USŁUGA KOMFORT + Opis usługi Ciepło z miejskiej sieci

Transkrypt

USŁUGA KOMFORT + Opis usługi Ciepło z miejskiej sieci
USŁUGA KOMFORT
+
Opis usługi
Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej i kotłowni lokalnych, zarówno na cele ciepłej
wody, jak i centralnego ogrzewania jest dostępne przez cały rok. Decyzję o tym,
kiedy ciepło jest dostępne dla celów grzewczych podejmuje właściwa administracja
lub zarządca budynku. System ciepłowniczy funkcjonuje nieprzerwanie, dlatego
możliwe jest ogrzewanie pomieszczeń na żądanie. Kaloryfery mogą, niezależnie od
daty w kalendarzu, ogrzewać nas w chłodne dni.
Bywa, że zarządcy i administracje decydują o wyłączeniu dostaw ciepła do
budynków z "nastaniem" wiosny. Mieszkańcy mogą odczuwać niedogodności
w zimniejsze dni. Dogrzewają wtedy lokale innymi źródłami ciepła. Niestety pociąga
to za sobą dodatkowe koszty, większe nawet do 50%, niż w przypadku korzystania
z ciepła sieciowego lub kotłowni.
Warto pamiętać, że w przypadku ciepła sieciowego lub z kotłowni lokalnej
płacimy
tylko
za
ciepło,
z którego
skorzystaliśmy
–
zgodnie
ze wskazaniami licznika. Oznacza to, że jeżeli automatyka nie załącza
ogrzewania w ciepłe dni, to odbiorca ciepła nie ponosi żadnych kosztów.
Usługa KOMFORT+ związana jest z korzystaniem z ciepła na potrzeby ogrzewania
w „okresie letnim”, czyli od 1 maja do 30 września w danym roku i realizowana jest
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej umowie kompleksowej sprzedaży
ciepła i świadczenia usługi przesyłania ciepła (ciepło sieciowe) lub umowie
sprzedaży ciepła (ciepło z kotłowni lokalnej) zawartej przez odbiorcę
z Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. Automatyka pogodowa zainstalowana w
węzłach cieplnych lub kotłowniach będzie uruchamiała ogrzewanie w sytuacji
spadku temperatury na zewnątrz poniżej określonego poziomu, celem zapewniania
komfortu cieplnego w budynku, niedopuszczenia do wychłodzenia budynku i jego
zabezpieczenia przed zawilgoceniem.
Warunki korzystania z usługi
1. Z usługi KOMFORT+ może skorzystać każdy Klient Elektrociepłowni „Zielona
Góra” S.A. zasilany z węzła cieplnego lub kotłowni będących własnością EC ZG
lub węzła przekazanego EC ZG do konserwacji zleconej, w którym istnieje taka
możliwość techniczna.
2. W przypadku Klientów zasilanych w ciepło z węzłów grupowych lub kotłowni o
większej liczbie umownych odbiorców, z usługi skorzystać mogą tylko ci z
Klientów, w przypadku których istnieje techniczna możliwość uruchomienia
ogrzewania pojedynczego obiektu. W przypadku braku tej możliwości, dla
uruchomienia
usługi
konieczna
będzie
dyspozycja
Klientów
zgodna
z obowiązującą umową sprzedaży ciepła.
3. Uruchomienie
usługi
jest
możliwe
pod
warunkiem
przekazania
do Elektrociepłowni Zielona Góra wypełnionego Formularza korzystania
z usługi KOMFORT+ na dany rok kalendarzowy. Dopuszcza się uruchomienie
usługi po otrzymaniu zgłoszenia w formie wypełnionego Formularza - również
w trakcie trwania „okresu letniego”. Formularz powinien być wypełniony
prawidłowo, kompletnie i czytelnie. Przez przekazanie do EC podpisanego
Formularza Klient potwierdza, że akceptuje warunki korzystania z usługi
określone w niniejszym opisie. Formularz powinien zostać przekazany do Biura
Obsługi Klientów osobiście, za pośrednictwem faxu na numer (68) 327-10-60
lub poczty elektronicznej na adres: [email protected] (skan podpisanego
dokumentu).
4. Po otrzymaniu Formularza skorzystania z usługi KOMFORT+, pracownicy EC
dokonują weryfikacji technicznych możliwości korzystania z usługi. O ile istnieją
techniczne możliwości, Klient zostanie poinformowany o uruchomieniu usługi, w
przypadku ich braku, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie wraz z
podaniem przyczyny odmowy uruchomienia usługi.
5. Formularze skorzystania z usługi KOMFORT+ są dostępne w Biurze Obsługi
Klientów przy ul. Zjednoczenia 103 w Zielonej Górze oraz na stronie
internetowej Elektrociepłowni (www.ec.zgora.pl). W przypadku błędnie
wypełnionego
formularza
Klient
otrzyma
wiadomość
o
konieczności
wprowadzenia korekt. Prawidłowo wypełniony formularz jest warunkiem
uruchomienia usługi. Jeżeli Klient nie uzyska potwierdzenia uruchomienia usługi
powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klientów Elektrociepłowni „Zielona
Góra” S.A.
6. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego winny być przez Klienta
aktualizowane. Informacje o zmianie danych, podanych podczas przystępowania
do programu, prosimy przekazywać do Biura Obsługi Klientów EC.
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. nie bierze odpowiedzialności za skutki
nieprzekazania przez Klienta informacji o zmianie danych.
7. Klienci korzystający z usługi KOMFORT+ powinni poinformować mieszkańców
o zasadach działania usługi oraz o fakcie, iż również w okresie letnim mogą oni
regulować temperaturę w lokalach przy pomocy przygrzejnikowych zaworów
termostatycznych.
8. W przypadku zaobserwowania przez Klienta jakichkolwiek problemów
związanych z poprawnym funkcjonowaniem usługi Klient zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie Elektrociepłownię. Zgłoszenie powinno zostać
przekazane do Biura Obsługi Klientów osobiście, za pośrednictwem faxu
na numer 68 327-10-60, poczty elektronicznej na adres: [email protected].,
a w przypadkach awaryjnych – do służb dyżurnych ECZG (Pogotowia
Ciepłowniczego) telefonicznie (tel. 993). W takim przypadku pracownicy
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. dokonają weryfikacji stanu technicznego
urządzeń grzewczych, w tym automatyki pogodowej oraz usuną zaistniałą
awarię, o ile wynikać ona będzie z problemów leżących po stronie infrastruktury
należącej do EC Zielona Góra. W przypadku, gdy problemy z funkcjonowaniem
usługi wynikać będą z problemów technicznych leżących poza kompetencjami
Elektrociepłowni określoną w umowie sprzedaży ciepła Klient zostanie o tym
fakcie poinformowany. Problemy dotyczące urządzań grzewczych nie będących
własnością Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Klient powinien usunąć
we własnym zakresie.
Czas trwania usługi i opłaty za realizację
1. Usługa KOMFORT+ umożliwia korzystanie z ciepła na cele centralnego
ogrzewania w okresie od 1 maja do 30 września danego roku kalendarzowego.
Klient ma prawo zrezygnować z usługi w okresie jej trwania.
Jedna usługa zmiany ustawień węzła po „okresie zimowym oraz jedna usługa
zmiany ustawień węzła po „okresie letnim” jest realizowana przez
Elektrociepłownię Zielona Góra S.A nieodpłatnie. Włączenie ogrzewania
realizowane na podstawie deklaracji przystąpienia do usługi w trakcie trwania
okresu „letniego” jest również usługą niepłatną.
Usługą płatną jest jedynie każdorazowe wyłączenie (przerwanie usługi) - według
stawki, jak za usługę interwencyjną Pogotowia Ciepłowniczego.
2. Zmiana nastaw regulatora (ustawienie krzywej grzania) w trakcie trwania usługi
jest usługą płatną – według stawki, jak za usługę interwencyjną Pogotowia
Ciepłowniczego.
Parametry techniczne
1. Klient ma prawo podać nastawę temperatury, poniżej której następować będzie
uruchomienie ogrzewania w okresie trwania usługi.
2. O ile klient nie poda parametrów ustawień krzywej grzewczej dla obiektu
(temperatury włączenia ogrzewania w okresie letnim), pracownicy EC Zielona
Góra dokonają ustawienia temperatury uruchamiania się ogrzewania przy
spadku temperatury zewnętrznej poniżej 12 oC.
3. Przed dokonaniem zgłoszenia, Klient powinien upewnić się, że posiada sprawną
i napełnioną instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania. Elektrociepłownia
„Zielona Góra” S.A.
nie odpowiada za szkody (np. zalania) wynikające
z uruchomienia usługi w przypadku braku sprawnej instalacji wewnętrznej,
a także niemożność korzystania z usługi z powodu
nienapełnionej instalacji
grzewczej w wyniku prowadzonych prac remontowych. O prowadzonych pracach
na instalacji c.o. właściciel powinien każdorazowo powiadomić Elektrociepłownię
„Zielona Góra" S.A. – w celu chwilowego przerwania usługi.
Kontakt
Biuro Obsługi Klientów:
tel. 68 455-94-73÷76
fax 68 327-10-60
mail: [email protected].