Zapytanie ofertowe

Transkrypt

Zapytanie ofertowe
Kraków, dn. 23.09.2015 r.
Zapytanie ofertowe na zakup trzech zestawów pipet automatycznych
w ramach projektu
Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w
IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych ramach poddziałania Wsparcie
inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym
znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje
w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
NIP 6750005418 , REGON 000288024, KRS 0000080810
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech zestawów fabrycznie nowych, miarowych, jednokanałowych
pipet automatycznych o zmiennej objętości dozowania wraz z trzema statywami karuzelowymi z sześcioma
uchwytami.
Uwaga: Ze względu na spójność posiadanych już przez Dział CBR IBSS BIOMED S.A. pipet automatycznych,
przedmiotem
zamówienia
są
pipety
firmy
HTL,
model
Discovery
W skład jednego zestawu pipet wchodzą następujące pipety automatyczne nastawne:
a) Pipeta HTL Discovery Comfort, jednokanałowa o zmiennej objętości 0,5-10 µl– model
Discovery Comfort DV 10 – 1 sztuka,
b) Pipeta HTL Discovery Comfort, jednokanałowa o zmiennej objętości 2-20 µl – model
Discovery Comfort DV 20– 1 sztuka,
c) Pipeta HTL Discovery Comfort, jednokanałowa o zmiennej objętości 20-200 µl – model
Discovery Comfort DV 200– 1 sztuka,
Comfort.
d) Pipeta HTL Discovery Comfort, jednokanałowa o zmiennej objętości 100-1000 µl – model
Discovery Comfort DV 1000– 1 sztuka,
e) Pipeta HTL Discovery Comfort, jednokanałowa o zmiennej objętości 500-5000 µl – model
Discovery Comfort DV 5000– 1 sztuka,
f)
Statyw karuzelowy sześciopozycyjny– 1 sztuka.
DODATKOWE WYMAGANIA: Do każdej pipety wymagany jest:
- certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań norm dla pipet automatycznych, certyfikat ważny
minimum 6 miesięcy od daty zakupu,
- gwarancja ważna minimum 12 miesięcy od daty zakupu.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czterech tygodni od daty podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
1. Zawierać cenę za każdy z trzech zestawów oraz łączną cenę wszystkich zestawów,
1. Posiadać datę sporządzenia,
2.Zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona do dnia 30.09.2015 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
[email protected] , faksem na nr 012 37 69 205, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków.
2.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2.10.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
rozesłany do Oferentów, zamieszczony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej firmy
pod adresem www.biomed.pl
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.biomed.pl oraz w siedzibie Zamawiającego
(tj. na tablicy informacyjnej przy Portierni).
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena zamówienia – 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego i ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie
Zamawiającego.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Mielcarek pod numerem telefonu +48 12 37 69 248 oraz
adresem e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty