ZARZĄDZENIE Nr 329/2007 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 329/2007 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z
ZARZĄDZENIE Nr 329/2007
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie przedłoŜenia informacji z wykonania budŜetu
Gminy Stronie Śląskie za 2007 rok
Na podstawie art.30,ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami) oraz art.198 ust.1 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r Nr 249 , poz. 2104 ze zm.)
Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza ,co następuje :
§1
1.Przedkłada Radzie Miejskiej w Stroniu Śląskim informację z wykonania budŜetu Gminy
Stronie Śląskie za 2007 rok.
2. Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania
budŜetu Gminy Stronie Śląskie za 2007 rok celem zaopiniowania .
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronia Śląskiego .
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania .
Pieczęć podłuŜna o treści:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis
Uwaga: Informacja z wykonania budŜetu Gminy Stronie Śląskie za 2007 rok znajduje się
w zakładce menu BIP-u: Finanse-BudŜet- 2008

Podobne dokumenty