też fragmenty kroniki: MR 12/1999  2 /2001]
Komenda Powiatowa Policji (Poniatowskiego 12). W czasach międzywojennych za
bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiedzialny był Posterunek Policji Państwowej,
zatrudniający komendanta i 3 do 4 policjantów. W okresie okupacji niemieckiej z sympatią
wspomina się komendanta posterunku policji granatowej Wacława Kundzicza, ale
współpracujący z Niemcami: Drożyński i Grabarczyk, zostali zlikwidowani przez AK. W 1944
powstała Milicja Obywatelska, której pierwszym komendantem został Julian Gransztof,
następnie Jakub Jędrzejewski, a od 1951 przez blisko 20 lat Stanisław Kowalczyk. Wraz z
powstaniem w Rykach powiatu w 1956 komendantem powiatowym MO został por. Józef Bury.
Siedziba KP MO mieściła się przy ul. Szkolnej 5. W 1961 stanowiska kierownicze obejmują: mjr.
Bolesław Nowociń i por. Marian Dębski. 08.10.1970 KP MO otrzymała sztandar. Likwidacja
powiatów pociągnęła za sobą likwidację komend powiatowych. Wśród komendantów tego okresu
wymienia się Bogdana Liszewskiego i Jacka Kamińskiego, który w sierpniu 1977 swoje obowiązki
przekazał Janowi Ratynie. W 1983 Komisariat przemianowany został na Urząd Spraw
Wewnętrznych, a 06.04.1990 w Komendę Rejonową Policji w Rykach. W 1991 komendantem
KPP był Janusz Rybak, od października 1991 do 2003  Bogusław Dziadosz, następnie Marek
Kowalczyk. KPP zatrudnia 139 pracowników, w tym 117 policjantów. [Izabela Kępka, zob. też Z.
Lipski, MR 4/1999, s. 2526]
Komierowska Sabina z d. Marchwicka, ur. w 1915, zm. 03.11.2001 w Warszawie, c.
Zdzisława i Marty z d. Łabęcka. Ostatnia współwłaścicielka dóbr Ryki. Wychowanka sióstr
niepokalanek w Szymanowie i Jazłowcu, ukończyła w Belgii roczny kurs kultury europejskiej.
Zaangażowana w ruch oporu podczas II wojny świat, wysyłała m.in. paczki żywnościowe do
polskich jeńców wojennych na terenie Rzeszy. Z Ryk wyjechała w marcu 1944 do Zawoi. W 1945
rodzina osiadła w Komorowie pod Warszawą. W 1967 przeprowadziła się do Warszawy.
Długoletnia katechetka, założycielka Koła Rodziny Rodzin w Komorowie. Mąż: Wacław, ślub w
1936. Dzieci: Gabriela, Michał, Rafał, Maria, Piotr. [Tomasz Niemirowski, wg: MGCK, MR
11/2001, s. 30; Maria Trzaskowska, MR 1/2002 s. 34]
Komitet Obywatelski „Solidarność”, zał. w maju 1989 z inicjatywy Jerzego
Marcinkowskiego i prowadzony przez niego do 1991. Pierwsze zebranie odbyło się w sali
parafialnej na nowej plebanii. Celem KO było wyłonienie obserwatorów do pierwszych,
częściowo wolnych wyborów do sejmu i senatu w czerwcu 1989, działanie na rzecz rozwoju
demokracji lokalnej, promowanie i szkolenie kandydatów na radnych oraz wspieranie przemian
ustrojowych. 17.08.1989 zostały przeprowadzone wybory prezydium. W jego skład weszli: Jerzy
68
Marcinkowski  przewodniczący; Marek Kawiak i Jan Jeżo  wiceprzewodniczący, Jan Skalski 
sekretarz, Daniela Beczek  skarbnik i członkowie: Anna Piotrowska, Barbara Trawińska,
Krzysztof Kultys. 05.10.1989 rozpoczęto wydawanie pisma „WZROK”; w lipcu 1989 KO „S”
otrzymał pokój nr 52 w Urzędzie Miasta. Po 1990 zaprzestał działalności. [Tomasz Niemirowski]
Komitet Opieki nad Dziećmi św. Wincentego à Paulo, powołany 02.12.1931 na zebraniu
parafialnym, które zostało zwołane z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej wówczas
znajdowała się znaczna część społeczeństwa ryckiego. Dużo osób, a szczególnie rodziców
pozostawało od dłuższego czasu bez pracy, na skutek czego cierpiały dzieci, którym brakowało
podstawowych warunków do życia. W tej sytuacji postanowiono przyjść dzieciom z pomocą,
powołując Komitet Opieki nad Dziećmi Św. Wincentego à Paulo. Przewodniczącym Komitetu
wybrano Józefa Konarzewskiego, a członkami zarządu zostali: Maria Karasińska, Franciszek
Kowalski, ks. Bolesław Krysiewicz, Maria Traczyk, Regina Wolak, Irena Przybysz, Jadwiga
Łagowska, Józefa Filipek, Jan Ostałowski, Józef Gawroń, Felicjan Banasiuk, Władysław Kapusta
oraz Roman Cegłowski. Dochody na swoją działalność Komitet miał pozyskiwać od
dobrowolnych ofiarodawców, których podzielono na dwie grupy: wnoszących datki jednorazowo i
tych, którzy zasilać będą Komitet datkami comiesięcznymi. Następnie dla lepszej organizacji
niesienia pomocy utworzono dwie sekcje: finansową i rozdziału. Dla przeprowadzenia łatwiejszej i
skuteczniejszej zbiórki ofiar podzielono Ryki na 6 rejonów, w których kwesty przeprowadzać
mieli poszczególni członkowie Komitetu. Zbiórka odbyła się w niedzielę po 04.12.1931. Komitet
Pomocy Dzieciom działalność swą prowadził przez kilka lat. Przez ten okres dożywiał dzieci w
formie drugiego śniadania oraz zakupił im ubranka i obuwie. [Krystian Pielacha, wg: Księga
protokółów Komitetu Opieki nad Dziećmi Św. Wincentego à Paulo w Rykach, APR, sygn. 9]
Komitet Powiatowy PZPR w Rykach. W okresie PRL (1944-89) w Polsce istniały, choć
nieformalnie to faktycznie, dwie struktury władzy państwowej. Normalna struktura oparta na
porządku konstytucyjnym, była uzupełniona strukturą partyjną, która sprawowała wobec
wybieranych struktur nie tylko funkcję kontrolną, ale bardzo często również funkcję kierowniczą.
Dlatego uchwały organów przedstawicielskich były wcześniej dyskutowane na tzw. posiedzeniach
egzekutyw komitetów miejskich, powiatowych lub komitetu centralnego. Potem co do ich treści
wypowiadali się członkowie struktur partyjnych wybierani do plenów komitetów miejskich,
powiatowych i KC. Dopiero gdy one przyjęły odpowiednie uchwały w sprawie, proponowane
decyzje przechodziły na szczebel samorządowy. W okresie funkcjonowania powiatu w Rykach
istniał Komitet Powiatowy PZPR, a we współpracującym z PZPR Zjednoczonym Stronnictwie
Ludowym odpowiednio Powiatowy Komitet ZSL. Ponieważ na terenie powiatu ryckiego było
stosunkowo mniej członków Stronnictwa Demokratycznego (SD), nie działał tu komitet tego
stronnictwa. Komitet Powiatowy PZPR mieścił się na piętrze budynku MRN przy ul.
Warszawskiej. Pracowało w nim przeważnie kilkanaście osób, wśród których najbardziej
eksponowane stanowiska to tzw. Pierwszy Sekretarz oraz II s. organizacyjny i III s. do spraw
propagandy i s. do spraw rolnych. Funkcje I sekretarza pełnili w l. 1956-75: Stanisław Włodarski
(1956-58), Władysław Hryńczyk (1959-64), Ryszard Tarasiewicz (1964-66), Adam Plewicki
(1966-70), Jan Bednarek (1972-74) i Andrzej Boudok (1974-75).
Komitetem Miejsko-Gminnym PZPR w okresie 1975-89 kierowali: Jerzy Głowienka
(1975-81), Stanisław Cuch (1981-82), Stanisław Grudniak (1982-83) i Zbigniew Kwas (1984-90).
Najniższym stopniem organizacyjnym była Podstawowa Organizacja Partyjna (POP). Członkowie
zwracali się do siebie (co jednak nie było zjawiskiem powszechnym) przez “towarzyszu”.
[ZbigniewLipski]
Konarzewski Józef, współdowodził akcją rozbrajania Niemców w Rykach w 1918. Prezes
OSP od 21.10.1934. Dzierżawca majątku spadkobierców Marty Marchwickiej. Mieszkał w
69
budynku na Boguszach (obecnie Karczma Rybna). [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR
3/1999]
Königsberg Izydor. Weterynarz i kierownik rzeźni („szlachtuza”) w l. 1934-36.
Pochodził z Tarnowa, przezywany był „Mamutem”. Jego żona Felicja (warszawianka) była
dentystką. Oboje zginęli w Treblince w 1942. Mieli dwóch synów: Waldemara i Józefa. [Tomasz
Niemirowski,
wg:
http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?
t=395&start=210&sid=7eabf43296ccffb4f7720ef49db9822c]
Konopiaty Jan, ks., ur. 29.05.1896 w Glinnie, pow. sieradzki, zm. 26.09.1984 w
Garwolinie, s. Pawła i Barbary z d. Trałowa. W 1911 oddany został przez rodziców do klasy
wstępnej w kaliskiej szkole. Wybuch I wojny światowej przeszkodził mu na 3 lata w dalszym
kształceniu. Po jej zakończeniu został przyjęty do IV klasy kaliskiego Miejskiego Filologicznego
Gimnazjum. Zapisał się do POW, która w 1918 przystąpiła do rozbrajania Niemców. Rok później
zapisał się do Sodalicji, która powstała w zakładzie, gdzie pracował. W czasie najazdu
bolszewików na Warszawę, zaciągnął się do armii. Jednak zamiast na front został wysłany na 6
tygodniowy kurs do szkoły podoficerskiej. Po zwolnieniu z wojska, wstąpił do Seminarium
Duchownego, otrzymując święcenia w 1926. Pierwszą pracę wikarego podjął w Parczewie, by
następnie w 1928 sprawować urząd prob. w Żeliszewie, a od 1929 posługę wikarego w Dęblinie.
Od 1934 podjął studia na KUL. W 1936 był profesorem w Gimnazjum w Łukowie, a w roku
szkolnym 1936/37 dyrektorem Prywatnego Miejskiego Gimnazjum Biskupiego w Siedlcach. W
1940 otrzymał tytuł kanonika, a rok później został kapelanem Domu Sióstr Albertynek w
Siedlcach. W 1941 odszedł ze stanowiska wicerektora seminarium, aby objąć w nim stanowisko
profesora. Rok późnej mianowany kanonikiem kapituły Kolegiaty Janowskiej. Po zwolnieniu ze
stanowiska kapelana Sióstr Albertynek w 1945, objął urząd kapelana Sodalicji Pracownic
Katolickich w Siedlcach. 10.07.1947 został zwolniony ze stanowiska dyrektora Liceum i
Gimnazjum Biskupiego, po czym biskup mianował go administratorem par. Krzesk. Od 1956 do
1964 sprawował urząd prob. w par. Ryki i zarazem urząd dziekana dek. ryckiego. W 1964 odszedł
na emeryturę i mieszkał do 1970 w Rykach jako rezydent. Następnie został mianowany kapelanem
szpitala w Garwolinie i tam zamieszkał. [Krystian Pielacha, wg: Akta osobiste księdza Jana
Konopiatego, AKDS, sygn. Dział I, Lit. K, Nr 26, Tom I]
Korżyk Florentyna z d. Lasota, ur. 28. 04.1908 w Sobieszynie, zm. 2004, c. Jana i Józefy.
Ukończyła SN w Lublinie i Kurs Centralny w Szklarskiej Porębie dający uprawnienia do
pełnienia funkcji nauczyciela j. polskiego. W r. szk. 1928/29 rozpoczęła pracę w SPow w Rokitni,
a od września 1929 zamieszkała w Rykach. W l. 1929-69 prac. w SPow nr 1 w Rykach, jako
kierowniczka szkoły (1952–58) oraz zastępca kierownika (1958–69). Prac. również jako
powiatowa instruktorka języka polskiego. W latach okupacji hitlerowskiej, należąc do TON,
prowadziła tajne nauczanie w zakresie szkoły powszechnej oraz w l. 194243 na poziomie LO.
Prac. społ. w KGW, Kole Młodzieży Wiejskiej, należała do ZNP. Odznaczona m.in. KKOOP,
Medalem KEN, Honorową Odznaką za Tajne Nauczanie, Złotą Odznaką ZNP. Mąż:
Władysław, ślub 05.11.1929. [Bogumiła Porowska, wg: Z. Lipski MR 5/1995, zob też
Wspomnienia, NM 12/2003, s. 23]
Korżyk Władysław, ur. 31.07.1904 w Sokalu (woj. lwowskie), zm. 14.01.1978, s. Jana i
Marii. Mieszkał przy ul. Kościuszki. Ukończył w 1927 SN im. Włodzimierza Dzieduszyckiego.
Nauczyciel. Prac. w SPow w Bramce, Kłoczewie, a od 01.09.1928 w Rykach. Prowadził chór
szkolny i drużynę harcerską. Od początku pracy włączył się w działalność związkową. W l. 193132 pełnił funkcję sekretarza Ogniska ZNP w Rykach, radny MRN (1967-74). Twórca i dyrektor (w
l. 1947-65) Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Rykach przekształconej
70
później w Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Mechaniczne. Rozpoczął budowę szkoły
przy ul. Żytniej, oddając w 1964 do użytku internat. Uruchomił również warsztaty szkolne przy ul.
Warszawskiej i przy ul. Kościuszki. Odznaczony: ZKZ, KKOOP, Odznaką Tysiąclecia Państwa
Polskiego, Medalem KEN, Złotą Odznaką ZNP. Zaint.: muzyka Żona: Florentyna z d. Lasota,
ślub w 1929. Syn: Janusz, obecnie dr medycyny (ordynator oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu
w Łodzi) ur. 14.04.1931. [Barbara Kwiatkowska, wg: Z. Lipski; D. Jeżewska MR 1/1997; 1/1999]
Kossak Witold (18.06.1887-18.07.1899), s. Tadeusza i Anny z d. Kisielnicka, brat Zofii
Kossak - Szczuckiej. Utonął w Wieprzu, w okolicach Kośmina, kilka dni po swojej pierwszej
komunii, ratując Jerzego Kossaka, syna malarza Wojciecha, a swojego stryjecznego brata, który
był u nich na wakacjach. Na ratunek Jerzemu rzucił się nieumiejący pływać ojciec Witolda; tak, że
Witold ratował i swojego ojca i kuzyna. Oni się uratowali, ale Witold został porwany przez prąd
Wieprza. Ciało popłynęło i nie można było go znależć. Po kilku dniach Witek "powiedział" ojcu
we śnie, gdzie leży. I ten sen się sprawdził. Znaleziono chłopca i pochowano na ryckim cmentarzu
przy ul. Młynarskiej. [Tomasz Niemirowski, wg: T. Budziak, Cmentarze to miejsca święte, s. 1718; http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?t=395&start=150]
Kostnica parafialna, wizytacja parafialna z 1711 podaje, że obok →kościoła św. Jakuba
Ap. (drugiego) stała drewniana kostnica dla przechowywania ciał zmarłych. Następne zanikają
wszelkie wiadomości na jej temat, aż do XX w. Wtedy od 1914 do co najmniej 1918 znajdowała
się przy →kościele św. Jakuba Ap. (czwartym), który wówczas używany był jako kaplica
pogrzebowa, a następnie przez pewien czas ciała zmarłych przechowywano w lewej kruchcie
→kościoła Najświętszego Zbawiciela. Od 1996 kostnica znajduje się w wybudowanej wówczas
→kaplicy cmentarnej. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 3, k. 379; Inwentarz rzymsko –
katolickiej parafii Ryki sporządzony 1 lipca 1918 roku, APR, sygn. 60]
Kostyra Roman, ur. 26.03.1952 w Lublinie, prac. w Szpitalu Powiatowym w Rykach od
1977 jako chirurg. Zajmuje się amatorsko malarstwem. [Tomasz Niemirowski, wg: A. Tertil, MR
78/1995, s. 17]
Kosycarz Monika, ur 19.12.1985 w Warszawie, c. Bernarda i Jolanty z d. Ksybek. Zam.
Wiatraczna 1, Kłoczew. Ukończyła LO w Rykach, studiuje teologię na UKSW. Dawniej członkini
KSM w Kłoczewie, obecnie Ruchu Światło  Życie w Wołominie. Należy do grupy muzycznej
podczas pielgrzymek na Jasną Górę z rycką grupą 8a. Zaint.: muzyka, śpiew, gra na gitarze, jazda
na rowerze, góry, spacery, poezja (także trochę pisze). [Monika Kosycarz]
Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła (pierwszy), istniał w 1570, był drewniany
i konsekrowany, pod patronatem królewskim. Prawdopodobnie była to pierwsza świątynia w
Rykach. Nieznana jest dana jej powstania. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 15, k. 214]
Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła (drugi) wybudowany nie później niż w
1653 przez prob. ryckiego ks. Piotra →Ciecierskiego. Wzniesiony dużym kosztem, był drewniany,
o dużych rozmiarach 100 łokci długości i 25 łokci szerokości. Posiadał piękną podwójną
konstrukcję. Wewnątrz ozdobiony różnymi malowidłami. Z powodu wielkości i wspaniałości
sławny był w całym dekanacie. W prezbiterium znajdował się wielki, drewniany ołtarz o
pozłacanej konstrukcji z obrazem ukrzyżowanego Chrystusa Pana. Ogok niego stał figura św.
Jakuba Ap. Na ołtarzu stało pozłacane tabernakulum, a nim na korporale umieszczona pozłacana
puszka z Najświętszym Sakramentem. Świątynia posiadała również ołtarze mniejsze: św.
Stanisława, św. Marcina, św. Jana Kantego, oraz ołtarze zdobione złotem: Matki Boskiej
Różańcowej, św. Rocha i św. Anny, który miał starą konstrukcję. Chór usytuowany po zachodniej
71
stronie miał ozdobną konstrukcję oraz organy. Drewniana zakrystia posiadała wejście zamykane
na zamek. W kościele stał jeden konfesjonał, ambona, oraz drewniana chrzcielnica, udekorowana
w płaskorzeźby przedstawiające sceny biblijne. Po obu stronach nawy głównej stały dwa rzędy
ławek, a przy głównym wejściu umieszczone było naczynie z wodą święconą. Na dachu świątyni
znajdowała się wieżyczka z sygnaturką. Ok. 1710 wraz z wyposażeniem został odnowiony przez
ks. prob. Hieronima →Itawickiego. W 1718 kościół uległ zniszczeniu wywrócony przez wiatr.
Parafianie wówczas zaczęli gromadzić się na Eucharystię w →kaplicy św. Leonarda (pierwszej).
[Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 3, k. 377; Wizytacja 4, k. 138; Pielacha K., Historia kościoła w
Rykach, cz. 1, Kościoły w Rykach na przestrzeni wieków, w: Twój Głos, nr 16/2006, s. 11]
Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła (trzeci) wybudowany własnym kosztem
przez ówczesnego prob. Władysława ®Zaleskiego w latach 20 XVIII w. Był drewniany, obszerny
i o wspaniałym wyglądzie. Miał 11 okien w ramach ołowianych, dach pokryty dachówką, a na
dachu kopułkę z sygnaturką. Od strony wschodniej posiadał duże drzwi wejściowe zamykane na
żelazny zamek oraz małe drzwi służące do wychodzenia na cmentarz. Na wewnętrzne
wyposażenie składały się tylko 4 obrazy: św. Jakuba Ap., św. Antoniego, św. Marii i św. Anny, a
także kilka ławek. Posadzkę miał wykonaną z kamienia. Następnie ks. prob. Aleksander
®Trembiński po 1733 wyposażył świątynię w ołtarze, organy, ambonę, ławki oraz pozostałe
różnego rodzaju sprzęty liturgiczne. 02.06.1744 kościół uległ spaleniu z całym swoim
wyposażeniem. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 5, s. 240; Wizytacja 6, s. 240; Pielacha K.,
Historia kościoła w Rykach, cz. 1, Kościoły w Rykach na przestrzeni wieków, w: Twój Głos, nr
16/2006, s. 11]
Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła (czwarty), wybudowany w 1757 przez ks.
prob. Aleksandra →Trembińskiego, na planie krzyża łacińskiego w stylu gotyckim, o wymiarach
15m długości na 7m szerokości, skierowany był w kierunku zachodnim. Posiadał dwuspadzisty
dach pokryty gontami. Na dachu między nawą główną, a prezbiterium umieszczona była
sygnaturka z dzwonkiem, a nad głównym wejściem znajdował się krzyż. Do świątyni wchodziło
się przez wielkie drzwi dębowe. Z boku kościoła po lewej stronie znajdowały się drugie mniejsze
drzwi dębowe. Prezbiterium zakończone absydą, od pozostałej części świątyni oddzielone
żelaznymi kratkami, z żelaznymi drzwiczkami na zawiasach. Kratki przytwierdzone były do
gradusa dwoma żelaznymi prętami. W prezbiterium stał ołtarz wielki z obrazem Najświętszej
Panny Różańcowej. Z boku, po prawej stronie, znajdował się ołtarz z obrazem św. Anny. Po lewej
stronie ołtarz z obrazem św. Mikołaja. W środku ołtarza wielkiego było drewniane tabernakulum
do przechowywania Najświętszego Sakramentu, a obok ołtarzy św. Anny i św. Mikołaja stała
figura Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. W kościele znajdowało się w kwadratowej ramce
srebrne wotum z wybitym wizerunkiem Opatrzności Bożej i klęczącej przed Nią osoby,
posiadające podpis: „Marya Karasiówna Kasztelanka Wiska, dnia 29 Stycznia będąc przez 24
godziny w konwulsjach, i odstąpiona od Doktora, po odprawioney Mszy Świętej, przed S.
Leonardem przyszła zaraz po skończonej Mszy S. do zupełnego zdrowia”. Na lewo od ołtarza św.
Mikołaja stała ambona, do której prowadziły schody z zakrystii. Po obydwóch stronach nawy
głównej ustawionych było 16, a pod chórem, też po obydwóch stronach 6 ławek sosnowych. Były
2 nowe konfesjonały drewniane, ustawione przy ołtarzach bocznych. Po lewej stronie prezbiterium
duże drzwi dębowe na zawiasach prowadziły do zakrystii, a po drugiej stronie drzwi dębowe do
skarbca. Zakrystia z murowanym sklepieniem posiadała jedno okno oprawione w drewno. W
zakrystii znajdował się kredens. Skarbiec miał okno skierowane na cmentarz, oprawione w
drewnianą ramę. Chór usytuowany nad głównym wejściem do kościoła, posiadał organy. W
prezbiterium, zakrystii oraz skarbcu posadzka ułożona była z cegieł. Kościół posiadał 10 dużych
okien w ramach ołowianych i z żelaznymi prętami. Po 4 z nich umieszczone były w ścianach
bocznych kościoła i 2 po bokach drzwi wejściowych. Jedno małe okno było nad głównym
72
wejściem, 2 małe nad skarbcem i zakrystią oraz 2 w zakrystii i skarbcu. Wizytacja parafialna w
1798 ukazuje kolejne zmiany w wyglądzie kościoła, będące wynikiem starań prob. ryckiego Jana
Kantego ®Lenczowskiego, który w 1785 dokonał konsekracji świątyni. Przybył nowy ołtarz z
obrazem św. Leonarda. Przy skarbcu umieszczona została na grobowcu w 1762 marmurowa
tablica z napisem wykonanym złotymi literami: „Olim Illustri Stanislai Poniatowski Castelani
Cracoviensis Anno 1762 die 30 Augusti defuncti, Partis olim Serenssimi Stanislai Augusti
Poniatowski Regis Polonia”, informująca o miejscu spoczynku Stanisława →Poniatowskiego. W
1823 kościół zostaje całkowicie odnowiony. W 1859 wygląd jego jest następujący: „Cały
murowany gontami pokryty od frontu na facyacie jest krzyż żelazny, w środku kościoła jest wieża
drewniana gontami powyżej blachą pokryta, na niej znajduje się krzyż żelazny, u samey wieży jest
sygnaturka. Na wstępie od Kościoła od wschodu są drzwi wielkie, od południa zaś mniejsze
dębowe z zawiasami zamkiem i kłódką żelazną opatrzone, sufit w kościele ułożony z tarcic, okien
całkowitych jest dziesięć (…)”. Stan jego jednak był zły. Wymagał ułożenia nowej podłogi,
remontu dachu oraz popękanych murów. Ołtarz wielki miał 3 schodki i marmurową mensę.
Pomiędzy dwiema okrągłymi kolumnami umieszczony był obraz Matki Boskiej, zasuwany
obrazem olejnym św. Jakuba Ap. Po obydwóch stronach stały statuy św. Apostołów Piotra i
Pawła. Po lewej stronie znajdował się ołtarz z obrazem św. Mikołaja, a po prawej dwa ołtarze,
odpowiednio z malowidłami św. Anny i św. Leonarda. Ołtarze św. Mikołaja i św. Anny
odnowione zostały przez hrabinę Waldemarową Jezierską w 1858. Im bliżej końca XIX w., tym
bardziej pogarszał się stan świątyni św. Jakuba Ap. Zachodziła coraz pilniejsza potrzeba
generalnego remontu kościoła, co jednak jak się okazało, przegrało z przedsięwzięciem budowy
nowej świątyni. Kościół św. Jakuba Ap. był kościołem parafialnym do 01.07.1914, kiedy to do
użytku oddano nową i większą świątynię w Rykach p.w. Najświętszego Zbawiciela. Następnie, co
najmniej do 1918 pełnił funkcję kaplicy pogrzebowej, przy której znajdowała się kostnica. Od
momentu wybudowania nowego kościoła, cały czas dbano o polepszenie jego wyglądu i
wyposażenia, zapominając o starym św. Jakuba Ap. Z tego powodu z roku na rok niszczał coraz
bardziej. Kolejni proboszczowie chcąc zachować zabytkową świątynię próbowali przeznaczyć ją
na różne cele, lecz zawsze były trudności z pozyskaniem wystarczających funduszy. Ks. Jan
→Rozwadowski po odnowieniu chciał przeznaczyć na dom ludowy z biblioteką oraz czytelnią.
Ks. Stanisław →Joszt zamierzał oddać go Sodalicji Pracownic Katolickich „Jedność” p.w. św.
Teresy od Dzieciątka Jezus, lecz umowa została unieważniona. Ok. 1937 ówczesny premier
Rzeczypospolitej Polskiej Felicjan Sławoj – Składkowski, jadąc przez Ryki do Nałęczowa, skręcił
w ul. Szkolną, aby zobaczyć kościół św. Jakuba Ap. Po jego obejrzeniu wydał polecenie
wojewodzie lubelskiemu, a wojewoda z kolei nakazał par. ryckiej zabezpieczyć kościół przed
dalszym niszczeniem. Powołany Komitet w sprawie odbudowy kościoła, po oszacowaniu ceny
remontu, zaniechał rozpoczynania jakichkolwiek prac, ponieważ okazała się ona za wysoka.
Następnie ks. Rafał →Łysanowicz na początku 1940 zgłosił Zarządowi Gminy propozycję
rozebrania świątyni. Zarząd, szykując się do budowy swojej siedziby, propozycję tę przyjął.
Następnie podjął się rozbiórki kościoła, za co otrzymał 6000 sztuk cegły. Następnie prob.
przeznaczył 5000 sztuk cegły na budowę plebanii w Leopoldowie, a 300 sztuk na poprawę
ogrodzenia cmentarnego w Rykach. Resztę 42000 sztuk zatrzymał na budowę domu parafialnego.
Mając jednak na uwadze, że par. Ryki nie ma tymczasowo funduszy na budowę domu i nie ma
miejsca na złożenie cegły, ks. Łysanowicz postanowił tę cegłę wypożyczyć Gminie Ryki, która
zobowiązała się oddać ją po wojnie, co najmniej z wcześniejszym na 3 miesiące żądaniem zwrotu.
Cegła jednak do chwili obecnej nie została oddana par. Ryki. Przeznaczono ją na budowę
ówczesnego Urzędu Miasta i komisariatu milicji. W 1966 prob. Marian →Piotrowski zwrócił się
do Prezydium MRN w Rykach z prośbą o zwrot pożyczonej cegły. Rada Narodowa oddaliła tę
prośbę, tłumacząc swą decyzję przedawnieniem sprawy. Taką samą odpowiedź uzyskał również
ks. Piotrowski kilka lat później. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 7; Wizytacja 8; Inwentarz
kościoła i beneficjów parafii Ryki z 1807 r., APR; Wizytacja 9; Wizytacja 10; Protokół
73
wyjaśniający Fundusz Beneficjum Ryskiego z 3 marca 1818 r.; Wizytacja 11; Inwentarz kościoła i
beneficjów parafii Ryki z dnia 14 kwietnia 1859 r., APR; Wizytacja 12; Inwentarz rzymsko –
katolickiej parafii Ryki sporządzony 1 lipca 1918 roku, APR, sygn. 60; Księga Dozoru
Kościelnego Rzymsko Katolickiej Parafji Ryki. Od 1921 r., APR, sygn. 1; Umowa przekazania
starego kościoła na rzecz Sodalicji Pracownic Katolickich „Jedność” p. w. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus z 15 pażdziernika 1929 r., AKDS, APwRds, sygn. Lit. R., Dział IV, Nr porz. 16,
tom I.; Protokół podziału cegły z rozbiórki kościoła św. Jakuba spisany dnia 26 czerwca 1940 r.,
APR; Oświadczenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rykach z dnia 23 kwietnia 1969 r.,
APR; Kronika Parafii Ryki, APR]
Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela, 23.09.1900 odbyło się zebranie ryckich parafian,
którzy – zainspirowani inicjatywą swojego ks. prob. Jana →Rozwadowskiego – podjęli wspólnie
uchwałę o budowie „nowego kościoła katolickiego we wsi Ryki, przy pomocy dobrowolnych ofiar
zbieranych w ciągu 6 - ciu lat na terenie parafii i w obrębie całego powiatu garwolińskiego”. Na
pamiątkę rozpoczęcia nowego stulecia postanowiono nadać mu tytuł „Najświętszego Zbawiciela”.
Suma zebranych ofiar zapisanych w dwóch księgach wynosiła 216387 marek i 48 fen. oraz 95598
rb. i 63 kop. Po odliczeniu wydatków na budowę kościoła, w przeliczeniu na marki, zostało 39903.
Do licznego grona ofiarodawców na fundusz budowy nowej świątyni należą: Andrzej Chaciewicz
z Zalesia w lipcu 1902 – 300 rb. i 02.08.1911. – 200 rb.; Książęta Czartoryscy w lipcu 1902 – 200
rb.; Maria Sapławska z Sokołowa 18.05.1904 – 1000 rb.; Pani Barczowska 26.07.1904 – 400 rb.;
Pan Szlubowski z Radzynia 26.07.1904 – 200 rb.; mieszkańcy gm. Ryki i sześciu wsi gminy
Trojanów 18.03.1905 – 500 rb., a 27.04.1907 – 1000 rb.; w imieniu ś.p. małżonków Jana i
Maryanny Warownych ze Swat 21.01.1910 r. złożono 335 rb.; Stanisław Pielacha z Owni w pięciu
wpłatach – 70 rb.; Józefa z Zaborowskich Jastrzębska z Kaługi 21.01.1910 – 900 rb.; w imieniu
ś.p. Waleryi Wiedman z Falentyna Rząd Gubernialny Siedlecki złożył 21.01.1910 – 5000 rb., a w
1916 – 2000 rb.; Bronisław Skierczyński z Ryk 19.04.1914 – 600 rb.; Zdzisław Marchwicki z
folwarku Ryki w 1915 – 200 rb.; Władysława z Zaborowskich Zambrzycka z Warszawy – 200 rb.;
mieszkańcy wsi Ownia 16.02.1918 – 838,93 rb. Nowy kościół postanowiono wybudować na
innym miejscu. W tym celu zebranie parafialne 04.04.1904 zadecydowało o zamianie części łąki z
brzegiem rzeczki w ilości 1 morga i 75 prętów z ziemi proboszczowskiej, na 15 morgów i 145
prętów ziemi dworskiej należącej do hr. Jana Jezierskiego. Została ona przekazana już
wcześniej 29.08.1903 za pośrednictwem pełnomocnika Jan Edwarda Januszewskiego. Akt ten
został zatwierdzony przez cara 11.12.1906. Jednak w tym okresie majątek Ryki został oddany do
sprzedaży. Pełnomocnik Januszewski część ziemi sprzedał na licytacji Włościańskiemu Bankowi
Ziemskiemu, w tym m.in nadział 15 morgów i 145 prętów ziemi dla parafii. Następnie Bank
sprzedał ją posiadaczowi ziemskiemu Bolesławowi Matuszewskiemu, który aktem notarialnym z
27.07.1907 przekazał ponownie pod budowę kościoła. Pozostała część ryckiego majątku została
zakupiona przez hr. Ronikera, który wkrótce zaczął kwestionować prawa Matuszewskiego do
podarowanej ziemi na rzecz par. i przedstawiać swoje na jej kupno. Ks. Rozwadowski, aby być
pewnym, co do posiadania otrzymanej ziemi, musiał znów podjąć kolejne starania, tym razem u
hr. Ronikera, „o rezygnację jego na korzyść parafialnego daru”. Aktem notarialnym z 22.11.1907
hr. potwierdził od siebie dar 15 morgów i 261 prętów ziemi przeznaczonej dla prob. ryckiej par.,
pod budowę na nim nowego kościoła i parafialnych budowli.
Zadanie wykonania projektu świątyni powierzono Józefowi Piusowi →Dziekońskiemu,
architektowi z Warszawy. Projekt został wykonany w stylu neogotyckim. Po zebraniu
wystarczających funduszy, prace nad budową nowego kościoła rozpoczęto w 1908, pod
kierownictwem budowniczego J. P. Dziekońskiego oraz Stanisława Pronaszki majstra murarskiego
z Warszawy. 04.07.1909 w obecności duchowieństwa i parafian bp. Franciszek Jaczewski
dokonał uroczystego poświęcenia fundamentów, a także cokołu pod nowo wznoszoną świątynię.
Budowa kościoła trwała 6 lat. Całość inwestycji w kwestii materialnej i organizacyjnej nadzorował
74
Komitet Budowy Nowego Rzymsko-Katolickiego Kościoła w Rykach. Przy wykonywaniu
poszczególnych robót, obok odpowiednich fachowców spoza Ryk, pomagali parafianie. Należał do
nich m.in. Piotr Gliwka z Wylezina. Pomagali przy wykonywaniu fundamentów, murowaniu ścian
świątynnych, pokrywaniu kościoła dachem, następnie przy jego tynkowaniu i wszystkich
wymaganych pracach. Świadczyli tę pomoc nieodpłatnie siłą swych rąk lub przez użyczanie
furmanek w celu dostarczania cegieł, wapna, piasku, wody, kamieni, drewna oraz pozostałych
materiałów potrzebnych do budowy. Z polecenia ks. Rozwadowskiego każde dziecko,
przychodząc na lekcje religii, miało obowiązek przynieść przynajmniej jeden kamień na
wykonanie fundamentów. Budowa nowej świątyni została ukończona szczęśliwie i z
powodzeniem w 1914. 11 czerwca przybyła do Ryk specjalna Komisja, celem sprawdzenia
trwałości i bezpieczeństwa nowo wykonanej budowli. Po dokładnych oględzinach, na sklepieniu i
ścianach oraz w całej świątyni, nie wykryto żadnych pęknięć i uchybień, które by stwarzały
jakiekolwiek zagrożenie dla życia ludzkiego. Wskutek tego Komisja uznała kościół za bezpieczny
i solidnie wykonany, pozwalając jednocześnie na odprawianie w nim nabożeństw religijnych.
Kościół jest dużych rozmiarów. Dł. jego wynosi 49,3 m., szer. 17,1 m., łącznie z grubością
muru. Wys. od posadzki do sklepienia w części najwyższej 12,1 m., wys. na zewnątrz od podstawy
do najwyższego szczytu świątyni 18,9 m. Wys. kościoła: 68,38 m. do podstawy krzyża i 71,15 m.
razem z krzyżem. Murowany z czerwonej cegły na planie krzyża łacińskiego, na fundamentach
kamiennych z cokołem wysokim na 2 łokcie z obrobionego granitu polnego. Trójnawowy, o
charakterze halowym z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójboczną absydą, po bokach
którego umieszczone są dwie zakrystie, a nad nimi dwie loże. Nawa główna nieco wyższa ze
sklepieniem krzyżowym. Nawy boczne, nieco niższe, również ze sklepieniem krzyżowym
oddzielone są od nawy głównej pięcioma parami wolnostojących filarów. Elewacja frontowa jest
trójosiowa. Portal główny ostrołukowy, profilowany z dwoma bocznymi wejściami do
przedsionków. Kościół ma jedną pięciokondygnacyjną wieżę, zwieńczoną stromym
dwukondygnacyjnym hełmem stożkowym, ujętym w narożach czterema wimpergami. Dach, wieża
i sygnaturka pokryte są miedzianą blachą. Na wierzchołku wieży i sygnaturki oraz na zakończeniu
dachu nad prezbiterium są umieszczone trzy żelazne krzyże. Elewacje ujęte są szkarpami
uskokowymi, zwieńczone dekoracyjnym fryzem i gzymsami profilowanymi. W całej świątyni jest
7 drzwi zewnętrznych dębowych w stylu gotyckim i 16 drzwi wewnętrznych z drzewa sosnowego
ozdobniejszego wykonania. Posiadają one żelazne okucia i mosiężne zamki. Wszystkich okien jest
30. W prezbiterium 2, w dwóch lożach po 2, w dwóch nawach bocznych po 6, w obydwu końcach
nawy poprzecznej po 3 i w dwóch przedsionkach naw bocznych po 1 oknie. Wszystkie okna są
witrażowe ze szkła katedralnego, umieszczone w ramach żelaznych, zakończone u góry
medalionami witrażowymi, a u dołu umieszczone są witraże i podani na nich ofiarodawcy na
budowę kościoła.
Część sprzętu liturgicznego i wyposażenia nadającego się nadal do użytku przeniesiona
została do obecnej świątyni z →kościoła p.w. św. Jakuba Ap. (trzeciego). Od momentu
wybudowania kościół nie miał wykonanej posadzki. Zamiast niej położono tymczasowo, do
momentu zebrania potrzebnych funduszy, betonowo-cementową podłogę, a wewnętrzne ściany
otynkowane były na biało. Przy filarze na środku kościoła ustawiona była kazalnica z drzewa
sosnowego, posiadająca daszek i schodki, pomalowana na brązowo. Wyglądem przypominała
kształt kielicha. W ramionach krzyża kościoła stały dwa dębowe konfesjonały zdobione rzeźbą. W
prezbiterium znajdowały się trzy ławki sosnowe: dwie przy drzwiach do zakrystii, a jedna obok
ołtarza wielkiego. Wewnątrz kościoła w nawie głównej stało 10 ławek dębowych, po 5 na jednym
podeście, z jednej i z drugiej strony nawy głównej. Wszystkie ławki przeniesiono z kościoła św.
Jakuba. Na prawej ścianie w głównym wejściu obok kropielnicy zawieszony został późnogotycki
krzyż, pochodzący z około poł. XVIII w. W prawej kruchcie również koło chrzcielnicy
zawieszono krucyfiks w stylu barokowo-ludowym z około poł. XVIII. Oba krzyże
najprawdopodobniej zostały przeniesione z kościoła św. Jakuba Ap. Ołtarz wielki umieszczony w
75
prezbiterium został zbudowany wg projektu J.P. Dziekońskiego. Jest tryptykiem składającym się z
trzech części: środkowej i dwóch skrzydeł zdobionych rzeźbami. Wykonany z drewna
rzeźbionego, politurowanego, posiadający złocone elementy dekoracyjne. Do ołtarza prowadzi
pięć stopni schodków marmurowych. Płyta mensy ołtarzowej jest wykonana z piaskowca
szydłowieckiego o wymiarach 420 × 75 × 15 cm. Składa się z trzech części: środkowej dł. 2,15 m.
i dwóch bocznych po 1,025 m. Na niej leży trzy częściowy blat z marmuru karraryjskiego, z
ciemnymi żyłkami. Nad mensą środkowa część retabulum w postaci płaskorzeźbionej ozdobnej
ramy, zamkniętej gzymsem, z płaskorzeźbami uskrzydlonych główek aniołków. W retabulum
znajdują się cztery nisze wypełnione figurami wykonanymi z drewna dębowego,
przedstawiającymi postacie: od lewej - św. Jana Kantego i św. Wojciecha, a po drugiej stronie
tabernakulum - św. Stanisława Bp. i św. Kazimierza Jagiellończyka - królewicza. Zwieńczenie
części głównej ołtarza w postaci ażurowego tympanonu w rodzaju wimpergi, zdobionej żabkami.
Na tle zwieńczenia umieszczony na tarczy metalowej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na
górnej części tarczy osadzona jest korona, którą wraz z tarczą podtrzymują po bokach dwa anioły
wyrzeźbione w drewnie. Nad niszami jest obraz przedstawiający ®„Adorację Chrystusa na
Krzyżu” dzieła Leona →Wyczółkowskiego, umieszczony w złoconej ramie z drzewa lipowego. W
górnej części po bokach ramy znajdują się dwie płaskorzeźby uskrzydlonych główek aniołków.
Części boczne ołtarza wielkiego jednokondygnacyjne, z półkolistymi arkadami w podstawie, na
których umieszczone są po obydwóch stronach rzeźby drewniane przedstawiające sceny biblijne.
Po lewej stronie scena Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a po prawej stronie postać Jezusa
Chrystusa Zmartwychwstałego.
W 1914 w nowo oddanej do użytku świątyni była wykonana jedynie środkowa część
ołtarza głównego i to jeszcze nie w całości. Po trudnym okresie I wojny światowej ks. prob. i
parafianie podjęli się zadania uzupełnienia brakujących elementów ołtarza wielkiego. Zamówione
zostały u rzeźbiarza z Warszawy Antoniego Polkowskiego, a należały do nich: skrzydła tryptyku z
rzeźbami Zwiastowania i Zmartwychwstania, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z dwoma
aniołami oraz figury świętych mające być umieszczone w niszach. Ofiary na ten cel zostały
wyłożone przez wiernych par. Ryki w okresie od 14.08.1921 do 07.09.1922 i zapisane imiennie w
„Księdze ofiar na Ołtarz Wielki w parafii Ryki”. Wśród ofiarodawców są następujące osoby:
Katarzyna Gliwka z Bazanowa Starego – 100 marek; Stanisław Pielacha z Owni – 1000 mar.;
Michał Gąska z Zalesia – 25 mar.; Marianna Żaczek z Rososzy – 500 mar.; Bolek Królik ze Swat
– 13 mar.; Władysław Ochota z Janisz – 30 mar.; Józef Olek z Chrustnego – 1000 mar.; Jakub
Iwanek z Ryk – 1000 mar.; Józef Jezierski z Ryk – 1000 mar.; Marianna Celińska z Ryk – 1000
mar. 18.06.1922 na zebraniu parafialnym Dozoru Kościelnego zapadła decyzja, że po odbiór
wykonanego ołtarza głównego do Warszawy 20 czerwca udadzą się poszczególni parafianie
dziesięcioma furmankami. W zamian za poniesione straty zostaną zwolnieni przez wójta na 2 l. od
wszelkich powinności podwodowych. Do przygotowania każdej furmanki zostały przydzielone
poszczególne wioski par. lub indywidualni parafianie. Po przywiezieniu z Warszawy brakujących
elementów, ołtarz został ostatecznie ukończony. Części boczne były dwukondygnacyjne, z
półkolistymi arkadami w podstawie, zaś w części wyższej posiadały prześwity zamknięte dwoma
ostrołukami wspartymi na dwóch kolumnach zakończonych gzymsami. W prześwitach
umieszczone zostały rzeźby przedstawiające Zwiastowanie i Zmartwychwstanie. W zwieńczeniu
części głównej ołtarza umieszczono obok obrazu Matki Częstochowskiej i aniołów dwie wieże z
pinaklami na wzór z Kościoła Mariackiego. Skrzydła boczne również posiadały po bokach
wieżyczki z pinaklami.
W prezbiterium nad wejściami do bocznych zakrystii zawieszone zostały dwa obrazy
przeniesione ze starego kościoła. Po lewej stronie obraz św. Mikołaja Bp, a po prawej św. Anny
Samotrzeciej. Po lewej stronie znajdował się obraz św. Leonarda przeniesiony ze starego
kościoła, a po prawej, również przeniesiony ze starej świątyni, obraz →Matki Boskiej Śnieżnej.
Nad przedsionkiem głównego wejścia umieszczony jest chór kościelny, przedłużony na belkach
76
żelaznych umocowanych w murze. Posiada sosnową balustradę wykonaną według projektu J.P.
Dziekońskiego. Na chórze umieszczone są organy. Pierwsze organy zostały przeniesione z
kościoła św. Jakuba zaraz po oddaniu do użytku nowej świątyni. Były prostej budowy, z małą
rzeźbą, malowane perłowo. Posiadały 10 głosów, 8 w manuale i 2 w pedale. 26.03.1918 władze
niemieckie zabrały głos nazywany pryncypałem, składający się z 27 sztuk piszczałek cynowych.
Ks. prob. Józef →Kocięcki, posługując w l. 1925-26, z pomocą parafian wyposażył
świątynię rycką w różnego rodzaju sprzęty liturgiczne. Przed ołtarzem głównym umieścił klęcznik
dębowy, a po obydwóch stronach prezbiterium dwie stalle neogotyckie, wykonane w 1925 przez
rzeźbiarza Franciszka Adamka z Bochni. Probostwo w Rykach po ks. Kocięckim przejął ks.
Stanisław →Joszt, pełniąc ten urząd w l. 1926-32. Uposażenie świątyni ubogacił w: ołtarz boczny
Matki Boskiej, ambonę gotycką, 2 klęczniki dębowe, ławki oraz sprzęt liturgiczny. Wokół
kościoła wykonał parkan z cementowej cegły. Ks. Rafał →Łysanowicz zarządzający rycką par. w
l. 1936-47, pomimo tak ciężkiego czasu, jakim był okres II wojny światowej, przeprowadził wiele
znacznych inwestycji kościelnych. Wyposażył zakrystię w komodę oraz kredens i zakupił sprzęty
liturgiczne. Zostało wykutych w ścianach świątyni i pomalowanych 14 stacji drogi krzyżowej w
postaci płaskorzeźb. W lipcu 1944 podłączono instalację elektryczną do kościoła.
W 1947 prob. został ks. Józef →Księżopolski. Na początku rozpoczął zbieranie funduszy
na wykonanie nowych dzwonów, których poświęcenie odbyło się 16.11.1947. Zostały one
wykonane w firmie Kruszewskiego w Węgrowie z ofiar złożonych przez parafian. Łączna suma
ofiar wynosiła 300.000 zł. Jeden dzwon wagi 280 kg otrzymał imię „Jan”, ku czci śp. ks. Jana
Rozwadowskiego, budowniczego świątyni parafialnej w Rykach. Drugi dzwon mniejszy, wagi 150
kg., otrzymał imię „Józef”, dla uczczenia pracy ks. Józefa Księżopolskiego przy zbieraniu ofiar na
ten cel. Prob. Księżopolski zakończył, rozpoczęte przez ks. Łysanowicza, sprowadzanie do
kościoła nowych organów. W 1948 wykonano dla kościoła nowy, z drewna dębowego ołtarz
boczny, w stylu neogotyckim. Umieszczono w nim malowany na płótnie obraz św. Jakuba Ap.
idącego drogą, trzymającego w prawej dłoni laskę pasterską, a w lewej księgę Pisma świętego
(obecnie zasłonięty obrazem Miłosierdzia Bożego). Rzeźbiarz z Kielc, Wojciech Durka, wykonał
przed lipcem 1949 dwa ołtarze z piaskowca, mające wygląd monumentalny, umieszczone w
transeptach nawy poprzecznej. Po prawej jego stronie znajduje się ołtarz św. Anny, matki Maryi.
Św. Anna jest w postawie siedzącej, a u jej kolan, jako młoda kobieta, stoi Maryja, trzymająca na
kolanach swej matki otwartą księgę. Nad postaciami umieszczone są dwie płaskorzeźby aniołów
trzymających kwiaty.
W bocznych skrzydłach ołtarza znajdują się dwie płaskorzeźby. Ta z lewej strony
przedstawia ucieczkę Św. Rodziny do Egiptu, a druga z prawej 12 – letniego Pana Jezusa
nauczającego kapłanów w świątyni jerozolimskiej. Na rogu lewego skrzydła umieszczona jest
figura św. Cecylii trzymającej lirę, a na rogu prawego skrzydła figura św. Stanisława Kostki z
księgą i kwiatami w dłoniach. Przed ołtarzem na podstawach stoją dwaj ewangeliści. Po lewej
stronie św. Mateusz z orłem u stóp, trzymający w dłoni zwój papirusowy, a po prawej św. Jan z
klęczącym aniołkiem u lewej nogi, trzymający w dłoni zwój papirusu. Mensa ołtarzowa wsparta
jest na 4 podstawach, umieszczona na dwustopniowym podwyższeniu. Na niej stoi 6 lichtarzy z
piaskowca. Po stronie przeciwnej wykonano ołtarz św. Franciszka. W jego centrum jest scena, w
której św. Franciszek klęczy pod krzyżem Zbawiciela i otrzymuje stygmaty. Po bokach ołtarza
dwie płaskorzeźby, które przedstawiają: po lewej stronie Miłosiernego Samarytanina, a po prawej
św. Jadwigę Śląską rozdająca ubogim jałmużnę. Figury nad ołtarzem przedstawiają z lewej strony
św. ®Leonarda – patrona Ryk, trzymającego w dłoni kajdany jako swój atrybut i z prawej św.
Mikołaja bpa w szatach biskupich z wzniesioną dłonią w napominającym geście. Przed ołtarzem
na kolumnach stoją dwaj ewangeliści: św. Łukasz trzymający zwój w dwóch rękach i z wołem u
swoich stóp oraz św. Marek w postawie zamyślonej, podpierający brodę ręką, a w drugiej dłoni
trzymający księgę. Mensa umieszczona na dwustopniowym podwyższeniu wsparta jest na 4
podstawach, a na niej stoi 6 lichtarzy. Pod chórem, na lewej ścianie w głównym wejściu znajduje
77
się płaskorzeźba z piaskowca. W jej centrum znajduje się Jezus Chrystus w geście zwycięstwa z
rozłożonymi ramionami, zachęcający wszystkich ludzi do przyjścia do Niego. Na głowie ma
aureolę, a na piersiach wyeksponowane Swoje Najświętsze Serce w koronie i krzyż. Po obu
stronach Jezusa przedstawieni są ludzie różnych stanów zmierzający do Niego. Z lewej Jego
strony stoi dwoje małych dzieci. Chłopiec trzyma księgę Pisma św. i patrzy na Jezusa, a
dziewczynka otwiera księgę. Za nimi jest robotnik trzymający na ramieniu kilof. Z prawej strony
Chrystusa klęczy matka, podająca Jezusowi na dłoniach swoje małe dziecko. Za nią zmierzający
do Najświętszego Serca chłop z kosą na ramieniu. Pod rzeźbą umieszczony jest cytat: „Pójdźcie
do mnie wszyscy”. W 1951 zostały wykonane dwa ołtarze św. Izydora Oracza i św. Antoniego z
Padwy, które ustawiono przy pierwszych filarach od głównego wejścia.
Ks. Józef Księżopolski w 1948 przeprowadził remont świątyni, m.in. wyremontował basztę
i wieżę. Ks. Jan →Socha, prob. w l. 1964-68, unowocześnił radiofonizację świątyni i uzupełnił
brakujący sprzęt liturgiczny. Wiosną 1968 pokryto dach kościoła blachą miedzianą. Jesienią
przystąpiono do odnawiania wnętrza świątyni, której malowanie zaplanowano zakończyć w 1969.
Ks. Marian →Piotrowski w l. 1968-90 podjął się wielu ważnych dla par. przedsięwzięć, za co
może nosić miano „wielkiego odnowiciela” ryckiego kościoła. Pierwszym z nich było
umieszczenie w 1969 w prezbiterium ołtarza i ambonki, zgodnie z postanowieniami Soboru
Watykańskiego II, wg których kapłan miał celebrować Eucharystię twarzą do wiernych. Nowy
ołtarz i ambonka, wykonane z drewna, umieszczone zostały na zrobionym przez p. Głodka ze Swat
podeście o dwóch stopniach, w kształcie prostokąta, wysuniętym do przodu przed prezbiterium. W
1969 zainstalowano nowe oświetlenie, a następnie wykonano malowanie wg projektu prof.
Pieńkowskiego. Sklepienie i filary pomalowane zostały na biało, a lamperie na kolor szary. Projekt
zakładał również odsłonięcie cegły na ścianach naw bocznych koło okien, za ołtarzami, przy
wejściu do kościoła i w prezbiterium. Jednak wówczas odkryto tylko cegłę koło okien w nawach
bocznych. Rok 1970 rozpoczął się od naprawy więźby dachowej oraz dokonano wymiany starej,
bardzo zniszczonej konstrukcji nośnej pod dzwonami. W l. 1970-71 zostało zainstalowane
centralne ogrzewanie. Pod zakrystią wykonano kotłownię, a wzdłuż głównej nawy wykonano dwa
kanały dł. 94 m, w których umieszczono rury od centralnego ogrzewania. Po ukończeniu prac
07.03.1971 ks. bp ordynariusz w czasie uroczystej Mszy św. dokonał poświęcenia instalacji
grzewczej. Od marca 1971 w ciągu 5 tygodni wymieniona została konstrukcja drewniana w
sygnaturce. Następną inwestycją była wymiana wszystkich okien w kościele. Wstawiono 30
nowych z podwójnymi, żelaznymi ramami, które miały zapobiec stratom ciepła. 17.10.1973
Władysław Dziewicki przystąpił do układania terakoty wg projektu prof. Władysława
Pieńkowskiego, kończąc całość prac w kwietniu następnego roku. Ogółem ułożone zostało 1100
m2 posadzki z 3 kolorów płytek: białego, szarego i czarnego. Przed ołtarzem Matki Bożej
umieszczono napis wykonany z marbitu: „Na Chwałę Bożą zrealizował Ks. mgr Marian
Piotrowski Prałat Jego Świątobliwości i Kanonik Honorowy Kapituły Siedleckiej, Dziekan i
Proboszcz Ryk z ofiarności parafian. Anno 1974.” W marcu 1975 przystąpiono do budowy
parkanu wokół kościoła. Roboty ziemne, obejmujące rozebranie starego ogrodzenia i wykonanie
fundamentów, zostały wykonane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców ze wsi Ownia.
Kamienie na fundamenty zwozili ryccy parafianie. Całość prac prowadzonych pod nadzorem inż.
Mieczysława Kulągowskiego i pana Surmacza, ukończona została 20.07.1976. Mieszkańcy Owni,
Dąbi Starej i Nowej, po pracach związanych z budową parkanu, uporządkowali teren wokół
kościoła. Pomiędzy 1978 a 1984 rokiem zainstalowano elektryczny napęd do dzwonów
kościelnych. 19.11.1978 rozpoczęto remont prezbiterium, trwający do stycznia kolejnego roku.
Podczas remontu w oknach prezbiterium wstawiono różnokolorowe witraże i usunięto boczne
skrzydła dobudowane do głównego korpusu ołtarza wielkiego, aby nie zasłaniały nowych witraży.
Planowane pokrycie dachu nową blachą przyśpieszyło nieszczęśliwe wydarzenie. Gwałtowny
huragan w nocy z 2 na 3 listopada 1981 zwalił na ziemię sygnaturkę, załamał kilka krokwi i
porobił wyrwy w blasze na kościele. Po tymczasowym zabezpieczeniu świątyni przystąpiono na
78
wiosnę 1982 do odbudowy sygnaturki. Wacław Łukasik, Bolesław Łukasik, Wójcicki, Zdzisław
Łukasik i Tadeusz Witkowski przywieźli drewno na wymianę uszkodzonych krokiew oraz
materiał na sygnaturkę. Mieszkańcy Dąbi Nowej dostarczyli 50 sztuk żerdziaków na rusztowania.
Nowa sygnaturka wykonana została już według innej konstrukcji i nadano jej inny wygląd
zewnętrzny. Po wykonaniu nowej sygnaturki rozpoczęto krycie dachu blachą miedzianą, które
zakończono we wrześniu. W 1984 zakupione zostało nowe tabernakulum do ołtarza wielkiego.
Ognioodporne i wykonane z blachy pancernej, dające lepsze zabezpieczenie przed świętokradcą,
pożarem lub innym zagrożeniem. Tego samego roku zainstalowano 11 nowych i 3 odnowione
żyrandole. W 1988 ks. Piotrowski zlecił Kazimierzowi Nietupskiemu z Kwidzynia renowację
wszystkich witraży okiennych w kościele, a po ich zamontowaniu Tadeusz Jagiełło dokonał ich
uszczelnienia. 11 grudnia witraże poświecił bp Jan Mazur, któremu został poświęcony witraż koło
obrazu Matki Boskiej. W rozecie widnieje herb biskupi z napisem: „Jego Ekscelencja Ksiądz
Biskup Jan Mazur Ordynariusz Diecezji Siedleckiej w 20 rocznicę pasterzowania”. Witraż koło
ołtarza św. Jakuba poświęcony został ks. Marianowi Piotrowskiemu. W rozecie umieszczony jest
herb Jana Pawła II oraz napis: „Ksiądz mgr Marian Piotrowski prałat i kanonik kapituły
siedleckiej proboszcz i dziekan Rycki w 20 rocznicę pracy pasterskiej.” Po śmierci ks.
Piotrowskiego, od strony prawej kruchty, na ścianie bocznej umieszczona została tablica
epitafijna.
Ks. Stanisław →Burzec, prob. par. Ryki w l. 1990 – 2005, podjął się wielu prac i
inwestycji przy świątyni. W 1996 dokonał przebudowy prezbiterium. Przez październik trwały
prace budowlane, w wyniku których cała posadzka w prezbiterium ułożona z płytek, została
wymieniona na posadzkę marmurową. Ołtarz, ambonę i podest wykonane z drewna zamieniono na
nowe, marmurowe, dopasowane do nowego wyglądu prezbiterium. Rok 1997 rozpoczął się
odnowieniem żyrandoli, które oddano do złocenia, a następnie poprawiono w nich instalację
elektryczną. Na wieży kościelnej zainstalowane zostało urządzenie, które automatycznie włącza i
porusza dzwonem. 13 marca został zdjęty z wieży kościelnej krzyż, ponieważ na skutek silnych
wiatrów bardzo się przechylił, co groziło upadkiem, a na jego miejscu umieszczono nowy ze stali
nierdzewnej. Wyremontowane zostały również ławki. Po rozebraniu ich, usunięto zniszczone
elementy, w miejsce których wstawiono nowe. Przy pomocy Rady Miasta naprawiony został
napęd zegara na wieży kościelnej. Zainstalowano w zakrystii urządzenie komputerowe, które
połączone z dzwonem, wygrywa melodie i kuranty. 6 grudnia zainstalowany został nowy piec
gazowy. W 2000 zainstalowano w prezbiterium nowe oświetlenie, a na wieży kościelnej
mechanizm wygrywający melodie. Stanisław Kamiński ofiarował do świątyni 6 nowych
spowiednic. W głównym wejściu kościoła, obok wiszącego krzyża, umieszczony został znak
święty, upamiętniający obchody Roku Jubileuszowego 2000. Rok 2001 przyniósł rozpoczęcie
starań dotyczących oświetlenia kościoła z zewnątrz. Zawiązany został w tym celu Komitet
Iluminacji, któremu przewodniczyli Tadeusz Pudło i Maciej Lorenc. Komitet założył konto, na
które wierni mogli wpłacać ofiary na ten cel, a także zostały wystawione puszki do zbierania
funduszy. Prace nad założeniem iluminacji trwały od października do listopada, a po ich
zakończeniu 12 grudnia bp Jan Mazur dokonał uroczystego poświęcenia. Zakupionych zostało 12
ławek, wymieniono żaluzje w wieży kościelnej i odnowiono kruchtę i zakrystię. W 2004 kościół
został odmalowany. W 2005 po lewej stronie ołtarza wielkiego zostało ustawione miejsce
przewodniczenia, z którego kapłan sprawuje liturgię obrzędów wstępnych oraz zakończenia w
czasie Eucharystii. [Krystian Pielacha, wg: Akta Parafii w Rykach dekanatu stężyckiego, AKDS,
sygn. Lit. R., Dział IV, Nr porz. 16, Tom I; Akta Parafii w Rykach dekanatu stężyckiego, sygn. Lit.
R., Dział IV, Nr porz. 16, Tom II; Akta osobiste księdza Jana Rozwadowskiego, AKDS, sygn. Lit.
R., Dział II, Nr porz. 19, Tom I; Księga dobrowolnych ofiar na budowę nowego, rzymsko –
katolickiego, murowanego kościoła w Rykach, APR, sygn. 32; Księga ofiar na Ołtarz Wielki w
parafii Ryki, APR, sygn. 33; Akta Parafii w Rykach, APR; Akt poświęcenia cokołu i fundamentów
pod nowy kościół w Rykach, APR; Inwentarz rzymsko – katolickiej parafii Ryki sporządzony 1
79
lipca 1918 roku, APR, sygn. 60; Księga Dozoru Kościelnego Rzymsko Katolickiej Parafji Ryki. Od
1921 r., APR, sygn. 1; Inwentarz parafii Ryki z 1964 r., APR; Dokumentacja techniczna; Księga
Wizytacji Kanonicznych, APR, sygn. 4; Kronika Parafii Ryki, APR; Inwentarz rzymsko –
katolickiej parafii Ryki z 2005 r., APR; Wywiad z Henrykiem Moniszko przeprowadzony 8
kwietnia 2006 r.; Wywiad z Heleną Gliwką przeprowadzony 19 kwietnia 2006 r.;]
Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela – samolot. W pierwszy dzień styczniowej
ofensywy Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej 1944, lekki, dwupłatowy samolot
radziecki typu „Kukuruźnik” w czasie silnej mgły wpadł na główną wieżę kościoła. Strącił boczną
wieżyczkę i zatrzymał się wewnątrz hełmu wieży. Piloci o własnych siłach zdołali wyjść z
samolotu, po czym mieli powiedzieć: „Wasza Matka Boska nas uratowała”. Wieżyczka natomiast
spadła na dach z dachówek, a wraz z nią wrak samolotu, psując w ten sposób część dachu.
Następnie żołnierze radzieccy wywieźli wrak samolotu w okolice ulicy Swatowskiej, gdzie go
spalili. Samolot radziecki według jednej wersji szukał lotniska do wylądowania w Dęblinie, a
według drugiej, polowego lotniska w Rykach, w pobliżu ul. Swatowskiej. [Krystian Pielacha, wg:
Wywiad z Henrykiem Moniszko przeprowadzony 08.04.2006; Informator - Ryki, Ryki 1995, s. 7]
Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Bpa, wymieniany jest przez źródło w 1595. Był
wówczas drewniany. Znajdował się pod patronatem królewskim. Nie można mieć jednak
całkowitej pewności, czy była to pierwsza świątynia w Rykach. Na przełomie XV i XVI w.
podczas pożaru spowodowanego najazdem Tatarów spłonęły dokumenty fundacyjny i erekcyjny,
które w tamtych czasach przechowywane były w skarbcu świątynnym. Wtedy mógł również
spłonąć i ówczesny kościół. Dlatego kościół św. Stanisława mógł być już drugim. W 1598 obok
niego znajdował się dom plebana z ogrodem i sadem, dom wikarego, a także dom dla kierownika
→szkoły parafialnej i kantora. Pleban posiadał ziemię uprawną oraz zabudowania gospodarcze z
młynem. Istniało →Bractwo Duchowne, oddalone od zabudowań plebańskich, na którego
uposażenie składał się dom z ogrodem. Kościół św. Stanisława istniał do początku XVII w.
[Krystian Pielacha, wg: Opis beneficjów parafii Ryki z 1598 r., APR; Wizytacja 1, k. 320 – 321;
Pielacha K., Historia kościoła w Rykach, cz. 1, Kościoły w Rykach na przestrzeni wieków, w: Twój
Głos, nr 16/2006, s. 11]
Kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny; wizytacja z 1617
podaje, że istniejąca wówczas w Rykach świątynia nosiła tytuł Zwiastowania Najświętszej Maryi
Pannie. Nieznana jest data jej powstania. Wiadomo natomiast, że w dużym ołtarzu umieszczone
było tabernakulum. Od strony wschodniej stał drugi ołtarz z dwoma świecznikami i licznymi
wotami wdzięczności. Kościół ten przetrwał do poł. XVII w, najprawdopodobniej uległ
zniszczeniu. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 2, k. 68]
Kowalczyk Danuta, ur. 19.03.1949 w Kłoczewie, c. Stanisława i Emilii z d. Głodek. Zam.
ul. Kochanowskiego 3/4. Ukończyła AR w Lublinie. Inżynier rolnictwa. Prac.: Lubelski ODR w
Końskowoli jako agronom gminny, inspektor, aktualnie kierownik zespołu doradców. Zaint.:
ekologia, ochrona środowiska. Mąż: Jan. Dzieci: Anna  1973; Leszek  1977. [Dariusz
Jaśkiewicz]
Kowalczyk Kazimierz, ur. 27.01.1935 w Dudkach gm. Trojanów, s. Józefa i Marianny z
d. Kowalczyk. Ukończył Studium Nauczycielskie w Warszawie (1962) i UMCS (1971),
specjalizując się w kierunku pedagogiki. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 w SP w Żelechowie,
następnie w SP w Woli Zadybskiej (1953), od 1960 już jako kierownik SP w Owni, a od 1968 w
SP w Rykach. W 1973 zatrudniony w ZSZ nr 1 w Rykach jako wicedyrektor. Kontynuował tę
80
pracę do 1991, kiedy to przeszedł na emeryturę. Był odznaczony m.in. KKOOP, ZKZ, Medalem
KEN. Żona: Kazimiera, ślub 13.08.1960. Dzieci: Janusz – 1961; Jolanta – 1971. [Zbigniew Lipski]
Kowalczyk Marek, ur. w 1963. Komendant KPP w Rykach. Ukończył Szkołę
Podoficerską we Wrocławiu, Szkołę Podchorążych w Pile, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,
Akademię Świętokrzyską. W policji pracuje od 1983; w 1985  służba w Rejonowej Komendzie
Policji w Lubartowie, m.in. w sekcji operacyjno – dochodzeniowej; w 1990 awansował na
stanowisko z-cy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Lubartowie, a w 1999 – naczelnika tej
sekcji; od listopada 2002 powołany na zastępcę Komendanta Powiatowego Policji ds. Prewencji i
Ruchu Drogowego w Lubartowie; od 01.09.2003 został Komendantem KPP w Rykach. [Anna
Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 9/2003]
Kowalski Saturnin Franciszek, zm. 13.10.1940. Lekarz medycyny, prac. w Rykach w l.
18921940. Mieszkał w dworku zbudowanym przez siebie w 1908 przy ul. Warszawskiej
25/27/29. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 12/1998]
Kółko Amatorskie, zał. wiosną 1917 z inicjatywy sędziego Henryka Skorupki i
księgowego Bronisława Greinerta, skupiało młodzież rycką przygotowującą śpiewy, deklamacje i
przedstawienia, np. wodewil Cypriana Godebskiego „Miłostki ułańskie”. W 1921 przekształciło
się w Koło Młodzieży Wiejskiej. W 1923 liczyło ponad 100 członków. Od 1928 było to Koło
Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. W tym roku młodzież pow. garwolińskiego reprezentował na
Walnym Zjeździe Delegatów ZMW „Wici” Franciszek Osiak z Ryk. Prowadzono działalność,
sportową, oświatową i inne. [Tomasz Niemirowski, wg: R. Makulec, MR 7/1997]
Kółko Rolnicze, zał. w 1919 roku z inicjatywy miejscowych rolników. Początkowo liczyło
73 członków, w drugim roku przybyło 54. Wybrano zarząd, funkcję prezesa pełnił Józef Bancerz.
Do zadań Kółka należało sprowadzanie zboża siewnego, gryki, skóry podeszwowej oraz praca
oświatowa wśród swoich członków. Prenumerowano Przewodnik Gospodarstwa Wiejskiego i
Przysposobienie Rolnicze oraz wykupywano Kalendarz Rolniczy i Gminny od wójta gminy. W
latach trzydziestych na potrzeby rolników zakupiono apteczkę oraz zakupywano podstawowe leki
dla zwierząt.
Po wojnie, wskutek sytuacji politycznej w kraju, kółko nie działało aż do 1956.
Wznowienie działalności nastąpiło dzięki utworzeniu Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Umożliwiło
to zakupienie dla kółka ciągników i innych maszyn rolniczych (w 1960 – pierwszy ciągnik
„Zetor”). Zwiększono zakres usług, w tym prowadzono prace uprawowe, chemizacyjne, żniwne,
wykopkowe oraz świadczenia usług transportowych dla rolników oraz instytucji. W 1966
zakupiono działkę o pow. 0,6 ha pod zabudowę zaplecza technicznego. Powstał w związku z tym
obiekt z częścią socjalną, biurową, warsztatem, w późniejszym czasie dobudowano garaże i stację
paliw. Wybudowano również obiekt przy ulicy Królewskiej. W tym też czasie uruchomiono
komisową sprzedaż nawozów sztucznych. Kółko wspomagane było do 1975 przez PZKR w
Rykach. Funkcję dyspozytora pełnił Zdzisław Wójcicki, od 1963 etatowym dyspozytorem został
Kajetan Szyszko, a prezesem zarządu Tadeusz Lewiński.
KR zakończyło swoją samodzielną działalność gospodarczą 01.01.1974, po przystąpieniu
do Spółdzielni Kółek Rolniczych, którą utworzono w tymże roku. Od tej pory Kółko zajmowało
się działalnością samorządową i społeczno – zawodową wśród rolników. Z dniem 01.06.1990
członkowie wycofali swoje udziały ze Spółdzielni i rozpoczęli ponownie działalność samodzielną.
Prowadzą usługi rolnicze, transportowe, skup żywca dla Zakładów Mięsnych w Sokołowie
Podlaskim, sprzedaż pasz treściwych i nawozów mineralnych. [Anna Żaczek, wg: T. Prządka, MR
5/1995]
81
Krawczyk Adam, ur. 09.06.1947 w Kulikowie, woj. zamojskie. Ukończył LO w Otwocku
i Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1986. Prac. od 1968 w sanatorium Adampol k/Włodawy
jako kierownik adm.-gosp., w KPRB w Rykach jako kierownik bazy transportowej (197578) i
jako wiceprezes STW (197893). Wiceburmistrz Ryk od 03.11.1998. Od 1993 na rencie. Żona:
Krystyna (kierowniczka apteki w szpitalu). Syn: Ireneusz, prac. w Min. Finansów w
departamencie prawnym. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 12/1998]
Krotowski Jerzy, ur. 28.12.1938 w rodzinie Feliksa i Walerii z Rudeckich w Brześciu.
Absolwent TB w Lublinie. Prac. od 1960 w Rykach w PGR, PPRN, a od 1973 jako kierownik
wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego oraz spraw Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej. Zaangażowany w budownictwo jednorodzinne, w budowę Domu
Katechetycznego w Rykach i Domu Pomocy Społecznej w Rososzy. Odznaczony ZKZ, SKZ,
Honorową Odznaką “Zasłużony dla Lubelszczyzny”, Zasłużony Pracownik Państwowy”. Zmarł
23.06.2001. Żona: Halina Wiesława z Wojciechowskich, ślub 02.09.1961. Dzieci: Marlena i Lidia.
[Zbigniew Lipski]
Królik Stanisław, ur. 16.02.1925 w Rykach, syn Adama i Stefanii z d. Wojewoda.
Żołnierz AK, ps. „Sosna”. W Rykach spędził dzieciństwo i częściowo młodość. Podczas wojny
rozpoczął naukę zawodu w pod okiem Wacława Szlendaka w warsztacie Józefa Narajczyka. W
1943 przymusowo wcielony do junaków pracujących na lotnisku w Podlodowie. W kwietniu 1944
zbiegł i schronił się w 15 pp. Wilków dowodzonym przez → Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”. W
okresie 04.1944 – 07.1945 uczestnik znaczących akcji przeprowadzonych przez oddział „Orlika”,
m.in. w Korytnicy i pod Trojanowem, w Kluczkowicach, w Kazimierzu oraz innych akcjach np. w
rekwizycji bydła w majątku Sobieszyn i koncentracji oddziałów akcji „Burza”. Aresztowany
03.01.1945, więziony i torturowany przez UB, uciekł spod nadzoru w Warszawie przed
styczniową ofensywą. W kwietniu 1945 wstąpił do ponownie sformowanego oddziału „akowców”
(pod nazwą Ruch Oporu Armii Krajowej), a następnie WiN. Uczestniczył w walkach do 01.04.
1947. Były to akcje m.in. w Woli Zadybskiej (wzięto do niewoli, a następnie puszczono wolno
ponad 50 żołnierzy KBW i UB, z których kilku później pozostało w oddziale), 24.04.1945: atak na
UB w Puławach (uwolnienie ok. 100 więźniów byłych żołnierzy AK), zasadzka k/Baranowa i
25.05.1945 największa bitwa oddziałów WiN z batalionami NKWD i UB z Lublina, Puław i
Kazimierza oraz kolejna w Dęblinie i Gończycach. Brał udział w rozbrajaniu posterunków w
Żelechowie, Adamowie, Maciejowicach, Końskowoli, Kocku i Żyrzynie. W kwietniu 1947
wyjechał do siostry zam. w Lubawce. Do 31.03.1949 pracował jako ślusarz w spółdz. „Przewóz”,
następnie do 10.05.1952 jako kier. transportu w Powszechnej Spółdz. Spożywców w Kamiennej
Górze, od 01.01.1953 w Rykach na stanowisku zaopatrzeniowca w Zasadniczej Szkole
Metalowej, później jako nauczyciel zawodu. W l. 1969–73 jako zastępca kier. warsztatów i do
emerytury (08.1984) nadal jako nauczyciel zawodu. Przez kolejnych 5 lat zatrudniony jako
nauczyciel dochodzący. Ukończył TM zaoczne w 1969 w Rykach, Pedagogiczne Studium
Techniczne w 1976, egzamin kwalifikacyjny równoważny studiom wyższym zawodowym zdał w
1979. Był prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy AK (1990-93), członek ZNP od
05.06.1954, prezes Ogniska Szkół Zawodowych (1972–86), w l. 1972–86 w Zarządzie
Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Otrzymał Złotą Odznakę ZNP, ZKZ, Medal
KEN, wyróżnienie z Londynu - Krzyż Walecznych w 1949 za udział w walce formacji
podziemnych AK i WiN oraz pracę na rzecz kombatantów tych środowisk, następnie Krzyż AK,
Krzyż Zrzeszenia WiN, Odznakę Akcji „Burza”, Odznakę Pułkową 15 pp „Wilków”. Żona:
Czesława z d. Jankowska, ślub w 1955. Dzieci: Tadeusz, Marek  1955, Jolanta  1959. [Anna
Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 1995/12, s. 2]
82
Królik Tadeusz, ur. w 1947 w Oszczywilku, s. Józefa i Ireny. Ukończył Technikum
Mleczarskie w Rzeszowie (1966) i Akademię Rolniczo  Techniczną w Olsztynie (1972).
Opracował nową technologię pozyskiwania białek z mleka. Prac. w OSM w Rykach do
01.06.1978, a nastęnie w ZPOW „Hortex” jako dyrektor ds. techniczno  produkcyjnych. W 1988
rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym w Jeziorzanach, gdzie produkowano odzież i
zamrażano owoce. Prowadzi również swoją firmę ”Rabbit”. Od 2002 przewodniczący Ryckiego
Stowarzyszenia Gospodarczego. Zaint.: kolekcjoner starych narzędzi i wyposażenia gospodarstwa
domowego, numizmatyka. Żona: Wiesława. Córki: Marta, Monika. [Tomasz Niemirowski, wg: Z.
Lipski, MR 10/2002, s. 33]
Królikiewicz Maciej, ur. 13.06.1970 w Poznaniu, s. Janusza i Przemysławy z d. Tomicka.
Zam. ul. Karola Wojtyły 21/20. Ukończył SP nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim, następnie LO nr 3
w Ostrowie Wielkopolskim, studia na Politechnice Poznańskiej oraz studia podyplomowe:
Administracja w samorządzie terytorialnym. Mgr inż. mechanik, specjalność: pojazdy maszynowe.
Wcześniej był członkiem Zarządu Linii Kolejowych PKP w Lublinie, obecnie pracuje w
Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji w Rykach. Wiceprezes Towarzystwa
Wspierania Edukacji i Kultury "Tradycja". Zaint.: sport, muzyka, język niemiecki. Żona:
Renata z d. Prządka, ślub 18.04.1992. Córka: Aleksandra  30.04.1994. [Maciej Królikiewicz]
Królikiewicz Renata z d. Prządka, ur. 17.01.1968 w Rykach, c. Tadeusza i Sabiny z d.
Pioterczak. Zam.: ul. Karola Wojtyły. Ukończyła LO w Rykach; AM w Poznaniu. Lekarz
medycyny, specjalista chorób wewnętrznych. Prac. SPZOZ Ryki. Kierownik Pogotowia
Ratunkowego - Wydziału Pomocy Doraźnej. Delegat lubelskiej Izby Lekarskiej. Uzyskała II
stopień specjalizacji w zakresie: choroby wewnętrzne. Pasjonuje się fotografią, lubi czytać książki,
słuchać muzyki i podróżować. Mąż: Maciej. [Renata Królikiewicz]
Krucyfiks barokowo-ludowy, z ok. poł. XVIII w., zawieszony w prawej kruchcie
→kościoła Najświętszego Zbawiciela. Przeniesiony z →kościoła św. Jakuba Ap. (czwartego).
Wykonany z drewna rzeźbionego i polichromowanego. Wysokość rzeźby wynosi 65 cm., a krzyża
140 cm. Ciało Chrystusa żółtawo-cieliste, zawieszone jest na krzyżu w małym zwisie, przybite
trzema gwoździami. Postać krępa z zachwianymi proporcjami: potężne ramiona, krótkie nogi, tors
wydłużony, duża głowa. Klatka piersiowa z zaznaczonymi żebrami, mięśnie ramion uwydatnione.
Głowa z brązową brodą i włosami, osadzona na krótkiej szyi, nieznacznie pochylona ku prawemu
ramieniu. Twarz o wydatnych rysach, z krótką brodą i wąsami. Na głowie korona cierniowa.
Perizonium białe, szerokie, drobno sfałdowane, przewiązane na prawym boku i ze zwisem z tej
strony. Nogi przybite jednym gwoździem. Na górnym ramieniu krzyża tabliczka z napisem:
„INRI”. [Krystian Pielacha, wg: Katalog zabytków, APR]
Krucyfiks późnogotycki, z ok. poł. XVIII w., zawieszony w kościele →Najświętszego
Zbawiciela, na prawej ścianie w głównym wejściu najprawdopodobniej przeniesiony z →kościoła
św. Jakuba Ap.(czwartego). Rzeźbiony w drewnie i polichromowany. Wysokość rzeźby wynosi
150 cm., a krzyża 220 cm. Ciało Chrystusa koloru żółto-cielistego, zawieszone jest na krzyżu w
głębokim zwisie, przybite trzema gwoździami. Tułów mocno wygięty, z uwydatnionym
umięśnieniem. Mięśnie ramion i nóg są mocno napięte. Głowa o brązowych włosach, w cierniowej
koronie opada na prawe ramię. Perizonium białe, na srebrnym sznurze z rozwiązanymi zwisami po
obu stronach. Nogi przybite jednym gwoździem. Na górnym ramieniu krzyża tabliczka z napisem:
„INRI.” [Krystian Pielacha, wg: Katalog zabytków, APR]
Kruk Grażyna, ur. 07.04.1978 w Rykach, c. Stefana i Krystyny. Ukończyła Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie oraz studia na Wydziale Artystycznym ISP UMCS,
83
specjalizacja – malarstwo sztalugowe. Uczestniczyła w kilku indywidualnych i zbiorowych
wystawach, m.in. w MGCK w Rykach w 1998. Od 2006 prowadzi własną pracownię plastyczną o
profilu projektowym: „Krug – Pracownia Projektowa”. Zajmuje się aranżacją wnętrz w
powiązaniu z innymi dziedzinami sztuki wizualnej (grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo
przemysłowe). Wykonuje projekty wnętrz mieszkalnych i usługowych, dekoracyjne zdobienie
ścian, obrazy sztalugowe, kopie dzieł sztuki, grafikę użytkową. Członek zwyczajny Związku
Polskich Artystów Platyków w Lublinie. [Grażyna Kruk]
Kryczka Jadwiga Irena, ur. 05.05.1951 w Rososzy, zm. 27.08.2003, c. Edwarda i Janiny
z d. Kornas; lekarz medycyny. Ukończyła AM w Warszawie w 1975, specjalizacja –
anestezjologia. W 1998 uzyskała I stopień specjalizacji z higieny i epidemiologii. Prac.: SP ZOZ w
Rykach na stanowisku kierownika działu metodyczno – organizacyjnego (1975-79), lekarz w SP
ZOZ w Puławach (kilka miesięcy), przychodnia w Rykach (01.12.1979 - 07.12.1982), inspektor
sanitarny i dyrektor SANEPiD (do 14.11.2002), ponownie jako lekarz (14.11.2002 - 2003).
Odznaczona SKZ. [Anna Żaczek, wg: MM, 2/5, 2003, s. 25]
Krzywoń Zofia, ur. 23.09.1930 we wsi Pogorzel, zm. 07.02.1989 w Rykach, pochowana w
Siennicy k/Mińska Mazowieckiego. Ukończyła SP i LP w Siennicy, w późniejszych l. (1977)
Egzamin Kwalifikacyjny równoważny ze Studium Zawodowym oraz SN z zakresu matematyki.
Członek organizacji młodzieżowej „WICI”, a następnie ZMP na terenie szkoły w Siennicy. W l.
1950-51 prac. jako przewodnik drużyny harcerskiej przy SP w Pilawie. Po kilkuletniej pracy w
Głoskowie, w 1956 przeniosła się na stałe z rodziną do Ryk. Od tego roku zatrudniona jako
nauczycielka matematyki w SP w Rykach. Pełniła funkcję społecznego Kierownika Ogniska
Metodycznego. Znana z wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w
zakresie harcerstwa, turystyki krajoznawczej, działalności w SKO. Wyróżniona ZKZ, KKOOP.
Zamężna; córka Grażyna. [Anna Żaczek, wg Kroniki SP nr 1 z 1989].
Krzyż i tablica pamiątkowa w miejscu rozstrzelania 4 żołnierzy AK z 15 PP „Wilków”:
Jana Filipka „Gilzy” z Kawęczyna, Stefana Kamarka, Władysława Warownego „Dęba” z
Dąbi i Adama Zdrojewskiego „Sępa” z Żabianki. Ustawiony 23.09.1991 pomiędzy stadionem a
Buksą. Po pokazowym procesie 1415.01.1947 w sali Domu Strażaka, wyrok wykonano
wieczorem, prowadząc skazanych nad Buksę tylko w bieliźnie przy 20-stopniowym mrozie,
strzałami w tył głowy. Rozstrzelanych zagrzebano w pobliskich szuwarach. Mieszkańcy Ryk w
lipcu urządzili pogrzeb zabitym żołnierzom AK, którzy doczekali się także rehabilitacji. [Tomasz
Niemirowski, wg: Sulej M., Marian Bernaciak „Orlik”, s. 66; opis w: J. Ślaski, Żołnierze wyklęci]
Krzyż na placu szkolnym, w 1930 na placu szkolnym przed budynkiem SPow stał krzyż
drewniany postawiony tam kilkadziesiąt lat wcześniej przez ludność katolicką z Ryk. Ze względu,
że był on już bardzo zniszczony, członkowie →Ligi Katolickiej z ryckiej par. postanowili ustawić
na jego miejscu nowy krzyż. Mimo dobrych zamiarów i jak najszczerszych chęci, zostało im to
uniemożliwione przez ówczesnego kierownika szkoły, który nie udzielił swojej zgody. [Krystian
Pielacha, wg: Korespondencja Księdza Proboszcz Stanisława Joszta do Prześwietnej Kurii
Biskupiej z dnia 14 kwietnia 1930 r., AKDS, APwRds, sygn. Lit. R., Dział IV, Nr porz. 16, Tom I]
Krzyż przy ul. Wyczółkowskiego, umieszczony 21.04.2002 w miejscu starego już
zniszczonego krzyża. Odlany z metalu. Poświęcony podczas procesji w uroczystość Bożego Ciała.
[Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 126]
Krzyże zbezczeszczone przez władze komunistyczne, 15.02.1982 w biurze geodezji w
Rykach na polecenie władz komunistycznych usunięto siedem krzyży. Dokonano tego pomimo
84
zapewnień ze strony partyjnych władz państwowych, że krzyże w miejscach publicznych będą
uszanowane. Ks. prob. Marian ®Piotrowski na znak przebłagania za sponiewieranie oraz
odrzucenie znaku krzyża postanowił przez jeden dzień po każdej Mszy św. odśpiewywać wraz z
wiernymi, jako ekspiację, werset „Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu”. Aby wyrazić dalszy
sprzeciw wobec takiego znieważającego traktowania wiary katolickiej przez komunistów, w
świątyni przy ołtarzu Matki Boskiej ustawiono tablicę przedstawiającą kontury państwa polskiego,
przepasane czarną wstęgą. Na nich umieszczono krzyż z napisem „Jeden z Krzyży usuniętych z
Biura Geodezji na polecenie władz państwowych”. [Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki,
APR, k. 68]
Księżopolski Józef Michał, ks., ur. 18.09.1909 w Suchożebrach, zm. 2.02.1956 w Rykach,
s. Andrzeja i Marjanny z d. Szkupiowa. W wieku 8 l. zaczął chodzić do szkoły początkowej, w
której nauczył się pisać i czytać. Zauważono u niego chęć do nauki i oddano go w wieku 10 l. do
gimnazjum im. B. Prusa w Siedlcach. W szkole należał do koła przyrodniczego, harcerstwa oraz
sodalicji. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego, otrzymując święcenia kapłańskie
29.06.1932. Pracę duszpasterską jako wikariusz rozpoczął w par. Parysów. Po kilku miesiącach
odszedł, podejmując naukę w KUL. W 1932 uzyskał tytuł naukowy: licencjat teologii. Przez okres
wakacji pełnił posługę w parafii Kossów, po czym znów rozpoczął dalsze kształcenie. W sierpniu
1934 po krótkim pobycie na parafii w Suchożebrach, przeniesiony został do Trzebieszowa, a
potem na prefekta gimnazjum w Siedlcach. Po roku mianowany rektorem kościoła filialnego Św.
Krzyża w Siedlcach oraz profesorem seminarium w Janowie Podlaskim. Od 15.09.1935 rozpoczął
roczne studia w Rzymie, mieszkając w Papieskim Instytucie Polskim. Po powrocie pełnił do 1941
posługę w kościele św. Stanisława w Siedlcach. Następnie, po krótkiej pracy w katedrze, w 1941
został administratorem parafii Opieki Św. Józefa w Siedlcach, a zarazem wikariuszem kościoła
Św. Stanisława. W 1942 otrzymał tytuł kanonika. Od 1941, rezygnując ze sprawowanych
urzędów, kontynuował dalszą naukę w KUL. W 1945 uzyskał tytuł doktora teologii. Pracę
doktorską napisał na temat; „Doctrina Sancti Thomae Aquinatis de habitibus”. Został
współpracownikiem Wydziału Teologicznego Towarzystwa Naukowego KUL. Po ukończeniu
studiów objął probostwo w par. Ulan, a następnie w 1947 probostwo w Rykach oraz urząd
Dziekana dekanatu stężyckiego. 02.02.1956 po odprawionej Mszy św. zasłabł przy ołtarzu i upadł.
Przeniesiony został na plebanię, gdzie przed przybyciem lekarza zmarł. Pochowany na cmentarzu
w Rykach. [Krystian Pielacha, wg: Akta osobiste ks. Józefa Księżopolskiego, AKDS, sygn. Lit. K,
Dział I, Nr porz. 43, Tom I]
Kuchnio Ludwik, ur. 05.10.1934 w Oszczywilku, pow. Ryki, s. Jana i Zofii z
d. Lasek. Ukończył w 1952 LO w Rykach wraz z rocznym kursem pedagogicznym,
w l. 1961-64 3-letnie zaoczne SN w Warszawie, w 1979 WSP w Kielcach  Wydział
Pedagogiczny. Nauczyciel. Prac. od 01.09.1952 w SP w Czernicu pełniąc obowiązki kierownika.
Po roku przeniesiony do SP w Dąbi Starej. W 1956, po powrocie z wojska, rozpoczął pracę w SP
w Oszczywilku jako nauczyciel. Po 2 latach pełnił obowiązki kierownika szkoły (do 31.08.1961).
Od 01.09.1961 urlopowany do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Rykach.
01.09.1964 powołany na stanowisko zastępcy inspektora szkolnego, od 25.08.1966 do 31.08.1973
pełnił funkcję inspektora szkolnego w PPRN w Rykach. Od 01.09.1973 do 31.08.1984 był
miejsko-gminnym inspektorem szkół w Rykach, od 01.09.1984 do 31.08.1985 dyrektorem SP im.
Mariana Osińskiego w Rykach. Od 01.09.1985 na emeryturze. Do ZNP należy od 01.01.1958.
W l. 1961-64 był etatowym sekretarzem Zarządu, w l. 1964-73 członkiem Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego ZNP w Rykach. Odznaczony: SKZ, ZKZ, KKOOP, Złotą Odznaką ZNP,
Srebrną Odznaką "Za zasługi dla województwa warszawskiego", Odznaką Tysiąclecia Państwa
Polskiego, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Odznaką Przyjaciel Dziecka,
Honorową Odznaką "Za zasługi dla Lubelszczyzny". [Zbigniew Lipski]
85
Kuchnio Wacław, ps. „Spokojny”, ur. 1917. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939.
Saper. Od lutego 1940 w ZWZ w Rykach. Wstąpił do oddziału „Orlika”. W styczniu 1944
został dowódcą I plutonu w stopniu podporucznika. 17.04.1944, dowodząc plutonem, został lekko
ranny w kilkugodzinnej bitwie we wsi Kawęczyn w gminie Kłoczew z 20-osobową bandą dobrze
uzbrojonych rabusiów, których zabito wówczas szesnastu. 12.09.1944 na ul. Poniatowskiego w
Rykach zastrzelił kapitana MO Nikołaja Paramonowa. Towarzyszący Paramonowowi komendant
MO w Rykach podporucznik Julian Gransztof został trafiony kilkoma pociskami, ale przeżył. W
tym samym roku Kuchnio został aresztowany przez NKWD, lecz zdołał zbiec i ponownie wstąpił
do oddziału „Orlika”. Po śmierci „Orlika” 24.06.1946 dowodził częścią jego zgrupowania w
powiecie garwolińskim. Latem tego samego roku ożenił się z Zofią Mączyńską. 11.08.1946 w
pobliżu Okrzei został zatrzymany przez UB wraz z żoną i dwoma partyzantami, jadąc na
furmance. Doszło do strzelaniny, w której zginęło dwóch ubeków. 25.03.1947 ujawnił się w PUBP
w Garwolinie, oddając wiele broni, m.in. dwa działka przeciwpancerne. Mimo to był
obserwowany przez UB. Zamieszkał w podwarszawskiej Radości i zaczął prowadzić sklep z
tekstyliami. Nad ranem 06.06.1948 w wynajmowanym przez niego mieszkaniu usiłowali go
aresztować dwaj ubecy. "Spokojny" jednego zastrzelił, drugiego ciężko ranił i wraz z żoną
przeniósł się do Warszawy na Plac Mirowski, na kwaterę zaprzyjaźnionego z nim żołnierza AK z
okolic Ryk, Czesława Cygana. Dwa dni później dom Cygana został otoczony przez UB, MO i
KBW. Wiedząc, że tym razem nie zdoła uciec, "Spokojny" strzelił sobie w skroń z pistoletu. Po
nim uczyniła to jego żona. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia
Polski.
[Tomasz
Niemirowski,
wg:
http://www.prezydent.pl/x.node?
id=1011848&eventId=13027953 i www.arikah.net/encyklopedia/Wacław_Kuchnio - 12k]
Kultys Henryk, ur. w 1919 w Rykach, s. Michała i Franciszki. Uczestnik kampanii
wrześniowej. Członek AK w oddziale „Orlika”. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR
9/1995, s. 78]
Kultys Zygmunt, ur. 11.02.1923 w Kolonii Swaty, s. Michała i Franciszki z d. Szlendak.
Zam. Rynek Stary 14. Ukończył SP nr 1 w Rykach, TB dla Pracujących o specjalności
ogólnoekonomicznej. Technik ekonomista. Prac. w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 1 w
Rykach jako kierownik magazynów (1951-55), PZGS „SCh” jako kierownik sekcji artykułów
włókienniczych (1956-59), GS w Kłoczewie jako wiceprezes ds. handlu (1959-60), PZGS w
Rykach jako instruktor techniki handlu (1960), GS w Rykach jako kierownik handlowy (1961-74),
kierownik Wiejskiego Domu Handlowego w Rykach (1974-84), inspektor kontroli wewnętrznej
OSI w Rykach (1985-90). Od 1990 emeryt.
Kontakt z konspiracją rozpoczął w marcu 1940, początkowo w ZWZ, następnie w AK.
Zaprzysiężony jako żołnierz placówki Ryki Podobwodu Dęblin Obwodu Puławy Okręgu
Lubelskiego ZWZ – AK pod pseudonimem „Lis”. Jego komendantem był ppor. „Szary”
Władysław Antoszczak ze zwierzchnikiem ppor. Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik”.
Początek służby to gromadzenie i konserwowanie broni częściowo z pól bitewnych wrześniowych
walk 1939 r. SGO gen. Franciszka Kleeberga w okolicach Kocka, Woli Gułowskiej i Serokomli,
zbieranie informacji o konfidentach, ruchach wojsk niemieckich, udział w kolportowaniu pracy
konspiracyjnej, w niszczeniu list osób wyznaczonych na roboty i wywózkę do Niemiec oraz list
kontyngentowych, a także w akcjach zmierzających do upamiętnienia świąt narodowych 3 maja i
11 listopada. Ukończył Szkołę Podoficerską Wyszkolenia Bojowego i został mianowany
kapralem, a później plutonowym. Był jednym z pierwszych 7 członków Oddziału Partyzanckiego
15 pp AK „Wilki” dowodzonego przez Mariana Bernaciaka, który operował na terenie
Inspektoratu Puławy Okręgu Lubelskiego AK.
Najważniejsze akcje bojowe: uderzenie na posterunek w Kocku i Krzeszowicach,
brawurowa akcja na lotnisko i Szkołę Hitlerjugend w Brzozowej koło Sobieszyna, rozbicie
zgrupowania niemieckiego przygotowującego się do pacyfikacji terenu w Kluczkowicach. W
86
ramach akcji „Burza” Oddział ruszył na pomoc powstańczej Warszawie, ale został zatrzymany
przez jednostki NKWD w okolicy Garwolina. Dzięki pomocy życzliwych ludzi uniknął
aresztowania przez UB i NKWD podczas mroźnej zimy 1944-45. W marcu 1945 dołączył do M.
Bernaciaka, który troszcząc się o losy swoich żołnierzy, postanowił na nowo zorganizować
oddział. Brał udział w wielu potyczkach i akcjach, tym razem z jednostkami NKWD, UB i KBW.
Gdy na początku kwietnia 1945 do oddziału dołączyła grupa żołnierzy AK zbiegłych z obozu w
Skrobowie k/Lubartowa, stał się ich przewodnikiem. W poakowskim podziemiu WiN uczestniczył
do marca 1947, kiedy ujawnił się po lutowej amnestii w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa w
Garwolinie. W 2003 awansowany na stopień kapitana.
Członek Światowego Związku Żołnierzy AK Koła w Rykach, Klubu Historycznego im.
Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie, Klubu Orderu Wojennego Virtuti Militari w
Warszawie. Inspirował Jerzego Ślaskiego i współdziałał w wydaniu książek: „Żołnierze wyklęci”,
„Polska Walcząca” i „Skrobów: dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945”. Za zasługi w
utrwalaniu pamięci o ludziach walczących o niepodległość Polski i pracę społeczną w AK
wyróżniony medalem „Pro Memoria”. Otrzymał także Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej,
Krzyż Walecznych, Medal Wojska, Odznakę Pułkową, KKOOP, Order Wojenny Virtuti Militari,
Medal Weterana Walk o Niepodległość, Odznakę Akcji Burza, Odznakę WiN, Medal Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej. Zaint.: historia II wojny światowej, powstanie ruchu oporu Polskiego
Państwa Podziemnego na terenie Inspektoratu Puławy, historia AK oraz WiN-u. Wdowiec.
Synowie: Waldemar – 01.06.1950, Mirosław – 26.02.1955. [Zygmunt Kultys]
Kundzicz Wacław, ur. 1899, zm. 22.08.1942. Sierżant granatowej policji polskiej.
Ostrzegał liczne osoby przed aresztowaniami przez Niemców, współpracował z AK. Zginął
podczas samotnej pogoni za przestępcą na skraju lasu Postoła. Pochowany na cmentarzu przy
Królewskiej, uczczony za niesioną pomoc pomnikiem ufundowanym przez mieszkańców Ryk. W
okresie PRL napisy zamalowano czarna farbą, której ślady jeszcze do dziś widnieją na pomniku.
[Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 10/2003]
Kurek Ryszard, ur. 23.09.1949 w Woli Zadybskiej, s. Stanisława i Gabrieli z d. Koźlak.
Zam.: ul. Kochanowskiego 5/25. Ukończył ZSzZ w Żelechowie. Kierowca autobusów. Prac. w
PPKS Puławy, obecnie jest rencistą. Zaint.: działka, grzybobranie oraz wędkarstwo. Żona:
Krystyna z d. Urgacz, ślub 02.06.1973. Dzieci: Gabriela  01.08.1974, Ewa  25.12.1977 i Nina
 18.02.1980. [Ryszard Kurek]
Kurkowski Adolf (1838-97), ks., prob. par. Ryki w l. 1880-97. Zm. w Rykach, pochowany
na →cmentarzu przy ul. Młynarskiej. [Krystian Pielacha, wg: Liber Baptizatorum 1810-1896,
APR]
Kwiatek Danuta z d. Lipska, ur. 30.08.1919 w Krasnymstawie, c. Stanisława i Janiny z d.
Kincel, zm. 03.02.1999 w Rykach. Ukończyła Prywatne Żeńskie Gimnazjum i LO Wacławy
Arciszowej w Lublinie (matura w 1939). Prac. jako laborantka farmaceutyczna w aptece oraz
sekretarka w SP w Rykach. Podczas okupacji, wraz z innymi pracownikami apteki Wł.
Heinrycha, zaopatrywała w leki oddział Orlika (nocami – ze względów bezpieczeństwa).
Zaint.: teatr, literatura. Mąż: Tadeusz. [Ewa Strzemska]
Kwiatek Tadeusz, ur. 06.07.1919 w Gościeradowie, s. Mariana i Natalii z d. Pankowska.
Ukończył LO im. Ks. J.A. Czartoryskiego w Puławach (matura w 1939). Kasjer, bankowiec. Prac.
w BS w Kraśniku i – ponad 30 lat – w Rykach. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w SP w
Rykach. Żołnierz AK (X kompania VIII Pułku piechoty – Obwód Kraśnik). Zaint.: historia, sport.
Żona: Danuta, ślub 24.11.1945. Dzieci: Ewa – 1946, Anna – 1949, Janusz – 1955. [Ewa
Strzemska]
87
Kwiatkowska Janina, ur. w 1908 w Kołomyi (obecnie w Rumunii), zm. 07.02.1991 w
Rykach, c. Jana i Katarzyny. Zam.: ul. Kochanowskiego. Ukończyła gimnazjum we Lwowie i
szkołę przysposabiającą do wykonywania zawodu pomocnika aptekarskiego, po wojnie uzyskała
tytuł magistra farmacji. Do 1939 prac. w Garwolinie, następnie w Rykach, od 1954 w Stężycy.
Panna. Uczynna, wrażliwa na niedolę innych. [Anna Kołodziejek]
Kwiatkowska Sabina z d. Czapska, ur. 04.10.1917 w Rykach, c. Seweryna i Marcyjanny z
d. Szczypińska. Początkowo pracowała w Urzędzie Pocztowym w Rykach (1937-39), następnie
wraz z mężem w majątku Ryki (1940-44). W tym okresie wstąpiła do ZWZ - Wojskowej Służby
Kobiet - ps. "Jagna", "Ziutka". Jej rodzice przechowywali małą Hanię (Hanna Krall) pochodzenia
żydowskiego, późniejszą znaną dziennikarkę i pisarkę (m.in. "Zdążyć przed Panem Bogiem" i
"Sublokatorki") oraz Tadeusza Koterka. Po wojnie pracowała w PGR. Była radną MRN, cieszącą
się uznaniem i szacunkiem całej społeczności ryckiej. Mąż: Stanisław (ślub w 1937) ogrodnik, w
czasie wojny członek AK, później dyrektor Zespołu PGR w Rykach (1950-72). Dzieci: Janina
(laborantka medyczna), Krystyna (lekarz stomatolog), Adam (m.in. wicedyrektor ZPOW "Hortex"
w Rykach), Maria (po UMCS). [Zbigniew Lipski, por. też MR, 9-10/1998]
Lejwoda Jan - przybył do Ryk w 1936 z Opola Lubelskiego. Pracował w SP nr 1 w
Rykach do aresztowania 26.05.1944 przez Gestapo. Działacz młodzieżowy i spółdzielczy; przez
kilka lat pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej i członka wydziału społeczno –
wychowawczego w miejscowej Spółdzielni. W czasie okupacji hitlerowskiej należał do RPPS, był
czynnym działaczem w konspiracji, prowadził tajne nauczanie. Więziony na zamku w Lublinie,
zamordowany 21.07.1944. [Anna Żaczek, wg kroniki szkoły]
Leki Natury – Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Tadeusza i Jadwigi Polańskich, zał w
1992. Pierwotna nazwa „Dar Natury” nie zdążyła uzyskać w porę akceptacji w Urzędzie
Patentowym. Początkowo działało w wynajętym domu na Os. Świerczewskiego. Od 2002 w nowej
siedzibie przy ul. Zielonej. Główne produkty wytwórni to mieszanki wyciągów z ziół do
podawania doustnego: Venoforton, Diabetofort, Sedomix, Immunofort, Urofort, zaprojektowane
przez prof. Aleksandra Ożarowskiego i prof. Hannę Strzelecką. Firma znana nie tylko w Polsce,
ale również w wielu krajach świata. [Zbigniew Lipski]
Lenczowski Jan Kanty herbu Strzemię, ks., ur. 22.10.1721 w Kamieńcu w diecezji łuckiej
na Wołyniu, zm. 24.08.1807. 08.08.1751 przyjął święcenia kapłańskie; 12.07.1762 uzyskał
doktorat obojga praw na Akademii Zamojskiej; w 1760 dziekan kapituły lubelskiej; od 1767
okręgowy sufragan lubelski; w l. 1767-90 oficjał okręgowy w Lublinie; od 1772 kustosz chełmski;
od 06.03.1773 kanonik sandomierski; archidiakon sandomierski 25.05.1773 – 25.07.1807;
archidiakon lubelski 1797-1807. Proboszcz w Rykach 1758-1802 oraz w Czemiernikach od 1760.
Bp abderytański, sufragan lubelski. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 8, k. 257; Wizytacja 9, k.
34; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. II, Kraków 1999, s. 72, 88, 107-109;
B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. III, Kraków 2000, s. 496; B. Kumor, Dzieje
diecezji krakowskiej do roku 1795, t. IV, Kraków 2002, s. 53, 69]
Leonard z Limoges św. Patron Ryk. Urodził się w Galii ok. roku 466. Pochodził z rodziny
frankońskiej zaprzyjaźnionej z królem Franków Klodwigiem, który był jego ojcem chrzestnym.
Wychował się u biskupa Reims, św. Remigiusza, potem został pustelnikiem w puszczy koło
Limoges. Pewnego dnia odwiedził go Klodwig i prosił o modlitwę, gdyż jego żona miała bardzo
bolesny, ciężki i niebezpieczny poród. Dzięki tej modlitwie królowa szczęśliwie urodziła dziecko,
za co król podarował Leonardowi cały las. Św. Leonard wybudował kościółek pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny, a w nim ołtarz ku czci św. Remigiusza. Gdy odczuwał brak wody,
wytrysnęła ona cudownie w postaci źródła, z którego korzystali też pątnicy przybywający nawet z
Anglii i Niemiec. Był orędownikiem uwięzionych i wstawiał się za nimi przed królem i przed
88
możnymi, dlatego zwykle przedstawia się go z łańcuchem i kajdanami. Tak też jest przedstawiony
w kościele ryckim przy bocznym ołtarzu św. Franciszka. Rzeźbiarz niepotrzebnie tylko dodał mu
mitrę biskupią i pastorał, gdyż biskupem nie był; miał taką propozycję, ale odrzucił ją. Z czasem
św. Leonard założył klasztor, gdyż wielu zgłaszało się pod jego kierownictwo duchowe. Potem
całą miejscowość nazwano Saint-Leonard-de-Noblat. Zmarł 6 listopada ok. 550 roku.
Grób jego stał się natychmiast miejscem pielgrzymek. W czasie wypraw krzyżowych kult
jego jako patrona jeńców wojennych wzrósł. Jest też patronem dobrego porodu, więźniów,
chorych i zagrożonych napadem lub kradzieżą. Na Wawelu poświęcono mu kryptę, w której Karol
Wojtyła odprawił swoją Mszę św. prymicyjną. [Tomasz Niemirowski, wg: Zaleski W., Święci na
każdy dzień. Łódź 1984, s. 687-688; Wikipedia]
Leszek Kazimierz, ur. 25.10.1933 w Brzezinach, zm. 09.10.2000 w Rykach, s. Stanisława
i Jadwigi z d. Sieraj (zastrzelonej przez żołnierzy rosyjskich podczas napadu w 1944 na sklep
będący własnością rodziny). Ukończył Szkołę Ogólnokształcącą w Dęblinie, uzyskał tytuł
czeladnika krawiectwa. Prowadził własny zakład krawiecki (1955-57) w Rykach, następnie prac.
w GS w Rykach (195774) na różnych etatach, m.in. – sprzedawca, referent; p.o. kierownika
transportu GS na Julinie, od 1974 na rencie. Członek Związku Inwalidów Wojennych (od 1956),
wypadkowi uległ w 1944 w wyniku wybuchu bomby lotniczej. W Rykach zamieszkiwał od 1954
przy ul. Łukowskiej, w domu zakupionym w 1946 przez jego ojca (Stanisława Leszka, mieszkańca
Ryk) od Matysa Nusyna - Izraelczyka. Budynek w latach 50-tych XX w miał przymusowych
lokatorów, m.in. przez 3 miesiące mieścił się w nim Komisariat Milicji. W późniejszych latach
odzyskany w całości przez rodzinę. Do ciekawostek należy częściowo zachowany budynek stojący
obok, z zsuwanym dachem (na kółkach) przeznaczany prawdopodobnie na miejsce modlitw
żydowskich i oddzielony od reszty działek wysokim murem. Mur zasłaniał widok na istniejący
jeszcze wówczas kościół św. Jakuba usytuowany kilkaset metrów dalej oraz oddzielał tereny
wchodzące w skład tzw. Ryk Poduchownych. Podczas II wojny światowej obydwa budynki
znajdowały się na terenie getta żydowskiego. Żona: Stanisława z d. Gugała (ur. 31.10.1931), ślub
19.04.1954. Córki: Teresa (nauczycielka), Małgorzata (tech. ekonomista), Anna (nauczycielka).
[Anna Żaczek]
Lewiński Zygmunt kpt. pilot II klasy, ur.18.03.1928, zginął na samolocie Mig-15 (II
kabina) w locie wg systemu USL (Urządzenie
Ślepego Lądowania), 21.02.1957, o godz.19.59. Pochowany na cmentarzu w Rykach. Ukończył
Oficerską Szkołę Lotniczą Nr. 4 w Dęblinie w 1951. Był instruktorem 62 pułku lotnictwa
szturmowego w Krzesinach pod Poznaniem. [Andrzej Cieśla]
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej  Curie (Słowackiego 12), zał. w
1944 przez ks. Wł. Frelka. Dyrektorami byli: ks. Władysław Frelek (1944-46), Celina
Romoszyńska (1946-48), Eugeniusz Bernaciak (1948-52), Józef Łoski (1952-56), Władysław
Radliński (1956-60), Jan Szałański (1960-62), Władysław Mikusek (1962-68), Piotr Grabarz
(1968-76), Marian Kuty (1976-80), Marian Sergiel (1980-85), Zbigniew Rafeld (1985-90),
Zygmunt Grzechnik (1990-2001), Bogdan Wiśniewski od 2001. W szkole odbywają się zajęcia
pozalekcyjne: kulturalne, sportowe oraz edukacyjne, w zależności od zapotrzebowania młodzieży
Istnieje Koło Informatyczne, Szkolne Koło Sportowe, Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub
Filmowy. Początki szkoły sięgają czasu okupacji hitlerowskiej, gdy grupa nauczycieli rozpoczęła
tajne nauczanie w klasach starszych w zakresie historii i geografii. Powstało również 5 kompletów
skupiających I i II klasy gimnazjum liczące około 30 uczniów. W lipcu 1944, kiedy teren
Lubelszczyzny, Podlasia i południowego Mazowsza został wyzwolony, wikariusz parafii w
Rykach, ks. Władysław Frelek w oparciu o dwie sale w Domu Strażaka i jedna wynajętą u p.
Sulentów założył Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum. W rok później było to już Gimnazjum
89
Samorządowe. W l. 1946-63 siedzibą był pałac pochodzący z I poł. XIX w. należący m.in. do
Poniatowskich, Kickich, Jezierskich i Marchwickich. Od 1950 szkoła zaczęła funkcjonować jako
Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego. W 1962 została przeniesiona do
budynku SP przy Słowackiego 2. W 1974 siedzibą szkoły stał się budynek przy Słowackiego 12.
W 1987 nadano szkole imię Marii Skłodowskiej  Curie oraz wręczono sztandar.
Szkoła zajęła 26 miejsce w III rankingu „Kuriera Lubelskiego” o „Złotą tarczę” wśród
szkół województwa lubelskiego w 2004, ponadto 28 miejsce w województwie lubelskim w
Rankingu „Newsweeka” w 2004; 176 miejsce w Polsce (15 w województwie) w rankingu szkół
średnich prowadzonym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” w 2002. Grono pedagogiczne
liczy 25 osób, pracownicy ekonomiczno - administracyjni to 3 osoby, a pracownicy obsługi  5
osób. [Bogdan Wiśniewski, zob. też wspomnienia J. Królik, MR 3/1999 i J. Lesisz, MR 4/1999]
Lichowski Zygmunt, ks., prob. par. Ryki w l. 1654-64. [Krystian Pielacha, wg: Liber
Baptizatorum 1652-1686, APR; Lustracja województwa sandomierskiego 1660-1664, AGAD,
sygn. 34, k. 678]
Liga Katolicka zał. 27.02.1927 na zebraniu parafialnym przez prob. ryckiego ks.
Stanisława →Joszta. Zarząd stanowili: Stanisław Miłosz – prezes, Stanisław Czerski – sekretarz,
Marianna Rusa – skarbnik. W chwili powstania do LKat należało 365 parafian. Do grona
członków nowej organizacji religijnej weszli wszyscy członkowie bractw istniejących w par. Ryki:
III Zakonu Św. Franciszka, Najświętszego Sakramentu, Nauki Chrześcijańskiej oraz członkowie
Żywych Kółek Różańcowych. Cel i zadania Ligi Katolickiej wyjaśnił ks. Joszt w słowach: „Nie
może bowiem tylko jeden kapłan walczyć z niewiarą, z rozpustą i ze złą pracą. Trzeba, aby ludzie
religijni pośpieszyli z pomocą kapłanom, którzy są odtwórcami Osoby Chrystusowej, gotowej do
największych ofiar”. Według tych słów, członkowie stowarzyszenia mieli pomagać kapłanom w
pracy nad rozwojem życia religijnego wśród parafian. Jedną z form działania było
prenumerowanie przez LKat różnych czasopism katolickich, mających pogłębić życie religijne tj.:
„Rycerz Niepokalanej”, „Posłaniec Serca Jezusowego”, „Głos Katolicki”, „Młodzież Maryjna”
oraz „Przewodnik Maryjny”. Członkowie troszczyli się również o przebieg wielu uroczystości
religijnych, biorąc na siebie odpowiedzialność za ich organizację. 24.07.1930 wybrano nowy
zarząd. Prezesem mianowano Stanisława Czerskiego, zastępcą Stanisława Miłosza, skarbnikiem
Zofię Jończyk, a sekretarzem tymczasowo został ks. Joszt, z powodu braku osoby piśmiennej.
Spotkania odbywały się dla poszczególnych bractw w porządku: w I niedzielę: Bractwo
Najświętszego Sakramentu i Nauki Chrześcijańskiej, w II niedzielę Kółka Żywego Różańca, a III
niedzielę: →Trzeci Zakon Św. Franciszka. 19.02.1928 przy LKat powstało →Dzieło
Rozkrzewiania Wiary. Działalność LKat trwała do II poł. l. 30 XX w. [Krystian Pielacha, wg:
Korespondencja Proboszcza parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach do Prześwietnej Kurii
Biskupiej w Siedlcach z dnia 28 lutego 1927 r., AKDS, Liga Katolicka, sygn. Lit. L, Dz. III, Nr
porz. 4, Tom I, nr 154; Protokół zebrania Ligi Katolickiej z 6 stycznia 1930 r., Protokół zebrania
Ligi Katolickiej z 24 lipca 1930 r., w: Księga protokołów Ligi Katolickiej, APR, sygn. 22, k. 2;
Protokół zebrania Ligi Katolickiej z 2 lutego 1931 r., w: Księga protokołów Ligi Katolickiej, APR,
sygn. 22, k. 4; Wizytacja 13]
Lipska Halina, ur. 01.03.1944 w Annoninie, c. Antoniego i Heleny Kopeć. SP ukończyła
w Tuchowiczu, LO w Stoczku w 1962, Studium Nauczycielskie na kierunku filologia rosyjska w
Siedlcach w 1964. Do Ryk przyszła z nakazu pracy i została zatrudniona początkowo w TB, a
następnie w TM i ZSZ w Rykach. Prac. jako bibliotekarka, którą to specjalność uzupełniła na
Studium Przedmiotowo-Metodycznym w Lublinie. Mąż: Zbigniew, ślub: 13.07.1968. Dzieci:
Małgorzata - 1969, Jarosław - 1971. [Zbigniew Lipski]
90
Lipski Jarosław Paweł, ur. 31.01.1971 w Rykach, s. Zbigniewa i Haliny z d. Kopeć.
Ukończył w Rykach SP i LO w 1989. Studia na KUL w l. 1991-95 na Wydziale Humanistycznym
kier. historia. Prac. od 01.09.1996 jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSZ im.
Wł. Korżyka w Rykach. Społecznie pracuje od 2005 w radzie parafialnej, a od 2007 jako
przewodniczący zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Zaint.: sport, muzyka, dobra książka,
komputery. Żona: Elżbieta z d. Drozd, ślub 01.07.1995. Dzieci: Maciej, Anna, Maria. [Zbigniew
Lipski]
Lipski Zbigniew, ur. 30.07.1937 w Dęblinie, s. Wacława i Sabiny z d. Kędzior. Ukończył
PW  Wydział Komunikacji, Studium Pedagogiczne w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie
organizacji i zarządzania oświatą. Zawód: magister inżynier komunikacji, nauczyciel i zastępca
dyrektora w TM i ZSZ w Dęblinie (195964); dyrektor ZSZ im. Wł. Korżyka w Rykach (196591). Współinicjator budowy pomników S. Poniatowskiego, Konstytucji 3 Maja, Władysława
Korżyka. Radny miejski (197289). Redaktor naczelny MR (19952003), a od maja 2003 do
lipca 2006 „Małego Mazowsza”. Autor licznych publikacji o Rykach (Bibliografia.
Wydawnictwa zwarte). Przewodniczący ZP TKKŚ i KM FJN, członek: PZPR (196289), PRON,
ZNP. Współzałożyciel i członek (także prezes) TPR. Zaint.: literatura pamiętnikarska, historia
Polski i własnego regionu. Otrzymał odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, wyróżnienie
w konkursie „Jak powstaje i jak działa w mojej szkole mikrosystem wychowawczy”, nagrodę
specjalną Ministra Oświaty i Wychowania „Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i
wychowawczej” (1986), ZKZ, KKOOP, Medal KEN, Nagrodę im. Zygmunta Klukowskiego,
Złotą Odznakę ZNP, tytuł „Zasłużony Działacz Kultury”. Pierwsza żona  Laurencja (zm. 1967);
druga: Halina z d. Kopeć. Dzieci: Beata - 1961, Małgorzata - 1969; Jarosław - 1971. [Zbigniew
Lipski]
Lisicka Jadwiga, ur. 29.09.1915 w Płocku, zm. 10.12.1986 w Tarnowie, c. Gracjana
i Bogusławy z d. Szemplińska. Zam. ul. Ogrodowa 7. Ukończyła Średnią Szkołę Handlową w
Płocku. Zawód: sprzedawca. Przed 1938 była pracownikiem magistratu w Kutnie, potem
prowadziła gospodarstwo swojemu bratu Antoniemu w leśniczówce Bogdanka w Lasach
Lekowskich. W czasie wojny wraz z siostrą Zofią prowadziła tajne nauczanie. Po wojnie prac.
jako nauczycielka we wsiach Niedzbórz, Sułkowo Borowe oraz Żmijewo, wszystkie koło
Ciechanowa. Od 1948 pracowała w GS „SCh” w Rykach – w sklepach m. in. spożywczym,
chemicznym, a potem żelaznym. Była niezamężna. Przez wiele lat pełniła funkcję
przewodniczącej Rady Zakładowej w GS „SCh”. Otrzymała liczne odznaczenia zawodowe aż do
Zasłużonego Pracownika Handlu. Zaint.: ogrodnictwo, szczególnie kwiaty. [Paweł Grabski]
Lisicka Zofia Teresa, ur. 08.06.1906 w Murkowie, zm. 06.03.1975 w Rykach, c. Gracjana
i Bogusławy z d. Szemplińska. Zam. ul. Ogrodowa 7. Przed wojną nauczycielka SPow w
Kobylnikach, potem w Łubkach; obydwie wsie w powiecie płockim. W czasie wojny przebywała
krótko w leśniczówce Bogdanka, u brata Antoniego, a po jego zamordowaniu pracowała jako
gospodyni księdza proboszcza w Niedzborzu k/Ciechanowa. Przez cały czas z siostrą Jadwigą
prowadziły tajne nauczanie. Po wojnie kierowniczka SP w Sułkowie Borowym k/Ciechanowa,
później w Żmijewie k/Ciechanowa. W 1948 podczas pobytu w Warszawie została wepchnięta pod
tramwaj i utraciła jedną nogę, a drugą miała poważnie okaleczoną. Po wyleczeniu została
nauczycielką SP w Rykach, gdzie prac. aż do emerytury. Była niezamężna. Bardzo ceniona jako
nauczycielka, nawet na emeryturze udzielała jeszcze długo korepetycji potrzebującym dzieciom. Z
powodu kalectwa niezbyt mobilna, pozbawiona własnej rodziny, potrafiła uczynić swój i siostry
dom miejscem spotkań rodziny w bardzo szerokim zakresie. Podtrzymywała i odtwarzała kontakty
rodzinne między nawet dalekimi jej odłamami, tworząc niezapomniany klimat wakacyjnego
wypoczynku wielu dzieciom z dwóch rodzinnych pokoleń. [Paweł Grabski]
91
Litwińska Bronisława (1884-1975), pierwsza położna Ryk od 1920. Absolwentka
Instytutu Położniczego przy ul. Żelaznej w Warszawie z r. 1906. W czasie I wojny światowej
działaczka Koła Polskiegon w Jekaterynburgu, obecnie Dniepropietrowsk. Przez ponad 50 lat
pomogła w przyjściu na świat kilku tysiącom mieszkańców Ryk i okolic. [Ewa Bełdyga –
Jagiełło]
LOTORY  zespół muzyczno-rozrywkowy, założony przez Danutę Samborowską i
kierowany przez nią w l. 1966-69. Obsługiwał uroczystości w Rykach, Dęblinie i okolicy.
Konferansjerkę prowadziła Danuta Samborowska i Zbigniew Bochyński. Soliści zespołu:
Eugeniusz Miłosz, Barbara Łazuga, Renata Bliźniak, Grażyna Stec, Longina Kowalczyk, Anna
Błachnio. Zespół muzyczny: Andrzej Rodak, Jan Olszewski, Andrzej Szlendak, Mieczysław
Kałaska, Wiesław Pardo, Jarosław Kalata, Szczepaniak i Cudzewicz. Zespół organizował występy
i zabawy taneczne w Rykach, w Dęblinie: w sali kina, na lotnisku i w twierdzy. Organizował także
takie imprezy jak: andrzejki, ostatki. Zespół cieszył się dużą popularnością i uznaniem. W
późniejszym okresie obsługiwał zabawy i inne uroczystości np. wesela. Zmieniał także swój skład
osobowy. [Renata Kmieciak]
Ludowe Zespoły Sportowe. W 1959 Kazimierz Kurek, ówczesny przewodniczący Rady
Powiatowej LZS  Ryki (obecnie zam. Stara Dąbia), założył sekcję kolarską. Wyróżniającymi się
zawodnikami byli: Andrzej Chmielewski, Jerzy Jaroń, Marian Grudniak, Marian Jaśkiewicz,
Jerzy Kwas, Kurdziałek, Bogdan Mazurek.
W 1967 z inicjatywy Mariana Grudniaka powstała w Rykach sekcja podnoszenia ciężarów,
uprawiano trójbój olimpijski: wyciskanie, rwanie i podrzut sztangi. Treningi odbywały się w
baraku na Jarmołówce, prowadził je bezpłatnie M. Grudniak. Sekcja zajmowała 2 lub 3 miejsca na
zawodach m. in. w Ciechanowie, Garwolinie, Sobolewie, Dęblinie Lotnisko i w Rykach. Najlepsze
wyniki uzyskiwali: Jerzy Baran, Tadeusz Beczek, Jerzy Dobraczyński, Marian Grudniak, Janusz
Jaworski, Ryszard Kalbarczyk, Pasiak, Stanisław Stolarczyk, Jerzy Wojtaś, Tadeusz Wojtaś,
Włodzimierz Wojtaś, Ryszard Wróbel. Najlepszy wynik w trójboju osiągnął Włodzimierz Wojtaś,
który w następnych latach startował w mistrzostwach Mazowsza. Sekcja istniała do końca 1968.
[Marian Grudniak]
Łabędzka Regina z d. Kalbarczyk, ur. 13.02.1927 w Rykach  Julin, c. Jana i Anny z d.
Ochota. Zam. ul. Kochanowskiego 1/10. Ukończyła LO wieczorowe w Dęblinie oraz kurs
przygotowawczy dla nauczycieli w Rykach. Krawcowa. Prac. w Lubawie w zakładzie krawieckim
pani Szewczyk (zdobyła tytuł mistrzowski) oraz w Rykach (przetwórstwo owoców i warzyw w
starej gorzelni), a także jako kierowniczka stołówki w Stawach, prowadziła kiosk „Ruchu” w
Stawach i w Rykach, prac. w sklepie PZGS przy stacji Ryki i w sklepie GS w Julinie, następnie w
Hortexie jako brygadzistka oraz na własnej działce. Była przewodniczącą Osiedla Julin.
Załatwiała sprawy związane z budową i oświetleniem ulic, a także z doprowadzeniem do osiedla
wody, gazu i linii telefonicznej. Zaint.: praca, modlitwa, kultura, abstynencja, patriotyzm,
układanie wierszy. Wdowa, ślub kościelny 11.09.1949; cywilny 06.10.1950. Dzieci: Mirosław
Czesław  19.02.1951; Ewa Regina  02.08.1955. [Regina Łabędzka]
Łagowski Jerzy Mieczysław, ur. 13.09.1948 w Rykach, zginął 16.07.1986 w katastrofie
lotniczej, s. Zdzisława i Stanisławy z d. Ostałowska. Ukończył: TM w Rykach, WOSL w Dęblinie
w 1978. Porucznik – pilot inżynier, instruktor lotniczy – nawigator eskadry. Pilot I klasy. Prac. w
103 Pułku Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Żona: Elżbieta z d. Owczarek. Córka
Dorota  1972. Zaint: historia, lotnictwo. [Roman Łagowski]
92
Łagowski Roman, ur. 03.01.1947 w Rykach. Zam. ul. Kocka 1, 08-530 Dęblin. Ukończył
LO i TM w Rykach, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.
Specjalista konstruktor. Prac. w WZInż. w Dęblinie. Instruktor modelarstwa lotniczego.
Współautor 2 patentów w dziedzinie wojskowości, odznaczony Złotą Odznaką Koła Młodzieży
Wojskowej, medalem „Zasłużony dla Obronności Kraju”, zdobywca nagrody „DEFENDER” na
Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach dla WZInż Dęblin.
Zainteresowania: sporty wodne, lotnicze, modelarstwo, projektowanie łodzi motorowych i ich
napędów. Żona: Leokadia z d. Połowska, ślub 31.07.1971. Dzieci: Igor  20.05.1973, Marta 
11.07.1976. [Leokadia Łagowska]
Łaźnia miejska (Warszawska 3), zbudowana w 1916 dla żołnierzy niemieckich przez
Niemców i Zarząd Gminy Ryki. Był to budynek parterowy, zbudowany z muru pruskiego, o
wymiarach: 16 m. dł., 12 m. szer, wys. 4 m. Dach dwuspadowy, kryty papą. Ściany tynkowane
obustronnie. Łaźnia posiadała pomieszczenia: „a) natrysk, b) rozbieralnia, c) 2 poczekalnie, d) 2
wanny, e) komora dezynfekcyjna, f) pokój dla woźnego”. Budynek był skanalizowany i
zelektryzowany. Wejście do łaźni było w szczycie od strony północnej, od południa mieszkał p.
Warowny, pracownik łaźni. W okresie międzywojennym korzystali z niej mieszkańcy Ryk, a
czasie okupacji  żołnierze niemieccy. Po wojnie była nieczynna. W 1945 planowano wykonać
remont łaźni. Zachował się wstępny kosztorys i plan mających być wykonanych prac. W 1955
(1956?), po tragicznym wypadku (wybuch niewypału) została rozebrana. [Barbara Kwiatkowska,
wg: E. Doliński, MR /2002; Krystian Pielacha, wg: Łaźnia publiczna w Rykach, Archiwum m. st.
Warszawy, Oddział w Otwocku, Akta gminy Ryki powiat Garwolin, sygn. 403, k. 3.]
Łupiński Czesław, ks. z diecezji łomżyńskiej. Od 01.10.1942 do 15.11.1944 przebywał w
par. Ryki, pełniąc posługę kapłańską. Przetrzymywany przez Niemców w więzieniu od maja do
19.11.1943. [Krystian Pielacha, wg: Protokół o sytuacji w parafii Ryki pod okupacją niemiecką
sporządzony przez ks. Rafała Łysanowicza w dniu 26.X.1945 r., APR]
Łysanowicz Rafał Konstanty, ks., ur. 03.10.1891 w Kocku, zm. 27.08.1963, s. Filipa i
Rozalii z d. Guzowska. Nauki początkowe pobierał w Kocku. Od 1900 zapisany w poczet uczniów
gimnazjum rządowego w Lublinie, w którym się kształcił do strajków szkolnych w 1905. Strajki
zastały go w IV klasie, więc z tego powodu nie otrzymał świadectwa ukończenia. Po strajku
spędził cały rok w domu, czekając na otwarcie szkół polskich. Następnie wstąpił do otwartej
szkoły w Lublinie im. Staszica do klasy IV. Gdy uczęszczał do VI klasy, podczas gry w piłkę
zranił sobie nogę, przez co nie mógł chodzić do szkoły. Po wyzdrowieniu, nie zdał egzaminów
końcowych w gimnazjum rządowym w Lublinie, ponieważ profesorowie pamiętając go z czasów
strajków, w ten sposób go ukarali. Egzamin zdał dopiero w Zamościu. Do seminarium
duchownego wstąpił w 1908, które ukończył w 1913, otrzymując święcenia kapłańskie 08.03.1914
z rąk bpa Jaczewskiego. 05.01.1915 otrzymał stanowisko wikarego w Sadownem. Od listopada
1915 do marca 1916 pełnił obowiązki prob. par. Prostyń. W 1925 otrzymał nominację na prob.
par. Sobieszyn, a następnie pełnił obowiązki proboszcza w Rykach w l. 1932-47. Potem objął
urząd administratora par. Suchożebry i dziekana dek. suchożebrskiego. [Krystian Pielacha, wg:
Akta osobiste księdza Rafała Konstantego Łysanowicza, AKDS, sygn. Lit. Ł, Dział I, Nr poz. 13,
Tom I]
Maciaszek Eugeniusz, ur. 20.05. 1941 w Strykowie, pow. Grójec, s. Władysława i
Stanisławy z Ranków. W 1959 ukończył LO w Mogielnicy, później SN w Płocku i studia
pedagogiczne w Kielcach (1975), uzyskując wyższe kwalifikacje jako nauczyciel. Pracę rozpoczął
w 1962 w SP w Płocku jako nauczyciel wychowania fizycznego. Tam pracował do 1967. W 1968
był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Wychowania Fizycznego w Grójcu. Od 1969 w Rykach
93
jako przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystycznej w Rykach. Po
likwidacji powiatów w ZSO w Sobieszynie (1974-99). Na emeryturę odszedł w 1999 . Członek
ZNP. W l. 1974-99 pełnił funkcję prezesa Oddziału w Sobieszynie, w l. 1982-90 członek Zarządu
Okręgu w Lublinie, w l. 1990-98 członek prezydium Zarządu Okręgu, a w l. 1989-90 koordynator
pracy związkowej przy Zarządzie Okręgu w Lublinie w Rejonie Ryki. Wieloletni współredaktor
MR i MM, gdzie prowadził rubrykę “Szaradziarskie Łamanie Głowy”. Autor wierszy
satyrycznych i tekstów piosenek śpiewanych przez Chór “Relax”. Odznaczony: ZKZ, Złotą
Odznaką ZNP, Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Odznaką Tysiąclecia Państwa
Polskiego, honorową odznaką „Za zasługi dla Lubelszczyzny", Złotą Odznaką LOK, Zasłużony
Działacz SZS. [Zbigniew Lipski]
Majek Edward, ur. 02.04.1951 w Majdanie (gm. Trojanów), s. Henryka i Eugenii. Zam.
ul. Kochanowskiego 19/6. Ukończył technikum geodezyjne. Prac.: Państwowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno  Kartograficzne w Warszawie (1970-75); Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno 
Kartograficzne Placówka Terenowa Ryki (1975-90), Energopol Warszawa (1990-2000):
geodezyjna obsługa inwestycji: Rosja-Moskwa, Tuła; Białoruś-Brześć, Nowopołock; UkrainaKijów, Mirgorod. Od 2002 prowadzi działalność gospodarczą: Usługi geodezyjno-kartograficzne.
Członek NOT - Stowarzyszenia Geodetów Polskich i od 2005 Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rykach. Od 2003 przewodniczący Zarządu Osiedla Słowackiego 
Wielorodzinne w Rykach. Kierownik zespołu geodezyjnego, z-ca kierownika pracowni
geodezyjnej w Rykach (1977-90). Zaint. fotografia i turystyka. Żona: Irena z d. Gugała, ślub
19.08.1978. Dzieci: Urszula  1981, Łukasz  1983 i Jarosław  1989. [Edward Majek]
Majek Irena z d. Gugała, ur. 01.01.1956 w Kozicach, c. Czesława i Stanisławy. Zam. ul.
Kochanowskiego 19/6. Ukończyła Technikum Przemysłu Papierniczego w Jeziornie. Technik
chemik, samodzielny referent do spraw finansowych; kasjer ZPOW "Hortex" Ryki. Pracowała w:
ZPP Jeziorna (1976-79), ZPOW Hortex Ryki w dziale finansowym (1979-2002). Zaint. turystyka
oraz grzybobranie. Mąż: Edward, ślub 19.08.1978. [Irena Majek]
Majek Łukasz, ur. 04.11.1983 w Rykach, s. Edwarda i Ireny. Zam. ul.
Kochanowskiego 19/6. Ukończył LO w Rykach, Politechnikę Częstochowską  wychowanie
fizyczne, AWF w Katowicach - fizykoterapia. Zdobył wiele dyplomów w sportach szkolnych:
tenisie, pływaniu, piłce nożnej; zawodnik klubu "Ruch" Ryki (200104). Zaint.: sport i turystyka.
[Edward Majek]
Majewska - Musińska Halina, ur. 07.11.1955 w Kraniku. Dzieciństwo spędziła w
rodzinnym Słodkowie. Ukończyła geografię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
Nauczycielka geografii w SP nr 1 w Rykach od 1985. Zadebiutowała w 1986 wierszem „Prośba do
Nauczycielki” w „Gromadzie – Rolniku Polskim” a rok później zdobyła I nagrodę tej gazety w
konkursie pod hasłem „Mój dom”. W 1994 na XIII Ogólnopolskim Konkursie Poezji – Szukamy
talentów wsi – zdobyła dyplom i wyróżnienie za wiersze „Buty” i „Lampa”. Jej wiersze były
prezentowane m.in. w Almanachu Literackim Nauczycieli z Lublina „Prezentacje”, w Zeszycie
Poetyckim „Lotnikom nie tylko dziewczęta” i kwartalniku „Regionalista” wydawanym przez
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kraśnickiej. Od numeru 4 z 1995 czasopismo lokalne
„Miesięcznik Rycki” a od maja 2003 Małe Mazowsze” systematycznie zamieszczały jej wiersze.
W 1997 ukazał się jej I tomik pt. “Dlaczego wierszem”. [Zbigniew Lipski]
Makulec Ryszard, ur. 1931 w Jagodnem, zm. 08.11.2005 w Rykach, s. Piotra i Józefy.
Ukończył LO w Garwolinie, studia w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie.
Nauczyciel historii w LO w Rykach w l. 1953-90 z 3-letnim oddelegowaniem do pełnienia funkcji
94
podinspektora w Wydziale Oświaty PRN. Współzałożyciel i wiceprezes TPR (1978-86).
Wieloletni radny MRN i przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury.
Zainteresowany historią miasta, zebrał na ten temat wiele interesujących informacji, które
wykorzystywał w wygłaszanych na forum miejskim referatach okolicznościowych oraz
publikował na łamach „MR”. Odznaczony m.in. KKOOP; ZKZ; odznakami: „1000 – lecia
Państwa Polskiego”; „Opiekun miejsc Pamięci Narodowej”; Honorową Odznaką „Za zasługi dla
Lubelszczyzny”. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 1/1995, s. 6]
Manys Zbigniew „Kola”, ur. 07.02.1926 w Poznaniu, zm. 17.06.1945, pochowany w
Rykach. Żołnierz AK, podporucznik oddziału Orlika. [Tomasz Niemirowski, wg: T. Budziak,
Cmentarze to miejsca święte, s. 42]
Marchwicka Marta Franciszka Józefa Agnieszka, z d. Łabęcka, ur. w 1882 w majątku
Okęcie pod Warszawą, zm. 09.07.1915. Kupiła w 1906 od Jezierskich majątek Ryki. Ofiarowała 7
morgów gruntu pod budowę kościoła i plebanii. Wszechstronnie utalentowana, m.in. obrazy:
"Martwa natura" i "Pejzaż". Współwłaścicielka zespołu pałacowo-parkowego. Mąż: Zdzisław.
[Tomasz Niemirowski, wg: MGCK, MR 12/2001, s. 18; Maria Trzaskowska MR 1/2002, s. 34]
Marchwicki Zdzisław (dziadek), (18411912). Powstaniec z 1863. Organizator i dyrektor
Powszechnej Wystawy Krajowej w Galicji w 1894, współtwórca Banku Ziemskiego,
wiceprezydent Lwowa za prezydentury Ignacego Mochnackiego. Ojciec Zdzisława
Marchwickiego. [Tomasz Niemirowski, wg: MGCK, MR 12/2001, s. 18]
Marchwicki Zdzisław (ojciec), ur. w 1875 w majątku Brzeźno Wielkie koło Goworowa
w pow. ostrołęckim, zm. w Rykach 09.03.1934, s. Zdzisława. Żona: Marta z d. Łabęcka.
Dzieci: Zdzisław Franciszek Salezy, Helena Maria Zdzisława  25.12.1908 (ukończ. gimnazjum
Plater  Zyberk, Ecole Politique w Paryżu i uczelnię ekonomiczną w Londynie), Marcin Antoni
Zdzisław  08.1912 (studiował nauki rolnicze w Cieszynie), Sabina Maria Irena Zdzisława po
mężu Komierowska  1915. Współwłaściciel zespołu pałacowo-parkowego w Rykach, który
obejmował 655,61 ha, z czego pow. stawów rybnych wynosiła 266,7 ha. [Bogumiła Porowska]
Marchwicki Zdzisław Franciszek Salezy (syn), ur. 27.08.1904. Ukończył SGGW. W
imieniu rodziny ofiarował 02.06.1935 2000 m2. na budowę remizy strażackiej w Rykach. Podczas
wojny służył w I Dywizji Pancernej gen. Maczka. [Tomasz Niemirowski, wg: MGCK, MR
12/2001, s. 18; Maria Trzaskowska MR 1/2002, s. 34]
Maszt Radiowo  Telewizyjnego Centrum Nadawczego TP S.A., przy ul. Janiszewskiej.
Budowany od 20.03 do 14.12.2000 przez Mostostal Zabrze. Wysokość: 190 m. Antena telewizyjna
sięga 213 m. nad poziom terenu; na wysokości 180 m. umieszczono system anten radiowych.
Swoim zasięgiem obejmuje obszar o promieniu 50  60 km., tzn. ok. 9498 km2. [Tomasz
Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 1/2001]
Maśkiewicz Andrzej, ur. 19.12.1962 w Rykach, s. Władysława i Cecylii z d. Desko. Zam.
ul. Jana Pawła II 31. Ukończył Policealne Studium Elektroniczne. Technik elektronik. Zawód:
teleradiomechanik, specjalność radio – telewizja. Prac. w WPHW Lublin. Zaint.: informatyka,
fotografia, elektronika. Kawaler. [Andrzej Maśkiewicz]
Maśkiewicz Cecylia z d. Desko, ur. 25.10.1938, zm. 06.08.2002, c. Jana Wawrzyńca i
Aleksandry z d. Kania. Zam. ul. Jana Pawła II. Nauczycielka jęz. polskiego, historyk,
95
bibliotekoznawca. Prac. w SP w Grabowcach Dolnych, Jakubówce, Dąbi Starej, Rykach. Mąż:
Władysław. [Andrzej Maśkiewicz]
Maśkiewicz Władysław, ur. 01.09.1935 w Jakubówce, s. Piotra i Marianny z d. Grabek.
Zam. ul. Jana Pawła II 31. Ukończył TM. Technik mechanik. Prac. w POM w Rykach. Radny
Rady Powiatu w l. 1970–80. Żona: Cecylia. Dzieci: Maria  06.07.1960, Andrzej  29.12.1962.
[Andrzej Maśkiewicz]
Matka Boska Kodeńska, malowidło na ścianie nowego domu parafialnego w Rykach,
wykonane w 1981 przez artystów z Warszawy, z racji 350 rocznicy sprowadzenia obrazu Matki
Boskiej do Kodnia. Posiada datę upamiętniająca to wydarzenie: 1631 – 1981. [Krystian Pielacha,
wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 66]
Matka Boska Śnieżna, obraz, umieszczony w ołtarzu bocznym →kościoła Najświętszego
Zbawiciela w Rykach, malowany farbą olejną na płótnie, w stylu wczesnobarokowym, pochodzi z
2 poł. XVII w. Zdobiony srebrem trybowanym i pozłacany, o wymiarach 160 × 110 cm. Na
ciemnobrązowym tle Madonna w ⅔ postaci z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Postacie
przysłonięte srebrnymi, trybowanymi sukniami z przełomu XVII/XVIII w. Na głowach srebrne
korony, z późniejszego okresu. Koronę Madonny podtrzymują dwa aniołki antytetycznie
ustawione, przedstawione w swobodnym ruchu unoszenia się w powietrzu. Aniołki w perizoniach
czerwonych, ze skrzydełkami ciemno-szarymi. Spod sukni widoczne twarze i dłonie. Karnacja
twarzy i dłoni cielista, z brązami w cieniach, z różowymi policzkami. Ślady złoceń. W dolnej
części obrazu nałożona na początku XX w. drewniana wstęga z namalowanym napisem: „Pod
Twoją obronę uciekamy się”. Sukienka Matki Boskiej w stylu barokowym z przełomu XVIII i
XIX w. Z blachy srebrnej, trybowanej, złocona o wymiarach 120 × 100 cm. Ułożona w fałdy
wertykalne, pokryte szczelnie wzorem kwiatów z gałązkami ulistnionymi z widocznymi śladami
złoceń. Odnowiony w 1930. Zasłaniany obrazem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. [Krystian
Pielacha, wg: Katalog zabytków, APR]
Mazowiecki Tadeusz, ur. 1927, polityk, publicysta. Twórca i redaktor naczelny
miesięcznika „Więź” w l. 195880. W 1980 przewodniczący komisji ekspertów
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, następnie doradca L. Wałęsy; w
1989 współtwórca porozumień Okrągłego Stołu, od 08.1989 do 12.1990 premier. Jest
spokrewniony z Jadwigą i Zofią Lisickimi. Jego dziadek ze strony matki Jadwigi  Mikołaj
Szempliński oraz dziadek Jadwigi i Zofii (również ze strony matki Bogusławy)  Jan Szempliński
byli braćmi. Przebywał w Rykach w domu Lisickich, zbudowanym pod koniec XIX w. (Ogrodowa
7), zwłaszcza po zwolnieniu z internowania w stanie wojennym. Był też na pogrzebie Jadwigi
Lisickiej. [Tomasz Niemirowski, na podst. inf. od p. Barbary Grochulskiej]
Mazur Izabella, autorka pierwszego w historii Ryk profesjonalnego opracowania pt.
„Studium Historyczno-Urbanistyczne Ryk, woj. lubelskie”, sporządzonego w Pracowni
Konserwacji Zabytków Oddział w Lublinie w 1983. Zdjęcia wykonał Wiktor Lubieniecki.
[Zbigniew Lipski]
Mazur Zdzisław (1938  2003). Pracownik PPRN, Spółdzielni „Ogrodnik” w Rykach,
WPHW w Puławach; od 1982 handlowiec i pracodawca prowadzący własny sklep oraz hurtownię;
działacz społeczny – przede wszystkim w Stronnictwie Demokratycznym. Jako reprezentant
powyższego stronnictwa zgłosił do TPR propozycję budowy w Rykach pomnika „Konstytucji
3 Maja”, przyczyniając się również dzięki zainwestowaniu swoich własnych pieniędzy do jego
odsłonięcia w 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 3, 2005]
96
Miejski Klub Sportowy „Ruch” Ryki Klub sportowy.
Miejski Klub Sportowy „TUR” Ryki (Warszawska 62), zał. w marcu 2003 z inicjatywy
Ryszarda Bieńczyka, Krzysztofa Kuchnio, Pawła Naduka i Pawła Pracownika. Od 2003
prezesem jest Ryszard Bieńczyk. W Klubie rozwija się sekcja wyciskania sztangi leżąc i trójboju
siłowego. Zawodnicy TUR  u wielokrotnie zdobywali medale na mistrzostwach Polski, Europy i
świata, także drużynowe mistrzostwo Polski. Paweł Pracownik zdobył tytuł mistrza świata w
wyciskaniu sztangi leżąc w 2001. W 2006 Agnieszka Marciniak zdobyła III miejsce w trójboju na
Mistrzostwach Europy, a Krzysztof Wrona wicemistrzostwo świata w wyciskaniu sztangi leżąc.
Drużyna kobiet w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc w Puławach zdobyła I
miejsce, a mężczyźni  IV. Najlepsi zawodnicy: Agnieszka Marciniak, Dorota Nowak, Katarzyna
Szlendak, Paweł Pracownik, Krzysztof Wrona. Trenerem jest Paweł Naduk. Klub liczy 45
członków. [Ryszard Bieńczyk]
Miejsko  Gminna Biblioteka Publiczna (Słowackiego 1), zał. w październiku 1947 jako
Gminna Biblioteka w Rykach. B. kierowali kolejno: Stanisława Chacińska (194757), Stanisław
Grudka (195772), Zofia Warowna (1972 – 2001). Początkowo wypożyczalnia mieściła się w
lokalu prywatnym przy ul. Poniatowskiego 35, natomiast biuro w baraku na Jarmołówce. W 1957,
z chwilą powstania powiatu, bibliotekę przekształcono w Powiatową i Miejską Bibliotekę
Publiczną, której podlegały 23 biblioteki z powiatu ryckiego. W 1977 powstaje odrębna placówka:
Oddział dla Dzieci, mieszczący się w pawilonie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Filie Biblioteczne
w Swatach i na terenie ZPOW „Hortex”. W marcu 1981 otrzymała siedzibę przy ul. Stary Rynek,
a w październiku 1996 nowy lokal przy ul. Słowackiego. Od 2005 nadzór merytoryczny nad
bibliotekami sprawuje Izabela Kępka. Obecnie funkcjonuje 8 placówek bibliotecznych: Oddział
dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Filie Biblioteczne w Bazanowie, Bobrownikach, Moszczance,
Owni, Rososzy i w Swatach oraz 2 Punkty biblioteczne: w Sierskowoli i w Krasnoglinach. B.
organizuje lekcje biblioteczne, wypożyczenia międzybiblioteczne, konkursy literackie, plastyczne i
rysunkowe, wystawy zawiązane z obchodami rocznic literackich i państwowych, kiermasze
książek oraz czerwcowe spotkania autorskie dla dzieci, będące nagrodą za najlepsze wyniki
czytelnicze. Prowadzi też punkt informacyjny o Unii Europejskiej. Obecnie trwa komputeryzacja
b., utworzona została elektroniczna baza książek, tworzona jest baza czytelników. Księgozbiór
obejmuje 20 921 książek, czytelników jest 2080, ilość wypożyczeń w 2004  35 516. [Izabela
Kępka]
Miejsko  Gminne Centrum Kultury (Warszawska 11), zał. 30.12.1997 przez Gminę
Ryki. Od początku dyrektorką jest Bogumiła Porowska, z-cą początkowo Jadwiga Szymańska, a
od 2005 Izabela Kępka; głównymi księgowymi: Teresa Warowna, a od 2004 Helena Kapusta.
MGCK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury na bazie
własnego, autorskiego programu. Posiada: salę widowiskowo - kinową z 214 miejscami
siedzącymi, garderobę, salę wystawową /128m2/, pracownię plastyczną, salę taneczną, salę
klubową dla ok. 50 osób, księgozbiór dla dorosłych, młodzieży, dzieci i repertuarowy, salę
tradycji, plac przed siedzibą z możliwością organizacji imprez plenerowych dla ok. 500 osób.
MGCK dąży do stworzenia bogatego życia kulturalnego, wspierania działalności młodzieżowej,
aktywnego życia organizacji i stowarzyszeń oraz stworzenia możliwości lokalowych dla życia
towarzyskiego i rozrywki. Praca MGCK opiera się na szerokiej współpracy z lokalnymi
animatorami kultury, organizacjami społecznymi, zakładami pracy, przedszkolami i szkołami,
instytucjami upowszechniającymi kulturę, muzeami, teatrami /Warszawa, Lublin/, agencjami
artystycznymi, zespołami amatorskiego ruchu artystycznego i innymi. MGCK prowadzi:
97
Bibliotekę Publiczną, punkty biblioteczne w Przedszkolu nr 2, w szpitalu, w Krasnoglinach i
Sierskowoli.
MGCK prowadzi kino „Renesans”, wydaje czasopismo „Miesięcznik Rycki”. Stanowi
także Ośrodek Kultury, w skład którego wchodzą zespoły i koła artystyczne: Zespoły Małych
Form Teatralnych: „Kociaki”, „Gaduły”, „Tygryski”; Chór Emerycki „Relaks”; Zespoły taneczne:
5 grup przy ZSO nr 1 oraz Zespół „Mali Przyjaciele II”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Melodia”,
Zespół Taneczny „Mali Przyjaciele”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Latino”, Zespół Taneczny
„Rytm”; zespoły układów przestrzenno - ruchowych; zespoły instrumentalno- wokalne. Kluby i
koła zainteresowań działające przy MGCK to: Klub Emerycki „Relaks”, Klub Brydżowy, Koła
plastyczne: dziecięce i młodzieżowe, Klub Miłośników Książki. Istnieje także możliwość nauki
gry na instrumentach muzycznych. MGCK oferuje też realizację imprez zleconych, wynajem sal i
pomieszczeń, organizację i prowadzenie wycieczek, usługi plastyczne, poradnictwo dla
Amatorskiego Ruchu Artystycznego w dziedzinach: teatr, recytacja, taniec, rytmika. Organizuje
obchody świąt państwowych i uroczystości lokalnych, festyny, koncerty artystów zawodowych
oraz amatorów, wystawy sztuki, turnieje, przeglądy i konkursy własne, w tym: recytatorskie,
plastyczne, ekologiczne, brydżowe, historyczne, teatralne; eliminacje powiatowe konkursów
wojewódzkich i ogólnopolskich, spektakle teatralne, wycieczki kulturalno - krajoznawcze.
Przy Ośrodku Kultury działają: TPR, Stowarzyszenie Kulturalne im. L. Wyczółkowskiego,
Klub abstynencki „Odnowa”, Klub abstynencki „Brydżowy”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Ziemi Powiatu Ryckiego. W MGCK pracuje 28 osób (24,5 etatu). [Bogumiła Porowska]
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, utworzony 23.06.1971 jako Powiatowy Dom
Kultury, kierowany przez Lidię Badyoczek, a następnie przez Jana Początka (1972-75). W 1975
przemianowany na Miejski Dom Kultury pod kier. Teodozji Ciastek (1975-77); w 1977 na Rycki
Ośrodek Kultury pod kier. Elizy Wójcik (1977-90), a od 1990 Bogumiły Porowskiej. W l. 1972-80
siedzibą Ośrodka Kultury był Dom Strażaka im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, od 1980
również budynek przy ul. Słowackiego (tzw. Ogródek Jordanowski). Od 1990 siedzibą Ośrodka
jest pałac (Warszawska 11). [Tomasz Niemirowski, wg: B. Porowska MR 12/1997]
Mikołaj bp św., obraz w →kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach, wykonany w
stylu późnobarokowym, pochodzi z XVIII w. Malowany olejem na płótnie, o wymiarach 210 ×
150 cm. Święty przedstawiony na tle oliwkowo-brązowym, w szatach pontyfikalnych i postawie
stojącej. W lewym ręku trzyma pastorał. Przy prawym boku stoi aniołek trzymający uniesioną
oburącz ku górze księgę, nad którą święty wyciąga prawą rękę w geście błogosławiącym. Ubrany
w komżę i sutannę barwy szaro-białej i kapę złoto-pomarańczową. Aniołek w chabrowym
perizonium, rozwianym z lewej strony. Rama obrazu wykonana w stylu rokoko pochodzi z 2 poł.
XVIII w. Wykonana z drewna rzeźbionego z imitacją złoceń, o wymiarach 250 × 180 cm. Posiada
kształt prostokątny, zamknięta od góry łukiem wklęsło-wypukłym. Na całej powierzchni
wypełniona motywem grzebieni kogucich. Naroża wzmocnione rokejlami. Oś poziomu
zaznaczona wzmocnieniami z motywem rokejlu i kwiatów, a oś pionowa zaznaczona rokejlami,
grzebieniami kogucimi i kwiatami. Rama z imitacją złoceń. [Krystian Pielacha, wg: Katalog
zabytków, APR]
Milicja Niepokalanej, organizacja katolicka zał. w 1948. W I niedzielę tego roku został
poświęcony jej sztandar, na którego wykonanie złożyły się przeważnie kobiety z Ryk, z Kółka
Różańcowego kobiet z zelatorką Stanisławą Miłosz. Sztandar kosztował 50000 zł., wykonała go
firma p. Kędzierskiej z Poznania. W dniu poświęcenia do Milicji zapisało się ok. 500 osób.
Otrzymali oni dyplomiki i medaliki z Niepokalanowa. Milicja Niepokalanej miała stanowić
ośrodek „kultury maryjnej” w ryckiej par. Nieznany czas zakończenia działalności. [Krystian
Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 9]
98
Milik Walenty, ur. 14.02 1903 w Krzemieniu n/Bugiem w gminie Jabłonna Lacka, dawny
powiat Sokołów Podlaski. W wieku 17 lat, jako harcerz sokołowskiego gimnazjum zgłosił się do
wojska. Brał udział w walkach pod Ostrołęką, Makowem, Przewodowem, Nasielskiem,
Ciechanowem, pod Grodnem i Oranami k/Wilna, później ukończył naukę w gimnazjum. W 1924
powołany do wojska, gdzie prac. w Komisji Poborowej, następnie w samorządzie gminnym, a od
30.03.1930 w Urzędzie Pocztowo  Telekomunikacyjnym w Łodzi. Od 16.07.1932 rozpoczął
pracę w UPT w Rykach na stanowisku asystenta, a od 1944 naczelnika urzędu. Prowadził kronikę
UPT w Rykach, zbierał informacje dotyczące poczty, Ryk, rodziny Poniatowskich i inne. Swoje
notatki wykorzystywał w licznych publikacjach. Podczas okupacji pomagał partyzantom, był
współuczestnikiem ukrywania Żydówki M. Mleczkowicz. Odznaczony m. in. Odznaką: 400 lat
Poczty Polskiej, Krzyżem za udział w wojnie 191821, medalem „Polska swojemu Obrońcy”,
Krzyżem AK. W 1968 przeszedł na emeryturę, zm. w Siedlcach 15.01.1995. Żona: Zofia z d.
Bareja, ślub 19.10.1929. Dzieci: Danuta, absolwentka AGH i Ryszard  teletechnik. [Tomasz
Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 3/1996]
Miłosz Edward, ur. 25.02.1919 w Rykach, zm. w 1956, s. Stanisława i Marii. Zam. na
Kolonii Ryckiej. Ukończył SPow. Zatrzymany przez NKWD 20.11.1944 jako podejrzany o
przynależność do AK. Wywieziony do łagru w Rosji, gdzie przebywał do 13.02.1946. [Tomasz
Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 5/1997]
Miłosz Jadwiga z d. Celej, ur. 17.11.1947 w Rykach, c. Stanisława i Marianny z d.
Ginalska. Zam. ul. Młynarska 20. Ukończyła SP w Rykach. Rolnik. Pracuje we własnym
gospodarstwie rolnym. Zaint.: czytanie książek, oglądanie filmów, turystyka rowerowa, spotkania
z ludźmi, słuchanie muzyki. Mąż: Władysław (01.03.1941-27.10.1998), ślub 31.08.1975. Dzieci:
Stanisław - 1976; Anna - 1981. [Jadwiga Miłosz]
Miłosz Jan, ur. 27.11.1934 w Szpakach, s. Józefa i Stefanii z d. Lewińska. Zam. ul.
Traugutta 4. Wykszt. średnie techniczne. Mechanik samochodowy, obecnie przedsiębiorca,
posiada własną firmę odzieżową. Należy do PSL. Otrzymał Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski,
inne odznaczenia państwowe i regionalne. Zaint.: wędkarstwo, myślistwo. Żona: Zofia z d.
Tomaszek, ślub 27.09.1953. Dzieci: Marta Irena - 1955; Agata Dorota - 1958; Krzysztof Dariusz 1964. [Jan Miłosz, zob. też Z. Lipski, MR 9/2001, s. 3]
Miłosz Marian, dowódca ryckiej bojówki Organizacji Bojowej, działającej w ramach PPS,
aktywnej podczas wydarzeń rewolucyjnych w 1905. [Tomasz Niemirowski, wg: T. Karst, MR
2/2000, s.7]
Miłosz Stanisław, ur. 10.07.1946 w Swatach. Ukończył TB, Wydział Ekonomiczny. Prac.
od 1967 w Wytwórni Pasz Treściwych „Bacutil”, od 1968 w PZWS na st. referenta i kierownika
dz. spożywczego, od 1974 wiceprezes ds. handlu w GS w Stężycy; w l. 197593 kierownik
Centrali Rybnej, zakład w Rykach; od 01.10.1993 do 11.07.1994 asystent posła Tadeusza
Polańskiego, nastęnie wybrany na burmistrza Ryk (19942003). Członek PSL. Żona: Krystyna
(emerytowana nauczycielka). Dzieci: Dariusz  1972, Sławomir  1973. [Tomasz Niemirowski,
wg: Z. Lipski, MR 12/1998]
Miłosz Stanisław, ur. 08.04.1976 w Rykach, s. Władysława i Jadwigi z d. Celej. Zam. ul.
Młynarska 20. Ukończył TM w Rykach, Policealne Studium Zawodowe. Technik technologii
żywności, specjalność: przetwórstwo owocowo-warzywne, technik mechanizacji rolnictwa,
mrożonkowy, robotnik magazynowy, robotnik budowlany, konstruktor urządzeń wodno -
99
kanalizacyjnych, operator sprzętu komputerowego. Prac. w Hortexie i w RZS w Rykach. Kawaler.
Lektor w kościele w Rykach. Zaint.: czytanie książek, słuchanie muzyki, oglądanie filmów,
spotkania z ludźmi, turystyka rowerowa, Internet. [Stanisław Miłosz]
Miłosz Zbigniew, ur. 07.01.1951 w Rykach, s. Edwarda i Heleny z d. Gośniak. Zam. ul.
Kochanowskiego 11/10. Ukończył THRiN, SGGW, studia podyplomowe w PAN. Inżynier,
specjalizuje się w europejskim prawie samorządowym. Prac. w RZSW w Rykach. Radny Rady
Miejskiej, Czł. Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego, Powiatowej Rady Zatrudnienia
przy RUP. Należy do NOT, PSL, OSP, BS. Zaint.: przyroda i kwiaty. Otrzymał BKZ oraz Złotą
Odznakę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Żona: Zuzanna z d.
Gałkowska, ślub 01.06.1974. Dzieci: Joanna i Donata. [Zbigniew Miłosz, zob. też Z. Lipski, MR
12/2002, s. 4]
Młyn „Borek”, przy ul. Młynarskiej 1. Wybudowany w 1913 przez Władysława
Skalskiego. Kolejni właściciele to Roman i Mieczysław, a następnie Jan Skalski. Jest to budynek
3piętrowy, murowany, o wymiarach 24x12 m, z przybudówką maszynowni. Wyposażony jest w
3 złożenia walców, cztery pytle i sortery do kaszek pszennych. Część gospodarczą stanowiło 1
złożenie walców, dwa śrutowniki, perlak i jagielnik. W 1929 zamontowano prądnicę prądu stałego
110 kV, w 1937 nowy motor na tzw. „gaz ssany” firmy Winthertur ze Szwajcarii i prądnicę 220 V
prądu stałego. W 1953 nastąpiła nacjonalizacja młyna, w 1962 modernizacja na zasilanie silnikiem
elektrycznym 75 kW. Od 1991 dzierżawa młyna przez Jana Skalskiego. W 1999 młyn zakończył
działalność. [Jan Skalski]
Moniszko Henryk, ur. 28.04.1939 w Trojanowie, s. Jana i Władysławy z d. Pacek.
Ukończył SP w Krośnie Odrzańskim i Zespół Szkół Łączności w Poznaniu w 1956 oraz
uzupełniające kursy resortowe. Od 01.09.1956 prac. w Powiatowym Zarządzie Łączności w
Lublinie. Przeniesiony 15.10.1956 do Nadzoru Telekomunikacyjnego w Rykach, gdzie prac. do
emerytury (1997), w l. 1976-82 jako kierownik. Otrzymał nagrodę III st. Ministra Łączności i
odznakę „Racjonalizator produkcji”; medal pamiątkowy: „35 lat w służbie łączności” oraz srebrną
i złotą odznakę „Zasłużony pracownik łączności.” Zaint.: foto- i radioamatorstwo, działalność
społeczna. Od 1969 przez 14 lat opiekował się technicznymi urządzeniami kościoła i wykonywał
zdjęcia do kroniki kościelnej. Za współpracę z dziekanem, ks. prałatem M. Piotrowskim i
przekonania polityczne represjonowany w stanie wojennym. [Henryk Moniszko]
Morawska Zofia z d. Skwarek, ur. 15.05.1911 w Osmolicach, gm. Ułęż, c. Ludwika i
Marianny z d. Bartuzi. Zam. ul. Warszawska 4. Ukończyła SPow w Rykach, Szkołę Handlową im.
Kirsta w Warszawie. Prac. w kancelarii notarialnej W. Karasińskiego, Spółdzielni RolniczoHandlowej „Rolnik” w Rykach, GS „SCh” w Rykach Należała do PPS od 1947 i do PZPR od
1948. Zaint.: uprawa kwiatów w ogródku. [Barbara Kwiatkowska]
Morawski Józef, ur. 15.11.1911 w Malużynie, gm. Młock, pow. Ciechanów, s. Stanisława
i Zofii z d. Łaniewska. Ukończył PSP w Malużynie, Ludową Szkołę Powszechną w Gołotczyźnie,
Państwową Szkołę Spółdzielczości Rolniczej w Nałęczowie. Rolnik, specjalność: spółdzielczość
rolnicza. Prac.: Okręgowa Spółdzielnia Spożywców w Rykach, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
„Rolnik” w Rykach. Skarbnik Komitetu Rejonowego RPPS w Rykach. Aresztowany 26.05.1944
przez Gestapo. Więziony na Zamku w Lublinie, zginął między 20 a 22.07.1944 w czasie likwidacji
więzienia przez Niemców. Żona: Zofia z d. Skwarek, ślub 16.08.1941. Bezdzietny. [Barbara
Kwiatkowska]
Morel Pesach, ur. 21.04.1922 w Rykach, s. Dawida i Miudli z d. Tajchman. W 1942
wywieziony przez Niemców do Buchenwaldu. W 1945 wrócił do Polski, później wyjechał do
10
Izraela. Żona: Miriam. Dzieci: Dawid (lekarz), Haya i Penina (pielęgniarki). [Tomasz
Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 10/1998]
Mościcki Ignacy, ur. 01.12.1867 w Mierzanowicach, w dawnym pow. ciechanowskim, zm.
02.10.1946 w Versoix pod Genewą, syn ziemianina, uczestnika powstania styczniowego.
Ukończył w Warszawie Szkołę Realną, a następnie studiował chemię na Politechnice w Rydze
1887-91. Podczas studiów podjął działalność w „Proletariacie”. Powrócił do Warszawy, skąd z
obawy przed aresztowaniem uciekł do Londynu. Tam w 1896 poznał Józefa ®Piłsudskiego. Od
1897 podjął pracę asystenta na szwajcarskim Uniwersytecie we Fryburgu. Później pracując w
przemyśle dokonał wielu odkryć w dziedzinie elektrochemii i elektrofizyki. W l. 1920 – 1926
pracował jako prof. na Politechnice Lwowskiej. Jako pierwszy zastosował metodę uzyskiwania
azotu z powietrza. 04.06.1926 został prezydentem Rzeczypospolitej. Po wybuchu II wojny
światowej, po napaści ZSRR na Polskę, 17.09.1939 przekroczył granice i został internowany przez
Rumunów w Krajowej. Następnie 30 września złożył urząd prezydenta. Tego samego roku
wyjechał do Szwajcarii. 03.06.1931, podczas swojej podróży z Warszawy do Lublina zatrzymał
się przy kościele w Rykach, gdzie został serdecznie powitany przez miejscowe duchowieństwo (z
ks. prob. Stanisławem ®Josztem na czele), wójta gminy Andrzeja Filipka, rabina Romera oraz
społeczność rycką i z okolicznych wiosek. Przybyła również orkiestra strażacka z Drążgowa, a
także Straże Ogniowe z okolic. W miasteczku domy były uroczyście przybrane sztandarami.
Prezydent po krótkim ok. 10 minutowym przemówieniu udał się w dalszą podróż do Lublina.
[Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 3; Encyklopedia PWN, Warszawa 1992]
Mystkowski Józef, ur. w 1865 w miejscowości Zaręby, zm. 22.11.1906, s. Piotra i
Konstancji z d. Skarżyńska. Był farmaceutą, prowadził prywatną aptekę w Rykach. Żonaty z
Walerią Honoratą Kozłowską. [Barbara Kwiatkowska]
Naduk Paweł, ur. w 1975, s. Waldemara i Janiny, ukończył TM w Rykach. Zdobył
wicemistrzostwo Polski w 1997 w wyciskaniu sztangi leżąc. Trener tej dyscypliny, jeden z
założycieli Miejskiego Klubu Sportowego „TUR” Ryki. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski,
MR 2/1997]
Nagiel Janina, ur. 05.01.1942 w Owni, c. Jana i Bronisławy z d. Pawlak. Zam. Stary
Bazanów 94. Ukończyła THRiN. Prac. w gospodarstwie rolnym. Przewodnicząca KGW, radna
powiatu ryckiego, przewodnicząca Komitetu Budowy Kościoła, przewodnicząca Rady Sołeckiej,
Radna SM, Radna SKR Ryki, członek Spółek Wodnych. Członek PSL. Otrzymała SKZ i
odznaczenie za pracę na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej. Zaint.: szycie maszynowe, roboty ręczne,
na drutach, szydełkowe, hafty. Mąż: Henryk, ślub 05.02.1961. Dzieci: Zbigniew - 1963; Marta,
Agnieszka - 1972. [Wiesława Kamola]
Naruszewicz Adam (173396), biskup, poeta, senator. Autor napisu na tablicy epifanijnej
ku czci Stanisława Poniatowskiego, znajdującej się w rozebranym kościele p.w. św. Jakuba
przed głównym ołtarzem w posadzce, a obecnie wmurowanej w ścianę przy prawym wejściu do
kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 8/1998; MM
10/2004]
Nazwy ulic w Rykach. Ul. Warszawska do 1945 (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul.
Janiszewskiej) była ulicą św. Leonarda; ul. Karola Wojtyły do 2005 była ulicą 22 Lipca; okolice
ul. Królewskiej dawniej zwane: Ryki Królewskie; ul. Poniatowskiego do lat 60 była ul.
Żelechowską, a przed wojną: ul. 11 Listopada; ul. Jana Pawła II do 2003 była ulicą XXXlecia
PRL; ul. Cicha i część Jeziornej, dawniej: Kapitulna; obecny Plac Wolności do początku lat 60
10
nazywał się Nowy Rynek. [Tomasz Niemirowski]
Niebieskie Owieczki. Schola dziecięca, działająca jako sekcja Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Rykach, zał. i prowadzona przez Tomasza Antolaka od 2003.
Początkowo występowała w czasie Mszy św. w kościele parafialnym oraz brała udział w
imprezach okolicznościowych, odbywających się na terenie miasta i powiatu, np. Dni Godności,
spotkaniach wigilijnych, przeglądach kolęd itp. Pierwszym osiągnięciem było uzyskanie
wyróżnienia na X Hosanna Festiwalu w Siedlcach w 2003. Przygotowania do tego Festiwalu
zaczęły się w Wilnie, gdzie „Owieczki” uczestniczyły w warsztatach muzycznych połączonych z
rekreacją i wypoczynkiem. Następnym osiągnięciem była I nagroda na XI Hosanna Festiwalu w
Siedlcach w 2004, tym razem poprzedzona warsztatami w Żółkwi na Ukrainie. Schola coraz
częściej wyjeżdżała na przeglądy piosenek religijnych do innych parafii. Kilkakrotnie otrzymała
zaproszenie od: burmistrza Drelowa, organizatorów festiwalu „Sacro Song” w Komarówce,
festiwalu maryjnego w Kocku, przeglądu piosenki religijnej w Markuszowie, na których również
zajmowała wysokie miejsca. W 2005 „Owieczki” wyjechały na wyjazd wakacyjny do Kętrzyna,
również połączony z warsztatami muzycznymi i wypoczynkiem. W 2007 zespół zajął II miejsce w
kategorii „schola” na XIV Hosanna Festiwalu w Siedlcach, poprzedzonym warsztatami w Janowie
Podlaskim oraz III miejsce w kategorii „zespoły” na II Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości
Chrześcijańskiej KAIROS w Warszawie. Niebieskie Owieczki angażują się też w przygotowania
programu związanego z rocznicą śmierci Jana Pawła II (wraz z grupą teatralną) oraz włączają się
w obchody Święta Odzyskania Niepodległości.
Schola obecnie stara się przerodzić w zespół, ciągle pozyskując nowych młodych
śpiewaków jak i muzyków. Głównym zamierzeniem na rok 2007/08 jest wydanie debiutanckiej
płyty. W tym celu przedstawiciele grupy wzięli udział w warsztatach muzycznych prowadzonych
przez grupę New Life’m w Dąbrowicy k. Lublina. Do scholi należy ok. 35 – 40 osób. [Karolina
Sapiela]
Niemirowska Anna, ur. 23.07.1985 w Rykach, c. Tomasza i Idy z d. Borg. Zam. ul.
Żytnia 38. Ukończyła LO w Rykach, studentka teologii ogólnej na UKSW. Jest członkiem zarządu
Koła Terenowego Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo” na UKSW. Otrzymała
wyróżnienie specjalne w powiatowym konkursie poetyckim „Barwy miłości” za twórcze i
oryginalne podejście do tematu. Zaint.: śpiew, taniec, gra w siatkówkę, teologia, wymyślanie haseł
reklamowych, projektowanie plakatów, układanie życzeń, pisanie wierszy. [Anna Niemirowska]
Niemirowska Ida, z d. Borg, ur. 10.01.1960 w Chorzowie. Ukończyła studia na Wydziale
Teologicznym KUL. W l. 1990-98 prac. jako katechetka w SP nr 1 w Rykach. Współzałożycielka
grupy modlitewnej Wspólnota Bożego Miłosierdzia w Rykach. W l. 1992 – 2002 lider tej grupy.
W l. 1997 – 2005 pełniła funkcję osoby odpowiedzialnej za grupy Odnowy w Duchu Świętym
diecezji siedleckiej (tzw. koordynator świecki). Inicjatorka i współautorka różnego typu spotkań
formacyjnych dla osób związanych z Odnową w Duchu Świętym, które odbywają się na terenie
diecezji i poza nią,. Od 2003 członek redakcji dwumiesięcznika „Zeszyty Odnowy w Duchu
Świętym.” Mąż: Tomasz. [Ida Niemirowska]
Niemirowski Grzegorz, ur. 27.09.1983 w Rykach, s. Tomasza i Idy z d. Borg. Zam. ul.
Żytnia 38. Ukończył LO w Rykach. Studiuje na PW na kierunku Electrical and Computer
Engineering. Należy do Studenckiego Koła Inżynierii Kosmicznej, Studenckiego Koła
Astronautycznego i Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo”. W l. 2004, 2005 i
2006 otrzymał tytuł Most Valuable Professional w kategorii MSN  Outlook Express nadany przez
firmę Microsoft Corporation. Współpracuje przy budowie satelitów studenckich. Zaint.:
informatyka, elektronika, astronautyka. [Grzegorz Niemirowski]
10
Niemirowski Tomasz, ur. 26.10.1955 w Rykach, s. Henryka Kieliszka i Stanisławy z d.
Smarzewska. Zam. ul. Żytnia 38. Ukończył SP w Rykach, Technikum Chemiczne w Lublinie i
KUL  Wydział Filozoficzny, specjalność: psychologia, a także studia teologiczne. Uzyskał
doktorat z filozofii w 1993. Prac. jako katecheta w Dęblinie, a następnie w internacie ZSZ im. Wł.
Korżyka, od 2004 prowadzi zajęcia w wyższych uczelniach Lublina. Należy do Odnowy w Duchu
Świętym. Zaint.: pszczelarstwo, fotografia przyrodnicza, modlitwa tańcem. Żona: Ida z d. Borg,
ślub 28.08.1982. Dzieci: Grzegorz, Anna. [Tomasz Niemirowski]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” (Wyczółkowskiego 6), zał.
01.01.2002. Osoby kolejno zarządzające: lek. med. Urszula Kostyra, lek. med. Beata Łubianka,
lek. med. Wanda Adamska, lek. med. Maria Sieńko. „Medicus” powstał z przekształcenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rykach. Świadczy usługi medyczne z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, medycyny szkolnej. Zatrudnia 19 osób.
[Urszula Kostyra]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medivita” (Karola Wojtyły 3), zał.
01.12.1999 przez Janusza Gągałę, Marka Gąskę, Marka Gogacza oraz Marka Rękasa. Firma
zapewnia podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, badania z zakresu
medycyny pracy i diagnostykę USG. W sierpniu 1999 decyzja Rady Powiatu o wydzierżawieniu
budynku przychodni i ośrodka zdrowia na działalność NZOZ „Medivita”. 01.01.2000 podpisano z
Lubelską Kasą Chorych umowę na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W l.
2000-04 nastąpił rozwój placówki oraz powstanie nowych ośrodków zdrowia w Woli Zadybskiej,
Nowodworze, Kłoczewie, Grabowie Szlacheckim. Firma posiada liczne certyfikaty z diagnostyki
USG. W ciągu 5 lat o 120% wzrosła ilość zgłoszonych pacjentów. Zatrudnia 30 pracowników.
[Janusz Gągała]
Nosowski Stanisław Kazimierz, ur. 01.09.1918 w Rykach. Sierżant, pilot instruktor.
Skierowany do 16 (Polish) Service Flying Training School; [16 (polskiej) Szkoły Pilotażu
Podstawowego] w Newton, zginął 08.05.1946 w rejonie miasta Nuthall w Wielkiej Brytanii
podczas lotu treningowego. Pochowany na cmentarzu w Sheffield, grób nr 7412. [Andrzej Cieśla,
wg: Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie w latach 1939 
1946. Wyd. Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego. Londyn 1952]
Nowaczyk Helena z d. Mikulska, ur. 06.11.1942 w Goździku, c. Aleksandra i Marianny z
Mikulskich. Zam. ul. Lipowa 4. Ukończyła Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie, SGGW oraz
studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Inż. ogrodnik. Prac. w
Spółdzielni Ogrodniczej w Rykach i w ZPOW "Hortex" Ryki. Społeczny lektor-wykładowca
szkoleń zimowych w l. 1965-75. Członek ZMW, także Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie.
Brała udział w organizacji pierwszej Spółdzielni Ogrodniczej „Ogrodnik” w Rykach. Opracowała
trzy projekty bazy surowcowej dla ZPOW "Hortex" Ryki, co dało podstawę do powstania
"Hortex" Ryki w 1975. Interesuje się historią, zbiera stare książki i pamiątki historyczne. Mąż:
Tadeusz. [Helena Nowaczyk]
Nowaczyk Tadeusz, ur. 23.03.1939 w Zalesiu, s. Władysława i Katarzyny z Warownych.
Zam. ul. Lipowa 4. Ukończył AR w Lublinie, Podyplomowe Studium Administracji na UW.
Inżynier rolnik. Specjalność: prawo administracyjne. Pracownik Starostwa Powiatowego w
Rykach - Zarządu Dróg Powiatowych. Od 01.01.1973 Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP. Następnie: radny PRN, przewodniczący Komisji Rolnictwa (1964-68), naczelnik
gminy (1973-75), naczelnik Miasta i Gminy w Rykach (1976-81). W tym okresie powstało
10
Osiedle Wielorodzinne Słowackiego Południe. Należy od 8 lat do Komitetu Osiedlowego
Jarmołówka w Rykach oraz do PSL. Żona: Helena, ślub 15.08.1966. Dzieci: Leszek 
18.07.1967, Małgorzata  01.05.1972. Zaint.: sport i narciarstwo. [Tadeusz Nowaczyk]
Ochorowicz Stefan, lek. medycyny. Odznaczony Orderem Virtuti Militari za udział w
kampanii r. 1920 oraz Krzyżem Walecznych za r. 1939. Pochowany 06.11.1960 na starym
cmentarzu w Rykach. [Zbigniew Lipski, wg: T. Budziak MM 2/2004]
Ochotnicza Straż Pożarna Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
Odnowa w Duchu Świętym. Grupa pod nazwą: Wspólnota Bożego Miłosierdzia, zał.
30.05.1992 przez ks. Kazimierza Jóźwika i Idę Niemirowską; stowarzyszeniem kierowały: Ida
Niemirowska (19922002) i Teresa Łukasiak od 2002. Działalność grupy polega na
cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, modlitwie wstawienniczej w różnych intencjach,
prowadzeniu adoracji Najświętszego Sakramentu, udziale w diecezjalnych i ogólnopolskich
rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych, organizacji wyjazdów do Częstochowy na coroczne
czuwania Odnowy oraz innych pielgrzymek. W lipcu 1992 opiekunem grupy z ramienia Kościoła
został ks. Leszek Hryciuk, w sierpniu 1994  ks. Robert Wegiera, a w październiku 2002  ks.
Marek Śliwa. W l. 199298 prowadzono sklepik parafialny, w 1997 rozpoczęto uczestnictwo w
audycjach Katolickiego Radia Podlasia. 24.04.1999 grupa zorganizowała w Rykach Dzień
Jedności grup Odnowy z całej diecezji, 10.06.1999 zorganizowała wyjazd do Siedlec na spotkanie
z Janem Pawłem II. Na spotkania przychodzi ok. 20 osób. [Tomasz Niemirowski]
Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów (Żytnia 8), zał. 08.09.1956. Kolejni prezesi: Józef
Antolak, Bolesław Włodarczyk, Tadeusz Gałkowski, Jerzy Głowienka, Jan Miłosz, Marek Miłosz,
Kazimierz Posim, Marek Ćwiertniewski, Anna Szczepaniak, obecnie Marian Łukasik. OSI
wielokrotnie zmieniała nazwę: Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy i Usług
Rzemieślniczych; Powiatowa Spółdzielnia Usług Wielobranżowych; Spółdzielnia Pracy Usług
Wielobranżowych; od 1978 Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów (Zakład Pracy Chronionej). W
dniach 1820.01.1973 w OSI miał miejsce pierwszy strajk w powojennych Rykach, spowodowany
próbą zmiany systemu pracy na akordowy i obniżeniem płac. Sprawą zainteresowały się
najwyższe władze PRL, wskutek strajku odwołano prezesa Władysława Przybysza i zastępcę
Jerzego Głowienkę. W l. 80-tych Spółdzielnia zatrudniała 1300 pracowników przy szyciu odzieży
roboczej i ochronnej, m.in. dla firm niemieckich, holenderskich, szwajcarskich i francuskich.
Otrzymała m. in. puchar dla najlepszego producenta odzieży zawodowej; dyplom uznania dla
najestetyczniejszej Spółdzielni Inwalidów. Zatrudnia 142 osoby. [Tomasz Niemirowski, wg: inf.
od Mirosława Ostrogi i Z. Lipski MM 9/2005]
Ogródek Jordanowski w Rykach, placówka prowadząca działalność kulturalno –
oświatową i opiekuńczą dla dzieci z siedzibą przy ulicy Słowackiego 1 (obecnie Miejska
Biblioteka Publiczna dla dorosłych); założony w 1969, swą działalność zakończył w 1987. Powstał
z inicjatywy TPD i Zarządu Rady Miejskiej w Rykach. Budynek wybudowano z pieniędzy TPD
(brak dok. potwierdzających). Osoby kier.: Maria Rodak (z d. Kmieciak) – jako kierownik w l.
1.09.1969 – 31.12.1974 i dyrektor od 01.01.1975 do 31.08.1984, następnie Barbara Stępnicka od
01.09.1984 do 1987.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 14 lat prowadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Tworzyli ją instruktorzy zatrudnieni na stałych etatach, nauczyciele oddelegowani do pracy z
dziećmi sześcioletnimi w grupach 0 oraz inni nauczyciele pracujący kilka godzin w tygodniu.
Uczestnikami zajęć w Ogródku były dzieci i młodzież stale chodząca na zajęcia (ponad 80 osób),
ponadto uczestnicy okresowi (przychodzący w wolnym czasie ) oraz okazjonalni (biorący udział
10
w wybranych konkursach czy spotkaniach). W niektórych okresach liczba uczestników zajęć
wynosiła ok. 150 osób. Program dla dzieci najmłodszych (klasy 0) obejmował m.in. poznanie
środowiska najbliższego dziecku, naukę podstawowych czynności jak: samodzielne ubieranie się,
sprzątanie, dbanie o higienę rąk itp., ponadto prowadzenie wstępnych zajęć z zakresu matematyki
oraz j. polskiego. Dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowano m.in. pomoc w odrabianiu lekcji,
naukę szycia, gotowania. Poprzez zabawy, gry, udział w konkursach plastycznych, literackich,
sportowych dzieci uczyły się pracować w grupie, poznawały różne formy spędzania wolnego
czasu.
W ramach pracy Ogródka działały liczne sekcje, teatrzyki lalkowe (m.in. prowadzone przez
Marię Rodak i Teresę Popławską) oraz teatrzyki żywego słowa. Patronat nad teatrzykiem
lalkowym objęła w latach 70-tych Zofia Rusiecka – aktorka Teatru Lalkowego „Baj” w
Warszawie. Ognisko muzyczne prowadzili instruktorzy z Puław - Jerzy Sochacki oraz Tadeusz
Wrona (nauka gry na pianinie), Andrzej Rodak (strojenie i konserwacja instrumentów muz.).
Opiekę nad sekcją ping – ponga sprawował Zbigniew Zając (organizacja Mistrzostw Ogródka oraz
liczne wyjazdy na turnieje okręgowe do Lublina). Sekcją szachową zajmował się Eugeniusz
Maciaszek (zawody o puchar „Złotej wieży” m.in. o zasięgu okręgowym). W latach 70 działała
również młodzieżowa sekcja brydża sportowego (ok. 4 lata) prowadzona przez Konrada Królika.
Zainteresowaniem cieszyło się kółko modelarskie prowadzone przez p. Szlendaka.
W
późniejszym okresie doszły inne sekcje, np.: gospodarstwo domowe, robótki ręczne, gimnastyka
korekcyjna, zespól wokalny, koła – plastyczne, filmowe, poezji, techniczne, ogólnorozwojowe i in.
Dla dzieci organizowano wyjścia do kina, spotkania z ciekawymi ludźmi, poznawanie
zakładów pracy i zawodów z nimi związanych. Pracę Ogródka wspierali rodzice pomagając
organizować większe imprezy oraz spotkania np. zabawy choinkowe, „Mikołajki”, „Barbórkę”,
Dni Dziecka oraz akcję „Dla każdego dziecka szklanka mleka”. Zajęcia prowadzono również
podczas wakacji (m.in. półkolonie pod patronatem TPD i Ligi Kobiet) oraz ferii zimowych. Z
dniem 01.01.1975 Ogródek Jordanowski przemianowano na Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W r.
szk. 1979/80 OPP zostaje przeniesione do Domu Ludowego przy ul. Warszawskiej, gdzie
pozostaje przez kolejny rok szk., następnie od września 1981 zajmuje lokal przy ul. 22 Lipca (w
budynku Spółdz. Mieszk.), gdzie pozostała do rozwiązania placówki.
W skład kadry pedagogicznej wchodzili m.in.: Maria Rodak, Janina Nowak, Maria
Gorzkowska, Celina Woźniak (nauczyciele zatrud. na pełnych etatach) ponadto Barbara Stępnicka,
Teresa Popławska, Jadwiga Klimkowicz, Danuta Pawlak, Alfreda Deszczka, Eugeniusz
Maciaszek, Tadeusz Wrona, Andrzej Rodak, Andrzej Maj, Janusz Gazda, Jan Rogala, Krzysztof
Kuchnio, Elżbieta Bryzek (Wiencek), Maria Lesisz, Urszula Belowska, Ewa Chodkiewicz (Maj),
Helena Celej, Ewa Stonio, Jadwiga Jeżewska oraz nauczyciele grup 0 - Ewa Bakiera, Barbara
Maciaszek, Eugenia Jabłońska, Anna Błażejczyk, Maria J. Szymańska, Stanisława Kieliszek,
Elżbieta Koszara, Anna Prządka. [Anna Żaczek na podst. informacji od Marii Rodak oraz kronik
Ogródka Jordanowskiego za lata: 1972 – 1973, 1973 -1974, 1974 – 1975, 1977 – 1981, 1981 –
1984, 1984 – 1986]
Ojrzyński Jerzy, ur. w 1958 w Lublinie. Ukończył AM w Białymstoku. Specjalista chorób
wewnętrznych II stopnia. Prac. w szpitalu w Międzyrzecu Podlaskim, w tym przez dwa lata jako
kierownik Pogotowia Ratunkowego, a przez sześć lat jako kierownik Miejskiego Ośrodka
Zdrowia. Do Ryk przybył w czerwcu 1995 obejmując stanowisko ordynatora oddz. wewnętrznego.
W 1999 został dyrektorem  menedżerem w SP ZOZ Ryki. Żona: Hanna (mgr prawa). Dzieci:
Marcin  1994, Bartosz  1989. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 1/2000, s.20]
Okleja Krystyna, ur. 15.12.1942, c. Władysława i Stanisławy z d. Wójcicka. Po
ukończeniu SP i LO w Sobieszynie oraz kursu pedagogicznego w Otwocku pracę rozpoczęła w SP
w Damianowie a po 4 latach w Swatach. Tam pracując uczyła się zaocznie w SN w Warszawie na
10
kierunku filologia rosyjska. Od 1971 prac. w SP w Rykach. Pracując kontynuowała studia na
UMCS (1976-80). W l. 1983-86 tuż po stanie wojennym reaktywowała zawieszony ZNP, jako
koordynator działalności związkowej w rejonie Ryki i członek Zarządu Okręgu ZNP w Lublinie.
Była prezesem Zarządu Oddziału ZNP w Rykach. 01.09.1986 wróciła do swojej szkoły na cztery
miesiące, do pełnienia funkcji z-cy dyrektora, a następnie przeszła do pracy w KOiW w Lublinie
na stanowisko starszego wizytatora. Utworzyła wtedy i prowadziła Rejon Oświatowy w Rykach,
który obejmował kilka gmin. Działał on do sierpnia 1990. 01.09.1990 objęła stanowisko dyrektora
SP nr 1 w Rykach i pełniła je do 1999. W czasie jej dyrektorowania w SP nr 1 działający tam
Zespół Tańca Ludowego “Ryki” odniósł szereg sukcesów artystycznych prezentując swój kunszt
taneczny m.in. na festiwalach folklorystycznych Węgrzech, w Bułgarii i Turcji. Wspomagała
tworzącą się WSUPiZ przez pierwsze lata działalności, udzielając jej swojego lokum.
Przygotowywała szkołę do jubileuszu 100 lecia. Jest odznaczona m.in. KKOOP, Medalem
Wojewody Lubelskiego, Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki “Za zasługi w upowszechnianiu
kultury”, Złotą odznaką ZNP. Mąż elektryk z zawodu. Dzieci: Grzegorz, Barbara, Agata.
[Zbigniew Lipski]
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Pracownia
Terenowa w Rykach (Karola Wojtyły 29). Pracownia w Rykach została utworzona z inicjatywy
Aleksandry Czerskiej w lipcu 1975 dla obsługi geodezyjnej mieszkańców i inwestycji w Rykach
i Dęblinie. Profil działania pracowni geodezyjnej to: mapy do celów projektowych, dokumentacja
do wykupu gruntów pod rozpoczynane inwestycje, geodezyjna inwentaryzacja urządzeń
podziemnych, geodezyjna obsługa budowy w trakcie realizacji, podziały gruntów i wyrysy dla
potrzeb prawnych. Założycielem i pierwszym kierownikiem był Janusz Ośko. Wraz z nim tworzyli
pracownię Waldemar Janusz Pudło, Edward Majek, Andrzej Beczek, Andrzej Pryjomski oraz
pomiarowy Janusz Pawlak. W l. 1975-91 była prowadzona geodezyjna obsługa inwestycji głównie
w Rykach i Dęblinie, także w Stężycy, Nowodworze i Ułężu. Do ważniejszych inwestycji
przygotowywanych i obsługiwanych przez PT Ryki należą:
W Rykach: podział na działki i obsługa budowy Osiedle Słowackiego Południe (obecnie
Jednorodzinne); infrastruktura Osiedla XXX-lecia; dokumentacja do projektowania Osiedla
Słowackiego Wielorodzinne przy ul. Kochanowskiego i ul. Witosa; rozbudowa i budowa sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej; Stacja CPN przy ul. Warszawskiej; PKS
Ryki; rozbudowa OSI przy ul. Żytniej; Zespół Szkół Zawodowych nr 2; infrastruktura i
rozbudowa ZPOW "Hortex"; Zakładu Gospodarczego; także część dokumentacji do
elektryfikacji linii kolejowej Dęblin-Łuków.
W Dęblinie: dokumentacja i obsługa budowy sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej,
energetycznej; budowa osiedla mieszkaniowego Masów; Rozbudowa WOSL; centralna ciepłownia
+ sieci ciepłownicze; osiedle mieszkaniowe Twierdza; oczyszczalnia ścieków.
Kierownikiem Pracowni w 1976 był Waldemar Janusz Pudło, od 1977 do 1985  Henryk
Olszak, od 1986  Andrzej Beczek i następnie Wojciech Blachowicz. W l. 1976-87 zastępcą
Kierownika Pracowni i Prowadzącym Rejonowy Ośrodek Dokumentacji GeodezyjnoKartograficznej w Rykach był Edward Majek. W Pracowni Geodezyjnej zatrudnieni byli też:
Tadeusz Jazurek, Edward Majsterek, Tadeusz Opieka, Arkadiusz Gruza, Jerzy Filipek, Zbigniew
Gruza, Kazimierz Gugała, Marzena Miłosz-Gugała, Halina Cuch, Barbara Masiczak, Zenon
Jaworski, Waldemar Przybysz, Kazimierz Zaręba i inni. [Edward Majek]
Olejnicki Edward, ur. 08.01.1915 w Rykach, zm. 19.12.1990 w Thorne w Anglii, s.
Karola i Anny z d. Rodak. Brat Jana i Natalii. Zam. w Rykach, Warszawska 8. Po skończeniu
SP został uczniem w warsztatach lotniczych na lotnisku w Dęblinie. Do odbycia zasadniczej
służby wojskowej powołany w 1937. Po wybuchu wojny, jako kierowca, wyjechał wraz z
dowódcą dywizjonu za granicę. Po opuszczeniu Polski dowódca rozkazał mu, aby przedarł się do
10
polskiego lotnictwa we Francji. Sprzedał więc samochód i udał się przez Rumunię do Konstancy
nad Morzem Czarnym, potem przez Turcję, Grecję nad Morze Śródziemne, skąd wraz z innymi
zaokrętował się na „Batorym”. Po kilku zmianach kursu przypłynęli do Marseille we Francji, gdzie
chciał się zaciągnąć do lotnictwa francuskiego. Gdy dowiedział się, że są lepsze warunki w
lotnictwie brytyjskim, odesłano go najpierw do Ramsgate w Anglii, potem do Manston i
ostatecznie przyjęto do polskiego dywizjonu. Ze względu na szkolenie, które odbył w Dęblinie,
przydzielono go do obsługi naziemnej. Stacjonował kolejno w Oxsford, Blackpool i kilku bazach
w Lincolnshire, gdzie pracował na Wellingtonach, Lancasterach i Mosquitach. Do końca wojny
służył w Dywizjonie 305 w Hemswell. Żonaty z Evą, Angielką z małego miasteczka w Yorkshire.
Dzieci: Natalia - 1943, Paulina Anna – 1944, Edward Karol - 1950. Po demobilizacji dywizjonu
w 1947 otworzył mały warsztat samochodowy. Chociaż założył swój dom w Anglii, kochał
Polskę i swoje rodzinne miasto Ryki. [Natalja Olejnicka z Yorkshire. Wielka Brytania]
Olejnicki Jan, ur. 24.06.1909 w Rykach, zm. 26.11.1983, s. Karola i Anny z d. Rodak.
Zam. Warszawska 8. Ukończył SP oraz uczył się kowalstwa w warsztacie ojca. Własny warsztat
prowadził w l. 1935-64, później prac. w PZDL Ryki. Żona: Honorata z d. Jeżewska, ślub
17.11.1935. Dzieci: Jerzy (1937-45), Alicja – 1938, Jadwiga – 1947, Robert – 1950. Zaint.: gra na
mandolinie, śpiew, rysunek. [Jadwiga Łukasiak]
Olek Agata z. d. Grudniak, ur. 22.06.1975 w Rykach, c. Mariana i Wiktorii z d.
Sochacka. Uczy jęz. polskiego w ZSZ im. L. Wyczółkowskiego. W 1998 była pierwszą Miss Ryk.
[Marian Grudniak]
Ołaj Antoni, ks., ur. 01. 01.1813. Święcenia kapłańskie otrzymał w lutym 1836. Prob. par.
Ryki w l. 1855-65. Dał się poznać jako wielki patriota oraz działacz i agitator zbrojnej walki o
niepodległość narodu polskiego. Za pomoc niesioną chłopom, a także zachęcanie ich do wzięcia
udziału w powstaniu styczniowym, został w 1865 aresztowany przez zaborcze carskie władze i
zmuszony do osiedlenia się na Syberii. [Krystian Pielacha, wg: Akta osobiste kapłanów zmarłych i
innych znajdujące się w Archiwum Diecezji Siedleckiej w Dziale I., AKDS, Kronika Parafii Ryki,
APR, k. 41, Informator - Ryki, Ryki 1995, s. 3]
Omen. Młodzieżowy zespół muzyczny działający w l. 197494, założony przez
Waldemara Bieńczaka, Stanisława Ciesielskiego, Barbarę Grudniak (ob. Ciesielską) i Jerzego
Wiencka Działał początkowo przy Domu Kultury w Rykach, a następnie pod patronatem Jana
Miłosza, prezesa OSI. Wykonywał muzykę rockową, m.in. własne utwory J. Wiencka.
Występowali w nim również: Teresa Bartnik, Bogdan Grudniak, Janusz Grzelak, Wojciech
Jurkowski, Marek Miłosz, Stanisław Pacek, Henryk Parzyszek, Artur Siemierzewicz. Zdobywał 5
razy I miejsce na Ogólnopolskich Przeglądach Amatorskich Zespołów Młodzieżowych oraz
nagrody podczas branżowych (spółdzielczych) konkursów zespołów rockowych. [Tomasz
Niemirowski, wg: inf. od S. Ciesielskiego i Z. Lipski, MR 7/1997]
Opacki Mateusz, ks., prob. par. Ryki w l. 1614-37. W 1622 zał. →Bractwo Św. Anny w
par. Ryki. [Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 9; Liber Baptizatorum 1652-1686, APR]
Organistówka, drewniany parterowy budynek mieszkalny przy ul. Wspólnej 4 z gankiem
od strony wschodniej, szalowany, kryty eternitem, na placu 946m². Wejście od ulicy przez ganek i
od podwórka. Dom pobudował kierownik SPow w Rykach Józef Prokurat i mieszkał w nim do
śmierci w 1925. Plac kupiony był od Władysława Jarmoły. Spadkobiercy sprzedali budynek
parafii ryckiej. Podczas wojny był siedzibą Ośrodka Zdrowia, a w latach 60-tych odbywały się w
nim lekcje religii. Obecnie mieszkanie organisty. [Barbara Kwiatkowska]
10
„Orlik”, pseudonim Mariana Bernaciaka.
Osiedle „22 Lipca – Rady Narodowe”, swą nazwę wywodzi z lat 50 – tych, kiedy
budownictwo mieszkaniowe rozwijało się w dużym stopniu dzięki dotacjom rządowym. Osiedle
rozciąga się na dawnych terenach należących do zespołu dworskiego i częściowo na gruntach
wcześniej wykorzystywanych rolniczo. Po wyborach do Rad Narodowych w 1999 dokonano
reorganizacji osiedli i w związku z tym osiedle przyjęło nazwę „22 Lipca – Spółdzielcze”. Przew.
Zarz. byli: Tomasz Jurzysta, Tadeusz Bartnik, Stanisław Barnaś, ponownie Tomasz Jurzysta,
następnie Andrzej Białecki, Maria Rodak. Przew. Rady Os. jest Tomasz Jurzysta. Osiedle w 1998
liczyło 971 mieszk. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, Ryki. Sięganie do korzeni.]
Osiedle „22 Lipca – Spółdzielcze”, historia jego powstania wiąże się z utworzeniem w
Rykach Spółdzielni Mieszkaniowej w 1960. Pierwszy blok odkupiony od Urzędu Miejskiego to
blok nr 3 przy ul. Spacerowej, kolejne to budowane już przez spółdz. bloki: 11, 13, 15 przy ul.
Wyczółkowskiego (121 mieszkań). W l. 1972-78 i 1984-86 oddano 16 bloków z 440
mieszkaniami. Osiedle pod wcześniej wspomnianą nazwą nie występowało w l. 1994–98, a w l.
1982–86 miało wspólnego przewodniczącego z Os. 22 Lipca – Rady Narodowe. Funkcję te
sprawował Stanisław Barnaś, następnie Ireneusz Majsterek. Od 1999 nazwa Os. powróciła. Radą
Os. kieruje Ryszard Kuczyński, zastępcy – Marianna Goluch i Donata Jurzysta, przew. Zarz. Os.
był Zygmunt Szulik (zm. 05.2001). Od 2003 przew. Rady Os. jest Jerzy Wojtaś, a przew. Zarz. Os.
Elżbieta Wąsik. Dotychczasową nazwę ul. 22 Lipca należącą do osiedla zmienia uchwała Rady
Miejskiej z dn. 07.04.2005 na ul. Karola Wojtyły. Ulica jest monitorowana od grudnia 2005
kamerą zainstalowaną przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski Ryki.
Sięganie do korzeni oraz inf. własnej]
Osiedle XXX – lecia PRL. Utworzone na obszarze należącym do dawnego dworu. W
1905 tereny te poddano procesowi parcelacji. Obecna ulica Słoneczna stanowiła naturalną granicę
gruntów dworskich (strona wschodnia) oraz chłopskich (strona zachodnia ulicy). Do reformy
rolnej w 1944 tereny dworskie pozostawały niezmienione, zaś po stronie „chłopskiej” gospodarzył
Stanisław Ryszkowski, później jego syn z żoną – Jan i Helena z Ryszkowskich. Stopniowo wzdłuż
ul. Okopowej osiedlały się rodziny: Aleksandra Buczka, Jakuba Pawlaka, Piotra Kolka, Leona
Kopcia, Michała i Jana Ozimków, Szymona Jawoszka, rodziny Kolków, Piotrowskich, Rulaków,
Kislów, Bełdygów, Ambroziaków, Tarków, Majchrzaków. Ziemie dworskie z czasem oddano w
posiadanie rolnikom indywidualnym. Po stronie wschodniej ul. Słonecznej w kierunku ul.
Słowackiego zaplanowano tereny pod przyszłe osiedle. Na początku lat 70–tych ziemie te należały
do właścicieli prywatnych lub dzierżawców: Antoniego Bakiery, Tadeusza Kowalczyka, Hanny i
Stanisława Kulików, Bolesława Kurka, Piotra Ambroziaka, Jana Samoraja, Leokadii i Aleksandra
Wochnów, Stanisława Berezińskiego. W październiku 1971 aktem prawnym uregulowano prawo
własności poszczególnych działek i wyznaczono tereny pod zabudowę, ulice, dojazdy oraz tereny
zielone.
Działki oddawano za symboliczna złotówkę z warunkiem rozpoczęcia budowy w ciągu 2
lat. W latach 70–tych i 80–tych prawie w całości zabudowano wyznaczone tereny. W latach 90 –
tych powstała sieć telewizji kablowej oraz wybudowano blok nr 34. W 1997 oddano do użytku
nową SP nr 2 (obecnie ZSO nr 2 im. Jana Pawła II). Wybudowano również ulicę 15 pp „Wilków”
AK stwarzającą możliwości rozbudowy osiedla w kierunku południowym oraz zachodnim.
Przewodniczącym Zarządu Osiedla w pierwszej kadencji był Stanisław Kulik, następnie
Tadeusz Maraszek, Zbigniew Lipski, Jadwiga Jędrych, Kazimierz Głodek, Ryszard Kępka,
Jarosław Szlendak. Przewodniczącym Rady Osiedla po Kazimierzu Głodku w 2003 został Jerzy
Glowienka. [Anna Żaczek, wg Z. Lipski, Ryki.Ssięganie do korzeni]
10
Osiedle „Słowackiego – Jednorodzinne”, usytuowane przy ul. Kochanowskiego,
początkowo pod nazwą Słowackiego – Południe; powstało uchwałą MRN w Rykach z dn.
20.03.1979. W 1980 rozpoczęto wykup gruntów pod zabudowę. Działki pod zabudowę oddawano
w tzw. „wieczystą dzierżawę” (na 99 lat) za symboliczną złotówkę. W okresie PRL budownictwo
cechowały ograniczenia w dostępności materiałów budowlanych, stąd oddanie do użytku
niektórych mieszkań przeciągało się w czasie. Nazwy ulic nadano wg projektu Ryszarda
Makulca; są to m.in. ulice: Balladyny, Kirkora, Aliny, Fantazego, Marii Stuart, Kordiana,
Agamemnona, Beniowskiego, Krzemienieckiej, gen. W. Sikorskiego, gen. F. Kleeberga. Pierwsze
domy, pobudowane jeszcze przed oficjalnym wyznaczeniem przyszłego osiedla, należą do pp.
Janusza i Edwarda Głodków, Karpisz, Tadeusza i Janiny Śpiewaków. W 1999 osiedle
zamieszkiwało 289 osób. Przewodniczącym Rady Osiedla w 2003 został Czesław Sęk,
przewodniczącym Zarządu Osiedla Stanisław Beczek. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, Ryki. Sięganie
do korzeni.]
Osiedle „Słowackiego – Wielorodzinne” – w roboczej nazwie funkcjonowało jako
„Słowackiego II”. Teren wyznaczony uchwałą MRN obejmował grunty pomiędzy ulicami:
Słowackiego, Graniczną w części północno – wschodniej oraz Kochanowskiego cz. południowej i
zachodniej. Budowę rozpoczęto w 1978. Pierwsze dwa bloki stały już w kwietniu 1980, kolejne
przewidziano do oddania we wrześniu danego roku. Był to okres kryzysu w państwie i
jednocześnie czas ważnych zmian politycznych dla Polski – słynny „Sierpień 1980”. Plan
inwestycyjny miasta i gminy w 1980 obejmował wiele działań (m.in. kontynuacja budowy Stacji
CPN, Zajazd Turystyczny, część handlowa pawilonu „Jubilat”, Baza Dystrybucji Gau), które
intensywnie realizowano pomimo trudności gospodarczych.
Rozbudowa osiedla trwała do 1992 – w tym czasie zbudowano 27 bloków z 600
mieszkaniami. W 1996 dobudowano blok nr 28 z 20 mieszkaniami. Łączna pow. użytkowa
mieszkań wynosi 32761 m², a całego Osiedla – 15,3 ha, wyposażone jest we wszystkie media tj.
wodę, gaz, telewizję kablową, oświetlenie, ogródki działkowe, sklep. Funkcjonuje Przedszkole
nr 5. W 1998 osiedle zamieszkiwały 1994 osoby, jest największe w Rykach. Przewodniczącymi
Rady Osiedla byli: Jerzy Wiencek, Zygmunt Grzechnik, Jacek Szymański. W kolejnych wyborach:
przew. Rady Osiedla została Bożena Długaszek, przew. Zarządu Osiedla po Marku Kępce był
Edward Majek. Obecnie (2007) - Przewodniczący Rady Osiedla: Bożena Długaszek, V-ce
Przewodniczący Rady Osiedla: Marian Gazda, Andrzej Szlachta, Przewodniczący Zarządu
Osiedla: Edward Majek. Członkowie Zarządu: Ewa Jakubasik, Magdalena Woźniak, Eugeniusz
Długaszek, Ryszard Łukasik, Katarzyna Surmacz, Jadwiga Janiszek. [Anna Żaczek, wg: Lipski Z.,
Ryki. Sięganie do korzeni oraz uzupełnienia bieżące: www.ryki.pl]
Osiedle „Świerczewskiego”, początkowa nazwa „Osiedle Domków Jednorodzinnych”. Do
osiedla należą ulice: Żytnia (od szpitala do ul. Warszawskiej), Graniczna, Kopernika, Traugutta,
Świerczewskiego. Działki pod zabudowę pochodziły z reformy rolnej w 1944, w wyniku której
pracownicy dawnego majątku Marchwickich otrzymywali po 2 ha ziemi. Na przeł. lat 40 i 50 tych na tych terenach stały baraki zamieszkiwane przez pracowników PGR – u. Pierwsze domy
(przy ul. Granicznej), zanim wyznaczono ulice, należały do: Zofii i Stanisława Czerniejewskich
(obecnie Zofii Piotrowskiej) oraz Jana Jończyka, następnie Zygmunta i Tadeusza Czerniejewskich.
W 1951 (przy obecnej ul. Żytniej) wybudowano dwa domy murowane, w 1953 – kolejne 3. W
dalszych latach powstawały domy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Rybnego. Prace
budowlane nadzorował m.in. Jan Kleban (wówczas kierownik robót na dany okręg). Przew.
Osiedla.: Franciszek Siwek, Marian Buczek, w latach 90 – tych Tadeusz Czerniejewski i
Romuald Cieśla, następnie Przew. Zarz. Oś. Włodzimierz Jankowski i Przew. Rady Oś. Ewa
10
Jeżewska, od 2003 Andrzej Szarek oraz Przew. Zarz. Włodzimierz Jankowski.
wg: Z. Lipski, Ryki. Sięganie do korzeni]
[Anna Żaczek,
Osiński Marian, ur. 13.04.1898 w Wyrozębach, pow. Sokołów Podlaski, zm. 19.10.1943
zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów, s. Józefa i Wiktorii z d. Borychowska. Zam.: Ryki,
ul. Sienkiewicza 6. Ukończył PSP w Wyrozębach, Gimnazjum w Siedlcach, SN w Siedlcach,
Wyższe Kursy Nauczycielskie w Warszawie. Nauczyciel historii. Prac.: PSP Garwolin, do Ryk
przeniósł się w 1920 roku, gdzie do 1925 roku pracował jako nauczyciel, a po śmierci J.
Prokurata objął stanowisko kierownika SPow w Rykach. Zginął wraz z żoną, córką Aliną i
synem Oskarem. Uratowały się córki – Janina, później żona Jana Głodka z Ryk i Mirosława, żona
Eugeniusza Osińskiego. Ze związku córki M. Osińskiego – Janiny (192293) i J. Głodka ur. się
dzieci – Krystyna (ur. 1951) - z męża Duber (nauczycielka SP nr 2 w Rykach), Elżbieta (ur. 1954)
z męża Kozera (właścicielka sklepu w Rykach) oraz Wojciech (ur. w 1957). Druga córka Mariana
Osińskiego to Mirosława, żona Eugeniusza Osińskiego (dziennikarza, zm. w 1966); mgr
mikrobiologii lekarskiej na UMCS; syn Andrzej (uk. Akademię Medyczną i pracuje w Złotowie w
woj. pilskim).
M. Osiński był prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni Spożywców w Rykach. Założyciel
Oddziału TUR w Rykach. Założyciel Koła Wolnej Myśli. Prezes Ogniska ZNP w Rykach.
Lustrator okręgowy przy Komisji Wojewódzkiej ZNP w Lublinie. Delegat na krajowe i okręgowe
zjazdy ZNP w l. 1928-32. Członek Zarządu Okręgu ZNP w Lublinie, w Brześciu n/Bugiem. Autor
wielu artykułów w „Głosie Nauczycielskim”, „Robotniku”, „Wolnomyślicielu”. Członek Zarządu
Powiatowego ZNP w Pińsku. Reprezentant powiatu pińskiego na Zjeździe Delegatów ZNP.
Koordynator pomocy społecznej z centralnej Polski dla zubożałej ludności poleskiej. Inicjator
dożywiania dzieci szkolnych na Polesiu. Trzykrotnie wybierany wójtem gminy Ryki, jednak nigdy
nie zatwierdzony przez władze powiatowe z powodu swych lewicowych przekonań. Na zjeździe
ZNP zgłosił m.in. wniosek o utworzenie szkoły świeckiej, co w konsekwencji spowodowało jego
zwolnienie ze stanowiska kierownika szkoły z dniem 01.12.1926. Na stanowisku nauczyciela
pracował do kwietnia 1932, później przeniesiony karnie przez ówczesne władze szkolne na
Polesie, gdzie kontynuował swoją działalność W 1934 przeniósł się do wsi Serniki, a po włączeniu
w 1939 Zachodniej Ukrainy do Związku Radzieckiego, nadal pracował na Polesiu i po ok. 2 latach
przeniósł się do Moroczna w pow. Kamień Koszyrski, gdzie został zamordowany przez
nacjonalistów ukraińskich. Inicjator budowy nowego budynku szkolnego przy ul. Szkolnej,
oddanego do użytku w 1925. Założył kronikę szkoły od roku 1905 początkowo pisaną przez
nauczyciela A. Sikorskiego (18 roz.), kolejne trzy rozdziały napisał osobiście. Wykładowca
historii na kursach nauczycielskich w Nałęczowie. Członek ZNP i PPS. Zaint.: historia, literatura,
polityka, religioznawstwo. Żona: Klementyna z d. Sztetner, ślub 25.05.1921. Dzieci: Janina 25.04.1922, Alina - 1926, Mirosława - 11.09.1928, Oskar - 1930. [Anna Żaczek, na podst inf. od
Krystyny Duber, Kroniki SP nr 1 i Z. Lipskiego MR 10/1995, 11/1995]
Ossoliński Jerzy (15951650), ur. w Sandomierzu, s. Zbigniewa i Anny z d. Firlej.
Marszałek sejmów zwyczajnych w Warszawie. Podstoli koronny od 1630, wojewoda sandomierski
od 1636, podkanclerzy koronny od 1639, kanclerz wielki koronny od 1643. Na sejmach 1625 i
1627 ostro atakował dygnitarzy świeckich i duchownych za piastowanie, wbrew obowiązującemu
prawu, kilku godności. W 1633 wysłany przez Władysława IV z misją do papieża, odbył słynny z
przepychu wjazd do Rzymu. Po śmierci króla objął faktycznie ster rządów w państwie i
przeforsował kandydaturę Jana Kazimierza. Zwolennik pokojowej polityki wobec Kozaków;
doprowadził do ugody zborowskiej w 1649. Jeden z najwybitniejszych mężów stanu swojej epoki;
autor wielu mów i pism politycznych. Starosta rycki w l. 163250, starostwo to odziedziczyła po
nim córka Helena Tekla, żona wojewody krakowskiego. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR
7/199]
11
Ośrodek Pomocy Społecznej (Karola Wojtyły 29), zał. 27.04.1990 uchwałą Rady
Narodowej Miasta i Gminy Ryki. Od początku kierowniczką jest Halina Machut. Celem OPS jest
m. in. udzielanie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych. Zatrudnia 22 osoby. [Halina Machut]
Ośrodek zdrowia w Rykach początkowo był na Jarmołówce na ulicy Swatowskiej, w
domu Bakierów. Była tam poczekalnia, gabinet dentystyczny, gabinet lekarski i zabiegowy.
[Tomasz Niemirowski, wg: http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?t=395&start=0]
Pachnik Henryka, ur. w Wąchocku przed II woj. świat., zm. 02.03.2003, c. Michała,
policjanta, który w czasie okupacji prac. w Kazimierzu Dolnym, Markuszowie, Karczmiskach k.
Opola Lubelskiego, Kłoczewie i Rykach – zaginiony po ujawnieniu się po wojnie; był świadkiem
śmierci komendanta sierżanta →Kundzicza. Ojciec jej spokrewniony był z mjr Janem Piwnikiem
„Ponurym”, dowódcą zgrupowania partyzanckiego w rejonie Gór Świętokrzyskich. Zam. przed
wojną w Kozienicach, Górze Puławskiej, a w Rykach od ok. 1940. Ukończyła Technikum
Ekonomiczne w Rykach (zdawała egzamin u p. Taffa). Prac. w GS w Rykach - początkowo w
magazynie surowców masowych, później w księgowości. Stała uczestniczka Ogólnopolskich
Zlotów Harcerstwa Polskiego oraz obozów harcerskich m.in. w Nowogródku, Mirze i Nieświeży.
Pochowana w rodzinnym grobowcu wraz z bratem Ryszardem oraz matką Heleną. Na płycie
pomnika widnieje napis: „Zaginionemu ojcu w dowód pamięci córka”. [Anna Żaczek, wg: T.
Budziak, MM 2-5/2003, s. 37]
Pacholska  Grudniak Urszula, ur. 19.10.1965 w Rykach, c. Mariana i Wiktorii z d.
Sochacka. Uczy jęz. polskiego w ZSZ nr 1 w Dęblinie. Nauczycielka dyplomowana. Podczas
„Święta rowerów” w Rykach w październiku 2005 zajęła I miejsce przejeżdżając 112 km.
[Marian Grudniak]
Pałac (Warszawska 11). Wybudowany w XVIII w. dla Stanisława Poniatowskiego 
ojca króla; kolejni właściciele: hrabia Jan Jezierski, Marta Ludwika Marchwicka. Budynek
wpisany do rejestru zabytków Nr A/896 dn. 31.01.1985. Klasycystyczny, parterowy, na planie
prostokąta z cztreokolumnowym portykiem zwieńczonym od frontu trójkątnym szczytem z
okulusem. Dziewięcioosiowy z prostokątnymi, smukłymi oknami. Nad nimi profilowany gzyms i
pas gładkiego fryzu pod okapem z kwadratowymi okienkami poddasza. Od tyłu płytki ryzalit w
części centralnej zwieńczony również trójkątnym szczytem. Dach niski, czterospadowy, kryty
blachą.
W 1765 już po śmierci Stanisława Poniatowskiego - ojca króla i starosty ryckiego (od 1759) w
sporządzonym "Inwentarzu Starostwa Rykskiego y Tenuty Zadybskiey", znajdujemy następujący
opis "pałacu" i budynków gospodarczych: "Pałac nowowymurowany pod dachówką...Sieni do
niego iest iedna Pryncypalna, y Dwie Pomnieysze na Bokach... Officyna po prawey ręce Pałacu
nowa Drewniana pod Gontami... Officyna Kuchenna naprzeciw tey... Staynia... wielka w tryanguł
na Podmurowaniu Drewniana pod Gontami nowa, Wozownia naprzeciw Stayni Drewniana pod
Gontami nowa, Officyna obok Pałacu Drewniana nowa wielka pod Gontami na podmurowaniu...
naprzeciw tey officyny iest Budynek nowy... drewniany pod Gontami..."
Inwentarz z 1775, podobnie jak poprzedni sprzed 10 lat, opisuje wszystkie zabudowania
wchodzące w skład rezydencji. Najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII w. pałac był
jedynym (oprócz kościoła) budynkiem murowanym w Rykach. Ów parterowy budynek posiadał
dwie facjaty i siedem okien lukarnowych, zdobionych promieniście rozchodzącymi się
szczeblinkami.
W 1836 dobra Ryk wraz z przyległościami i przynależnościami nabył od Skarbu Publicznego
11
Królestwa Polskiego hrabia Jan Jezierski, mocą kontraktu kupna i sprzedaży z 12/24 VI 1836.
On to wkrótce gruntownie przebudował budynek dworu według klasycystycznych reguł, nadając
mu dzisiejszy kształt. W 1906 został kupiony przez Martę i Zdzisława Marchwickich; w 1944
zajęty i zniszczony przez wojska radzieckie. Po II wojnie światowej pałac stał się własnością
miasta. Mieścił się tu Ośrodek Zdrowia, a następnie LO i TB. W 1981 zniszczony przez pożar, a
następnie odbudowany z udziałem konserwatora zabytków i oddany do użytku w kwietniu 1990.
Obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego, Dziecięcego Oddziału Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej i MGCK. [Bogumiła Porowska]
Parafia Ryki, fundatorem był najprawdopodobniej król. Przemawia za tym fakt, że Ryki,
wówczas wieś, jak i cały teren tej par., były własnością królewską. Aż do końca Rzeczpospolitej
przedrozbiorowej patronat nad kościołem i par. sprawowali kolejni monarchowie. Daty jej
powstania nie można dokładnie ustalić, gdyż do obecnych czasów nie zachowały się dokumenty
fundacyjny i erekcyjny. Spłonęły one podczas jednego z licznych najazdów tatarskich na
przełomie XV i XVI w. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1442. Daje to
przypuszczenie, że powstała zapewne w I połowie XV w., lub nawet w końcu wieku XIV.
Pierwsza znana wizytacja par. i kościoła w Rykach odbyła się w 1570. [Krystian Pielacha, wg:
Wizytacja 9, k.7, 14; Wizytacja 15, k. 214; Kurzyp K., Stężyca nad Wisłą, Stężyca 1989, s. 8;
Pielacha K., Historia kościoła w Rykach, cz. 1, Kościoły w Rykach na przestrzeni wieków, w: Twój
Głos, nr 16/2006, s. 11]
Park przy pałacu założono w połowie XVIII w., jego kolejnymi właścicielami byli:
Stanisław Poniatowski, hr. Jezierski, Marta Marchwicka i jej spadkobiercy, gmina Ryki. W
1832 miał kształt prostokąta i rozciągał się na południowy wschód i północny zachód od pałacu,
do obecnego budynku Spółdzielni Mieszkaniowej. Aleje wysadzane były drzewami
wysokopiennymi. Od strony wschodniej pałacu znajdował się eliptycznie ukształtowany klomb
obsadzony drzewami. Obecnie park zajmuje teren przed pałacem i pocięty jest betonowymi
alejkami. Częściowo zachowany jest układ alei oraz kilka okazów starych drzew, w tym sosna
czarna będąca pomnikiem przyrody. Również częściowo zachowany jest czworoboczny szpaler lip
w północno zachodniej części. Od strony zachodniej pałacu znajduje się teren rekreacyjny.
Obecnie odbywa się na nim m.in. powitanie Nowego Roku w Sylwestra. Do 1944 park był
własnością prywatną i nie był udostępniany mieszkańcom Ryk. W lipcu 1944, po ogłoszeniu
reformy rolnej, park stał się własnością gminy. [Barbara Kwiatkowska, wg: Z. Lipski, Zabytki w
Rykach, czyli spacer po mieście]
Piątek Ewa z d. Zduniak, ur. 26.01.1968 w Rykach, c. Sławomira i Teresy z d.
Magnuszewska. Zam. ul. Karola Wojtyły 9/19. Ukończyła SP nr 1 i LO w Rykach, UW, KUL.
Dyplomowana nauczycielka języka polskiego. Prac. w ZSO nr 1 Ryki, od 2003 – wicedyrektor
szkoły, od 01.07.2007 – dyrektor. Członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży, członek Towarzystwa Wspierania Edukacji i Kultury „Tradycja”. Jej
uczniowie zdobywali czołowe miejsca w konkursach recytatorskich, przedmiotowych (finalista i
laureat) oraz literackich. Zaint. lektura, wędrówki po górach i podróże. Mąż: Krzysztof. [Ewa
Piątek]
Piątek Krzysztof, ur. 19.02.1967 w Rykach, s. Janusza i Zofii z d. Miłaszewska. Zam. ul.
Karola Wojtyły 9/19. Ukończył TM, studium nauczycielskie (muzyka), studia magisterskie, studia
podyplomowe (sztuka) na UW. Dyplomowany nauczyciel sztuki (muzyka, plastyka). Prac. ZSO nr
1 w Rykach. W poprzedniej kadencji radny Osiedla 22 Lipca, obecnie przewodniczący Rady
Miejskiej oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Odznaczony BKZ,
odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem od wojewody lubelskiego za zasługi wniesione w
11
rozwój woj. lubelskiego. Zaint.: muzyka, folklor, taniec, sztuka. Żona: Ewa z d. Zduniak, ślub
20.07.1991. Dzieci: Aleksandra  31.05.1993, Emilia  21.04.1995, Wojciech  23.04.1997.
[Krzysztof Piątek]
Piątkowski Henryk, ps. „Kotlina“, ur. 11.02.1907 w Rykach, s. Piotra i Aleksandry z d.
Makulec. Po ukończeniu SPow, uczęszczał do Gimnazjum Humanistycznego w Łukowie, gdzie w
1928 zdał maturę. W 1928 został skierowany do odbycia służby wojskowej do Baonu
Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 9 w Berezie Kartuskiej, a od 09.1929 do 08.1931 kształcił się
w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz.-Komorowie. Awansowany do stopnia ppor.
piechoty 15.08.1931 z przydziałem do 15 PP w Dęblinie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia
porucznika awansowany 01.01.1934. W 1935 został przydzielony do batalionu KOP w
Derdekałach pow. Krzemieniec woj. wołyńskie na stanowisko d-cy plutonu w kompanii
granicznej, następnie d-ca kompanii. Następnie przeniesiony do 8 PP Leg. na stanowisko d-cy
plutonu łączności. W 1938 ukończył kurs dla oficerów w zakresie broni maszynowej i został
przeniesiony do 8 PP Legionów w Lublinie na stanowisko d-cy kompanii CKM. W kampanii
wrześniowej 1939 d-ca 2 kompanii CKM w II baonie 8 pp Leg. Walczył na szlaku bojowym pułku
pod Iłżą 8-9.09.1939 oraz 23.09.1939 pod Tarnawatką na Lubelszczyźnie. Uniknął niewoli
niemieckiej i w październiku 1939 wrócił do Ryk, gdzie początkowo ukrywał się przed
aresztowaniem.
W lutym 1940 podjął działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ. Początkowo d-ca
Placówki ZWZ Ryki, potem od lutego 1941 komendant Rejonu VIII (Ryki – Ułęż – Sobieszyn),
który do czerwca 1942 wchodził w skład Obwodu ZWZ/AK Garwolin, a następnie został
włączony jako rejon IV w Podobwodzie „A” Obwodu AK Puławy. Po wejściu wojsk sowieckich
na teren obwodu pozostał w konspiracji. Od listopada 1944 pełnił funkcję komendanta Podobwodu
„A”. Awansowany do stopnia kapitana 11.11.1943. Po rozwiązaniu w styczniu 1945 AK działał w
konspiracji poakowskiej ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej). Na początku kwietnia 1945 został
mianowany komendantem Obwodu ROAK/DSZ (Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj) Puławy.
Funkcję sprawuje do sierpnia 1945. Awansowany do stopnia majora 01.06.1945. W tym okresie
oficjalnie był zatrudniony jako rachmistrz-odbiorca w cukrowni Garbów pow. Puławy.
Po utworzeniu we wrześniu 1945 Zrzeszenia WiN działał w strukturach tej organizacji na
stanowisku Prezesa /k-dta/ Obwodu WiN Puławy krypt. „Pułtusk II”, który wchodził w skład
Inspektoratu Rejonowego WiN Puławy – Okręg WiN Lublin. W obwodzie prowadzono głównie
działalność wywiadowczą, propagandową oraz dywersyjną. Do jesieni 1946 obwód WiN Puławy
należał do najlepiej zorganizowanych w okręgu lubelskim; miał pełna obsadę w rejonach i
placówkach terenowych oraz najbardziej rozwiniętą sieć dywersji.
W wyniku rozpracowania agenturalnego przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego Puławy, został zdekonspirowany i 14.10.1946 zatrzymany w Garbowie. Początkowo
przetrzymywany i przesłuchiwany w Puławach, potem przewieziony do aresztu WUBP w
Lublinie, gdzie był przesłuchiwany przez Feliksa Zawadzkiego pod osobistym nadzorem szefa
urzędu Jana Tataja. Podczas śledztwa, w celu wymuszenia zeznań, był poddawany torturom i
biciu. Został skazany na 9 lat więzienia oraz kary dodatkowe pozbawienia praw obywatelskich,
publicznych i honorowych na lat 5 i konfiskatę mienia na rzecz Skarbu Państwa. Więziony na
Zamku Lubelskim, skąd go przewieziono do Centralnego Więzienia Karnego w Rawiczu, gdzie
został osadzony 19.02.1948. Jako działacz niepodległościowy był szykanowany przez personel
więzienny. Zaliczony do grupy więźniów antypaństwowych „A” odbywał karę w najgorszych
warunkach. 15.01.1953 został wywieziony do więzienia w Strzelcach Opolskich. Następnie
przebywał w Ośrodkach Pracy Więźniów w Bytomiu i Chorzowie. Zwolniony z więzienia
14.10.1955 po odbyciu całej orzeczonej przez WSR Lublin kary 9 lat więzienia.
Po powrocie do Ryk i podleczeniu zdrowia nie mógł znaleźć pracy. Początkowo pracował
dorywczo. Dopiero po 1956 udało mu się podjąć pracę zawodową w jednym z zakładów na terenie
11
Ryk. Do 1960 był objęty przez SB kontrolą operacyjną. W 1989 należał do inicjatorów i
organizatorów Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Mieszkał przy ul. Swatowskiej 38 w Rykach. W
1990 na wniosek ŚZŻAK został rozkazem personalnym MON awansowany do stopnia mjr w st.
Spoczynku. Ciężko chory w 1991 przebywał w jednym z warszawskich szpitali na Ochocie, gdzie
zmarł 07.11.1991. Uroczysty pogrzeb z udziałem pocztów sztandarowych z Puław, Ryk oraz
innych odbył się 13.11.1991 na cmentarzu w Rykach. Pożegnany przez przyjaciół i liczne grono
byłych żołnierzy konspiracji niepodległościowej. Odznaczony: SKZ z Mieczami i Krzyżem AK.
Żona: Natalia z d. Olejnicka (nauczycielką), ślub w 1937. Dzieci: Bogdana - 1938 i Janusz – 1940.
[Barbara
Kwiatkowska,
wg:
Rodzina
Stankiewicz
z Mazowsza
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=32&sub=443]
Pielacha Krystian, ur. 23.12.1981 w Rykach, s. Jana i Janiny z d. Gliwka. Ukończył: SP
Nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach (1988-96), TM w Rykach (1996 – 2001), studia
historyczne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2001-06) o specjalności archiwalnej i
nauczycielskiej. Prac. jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w uzupełniającym LO
przy WSUPiZ w Rykach (01.02 – 31.08.2006); w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach jako
archiwista zakładowy (23.08. – 14.11.2006); w Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej
i Płacowej w Milanówku jako archiwista (16.11.2006 – 14.01.2007), a od 16.01.2007 w Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Odział w
Warszawie jako archiwista; od 01.09.2006 w Policealnym Studium Zawodowym przy WSUPiZ w
Rykach jako wykładowca archiwistyki. Zaangażowany czynnie w życie parafii, od 1994 lektor, w
l. 1994 – 2005 członek →Ruchu Światło-Życie. Badacz dziejów Ryk i dawnej ziemi stężyckiej
Zainteresowania: historia, archiwistyka, sport, filatelistyka. [Justyna Pielacha]
Pierwsze Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (Karola Wojtyły 1,
nad pocztą), zał. 2002 przez Danutę Zydlewską  Rusa. Szkoła dla tych, którzy pragną zdobyć
atrakcyjny zawód, poszukiwaną na rynku wiedzę, umiejętności i solidne podstawy do rozpoczęcia
nauki na wyższej uczelni, a także dla osób, które nie zdały matury, a posiadając średnie
wykształcenie, mogą poświęcić czas na poznanie lub doskonalenie wiadomości z zakresu
informatyki, rachunkowości, prac biurowych, ochrony fizycznej osób i mienia, bezpieczeństwa i
higieny pracy i innych. Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry). Zajęcia są prowadzone
w formie wykładów i ćwiczeń, a nauka kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego i
uzyskaniem tytułu technika. Jest to szkoła niepubliczna na prawach szkoły publicznej, program
oparty na podstawach programowych MEN. Wykładowcami są specjaliści posiadający
doświadczenie zawodowe, odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne. Szkołę
ukończyło już przeszło 80 absolwentów. Kierunki nauczania: informatyka, ochrona fizyczna osób i
mienia, rachunkowość, bezpieczeństwo i higiena pracy, prace biurowe, administracja. Szkoła
kształci w systemie zaocznym 2-letnim (sobota, niedziela), tworzy ją (01.10.2005) 17
pracowników oraz 175 uczniów. [Danuta Zydlewska  Rusa]
Pietrasiak Adolf, ur. 17.11.1916 w Kośminie, s. Wiktora i Antoniny z d. Goluch.
Ukończył w 1936 Szkołę dla Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy i dostał przydział do
dywizjonu myśliwskiego w 2 pułku lotniczym na Rakowcu w Krakowie. W wojnie obronnej 1939
walczył jako kapral pilot w 122 Eskadrze Myśliwskiej broniącej Krakowa. Poprzez Rumunię
dostał się do Francji, gdzie po przeszkoleniu w Ośrodku Wyszkolenia Myśliwskiego w Bron pod
Lyonem, walczył w obronie Francji w kluczu kpt. W. Jasionowskiego, zestrzeliwując 2 samoloty
wroga. Po kapitulacji Francji znalazł się w 308 Myśliwskim Dywizjonie krakowskim
stacjonującym w Northolt. Był zestrzelony nad Francją, skakał na spadochronie, a następnie z
pomocą francuskiego Ruchu Oporu przez Hiszpanię i Gibraltar powrócił do swojego dywizjonu i
do latania. Odniósł 10 zwycięstw powietrznych (zaliczono mu 8). Zginął w czasie lotu bojowego
11
nad Francją 20.11.1943. Pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Posiadał też
Krzyż Walecznych. [Zbigniew Lipski, wg: MR nr 12/1998; T. Budziak; nr 2 i 3/1999 T. Schielle]
Pietrasiak Bolesław, ur. 17.09.1908 w Kośminie, zm. 25.11.1995, s. Michała i Zofii.
Ukończył Szkołę Rzemieślniczą w Warszawie. Stolarz meblowy. Prowadził warsztat stolarski przy
ul. Cichej i Swatowskiej. Brał udział w obronie Warszawy w 1939. Wykonywał meble wg starej
solidnej szkoły warszawskiej. Żona: Kazimiera z d. Szlendak, ślub w 1940. Dzieci: Alicja –
28.08.1941; Teresa – 15.07.1943; Franiciszek – 03.06.1947; Piotr – 31.01.1949; Irena –
03.09.1950; Marek – 12.054.1952. [Franciszek Pietrasiak]
Pietrasiak Franciszek, ur. 03.06.1947 w Rykach, s. Bolesława i Kazimiery z d. Szlendak.
Zam. ul. Kochanowskiego 11/3. Ukończył TM, WSUPiZ. Mechanik lotniczy. Prac. WZL Dęblin.
Członek Aeroklubu przy Dęblińskiej Szkole Orląt. Zaint.: lotnictwo, modelarstwo, astronomia,
astronautyka. Własnoręcznie wykonał teleskop astronomiczny, modele latające oraz uprawiał
spadochroniarstwo. Żona: Henryka z d. Kurek, ślub 06.04.1985. Syn: Artur - 1986. [Franciszek
Pietrasiak]
Piotrowski Eugeniusz, ur. w 1941 roku w Rykach, s. Józefa i Felicji z d. Ochnio. Ukończył
SP w Rykach oraz uczęszczał do średniej szkoły elektrotechnicznej w Opolu. Po wybuchu granatu
w łaźni miejskiej w Rykach w 1954 został inwalidą. Niezwykle uzdolniony konstruktor (samouk)
modeli lotniczych i okrętowych.Zbudował kilka modeli latających na uwięzi, a także katamaran do
jazdy na lodzie. Utrzymywał się z napraw odbiorników radiowych i telewizyjnych. Zmarł
26.12.1999. [Barbara Kwiatkowska]
Piotrowski Marian, ks., ur. 3.03.1916 we wsi Pobratymy, pow. węgrowski, w par. Kopcie,
s. Władysława i Aleksandry z d. Rytel. W 1929 ukończył SPow w Wyszkowie, a w 1934
Gimnazjum Biskupie w Siedlcach. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1934 wstąpił do
seminarium duchownego w Janowie Podlaskim, które ukończył w 1940. Na pierwszą placówkę
duszpasterską skierowany został przez bpa Czesława Sokołowskiego do par. Gończyce od
01.10.1940, a 15.03.1941 został przeniesiony do Garwolina. Po dwóch miesiącach pracy
20.05.1941 objął stanowisko wikariusza par. Borowie, leżącej w sąsiedztwie Garwolina. Na nowej
parafii sprawował posługę przez 5 miesięcy, by znów powrócić do Garwolina, mimo próśb o
dalszą posługę w Borowiu. Następna translokata nastąpiła 15.08.1942 do par. Skrzeszew. Od
01.10.1943 prac. w par. Kosów, po czym 10.10.1944 otrzymał stanowisko prefekta Gimnazjum
Biskupiego w Siedlcach, ustępując zarazem ze stanowiska prefekta w Kosowie. Po roku z dniem
01.07.1945 odszedł z gimnazjum, rozpoczynając pracę wikariusza w par. Zbuczyn.
Dnia 01.10.1945 rozpoczął studia na KUL, na dwóch fakultetach: prawa kanonicznego i
nauk społeczno – ekonomicznych. Od 15.12.1945 został ponownie mianowany wikarym w par.
Zbuczyn, ale tę posługę miał tylko sprawować w okresie ferii świątecznych i wakacji. Zwieńczył
trzyletnie studia podwójnym dyplomem: magistra licencjata prawa kanonicznego (23.06.1947) i
magistra nauk społeczno – ekonomicznych (17.09.1948). Studia kontynuował na kursie
doktoranckim do 1949. 28.04.1949 objął obowiązki proboszcza parafii Ostrówek, a po dwóch
latach rozpoczął gromadzenie materiałów do pracy doktorskiej na temat: ,,Organizacja diecezji
podlaskiej w 1818”. W 1958 podjął współpracę w naukowym opracowaniu źródeł ilustrujących
działalność Kościoła w dawnej Polsce z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła przy
Towarzystwie Naukowym KUL, podejmując się opracowania diecezji siedleckiej w XIX i XX w.
Pracował też przy wydaniu Atlasu historycznego organizacji kościelnej w Polsce z
uwzględnieniem podziału na diecezje, archidiakonaty, dekanaty i parafie.
01.07.1959 został mianowany administratorem par. Sobieszyn, wyjątkowo trudnej ze
względu na efekty działalności przedwojennej organizacji lewicowej ”Wici”. Przez prawie 2 lata
11
pracy zyskał duży stopień zaufania i akceptacji. Z dniem 14.04.1962 mianowany administratorem
par. Sobolew. 15.07.1965 przeniesiony do Siedlec na stanowisko wikariusza pomocnika
(wikariusz audiutor) w parafii katedralnej. Jego trosce powierzono całość duszpasterstwa w
zastępstwie proboszcza, który to urząd pełnił wówczas biskup pomocniczy Wacław Skomorucha.
Dodatkowo został obarczony – zgodnie z prawniczym wykształceniem – funkcją Promotora
Sprawiedliwości i Obrońcą w Sądzie Biskupim, do 01.02.1969. W uznaniu zasług oraz wkładu w
pracę duszpastersko – administracyjną, mając na uwadze przykładne życie kapłańskie i
przywiązanie do Kościoła, bp Ignacy Świrski mianował go kanonikiem honorowym Kościoła
Katedralnego w Siedlcach. W niedługim czasie papież Paweł VI uhonorował go godnością prałata.
Te wyróżnienia nie były bez pokrycia. W świątyni katedralnej przeprowadził szereg gruntowych
remontów, renowacji, usprawnień i uzupełnień w wyposażeniu.
26.11.1968 otrzymał nominację na urząd wikariusza zarządcy par. Ryki oraz dziekana dek.
ryckiego, którą to funkcję pełnił przez 21 lat. 21.04.1969 mianowany sędzią posynodalnym. Od
06.03.1971 był już pełnoprawnym proboszczem par. Ryki. Przeprowadził wiele inwestycji
gospodarczych: pokrycie kościoła blachą miedzianą, założenie w nim centralnego ogrzewania,
naprawa poważnie uszkodzonej wieży, wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
renowacja kościoła, budowa domu parafialnego z salami katechetycznymi i mieszkaniami dla
księży. Z jego inicjatywy powstały kaplice w Bazanowie (obecnie kościół parafialny), Owni i
Stawach. Powiększył cmentarz grzebalny i dokonał jego ogrodzenia. W uznaniu tych zasług został
obdarzony godnością kanonika generalnego Kapituły Katedralnej. Nieuleczalna choroba stała się
przyczyną jego śmierci, która nastąpiła 16.10.1990. Jego pogrzeb, który miał miejsce 18.10
zgromadził wielką rzeszę ludzi, dla których był kapłanem, pasterzem i sprawnym administratorem
parafii. Pochowany na cmentarzu w Rykach. [Krystian Pielacha, wg: Akta osobiste ks. Mariana
Piotrowskiego, AKDS, Dział I, Lit. P, Nr porz. 38, Tom I]
Piłsudski Józef, ur. 05.12. 1867 w Zułowie pod Wilnem, zm. 12.05.1935 w Warszawie.
Twórca niepodległego państwa polskiego. Marszałek Polski. Założyciel POW. Podczas ofensywy
znanej jako „manewr znad Wieprza” zatrzymał się w Rykach 16.08.1920 w domu Franciszka
Kowalskiego (Warszawska 29). [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 9/1995, s. 8]
PKO Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.
Plebania stara, ul. Wspólna 3. 04.04.1904 zebranie parafialne podjęło uchwałę o
sprzedaży poprzez licytację gruntów i zabudowań przy ®kościele p.w. św. Jakuba Ap. (trzecim),
aby uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczyć na wzniesienie budynków parafialnych na placu
przy nowej, będącej dopiero w planach, świątyni (tj. Najświętszego Zbawiciela). Uchwałę parafian
ryckich zatwierdził car Rosji 11.12.1906. Grunty przeznaczone do sprzedaży geometra Lehman,
wg sporządzonego planu, podzielił na 40 działek, z których na licytacji w 1912 i w 1914 sprzedano
20 wraz ze starym wikariatem, za 18300 rubli. Reszta działek, a także plac nienumerowany, na
którym stała plebania, z powodu braku licytujących, nie zostały sprzedane i pozostały w
posiadaniu parafii. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży działek, w l. 1914-15 wybudowano
plebanię i budynki gospodarcze przy nowym kościele, wraz z ogrodzeniem naokoło probostwa. Na
wykończenie budowy zabrakło ok. 2000 rubli. Całość prac wykonał Stanisław Pronaszka z
Warszawy, wg projektu Józefa Dziekońskiego, za 15583 rubli i 73 kopiejek. Wybudowana
została z cegły w stylu zakopiańskim, zewnątrz i wewnątrz otynkowana oraz pokryta blachą
cynkowaną, mająca wymiary 42 łokcie długości na 24 łokcie szerokości. [Krystian Pielacha, wg:
Protokół zebrania ryckiej rzymsko – katolickiej parafii z 4 kwietnia 1904 r., Korespondencja
Naczelnika Powiatu Garwolińskiego do Wójta Gminy Ryki z dnia 22 stycznia 1907 r., AKDS,
APwRds, sygn. Lit. R., Dział IV, Nr porz. 16, tom I.; Inwentarz rzymsko – katolickiej parafii Ryki
sporządzony 1 lipca 1918 roku, APR, sygn. 60]
11
Polańska Jadwiga z d. Kamińska, ur. 30.08.1945 w Rykach, c. Jana i Heleny. Ojciec
prowadził zakład stolarski i małe (3 ha) gospodarstwo rolne. Ma siostrę Janinę (ur. 1932) lekarza
medycyny i brata Henryka (ur. 1937) elektryka. Rodzeństwo przyrodnie to: Stanisława, Wanda i
Stanisław. SP i LO ukończyła w Rykach. W l. 196368 studiowała na AR w Olsztynie, na
Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności. Tam też poznała przyszłego męża Tadeusza.
Staż pracy odbywała w Zakładzie Mleczarskim w Warszawie. Potem prac. jako inspektor w
Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich w Olsztynie. W 1972 oboje z mężem przenieśli
się do Ryk, gdzie p. Jadwiga znalazła pracę w miejscowej OSM. Po 35 latach pracy w zawodzie
(w 2003) przeszła na emeryturę. Przez 32 lata była kierownikiem laboratorium oceny surowca i
laboratorium kontroli jakości wyrobów: najpierw w przy ul. Swatowskiej, potem w baraku przy ul.
Lubelskiej i od 1998 w nowym obiekcie przy ul. Żytniej. Prowadziła szkolenia dla rolników w
zakresie poprawy jakości mleka, dzięki czemu mleko uzyskało standard europejski.
Zorganizowała dwa nowoczesne laboratoria, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę
elektroniczną do oceny mleka surowego i produktów mlecznych. Bardzo jej w tej pracy pomogła 3
i pół miesięczna praktyka studencka w Szwecji w 1967. Otrzymała m.in. ZKZ i Odznakę
"Zasłużona dla mleczarstwa". Wspólnie z mężem założyła firmę "Dar Natury" przekształconą w
2003 w Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Leki Natury". [Zbigniew Lipski]
Polański Janusz, ur. w 1971, s. Tadeusza i Jadwigi. Absolwent LO w Rykach.
Otrzymał I nagrodę im. Stanisława Herbsta od Polskiego Towarzystwa Historycznego za pracę
magisterską. Zaint.: stosunki kulturalne, społeczne i polityczne Polski z Niemcami, mniejszości
narodowe, dzieje Austrii i Niemiec. [Tomasz Niemirowski, wg: Redakcja MR 5/1997]
Polański Tadeusz, ur. 22.08.1943 we wsi Suche, dawny pow. Janów Poleski, obecnie
na Białorusi (w ramach I repatriacji Polaków zza Buga przybył do Wilczkowa k/Dobrego Miasta,
woj. olsztyńskie). Zam. ul. Spacerowa. Ukończył Technikum Rolniczo – Łąkarskie w Lidzbarku,
studia na WSR w Olsztynie (Wydz. Zootechniczny) w 1968. Prac. w PGR k. Wilczkowa, potem
ok. 1,5 roku w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych i w ZW ZMW w Olsztynie (1969-72).
Następnie objął stanowisko wiceprezesa OSM w Rykach i niedługo awansował na
wiceprzewodniczącego PPRN w Rykach (do 30.06.1975). Zastępca naczelnika powiatu w Rykach
(1972-75); inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Wydziale Kontroli i Instruktażu
(1975-82); prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach (1982-2001). Po 2001 honorowy prezes
Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach; od 1992 właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "Dar Natury" w Rykach, które od 2003 działa pod nazwą Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne "Leki Natury". Do 1992 członek ZSL, po tym roku PSL; członek Lubelskiego
Sejmiku Samorządowego (1997-2001); poseł na Sejm RP II i IV kadencji z listy PSL, okręgu nr 6
w Lublinie (199397 i 200105). Ma duże zasługi w rozbudowie zakładu mleczarskiego w
Rykach, który w ciągu 20 lat jego zarządzania stał się jednym z najlepszych zakładów w Polsce.
Ponadto przyczynił się do powstania nowych inwestycji na terenie Ryk, szczególnie w
pozyskiwaniu pieniędzy na rozbudowę szpitala w Rykach i na drogi. Aktywnie współdziałał z
samorządem lokalnym, przyczyniając się do utworzenia w Rykach powiatu, Sądu Rejonowego i
Prokuratury oraz Urzędu Skarbowego. Jako właściciel firmy farmaceutycznej wprowadził na
rynek leki ziołowe m.in. "Venoforton", „Immunofort” i "Sedomix". Otrzymał KKOOP, ZKZ,
SKZ, Złotą Odznakę "Zasłużony dla woj. warszawskiego", złoty medal "Za udział w Walce z
Powodzią". Żona: Jadwiga z d. Kamińska, ślub 23.08.1969. Dzieci: Janusz  1971, obecnie
mgr historii po UW, Jacek  1975, ukończył Zarządzanie i Marketing w Warszawie, Agnieszka 
1978, lekarz weterynarii po Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Michał  1985,
studiuje na SGH. [Zbigniew Lipski]
11
Polska Organizacja Wojskowa, zał. pod koniec 1915 po wycofaniu się wojsk rosyjskich
z terenów dawnego pow. garwolińskiego (do którego w ówczesnym czasie należały Ryki) i
przejęcia terenów przez okupanta niemieckiego (do 1918). W pow. garwolińskim utworzono 19
jednostek, m.in. w Rykach. Komendantem ryckiej placówki został Marian Miłosz „Krakus”,
członkami w pierwszym okresie: Kazimierz Gonert, Henryk Czapski, Stanisław Kowalski, Feliks
Filipek. Na uzbrojenie składało się 6 karabinów rosyjskich, 3 browningi belgijskie, 6 rewolwerów
różnych typów, amunicja. Karabiny przechowywano u Piotra Bakiery, zaś broń krótką u
poszczególnych członków POW. Do zadań placówki należało prowadzenie wywiadów o stanie
liczebnym wojsk okupanta, ich uzbrojeniu, połączeniach telefonicznych i telegraficznych, ponadto
prowadzenie propagandy w instytucjach społ. (m.in. w Spółdzielni Spożywców, Ochotniczej
Straży Ogniowej w Rykach). 10.11.1918 POW uczestniczyła w akcji rozbrajania wojsk
niemieckich, wspomagana przez mieszkańców Ryk. Zginęli wówczas strażacy: Antoni Żaczek i
później z powodu ran Józef Kierzkowski. Wśród najbardziej czynnych członków organizacji
wymieniani są: M. Miłosz, Stefan Malinowski, K. Gonert, P. Błachnio, S. Kowalski, Stanisław i
Michał Wojtaś. W kronice OSP wymienia się również nazwiska: Chaciewicz, Piotr Danysz,
Marcin Marchwicki. Rozbrojono wówczas w Rykach ok. 60 żołnierzy piechoty i 12
kawalerzystów. Uzyskana broń oraz sprzęt wojenny, konie, samochód ciężarowy zostały
wykorzystane przez kompanię działającą na terenie pow. garwolińskiego pod dow. Ignacego
Zowczaka (rozbitą 18.11.1918 w Międzyrzecu). Wśród poległych w tej bitwie znalazł się Józef
Filipowicz z Ryk. [Anna Żaczek, wg MR 11/1995; Kroniki SPow. nr 1 w Rykach; Kroniki OSP]
„Polski Ogród”,  Zakład Przemysłu Owocowo  Warzywnego „Hortex”
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, rejon Ryki, zał. w 1976 z inicjatywy
Szczepana Jeżewskiego, Henryka Piątkowskiego i Edwarda Miłosza. Do 2000 przewodniczącym
był Szczepan Jeżewski, a od 2000 do dziś Czesława Grudniak. Związek świadczy pomoc w
załatwianiu różnych spraw ludziom starszym, organizuje wspólne spotkania z okazji świąt
okolicznościowych i Dnia Seniora, współpracuje z Domem Opieki w Leopoldowie, pomaga
ludiom biednym, wydając artykuły spożywcze ze Światowego Banku Żywności. Z inicjatwy
PZERiI powstał „Klub Seniora” przy MGCK, który corocznie uczestniczy w eliminacjach
wojewódzkich i rejonowych zespołów artystycznych. Związek otrzymał dyplomy i wyróżnienia
oraz złote odznaki za działalność z Zarządu Głównego i Zarządu Okregu Lublin PZERiI, a także
nagrody rzeczowe z Urzędu Starostwa i Gminy Ryki. 01.10.2005 liczył 323 członków. [Czesława
Grudniak]
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Oddział Ryki, zał. w styczniu 1991 z
inicjatywy Tadeusza Kalisza oraz Waldemara Pieńkosza, Kazimierza Czerniejewskiego, Tadeusza
Feliksa i Józefa Falenty oraz innych hodowców zam. w Rykach i okolicach, zrzeszonych
wcześniej w PZHGP O/Dęblin. Prezesami byli kolejno: Tadeusz Kalisz (199194), Stanisław
Przychodzeń (199498), Dariusz Piwoński (19992002 i 200306). Oddział zajmuje się
organizacją lotów i rywalizacją gołębi pocztowych. Gołębie Bogdana Kwiatkowskiego wygrały lot
okręgowy z Magdeburga w 1998, a gołębie Mirosława Nowickiego i Waldemara Pieńkosza
wywalczyły 13 miejsce w kat. A w Mistrzostwach Polski. Oddział liczy 68 członków. [Dariusz
Piwoński]
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło w Rykach,
zał. w 1990 przez Hannę Czupyt oraz Wandę Czaplicką. Stowarzyszeniem kolejno kierowali:
Hanna Czupyt (1990-93), Sławomir Siwiński (1993-96), Alicja Lis (1996-2002), Janusz
Adamczyk (0610.2002), Zbigniew Chołuj (2002-03) oraz Jolanta Polak od 2003. Celem
11
stowarzyszenia jest dział. na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym.
16.05.1990 powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD - Koło w Rykach;
22.021992 zmieniono nazwę na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym  Koło w Rykach. 02.01.2001 powstała placówka „Zespół Rehabilitacyjno 
Terapeutyczny”, od 01.11.2001 jej kierownikiem została mgr Joanna Pawlonka. W ZRT jest
realizowany program „Partner”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. 15.12.2003 powstały „Warsztaty Terapii Zajęciowej” również
finansowane ze środków PFRON poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach pod
kierownictwem Joanny Pawlonki. Stow. tworzy 59 osób. [Joanna Pawlonka]
Polskie Stronnictwo Ludowe. Zarząd Powiatowy w Rykach. zał. 15.01.1999 z
inicjatywy Waldemara Hojszyka, Jana Kowalczyka, Marka Michalika, Stanisława Miłosza i
Tadeusza Polaka. Prezesem Zarządu od 1999 jest Marek Michalik. Zarząd organizował Święto
Ludowe (6 razy), wycieczki „Z PSL po kresach” (4), opłatki ludowe (5), Dzień Czynu
Chłopskiego (1), „PSL  dzieciom” z rejsami statkiem po Wiśle (3), cykl imprez „Zima 2003 z
PSL”, „Zima 2004 z PSL”, wyjazdy do teatrów w Warszawie i Lublinie (6). Funkcjonuje
bezpłatne biuro porad prawnych. PSL w Rykach prowadzi też kurs języka angielskiego,
zorganizowało wyborcze kampanie parlamentarne 2001 i 2005; do parlamentu europejskiego
2004; samorządowe 2002 i 2006. Liczy 650 członków. [Marek Michalik]
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Polski Związek Wędkarski
Pomnik „Bojownikom o niepodległość”, W 1923 Koło Młodzieży Wiejskiej w Rykach
zainicjowało wybudowanie pomnika ku czci „Bojowników o niepodległość Ojczyzny”, który
odsłonięto w 10 rocznicę odzyskania niepodległości na placu przy ul. Warszawskiej, ofiarowanym
przez ks. J. Rozwadowskiego. [Anna Żaczek, wg MR 11/1995; Kroniki Szkoły Powszechnej nr 1
w Rykach; Kroniki OSP]
Pomnik „Funkcjonariuszom MO, SB i ORMO”, w parku na rogu ul. Słowackiego i
Warszawskiej. Jest na nim lista 34 poległych na terenie powiatu ryckiego „w walce o utrwalenie
władzy ludowej”. Odsłonięty w 1964. [Tomasz Niemirowski, wg: Ryki. Informator]
Pomnik Konstytucji 3 Maja, na placu przy pałacu, w dawnym ogrodzie dworskim,
postawiony w 1992 z inicjatywy Zdzisława Mazura oraz Zbigniewa Lipskiego jako
przewodniczącego TPR, który pomysł poparł i omówił projekt z rzeźbiarzami. Wykonany z
czerwonego piaskowca przez artystów z Dęblina: Tadeusza i Teresę Zomerów. Sfinansowany
częściowo ze zbiórki prowadzonej przez TPR i przez Zdzisława Mazura. [Tomasz Niemirowski.
wg inf. od Z. Lipskiego]
Pomnik Jana Pawła II, na terenie ZSO nr 2. Projekt opracował Eugeniusz Ochnio.
Inwestorem tego przedsięwzięcia była przede wszystkim parafia w Rykach. Osłonięty 14.10.2000
podczas uroczystości nadania imienia Jana Pawła II szkole oraz wręczenia sztandaru. [Tomasz
Niemirowski, wg: Wzrok, nr 1, 2005]
Pomnik przyrody „Dąb wolności” – w parku na Jarmołówce, zasadzony na pamiątkę
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918. Jak podaje kronika OSP, nazwę nadano
podczas uroczystości, w której brała udział miejscowa społeczność, m.in. ks. proboszcz Jan
Rozwadowski oraz kierownik SPow – Józef Prokurat. Obecnie, dąb mierzony na wysokości
1,40 ma 265 cm. obwodu. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 4/1995]
Pomnik „W 10 rocznicę Cudu nad Wisłą”, na rogu ul. Dolnej i Szkolnej. Napis: „Boże
błogosław ojczyznę i dziatwę naszą.”. Bliższe okoliczności powstania nieznane. [Tomasz
Niemirowski]
11
Pomnik Władysława Korżyka, przed budynkiem ZSZ im. Wł. Korżyka. Wykonany
przez Tadeusza i Teresę Zomerów w 1987 z białego wapienia z inicjatywy Zbigniewa
Lipskiego. Sfinansowany przez Komitet Rodzicielski. [Tomasz Niemirowski]
Pomnik ZWZ  AK  WIN między ul. Warszawską a stadionem. Poświęcony żołnierzom
Armii Krajowej poległym w l. 194356. Zaprojektowany przez Czesława Szlendaka, odsłonięty
12.09.1993. [Tomasz Niemirowski, wg: Ryki. Informator]
Poniatowski Stanisław, ur. 15.09.1676 we wsi Chojnik, parafia Gromnik, zm. 29.08.1762
w Rykach, pochowany w kościele p.w. św. Jakuba (trzecim), s. Franciszka i Heleny z d.
Niewiarowska. Podstoli litewski, podskarbi wielki litewski (od 1772), regimentarz koronny od
1728, generał-lejtnant wojsk koronnych, wojewoda mazowiecki od 1731, kasztelan krakowski od
1752, twórca potęgi rodu Poniatowskich. Pochodził z niezamożnej rodziny; według niektórych
źródeł, był nieślubnym synem jednego z Sapiehów. Studiował w Wiedniu, potem zaciągnął się do
armii austriackiej ks. Eugeniusza Sabaudzkiego walczącej przeciw Turkom, podczas walk
wielokrotnie wykazywał się wielkim męstwem. Następnie przeszedł w służbę Sapiehów i brał po
ich stronie udział w wojnie domowej na Litwie. Był jednym z najgorliwszych popleczników
Karola XII, został generałem szwedzkim, zaś po bitwie pod Połtawą (1709), w której uratował
królowi życie, działał jako dyplomata w Turcji, ujawnił niezwykły talent i przedsiębiorczość,
obalając dwu wezyrów (Alego i Nuumana Küprülich) i doprowadzając do wypowiedzenia przez
Turcję wojny Rosji.
Po śmierci Karola XII przeszedł do Augusta II, który, choć poprzednio skonfiskował jego
dobra, jako jednego z najbardziej aktywnych zwolenników Stanisława Leszczyńskiego, teraz
(1719) mianował go podczaszym litewskim, potem podskarbim wielkim litewskim, generałlejtnantem piechoty, dowódcą gwardii koronnej i regimentarzem koronnym (1728-33), a potem
wojewodą mazowieckim (1731). Przez małżeństwo z Konstancją Czartoryską wszedł Poniatowski
w skład „Familii" i brał wydatny udział w polityce i zamierzeniach reformatorskich tego
ugrupowania politycznego. W czasie przedostatniego bezkrólewia popierał kandydaturę
Stanisława Leszczyńskiego, towarzyszył mu do Gdańska, potem pogodziwszy się z dworem
saskim złożył hołd Augustowi III i z jego polecenia posłował w l. 1740 i 1741 do Wersalu, gdzie
usiłował odwrócić Francję od popierania Prus. W 1752 został kasztelanem krakowskim. Jego
synami byli m.in: Kazimierz Poniatowski (podkomorzy koronny); Stanisław August Poniatowski
(król Polski), Andrzej Poniatowski (feldmarszałek austriacki), Michał Jerzy Poniatowski – ostatni
prymas I Rzeczypospolitej. Jedna z jego córek – Izabella – została żoną Jana Klemensa
Branickiego i Andrzeja Mokronowskiego. [Tomasz Niemirowski, wg: H. Witek, MM 34/2005; R.
Makulec, MR 78/1995; Wikipedia; PSB]
Ponikowski Antoni, ur. 29.05.1878 w Siedlcach, zm. 27.12.1949 w Warszawie. Przed I
wojną światową działacz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Od 07.12.1917 do 04.11.1918
sprawował urząd ministra Wyznań, Religii i Oświecenia Publicznego oraz tymczasowego premiera
(27.02. – 04.04.1918). Premier Polski 19.11.1921 – 06.06.1922 i ponownie Minister Wyznań,
Religii i Oświecenia Publicznego, także Minister Kultury i Sztuki. Długoletni prof. Politechniki
Warszawskiej oraz jej rektor. Podczas wizyty kanonicznej w par. Ryki w dniach 17-19.05.1931
odbywanej przez ks. bpa Czesława Sokołowskiego dokonano poświęcenia nowego sztandaru z
Matką Boską Częstochowską. Na tę uroczystość przybyli z Warszawy: Antoni Ponikowski,
Marian Częścik – poseł Chrześcijańskiej Demokracji i redaktor ,,Polski Ludowej” oraz poseł
Bogdanowicz, którzy byli chrzestnymi sztandaru. Po poświęceniu sztandaru miało miejsce
nieszczęśliwe zdarzenie. Antoni Ponikowski dostał niespodziewanie ataku apoplektycznego i w
bardzo ciężkim stanie został przeniesiony na miejscową plebanię. Bardzo zły stan zdrowia
uniemożliwił mu prowadzenie przez dłuższy czas dotychczasowego aktywnego trybu życia. Skutki
tego ataku uniemożliwiły również przewiezienie byłego premiera do własnego domu i zmusiły do
12
zostania na dłuższy czas na plebanii i podjęcia tu kuracji zdrowotnej pod opieką osobistego
lekarza. Przebywał tu do 08.06.1931. Po częściowym nabraniu sił, dla zaoszczędzenia trudów,
został przeniesiony na noszach do domu po E. Wojnowskim (na rogu ulic Wspólnej i
Swatowskiej), który był własnością Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej. 17 lipca chorego
odwiedził bp łucki Adolf Szelążek, który wraz z nim zwiedził kościół w Rykach. Po
wielotygodniowej kuracji Antoniemu Ponikowskiemu poprawił się stan zdrowia na tyle, że mógł
powrócić do Warszawy. 21 lipca był serdecznie żegnany na stacji kolejowej w Rykach przez
miejscowe społeczeństwo. [Krystian Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 2 – 4;
Encyklopedia PWN, Warszawa 1992]
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (Wyczółkowskiego 10a), zał. 01.01.1969 przez
inspektora szkolnego Wydziału Oświaty i Kultury w Rykach Ludwika Kuchnio. Dyrektorami
byli: Stanisława Liszewska (1969-70), Alina Dąbrowska (1970-91), Alicja Kuchnio od 1991.
Celem poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i
młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom; wspomaganie wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego
rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji
społecznej; profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka; terapia zaburzeń
rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; pomoc uczniom w wyborze zawodu i planowaniu
kariery zawodowej; prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz
mocnych stron uczniów. Powstała jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa,
28.09.1993 przekształcona w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną; swoim działaniem
obejmuje miasto i gminę Ryki oraz gminy Ułęż, Nowodwór i Kłoczew. Organem prowadzącym
jest od 1999 powiat rycki (wcześniej Kuratorium Oświaty w Lublinie). Aktualna kadra Poradni:
dyr. Alicja Kuchnio  logopeda, psycholodzy: Beata Rudnik, Barbara Dac, Agnieszka Biernacka;
pedagodzy: Ewa Sokołowska, Jolanta Piechota, Mirosława Brasławska - Haque; logopedzi: Jolanta
Strumnik, Dominika Miturska, Alicja Kuchnio; sekretariat - Lidia Bachanek, gł. księgowa - Zofia
Polak, prac. obsługi - Emilia Szczebelska, lek. dr Iwona Terlecka - Binięda. Poradnia obejmuje
opieką około 9000 dzieci i młodzieży (w tym również dzieci nieuczęszczające jeszcze do
przedszkoli i szkół - tzw. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).
Dawniejsi pracownicy: Alina Dąbrowska (dyr. poradni i jej pedagog pełniąca te funkcję 21
lat), Adam Garstka (psycholog), Bogumiła Mikusek (pedagog), Remigiusz Sławiński (lekarz),
Jolanta Napiórkowska i Janina Naduk (pracownice administracji), Zofia Narecka (prac. obsługi),
Witold Natoniewski (psycholog), Bernarda Osiak (psycholog), Barbara Karst (pedagog), Jadwiga
Korsyk (psycholog), Anna Markiewicz (pedagog), Elżbieta Milewska-Mądry (psycholog
dojeżdżająca z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dęblinie), Mieczysława Cabaj (prac.
obsługi przez 20 lat), dr Jadwiga Banasiowa, która przez 25 lat bezpłatnie służyła radą jako lekarz,
wspierając działający w Poradni Zespół Orzekający. [Alicja Kuchnio]
Poseł Ziemi Ryckiej. Tak nazywa się potocznie przedstawicieli naszego rejonu do
polskiego parlamentu w okresie od 1943 kiedy to utworzono konspiracyjną Krajową Radę
Narodową, 04.02.1947 r. wybrano tzw. sejm ustawodawczy, a w 1952 sejm I kadencji i później
następne. Posłami noszącymi to miano byli: Janusz Wierusz – Kowalski (1947-52), Władysław
Surmacki (1956-65), Maria Rodak (1963-64), Stanisław Matusiak (1969-72), Stanisława Pawelec
(1972-76), Józef Kowalski (1980-85), Ryszard Celiński (1985-89), Czesław Kosiński (1989-91),
Tadeusz Polański (1993-97 i 2001-05), Zygmunt Jerzy Szymański (2001-05), Jarosław
Żaczek (od 2005). [Zbigniew Lipski]
12
Postoła. Kompleks leśny o pow. 72,28 ha położony na północ od Ryk, po wschodniej
stronie drogi Ryki - Żelechów. Składa się z 238 działek geodezyjnych, które należą do 141
właścicieli. Ponad 91% powierzchni drzewostanu zajmuje sosna w wieku od 20 do 100 lat
(średnio ok. 70 lat) rosnąca na siedlisku bonitacyjnym lasu mieszanego świeżego, lasu mieszanego
wilgotnego i boru mieszanego świeżego. Pozostałe gatunki to: brzoza – średnia wieku ok. 60 lat
(zajmuje ok. 2% pow.), grab – średnia wieku ok. 35 lat (zajmuje ok. 2% pow.) oraz osika – średnia
wieku ok. 30 lat (zajmuje ok. 5% pow.). Nieliczny podrost na ok. 5% powierzchni  dąb w wieku
15 – 20 lat.
W podszycie dominującym gatunkiem jest ekspansywna jeżyna. Oprócz niej spotykamy
również leszczynę, bez czarny, grab, osikę, czeremchę, łozę, jarzębinę, kalinę, głóg, tarninę, dziką
jabłoń, gruszę, czereśnię, malinę. Runo składa się głównie ze szczawika zajęczego, oprócz niego
rośnie również zawilec gajowy, poziomka, borówka czarna, dąbrówka rozłogowa, majownik
dwulistny, pokrzywa, wierzbówka kiprzyca, poziewnik, dziurawiec, gruszyczka, przetacznik,
przytulia, jaskry, fiołki, sałatnik leśny.
W Postole bytują sarny, lisy, zające, czasami spotkać można dziki. Liczne siedliska mają
ptaki, m.in.: dzięcioły, sikory, szpaki, kosy, dudki, drozdy, słowiki, jastrzębie, bażanty, gawrony.
W czasie II wojny światowej w Postole wojsko zorganizowało magazyn broni, konsekwencją
tego po wojnie były liczne tragedie w okolicznych rodzinach, spowodowane niewypałami. Skąd
wzięła się nazwa lasu – nie wiadomo. Słownik wyrazów obcych wyjaśnia pochodzenie słowa
„postoły” – co oznacza (z tureckiego) łapcie z kory, łyka lub ze skóry, przywiązywane do nogi
sznurkiem. [Anna Żaczek, wg inf. od Stanisława Latosa]
Potocka Stanisława Marta, z d. Piwowarska; ur. 25.03.1931 w Świerżach Górnych (pow.
Kozienice), zm. 16.12.1997, pochowana w Zwoleniu, nauczycielka biologii. Przed wojną
mieszkała wraz z matką w Kępie Bielańskiej. W wieku 6 lat osierocona przez ojca. Ukończyła
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Kozienicach (1951), Studium Nauczycielskie w Siedlcach
(1965) kierunek biologia i chemia. Egzamin kwalifikacyjny równy wyższym studiom zawodowym
zdała w 1977. Praca zawodowa: SP nr 1 w Zwoleniu (1951-52) na etacie nauczyciela, następnie
kierownik świetlicy gminnej w Zwoleniu (1952-53) oraz ponownie SP nr 1 w Zwoleniu (1953-59)
i SP nr 1 w Rykach (1959-86) jako nauczyciel. W 1962 uczyła również biologii na Kursie
Ogólnokształcącym dla Dorosłych. W 1986 przeszła na emeryturę i w kolejnych latach
kontynuowała pracę na pół etatu jako nauczyciel oraz od 09.1987 do 1991 w bibliotece szkolnej.
Za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, krzewienie idei oszczędzania
wśród młodzieży oraz działalność w ZNP została odznaczona Nagrodą Ministra Ośw. i Wych.
trzeciego stopnia, ZKZ, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką SKO, Nagrodą Inspektora Ośw. i
Wych. w Rykach, KKOOP. Przez wiele lat prowadziła w szkole koło biologiczne, jej uczniowie
wielokrotnie kwalifikowali się do udziału w szczeblu wojewódzkim, m.in. w 1982 jej uczennica
zajęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich. Pełniła funkcje prezesa oddziału rejonowego ZNP
w Rykach i radnej WRN w Rykach (1975-76). Mąż: Henryk (lekarz), ślub 14.08.1956 w
Zwoleniu. Dzieci: Mirosława i Elżbieta. [Anna Żaczek, wg kroniki Szkoły Podstawowej w Rykach]
Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna (Poniatowskiego 2), zał. w 1956.
Kierownicy: fel. med. Janusz Raguszewski (195657); lek. med. Henryk Potocki (195768); lek.
wet. Elżbieta Marszałek (196872), lek. wet. Józef Tadeusz Wyrzyski (197273); lek. med.
Michalina Koc (197375); lek. med. Barbara Walencik (197578); dr n. med. lek. wet. Paweł
Policzkiewicz (197882); lek. med. Jadwiga Kryczka (1982–2002); od 2002 – inż. Roman
Burza. Początkowa baza lokalowa placówki była bardzo skromna. Stacja przy Pl. Wolności
zajmowała w drewnianym baraku jedno pomieszczenie o pow. ok. 12 m 2 z ustawionym pośrodku
piecykiem węglowym. Pracownicy w terenie poruszali się niejednokrotnie pieszo lub furmankami,
a w późniejszym okresie rowerem lub prywatnym motocyklem. W początkowym okresie
12
działalność stacji była ukierunkowana przede wszystkim na zwalczanie występujących
zachorowań na dur brzuszny, czerwonkę i wirusowe zapalenie wątroby. Prowadzono również
szeroką działalność oświatowo-zdrowotną i kładziono duży nacisk na poprawę stanu sanitarnego,
szczególnie w ramach „higienizacji” wsi.
W 1967 Stacja została przeniesiona do budynku prywatnego przy ul. Szkolnej i zajmowała
początkowo 2, a następnie 3 pomieszczenia o pow. ok. 30  40 m2. W warunkach tych PSSE
funkcjonowała do 1975. W wyniku reformy administracyjnej i likwidacji powiatów z dn.
30.06.1975, likwidacji uległa PSSE w Rykach (będąca stacją typu „P”), a właściwym organem do
sprawowania nadzoru sanitarnego na terenie dawnego powiatu ryckiego został Terenowy
Inspektor Sanitarny w Puławach. Ze względów organizacyjnych część pracowników została
przeniesiona do Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach, część pracowników
sprawujących nadzór sanitarny w ramach higieny żywności i żywienia, higieny komunalnej oraz
epidemiologii pozostawiono w Rykach, lokując ich przy ul. Poniatowskiego 2 w budynku po
Komitecie Powiatowym PZPR, wybudowanym z cegły z rozebranego kościoła św. Jakuba.
W l. 197880 przeprowadzono kapitalny remont budynku przystosowując go do potrzeb
PSSE. Zwiększonej liczbie pracowników zapewniono należyte warunki pracy, a także stworzono
bazę laboratoryjną w postaci pracowni higieny żywności i żywienia, higieny komunalnej i
schorzeń jelitowych. Uroczystego otwarcia dokonał ówczesny Główny Inspektor Sanitarny prof.
Ryszard Brzozowski. Od 01.01.1999 w wyniku reformy administracyjnej, na obszarze działania
PSSE znalazły się gminy miast Ryki i Dęblin oraz gm. Ułęż, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Kłoczew.
PSSE zajmuje się nadzorem w zakresie higieny środowiska; higieny pracy w zakładach
pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i
rekreacji, warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku; warunków, jakie
powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne. Zatrudnia 27 osób. [Roman Burza]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Wyczółkowskiego 10a), zał. 01.02.1999
uchwałą Rady Powiatu w Rykach, od chwili powstania kierowane przez Witolda Chadaja. Od
lutego do października 1999 siedzibą PCPR był budynek Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta
w Rykach, a obecnie jest nią budynek byłego internatu ZSZ nr 2 w Rykach  3 pomieszczenia
na parterze. Działalność jest zgodna z ustawą o pomocy społecznej oraz o zatrudnianiu i
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a zalicza się do niej: opracowanie i
realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie osób
niepełnosprawnych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pokrywanie kosztów
utrzymania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo  wychowawczych. Zatrudnia 7
osób. [Witold Chadaj]
Powiatowy Komitet ZSL w Rykach. ZSL to partia polityczna utworzona 27.11.1949 z
połączenia Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podstawą jego działalności
była Deklaracja ideowo programowa i Statut uchwalone na III Kongresie Stronnictwa w 1959.
Jego struktura organizacyjna oparta była na podobnym schemacie jak w PZPR. Tu podstawową
jednostką organizacyjną było koło, a członkowie zwracali się do siebie “kolego”. W okresie I
powiatu w Rykach działał Powiatowy komitet ZSL, a na jego czele stał prezes. W l. 1956-75
prezesami PK ZSL byli: Józef Iwanek (1956-57); Aleksander Lipiński (1957-58); Jan Bichta
(1958-62); Stanisław Prządka (1962-73); Bronisław Celej (1973-75). Sekretarzami PK ZSL byli:
Julian Kamiński (1956-60); Nakonieczny (1960-61); Kępka (1961-62); Tadeusz Warowny (196267); Henryk Szopa (1967-75). [Zbignioew Lipski]
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach (Rynek Stary 50/55), zał. 01.04.1990 przez Jana
Kowalczyka. Na bazie dotychczasowego terenowego organu administracji państwowej ds.
12
zatrudnienia utworzono Rejonowe Biuro Pracy w Rykach. Do stycznia 1993 Biuro pracowało w
systemie podwójnego podporządkowania: merytorycznie  Wojewódzkie Biuro Pracy w Lublinie,
organizacyjnie  było częścią Urzędu Rejonowego w Rykach. Na mocy nowelizacji ustawy z
dniem 01.01.1993 powstał Rejonowy Urząd Pracy w Rykach, od 01.01.1999 po dokonanej
reformie podziału administr. kraju powstał PUP w Rykach. Jego celem jest promocja zatrudnienia,
łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, a w szczególności: opracowanie i
realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, udzielanie
pomocy w znalezieniu pracy; organizowanie i finansowanie działań na rzecz aktywizacji
bezrobotnych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
wydawanie decyzji o: uznaniu danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego;
przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymania wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do
zasiłku, dodatku szkoleniowego lub stypendium; realizowanie zadań wynikających z koordynacji
systemów ubezpieczenia społecznego państw członkowskich UE oraz państw, z którymi UE
zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.
Usługi, które wykonuje PUP, są realizowane na dwóch płaszczyznach: 1) świadczenia
związane ze środkami finansowymi, tj: wypłata zasiłków i dodatków aktywizacyjnych dla
uprawnionych bezrobotnych, refundacja prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń,
przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcia działalności gospodarczej, refundacja
kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, przygotowania
zawodowego, refundacja składek KRUS, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników,
wypłata stypendium; 2) świadczenia, które nie wiążą się ze środkami finansowymi, tj.
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, działalność klubów pracy. W PUP jest zatrudnionych
21 osób. [Jan Kowalczyk]
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (Szkolna 3), zał. 01.11.1981. Zespołem
kierowali: od początku do 30.04.1991  Zbigniew Zając, od 01.05.1991  Danuta Kowalczyk.
PZDR jest terenową jednostką Lubelskiego ODR w Końskowoli, który ma ponad 100  letnią
tradycję, a pod nazwą Wojewódzki ODR funkcjonuje od 1956. Rodzaje działalności: 1)
prowadzenie szkoleń, 2) organizacja wyjazdów szkoleniowych dla rolników, 3) udzielanie pomocy
rolnikom w zakresie dokumentacji dotyczącej wykorzystania środków finansowych z funduszy
strukturalnych UE i krajowych, 4) upowszechnianie prawidłowych technologii produkcji rolnej, 5)
współpraca z instytucjami związanymi z rolnictwem. PZDR zatrudnia 7 osób. [Danuta
Kowalczyk, zob. też MR 3/2001]
Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", a po 1975 Zakład
Gospodarczy Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych "SCH", to w l. 1956-89 duży
zakład produkcyjno-handlowy utworzony 01.01.1956, czyli wraz z utworzeniem powiatu
ryckiego. Zarząd Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "SCH" w Warszawie w IV
kwartale roku 1955 powołał Mieczysława Jasielskiego na stanowisko pełnomocnika Zarządu dla
organizowania bazy materialno-technicznej, kadry oraz opracowania struktury organizacyjnosamorządowej nowej jednostki. 18.12.1955 w Garwolinie odbył się Zjazd delegatów z terenu 6
gmin mającego powstać nowego powiatu, który wybrał członków Rady Nadzorczej i Zarząd.
Przewodniczącym RN został Aleksander Rusa, a pierwszymi członkami byli: Stanisław Jędryszek,
Szymon Kalbarczyk, Stanisław Kornas, Bolesław Kurek, Bolesław Majek, Honorata Olejnicka,
Piotr Ośko, Józef Sergiel, Czesław Stachnio, Bronisław Wojdat, Edward Wojtaś. Prezesem
zarządu został Mieczysław Jasielski, zastępcami: Władysław Sikorski i Tadeusz Cieślak. Bazą
nowej jednostki stały się obiekty po Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych Nr 15 w
pobliżu stacji kolejowej Ryki oraz sklepy MHD z branżą tekstylną, obuwniczą, odzieżową i
pasmanteryjną. Zarząd początkowo miał siedzibę w baraku stojącym przy ul. Szkolnej (plac po
starym kościele). Stopniowo budowano magazyn hurtowy art. spożywczych, bocznicę kolejową i
12
biurowiec, oddane do użytku w l. 1958-59. Następnie wybudowano betoniarnię, wylęgarnię
drobiu, pawilon handlowy przy ul. Warszawskiej (później zamieniony na dworzec autobusowy) i
inne. W 1975 wybudowano Dom Handlowy przy ul. Poniatowskiego. Szczególnie dynamiczny
wzrost zakładu miał miejsce po objęciu prezesury przez Henryka Chlipalskiego. Wybudowano
mieszalnię pasz, przetwórnię owoców i warzyw, hurtowy Skład Produktów Naftowych, palarnię
kawy, wykupiono teren pod budowę Składnicy Maszyn i Narzędzi Rolniczych w dzielnicy Julin.
Budowano stołówkę zakładową i ośrodek wypoczynkowy w Jabłonowu. Od 1973 do 1986
zarządem kierował Tadeusz Cieślak, a wiceprezesami byli Władysław Celej i Zbigniew
Budachowski. Kontynuujący po 1975 tradycje PZGS Zakład Gospodarczy, który jeszcze w 1985
wypracował zysk w wys. 37 mln zł, w 1989 stracił płynność finansową i został sprywatyzowany,
dając początek kilku nowym jednostkom gospodarczym. [Zbigniew Lipski]
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Rykach, zał. w 1957, działał do 1975, kiedy
zlikwidowano powiaty w Polsce. Początkową siedzibą był barak na Jarmołówce, a od 1967 nowy
budynek przy Żytniej 16. Funkcje prezesa pełnili kolejno: Tadeusz Witek, Henryk Dąbrowski,
Zygmunt Szyszko, Jan Głodek, Tadeusz Prządka. Zadaniem PZKR było organizowanie we
wsiach powiatu ryckiego Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, co zostało dokonane
w l. 1957-60 praktycznie we wszystkich wsiach. Kółka Rolnicze ze środków Funduszu Rozwoju
Rolnictwa gromadzonych w Banku Rolnym w Garwolinie zakupowały ciągniki, maszyny i
narzędzia rolnicze, a także świadczyły usługi dla rolników. Praca w Kółkach Rolniczych
początkowo była bezpłatna. Gdy przybywało więcej ciągników i maszyn rolniczych, zatrudniano
pracowników na podstawie umowy o pracę. W l. 1974-75 połączono działalność gospodarczą
kółek rolniczych i utworzono SKR we wszystkich gminach powiatu.
KGW zajmowały się szkoleniem w zakresie gotowania, pieczenia, wekowania potraw
mięsnych i owoców itp. Prowadziły kursy kroju i szycia, zdrowia, wychowywania dzieci,
organizowały dziecińce na okres żniw oraz wycieczki krajoznawcze i szkoły zdrowia. [Tadeusz
Prządka]
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Oddział 1 Ryki (Karola Wojtyły 29),
zał. 23.02.1976 zarządzeniem Prezesa NBP nr C/6. Oddziałem kierowali kolejno: Marian
Prządka (od 01.01.1976), Aleksandra Czerska, Henryk Czapla, Barbara Wardak, Mieczysław
Szczepaniak. Oddział otwarto dzięki staraniom głównie Aleksandry Czerskiej  Naczelnika Miasta
oraz Tadeusza Polańskiego i Mariana Prządki, którzy w tym czasie pełnili funkcje
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Likwidacyjnej Powiatu. Uwieńczeniem ich
starań było wydanie zarządzenia: „Zostaje utworzony Oddział PKO w Rykach pod nazwą:
Powszechna Kasa Oszczędności  Oddział w Rykach. Dla celów rozrachunków
międzyoddziałowych Oddział ten otrzymuje numer 1531. Podpisał Prezes NBP // W. Bień.”
Oddział od początku ma siedzibę w pomieszczeniach po byłym PPRN przy ul. 22 Lipca 29.
Również część wyposażenia przejęto po PPRN, a także byli pracownicy Prezydium stanowili
większość spośród pierwszych pracowników Oddziału, który świadczył usługi z zakresu:
oszczędności, bony oszczędnościowe (premiowe, lokacyjne, depozytowe), oprocentowane
rachunki oszczędnościowo  rozliczeniowe, książeczki mieszkaniowe; prowadził obsługę
kredytów na zakup artykułów nieżywnościowych trwałego użytku, tzw. obsługę ratalnej sprzedaży
„ORS”, kredytowanie budownictwa indywidualnego i spółdzielczego.
Obecnie Oddział prowadzi obsługę klientów bankowości detalicznej i korporacyjnej,
obsługę klientów obszaru finansowania nieruchomości oraz działalność na rynku pieniężnym i
walutowym. Zatrudnia 20 pracowników. [Mieczysław Szczepaniak]
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Rykach (Wyczółkowskiego 11),
zał. w 1957. Zarządzający: od 1957 – Henryk Kieliszek, od 1959 – Franciszek Chruściel, od 1987
12
- Zbigniew Baduchowski, od 1991 – Krzysztof Jedut, od 1998 – Marzena Zając.W l. 1957-68
siedzibą PZU był budynek przy Pl. Wolności w Rykach. Zatrudniano w tych latach ok. 40
pracowników, którzy pracowali w Wydziale Ubezpieczeń Wypadkowych i Życiowych, w
Wydziale Majątkowym, w którym funkcjonowały referaty: budynkowy, zwierzęta i uprawy oraz w
Wydziale Księgowości. W pamięci tych pracowników utkwiły lata 60-te, będące bardzo trudnym
okresem z uwagi na żywioł ognia, który niszczył całe majątki. W 1962 spłonęło kilkadziesiąt
gospodarstw w Długowoli i Sokoli, a w 1967 ogień pochłonął blisko 120 budynków w
Kawęczynie. Polskie wsie w większości zbudowane z drewna, nie zabezpieczone od uderzeń
pioruna, stwarzały duże zagrożenie pożarowe i z tego też powodu lata 1968-70 zaznaczyły się w
historii PZU powiatu ryckiego jako okres związany z akcją odgromieniową budynków wiejskich.
PZU finansował 50% kosztów zakupu i założenia piorunochronów. W 1991 PZU został
przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechny Zakład
Ubezpieczeń SA. Ubezpieczenia na życie przejęła siostrzana spółka PZU Życie SA. Na terenie
miasta Ryki powstają jednostki PZU SA i PZU Życie SA., których siedziby znajdują się
odpowiednio przy ul. Wyczółkowskiego 11 i ul. Słowackiego 4.
Oprócz działalności ubezpieczeniowej PZU SA. w Rykach od lat angażuje się w działania
o charakterze sponsoringowym i prewencyjnym. PZU wspiera szpitale, szkoły, przedszkola, ściśle
współpracuje z policją, Zawodową Strażą Pożarną oraz z drużynami OSP z powiatu ryckiego.
Zatrudnia 9 osób. [Marzena Zając]
PPHU Sławomir Kisiel (Okopowa 51), zał. w 1996. Przedsiębiorstwo zajmuje się
wyrobem zniczy. W 1999 został rozbudowany obiekt przy ul. Okopowej, wprowadzono nowy
asortyment zniczy długopalących i wypraskowych. W kolejnych latach nastąpiły: stały wzrost
zatrudnienia, budowa rynku zbytu, automatyzacja produkcji, dzięki czemu klienci cenią dobrą
jakość i estetykę Firma eksportuje towary na Litwę; znicze trafiają do sieci supermarketów
„Stokrotka” na terenie kraju oraz do sieci sklepów „Ruch” SA, o/Mazowsze i „Ruch” SA
o/Warszawa. W firmie pracuje 23 pracowników. [Sławomir Kisiel]
PPHU Jan Miłosz (Warszawska 10), zał. 15.10.1990 przez Jana Miłosza. Początkowo
firma zajmowała się szyciem rękawic roboczych, a następnie konfekcjonowaniem odzieży
roboczej i ochronnej najpierw w kraju, a od 1991 na eksport do Niemiec, Holandii i innych krajów
europejskich. Firma dysponuje własnym transportem krajowym i międzynarodowym,
współpracuje ze szkołami odzieżowymi, których uczniowie odbywają w niej praktyki. Posiada
długoterminowe kontrakty z firmami zagranicznymi. Zatrudnia 173 osoby, w tym 160 kobiet. [Jan
Miłosz]
Prokop Danuta z d. Witkowska, ur. 10.06.1939 w Ramutówku, c. Maksymiliana i Rozalii
z d. Kokosza. Zam. ul. 22 Lipca 15/15. Wykszt. średnie pedagogiczne. Nauczycielka. Pracę
rozpoczęła w 1956 w przedszkolu przy ul. Warszawskiej, następnie od 1960 prac. w Przedszkolu
nr 1 przy ul. Szkolnej, a od 1978 w Przedszkolu nr 2 przy ul. Żytniej (w l. 198592 jako dyrektor),
następnie przeszła na emeryturę. Od 1999 przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w
Rykach. Członek zarządu Oddziału Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów ZNP w Lublinie i TPR.
Będąc dyrektorem Przedszkola nr 2 w Rykach spowodowała doprowadzenie gazu do tej placówki.
Otrzymała nagrody inspektora, kuratora i ministra oświaty oraz odznaczenia: Odznakę Przyjaciel
Dziecka, Złotą Odznakę ZNP, BKZ, ZKZ i KKOOP. Zaint. grzybobranie. Mąż: Zdzisław, ślub
24.08.1956. Syn Bogdan  1958. [Danuta Prokop]
Prokuratura Rejonowa (Karola Wojtyły 29), powstała 01.01.2004. Prokuratorem
Rejonowym jest Hanna Dobek. Zatrudnionych jest 10 osób. [M. Chabros]
12
Prokurat Józef, ur. ok. 1864, zm. 02.03.1925 w Rykach, pochowany na cmentarzu przy ul.
Królewskiej. Mieszkał w obecnej „organistówce”. Do Ryk przybył z Żeliszewa (pow. siedlecki),
gdzie pracował jako nauczyciel. Wraz z utworzeniem jednoklasowej Szkoły Ludowej w Rykach,
tj. 01.10.1901, został mianowany jej kierownikiem. Szkoła mieściła się w wynajętej izbie, należało
do niej również „2 morgi i 3 pręty ziemi”. Na potrzeby szkoły pobudowano drewniany budynek i
01.10.1902 utworzono szkołę dwuklasową. W tymże r. szk. otrzymał nominację na starszego
nauczyciela. Nadal pełnił funkcję kierownika szkoły nieprzerwanie do września 1915 – do czasu
wkroczenia do Ryk wojsk austriackich i przejęcia przez nie budynku szkoły. Od 01.09.1915
szkoła była zamknięta i pozostał bez pracy. Czasowo przyjął pracę w biurze. Po wyjściu wojsk
austriackich z Ryk, za zgodą władz niemieckich, 01. 03. 1916 ponownie uruchomiono szkołę
trzyklasową z przywróceniem J. Prokurata na poprzednie stanowisko. Rozbudował szkołę,
współpracował z nauczycielami powiatu garwolińskiego organizując konferencje szkoleniowe dla
nauczycieli ludowych m.in. dla gmin: Ryki, Stężyca, Trojanów. 07.11.1916 podczas konferencji
m.in. prowadził lekcję pokazową: „Lekcja czytania z objaśnieniami tekstu w oddziale wyższym”.
Jako kierownik szkoły i nauczyciel starał się o podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły.
Borykał się z problemami kadrowymi (rotacja nauczycieli) oraz lokalowymi. W roku 1918 w
szkole odbywały się tajne ćwiczenia i zbiórki ryckiej POW. Nauczyciele współpracowali z
miejscowym społeczeństwem zorganizowanym w towarzystwach kulturalno – oświatowych jak
Kółko Amatorskie, Polska Macierz Szkolna i Straż Ogniowa Ochotnicza. W okresie wojny z
Rosją (r. szk. 1920/21) J. Prokurat wraz z całym nauczycielstwem zgłosił się do wojska na
ochotnika, ale ze względu na wiek (55 lat) nie mógł pełnić służby wojskowej, więc pozostał w
Rykach. W kolejnych latach zwiększyła się liczba oddziałów oraz utworzono jedną klasę
żydowską. Tragiczny wpływ na losy szkoły miał pożar Ryk w 1922. Spowodował on ograniczenie
liczby sal lekcyjnych, a zatem i obniżenie poziomu nauki. W r. szk. 1923/24 rozpatrywano budowę
nowego gmachu szkoły. Podczas zebrań nauczycieli obradowano nad utworzeniem samorządu
uczniowskiego. J. Prokurat i ks. Izdebski byli przeciwni tej inicjatywie, gdyż ich zdaniem
młodzież do takiej roli jeszcze nie dorosła. Z powodu różnicy zdań doszło do konfliktu wśród
Rady Pedagogicznej. J. Prokurat był również członkiem i jednym z założycieli Spółdzielni
Spożywców w Rykach założonej w 1908. Żonaty z Michaliną z d. Bortnowska, która zm.
08.02.1939. [Anna Żaczek, wg Kroniki Publicznej Szkoły Powszechnej w Rykach]
Prządka Marian, ur. 17.11.1940 w Rososzy, s. Władysława i Bronisławy z d. Kryczka.
Zam. ul. Kościuszki 19/10. Ukończył Zawodowe Studium Administracyjne przy UW,
Podyplomowe Studium Menedżersko-Bankowe przy SGH, specjalność: bankowość i zarządzanie.
Prac. w dawnym Urzędzie Powiatowym w Rykach (195875), dyrektor Oddziału PKO w Rykach
(1976-86), Naczelnik Miasta i Gminy w Rykach (198790). Członek TPR, Zarządu Rady
Osiedlowej „Stare Miasto”, wiceprzewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Zaint. ogródek działkowy, majsterkowanie. Zasługi: dokończenie budowy
i oddanie do użytku SP w Oszczywilku (1980); dokończenie remontu i oddanie do użytku pałacu z
Urzędem Stanu Cywilnego (1990); utworzenie, na bazie remontowanego budynku przy ul.
Kościuszki, nowej SP nr 2 w Rykach (1990); utworzenie w Rykach filii Pierwszego
Komercyjnego Banku, obecnie Oddział BPH (1991). Żona: Aniela z d. Kamińska, ślub
17.04.1965. Dzieci: Małgorzata - 1966, Grzegorz - 1967, Adam - 1973. [Marian Prządka]
Prządka Sabina Anna z d. Pioterczak, ur. 26.07.1945 w Falentynie, c. Franciszka i Heleny
z d. Banaś. Zam.: ul. Mickiewicza 4. Ukończyła LP w Siedlcach, SN w Warszawie, UMCS
(pedagogika), studium podyplomowe w Piotrkowie Trybunalskim ze stażem (3 miesięcznym)
językowym w Kijowie. Nauczyciel-filolog. Prac.: SP w Grabowie Szlacheckim (1964-66), SP w
Leopoldowie (1966-72) oraz SP w Rykach (1972-94). Należy do ZHP i ZNP. Instruktor ZHP,
opiekun Szkolnego Koła TPPR, opiekun Samorządu Uczniowskiego w SP w Rykach. Aktywnie
12
działała w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli języka rosyjskiego. Pracowała z
uczniami uzdolnionymi, którzy uzyskiwali tytuły laureatów na szczeblu wojewódzkim. Otrzymała
nagrody dyrektora, ministra, ZKZ, medal 40-lecia PRL, medal 100lecia ZNP oraz proporzec
pamiątkowy za zasługi na polu krzewienia przyjaźni polsko-radzieckiej. Zaint.: podróże
krajoznawcze, dobra książka oraz krzyżówki. Mąż: Tadeusz. [Sabina Prządka]
Prządka Stanisław Józef, ur. 01.06.1916 w Dąbi Starej jako najstarszy s. Władysława i
Bronisławy. Prac. w GS “S.Ch.” i PZGS w Rykach jako urzędujący członek zarządu, księgowy i
wiceprezes do 1976. Przed wojną m.in. członek zarządu powiatowego ZMW RP “Wici”, uczestnik
wojny obronnej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej walczył w konspiracyjnych BCh jako
komendant placówki w Dąbi ps. “Huragan”, później był komendantem Rejonu Ryki w składzie
trójki zarządzającej. Przed wejściem do Ryk wojsk radzieckich równolegle z Oddziałem “Orlika”
wkroczył do miasta na czele Oddziału BCh. Członek PSL, a później ZSL i znowu PSL, którego
był na emeryturze honorowym członkiem. Radny PRN w l. 1958-72 i członek prezydium w l.
1962-64, ławnik sądów w Warszawie i Puławach w l. 1956-90. Członek Komisji Handlu WZGS w
Lublinie. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, SKZ, ZKZ, KKOOP i KOOOP, Honorową
Odznaką “Zasłużony dla Lubelszczyzny”. Zmarł 25.04.2006. Żona: Zuzanna z Ratyńskich. Dzieci:
Hanna i Irena. [Zbigniew Lipski, MR nr 1/1996]
Prządka Tadeusz, ur. 24.05.1941 w Rudzie, gm. Trojanów, s. Stanisława i Marianny z d.
Kołaczek. Zam. ul. Mickiewicza 4. Ukończył WSR w Lublinie. Inżynier rolnik. Prezes Zarządu
PZKR w Rykach (1971-75), prezes Zarządu SUR w Rykach (1975-90), kierownik Urzędu
Rejonowego w Rykach (1995-98), starosta pierwszej kadencji powiatu ryckiego (1999-2002). Był
inicjatorem powstania w Rykach Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej i Urzędu
Skarbowego. Radny Rady Powiatu, członek Zarządu Powiatu, prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP w Rykach, członek Rady Nadzorczej w BS. Należy do PSL.
Odznaczony KKOOP. Zaint.: turystyka, problemy życia społecznego, polityka. Żona: Sabina z d.
Pioterczak, ślub 28.08.1965. Dzieci: Renata - 17.01.1968; Jolanta Katarzyna – 14.01.1971.
[Tadeusz Prządka]
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach sp. z o.o.
(Słowackiego 5), zał. 01.01.1967. Kolejni dyrektorzy: Józef Wojewoda (1967-68), Leon Piecyk
(1969-72), Jan Kleban (1973-86), Adam Kornas (1986-90); prezesi: Janusz Łabędzki (1990-2003),
Tomasz Pośpiech od 2003.
Powstało na podstawie uchwały prezydium MRN w Rykach pod nazwą: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Rykach. Przekształcone 01.06.1975 zarządzeniem wojewody
lubelskiego w PGKiM. W chwili powstania administracja znajdowała się przy ul. Poniatowskiego
12, a zaplecze zostało pozyskane w budynku po byłym PGRyb. przy ul. Słowackiego 5 w 1968,
gdzie po rozbudowie znajduje się aktualna siedziba przedsiębiorstwa. Hydrofornię przy ul.
Spacerowej wybudowano w 1957, od 1969 prowadzony był zakład zieleni (szklarnie) przy
Wyczółkowskiego, których budowę zakończono w 1974. W 1970 przebudowano 5 km kanalizacji;
budowę oczyszczalni „Lubelska” ukończono w 1972 i eksploatowano do 1995. W 1974
rozpoczęto eksploatację wysypiska ul. Janiszewska 70, a od grudnia 1977 przejęto od Hortexu
oczyszczalnię ”Fregata” przy Słowackiego 29. W szczytowym okresie działalności, w roku 1981,
pracowało 180 pracowników i realizowano usługi: remontowo-budowlane (do 1987), zieleni
miejskiej i pogrzebowe (do 1987), zaś pozostałe do chwili obecnej: kanalizacja i oczyszczanie
ścieków, transport i oczyszczanie miasta, gospodarka mieszkaniowa. Obecnie zatrudnia 80 osób.
[Jan Kara]
12
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej. Placówka Terenowa
Ryki. Powstała w późnych latach 70 XX w. na bazie budynków po PGR (dawna gorzelnia) i
sklepu GS, przerobionego na dworzec. Stację Obsługi Autobusowej oddano do użytku 31.12.1982.
Kierownikami placówki byli kolejno: Iwanow, Stanisław Kocułyma, Wacław Chrzan, Karol
Pudło, Roman Pułka, Mieczysław Brogowski, Janusz Swiniarski, Jerzy Suchorab, Marian Bernat,
Zbigniew Urban, Kazimierz Głodek. W 1998 placówka zatrudniała 107 osób, dysponowała 37
autobusami. Podlega Przedsiębiorstwu PKS w Puławach. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR
2/1998]
Przedszkole Samorządowe nr 1 (Szkolna 20), zał. 15.08.1960. Kierowniczkami kolejno
były: Leokadia Kuty (196078), Krystyna Wojtasiewicz (197897), Grażyna Jeżewska od 1997.
Budynek wybudowano w 1925 z przeznaczeniem na szkołę. W l. 195960 przeprowadzono
generalny remont i przysposobiono budynek na przedszkole. W 1971 z powodu małej ilości miejsc
dobudowano salę na tarasie budynku. P. dysponuje 4 salami zajęć dla dzieci i zadrzewionym
placem zabaw; jest przystosowane dla 90 dzieci, jednak zawsze jest więcej chętnych aniżeli
miejsc. Obecnie do p. uczęszcza 105 dzieci. Prowadzone są zajęcia z j. angielskiego,
rytmicznoumuzykalniające oraz religia. P. organizuje wiele imprez i uroczystości. Najpiękniejsze
z nich to Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa z wodzirejem, piknik rodzinny „Święto
Rodziny”. Ponadto p. uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych: Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, w konkursach recytatorskich, przeglądach piosenki
przedszkolnej. Organizowane są wycieczki do różnych miast, m. in. Warszawy, Lublina,
Kazimierza Dolnego. P. otrzymało liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody za udział w
konkursach, przeglądach, akcjach charytatywnych. Największym jednak osiągnięciem są
przepiękne uroczystości przedszkolne, na które przybywa nawet po 200  300 osób. Uroczystości
te nie tylko integrują p. z rodzicami, dziadkami, sponsorami, ale są dla wszystkich wspaniałą
zabawą i miłym odpoczynkiem. Kadrę pedagogiczną stanowią: Maria Sowa, Iwona Wnuk, Renata
Jawoszek, Anna Żmuda, Renata Niedźwiadek, Renata Chachaj, Małgorzata Tomaszek.
Pracownikami obsługi są: Elżbieta Łabędzka  intendentka, Wieczysława Kalbarczyk  kucharka,
Jadwiga Kępka  pomoc kucharki, Halina Czerska  pomoc kucharki, Bogumiła Łysiak  woźna
oddziałowa, Krystyna Jędrys  pomoc nauczyciela, Marian Ziętara  pracownik do spraw lekkich.
[Grażyna Jeżewska, zob. też Z. Lipski, MR 3/2000, s. 29]
Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Marii Kownackiej (Żytnia 28a), zał. 10.10.1978
przez UM w Rykach. Funkcję dyrektora sprawowały: Leokadia Kuty (1978-85), Danuta Prokop
(1985-92), Anna Kawka od 1992. Od września 1998 jest przedszkolem z grupami integracyjnymi
oraz zatwierdzonym programem autorskim dla potrzeb grup integracyjnych. W 1998 nadano mu
imię Marii Kownackiej. Od 2003 prowadzone są programy autorskie: „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, „Agresji mówimy nie”, ekologiczne i prozdrowotne. P. zapewnia opiekę stomatologiczną
oraz pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta, pielęgniarki. Kierunki nauczania:
integracyjne, prozdrowotne, skierowane na wszechstronny rozwój dziecka pod kierunkiem
doradcy metodycznego Bożeny Wasilewskiej. W p. odbywają się: rytmika, zajęcia jęz.
angielskiego, spotkania popołudniowe z rodzicami prowadzone nowatorskimi, twórczymi
metodami; ponadto: szerzenie integracji, zainicjowanie Dnia Godności, od 2005 – Integracja u
Marysi Kownackiej. P. otrzymuje coroczne nagrody w konkursach recytatorskich, piosenki,
plastycznych, jasełkowych. P. oczekuje na wojewódzki certyfikat przedszkola promującego
zdrowie. Do p. chodzi 115 dzieci w 5 oddziałach, w tym 2 oddziały integracyjne (10 osób
niepełnosprawnych); w przedszkolu pracuje 11 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi. [Anna
Kawka, por. też: http://przedszkole.ryki.pl/index_pliki/Page1122.htm]
12
Przedszkole Samorządowe nr 4 (Ogrodowa 6), zał. 01.09.1980. Funkcję dyrektora
sprawowały: Eliza Tarkowska (1980-87), Stanisława Paczkowska (1987-90), Krystyna Majchrzak
(1990-98), Danuta Kuczyńska (1998-2002), Renata Olszak (2002-04). Uchwałą Rady Miejskiej z
dn. 12.10.2003, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w Lublinie, z dn. 31.08.2004 p.
zostało zlikwidowane. Prowadziło działalność dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, mająca
na celu wszechstronny rozwój i przygotowanie do nauki w szkole wychowanków; otrzymało
liczne wyróżnienia, m.in.: dyplomy za udział w IV i V Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rytm i
Melodia” w Lublinie, szereg dyplomów z Miejsko  Gminnego Centrum Kultury w Rykach za
udział i zdobyte miejsca w różnego rodzaju konkursach, turniejach i przeglądach grup dziecięcych.
31.08.2004 zatrudnionych było 11 osób. [Piotr Grzegorz Sulej, zob. też Z. Lipski, MR 10/2001 s.
29]
Przedszkole Samorządowe nr 5 im. Ewy Szelburg  Zarembiny (Kochanowskiego), zał.
w 1984. Dyrektorkami były kolejno: Janina Grula (198485), Barbara Sieniek (198689), Helena
Seremak (198990), Beata Dudzik od 1990. W 2001 w skład rady pedagogicznej wchodziły:
Halina Boratyńska, Bożena Czajka, Małgorzata Pawlik, Jadwiga Piechota, Teresa Rafeld, Mariola
Szyszko, Wanda Walaszek, Halina Jakubaszek oraz Joanna Miłosz. Prac. również kucharki: Halina
Gawda, Hanna Cichecka, Barbara Oszal; woźne: Krystyna Piecyk, Teresa Gral, intendentka:
Leokadia Sobiechowska. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 4/2001]
Przedszkole w rogu ul. Spacerowej i Warszawskiej. W 1946 Władysław Jędrych,
reprezentujący gminę, powołał p. Janinę Kieliszek do pracy w dziecińcu, usytuowanym na placu
pozostałym po rozebranym kościele przy ul. Szkolnej. Gdy liczba dzieci zaczęła rosnąć, Urząd
Gminy wynajął lokal u p. Siemińskiej przy ul. Warszawskiej. Pierwszą kierowniczka została
Jadwiga Kuchnio, następnie od września 1953 Leokadia Pilzak, po mężu: Kuty, a po niej Wacława
Kmieciak (do końca). Pierwszymi nauczycielkami były: Janina Kieliszek, Irena Zarychta, Alina
Rembelska, Jadwiga Kuchnio. W kuchni pracowały: Eugenia Stefaniak i Zofia Piątek. Liczba
dzieci wynosiła ok. 70. Dnia 15.08.1960 część dzieci i personelu przeniesiono do
wyremontowanego budynku po szkole (dobudowano też od strony zachodniej jedną salę z tarasem
na dachu) na ul. Szkolną i powstało Przedszkole Nr 1, tzw. „duże”. Przedszkole „małe”
funkcjonowało jeszcze do 1972. Opustoszały budynek stał się siedzibą harcówki. Ciekawostką
jest, iż przy murowanym budynku przedszkola stał mały drewniany domek (altanka) zbudowany
na pochód pierwszomajowy przez pracowników PGR i później podarowany przedszkolu. [Tomasz
Niemirowski, wg inf. od p. Z. Lipskiego, p. Marii Rodak i http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?
t=395&start=120&sid=d3352e70f327da88ffcaeffe118481ce]
Przybylski Franciszek (1895-1972). Posiadał warsztat stolarski przy ul. Wspólnej 8.
Wykonał m.in. ławki do kościoła oraz w 1951 ołtarze św. Izydora Oracza i św. Antoniego
Padewskiego przy pierwszych filarach od wejścia do kościoła. [Tomasz Niemirowski]
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, zorganizowana przez
przemianowana później na ZSZ im. Wł. Korżyka. [Tomasz Niemirowski]
Wł.
Korżyka,
Pudło Stanisław, ur. 06.05.1948 w Wylezinie, zm. 23.04.2004 w Rykach, s. Józefa i
Gabrieli z d. Filipek. Ukończył LO w Żelechowie, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i
Artylerii w Toruniu (w 1971), WSP w Krakowie, specj. wychowanie obronne i podyplomowe,
studia dla wizytatorów lekcji przysposobienia obronnego w Raciborzu. Prac. w GS w Kłoczewie,
jako dowódca plutonu w JW w Szczecinie, od 01.09.1973 był nauczycielem w ZSZ nr 2 w
Garwolinie, a od 01.03.1978 w ZSZ nr 2 w Rykach. W l. 1990-2001 był kierownikiem internatu
przy ZSZ nr 2, potem do 2003 dyrektorem SASiP w Rykach. Odznaczony m.in. SKZ, Medalem
13
40lecia PRL, Honorową Odznaką „Za zasługi dla Lubelszczyzny”. Żona: Irena z d. Czopek, ślub
08.07.1972. Dzieci: Jarosław, Mirosław, Leszek. [Tomasz Niemirowski, wg: MM, 5/2004, s. 7]
Pudło Tadeusz, brat Stanisława, ur. w 1951, ukończył SP w Wylezinie i Kłoczewie,
ZSZ, TM w Rykach. Prac. w Energomontażu Północ, na budowach elektrowni Kozienice,
Tusiemice (Czechy), w Poczeladach i w Paksu (Węgry). Był specjalistą do spraw kontroli jakości.
Prowadził w Rykach własną firmę: Usługi Instalacyjno  Sanitarne i Gazowe. Założył wraz z żoną
firmę Pumar. Żona: Maria, z d. Pielacha (absolwentka THRiN, prac. jako laborantka w OSM).
Dzieci: Grzegorz  1975, Marcin  1977, Dominik  1985. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski,
MR 9/1998]
Pumar, firma założona przez Marię i Tadeusza Pudło na bazie sklepu z art. instalacyjno
 sanitarnymi otwartego 17.04.1991 przy ul. Szkolnej 22 w Rykach i podobnego z asortymentem
rozszerzonym o materiały budowlane otwartego wiosną 1993 w Dęblinie przy ul. Bankowej 22.
20.12.1997 sklep w Rykach został przeniesiony do odkupionego od OSI i wyremontowanego
budynku przy ul. Warszawskiej 3a. Pumar prowadzi sprzedaż art. budowlanych oraz produkcję
okien, drzwi, fasad i witryn z aluminium, szkła i PCV. W 1998 firma zatrudniała 21 pracowników.
[Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 9/1998]
Pytlakowski Władysław, ur. 10.03.1887 w Siennie (woj. świętokrzyskie), s. Albina i Anny
z d. Różańska, zm. 17.03.1965 w Rykach. Ukończył SN w Warszawie. Kierownik szkół w
Kraśniku (1925-39) i w Rykach (1945-52). Był jednym z inicjatorów oraz przewodniczącym
Komitetu Budowy Szkoły w Rykach. Zaint.: historia, bibliofilstwo, polityka. Żona: Janina, ślub
03.04.1923. Dzieci: Tadeusz, Stanisław (pilot, zginął w obronie Warszawy 1939). [Ewa
Strzemska]
Rabbit, Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowe (Kolejowa 1C) Tadeusza Królika,
przeniesione w grudniu 2001 z ul. Wąskiej. Produkuje odzież damską, męską i dziecięcą:
wyjściową, sportową, reklamową i roboczą, ubrania dla osób poruszających się po drogach,
kombinezony dla paralotniarzy. W skład firmy wchodzą również sklepy „Duet” i „Modux” przy
ul. Karola Wojtyły 23B z art. gosp. domowego, chemią gospodarczą, odzieżą i kosmetykami.
[Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 10/2002, s. 33]
Rafeld Zbigniew, ur. 08.07.1940 w Warszawie, s. Eugeniusza i Zofii. Ukończył trzyletnie
studia organizacji i zarządzania TWP oraz studia pedagogiczne na UW. Był kierownikiem
internatu przy ZSZ nr 1 (obecnie im. Wł. Korżyka) od 1963, a następnie dyrektorem LO w Rykach
(198590). Przewodniczący MRN w Rykach (197375 i 198889). Prezes TPR w l. 198386.
Żona: Eugenia. Dzieci: Marek, Maciej, Agnieszka. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR
3/1997]
Rejonowy Zakład Kominiarski (Karola Wojtyły 23  lokal Spółdzielni Mieszkaniowej),
zał. w 1956 jako RZK Spółdzielni w Siedlcach. Prezesem do 1975 był Jan Karaś, a od grudnia
tego roku Aleksandra Pilipiec (Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Lublinie). Kierownikiem RZK w
Rykach jest mistrz kominiarski Piotr Kosior. Usługi wykonywane są w Rykach i na terenie
powiatu ryckiego. Składają się na nie: czyszczenie i sprawdzanie stanu technicznej sprawności
przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, udrożnienia przewodów z gniazd
kawczych oraz z różnych zagruzowań. Zakład w l. 70 i 80 zatrudniał kilkunastu pracowników, ale
z powodu wprowadzenia ustawy o działalności gospodarczej, niektórzy odeszli w celu
prowadzenia działalności na własny rachunek. RZK uzyskiwał w l. 80 czołowe miejsca we
13
współzawodnictwie krajowym, a także medale od Straży Pożarnej dla pracowników za zasługi dla
pożarnictwa. Zatrudnia 3 osoby. [Aleksandra Pilipiec]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych (Żytnia 26), zał. 27.05.1966. Osoby kolejno
zarządzające: początkowo w strukturach powiatowych (Wydział Rolnictwa), następnie: Stanisław
Laskowski (1971-81); Zbigniew Miłosz od 1981 do dzisiaj. 29.03.1966 odbył się pierwszy zjazd
założycielski w składzie: Wiejskie Spółki Wodne: Więcków, Skruda, Zaryte, Mroków,
Oszczywilk, Stężyca, Kruszyna, Podlodówka, Wola Korycka – obejmująca 2310 ha
zmeliorowanych i 144 rowy; w 1969 dołączyły do Związku Spółek: Korytnica, Żyrzyn, Trojanów,
Kłoczew, Czernic, Chrustne, Bramka, a w 1972 Sobieszyn, Rososz, Gózd, Swaty oraz Ułęż. Od
1976 w/w Wiejskie Spółki utworzyły gminne Spółki, które weszły w skład Rejonowego Związku,
tj. Ryki, Ułęż, Dęblin, Stężyca, Michów, Baranów, Jeziorzany; od 1987 Nowodwór; w 1991
spółka Stężyca, a w 1994 spółka Dęblin. W 1994 przyłączyła się spółka Brzeźna, a w 2002
Kłoczew i Dęblin. Obecnie Rejonowy Związek zrzesza Spółki: Ryk, Nowodworu, Ułęża,
Kłoczewa, Dęblina i Brzeźna z terenu powiatu ryckiego, a wraz z nimi 5100 członków
gospodarujących na obszarze 9813 ha zmeliorowanych gruntów. Zadaniami Związku są m.in.:
budowa, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych i melioracyjnych; organizowanie
racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach; prowadzenie rachunkowości i obsługi
finansowo - księgowej członków związku oraz sporządzanie ich rocznych sprawozdań
finansowych. Średnioroczna ilość pracowników w 2004 wynosi 27, a w okresie letnim 48.
[Zbigniew Miłosz]
Represje okupanta niemieckiego wobec mieszkańców Ryk. Mieszkańcy Ryk, którzy
wzięli udział w najcięższych bitwach września: Władysław Bąk (bitwa pod Mokrą 01.09.1939
oraz pod Modlinem 11-29.09.1939 - gdzie dostał się do niewoli); por. Władysław Bełdyga:
bitwa nad Bzurą 09-20.11.39 i pod Kampinosem – stąd trafił do oflagu II D w Grossborn –
Rederitz (obecnie Borne Sulinowo w woj. koszalińskim), następnie przeżył kolejno oflagi: w
Colditz – IV C, Waldenbergu  II C i w Neubrandenburgu  IIE.
Przez obozy jenieckie przeszli: Mieczysław Sienkiewicz z Julina (Grossborn), Stanisław
Kalisz (Prusy Wschodnie) i Wacław Osiak (stalag 3A w Luckenwaldzie). Natomiast Bolesław
Celiński – żołnierz KOP, pełniący służbę pod Wilnem, dostał się do niewoli sowieckiej i
prawdopodobnie podzielił los polskich oficerów internowanych w Ostaszkowie.
W l. 194044 represje ze strony okupanta niemieckiego dotknęły wielu mieszkańców Ryk.
W masowych egzekucjach zginęło wiele ludzi, wielu też zatrzymano w tzw. „łapankach” i
wywieziono do więzień, obozów koncentracyjnych lub na przymusowe roboty do Niemiec. W
łapankach zatrzymano m.in. Leokadię Małecką z Julina  17.12.1940; we wrześniu 1941
kilkanaście osób z Ryk, w tym Stanisławę Ośko; w 1944 Władysława Sergla (osoby te
deportowano do pracy w niemieckich gospodarstwach rolnych; ich powrót do Polski nastąpił
dopiero po wojnie). Z przyczyn nieustalonych w 1942 zatrzymano ok. 50 osób, (m.in. Jana
Kamińskiego) wywieziono ich do Dęblina. We wrześniu 1943 żandarmeria rycka przeprowadziła
łapankę w odwet za zlikwidowanie przez partyzantów z oddziałów „Orlika” granatowego
policjanta Drożyńskiego. W wyniku akcji aresztowano i osadzono w obozie na Majdanku w
Lublinie 16 mężczyzn, m.in.: W. Bąka, Jana Dutkiewicza, Tadeusza Dzido, Władysława Golaka,
Mariana Filipka, Bolesława Jeżewskiego, Jerzego Janiszka, Jankowskiego, Leonarda Kostrzemę,
Wacława Korzeniowskiego, Stanisława Kucharskiego, Mariana Siwka, Kazimierza Osiaka. W
obozie zginęli: T. Dzido i W. Golak, a w czasie ucieczki z transportu ewakuacyjnego do
Buchenwaldu zastrzelony został T. Jeżewski. Pozostałych w różnych okresach czasu zwolniono do
domu. Ogółem w łapankach zatrzymano ok. 100 osób.
Częstą formą represji wobec mieszkańców Ryk i okolicznych wsi były egzekucje, w
wyniku których straciło życie ok. 350 osób. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
13
w 1969 ustalono, że w l. 1940–44 na terenie gminy Ryki miejscowa żandarmeria dokonała 12
egzekucji, w tym 6 w Rykach. 01.09.1942 rozstrzelano trzy osoby z rodziny Kucharskich za
zabicie przez ruch oporu komendanta niemieckiej żandarmerii; w maju 1942 – 100 Żydów, później
90 Żydów, w 1943 – 6 Polaków, rodzinę Mleczków za ukrywanie Żydów i Józefa Kucharskiego za
nieoddanie kontyngentu. Kilku mieszkańców Ryk zginęło w egzekucjach dokonanych w innych
regionach kraju, np. 24.12.1939 w Wawrze k/ Warszawy zginął kierownik ryckiej mleczarni
Próchnicki; 06.03.1944 pod Kurowem – członkowie AK: Edward Witosław, Lucjan Piątkowski i
nauczyciel Grzegorz Wojtkowski. Na Majdanku w Lublinie rozstrzelano 19.07.1944 Józefa
Morawskiego, a 22.07.1944 na Zamku – działaczy PPR: Jana Celińskiego i Jana Wardawę;
nauczycieli: Piotra Fala i Jana Lejwodę oraz Stanisława Liedla, Mariana Traczyka, Stanisława
Żaczka i Stanisława Celińskiego – żołnierza AK.
W odwet za utrzymywanie kontaktów z AK Gestapo aresztowało w listopadzie 1943
Jadwigę Wiśnioch (mąż Stanisław – członek AK), jej 15- letniego syna Stefana, ks. Władysława
Bodziaka oraz Władysława Pytlakowskiego. Osoby te przewieziono do Puław, a następnie do
Kazimierza Dolnego (oprócz S. Wiśniocha, który zginął w Puławach). Po przesłuchaniu ks. W.
Bodziaka i W. Pytlakowskiego zwolniono, a Jadwigę Wiśnioch przewieziono na Zamek w
Lublinie. W lutym 1944 aresztowano wspomnianych wcześniej L. Piątkowskiego, E. Witosława i
G. Wojtkowskiego, których w późniejszym okresie rozstrzelano w odwet za akcję oddziału BCh
A. Szarugi (ps. „Waligóra”), przeprowadzonego na drodze między Kurowem a Żyrzynem, gdzie
zginęło 4 oficerów SS. Kolejnego aresztowania dokonano 12.06.1944 zatrzymując wówczas
kilkanaście osób, a wśród nich nauczycieli (P. Fala, J. Lejwodę), członków AK i działaczy
komunistycznych. Zginęli oni w przeddzień wyzwolenia Lublina. Na Majdanek deportowano W.
Kucharskiego, J. Narajczyka (zm. w obozie w lutym 1942), Jadwigę Wiśnioch ( 19.04.1944
wywieziona do Ravensbrück), W. Zarembę (zmarł 19.03.1944); do Oświęcimia – S. Jagusza, A.
Głodka, S. Jeżewskiego, J. Kępkę (zginął 20.07.42), Aleksandra Królika, Adolfa Królika
(wywieziony do Dory, następnie do Mittelbau, Nordhausen i Bergen – Belsen), Czesława
Łabędzkiego (do Buchenwaldu) i Antoniego Szlendaka.
Pomimo nasilonego terroru okupacyjnego, mieszkańcy Ryk podjęli działania na rzecz
niesienia pomocy uwięzionym w obozach. Za pośrednictwem lubelskiego oddziału PCK rodziny
aresztowanych, działacze ryckiej delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego (G.
Wojtkowski, A. Bejk, F. Pollak, ks. W. Bodziak, J. Brzostowska) oraz pracownicy poczty, m.in.
W. Milik, i pp. Małachowscy, przekazywali więźniom paczki żywnościowe, listy, zdobywali
informacje o ich pobytach w obozach.
Represje władz niemieckich dotyczyły również społeczności żydowskiej, która stanowiła
ok. 70 % mieszkańców Ryk. W marcu 1941 utworzono getto, które zlikwidowano w maju 1942.
Podczas akcji kierowanej przez oficera żandarmerii Klapfeidera zginęło ok. 100 Żydów, m.in.
przed pocztą zastrzelono młodą Żydówkę z dzieckiem. Około 2500 osób wywieziono do obozu
zagłady w Sobiborze, a podczas drugiej deportacji, jesienią 1942, kilkadziesiąt osób skierowano do
obozu na Majdanek. Wg zachowanych dokumentów na Majdanku zginęli: Jankel Gutwachs
(24.09.1944), Icek Silberstein (28.12.1942), Tobias Sztamfater (13.09.1942), Srul Tarangel
(27.11.1942), Szloma Weinberg (02.12.1942), Hersch Zilberberg (30.11.1942). [Anna Żaczek, wg:
Maria Wiśnioch, Represje okupanta wobec mieszkańców Ryk- próba bilansu. MR 4/1995, s. 8,14]
Rodak Henryk, fryzjer, mieszkał przy Starym Rynku. Właściciel pierwszego telewizora w
Rykach (1961) oraz pierwszego magnetofonu szpulowego. [Tomasz Niemirowski, wg:
http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?t=395&postdays=0&postorder=asc&start=45]
Rodak Piotr, ur. 15.01.1899 w Rykach, zm. 06.04.1991, s. Sebastiana i Józefy z d.
Walczak. Zam. Mickiewicza 14. Księgowy. Prac.: GS w Rykach, GS w Puławach, spółdzielnia w
Dąbrowicy na Kresach, spółdzielnia „Tęcza” w Puławach. Pracował na stanowisku sprzedawcy,
13
kierownika sklepu, prezesa Zarządu GS. Należał do POW, Kółka Amatorskiego „Siew”, Wici,
OSP. Jako członek POW 10.11.1918 rozbrajał Niemców, brał udział w wojnie polsko –
bolszewickiej 1920-22 w 6 kompanii 48 Pułku Strzelców Kresowych. Inicjator utworzenia
„Spółdzielni Zdrowia” w Rykach w l. 1945-46. Zaangażował się w pomoc dla gimnazjum i liceum
w Rykach w l. 1948-53. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Krzyżem
POW w 1990, otrzymał dyplomy i odznaczenia spółdzielcze. [Józef Rodak]
Rodzinny Klub Abstynenta „Odnowa” mieści się w siedzibie MGCK (Warszawska 11).
Prezesem zarządu jest Małgorzata Bieńczak. Podstawowe cele Klubu to: doprowadzenie do stałej
abstynencji członków Klubu, uczenie kultury życia bez alkoholu, propagowanie idei trzeźwości na
terenie miasta i gminy Ryki, szczególnie wśród młodzieży. Metody pracy: organizowanie różnych
form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy,
organizowanie obozów rehabilitacyjno – terapeutycznych, angażowanie do pracy społecznej,
skłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego itp. Klub zrzesza
swych członków na zasadzie dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu i
zobowiązaniu się do przestrzegania statutu, regulaminów i zarządzeń władz Klubu. Członkami
mogą być osoby powyżej 18 lat życia, uzależnione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin i ich
najbliżsi. Klub posiada 25 członków. [Izabela Kępka]
Rogala Jan, ur. 01.04.1945 w Garwolinie, s. Stanisława i Aleksandry z d. Suszka. Zam. ul.
22 Lipca 21/25. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, absolutorium
UMCS – plastyk. Nauczyciel przedmiotów: plastyka, technika, choreografia tańców ludowych.
Prac. w ZSO nr 1 w Rykach. Założył Zespół Tańca Ludowego w 1968 przy SP w Rykach,
utworzył i prowadził Zespół Pieśni i Tańca przy OSI w Rykach, uczestniczył w tworzeniu i przez
15 lat był czynnym członkiem orkiestry dętej przy OSP w Rykach jako klarnecista. Założył
Koło Turystyki Rowerowej „Relax” przy SP nr 1 w Rykach, uczestniczył w tworzeniu i
działalności Koła Turystyki Rowerowej „Ryktur”. Zaint.: taniec ludowy, wędkarstwo, turystyka
rowerowa, malarstwo i rzeźba, muzyka ludowa i gra na instrumentach Żona: Kazimiera, ślub
27.08.1972. Dzieci: Ewa - 21.07.1973, Michał – 19.12.1975. [Jan Rogala]
Rozen Abraham - nauczyciel przeniesiony 01.04.1932 z Ostrowa Lubelskiego do SPow nr
1 w Rykach na miejsce Mariana Osińskiego. W 1938 wskutek konfliktu na tle religijnym
pomiędzy nim, a kierownikiem szkoły J. Wolakiem, został przeniesiony do Parysowa. Następnie w
1941 przebywał w Białymstoku i pełnił funkcję inspektora szkolnego. Zamordowany przez
wkraczające oddziały niemieckie. [Anna Żaczek, na podst. kroniki szkoły]
Rozwadowski Jan, ks., ur. 21.08.1852 we wsi Kruszew, par. Korytnica Węgrowska, s.
Waleriana i Julianny z d. Rowicka. Nauki początkowe pobierał we wsi Męczyn, a w 1866
rozpoczął naukę w gimnazjum w Siedlcach. Po 5 l. wstąpił do Seminarium Duchownego w
Lublinie, które ukończył w 1876. Święcenia kapłańskie otrzymał 10.12.1876 w Lublinie z rąk bpa
Walentego Baranowskiego. Swoją pierwszą posługę kapłańską pełnił jako wikariusz w par.
Jabłonna od 24.12.1876 do 03.07.1877. Przez kolejnych 9 lat sprawował obowiązki duszpasterskie
w par. Sterdynia. Obsługiwał tam szpital prowadzony przez szarytki i z narażeniem życia, w
ukryciu przed władzami rosyjskimi, pomagał ludności unickiej wiernej religii rzymsko-katolickiej.
W tym celu wystarał się u abpa warszawskiego Popiela oraz bpa lubelskiego Kazimierza
Wnorowskiego o pozwolenie na sekretne przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy,
czyli oratorium szarytek. Gdy któryś z unitów zachorował, przybywał do szpitala zakonnic na
oddzielną salę. Wówczas ks. Rozwadowski w porze kolacji udawał się do szpitala, potajemnie brał
z kaplicy Najświętszy Sakrament i błogosławił chorego. Natomiast, gdy zachorował katolik,
unitów umieszczano w alkierzu szpitalnym, a katolika w izbie. Ludzie śpiewali przed szpitalem
13
pieśni, a ks. w tym czasie spowiadał i namaszczał Sakramentem Św. unitów, a potem katolików.
Podczas pobytu w Sterdyni w 1879 ciężko zachorował na ,,chorobę piersiową”. Stan jego był
bardzo ciężki, pluł krwią, a następnie z braku sił nie mógł już prawie mówić. Mimo leczniczych
pobytów w Szczawnicy i Merano, jego stan zdrowia nie poprawił się. Dopiero, gdy udał się do ks.
Jana Bosko w Turynie z prośbą o modlitwę, przesyłając mu ofiarę na sieroty, którymi się
opiekował, otrzymał w odpowiedzi obrazek Matki Boskiej Wspomożenia z błogosławieństwem i
napisem: ,,Modlimy się za Ciebie - będziesz zdrów, o ile to nie będzie przeszkadzało Twemu
zbawieniu”. Od tamtego momentu stan jego zdrowia znacznie się poprawił, na tyle, że bez żadnych
trudności mógł dalej pełnić swoją posługę kapłańską.
25.02.1886 ks. Rozwadowski jako wikariusz został delegowany do par. Mordy, dekanatu
siedleckiego, do pomocy choremu proboszczowi. Oprócz codziennej pracy kapłańskiej pomagał
nadal ludności unickiej, za co był szykanowany przez carskie władze rządowe, które próbowały
usunąć go z parafii. Bardzo często musiał tłumaczyć się Rosjanom ze swoich czynności
kapłańskich, aż w końcu kazali ks. Rozwadowskiemu w ciągu 48 godzin opuścić Mordy. Wtedy
zażądał przeprowadzenia śledztwa, w rezultacie którego nie musiał opuszczać par. 01.11.1886 za
liczne zasługi w swojej dotychczasowej dziesięcioletniej pracy kapłańskiej, został przez bpa
Franciszka Jaczewskiego mianowany administratorem sąsiedniej par. Przesmyki w dekanacie
konstantynowskim. Aplikatę na objęcie probostwa otrzymał dopiero 15.02.1887 z powodu
rozmaitych przeszkód ze strony sąsiednich popów. Praca w par. Przesmyki trwała 5 l. 19.12.1887
warszawski generał-gubernator powiadomił ks. Rozwadowskiego o nałożeniu na niego kary 50
rubli za to, że podczas pracy w par. Mordy wydał metrykę z XVIII w., co spowodowało powrót do
Kościoła rzymsko-katolickiego całej rodziny. Nie pomogły tłumaczenia, upoważnienia i karę
musiał zapłacić. Nadal pomagał ludności unickiej. Przychodziła ona do kościoła na nabożeństwa i
do spowiedzi. Jednak nie wolno było ich spowiadać pod karą zamknięcia kościoła oraz
wywiezienia księdza. Unici do spowiedzi przystępowali w świątyni wspólnie z parafianami. Były
to często chwile grozy, ponieważ żandarmeria w dni świąteczne i powszednie wpadała do kościoła
na rewizję. Tylko zachowanie zimnej krwi i wyzbycie się lęku dawało możliwość ukrycia prawdy.
Ks. mówił unitom „żeby przy strażnikach nie przyjmowali komunii św., a wyszli z kościoła i ukryli
się gdzieś, gdy zaś zobaczą, że strażnicy poszli do karczmy i tam się częstują, żeby wtedy bocznemi
drzwiami weszli do kościoła”, a on przyjdzie i udzieli komunii. Często nakładano na niego kary
finansowe w wysokości 12 rubli za wyjazd do sąsiedniej parafii, celem wyspowiadania się. Na
każdy wyjazd musiał posiadać jednorazowy paszport, wydawany w mieście pow. Ze względu na
to, że do najbliższego pow. miał 7 mil, nie posiadał paszportu. Wraz z parafianami wyremontował
kościół uposażając go obok nowego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w liczny sprzęt
liturgiczny, powiększył cmentarz i wybrukował prowadzącą do niego drogę. Na to wszystko
bardzo nieprzychylnie patrzyli popi, między innymi ze względu na to, że cerkwie stały puste, a
kościoły pełne wiernych. Skarżyli oni często z tego powodu polskie duchowieństwo.
07.09.1892 decyzją Naczelnika kraju został usunięty ze stanowiska administratora par.
Przesmyki. Po krótkim pobycie w Siedlcach i par. Wyszków, bp Jaczewski 21.12.1892 mianował
go proboszczem par. Sobieszyn, dek. garwolińskiego. Posługę proboszcza sprawował przez 4 lata,
w ciągu których wykazał się nie tylko dbałością o sprawy duchowe parafian, ale również
gospodarcze. Wraz z wiernymi ogrodził murem kamiennym cmentarz grzebalny, całe probostwo
płotem ostrokołowym i znacznie powiększył ogród z sadem. W Sobieszynie nadal niepokojono ks.
Rozwadowskiego za prace w poprzedniej par. Przesmyki, ponieważ rząd rosyjski poddał go ,,pod
ścisły nadzór policyjny i pod sąd za mieszanie się do spraw prawosławia oraz za podstawienie
jakoby obcych metryk na komisji mixti fori, celem niedopuszczenia na prawosławie
zakwestionowanych osób”. Po stawieniu się przed komisją oświadczył, że spełniał rozporządzenia
władz rządowych i bpa diecezji lubelskiej, a przedstawiane przez niego metryki pochodzą
wszystkie z akt Urzędu Stanu Cywilnego. Dopiero po osobistej interwencji u zastępcy prokuratora
13
siedleckiego został zwolniony od dozoru policyjnego i wszystkich zarzutów, o które był
oskarżany.
Do kolejnych nieprzyjemności doszło na tle sporów o język, w jakim miano odczytać
manifest cara i składać przysięgę na wierność nowemu cesarzowi Mikołajowi II. Władze rosyjskie
kładły wielki nacisk na używanie w kościołach języka rosyjskiego, przymuszając do tego
biskupów, jeszcze bardziej proboszczów poprzez wójtów i policjantów. Ks. Rozwadowski
odczytał manifest po polsku w obecności wiernych z dwóch par. Żabianki i Sobieszyna, pomimo,
że nadszedł telegram o nakazie przeczytania go po rosyjsku. Wcześniej wytłumaczył
zgromadzonym, że przysięga jest rzeczą ważną i świętą, więc należy ją przyjąć ze zrozumieniem
w języku rodzimym. Później podczas przesłuchania oświadczył, ,,że telegram w przedmiocie
czytania manifestu i składania przysięgi po rosyjsku otrzymałem z powiatu już po spełnionym
fakcie”. W 1897 podjął starania o przeniesienie na wolne probostwo do sąsiedniej par. Ryki i 2
lipca uzyskał aplikatę na to stanowisko. Była to już ostatnia par., którą zarządzał w swoim życiu.
Trud i poświęcenie włożone w wybudowanie nowego kościoła i plebanii w Rykach, powiększenia
cmentarza, a także troska o życie duchowe swych parafian, kosztowały go utratę zdrowia. W 1919
został mianowany dziekanem ryckim, a następnie kanonikiem honorowym Katedry Podlaskiej. Ks.
Rozwadowski, oprócz troski o par. rycką, często pomagał finansowo, składając datki na odzież dla
żołnierzy polskich walczących na froncie, czy na wsparcie plebiscytu na Górnym Śląsku.
07.01.1924 po dopiero co ukończonej Mszy św. upadł przy ołtarzu. Od tej pory, dotknięty silnie
przez chorobę, przebywał w domu. Umarł 12.03.1924. Pochowany został na miejscowym
cmentarzu, a dla zachowania pamięci o tak oddanym dla społeczności ryckiej proboszczu,
nazwano jego imieniem część ul. Spacerowej, pomiędzy domem parafialnym, a świątynią.
[Krystian Pielacha, wg: Akta osobiste księdza Jana Rozwadowskiego, AKSD, sygn. Lit. R., Dział
II, Nr porz. 19, Tom I; Pielacha K., Historia kościoła w Rykach cz. 2. Ks. Jan Rozwadowski
budowniczy kościoła w Rykach, w: Twój Głos, nr 17/2006, s. 11]
Ruch Światło-Życie, nazywany Oazą Żywego Kościoła, powst. w l. 80-tych XX w.
Prowadzili go następujący moderatorzy: ks. Leszek Hryciuk, ks. Kazimierz Jóźwik, ks. Robert
Wegiera oraz ks. Tomasz Kostecki. Członkowie Oazy mają za zadanie, odkryte przez siebie
światło Boże wprowadzać w życie. Praca roczna Ruchu polega na cotygodniowych spotkaniach
formacyjnych, które są odpowiednio przygotowane do wieku uczestników, a także z podziałem na
grupy żeńskie i męskie. Spotkania po wcześniejszym przygotowaniu formacyjnym i
dydaktycznym prowadzi animator. Głównym punktem całorocznej pracy formacyjnej członków
Oazy jest ich uczestnictwo w wakacyjnych rekolekcjach. Ruch Światło-Życie w par. Ryki działał
do września 2005. [Krystian Pielacha]
Ryckie Towarzystwo Cyklistów, zał. 25.10.2003. 27.03.2004 wybrano zarząd: Adam W.
Faluszczak  prezes, Andrzej Doroś  wiceprezes ds. sportowych, Bogdan Prokop  wiceprezes
ds. turystycznych, Joanna Komosa  sekretarz, Marian Grudniak  skarbnik, Ryszard Kuczyński
i Zenon Opoka  członkowie zarządu, Janusz Jakubik  przewodn. komisji rewizyjnej, Roman
Kucharski  przewodn. sądu koleżeńskiego. Celami RTC są: propagowanie kultury fizycznej i
sportu, a w szczególności różnorodnych form związanych z kolarstwem wyczynowym,
turystycznym i rekreacyjnym oraz triathlonem; organizowanie imprez sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych, mających na celu propagowanie spędzania czasu z rowerem. 03.05.2004 RTC
zorganizowało pierwszą wycieczkę rowerową („Szlakiem Orlika”); 09.05.2004  I Wiosenny
Maraton Kolarski o Puchar Burmistrza Ryk (w kat. II wygrał A. Doroś); 12.09.2004  I Jesienny
Maraton Kolarski o Puchar Starosty Ryckiego (w kat. II 1 miejsce zajął A. Doroś, a 3  Z. Opoka);
13.11.1994 odbył się sejmik kolarski Komisji Masters PZKol. w Zaździerzu/k. Łącka, w którym
uczestniczyli: A. Doroś, A.W. Faluszczak i Z. Opoka. W ogólnopolskiej klasyfikacji na
najlepszego „Górala” w kat. II zwyciężył A. Doroś. 11.06.2005  w Mistrzostwach Polski w
13
Jeździe Dwójkami w Rykach A. Doroś i Z. Opoka zajęli 3 miejsce w kat. II; 12.06.2005 w II
Wiosennym Maratonie Kolarskim o Puchar Burmistrza Ryk w kat. II: 1 miejsce zajął Z. Opoka, w
kat. IV: 1 miejsce  M. Grudniak, w kat. open: 3 miejsce  M. Szychowski. RTC 01.08.2005
liczyło 40 członków. [Adam W. Faluszczak]
Ryki Królewskie. Historia dzielnicy sięga roku 1424, kiedy to w dokumencie króla
Władysława Jagiełły pojawia się wzmianka o nadaniu Marcinowi z Zalesic dąbrowy należącej do
wsi Ryki, leżących nad rzeką Moszczenicą. Rzeka Moszczenica, była nazywana Jałową w XVIII
w., a obecnie Zalesianką.
W obręb tej dzielnicy wchodziły tzw. „Ryki Poduchowne”, rozciągające się w kierunku
północnym i wschodnim obecnych Ryk, licząc od skweru przy zbiegu ulic: Szkolnej, Królewskiej i
Poniatowskiego (dokładny opis znajduje się w dokumentach parafii). Były to tereny należące do
parafii, obejmowały tereny kościoła, plebanii, chaty chłopów księżowskich (16 wg Lustracji z
1801), ponadto grunty orne, pastwiska i łąki. Majątek ten, skonfiskowany przez Rosjan, został
rozparcelowany i sprzedany m.in. Franciszkowi Jankowskiemu, pochodzącemu z Żyrzyna (stąd
pochodzi nazwa „Jankowszczyzna”).
Obecne ulice Poniatowskiego i Królewską zwano dawniej Żelechowską, gdyż stanowiły
część tego traktatu. W obręb ulicy Królewskiej wchodzi las  „Postoła”. W 1999 do Ryk
Królewskich należały ulice: Królewska, Dolna, Sadowa, Młynarska, Jankowszczyzna, Myśliwska,
Objazdowa, Wiejska, Warszawska (od ul. Szkolnej do Dąbi 6). Osiedle ma charakter mieszkalny,
znajduje się tu kilka zakładów usługowych, przedsiębiorstwa („Midway”, „Janopol”), stacja paliw
(ul. Warszawska), targowisko (ul. Młynarska). Do osiedla należą dwa cmentarze: tzw. Stary
(przy ul. Młynarskiej), Nowy wraz z kaplicą ( przy ul. Królewskiej).
Przewodniczącym Rady Osiedla jest Lucjan Cieślak, jego zastępcy: Jacek Deleszkiewicz i
Wojciech Jankowski, Przew. Zarz. Osied. – Wiesław Stachurski, a przed nim: Artur Winconek,
Jan Piątek, Tadeusz Kalisz. Na czele Rady Osiedla od 2003 stoi Janusz Stępnicki. [Anna Żaczek,
wg: Z. Lipski, Ryki. Sięganie do korzeni]
„Rykowiacy”  Nauczycielska Kapela Zespołu Tańca Ludowego, zał. w 1977 przy ZSO
nr 1 w Rykach pod kier. Marka Kępki, nauczyciela wychowania muzycznego, z potrzeby grania
dla Zespołu Tanecznego oraz Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Początkowo występowali w
niej: Aleksandra Głodek, Marianna Jaroń, Elżbieta Maraszek, Zdzisław Warowny  skrzypce;
Krystyna Kozińska, Marek Kępka  akordeony; Pelagia Leposińska  kontrabas; Jan Rogala 
klarnet; Lucjan Jędrych  bębenek; Sabina Prządka  śpiew. Pierwszy występ odbył się
08.08.1978. Kierownictwo Kapeli po M. Kępce obejmowali: Krzysztof Piątek, Piotr Wojtczak.
Kapela występowała w kraju i za granicą. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 2/2000, s.9]
Rykowisko, nazwa Amatorskiego Rajdu Samochodów Terenowych organizowanego
corocznie od 1998 w ramach Dni Ryk, z inicjatywy Adama Wojtasika, Janusz Żołdaka i Konrada
Błachnio. [Tomasz Niemirowski, wg: B. Prokop, MR 12/1998, s. 19]
Rzemieślnicy ryccy, członkowie Cechu Rzemiosł Różnych, prowadzący swoje zakłady
przez dłuższy okres czasu. W nawiasach podano czas członkostwa w Cechu.
Betoniarstwo: Kępka Stanisław (1977-2000), Kleszowski Zygmunt (1965-89), Łukasik
Marian (1965-83), Pajdowski Szczepan (1969-2000), Szczepaniak Wiesław (1977-86).
Ciesielstwo: Jeżewski Grzegorz.
Cukiernictwo: Gęba Maria (1958-60), Janus Stanisław (1957-67).
Czapnictwo: Zduńczak Helena (1957-73), Soból Władysław (1947-74).
Dekarstwo: Filipek Zygmunt (1979-90).
Elektromechanika: Dobrecki Roman (1982-90), Skrzypiec Andrzej (1973-91).
13
Elektromechanika chłodnicza: Miszczak Mieczysław (1967-90).
Fotografia: Łysiak Józef (1958-85).
Fryzjerstwo: Deleszkiewicz Elżbieta (1964-70 i 1986-88), Grzęda Eugeniusz (1960-86),
Kozłowski Antoni (1960-67), Lubkiewicz Józef (1958-78), Miłosz Helena (1961-95), Piecyk Zofia
(1960-96), Stec Tadeusz (przed wojną przy ul. 11 Listopada), Szymańska Zofia (od 1990).
Instalatorstwo elektryczne: Kalisz Tadeusz (1957-81), Pawelec Lucjan (1975-93),
Wojtachnio Henryk (1968-93), Wojtasik Kazimierz (1967-83).
Instalatorstwo sanitarne, co i gazowe: Kierzkowski Zbigniew (od 1985), Kopik Jerzy
(1980-88), Kryczka Sławomir (1972-85), Marek Wacław (1980-83).
Introligatorstwo: Kieliszek Ludwik (1958-69).
Kamieniarstwo: Michałek Eugeniusz (1975-2000).
Kołodziejstwo: Dobrychłop Bolesław (1914-65), Mikusek Jan (1957-78), Przybysz Marian
(1947-74), Skwarek Ludwik, Skwarek Stanisław (1946-88), Tomaszek Edward (1958-72),
Tomaszek Władysław (1944-58).
Koszykarstwo: Rudziński Stanisław (1973-78).
Kowalstwo: Łukasiak Józef (1936-73), Łukasik Kazimierz (1947-78), Nosowski Stanisław
(1957-74), Olejnicki Jan (1927 [1935?]-63), Sałek Władysław (1923-71), Sieraj Julian (1944-60),
Wielgosz Marian (1957-73), Wielgosz Szczepan (1957), Włodek Jan (1937-61).
Krawiectwo: Gruza Fryderyka (1961-89), Jaworska Stanisława (1958-79), Jezierska Zofia
(1948-87), Kępka Janina (1945-78), Kołsutowicz Anna (1953-79), Kruk Aleksandra (1946-82),
Piątkowska Helena (1925-71), Porowska Józefa (1975-90), Posłuszny Władysław (1948-62 i
1983-90), Sochacki Aleksander (1955-72), Szarek Eugeniusz (1969-83), Szlendak Tadeusz (194785).
Kuśnierstwo: Sekuła Władysław (1958-67), Stępnicki Józef (1938-60).
Malarstwo: Kachel Jan (1982-2000), Kołodziejczyk Bolesław (1962-83), Kołodziejczyk
Stanisław (1983-90).
Mechanika pojazdowa: Kurek Józef (1958-81), Ragus Ryszard (1985-91), Walasek
Roman (1981-90), Warowny Ryszard (od 1982), Wójcicki Marian (1969-95), Zając Eugeniusz
(1954-59 i 1982-96).
Murarstwo: Bliźniak Marian (1948-73), Błachnio Kazimierz (1967-83), Gugała Zbigniew
(1979-85), Jeżewski Edward (1963-74), Kucharski Stanisław (1961-?), Lukasiewicz Eugeniusz
(1984-95), Miłosz Klemens (1959-74), Stańczak Piotr (1979-90), Szyszko Tadeusz (1971-80),
Zawadzki Zdzisław (1978-95).
Piekarstwo: Duber Jan (1948-64), Gąska Marek i Gąska Andrzej (1994-2000), Gruza
Władysław (1939-72), Kuźlik Ewa (od 2003), Majchrzak Jan (1965-84), Miłosz Edward (194166), Miłosz Piotr (1945-74), Szewczyk Andrzej (od 1978), Szewczyk Edward (1959-78).
Powroźnictwo: Olszewski Teodor (1959-65).
Rymarstwo: Łagowski Jan (1927-62).
Rzeźnictwo: Jaśkiewicz Wacław (przed wojną).
Stolarstwo: Buczek Michał (1958-70), Głąbicki Kazimierz (1988-93), Jarząbek Waldemar
(1978-93), Kamiński Stanisław, wyrób trumien (1954-2005), Mrozowski Leopold, wyrób trumien
(1935-91), Przybylski Franciszek (1958), Rudziński Janusz (1973-93), Rudziński Stanisław,
tokarstwo w drewnie (1958-77), Skwarek Stanisław (1946-94), Wiejak Mieczysław (1957-74).
Szewstwo: Urbański Kazimierz (1948-64), Urbański Władysław (1958-59).
Szklarstwo: Moniszko Jan (1958-79), Nowicki Mirosław (1988-89), Szczepaniak Adolf
(1958-80), Szczepaniak Robert (1983-93).
Ślusarstwo: Jankowski Czesław (1961-81), Siwek Wacław (1958-84), Zając Kazimierz
(1960-70).
Wulkanizatorstwo: Kapusta Kazimierz (1950-61), Kapusta Sabina (1961-78), Osiak
Tadeusz (1959-85).
13
Wytwarzanie zniczy: Iwanek Roman (1987-94).
Zegarmistrzostwo: Jabłoński Antoni (1942-80), Kłos Janusz (1968-89), Kozieja Ryszard
(1962-67), Ostałowski Tadeusz (1982-89). [Tomasz Niemirowski i Anna Żaczek wg inf. z Cechu
Rzemiosł Różnych]
Rzeźnia (ubojnia zwierząt) mieściła się przy ul. Warszawskiej (poza miastem), zbudowana
w l. 1932–33. Był to budynek parterowy murowany z zagrodą dla zwierząt. Kierownikami rzeźni
byli lekarze weterynarii: Izydor Königsberg (193436), Andrzej Podkościelny (193645),
Wacław Babik od 1945. [Barbara Kwiatkowska, wg MR 8/1997]
Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli (Słowackiego 1), zał. 01.01.1996 przez
Radę Miasta i Gminy w Rykach. Kolejnymi dyrektorami byli: Zdzisław Warowny, Halina
Szałajko, Stanisław Pudło, Piotr Grzegorz Sulej (do dziś). Na początku siedziba SASiP mieściła
się w internacie ZSZ nr 2, przy Wyczółkowskiego, następnie od listopada 1996 siedziba SASiP
mieściła się w budynku po byłym Ogródku Jordanowskim. W czerwcu 2006 przeniesiona do
budynku Urzędu Miejskiego. Od 15.05.1996 do obsługi administracyjnej placówek oświatowych
dołączono obsługę remontowo-budowlaną, powołując w SASiP grupę remontową. Celem i
zadaniem SASiP jest zarządzanie, sprawowanie nadzoru i obsługa administracyjno- finansowa
prowadzonych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli samorządowych oraz inicjowanie
zamierzeń i współpraca z placówkami kulturalnymi i sportowymi z terenu miasta i gminy.
Zatrudnionych jest 19 osób. [Piotr Grzegorz Sulej, zob. też Z. Lipski, MR 1/2000]
Samotrzecia Anna św., obraz w →kościele Najświętszego Zbawiciela, wykonany w stylu
barokowym w II poł. XVIII w., malowany na płótnie farbą olejną, ozdabiany srebrem trybowanym
i złocony. Posiada wymiary 210 × 150 cm.; Obraz prostokątny, zamknięty od góry wklęsłowypukłym łukiem, umieszczony w rokokowej ramie. Przedstawia Matkę Boską i św. Annę
siedzące na tronowych krzesłach. Matka Boska z lewej strony obrazu, a na Jej kolanach stojące
Dzieciątko Jezus z wyciągniętymi rękoma do św. Anny. Święta z prawej strony lekko nachylona
ku Dzieciątku, wyciąga do Niego ręce. Nad postaciami gołębica na tle promieni, tło jednolite. Od
góry kompozycję zamykają dwa skrzydła podwieszonej oliwkowej kotary, zakończonej złotymi
frędzlami. Szaty Matki Boskiej i św. Anny z licznymi głębokimi fałdami. Postać Dzieciątka
przykryta srebrną, pozłacaną sukienką, trybowaną. Na głowach Madonny i św. Anny nałożone
korony z blachy srebrno-pozłacanej, podobna aureola promienista nad głową Dzieciątka. Koloryt
obrazu stonowany brązem, tło brązowe. Twarze ciemne, w cieniach szarzejące. Trony brązowe.
Suknia Matki Boskiej czerwono-brązowa, płaszcz ciemno niebieski. Suknia św. Anny oliwkowoniebieska, w światłach szara, rozbielona, płaszcz czerwono-brązowy. Wszystkie kolory złamane
kolorem oliwkowo-brązowym. Sukienka św. Anny w stylu późnobarokowym, pochodząca II poł.
XVIII w. Wykonana ze srebrnej blachy trybowanej, złoconej. Przykrywa postać Dzieciątka, układa
się w proste fałdy pionowe, dekorowane drobnym wzorem kwiatów. Korony Madonny i św. Anny
trybowane, ażurowe, z drobnym wzorem roślinnym. Aureola Dzieciątka ze złotymi, falującymi
promieniami. Rama obrazu w stylu rokokowym z II poł. XVIII w., z drewna złoconego z imitacją
złocenia, o wymiarach 250 × 180 cm. Prostokątna, zwieńczona od góry łukiem wklęsłowypukłym, z dekoracyjnie wzmocnionymi narożami oraz podkreślonymi osiami pionową i
poziomą przez elementy dekoracyjne. Rama na całej powierzchni płaskorzeźbiona motywem
grzebieni kogucich, na narożach rokejle. Podobnie w miejscach podkreślających osie, gdzie
rokejle są większe i bogatsze z motywami roślinnymi. W zwieńczeniu ramy grzebienie oraz
kwiaty. [Krystian Pielacha, wg: Katalog zaytków, APR]
Sandomirska Helena, ur. we wsi Trawniki pod Lublinem w 1906, jako trzecia z kolei c.
Antoniego i Anieli z Kociubów. Kierowniczka poczty w Rykach w końcu lat 30. Po wybuchu
13
wojny nawiązała współpracę z ruchem oporu, najpierw ZWZ a potem AK. Była mocno
zaangażowana, wciągnęła do współpracy swoje siostry Stefanię i Stanisławę, które były
łączniczkami, przeszły kurs sanitariuszek i współpracowały z grupami partyzanckimi, działającymi
na tych terenach. Na poczcie zorganizowała skrzynkę kontaktową. Aresztowana przez gestapo
została przewieziona na Zamek w Lublinie. Torturowana podczas przesłuchań, odtransportowana
do
KL
Auchwitz,
gdzie
zmarła.
[Tomasz
Niemirowski,
wg:
http://www.trawniki.hg.pl/traw/sandomir.html]
Saran Jan, ur. 13.02.1938 w Rzeczycy. Pedagog - specjalność andragogika i pedagogika
szkoły wyższej. Studia w WSP Kraków (1968); doktorat – Wydział Humanistyczny UMCS
(1978); habilitacja – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS (1994); profesor nadzwyczajny
UMCS (od 2001) i WSUPiZ w Rykach (od 1997). Opublikował ponad 70 prac naukowych (kilka
w językach obcych), w tym 5 książek (autorskich i pod redakcją). Wypromował kilkuset
licencjatów i blisko 300 magistrów oraz 9 doktorów. Recenzował wiele rozpraw doktorskich.
Zorganizował 7 konferencji i seminariów naukowych – środowiskowych, ogólnopolskich i
międzynarodowych. Współpracuje z EUCEN (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
Edukacji Ustawicznej) oraz z DVV (Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych); uczestniczył
w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych m. in. W Kortrijk (Belgia),
Bruksela – wielokrotnie, Nantes (Francja), Catania (Włochy), Pecs (Węgry). Wicedyrektor szkół,
podinspektor szkolny (przed rozpoczęciem działalności naukowej); Kierownik Zakładu
Andragogiki UMCS w Lublinie (od 1994); Rektor WSUPiZ w Rykach (2005-2006). [Zbigniew
Lipski]
Sąd Rejonowy (Kościuszki 15). Powstał 01.01.2004 na mocy rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 16.12.2003. Pierwszym Prezesem Sądu został Mariusz Kurzępa. W sądzie
zatrudnionych jest 37 osób. [Beata Sałek]
Seremak Helena z d. Paciorek, ur. 10.03.1935 w Rykach, c. Władysława i Anieli z d.
Zdunek. Zam. ul. Kościuszki 20. Ukończyła Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Grudziądzu.
Prac. w Przedszkolach nr 1 i nr 5. Należy do ZNP. Zaint.: robótki ręczne, rozwiązywanie
krzyżówek. Mąż: Jan Bolesław, ślub w 1956. Dzieci: Krzysztof  1957 i Jolanta  1961. [Jolanta
Kępka]
Sęk Czesław, ur. 01.01.1954 w Niedźwiedziu, s. Mariana i Marianny z d. Gąsior. Zam. ul.
Beniowskiego 69. Ukończył TM w Rykach. Technik mechanik. Przewodniczący Rady Osiedla
Słowackiego  Jednorodzinne. Zaint.: sport, turystyka. Żona: Stanisława z. d. Olender, ślub
08.01.1977. Dzieci: Monika - 1977, Kamil - 1982. [Czesław Sęk]
Siemierzewicz Izabela, ur. 08.08.1984 w Rykach, c. Krzysztofa i Teresy z d. Domańska.
Zam. ul. 22 Lipca 5/19. Ukończyła SP i LO w Rykach. Obecnie studiuje na UW w Łodzi.
Laureatka konkursu literackiego i ortograficznego, otrzymała Srebrną Tarczę za najlepszą maturę.
Zaint.: języki obce, muzyka, literatura. [Teresa Siemierzewicz]
Siemierzewicz Kazimiera z d. Białecka, ur. 26.05.1925 w Rykach, c. Stanisława i Stefanii
z d. Bliźniak. Zam. ul. Kościuszki 19/3. Ukończyła SP w Sobieniach Jeziorach, Gimnazjum
Hoffmanowej w Warszawie oraz LP w Płocku. Nauczycielka nauczania początkowego. Prac. w SP
w Sobieniach Jeziorach 2 lata i w SP w Rykach przez 30 lat. Opiekunka sierot powojennych i
sekretarz w Kasie Zapomogowo  Pożyczkowej. Należy do ZNP i Solidarności. Zaint.:
ziołolecznictwo, haft, szydełkowanie, robótki na drutach oraz praca na działce. Wdowa, zamężna
od 02.01.1943 z Kazimierzem. Syn: Krzysztof  1943. [Teresa Siemierzewicz]
14
Siemierzewicz Krzysztof Kazimierz, ur. 27.11.1943 w Sobieniach Jeziorach, s.
Kazimierza i Kazimiery. Zam.: ul. Karola Wojtyły 5/19. Ukończył SP i LO w Rykach,
Państwową Szkołę Technik Wodnych Melioracji w Puławach, Szkołę Chorążych Pożarnictwa w
Krakowie. Funkcjonariusz pożarnictwa, technik wod.-melior. Pracował w: Powiatowym
Inspektoracie Wodnych Melioracji w Rykach, PKS, Straży Pożarnej w Rykach, Straży Pożarnej
PKP w Dęblinie. Należy do ZHP. Był radnym I kadencji Samorządu w Rykach. Zaint.: praca na
działce, krzyżówki, historia II wojny światowej. Żona: Teresa z d. Domańska, ślub 1314.04.1968. Dzieci: Artur  1969, Izabela  1984. [Teresa Siemierzewicz]
Siemierzewicz Teresa Izabela, ur. 17.05.1945 w Stężycy, c. Stanisława i Marianny z d.
Majek. Zam. ul. 22 Lipca 5/19. Ukończyła SP w Stężycy, LO w Rykach, SN w Słupsku, Instytut
Kształcenia Nauczycieli im. Spasowskiego w Warszawie. Nauczycielka matematyki, fizyki,
nauczania początkowego. Jest instruktorem ZHP. Należy do ZNP. Zaint.: książki i działka. Mąż:
Krzysztof. [Teresa Siemierzewicz]
Sieńko Jan, ur. 12.03.1945 w Radawczyku (woj. lubelskie), s. Jana i Stanisławy z domu
Iwaniak. Zam. ul. Graniczna 8. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym oraz
podyplomowe z informatyki na PW. Zawód: mgr inż. elektryk. Zatrudniony w ZSO nr 2 w
Rykach. Zaint.: podróże, muzyka, informatyka. Żona: Maria z d. Jezierska, ślub 13.09.1969.
Dzieci: Joanna  1971 i Jacek  1973. [Jan Sieńko]
Sieńko Maria z d. Jezierska, ur. 25.12.1947 w Rykach, c. Henryka i Zofii z d. Celińska.
Zam. ul. Graniczna 8. Ukończyła AM w Warszawie. Lekarz, specjalista medycyny rodzinnej
internista. Zatrudniona w NZOZ ,,MEDICUS" w Rykach. Zaint.: podróże, przyroda oraz psy.
Mąż:  Jan [Maria Sieńko]
Siewiora Aniela z d. Kieliszek, ur.15.01.1958 w Rykach, c. Ludwika i Janiny z d.
Królik. Zam. przy ul. Swatowskiej. Ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne im. A. i J.
Vetterów w Lublinie. Prac. w PTTK Szczawno Zdrój, Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej
Gromada w Rykach, a obecnie w SASiP Ryki. Mąż: Bogdan. [Aniela Siewiora]
Siewiora Bogdan, ur. 07.12.1956 w Głuszycy, s. Jana i Katarzyny z domu Cyran. Zam.
przy ul. Swatowskiej. Wykształcenie zawodowe, specjalizuje się w spawaniu. Pracuje w
Mostostalu w Puławach. Żona: Aniela z d. Kieliszek, ślub 26.09.1981. Dzieci: Halina 
29.06.1982, Jarosław  7.04.1987, Piotr  15.09.1995. [Aniela Siewiora]
Skalski Mieczysław, s. Jana. Miał szczególne zamiłowanie do myślistwa, a w polowaniach
często towarzyszył mu Janusz Meissner – pisarz i pilot, przebywający w l. 1926-29 w Centrum
Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Przyjaźń ta oprócz wspólnych polowań i biesiad
zaowocowała i tym, że znany autor powieści dla młodzieży uwiecznił Mieczysława w książce
„Opowieść pod psem (a nawet pod dwoma)”. [Zbigniew Lipski, por. też MR 4/1995]
Skalski Władysław, brat Mieczysława, zbudował w sąsiedztwie starego cmentarza w
Rykach, w 1913, młyn zwany później „Młynem Skalskiego
Skwer miejski, na rogu ulic Szkolnej i Królewskiej. W 1983 ustawiono na nim głaz z
tablicą upamiętniającą lokalizację rozebranego kościoła p.w. Św. Jakuba i miejsce złożenia
prochów Stanisława Poniatowskiego zmarłego w 1762. Jest własnością parafii. [Tomasz
Niemirowski]
14
Skwer miejski, na rogu ulic Słowackiego i Warszawskiej. Powstał na początku lat
sześćdziesiątych XX w. z inicjatywy MRN w Rykach na miejscu ogródków działkowych. Dawniej
znajdowały się prawdopodobnie w tym miejscu oficyny dworskie. Skwer jest otoczony
żywopłotem, wytyczone są 3 wyżwirowane alejki. Między alejkami są rabaty z kwiatami, wzdłuż
alejek  ławki. Od strony ul. Warszawskiej pomnik „Funkcjonariuszom MO, SB i ORMO”.
[Barbara Kwiatkowska]
Smolarek Leszek, współwłaściciel firmy VioMac, s. Tadeusza i Barbary. Ukończył TB w
Skierniewicach, tam poznał żonę: Annę z Jeżewskich. Dzieci: Wioletta i Maciek. Zaint.:
narciarstwo, piłka nożna. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski MR 7/1998, s. 21]
Socha Jan, ks., ur. 14.12.1905, zm. 04.04.1993 w Białej Podlaskiej. 02.09.1928 przyjął
święcenia kapłańskie. W l. 1964-68 prob. par. Ryki i dziekan dek. ryckiego. [Krystian Pielacha,
wg: Akta osobiste kapłanów zmarłych i innych znajdujące się w Archiwum Diecezji Siedleckiej w
Dziale I]
Sosnowska Monika, ur. 07.05.1972 w Rykach, plastyk, autorka instalacji. W l. 1992-93
studiowała w Schola Posnaniensis (Prywatna Akademia Sztuki). W l. 1993-98 studiowała w
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w 1998 roku) i Rijksakademie van Beeldende
Kunsten w Amsterdamie (studia podyplomowe 1999-2000). W 2005, w helsińskim centrum sztuki
Kiasma, zrealizowała pracę „Fontanna”, która ograniczała się do zacieku na suficie i tworzonej
przez kapiącą wodę plamy na wykładzinie. W parku przy Villa Manin we włoskim Passarino
(„Ruiny”, 2005) artystka zaprojektowała „nowe ruiny”. Rozbita ściana ma biało-zieloną lamperię
charakterystyczną dla polskich blokowisk a fragmenty konstrukcji leżące na trawie, tworzą
sekwencję abstrakcyjno-geometrycznych rzeźb. W przygranicznym Cieszynie stworzyła
gigantyczny mural (2004), reklamujący kolorowy telewizor radzieckiej marki Rubin. Zaproszona
do projektu „Ideal City, Invisible Cities” (2006) w Zamościu wybudowała betonowy, skrzywiony
blok tryskający czarną wodą. Obiekt ten wydawał się być wadliwie zaprojektowanym elementem
dekoracyjnym z lat 70., który na skutek upływu czasu popadł w karykaturalną ruinę. Na
zaproszenie Museum of Modern Art w Nowym Jorku (2006) stworzyła geometryczną rzeźbę
dziury w suficie i gruzu. W 2003 została uhonorowana w Bazylei prestiżową nagrodą Baloise Art
Prize, w tym samym roku otrzymała „Paszport Polityki” w dziedzinie plastyki. Artystka związana
jest z Fundacją Galerii Foksal, mieszka i pracuje w Warszawie. [Tomasz Niemirowski, wg:
Wikipedia]
Sosnowski Antoni, ks., prob. par. Ryki w l. 1848-55. [Krystian Pielacha, wg: Liber
Baptizatorum 1810-1896, APR]
Spółdzielnia „Gromada”, zał. 01.12.1969 przez Czesławę Wojtaś i Wincentego Pardo,
przez 20 lat kierowała nią Czesława Wojtaś (obecnie: Oździńska). Spółdzielnia podejmowała
działalność turystyczną, istniała do 28.02.1990. [Czesława Oździńska]
Spółdzielnia Mleczarska (Żytnia 3), zał. w 1926 jako oddział OSM w Garwolinie.
Założyciele: Pruchnicki, Bronisław Warowny, Henryk Skorupko, Antoni Kozak, Andrzej Filipek.
Byli to członkowie Towarzystwa Organizacji Kółek Rolniczych. Jan Głodek był prezesem do
01.02.1974, a kolejno zarządzali OSM Ryki - Stanisław Błachnio, Stanisław Szopa i Mirosław
Lusztyk. 02.11.1982 prezesem został inżynier Tadeusz Polański, a wiceprezesami Tadeusz
Łabędzki oraz Jerzy Pyza.
14
Pierwsza siedziba mieściła się w piwnicach Kasy Spółdzielczej, drewnianego budynku przy
zbiegu ulicy Warszawskiej i Szkolnej. Ówcześni spółdzielcy skupowali mleko w ilości 120 l.
dziennie i przerabiali je na masło. Prowadzili też sklep nabiałowy w Dęblinie. W l. 1934-37 na
placu ofiarowanym przez Władysława Jarmołę przy ul. Swatowskiej postawili zakład, którego
zdolność przetwórcza wynosiła 1200 l/dobę. W okresie okupacji niemieckiej kierownikiem
zakładu był Janusz Wierusz – Kowalski. Budynek jednak w czasie wojny uległ
bombardowaniom, stracił dach i dopiero w 1948 dzięki Aleksandrowi Rusa powrócił do dawnej
świetności. Od 01.07.1948 SM zajmowała się między innymi skupem jaj i drobiu; skup mleka
wynosił początkowo do 100 l/dobę, a pod koniec roku 500 l/dobę. Rejon działalności SM zaczął
się szybko powiększać. Początkowo zwożono mleko do przerobu rosyjskim gazikiem oraz
używanym chevroletem. Zyski z handlu drobiem i jajami pozwoliły w krótkim czasie
zamortyzować zakup samochodów i spłacić kredyty. W 1950 skupiono już 2 mln. litrów mleka. W
l. 50-tych zakład został upaństwowiony. Powstał Powiatowy Zakład Mleczarski w Garwolinie
Oddział w Rykach. Wprowadzono obowiązkowe dostawy mleka. W 1954 kolejne przekształcenia
spowodowały powołanie Samodzielnego Zakładu Mleczarskiego w Rykach; produkowano masło,
twaróg, sery dojrzewające tzw. żółte. Od chwili reaktywowania SM w 1957 skup mleka ciągle
wzrastał: w 1959 przekracza 10 mln litrów, w 1965 - 12 mln, w 1967 - 15 mln, a w 1971 - 17 mln.
l mleka. W tych warunkach budowa nowego zakładu była konieczna. W czerwcu 1972 został
oddany do użytku nowoczesny zakład mleczarski przy skrzyżowaniu ul. Żytniej i Lubelskiej,
wybudowany kosztem 60 mln zł, o docelowej mocy produkcyjnej 100 tysięcy litrów na dobę. W
1986 powstał magazyn techniczny, a w 1995 zaczęła funkcjonować całkowicie zautomatyzowana.
serownia. Obecnie produkuje się tam głównie różne rodzaje serów dojrzewających.
W 1996 skup wynosił 43 mln l, a w szczycie 180000 l na dobę. W 1998 oddano do użytku
nowoczesne laboratorium oceny jakości, które również wykonuje odpłatnie badania dla innych
mleczarni. SM, rozbudowując się, zmieniła siedzibę dla działu handlu i hurtowni spożywczej na
lokalizację w tzw. centrum handlowym przy ul. Fabrycznej. W 1998 skupiono 49,5 mln l mleka.
Ponadto od tego roku został wprowadzony nowy system solenia sera "ociekowy"  zastępujący
dotychczasowy. W lutym 1999 oddana została do użytku linia do zagęszczania serwatki na
zasadzie odwróconej osmozy, a w 2003  nowoczesna proszkownia do produkcji proszku
serwatkowego.
Obecnie SM Ryki zalicza się do najlepszych polskich producentów serów dojrzewających.
Największym uznaniem cieszą się sery opracowane przez własnych technologów, szczególnie
"Rycki edam", "Ramzes" (wędzony), Zamojski wędzony, Cymes (z przyprawami) oraz ser o
bardzo niskiej zawartości tłuszczu pod nazwą "Hit z Ryk" i pierwszy ser wędzony light "Jowisz"
(wędzony metodą naturalną). Sery te uzyskały liczne nagrody i wyróżnienia między innymi Puchar
Premiera i Ministra Rolnictwa oraz złoty medal Polagra za ser Cymes; w 1995 na
Targach Mleko Raj w Bydgoszczy - wyróżnienie w konkursie za najlepszy wyrób mleczarski za
sery dojrzewające; dyplom za najlepszy wyrób pod względem jakościowym na IV Wystawie
Promocyjnej Artykułów Żywnościowych Wysokiej Jakości Produkcji Krajowej w Lublinie za ser
zamojski wędzony; wyróżnienia na XI Międzynarodowych Targach Zdrowego Życia i Żywności
w Tarnowie; puchar Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za Najlepszy Wyrób Targów
Mleczarskich IV Giełdy Promocyjnej w Warszawie; Medal Krajowego Porozumienia Spółdzielni
Mleczarskich w Warszawie za wysoką jakość i walory handlowe serów dojrzewających.
W 1996: medal za przedstawioną ofertę serów dojrzewających na Targach w Kielcach;
Nagroda Nadsańskiego Niedźwiedzia za ser „Rycki edam” na targach w Przemyślu;
Wyróżnienie za ser „Rycki edam” na Targach Pomerania w Szczecinie; Targi Polfood w Gdańsku
- medal za ser „Rycki edam” oraz nagroda specjalna Forum Promocji Zdrowia;
Dyplom za najlepszy wyrób prezentowany na V Jubileuszowej Wystawie Artykułów
Żywnościowych Wysokiej Jakości Produkcji Krajowej za ser „Hit z Ryk” oraz ser „Cymes z
14
przyprawami”; Targi Rolno Spożywcze WAMA AGRO FOOD w Olsztynie - Nagroda Rektora
ART Olsztyn za ser Zamojski wędzony; Polagra - złoty medal za ser „Cymes z przyprawami”.
W 1997: Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - za najciekawszy
wyrób spożywczy roku 1996 za ser „Rycki edam”; medal za ofertę serową przedstawioną na VI
Targach Mleczarskich Mleko – Expo 97. W 1998: Międzynarodowe Targi w Łucku - Ukraina.
Dyplom za ser „Rycki Edam”; złoty medal za sery dojrzewające na Targach w Końskowoli. SM
zatrudnia 212 osób. [Grzegorz Piątek]
Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska "Ogrodnik" w Rykach powstała na bazie
Spółdzielni Ogrodniczej w Garwolinie, zał. w 1958 i działającej w powiatach: Garwolin, Mińsk
Mazowiecki, Otwock i Ryki. Zajmowała się kontraktacją, skupem i przetwórstwem owoców,
warzyw, wosku i miodu oraz zaopatrzeniem w środki produkcji i materiały do budowy szklarni.
Prowadziła 2 punkty skupu: w Rykach i Sobieszynie oraz sklep ze środkami do produkcji
ogrodniczej. W 1969 utworzono w Rykach Zakład Obrotu na własnym rozrachunku. W tym czasie
rozwinęła się w okolicach uprawa truskawek, porzeczek, warzyw gruntowych oraz powstały sady
wiśniowe i jabłoniowe. Dzięki temu w 1972 powstała samodzielna Spółdzielnia w Rykach. W
skład pierwszej Rady Spółdzielni wchodzili m.in.: Stefan Desko, Bolesław Łukasik, Stanisław
Łukasik, Tadeusz Piątek, Henryk Dąbrowski, Stanisław Dąbrowski, Aleksander Lenartowicz, Jan
Niedbalski i Witold Cąkała. Pierwszym prezesem był Jerzy Piwoński, wiceprezesem ds. produkcji
ogrodniczej: Helena Nowaczyk, wiceprezesem ds. handlu: Tadeusz Póltorak, księgową: Teresa
Jeżewska. Spółdzielnia zatrudniała 30 stałych pracowników i ok. 100 sezonowych, miała swoją
siedzibę w barakach przy Placu Wolności na Jarmołówce. W 1975 wybudowała swoją bazę w
dzielnicy Julin, przy ul. Budowlanej (obecnie własność Juwentu).
W 1973 opóźniła się wegetacja truskawki (głównego owocu upraw), a później wystąpił jej
gwałtowny wysyp, tak, że Spółdzielnia w ciągu 10 dni skupiła 5500 ton truskawek, czyli ok. 70%,
reszta została na plantacjach. Spółdzielnię odwiedzili wtedy przedstawiciele: KC, Ministerstwa
Rolnictwa, NIK oraz Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, w przewozach owoców uczestniczyło też
Wojsko Polskie. Stanowiło to sprzyjającą sytuację do starań w Centrali Spółdzielni w Warszawie o
przydział kredytów i lokalizację Zakładu Przetwórstwa w Rykach (z podobną propozycją
wystąpiły też spółdzielnie z Garwolina, Grójca i Siedlec). Wraz z przestawicielami Centrali
wiceprezes ds. produkcji opracowała 3 wersje zaopatrzenia i profilu produkcji dla nowej
przetwórni. 16.11.1973 podjęto decyzję o budowie w Rykach Zakładu Przetwórstwa Owocowo
- Warzywnego "Hortex", który w czerwcu 1975 rozpoczął produkcję. Spółdzielnia podzieliła los
wielu przedsiębiorstw, które nie wytrzymały konkurencji rynku. Upadła na początku lat 90-tych.
[Zbigniew Lipski, Helena Nowaczyk]
Spółdzielnia Transportu i Usług, Julin. Kolejni prezesi: Edward Urbanik (196574),
Marian Furman (197475), Czesław Kuśmierz (197594), Andrzej Kurek od 1994. Zajmuje się
transportem węgla, nawozów, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych itp. W 1998
zatrudniała 30 osób. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 3/1999]
Stacja PKP Ryki (Kolejowa), powstała w 1876. Kolejnymi zawiadowcami stacji byli:
Wacław Kosiecki, Lucyna Łubianka, (Wiąckiewicz, Adamczyk, Krawczyk?), Antoni Mączyński,
Bogdan Stoń, Teresa Łukasik, Jerzy Polak. Stacja powstała dzięki Centralnej Składnicy
Uzbrojenia w Stawach. W okresie międzywojennym dworzec Ryki stanowiły dwa wagony
przerobione na biuro i poczekalnię. W okresie II wojny światowej odcinek kolejowy Dęblin –
Łuków był bombardowany. Na stacji Ryki zginęło wówczas dwoje dzieci żydowskich w wieku 910 lat, które jeden z mieszkańców chciał wywieźć do Łukowa. Zostały one rozstrzelane pod
oknem dyżurnego stacji. Po wojnie nastąpił rozwój stacji, powstały zakłady pracy z bocznicami
wyładowawczymi, mieszalnia pasz, Spółdzielnia GS „SCh” i Hortex tworząc tym samym małe
14
ośrodki przemysłowe w Rykach. W l. 80-tych odprawiano ponad 700-800 wagonów w masie do
60 ton. W 1988 odcinek kolejowy Dęblin – Ryki – Łuków został zelektryfikowany, dzięki temu
nasilił się ruch towarowy i osobowy. W październiku 1999 stacja została zamknięta. Pracowało
wtedy 28 osób. [Tomasz Kaszak]
Stadion sportowy powstał na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Usytuowany jest
przy ul. Warszawskiej nad stawem Buksa. W obręb obiektu wchodzi boisko do piłki nożnej,
bieżnia oraz trybuny. Od strony zachodniej są dwa wejścia. Od strony północnej, wschodniej i
południowej stadion otoczony jest ogrodzeniem z prętów metalowych. [Barbara Kwiatkowska]
Stańczak Janina z d. Buczek, ur. 24.06.1951 w Rykach, c. Michała i Janiny z d. Wielgosz.
Zam. ul. Fantazego 35. Ukończyła LO, Studium Bibliotekarskie. Prac. w Bibliotece MGCK,
Oddział dla Dzieci. Zaint.: kwiaty, teatr. Mąż: Piotr, ślub 14.08.1976. Dzieci: Katarzyna 1982,
Magdalena 1987. [Janina Stańczak]
Stare Miasto – jedna ze starszych dzielnic Ryk. Trudno jednoznacznie ustalić od kiedy
nazwa funkcjonuje, gdyż w zachowanych dokumentach raz wymienia się Ryki jako wieś
(Lustracje z lat 1564 - 65, 1660-64 i 1789) lub jako miasteczko (dokument sygnowany podpisem
królewskim z 04.11.1733 oraz dekret w sprawie propinacji, czyli ustalenia praw dzierżawczych do
prowadzenia wyszynku napojów alkoholowych w mieście Ryki z dn. 06.03.1788. Kolejny
zachowany dokument - protokół z 1834  opisujący stan własności, wspomina również o rynku,
który jest charakterystyczny dla miejscowości o charakterze miejskim. W podpisie tego
dokumentu można przeczytać, że sporządzony spis dotyczy osady wiejskiej, która wcześniej była
miasteczkiem.
Rynek osady opisany w dok. z 1834 obejmował teren o pow. 145 na 150 m i zamykał się
w obrębie dzisiejszych ulic: Poniatowskiego, Łukowskiej, Cichej i Kanałowej. Rynek znajdował
się w środku wsi przy trakcie starym biegnącym od Żelechowa do Ryk i rozwidlającym się tuż za
dworem w lewo do Lublina, a w prawo przez obecne Stawy do Modrzyc i Dęblina. Przy rynku stał
kościół p.w. Św. Jakuba, a po przekątnej bożnica (dokumenty wspominają o jej istnieniu
dopiero w 1819).
Stare Miasto od ok. XVIII w. zasiedlali Żydzi (do nich też należało prowadzenie karczmy;
pierwsza wzmianka o karczmie pochodzi z 1660). Rynek i przyległe zabudowania niszczone były
wielokrotnie przez pożary wzniecane czasami celowo (najazd Tatarów, wycofujące się wojska
austriackie podczas I wojny świat., działania II wojny świat.) lub będące wynikiem przypadku. W
dokumentach archiwalnych zanotowano informacje o pożarach w następujących latach: 1500, ok.
1712, 1744, 1796, 1819, 1834, 1925 i 1939. W okresie II wojny świat. Stare Miasto było miejscem
getta żydowskiego.
Stare Miasto jako dzielnica wymieniane jest w dokumencie z 1975, w skład której weszły
ulice: Warszawska, Poniatowskiego, Kościuszki, Stary Rynek, Kanałowa, Cicha, Szkolna,
Łukowska, ponadto osiedle Borek – ze stawem Buksa oraz Brzezinka ze stawem Bogusze.
Obecnie osiedle pełni kilka funkcji: handlową, usługowo-produkcyjną, kulturową i mieszkaniową.
Przewodniczącym Rady Osiedla w kadencji od 2000 był Zdzisław Grzybowski, zastępcami –
Mieczysław Jeżewski, Mieczysław Tkaczyk. Funkcję przewodniczącego siedmioosobowego
Zarządu pełnił Stanisław Iwanek. W poprzednich kadencjach wybierano zarządy, na czele których
stali: Teodozja Ciastek, Stanisław Szałajko, Henryk Sławiński, Kazimierz Filiks. W 2003
przew. Rady Osiedla został Maciej Rafeld, a przew. Zarządu Osiedla Grzegorz Piecyk. Z
inicjatywy Rady i Zarządu Starego Miasta 16.10.2005 na Rynku odbył się koncert instrumentalno
– wokalny w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II, pod hasłem „Ty jesteś skałą”. [Anna Żaczek,
wg: Z. Lipski, Ryki. Sięganie do korzeni]
14
Starostowie ryccy. W roku 1607 Ryki zostały siedzibą starostwa niegrodowego. Od tego
czasu funkcję starosty pełnili: Mikołaj Zebrzydowski (160720), Krzysztof Dzierżek (1622), Jerzy
Ossoliński (163050), Aleksander Michał Lubomirski (165177), Paweł Wieteski (1660?),
Józef Karol Lubomirski (16881702), Aleksander Dominik Lubomirski (?-1720), Marcin
Ledóchowski (ok. 1730), Aleksy Onufry Husarzewski (175459), Stanisław Poniatowski
(175961), Andrzej Poniatowski (176165), Kazimierz Karaś (176574), Kajetan Karaś
(177483), Onufry Kicki (178395). [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 8/1997, s. 3]
Starostwo Powiatowe (Wyczółkowskiego 10 a), powstało 01.01.1999. W skład powiatu
wchodzą: miasto i gmina Ryki, miasto Dęblin, gminy: Kłoczew, Nowodwór, Stężyca, Ułęż .
Pierwszym przewodniczącym Rady Powiatu został Władysław Sołopa, a pierwszym starostą
Tadeusz Prządka, wicestarostą Zbigniew Chlaściak, sekretarzem powiatu Sławomir Wołowiec,
skarbnikiem Jadwiga Trzcińska. Wydziałami starostwa kierowali: Krystyna Grudniak 
Wydział Spraw Społecznych, Jan Skalski  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Henryk
Lipiec  Wydział Architektury i Budownictwa, Tomasz Gorzkowski  Wydział Komunikacji,
Stanisław Deszczka  Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. W 1999 starostwo
zatrudniało 51 osób. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 5/2001, s. 29]
Stawy rybne. W 1836 hrabia Jan Jezierski wykupił dobra należące do Ryk i założył na
granicy działów wodnych Wieprza i Wisły 31 stawów o pow. 301 ha lustra wody. W źródłach
historycznych z 1929, Ryki wymieniane były nawet jako „stolica karpi” (największa w Polsce).
Staw Bogusze przypuszczalnie swą nazwę przyjął od pierwszego rybaka Bogusza, któremu
zarządca ryckich stawów, emerytowany admirał pruskiej marynarki wojennej Unrug, powierzył
pełnienie tych obowiązków. Istniejące dziś stawy należące do Ryk to stawy (zaczynając od strony
północno – wschodniej): Skalskiego, Buksa, Bogusze, Aleksandrów, Olszynka, Fregata, Okręt
Górny, Okręt Dolny, Okręglica. Nad stawem Buksa, przy obiekcie używanym przez ZHP (tzw.
„harcówką”) usytuowano niewielkie miejsce rekreacyjno - kąpieliskowe z drewnianym pomostem,
obecnie nieużywane. Stawy hodowlane są własnością  Godpodarstwa Rybackiego Kock. [Anna
Żaczek, wg: Z. Lipski, Sięganie do korzeni]
Stawy i Karasiówka – osiedle Ryk, należy do niego ul. Słowackiego (od przejazdu
kolejowego, wzdłuż toru do skrzyżowania z bocznicą kolejową do JW Stawy) oraz ul. Leśna i
Stawowa (położone po północnej stronie linii kolejowej Dęblin – Łuków, wyodrębnione uchwałą
MRN z 28.09.1984. Nazwa Karasiówka prawdopodobnie wywodzi się (wg Kronik OSP) od
nazwiska pierwszego mieszkańca – Karasia, choć w zachowanych dokumentach dotyczących Ryk
i okolic nie odnaleziono takiego nazwiska. Być może nazwa może mieć związek ze stawami
rybnymi, które są usytuowane w pobliżu (Okręglica, Okręt Dolny i Okręt Górny). Stawy (wieś)
zaczęły się tworzyć po 1918. W tym również czasie następuje wyrąb lasu, budowa bocznicy
kolejowej i prowizoryczne baraki dla ludzi pracujących przy tworzeniu składnicy amunicji.
Budowa trwała w l. 1920-27, w l. 30 – tych trwa jeszcze rozbudowa i następuje produkcja
amunicji artyleryjskiej.
Z dokumentów parafialnych sporządzonych w 1917 wynika, że Karasiówkę zamieszkiwało
45 mieszkańców (w tym 25 dorosłych), zaś dalsze zapiski z 1936 informują, że w Stawach było 10
zagród, a w Karasiówce – 17. Od 1984 przew. Zarządu Os. był Jerzy Filipek, następnie na
początku lat 90 – tych osiedle działało w ramach osiedla Julin i było pod jego kierownictwem.
Kolejne lata 1994-98 to powrót do dawnej nazwy, funkcję przew. Zarządu w tym okresie pełniła
Hanna Warowna. W kolejnej kadencji nie wybrano ani Rady, ani Zarządu Osiedla. Obecnie przew.
Rady Os. jest Grzegorz Wardal, a Zarządu Jarosław Prządka. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, Ryki.
Sięganie do korzeni]
14
Stazalkowski Walenty, ks., prob. par. Ryki, wg dotychczasowych ustaleń w 1570.
[Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 15, k. 214]
Stec Tadeusz, fryzjer. Jako jedyny z Ryk otrzymał tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”, przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za ukrywanie Żydów w czasie II
wojny światowej. [Tomasz Niemirowski, wg: http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?t=395&start=45]
Stolarczyk Anna z d. Ziarek, ur. 11.02.1951 w Rykach, c. Józefa i Anny Zofii z d.
Zawadyl. Ukończyła LO w Rykach oraz studia w Państwowym Studium Stenotypii i Języków
Obcych w Warszawie na wydziale organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Prac. w instytucjach
sportowo  turystycznych w Kielcach i Puławach, Komendzie Hufca ZHP i w Ośrodku Kultury w
Rykach. Należy do ZHP i PTTK. Zaint.: turystyka, ekologia, historia. Mąż: Gustaw, ślub
29.06.1972. Dzieci: Joanna  1973, Agnieszka  1979. [Anna Stolarczyk]
Stowarzyszenia, bractwa i ruchy religijne, w ciągu XX w. przy par. ryckiej istniało wiele
mniejszych wspólnot religijnych. Działały zazwyczaj tylko przez krótki okres i pozostawiły po
sobie znikome ślady. Należały do nich: Zakon Sióstr Służek, Bractwo Najświętszego Sakramentu,
Bractwo Nauki Chrześcijańskiej, Krąg Biblijny oraz Stowarzyszenie Martyrium. [Krystian
Pielacha, wg: Kronika Parafii Ryki, APR]
Stowarzyszenie Kulturalne im. Leona Wyczółkowskiego, zał. w lipcu 2001 z inicjatywy
Małgorzaty Łuszkiewicz, która była prezesem do 2006, następnie funkcję tę objął Jarosław Czajka.
Stow. podejmuje działalność kulturalną, liczy 33 członków. [Małgorzata Łuszkiewicz]
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej zał. w par. Ryki po 1929 przez ks. wikariusza Jana
Stefana Czajkę. Skupiało w swym gronie młodzież katolicką pragnącą pogłębiać wiarę oraz
zaangażować się czynnie w życie parafialne i dzieliło się na dwie grupy: żeńską działającą od
początku oraz męską powstałą w późniejszym czasie. Każda z grup miała swój zarząd w osobie
wybieranego przez siebie prezesa oraz sekretarza. 01.01.1931 skupiało 73 osoby, w tym 48 kobiet
i 25 mężczyzn. 19.05.1931 poświęcony został sztandar SMP przez bp Czesława Sokołowskiego.
Stowarzyszenie posiadało własny lokal, który w 1931 został zamieniony na obszerniejszy w domu
pani Łagowskiej. Od 07.1931 grupę żeńską prowadził ks. Czesław Żurmanowicz, a męską ks.
Bolesław Krysiewicz. W listopadzie1931 grupa męska zwróciła się do Komendy P. W. o
zorganizowanie przysposobienia obronnego. Niestety Komenda, w wyniku zabiegów miejscowego
Związku Strzeleckiego, odmówiła prośby z powodu braku pieniędzy. Wówczas przysposobienie
obronne powstało przy Straży Ogniowej. Również wtedy były problemy z otrzymaniem broni,
której 15 pp. z Dęblina udzielił dopiero w styczniu 1932. Przy SMP działało Koło Pomocy
Koleżeńskiej. W 1936 SMP liczyło 30 kobiet i 7 mężczyzn. [Krystian Pielacha, wg: Kronika
Parafii Ryki, APR, k. 1 - 5]
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy parafii Najświętszego
Zbawiciela w Rykach działa od lutego 2003. Powstało z inicjatywy ks. Tomasza Kosteckiego i
Tomasza Antolaka. Prezesem Zarządu jest Krzysztof Wojewoda, Ewa Piątek – zastępcą, Teresa
Sapiela - skarbnikiem oraz Jadwiga Falenta - kronikarzem. Koordynatorem sekcji muzycznej jest
Tomasz Antolak, koordynatorami sekcji wolontariatu - Jadwiga Jońska i Elżbieta Wojciechowska.
Przy Stow. działają 3 sekcje: muzyczna - Schola Dziecięca Niebieskie Owieczki, teatralna i
sekcja wolontariatu. Celem Stow. jest kształtowanie postaw życiowych i rozwój moralny
członków poprzez czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym oraz liturgicznym miasta i
14
parafii. Stow. skupia ponad 200 członków: dzieci i młodzież oraz rodziców. [Tomasz
Niemirowski, wg: http://www.ryki.siedlce.opoka.org.pl/index.html]
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Powiatu Ryckiego, zał. 28.02.2002 przez
Krzysztofa Jana Kowalika (prezes), Jana Skalskiego (wiceprezes), Kazimierza Woźniaka
(wiceprezes) oraz m.in. Małgorzatę Lange, Jerzego Kostyrę, Jana Lipca, Tadeusza Gawryjołka,
Jerzego Buczka. Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy powiatu
ryckiego, sport, turystyka, szkolenia osób poszukujących pracy, także pomoc prawna. Stow. liczy
21 członków. [Krzysztof Kowalik]
Stowarzyszenie Prawicowy Ruch Samorządowy, zał. w 2004 przez Jarosława Żaczka,
Jana Karę, Dariusza Szczygielskiego, Kazimierza Cybulę, Jadwigę Tukendorf i Andrzeja Nojka.
Kierowane kolejno przez: Jarosława Żaczka, Jana Karę i Ryszarda Bieńczyka. Celem SPRS jest
rozwój samorządu lokalnego oraz promocja miasta Ryki i powiatu ryckiego. SPRS powstało na
bazie Komitetu Obywatelskiego, następnie przekształciło się w Społeczny Ruch Samorządowy. W
1998 powstał Prawicowy Ruch Samorządowy, w 2004 zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym
jako SPRS. Stowarzyszenie brało udział w wyborach samorządowych, współorganizowało
obchody 60lecia śmierci „Orlika”  Mariana Bernaciaka oraz było głównym inicjatorem i
wykonawcą budowy pomnika „Orlika” w Zalesiu k/Ryk. Organizuje też spotkania mieszkańców
Ryk i okolic z wieloma znaczącymi osobami życia politycznego i społeczno  kulturalnego z
całego kraju. [Ryszard Bieńczyk]
Stowarzyszenie Regionalne Małe Mazowsze, zał. 25.04.2003 z inicjatywy Andrzeja
Kornasa, Tadeusza Kucharskiego, Marka Michalika i pos. RP Tadeusza Polańskiego. W l. 200304 stowarzyszeniem kierował Sylwester Kuchnio, a od stycznia 2005 Tadeusz Kucharski.
Działalność ma charakter społeczno - kulturalny oraz wydawniczy. Towarzystwo już na
pierwszym zabraniu postanowiło wydawać miesięcznik o zasięgu regionalnym, którego tytuł
początkowo brzmiał „Nasz Miesięcznik”. Następnie ogłoszono konkurs na tytuł, który
rozstrzygnęło jury w składzie: Marek Michalik (przewod.), Hanna Przepióra, Sylwester Kuchnio,
Zbigniew Lipski, Tadeusz Kucharski. Odtąd pismo ukazuje się pod tyt.  „Małe Mazowsze”.
Red. naczelnym od początku jest Z. Lipski. Do marca 2005 wydano 22 numery „MM” oraz
książkę pt: „Ryki. Sięganie do korzeni” Z. Lipskiego. Stowarzyszenie organizuje wycieczki
turystyczno - krajoznawcze, do teatrów oraz wspomaga organizację imprez firmowanych przez ZP
PSL w Rykach, np. Dni Pawłowic, dożynki itp. Stow. liczy 25 członków. [Zbigniew Lipski]
Strassenbau Schalinger und Company Wien. Austriacka firma budowy dróg, która
stacjonowała w Rykach w 1941, przygotowująca drogi i sprzęt do inwazji Niemców na Związek
Radziecki. Miała swą siedzibę w rogu ulic Warszawskiej i Żytniej. Zatrudniała wielu Polaków.
[Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski MR 8/1999]
Studnia w parku na Jarmołówce. Data powstania nieznana. Była chroniona
dwuspadowym dachem, bardzo głęboka, z dwiema korbami, które można było unieruchomić
wysuwanymi bolcami oraz dwoma wiadrami na łańcuchach, zabezpieczonymi stalową taśmą przed
kradzieżą. Wiadra początkowo były drewniane, z czasem zastąpiono je metalowymi. Kiedy jedno
wiadro jechało do góry z wodą, to drugie - puste - na dół. Przez wiele lat Edward Doliński
zajmował się wydostawaniem urwanych wiader przy użyciu zrobionej kotwiczki i łańcucha. Brano
z niej wodę jeszcze na początku lat siedemdziesiątych, później była zakryta stalową siatką, a
następnie zlikwidowana.W 1980 już jej nie było. Obecnie jest krąg betonowy w tym miejscu.
[Tomasz Niemirowski]
14
Surmacz Antoni, ur. 08.06.1906 w Rykach, zm. w październiku 1978, s. Jana i Magdaleny
z d. Jeżewska. Czeladnik murarski. Ukończył studia w Ośrodku Szkolenia Kursowego
Ministerstwa Oświaty w Warszawie. Prac. w: DOKP Radom, Lubelski Oddział Drogowy, ZSB w
Rykach; OSP (członek Zarządu, później od 1946 – prezes); należał do rady gminnej i miejskiej
Rady Narodowej; wielokrotnie odznaczany za długoletnią pracę zawodową i społeczną, w straży
odznaczony m.in. Złotym Znakiem Związku. Żona: Maria z d. Buczek, ślub 22.01.1929. Dzieci:
Danuta – sędzia Sądu Woj. w Lublinie, Jadwiga – artystka Operetki Lubelskiej, Longin. [Bożena
Wojdat, wg: Z. Lipski, MR 6/2001]
Szałajko Stanisław, ur. 02.05.1953 w Zamościu, s. Kazimierza i Władysławy. Ukończył
Podoficerską Szkołę Zawodową  Wojskowej Służby Zdrowia, LO w Dęblinie, Wyższą Szkołę
Inżynieryjną we Wrocławiu uzyskując stopien podporucznika, UMCS  Wydział Pedagogiczny,
tam też uzyskał doktorat. Współorganizator Centrum Edukacji i Zarządzania w Rykach, które
utworzyło WSUPiZ, był w niej prodziekanem Wydziału Pedagogicznego. Członek Rady
Miejskiej w Rykach, Rady Powiatu, Rady ZOZ w Rykach, Rady Nadzorczej Szpitala Zespolonego
im. Jana Bożego w Lublinie i kurator Sądu Rejonowego w Puławach. Żona: Halina z d. Burek,
ślub w 1976. Dzieci: Marta, Iwona, Wioletta. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 3/1998]
Szczebelski Aleksander, pełnił od 1935 do końca września 1939 służbę w Twierdzy
Brzeskiej nad Bugiem w 6 batalionie saperów, a podczas okupacji w armii podziemnej. Od lipca
1944 do kwietnia 1945 w 17 pułku piechoty, wchodzącym w skład 5 Saskiej DP II Armii WP jako
d-ca plutonu saperów pułku. Ciężko ranny w kwietniu 1945 pod Budziszynem. Uchwałą Rady
Państwa z 25.04.1970 odznaczony Krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari za dzielną walkę z
Niemcami. Ponadto odznaczony Krzyżem Walecznych, srebrnym medalem „Zasłużony na Polu
Chwały”, Odznaką Grunwaldzką i medalem „Za Odrę i Nysę”. W 1980 pochowany na cmentarzu
w Rykach. [Zbigniew Lipski, wg: T. Budziak, MM 2/2004]
Szczepaniak Halina Czesława z d. Kaznowska, ur. 09.11.1935 w Sierskowoli, c.
Stanisława i Marianny z d. Pataj. Zam. Sierskowola 37. Ukończyła Średnią Szkołę Kolejową w
Dęblinie. Rolnik. Prac. w gospodarstwie rolnym. Przewodnicząca KGW (1970–80), członek
Komitetu Budowy Kaplicy w Sierskowoli. Zaint.: roboty ręczne, prace społeczne, rolnictwo.
Osiągnięcia: zaopatrzenie KGW w sprzęt gospodarstwa domowego, udział w Olimpiadzie Wiedzy
Rolniczej – dwa razy pierwsza nagroda, 14 razy brała udział w pielgrzymce pieszej do
Częstochowy. Mąż: Stanisław, ślub 02.02.1957. Dzieci: Kazimierz - 1959; Sylwester - 1969.
[Wiesława Kamola]
Szkolne Koło Caritas – działające pod patronatem Caritas Diecezji Siedleckiej i opieką
proboszcza parafii Ryki – Romana Wiszniewskiego, zał. 23.02.2006 r., z siedzibą w ZSO nr 1 w
Rykach. Założycielami oraz opiekunami są nauczyciele tejże szkoły: Halina Jakubaszek i Marzena
Flont. Jest to organizacja kościelna o charakterze charytatywnym, ukierunkowana na pomoc
osobom potrzebującym z najbliższego środowiska, a także włączanie się w akcje organizowane
przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Pierwszą akcją przeprowadzoną 26.02.2006 była zbiórka
pieniędzy na protezę dla ucznia gimnazjum – Mateusza. W akcji uczestniczyło 22 osoby
(członkowie SKC). Ilość członków w chwili założenia – 31. [Halina Jakubaszek]
Szkoła parafialna, pierwsze wiadomości pochodzą z 1570. Wówczas pod nadzorem
rektora kształcili się w niej chłopcy. W 1595 rektorem był Jakub z Glinianki, który wraz z
kantorem otrzymywał od prob. ryckiego Marcina →Kłocińskiego 12 florenów rocznego
wynagrodzenia. Te same wiadomości o szkole potwierdza późniejsza wizytacja parafialna z 1598.
W l. 1640-58 rektorem szkoły był Szymon Stocki. Następne wizytacje nie wspominają w ogóle o
14
jej istnieniu. W 1781 wizytator zobowiązuje wiernych do podjęcia starań o utworzenie szkoły,
której domagali się sami mieszkańcy Ryk. W 1789 istniała szkoła domowa w domu właściciela
wsi Ryki, chorążego radomskiego Wojciecha Święcickiego. Jako jej kierownika utrzymywał pijara
ks. Siedleckiego, lecz nie uczył on wg założeń programowych KEN. Wtedy Komisja Porządkowa
ziemi stężyckiej doprowadziła do założenia szkółki parafialnej, której nauczycielem był
mieszczanin Krzysztof Osiński. W 1791 uczył on 14 chłopców, a w 1792 10 chłopców i 5
dziewcząt. Natomiast wizytacja z 1797 w ogóle nie wspomina o szkole, a z 1802 potwierdza, że
nadal w Rykach, ani w ich rejonie, jej nie ma. W 1808 nadal brak szkoły, ale mimo tego, 23
chłopców pobierało naukę czytania, pisania i rachunków. Protokół z 1818 powtarza, że szkółka
parafialna nie egzystuje, czego powodem brak stałego funduszu, z którego byłaby utrzymywana.
Następne dwie wizytacje z 1836 i z 1860 nadal nie podają żadnych wiadomości o prowadzeniu
jakiegokolwiek nauczania.[Krystian Pielacha, wg: Wizytacja 15, beneficjów. 209; Opis beneficjów
parafii Ryki z 1598 r.; Wizytacja 1; Protokół wyjaśniający Fundusz Beneficjum Ryskiego z 3
marca 1818 r., APR; Album Bractwa Św. Anny przy Kościele Ryckim sporządzone w roku 1637,
sygn. 17; R. Makulec, Komisja Edukacji Narodowej i Szkoły Parafialne w okolicach Ryk w końcu
XVIII wieku, w: Miesięcznik Rycki, nr 9/1999, s. 9]
Szkoła Podstawowa nr 1, obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach.
Historia szkoły: 01.10.1901 - Z inicjatywy m.in. aptekarza Józefa Mystkowskiego utworzono
jednoklasową Szkołę Ludową. Pierwszym nauczycielem i kier. został Józef Prokurat. Do szkoły
zgłosiło się 120 uczniów, przyjęto 60 z uwagi na mały lokal szkolny.
1902/03 - Utworzono, za zgoda rządu rosyjskiego, szkołę dwuklasową. Kier. i starszym naucz.
pozostał J. Prokurat., który tę funkcje pełnił do 09.1915, tj. do czasu okupacji Ryk przez wojska
austriackie. Młodszymi nauczycielami mianowano Piotra Kołbusia (z Pruszyna), Zygmunta
Ratyńskiego (z Wodyń) i Józefa Szlędaka (z guberni piotrkowskiej).
1905 - Akcją strajkową w październiku kierowali najstarsi uczniowie: Bronisław Marzysz,
Józef Filipowicz, Szymon Piwoński, Henryk Skierczyński, syn policjanta Rosjanina – Michał
Chojniak. Z sal usunięto portrety rodziny carskiej i godło zaborcy. 12.12.1905 odbyła się
patriotyczna manifestacja mieszkańców Ryk i okolic z udz. ok. 700 osób, zakończona licznymi
aresztowaniami. /wg opr. R. Makulca/
Koniec 09.1915 – Wstrzymanie zajęć z powodu wkroczenia do Ryk wojsk austriackich i
zajęcia budynku na potrzeby wojska.
01.03.1916 - ponowne uruchomienie i utworzenie szkoły trzyklasowej ze 150 uczniami.
Funkcję kier. pełnił J. Prokurat, nauczyciele (zatw. przez władze niemieckie) – Józef Kozieł i
Marian Mroczkowski. Nauczanie prowadzono w j. polskim.
05.11.1916 - Nauczyciele ze szkoły ryckiej uczestniczyli w Garwolinie w uroczystym
odczytaniu odezwy obiecującej utworzenie wolnego Państwa Polskiego.
1917/18 –
01.10.1917 szkolnictwo przechodzi w polskie ręce. Pierwszym polskim
Inspektorem na pow. mińsko-mazowiecki i garwoliński został Grzegorz Winogrodzki. Kierownicy
szkół czasowo utrzymują się nadal na swoich stanowiskach.
1918/19 - Szkoła zaczęła funkcjonować jako trzyklasowa Szkoła Powszechna Ludowa.
Nauczycielami byli: J. Prokurat (kier.), Józef Kozieł, Jarosława Gardecka, Zofia Jarmolanka, a w
II półr. Helena Labbowa (za Z. J.). Do szkoły uczęszczało 95% uczniów narodowości polskiej i
5% żydowskiej. Społeczność nauczycielska współpracuje ze społeczeństwem w towarzystwach tj.:
w „Kółku Amatorskim” i „Polskiej Macierzy Szkolnej”. Szkoła liczyła 5 oddziałów (260 ucz.).
1919/20 - Powstała siedmioklasowa szk. z sześcioma oddziałami (l. ucz. 394). Siódmej klasy
nie było, z powodu braku odpowiednich podręczników i programów. 3 sale lek. mieściły się w
budynku szk., a jedna w wynajętym pomieszczeniu. Zwiększa się liczba nauczycieli do 5.
1920/21 - Sytuacja polityczna (wojna z Rosją) zdezorganizowała normalne zajęcia szkolne,
które rozpoczęły się dopiero w grudniu. Nauczyciele: B. Marzysz i J. Kozieł wzięłi udział w
15
działaniach wojskowych jako ochotnicy i powrócili do pracy w końcu listopada 1920. Łącznie w
danym r. szk. pracowało 6 naucz. (m.in. M. Osiński, Konarzewska i Labbowa).
1921/22 - Przybyło oddziałów, w tym 1 żydowski. Szkoła zatrudniała 11 naucz. (w tym 2
wyznania żyd.), jedną salę wydzielono z kancelarii naucz., ponadto wynajmowano 3 poza szkołą.
Co dwa tygodnie organizowano lekcje pokazowe dla młodych nauczycieli.
1922/23 - W wyniku pożaru spaleniu uległo ok. 200 zabudowań w Rykach, w tym również w
połowie budynek szkoły. Szkoła pracowała na trzy zmiany, ograniczając liczbę lekcji w
poszczególnych klasach. Dla dorosłych organizowano kursy, okolicznościowe akademie i
amatorskie przedstawienia.
1923/24 – Z powodu problemów lokalowych zainicjowano budowę nowej szkoły. W 3 salach
uczy się 560 uczniów. Wprowadzono wśród uczniów jednakowe czapki, jednak wyegzekwowanie
ich noszenia jest trudne.
1924/25 - Klasy piąte i szóste nie realizowały programu szkolnego z powodu braku
pomieszczeń na naukę, jedynie klasa siódma kontynuuje naukę. 02.03.1925 zmarł kier. szk. Jozef
Prokurat. W uroczystościach pogrzebowych bierze licznie udział społeczność szkolna i
mieszkańcy Ryk. Obowiązki kierownika przejął Marian Osiński. Dla dorosłych przygotowano
dwa przedstawienia oraz uroczystą akademię z okazji sprowadzenia do kraju zwłok H.
Sienkiewicza.
1925/26 – 05.10.1925 odbyło się poświęcenie nowego piętrowego murowanego budynku
szkolnego wybudowanego z funduszy gminy oraz częściowo czynem społecznym. Do nowej
szkoły uczęszczało 670 ucz. w 15 oddz., w tym 30% dzieci żydowskich. Szkoła prowadziła dla
miejscowej ludności odczyty, kursy, akademie, które cieszyły się dużą frekwencją dorosłych (na
uroczystość z okazji 100 rocznicy zgonu Staszica przybyło ponad 100 osób). Władysław
Pietrykiewicz założył pierwszą w szkole drużynę harcerską. Zakupiono „kinoaparat”, w celu
wyświetlania obrazów o treści naukowej.
1926/27 - Wzrost liczby młodzieży uczącej się i w związku z tym przeładowanie klas.
Epidemia szkarlatyny opóźniła inaugurację. Zaistniała sytuacja, częste przeniesienia nauczycieli
oraz wewnętrzny konflikt grona pedagogicznego z miejscowym duchowieństwem powodowała
ogromne problemy w realizacji treści programowych, jak również doprowadziła do rezygnacji M.
Osińskiego z funkcji kierownika i powołania na jego miejsce Mariana Królikowskiego. Wśród
uczniów klas szóstych i siódmych powołano po raz pierwszy Samorząd Uczniowski i ustalono
regulaminy w celu uzyskania lepszych wyników wychowawczych. Nacisk w kształceniu i
wychowaniu dzieci stawia się na rozwój czytelnictwa (powiększono zbiory biblioteki o 262 tomy),
wyrobienie zamiłowania do kolekcjonowania (założono muzeum szkolne z działami:
filatelistycznym, geologicznym, botanicznym, numizmatycznym), rozwój fizyczny (kółka
sportowe), działalność krajoznawcza (lekcje w terenie, wycieczki rowerowe i piesze). Rok szkolny
zakończyła wystawa robót ręcznych i kobiecych oraz prac dziecięcych, którą odwiedziło ok. 750
osób.
1927/28 - Rodzice dobrowolnie opodatkowali się na rzecz książek do biblioteki, zbierane są
również datki na zakup radia. Założono 2 drużyny harcerskie (męską i żeńską), chór i orkiestrę
smyczkową utworzoną z uczniów.
1928/29 – Z powodu epidemii i surowej zimy naukę zawieszono na ok. 2 tygodnie. Szkoła w
dniu 11.10.1928 wzięła udział w uroczystości z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości i
odsłonięcia omnika ku czci poległych w obronie Ojczyzny. Pomimo trudnych warunków, zdaniem
kierownika M. Królikowskiego, ostateczny rezultat nauki jest zadawalający, ponieważ 80%
absolwentów szkoły kształci się w szkołach średnich i zawodowych. Do szczególnych osiągnięć
należały: nagroda za prace kobiece na wystawie w Garwolinie oraz 2 nagr. (na 10) w konkursie na
wypracowanie szkolne zdobyte przez ucz. kl. 7-ej Władysława Wójcickiego i Wacławę
Kuchniównę w Poznaniu.
15
1929/30 - J. Gawroń zakłada Koło Młodzieży PCK. Duży nacisk położono na podniesienie
kultury sanitarnej. Zorganizowano wycieczkę nad morze ze zwiedzaniem Gdańska i Gdyni.
1930/31 - Szkoła liczy 1000 dzieci, które uczą się w 22 oddziałach. Rok szkolny, jak zwykle,
rozpoczął się nabożeństwem w kościele. Szkoła przeżyła dwutygodniową wizytację oceniającą
poziom szkoły jako „zupełnie dobry”. Ważnym momentem dla społ. ryckiej jest przejazd
prezydenta Mościckiego, który przyjął hołd od miejscowej ludności i kwiaty od ryckich dzieci
wręczone przez Helę Bełdyżankę.
1931/32 - Do 7- klasowej Publicznej SPow uczęszczało 1064 uczniów (7 sal własnych, 5
wynajętych). Kierownikiem został Jan Wolak. Funkcjonowały różne org. szk. np.: samorządy
klasowe, kasa oszczędzania, kółka dramatyczne, chór świecki i kościelny, PCK, szkolne kino.
1932/33 - Do szkoły zgłosiło się 1018 ucz., wszystkich oddziałów było 20, w tym 5 żyd.,
pozostałe – mieszane.
1933/34 - Podział dotychczasowej szkoły na nr 1 i nr 2. W tej szkole (z nr 1) pozostało 541
ucz., nauka odbywała się nadal na dwie zmiany (od 8 do 16.30). Wprowadzono nowe programy
oraz 10-minutowe ćwiczenia przed lekcjami. Najlepiej pracowało koło PCK pod opieką C.
Gawroniowej oraz koło LOPP Florentyny Korżyk. Szkoła wzięła udział w „Święcie lasu”
zorganizowanym w Żyrzynie.
1934/35 - Do szkoły uczęszczało 512 ucz. (w tym 32 poza wiekiem obowiązkowym). 345 ucz.
to dzieci wyz. rzymsko – katolickiego, 173 mojżeszowego, 1 prawosławnego. Nauka odbywała się
w 7 salach we własnym budynku Nauczyciele zatrudnieni na stałe oraz nauczyciele religii
godzinowo (ks. Adolf Wlaźlicki, ks. Henryk Ruszkiewicz, Ida Hochberg). Wyposażenie szkoły
wzbogaciło się o pomoce naukowe do przyrody, historii, geografii, jęz. polskiego oraz sprzęt „do
gier i ćwiczeń cielesnych”. Założono Komitet Rodzicielski pełniący podobną funkcję jak dziś.
Znaczna część rodzin, zwłaszcza wśród Żydów, nie była w stanie zapłacić wpisowego do szkoły i
zakupić podręczników oraz nie mogła stworzyć warunków do odrabiania lekcji, co spowodowało
potrzebę założenia świetlicy szkolnej.
1935/36 i 1936/37 - W szkole nauczano następujących przedmiotów: język polski,
arytmetyka, historia, geografia, przyroda, lekcje rysunku, ćwiczeń cielesnych, zajęcia praktyczne,
religia. Odczuwano braki nauczycieli o specjalistycznym przygotowaniu. Prowadzono dożywianie
dzieci polskich i żydowskich. Uroczystości i święta narodowe organizowano się przy współudziale
innych szkół sąsiednich i społeczności lokalnej. Obserwuje się antagonizmy pomiędzy ludnością
polska i żydowską, które przenoszone są w środowisko szkolne.
1937/38 - W czerwcu odnotowano problem przerywania nauki przez dzieci żydowskie z
powodu wyjazdu rodzin żydowskich do Falenicy w poszukiwaniu zarobku. Miejscowe Koło
Gospodyń prowadziło dożywianie dzieci (45 uczniów), wydając im mleko i chleb. Pomoc lekarska
dla dzieci była niewystarczająca i utrudniona przez Ośrodek Zdrowia. Wystąpił konflikt pomiędzy
kierownikiem szkoły i częścią grona nauczyciel., wskutek czego J. Wolak poprosił o przeniesienie
do innej placówki.
1938/39 - Stanowisko kierownika objął Grzegorz Wojtkowski. 5 września dzieci poszły ze
sztandarami na nabożeństwo do kościoła, a 6 września rozpoczęły się zajęcia szkolne we
wszystkich 11 klasach. 15.10. odbyła się uroczystość poświęcenia Domu Strażaka, remizy oraz
otwarcie drogi bitej Ryki – Kłoczew – Żelechów. W szkole zorganizowano kurs oświatowo –
rolniczy dla dorosłych oraz kurs rzemieślniczy. W lutym szk. uczestniczyła w uroczystościach
żałobnych z powodu śmierci papieża Piusa XI. 01.04. powiat garwoliński, a zatem i Ryki,
przeszły w okręg woj. warszawskiego. Nasilił się ruch antysemicki, który spowodował powstanie
w Rykach oddziału Związku Młodej Polski. Szykanowanie Żydów widoczne było również wśród
społeczności szkol., gdzie dochodziło do poważnych incydentów pomiędzy dziećmi polskimi i
żydowskimi.
1939 – 1945  W wyniku bombardowania miasta zniszczeniu uległ murowany budynek szkoły
oraz część budynku drewnianego. Szkoła mimo to działała w tym okresie, choć z przerwami. W
15
jednym budynku zajęcia prowadziła na zmianę Szk. Podst. nr 1 i Szk. Podst. nr 2, które po
pewnym czasie połączono się w jedną. Podczas okupacji hitlerowskiej wycofane zostały
podręczniki do nauki języka polskiego, obowiązywał zakaz nauczania historii i geografii,
nauczyciele jako grupa wykształconych i światłych obywateli byli prześladowani, dręczeni i
stopniowo usuwani przez Niemców. W wyniku licznych represji i akcji odwetowych zginęło wielu
pedagogów, m.in. rozstrzelano kierownika szkoły Grzegorza Wojtkowskiego, członka AK. W
związku z niemożnością prowadzenia regularnych zajęć, nauczyciele organizowali tajne komplety,
przeważnie w prywatnych domach. Prowadzili je: Florentyna Korżyk (j. polski), Grzegorz
Wojtkowski (historia), Piotr Fal (matematyka), Jan Lejwoda, Wanda Kotulanka, a także
Janina Godlewska, Aniela Kwiatkowska, Natalia Piątkowska. Nauczyciele prowadzący tajne
zajęcia otrzymywali symboliczne wynagrodzenie z kasy →TON. Niewielu z uczących wtedy
pedagogów przeżyło wojnę. Oprócz kierownika szkoły zginęli również: P. Fal, J. Lejwoda, A.
Rozen, I. Hochberg, M. Osiński. Po wojnie śmierć poniósł zaangażowany w działalność
WiN-u Władysław Antoszczak. W 1944 front wojenny zatrzymał się na Wiśle. Z powodu
wysiedleń cywilów w całym pasie nadwiślańskim, prowadzenie regularnych zajęć w szkole nie
było możliwe. Kierownikiem szkoły był wtedy Władysław Pytlakowski, a razem z nim
pracowali: Janina Antoszczakowa, Janina Godlewska, Władysław Korżyk, Władysława Taff,
Stefania Wojtkowska i Marian Zając. Szkoła rozpoczęła pracę w marcu, jako siedmioklasowa
SPow. Funkcjonowało wówczas 14 oddziałów, do szkoły uczęszczało 525 uczniów.
1945 – Kierownikiem został Władysław Pytlakowski. Uczęszczało 525 dzieci. Budynek szkoły
mieścił się przy ul. Szkolnej, zajęcia odbywały się też w drewnianej remizie strażackiej przy ul.
Warszawskiej. Obwód obejmował Jarmołówkę, Ryki Królewskie, Kolonię Ryki, Borek, Bogusze,
Julin, Chrustne i Kol. Swaty.
1945/46 – Szkoła liczyła 13 oddziałów, działało ZHP i koło PCK. Rok szkolny trwał 205 dni,
był podzielony na 4 okresy, obowiązywało 10 przedmiotów (w tym religia), później wprowadzono
j. niemiecki. Wyposażenie sal było b. ubogie. Powstało Szkolne Koło Odbudowy Stolicy,
Spółdzielnia Uczniowska, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, SKO.
1947/48 – Wprowadzono nowe programy do wszystkich przedmiotów.
1952 – Zmiana nazwy na: Szkoła Podstawowa w Rykach, która decyzją Wydziału Oświaty w
Garwolinie zostaje podzielona na Szk. Podst. nr 1 i Szk. Podst. nr 2. Obie miały określone
obwody. SP nr 1 mieściła się w budynku drewnianym przy ul. Warszawskiej, zajmowała 4 izby
lekcyjne, kierowniczką została Florentyna Korżyk, uczyli: W. Bełdyga, M. Gąska, W. Taffowa,
E. Pawłowska, K. Siemierzewicz i B. Łoska. SP nr 2 pozostała przy ul. Szkolnej. Kier. pozostał
Władysław Pytlakowski, uczyli: M. Kossowska, J. Gąska, N. Piątkowska i Z. Lisicka.
1954 – Kierownikiem został Władysław Bełdyga. Obie szkoły pracowały na dwie zmiany,
przy każdej istniały Komitety Rodzicielskie, których przedstawiciele brali udział w posiedzeniach
Rad Ped. Komitety Rodz. organizowały różne imprezy, z których dochód przeznaczano się na
bieżące remonty i zakup pomocy dydaktycznych. Nauka religii odbywa się poza szkołą, jest
dobrowolna.
1955 – W lipcu rozpoczyna się budowa nowego budynku przy ul. Słowackiego 2.
1958 – 10 czerwca decyzją Wydz. Oświaty Prezydium PRN dwie szkoły złączono w jedną,
jednak nauka 2 września rozpoczęła się w starych budynkach, opóźniły się prace budowlane.
07.12.1958 przekazano do użytku nową szkołę (16 izb lekcyjnych, 10 pomocniczych). Kubatura
budynku wynosi 12966 m3, koszt budowy 6.700.849 zł. Kierownikiem został Władysław
Krzywoń, zastępcami: F. Korżyk i W. Bełdyga (dotychczasowi kierownicy SP nr 1 i nr 2). Nauka
trwa w 22 oddziałach na 2 zmiany, uczy się 740 uczniów, pracuje 20 nauczycieli. Działają nast.
organizacje: ZHP, PCK, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, SKO, TPPR, Koło miłośników
zwierząt, Spółdzielnia Uczniowska. Po przeprowadzce nie zawieszono już krzyży na ścianach klas
szkolnych.
15
1960 – Rozpoczynają się obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego (w 1967 szk. nagrodzona
odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego). W godzinach popołudniowych działała szkoła dla
pracujących.
1961 - 20.11.1961 odsłonięto tablicę poświęconą pamięci nauczycieli zamordowanych w
czasie okupacji.
1962 - Na podst. decyzji Wydz. Ośw. szkoła oddała 1 salę dla LO. Kierowniczką została
Florentyna Korżykowa. Patronem szkoły został Marian Osiński. Pełna nazwa brzmi: Szkoła
Podstawowa im. M. Osińskiego w Rykach. Szkoła przechodzi w system 11 – letni. Dyr. został
Władysław Mikusek (dyr. LO), zastępcą do spraw LO mgr Jan Zając, a do spraw SP F. Korżyk.
1966 – Nastąpił podział, LO zajęło II piętro, SP parter i I piętro.
1968 – Kierownikiem został Kazimierz Kowalczyk, zastępcą – F. Korżyk do 1969, później
stanowisko obejmuje Daniela Kuchnio.
1973 - Dyrektorem został Ludwik Kuchnio, zastępcą A. Liszewska.
1974/75 – Powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, do której uczęszczali uczniowie klas piątych,
szóstych, siódmych i ósmych z Ryk, Oszczywilka i Zalesia (razem 920 uczniów). Szkoła
uczestniczyła w Klubie Otwartych Szkół.
1975/76 – Dyr. nadal jest L. Kuchnio, zastępcami: J. Kalata, K. Kamińska, A Głodek. Działała
filia w Zalesiu (22 uczniów) i w Oszczywilku (42 uczniów). W szkole funkcjonuje Kodeks
Ucznia. Kadra liczy 43 nauczycieli. Działał Samorząd Uczniowski, ZHP, PCK, SKO.
1976/77 – Zastępcą dyrektora została K. Kozińska. Swoją działalność zainaugurowało Koło
Turystyczno – Krajobrazowe, nadal działała Spółdzielnia Uczniowska „Grosik”.
1977/78 – Działają filie w Owni, Oszczywilku i w Zalesiu, starsi uczniowie z tych
miejscowości dowożeni są autokarami do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rykach. Zespół taneczny,
muzyczny oraz harcerze biorą udział w obchodach Dni Kultury Ryckiej.
1979/80 – W Samorządzie Uczniowskim działały 3 sekcje: porządkowa, artystyczna i
rozrywkowa, odbywały się zebrania plenarne społeczności uczniowskiej.
1980/81 – Nauka odbywała się w systemie trzyzmianowym, powstały zespoły gimnastyki
korekcyjnej, rozpoczął działalność klub sportowy „Żak” i Zespół Akordeonowy, w Domu Kultury
prowadzone są zajęcia świetlicowe.
1981/82 – Zastępcą dyrektora została A. Błażejczyk. Zwiększyła się liczba oddziałów z 33 do
38, nauka klas młodszych trwała do godz. 17:00, starszych do 20:00. Działało Ognisko Pracy
Pozaszkolnej. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania w nast. organizacjach i kołach: SU,
ZHP, PCK, SKO, SKKT, SKS, Zespole Tanecznym, chórze. Objęci są opieką stomatologa,
pielęgniarki i lekarza.
1982/83 – W szkole uczyło się 1250 uczniów. Pięciu uczniów uzyskało tytuł laudatora w
Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym (przyg. D. Pawlak). Zespół Pieśni i Tańca funkcjonował
jako Harcerski i liczył 120 członków (uczniów szkoły).
1984/85 – Spółdzielnia Uczniowska bierze udział w konkursie telewizyjnym, Zespół Pieśni i
Tańca wyjeżdża do Syrii. Uczy się już 1564 uczniów w 51 oddziałach.
1985/86 – Dyrektorem został Zdzisław Warowny. Nauka odbywała się w trzech miejscach –
budynku głównym, LO i dawnej siedzibie CEZAS.
1986/87 – Dyrektorem zostaje B. Piętka, zastępcy: K. Okleja, M. Kępka. 01.01.87 K. Okleja
obejmuje stanowisko wizytatora, a z – cą zostaje E. Maraszek.
1988/89 – Zmarła nauczycielka matematyki Zofia Krzywoń (57 lat), wielokrotnie nagradzana
za wzorową pracę. Rozpoczynają się zajęcia w wyremontowanym budynku Domu Ludowego przy
ul. Lubelskiej. Uczy się tu 180 uczniów klas I – III. Lekcje odbywają się w trzech salach, w–f – na
stadionie i w hali MOSiR.
1989/90 – w szkole uczy się 1660 uczniów, nauka odbywa się w czterech budynkach. Zajęcia
trwają od 7:30 do 17:15 w systemie dwuzmianowym. Zmarła Anna Błażejczyk, zasłużona
15
nauczycielka historii, zastępczyni dyr. szkoły, wielokrotnie odznaczana, przyjaciel dzieci i
młodzieży.
1990/91 – Dyr. szkoły została Krystyna Okleja. Powstała SP nr 2, do której odeszło 320
uczniów, w SP nr 1 pozostało 1372.
1991/92 – Szkoła zakupiła kserokopiarkę. Zespół Pieśni i Tańca wyjechał do Turcji na
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Istambule. W maju gościł w szkole Folklorystyczny
Zespół Dziecięcy z Węgier.
1992/93 – Zespół Pieśni i Tańca wyjeżdża do Bułgarii na Międzynarodowy Festiwal Zespołów
Tanecznych.
1993/94 – W szkole przebywają dzieci i nauczyciele oraz zespoły taneczne „Polonez” i
„Smerfy” ze Lwowa. Gościł zespół taneczny z Bułgarii, który koncertuje w Rykach, Dęblinie i
Lublinie.
1994/95 - w wieku 90 lat zmarła Janina Godlewska, długoletnia nauczycielka w Dąbi i w
Rykach. W czasie wojny – łączniczka AK o ps. „Malwina”, wielokrotnie wyróżniana i nagradzana.
W kwietniu szkołę odwiedził ks. biskup Jan Mazur, spotyka się z nauczycielami i pracownikami. Z
młodzieżą szkolną spotyka się Ryszard Jegorow – autor powieści historycznych.
1995/96 – W szkole gościła Kira Gałczyńska (córka K. I. Gałczyńskiego). W ramach
współpracy międzynarodowej nauczycieli odwiedzają placówkę: Okko Larsen – pracownik
Urzędu Wojewódzkiego w Holandii i Roland Friedli – nauczyciel w SP w Szwajcarii. W maju
szkoła otrzymała nagrodę pieniężną od burmistrza Ryk za propagowanie idei ochrony środowiska
naturalnego. 1 czerwca troje uczniów uczestniczyło w III Sesji Dziecięcego Parlamentu w Sejmie
RP.
1996/97 – We wrześniu przebywała w szkole 40 – osobowa grupa Holendrów – pracowników
Urzędu Wojewódzkiego miasta Arnhem. 1 czerwca – uczennica A. Zielnik wzięła udział w
obradach Sejmu Dziecięcego w Warszawie. W budynku SP nr 1 rozpoczęła swoją działalność
Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.
1998/99 – W ramach akcji „Internet w każdej szkole” zorganizowanej przez MEN, w szkole
powstała pierwsza w powiecie pracownia komputerowa.
1999/2000 – Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach, w
skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dyrektorką jest Grażyna Piskorska,
zastępcami: Jolanta Bieńczak i Tomasz Bany. Szkolne Koło Teatralne zdobyło tytuł laureata w
Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie.
2001/02- Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Mój szkolny kolega z Afryki”. Praca
przebiegała w następujących kategoriach; scenariuszy, dramatycznej, literackiej, muzycznej i
charytatywnej.
2002/03 – W szkole uruchomiono gazowe ogrzewanie. Liczba uczniów wynosi 793, nauka
odbywała się w 16 oddziałach szkoły podstawowej i w 16 oddziałach gimnazjum.
2003/04 – Dyrektorem został Tomasz Bany, zastępcami: Jolanta Bieńczak i Ewa Piątek.
Odbywa się „Forum Europejskie” na temat „Polska w Unii Europejskiej”.
2004/05 – Wyposażona zostaje siłownia, wymienione okna, wokół budynku ułożona została
kostka. Nauczyciele i uczniowie wzięłi udział w akcji „Szkoła z klasą”, zdobywali kolejno
sprawności „Lego”, „Cogito” i „Ago”. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego wyjechał na
Białoruś. Nauczyciele i uczniowie współpracowali z organizacjami charytatywnymi, m. in.
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Zespołem Charytatywnym przy
Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Co rok aktywnie uczestniczą w akcjach: „Sprzątanie
Świata”, „Pomoc przed Świętami Bożego Narodzenia”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz w dorocznych zbiórkach pieniędzy organizowanych
dla ratowania życia ciężko chorym. Do stałych uroczystości należąły: Dzień Chłopaka, Mikołajki,
Bal Karnawałowy, 1 Dzień Wiosny, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, rozpoczęcie i zakończenie
kolejnych lat szkolnych.
15
2005-2006 – Szkoła pozyskała dwie nowoczesne pracownie komputerowe ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Z nadzieją w przyszłość” opracowany przez
zespół nauczycieli ze szkoły uzyskał dofinansowanie wramach „Szkoły równych szans” –
konkursu grantowego ogoszonego m.un. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych oraz DZTL „Ryki” wyniosło ok. 100 000 PLN.
Od 2001 wprowadzono nadawanie tytułu Optimus Optimorum (najlepszy z najlepszych)
uczniom kończącym gimnazjum. [Ewa Piątek, Jolanta Bieńczak, Bożena Wojdat, Anna Żaczek
wg kronik szkoły, protokołów rad pedagogicznych]
Szkoła Podstawowa Nr 2 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (początkowo ul.
Kościuszki, a od 01.09.1997 ul. 15 P.P. „Wilków” AK 5), zał. 01.09.1990. Dyrektorem od
początku jest M. Kępka. Około 200 dzieci z Ryk rozpoczęło naukę w budynku, który po
kilkuletnim remoncie mógł przyjąć uczniów. Budynek ten był poprzednio użytkowany przez
Zasadniczą Szkołę Metalową. W styczniu 1991 ukazał się pierwszy numer gazetki „Chochlik”, a
pomysłodawcą i opiekunem była Pelagia Leposińska. Szkoła od początku istnienia włączała się w
ogólnopolskie akcje charytatywne, np. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” (już w grudniu
1992). Inicjatorkami pomysłu były ówczesne opiekunki samorządu uczniowskiego – Beata
Lubińska i Małgorzata Zielińska. Wieloletni udział szkoły w Alercie Ekologicznym owocował
osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim, przyczyniły się do tego: Małgorzta Żukowska, Beata
Tarczoń, Jolanta Kępka, Danuta Kępka. W czerwcu 1997 uczniowie pod kierownictwem.
Waldemara Głowienki zaprezentowali wystawę „40-lecie oświaty i kultury na terenie miasta Ryk”
nagrodzoną podczas obchodów Dni Ryk 97, zaś W. Głowienka dodatkowo został nagrodzony za
wkład pracy w organizowanie „ Dni Ryk” Grupy teatralne ze Szkoły brały udział w Przeglądach
Małych Form Teatralnych pod opieką Mirosławy Zykubek, Agnieszki Ośko, Anny Jagiełło. W
roku szk. 1998/99 utworzono klasę integracyjną, a 14.10. 2000 przekształcono szkołę w Zespół
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i nadano jej imię patrona Jana Pawła II, odsłonięto też pomnik
patrona. W 2001 z inicjatywy Hanny Witek zorganizowano wystawę „Bogactwo Ziemi Ryckiej” –
efekt projektu „Tydzień regionalizmu w szkole”. Rok 2001 to także początek nowej tradycji
szkoły – obchodów Dnia Patrona Szkoły Jana Pawła II, który po raz pierwszy obchodzono 18
maja, czyli w dniu urodzin papieża. 12.10.2001 otwarto nową salę gimnastyczną. W tymże roku
Hanna Witek realizowała projekt „Patrząc na starą fotografię”. Celem pracy było poznanie historii
własnej rodziny i innych rodzin zamieszkujących nasze miasto i pobliskie wsie, by rozwinąć u
uczniów poczucie własnej tożsamości. Efektem realizacji zadań było wykonanie 28 drzew
genealogicznych oraz zapis historii 30 rodzin z Ryk i okolic wzbogaconych starymi, historycznymi
fotografiami. Rok 2002/03 przebiegał pod hasłem „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Jednym z
zadań było promowanie nauki, które przebiegało pod hasłem: „Festiwal nauki”. W dniach 14.02 i
03.03.2003 uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z naukowcami naszego regionu. Drugi projekt
to: ,,Mała i wielka ojczyzna" w ramach akcji ,,Szkoła z klasą". 20.10.2003 dyr. Marek Kępka z
rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odebrał tytuły i certyfikaty ,,Szkoły z Klasą".
Zaszczyt ten dotyczył tylko 100 szkół z całej Polski. [Katarzyna Rodzoś]
Szlązak Zenon, ur. 22.05.1903 w Czersku nad Wisłą. Ukończył Studium Nauczycielskie w
Siennicy (1923). Po latach pracy na stanowiskach kierowniczych w oświacie w Rochocicach,
Górze Kalwarii (1945-56) i Dęblinie (1956-62), od 01.09.1963 rozpoczął pracę w rok wcześniej
uruchomionych przez Władysława Korżyka Technikum Budowlanym i Szkole Rzemiosł
Budowlanych w Rykach. Kierował tą szkołą do 31.08.1972 kiedy to przeszedł na emeryturę. W
tym czasie kupił od parafii w Rykach teren i rozpoczął działania zmierzające do budowy nowego
obiektu szkoły. Dla potrzeb szkoły odkupił budynek przy ul. Ogrodowej w Rykach i otworzył tam
w 1967 szkolny internat. W okresie okupacji członek AK. Żonaty, ślub 03.09.1933. Dzieci: Zofia i
15
Zbigniew. Zmarł 23.06.1978. W ciągu 54 lat pracy zawodowej w Oświacie był wyróżniony m.in.
KKOOP, ZKZ, Złotą Odznaką ZNP. [Zbigniew Lipski, wg: T. Domarecka-Szewczyk, MR 6/2000]
Szlendak Franciszek. Konstruktor mięśniolotów-wiatrakowców, będących rowerami z
dorobionymi wirnikami nośnymi, dodatkowymi przekładniami i śmigłem ciągnącym w jednej
wersji. Brał udział w wystawie „Mięśnio-Sam", odbywającej się w Muzeum Techniki w Pałacu
Kultury i Nauki w Waszawie 29.08–30.10.1987. [Tomasz Niemirowski, wg:
http://poziome.republika.pl/mt_3_88.htm]
Szlosek Franciszek, ur. 01.10.1943 w Buczkowicach. Studia wyższe ukończył na
Politechnice Warszawskiej w 1974. Doktorat obronił 10 lat później w Instytucie Badań
Pedagogicznych w Warszawie, pracę habilitacyjną napisał i obronił w Instytucie Pedagogiki i
Psychologii Oświaty Zawodowej Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie w 1996. Profesor w
Akademii Pedagogicznej w Siedlcach, w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie, pracuje w składzie Rady Programowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
Międzyresortowym Zespole ds. Prognozowania Popytu na Pracę. Rektor WSUPiZ w Rykach w l.
1997-2000. Podczas pełnienia przez niego obowiązków rektora uczelnia zakupiła od OSI teren i
rozpoczęty obiekt, który dostosowała do swoich potrzeb i oddała do użytku studentów i kadry
pedagogicznej uczelni w 2000. W tym czasie studiowało w Rykach ok. 3000 studentów.
[Zbigniew Lipski]
Szpital. (Żytnia 10). Zbudowany w l. 195760 przez Powiatowy Komitet Budowy
Szpitala, którego przewodniczącym był lek. med. Napoleon Kopeć, a zastępcą ppłk Zdzisław
Żarski  komendant JW Dęblin  Lotnisko. Kolejni dyrektorzy: Jerzy Stawski (1960-70), Henryk
Krupa (1970-72, Bogdan Kucharski (1972-73), Jadwiga Jędruszczak  Banaś (1973-91), następnie
Jadwiga Tukendorf. Rozbudowany w 1998 o budynek techniczny (kotłownia, kuchnia, pralnia,
prosektorium, sterylizatornia, warsztaty). W 2005 sprywatyzowany, własność Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „KLINIKA" Sp.z o.o. z Nałęczowa. Posiada oddziały: pediatryczny z
noworodkami, ginekologiczno-położniczy, wewnętrzny, chirurgiczny, szpitalny oddział ratunkowy
oraz intensywnej terapii. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 11/1997, zob. też: MR,
78/2000; 11/2000]
Szpital parafialny, ufundowany w 1591 przez dziedzica wsi Zalesie Mikołaja Zaleskiego
posiadał wówczas fundusz 10 grzywien. W 1640 były dwa szpitale, jeden nowo postawiony, a
drugi stary, wyłączony już z użytku. Kolejne wiadomości pochodzą z 1711 i mówią, że był
drewniany, pobity gontami i w bardzo złym stanie. Przebywało w nim wówczas razem pięcioro
kobiet i mężczyzn. Wizytacja z 1721 opisuje go jako pokryty słomą, z kilkoma pomieszczeniami
oraz oknami i dwoma wejściami. Istniał on jeszcze w 1736, ale był już nieużywany. Natomiast w
drugim miejscu stał wtedy nowy, jeszcze niewykończony. Jednak spalił się wraz z kościołem,
podczas pożaru w 1744 i do momentu wizytacji w 1748 nowy nie był jeszcze wybudowany. Po
kolejnej wizycie duszpasterskiej w 1781 parafianie wraz z ks. proboszczem zobowiązali się
własnymi siłami postarać o szpital, który wciąż od pożaru nie został jeszcze wzniesiony. W 1798
szpitala, który by posiadał jakiś fundusz, nadal nie ma, „lecz tylko dwóch Dziadów i dwie Baby
usługujących kościołowi znajduje się, których parafia jałmużną żywi a Pleban mieyscowy okrywa,
mieszkanie mają po domach kościelnych”. Kolejna wizytacja z 1802 odnotowuje, że nie ma
szpitala ani żadnego funduszu, „tylko Dziad jeden na wikaryi, drugi we wsi u poddanego
Plebańskiego mieszka”. Taki sam stan istnieje w 1808. W 1818 ze sporządzonego protokołu
dowiadujemy się, że „Szpital ma od sumy kapitalnej Dziesięć Marków na Wsi Zalesie zapisaney,
pewny procent, którego od niepamiętnych czasów nie pobiera. Ubodzy tylko w tymże zostający
utrzymują się z jałmużny”. Wizytacja z 1836 w ogóle nic nie wspomina, o jakimkolwiek szpitalu, a
15
z 1860 odnotowuje, że w Rykach nie ma szpitala ani domu dla pielgrzymów. [Krystian Pielacha,
wg: Opis Generalny Szpitalów, k. 54-55; Wizytacja 3, k. 379; Wizytacja 4, k. 138; Wizytacja 5, s.
313; Wizytacja 6, s. 245; Wizytacja 7, s. 188; Wizytacja 8, s. 253; Wizytacja 9, k. 14; Wizytacja
10, k. 369; Protokół wyjaśniający Fundusz Beneficjum Ryskiego z 3 marca 1818 r., APR;
Wizytacja 11; Wizytacja 12, s. 594, Album Bractwa Św. Anny przy Kościele Ryckim sporządzone w
roku 1637, sygn. 17]
Szurowska Beata, ur. 30.06.1973 w Rykach, obecnie mieszkanka Warszawy;
współpracuje z wieloma wydawnictwami i redakcjami. W dorobku pisarskim ma wiele artykułów,
reportaży, opowiadań i wierszy; laureatka turniejów jednego wiersza, Warszawskiej Jesieni Poezji
i innych. Autorka tomików poezji: „Rosopoje” (50 wierszy, w których przedstawia swoje
poetyckie widzenie siebie i świata), „Płatki pamięci”, gdzie nawiązuje do piękna ryckiej ziemi. To
„z miłości świata, rodzinnego ciepła i siły natury rodziła się” jej moc i talent. [Anna Żaczek, wg:
Szurowska B., Płatki pamięci, Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003]
Szyszko Franciszek, ur. 10.10.1899 w Rykach, zm. tragicznie 28.02.1948, s. Antoniego i
Julianny z d. Zając. Działacz spółdzielczy. Pełnił wiele funkcji m.in. w SpóLdzielni
Oszczędnościwo – Pożyczkowej (Kasa Stefczyka) na przełomie lat 30 i 40. Był prezesem zarządu,
członkiem rady nadzorczej OSS „Społem”, a także członkiem zrządu i księgowym w spółdzielni
mleczarskiej. Żona: Marcjanna z d. Dąbrowska, dzieci: Tadeusz – 1927, Kajetan – 1929, Teresa –
1931. [Jan Jeżewski]
Ścieżka Historii Polski, na terenie ZSZ im. Wł. Korżyka. Powstała w latach 70-tych z
inicjatywy Z. Lipskiego. Składa się z różnej wielkości głazów i tablic zawierających daty
najważniejszych bitew polskich wojsk. [Tomasz Niemirowski]
Tajna Organizacja Nauczycielska działała w okresie okupacji hitlerowskiej. Łącznikiem
TON na terenie gminy Ryki był kierownik szkoły w Bazanowie – Jan Jałocha. W Rykach w
ramach TON pracowali nauczyciele: Janina Antoszczak, Maria Fal, Piotr Fal, Janina
Godlewska, Florentyna Korżyk, Wanda Kotulanka, Helena Lejwoda, Jan Lejwoda,
Władysław Pytlakowski, Stanisława Sandomirska, Grzegorz Wojtkowski, Stefania
Wojtkowska. Zajęcia odbywały się w grupach od 5 do 12 osób w domach nauczycieli lub uczniów
(m.in.: Konarzewskich, Wiśniochów, Świątkowskich, Wełnickich) do roku 1943. Naukę
przerwano po aresztowaniach m.in. Jadwigi i Stefana Wiśniochów, Grzegorza Wojtkowskiego,
Piotra Fala, Jana Lejwody. [Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 11/1995]
Taksówkarze. Pierwszą taksówkę w Rykach miał Wacław Kłusek (lata 50), następne: Jan
Sarepa i Wacław Kossowski (wszystkie marki warszawa) [Tomasz Niemirowski, wg:
http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?t=395&start=0]
Targowisko zwierzęce znajdowało się na tzw. „pasterniku”, w miejscu dzisiejszego
stadionu sportowego przy ul. Warszawskiej. Pod koniec l. 50 przeniesione na łąkę nad Buksą, a w
l. 60 nad Staw Skalskiego. Targ z płodami rolnymi początkowo odbywał się w centrum Ryk w
Rynku, na początku l. 60 w miejscu, gdzie obecnie jest mleczarnia (Żytnia 3), a następnie przy
Stawie Skalskiego, gdzie funkcjonuje do dziś. Targi w Rykach „od zawsze” odbywają się w
czwartki i znane są w całej okolicy. [Barbara Kwiatkowska]
Telekomunikacja w Rykach. Linię telefoniczną Warszawa - Lublin z odgałęzieniem do
Dęblina budowali polscy jeńcy pod kierownictwem niemieckim w zimie 1941. Była to linia
słupowa H-owa. Jej konstrukcja składała się z dwóch słupów pionowych z drewnianą poprzeczką
w środku i dwóch poprzeczek drewnianych w ziemi, na każdym słupie widniał numer i data. Zimą
15
przy wykopach dużych dołów musiano używać materiałów wybuchowych. Po wojnie
stacjonowało w Rykach kilku łącznościowców radzieckich koło Domu Strażaka. Zastąpili ich
żołnierze polscy z KBW, stacjonujący w domu na rogu ul. Poniatowskiego i Kanałowej. Po
wybudowaniu w 1951 budynku przy ul. Lubelskiej, stacjonowało w nim 15-tu żołnierzy z ppor.
Wesołowskim, jako dowódcą. Takie budynki budowano w całej Polsce, jako placówki łączności
KBW, najbliższe były w Kurowie i Garwolinie. Żołnierze patrolowali i konserwowali łącza
partyjno - rządowe z Warszawy do Lublina i Rzeszowa. Patrole odbywały się w dzień i w nocy z
bronią i telefonem polowym (zimą do poruszania się pod linią używano nart), na odcinku od rzeki
Wieprz do Garwolina. Na patrole na trasie Ryki - Garwolin rozwożono żołnierzy samochodem
ciężarowym „lublin”; pierwszych wysadzano naprzeciw Korytnicy, dalej w Gończycach i
ostatnich w Garwolinie. W drodze powrotnej, po obchodzie odcinka, zabierano ich. Patrol do rzeki
Wieprz odbywał się pieszo w obu kierunkach. 15.10.1956 przy ul. Lubelskiej w budynku po KBW
utworzono Posterunek Monterski, podległy pod Powiatowy Zarząd Łączności w Garwolinie,
początkowo tylko do konserwacji linii, jaką miało wojsko. Kierownikiem Posterunku został p.
Wesołowski, p.por. w stanie spoczynku – do czasu powstania Nadzoru Telekomunikacyjnego.
Po utworzeniu powiatu, w 1957 powstał Nadzór Telekomunikacyjny w Rykach podległy
pod Rejonowy Urząd Telekomunikacji Warszawa II. Obsługiwał powiat Posterunkami
Monterskimi w Dęblinie, Stężycy, Ułężu i Kłoczewie. Łącznie zatrudniano do 30 pracowników.
Kolejnymi kierownikami byli: Zieliński, Wojciechowski, Lewandowski, Mazurkiewicz, Butrym,
Moniszko, Szulik, Próchniak, Piątek i Jóźwik. Zadaniem Nadzoru była konserwacja i
rozbudowa telefonicznych central ręcznych, konserwacja sieci międzymiastowej i miejskich z
abonentami w powiecie. Przez szereg lat Nadzór konserwował na terenie powiatu radiowęzły z
liniami i abonentami. Zapewniano też (odpłatnie) nagłaśnianie uroczystości, przeważnie w
Rykach. Po wybudowaniu baraku przy obecnej ul. K. Wojtyły (w miejscu dzisiejszego bazarku),
przeniesiono do niego biura Nadzoru, a przy ul. Lubelskiej pozostał magazyn. W baraku
zamontowano pierwszą w powiecie centralę automatyczną na 400 numerów i po kilku latach
rozbudowaną do 600. Uruchomiono też ręczną centralę międzymiastową z czterema stanowiskami
oraz urządzenia telefonii nośnej i telegrafii wielokrotnej. W instytucjach zakładano dalekopisy w
sieci teleksowej, które po kilkunastu latach pracy w całym kraju zostały zastąpione faksami.
Po wybudowaniu budynku dla Poczty i Telekomunikacji (na rogu ul. Wojtyły i
Słowackiego) zainstalowano w nim elektromechaniczną automatyczną centralę miejskomiędzymiastową "Pentaconta" o pojemności 4 tysiące numerów i później rozbudowaną o 2
tysiące. Połączenia międzymiastowe pracowały w nowym systemie cyfrowym. Rozbudowano też
miejską sieć kablową w celu przyłączenia większej ilości abonentów. Po zainstalowaniu
bezobsługowej centrali elektronicznej (jako "satelity" centrali puławskiej) na ułożonej w powiecie
"pętli" kabla światłowodowego z małymi, też bezobsługowymi, elektronicznymi centralami i
regeneratorami sygnału na kablu światłowodowym, zdemontowano i złomowano CMM i CA w
baraku, a po kilkunastu latach pracy też zdemontowano i złomowano centralę Pentaconta w
nowym budynku. Wkrótce sprzedano i rozebrano budynek przy ul. Lubelskiej oraz barak przy ul.
Wojtyły. W 2003 dokumentację Nadzoru przejęły Puławy i Lublin Nastąpiła redukcja i zwolnienia
pracowników. Obecnie w Rykach sieć i abonentów obsługuje inna firma (centralę konserwuje i
załatwia dokumentację abonentów Telekomunikacja Polska Puławy). [Henryk Moniszko]
Tomalska Jadwiga, ur. 31.07.1910 w Julinie, zm. 10.03.1991 w Rykach, c. Jana i Wiktorii
z d. Komosa. Ukończyła SPow w Stężycy w 1924 i Uniwersytet Ludowy w Szycach k/ Krakowa.
Prac. w GS w Rykach w l.: 192936; 195051 i 195570 jako ekspedientka oraz w Kasie
Spółdzielczej i Banku Spółdzielczym. Członkini AK, łączniczka, także oddziału Orlika.
18.12.1945 aresztowana przez UB i w styczniu 1946 skazana na 6 lat więzienia. Mąż: (1) Józef
Narajczyk (właściciel zakł. ślusarskiego, zginął na Zamku w Lublinie 17.02.1942), ślub
22.06.1935; (2) Stefan. [Tomasz Niemirowski, wg: J. Wydrzyńska, MR 4/2002, s. 3]
15
Towarzystwo Przyjaciół Ryk powstało z inicjatywy artysty metaloplastyka z Warszawy
Romana Gorczycy, który podjął się zorganizowania Klubu Rękodzieła Sztuki Zdobniczej i
Użytkowej przy TM i prowadził go systematycznie co miesiąc w l. 1974-75. On to skierował do
ówczesnej naczelnik miasta Aleksandry Czerskiej "Wniosek", w którym uzasadniał potrzebę
powołania Towarzystwa i przedłożył projekt statutu. Spotkanie założycielskie odbyło się
05.11.1978. Spośród obecnych wyłoniono Zarząd w osobach: Jerzy Głowienka - prezes, Zbigniew
Lipski i Ryszard Makulec - wiceprezesi, Aleksandra Czerska - sekretarz, Tadeusz Warowny skarbnik, Ryszard Celiński, Zbigniew Rafeld, Eliza Wójcik, Tadeusz Nowaczyk, Wacław
Turkowski, Stanisław Kowalczyk, Jan Kleban, Marian Kuty, Andrzej Buczyński, Edward
Wróbel - członkowie. Komisję Rewizyjną stanowili: Zofia Szyszko - przewodnicząca, Tadeusz
Cymbalski, Ludwik Kuchnio, Marian Ostrzyżek, Jan Ratyna - członkowie. W kolejnych wyborach
prezesami zostali: Jerzy Głowienka (1978-80), Zbigniew Rafeld (1980-86), Zbigniew Lipski
(1986-98), Grażyna Piskorska (1998 – 2003), Hanna Witek – od 2003.
Przemiany ustrojowe r. 1989 zahamowały pracę Towarzystwa na tyle, że na zebraniu zarządu
18.12.1991 r. postanowiono zawiesić systematyczne odbywanie posiedzeń. Przerwa trwała do
18.03.1997, kiedy odbyło się zebranie przywracające działalność TPR.
Szczególnymi osiągnięciami TPR są: przyjęcie herbu miasta (1980), zagospodarowanie i
postawienie kamienia z tablicą poświęconą Stanisławowi Poniatowskiemu (ojcu króla) na
miejscu starego kościoła w Rykach, patronat i nadzór nad odbudową spalonego w 1980 pałacu,
oddanego w użytkowanie 23.02.1990, podjęcie renowacji niektórych grobów na starym cmentarzu
od 3.12.1986, udział w inicjatywie Zdzisława Mazura i postawienie pomnika "Konstytucji 3
Maja" w 200 rocznicę jej uchwalenia oraz "Kamienia upamiętniającego historyczne dla Ryk daty
1424 - 1957 - 1997". Dzięki zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli przeprowadzających każdego
roku zbiórki pieniędzy, dokonano renowacji grobów: rodziny Falińskich (w tym matki Leona
Wyczółkowskiego - Antoniny), rodziny Zakrzewskich, a z pomocą proboszcza Stanisława
Burzca, renowacji niezwykłej wartości nagrobka ks. Adolfa Krukowskiego i wycięcia drzew
zagrażających grobom. [Tomasz Niemirowski, wg: G. Piskorska i Z. Lipski MR 1/1997]
Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury „Tradycja”, zał. 02.02.2005 przez
rodziców dzieci tańczących w Dziecięcym Zespole Tańca Ludowego „Ryki” działającym przy
ZSO nr 1 w Rykach. Osoby kierujące: Iwona Wnuk – prezes (od 2005), Maciej Królikiewicz –
wiceprezes (od 2005). Towarzystwo wspiera działalność kulturalną szkoły oraz DZTL „Ryki”;
m.in. wsparło finansowo i organizacyjnie wyjazd zespołu DZTL „Ryki” na I Powiatowy Przegląd
Zespołów Tanecznych w Rokitni Starej (zespół uzyskał I miejsce w kategorii wiekowej 11-12 lat i
został zakwalifikowany na III Ogólnopolskie Spotkania Taneczne w Częstochowie); wyjazd do
Częstochowy (18.06.2005) oraz pobyt Zespołu Tańca Narodowego „Białe skrzydła” i Zespołu
Tańca Nowoczesnego „Kaskad” z Białorusi goszczącego w ZSO nr 1 w Rykach (14–18.09.2005).
Liczba członków Towarzystwa – 22 osoby. [Iwona Wnuk]
Traczyk Henryka, ur. 02.01.1928 w Rykach, c. Władysława i Stefanii z d. Kępka. Zam. w
Warszawie, ul. Grzybowska 9/1204. Mieszkała w Rykach w l. 1928-62. Ukończyła studia na
Wydziale Biologii UMCS. Prac. w Instytucie Ekologii PAN (emerytka). Interesuje się
psychologią. Mąż: Tadeusz. [Henryka Traczyk]
Traczyk Tadeusz, ur. 16.10.1923 w Rykach, s. Jana i Marianny z d. Pandyś. Zamieszkały
w Warszawie, ul. Grzybowska 9/1204. Ukończył studia na Wydziale Biologii UMCS. Naukowiec,
prof. dr hab. z zakresu nauk biologicznych-ekologia roślin. Pracował w Instytucie Ekologii PAN i
na UW. Należy do ZBoWiD. Posiada tytuł profesora zwyczajnego oraz jest promotorem 12
16
doktorów. Interesuje się malarstwem i przyrodą. Żona: Henryka z d. Filipek, ślub 01.10.1950.
[Tadeusz Traczyk; zob. też Z. Lipski, MR 9/1997]
Trembiński Aleksander, ks., ur. 1706 w rodzinie szlacheckiej herbu Rogala, zm.
19.12.1796. Doktor teologii i obojga praw, kanonista, wydał 5 dzieł naukowych, prof. Akademii
Zamojskiej. Kanonik chełmski (1729), prepozyt chełmski (1731), kanonik krakowski (1748),
archidiakon lubelski (11.05.1736 – 1796), oficjał generalny chełmski (1745-1754), administrator
diecezji chełmskiej (1753, 1765), oficjał generalny w Lublinie (25.07.1765 – przed 19.10.1767),
oficjał okręgowy w Lublinie 1766-1767. Pleban w Rykach (1733-1757) oraz w Wilkołazie od
1749. Budowniczy →kościoła p.w. św. Jakuba Ap. (trzeciego), a pierwszego murowanego w
Rykach. [Krystian Pielacha, wg: B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795 r., t. II,
Kraków 1999, s. 88; B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795 r., t. IV, Kraków 2002; s.
69, 117, 655; Wizytacja 5, s. 314; Wizytacja 6, s. 243; Wizytacja 10, k. 381]
Trzeci Zakon św. Franciszka, założony w Rykach przez ks. prob. Jana
→Rozwadowskiego, który zwrócił się z prośbą do Ojców Franciszkanów, o wyrażenie zgody na
jego założenie. W odpowiedzi otrzymał 24.08.1907 od brata Daniela Magońskiego, prowincjała
Ojców Franciszkanów we Lwowie, upoważnienie na założenie Tercjarstwa. Wówczas już w
sąsiednich par. należało do Zakonu wiele osób z obszaru ryckiej par. W 1919 było ich 25. III
zakon św. Franciszka został założony 08.12.1920 w kościele parafialnym w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przed Jej ołtarzem oraz pod Jej opieką i
patronatem, ks. Rozwadowski erygował Kongregację Zakonu i przyjął do profesji 36 osób, w tym
2 mężczyzn oraz 56 nowicjuszów. Dyrektorem wybrano ks. Rozwadowskiego, przełożoną
tercjarek i skarbniczką Marię Franciszkę Mrozowicką, a zastępcą Franciszka Czerskiego z Ryk.
Członkowie Tercjarstwa spotykali się przy różnych uroczystościach kościelnych, na wspólnych
kongregacjach, na których się modlili, czytali teksty religijne i podejmowali postanowienia mające
pomóc w pracy nad swoją wiarą. Wydelegowani członkowie jeździli często na kongresy
tercjarskie. W 1925 w Rykach zakon liczył 214 członków, w tym 209 kobiet i 5 mężczyzn. Czas
trwania przed wstąpieniem do nowicjatu trwał od 2 do 3 l., a ks. prob. opinię o kandydatach
uzyskiwał od sąsiadów i urzędu zgromadzenia. Nowicjat trwał 1 rok. Nowicjusze nie mieli
oddzielnych spotkań, spotykali się razem na miesięcznych kongregacjach dla całości. W czasie
trwania nowicjatu mieli polecenie nauczenia się katechizmu i zapoznania się z katechizmem
tercjarskim. Przełożonym był Stanisław Miłosz, mistrzem nowicjuszów Jan Grzelak, sekretarką
Marjanna Głodek, a skarbnikiem Marjanna Kowalczyk. Posiedzenia zarządu odbywały się raz na
rok, w uroczystość św. Franciszka i były protokołowane. Spotkania odbywały się w każdą III
niedzielę miesiąca i w uroczystości tercjarskie. Kongregacje prowadzono wg rytuału, z nauką o
cnotach i tłumaczeniem reguły. Kilka razy do roku, w uroczystości zakonne, odprawiana była w
intencji tercjarzy Msza św. Dla podniesienia wiedzy religijnej członkowie korzystali z biblioteki
parafialnej, a także sami prenumerowali 20 egzemplarzy „Rodziny Serafickiej”. W czasie
uroczystości otrzymywali absolucję. Sami też, jako obowiązek przynależności do zgromadzenia,
pełnili prywatnie uczynki miłosierdzia. Nie odprawiali własnych rekolekcji, tylko uczestniczyli w
rekolekcjach parafialnych. Zakon św. Franciszka swoją działalność prowadził do l. 90 XX w. W
1990 liczył 30 członków. [Krystian Pielacha, wg: Historia założenia III Zakonu Św. Franciszka w
Parafii Ryki Dekanatu Stężyckiego Diecezji Podlaskiej, APR, sygn. 26, k. 1 – 3; Akta ogólne
działalności Tercjarstwa, AKDS, sygn. Lit D., dział III, Nr porz. 16, Tom I; Korespondencja
Dziekana Dekanatu Stężyckiego w Rykach do Prześwietnej Kurii Biskupiej Podlaskiej w
Siedlcach z dnia 12 lipca 1919 r., AKDS, APwRds, sygn. Lit. R., Dział IV, Nr porz. 16, tom I;
Wizytacja 14, k. 48]
16
Turkowski Wacław, ur. 07.091911 w Urzędowie, zm. 05.02.1996, s. Wincentego i
Karoliny z d. Dudziak. Ukończył „Jagiellonkę” w Urzędowie, Gimnazjum Koedukacyjne w
Kraśniku, KUL  Wydział Prawa (z przerwą wojenną). Prac. jako robotnik na PKP, kasjer i
księgowy w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych w Lublinie, księgowy Spółdzielni Rolniczo 
Handlowej „Rolnik” w Rykach, nauczyciel w PŚSZ, od 09.1951 do 03.1955 w Przedsiębiorstwie
Robót Kolejowych  Baza w Rykach, Przewodniczący Komisji Planowania w Urzędzie
Powiatowym w Rykach (do 1963) i kierownik Wydziału Organizacyjno  Prawnego. W 1975
przeszedł na emeryturę. Należał m. in. do ZHP, ZMW „Wici”, PZPR, OSP, był ławnikiem sądu,
prac. w PZERiI, pełnił wiele innych funkcji społecznych. Odznaczony m. in. BKZ, ZKZ, KKOOP,
medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Żona: Lucyna z d. Kępka, ślub 21.09.1941. Dzieci:
Paweł  1942 (absolwent PW, mgr inż. elektryk), Teresa  1944 (mikrobiolog po UMCS),
Wojciech  1946 (absolwent PW, mgr inż. elektryk). [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski,MR
13/2000]
Tymczak Jadwiga, z domu Sitnik, ur. 01.02.1925 w Gliniku Dolnym, pow. Krosno, woj.
lwowskie (później rzeszowskie). Po ukończeniu SPow, w wieku 11 lat, rozpoczęła naukę w
Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. bł. Jolanty w Jaśle. Wybuch II wojny światowej przerwał jej
edukację. Kontynuowała ją po zakończeniu wojny. Egzamin dojrzałości zdała w 1946 w LO w
Jaśle. W l. 1946-49 studiowała na wydziale historyczno-polonistycznym w WSP w Krakowie.
Pracę zawodową w charakterze nauczyciela, głównie języka polskiego, rozpoczęła w 1949. Przez
kilka lat pracowała w kolejnych szkołach - LP, równocześnie jako wychowawczyni w Domu
Młodzieży w Szczebrzeszynie, następnie w LP w Leśnej Podlaskiej. W 1954 kuratorium woj.
warszawskiego skierowało ją do pracy w Rykach. Tu była zatrudniona w szkole zawodowej,
następnie w TM na stanowisku nauczycielki jęz. polskiego, później również angielskiego.
Zajmowała się również pracą społeczną, m.in. w ZNP a także jako radna miasta Ryki przez dwie
kadencje. W 1979 przeszła na wcześniejszą emeryturę. W tym też roku zmarł jej mąż. Przeniosła
się w swoje rodzinne strony do Frysztaka w woj. podkarpackim. Przepracowała jeszcze kilka lat w
szkole podstawowej we Frysztaku jako bibliotekarka i nauczycielka jęz. - polskiego i angielskiego.
Mąż: Stanisław, ślub w 1955. [Zbigniew Lipski]
Tymczak Stanisław, ur. 06.04.1932 w Rozłopach pow. Zamość. Ukończył LP w
Szczebrzeszynie a następnie roczny kurs jęz. rosyjskiego. Otrzymał pracę w LO i w SP w Rykach
na stanowisku nauczyciela jęz. rosyjskiego. W l. 1957-60 kształcił się w Studium Nauczycielskim
w zakresie rysunku i prac ręcznych. Po ukończeniu studium pracował już tylko w SP w Rykach.
Zorganizował w niej wzorcową pracownię zajęć technicznych. Wyróżniał się wysokimi
kwalifikacjami w swoich specjalnościach. Był ceniony jako instruktor-metodyk z zajęć
technicznych. W 1968 z powodu choroby serca musiał zrezygnować z pracy w szkole. Został
przeniesiony przez Wydział Oświaty w Rykach na stanowisko kierownika Przedsiębiorstwa
Zaopatrzenia Szkół "Cezas" w Rykach. Ciężka choroba serca uniemożliwiła mu jednak dalszą
pracę. W 1976 przeszedł na rentę inwalidzką. Zmarł na atak serca 18.05.1979. Żona: Jadwiga.
Dzieci: Małgorzata, Urszula, Marta, Piotr. [Zbigniew Lipski]
Unrug Henryk, emerytowany admirał niemiecki. Przez 15 lat na przełomie XIX i XX w.
był dzierżawcą majątku hr. Jezierskiego i urządził w Rykach gospodarstwo rybne. Pracami
kierowali inżynierowie niemieccy. Poszczególnym stawom nadał nazwy oznaczające rodzaje
statków i łodzi. [Tomasz Niemirowski, wg: T. Karst, MR 13/2000, s. 7]
Urząd Gminy w Rykach. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego znana jest w
Polsce od XII w. W 1864 wprowadzono tzw. gminy zbiorowe. Od 1891 istniały zarządy gminne
(sołtys, ławnicy, członkowie zarządu). Ustawa z 1933 ujednoliciła przepisy dotyczące organizacji
16
gmin, w których powoływano radę i zarząd gminy (wójt, podwójci, ławnicy). Ustawą z 1950
powołano rady narodowe, a gmina określona została jako najniższa jednostka podziału
terytorialnego. W 1954 zniesiono podział na gminy, a na ich miejsce wprowadzono gromady i
osiedla. W 1972 wrócono do starej nazwy gmina. W Rykach na czele gminy stali wójtowie:
Krawczak (1918), Żaczek (1922), Korda (1923-24), Andrzej Filipek (1929-38), Aleksander
Buczek (1928-39), Józef Piwoński (1939-42), Jan Miłosz (1943-45), Stanisław Rybak (1945-49),
Jan Chmielak (1949-50), Marian Ratyński (1950-55), Wacław Jeżewski (1955-58). [Zbigniew
Lipski]
Urząd Miejski w Rykach mieści się przy ul. Karola Wojtyły 29 (dawniej: 22 Lipca).
Prawa miejskie Ryki otrzymały rok po powołaniu powiatu – 01.01.1957. Przewodniczącymi Rady
Miasta byli: Wacław Jeżewski (195558), Stanisław Doliński (195861), Jerzy Koc (196162),
Ryszard Celiński (196270). Następnie naczelnikami byli: Aleksandra Czerska (197075),
Tadeusz Nowaczyk (197580), Mieczysław Szczepaniak (198086), Marian Prządka
(198690). W 1989 przywrócono dawny miejski tytuł burmistrza. Funkcję tę pełnili kolejno: Jerzy
Marcinkowski (199093), Ryszard Bieńczyk (199394), Stanisław Miłosz (1994 – 2003), Jerzy
Gąska (od 2003). Przez cały czas działalność Urzędu była nadzorowana przez Radę Miasta, a w l.
195789 dodatkowo przez PZPR. Urząd wykonuje administrację publiczną z upoważnienia
burmistrza. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest z
urzędu Przewodniczącym Zarządu oraz zwierzchnikiem dyrektorów jednostek organizacyjnych
gminy. Na wniosek burmistrza powoływani są przez Radę Miejską: sekretarz miasta i skarbnik
miasta. W Urzędzie zatrudnionych jest 61 pracowników administracyjnych i 7 obsługi. [Izabela
Kępka, zob. też Z. Lipski, MR 1/1997, s. 17]
Urząd Pocztowy w Rykach, przy ul. 22 Lipca (obecnie Karola Wojtyły). Do 1827 stacja
pocztowa była w Moszczance, później przeniesiono ją do Rososzy, skąd w l. 1905-06 przeniesiono
ją do Ryk, do domu przy ul. Warszawskiej, a następnie do innego stojącego za starym kościołem.
Kolejne siedziby to domy Wł. Jarmoły, Kasy Stefczyka i Jana Łagowskiego. W 1934 poczta
została przeniesiona do domu Jaśkiewicza przy ul. Poniatowskiego i była tam przez 53 lata.
Naczelnikami poczty byli m.in.: Helena Sandomirska, Miłosz, Madziński, Walenty Milik,
Zofia Buczek. Listonoszami: Gałczyński, Pyrka, Władysław Sęktas, Kasperski, Jan Żaczek,
Kazimierz Walczak, Jan Głodek; urzędnikami pocztowymi: Stefan Gralewicz, Kochanowicz, Adel
Kuchnio, Barbara Rola, Marian Jeżewski.
Od 12.02.1945 zarządzono w UPT Ryki przyjmowanie przekazów pocztowych, a od
17.08.1945 uruchomiono dział telekomunikacyjny. W 1963 przekazano w używanie telefoniczną
centralę międzymiastową. 09.12.1987 oddano do użytku nowy budynek przy ul. 22 Lipca 1;
27.03.1992 zlikwidowano dawną centralę. Nastąpiło rozdzielenie poczty i telekomunikacji, a
budynek przeszedł na stan tej drugiej. Poczta przyjmuje i dostarcza przesyłki, telegramy, prasę,
przekazy, prowadzi dział filatelistyczny, zajmuje się drobną sprzedażą niektórych towarów,
wprowadza usługi kurierskie, prowadzi biofax i ksero, laminuje dokumenty. Zatrudnia 30
pracowników. [Izabela Kępka]
Urząd Powiatowy w Rykach. Powiaty w Polsce powstały w 2 poł. XIV w. zastępując
kasztelanie. W okresie międzywojennym p. był jednostką administracyjną składającą się z gromad
i gmin wchodzącą w skład województwa. Ten stan utrzymał się do 1974 by po okresie niebytu
(utworzono 49 województw) powrócić do istnienia w r. 1999. Powiat, a zarazem UP utworzono w
Rykach 01.01.1956, trwał do 30.06.1975. W tym czasie zarządzali powiatem w randze
przewodniczącego PRN: Władysław Surmacki (1956-61), Witold Guzowski (1961-63), Jan
Kapela (1963-68), Władysław Przybysz (1968-72), Eugeniusz Piątkowski (1972-75). Po
przywróceniu powiatów funkcję starosty powiatowego pełnili: Tadeusz Prządka (1999-2003),
16
Stanisław Jagiełło (2003-04), Leszek Filipek (od 2004-). W 1963 oddano do użytku budynek przy
ul. 22 Lipca 29 (obecnie K. Wojtyły), w którym tenże urząd miał swoją siedzibę. W 2005
starostwo przeniesiono do sąsiedniego budynku po Internacie ZSZ nr 2 (ul. Wyczółkowskiego).
Tam też mieści się Powiatowy Urząd Skarbowy, Placówka Agencji Restrukturalizacji i
Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowe Biuro Geodezyjne. [Zbigniew Lipski]
Vio  Mac, przedsiębiorstwo produkcyjno  handlowo  usługowe, własność Anny i
Leszka Smolarków. Nazwa firmy pochodzi od imion ich dzieci: Wioletty i Macieja. Założona w
1994 w budynku dawnej Centrali Rybnej (Warszawska 13). Oferuje materiały budowlane.
[Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski MR 7/1998]
Walasek Jan, ur. 02.02.1944 w Lasocinie, s. Stanisława i Natalii z d. Kapusta. Zam.
Lasocin 3. Ukończył ZSzZ. Rolnik. Działacz samorządowy, prezes Miejsko  Gminnego Komitetu
PSL w l. 19922000, radny Rady Miasta i Rady Powiatu, członek Prezydium Sejmiku
Wojewódzkiego. Należał do PSL, OSP i Rady Sołeckiej. Otrzymał: SKZ za osiągnięcia w
rolnictwie, odznaczenie „Za zasługi dla Ruchu Spółdzielczego”, Odznakę 1000-lecia Państwa
Polskiego, medale „Za zasługi dla woj. warszawskiego”, -lubelskiego”, Złotą Odznakę ZMW,
Medal Wincentego Witosa. Zasłużony przy budowie kościoła, Domu Pomocy Społecznej,
budowie dróg w Rososzy. Żona: Anna Marianna z d. Prządka, ślub 21.07.1967. Dzieci: Jolanta 1968, Artur - 1971, Jarosław - 1975. [Wiesława Kamola]
Walczak Józef, ur. w Rykach 30.12.1899, zm. 28.01.1944 w Wilnie, s. Adama, chorąży
Wojska Polskiego. Pochowany na Antokolu w Wilnie. Uczestnik wojny polsko – bolszewickiej w
6 PP Legionów, kampanii wrześniowej, członek AK Okręgu Wileńskiego. Odznaczony wieloma
orderami polskimi i łotewskimi. [Tomasz Niemirowski, wg: T. Budziak, Cmentarze to miejsca
święte, s. 32]
Warowna Henryka z d. Łagowska, ur. 17.08.1922 w Rykach, c. Henryka i Antoniny z d.
Wicińska. Zam. ul. Kopernika 7. Ukończyła SPow w Rykach i kurs księgowości. Księgowa. Prac.
w PGR i PZGS w Rykach. W czasie okupacji zajmowała się wraz z mężem produkcją mydła wg
receptury z fabryki „Szycht”. Była ławnikiem w sądzie powiatowym. Członkini: ZHP, Związku
Strzeleckiego, AK, Ligi Kobiet Polskich. Otrzymała dyplomy za osiągnięcia w pracy, medal
weterana II wojny światowej, medal AK, dyplomy na 50 i 60lecie AK za udział w akcji
„Burza”. Stopień wojskowy: podporucznik. Zaint.: uprawa kwiatów w ogródku, robótki ręczne.
Mąż: Stanisław. [Henryka Warowna]
Warowna Zofia z d. Kępka, ur. 14.06.1940 w Rykach. Zam. ul. Królewska 52. Ukończyła
studia na kier. bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na UMCS. Prac. w MiejskoGminnej
Bibliotece Publicznej. Członkini TPR i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zaint.: literatura
współczesna, działka, rekreacja. Mąż: Kazimierz, ślub 07.10.1961. Dzieci: Dariusz  1963,
Tomasz  1967. [Zofia Warowna]
Warowny Bronisław, ur. 24.03.1910 w Dąbi Starej, s. Stanisława i Anieli z d. Pudło.
Uczył się początkowo w Dąbi i Swatach, następnie w Szkole Rolniczej w Miętnem, Szkole
Mleczarskiej w Liskowie i Szkole Spółdzielczo – Rolniczej w Nałęczowie. Ukończył też Naukowy
Kurs Spółdzielczy na UJ w Krakowie. Przed wojną pracował m.in. jako kierownik Spółdzielni
Mleczarskiej w Rykach, w okresie okupacji niemieckiej prowadził gospodarstwo rolne. Od 1928
działał w ZMW RP, od 1934 pełniąc funkcję prezesa powiatowego związku ZMW RP „Wici” w
Garwolinie. Od 1926 działał w PSL Wyzwolenie, od 1931 r. w SL, w którym w 1938 został
wybrany wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego. Za udział w strajku chłopskim w 1937 był
16
aresztowany i więziony. W okresie okupacji już w 1939 nawiązał kontakt m.in. z marszałkiem
Maciejem Ratajem i utworzył w Garwolinie Powiatową Trójkę Polityczną, której przewodniczył w
l. 1939-43 pod ps. „Walenty Dębień”. Jednocześnie pełnił funkcję komendanta Obwodu Straży
Chłopskiej, a następnie BCh. W kwietniu 1943 został Delegatem Rządu do organizowania
podziemnego aparatu władzy w powiecie. Po wyzwoleniu do 1947 był jednym z 3 prezesów PSL
w pow. garwolińskim, a następnie prezesem Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. W l.
1964-72 przez 2 kadencje był posłem na Sejm PRL. Zmarł w lutym 1982, został pochowany na
Powązkach w Warszawie. Żonaty z Heleną z Jagodnego miał 2 dzieci. [opr. Zbigniew Lipski, wg
MR 12/2000]
Warowny Stanisław, ur. 01.06.1912 w Dąbi Nowej, s. Wojciecha i Franciszki z d. Gągała.
Mieszkał przy ul. Żelechowskiej. Ukończył SPow w Rykach i Szkołę Handlową w Białej
Podlaskiej. Służył w Jednostce Wojskowej w Suwałkach. Prac. w Spółdzielni „Społem” w
Rykach, od 1937 w Polskich Zakładach Lotniczych na Okęciu jako pracownik cywilny. Ranny
podczas nalotu niemieckiego, wrócił do Dąbi Nowej, wstąpił do ZWZ, a następnie do AK w
oddziale Orlika w stopniu chorążego (ps. „Mściciel”). Był kwatermistrzem oddziału oraz
dowódcą plutonu. W czasie akcji „Burza” awansowany do stopnia sierżanta. Uczestniczył w akcji
zabezpieczania składów amunicji w Stawach oraz zajęciu Ryk 26.07.1944. Nastęnie poszukiwany
przez NKWD, po amnestii 05.02.1947 ujawnił się w UB w Garwolinie i wyjechał na Ziemie
Odzyskane do Bielawy pow. Dzierżoniów. Postrzelony w Żabiance przez funkcjonariuszy UB
21.05.1947 podczas załatwiania sprawy ekshumacji zwłok swego brata Władysława, zmarł w
szpitalu w Garwolinie następnego dnia. Był dobrym lekkoatletą, biegaczem na średnich
dystansach, należał do klubu sportowego „Warszawianka”, przygotowywał się razem z J.
Kusocińskim do olimpiady w 1940. Należał do Związku Strzeleckiego w Rykach. Zaint.:
malarstwo, sport. Odznaczony Krzyżem Walecznych, BKZ z mieczami, Krzyżem AK i Medalami
Wojska. Żona: Henryka, ślub 22.11.1940. Córka: Lidia  1944. [Henryka Warowna oraz
Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 5/1995]
Warowny Władysław, ur. 26.02.1926 w Dąbi Nowej, gm. Ryki, pow. Garwolin, s.
Wojciecha i Franciszki z Gągałów. W 1946 zwerbowany do WiN przez brata Stanisława
Warownego „Mściciela”, który w oddziale Wacława Kuchnio „Spokojnego” (ze zgrupowania
Mariana Bernaciaka „Orlika”) był oficerem gospodarczym, a następnie zastępcą komendanta
placówki w Owni, gm. Trojanów. Przydzielony do osobistej ochrony „Mściciela”, nosił ps. „Dąb”,
brał udział w akcjach rekwizycyjnych – wymierzaniu kary chłosty, m.in. za bezprawne zajęcie
pola czy złodziejstwo. Zatrzymany przez UB 14.12.1946. 15 I 1947 postawiony przed sądem
razem z Janem Filipkiem, Stefanem Kamarkiem i Adamem Zdrojewskim. Wojskowy Sąd
Rejonowy w Warszawie, w trybie doraźnym, na sesji wyjazdowej w Rykach skazał ich na karę
śmierci. Wyrok wykonano dwie godziny po zakończeniu procesu, o godz. 17, nad stawem zwanym
Buksa, na skraju miasta. 23.09.1991 w miejscu śmierci żołnierzy oddziału Wacława Kuchnio
„Spokojnego” nad stawem Buksa wystawiono duży metalowy krzyż. [Tomasz Niemirowski, wg:
http://www.honor.pl/download/swat4.rtf]
Warsztaty Szkolne ZSZ im. Wł. Korżyka (Żytnia 5), zał. w 1952. Kierownikami
warsztatów byli kolejno: Wacław Kosowski, Jan Machut, Gustaw Malinowski (195356),
Stanisław Gawroński (195661), Zbigniew Wernicki (196270), Andrzej Zach (197074),
Tadeusz Czerniejewski (197490), Edward Wieczorek (199097), Marek Wróblewski (1997
2003), Stanisław Gałęzowski (od 2003). Siedzibą warsztatów początkowo było pomieszczenie w
Domu Ludowym przy ul. Warszawskiej, następnie budynek przy ul. Kościuszki (195268),
obecnie hale wybudowane przy ul. Żytniej. Prowadzono zajęcia ze: ślusarstwa, tokarstwa,
16
frezerstwa, szlifowania, kucia, spawania, stolarstwa. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR
1/2003, s. 33]
Węgrzy, stacjonowali w Rykach podczas II wojny światowej w baraku naprzeciw Domu
Ludowego. Kilkaset metrów od ul. Warszawskiej, po prawej stronie, stał długi barak, w którym
przetrzymywani byli jeńcy rosyjscy. Przywieziono ich prawdopodobnie po inwazji na ZSRR w
1941. Cierpieli głód i żeby zdobyć trochę chleba próbowali sprzedać przez druty przechodzącym
obok mieszkańcom Ryk różne figurki z drzewa. Jeńców przewieziono potem prawdopodobnie do
Dęblina do powstającego tam Stalagu. W baraku tym byli zakwaterowani później Węgrzy służący
w armii niemieckiej. Jeden z nich zaostał zastrzelony przez Niemców w miejsce Polaka. Jego grób
znajduje się na cmentarzu przy ul. Królewskiej (pierwsza uliczka w prawo). [Tomasz Niemirowski,
wg: http://forum.ryki.pl/viewtopic.php?t=395&postdays=0&postorder=asc&start=30]
Wiencek Jerzy, ur. 10.03.1957. Ukończył TB. Prac. w OSI, od 1993 w Klubie
Garnizonowym w Stawach. Założyciel zespołu „Omen”. W 1974 wygrał eliminacje wojewódzkie
konkursu poezji śpiewanej. Autor muzyki i tekstów piosenek. Żona: Elżbieta z d. Bryzek. Dzieci:
Piotr, Aleksandra, Grzegorz. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 7/1997]
Wierusz - Kowalski Janusz Julian, ps. Roman, ur. 17.04.1905 w Humaniu, gubernia
kijowska, zm. 10.12.1963 w Warszawie, s. Dominika Wacława i Eugenii Pauliny z Lisickich,
bratanek Franciszka Kowalskiego, mieszkał w dworku przy ul. Warszawskiej 25/27/29. W 1925
ukończył Gimnazjum Państwowe im. Jagiełły w Płocku. Od 1918 należał do organizacji
harcerskiej w Płocku. W 1928 podjął studia w Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, jednak
nie ukończył ich z powodu złej sytuacji materialnej. W 1928 został podharcmistrzem, w 1930
harcmistrzem. W pracy zawodowej był od 1934 dyrektorem biura Związku Ziem Górskich
(Towarzystwa Przyjaciół Huculszczyzny), następnie dyrektorem Biura Planowania Gospodarczego
i Kulturalnego Karpat Wschodnich przy Prezesie Rady Ministrów. W maju 1939 władze ZHP
powołały go na stanowisko zastępcy komisarza Pogotowia Młodzieży w Warszawie na wypadek
wojny Wykonywał te obowiązki podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939. W czasie
okupacji kierował Spółdzielnią Mleczarską w Rykach. Był też członkiem Komitetu
Powiatowego PPS w Puławach, organizował koła partii oraz koordynował sabotaż gospodarczy w
Rykach, Irenie, Ułężu, Kłoczewie i Trojanowie. Został mianowany starostą w Garwolinie przez
PKWN. Od 1945 był członkiem Rady Naczelnej PPS. W lutym 1945 został mianowany
przewodniczącym ZHP. W l. 1946-47 był członkiem Komitetu Centralnego Organizacji
Młodzieży TUR, pracował jako radca w Ministerstwie Administracji Publicznej (do 1949). W
1946 został posłem KRN, następnie (1947) posłem na Sejm Ustawodawczy. Zrezygnował z
funkcji przewodniczącego ZHP w 1948, a po zakończeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego
(1952) wycofał się z życia politycznego. Żona: Jadwiga z d. Jarmoła, ślub 30.04.1936. Otrzymał
m.in. odznakę 25-lecia ZHP (1936), Medal Zwycięstwa i Wolności, Złoty Krzyż Harcerski, Krzyż
Partyzancki 1939-1945, ZKZ, Odznakę Grunwaldzką, Medal za Warszawę 1939-1945. [Tomasz
Niemirowski, wg PSB, tom XIV, 1968-1969 (artykuł Józefa Sosnowskiego) i inf. od Barbary
Grochulskiej]
Wiśnioch Jadwiga z d. Naduk, ur. 14.02.1904 w Dąbi Starej, c. Macieja i Karoliny z d.
Skrzynecka, mieszkała przy ul. Warszawskiej. Ukończyła SPow w Niwie Babickiej. Pracowała w
restauracjach „Niespodzianka” i „Słoneczna”. Należała do ZMW „Wici” i ZWZ-AK. Była
więźniarką Zamku Lubelskiego oraz obozów koncentracyjnych w Majdanku i Ravensbrück. Mąż:
Stanisław (nie żyje), ślub 15.11.1925. Dzieci: Tadeusz - (192694), Stefan  (192843),
Władysław  ur. 1929. [Barbara Kwiatkowska; także Z. Lipski MR 2/1998]
16
Wojewoda Ksawery, ur. 30.06.1925 we wsi Sędowice, gm. Ryki, s. Jana i Natalii z
Fijołków. Ukończył Gimnazjum w Garwolinie i Dęblinie. W czerwcu 1947 uzyskał "małą
maturę", następnie maturę w Otwocku. Później ukończył kurs pedagogiczny przy LP w Lublinie,
geografię w SN w Warszawie w 1967, studia z zakresu bibliotekarstwa w Warszawie w 1979.
Pracę rozpoczął 01.04.1948 we wsi Puznówka, po roku przeniósł się do Dąbi Starej. Tam został po
dwóch latach mianowany kierownikiem szkoły. 15.09.1956 przeszedł do pracy w Wydziale
Oświaty jako kierownik referatu oświaty dorosłych. Po roku urlopowany do pracy związkowej na
stanowisko sekretarza Zarządu Oddziału ZNP w Rykach. W 1961 zatrudniony w SP w Rykach
jako nauczyciel-wychowawca, później jako pracownik biblioteki. Od 1984 jako emeryt przez 7 lat
pracował w SP w Moszczance na stanowisku bibliotekarza. Autor obszernych wspomnień
publikowanych na łamach MR. Został odznaczony: ZKZ, KKOOP, Złotą Odznaką ZNP, Złotą
Odznaką "Za zasługi dla województwa warszawskiego". [Zbigniew Lipski, por. też: MR, 4-7/1995
i 3-4/1997]
Wojnowski Eugeniusz, powstaniec styczniowy, zmarł 15.07.1924. Mieszkał w domu na
rogu ulic: Wspólnej i Swatowskiej. Pochowany na cmentarzu przy ul. Młynarskiej. [Tomasz
Niemirowski, wg: R. Makulec, MR 3/1997]
Wojtaś Józef Tadeusz, ur.20.07.1945 w Oszczywilku, s. Stanisława i Zofii z Kaniów.
Absolwent ZSZ w Rykach (1961), Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego we Wrocławiu
(1965) i Politechniki Warszawskiej - Wydział Mechaniczno-Technologiczny (1972). Ukończył też
kursy zawodowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, w tym studium podyplomowe w
Sulejówku (1987-88 i 1992). Prac. w ZSZ im. F. Kleeberga w Dęblinie (1965-66) jako nauczyciel;
w ZSZ im. Wł. Korżyka w Rykach od 1.04.1972 jako nauczyciel, a od 1975 jako zastępca
dyrektora i od 1991 do 2005 jako dyrektor. W czasie kierowania przez niego szkołą wymieniono
ogrzewanie węglowe na gazowe, dobudowano przez rozszerzenie łącznik pomiędzy budynkiem
głównym i warsztatami, przebudowano szatnię szkolną, rozpoczęto przebudowę wnętrz internatu
oraz budowę natrysków. Za jego kadencji szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia, z której to okazji
wydano monografię szkoły autorstwa Z. Lipskiego. Zaangażowany był m.in. w budowę SP w
Oszczywilku, którą ukończono w 1988. Odznaczony medalem KEN, SKZ, Honorową Odznaką
“Zasłużony dla Lubelszczyzny”. Żona: Halina z d. Filipek, ślub 25.08.1973. Dzieci: Witold,
Barbara, Bożena, Małgorzata. [Zbigniew Lipski]
Wojtkowski Grzegorz (1905-44). Kierownik Szkoły Nr 1 w Rykach w l. 1938–39.
Kierownik szkoły w Łaskarzewie i jednocześnie członek Zarządu Oddziału ZNP w Garwolinie. Za
zorganizowanie strajku nauczycieli w Łaskarzewie służbowo przeniesiony do Ryk. Wybitny
pedagog i społecznik. Przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w
Spółdzielni Spożywców w Rykach. Zorganizował i prowadził tajne nauczanie w okresie
wojennym na terenie gminy Ryki. Ocalił wiele młodzieży od wywiezienia na roboty do Niemiec.
Był członkiem AK, dwukrotnie więziony na zamku w Lublinie. Rozstrzelany przez gestapo
06.03.1944 w Kurowie. [Anna Żaczek, na podst. kroniki szkoły]
Wolontariat. Sekcja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Rykach,
kierowana przez ks. Marka Bieńkowskiego. Podzielona jest na szkolne koła, których opiekunami
są nauczyciele. Każde koło ma swoje spotkania, na których realizuje wcześniej ustalony program,
a cała sekcja spotyka się raz w miesiącu. Wolontariusze organizują m.in. zbiórkę makulatury,
puszek aluminiowych, a pieniądze z ich sprzedaży przekazywane są na zakup posiłków dla dzieci
z ubogich rodzin uczących się w ryckich szkołach. W ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę” zbierana jest też odzież, zabawki, żywność, słodycze i książki. Duża część przeszkolonych
wolontariuszy ze szkół średnich udziela pomocy ludziom w podeszłym wieku, a także uczęszcza
16
na Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dzieci upośledzonych umysłowo i ruchowo. Niektórzy
pmagają też w przedszkolach. Sekcja jest odpowiedzialna za utrzymanie świetlicy środowiskowej.
Posługują w niej emerytowani i czynni zawodowo nauczyciele (ok. 20 osób), logopeda i
psycholog. Na zajęcia przychodzą dzieci z rodzin niepełnych i patologicznych. Uczestnicy zajęć,
chcąc dać coś od siebie, czynnie włączają się w wykonanie stroików i ozdób z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Następnie wraz z opiekunami organizują kiermasz. Wszystkie
fundusze uzyskane ze sprzedaży przeznaczają na zakup najpotrzebniejszych rzeczy do świetlicy.
Wolontariusze corocznie przy pomocy lokalnych sponsorów i Ośrodka Pomocy
Społecznej, organizują tzw. spotkanie z Mikołajem. Przygotowują paczki ze słodyczami i
zabawkami, które później wręczane są uczestnikom zajęć. W okresie ferii zimowych
organizowane są zajęcia dla dzieci (codziennie około 40 osób), pod opieką osób dorosłych.
Każdorazowo takie tygodniowe ferie kończą się wyjazdem na basen, bądź w inne ciekawe miejsce,
a dla wolontariuszy organizowany jest wyjazd zimowy na narty. Corocznie w okresie świąt
Bożego Narodzenia urządzane jest spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia oraz ich
rodziców (ok. 130 osób).
W 2004 grupa 20 wolontariuszy wyjechała w Pieniny, w 2005 były to Góry Stołowe zaś w
2006 grupa 14 wolontariuszy zorganizowała sobie spływ kajakowy. Wielokrotnie organizowane
były Dni Skupienia, czyli rekolekcje formacyjne. Największym przedsięwzięciem w 2007 był
koncert chrześcijański „Dzień Dobrego Klimatu”. Wolontariusze promowali festyn, jak i zbiórkę
krwi, która odbywała się w trakcie imprezy. Na koncercie odbył się Kiermasz Dobrej Ksiązki,
wystąpiły zespoły Full Power Spirit, Triquetra i Leaf. Wolontariusze prowadzili zabawy
skierowane do najmłodszych uczestników, np. malowanie po asfalcie oraz różne konkursy z
nagrodami. W trakcie trwania koncertu część wolontariuszy przeprowadziła zbiórkę uliczną na
fundacje „Akogo?” Ewy Błaszczyk. Sekcja obecnie liczy około 80 wolontariuszy z różnych szkół.
[Karolina Sapiela]
Wójcicki Mieczysław Jan, ur. 27.05.1932 w Rykach, s. Jana i Heleny z d. Wojewoda.
Zam. ul. Królewska; ukończył Państwową Szkołę Budownictwa w Lublinie. Prac. w Skarżysku
Kamiennej, referent handlowy w OSM w Rykach, kierownik budowy obiektów handlowych i
sklepów PZGS i GS „SCh”), kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dyr.
KPRB w Rykach, dyr. techniczny w PGR w Rykach. W l. 1983-88 właściciel Wytwórni Wód
Gazowych. Wyróżniony ZKZ, SKZ, Honorową Odznaką „Zasłużony dla woj. Warszawskiego” i
„Dla Lubelszczyzny”, odznaczeniami branżowymi. Żona: Janina z d. Lewińska, ślub w 1957.
Córka: Jolanta – nauczyciel akademicki. [Bożena Wojdat, wg: Z Lipski, MR 3/2001]
Wójcik Janusz (19382003). Pracownik PGKiM w Rykach; radny Rady Miejskiej II
kadencji (199498); wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; pracownik Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej; przewodniczący Miejsko – Gminnego Komitetu
Telefonizacji gminy Ryki. [Anna Żaczek]
Wróbel Jan, ur. 03.02.1946 w Rykach, s. Antoniego i Stefanii Wandy. Prac. Hortex.
Pasjonat latania na lotni; członek Aeroklubu Robotniczego w Świdniku; posiada uprawnienia do
latania i kierowania motolotnią dwuosobową oraz do startowania w pokazach i zawodach. Uzyskał
maksymalną wysokość 1120 m. Brał udział w pokazach m.in. w Dęblinie, Mistrzostwach
Balonowych w Świdniku, Częstochowie. Żona: Teresa. Dzieci: Elżbieta, Katarzyna, Marcin.
[Anna Żaczek, wg: Z. Lipski, MR 9/1995]
Wyczółkowska Antonina z Falińskich, (zm. w sierpniu 1877). Matka Leona,
pochowana na cmentarzu przy ul. Młynarskiej. [Tomasz Niemirowski]
16
Wyczółkowski Leon, ur. 12.04.1852 w Hucie Miastkowskiej k/Garwolina, s. Mateusza i
Antoniny z d. Falińska, zm. 27.12.1936. Zam. w Rososzy w l. 186165. Ukończył 6 klas
gimnazjum w Warszawie, Klasa Rysunkowa w Warszawie, Akademia w Monachium, Szkoła
Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta, malarz. Prac. od 1934 w Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. Namalował obraz „Adoracja Chrystusa na krzyżu” do kościoła w Rykach.
[Barbara Kwiatkowska, zob. też MR 78/1995, s. 1819]
Wyszyński Stefan, kardynał, ur. 03.08.1901 w Zuzeli, zm. 28.05.1981 w Warszawie.
święcenia kapłańskie przyjął 03.08.1925. Student Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w l. 192529. W czasie powstania warszawskiego kapelan Grupy AK Kampinos i szpitala powstańczego. Od
1946 biskup lubelski, a od 1948 metropolita warszawsko-gnieźnieński, Prymas Polski. W okresie
PRL walczył z systemem komunistycznym o obronę wiary chrześcijańskiej oraz praw i godności
człowieka. Represjonowany za to przez komunistów i przetrzymywany w odosobnieniu w l. 195356. W 1949 podczas przejazdu przez Ryki zwiedził ®kościół Najświętszego Zbawiciela. Uczynił
to jednak w czasie nieobecność ks. prob. Józefa ®Księżopolskiego, któremu następnie podczas
spotkania w Warszawie złożył wyrazy uznania z powodu tak pięknej świątyni. [Krystian Pielacha,
wg: Kronika Parafii Ryki, APR, k. 12; Encyklopedia PWN, Warszawa 1992]
Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania (WSUPiZ) zał. 20.05.1997
przez Centrum Edukacji i Zarządzania, spółka z o.o. (członkowie: Danuta Piekut – Brodzka, Jan
Bogusz, Jan Łaszczyk, Mirosław Szymański, Franciszek Szlosek, Adam Knap, Halina Szałajko,
Małgorzata Lewandowska, Grażyna Matejek). Prezesem spółki początkowo był Adam Knap, od
3.11.2000 Paweł Lewandowski, od 09.04.2001 ponownie Adam Knap, następnie Jacek Tokarski,
aktualnie (2005) Włodzimierz Nurski. Dyrektorem generalnym spółki jest Agnieszka Kacprzak.
Kolejni rektorzy: Jan Bogusz (rektor założyciel do sierpnia 1997), Franciszek Szlosek,
Adam Knap, ponownie Jan Bogusz, od 01.09.2001 Henryk Bednarski, były minister edukacji
narodowej (1987-88), Jan Saran (od 2005), a obecnie (2007) Tadeusz Graca.
Pierwszym dziekanem Wydziału Pedagogicznego był Jerzy Fiuk (1997-2001), następnie
został nim Tadeusz Graca. Zajęcia rozpoczęto w październiku 1997. Początkowo szkoła miała
siedzibę w SP nr 1 przy ul. Słowackiego, a zajęcia odbywały się w wynajętych salach. W 1999
szkoła przeniosła się do własnego budynku przy ul. Warszawskiej 3 B.
WSUPiZ jest jednowydziałową uczelnią pedagogiczną, oferującą studia licencjackie dzienne i
zaoczne w następujących specjalnościach: edukacja informatyczna, niedostosowanie społeczne i
resocjalizacja, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, pedagogika pracy socjalnej, pedagogika
zdrowia psychicznego, edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe, doradztwo zawodowe,
wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, opieka domowa nad dzieckiem. Uczelnia
organizuje również studia podyplomowe, a od 2002 prowadzi też Liceum Ogólnokształcące,
początkowo zaoczne, którego pierwszym dyrektorem był Czesław Kot, a od 2003 Grażyna
Piskorska.
W pierwszym roku istnienia uczelni studiowało ponad 650 studentów. W następnym roku
liczba ta wzrosła do prawie 1800, by w roku akademickim 2000/2001 przekroczyć 2500. Ten
poziom liczby studiujących utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Corocznie do uczelni napływa
grupa 700 - 900 osób.
Uczelnia dysponuje pomieszczeniami liczącymi blisko 1500 m2 powierzchni (w tym trzy aule,
z największą - na 230 miejsc), ponadto cztery pracownie komputerowe, czytelnię na 28 miejsc i
bibliotekę. Wszystkie komputery mają połączenie z Internetem. [Tomasz Niemirowski, wg:
http://www.wsupiz.edu.pl/, zob. też: http://media.wp.pl/kat,38214,wid,9026125,wiadomosc.html]
Zając Eugeniusz, ur. 08.02.1929 w Rykach, s. Jana i Anny z d. Jeżewska. Ukończył
PŚSzZ w Rykach. W 1954 założył warsztat naprawy rowerów i motocykli, a potem
16
wulkanizacyjny na ul. Traugutta. Do 1973 był też taksówkarzem. W 1946 wstąpił do OSP,
zorganizował orkiestrę dętą. Otrzymał m. in. KKOOP, Medal za zasługi dla LOK, Honorową
Odznakę „Zasłużony dla Lubelszczyzny”. Żona: Stanisława z d. Osiak, ślub w 1952. Dzieci:
Bożena, Ewa, Tomasz, Leszek. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski, MR 7/1996]
Zając Zbigniew, ur. 11.03.1947 w Rykach, zm. w 2002, s. Józefa i Stanisławy z d.
Żelazna. Ukończył SN w Gdańsku. Nauczyciel wychowania fizycznego. Prac. w TB i ZSB w
Rykach, SP w Nowodworze, SP nr 2 w Rykach. Działacz LOK, był prezesem Zarządu Miejskiego
i Powiatowego. Członek Zarządu Miejskiego SLD. Odznaczony medalami: „Za zasługi dla
Lubelszczyzny” i „Za zasługi dla obronności kraju”. Żona: Zofia. Dzieci: Marta, Artur. [Tomasz
Niemirowski, wg: MR 5/2002, s. 28]
Zakład Gazowniczy w Lublinie. Punkt Obsługi Klienta w Rykach (Polna 5). Zał. w
1978. Od początku do dziś kieruje nim Ryszard Zamojski. Zakład zajmuje się obsługą handlową
odbiorców gazu z całej gminy Ryki, wykonuje czynności formalne przy pozyskiwaniu nowych
odbiorców, przyjmuje zgłoszenia wszelkich awarii instalacyjno  sieciowych i zleca je do Rejonu
Eksploatacji Sieci w Dęblinie. Zatrudnia 7 pracowników. [Ryszard Zamojski]
Zakład Przetwórstwa Owocowo  Warzywnego „Hortex” Spółka z o.o. (Przemysłowa
12). Dyrektorami zakładu byli kolejno: Ryszard Celiński (197592), Zbigniew Rusa (199295),
Zenon Lal (19952002), Tomasz Jasyk (od 2002). Zakład powstał 01.04.1975. 21 czerwca
uruchomiono produkcję mrożonych truskawek, w sierpniu przetwory apertyzowane, a 5
października oddano do eksploatacji wydział soków i koncentratów. Zakład od początku
współpracował z miastem rozbudowując oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacyjną, wodną i
gazową, pomagał w budowaniu mieszkań pracowniczych, dopracował się własnej przychodni
zdrowia. We współpracy z ZSZ im. Władysława Korżyka udostępniał swoją bazę produkcyjną
dla praktycznej nauki zawodu w specjalnościach związanych z przetwórstwem owoców i warzyw.
W 1978 rozbudowano komory chłodnicze, kotłownię, magazyny, bazę specjalną. W l. 198990
prowadząc kolejną modernizację, dobudowano następne komory chłodnicze, wywiercono dwie
studnie głębinowe, rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków. Kłopoty finansowe wymusiły
konieczność zaprzestania produkcji wyrobów apertyzowanych. Sytuacja finansowa zakładu
unormowała się dopiero pod koniec 1995, gdy doszło do porozumienia między właścicielami
Spółki i Skarbem Państwa. Zakład zajmuje się produkcją i dystrybucją mrożonek. Przyjął i
wdrożył w 2002 politykę prowadzenia działalności pod nadzorem systemu zarządzania jakością
ISO 9001 oraz systemu zarządzania jakością HACCP. Od 2003 Zakład posiada tzw. zintegrowany
system zarządzania ISO 9001:2000, HACCP; ISO 14001 (ochrona środowiska), PN 18001
(bezpieczeństwo i higiena pracy). Zakład zatrudnia 320 pracowników stałych i ok. 250
sezonowych. [Izabela Kępka]
Zalesianka, rzeczka dł. ok. 20 km, w dokumencie z 1424 zwana Moszczenicą, później
Jałową, a od XIX w. Zalesianką, od miejsca gdzie są jej źródła. Faktycznie początek bierze w
strugach spływających od wsi Potok, Krainów i Dąbia. Od Zalesia płynie po wschodniej stronie
drogi Ryki – Kłoczew. W Rykach zasila tamtejszy kompleks stawów, przepływając przez
największe tj. Buksa, Bogusze, Chrustne, następnie zbiera cieki wodne od Oszczywilka, Brusowa,
Ogonowa i Janisz i płynie dalej przez Moszczankę, Sierskowolę, Sarny. Do Wieprza wpada na
poziomie 117 m npm powyżej mostu drogowego. Zlewnia Zalesianki zajmuje centralną część
gminy (60 %) o pow. 105 km2. [Zbigniew Lipski]
Zaleski Michał, ks., prob. par. Ryki w l. 1810-34. [Krystian Pielacha, wg: Liber
Baptizatorum 1810-1896, APR]
17
Zaleski Władysław, ks., prob. par. Ryki w l. 1716-29, kanonik lwowski. Przez pewien
okres równocześnie administrator par. w Żabiance. Budowniczy →kościoła p.w. św. Jakuba Ap.
(drugiego) w Rykach. [Krystian Pielacha, wg: Liber Baptizatorum 1810-1896, APR]
Zaremba Jan, ur. 05.061957 w Rososzy, s. Henryka i Krystyny. Zam. przy ul.
Czeremchowej 12/21 w Lublinie. Ukończył LO w Rykach, Pomaturalną Szkołę Budownictwa w
Lublinie, AWF w Poznaniu. Mgr rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta. Prac. w SP nr 1 i 2, LO w
Rykach oraz Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Ławnik Sądu Rejonowego w Puławach przez 2
lata, redaktor naczelny gazety lokalnej WZROK; należał do NSZZ „Solidarność” (v-ce
przewodniczący w OSI Ryki); Porozumienia Centrum w Rykach i w Lublinie. Utworzył
ogólnopolską firmę szkoleniową „Eureka!” w branży medycznej, oświatowej, biznesu i opieki
społecznej. Zaint.: sport, śpiew, taniec, jazda samochodem, organizowanie imprez kulturalno sportowych. Żona: Anna, córka: Marta  03.10.1987. [Jan Zaremba]
Zarzycki Roman, organista w parafii Ryki od 01.09.1973, absolwent Salezjańskiej Szkoły
Organistowskiej w Przemyślu. [Tomasz Niemirowski, wg: M. Leśniczuk, MR 10/1998]
Zborowski Ignacy. W 1780 wstąpił do gwardii konnej koronnej. Przeszedł stopnie
podoficerskie, w 1787 został chorążym, w 1792 porucznikiem adiutantem w IV pułku straży
przedniej. Odznaczył się pod Brześciem i awansował na rotmistrza. Odcięty kordonem nie
przeszedł na służbę rosyjską, ale wraz z rotm. F. Fihauserem w 4 szwadrony stacjonujące w
starostwie czechryńskim 29.04.1793 przebili się do Polski. Nowe kwatery wyznaczono im w
Rykach, gdzie pod koniec XVIII w. stacjonowała jednostka kawalerii ze sztabem. Gdy rozpoczął
się sławny marsz brygadiera Madalińskiego, faktycznie rozpoczynający Powstanie
Kościuszkowskie, ze stacjonujących w Rykach 3 szwadronów, rotm. Zborowskiemu, po
dramatycznym sporze na dziedzińcu koszar w Rykach, udało się przeciągnąć do powstania 1 i 2
szwadron oraz 2 kompanie 7 regimentu pieszego. Przechodząc Wisłę pomiędzy Dęblinem i
Stężycą w nocy z 18 na 19 marca 1794 miał Zborowski pod sobą 400 szabel i bagnetów. Będąc za
Radomiem liczbę tę podwyższył do 600. Pod nazwą 4 pułk Straży Przedniej z Ryk oddział, już
wtedy majora Zborowskiego, uczestniczył w bitwie pod Racławicami. Później bił się m.in. pod
Arsenałem w Warszawie i pod Szczekocinami (06.06.1794). [Zbigniew Lipski, por. też MR 3/1997
i 4/1998]
Zdrojewski Adam, ur. 20.04.1920 w Żabiance, gm. Ułęż, pow. Garwolin, s. Władysława
i Jadwigi z Miszczaków. W 1937 wstąpił do zakonu oo. Oblatów. W klasztorze w Markowicach,
pow. Poznań, przebywał do wybuchu wojny we wrześniu 1939. W okresie okupacji niemieckiej
w AK na Lubelszczyźnie, pod ps. „Adam”. Przed wkroczeniem Sowietów przeniesiony do
zgrupowania Mariana Bernaciaka „Orlika”, był żołnierzem oddziału Pawła Suleja „Prawego”,
a następnie Kazimierza Wołongiewicza. Nosił ps. „Sęp”. W czerwcu 1946 brał udział w ataku na
Urząd Gminy w Żabiance, gdzie wykonano wyrok organizacyjny na jednym z urzędników.
Zatrzymany przez UB 17.12.1946. 15.01.1947 postawiony przed sądem razem z Janem
Filipkiem, Stefanem Kamarkiem i Władysławem Warownym. Wojskowy Sąd Rejonowy
w Warszawie, w trybie doraźnym, na sesji wyjazdowej w Rykach skazał ich na karę śmierci.
Wyrok wykonano dwie godziny po zakończeniu procesu, o godz. 17, nad stawem Buksa. Zwłoki
zamordowanych wrzucono w bagno przy stawie. 23.09.1991 w miejscu śmierci żołnierzy oddziału
Wacława Kuchnio „Spokojnego” nad stawem Buksa wystawiono duży metalowy krzyż.
[Tomasz Niemirowski, wg: http://www.honor.pl/download/swat4.rtf]
17
Zespół Artystyczny przy Klubie Rolnika „BATUMI”, zał. przez Marię Dziurową
jesienią 1967. Kier. artystyczne  Celina Reliszko, instruktor Wojewódzkiego Wydziału Kultury w
Warszawie. Zespół przygotował i wystawił w Rykach i okolicznych miejscowościach 3 widowiska
słowno  muzyczne oraz komedię Aleksandra Fredry. Zakończył działalność wiosną 1971 i do
tego czasu przewinęło się przez niego ok. 12 osób, m.in.: Danuta Kowalczyk, Ewa Zając, Hanna
Domarecka, Teodozja Ciastek, Kazimierz Żaczek, Stanisław Węgrzycki, Wiesław Szczepaniak,
Henryk Kurek, Kazimierz Towarnicki. W 1970 zdobył wyróżnienie w przeglądzie amatorskich
zespołów teatralnych oraz inne wyróżnienia z okazji Dni Kultury. [Kazimierz Źaczek]
Zespół Charytatywny przy parafii w Rykach, zał. w 1997 z inicjatywy ks. proboszcza
Stanisława Burzca, prowadzony przez Władysławę Kuchnio (od powstania do 2004), a następnie
przez Jadwigę Gregorczyk. Zespół przygotowuje i rozprowadza paczki świąteczne dla biednych
rodzin, organizuje opłatki wigilijne dla ludzi samotnych oraz przygotowuje posiłki dla podlaskiej
pielgrzymki pieszej do Częstochowy. Zespół tworzy ok. 15 osób. [Tomasz Niemirowski]
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 i Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2.
Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka (Żytnia 5), zał. 14.10.1947 przez
Władysława Korżyka jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa; od 1951  Zasadnicza Szkoła
Metalowa; od 1960  Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 1963 powołano Technikum Mechaniczne,
a w następnych latach Punkt Konsultacyjny, a potem Wydział Zaoczny Technikum
Mechanicznego 3 – letniego i Liceum Zawodowe, w 1974  Liceum Zawodowe. Od 1975 był to
Zespół Szkół Zawodowych nr 1, któremu w 1987 nadano imię Władysława Korżyka. Kolejni
dyrektorzy: Władysław Korżyk (1947-65); Zbigniew Lipski (1965-91); Józef Tadeusz Wojtaś
(1991-2005); Krystyna Grudniak  od 2005. Szkoła początkowo mieściła się w dawnych
obiektach SP. W l. 196468 oddano do użytku obiekty internatu, budynek główny i warsztatowy
przy ul. Żytniej 5. W latach następnych bazę poszerzono o szereg obiektów gospodarczych, w tym
Stację Kontroli Pojazdów Mechanicznych. Szkoła dostosowując system kształcenia do potrzeb
miasta i powiatu, rozszerzała zakres kształcenia o Policealne Studium Zawodowe o
specjalnościach m.in.: ślusarz, tokarz, mechanik maszyn rolniczych, mleczarstwo, przetwórstwo
owoców i warzyw, krawiectwo, mechanik samochodowy, technik mechanizacji rolnictwa, technik
odzieżowy, technik przetwórstwa owoców i warzyw. Została wyróżniona m.in. nadaniem
sztandaru (1968), imienia (1987), Honorowej Odznaki „Za zasługi dla Lubelszczyzny” (1987),
Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci (1977), wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie BHP pt.
„Szkoła Zawodowa – Szkołą Kultury i Bezpieczeństwa Pracy” (1979), w 2005 I miejsce w
powiecie i województwie w XVII Edycji Alertu Ekologicznego. W ciągu pierwszych 50 lat
istnienia wykształciła 7926 absolwentów różnych specjalności. W 2006 Szkoła kształciła 874
uczniów w 32 oddziałach.
Obecnie można w niej uzyskać tytuł technika w specjalnościach: mechanizacja rolnictwa,
obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
zarządzanie informacją, technologia odzieży, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
mechanik pojazdów samochodowych, geodeta, informatyk, technik administracji, technik
bezpieczeństwa i higieny pracy, technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik usług
kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia.
17
W 3-letnim Liceum Profilowanym nauczane są specjalności: zarządzanie informacją,
ekonomiczno – administracyjny, kreowanie ubiorów.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz,
elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
krawiec, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, sprzedawca, fryzjer.
Do szczególnych osiągnięć uczniów należy zaliczyć: I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkoatletyce; I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w biegach
przełajowych; IV miejsce – licealiada na szczeblu rejonu; VI miejsce – wojewódzkie biegi
przełajowe; IV miejsce – Mistrzostwa Rejonu w tenisie stołowym indywidualnie; II miejsce –
Mistrzostwa Wojewódzkie w indywidualnych biegach przełajowych. W szkole pracuje 59
nauczycieli na pełnych etatach, 20 na niepełnych etatach, 27 pracowników administracji i obsługi
oraz uczy się 874 uczniów. [Krystyna Grudniak]
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego (Wyczółkowskiego 10),
zał. 25.06.1963 przez Ministerstwo Oświaty. Kolejni dyrektorzy: Zenon Szlęzak (1963-72),
Stanisław Waligóra (1972-73), Adolf Samborowski (1973-74), Ryszard Długoszowski (1974-82),
Krzysztof Nawrocki (1983-86), Zdzisław Warowny (1986-91), Krzysztof Wojewoda od 1991.
Zajęcia rozpoczęto 01.09.1963, w skład ZSZ wchodziły: Technikum Budowlane na podbudowie
Szkoły Przysposobienia Rolniczego o specjalności budownictwo wiejskie, Szkoła Rzemiosł
Budowlanych o kierunkach murarz-tynkarz, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących o
kierunku murarz, Technikum Budowlane - wydział dla pracujących o kierunku usługowym i
ekonomicznym, razem na zajęciach dziennych i wieczorowych rozpoczęło naukę 231 uczniów.
Warsztaty szkolne odbywały się w kilku pomieszczeniach wynajętych od Szkoły Mechanicznej
przy ul. Kościuszki, zajęcia teoretyczne zaś odbywały się w XIX-wiecznym pałacu w parku przy
ul. Warszawskiej. W 1967 Z. Szlęzak rozpoczął proces budowy nowych obiektów szkolnych.
Pierwszym etapem było wykupienie od Kurii Biskupiej w Siedlcach działki o pow. 3,70 ha. W
1969 szkoła w całości przejęła budynek przy Kościuszki (obecnie Sąd). W 1973 oddano do użytku
nowe warsztaty szkolne przy Wyczółkowskiego. W 1975 rozpoczęto budowę budynku szkolnego i
internatu. W 1980 nastąpiło oddanie do użytku szkoły i internatu, a w 1982 sali gimnastycznej;
uczniowie otrzymali 15 dużych sal lekcyjnych, świetlicę, bibliotekę z czytelnią. W 1988 z okazji
25lecia istnienia szkoły nadano jej imię Leona Wyczółkowskiego oraz prawo do posiadania
sztandaru, natomiast w 1983 rozpoczął działalność Oddział Dokształcania Zawodowego, w którym
kształcą się kursanci w zawodach budowlanych z różnych szkół z całej Polski.
Aktualne kierunki nauczania to: LO, które prowadzi rozszerzony program biologii, chemii i
języków obcych; 4letnie: TB i Technikum Ekonomiczne; 3letnie Liceum Profilowane:
kształtowanie środowiska, budownictwo oraz ekonomiczno - administracyjne; ZSzZ - murarz,
stolarz oraz TB 3letnie po ZSzZ. W szkole istnieją: Samorząd Uczniowski, sklepik uczniowski,
koła zainteresowań: Szkolne Koło Regionalne, SKS, Koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej, Szkolny
Klub Europejski, Szkolne Koło Dysleksji, Szkolne Koło KSM, Koło Młodych Prawników,
Radiowęzeł Szkolny, prowadzone są zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów dla maturzystów i
olimpijczyków.
Do szczególnych osiągnięć uczniów szkoły zaliczyć należy: I miejsce w elim. cent. w
1994 oraz w 1996 w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; I miejsce w elim.
cent. w 2001 w Konkursie Wiedzy o Współczesnym Izraelu. Ponadto w turniejach budowlanych:
1988- murarz- III miejsce w finale cent.; 1988- malarz- finał zaw. cent.; 1999- monter inst. budow.
finał cent.; 1999- IV miejsce – murarz- finał cent.; 2000- malarz- III miejsce- finał cent.; 2001 oraz
2002- murarz, malarz, posadzkarz- laureaci szczebla cent.; laureat na szczeblu cent. na plakat o
Unii Europejskiej; 1992- laureat finału centralnego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych; 2004 - finalista centralnego etapu tej Olimpiady. W szkole pracuje 71 nauczycieli
(4 emerytów, 6 na niepełnych etatach), 15 prac. administracji i i obsługi oraz uczy się 835
17
uczniów. [Krzysztof Wojewoda, zob. też wspomnienia T. Domareckiej  Szewczyk, MR 312/1999;
1 8/2000]
Ziemann Alojzy, ur. 20.03.1922 w Linii, pow. Wejherowo, zm. 22.05.1984 w Rykach, s.
Augusta i Pauliny. Kościelny w parafii Ryki. Żona: Helena z d. Pękul. Dzieci: Kazimierz, Barbara,
Krystyna, Jan, Maria, Karolina, Teresa, Małgorzata. [Kazimierz Ziemann]
Zomer Tadeusz (ur. 1950) i Zomer Teresa z d. Ziober (ur. 1951) – małżeństwo artystów
plastyków zamieszkałych w Dęblinie, twórców pomników w Rykach: w 1987 – „Władysława
Korżyka” przed ZSZ im. Wł. Korżyka, przy ul. Żytniej 5; 1991 – „Konstytucji 3 Maja” w parku
pałacowym; 1988 - „Leona Wyczółkowskiego” w holu budynku głównego ZSZ im. L.
Wyczółkowskiego. [Zbigniew Lipski]
Związek Harcerstwa Polskiego, zał. prawdopodobnie w 1958 z rozkazu Głównej Kwatery
ZHP (brak źródeł). Osoby kolejno kierujące, harcmistrze: Władysław Krzywoń (1958-62); Jan
Kalata (1962-64); Henryk Bany (196468); Teresa Latoszyńska (196869); Zdzisław Warowny
(196980); Jolanta Błażejczyk (198084); Zbigniew Makulec (198489); Mirosław Rodak
(198995); Leszek Czerniejewski (od 1995). ZHP w Rykach rozpoczął działalność już w czasie
trwania II wojny światowej. Na początku zbiórki harcerzy, harcerek i zuchów odbywały się w SP
nr 1. 10.04.1990 Komenda Hufca ZHP w Rykach zawarła umowę z Urzędem Miasta w Rykach o
dzierżawę budynku i placu przy ulicy Piaskowej 40. ZHP co roku organizuje Harcerską Akcję
Letnią i Nieobozową Akcję Letnią, podczas których instruktorzy Komendy Hufca w Rykach
wyjeżdżają na obozy i biwaki, organizując czas wolny uczestników. Harcerze i instruktorzy biorą
udział w obchodach świąt narodowych i kościelnych, imprezach okolicznościowych i
charytatywnych. Wielu instruktorów zostało odznaczonych orderem Za Zasługi dla ZHP. ZHP w
Rykach otrzymał nagrody za najlepsze wyniki w Nieobozowej Akcji Letniej (1981) – na szczeblu
ogólnopolskim oraz nagrody i wyróżnienia w międzydrużynowych grach harcerskich w Dęblinie,
Pionkach, Bochotnicy i Rykach. Ilość członków: 243. [Anna Bieńczak]
Związek Inwalidów Wojennych, Oddział w Rykach, założony w 1968. Siedziba mieści
się w MGCK w Rykach. Kierowany kolejno przez: Jana Klimka (prezes), Józefa Kaczorowskiego
(wiceprezes), Jana Banego (sekretarz) w okresie 28.04.1968 – 11.1976; ppłk Edmunda
Mierzwińskiego (prezes), Wacława Jędrycha (wiceprezes), Jana Banego (sekretarz) w okresie
11.1976-08.1995; Teresę Mierzwińską (prezes), Jana Banego i Daniela Głowskiego (wiceprezesi),
Kazimierę Filiks (sekretarz) w okresie 08.1995  09.2004; Daniela Głowskiego (prezes), Jana
Banego (wiceprezes), Kazimierę Filiks (sekretarz) od 09.2004. ZIW opiekuje się członkami i
podopiecznymi związku, uczestniczy w akcjach środowiskowych. Posiedzenia Zarządu, porady i
konsultacje odbywają się w czwartki. 08.10.1972 otrzymał sztandar "jako wyraz uznania i
szacunku dla wszystkich bojowników, którzy własna krwią przyczynili się do wyzwolenia
Ojczyzny". ZIW liczy 13 członków i ma 23 podopiecznych. [Kazimiera Filiks, Bogumiła
Porowska]
Związek Katolicki, powołany przez ks. prob. Jana →Rozwadowskiego 02.02.1908 na
zebraniu parafialnym, w obecności 233 kandydatów. Prezesem, jako organizatora wybrano ks.
Rozwadowskiego, a pełnomocnikami następujące osoby: Zygmunt Zaborowski, ks. Zenon
Zawadzki, Wincenty Cieloch, Aleksander Skrzynecki, Antoni Kozak, Józef Sztetner, Maryla
Lasocka, Łukasz Krzywiec, Andrzej Pudło, Antoni Wojtaś, Karol Dąbrowski, Walenty Fregiel,
Tomasz Warowny, Wawrzyniec Warowny, Tomasz Miłosz, Franciszek Krzywiec, Mateusz
Głodek, Maciej Miłosz, Wojciech Kuźlik, Andrzej Bełdyga, Włodzimierz Kapusta, Jan Domański,
Maryla Komorowska. Do 23 pełnomocników postanowiono wybrać jeszcze 15 następnych,
17
którymi zostali: Michał Piecyk, Jan Walasek, Paweł Puzio, Leonard Przybysz, Tomasz Filipek,
Wincenty Lemieszek, Jan Grula, Leonard Walasek, Stanisław Płusa, Jan Wójcicki, Stanisław
Pułka, Mikołaj Zagożdżon, Adam Kozioł, Adam Kurek. Po 3 letniej kadencji zarządów ZK, na
ogólnym zebraniu 12.02.1911 dokonano nowych wyborów. Celem ZK było prowadzenie wszelkiej
działalność społecznej, mającej poprawić poziom religijny, moralny oraz intelektualny lokalnego
społeczeństwa. Poprzez pracę, działanie i dążenie do wspólnych celów miała wzmacniać się więź
między wiernymi, zbliżając ich przez to do Boga. Do pierwszych zadań, jakie wyznaczył sobie ZK
należało otworzenie biblioteki i czytelni parafialnej, a także szkół początkowych w Rososzy i Dąbi
Starej. Jednak od samego początku duży problem stanowił brak funduszy na realizację tych celów.
Związek utrzymywał się jedynie ze składek własnych członków, wśród których znaczną większość
stanowili włościanie, a więc ludzie niezamożni. Z tego powodu plany otworzenia szkół zostały
odłożone na dalszą przyszłość. W tej sytuacji działania członków ZK zostały skierowane wówczas
na bibliotekę parafialną, z zadaniem rozpowszechniania czytelnictwa dobrych książek i gazet. Po
uzyskaniu pozwolenia od gubernatora guberni siedleckiej w 1908 została otworzona biblioteka
parafialna wraz z czytelnią. Dużej pomocy przy jej powstaniu udzieliła Polska Macierz Szkolna w
Rykach, która po swojej likwidacji przekazała na rzecz ZK własną bibliotekę, ze wszystkimi
zbiorami. Biblioteka gromadziła czasopisma i pozycje książkowe z dziedziny religijnej i
popularno-naukowej. Prenumerowano wiele czasopism, m.in.: Dziennik Powszechny, Głos Serca
Jezusowego, Polak Katolik, Posiew, Zorza, Gazeta Świąteczna, Ziarno, Rola, Życie Świętych oraz
Przegląd Katolicki. W 1908 biblioteka posiadała w swoich zbiorach 310 pozycji, których liczba
następnego roku wzrosła do 397 dzieł. Czytelnikami byli członkowie ZK, a także parafianie ryccy.
Biblioteka wraz z czytelnią mieściły się na plebanii, przy kościele św. Jakuba Ap. Macierz Szkolna
wraz ze swoim księgozbiorem również przekazała Związkowi 105 rubli na jego działalność,
jednak z zastrzeżeniem, że mają być one wykorzystane dopiero wtedy, gdy zostanie otwarta
szkoła, z przeznaczeniem na jej cele. Liczba członków należących do ZK przy jej powstaniu w
1908 wynosiła 233 osoby. Niezmiennie utrzymała się do 1909, by w 1910 zmaleć do 200 osób.
Płacili oni obowiązkowe składki członkowskie, składające się na wspólny budżet, którego
największą część pochłaniała prenumerata czasopism. Wnoszono również opłaty na korzyść
Centralnego Komitetu Wyzwolenia. Ostatnie wiadomości o ZK pochodzą z 12.02.1911, kiedy
dokonano wyboru nowego zarządu na drugą trzyletnią kadencję. Prawdopodobnie działalność jego
trwała jeszcze przez kilka następnych lat. [Krystian Pielacha, wg: Akta Związku Katolickiego w
Parafii Ryki Dyecezyi Lubelskiej, AKMwL, AKL, sygn. Rep. 60 IX – 26]
Związek Nauczycielstwa Polskiego (Słowackiego 4), zał. 20.11.1917 (18.11.1918?).
Prezesami Ogniska ZNP w Rykach byli kolejno: Józef Kozieł (1922), Jan Kołodziejek (1922-24 i
1928), Stanisław Szubiński (1922), Władysław Olszewski (1923), Jan Wolak (1924-25),
Kazimierz Marzysz (1925), Władysław Petrykiewicz (1926), Marian Osiński (1927, 1930 i
1932), Marian Królikowski (1929-31), Jan Jałocha (1933 i 1938-39), Piotr Fal (1934-37).
Podczas wojny łącznikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) był Jan Jałocha.
Po wojnie przewodniczącymi byli: Władysław Pytlakowski (1948), Jan Kupidurski (1949),
Regina Warowna (1949-51). W 1951 zlikwidowano Ognisko ZNP, a powołano Międzyszkolną
Organizację Związkową (MOZ), pierwszą przewodniczącą została Florentyna Korżyk (195152), następnie: Władysława Taff (1952-53) i Maria Kossowska (1953-56). W 1956 powstał
Oddział Powiatowy ZNP, prezesem został Jan Łomott (1956-58), następnie: Stanisław Bober
(1958-72), Tadeusz Piątek (1972-75), Stanisława Potocka (1975-76), Danuta Błachnio (197680), Ksawery Wojewoda (1980-13.12.1981). W okresie stanu wojennego Związek był
zawieszony, działała jedynie Komisja Socjalno – Bytowa. Ponowna rejestracja związku odbyła się
25.02.1983. Kolejnymi prezesami zostali: Krystyna Okleja (1983-86), Marianna Nowaczyk (198690), Teodozja Ciastek (1990-93), Krzysztof Wojewoda (1994-98), Grażyna Piskorska (19982000), Krystyna Grudniak (2000-02), Danuta Jeżewska od 2002.
17
W 1932 powstała Kasa Samopomocowa kierowana przez Piotra Fala, a od 1933 przez
Abrahama Rozena. Po wojnie jej działalność wznowiono 18.03.1956, sekretarzem została
Kazimiera Siemierzewicz. W 1963 przewodniczącym został Karol Pieczykolan (1963-66),
następnie: Kazimiera Goliszewska (1966-72), Aleksander Lipiński (1972-76), Stanisław
Królik (1976-80), Teresa Dziedzic (1980-90), Maria Kornas (1990-2003), Alina Kamela – od
2003.
02.04.1979 powołano sekcję Emerytów i Rencistów, pierwszą przewodniczącą została
Janina Godlewska, następnie: Stanisław Gawroński (do 1990), Tadeusz Czerniejewski (199098), Danuta Błachnio (1998-99), Danuta Prokop (1999-2002), Zofia Grudka – od 2002.
01.09. 2005 Związek liczył 322 członków w pow. ryckim. [Tomasz Niemirowski, wg: Z. Lipski,
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Ryki – próba bilansu]
Związek Strzelecki w Rykach, działał w l. 1920-39. Prezesem był Gągała, następnie
Walerian Karasiński, sekretarzem Stanisław Surmacz, skarbnikiem Abraham Rozen. Drużyna
męska zajmowała się przysposobieniem wojskowym i wychowaniem fizycznym. Zajęcia z
musztry i strzelania prowadzili instruktorzy z 15 PP w Twierdzy w Dęblinie. Drużyna kobieca
miała szkolenie sanitarne (prowadziła Wanda Kotulanka). Do Związku należała młodzież
ponadpodstawowa (15-20 lat) z okręgu 15 Pułku Piechoty (gminy z powiatu Garwolin i Puławy).
Związek prowadził świetlicę, początkowo w Domu Ludowym, a od 1938 w Domu Strażaka.
W świetlicy były gazety, radio, stół do ping-ponga. Urządzano zabawy taneczne i zbiórki. Związek
brał też udział w zawodach sportowych, istniał Klub Piłki Nożnej Związku Strzeleckiego. I stopień
awansu otrzymywano po dwuletnim szkoleniu i dwutygodniowym obozie junackim w dworach
ziemiańskich, a II stopień po następnych dwóch latach szkolenia i dwutygodniowym obozie w
koszarach wojskowych. Członkowie brali udział w biegu Sulejówek – Belweder w rocznicę
śmierci Józefa Piłsudskiego, pełnili straż przy grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek, a we wrześniu
1939 prowadzili punkt informacyjny dla uciekinierów. [Barbara Kwiatkowska, według relacji
Henryka Gośniaka]
Żaczek Jarosław, 38 lat, poseł do Sejmu RP z ramienia PiS na kadencję od 2005 i od
2007. Zam. Stara Dąbia. Inż. Rolnik. Pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, gdzie pełnił również funkcję
Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, z-ca kierownika Urzędu
Rejonowego w Rykach, obecnie z-ca burmistrza Ryk. Dwukrotnie wybierany do Rady Powiatu
Ryckiego, członek Zarządu Regionalnego oraz Krajowej Rady Politycznej partii „Prawo i
Sprawiedliwość”. Żona: Barbara. Dzieci: Aleksandra, Łukasz, Marcin. [Tomasz Niemirowski, wg:
Twój Głos 1/2005]
Żebracki Józef, ks., ur. 21.08.1832 we wsi Nowinie, w pow. bialskim, zm. 01.12.1902 w
Suchożebrach, s. Ludwika i Florencji z d. Szemiatkówna. Uczył się w szkołach bialskich, potem
wstąpił do Seminarium Diecezjalnego Podlaskiego, otrzymując święcenia kapłańskie 02.09.1885.
Na pierwszą posługę mianowany został do Kruszyny. 12.01.1856 przeniesiono go na wikariusza
do Radzynia. W nowej par. był często szykanowany przez władze rosyjskie za częste działania i
sprzeciwy wobec nich. 20.03.1861 po odprawionym nabożeństwie żałobnym w kościele, wraz z
procesją wiernych udał się na rogatkę międzyrzecką, gdzie postawiono krzyż. Następnie w słowie
skierowanym do zebranych ks. Żebracki powiedział: „(…) ten krzyż stawia się na pamiątkę owego
krzyża, który w Warszawie 27.02 został znieważony i porąbany przez wrogów (…)”. Następnie
przekonywał ludzi, aby niczego nie oszczędzając, dążyli do wypędzenia wrogów z granic
Ojczyzny. To wydarzenie spotkało się z wielkim sprzeciwem władz carskich. W 1866 przechodzi
na probostwo w Rykach do 1880, skąd na 4 lata do par. Parczew. Następnie został administratorem
17
par. Kopcie 1884 – 1901 i par. Suchożebry 1901-02. [Krystian Pielacha, wg: Akta osobiste
księdza Józefa Żebrackiego, AKDS, sygn. Dział II, Lit. Ż, Nr 2, Tom I]
Żydzi w Rykach. W dokumencie z II poł. XVI w. znajduje się wzmianka o żydowskim
handlarzu mieszkającym w Rykach, można więc przypuszczać, że pierwsi Żydzi osiedlali się w
Rykach w tym właśnie czasie. W XVII i XVIII w. pojawiają się informacje o kilku Żydach, którzy
dzierżawili gorzelnię. W 1764 w Rykach mieszkało siedemnaście rodzin żydowskich. W
większości trudnili się rzemiosłem (piekarze, krawcy, szewcy). W tym czasie pozostali
mieszkańcy miasta stwarzali dla osiedlających się Żydów trudności, które miały ograniczyć
możliwości zarabiania na utrzymanie. Od Żydów posiadających domy na rynku lub w jego pobliżu
żądano, by je sprzedawali. Wynajmowanie Żydom domów w centrum miasta było zabronione. Z
czasem jednak miasto przyznało Żydom pewne przywileje, między innymi prawo nabycia tanich
działek na nowej ulicy oraz zezwolenie na przydział darmowego drewna budowlanego.
Wiek XIX i XX to okres wzmożonego osiedlania się Żydów w Rykach. Nawet restrykcje
rosyjskich władz wprowadzone w celu ograniczenia osiedlania się Żydów w tym przygranicznym
mieście, nie powstrzymały napływu ludności żydowskiej. Pod koniec XIX w. Żydzi tworzyli już
wyraźną większość - około 90% miejscowej ludności. Te proporcje zachowały się aż do wybuchu
I wojny światowej.
W II poł. XIX w. Ryki stały się ośrodkiem handlu i rzemiosła dla okolicznego rolniczego
regionu. To wpłynęło na sposób zarabiania przez Żydów na życie, większość z nich pracowała
właśnie w tych dziedzinach. Prowadzili również zajazdy i wyszynki. Żydzi byli przeważnie
krawcami lub rzeźnikami, ale zajmowali się także innym rzemiosłem. Ważniejszymi
przedstawicielami miejskiego handlu byli czterej bogaci kupcy, szesnastu sklepikarzy i
pięćdziesięciu czterech szewców i straganiarzy. W Rykach, jak i w okolicznych miastach,
organizowano cotygodniowe jarmarki i coroczne targi, które dla miejscowych Żydów były
głównym źródłem utrzymania. Pod koniec XIX w. Żydzi założyli kilka małych przedsiębiorstw,
m.in. zakład skórzany i zakład hafciarski.
Początkowo Żydzi z Ryk należeli do gminy żydowskiej w Garwolinie. W 1842 otrzymali
status niezależnej gminy. Pobudowali murowaną synagogę, dom nauki oraz założyli cmentarz.
Z czasem pojawiły się w Rykach chasydzkie sztibł (małe domy modlitwy) i miasto stało się
znanym ośrodkiem chasydyzmu.
Pierwszym rabinem gminy żydowskiej w Rykach był Baruk s. Mejera. Rycki magid
(kaznodzieja) odgrywał ważną rolę także w świecie chasydów. W czasie swojej trzydziestoletniej
służby okazał się energicznym działaczem społecznym. Z jego inicjatywy założono w Rykach
kilka instytucji społecznych np. kasę bezprocentowych pożyczek, organizację niosącą pomoc
chorym oraz bezpłatne schronisko dla ubogich wędrowców. Jego następcami, znanymi z nazwiska
lub imienia, byli m.in.: rabin Zevi Hirsz Aszkenazy (już jako starzec wyemigrował do Izraela),
rabin Elijahu Chaim Zuckerkop, rabin Isasachar (zm. 1900), rabin Natan Neta Romer i jego syn
rabin Josef, syn Mosze Inkas (zm. 1910), rabin Aszer Elimelekh Hofstein (ostatni admor Kozienic,
zm. 1935) oraz rabin Juda Fajfer (zięć rabina Jakuba Romera) ostatni rabin gminy. Zmarł podczas
okupacji, ale miał normalny pogrzeb.
Pierwsze koło syjonistyczne w Rykach zostało założone w 1904, a po kilku latach powstały
także placówki Mizrachi (partia syjonistów religijnych) oraz Poalej Syjon (socjalistyczna lewica).
Trzy miesiące po wybuchu I wojny światowej, władze rosyjskie wysiedliły z Ryk Żydów,
twierdząc, że sympatyzują z Niemcami i są podejrzani o szpiegostwo. Wygnańcy rozproszyli się
po całej okolicy, jednak, gdy w 1915 miasto opanowali Niemcy, większość powróciła do swoich
domów. Okres okupacji niemieckiej był również ciężki dla mieszkańców miasta. Wiele budynków
zostało zniszczonych od kul i pożarów. Działania wojenne sparaliżowały też miejscową
gospodarkę. Towary ze sklepów konfiskowano. Mężczyźni zdolni do pracy byli zabierani na
roboty przymusowe. Zawieszenie handlu i działalności rzemieślniczej spowodowało braki w
17
zaopatrzeniu w żywność i w inne podstawowe artykuły. Wielu Żydów zostało bez środków do
życia. Dla nich otworzono gminną stołówkę, w której wydawano sto pięćdziesiąt gorących
posiłków dziennie.
Pomimo dużych problemów natury ekonomicznej, lata wojny były okresem kulturalnego i
politycznego przebudzenia ryckich Żydów. Zakładali kluby kulturalne i towarzyskie, organizowali
szkolenia dla młodzieży, kółka teatralne, kluby sportowe itp. Wybory do rady żydowskiej w 1918
przyniosły ostrą walkę między syjonistami i chasydami. Wygrali syjoniści. Pod koniec 1916 Żydzi
otrzymali sześć (połowę) mandatów w zarządzie miejskim.
W latach międzywojennych Ryki pozostawały nadal miasteczkiem, którego życie
gospodarcze opierało się głównie na małym handlu i rzemiośle. Kilku Żydów nawiązało handlowe
kontakty z regionalnymi miastami przemysłowymi, najwięcej z fabrykami w Lublinie. W Rykach
powstały warsztaty, w których produkowano wyroby dostarczane do tych fabryk. Otwarto też małą
wytwórnię, obok już istniejących żydowskich przedsiębiorstw. Zatrudnionych w niej było od
dziesięciu do piętnastu pracowników. Do wcześniejszych gałęzi handlu dołączył handel rybami.
Ryby wykupywano z miejscowych stawów i sprzedawano do wielkich miast. Połowa Żydów w
mieście nadal utrzymywała się z rzemiosła. Najwięcej było krawców i szewców. Dziesięć rodzin
trudniło się tkactwem. Tylko jedna piekarnia w mieście nie należała do Żydów. Również transport
był w rękach żydowskich.
Po wielkim pożarze w 1925 na terenie dzisiejszej mleczarni, PZDL, i WSUPiZ
pobudowano ok. 13 baraków dla rodzin żydowskich, które pozostały bez dachu nad głową.
Mieszkało w nich także kilka rodzin polskich np. Kłusków. Pomoc dla poszkodowanych nadeszła
od organizacji żydowskich z całego świata. Magazyn z darami znajdował się w Domu
Ludowym. Z czasem jak odbudowywano domy Żydzi wracali na Rynek. Kilka rodzin tam jednak
pozostało aż do przyjścia Niemców.
Większość Żydów zarabiała zbyt mało na utrzymanie i wielu z nich potrzebowało pomocy
od gminy lub od istniejących organizacji dobroczynnych, włączając w to kasę pożyczek
bezprocentowych, np. Gemilas Chesed, która wznowiła swoją działalność w 1922. W 1937 w
kasie było do dyspozycji 32 000 złotych, w l. 1932-37 udzielono około ośmiuset pożyczek. W
1926 powstał w mieście żydowski bank spółdzielczy, który dobrze się rozwijał i nawet przynosił
zyski. W 1936 Towarzystwo Opieki nad Chorymi (Biqqur Holim) zmieniono na Towarzystwo
Darmowego Schroniska, które również pomagało biednym i potrzebującym pieniędzy na opiekę
lekarską.
Poza ruchami Mizrachi i Poalej Syjon oraz ich młodzieżowymi sekcjami, które miały już w
Rykach swoje pozycje, w tym okresie powstawały nowe partie i ruchy: Syjoniści wraz z sekcją
młodzieżową, Syjoniści Rewizjonistyczni oraz komórka ruchu Betar (organizacja młodzieżowa
związana z prawicowym ruchem rewizjonistycznym). Od 1930 członkowie grupy Mizrachi, którzy
byli w Rykach najaktywniejsi, prowadzili dla młodzieży w miejscowym tartaku grupę Alija
(emigracja do ziemi Izrael).
W Rykach działał także Agudat Israel (międzynarodowa organizacja Żydów
ortodoksyjnych) oraz, założony przed I wojną światową i mający kilkadziesiąt członków, Bund
(Ogólny Żydowski Związek Robotników na Litwie, w Polsce i w Rosji). Kilku Żydów należało do
działającej w podziemiu partii komunistycznej, dwóch z nich w latach trzydziestych aresztowano.
W latach dwudziestych i trzydziestych Agudat Israel było czołowym ugrupowaniem w gminie, a
nawet jeden z jego członków został wybrany na jej prezesa. Chasydzi również byli członkami rady
miejskiej. Syjoniści posiadali dwa lub trzy głosy, a Bund jeden. W radzie Żydzi mieli osiem
mandatów z osiemnastu. Żyd pełnił też funkcję zastępcy wójta.
W tym okresie dzieci żydowskie uczyły się w prywatnych szkółkach cheder. W 1927 z
inicjatywy ruchu Beis Jakov powstała szkoła podstawowa, w której uczyło się 70-80 dziewcząt. Po
kilku latach Agudat Israel otworzył szkołę dla chłopców Talmud Torah. W 1930 syjoniści
próbowali otworzyć hebrajską szkołę Tarbut, jednak tego planu nie udało się im zrealizować.
17
Lata dwudzieste i trzydzieste charakteryzowały się zwiększeniem ilości wystąpień
antysemickich w Rykach, podobnie jak w całej Polsce. W 1922 miejscowi właściciele ziemscy
zebrali się, by skonfiskować żydowskie dzierżawy. Podczas jarmarku w 1937 jeden z gospodarzy
sprowokował bójkę: Żydzi wygrali. Gdy wieść o tym rozeszła się po okolicy, miejscowi
antysemici podburzyli innych mieszkańców i zaplanowali odwet na Żydach w następny czwartek.
Młodzi Żydzi uzbroili się na jarmark, co powstrzymało prowokatorów i udaremniło ich plan.
Na początku września 1939 samoloty niemieckie zbombardowały Ryki. Kilkunastu
mieszkańców zginęło, setki zostało rannych, wiele domów zostało zniszczonych. Pożary
zniszczyły całe ulice. Kolumny uciekinierów z zachodniej Polski, a także z sąsiedniego
zbombardowanego Dęblina, przechodziły przez Ryki. Wielu z tych uciekinierów zostało rannych
podczas nalotów na Ryki. Miasto zostało zajęte przez Niemców 17.09.1939. Niemcy obchodzili
się z Żydami brutalnie. Niszczyli im sklepy i odbierali majątki, a kilkunastu ranili.
Na drugi dzień po zajęciu Ryk, Żydzi musieli zgromadzić się na rynku. Niemcy wybrali z
nich czterystu młodych i zawieźli ich do pracy do Dęblina. Zostali zakwaterowani w jednostce
wojskowej i pracowali w magazynach zaopatrzeniowych. Po kilku dniach zostali przywiezieni z
powrotem do Ryk. Została wprowadzona godzina policyjna. Mieszkańcom miasta zabroniono
poruszać się po ulicach od godziny szóstej wieczorem do godziny piątej rano. Podczas pierwszych
dni okupacji Niemcy zabierali do pracy przymusowej Żydów z ich domów lub z łapanki z ulicy,
najczęściej do sprzątania gruzów, napraw po bombardowaniach itp. zajęć. W mieście panował
wielki chaos. Ataki na Żydów, grabienie ich majątków przez Niemców i polskich antysemitów,
były na porządku dziennym. Na początku października 1939 mały oddział niemiecki został
zakwaterowany w Rykach i znów zapanował porządek. W połowie października utworzono
Judenrat pod przewodnictwem Samuela Gutwajzera oraz policję żydowską w sile dziesięciu
funkcjonariuszy. Jednym z nadzorców był Jakub Mandelbaum . Po założeniu Judenratu
przeprowadzono w Rykach spis ludności żydowskiej, w związku z poborem do prac
przymusowych.
Na początku 1940 Niemcy żądali większej siły roboczej i Judenrat musiał dziennie posyłać
setki ludzi do pracy. W czerwcu 1940 Niemiec Kovalsky, który nadzorował prace przymusowe w
okolicy, zażądał stu robotników do obozu pracy w Janiszowie, do prac przy kopaniu i regulacji
Wisły. Judenrat utrzymywał kontakt z ludźmi w obozach pracy. Wysyłał im paczki żywnościowe i
ubrania od ich rodzin. W 1941 Niemcy żądali jeszcze dodatkowych robotników. Na początku tego
roku posłano do obozu pracy w Puławach dziewięćdziesięciu ludzi. Latem, przed inwazją na
Związek Sowiecki, Niemcy zażądali kolejnych dwustu robotników. Dyplomatyczne zabiegi
Gutwajzera, przewodniczącego Judenratu, zredukowały tą liczbę do czterdziestu pięciu osób.
Ludzie ci byli wysłani do prac przy umocnieniach w rejonie Bełżca. W momencie wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej dwustu przymusowych robotników powołano do pracy w składach amunicji
w Stawach.
Judenrat miał trudności z narastającą liczbą uchodźców. Zakwaterowano ich w
pomieszczeniach użyteczności publicznej, takich jak czytelnia czy sztibł, które już nie były
używane jako domy modlitwy. Pod koniec 1940 utworzono w Rykach getto. Na bardzo małym
obszarze, obejmującym Rynek Stary i ulice: Łukowską, Kapitulną (obecnie Jeziorna) i Kanałową,
stłoczono tysiąc osiemset Żydów. Judenrat podejmował ogromny wysiłek, by zaopatrzyć
mieszkańców getta w niezbędne środki do życia. Na początku 1941 organizacja JSS (Niezależna
Pomoc Żydowska) z Krakowa przysłała pieniądze dla ryckiego Judenratu. Z tych pieniędzy
otworzono gminną kuchnię oraz izbę chorych. Izba chorych znajdowała się w czytelni i
prowadzona była przez chirurga Kestenbauma. W zimie 1941 wybuchła w getcie epidemia
tyfusu, w wyniku której zmarło około 50 osób. Personelowi medycznemu udało się w końcu
opanować epidemię. W getcie była też mała gminna czytelnia, która służyła jako miejsce spotkań
młodych ludzi.
17
Po inwazji Niemiec na Związek Sowiecki warunki życia w getcie jeszcze się pogorszyły,
zapanował głód. Niemcy surowo zakazali opuszczania getta, można było jedynie wyjść do pracy
przymusowej. Uniemożliwiło to Żydom zakup żywności u Polaków.
06.05.1942 granatowa policja przybyła do budynku Judenratu i uwięziła jego członków w
miejscowym areszcie. Tej samej nocy getto zostało otoczone przez oddziały SS z Dęblina.
Esesmani, razem z granatową policją, wyrzucali Żydów z mieszkań. Pozwolono im zabrać ze sobą
10 kg jedzenia oraz rzeczy osobiste i odprowadzono ich na rynek. Starcy i chorzy byli
rozstrzeliwani na miejscu. Odebrano Żydom kosztowności oraz pieniądze. Rano siódmego maja
poprowadzono Żydów do Dęblina pod silną eskortą niemiecką. Tych, którzy nie mogli nadążyć
(starcy, dzieci, chorzy), rozstrzeliwano, a ich ciała pozostawiano przy drodze. Na stacji kolejowej
w Dęblinie kobiety wraz z dziećmi odłączono od mężczyzn. Grupę dwustu młodych ludzi
skierowano do obozu pracy w Dęblinie na lotnisku. Pozostali Żydzi z Ryk i Dęblina w liczbie
około trzech tysięcy, zostali wysłani w wagonach towarowych do obozu zagłady w Sobiborze.
W styczniu 1945 trzydziestu ocalałych Żydów powróciło do Ryk. Miejscowa ludność
przywitała ich wrogo. Wkrótce jeden z ocalałych - Simcha Brozdowicz - został przez nich
zamordowany. Również żydowski oficer z armii polskiej, niejaki Wiślicki, został zamordowany w
Rykach. Z powodu powtarzających się zbrodni, większość ocalałych Żydów uciekła z Ryk. W
maju 1945 członkowie nacjonalistycznej organizacji polskiej zamordowali w okolicy czterech
Żydów, co spowodowało ucieczkę z Ryk pozostałych Żydów. [Tłumaczenie z Pinkas Hakehillot
Polin: Encyklopedia Gmin Żydowskich, Polska. Tom VII. Strony 550-553, Yad Vashem,
Jerozolima.
Z
angielskiego
przełożył
Andrzej
Cieśla,
por.:
http://www.jewishgen.org/Yizkor/ryki/rykp039.html]
5. BIBLIOGRAFIA
5.1. Wydawnictwa zwarte o Rykach
Budziak T. (2007). Cmentarze to miejsca święte. Ryki, Włostowice, Kazimierz, Nałęczów.
Opis cmentarzy i zdjęcia niektórych grobów.
Kanc Szymon (wyd.), (1973). Księga pamiątkowa Ryk. Tel – Aviv. Zawiera historię
żydowskich Ryk, opis życia towarzyskiego, szkolnictwa, organizacji, wybitnych osób, zagłady
podczas II wojny światowej i inne wspomnienia. Fragmenty dostępne w Internecie:
http://www.jewishgen.org/Yizkor/ryki/rykp000.html
Kasprowicz I. (1958). Pięćdziesiąt lat GS w Rykach. Warszawa: Zakład Wydawniczy
C.R.S.
Galicka I., Sygietyńska H. (red.), (1967). Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom X.
Województwo warszawskie. Zeszyt 21. Powiat rycki. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk.
Kwiatkowska B., Witek H., Porowska B., Mierzwińska M., Wnuk A. (2006). HistoriaKultura-Tradycje. Żydzi w Rykach. Wyd.: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Towarzystwo
Przyjaciół Ryk.
Lipski Z. (1994). Kościół i parafia w Rykach (na 80tą rocznicę wybudowania kościoła
Najświętszego Zbawiciela).
Lipski Z. (1997). Ryki  początek eposu. Wyd.: Rada Miejska i Zarząd Miasta Ryki oraz
redakcja MR. Zawiera m.in. historię ziem ryckich od najdawniejszych czasów i stare plany Ryk.
Lipski Z. (2004). Ryki. Sięganie do korzeni. Wyd.: Stowarzyszenie Regionalne Małe
Mazowsze, TPR i redakcja miesięcznika „Małe Mazowsze”. Zawiera m.in. zdjęcia
najważniejszych obiektów, opis dzielnic i środowiska przyrodniczego Ryk.
18
Lipski Z. (1998). Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Korżyka w Rykach. 1947 
1997. Wyd.: Komitet Obchodów 50lecia ZSZ im. Władysława Korżyka w Rykach.
Lipski Z. (2005). Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Ryki: próba bilansu. Wyd.:
ZO ZNP w Rykach.
Łuszkiewicz M. (2000). Zabytki sakralne Ryk. Cmentarz przy ul. Młynarskiej. Wyd.:
Miejsko  Gminne Centrum Kultury w Rykach i Towarzystwo Przyjaciół Ryk.
Makulec J., Witek H. (2005). Z Brusowa w świat  Piotr Danysz i jego rodzina. Ryki.
Wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Ryk, Miejsko  Gminne Centrum Kultury.
Makulec R., Kruk K., Wiśniewska W. (red.), (1994). Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej  Curie w Rykach w l. 1944  1994.
Mazur I. (1983). Studium historyczno  urbanistyczne Ryk, woj. lubelskie. Lublin:
Pracownie Konserwacji Zabytków oddział w Lublinie. Pracownia dokumentacji naukowo 
historycznej. Maszynopis w Archiwum Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Lublinie. Zawiera bibliografię oraz zdjęcia Ryk z lat 70 XX w.
Mierzwińska M., Witek H., Wnuk A., Wójcik M. (2007). Przynależność administracyjna
Ryk na przestrzeni wieków. Ludzie - działania - wydarzenia. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ryk.
Piskorska G., (brak roku wyd.). Szkoła Podstawowa im. Mariana Osińskiego w Rykach w
l. 1901  2001 (szkic do dziejów). Wyd.: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rykach,
Lubelskie Centrum Marketingu.
Sulej M. (2005). Marian Bernaciak „Orlik”. Warszawa  Zielonka  Ryki. Wyd.:
Społeczny Komitet Budowy Tablicy Upamiętniającej Miejsce Urodzin Dowódcy OPI/15 PP
„Wilków” AK mjr. Mariana Bernaciaka.
Witek H. (2007). Kariera polityczna i wojskowa Stanisława Poniatowskiego ojca króla.
Wyd.: Towarzystwo Przyjaciół Ryk, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach.
Żmudziński J. (1969). Otwock, Garwolin, Ryki i okolice. Przewodnik turystyczny.
Warszawa: Sport i Turystyka.
5.2. Artykuły
Karaś R. (1976). Włosi w Rykach. W: Ekspres reporterów. Warszawa: Krajowa Agencja
Wydawnicza, s. 3-77. Reportaż opisujący okoliczności powstania ZPOW Hortex.
5.3. Prace magisterskie
Mac Beata (1992). Dzieje parafii Ryki do końca XVIII w. Praca napisana pod kier. S.
Litaka. KUL.
Liszko Maciej (2003). Dzieje Rzymskokatolickiej parafii Ryki (1908 1947). Praca napisana pod kier. ks. dr H. Małeckiego, Papieski Wydział Teologiczny
w Warszawie.
Maj Andrzej (1990). „Adoracja Chrystusa na krzyżu”  obraz L. Wyczółkowskiego, dar
artysty dla kościoła Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Interpretacja ikonograficzno 
historyczna. Praca napisana pod kier. J. Cynke  Witalisa. UMCS.
Pielacha Krystian. (2006). Dzieje parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach (XV – XX
w). Praca napisana pod kier. ks. prof. dr hab. R. Krawczyka. Akademia Podlaska w Siedlcach.
Sadura T. (1999). Ryki jako ośrodek centralny w okresie transformacji systemowej w
latach 1988  1998. Praca napisana pod kier. A. Werwickiego. UŁ.
18
5.4. Wydawnictwa reklamowe
Gmina Ryki 1990  2000. (2001). Opracowanie i przygotowanie do druku: Teresa Chmaj,
Zofia Flak, Tadeusz Bartnik, Lucjan Cieślak, Stanisław Ciesielski, Dariusz Jaśkiewicz,
Stanisława Jawoszek, Kazimiera Rodak. Wyd.: Zarząd Miasta w Rykach.
Panorama Ryk (1999). Agencja Reklamowo  Wydawnicza Figaro Corporation. Zawiera
spis urzędów, firm, przedsiębiorstw ryckich oraz wiele reklam.
Powiat rycki (1999). Wyd. Dar Eureka z Bydgoszczy. Zawiera m.in. krótkie opisy i zdjęcia
zabytków ryckich, również w jęz. angielskim.
Powiat rycki (ok. 2000). Wyd. ALDA z Bydgoszczy i ArRuS s.c. Zawiera m.in. historię
Ryk i opis zabytków ryckich, również w jęz. angielskim.
Powiat rycki (2001). Wyd.: Dar Eureka. Zawiera m.in. opis i zdjęcia zabytków ryckich.
Raport o stanie gminy 1994  1998. (1998). Wydany przez Radę Miejską, Zarząd Miasta,
Burmistrza i Urząd Miasta. Zawiera m.in. zdjęcia niektórych obiektów w Rykach.
Ryki. Informator (1994). Opracowali: Jacek Banach, Andrzej Kalinowski, Dariusz
Kalinowski, Andrzej Łuczyński, Beata Wiak. Zawiera m.in. historię Ryk, opis zabytków, plan
miasta, spis telefonów.
Ryki. (1995). Wyd.: System perfekt s.c. z Bydgoszczy. Zawiera m.in. plan miasta, zdjęcia i
opisy zabytków, także w jęz. angielskim.
Ryki. Plan miasta. Informator miejski (1997). Wyd. System perfekt s.c. z Bydgoszczy.
Zawiera m.in. opis instytucji i organizacji ryckich, dzieje Ryk i zdjęcia zabytkowych obiektów.
Ryki. 1957  1997. 40lecie. (1996). Wyd.: System perfekt s.c. Zawiera m.in. opis
położenia geogr. i historię miasta, także w jęz. angielskim i niemieckim.
5.5.
Wydawnictwa kartograficzne
Plan Miasta Ryki. Skala 1: 11 000. Wydany w październiku 1998 przez wyd. „Pod
Aniołem” z Krakowa. Zawiera również opis położenia, historię Ryk i zwięzły opis zabytków.
Powiat rycki. Plan powiatu ryckiego wydany w 2000 przez wyd. „Dar Eureka” z
Bydgoszczy. Zawiera m.in. opis położenia Ryk i zabytków miasta.
Ryki. Plan miasta wydany w maju 2003 przez wyd. „Kaczmarek” z Bydgoszczy.
Miasto i gmina Ryki. Plan miasta i gminy Ryki wydany w 2006 przez Wydawnictwo
Pomorza i Kujaw „PiK” z Bydgoszczy. Zawiera historię i opis gminy i miasta oraz reklamy.
5.6.
Wydawnictwa ciągłe
„Dobry Pasterz”, pismo parafialne wydawane przez ks. Kazimierza Jóźwika, a później ks.
Roberta Wegierę i ks. Krzysztofa Wałka od 05.02.1995. Ukazało się kilkanaście numerów.
Założeniem tego pisma było przybliżanie prawd wiary, Pisma świętego, kształtowanie właściwych
postaw religijnych. [Krystian Pielacha]
„Gazeta Powiatowa”, wydawana przez Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu w Rykach, pod
red. Marka Miłosza. Ukazały się dwa numery w 1994 oraz jeden w 1995 pod nazwą „Gazeta w
Powiecie.” [Tomasz Niemirowski]
„Małe Mazowsze”, miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Regionalne „Małe
Mazowsze” od 01.05.2003. Do 10.2005 ukazało się 28 numerów o objętości 44 stron. Od listopada
2004 zawiera dodatek: Biuletyn TPR (dotąd 10 numerów). Red. naczelnym jest Zbigniew
Lipski, współpracownikami: Tadeusz Kucharski (fotografia), Sylwester Kuchnio (artykuły
18
prawne), Beata Wiak (rysunki satyryczne), Eugeniusz Maciaszek (dział rozrywek umysłowych),
Iwona Krupińska i Teresa Bartnik  dane demograficzne. Jest to czasopismo o charakterze
społeczno  kulturalnym, zajmujące się promocją powiatu ryckiego i dostarczające wiedzy o
przeszłości miast i wsi powiatu ryckiego, a także jego obrzeży. Głównym sponsorem jest
przedsiębiorca Marek Michalik z Pawłowic. [Zbigniew Lipski]
„Miesięcznik Rycki”. Czasopismo regionalne wydawane w l. 1995-2003 (nr 1-100) w
nakładzie od 1000-2000 egz., objętości 16 - 32 str. Redaktorem naczelnym został Zbigniew
Lipski. Współpracowali w redagowaniu m.in. Teresa Bartnik, Tadeusz Budziak, Krystyna
Czajka, Edmund Doliński, Teresa Domarecka-Szewczyk, Bogusław Dziadosz, Wojciech
Głodek, Bogdan Grudniak, Tadeusz Kucharski, Eugeniusz Maciaszek, Halina Majewska Musińska, Ryszard Makulec, Krzysztof Miłosz, Bogumiła Porowska, Bogdan Prokop,
Kazimiera Rodak, Stanisław Ryszkowski, Anna Tertil, Beata Wiak, Maria Wiśnioch, Ksawery
Wojewoda. Kontynuowany w latach następnych pod redakcją Magdaleny Jeżewskiej, a
następnie Marka Łukasiaka. [Zbigniew Lipski]
„Nasza Gmina Ryki”, miesięcznik wydawany od stycznia 2000, od numeru 2/2001 pod
tytułem „Twój Głos. Gazeta lokalna” [Tomasz Niemirowski]
„Obserwator Rycki” – ukazał się jeden numer wydany w 1991 przez Rycki Ośrodek
Kultury. [Tomasz Niemirowski]
„Prawda o nas”, gazetka uczniowska, wydawana w l. 1991-92 przez młodzież z LO, TB i
TM. Ukazało się kilka numerów. Red. naczelny: Krzysztof Makulski. [Tomasz Niemirowski]
„Twój Głos”, tygodnik wydawany od 01.01.2000 przez PWHU. „M – PRESS” pod red.
Michała Gawryołka. Do 01.05.2005 ukazało się 98 numerów. Współpracują: Zbigniew Jończyk 
zastępca redaktora naczelnego, Mariola Jędrych - sekretariat, Adam Faluszczak – reporter, dział
sportowy, Krystyna Czajka – reporter, korekta, Wiesław Kieliszek – korespondent, Małgorzata
Gral – dział reklamy, Kazimierz Stefanek – aspirant sztabowy, naczelnik prasowy KPP Ryki.
„Twój Głos” jest niezależną gazetą lokalną, która swym zasięgiem obejmuje teren powiatu
ryckiego. Pierwszy numer pisma ukazał się jako miesięcznik ”Nasza Gmina Ryki”. W lutym 2001
nastąpiła zmiana tytułu na „Twój Głos”. Od września 2004 gazeta jest tygodnikiem, drukowanym
w formacie A3 na papierze gazetowym. W 2001 redakcja zdobyła I miejsce w konkursie
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Lokalnej Lubelszczyzny na „Najlepszą gazetę
lokalną”. Od 2001 gazeta organizuje plebiscyt na najpopularniejszego sportowca roku w powiecie
ryckim, który cieszy się ogromną popularnością czytelników. Na swych łamach tygodnik porusza
sprawy istotne dla lokalnej społeczności, jest źródłem wiarygodnych informacji z zakresu życia
publicznego, społecznego i kulturalnego. Gazeta współpracuje z wieloma instytucjami i
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu ryckiego i nie tylko. [Michał
Gawryołek]
WZROK (Wiadomości Z Ryk i OKolicy), czasopismo wydawane przez Komitet
Obywatelski Miasta i Gminy Ryki w okresie od 05.10.1989 do 03.07.1990. Ukazało się 9
numerów. Redaktorem naczelnym był Jan Zaremba, a współpracownikami: Daniela Beczek,
Iwona Bachmat, Józefa Hołownia, Daniel Jabłoński, Marek Miłosz, Tomasz Niemirowski i
Andrzej Pyrka. W piśmie poruszano problemy lokalne, zwłaszcza związane ze zmianą ustroju.
[Tomasz Niemirowski]
18
WZROK, gazeta Powiatu Ryckiego Dęblin - Kłoczew- Nowodwór – Ryki – Stężyca –
Ułęż; dwutygodnik. Red. nacz. Sebastian Luciński. Wydawca: Stowarzyszenie PRS. Adres red.:
ul. Karola Wojtyły 25/33. Pierwszy numer wydano w kwietniu 2005 w nakładzie 2000 egz.
Czasopismo jest kontynuacją niezależnego pisma WZROK, wydawanego od 1989; ujmuje
tematykę samorządową, społeczną, oświatową i ekonomiczną dotyczą m.in. lokalnej społeczności.
[Anna Żaczek]
5.7. Prace autorów z Ryk
Habowski E. (1998). Listy. Od zmierzchu do świtu. Warszawa: Oficyna Literatów i
Dziennikarzy POD WIATR. Wiersze.
Habowski E. (2001). Antologia Wileńska (współautor). Warszawa: Oficyna Literatów i
Dziennikarzy POD WIATR.
Habowski E. (2002). Aniołowie upadają pierwsi. Warszawa: Wydawnictwo Pod Wiatr.
Powieść.
Kolędy ryckie (1991). Kaseta magnetofonowa nagrana przez zespół w składzie: Anna
Kania, Ewa Miszczak, Wojciech Gembala, Adam Jeżewski, Grzegorz Chachuła, Robert Cuch,
Marek Kamiński, Andrzej Łukasiak.
Majewska  Musińska H. (1997). Dlaczego wierszem. Ryki: Wyd.: Miejsko  Gminny
Ośrodek Kultury w Rykach; Zespół Redakcyjny „Miesięcznika Ryckiego”. Wybór wierszy,
opracowany przez K. Czubaszka.
Majewska – Musińska H. (2001). Słowo o szkole. Wyd. Miejsko Gminne Centrum Kultury
i Redakcja „Miesięcznika Ryckiego”. Zapis montażu słownego napisanego z okazji 85 rocznicy SP
w Rykach.
Niemirowski T. (2008). Od poczęcia do przebóstwienia. Zarys teorii rozwoju człowieka.
Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
Niemirowski T. (2008). O naturze i wspomaganiu rozwoju umysłowego. Lublin:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
Piosenki pielgrzymkowe (1991). Kaseta magnetofonowa nagrana przez zespół w składzie:
Ewa Miszczak, Anna Kania, Adam Jeżewski, Robert Cuch, Andrzej Łukasiak.
Szurowska B. (2003). Rosopoje. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza. Wiersze.
Szurowska B. (2003). Płatki pamięci. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza. Wiersze.
5.8. Strony internetowe
Dane geograficzne i ciekawostki historyczne
http://www.netencyclo.com/pl/Ryki
Historia żydowskich Ryk
http://www.jewishgen.org/yizkor/ryki/rykp101.html
http://www.jewishgen.org/yizkor/ryki/rykp019.html
http://www.jewishgen.org/yizkor/ryki/rykp342.html
Mapa satelitarna
http://wikimapia.org/#y=51633333&x=21933333&z=12&l=28&m=h
Oficjalna strona miasta
http://www.ryki.pl/portal/
18
Parafia Ryki
http://www.parafia-ryki.pl/index.php
Ryki - Encyclopedia of Jewish
http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_poland/pol7_00550p.html
Stara mapa Ryk
http://www.jewishgen.org/yizkor/ryki/rykp005.html#Page8
Województwo Lubelskie- Ryki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryki
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/katalog_lubelskie_ryki.html

Podobne dokumenty