Curriculum vitae ............................................................................................................................

Transkrypt

Curriculum vitae ............................................................................................................................
Curriculum vitae............................................................................................................................5
Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl) ...........7
Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej ............................................ 9
Streszczenie działalności merytorycznej.......................................................................................11
Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze.....................................................................15
Książki......................................................................................................................................................15
Skrypty wydane za granicą......................................................................................................................15
Skrypty wydane w kraju..........................................................................................................................16
Tezy.........................................................................................................................................................17
Rozdziały w książkach wydanych za granicą............................................................................................17
Rozdziały w książkach wydanych w kraju................................................................................................18
Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych .........................................................................18
Edytor czasopism zagranicznych..............................................................................................................18
Edytor czasopism krajowych....................................................................................................................19
Edytor materiałów konferencyjnych.......................................................................................................19
Publikacje w czasopismach ..........................................................................................................21
Publikacje w czasopismach z „Listy Filadelfijskiej”...................................................................................21
Inne czasopisma zagraniczne...................................................................................................................25
Czasopisma Polskiej Akademii Nauk........................................................................................................27
Czasopisma krajowe................................................................................................................................28
Referaty na konferencjach zagranicznych i międzynarodowych ..............................................................32
Referaty na konferencjach krajowych.....................................................................................................72
Wybrane referaty zaproszone .................................................................................................................80
Patenty....................................................................................................................................................82
Wykaz projektów naukowo-badawczych .....................................................................................83
Prace prowadzone w ramach grantów NATO..........................................................................................83
Prace prowadzone w ramach Programu ESPRIT......................................................................................83
Prace prowadzone w ramach współpracy z LAAS-CNRS...........................................................................83
Prace prowadzone w ramach Programu COPERNICUS.............................................................................83
Prace prowadzone w ramach programu EUROCHIP i EUROPRACTICE......................................................84
Prace prowadzone w ramach V Programu Ramowego Information Society Technologies (IST)
Programme..............................................................................................................................................84
Prace prowadzone w ramach VI Programu Ramowego Information Society Technologies (IST)
Programme..............................................................................................................................................86
Prace prowadzone w ramach VII Programu Ramowego Information Society Technologies (IST)
Programme..............................................................................................................................................88
1
Projekt PlanetLab Europe........................................................................................................................89
Projekt British Council.............................................................................................................................89
Projekt XFEL.............................................................................................................................................89
Projekt niewspółfinansowany TESLA-XFEL...............................................................................................89
Prace prowadzone w ramach The Polish-Swiss Research Programme .....................................................89
Współpraca 7. Programu Ramowego w Priorytecie Technologie informacyjne i komunikacyjne. ...........89
Współpraca z DESY..................................................................................................................................89
Współpraca z ITER...................................................................................................................................89
Współpraca z Ontario Hydro (Ontario Power Generation Inc., Ontario Power Technologies), Toronto,
Canada....................................................................................................................................................90
Współpraca z Kinectrics Inc., Toronto, Canada........................................................................................90
Współpraca z Motorolą...........................................................................................................................90
Współpraca z CFDRC................................................................................................................................90
Współpraca z TRITEM Technologies........................................................................................................90
Współpraca z Instytutem Technologii Elektronowej (ITE)........................................................................91
Współpraca z firmą COMARCH................................................................................................................91
Prace prowadzone w ramach grantów KBN.............................................................................................91
a) Prace zakończone:.....................................................................................................................................................91
b) Prace w trakcie realizacji:..........................................................................................................................................94
Wykaz projektów dydaktycznych................................................................................................95
Prace prowadzone w ramach programów TEMPUS.................................................................................95
Prace prowadzone w ramach programu ERASMUS MUNDUS..................................................................96
Program SOCRATES..................................................................................................................................96
Program Campus Europe.........................................................................................................................96
Wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry naukowej ............................................................98
Promotorstwo zakończonych prac doktorskich .......................................................................................98
Promotorstwo doktoratów Honoris Causa............................................................................................100
Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych ...........................................................................................100
a) Prace doktorskie zagraniczne................................................................................................................................. 100
b) Prace doktorskie polskie.........................................................................................................................................101
c) Prace post doktorskie:.............................................................................................................................................104
d) Prace habilitacyjne zagraniczne (recenzja i udział w Jury):.....................................................................................104
e) Prace habilitacyjne polskie - recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej:....................................104
f) Prace habilitacyjne - recenzje wydawnicze:............................................................................................................106
Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ........................................106
Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora ....................107
a) Profesora zwyczajnego:..........................................................................................................................................107
b) Profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony:..................................................................................................108
c) Profesora nadzwyczajnego na czas określony:.......................................................................................................108
Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu doktora Honoris Causa ...................108
2
Wykaz osiągnięć w zakresie dydaktyki ......................................................................................109
Opiekun inżynierskich prac dyplomowych ............................................................................................109
Opiekun magisterskich prac dyplomowych...........................................................................................112
Opiekun prac DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies): ...........................................................................132
Lista opracowanych wykładów i laboratoriów ......................................................................................132
Kierownik studiów podyplomowych.....................................................................................................134
Lista wybranych seminariów i wykładów zaproszonych o charakterze dydaktycznym. .........................134
Recenzje wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów .............................................................135
Działalność w zakresie organizacji dydaktyki, badań naukowych i życia Uczelni. ...................................135
Wykaz osiągnięć o charakterze organizacyjnym ........................................................................136
Członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych......................................................................136
Członkostwo w komitetach naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. ..........................136
Członkostwo w radach programowych czasopism.................................................................................141
Recenzent czasopism.............................................................................................................................141
Kierownictwo projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE..............................................142
Uzyskan e odznaczenia, nagrody i wyróżnienia .........................................................................143
Doktoraty Honoris Causa.......................................................................................................................143
Polskie odznaczenia państwowe...........................................................................................................143
Zagraniczne odznaczenia państwowe....................................................................................................143
Nagrody i dyplomy Ministra..................................................................................................................143
Nagrody za prace naukowo badawcze...................................................................................................146
Łódzkie Eureka.......................................................................................................................................152
Odznaczenia i nagrody uczelniane.........................................................................................................152
Nagrody za opiekę nad pracami dyplomowymi i nad doktorantami ......................................................152
Nagrody Prezesa Rady Ministrów..........................................................................................................152
Stypendium naukowe dla wybitnych młodych doktorów ......................................................................153
Nagrody za prace dyplomowe i doktorskie............................................................................................153
Nagrody SEP i NOT.................................................................................................................................153
Inne nagrody.........................................................................................................................................155
Nagrody za prezentacje na konferencjach.............................................................................................155
Nagrody na Międzynarodowych Warsztatach Doktoranckich (OWD)....................................................156
Wykaz cytowań......................................................................................................................................159
3
4
Curriculum vitae
Andrzej NAPIERALSKI
Prof. Andrzej Napieralski pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku.
W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej.
W styczniu 1989 roku obronił rozprawę habilitacyjną z dziedziny elektroniki na
Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na
Université Paul Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach 1984-1985 wykładał w
Institut des Télécommunications d'Oran w Algierii. Następnie, w latach 1985-1991 był profesorem associé w
Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS) i Institut National des Sciences
Appliquées (INSA) w Tuluzie. W styczniu 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach
1992-1996 był zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki a od 1996 roku jest kierownikiem założonej przez
siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds.
Promocji i Współpracy z Zagranicą P.Ł. Zapraszany był wielokrotnie w celu prowadzenia wykładów
i badań naukowych do ośrodków naukowych w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii,
Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanady i USA. Opracował i prowadził wiele wykładów i laboratoriów
(18 we Francji, 2 w Algierii i 39 w Polsce). Opublikowany dorobek prof. A. Napieralskiego obejmuje 938
pozycji w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 22 rozdziały
w książkach (15 w książkach zagranicznych), 179 artykułów w recenzowanych czasopismach (74 z listy
filadelfijskiej), 708 artykułów w materiałach konferencji naukowych (579 międzynarodowych) i 4 patenty.
Dodatkowo był edytorem 20 materiałów konferencyjnych (19 międzynarodowych) i 12 czasopism naukowych
(4 zagranicznych). Był promotorem 48 zakończonych rozpraw doktorskich, z których sześć uzyskało Nagrodę
Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna
wyróżnienie i jedna pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk
systemowych oraz dwie nagrodę ABB. Aktualnie opiekuje się kilkunastoma doktorantami. Był też opiekunem
531 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT. Był
promotorem dwóch doktoratów Honoris Causa. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych w tym w
10 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty COPERNICUS, 2
projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej: SEWING
i REASON, 2 projekty VI Programu
Ramowego CARE i PERPLEXUS oraz 3 projekty VII Programu Ramowego EUCARD, TIARA i
EDUMEMS). Uczestniczył też w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym, w 3 jako koordynator i
kontraktor) a aktualnie jest partnerem projektu ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC. W ramach programu
SOCRATES współpracuje z uczelniami Danii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec
i Szwajcarii. W kraju brał udział w 57 grantach KBN, (w 29 jako kierownik a w 28 jako główny wykonawca).
Opracował 29 recenzji wniosków na stanowisko i tytuł profesora, 36 recenzji prac habilitacyjnych (w tym 2
zagranicznych), jedną recenzję rozprawy post doktorskiej, 68 recenzji prac doktorskich (w tym 19
zagranicznych), jedną recenzję doktoratu Honoris Causa oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów
konferencyjnych. Od 19 lat jest przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej
Konferencji „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” – MIXDES. Jest też członkiem (z wyboru)
Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (kadencja 1996-1998, 1999-2002, 2003-2006 i 2007-2010,
2011-2014), przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), a także członkiem IEEE,
IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. W 1991 roku został mianowany Senior Member of IEEE. Od
2000 do 2009 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter a od 2001 do 2009 roku był
Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku został wybrany do SEFI
Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) na reprezentanta Polski w tej
organizacji.
W 2012 roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI
oraz vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC Region 8 (kadencja 2013-2015). W latach 2004-2008 był
kierownikiem projektu „Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych” sfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otwarcie Ośrodka nastąpiło w dniu 19 września 2008 roku.
Aktualnie jest kierownikiem projektu "Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej"
realizowanego
w ramach Działania 13.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Otwarcie Centrum przewidziane jest we wrześniu 2014 roku. W 1995 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w
5
2000 Krzyż Kawalerski a w 2010 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji
Edukacji Narodowej a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d’Invention) Królestwa
Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W
2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymał Złoty Medal WIPO (World Intellectual
Property Organization). W 2005 roku otrzymał honorową odznakę „Za Zasługi dla Wynalazczości”. W 2008
roku otrzymał medal ”Zasłużony pracownik nauki i techniki” Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris
Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie. W 2012 roku otrzymał wyróżnienie "Zasłużony dla
Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto otrzymał kilkadziesiąt
medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz
43 nagrody i dyplomy Ministra. Otrzymał również 91 nagród za prace naukowo badawcze. W 2004, 2006,
2007, 2008 i 2009 roku na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki otrzymał statuetkę „Łódzka Eureka” (dwie w
2008 roku), a w 2007 roku „Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego”. W 2009 roku na Światowej
Wystawie Brussels Eureka Competition otrzymał wraz z zespołem Grand Prix of Innova 2009.
Łódź, 06.05.2013
6
Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)
IMIĘ I NAZWISKO: Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki
i Technik Informatycznych - Department of Microelectronics and Computer Science – DMCS
1. Dane osobowe: ur. 29.12.1950r. w Łodzi, mgr inż. P.Ł. (1973), doktorat 1977, habilitacje: 1) elektronika,
PW, 2) mikroelektronika – UPS Tuluza, Francja obie w 1989, tytuł profesora: 1995, prof. zw. 1999r.
2. Działalność naukowo-zawodowa: Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł., asystent 1973, st. asystent 197679, adiunkt 1979-90, docent 1990-92, profesor 1992. Zast. dyr. Inst. Elektroniki 1992-96. Założyciel
i kierownik Katedry DMCS od 1996 r. Prorektor P.Ł. (2002-08). Coopérant scientifique w Institut des
Télécommunications d'Oran w Algierii 1984-85. Visiting Professor w LAAS du C.N.R.S. i w INSA
w Tuluzie (1985-91). Kierownik projektu „Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych”
(2004-08). Kierownik projektu "Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej" (2009-2014).
3. Rozwijana tematyka badawcza: elektronika; elementy i układy elektroniczne; modele zredukowane,
symulacja elektrotermiczna przyrządów półprzewodnikowych, elementy dużej mocy i układy Smart Power,
projektowanie układów ASIC i MEMS, inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, sieci
neuronowe, systemy mikroprocesorowe, procesory wielordzeniowe, układy FPGA, języki wysokiego poziomu
opisu sprzętu VHDL i VHDL AMS, metody analizy wibracji i wykrywania awarii w dużych maszynach
elektrycznych, układy rekonfigurowalne, budowa prototypowego systemu LLRF sterującego akceleratorem
FLASH oraz XFEL w DESY (Hamburg), detekcja i monitorowanie natężenia promieniowania gamma oraz
fluencji neutronów, kompensacja odstrojenia wnęk rezonansowych w akceleratorze XFEL.
4. Dorobek naukowy: Grant NATO 1996–98; Program ESPRIT BARMINT 1994–97; COPERNICUS THERMINIC 1995–98; INCO/COPERNICUS - SYTIC 1997–98; Program Eurochip; V PR UE – SEWING
2001–05, REASON 2002–06, VI PR UE: CARE 2003–08, PERPLEXUS 2006-09, VII Program Ramowy
UE EuCARD 2009-12, EduMEMS 2010 – 14 (główny koordynator); TIARA 2011-13, Program British
Council 2003–04, udział w projekcie XFEL - X-Ray Free Electron Laser oraz TESLA-XFEL prace w ramach
The Polish-Swiss Research Programme TULCOEMPA 2009-17, umowa dwustronna 1) z DESY o współpracy
przy budowie akceleratorów liniowych FLASH i XFEL, 2) z ITER (Francja), 3) z Ontario Hydro i Kinectrics
(Kanada), 4) z CFDRC (USA), 5) z TRITEM Technologies (Niemcy), udział w 57 grantach KBN, (w 29 jako
kierownik a w 28 jako główny wykonawca).
5. Publikacje: opublikowany dorobek obejmuje 938 pozycji w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18
podręczników i skryptów (15 zagranicznych), 22 rozdziały w książkach (15 w książkach zagranicznych), 179
artykułów w recenzowanych czasopismach (74 z listy filadelfijskiej), 708 artykułów w materiałach konferencji
naukowych (579 międzynarodowych) i 4 patenty. Dodatkowo edytor 20 materiałów konferencyjnych (19
międzynarodowych) i 12 czasopism naukowych (4 zagranicznych). Cytowania Scopus 835 (bez autocytowań
674), h-index: 10; Web of Science 627, h-index: 9).
6. Działalność dydaktyczna: wykłady zaproszone w Algierii (1984-85), Francji (1985–2001), 39 nowych
wykładów w Polsce. Cykle wykładowe w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech,
Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanadzie i w USA. Założyciel lab. CAD układów VLSI w DMCS. Promotor 48
doktorów, z których sześciu uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
7. Działalność inżynierska: prace dla firm Motorola (Francja i USA), Thomson (Francja), SAT (Francja),
Alcatel (Francja i Hiszpania), CFDRC (USA), Ontario Hydro (Canada), Kinectrics Inc. (Canada), ATMEL
(Niemcy i USA), TRITEM (Niemcy), DESY (Niemcy), ITER (Francja), COMARCH i ITE w Warszawie.
8. Współpraca międzynarodowa: kontakty naukowe i wykłady w kilkudziesięciu uczelniach i instytutach
naukowych na całym świecie. Członkostwo w kilkudziesięciu komitetach naukowych konferencji
i kongresów. Org. i przewodniczenie sesji na kilkudziesięciu kongresach i konferencjach międzynarodowych.
9. Czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych: przew. Polskiej Sekcji IEEE ED
Chapter 2000 - 09, redaktor IEEE EDS Newsletter na Skand. i Eur. Centr. 2001-09. Vice-przew. IEEE EDSSRC Reg. 8 (2013-15). Zał. i przew. Kom. Naukowego i Org. Międzynarodowej Konferencji MIXDES (od
1994 roku). Reprezentant Polski w SEFI Administrative Council (od 2005). Przew. Komisji Elektroniki
i Fotoniki URSI od 2012 roku. Członek (z wyboru) KEiT PAN (5 kadencji 1996-2014), przew. Sekcji
Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), członek IEEE, IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS.
10. Honory i wyróżnienia naukowe: Złoty Krzyż Zasługi (1995), Krzyż Kawalerski (2000), Oficerski
(2010), Medal Kom. Ed. Narodowej (2002). Krzyż Komandorski (Mérite d’Invention) Królestwa Belgii
(2003), Złota Odznaka SPWiR (2005). Złoty Medal WIPO (2004). Kilkadziesiąt medali na Międz. Wyst.
7
Wynalazków, 43 nagrody i dyplomy Ministra. 91 nagród za prace naukowo badawcze. Siedem statuetek
„Łódzka Eureka”, „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego” (2007), medal ”Zasłużony pracownik nauki
i techniki” Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris Causa Uniwersytetu w Nowgorodzie (2008).
Wyróżnienie "Zasłużony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej”
(2012). Grand Prix of Innova 2009 na Światowej Wystawie Brussels Eureka Competition.
11. Wnioskodawcy: (Członkowie PAN/Rada Wydziału/Rada Naukowa): Rada Wydziału EEIiA P.Ł.,
RW IEiT AGH, RW EMiF PWr., RW Elektrycznego AM w Gdyni oraz 10 członków PAN.
8
Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof NAPIERALSKI, ur. 29 grudnia 1950 r. w Łodzi.
Pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę
doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku obronił rozprawę habilitacyjną z dziedziny
elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na Université Paul
Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach 1984-1985 wykładał w Institut des Télécommunications d'Oran
w Algierii. Następnie, w latach 1985-1991 był profesorem associé w Laboratoire d'Automatique et d'Analyse
des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS) i Institut National des Sciences Appliquées (INSA) w Tuluzie. W styczniu
1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1992-1996 był zastępcą dyrektora Instytutu
Elektroniki a od 1996 roku jest kierownikiem założonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki
i
Technik Informatycznych. W 2002 roku wybrany został po raz pierwszy a w 2005 po raz drugi na stanowisko
prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą P.Ł. Zapraszany był wielokrotnie w celu prowadzenia
wykładów i badań naukowych do renomowanych ośrodków naukowych w Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanadzie i w USA. Opracował i prowadził wiele
wykładów i laboratoriów (18 we Francji, 2 w Algierii i 39 w Polsce Opublikowany dorobek prof. A.
Napieralskiego obejmuje 938 pozycji w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów (15
zagranicznych), 22 rozdziałów w książkach (15 w książkach zagranicznych), 1789 artykułów w
recenzowanych czasopismach (74 z listy filadelfijskiej), 708 artykułów
w materiałach konferencji
naukowych (579 międzynarodowych) i 4 patenty. Dodatkowo był edytorem 20 materiałów konferencyjnych
(19 międzynarodowych) i 12 czasopism naukowych (4 zagranicznych). Był promotorem 48 zakończonych
rozpraw doktorskich, z których sześć uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV
Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna wyróżnienie
i jedna pierwsze miejsce w
konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk systemowych oraz dwie nagrodę ABB.
Aktualnie opiekuje się kilkunastoma doktorantami. Był też opiekunem 531 dyplomowych prac magisterskich i
inżynierskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT. Był promotorem dwóch doktoratów Honoris
Causa. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych w tym w 10 europejskich projektach naukowo
badawczych (1 ESPRIT-BARMINT1, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii
Europejskiej: SEWING2 i REASON3, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE4 i PERPLEXUS5 oraz 3
projekty VII Programu Ramowego EUCARD6, TIARA7
i EDUMEMS 8). Uczestniczył też w
grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym, w 3 jako koordynator i kontraktor) a aktualnie jest
partnerem projektu ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC 9. W ramach programu SOCRATES współpracuje
z uczelniami Danii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. W kraju brał
udział w 1 programie PBZ i w 57 grantach KBN, (w 29 jako kierownik a w 28 jako główny wykonawca).
Opracował 29 recenzji wniosków na stanowisko i tytuł profesora, 36 recenzji prac habilitacyjnych (w tym 2
zagranicznych), jedną recenzję rozprawy post doktorskiej, 68 recenzji prac doktorskich (w tym 19
zagranicznych), jedną recenzję doktoratu Honoris Causa oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów
konferencyjnych. Od 19 lat jest przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej
Konferencji „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” – MIXDES. Jest też członkiem (z wyboru)
Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (kadencja 1996-1998, 1999-2002, 2003-2006 i 2007-2010,
2011-2014), przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), a także członkiem IEEE,
IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR i PTTS. W 1991 roku został mianowany Senior Member of IEEE. Od
2000 do 2009 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter a od 2001 do 2009 roku był
1
European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology - CEC-Contract No 8173 BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration)
2
System for European Water monitorING – SEWING
3
Research and Training Action for System on Chip Design - REASON
4
Coordinated Accelerator Research in Europe - CARE
5
Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems - PERPLEXUS
6
European Coordination for Accelerator Research and Development - EUCARD
7
Test Infrastructure and Accelerator Research Area - TIARA
8
Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes - EDUMEMS
9
Latin American students Exchange-to-Europe scheme - LAMENITEC
9
Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku został wybrany do SEFI
Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) na reprezentanta Polski w tej
organizacji.
W 2012 roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI 10
oraz vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC11 Region 812 (kadencja 2013-2015). W latach 2004-2008 był
kierownikiem projektu „Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych” sfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otwarcie Ośrodka nastąpiło w dniu 19 września 2008 roku.
Aktualnie jest kierownikiem projektu "Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej"
realizowanego
w ramach Działania 13.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Otwarcie Centrum przewidziane jest we wrześniu 2014 roku. W 1995 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w
2000 Krzyż Kawalerski a w 2010 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji
Edukacji Narodowej a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d’Invention) Królestwa
Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W
2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymał Złoty Medal WIPO (World Intellectual
Property Organization). W 2005 roku otrzymał honorową odznakę „Za Zasługi dla Wynalazczości”. W 2008
roku otrzymał medal ”Zasłużony pracownik nauki i techniki” Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris
Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie. W 2012 roku otrzymał wyróżnienie "Zasłużony dla
Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Ponadto otrzymał kilkadziesiąt
medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz
43 nagrody i dyplomy Ministra. Otrzymał również 91 nagród za prace naukowo badawcze. W 2004, 2006,
2007, 2008 i 2009 roku na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki otrzymał statuetkę „Łódzka Eureka” (dwie w
2008 roku), a w 2007 roku „Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego”. W 2009 roku na Światowej
Wystawie Brussels Eureka Competition otrzymał wraz z zespołem Grand Prix of Innova 2009.
10
11
The International Union of Radio Science - Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych - URSI
Institute of Electrical and Electronics Engineers Electron Devices Society - Subcommittee for Regions/Chapters – IEEE EDS-
SRC
12
Region 8 - Europe, Middle East and Africa
10
Streszczenie działalności merytorycznej
Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych –
(Department of Microelectronics and Computer Science – DMCS)
Moje kompetencje naukowe obejmują następujące tematy:
⇒ Wspomagane komputerowo modelowanie przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych.
⇒ Termiczne modele zredukowane oraz symulacja elektrotermiczna przyrządów półprzewodnikowych
i układów scalonych.
⇒ Półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy i układy Smart Power.
⇒ Projektowanie mikro-elektro-mechanicznych systemów scalonych MEMS.
⇒ Inżynieria biomedyczna. Analiza i przetwarzanie obrazów.
⇒ Nieinwazyjne metody detekcji ryzyka niepłodności u nastolatków płci męskiej.
⇒ System wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu
oddechowego i układu krążenia.
⇒ Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu
nerwowego metodami Holterowskimi.
⇒ Metody identyfikacji osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka.
⇒ Sieci neuronowe.
⇒ Systemy mikroprocesorowe. Układy ASIC. Układy FPGA.
⇒ Analiza działania czujników piezoelektrycznych w niskich temperaturach (poniżej 2K).
⇒ Języki wysokiego poziomu opisu sprzętu VHDL i VHDL AMS.
⇒ Metody analizy wibracji i wykrywania awarii w dużych maszynach elektrycznych.
⇒ Projektowanie rekonfigurowanych układów i systemów elektronicznych oraz ich wykonanie
w technologii VLSI.
⇒ Projektowanie i budowa prototypowego systemu LLRF w oparciu o zastosowanie nowoczesnej
technologii telekomunikacyjnej ATCA dla systemu sterującego akceleratorem FLASH oraz XFEL.
⇒ Projektowanie modułu zgodnego ze standardem AMC przeznaczonego do detekcji i monitorowania
natężenia promieniowania gamma oraz fluencji neutronów a także modułu przeznaczonego do
kompensacji odstrojenia wnęk rezonansowych.
⇒ Procesory wielordzeniowe.
W latach 1973-1980 moje prace koncentrowały się na modelowaniu półprzewodnikowych elementów
mocy. W 1980 roku opracowałem Program Analizy Układów Tyrystorowych „PAUT”, który umożliwiał
szybką i efektywną symulację tych układów z uwzględnieniem specyficznych zagadnień w nich
występujących.
W czasie pobytu we Francji w latach 1983 i 1985-1991 brałem udział w opracowaniu szeregu
programów CAD związanych z modelowaniem elektrotermicznym do obliczeń temperatury w układach
półprzewodnikowych dużej mocy - dyskretnych, hybrydowych lub scalonych. Programy zostały uruchomione
na komputerze wektorowym IBM-3090 w CNRS-LAAS (Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des
Systèmes du C.N.R.S.) w Tuluzie. W ramach kontraktu z Ministère de la Recherche et la Technologie "Conversion d'Energie Electrique" uruchomiłem te programy na małych komputerach (typu IBM PC) oraz
wyposażyłem je w interfejs do łatwego wprowadzania danych i wizualizacji graficznej rezultatów w formie
kompatybilnej z termografem komputerowym HUGHES TVS-4100 używanym przy doświadczalnych
pomiarach temperatury w układach hybrydowych. Program "NAPOM” – „Logiciel pour l'étude thermique des
circuits hybrides de puissance" został sprzedany do firmy ALCATEL-Spain a następnie na zlecenie firmy
SGS-THOMSON współuczestniczyłem w opracowaniu programu "THTHOM" do symulacji termicznej
struktur piramidalnych. Od 1986 roku pracowałem też, jako „professeur associé” w INSA (Institut National
des Sciences Appliquées) w Tuluzie. Pomimo powrotu do Polski w 1991 roku, aż do 2001 roku prowadziłem
w INSA cykle wykładów i seminariów, do których opublikowałem 15 skryptów (ostatni w 1999 roku).
Po powrocie do Polski rozpocząłem prace w ramach grantów KBN. W ramach prac nad metodami
analizy problemów odwrotnych w zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień termicznych otrzymaliśmy 2
11
granty KBN [18,40]. Kontynuacja tej tematyki zaowocowała rozprawą habilitacyjną dr inż. Marcina Janickiego.
Granty [1,2,9,20] dotyczyły analizy i projektowania elementów i układów mocy i były naturalną kontynuacją
tematyki, którą zajmowałem się we Francji. Następnie w ramach programu TEMPUS JEP - 2031 pt.
"Computer Aided Design and Engineering in Electronic Engineering Education", realizowanego w latach
1991-1993 rozpocząłem współpracę z Instytutem Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej nad
wdrożeniem komputerowego projektowania układów elektronicznych do programów nauczania. Następny
TEMPUS JEP - 4343 pt. "Education of Computer Aided Design of modern VLSI Circuits" realizowany
w latach 1992-1995 stał się początkiem bardzo owocnej współpracy z Instytutem Mikroelektroniki
i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w ramach, której wspólnie z AGH utworzyliśmy Centrum ADEC
(Asic Design and Education Center), do którego dołączyło również kilka innych uczelni polskich. Dalsze
programy pozwoliły na utworzenie świetnej bazy laboratoryjnej niezbędnej do prac naukowych
w mikroelektronice. Podsumowaniem tych prac było otrzymanie projektu REASON (Research and Training
Action for System on Chip Design) w ramach V Programu Ramowego UE.
Następne granty KBN [3-8] stanowiły kontynuację rozpoczętych prac w ramach programów TEMPUS.
W 1994 roku zostałem zaproszony do uczestnictwa w programie ESPRIT (European Strategic Programme for
Research and Development in Information Technology - CEC- 8173 - BARMINT (Basic Research for
Microsystems Integration)). W ciągu 3 lat pracy udało się nam zaprojektować i wyprodukować termiczną
mikropompę krzemową, będącą częścią mikrosystemu scalonego, służącą do wstrzykiwania leku „on line” do
ciała pacjenta oraz wyprodukować pierwszy europejski mikrosilnik krzemowy. Dużym sukcesem był też
pierwszy w historii MPW (Multi Project Wafer) w technologii ES2 1.0µm MEMS-CMOS, zawierający
projekty kilkunastu mikrosystemów krzemowych nadesłanych przez wiodące ośrodki naukowo-badawcze
z Europy i USA. (w tym opracowany przy moim udziale projekt DMCS). Projekt nasz zawierał czujniki
promieniowania podczerwonego, przetworniki elektrotermiczne, czujniki przepływu gazu i czujniki
przyśpieszenia. Aktualnie w ramach CMP (Circuits Multi Project) czy też Europractice układy
mikromaszynowe są już standardem.
Projekt BARMINT wykazał ogromną rolę symulacji VHDL-A w projektowaniu mikrosystemów
krzemowych. Granty KBN [10,11,15,19,28,33] były bezpośrednią kontynuacją tej tematyki.
Następne prace dotyczyły metod projektowania i realizacji analogowych układów VLSI dla zakresu
wysokich częstotliwości [12] oraz komputerowej analizy układów elektronicznych z zastosowaniem
wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy [13] i elektrotermicznej
symulacji układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku CADENCE [14].
Naturalnym połączeniem tematyki dotyczącej elementów mocy i układów VLSI było rozpoczęcie prac
nad układami Smart Power [23,24]
Inny wątek kierowanych przeze mnie prac to projektowanie sieci neuronowych i ich realizacja fizyczna w
postaci układów scalonych VLSI [5,22]. Zrealizowany w ramach tych prac systoliczny procesor neuronowy z
wbudowanym algorytmem uczenia znalazł zastosowanie do rozwiązania problemu wykrywania wycieków oleju
z kabli wysokiego napięcia w ramach prac z firmą Ontario Hydro (grant NATO- „Advanced computer tools for
thermal analysis of power cables”) a następnie Kinectrics z Toronto (Kanada).
Następne prace, których byłem współautorem, dotyczyły opracowania metody i systemu automatycznej
analizy obrazów mikroskopowych blaszki amyloidowej w chorobie Alzheimera oraz chorobach wywołanych
przez priony [25,32]. Prace te prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi zapoczątkowały
cały szereg interdyscyplinarnych prac związanych z medycyną. Wyniki tych prac nagrodzone zostały wieloma
medalami na międzynarodowych wystawach wynalazków i zaowocowały otrzymaniem projektu British
Council „Electronmicroscopic and image analysis of the florid plaque in variant Creutzfeldt-Jakob disease”,
zrealizowanego przy współpracy z University of Edinburgh i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
Dalsze prace z Uniwersytetem Medycznym dotyczyły opracowania nowej nieinwazyjnej metody detekcji
ryzyka niepłodności u nastolatków płci męskiej, za co zespół otrzymał złoty medal z wyróżnieniem na 55
Światowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii - "BRUSSELS Eureka 2005,
złoty medal na Seoul International Invention 2006 i nagrodę Łódzkie EUREKA 2007 za najważniejsze
osiągnięcia łódzkich naukowców w 2006 roku. Aktualnie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym
realizowane są projekty dotyczące budowy systemu wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta
z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia [55] oraz stratyfikacji ryzyka nagłego
zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu nerwowego metodami Holterowskimi
12
[57]. Systemy opracowane w wyniku tych prac znajdą szerokie zastosowanie w praktyce lekarskiej i mogą się
przyczynić do zmniejszenia prawdopodobieństwa zgonu pacjentów.
W chwili obecnej prowadzone są również prace nad metodami identyfikacji osób na podstawie obrazu
tęczówki oka [38,42,54]. Za prace te zespół otrzymał wiele nagród a także został zaproszony do University of
Houston Downtown z referatem “A New Approach to People Identification Based on Iris Patterns”. Na
podkreślenie zasługuje też zajęcie przez doktoranta DMCS drugiego miejsca na świecie w międzynarodowym
konkursie programów realizujących segmentację obrazu oka dla potrzeb identyfikacji osób na podstawie wzoru
tęczówki. Konkurs został zorganizowany przez: Department of Computer Science, University of Beira Interior,
Portugal.
Wykorzystując doświadczenia projektu BARMINT, przy współpracy z Instytutem Energetyki
w Warszawie rozpoczęliśmy prace nad zintegrowanymi metodami projektowania mikrosystemów krzemowych
i ich zastosowania do opracowania mikrosystemu służącego do monitoringu wibracji dużych maszyn
wirnikowych [26,29,31,34,43,44,47,48,50]. Prace te zostały wyróżnione wieloma medalami na światowych
wystawach wynalazków, dwoma nagrodami Ministra, dwoma statuetkami Łódzkie Eureka za rok 2003 i 2005
i nagrodą gospodarczą Wojewody Łódzkiego w 2007 roku. Prototypowy system został zamontowany
w elektrowni „Dębe” i w elektrowni „Kozienice”.
Następne prace dotyczyły opracowania systemu monitorowania wód europejskich. Po realizacji trzech
grantów KBN [21,28,29] dotyczących makromodelowania półprzewodnikowych czujników substancji
chemicznych w językach opisu wysokiego poziomu oraz symulacji i projektowania scalonych przetworników
analogowo-cyfrowych do zastosowań w mikrosystemach krzemowych otrzymaliśmy projekt SEWING
(”System for European Water monitorING” w ramach V Programu Ramowego UE. Kontynuacją projektu był
grant promotorski [33] dotyczący modelowania zjawisk elektrokinetycznych w językach wysokiego poziomu
opisu sprzętu.
Następne prace, w których współuczestniczyłem, dotyczyły opracowania analogowo-cyfrowego systemu
do rozpoznawania mowy dla układów multimedialnych oraz do identyfikacji osób i emocji na podstawie
sygnałów mowy [26,27,39].
W ramach współpracy z UPC w Barcelonie nasz zespół rozpoczął prace nad wysokopoziomowym
algorytmem partycjonowania dedykowanym układom dynamicznie rekonfigurowalnym z możliwością
rekonfiguracji wielokontekstowej [30, 46, 49]. W wyniku tych prac nasza katedra (DMCS) została zaproszona
do udziału w VI projekcie ramowym UE PERPLEXUS („Pervasive Computing Framework for Modeling
Complex Virtually-Unbounded Systems” – „Rozproszona platforma obliczeniowa do modelowania złożonych
systemów pozornie nieograniczonych”), w którym pracujemy nad zupełnie nową generacją inteligentnych
układów scalonych. Prezentacja pierwszych wyników projektu na konferencji AHS (NASA/ESA Conference on
Adaptive Hardware and Systems) w Edynburgu (04-08.08.2007) zaowocowała otrzymaniem nagrody
w kategorii „Future and Emerging Technologies”. Aktualnie w tej tematyce prowadzony jest projekt [53].
Od kilku lat Katedra DMCS współpracuje z DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu. W
wyniku tej współpracy otrzymaliśmy VI projekt ramowy UE - CARE („Coordinated Accelerator Research in
Europe” – „Europejskie koordynowane badania i rozwój technologii akceleratorów cząstek elementarnych”).
W ramach tego projektu otrzymaliśmy 4 granty promotorskie KBN [35,36,37,46] i dwa granty badawcze [41,
51] a także powstało kilka prac doktorskich. Do najważniejszych osiągnięć należy opracowanie przez moich
doktorantów metody pomiaru odstrojenia w nadprzewodzących wnękach rezonansowych i zastosowanie
elementów piezoelektrycznych oraz magnetostrykcyjnych w temperaturach bliskich zera bezwzględnego do
jego kompensacji oraz opracowanie metod ochrony systemów operacyjnych przed skutkami oddziaływania
promieniowania. Prace te zostały wyróżnione wieloma medalami na światowych wystawach wynalazków i
dwoma nagrodami Ministra. Aktualnie prowadzony projekt KBN dotyczy odczytu sygnałów elektrycznych z
wielokanałowych sensorów promieniowania optycznego [56]
a jego wyniki zostaną bezpośrednio
zastosowane przy budowie akceleratora liniowego XFEL w DESY
w Hamburgu.
Projekt „Analiza procesorów wielordzeniowych z wykorzystaniem sprzężonej symulacji logicznotermicznej” [52] dotyczy problematyki, w której Katedra DMCS od wielu lat współpracuje z Francją (CNRSLAAS) i z Belgią (Gent University).
W 2010 roku otrzymaliśmy VII projekt ramowy UE EduMEMS (“Developing Multidomain MEMS
Models for Educational Purposes”), który ma na celu wprowadzenie tematyki MEMS do edukacji w Polsce,
Francji, Belgii i na Ukrainie. W projekcie przewidziane jest wykonanie testowych układów w laboratoriach we
Wrocławiu i w Tuluzie. W 2011 roku otrzymaliśmy projekt TIARA ("Test Infrastructure and Accelerator
13
Research Area"), który ma na celu integrację europejskich ośrodków naukowo-badawczych biorących udział w
projektach dotyczących technologii akceleratorów liniowych.
Podsumowując do najważniejszych osiągnięć naukowo-inżynierskich zaliczam:
Udział w projekcie opracowania termicznej mikropompy krzemowej i mikrosilnika krzemowego
w ramach projektu ESPRIT BARMINT.
2.
Udział w opracowaniu metody i systemu automatycznej analizy obrazów mikroskopowych blaszki
amyloidowej w chorobie Alzheimera oraz chorobach wywołanych przez priony.
3.
Udział w pracach nad zintegrowanymi metodami projektowania mikrosystemów krzemowych i ich
zastosowania do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych
4.
Udział w konsorcjach międzynarodowych projektów naukowo badawczych Unii Europejskiej –
BARMINT, REASON, SEWING, CARE, PERPLEXUS, EuCARD, EduMEMS i TIARA.
1.
Bibliografia: Cytowane pozycje dotyczą wykazu grantów KBN
14
Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze
Książki
[1] NAPIERALSKI A.: "Komputerowe projektowanie układów półprzewodnikowych dużej mocy
ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości termicznych", Wydawnictwa Politechniki
Łódzkiej, Łódź, ISSN 0137-4834, 1988, 397 stron.
[2] NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: "Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy".
W.N.T. Warszawa, ISBN 83-204-1817-8, 1995, 328 stron.
[3] ESTEVE D., ALDERMAN J., CANE C., CIURTOIS B., GLESNER M., NAPIERALSKI A.,
RENCZ M., SAMITIER J., TROCCAZ J., CINQUIN P., DILLMAN J.: “Basic research for
microsystems integration”, CEPADUES-EDITIONS, Toulouse, France, ISBN 2-85428-465-8,
1997, 266 pages.
[4] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., MARTINEZ A., De MEY G., CABESTANY J.: "Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems",
Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN 0-7923-8116-5, 237 pages.
[5] NAPIERALSKI A., JANICKI M: „Zjawiska cieplne w układach elektronicznych”.
Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 2000., (131 stron).
[6] NAPIERALSKI A., DANIEL M., SZERMER M., ŚLUSARCZYK K.: „Mikromaszyny i
czujniki półprzewodnikowe”. Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 2001 ss. 110, (ISBN 83-8900325-2), 20 cm, (spons. TEMPUS SJEP 12216).
[7] NAPIERALSKI A.: „ 15 lat Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych”. Łódź:
DMCS 2011, 177 s.; A4, ISBN 978-83-932075-5-8.
Skrypty wydane za granicą
[1] NAPIERALSKI A.: "Modèles des composants a semiconducteur", Cours polycopie pour V-ème Année
AEI. Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1987, (157 pages).
Wydanie II, Deuxième édition, revue et augmentée (Edition 1988), (242 pages).
Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1990), (242 pages).
Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1993), (242 pages).
Wydanie V, Cinquième édition, (Edition 1995), (242 pages).
[2] NAPIERALSKI A.: "Simulation Electrique a l'Aide de SPICE". Travaux Pratiques pour IVeme Année
AEI. Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1987, (22 pages).
Wydanie II,, Deuxième édition, revue et augmentée (Edition 1988), (73 pages).
Wydanie III, Troisième édition, revue et augmentée (Edition 1988), (80 pages).
Ten skrypt został wydany również w Ecole Nationale d'Ingenieurs de SFAX w Tunezji, gdzie zostałem
zaproszony na wygłoszenie cyklu wykładów z "Komputerowego Projektowania Układów
Elektronicznych" w ramach współpracy francusko-tunezyjskiej w kwietniu 1988 roku.
Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1989, (80 pages).).
Wydanie V, Cinquième édition, (Edition 1993), (70 pages).
Wydanie VI, Sixième édition, (Edition 1995), (70 pages).
[3] NAPIERALSKI A.: "Analyse des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur " Support de cours pour
IVeme Année AEI. Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1987, (70
Edition 1987, (70 pages).).
Ten skrypt został wydany również w Ecole Nationale d’Ingénieurs de SFAX w Tunezji, gdzie zostałem
zaproszony na wygłoszenie cyklu wykładów z "Komputerowego Projektowania Układów
Elektronicznych" w ramach współpracy francusko-tunezyjskiej w kwietniu 1988 roku.
Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1988), (70 pages).
Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1991), (70 pages).
Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1993), (70 pages).
Wydanie V, Cinquième édition, (Edition 1995), (70 pages).
[4] NAPIERALSKI A.: "Pratique du SPICE, Le modèle de la diode et du transistor bipolaire implante dans
SPICE", Notes de cours pour D.E.A. MICROELECTRONIQUE (UPS, ENSEEIHT, INSA), Institut
National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1989, (40 pages).
15
Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1990), (Iere partie 40 pages, IIieme partie 15 pages)).
[5] NAPIERALSKI A.: "Analyse des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur" Cours polycopie pour la
IV Année INSA, Toulouse, France,. (Edition 1989),. (261 pages)
Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1991), (261 pages).
Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1993), (261 pages).
Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1995), (261 pages).
[6] NAPIERALSKI A.: "La description condensée de PSPICE" Notes de cours pour IV eme Année AEI.
Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1990, (15 pages).
Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1990), (15 pages). Pour D.E.A. MICROELECTRONIQUE
(UPS, ENSEEIHT, INSA) oraz dla Institut National des Sciences Appliquées.
[7] NAPIERALSKI A.: "Simulation analogique avec logiciel SPICE", Travaux Pratiques pour IV eme Années
II Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1990, (52 pages).
Wydanie II, Deuxième édition, revue et augmentée (Edition 1988), (67 pages).
Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1991), (67 pages).
[8] NAPIERALSKI A.: "Simulation Electrique avec les logicielles SPICE et NAP2". Travaux Pratiques pour
IVème Année‚e AEI Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1990, (90
pages).
Wydanie II, Deuxième édition, revue et augmentée (Edition 1991), (105 pages).
Wydanie III, Troisième édition, (Edition 1993), (105 pages).
Wydanie IV, Quatrième édition, (Edition 1995), (105 pages).
[9] NAPIERALSKI A.: "Pratique de SPICE2, Le modèle de la diode et du transistor bipolaire implantes dans
SPICE, La description condensée de PSPICE", Notes de cours pour D.E.A. MICROELECTRONIQUE
(UPS, ENSEEIHT, INSA), Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1991,
(107 pages).
Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1992), (107 pages).
[10] NAPIERALSKI A.: "Modélisation de composants électroniques. Simulation de circuits. CAO microélectronique Iere partie", Cours polycopie pour la Formation permanente, LAAS du CNRS 1721.06.1991r, Toulouse, France, Edition 1991, (92 pages).
[11] NAPIERALSKI A.: "Modélisation de composants électroniques. Simulation de circuits. CAO microélectronique. Conception de circuits intégrés ASIC IIeme partie", Cours polycopie pour la Formation
permanente, LAAS du CNRS 17-21.06.1991r., Toulouse, France, Edition 1991, (51 pages).
[12] NAPIERALSKI A., TUROWSKI M., ZUBERT M. : “Modèles des Composants de Puissance”, Travaux
Pratiques pour V eme Années AEI Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition
1997, (10 pages).
Wydanie I, Premiere édition, (Edition 1997), (9 pages)
[13] NAPIERALSKI A., TUROWSKI M., ZUBERT M. : “Modèles des Composants de Puissance”, Travaux
Pratiques pour V eme Années AEI Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition
1997, (10 pages).
Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1998), (9 pages)
[14] NAPIERALSKI A., ZUBERT M. : Support de Cours: “Macromodèles et applications”, Institut National
des Sciences Appliquées de Toulouse, Département de Génie Electrique et Informatique, Décembre
1998
[15] NAPIERALSKI A., ZUBERT M. : “Macromodèles et applications”, Support de Cours pour V eme
Années AEI Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France, Edition 1998, (17 pages).
Wydanie II, Deuxième édition, (Edition 1999), (17 pages).
Skrypty wydane w kraju
[1] NAPIERALSKI A.: "Komputerowe projektowanie układów elektronicznych". Politechnika Łódzka,
Łódź, Polska, 1990r., (235 stron).
[2] NAPIERALSKI A.: "Analiza i projektowanie komputerowe układów elektronicznych przy pomocy
programu SPICE". Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 1993r., (128 stron).
[3] Andrzej Napieralski, Mariusz Zubert, Małgorzata Napieralska: Skrypt do Wykładu: “Teoria i
projektowanie przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych”, Łódź, luty 1999
16
Tezy
[1]
PhD Thesis: "Modelowanie półprzewodnikowych struktur czterowarstwowych dla celów analizy
numerycznej". Politechnika Łódzka, Łódź, 14 wrzesień 1977, 266 stron. (in Polish).
[2]
DSc Thesis: "Komputerowe projektowanie układów półprzewodnikowych dużej mocy ze szczególnym
uwzględnieniem ich właściwości termicznych", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, październik 1988r,
ISSN 0137-4834, 397 pages.
Rozdziały w książkach wydanych za granicą
[1] NAPIERALSKI A.: „Microtechnology - Thermal problems in Micromachines, ULSI and Microsensors
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Design”, Book: Future Trends in Microelectronics. Kluwer Academic Publishers, Science and
Technology Division, The Netherlands, 1996, pp. 391-396
TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Teaching Design of Integrated Microsystems at the Technical
University of Lodz", Book: Microelectronics Education, Word Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. ISBN
081-02-2653-5, 1996, pp. 61-64
ZUBERT M., ORLIKOWSKI M., WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A., JANICKI M.: “The methodology
of multidomain modelling applied to the thermo-pneumatic micropump”, Book: “Basic research for
microsystems integration”, CEPADUES-EDITIONS, Toulouse, France, ISBN 2-85428-465-8,1997, pp.
86-101
CARMONA M., MARCO S., SIEIRO J., SAMITIER J., FURMAŃCZYK M., JANICKI M.,
NAPIERALSKI A.: “Simulation strategy, model extraction and verification”, Book: “Basic research for
microsystems integration”, CEPADUES-EDITIONS, Toulouse, France, ISBN 2-85428-465-8,1997, pp.
102-108
NAPIERALSKI A., FURMAŃCZYK M., PACHOLIK J., JABŁOŃSKI G., WÓJCIAK W.,
NAPIERALSKA M., GRECKI M., CIOTA Z., Ali A. Ati, JANICKI M., ORLIKOWSKI M., ZUBERT
M.: “The TULSOFT approach”, Book: “Basic research for microsystems integration”, CEPADUESEDITIONS, Toulouse, France, ISBN 2-85428-465-8,1997, pp. 124-136
TUROWSKI M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: “Case of Micromotor”, Book: “Basic research
for microsystems integration”, CEPADUES-EDITIONS, Toulouse, France, ISBN 2-85428-465-8,1997,
pp. 143-149
JANICKI M., ZUBERT M., WÓJCIAK W., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Application of
Inverse
Problems
to
IC
Temperature
Estimation",
Kluwer
Academic
Publishers,
Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN 0-7923-8116-5, pp 55-60. ISSN
0239-7582
WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A., ORLIKOWSKI M., ZUBERT M.: "Modelling and Synthesis of
Electro-Thermal Microdevices", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1998, Printed
in USA, SECS0434, ISBN 0-7923-8116-5, pp.77-82. ISSN 0239-7582
Abdul Wahab A. SALMAN, NAPIERALSKI A., TUROWSKI M., JABŁOŃSKI G.: "A New Approach
for Finding Optimum Design of Electrostatic Micromotors", Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN 0-7923-8116-5, pp. 109-114. ISSN
0239-7582
GRECKI M., JABŁOŃSKI G., TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Teaching Power Electronics with
Two-Dimensional
Semiconductor
Devices
Models",
Kluwer
Academic
Publishers,
Dordrecht/Boston/London 1998, Printed in USA, SECS0434, ISBN 0-7923-8116-5, pp. 215-220. ISSN
0239-7582
CIOTA Z., NAPIERALSKI A., JANKOWSKI M.: “Advanced methods of FIR filter realisation”, Book:
Recent Advances in Circuits and Systems, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1998, ISBN 981-023644-1, pp. 9-14
JANKOWSKI M., CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: „Effective design and
measurements of switched current circuits”, pp. 194-198. Book: „Advances in Multimedia, Video and
Signal Processing Systems”, Electrical and Computer Engineering Series; a Series of Reference Books
and Textbooks; editors: prof. Nikos E. Mastorakis, prof. Vitaliy V. Kluev., 2002, ISBN: 960-8052-72-6
17
[13] NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., STARZAK Ł.: „Chapter 5 - Power Devices”, Book: Power
HVMOS Devices Compact Modeling. ISBN: 978-90-481-3045-0, e-ISBN 978-90-481-3046-7. Editors:
W.Grabinski and T. Gneiting. Springer Science+Buisness Media B.V. 2010, pp. 129-148.
[14] NAPIERALSKI A., STARZAK Ł., ŚWIERCZ B., ZUBERT M.: „Chapter 7 - Web Based Modeling
Tools”, Book: Power HVMOS Devices Compact Modeling. ISBN: 978-90-481-3045-0, e-ISBN 978-90481-3046-7. Editors: W.Grabinski and T. Gneiting. Springer Science+Buisness Media B.V. 2010, pp.
183-198.
[15]
ZUBERT M., JANICKI M., NAPIERALSKA M., JABŁOŃSKI G., STARZAK Ł, NAPIERALSKI
A.: "Behavioural Electro-Thermal Modelling of SiC Merged PiN Schottky Diodes", Book: Scientific
Computing in Electrical Engineering SCEE 2010, Series: Mathematics in Industry, Vol 16 Subseries: The
European Consortium for Mathematics in Industry, Edytorzy: Michielsen, Bastiaan; Poirier, Jean-René
(Eds.)1st Edition., 2011, 406 p. 172 illus., 113 in color.Hardcover, ISBN 978-3-642-22452-2 Due:
September 30, 2011Springer-Verlag 2010 (in printing).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Rozdziały w książkach wydanych w kraju
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., GRECKI M.: "Computer Laboratory for CAD of Power
Integrated Circuits.", Computer-Aided Design and Computer-Aided engineering in electronic
engineering education - Edited by Andrzej Filipkowski, WUT, Warszawa 1996, pp. 135-184
NAPIERALSKI A., WÓJCIAK W.: “Introduction to Circuit Simulation with CADENCE”, ComputerAided Design and Computer-Aided engineering in electronic engineering education - Edited by Andrzej
Filipkowski, WUT, Warszawa 1996, pp. 207-233
NAPIERALSKI A., WÓJCIAK W.: “The Design Rules for CADENCE” - Appendix E, Computer-Aided
Design and Computer-Aided engineering in electronic engineering education - Edited by Andrzej
Filipkowski, WUT, Warszawa 1996, pp. 267-271
NAPIERALSKI A. „Badania naukowe w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych” Jerzy S.
Zieliński, „50lat pracy naukowej sesja jubileuszowa”, 15.09.2004 U.Ł., ss.167-182, ISBN 83-88529-42-0
SZERMER M., SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A. K.: „ Mikrosystemy – rozdział 8”. Mechatronika,
Edytor: S. J. Wiak (red.), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009, str. 255-283, ISBN 978-83604-3468-0
SZERMER M., SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A. K.: „Modelowanie mikrosystemów – rozdział 9”,
Mechatronika, Edytor: S. J. Wiak (red.), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009, str. 285-314,
ISBN 978-83-604-3468-0
GRABIEC P., KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: „Nanoelektronika w Polsce: Bariery, szanse
i kierunki działania.” Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki o telekomunikacji, PAN, Wydział
Nauk Technicznych, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa 2010, str. 137-182, ISBN 97883-7207-867-4
Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych
[1]
[2]
[3]
[4]
Edytor czasopism zagranicznych
KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Special Issue on Selected Papers from MIXDES 2005. Journal
Analog Integrated Circuits & Signal Processing, Springer Netherlands. Volume 49, Number 2 /
November, 2006. ISSN 0925-1030 (Print) 1573-1979 (Online). Wednesday, October 11, 2006. Impact
Factor: 0.591, 5-Year Impact Factor 0.516, Immediacy Index 0.021. (2008)
KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Special issue on Selected Papers from MIXDES 2006. Journal
Analog Integrated Circuits & Signal Processing, Springer Netherlands. Impact Factor: 0.591, 5-Year
Impact Factor 0.516, Immediacy Index 0.021. (2008)
KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Special issue on Selected Papers from MIXDES 2006: VLSI
Design.
KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: “Analog Integrated Circuits and Signal Processing”, Springer US
vol. 55, nr 3, June 2008 (MIXDES 2006), ISSN 0925-1030 (Print) 1573-1979 (Online), pages 195-259.
18
http://www.springerlink.com/content/r00m84w74602/?p=75574d2f9d064c93a5cd6858ffd98a22&pi=6
Impact Factor: 0.591, 5-Year Impact Factor 0.516, Immediacy Index 0.021. (2008).
Edytor czasopism krajowych
[1] NAPIERALSKI A.: Electron Technology Journal, Vol. 32, No. 3, Warszawa 1999, ISSN
0070-9816
[2] NAPIERALSKA M., A., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: Mikroelektronika i Informatykaprace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 1, Łódź 2001,
85 pages, ISBN 83-89003-90-2
[3] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J.: Mikroelektronika i Informatyka- prace
naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 2, Łódź 2002, 79
pages, ISBN 83-919289-1-8
[4] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J., WRÓBLEWSKI S.: Mikroelektronika i
Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 3,
Łódź 2003, 69 pages, ISBN 83-919289-3-4
[5] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J., WRÓBLEWSKI S.: Mikroelektronika i
Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 4,
Łódź 2004, 256 pages, ISBN 83-919289-5-0
[6] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J.: Mikroelektronika i Informatyka- prace
naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 5, Łódź 2005, 251
pages, ISBN 83-922632-0-0
[7] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J.: Mikroelektronika i Informatyka- prace
naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 6, Łódź 2006, 49
pages, ISBN 83-922632-4-3.
[8] NAPIERALSKI A., CIOTA Z., PODSIADŁY P.J.: Mikroelektronika i Informatyka- prace
naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, 186
pages, ISBN 83-9222632-5-1.
Edytor materiałów konferencyjnych
[1] NAPIERALSKI A. , TUROWSKI M. (Editors): "MIXED DESIGN OF VLSI CIRCUITS" - Proceedings
of the 1st Advanced Training Course: "Education of Computer Aided Design of Modern VLSI Circuits",
Technical University of Łódź, Dębe, Poland, 5-9 April 1994, 214 pages, (ISBN 83-901682-0-0).
[2] NAPIERALSKI A. , TUROWSKI M. (Editors): "MIXED DESIGN OF VLSI CIRCUITS" - Proceedings
of the 2nd European Advanced Training Course: "Education of Computer Aided Design of Modern VLSI
Circuits", Technical University of Łódź, Kraków, Poland, 29-31 May 1995, 500 pages, (ISBN 83-9020818-0).
[3] NAPIERALSKI A. , NAPIERALSKA M. (Editors): "Circuit Theory and Electronic Networks",
Proceedings of the XVIII National Conference KKTOiUE, Technical University of Łódź, Polana
Zgorzelisko, Poland, 25-27 October 1995, 742 pages, (ISBN 83-904299-3-4).
[4] NAPIERALSKI A., Marek TUROWSKI (Editors): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS
AND SYSTEMS” - Proceedings of the 3rd Advanced Training Course: „Education of computer aided
design of modern ICs and devices”, MIXDES’96, Technical University of Łódź, Poland, 30 May - 1 June
1996, 644 pages, (ISBN 83-906066-0-7).
[5] NAPIERALSKI A.: (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”
Proceedings of the 4th International Workshop: „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”,
MIXDES’97, Poznań, Poland, 12- 14 June 1997, 784 pages, (ISBN 83-87202-40-1).
[6]
NAPIERALSKI A.: (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS” Proceedings of the 5th International Conference: „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”,
MIXDES’98, Łódź, Poland, 18- 20 June 1998, 562 pages, (ISBN 83-87202-21-5).
[7] NAPIERALSKI A.: (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS” -
Proceedings of the 6th International Conference: „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”,
MIXDES’99, Kraków, Poland, 17- 19 June 1999, 548 pages, (ISBN 83-87202-37-1).
19
[8] NAPIERALSKI A. (Editor):„MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES’2000, Proceedings of 7th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Gdynia, Poland, 15-17 June 2000, (ISBN 83-87202-37-1), 592 pages, A4
[9] NAPIERALSKI A. (Editor):„MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2001, Proceedings of 8th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Zakopane, Poland, 21-23 June 2001, ,A.C.G.M. Lodart S.A., Łódź, (ISBN 83-87202-98-3), 546
pages, A4
NAPIERALSKI A. (Editor):„MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2002, Proceedings of 9th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Wrocław, Poland, 20-22 June 2002, A.C.G.M. Lodart S.A., Łódź, (ISBN 83-89003-26-0, KMiTI
PŁ 2002, 716 pages, A4
[10]
NAPIERALSKI A. (Editor):„MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2003, Proceedings of 10th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Łódź, Poland, 26-28 June 2003, DMCS., Łódź, (ISBN 83-7283-095-9, KMiTI PŁ 2003, 698
pages, A4
[11]
NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2004, Proceedings of 11th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Szczecin, Poland, 24-26 June 2004, DMCS., Łódź, (ISBN 83-919289-7-7, KMiTI PŁ 2004, 684
pages, A4
[13] NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2005, Proceedings of 12th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Krakow Poland, 23-25 June 2005, DMCS., Łódź, (vol. 1 and vol. 2, ISBN 83-919289-9-3),
KMiTI PŁ 2005, 1020 pages, A4
[14] NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2006, Proceedings of International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Gdynia Poland 22-24 June 2006, DMCS., Łódź, (ISBN 83-922632-1-9), KMiTI PŁ 2006, 808
pages, A4
[15] NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2007, Proceedings of 14th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007, DMCS., Łódź, (ISBN 83-922632-4-3), KMiTI PŁ 2007,
713 pages, A4
[16] NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2008, Proceedings of 15th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Poznań Poland 19-21 June 2008, DMCS., Łódź, (ISBN 83-922632-7-8), IEEE Catalog Number
CFP08MIX-PRT, 639 pages, A4.
[17] NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2009, Proceedings of the 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits
and Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4 Language: English ISBN (Book):
978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog Number (Book): CFP09MIX-PRT
IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR,
[18] NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2010, Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits
and Systems MIXDES 2010, 24-26 June 2010, Wrocław, Poland, wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS,
Poland, form. A4. s.53, ISBN 978-83-928756-3-5,
[19] NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2011, Proceedings of the 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits
and Systems MIXDES 2011, 16-18 June 2011, Gliwice, Poland, wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland,
form. A4. s.701, ISBN 978-83-932075-0-3.
[20] NAPIERALSKI A. (Editor): „MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”,
MIXDES 2012, Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits
and Systems MIXDES 2012, 24-26 May 2012, Warsaw, Poland, Printed by P.P.H. Remigraf, Warszawa,
Poland, form. A4. s.578, ISBN 978-83-6254-43-8. IEEE Catalogue Number CFF12MIX-PRT
[12]
20
Publikacje w czasopismach
Publikacje w czasopismach z „Listy Filadelfijskiej”
LETURCQ Ph., DORKEL J.M., NAPIERALSKI A., LACHIVER E.: "A new approach to thermal
analysis of power devices", IEEE Transaction on Electron Devices, vol. ED-34, No.5, 132781, May 1987,
(U.S.A), (pp. 1147-1156). Impact Factor: 2.318 (2011)
[2]
NAPIERALSKI A., POMPIGNAC F.: "Thermal C.A.D. of power hybrid devices using light computer
means", IEE Proceedings on Electronic Circuits and Systems, Vol. 135, Pt. G, No. 1, February 1988,
(United Kingdom), (pp. 34-43). ). Impact Factor: 0.547 (2011), (aktualnie - IEE PROCEEDINGSCIRCUITS DEVICES AND SYSTEMS).
[3]
DORKEL J.M., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Implementation of a new method for thermal
analysis of plane multilayered Systems", Numerical Heat-Transfer (U.S.A), Vol. 13, No. 3, 1988, pp. 319336. Impact Factor: 2.492 (2011), (aktualnie - NUMERICAL HEAT TRANSFER PART AAPPLICATIONS)
[4]
NOULLET J.L., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: "ASIC realization of a multi-phases switchedcapacitor decimating filter", Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Science. Vol. 41, No.1,
1993, pp. 55 – 66. From 2008 Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Science is indexing
by Thomson Scientific Web of Science (The Philadelphia list 2007). Impact Factor 0,966 (2011)
[5]
MORENO J.M., CASTILLO F., CABESTANY J., NAPIERALSKI A., MADRENAS J.: "An analog
systolic VLSI architecture for implementing neural network models", IEEE MICRO, June 1994, pp. 51 –
59. Impact Factor: 1.783 (2011)
[6]
TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: Two-dimensional analysis of GTO switching under the
influence of external circuit, IEE PROCEEDINGS-G, Circuits, Devices Syst., Vol. 141, No. 6, December
1994, pp. 483 – 488. Impact Factor: 0.547 (2011)
[7]
NAPIERALSKI A., CIOTA Z., NOULLET J.L.: "Realization of some different FIR SC filters in the
CMOS technology", Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Science. Vol. 42, No. 2, 1994,
pp. 269-278. From 2008 Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Science is indexing by
Thomson Scientific Web of Science (The Philadelphia list 2007). Impact Factor 0,966 (2011)
[8]
CIOTA Z., A. NAPIERALSKI, J.L. NOULLET: “Analogue realisation of integrated FIR filters”. IEE
Proc.-Circuits Devices Syst., Vol.143, No. 5. October 1996, pp. 274-281. Impact Factor: 0.547 (2011) ,
[9]
FURMAŃCZYK M., NAPIERALSKI A.: “Application of Sparse Matrix Technics and Self-adopting
Mesh Generation to 3-D Transient Thermal Simulation Bulletin of the Polish Academy of Sciences,
Technical Science, Vol. 44, No. 2, 1996, pp. 185-191. From 2008 Bulletin of the Polish Academy of
Sciences – Technical Science is indexing by Thomson Scientific Web of Science (The Philadelphia list
2007). Impact Factor 0,966 (2011)
[10]
TUROWSKI M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A., WIAK S.: "Computer-aided Analysis of
Integrated Electrostatic Micromotors", Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Science, Vol.
44, No. 2, 1996, pp. 178-184. From 2008 Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Science
is indexing by Thomson Scientific Web of Science (The Philadelphia list 2007). Impact Factor 0,966
(2011)
[11]
WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: "Thermal monitoring of the single heat source in semiconductor
devices - the first approach", Microelectronics Journal, Elsevier Science Ltd., Great Britain 1997, No. 28,
pp. 313-316. Impact Factor: 0.919 (2011)
[12]
GRECKI M., PACHOLIK J., WIĘCEK B., NAPIERALSKI A.: "Application of computer-based
thermography to thermal measurements of integrated circuits and power devices", Microelectronics
Journal, Elsevier Science Ltd., Great Britain 1997, No. 28, pp. 337-347. Impact Factor: 0.919 (2011) ,
[13]
ATI Ali A., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: „Physically Based Dynamic
Submicron MOSFET’s Model: Subthreshold Region”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences,
Technical Science, Vol. 45, No. 4, 1997, pp. 540-547. From 2008 Bulletin of the Polish Academy of
Sciences – Technical Science is indexing by Thomson Scientific Web of Science (The Philadelphia list
2007). Impact Factor 0,966 (2011) ,
[14]
ZUBERT M. ,ORLIKOWSKI M., JANICKI M., WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A. : “Methodology
of Analogue Silicon Microsystems Modelling Using Hardware Description Language”, Bulletin of the
Polish Academy of Sciences, Technical Science, Vol. 45, No. 4, 1997, pp. 525-537. From 2008 Bulletin of
[1]
21
the Polish Academy of Sciences – Technical Science is indexing by Thomson Scientific Web of Science
(The Philadelphia list 2007). Impact Factor 0,966 (2011)
[15]
ANDERS G.J., NAPIERALSKI A., ZAMOJSKI W.: “Calculation of the Internal Thermal Resistance
and Ampacity of 3-Core Unscreened Cables with Fillers”, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol.
PWRD-13, No.3, July 1998, pp.699-705. Impact Factor: 1.353 (2011)
[16]
JANICKI M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: “Application of Inverse heat Conduction Methods in
Temperature Monitoring of Integrated Circuits", Sensors and Actuators A, Elsevier Science Ltd., A 71
(1998), pp. 51-57. Impact Factor: 1.802 (2011)
[17]
ANDERS G.J., NAPIERALSKI A., KULESZA Z.: "Calculation of the Internal Thermal Resistance
and Ampacity of 3-Core Screened Cables With Fillers", IEEE Transactions on Power Delivery, vol.14, no
3, July 1999, pp. 729-734, (ISSN 0885-8977). Impact Factor: 1.353 (2011)
[18]
ŚLOT K., KOWALSKI J., NAPIERALSKI A., KACPRZAK T.: "Analogue median/average image
filter based on cellular neural network paradigm", Electronics Letters, IEE., Great Britain 16th September
1999, Vol. 35, No. 19, pp. 1619-1620, (ISSN 0013-5194). Impact Factor: 0.965 (2011)
[19]
JANICKI M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „Application of Inverse Problem Algorithms for
Integrated Circuit Temperature Estimation”, Microelectronics Journal, vol.30, November 1999, pp.10991107. Impact Factor: 0.919 (2011)
[20]
Ali A. ATI, NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: „A new compact physical
submicron MOSFET model for circuit Simulation”, Microelectronics Engineering 1 vol. 51-52 , 2000,
pp.373-395), ELSEVIER. . Impact Factor: 1.557 (2011)
[21]
JANICKI M., NAPIERALSKI A., FEDASYUK D., PETROV D.: „Thermal modelling of hybrid
circuits – simulation method comparison”, Pergamon Press – Elsevier Science Ltd., Microelectronics
Reliability 40 (2000) pp. 541-546. Impact Factor: 1.290, 5-Year Impact Factor 1.182, Immediacy Index
0.120. (2008)
[22]
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “Modeling electronic circuit radiation cooling using analytical
thermal model”, Microelectronic Journal 31 ( 2000), Elsevier, pp. 781-785. Impact Factor: 0.919 (2011)
[23]
GRAMS A., LIBERSKI P., SOBÓW T., NAPIERALSKA M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.:
„The morphometric analysis and recognition an amyloid plaque in microscope images by computer image
processing”. Folia Neuropathologica, Vol. 39 (4) 2000, pp. 183-187, PL ISSN 0028-3894, Impact Factor:
1.234 (2011). IndexCopernicus Value: 11.44
[24]
ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A.: “RESCUER – The new solution in
multidomain simulations”, Microelectronics Journal 31, No 11-12, Nov.-Dec.2000, pp. 945-954. Impact
Factor: 0.919 (2011) ,
[25]
ATI A. A., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: „An accurate DC MOSFET model
for VLSI Simulation”, Bulletin of the of Polish Academy of Science, Technical Sciences, Vol. 48., No. 1,
2000, pp 61-71. From 2008 Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Science is indexing by
Thomson Scientific Web of Science (The Philadelphia list 2007). Impact Factor 0,966 (2011)
[26]
ZUBERT M., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.,: „The Application of RESCUER Software to
Effective MEMS Design and Simulation”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Science,
Vol. 49, No. 4, Warsaw, November 2001, pp. 596-610. From 2008 Bulletin of the Polish Academy of
Sciences – Technical Science is indexing by Thomson Scientific Web of Science (The Philadelphia list
2007). Impact Factor 0,966 (2011)
[27]
KIEŁBIK R., MORENO J.M., NAPIERALSKI A., JABŁOŃSKI G.:, SZYMAŃSKI T.: „High-Level
Partitioning of Digital Systems Based on Dynamically Reconfigurable Devices”, Book Series: Lecture
Notes in Computer Science, Volume 2438/2002, DOI: 10.1007/3-540-46117-5_29. ISSN 0302-9743
(Print) 1611-3349 (Online). ISBN 978-3-540-44108-3. Springer Link Date: January 01, 2002. Pages 197217. Impact Factor: 0.513. (2004)
[28]
JANICKI M., De MEY G., NAPIERALSKI A.: “Transient thermal analysis of multilayered structures
using Green's functions”, Microelectronics Reliability 42, Elsevier Science Ltd. June 2002, Volume 42/7,
pp.1059-1064. Impact Factor: 1.167 (2011)
[29]
JANICKI M., De MEY G., NAPIERALSKI A: “Application of Green's Functions for Analysis of
Transient Thermal States in Electronic Circuits”, Microelectronics Journal, ISSN 0026-2692, Elsevier
Science Ltd. September 2002, Volume 33/9, pp. 733-738. Impact Factor: 0.919 (2011)
22
ANDERS G., NAPIERALSKI A., ZUBERT M, ORLIKOWSKI M.: "Advanced Modeling Techniques
for Dynamic Feeder Rating Systems", IEEE Transactions on Industry Applications, May/June 2003,
Vol.39, Number3, pp. 619-626. Impact Factor: 1.657 (2011)
[31]
SUSZYŃSKI Z., ARSOBA R., NAPIERALSKI A., TYLMAN W. „Infrared Detection of
Delaminations Using Induction Heating” IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies,
March 2004, pp.112-116, ISSN 1521-3331. Impact Factor: 0.968, (2008)
[32]
JANICKI M., DANIEL M., SZERMER M., NAPIERALSKI A.: „Ion sensitive field effect transistor
modelling for multidomain simulation purposes” Microelectronics Journal, 35 (2004) pp. 831-840, ISSN
0026-2692. Impact Factor: 0.859, 5-Year Impact Factor 0.919 (2011)
[33]
ŚLUSARCZYK K., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: „Layout Based Thermal Simulations of 3D
Integrated Circuits”, Book Series: Lecture Notes in Computer Science, Volume 3039/2004, DOI:
10.1007/b98005. ISSN 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online). ISBN 978-3-540-22129-6. SpringerLink
Date: October 11, 2004. Pages 1029-1036. Impact Factor: 0.513. (2004)
[34]
DANIEL M., JANICKI M., WRÓBLEWSKI, DYBKO A., BRZÓZKA Z., NAPIERALSKI A., ”Ion
selective transistor modelling for behavioural simulations” Water Science & Technology, Vol. 50, No
11,2004, pp.115-123, ISSN 02730-1223. Impact Factor: 1.122 (2011)
[35]
MAKOWSKI, M. GRECKI, B. MUKHERJEE, S. SMROCK, B. ŚWIERCZ, and A. NAPIERALSKI,
“The application of SRAM chip as a novel neutron detector”, Journal of Experimental Nanoscience, vol. 1,
no. 2, pp. 261 - 268, May 2005, ISSN 1745-8080. Impact Factor: 1.011 (2011)
[36]
GRECKI M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: „MOPS- Parallel environment for simulation of
Electronic Circuits Using Physical Models of Semiconductor Devices”, Book Series: Lecture Notes in
Computer Science, Volume 1332/1997, DOI: 10.1007/3-540-63697-8_120. ISSN 0302-9743 (Print) 16113349 (Online). ISBN 978-3-540-63697-7. Springer Link Date: April 11, 2006. Pages 478-485. Impact
Factor: 0.513. (2004)
[37]
MAKOWSKI D., GRECKI M., NAPIERALSKI A., SIMROCK S., MUKHERJEE B.: „A Distributed
System for Radiation Monitoring at Linear Accelerators”, str.2008-2015, IEEE Transactions on Nuclear
Science, August 2006, vol. 53, no 4, ISSN 0018-9499. Impact Factor: 1.447 (2011)
[38]
KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Introduction to the Special Issue on the MIXDES 2005. Journal
Analog Integrated Circuits & Signal Processing, Springer Netherlands. Volume 49, Number 2 /
November, 2006. ISSN 0925-1030 (Print) 1573-1979 (Online). Wednesday, October 11, 2006. Impact
Factor: 0.592 (2011)
[39]
JANICKI M, De MEY G., NAPIERALSKI A.: ‘Thermal Analysis of Layered Electronic Circuits with
Green’s Functions’, Microelectronics Journal, Vol. 38, No. 2, February 2007, pp. 177-184, ISSN 00262692. Impact Factor: 0.919 (2011)
[40]
PAWLIK P, GRECKI M., SIMROCK S. and NAPIERALSKI A.: “New method for beam induced
transient measurement”, Measurement Science and Technology. 18 No 8 (August 2007) 2348-2355.
Impact Factor: 1.494 (2011)
[41]
SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A., FOUAIDY M., BOSOTTI A., PAPARELLA R.: „Measurement
of static force At liquid helium temperature”, Measurement Science and Technology, 18 (2007), pp. 23562364. Impact Factor: 1.494 (2011)
[42]
MAKOWSKI D., MUKHERJEE B., SIMROCK S., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A. and
GRECKI M.: „Radiation monitoring system for X-FEL”, Measurement Science and Technology 18 No 8
(August 2007) 2397-2403. Impact Factor: 1.494 (2011)
[43]
Współautor pracy zbiorowej w Nature Photonics. „Operation of a free-electron laser from the extreme
ultrafiolet to the water window”. Nature Photonics, Vol. 1, No. 6, June 2007, pp. 336-342.
www.nature.com/naturephotonics. Impact Factor: 29.278 (2011)
[44]
MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., GRECKI M., MIELCZAREK J., NAPIERALSKI A. SIMROCK
S., MUKHERJEE B.: "Readout system for cost-effective radiation monitoring system" (No. TNS-003522006.R2), IEEE Transactions on Nuclear Science, Volume: 54, Issue: 4, Part: 2. Impact Factor: 1.447
(2011)
[45]
De MEY G., VERMEERSCH B., BANASZCZYK J., SWIATCZAK T., WIECEK B., JANICKI M.,
NAPIERALSKI A., ‘Thermal impedances of thin plates’, International Journal of Heat and Mass Transfer,
Vol. 50, No. 21-22, October 2007, pp. 4457 - 4460, ISSN: 0017-9310. Impact Factor: 2.407 (2011)
[30]
23
ZUBERT M, ANDERS G., NAPIERALSKI A., SKOREK M.: "Rating of pipe-type cables with slow
circulation of dielectric fluid", IEEE Transactions on Industry Applications, September 2007, Vol.43,
Number 5, pp. 1164-1171. ISSN 0093-9994. Impact Factor: 1.657 (2011)
[47]
KUŹMICZ W., NAPIERALSKI A.: Introduction to the Special Issue on the MIXDES 2006. Journal
Analog Integrated Circuits & Signal Processing, Springer Netherlands. Volume 55, Number 3 / June,
2008. ISSN 0925-1030 (Print) 1573-1979 (Online). Wednesday, April 16, 2008. Impact Factor: 0.592
(2011)
[48]
ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Chords classification in tonal music with artificial neural
networks”, Polish Journal of Environent Strudies, ISSN 1230-1485 - vol17/4C/2008 . – ref. z konf. ACS
2008. Impact Factor: 0.508 (2011)
[49]
JANICKI M., BANASZCZYK J., DE MEY G., KAMIŃSKI M., VERMEERSCH B.,
NAPIERALSKI A.: „Dynamic Thermal Modeling of A Power Integrated Circuit with The Application of
Structure Functions”, Microelectronics Journal Vol. 40, Number 7, July 2009, pp. 1135-1140, ISSN 00262692. Impact Factor: 0.919 (2011)
[50]
POLANOWSKI P, JUNG J., KIEŁBIK R., NAPIERALSKI A, LICHY K.: „Od algorytmu
dynamicznej cieczy sieciowej do dedykowanego komputera równoległego ”, Przegląd Elektrotechniczny
Nr 11, 2008, ISSN 0033-2097, ss.69-73.A4. Impact Factor: 0.244.
[51] DE MEY G., PILARSKI J., WÓJCIK M., LASOTA M., BANASZCZYK J., VERMEERSCH B.,
[46]
NAPIERALSKI A.: „Influence of interface materials on the thermal impedance of electronic packages”,
International Communications in Heat and Mass Transfer 36 (2009) 210–212, ICHMT-01865; ISSN:
0735-1933. Impact Factor: 1.892 (2011)
[52]
DE MEY G., WÓJCIK M., PILARSKI J., LASOTA M., BANASZCZYK J., VERMEERSCH B.,
NAPIERALSKI A., DE PAEPE M.: „Chimney Effect on Natural Convection Cooling of a Transistor
Mounted on a Cooling Fin”, Journal of Electronic Packaging, March 2009, Vol.131 / 014501-3, Published
Quartely by ASME, ISSN 1043-7398. . Impact Factor: 0.694 (2011)
[53]
PRZYGODA K., PIOTROWSKI A., JABŁOŃSKI G., MAKOWSKI D., POŹNIAK T.,
NAPIERALSKI A.: „Prototype Control System for Compensation of Superconducting Cavities Detuning
Using Piezoelectric Actuators”, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 56, No 4, August 2009, pp.
2336-2340, ISSN 0018-9499. Impact Factor: 1.447. (2011)
[54]
NAPIERALSKI A., SZERMER M., SZANIAWSKI K., OLSZACKI M., MAJ C.; „Aktuatory i
sensory w technologii MEMS jako mikroelektromaszynowe elementy mechatroniki”, Przegląd
Elektrotechniczny, No 9, 2009, ss.279-286, ISSN 0033-2097. Impact Factor: 0.244. Artykuł uzyskał II
nagrodę w Konkursie SEP im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w
czasopismach SEP w 2009 roku.
[55]
SANKOWSKI W., GRABOWSKI K., NAPIERALSKA M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.:
“Reliable Algorithm for Iris Segmentation in Eye Image”, Image and Vision Computing archive, Elsevier,
Volume 28, Issue 2, February 2010, pages 231-237. Year of publication 2010. ISSN: 0262-8856. Impact
Factor: 1.723 (2011)
[56]
OLSZACKI M., MAJ P., BAHRI M Al., MARROT J-C.,BOUKABACHE A., PONS P.,
NAPIERALSKI A.: „Experimental verification of temperature coefficients of resistance for uniformly
doped P-type resistors in SOI”, Journal of Micromechanics and Microengineering, Volume 20, Issue 6,
pp. 064008 (2010), Impact Factor: 2.105 (2011)
[57]
PĘKOSŁAWSKI B., NAPIERALSKI A..; „Blok zasilania bezprzewodowego modułu pomiarowego
współpracujący z generatorem odzyskującym energię drgań mechanicznych”, Przegląd Elektrotechniczny,
No 9, 2010, ss.293-297, ISSN 0033-2097. Impact Factor: 0.244.
[58]
KAŁUŻA M., NAPIERALSKI A.: „Frequency sampling approach to the problem of silicon integrated
spiral inductors modeling. Bulletin of the polish academy of sciences: technical sciences, 2010, rocznik 56,
nr 4, ISSN: 0239-7528,s. 21-28. Impact Factor 0,966 (2011).
[59]
GNIDZIŃSKA K., DE MEY G., NAPIERALSKI A.: „Heat dissipation and temperature distribution
in long interconnect lines”, pp. 119-124, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences,
Vol. 58, No. 1, 2010. Impact Factor 0,966 (2011)
[60]
MAKOWSKI D., KOPREK W., JEŻYŃSKI T., JABŁOŃSKI G., PIOTROWSKI A., JAŁMUŻNA
W., PRĘDKI P., CZUBA K., SIMROCK S., NAPIERALSKI A.: „Prototype Real-time ATCA-Based
24
LLRF Control System”, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 58, no 4, 2011, ISSN 0018-9499,
s.1553-1561. Impact Factor: 1.447 (2011)
[61]
PRĘDKI P., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: „Intelligent Platform Management Controller for
Low-Level RF Control System ATCA Carrier Board” IEEE Transactions on Nuclear Science (TNS), May,
2011, vol. 58, no 4, ISSN: 0018-9499,s. 1538-1543. Impact Factor: 1.519, 5-Year Impact Factor 1.447
(2011)
[62]
JANICKI M., BANASZCZYK J., VERMEERSCH B., DE MEY G., NAPIERALSKI A.: ”Generation
of reduced thermal models of electronic systems from time constant spectra of transient temperature
responses”, Microelectronics Reliability, Vol. 51, no. 8, August 2011, s. 1351-1355, ISSN 0026-2714.
Impact Factor: 1.167 (2011)
[63]
GRABOWSKI K., NAPIERALSKI A.: Hardware Architecture Optimized for Iris Recognition. IEEE
Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol 21, No 9, September 2011, ISSN10518215, s.1293-1303. Impact Factor: 1.649 (2011)
[64]
SZEWCZYK R., GRABOWSKI K., NAPIERALSKA M., SANKOWSKI W., ZUBERT M.,
NAPIERALSKI A.: “A Reliable Iris Recognition Algorithm Based on Reverse Biorthogonal Wavelet
Transform.” Pattern Recognition Letters, 2012,vol. 33, no. 8, p. 1019-1026, ISSN: 0167-8655. Impact
Factor: 1.034 (2011)
[65]
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., SZERMER M., MAJ C.: „The evolution of MEMS and
modelling methodologies”, COMPEL:The International Journal for Computation and Mathematics in
Electrical and Electronic Engineering, 2012, Vol. 31 ISSN: 0332-1649 5 pp. 1458 – 1469. Impact Factor:
0.386 (2012)
[66]
WRÓBLEWSKI, S.; NAPIERALSKI A.: “A Multichannel Measurement System for Online
Turbogenerator Vibration Diagnostics”, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2012, vol. 27, no. 3, p.
1-6, ISSN: 0885-8969 (INT, PHI), Impact Factor: 2.272 (2011)
[67]
SIMROCK S., BERTALOT L, CHEON M, HANSALIA C, JOONEKINDT D, JABŁOŃSKI G.,
KAWANO Y, KLOTZ W-D, KONDOH T, KOZAK T., MAKIJARVI P, MAKOWSKI D.,
NAPIERALSKI A., ORLIKOWSKI M., PARK M, PETROV S, PIOTROWSKI A., PRĘDKI P.,
SEMENOV I, SHELUKHIN D: "Evaluation of the ATCA fast Controller standard for ITER diagnostic".
FUSION ENGINEERING AND DESIGN, 2012, vol. 87, no. 12, p. 2100-2105, ISSN: 0920-3796. Impact
Factor: 1,490.
[68]
ZUBERT M., STARZAK Ł., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKA M., JANICKI M., POŹNIAK T.,
NAPIERALSKI A.: „An accurate electro-thermal model for merged SiC PiN Schottky diodes”.
Microelectronics Journal, 2012, vol. 43, no 5, 312-320. Impact Factor: 0.919 (2011)
[69]
STARZAK Ł., ZUBERT M., JANICKI M., TORZEWICZ T., NAPIERALSKA M., JABŁOŃSKI G.,
NAPIERALSKI A.: „Behavioral Approach to SiC MPS Diode Electrothermal Model Generation”, IEEE
Transactions on Electron Devices, Vol. 60, No 2, Pages: 630-638, February. 2013, Impact Factor: 2.318
[70]
KOTAS R., KAMIŃSKI M., MAZUR P., CHŁAPIŃSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A,
KURPESA M: “Project of open-source software platform for sudden cardiac death (SCD) risk stratification
and advanced ECG analysis”, Przegląd Elektrotechniczny, oczekuje na publikację. Impact Factor: 0.244.
[71]
JANICKI M., TORZEWICZ T., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: "Active control of boundary
conditions for dynamic thermal characterization of electronic components". Microelectronics Journal,
Article in press. Impact Factor: 0.919 (2011)
[72]
JANICKI M., TORZEWICZ T., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: ” Accuracy and boundary
condition independence of Cauer RC ladder compact thermal models.”. Microelectronics Journal, Article
in press. Impact Factor: 0.919 (2011)
[73]
DE MEY G., WYRZUTOWICZ J., DE VOS A., MARAŃDA W., NAPIERALSKI A. ”Influence of
lateral heat diffusion on the thermal impedance measurement of photovoltaic panels.” Solar Energy
Materials and Solar Cells, 2013 Article in press. Impact Factor: 4,542, 5-Year Impact Factor: 4,850
[74]
SZERMER M., ZAJĄC P., KOTYNIA Ł., MAJ C., PIETRZAK P., JANICKI M., NAPIERALSKI
A.,” New methodology for thermal analysis of multi-core processors based on dedicated ASIC.”,
Microelectronics Journal. Article in press . Impact Factor: 0.919 (2011)
Inne czasopisma zagraniczne
25
[1] NAPIERALSKI A.: "Integrated circuits operational amplifiers macro-modelling with application to
NAP2". International Journal AMSE Review, vol.1, no. 2; 1984, (France), (pp. 43-60).
[2] DORKEL J.M., NAPIERALSKI A.: "Modélisation thermique de circuits hybrides de puissance et
thermographie infrarouge" Electronique, Techniques et Industries, No. 58, 11 Avril 1988, (France), pp.
12-16.
[3] NAPIERALSKI A., POMPIGNAC F.: "NAPOM - Logiciel pour l’étude thermique des circuits hybrides
de puissance". Electronique de Puissance, Nr.-26, (France), April 1988, (pp. 68-74)
[4] DORKEL J.M., NAPIERALSKI A.: "Thermographie infrarouge et modélisation thermique de circuits
hybrides de puissance" Revue Pratique du Contrôle Industriel, No. 150-27, Avril 1988, (pp. 65-78),
(France)
[5] LETURCQ Ph., GAUBERT J., NAPIERALSKI A., KHATIR Z.: "Simulation sur microcalculateur de
l'ouverture des thyristors GTO", REVUE GENERALE DE L'ELECTRICITE S.A.- RGE, Nr.1, Janvier
1990, pp. 40-48.
[6] DORKEL J.M., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph., TOUNSI S.: "Outils et méthodologie de la
conception thermique des circuits de l’électronique automobile", Revue Ingénieurs de l'Automobile,
Octobre 1990
[7] ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A, GRAMS A., LIBERSKI P., SOBÓW T.,
GRABOWSKI J.: „The Application of Computer Microscope Image Processing to Brain Amyloidosis
Diseases”, Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, Nov. 2000, pp. IT-37÷IT-42,
Katowice, Poland, ISBN 83-909518-2-7, (MIT’2000 Biometrics and Interface Conclusion Making
Systems Image Processing and Telemedicine, Ustroń, 8-10 November 2000)
[8] RATECKI K., SAKOWICZ B., WÓJTOWSKI M., NAPIERALSKI A.: „Web Accessible Multiaccount
Configurable Client Email Application” pp 79-85, International Journal of Computing, May 2006, vol.
5, issue 1, ISSN 1727-6209.
[9] JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Real time temperature estimation of heat sources in integrated circuits
with remote temperature sensors”, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 124, 2008, 012027, pp. 111, ISSN 1742-6596, doi:10.1088/1742-6596/124/1/012027
[10] JANICKI M., KINDERMANN S. PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: “Estimation of local temperature
dependent heat transfer coefficient for dynamic thermal analysis of electronic circuits”, Journal of
Physics: Conference Series, Vol. 135, 2008, 012053, pp. 1-8. ISSN 1742-6596, doi:10.1088/17426596/135/1/012053.
[11] PIETRZAK P., PĘKOSLAWSKI B., MAKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Adaptive Subband Filtering
Method for MEMS Accelerometer Noise Reduction”. Sensors & Transducers Journal, Vol. 3, Special
Issue, December 2008, pp. 14-24. ISSN 1726-5479.
[12] OLSZACKI M., MAJ C., Al BAHRI M., PONS P., MARROT J-C., NAPIERALSKI A.: „The effect of
parasitic boron doping on P-type piezoresistors”, Eurosensors XXIII conference, Sensors, Actuators and
Micro/Nanosystems, Procedia Chemistry 1, 2009, pp.44-47, Elsevier BV, ISSN 1876-6196
[13] MAJ C., OLSZACKI M., Al BAHRI M., PONS P., SCHEID E., NAPIERALSKI A.: „Parasitic
phenomena in electrostatic actuators based on sealed cavity fabricated with wafer-bonding technology”,
Eurosensors XXIII conference, Sensors, Actuators and Micro/Nanosystems, Procedia Chemistry 1, 2009,
pp.429-432, Elsevier BV, ISSN 1876-6196.
[14]
KOZAK T., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: „Distributed Radiation Monitoring System for
Linear Accelerators Based on CAN Bus”, International Journal of Microelectronics and Computer
Science,2010, vol.1, nr 1, s.52-55. ISSN: 2080-8755.
[15]
PRZYGODA K., POŹNIAK T., NAPIERALSKI A., GRECKI M.: „A Novel Approach for Automatic
Control of Piezoelectric Elements Used for Lorentz Force Detuning Compensation”, International Journal
of Microelectronics and Computer Science, 2010, vol.1, nr 1, 2010, s.81-84. ISSN: 2080-8755.
[16]
WYCHOWANIAK J., PRĘDKI P., MAKOWSKI D., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.:
„Diagnostic Application for Development of Custom ATCA Carrier Board for LLRF”, International
Journal of Microelectronics and Computer Science, 2010, vol.1, nr 1, s.99-104., ISSN: 2080-8755.
[17]
WYCHOWANIAK J., MAKOWSKI D., PRĘDKI P., NAPIERALSKI A.: “Application for
Supervision and Management of ATCA-based Systems”. International Journal of Microelectronics and
Computer Science, 2010, vol.1, nr 2, s. 131-137, ISSN: 2080-8755.
26
PEREK P., MAKOWSKI D., PRĘDKI P., NAPIERALSKI A.: „IPMI Controller Based on Dedicated
Microcontroller for ATCA Carrier Board”. International Journal of Microelectronics and Computer
Science, 2010, vol.1, nr 2, s. 188-194, ISSN: 2080-8755.
[19]
PRZYGODA K., POŹNIAK T., MAKOWSKI D., KOZAK T., WIŚNIEWSKI M., NAPIERALSKI
A., GRECKI M.: „Power Supply Unit for ATCA-based Piezo Compensation System”. International
Journal of Microelectronics and Computer Science, 2010, vol.1, nr 2, s. 205-210, ISSN: 2080-8755.
[20]
JANICKI M., KULESZA Z., PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: „Multichannel Readout System for
Registration of Electronic System Temperature Response with High Temporal Resolution”. International
Journal of Microelectronics and Computer Science, 2010, vol.1, nr 3, , s. 305-310, ISSN: 2080-8755.
[21]
WYCHOWANIAK J., MAKOWSKI D., PEREK P., NAPIERALSKI A.: „Automated Generation of
FRU Devices Inventory Records for xTCA Devices”. International Journal of Microelectronics and
Computer Science, 2011, vol. 2, nr 1, s. 6-11, ISSN: 2080-8755.
[22]
MIELCZAREK A., RITTER R., NAPIERALSKI A., “Neck Injury Diagnostic Device”, International
Journal of Microelectronics and Computer Science, 2011, vol. 2, nr 1, s. 22-27, ISSN: 2080-8755
[23]
TOMALA R., MARCINIAK P., KOTAS R., WENERSKI M., NAPIERALSKI A. : „Power Supply
and Signal Filtering for 24-Hour ECG”. Journal of Microelectronics and Computer Science, 2011, vol. 2,
nr 1, , s. 28-34, ISSN: 2080-8755.
[24]
JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Current-Controlled Slew-Rate Adjustable Trapezoidal
Waveform Generators for Low-and High-Voltage Applications. International Journal of Microelectronics
and Computer Science, 2011, vol. 2, nr 3, s. 88-94, ISSN: 2080-8755.
[25] JUSZKIEWICZ P., SAKOWICZ B., MAZUR P., NAPIERALSKI A.: „The Use of Adobe Flex in
Combination with Java EE Technology on the Example of Ticket Booking”. RADIOELECTRONICS &
INFORMATICS, 2011, no. 4 (55), ISSN: 1563-0064, p. 84-87.
[26] JANICKI M., KUZAŃSKI W., KULESZA Z., NAPIERASKI A.:” Application of infrared thermography
for the assessment of burn wounds depth in children.”, Thermology International, vol. 21, no. 3, 2011, s.
98-100, ISSN: 1560-604X.
[27] TROJANOWSKI M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A., ” "J2EE in Applications Supporting
Business Management". Radioelectronics and Informatics, Scientific and Technical Journal, 2012, rocznik
1, nr 56, s. 35-37, ISSN: 1563-0064.
[28] Starzak Mateusz, Zabierowski Wojciech, Napieralski Andrzej : "System for Transmitting HDTV over IP
Networks Using Open-Source Software". Radioelectronics and Informatics, Scientific and Technical
Journal, 2012, rocznik 1, nr 56, s. 38-40, ISSN: 1563-0064
[29]
PEREK P., MIELCZAREK A., PRĘDKI P., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A., „Module
Management Controller for Mcro-TCA Controller Board". International Journal of Microelectronics and
Computer Science, 2012, vol. 3, nr 1, s. 25-31, ISSN: 2080-8755
[30]
PEREK P., WYCHOWANIAK J., MAKOWSKI D., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Image
Acquisition and Visualisation in DOOCS and EPICS Environments". International Journal of
Microelectronics and Computer Science, 2012, vol. 3, nr 2, s. 60-66, ISSN: 2080-8755
[31]
TYLMAN W., JANICKI M., NAPIERALSKI A.,KUZAŃSKI W., „Computer-aided Approach to
Evaluation of Burn Wounds.”, International Journal of Microelectronics and Computer Science, 2012,
Vol. 3, nr 4, s. 132-137, ISSN: 2080-8755.
[32]
SKURSKI A., BORZĘCKI M., BALCERZAK B., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A., KASPRZAK
J.D., LIPIEC P., „Image Processing Methods for Diagnostic and Simulation Applications in Cardiology.”,
International Journal of Microelectronics and Computer Science, 2012, Vol. 3, nr 4, s. 146-151, ISSN:
2080-8755.
[33]
KOTAS R., KAMIŃSKI M., MAZUR P., CIEŚLIK-GUERRA U., SAKOWICZ B., MARAŃDA W.,
PIOTROWICZ M., KURPESA M., NAPIERALSKI A., ”Software Platform for Combined Analysis of
Weather Data and Holter Monitoring Data.”, International Journal of Microelectronics and Computer
Science, 2012, Vol. 3, nr 4, s. 159-164, ISSN: 2080-8755.
[18]
Czasopisma Polskiej Akademii Nauk
[1] NAPIERALSKI A., KAŁMYKOW B.: "Modelowanie charakterystyk statycznych tyrystora dla celów
analizy numerycznej". Rozprawy Elektrotechniczne, nr.4, 1976, Polska. (str. 855 - 876).
27
[2] NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph., DORKEL J.M.: "A new theoretical approach and application of
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
infra-red thermography to power hybrid circuits", Rozprawy Elektrotechniczne, Polska, Opublikowano w
I-szym kwartale 1991, z datą IV kwartał 1989 r., z.4, pp. 901-925.
NAPIERALSKI A.: "Półprzewodnikowe układy dużej mocy - technologia, analiza i projektowanie",
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 1992, 38, z. 1, pp. 153-179
GABRYELCZYK A., GRECKI M., NAPIERALSKI A., PAWELSKI W., KUŚMIEREK Z.: "Tester
charakterystyk statycznych IGBT", Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 1994, 40, z.2. pp. 277-290
BANASZCZYK J., JANICKI M., VERMEERSCH B., De MEY G., NAPIERALSKI A..: “Electronic
Package Characterisation Using Thermal Structure Functions”, Electronics and Telecommunications
Quarterly (Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji), Committee for Electronics and
Telecommunications, Polish Academy of Sciences, 2007, Vol. 53, no 4, pp.389-398, ISSN 0867-6747.
KOTYNIA Ł., AMROZIK P. NAPIERALSKI A.: ”Methodology for Implementing Scalable Run-Time
Reconfigurable Devices”, International Journal of Electronics and Telecommunications, No 2/2011, Vol
57, ISSN 0867-6747, s. 177-183
Czasopisma krajowe
NAPIERALSKI A.: “Mikroelektronika krzemowa - stan aktualny i kierunki rozwoju”, Elektronika
(XXXVIII) 9’97, 1997, pp. 6-12
NAPIERALSKI A.: “Mikroelektronika krzemowa - stan aktualny i kierunki rozwoju cz. 2”, Elektronika
(XXXVIII) 10’97, 1997, pp. 10-13
NAPIERALSKI A.: „Stan aktualny i przyszłość mikroelektroniki krzemowej”, Elektronika Łódź 1997,
ss.7-29. (ISBN-83-87202-55-X).
NAPIERALSKI A., POŹNIAK T.: “Nowe trendy w energoelektronice”, Elektronika (XXXIX) 4’98,
1998, pp. 3-15, (ISSN 0033-2089). Artykuł uzyskał II nagrodę w Konkursie SEP im. Prof. Mieczysława
Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 1998 roku.
NAPIERALSKI A., POŹNIAK T.: „Układy Smart Power – przyszłość energoelektroniki, część
pierwsza: układy hybrydowe”, Elektronika Łódź 1998, ss.197-222. (ISBN-83-87202-56-8).
NAPIERALSKI A., ZARĘBSKI J., GÓRECKI K., FURMAŃCZYK M.: „Pomiar rezystancji
termicznej i przejściowej impedancji termicznej inteligentnego układu scalonego MOS mocy, Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni – numer specjalny - Efekty termiczne w wybranych
elementach półprzewodnikowych oraz układach elektronicznych i energoelektronicznych, WSM Gdynia
1988, pp. 42-52, PL ISSN 0324-8887
ATI A.A., NAPIERALSKI A, NAPIERALSKA M., CIOTA Z.: "A Charge-Sheet Capacitance Model of
Small-Geometry MOSFETs for Analog/Digital Application". Electron Technology, Vol. 32, No. 3,
Warszawa 1999, ISSN 0070-9816, pp 227-233
NAPIERALSKI A., POŹNIAK T.: “Układy Smart Power - przyszłość energoelektroniki, część II,
Elektronika Łódź 1999, ss.19-36. (ISBN-83-87202-82-7).
ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., GRAMS A., LIBERSKI P., SOBÓW T.,
GRABOWSKI J.: The Application of Computer Microscope Image Processing to Brain Amyloidosis
Diseases. Journal of Medical Informatics and Technologies, 5: 37–42, November 2000. ISBN 83909518-2-7.
NAPIERALSKI A.: „Mikrosystemy zintegrowane w technologiach krzemowych”, Elektronika Nr 4,
2001, pp. 3-11, (ISSN 0033-2089). Artykuł uzyskał III nagrodę w Konkursie SEP im. Prof.
Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 2001 roku.
SZANIAWSKI K., NAPIERALSKI A.: „Scalone czujniki małych drgań”, Elektronizacja (czas. SEP), nr
11/2002, ss.25-29, ISSN 0138.0826
SZERMER M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: „Modelowanie, symulacja oraz projektowanie
przetworników sigma-delta do zastosowań w mikrosystemach krzemowych”, Elektronizacja (czas.
2002, SEP), nr 12/2002, ss.25-29, ISSN 0138.0826
MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A., „Zastosowanie Interfejsu IEEE 1394 do przesyłania obrazów z
kamery termowizyjnej”, Elektronizacja nr 1/2003, ss. 10-13, ISSN 0138-0826
PIETRZAK P., KULESZA Z., PIOTROWICZ M., NAPIERALSKI A., „Modyfikacja metody akwizycji
danych pomiarowych w systemie monitorowania stanu technicznego dużych maszyn wirujących”,
Elektronizacja nr 2/2003, ss. 14-17, ISSN 0138-0826, (grant 8T11B 021 19)
28
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
JANICKI M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: „Wielodomenowe modelowanie i praktyczna
weryfikacja tranzystorów jonoczułych ISFET”, Elektronizacja nr 10/2003, ss. 3-7, ISSN 0138-0826,
(SEWING)
KAWKA P., De MEY G., NAPIERALSKI A.: „Pomiar termicznego stanu przejściowego jako metoda
obliczania aktywnej powierzchni krzemu” Elektronika 1/2004, ss. 33-35, ISNN 0033-2089
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: „New approach to power semiconductor devices modeling”,
Journal of Telecommunications and Information Technology 1/2004, pp. 80-89, ISSN 1509-4553
SZERMER M., NAPIERALSKI A.: ” Projekt przetwornika sigma-delta w Technologii CMOS z
możliwością wyboru konfiguracji pracy” Elektronika 2/2004, ss. 4-6, ISNN 0033-2089
NAPIERALSKI A. „Projekty Naukowo Badawcze i Dydaktyczne prowadzone w KMiTI, P.Ł. I
Krajowe Forum Informatyka w systemach elektroenergetycznych, Łódź 8-9.03.2004
JANICKI M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: „Szacowanie składu mieszaniny jonów przy użyciu
dedykowanych algorytmów do rozwiązywania problemów odwrotnych”. Elektronika 11/2004, ss. 5-8,
ISSN 0033-2089
ZIĘBA B., WOJCIECHOWSKI J., ZABIEROWSKI W., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: ”Portal
internetowy do symulacji przyrządów półprzewodnikowych z wykorzystaniem technologii COBRA”
Elektronika 11/2004, ss. 12-15, ISSN 0033-2089
DANIEL M., JANICKI M., SZERMER M., NAPIERALSKI A.: „Multidomain modelling and practical
verification of semiconductor ion-selective sensors for CAD”, Mikroelektronika i Informatyka- prace
naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 4, Łódź 2004, str. 35-40,
ISBN 83-919289-5-0
OSTENDA A., OLSZEWSKI A., NAPIERALSKI A.: „Distributed monitoring system In windmill
factory”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik
Informatycznych PŁ, zeszyt nr 4, Łódź 2004, str. 111-117, ISBN 83-919289-5-0
PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: „Źródła szumów pojemnościowych akcelerometrów
mikromaszynowych”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i
Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 4, Łódź 2004, str. 131-135, ISBN 83-919289-5-0
SZERMER M., PIETRZAK P., DANIEL M., A., NAPIERALSKI A.: „Stanowisko pomiarowe do
badania przetworników analogowo-cyfrowych z interfejsem użytkownika opracowanym w środowisku
LABVIEW”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik
Informatycznych PŁ, zeszyt nr 4, str. 197-203, ISBN 83-919289-5-0
WOJCIECHOWSKI J., NAPIERALSKI A.: „System wspomagający wykładowcę i studenta przez
www”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik
Informatycznych PŁ, zeszyt nr 4, Łódź 2004, str. 235-238, ISBN 83-919289-5-0
NAPIERALSKI A., GRECKI M., SĘKALSKI P., MAKOWSKI D., WÓJTOWSKI M.,
CICHALEWSKI W., KOSĘDA B., ŚWIERCZ B.: „Przegląd prac Politechniki Łódzkiej realizowanych
w programie CARE”, Elektronika 2-3/2005, pp.78-79, ISSN 0033-2089
MAKOWSKI D., ŚWIERCZ B., GRECKI M., NAPIERALSKI A.: “Projektowanie systemów
niewrażliwych na wpływ promieniowania dla akceleratora X-FEL”, Elektronika 7/2005, pp. 26-30,
ISSN 0033-2089
NOWAK P., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „System wykrywania włamań i powiadamiania o
awarii systemów internetowych”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry
Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 5, Łódź 2005, str. 33-36, ISBN 83-922632-00
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: ”Testowanie struktury MEFS za pomocą modelowania
wielodomenowego”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i
Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 5, Łódź 2005, str. 73-78, ISBN 83-922632-0-0
MURLEWSKI J., WOJCIECHOWSKI J., NAPIERALSKI A.: „Przetwarzanie rozproszone na
przykładzie gird computing”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki
i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 5, Łódź 2005, str. 85-88, ISBN 83-922632-0-0
WOJCIECHOWSKI J., MURLEWSKI J., NAPIERALSKI A,: „Pozycjonowanie stron internetowych w
serwisach wyszukiwawczych na przykładzie gogle”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe
Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 5, Łódź 2005, str. 89-94, ISBN 83922632-0-0
29
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: „ Wykorzystanie średniej ruchomej synchronicznej do filtracji
sygnału w pomiarach drgań dużych maszyn wirnikowych”, Mikroelektronika i Informatyka- prace
naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 5, Łódź 2005, str. 143-148,
ISBN 83-922632-0-0
GRECKI M., JANKOWSKI M., MAKOWSKI D., NAPIERALSKA M., OLSZEWSKI A.,
OWCZAREK M., PIETRZAK P., SANKOWSKI W., SĘKALSKI P., STARZAK Ł., ZUBERT M.,
NAPIERALSKI A.: „Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ – dla gospodarki”,
Biuletyn Techniczno-Informacyjny OŁ SEP, nr 3/2006, lipiec 2006, ISSN 1428-8966, str. 32-36.
KIEŁBIK R., SZYMAŃSKI T., NAPIERALSKI A.: „Rozmieszczanie przerzutników w procesie
partycjonowania pod kątem układów dynamicznie rekonfigurowalnych”, Pomiary, Automatyka,
Kontrola nr 7bis – 2006, Agencja Wydawnicza SIMP, str. 46-48, ISSN: 0032-4110, str. 124, A4.
LERKA P., WOJCIECHOWSKI J., NAPIERALSKI A.: „Multipurpose presentation system based on
Flash and XML technology”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki
i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 6, Łódź 2006, ss.31-35, ISBN 83-922632-4-3.
MARCINIAK P., WOJCIECHOWSKI J., NAPIERALSKI A.: „Authorization system based on Web
services”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik
Informatycznych PŁ, zeszyt nr 6, Łódź 2006, ss.37-42, ISBN 83-922632-4-3.
ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Metody harmonizacji w muzyce”, Mikroelektronika i
Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 6, Łódź
2006, ss.43-47, ISBN 83-922632-4-3.
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., ZUBERT M.: “The Biomedical Images Congruencing and
The 3-D Object Reconstruction”. Journal of Medical Informatics & technologies 1:31–40, September
2006. ISBN 83-89105-89-6 - artykul zaproszony.
KUZAŃSKI W., OLSZEWSKI A., NAPIERALSKI A., NIEDZIELSKI J.: „Badanie termograficzne w
diagnozowaniu młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego. Doniesienie wstępne”, Urologia Polska,
czas. Polskiego Tow. Urologicznego, 2007/60/2, ss,149-154, ISSN 0500-7208.
JANICKI M., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: "Modelowanie nieliniowych zjawisk termicznych z
wykorzystaniem programu SPICE", "Elektronika ", nr 10/2007, ss.7-12, ISSN 0033-2089.
SAKOWICZ B., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie metod data mining w
nowoczesnej hurtowni danych”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry
Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, ISBN 83-9222632-5-1, ss.3338.
PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: „Modyfikacja algorytmu adaptacyjnego NLMS na potrzeby
sprzętowej realizacji układu redukcji szumów”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe
Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, ISBN 83-9222632-51, ss.73-80.
PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: „Podpasmowa filtracja adaptacyjna sygnału drgań dużych maszyn
wirujących”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik
Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, ISBN 83-9222632-5-1, ss.81-90.
ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Reprezentacja muzyki w zagadnieniach computer generated
music i analizy dzieła muzycznego”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry
Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, ISBN 83-9222632-5-1, ss.9195.
ŚWIERCZ B., SAKOWICZ B, NAPIERALSKI A.: „Wymiana informacji o stanie danych pomiędzy
systemem bazodanowym Oracle i systemem operacyjnym”, Mikroelektronika i Informatyka- prace
naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, ISBN 839222632-5-1, ss.123-126.
ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.: „Systemy odporne na błędy”, Mikroelektronika i Informatykaprace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, ISBN
83-9222632-5-1, ss.127-131.
MURLEWSKI J., NOWAK P., PAWLIK P., SAKOWICZ B, NAPIERALSKI A.: „Badanie
możliwości tworzenia przyrostowych zbiorów obiektów”, Mikroelektronika i Informatyka- prace
naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, ISBN 839222632-5-1, ss.171-174.
30
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
ŚLUSARCZYK K, NAPIERALSKI A.: „Nowoczesne metodologie projektowania mikrosystemów
opartych na przepływach elektrokinetycznych”, Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe
Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź 2007, ISBN 83-9222632-51, ss.175-182.
MAZUR P., MURLEWSKI J, KAMIŃSKI M., SAKOWICZ B, NAPIERALSKI A.: , „Uniwersalny
model repozytorium analiz dla potrzeb hurtowni danych czasu rzeczywistego. Mikroelektronika i
Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, zeszyt nr 7, Łódź
2007, ISBN 83-9222632-5-1, ss.183-186.
PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: „Adaptive Method for reduction of nosie level prezent in the
vibration signal of rotating machines”, „Adaptacyjna metoda redukcji szumu w sygnale drgań maszyn
wirujących”, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki
Wrocławskiej nr 62. Seria: Studia i Materiały nr 28. Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów
elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s.239÷244. ISSN
1733-0718
BORZĘCKI M., ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.: „SEU – zjawisko pomijane przez współczesne
systemy operacyjne”, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2009, Vol. 55., pp. 534-536, s. 556, ISSN
0032–4140
ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Generation of harmonic sequences in accordance to tonal
harmony rules with artificial neural networks”, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania nr
11/2009, nr ISSN 0033-2089.
PĘKOSŁAWSKI B., PIETRZAK P., MAKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Enhancement of
Piezoelectric Vibration Energy Harvester Output Power Level for Powering of Wireless Sensor Node in
Large Rotary Machine Diagnostic System”, (Zwiększanie mocy generowanej przez piezoelektryczne
generatory odzyskujące energię drgań mechanicznych do zasilania węzłów bezprzewodowej sieci
pomiarowej w systemie diagnostycznym dużych maszyn wirnikowych), ss. 31-35, ElektronikaKonstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 12, 2009, wyd. SIGMA-NOT, A4, s.144, ISSN 00332089.
KOZAK T., MARAŃDA W., NAPIERALSKI A., DE MEY G., DE VOS A.; „Electric energy
produced by solar modules”, (Wpływ temperatury otoczenia na ilość energii wytwarzanej przez moduły
fotowoltaiczne”, ss. 46-48, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 12, 2009, wyd.
SIGMA-NOT, A4, s.144, ISSN 0033-2089.
KŁĄB S., NAPIERALSKI A., DE MEY G.: „Gate level thermal simulation of CMOS Ics with
emphasis on switching power”, (Symulacja termiczna cyfrowych układów scalonych CMOS na
poziomie bramek w oparciu o analizę stanów logicznych oraz z uwzględnieniem dynamicznych strat
mocy), ss.52-55, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 12, 2009, wyd. SIGMANOT, A4, s.144, ISSN 0033-2089.
ROMIŃSKI A., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: „Cyfrowy synchroniczny układ ASIC, jako
detektor promieniowania neutronowego”, pp.652-655, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2010, Vol
56, No 7, s. 184, ISSN 0032 –4140
KOTAS R., KULESZA Z., TYLMAN W., NAPIERALSKI A., MARCINIAK P.: "Model of Human
Palm Controlled by Glove with Micromachined Accelerometers", Elektronika- Konstrukcje,
Technologie, Zastosowania, Listopad 2010, ISBN 0033-2089
MARCINIAK P., KULESZA Z., NAPIERALSKI A., KOTAS R.: "Scripting languages for simulations
in modern SCADA systems", Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, Listopad 2010,
ISBN 0033-2089
JÓZEFOWICZ-KORCZYŃSKA M., OWCZAREK M., NAPIERALSKI A.: „Ocena orientacji
przestrzennej u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym”. Vertigoprofil Neurologia i Laryngologia,
2011, vol. 5, nr 1 (17)/2011, ISSN: 1898-0554, s. 9-18.
STARZAK Ł., NAPIERALSKI A.: "IGBT static model based on diffusion equation implemented in
SPICE source code", Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, Marzec 2011, nr 3/2011,
ISSN 0033-2089, s. 41-43.
KAMIŃSKI M., CHŁAPIŃSKI J., SAKOWICZ B., KOTAS R., NAPIERALSKI A.: ” ECG signal
processing for declaration capacity assesment”. Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania,
2011, nr 12/2011, ISSN: 0033-2089, s. 73-77.
31
[63]
[64]
[65]
[66]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
PIOTROWSKI A., ORLIKOWSKI M., KOZAK T., PRĘDKI P., JABŁOŃSKI G., MAKOWSKI D.,
NAPIERALSKI A.: „Software optimisation in high efficiency data acquisitation systems. ElektronikaKonstrukcje, Technologie, Zastosowania 2011, nr 12/2011, ISSN: 0033-2089, s. 68-72.
SKURSKI A., MAZUR P., CHŁAPIŃSKI J., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A., KASPRZAK J.,
LIPIEC P.: „Zastosowanie przekształceń grafiki trójwymiarowej w obrazowej diagnostyce medycznej.”
Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2012, rocznik 5, nr 2012, s. 37-39, ISSN: 00332089.
TYLMAN W., KUZAŃSKI W.R., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: "Automatic image registration for
computer -aided burn wounds evaluation". Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2012,
rocznik 2012, nr 7, s. 73-76, ISSN: 0033-2089
BORZĘCKI M., SKURSKI A., KAMIŃSKI M., BALCERZAK B., CHŁAPIŃSKI J.,
NAPIERALSKI A.: "Computed Tomography Image Processing for Diagnostic and Training
applications in medicine". Journal of Medical Informatics & Technologies, 2012, vol. 19, no. 10, p. 6774, ISSN: 1642-6037.
Referaty na konferencjach zagranicznych i międzynarodowych
KORZEC Z., NAPIERALSKI A., PAWLAK W.: "Thyristor Modelling for CAD" Proceedings of
Summer Symposium on Circuit Theory, Prague, Czechoslovakia 2-6 październik 1974. (str. 264 - 270).
BOLEK E., NAPIERALSKI A.: "An accurate method of P-N junction, d.c. characteristics modelling".
Proceedings of IId International Conference on Electronic Circuits, Prague, Czechoslovakia, 1976. (str.
42 - 43).
NAPIERALSKI A.: "A universal thyristor model". Proceedings of Fifth Summer Symposium on Circuit
Theory, Prague, Czechoslovakia, 5-9 wrzesień 1977. (str. 436 - 441).
BOLEK E., NAPIERALSKI A.: "An accurate method of current gain variation modelling in bipolar
devices". Proceedings of Fifth Summer Symposium on Circuit Theory, SSCT'77, Prague,
Czechoslovakia, 5-9 wrzesień 1977. (str. 337-342).
NAPIERALSKI A., SAMUJŁŁO M.: "Operational amplifier modelling for computer aided design".
Proceedings of International Conference "Microelectronics-82", Siofok, Hungary, 5-7 May 1982, (pp.
201-202).
BOLEK E., NAPIERALSKI A.: "Modified transport model of bipolar semiconductor structures".
Proceedings of International Conference "Microelectronics-82", Siofok, Hungary, 5-7 May 1982, (pp.
151-152).
NAPIERALSKI A.: "Programma dlia analiza tiristornych ciepiej" (po rosyjsku), Konferencja Krajów
Socjalistycznych "Interelektro" 12-18 październik 1982, Poliana Brashow (Rumunia).
NAPIERALSKI A: "An operational amplifier macromodelling with application to NAP2". Proceedings
of Sixth European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD-83, 6-9 September 1983,
Stuttgart (R.F.N.) (pp. 489-491).
NAPIERALSKI A.: "Digital integrated circuits macromodelling with aplication to NAP2". Proceedings
of International 83 AMSE Summer Conference "Modelling and Simulation", str.3-40, Nice, "Cote
d'Azur", (France) (pp. 3-40).
NAPIERALSKI A.: "Computer aided design of thyristor circuits". Proceedings of International IASTED
Conference, "Modelling Identification and Control", MIC 84, Innsbruck (Austria), 14-17 February
1984.
NAPIERALSKI A.: "Power semiconductor devices macro-modelling with application to NAP2".
Proceedings of 12th Yugoslav Conference on Microelectronics, MIEL 84, 7-9 May 1984, vol.1 (pp.
245-252), NIS (Yugoslavia).
NAPIERALSKI A.: "Analysis of power semiconductor circuits by using the PAUT2 program".
Proceedings of 12th Yugoslav Conference on Microelectronics MIEL 84, 7-9 May 1984, vol.1 (pp.
295-295) NIS (Yugoslavia).
NAPIERALSKI A.: "Computer analysis of the thyristor MOS structure". Proceedings of 4th
International Conference on Electronic Circuits, Microelectronics 84, Prague (Czechoslovakia), 4-6
September 1984.
32
[14] NAPIERALSKI A., DORKEL J.M., LACHIVER E., LETURCQ Ph.: "Thermal characterization of
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
cooling substrates for power semiconductors"., Proceedings of IInd International Conference on Power
Electronics and Variable-speed Drives, PEVD'86, 25-27 November 1986, Birmingham (United
Kingdom) (pp. 57-61).
NAPIERALSKI A., DORKEL J.M., LETURCQ Ph.: "Electro-thermal coupling simulation in high
power bipolar transistors", Proceedings of Fifth International Conference on the Numerical Analysis of
Semiconductor and Integrated Circuits, NASECODE-87, 17-19 June 1987, Dublin, Ireland. (pp. 301306).
DORKEL J.M., NAPIERALSKI A.: "Thermographie infrarouge et modélisation thermique de circuits
hybrides de puissance", Communication à la Journée du Groupe Thermographie Infrarouge de
l'APEND (Association Professionnelle pour les Essais Non Destructifs), 01/10/1987, Toulouse, France.
NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Simulation Electro-Thermique". Congres National GRECO
CNRS "Dispositifs et Systèmes Electrotechniques" Clamart, France, 21 - 22 Avril 1988, 8p.
NAPIERALSKI A., POMPIGNAC F.: "CAD of Thermal Property of Power Hybrid Devices".,
Proceedings of 3rd IEEE Symposium on Electronic for Telecommunications, Porto, Portugal, 4-6 May
1988.
NAPIERALSKI A.: "La thermique des composants et les couplages thermoélectriques". Congres
National GRECO CNRS "Dispositifs et Systèmes Electrotechniques" Grenoble, France, 18 Décembre
1988, 30p., Article invité.
DORKEL J.M., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Simulation Electro-Thermique en Electronique de
Puissance". Congres National GRECO CNRS "Dispositifs et Systèmes Electrotechniques" Bordeaux,
France, 25-26 May 1989, 9p.
LETURCQ Ph., KHATIR Z., GAUBERT J., NAPIERALSKI A.: "Simulation de l'ouverture des
thyristors GTO sur microcalculateur" Congres National "SIMULATION EN ELECTRONIQUE DE
PUISSANCE "SEE", Marseille, France, 1-2 Juin 1989, 7p.
DORKEL J.M., LETURCQ Ph., NAPIERALSKI A., SIMON J.J., PICAULT R.: "La méthode des
coefficients d'influence : Son application a l'identification des paramètres thermiques d'une technologie
d'assemblage hybride", Actes du 3 Colloque sur la Thermique, l'Energie et l'Environnement, PerrosGuirec Tregastel, France, 21-23 June 1989.
BENCHAIB K., JALADE J., NAPIERALSKI A.: "Modelling of high-power bipolar transistors based on
identification of physical parameters"., Proceedings of Fourth International IASTED Conference,
"HIGH TECHNOLOGY IN THE POWER INDUSTRY", POWER HIGH TECH'89, Valencia (Spain), 47 July 1989, (pp.151-154).
NAPIERALSKI A., DORKEL J.M., LETURCQ Ph.: "Méthodologie de la conception thermique dans
les assemblages de l’électronique automobile", Congres National PROMETHEUS - PROCHIP, 20
Octobre 1989, Toulouse, France (15 pages).
DORKEL J.M., NAPIERALSKI A.,LETURCQ Ph.: "Thermal design in automotive electronic
assemblies: Specific issues", Proceedings of 1 European Workshop PROMETHEUS Pro-Chip,
Hanover, R.F.A., 01.12.1989.
DORKEL J.M., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph., TOUNSI S.: "Outils et méthodologie de la
conception thermique des circuits de l’électronique automobile", Congres International S.I.A.,
Toulouse, France, 4-6 Avril 1990.
DORKEL J.M., TOUNSI S., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Conception thermique des circuits de
puissance pour le régime permanent et le régime transitoire", Congres National PROMETHEUS ProChip, Toulouse, France, 5-6 Avril 1990.
DORKEL J.M., TOUNSI S., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Thermal C.A.D. of hybrid or
integrated power circuits. DC state and T.R. analysis", Proceedings of 2 European Workshop
PROMETHEUS Pro-Chip, Orsey, France, 14 May 1990.
LETURCQ Ph., NAPIERALSKI A.: "Multi Chip Module (M.C.M.): simulation et C.A.O. Aspects
thermiques", GROUPEMENT CIRCUITS INTEGRES AU SILICIUM (G.C.I.S.), Journées de Toulouse,
7-8 Juin 1990.
DORKEL J.M., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph., MOKRANI E., PICAULT R. SIMON J.J.:
"Conception thermique d'un commutateur hybride de puissance", EPF-90, 10-12 Octobre 1990,
Toulouse, France, pp. 109 – 114.
33
[31] DORKEL J.M., TOUNSI S., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Conception thermique des hybrides
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
de puissance et des assemblages électroniques compacts", Congres National PROMETHEUS Pro-Chip,
Toulouse, France, 19-20 Novembre 1990.
DORKEL J.M., TOUNSI S., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Thermal C.A.D. of hybrid or
integrated power circuits. On-going developments", Proceedings of 3 European Workshop
PROMETHEUS Pro-Chip, Florence, Italy, 03-04 December 1990.
BENCHAIB K., JALADE J., NAPIERALSKI A.: "Modelling of the dynamic behaviour of power
bipolar transistors", Proceedings of Symposium IMACS-IFAC MCTS'91, 7-10 Mai 1991, Lille, France,
pp. 168 – 173.
RATOLOJANAHARY F.E., TOUNSI S., DORKEL J.M., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.:
"Modélisation thermique adaptée aux assemblages électroniques de haute compacité", GROUPEMENT
CIRCUITS INTEGRES AU SILICIUM (G.C.I.S.), Journées de Toulouse, 6-7 Juin 1991.
DORKEL J.M., TOUNSI S., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Thermal C.A.D. of hybrid or
integrated power circuits: an overview", Réunion commune PROCHIP-PRO ART avec Comité de Suivi
EUREKA, Compiegne, 13 June 1991.
TOUNSI P. DORKEL J.M., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Thermal C.A.D. of hybrid or
integrated power circuits: an overview", Proceedings of FIRST EXPERT WORKSHOP PRO-CHIP,
Stuttgart, 27-28 June 1991, R.F.N.
NAPIERALSKI A.: "Computer aided design of high power semiconductor devices. Thermal and
electrical aspects", Proceedings of VI Congresso da Sociedade Brasilieira de Microeletronica, (VI
Conference of the Brazilian Microelectronics Society), Belo Horizonte, Brazil, 15-19 July, 1991, 10
pages.
TUROWSKI M.,NAPIERALSKI A., DORKEL J.M.: "Two-dimensional turn-off process simulation of
a GTO with realistic RLC load", Proceedings of Symposium on Materials and Devices for Power
Electronics", EPE-MADEP'91, 2-6 September 1991, FLORENCE, ITALY, pp. 363 - 368, pp. 363 –
368.
JALADE J., NAPIERALSKI A, BENCHAIB K.: "User-friendly high power bipolar transistor model for
C.A.D.", Proceedings of Symposium on Materials and Devices for Power Electronics", EPEMADEP'91, 2-6 September 1991, FLORENCE, ITALY, pp. 317 – 321.
NAPIERALSKI A., TOUNSI P., DORKEL J.M., LETURCQ Ph.: "Developing a true 3D transient
model for power components or hybrid power circuits", Proceedings of Symposium on Materials and
Devices for Power Electronics", EPE-MADEP'91, 2-6 September 1991, FLORENCE, ITALY, 104 –
109.
DORKEL J.M., TOUNSI P., NAPIERALSKI A., LETURCQ Ph.: "Thermal design in power hybrid and
high density electronic assemblies", Proceedings of Prometheus WORKSHOP, Munich, 15-16 October
1991, R.F.N.
LAUR J.P., JALADE J., NAPIERALSKI A, DORKEL J.M.: "Détermination des contraintes thermiques
supportées par les semi-conducteurs dans un circuit de puissance", Congres National S.E.E.,
"COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE, TECHNOLOGIES, LIMITES
PHYSIQUES ET PERFORMANCES", PARIS/VILLEPINTE, France, 18-22 Novembre 1991.
TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Investigations of external circuit influence on internal 2-D
behaviour of GTO thyristor during turn-off process". Proceedings of VIII NASECODE Conference Vienna, 19-22 May 1992, 147 – 148.
NAPIERALSKI A., SKOREK A., DORKEL J.M.: "Comparative study of two simulation methods for
thermal analysis of power electronic devices", Proceedings of Third IEEE Workshop on COMPUTERS
IN POWER ELECTRONICS, Berkeley, C.A., U.S.A., August 9-11, 1992.
CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NOULLET J.L.: "Theoretical analysis of two different SC-FIR
realizations", Proceedings of International Symposium on Signals, Systems and Electronics, 1-4
September 1992, Paris, France, 218 – 221.
GRECKI M., NAPIERALSKI A., TUROWSKI M.: "Two-dimensional analysis of SIT (Static Induction
Transistor), Proceedings of International AMSE Conference "Modelling, Simulation and Control”,
HEFEI (CHINA), October 5-7, 1992.
NOULLET J.L., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: "Theoretical analysis, and applications of CMOS
technology to the practical realization of two different SC-FIR filters", Proceedings of Third
34
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
International Conference on Solid State and Integrated Circuit Technology, ICSICT'92, October 18-24,
1992, Beijing, China.
NAPIERALSKI A., CIOTA Z., NOULLET J.L.: "Effective methods of the sc networks analysis in the
time domain - multiphase case", Proceedings of International AMSE Conference "Signals, Data,
Systems", SDS INDIA 92, Calcutta, 7-9 December 1992. pp. 52 – 56.
CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NOULLET J.L.: "Improved narrow-band pseudo- n-path filters
employing voltage inverter switches", Proceedings of International AMSE Conference "Signals, Data,
Systems", SDS INDIA 92, Calcutta, 7-9 December 1992, pp. 35 – 39.
GRECKI M., NAPIERALSKI A., TUROWSKI M.: "Investigations of external circuit influence on
internal 2-d behaviour of static induction transistor during the commutation", Proceedings of
International AMSE Conference "Signals, Data, Systems", SDS INDIA 92, Calcutta, 7-9 December
1992, pp. 41 – 49.
CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NOULLET J.L.: Analog interpolated finite impulse response filters,
Proceedings of ECCTD’93 - Davos, Switzerland, 30 Aug. - 3 Sept. 1993, pp. 1367 – 1372.
NOULLET J.L., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: "Switched capacitor FIR filters: a unified approach",
Proceedings of VIII CONGRESS OF THE SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROELETRONICA the
VIII Congress of SBMICRO, September 8 to 10 in Campinas, at the Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento of TELEBRAS and at the Fundac o Centro Tecnologico para Informatica Brazil, pp.
II.11 - II.16.
NAPIERALSKI A., GRECKI M.: "Optimal design of power bipolar transistor", Proceedings of 5th
European Conference on POWER ELECTRONICS and APPLICATIONS, EPE 93, Brighton, UK, EPEConference 13-16 September 1993, pp. 396 – 401.
GRECKI M., NAPIERALSKI A.: "Two-dimensional analysis of SIT (static induction transistor) during
switching process", Proceedings of 5th European Conference on POWER ELECTRONICS and
APPLICATIONS, EPE 93, Brighton, UK, EPE-Conference 13-16 September 1993, pp. 95 – 100.
CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NOULLET J.L.: "Simulation Methods and Design of IC SwitchedCapacitor Networks", Proceedings of Third International Workshop Power and Timing Modeling,
Optimization and Simulation - PATMOS, October 11-12, 1993, Montpelier, France, published by IT
Press Verlag, Bruchsal 1993, ISBN 3-929814-04-8, pp. 237-248.
CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NOULLET J.L.: "Design process of integrated SC circuits",
Proceedings of Workshop: "MIXED DESIGN OF VLSI CIRCUITS -EDUCATION OF COMPUTER
AIDED DESIGN OF MODERN VLSI CIRCUITS”, Dębe, POLAND, 05 - 09 April 1994, pp. 118 –
123.
NAPIERALSKI A., CIOTA Z., NAPIERALSKA M., NOULLET J.L.: "Design methodology of CMOS
operational amplifiers", Proceedings of Workshop: "MIXED DESIGN OF VLSI CIRCUITS
-EDUCATION OF COMPUTER AIDED DESIGN OF MODERN VLSI CIRCUITS”, Dębe, POLAND,
05 - 09 April 1994, pp. 130 – 135.
NAPIERALSKI A., GRECKI M. TUROWSKI M.: "Two-dimensional thermal simulation of
semiconductor devices and integrated circuits", Proceedings of Workshop: "MIXED DESIGN OF VLSI
CIRCUITS -EDUCATION OF COMPUTER AIDED DESIGN OF MODERN VLSI CIRCUITS”, Dębe,
POLAND, 05 - 09 April 1994, pp. 102 – 107.
NAPIERALSKI A., TUROWSKI M.: "Two-dimensional Analysis of GTO Thyristors Switching in
Realistic load Circuits", Proceedings of 4th European Symposium & Exhibition on Semiconductor
Engineering and Materials Technology, Warsaw, Poland, 25-28 April 1994.
PACHOLIK J., NAPIERALSKI A., GRECKI M., TUROWSKI M.: "Temperature computation in
semiconductor devices using 3D network concept", Proceedings of Symposium on Power Electronics,
Electrical Drives, Advanced Electrical Motors - SPEEDAM'94, 7-9 June, 1994. Taormina (Sicily),
Italy, Appendix, pp. 1 - 4.
NAPIERALSKI A., GRECKI M., TUROWSKI M.: "Influence of spatial temperature distribution on
electrical properties of bipolar power transistor", Proceedings of ISPS'94 Conference, Prague, Czech
Republic, 31 August - 2 September 1994, pp. 83 - 90.
NAPIERALSKI A., GRECKI M.: "Two dimensional simulation of electrical and thermal behaviour of
SIT (Static Induction Transistor)", Proceedings of ISPS'94 Conference, Prague, Czech Republic, 31
August - 2 September 1994, pp. 165 - 170.
35
[63] GRECKI M., TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: "PAMSSEC - package for 2-D analysis of multiple
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
semiconductor structures with external circuit", Proceedings of West-East Technology Bridge
International Conference and Exhibition on Power Electronics, Motion Control and Associated
Application, 20-22 September 1994, Warsaw, Poland. pp. 830-835.
GRECKI M., NAPIERALSKI A.: "Static Induction Transistor - A new high speed power device",
Proceedings of West-East Technology Bridge International Conference and Exhibition on Power
Electronics, Motion Control and Associated Application, 20-22 September 1994, Warsaw, Poland, pp.
836-841.
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., PACHOLIK J.: “State of the art in temperature computation
in semiconductor devices”. Proceedings of Second WORKSHOP in the Frame of ESPRIT Project
(European Strategic Program for Research and Development in Information Technology - CECContract No 8173 - BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration)) , 29 - 30 September
1994, Toulouse, FRANCE, 11 pages.
PACHOLIK J., NAPIERALSKI A.: “Microthermography - possibilities and limitations”. Proceedings of
Second WORKSHOP in the Frame of ESPRIT Project (European Strategic Program for Research and
Development in Information Technology - CEC-Contract No 8173 - BARMINT (Basic Research for
Microsystems Integration)), 29 - 30 September 1994, Toulouse, FRANCE, 5 pages.
NAPIERALSKI A., GRECKI M.: "Transient temperature evaluation during switching process in static
induction transistor" - Proceedings of Fifth IEE International Conference on Power Electronics and
Variable-Speed Drives - PEVD'94. London, England, 26-28 October 1994, pp. 537-542.
GRECKI M., TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: "2-D analysis of more then one semiconductor
devices together with external circuit" - Proceedings of Fifth IEE International Conference on Power
Electronics and Variable-Speed Drives - PEVD'94. London, England, 26-28 October 1994, pp. 441446.
NAPIERALSKI A., PACHOLIK J., GRECKI M., FURMAŃCZYK M., JABŁOŃSKI G., TUROWSKI
M., NAPIERALSKA M. CIOTA Z., WIĘCEK B.: Thermal design of silicon micropump. Proceedings
of Third WORKSHOP in the Frame of ESPRIT Project (European Strategic Program for Research and
Development in Information Technology - CEC-Contract No 8173 - BARMINT (Basic Research for
Microsystems Integration)), 2 December 1994, Barcelona, Spain.
NAPIERALSKI A., CIOTA Z., NOULLET J.L.: "Analog integrated structures of multiphase FIR filters
", Proceedings of International Conference on Electronics, Circuits and Systems, December 19-22,
1994, Cairo, EGIPT, pp. 379-383.
PACHOLIK J., NAPIERALSKI A., GRECKI M., WÓJCIAK W, CIOTA Z..: "Thermopneumatic
Micropump", Proceedings of Third WORKSHOP in the Frame of ESPRIT Project (European Strategic
Programme for Research and Development in Information Technology - CEC-Contract No 8173 BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration)), 20-21 February 1995, Darmstadt, Germany.
CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: "Analog Structures of Integrated Adaptive
Systems", Proceedings of IInd Workshop: "MIXED DESIGN OF VLSI CIRCUITS -EDUCATION OF
COMPUTER AIDED DESIGN OF MODERN VLSI CIRCUITS "Within the framework of the TEMPUS
JEP 4343, Kraków, POLAND, 29-31 May 1995, pp. 175 – 180.
TUROWSKI M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A., WIAK S.: "Electromechanical and Thermal
Modelling of IC-processed Micromotors", Proceedings of IInd Workshop: "MIXED DESIGN OF VLSI
CIRCUITS -EDUCATION OF COMPUTER AIDED DESIGN OF MODERN VLSI CIRCUITS "Within
the framework of the TEMPUS JEP 4343, Kraków, POLAND, 29-31 May 1995, pp. 343 – 348.
WÓJCIAK W., De VOS A., NAPIERALSKI A.: "CMOS integrated sensor with voltage output linear
proportional to the absolute temperature", Proceedings ofIInd Workshop: "MIXED DESIGN OF VLSI
CIRCUITS -EDUCATION OF COMPUTER AIDED DESIGN OF MODERN VLSI CIRCUITS "Within
the framework of the TEMPUS JEP 4343, Kraków, POLAND, 29-31 May 1995, pp. 349 – 354.
PACHOLIK J., FURMAŃCZYK M., JABŁOŃSKI G., TUROWSKI M., GRECKI M., NAPIERALSKI
A.: "Thermomechanical Design of Silicon Micropump", Proceedings of IInd Workshop: "MIXED
DESIGN OF VLSI CIRCUITS -EDUCATION OF COMPUTER AIDED DESIGN OF MODERN VLSI
CIRCUITS "Within the framework of the TEMPUS JEP 4343, Kraków, POLAND, 29-31 May 1995,
pp. 373 – 378.
36
[76] M. TUROWSKI, S. WIAK, G. JABŁOŃSKI, A. NAPIERALSKI, P. Di BARBA, A. SAVINI, A.
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
KRAWCZYK:, “Silicon Micromotors - Problems of Numerical Modeling”, Proceedings of PolishJapanese Joint Seminar on Electromagnetic Field Computations, Oita, Japan, 8-11 June 1995.
NAPIERALSKI A.: "Microtechnology - Thermal problems in micromachines, ULSI & microsensors
design", Proceedings of NATO Advanced Research Workshop: Future Trends in Microelectronics, Ile
de Bendor, France, July 17-21, 1995, (invited paper).
WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: "An analogue temperature sensor integrated in the CMO
technology",. Proceedings of International Workshop on Thermal investigations of ICs and
Microstructures - THERMINIC, Grenoble, France, September 25-26, 1995, pp. 15 – 20.
NAPIERALSKI A., JABŁOŃSKI: "PYRTHERM FOR WINDOWS - user friendly thermal CAD
software", Proceedings of International Workshop on Thermal investigations of ICs and
Microstructures - THERMINIC, Grenoble, France, September 25-26, 1995, pp. 32 – 37.
FURMAŃCZYK M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A., PACHOLIK G.: "The 3D transient thermal
simulation with arbitrary border conditions", Proceedings of International Workshop on Thermal
investigations of ICs and Microstructures - THERMINIC, Grenoble, France, September 25-26, 1995,
pp. 70 – 75.
WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: "The distance dependent method for temperature measurement of
single heat source in semiconductor devices - the first approach", Proceedings of International
Workshop on Thermal investigations of ICs and Microstructures - THERMINIC, Grenoble, France,
September 25-26, 1995, pp. 124 – 127.
GRECKI M., PACHOLIK J., WIĘCEK B., NAPIERALSKI A.: "Application of computer-based
thermography to thermal measurements of integrated circuits and power devices", Proceedings of
International Workshop on Thermal investigations of ICs and Microstructures - THERMINIC,
Grenoble, France, September 25-26, 1995, pp. 175 – 180.
JABLONSKI G., PACHOLIK J., GRECKI M., NAPIERALSKI A. : "Measurements of convection heat
transfer coefficient", Proceedings of Forth WORKSHOP in the Frame of ESPRIT Project (European
Strategic Programme for Research and Development in Information Technology - CEC-Contract No
8173 - BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration)) , 14-15 December 1995, BellaterraBarcelona, Spain, WP440.
JABŁOŃSKI G., POWIERZA J., JANICKI M., NAPIERALSKI A. : "Measurements of thermal
resistance of an IC", Proceedings of Forth WORKSHOP in the Frame of ESPRIT Project (European
Strategic Programme for Research and Development in Information Technology - CEC-Contract No
8173 - BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration)), 14-15 December 1995, BellaterraBarcelona, Spain, WP440.
TUROWSKI M., JABLONSKI G., NAPIERALSKI A., WIAK S. : "Investigation of static and dynamic
behaviour of integrated electrostatic micromotors", Proceedings of Forth WORKSHOP in the Frame of
ESPRIT Project (European Strategic Programme for Research and Development in Information
Technology - CEC-Contract No 8173 - BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration)), 1415 December 1995, Bellaterra-Barcelona, Spain, WP430.
FURMAŃCZYK M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A., : "Comparison of two thermal simulation
programs MONSTR and TULSOFT", Proceedings of Forth WORKSHOP in the Frame of ESPRIT
Project (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology CEC-Contract No 8173 - BARMINT (Basic Research for Microsystems Integration)) , 14-15 December
1995, Bellaterra-Barcelona, Spain.
TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Teaching Design of Integrated Microsystems at the Technical
University of Lodz", Proceedings of 1st European Workshop on Microelectronics Education - EWME,
Grenoble, France, February 5-6, 1996, pp. 15.
FURMAŃCZYK M., NAPIERALSKI A.: „ Application of Sparse Matrix Technics and Self-adopting
Mesh Generation to 3D Transient Thermal Simulation”, Proceedings of Fifth WORKSHOP in the
Frame of ESPRIT Project (European Strategic Programme for Research and Development in
Information Technology - CEC-Contract No 8173 - BARMINT, May 1996, Toulouse, France.
JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: „PYRTHERM for Windows - User Friendly Thermal CAD
Software”, Proceedings of Fifth WORKSHOP in the Frame of ESPRIT Project (European Strategic
37
Programme for Research and Development in Information Technology - CEC-Contract No 8173 BARMINT, May 1996, Toulouse, France.
[90] GRECKI M, JABŁOŃSKI G., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Thermal Measurements of
Integrated Circuits and Microsystems with Application of Computer-Based Thermography”,
Proceedings of Fifth WORKSHOP in the Frame of ESPRIT Project (European Strategic Programme
for Research and Development in Information Technology - CEC-Contract No 8173 - BARMINT, May
1996, Toulouse, France.
[91] WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: „ Thermal Gradient Identification in the IC and Its Application to
the Overheating Protection”, Proceedings of the 3rd Advanced Training Course: „Education of
computer aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’96, Technical University of Łódź,
Poland, 30 May - 1 June 1996, pp.262-267.
[92] NAPIERALSKI A.: „Methodology of Electro-thermal Computation in Semiconductor Devices”,
Proceedings of the 3rd Advanced Training Course: „Education of computer aided design of modern
ICs and devices”, MIXDES’96, Technical University of Łódź, Poland, 30 May - 1 June 1996, pp.268273.
[93] FURMAŃCZYK M., NAPIERALSKI A.: „The First Approach to Thermal Simulation in CADENCE
Framework”, Proceedings of the 3rd Advanced Training Course: „Education of computer aided design
of modern ICs and devices”, MIXDES’96, Technical University of Łódź, Poland, 30 May - 1 June
1996, pp.280-285.
[94] CIOTA Z., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A.: „Cascade Decomposition of Analog FIR Filters”,
Proceedings of the 3rd Advanced Training Course: „Education of computer aided design of modern
ICs and devices”, MIXDES’96, Technical University of Łódź, Poland, 30 May - 1 June 1996, pp.348351.
[95] Ali A. ATI, NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: „A New Approach to MOSFET
Modelling in Subthreshold Region”, Proceedings of the 3rd Advanced Training Course: „Education of
computer aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’96, Technical University of Łódź,
Poland, 30 May - 1 June 1996, pp.470-475.
[96] WÓJCIAK W., ZUBERT M., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: „Implementation of Micropump
System in ELDO Anacad Environment”, Proceedings of the 3rd Advanced Training Course:
„Education of computer aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’96, Technical University
of Łódź, Poland, 30 May - 1 June 1996, pp.476-481.
[97] JABŁOŃSKI G., E. De BAETSELIER, TUROWSKI M., POŹNIAK T., NAPIERALSKI A.: ”Power
Control ASIC for Hybrid Circuit Application”, Proceedings of 3rd Advanced Training Course:
„Education of computer aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’96, Technical University
of Łódź, Poland, 30 May - 1 June 1996, pp.507-512.
[98] TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: „Research on integrated microsystems at Massachusetts Institute
of Technology (MIT) in Cambridge USA”, ”, Proceedings of Sixth WORKSHOP in the Frame of
ESPRIT Project (European Strategic Programme for Research and Development in Information
Technology - CEC-Contract No 8173 - BARMINT, 1st July 1996, Cork, Ireland.
[99] FURMAŃCZYK M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: “Thermal simulation with TULSOFT
package in the CADENCE design framework”, Proceedings of International Workshop on Thermal
investigations of ICs and Microstructures - THERMINIC, September 25-27, 1996, Budapest, Hungary,
pp. 35-40.
[100] ORLIKOWSKI M., ZUBERT M.: WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: „General Approach to VHDL-A
Modelling of Integrated Micropump”, Proceedings of International Workshop on Thermal
investigations of ICs and Microstructures - THERMINIC, September 25-27, 1996, Budapest, Hungary,
pp. 259-260.
[101] SZAJFLER A., POŹNIAK T., NAPIERALSKA M., ZUBERT M., WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A:
”Specific Problems in Smart Power Design”, Proceedings of International Conference on Power
Electronics and Drive Systems - PEDS’97, Singapore, 26-29 May 1997.
[102] CARMONA M., MARCO S., SIEIRO J., SAMITIER J., FURMAŃCZYK M., JANICKI M.,
NAPIERALSKI A.: “Simulation and Modelling of Thermo Pneumatic Micropumps with HDLA”,
Proceedings of 3rd IFAC Symposium on Intelligent Components and Instruments for Control
Applications, June 9-11, 1997, Annecy, France, pp. 175-180.
38
[103] WÓJCIAK W., ORLIKOWSKI M., ZUBERT M, NAPIERALSKI A.: ” Electro-Thermal Converter in
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
CMOS Compatible, Front Side Bulk Micromachined Technology”, Proceedings of 4rth Advanced
Training Course: „Education of computer aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’97,
Poznań, Poland, 12-14 June 1997, pp.235-240.
JANICKI M., ZUBERT M., WÓJCIAK W., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: ” Estimation of
IC Temperature Solving Inverse Problem”, Proceedings of 4rth Advanced Training Course:
„Education of computer aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’97 , Poznań, Poland, 1214 June 1997, pp.253-257.
JABŁOŃSKI G., POŹNIAK T., WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.:”Integrated Circuit for Thermal
Measurement in BiCMOS Technology”, Proceedings of 4rth Advanced Training Course: „Education
of computer aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’97, Poznań, Poland, 12-14 June 1997,
pp.265-270.
CIOTA Z., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A.: ”Structural Decomposition of FIR Filters”,
Proceedings of 4rth Advanced Training Course: „Education of computer aided design of modern ICs
and devices”, MIXDES’97, Poznań, Poland, 12-14 June 1997, pp.401-406.
WÓJCIAK W., ORLIKOWSKI M., ZUBERT M, NAPIERALSKI A.:” Micromachined Test Chip in
CMOS MEMS Technology”, Proceedings of 4rth Advanced Training Course: „Education of computer
aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’97, Poznań, Poland, 12-14 June 1997, pp.499-502.
SALMAN A.W., NAPIERALSKI A. TUROWSKI M., JABŁOŃSKI G.: ”New Approach and Some
Consideration for Finding The Optimum Design of Electrostatic Micromotor”, Proceedings of 4rth
Advanced Training Course: „Education of computer aided design of modern ICs and devices”,
MIXDES’97, Poznań, Poland, 12-14 June 1997, pp.503-510.
WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: ”Microsystems Design at DMCS - Technical University of Lodz”,
Proceedings of 4rth Advanced Training Course: „Education of computer aided design of modern ICs
and devices”, MIXDES’97, Poznań, Poland, 12-14 June 1997, pp.707-712.
NAPIERALSKI A., POŹNIAK T., NAPIERALSKA M., SZAJFLER A.: ”Teaching Power Electronics
at Technical University of Lodz”, Proceedings of 4rth Advanced Training Course: „Education of
computer aided design of modern ICs and devices”, MIXDES’97, Poznań, Poland, 12-14 June 1997,
pp.747-751.
WÓJCIAK W, POŹNIAK T., NAPIERALSKI A., ORLIKOWSKI M., ZUBERT M.: „Application of
micromachined technology to effective power factor correction”, Proceedings of 7th European
Conference on Power Electronics and Applications - EPE’97, September 8-10, 1997, Trondheim,
Norway, pp. 2.906-2.910.
WÓJCIAK W, JANICKI M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „Thermal monitoring of Integrated
Power Electronics - New Concept”, Proceedings of 7th European Conference on Power Electronics
and Applications - EPE’97, September 8-10, 1997, Trondheim, Norway, pp. 3.269-3.271.
FURMAŃCZYK M., SZAJFLER A., NAPIERALSKI A.: „General Approach to thermal simulation of
modern Smart Power Modules”, Proceedings of 7th European Conference on Power Electronics and
Applications - EPE’97, September 8-10, 1997, Trondheim, Norway, pp. 4.134-4.138.
PAWELSKI W, NAPIERALSKI A.: „The IGBT model optimised for the circuit analysis and design”,
Proceedings of 7th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE’97, September
8-10, 1997, Trondheim, Norway, pp. 4.139-4.144.
PAWELSKI W., NAPIERALSKI A., GRECKI M.: „The IGBT circuit-oriented isothermic model”,
Proceedings of International Workshop on Thermal investigations of ICs and Microstructures THERMINIC, September 21-23, 1997, Cannes, “Cote d’Azur”, France, pp. 58-60.
JANICKI M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „Application of inverse heat conduction problem
solution with error correction to estimation of IC temperature”, Proceedings of International Workshop
on Thermal investigations of ICs and Microstructures - THERMINIC, September 21-23, 1997, Cannes,
“Cote d’Azur”, France, pp. 17-22.
WÓJCIAK W, ORLIKOWSKI M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „The design and electro-thermal
modeling of microdevices in CMOS compatible MEMS technology”, Proceedings of International
Workshop on Thermal investigations of ICs and Microstructures - THERMINIC, September 21-23,
1997, Cannes, “Cote d’Azur”, France, pp. 159-161.
39
[118] JABŁOŃSKI G., POŹNIAK T., WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: „Thermal benchmark integrated
circuit in BiCMOS technology”, Proceedings of International Workshop on Thermal investigations of
ICs and Microstructures - THERMINIC, September 21-23, 1997, Cannes, “Cote d’Azur”, France, pp.
34-36.
[119] COURTOIS B., SZEKELY V., RENCZ M., NAPIERALSKI A., KOVAL V., BELEZANY F.: „Main
goals and obtained results of the THERMINIC project”, Proceedings of Thermal Management of
Electronic Systems - EUROTHERM 58, September 24-26, 1997, Nantes, France, pp. 122-128.
[120] GRECKI M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: „MOPS- Parallel environment for simulation of
Electronic Circuits Using Physical Models of Semiconductor Devices”, Proceedings of 4th European
PUM-MPI Users Group Meeting, November 3-5, 1997, Kraków, Poland, pp. 478-485.
[121] FURMAŃCZYK M., NAPIERALSKI A., SZANIAWSKI K., TYLMAN W., LARA A.: „Reduced
Electro-Thermal Models for Integrated Circuits”, Proceedings of First International Conference
“Modeling and Simulation of Microsystems, Semiconductors, Sensors and Actuator”, April 6-8, 1998,
Santa Clara, California, USA, pp.139-144.
[122] JANICKI M., SORAGHAN J., NAPIERALSKI A., ZUBERT M: “Application of adaptive filters to
integrated circuit temperature estimation from noisy temperature sensor measurements”, Proceedings of
5th International Conference: „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, MIXDES’98, Łódź,
Poland, 18-20 June 1998, pp.183-188.
[123] JANICKI M., SORAGHAN J., NAPIERALSKI A.: “Strategy for optimisation of heat sources and
temperature sensors position in integrated circuits”, Proceedings of 5th International Conference:
„Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, MIXDES’98, Łódź, Poland, 18-20 June 1998,
pp.209-212.
[124] SALMAN A.W., NAPIERALSKI A., JABŁOŃSKI G.: “An optimization scheme of micromotor design
based on modified parallel plate model”, Proceedings of 5th International Conference: „Mixed Design
of Integrated Circuits and Systems”, MIXDES’98, Łódź, Poland, 18-20 June 1998, pp.387-390.
[125] Ali A. ATI, NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., CIOTA Z.: “A unified charge - capacitance model
for small - geometry MOSFETs”, Proceedings of 5th International Conference: „Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems”, MIXDES’98, Łódź, Poland, 18-20 June 1998, pp.431-436.
[126] CIOTA Z., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A.: “Design problems of low-voltage operational
amplifiers in the CMOS technology, Proceedings of 5th International Conference: „Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems”, MIXDES’98, Łódź, Poland, 18-20 June 1998, pp.449-452.
[127] GRECKI M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: „Transient Temperature Evaluation During
Switching Process in IGBT Transistor”, Proceedings of 4th International Seminar on Power
Semiconductors – ISPS’98, September 2-4, 1998, Prague, Czech Republic, pp. 119-124.
[128] M. JANICKI, M. ZUBERT, A. NAPIERALSKI: “Application of Function Specification Method for
Integrated Circuit Temperature Estimation”, THERMINIC’98, 4th International Workshop on Thermal
investigations of ICs and Microstructures, September 27-29, 1998, Cannes “Cote d,Azur”, France, pp.
191-196.
[129] M. FURMAŃCZYK, A. NAPIERALSKI, E. Yu, A. Przekwas, M. Turowski: “Thermal model reduction
for integrated circuits”, THERMINIC’98, 4th International Workshop on Thermal investigations of ICs
and Microstructures, September 27-29, 1998, Cannes “Cote d,Azur”, France, pp. 135-138.
[130] Z. CIOTA, A. NAPIERALSKI, M. JANKOWSKI: “Advanced methods of FIR filter realisation”,
Proceedings of the 2nd International Conference on: Circuits, Systems and Computers”, (IMACCSC’98), October 26-29, 1998, Piraeus, Greece, Vol.2, pp.964-968.
[131] JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “3D Thermal Simulation of Hybrid Circuits Based on Analytical
Solution of Heat Conduction Equation”, CADSM'99, 5th International Conference on The Experience
of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 1-6, 1999, Lviv, Ukraine,
pp. 11-12.
[132] SALMAN A.W., NAPIERALSKI A., JABŁOŃSKI G.: „Simulation and Optymization of Variable
Capacitance (VC) Micromotors, Using Modified Parallel-Plate Model”, MSM'99, International
Conference on Modeling and Simulation of Mikrosystems, April 19-21, 1999, San Juan, Puerto Rico,
USA, pp.609-612.
40
[133] JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Estimation of Electronic Circuit Temperature Solving an Inverse
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
Problem”, Proceedings of 3rd International Conference of Inverse Problems in Engineering, June 1318, 1999, Port Ludlow, WA USA.
Ali A. ATI, NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: „DMCS: A New Submicron MOSFET Model for
Microwind2 PC Design Tool”, MIXDES’99, Proceedings of 6th International Conference: “Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems”, Kraków, Poland, 17-19 June 1999, pp.183-188.
Ali A. ATI, NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., CIOTA Z.: „Modeling of Submicron MOSFETs
for Low-Voltage, Low-Power IC’s”, MIXDES’99, Proceedings of 6th International Conference:
“Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” Kraków, Poland, 17-19 June 1999, pp.199-204.
SALMAN A.W., NAPIERALSKI A.: “Theoretical Dynamic Behavior Model to Select Optimal
Operational Micromotor”, MIXDES’99, Proceedings of 6th International Conference: “Mixed Design
of Integrated Circuits and Systems”, Kraków, Poland, 17-19 June 1999, pp.247-252.
JANICKI M., NAPIERALSKI A., FEDASYUK D., PETROV D.: „Comparison of The Thermal
Simulation Results for The Hybrid Circuit Test Structure”, MIXDES’99, Proceedings of 6th
International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, Kraków, Poland, 17-19
June 1999, pp.301-303.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Considerations on Accuracy of Analytical Thermal Models of
Electronic Circuits”, MIXDES’99, Proceedings of 6th International Conference: “Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems”, Kraków, Poland, 17-19 June 1999, pp.305-308.
Ali A. ATI, NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., CIOTA Z.: „A New Compact Physical Submicron
MOSFET Model for Circuit Simulation”, LDSD'99, The Third International Conference on Low
Dimensional Structures and Devices, 15-17 September 1999, Antalya, Turcja, pp. 046.
GĘSIARZ. G. CIOTA Z., NAPIERALSKI A.: „Current-mode approach in high-speed low power A/D
converters”, ECCTD’99, European Conference on Circuit Theory and Design, 29 August –2
September 1999, Stresa,Italy, pp.153-156.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Integrated Circuit Temperature Estimation Using QR-RLS Adaptive
Algorithm”, ECS'99, 2nd Electronic Circuits and Systems Conference, September 6-8, 1999, Bratislava,
Slovakia, pp.73-76.
M. JANKOWSKI, Z. CIOTA, A. NAPIERALSKI: “A Clock Feedthrough Reduction for Current
Memory Cells”, Proceedings of the XXIII International Conference on the International
Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter, (IMAPS'99), September 21-23, 1999,
Koszalin, Poland, pp.375-380
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „New Approach to Electronic Circuit Temperature Monitoring”,
THERMINIC'99, Proceedings of 5th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and
Microstructures, October 3-6, 1999, Rome, Italy, pp.37-42.
JANICKI M., POŹNIAK T., TYLMAN W., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: “Infrared
Measurements of A Thermal Test Integrated Circuit”, International Conference on Modern Problems of
Telecommunications, Computer Science and Engineers Training TCSET’2000, 14-19 February 2000,
Lviv-Slavsko,Ukraine, pp.202-203.
SALMAN A., NAPIERALSKI A., JABŁOŃSKI G.: “A New Analytical Micromotor Design Models for
CAD PC-Design Tools”, MSM'2000, International Conference on Modeling and Simulation of
Microsystems, March 27-29, 2000, San Diego, CA, USA, pp.692-695.
MORENO J.M., NAPIERALSKI A., KIEŁBIK R., LACADENA I., INSENSER J.M.: “FIPSOC – New
Concept of Programmable Devices”, 3rd DDECS Workshop, Smolenice castle, Slovakia, April 5-7,
2000, pp. 154-160.
FURMAŃCZYK M., TUROWSKI M., E.Yu, PRZEKWAS A., NAPIERALSKI A.:”Coupled SystemLevel and Physical-Level Simulation”, konferencja użytkowników SABER ASSURE, 12 maj 2000,
Portlant, Oregon, USA.
M. JANICKI, A. NAPIERALSKI: „Temperature Monitoring of Electronic Circuits Based on Analytical
Thermal Model”, 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS Nis,
Yugoslavia, 14-17 May 2000, pp.581-584.
M. ZUBERT, A. NAPIERALSKI: “RESCUER – The revolution in multidomain simulations – Part I”,
Proceedings of 22nd International Conference on Microelectronics, MIEL’2000, May 14-17, 2000,
Niš, Yugoslavia, pp.555-559. Artykuł wyróżniony.
41
[150] M. ZUBERT, A. NAPIERALSKI.: “RESCUER – The revolution in multidomain simulations – Part II”,
[151]
[152]
[153]
[154]
[155]
[156]
[157]
[158]
[159]
[160]
[161]
[162]
[163]
[164]
[165]
Proceedings of 22nd International Conference on Microelectronics, MIEL’2000, May 14-17, 2000,
Niš, Yugoslavia, pp.549-553. Artykuł wyróżniony.
Abdul Wahab A. SALMAN, NAPIERALSKI A., "The Optimization of Variable Capacitance
Micromotor Using Only Analytical Model", Proceedings 7th International Conference: "Mixed Design
of Integrated Circuit and Systems", MIXDES'2000, Gdynia, Poland, 15-17 June 2000, pp. 317-322, A4.
JANKOWSKI M., CIOTA Z., NAPIERALSKI A.: "Methodology of CMOS VLSI design using current
mode approach". ", Proceedings 7th International Conference: "Mixed Design of Integrated Circuit
and Systems", MIXDES'2000, Gdynia, Poland, 15-17 June 2000, pp. 457-460, A4.
KIEŁBIK R., MORENO J.M., NAPIERALSKI A., SZYMAŃSKI T,: “High-Level Partitioning for
Dynamically Reconfigurable Logic”, ", In Proceeding 7th international workshop conference:
Proceedings 7th International Conference: "Mixed Design of Integrated Circuit and Systems",
MIXDES'2000, Gdynia, Poland, 15-17 June 2000. , pp. 171-174, A4.
JANICKI M., TYLMAN W., POŹNIAK T., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: “Measurement and
Simulation of A Thermal Test Integrated Circuit Proceedings 7th International Conference: "Mixed
Design of Integrated Circuit and Systems", MIXDES'2000, Gdynia, Poland, 15-17 June 2000, pp. 347350, A4.
JANKOWSKI M., CIOTA Z., NAPIERALSKI A.: "CMOS realization of switched current discrete-time
filter". IEEE Nordic Signal Processing Symposium NORSIG'2000, June 13-15, Kolmården, Sweden.
CIOTA Z., ROMIŃSKI A., NAPIERALSKI A.: "Error detection of integrated circuits using image
approach", ICIP’2000, Canada.
NAPIERALSKA M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A., GRAMS A., LIBERSKI P., SOBÓW T.,
GRABOWSKI J.: „The New Approach to the Microscope Image Classification of Brain Amyloidosis
Diseases by Filtering Process Of Amyloid Plaque”, EUSIPCO 2000, X European Signal Processing
Conference, September 4-8, 2000, Tampere, Finland.
M. ZUBERT, A. NAPIERALSKI:.: “Application of RESCUER software for Smart Power Circuits
Design”, THERMINIC 2000, 6th International Workshop on Thermal investigations of ICs and
Systems, September 24-27, 2000, Budapest Hungary, pp. 62-67, A4.
JANICKI M., TYLMAN W., POŹNIAK T., NAPIERALSKI A.: “Influence of Power Device Placement
on Integrated Circuit Temperature – Practical Study”, THERMINIC 2000, 6th International Workshop
on Thermal investigations of ICs and Systems, September 24-27, 2000, Budapest Hungary, pp. 80-83,
A4.
ZUBERT M., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M, SZAJFLER A.: “Application of RESCUER
software for Smart Power Circuits Design”, THERMINIC 2000, 6th International Workshop on
Thermal investigations of ICs and Systems, September 24-27, 2000, Budapest Hungary , pp. 113-115,
A4.
PAWELSKI W., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A.: “A comparison of the IGBT models for
SPICE environment”, XVI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, 18-20
September 2000, Kraków Poland.
ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., GRAMS A., LIBERSKI P., SOBÓW T.,
GRABOWSKI J.: „The Application of Computer Microscope Image Processing to Brain Amyloidosis
Diseases”, MIT 2000, Ustroń.
CIOTA Z. JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A, “Design of A/D Converters Using Current-Mode
Standard Cells”, ICECS 2K, 7th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems,
December 17-20, 2000, Beirut, Lebanon.
JANICKI M., KAWKA P., De MEY G., NAPIERALSKI A.: “Thermal Measurements of IGBT Power
Module”, Proceedings of the VI-th International Conference CADSM 2001, The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001, LvivSlavsko,Ukraine, pp. 37- 40.
SZYMAŃSKI T., KIEŁBIK R., NAPIERALSKI A.: “Architecture of reprogrammable processor
specified for video processing”, Proceedings of the VI-th International Conference CADSM 2001, The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001,
Lviv-Slavsko,Ukraine, pp. 47-48.
42
[166] DANIEL M., SZERMER M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Design and modelling of silicon
[167]
[168]
[169]
[170]
[171]
[172]
[173]
[174]
[175]
[176]
[177]
[178]
[179]
microsystems for CAD”, Proceedings of the VI-th International Conference CADSM 2001, The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001,
Lviv-Slavsko,Ukraine, pp. 51-54.
SZYMAŃSKI T., KIEŁBIK R., NAPIERALSKI A.: “SDRAM controller for real time digital image
processing systems”, Proceedings of the VI-th International Conference CADSM 2001, The Experience
of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001, LvivSlavsko,Ukraine, pp.72-75.
SZERMER M., DANIEL M., ŚLUSARCZYK K., JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Laboratory
measurements of current mode circuits”, Proceedings of the VI-th International Conference CADSM
2001, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 12-17
February 2001, Lviv-Slavsko,Ukraine, pp.116-117.
BIEGAŃSKI S., NAPIERALSKI A.: “Analogue integrated circuits electrothermal modelling”,
Proceedings of the VI-th International Conference CADSM 2001, The Experience of Designing and
Application of CAD Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001, Lviv-Slavsko,Ukraine, pp.143144.
SZERMER M., DANIEL M., ŚLUSARCZYK K., JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.:
“Focus on manufacturing microsystems as a further step of appropriate CAD design”, Proceedings of
the VI-th International Conference CADSM 2001, The Experience of Designing and Application of
CAD Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001, Lviv-Slavsko,Ukraine, pp.195-197.
SZYMAŃSKI T., KIEŁBIK R., NAPIERALSKI A.: “In-system reconfiguring and I2C controlling of
FPGA based applications”, Proceedings of the VI-th International Conference CADSM 2001, The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001,
Lviv-Slavsko,Ukraine, pp. 230-231.
GRECKI M., FLORCZAK A., OLSZEWSKI A., NAPIERALSKI A., KORCZYŃSKI J.:
“Computerized thermography based diagnosis in perinatology”, Proceedings of the VI-th International
Conference CADSM 2001, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics, 12-17 February 2001, Lviv-Slavsko,Ukraine, pp. 269- 273.
NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., ZUBERT M., GRAMS A., LIBERSKI P., SOBÓW T.: “The
application of the filtering process to some microscope image classification”, Proceedings of the VI-th
International Conference CADSM 2001, The Experience of Designing and Application of CAD
Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001, Lviv-Slavsko,Ukraine, pp. 279-282.
SZAJFLER A., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A.: “Desing sensing and protection circuits for
Smart Power devices”, Proceedings of the VI-th International Conference CADSM 2001, The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 12-17 February 2001,
Lviv-Slavsko,Ukraine, pp. 291-294.
SALMAN A., NAPIERALSKI A., WIAK S., Di BARBA P., SAVINI A.: “A New 3D Analytical Design
Model of an Electrostatic Micromotor using Multi-objective Approach”, MSM’2001, International
Conference on Modeling and Simulation of Microsystems, Hilton Head Island, SC, USA, March 19-21,
2001, ISBN 0-9708275-0-4, pp. 165-168.
NAPIERALSKI A., ZUBERT M., NAPIERALSKA M.: “RESCUER – the New and Effective Tool for
Automatic Model Reduction – Application to Electro-Thermal Problems”, MSM’2001, International
Conference on Modeling and Simulation of Microsystems, Hilton Head Island, SC, USA, March 19-21,
2001, ISBN 0-9708275-0-4, pp. 610-613, A4.
JANICKI M., KAWKA P., DE MEY G., NAPIERALSKI A.: “IGBT Hybrid Module Thermal
Measurements and Simulations”, 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems MIXDES 2001, June 21-23, 2001, Zakopane, Poland, pp. 249-252.
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., .CIOTA Z. : “Design of Monolithic Comb Filters Using
Microsystem Approach”, 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems MIXDES 2001, June 21-23, 2001, Zakopane, Poland, pp.149-152.
RADECKI A, GOSŁAWSKI R., MORENO J.M., NAPIERALSKI A., KIELBIK R., “Development of a
Remote Simulation Environment Based on FIPSOC Programmable Devices”, 8th International
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2001, June 21-23, 2001,
Zakopane, Poland, pp. 329-332.
43
[180] SALMAN A.W., NAPIERALSKI A.: “Geometric Shape Optimization of (VC) Micromotor Using New
3D Analytical Model”, 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES 2001, June 21-23, 2001, Zakopane, Poland, pp. 361-364.
[181] STUDZINSKI W., DANIEL M., NAPIERALSKI A., SZERMER M.: “The New 3D Visualization Tool
for MUMPS Technology”, 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems MIXDES2001, June 21-23, 2001, Zakopane, Poland, pp. 417-420.
[182] SZANIAWSKI K., NAPIERALSKI A.: “An Approach to Design a Silicon, Low-G Microaccelerometer
for Turbogenerator Vibration Measurement”, 8th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems MIXDES 2001, June 21-23, 2001, Zakopane, Poland, pp. 99-104.
[183] SZERMER M., JANKOWSKI M., CIOTA Z., NAPIERALSKI A., DANIEL M., SLUSARCZYK K.:
“Efficient Measurements of Current Mode Circuits Using LabView Environment”, 8th International
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2001, June 21-23, 2001,
Zakopane, Poland, pp. 457-460.
[184] STARZAK L., ZUBERT M., NAPIERALSKI A., AUSTIN P., BONNET G., MARMOUGET M.,
SANCHEZ J.L., BORDIGNON T.: “Physical Power Diode Model and Its Implementation in SABER
Environment”, 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES 2001, June 21-23, 2001, Zakopane, Poland, pp. 213-220.
[185] GOSŁAWSKI R., RADECKI A, MORENO J.M., NAPIERALSKI A., KIELBIK R., SZYMAŃSKI T.:
“Design of Distributed Arithmetic FIR Modules for the FIPSOC Programmable Devices”, 8th
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES'2001, June 21-23,
2001, Zakopane, Poland, pp. 483-486.
[186] ZAWADA T., DZIEDZIC A., GOLONKA L.J., TYLMAN W., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.:
“Thermovision and neural net methods for temperature field determination in LTCC module“, IMAPS
Europe 2001, Strasbourg.
[187] JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “IGBT Module Thermal Simulation”, EPE 200, 19th European
Conference on Power Electronics and Applications, 27 to 29 August 2001, Graz, Austria.
[188] JANICKI M., KAWKA P., LEON O., DE MEY G., NAPIERALSKI A. :”Investigation of Circuit
Forced Convection Air Cooling in Low Speed Wind Tunnel”, 7th International Workshop on Thermal
Investigations of ICs and Systems, Paris, FRANCE, 24-27 September 2001 THERMINIC.
[189] NAPIERALSKI A., ZUBERT M., NAPIERALSKA M.: “VHDL-AMS and Its Application to
Simulation of Modern Microsystems”, MED’01, 9th Mediterranean Conference on Control and
Automation, June 27-29 2001, Dubrownik, Croatia, p.18, + CD.
[190] LOBUR M., NAPIERALSKI A., SVIRIDOVA T.: “Application of CFDRC software for modeling of
chosen microstructures”, International Conference "Modern Problems of Radio Engineering,
Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002. Dedicated to the 50th Anniversary of the
Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National University. February 18-23, 2002, Lviv-Slavsk,
Ukraine, pp 172-175.
[191] CHARLOT J.J., NAPIERALSKI A.: „Multi-Technology with VHDL-AMS”, International Conference
"Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002.
Dedicated to the 50th Anniversary of the Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National
University. February 18-23, 2002.
[192] DANIEL M., SZERMER M., NAPIERALSKI A., CHARLOT J.J.: “CHEMFET modelling for hardware
description languages”, International Conference "Modern Problems of Radio Engineering,
Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002. Dedicated to the 50th Anniversary of the
Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National University. February 18-23, 2002.
[193] SZERMER M., DANIEL M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: „Modelling, Simulation and
Design Sigma–Delta Converters in Silicon Microsystems”, International Conference "Modern
Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002. Dedicated
to the 50th Anniversary of the Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National University.
February 18-23, 2002.
[194] ZAWIEJA M., NAPIERALSKI A., CHARLOT J.J.: „Application of VHDL-AMS language for
simulation of magnetic sensors”, International Conference "Modern Problems of Radio Engineering,
Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002. Dedicated to the 50th Anniversary of the
Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National University. February 18-23, 2002.
44
[195] ZAWIEJA M., ŚLUSARCZYK K., PODSIADŁY P.P, NAPIERALSKI A.: „Modelling and simulation
[196]
[197]
[198]
[199]
[200]
[201]
[202]
[203]
[204]
[205]
[206]
[207]
of electrosmotic flow in PCR reactor”, International Conference "Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002. Dedicated to the 50th
Anniversary of the Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National University. February 18-23,
2002.
STARZAK Ł., NAPIERALSKI A., CHARLOT J.J.: „VHDL-AMS: A Competitor for SPICE in
Modeling of Semiconductor Devices”, International Conference "Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002. Dedicated to the 50th
Anniversary of the Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National University. February 18-23,
2002.
ŚLUSARCZYK K., ZAWIEJA M., PODSIADLY P.P., NAPIERALSKI A.: „Simulating Electroosmosis
and Electrophoresis Phenomena in Capillaries Using CFD–ACE+ Software”, International Conference
"Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002.
Dedicated to the 50th Anniversary of the Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National
University. February 18-23, 2002.
ŚLUSARCZYK K., DANIEL M., SZERMER M., NAPIERALSKI A.: „Simulating and Modeling
Electrophoresis Phenomenon in Capillaries”, International Conference "Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002. Dedicated to the 50th
Anniversary of the Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National University. February 18-23,
2002.
ŚLUSARCZYK K., ZAWIEJA M., PODSIADLY P.P., NAPIERALSKI A.: „Modeling Semiconductor
Structures in CFD-ACE+ SEMI Software”, International Conference "Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002. Dedicated to the 50th
Anniversary of the Radio Engineering Faculty, Lviv Polytechnic National University. February 18-23,
2002.
DANIEL M., SZERMER M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: „Modeling and simulation of
silicon microsystem of chemical signals”, International Conference on Modeling & Simulation of
Microsystems (MSM), April 22-25 2002, San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, San Juan, Puerto
Rico, pp. 262- 265, ISBN 0-9708275-7-1, ISBM 0-9708275-9-8.
STARZAK Ł., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: “ The new approach to the power semiconductor
devices modelling”, International Conference on Modeling & Simulation of Microsystems (MSM),
April 22-25 2002, San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, San Juan, Puerto Rico, pp. 640- 644,
ISBN 0-9708275-7-1, ISBM 0-9708275-9-8.
JABŁOŃSKI P., SZEWCZYK R., KULESZA Z., NAPIERALSKI A., MORENO M., CABESTANY J.:
„Automatic people identification on the basis of iris pattern – image processing and preliminary
analysis”, 23rd International Conference on Microelectronics, NIS, Yugoslavia, 12-15 May 2002, Vol.
2, pp. 687- 690, ISBN 0-7803-7235-2, IEEE Catalaog No. 02TH8595.
SZEWCZYK R., JABŁOŃSKI P., KULESZA Z., NAPIERALSKI A., MORENO M.*, CABESTANY
J.*: „Automatic people identification on the basis of iris pattern -extraction features and classification”,
23rd International Conference on Microelectronics, NiS, Yugoslavia, 12-15 May 2002, Vol. 2, pp.
691- 694, ISBN 0-7803-7235-2, IEEE Catalaog No. 02TH8595.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “Estimation of Power Dissipation in Electronic Circuits”, 4th
International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice, UEF, Nowy Jork
2002, May 26-31, Angra dos Reis, Brazil.
De MEY G., KAWKA P., NAPIERALSKI A.: “Thermal Characterisation of Packages by Inverse
Heating”, Proceedings of European Microelectronics Packaging & Interconnection Symposium, pp.
105- 108, ISBN 83-904462-8-6, IMAPS Poland Chapter 2002, IMAPS EUROPE CRACOW 2002, 1618 June, Sofitel Hotel, Cracow, Poland, + CD-ROM.
DANIEL M., SZERMER M. , NAPIERALSKI A., WRÓBLEWSKI W., DYBKO A.: “Ion-Selective
Sensors Modeling for CAD”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 147- 150, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland,
20-22 June 2002.
DANIEL M., SZERMER M. , NAPIERALSKI A.: “Comparison of Two Methods of A/D Processing on
a Chosen Example Dedicated for Silicon Microsystem of Water Pollution Monitoring, Proceedings of
45
[208]
[209]
[210]
[211]
[212]
[213]
[214]
[215]
[216]
[217]
[218]
[219]
[220]
the 9th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp.
181- 185, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland, 20-22 June 2002.
SAKOWICZ B., BRZÓZKA R., DZIENIECKI M., NAPIERALSKI A.: “Building WEB Services Using
J2EE Platform for SEWING Project”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design
of Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 185- 188, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław,
Poland, 20-22 June 2002.
WODZISŁAWSKI M., SZANIAWSKI K., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “IDS Aplication:
Integrated Dispatching System with Telephone, Fax and E-mail Features”, Proceedings of the 9th
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 195198, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland, 20-22 June 2002.
PAWŁOWSKI A., SZANIAWSKI K., NAPIERALSKI A.: “Design of Mixed-Signal Microsystems for
Measurement and Processing”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 261- 264, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland,
20-22 June 2002.
KLEPACZKO A., NAPIERALSKI A., KIEŁBIK R., MORENO J.M. , CABESTANY J.: “Hardware
Implementation of Programmable Multi-Layer Perception Structure on the Triscend System-on-Chip
Devices”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems MIXDES’2002, pp. 297- 302, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland, 20-22 June 2002.
SUSZYŃSKI Z., ARSOBA R., NAPIERALSKI A., TYLMAN W.: “Infrared Investigation of Thyristor
Structures Using Induction Heating”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 381- 384, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland,
20-22 June 2002.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “Inverse Heat Conduction Problems in Electronic Circuits”,
Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES’2002, pp. 385- 388, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland, 20-22 June 2002.
PIOTROWICZ M., PIETRZAK P., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: “Microprocesor Positioning
System for Thermography”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 393- 397, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland,
20-22 June 2002.
KAWKA P., De MEY G., NAPIERALSKI A.: “Transient Thermal Measurements of Integrated Circuits
Based on Inverse Heating”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 401- 404, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland,
20-22 June 2002.
PAWLIK P., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: “Application of Graphical User Interface for RESCUER
Multidomain Simulation Program”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 417- 420, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland,
20-22 June 2002.
ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., NOULLET J.L. : “Generation of Reduced
Models for Over-Heated Actuators”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 435- 440, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland,
20-22 June 2002.
MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: “Application if IEEE 1394 Interface for Sending Data From
Infrared Camera”, Proceedings of the 9th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 599- 602, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland, 20-22
June 2002.
PIETRZAK P., KULESZA Z., PIOTROWICZ M., NAPIERALSKI A.: “Modification of Data
Acquisition Method in Vibration Measurement of the Large Rotating Machines”, Proceedings of the 9th
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES’2002, pp. 655658, ISBN 83-89003-26-0, Wrocław, Poland, 20-22 June 2002.
SZAJFLER A., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: “The transient voltage, current sensing circuits
for Smart Power devices”, 6th International Seminar on Power Semiconductors, ISPS'02, Prague, 4 - 6
September, 2002.
46
[221] JANKOWSKI M., CIOTA Z., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: “Effective Design and
[222]
[223]
[224]
[225]
[226]
[227]
[228]
[229]
[230]
[231]
[232]
[233]
[234]
[235]
Measurements of Switched Current Circuits”, WSEAS International Conference on Signal, Speech and
Image Processing, WSEAS ICOSSIP 2002, 2002, 25-28 September 2002, Skiathos, Greece.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Analytical Transient Solution of Heat Equation with Variable Heat
Transfer Coefficient”, 8th THERMINIC Workshop, 1-4 October 2002, Madrid.,pp. 235-239.
SUSZYNSKI Z., ARSOBA R., NAPIERALSKI A., TYLMAN W.: “Infrared detection of delaminations
using induction heating”, 8th THERMINIC Workshop, 1-4 October 2002, Madrid.
ANDERS G., BRAUN J., NAPIERALSKI A., ZUBERT M, ORLIKOWSKI M.: "Advanced Modeling
Techniques for Dynamic Feeder Rating Systems", Conference Proceedings IEEE Industrial Application
Society General Meeting IAS'2002, October 2002, Philadelphia.
SUSZYŃSKI Z., ARSOBA R., MAJCHRZAK P, NAPIERALSKI A., TYLMAN W.: „Thermal wave
and acoustic investigation of thyristor structures”, Review of Scientific Instruments, 12th International
Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, 24-27 June 2002, Toronto, Ontario,
Canada , Volume 74, Number 1, January 2003 pp.526-528, ISSN 0034-6748.
SUSZYŃSKI Z., MAJCHRZAK P, ARSOBA R., NAPIERALSKI A., TYLMAN W. „Investigation of
metal-glaze structures with photoacoustic and infrared methods”, Review of Scientific Instruments, 12th
International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, 24-27 June 2002, Toronto,
Ontario, Canada , Volume 74, Number 1, January 2003 pp. 533-535, ISSN 0034-6748.
NAPIERALSKI A., JANICKI A., JABŁOŃSKI G. „Teaching System-on-Chip Design at Technical
University of Lodz”, International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD
Systems in Microelectronics”, CADSM 2003, Lviv Polytechnic National University, February 18-22,
2003, Lviv-Slavsk, Ukraine, pp. 30-39.
SZERMER M., DANIEL M., NAPIERALSKI A. : „ Modeling and simulation Sigma-Delta Analog to
Digital Converters using VHDL-AMS”, International Conference “The Experience of Designing and
Application of CAD Systems in Microelectronics”, CADSM 2003, Lviv Polytechnic National
University, February 18-22, 2003, Lviv-Slavsk, Ukraine, pp. 331-333.
STARZAK Ł., ŚWIERCZ B., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „SPICE-Based Simulation Website;
Application to Teaching of Power Electronics”, International Conference “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” ,CADSM 2003, Lviv Polytechnic
National University, February 18-22, 2003, Lviv-Slavsk, Ukraine, pp. 334-336.
SZANIAWSKI K., PODSIADŁY P., NAPIERALSKI A.: „Application of CAD Tools for Design and
Simulation of Capacitive Microaccelerometers”, International Conference “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, CADSM 2003, Lviv Polytechnic
National University, February 18-22, 2003, Lviv-Slavsk, Ukraine, pp. 337-340.
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: Introducing MEMS Simulations into Students’ Laboratory”,
International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics”, CADSM 2003, Lviv Polytechnic National University, February 18-22, 2003, LvivSlavsk, Ukraine, pp. 341-344.
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “The New Approach to Simulate Electrokinetic Phenomena in
Fluids by Using VHDL-AMS Language”, International Conference “The Experience of Designing and
Application of CAD Systems in Microelectronics”, CADSM 2003, Lviv Polytechnic National
University, February 18-22, 2003, Lviv-Slavsk, Ukraine, pp. 345-348.
CICHALEWSKI W., NAPIERALSKI A., CAMON H., ESTIBALS B., „ Analytical Modelling and
Simulations of a MEMS Micro-mirror-MATLAB Implementation”, International Conference “The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, CADSM 2003, Lviv
Polytechnic National University, February 18-22, 2003, Lviv-Slavsk, Ukraine, pp. 360-365.
SĘKALSKI P., PONS P., NAPIERALSKI A.: „ Finite Elements Simulations of Piezoresistive Sensor of
Blood Pressure”, International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD
Systems in Microelectronics”, CADSM 2003 Lviv Polytechnic National University, February 18-22,
2003, Lviv-Slavsk, Ukraine, pp. 509-512.
JANICKI M., NAPIERALSKI A. „Assessment of Circuit Direct Cooling for Infrared Thermography
Purposes”, International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems
in Microelectronics”, CADSM 2003, Lviv Polytechnic National University, February 18-22, 2003,
Lviv-Slavsk, Ukraine.
47
[236] NAPIERALSKA M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A., LIBERSKI P.P.: „The Microchips for
[237]
[238]
[239]
[240]
[241]
[242]
[243]
[244]
[245]
[246]
[247]
[248]
[249]
[250]
Alzheimer Disease Diagnosis”, “An Interdisciplinary Integrative Forum on Nanotechnology,
Biotechnology Microtechnology” Nanotech 2003 (MSM 2003, ICCN 2003), February 23-27, 2003, San
Francisco, California, USA, pp. 106-109.
SZERMER M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: „Design and Modeling of Smart Sensor Dedicated for
Water Pollution Monitoring”, “An Interdisciplinary Integrative Forum on Nanotechnology,
Biotechnology Microtechnology” Nanotech 2003 (MSM 2003, ICCN 2003), February 23-27, 2003, San
Francisco, California, USA, pp. 110-114.
KLEPACZKO A., NAPIERALSKI A., KIEŁBIK R., MORENO J.M.: „ Hardware Implementation of
Programmable Neural Networks for CHEMFET Signals Analysis in SEWING Project”, “An
Interdisciplinary Integrative Forum on Nanotechnology, Biotechnology Microtechnology” Nanotech
2003 (MSM 2003, ICCN 2003), February 23-27, 2003, San Francisco, California, USA, pp. 115-118.
WASILEWSKI J., NAPIERALSKI A., ETZION E.: „ Data Acquisition System for Quality Tests of the
ATLAS Muon Endcap Trigger Chambers”, “An Interdisciplinary Integrative Forum on
Nanotechnology, Biotechnology Microtechnology” Nanotech 2003 (MSM 2003, ICCN 2003), February
23-27, 2003, San Francisco, California, USA, pp. 137- 138.
JASTRZĘBSKI R., NAPIERALSKI A., PYRHONEN O., SAREN H.: „Implementation and Symulation
of fast Inverter Control Algorithms with the use of FPGA Circuits”, International Conference “An
Interdisciplinary Integrative Forum on Nanotechnology, Biotechnology Microtechnology” Nanotech
2003 ( MSM 2003, ICCN 2003), February 23-27, 2003, San Francisco, California, USA, pp. 238-241.
ŚWIERCZ B., STARZAK Ł., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „An Interactive as a Tool for CAD of
Power Circuits”, “An Interdisciplinary Integrative Forum on Nanotechnology, Biotechnology
Microtechnology” Nanotech 2003 (MSM 2003, ICCN 2003), February 23-27, 2003, San Francisco,
California, USA, pp. 346-349.
KAWKA P., De MEY G. , NAPIERALSKI A.: “Transient Thermal Measurement as a Tool for Packages
Thermal Description”, ANCME 2003, 15-16 May 2003, Gent, Belgium, pp. 53-58,
PIETRZAK P., PIOTROWICZ M., KULESZA Z., TYLMAN W., NAPIERALSKI A., BYTNAR A.:
„Rozproszona akwizycja danych pomiarowych w systemie wibracyjnej oceny stanu technicznego
dużych maszyn wirujących”, XXXIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, 9-11 czerwca
2003, Gdańsk-Jurata, pp. 58.
PIETRZAK P., PIOTROWICZ M., KULESZA Z., TYLMAN W., NAPIERALSKI A., BYTNAR A.:
„Inteligentny moduł pomiarowy w systemie diagnostyki wibracyjnej dużych maszyn wirujących”,
XXXIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, 9-11 czerwca 2003, Gdańsk-Jurata, pp.
118. Referat został wyróżniony w konkursie najlepszych prezentacji sesji plakatowych.
WRÓBLEWSKI S., PODSIADŁY P.J., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A., BYTNAR A.: „Odbiór
i archiwizacja danych pomiarowych” XXXIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, 9-11
czerwca 2003, Gdańsk-Jurata, pp. 119.
PODSIADŁY P.J., WRÓBLEWSKI S., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A., BYTNAR A.:
”Analiza i przetwarzanie wyników pomiarowych z systemu do pomiaru wibracji dużych maszyn
wirnikowych” XXXIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, 9-11 czerwca 2003,
Gdańsk-Jurata, pp. 120.
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: “New Approach to Power Semiconductor Devices Modeling”,
6th Symposium Diagnostics & Yield: Advanced Silicon Devices and Technologies for ULSI Era. June
22-25, 2003, Warsaw, Poland, 10 pages. CD ROM.
KAWKA P., De MEY G., NAPIERALSKI A.: ”Transient Thermal Measurement for Silicon Active area
Calculations”, 10th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems“
MIXDES 2003, June 26-28, 2003, Łódź, Poland pp. 383-386.
PAWLIK P., MAKOWSKI D., SLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Application of RESCUER
Software to Design and Simulation of Pressure Sensor“, 10th International Conference “Mixed Design
of Integrated Circuits and Systems“ MIXDES 2003, June 26-28, 2003, Łódź, Poland pp. 403-408.
JANICKI M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: "Parameter Extraction for Electro-chemical Simulations
of Ion Sensitive Transistors", 10th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems“ MIXDES 2003, 26-28 June 2003, Łódź, Poland , pp. 450-455.
48
[251] SZMICH K., LUUKKO J., PYRHONEN, NAPIERALSKI A.: „Simulation of Embedded Systems
[252]
[253]
[254]
[255]
[256]
[257]
[258]
[259]
[260]
[261]
[262]
[263]
[264]
[265]
[266]
[267]
[268]
[269]
Containing Programmable Logic”, 10th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits
and Systems“ MIXDES 2003, 26-28 June 2003, Łódź, Poland , pp. 462-465.
CICHALEWSKI W., NAPIERALSKI A., CAMON H., ESTIBAL B.: ”Study on Mems Micro Mirro
Pull-in Voltage and Angle, for Inclined and Combined (Inclined/Flat) Electrode Structure”, 10th
International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems“ MIXDES 2003 , 26-28
June 2003, Łódź, Poland , pp. 466-472.
ŚLUSARCZYK K., PODSIADŁY P.P., SĘKALSKI P., CICHALEWSKI W., ZAWIEJA M.,
NAPIERALSKI A.: ”Modern Microelectronic Education”, 10th International Conference “Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems“ MIXDES 2003, 26-28 June 2003, Łódź, Poland , pp. 684689.
ZIĘBA B., WOJCIECHOWSKI J., JABŁOŃSKI G., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “WebBased Distributed Physic-Based Simulation System of Semiconductor Diode Structure”, 10th
International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems“ MIXDES 2003 , 26-28
June 2003, Łódź, Poland , pp. 690-693.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Transient Thermal Simulation of Power Integrated Circuits Using
Anlitycal Solution of the Heat Equation”, EPE 2003, 30.08-6.09.2003, Touluse, France, p.1-10 (cd).
STARZAK Ł., ZUBERT M., ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.: „Web – Based Simulatoin of Power
Circuits for Design and Teaching”, EPE 2003, 30.08-6.09.2003, Touluse, France, p.1-7 (c.d.).
JANICKI M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: „Modelling of Temperature Phenomena in Ion Sensitive
Transistors", 9th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems
THERMINIC'2003, 24-26 September 2003, Aix-en-Provence, France, pp. 335-340, ISBN 2-84813020-2.
JANKOWSKI M., CIOTA Z., MACIEJEWSKI B., NAPIERALSKI A.: ”Design and Measurements of
Current Mode Filters using CMOS Technology”, WSEAS Conferences, Issue 2, Volume 2, October
2003, Greece pp.925-928, ISSN 1109-2734.
DANIEL M, JANICKI M, NAPIERALSKI A.: ”Simulation of Ion Sensitive Transistors using a SPICE
Compatible Model”, IEEE SENSORS 2003, 0ctober 22-24, Toronto , Canada, pp. 543-548, ISBN 07803-8133-5.
JANKOWSKI M., CIOTA Z., MACIEJEWSKI B., NAPIERALSKI A.: ” Design and Measurements of
Current Mode Filters using CMOS Technology”, WSEAS Conferences, Issue 2, Volume 2, October
2003, Greece pp.925-928, ISSN 1109-2734
ŚLUSARCZYK K., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: „Layout Based Thermal Simulations of 3D
Integrated Circuits”, TCSET’2004, 24-28 Feb. 2004, Lviv, Ukraine, pp.79-83, ISBN 966-553-380-0.
SZERMER M., NAPIERALSKI A.: „Modeling of the Sigma-Delta Analogue to Digital Converters with
Application of VHDL-AMS”, TCSET’2004, 24-28 Feb. 2004, Lviv, Ukraine, pp., 240-243, ISBN 966553-380-0.
OWCZAREK M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „The Comparison of Modern Search Engines”,
TCSET’2004, 24-28 Feb. 2004, Lviv, Ukraine, pp., 333-336, ISBN 966-553-380-0.
WOJCIECHOWSKI J., SAKOWICZ B., DURA K., NAPIERALSKI A.: ”MVC model struts
framework and file upload issues in web applications based on J2EE platform”, TCSET’2004, 24-28
Feb. 2004, Lviv, Ukraine, pp., 342-345, ISBN 966-553-380-0.
DURA K., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: ”Proposal of Extensions to electronic mail client
applications”, TCSET’2004, 24-28 Feb. 2004, Lviv, Ukraine, pp., 357-359, ISBN 966-553-380-0.
DURA K., WOJCIECHOWSKI J., NAPIERALSKI A., ‘Providing editable cross-tables to end –users”,
TCSET’2004, 24-28 Feb. 2004, Lviv, Ukraine, pp., 434-437, ISBN 966-553-380-0.
ZIĘBA B., NAPIERALSKI A.: „Preview and Introduction to Mobile Agents Systems in Appliance to
Computer Network”, TCSET’2004, 24-28 Feb. 2004, Lviv, Ukraine, pp., 438-441, ISBN 966-553-3800.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Assessment of Circuit Direct Cooling for Infrared Thermography
Purposes”, TCSET’2004, 24-28 Feb. 2004, Lviv, Ukraine, pp., 611-613, ISBN 966-553-380-0.
DANIEL M., SZERMER M., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Modeling and Practical Verification
of the Ionophore Based Chemically Modified Field Effect Transistor”, NSTI Nanotech 2004, Boston
March 7-11 2004, pp.438-442, ISBN 0-9728422-7-6.
49
[270] ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., NOULET J.L.: „ Effective Modelling and
[271]
[272]
[273]
[274]
[275]
[276]
[277]
[278]
[279]
[280]
[281]
[282]
[283]
[284]
[285]
[286]
[287]
Simulation of Over-Heated Actuators”, NSTI Nanotech 2004, Boston March 7-11 2004, pp., 359-362,
ISBN 0-9728422-7-6.
DANIEL M., JANICKI M., WRÓBLEWSKI S., DYBKO A., BRZÓZKA Z., NAPIERALSKI A: “Ion
selective transistor modelling for behavioural simulations”, AutMoNet 2004, Vienna, Austria, 19-20
April, pp. 37-44, (International Water Association).
NAPIERALSKI A., SZANIAWSKI K.: „Why Do We Need a Surface Micromachining Technology with
an On-Chip Integrated CMOS Electronics?”, DTIP of MEMS and MOEMS, Montreux, Switzerland 1214 May 2004, pp. 39-44, ISBN 2-84813-031-8. Referat zaproszony.
JANICKI M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: ”Estimation of Ion Mixture Composition with
Chemically Modified Field Effect Transistors”, MIEL 2004, Nis, Serbia, 16-19 May 2004, pp.193-196,
ISBN 0-7803-8166-1.
SZANIAWSKI K., NAPIERALSKI A., SĘKALSKI P., PODSIADŁY P.: „Design of a Prototype of a 3Axis Capacitive Acceleration Sensor”, MIEL 2004, Nis, Serbia, 16-19 May 2004, pp. 219-222, ISBN 07803-8166-1.
KAWKA P., G. DE MEY, NAPIERALSKI A.: “Electronic Package Thermal Description by Dielectric
Polarization Theory”, 11th International Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp.
287-290, ISBN 83-919289-7-7.
KAMIŃSKI M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A. “Electrothermal Simulation of IC Logic Gates”
11th International Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 291-295, ISBN 83919289-7-7.
KAMINSKI M., NAPIERALSKI A.: “Solving of Non-Linear Equation of Thermal Conduction”, 11th
International Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 302-307, ISBN 83-9192897-7.
JANICKI M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: “Application of Inverse Problem Algorithm for
Estimation of Ion Mixture Composition”, 11th International Conference MIXDES 2004, Szczecin,
Poland 24-26 June, pp. 337-342, ISBN 83-919289-7-7.
SZERMER M., PIETRZAK P., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: “Laboratory Measurement Stand of
Analogue to Digital Converters with Application of Labview Environment”, 11th International
Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 392-397, ISBN 83-919289-7-7.
JASTRZEBSKI R., PYRHÖNEN O., NAPIERALSKI A.: “FPGA Based Platform for Real-Time
Testing of Fast Induction Motor Controllers”, 11th International Conference MIXDES 2004, Szczecin,
Poland 24-26 June, pp. 491-496, ISBN 83-919289-7-7.
ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., LIBERSKI P., GRAMS R.: “The Amyloid
Plaque Model and its Application to Neurodegenerative Disease Diagnosis”, 11th International
Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 595-598, ISBN 83-919289-7-7.
KŁYS D., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Application Using MIDI Messages”, 11th
International Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 601-603, ISBN 83-9192897-7.
WOJCIECHOWSKI J.A., OWCZAREK M., NAPIERALSKI A.: “Java Web Services Aplication in
University Web System”, 11th International Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June,
pp. 611-614, ISBN 83-919289-7-7.
DURA K., WOJCIECHOWSKI J.A., NAPIERALSKI A.: „MacroBinds. The Technique for Separation
of Logic and Presentation Layers in Dynamic Web Contents Programming”, 11th International
Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 615-618, ISBN 83-919289-7-7.
WOJCIECHOWSKI J.A., KOZŁOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Security Aspects of Web
Applications Implemented within J2EE Platform”, 11th International Conference MIXDES 2004,
Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 619-622, ISBN 83-919289-7-7.
WOJCIECHOWSKI J.A., ŻYWNO M., NAPIERALSKI A.: “Software Development Support Technics
and Tools Description in Programers Teams”, 11th International Conference MIXDES 2004, Szczecin,
Poland 24-26 June, pp. 623-626, ISBN 83-919289-7-7.
SAKOWICZ B., ZALEWSKI P., WOJTOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Elearning Standards and
Department of Microelectronics and Computer Science Elearning Platform Description”, 11th
50
[288]
[289]
[290]
[291]
[292]
[293]
[294]
[295]
[296]
[297]
[298]
[299]
[300]
[301]
[302]
[303]
[304]
International Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 654-657, ISBN 83-9192897-7.
MACIEJEWSKI B., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: “Modern Power Devices and Heat Transfer
Education”, 11th International Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 662-665,
ISBN 83-919289-7-7.
ANDRZEJCZAK M., ŁYSIAK K., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Web-Based Generator of
Tests and Polls”, 11th International Conference MIXDES 2004, Szczecin, Poland 24-26 June, pp. 670672, ISBN 83-919289-7-7.
ŚLUSARCZYK K., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: „ Layout Based 3D Simulations Inegrated
Circuits Components”, Computational Science-ICCS 2004, 4th International Conference Kraków, June
2004, pp. 1027-1036, ISBN 3-540-22129-8.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „ Inverse heat conduction problems in electronics with special
consideration of analytical analysis methods”, CAS 2004 Proceedings, 27th Edition, 4-6 October, Sinaia,
Romania, pp. 455-458, ISBN 0-7803-8499-7 IEEE
JANICKI M., DANIEL M., NAPIERALSKI A.: „Temperature dependent of ion selective transistor for
multidomain simulations”, THERMINIC, 29.09-1.10.2004, France, pp.85-90, ISBN 2-84813-036-9.
WOJCIECHOWSKI J., NAPIERALSKI A.: „System jednolitej autoryzacji w środowisku
heterogenicznym opartym o www z zastosowaniem architektury klucza publicznego PKI oraz bazy
danych LDAP”, VI International Workshop for Candidates for a Doctor’s Degree, 16-19 October,
Wisła,, pp. 461-464, ISBN 83-915991-8-3.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Application of Function Specification Algorithm for Real Time
Water Pollution Monitoring using Temperature Dependent Model of Ion Selective Transistors”.
Eurotherm Winter School Workshop METTI 2005, Aussois, France. January 16-21, 2005.
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Preparaions for Modeling MEFS in VHDL-AMS”, CADSM,
Lviv-Polyana, Ukraine, Feb. 23-26, 2005, pp.53-38, ISBN 966-553-431-9.
ZAWIEJA M, ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Electromagnetic Compaibility – Immunity Test
of Programmable Controllers”, CADSM, Lviv-Polyana, Ukraine, Feb. 23-26, 2005, pp. 224-227, ISBN
966-553-431-9.
KAMIŃSKI M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Application of an Extractor in Electrothermal
Model Generating”, CADSM, Lviv-Polyana, Ukraine, Feb. 23-26, 2005, pp. 285-288, ISBN 966-553431-9.
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “The Problem of Species Dispersion in MEFS Structures”,
CADSM, Lviv-Polyana, Ukraine, Feb. 23-26, 2005, pp.304-306, ISBN 966-553-431-9.
WOJCIECHOWSKI J., MURLEWSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: "Object-relational
mapping application in web-based tutor-supporting system", CADSM, Lviv-Polyana, Ukraine, Feb. 2326, 2005,pp. 307-310, ISBN 966-553-431-9.
KAMIŃSKI M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Application of Optimization Methods for
Compact Model Generating”, CADSM, Lviv-Polyana, Ukraine, Feb. 23-26, 2005, pp. 334-338, ISBN
966-553-431-9.
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: : ”Reference Data Measurement for the Electrokinetic
Phenomenon Model”, MEMSTECH’ 2005, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 77-80, 25-28 May, 2005, ISBN
966-553-465-3.
ŚWIERCZ B., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: "The IaradSim – IA32 architecture under a high
radiation environment simulator", Technical Proceedings of the 2005 NSTI Nanotechnology
Conference and Trade Show - Nanotech 2005, Vol. 3, pp. 411-414, Anaheim, May 8-12, 2005, ISBN
0-9767985-2-2.
MAKOWSKI D., GRECKI M., MUKHERJEEB., SIMROCK S., ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.:
"The Application of SRAM Chip as a Novel Neutron Detector", Technical Proceedings of the 2005
NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - Nanotech 2005, Vol. 3, pp. 419-422, Anaheim,
May 8-12, 2005, ISBN 0-9767985-2-2.
SZERMER M., NAPIERALSKI A.: "Test of the Sigma–Delta Converter as a Part of Microsystem
Dedicated to Water Pollution Monitoring", Technical Proceedings of the 2005 NSTI Nanotechnology
Conference and Trade Show - Nanotech 2005, Vol. 3, pp. 395-398, Anaheim, May 8-12, 2005, ISBN
0-9767985-2-2.
51
[305] ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A.: "Electro-Static Membrane Model in CAD",
[306]
[307]
[308]
[309]
[310]
[311]
[312]
[313]
[314]
[315]
[316]
[317]
[318]
[319]
[320]
[321]
Technical Proceedings of the 2005 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - Nanotech
2005, Vol. 3, pp. 581-584, Anaheim, May 8-12, 2005, ISBN 0-9767985-2-2.
PIETRZAK P., TYLMAN W., NAPIERALSKI A.; „Noise analysis of capacitive MEMS
accelerometers”, MEMSTECH’ 2005, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 53-54, 25-28 May, 2005, ISBN 966553-465-3.
PIETRZAK P., TYLMAN W., KULESZA Z., PIOTROWICZ M., NAPIERALSKI A.: ” Using MEMS
accelerometers in condition monitoring of large rotating machines”, MEMSTECH’ 2005, Lviv-Polyana,
Ukraine, pp. 110-114, 25-28 May, 2005, ISBN 966-553-465-3.
KAMINSKI M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Electrothermal Simulation of Analog and
Digital Integrated Circuits”, 12th International Conference MIXDES’2005, Kraków, Poland, 23-25
June, pp. 249–254, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
ŚLUSARCZYK K., GLUCH I., NAPIERALSKI A.: “Building the Electrokinetic Phenomena Model in
VHDL-AMS”, 12th International Conference MIXDES’2005, Kraków, Poland, 23-25 June, pp. 301 304, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
SZERMER M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Design and Modelling of Silicon Microsystem
Dedicated to Water Pollution Monitoring”, 12th International Conference MIXDES’2005, Kraków,
Poland, 23-25 June, pp. 321 - 324, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
SZANIAWSKI K., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: “A PLL-Based C-V Converter for a Capacitive,
Surface-Micromachined Accelerometer”, 12th International Conference MIXDES’2005, Kraków,
Poland, 23-25 June, pp. 491 - 496, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
PIOTROWICZ M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “A New Approach to the Embedded
Systems Co-verification Method”, 12th International Conference MIXDES’2005, Poland, 23-25 June,
pp. 561 - 564, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
JANICKI M., KOWALSKI L., NAPIERALSKI A., BERMEJO S., PARISI V., CABESTANY J.:
“Practical Realisation of Data Processing System for Estimation of Ion Concentration”, 12th
International Conference MIXDES’2005, Kraków, Poland, 23-25 June, pp. 577 - 582, vol. 1, ISBN 83919289-9-3.
WOJCIECHOWSKI J., ZIMNY A., WOJTOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Audit System for
Distributed Applications Based on Java Platform”, 12th International Conference MIXDES’2005,
Kraków, Poland, 23-25 June, pp. 617 - 620, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
WISNIEWSKI B., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Graphics Application Based on Web
Technology”, 12th International Conference MIXDES’2005, Kraków, Poland, 23-25 June, pp. 621 626, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
ŻYWNO M., SAKOWICZ B., DURA K., NAPIERALSKI A.: “J2EE Design Patterns Applications”,
12th International Conference MIXDES’2005, Kraków, Poland, 23-25 June, pp. 627 - 630, vol. 1,
ISBN 83-919289-9-3.
ŻYWNO M., SAKOWICZ B., WOJCIECHOWSKI J., ZALEWSKI P., NAPIERALSKI A.: “Usage of
Aspect Oriented Programming in J2EE Applications”, 12th International Conference MIXDES’2005,
Kraków, Poland, 23-25 June, pp. 639 - 642, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
KLĄB S., NAPIERALSKI A., DE MEY G.: “Logic Simulator with Temperature Dependence”, 12th
International Conference MIXDES’2005, Kraków, Poland, 23-25 June, pp. 655 - 658, vol. 1, ISBN 83919289-9-3.
MISZCZAK A., DE MEY G., NAPIERALSKI A.: „Optimal Placement of Components on Printed
Circuit Boards Using Groebner Analysis”, 12th International Conference MIXDES’2005, Kraków,
Poland, 23-25 June, pp. 659 - 662, vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
SOCHALSKI M., DE MEY G., NAPIERALSKI A.: “Study of Routing Printed Circuit Board Using
Potential Analogy”, 12th International Conference MIXDES’2005, Poland, 23-25 June, pp. 663 - 666,
vol. 1, ISBN 83-919289-9-3.
CHARLOT J.J., CHARLES J.P., BOUROUINA T., BELAROUSSI M.T., NAPIERALSKI A.:
“Teaching Microelectronics in Algeria by the Way of a European TEMPUS-MEDA Project”, 12th
International Conference MIXDES’2005, Kraków, Poland, 23-25 June, pp. 667 - 670, vol. 1, ISBN 83919289-9-3.
52
[322] ŚWIERCZ B., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: „The sCore - Operating System for Research of
Fault-tolerant Computing”, 12th International Conference MIXDES’2005, Kraków, Poland, 23-25 June,
pp. 821-828, vol. 2, ISBN 83-919289-9-3.
[323] MAKOWSKI D., GRECKI M., MUKHERJEE B., SIMROCK S., ŚWIERCZ B., and NAPIERALSKI
A.: "SRAM-based passive dosimeter for accelerator environments", 7th European Workshop on
Diagnostics and Instrumentation for Particle ACcelerators, DIPAC2005, June 2005.pp, 267-269.
[324] KULESZA Z., PIETRZAK P., TYLMAN W., PIOTROWICZ M., NAPIERALSKI A., BYTNAR A.:
„Przemysłowe zastosowania protokołu HDLC w rozproszonych sieciach pomiarowych, XLI
International Symposium on Electrical Machines SME’2005, 14 - 17 June, Jarnołtówek, Poland.
[325] PIETRZAK P., KULESZA Z., MULARCZYK M., PIOTROWICZ M., TYLMAN W., NAPIERALSKI
A., BYTNAR A.: „Zastosowanie nowoczesnych analogowych układów reprogramowalnych w
kondycjonowaniu sygnału w przemysłowych systemach pomiarowych”, XLI International Symposium
on Electrical Machines SME’2005, 14 - 17 June, Jarnołtówek, Poland.
[326] BYTNAR A., PODSIADŁY P.J., WRÓBLEWSKI S., NAPIERALSKI A.: „Wektory przestrzenne
wibracji rdzenia stojana generatora”, XLI International Symposium on Electrical Machines SME’2005,
14 - 17 June, Jarnołtówek, Poland.
[327] JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “Practical application of inverse problem solution algorithms for
water pollution measurements using ion selective transistors”, Proceedings of the 5th International
Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice, Cambridge, UK, 11-15th July
2005, Vol. 2, J01-1-9.
[328] NAPIERALSKI A., SĘKALSKI P.: “Application of multilayer piezoelectric elements for resonant cavity
deformation in VUV-FEL DESY accelerator”, IMAPS 2005, Koszalin-Darłówek, pp. 41-47, ISBN 83917701-2-5. Artykuł zaproszony.
[329] MAKOWSKI D., GRECKI M., NAPIERALSKI A., SIMROCK S., and MUKHERJEE B.: “A
distributed system for radiation monitoring at linear accelerators”, 8th European Conference on
RADiation and its Effects on Component and Systems RADECS, Cap d'Agde, pp. PI4.1-PI4.8, 19-23
September 2005, ISSN 0379-6566.
[330] JANICKI M., De MEY G., NAPIERALSKI A.: “Transient Thermal Simulation of A Power Hybrid
Module Using An Analytical Solution of The Heat Equation”, Proceedings of the 11th International
Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems THERMINIC 2005, 27-30 September 2005,
Belgirate, Lake Maggiore, Italy, pp. 11-16.
[331] JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “Application of Green’s Functions For Thermal Analysis of
Electronic Circuits”, Proceedings of the 28th International Semiconductor Conference CAS 2005, 3-5
October 2005, Sinaia, Romania, Vol. 2, pp. 435-438.
[332] SZERMER M., NAPIERALSKI A.: "The PTAT Sensors In CMOS Technology", Proceedings of the
2005 International Semiconductor Conference, 28th Edition, October 3-5, 2005, Sinaia, Rumunia, Vol.
1, pp.197-200, ISBN:0-7803-9214-0.
[333] SANKOWSKI W., NAPIERALSKI A., PARISI BARADAD V.: “Analysis of Behaviour of Learning
Vector Quantization Algorithms Applied in Fish Otolith Classification”, Proceedings of the VII
International Workshop for Candidates for a Doctor's Degree, Wisła, Poland, 22-25 October 2005,
Vol. 1, pp. 159-164, ISBN: 83-922242-0-5.
[334] SZERMER M., NAPIERALSKI A.: “12-bit Sigma-Delta Converter in 0,6 µm CMOS technology with
Adjustable Configuration”, IFIP WG 10,5 Conference on Very Large Scale Integration System-on-Chip,
VLSI-SoC 2005, 17-19 October 2005, Perth, Western Australia, pp. 269-277, ISBN 07298-0610-3
[335] KOŁEK J., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Application for an Electronic Administrative
Office”, Proceedings of the International Conference TCSET’2006 – Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science, Lwów-Slavsko, Ukraina, 28 lutego – 4
marca 2006, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lwów 2006, ISBN 966-553-507-2, str. 248250.
[336] DYBOWSKI M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Application recognizing the pitch of
human voice and presenting the outcome in music notation”, Proceedings of the International
Conference TCSET’2006 – Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and
Computer Science, Lwów-Slavsko, Ukraina, 28 lutego – 4 marca 2006, wyd. Publishing House of Lviv
Polytechnic, Lwów 2006, ISBN 966-553-507-2, str. 338-340.
53
[337] OLSZEWSKI A., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Distributed Applications Testing Methods”,
[338]
[339]
[340]
[341]
[342]
[343]
[344]
[345]
[346]
[347]
Proceedings of the International Conference TCSET’2006 – Modern Problems of Radio Engineering,
Telecommunications and Computer Science, Lwów-Slavsko, Ukraina, 28 lutego – 4 marca 2006, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic, Lwów 2006, ISBN 966-553-507-2, str. 399-405.
SŁOMCZEWSKI J., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Update and Modification Application
for WWW Templates”, Proceedings of the International Conference TCSET’2006 – Modern Problems
of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Lwów-Slavsko, Ukraina, 28 lutego
– 4 marca 2006, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lwów 2006, ISBN 966-553-507-2, str.
406-409.
MARKIEWICZ R., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Distributed Reporting System Based on Java
2 Micro Edition”, Proceedings of the International Conference TCSET’2006 – Modern Problems of
Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Lwów-Slavsko, Ukraina, 28 lutego –
4 marca 2006, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lwów 2006, ISBN 966-553-507-2, str. 456459.
RATECKI K., SAKOWICZ B., WÓJTOWSKI M., NAPIERALSKI A.: „Configurable Client Email
Application Working as Web Page”, Proceedings of the International Conference TCSET’2006 –
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Lwów-Slavsko,
Ukraina, 28 lutego – 4 marca 2006, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lwów 2006, ISBN
966-553-507-2, str. 460-463,
PĘCZAK S., SAKOWICZ B., DURA K., NAPIERALSKI A.: „ Automatic Integration of Distributed
Cultural Services on Example of Lodz City Hall Website”, Proceedings of the International Conference
TCSET’2006 – Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science,
Lwów-Slavsko, Ukraina, 28 lutego – 4 marca 2006, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lwów
2006, ISBN 966-553-507-2, str. 694-695.
SIKORSKI P., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Web Technologies In Management Of Small
And Middle Size Firms”, Proceedings of the International Conference TCSET’2006 – Modern
Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Lwów-Slavsko, Ukraina,
28 lutego – 4 marca 2006, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lwów 2006, ISBN 966-553507-2, str. 702-706.
RZEŹNIK M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Music Education in the Internet”, str. 713715, Proceedings of the International Conference TCSET’2006 – Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science, Lwów-Slavsko, Ukraina, 28 lutego – 4
marca 2006, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lwów 2006, ISBN 966-553-507-2, str. 702706.
ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., SIKORSKA B., LIBERSKI P.P., GRAMS R.:
„Three-Dimensional Reconstruction of the Florid Plaque in variant Creutzfeldt-Jakob Diseases”,
Technical Proceedings of The Nanotechnology Conference and Trade Show, NSTI Nanotech, Boston,
Massachusetts, USA, 7-11 maja 2006, wyd. Nano Science and Technology Institute, Publishing Office,
Cambridge MA, USA, ISBN 0-9767985-7-3 + CD-ROM vol.1-3: ISBN: 0-9767985-9-X, vol. 2, str.
473-476.
ROMIŃSKI A., CIOTA Z., NAPIERALSKI A: „Audio Signal Processing Using Mixed HardwareSoftware Approach”, Technical Proceedings of The Nanotechnology Conference and Trade Show,
NSTI Nanotech, Boston, Massachusetts, USA, 7-11 maja 2006, wyd. Nano Science and Technology
Institute, Publishing Office, Cambridge MA, USA, ISBN 0-9767985-8-1 + CD-ROM vol.1-3: ISBN: 09767985-9-X, vol. 3, str. 63-65.
MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., GRECKI M., MIELCZAREK J., NAPIERALSKI A.: „FPGAbased Neutron Radiation Tolerant Microcontroller”, Technical Proceedings of The Nanotechnology
Conference and Trade Show, NSTI Nanotech, Boston, Massachusetts, USA, 7-11 maja 2006, wyd.
Nano Science and Technology Institute, Publishing Office, Cambridge MA, USA, ISBN 0-9767985-8-1
+ CD-ROM vol.1-3: ISBN: 0-9767985-9-X, vol. 3, str. 90-93.
ŚWIERCZ B., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: „Research of Fault-Tolerant Computing Using
COTS Elements”, Technical Proceedings of The Nanotechnology Conference and Trade Show, NSTI
Nanotech, Boston, Massachusetts, USA, 7-11 maja 2006, wyd. Nano Science and Technology Institute,
54
[348]
[349]
[350]
[351]
[352]
[353]
[354]
[355]
[356]
[357]
[358]
[359]
[360]
Publishing Office, Cambridge MA, USA, ISBN 0-9767985-8-1 + CD-ROM vol.1-3: ISBN: 0-97679859-X, vol. 3, str. 94-97.
SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A., SIMROCK S.: „Electromechanical System for Lorentz Force
Compensation”, Technical Proceedings of The Nanotechnology Conference and Trade Show, NSTI
Nanotech, Boston, Massachusetts, USA, 7-11 maja 2006, wyd. Nano Science and Technology Institute,
Publishing Office, Cambridge MA, USA, ISBN 0-9767985-8-1 + CD-ROM vol.1-3: ISBN: 0-97679859-X, vol. 3, str. 393-396.
PASZKOWSKI-ROGACZ M., JANUSZKIEWICZ P., GOCEK P., JABŁOŃSKI G., JANICKI M., De
MEY G., NAPIERALSKI A.: „Distributed Framework for Teaching Fundamentals of Heat Transfer in
Electronic Circuits”, Proceedings of the 25th International Conference on Microelectronics MIEL 2006,
Belgrad, Serbia i Czarnogóra, 14-17 maja 2006, wyd. Electron Devices Society of IEEE Inc.,
Piscataway, NJ, USA, ISBN: 1-4244-0116-X, str. 529-532, vol. 2, str. 713, A4.
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: „Continuation of Developing an Electrokinetic Phenomena
Model in VHDL-AMS Language”, Proceedings of the 1st International Conference of Young Scientists
MEMSTECH 2006, Lwów-Polyana, Ukraina, 24-27 maja 2006, wyd. Publishing House of Lviv
Polytechnic National University, Lwów 2006, ISBN: 966-533-517-X, str. 53-56, str.161, A4.
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Developing the Structure of the Experimental MEFS”,
Proceedings of the 1st International Conference of Young Scientists MEMSTECH 2006, Lwów-Polyana,
Ukraina, 24-27 maja 2006, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic National University, Lwów
2006, ISBN: 966-533-517-X, str. 57-60, str.161, A4.
SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A., SIMROCK S., ALBRECHT C., LILJE L., BOSLAND P.,
FOUAIDY M., BOSOTTI A., PAPARELLA R.: “Smart materials based system operated at 2K used as
a superconducting cavity tuner for VUV-FEL purpose”, Proceedings of the 10th International
Conference on new Actuators ACTUATORS 2006, Bremen Germany, 14-16 czerwca 2006, wyd. HVG
Hanseatische Veranstaltungs-GmbH Division Messe Bremen, ISBN 3-933339-08-1, str. 948-951, str.
1088, A4.
P. SĘKALSKI, K. PRZYGODA, A. NAPIERALSKI, W. JAŁMUŻNA, S. SIMROCK, L, LILJE, R.
PAPARELLA: “FPGA-Based Control System For Piezoelectric Stacks Used for Sc Cavity’s Fast
Turner”, Procedings of PAC07, Particle Accelerator Conference 2007, Albuquerque, USA, pp. 21552157, ISBN 1-4244-0917-9/07.
ŚWIERCZ B., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: “A Novel Approach For Operating Systems
Protection Against Single Event Upset”, 13th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems MIXDES 2006, 22-24 czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI, str. 61-64, ISBN 83922632-9-1, str. 808, A4.
MAKOWSKI D., GRECKI M., MUKHERJEE B., ŚWIERCZ B., SIMROCK S., NAPIERALSKI A.: „
The Radiation Tolerant Readout System for SRAM-based Neutron Detector”, 13th International
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2006, 22-24 czerwca 2006,
Gdynia, wyd. KMiTI, str. 95-100, ISBN 83-922632-9-1, str. 808, A4.
BORZĘCKI M., ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.: „Timing Based Process Execution in Linux
Environment”, 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES 2006, 22-24 czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI, str. 101-104, ISBN 83-922632-9-1, str.
808, A4.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Parametric Thermal Analyses of Electronic Circuits with Green’s
Functions”, 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES
2006, 22-24 czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI, str. 437-440, ISBN 83-922632-9-1, str. 808, A4.
STARZAK Ł., NAPIERALSKI A.: A new IGBT Model Based on Distributed PIN Model for Spice”,
13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2006, 22-24
czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI, str. 603-606, ISBN 83-922632-9-1, str. 808, A4.
PRZYGODA K., MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: „USB-based Background
Mode Debugger for Freescale Processors”, 13th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems MIXDES 2006, 22-24 czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI, str. 734-737, ISBN
83-922632-9-1, str. 808, A4.
JACHTOMA P., SAKOWICZ B., WOJCIECHOWSKI J., NAPIERALSKI A.: Application for
Assigning Grades to Students Using Public Key Infrastructure”, 13th International Conference Mixed
55
[361]
[362]
[363]
[364]
[365]
[366]
[367]
[368]
[369]
[370]
[371]
[372]
[373]
Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2006, 22-24 czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI,
str. 773-778, ISBN 83-922632-9-1, str. 808, A4.
BĄK T., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Development of Advanced J2EE Solutions Based on
Lightweight Containers on the Example of „e-department” Application”, 13th International Conference
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2006, 22-24 czerwca 2006, Gdynia, wyd.
KMiTI, str. 779-782, ISBN 83-922632-9-1, str. 808, A4.
STOKOWSKI M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Distributed Application for Collecting Data
from Mobile Devices”, 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES 2006, 22-24 czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI, str. 783-786, ISBN 83-922632-9-1, str.
808, A4.
OWCZAREK D., WOJCIECHOWSKI J., MURLEWSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A:
„Electronic Document Management System”, 13th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems MIXDES 2006, 22-24 czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI, str. 791-792, ISBN
83-922632-9-1, str. 808, A4.
STANISŁAWSKI M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Interactive Web-based C Tutor”, 13th
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2006, 22-24
czerwca 2006, Gdynia, wyd. KMiTI, str. 793-796, ISBN 83-922632-9-1, str. 808, A4.
COLLET J.H., ZAJĄC P., CROUZET Y., NAPIERALSKI A.: „Contribution of Communications to
Dependability in Massively-Defective General-Purpose Nanoarchitectures”, 12th IEEE International
On-Line Testing Symposium, 10-12 lipca 2006, Como, Włochy, wyd. IEEE, Inc., str. 219-226, ISBN13: 0-7695-2620-1, str. 295, A4.
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., ZUBERT M.: „The Biomedical Images Congruencing and
the 3-D Object Reconstruction”, MIT 2006, the XI International Conference of Medical Informatics &
Technology, 25-27 września 2006, Wisła – Malinka, Polska, wyd. Politechnika Śląska, str. I-30 – I-40,
ISBN 83-89105-89-6, str. 434. Referat zaproszony.
BANASZCZYK J., de MEY G., JANICKI M., NAPIERALSKI A., VERMEERSCH B., KAWKA P.:
Dynamic Analysis of a Power Amplifier”, Therminic 2006, 12th International Workshop on THERMal
Investigation of Ics and Systems, 27-29 września 2006, Nicea, Francja, wyd. TIMA EDITIONS, str.
128-132, ISBN 2-916187-04-9, str. 128-132.
GRABOWSKI K., SANKOWSKI W., NAPIERALSKA M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: Irish
Recognition Algorithm Optimized for Hardware Implementation”, CIBCB’06, 2006 IEEE Symposium
on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology, 28-29 września 2006,
Toronto, Ontario, Kanada, wyd. IEEE Services Center, str. 373-377, ISBN 1-4244-0623-4, IEEE:
06EX1522C, str.497.
ZUBERT M., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., SIKORSKA B., LIBERSKI P.P., GRAMS R.:
„The Image Registration of TME Biomedical Images in variant Creutzfeldt-Jakob Diseases”,
CIBCB’06, 2006 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and
Computational Biology, 28-29 września 2006, Toronto, Ontario, Kanada, wyd. IEEE Services Center,
str. 443-450, ISBN 1-4244-0623-4, IEEE: 06EX1522C, str.497.
CIOTA Z., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A.: “Modeling of vocal tract”, BIONETICS 2006,
Bio Inspired mOdels of NETwork, Information and Computing System, Cavalese, Włochy, 11-3 grudnia
2006, wyd. X-CD Technologies, ISBN: 1-4244-0539-4.
SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A., SIMROCK S.: “Automatic Resonant Excitation Based System for
Lorenz Force Compensation for Flash”, 10th European Particle Accelerator Conference, Edinburgh,
Szkocja, 26-30 czerwca 2006, wyd. European Physical Society Accelerator Group (EPS-AG), web
version: ISSN: 92-9083-278-9 i ISBN: 978-92-9083-278-2; CD-ROM: ISBN: 92-9083-279-7 i ISBN
978-92-9083-279-9, str. 3206-3208.
P. SĘKALSKI, NAPIERALSKI A.: “Piezoelectric Stack Based System for Lorentz Force
Compensation Caused by High Field in Superconducting Cavities”, Proceedings of the 12th
International Workshop on RF Superconductivity SRF2005, Ithaca NY pp.218-222.
TOMCZAK M., ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A., SIMROCK S.: “Fault-Tolerant VHDL
Descriptions: A case-study for SEU-tolerant digital library”, Photonics Applications in Astronomy,
Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2, 29.05-04.06.2006, Wilga, Poland,
56
[374]
[375]
[376]
[377]
[378]
[379]
[380]
[381]
[382]
[383]
[384]
[385]
[386]
[387]
[388]
SPIE-The Inter. Society for Optical Engineering, Wilga 2006, 867 s.: A4, ISBN: 0-8194-6431-7, str.
63470D-1 – 634701D-12.
MAKOWSKI D., GRECKI M., MUKHERJEE B., SIMROCK S., NAPIERALSKI A.: „Application of
RadFET for dosimetry of ionizing radiation”, Photonics Applications in Astronomy, Communications,
Industry, and High-Energy Physics Experiments 2", SPIE-The Inter. Society for Optical Engineering,
Wilga 2006, 867 s.: A4, ISBN: 0-8194-6431-7, str. 63470E-1 - 63470E-9, 29.05-04.06.2006, Wilga,
Poland,
ZAJĄC P., COLLET J.H., NAPIERALSKI A.: “Self-configuration and Rechability Metrics in
Massively Defective Multiport Chips”, IOLT 2007, pp. 1-6.
ZYGUŁA M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Integration of Internet Systems for Mobile
Devices. Poll System”; CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And
Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
DZIADCZYK E., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Satellite Navigation System GPS”;
CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad
Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
MŁODZIŃSKI A., WOŹNIAK J., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Online games portal as
an example of J2EE and RMI technology usage”; CADSM'2007; 9th International Conference The
Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 24 February 2007.
OLCZYK P., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “An Interactive Course the Rudiments of
Electrotechnology-Learning at the Distance”; CADSM'2007; 9th International Conference The
Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 24 February 2007.
LESZCZYŃSKI M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Generating Music Passages C++
Builder Component”; CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And
Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
MYSIAK C., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Universal E-commerce Platform. Use of Web
Technologies”; CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And
Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
KOPKA A., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Graph Theory and Web Technologies
Application for Train Timetable Database Handling”; CADSM'2007; 9th International Conference The
Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 24 February 2007.
MISZALSKA I., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „ Selected Methods of Spam Filtering in
Email”; CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And Application
Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
WOŁKANIN K., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Application for an Management of
Hospital”; CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And Application
Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
MURLEWSKI J., WOJCIECHOWSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: "Comprehensive
approach to web applications testing and performance analysis"; CADSM'2007; 9th International
Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In
Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
OLEJNIK P., MURLEWSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: "Aircraft control system
application based on Apache Struts MVC framework"; CADSM'2007; 9th International Conference
The Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina,
20 - 24 February 2007.
UCZCIWEK Sz., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: "Universal Customer Relationship Management
Support System"; CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And
Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
GUTKOWSKI M., WOJCIECHOWSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: "Thesis Management
Supporting System based on J2EE Platform"; CADSM'2007; 9th International Conference The
Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 24 February 2007.
57
[389] OSTRUSZKA M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: "Universal web-based charts generator based
[390]
[391]
[392]
[393]
[394]
[395]
[396]
[397]
[398]
[399]
[400]
[401]
[402]
[403]
[404]
[405]
on J2EE platform"; CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And
Application Of Cad Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
SUCHARA A., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: "Internet library basing on J2EE technologies";
CADSM'2007; 9th International Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad
Systems In Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
ZIEMNIAK P., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: "Object oriented application cooperation methods
with relational database (ORM) based on J2EE Technology"; CADSM'2007; 9th International
Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In
Microelectronics, Polyana, Ukraina, 20 - 24 February 2007.
MALINOWSKI P., MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: "Design of radiation
tolerant readout system for an integrated SRAM based neutron detector", NanoTech 2007, 20-24 Maj
2006.
NOWAK P., SAKOWICZ B., ANDERS G., NAPIERALSKI A.: „Intrusion Detection and Internet
Services Failure Reporting System”. 2nd International Conference on Dependability of Computer
Systems DepCoS-RELCOMEX 2007, June 14 – 16, 2007, Szklarska Poręba.
KAMIŃSKI M., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Application of RC Equivalent Networks to
Modelling of Nonlinear Thermal Phenomena”. Proceedings of 14th International Conference: “Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: “Nonlinear Model of Electrokinetic Phenomena in VHDLAMS”. Proceedings of 14th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
BANASZCZYK J., JANICKI M., VERMEERSCH B., De MEY G. , NAPIERALSKI A. : Application
of Advanced Thermal Analysis Method for Investigation of Internal Package Structure” ”. Proceedings
of 14th International Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, Ciechocinek
Poland 21-23 June 2007.
PIOTROWICZ M., ŚLUSARCZYK K., NAPIERALSKI A.: „A Coloured Petri Net Based Solution for
the Generalized Railway Crossing Problem”. Proceedings of 14th International Conference: “Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
JASKÓLSKI M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “General Purpose Lightweight Content
Management System” ”. Proceedings of 14th International Conference: “Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
SAKOWICZ B., MURLEWSKI J, LABUS A., NAPIERALSKI A.: “JWay - Model-driven J2EE
Application Framework” ”. Proceedings of 14th International Conference: “Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
MURLEWSKI J., KOWALSKI T., ADAMUS R., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “Query
Optimization in Grid Databases”. Proceedings of 14th International Conference: “Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
PIOTROWSKI A., TARNOWSKI Sz., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: “Integral Interface Universal Communication Interface for FPGA-based Projects”. Proceedings of 14th International
Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
PIOTROWSKI A., MAKOWSKI D., TARNOWSKI Sz., NAPIERALSKI A.: “RadTest - Testing Board
for the Software Implemented Hardware Fault Tolerance Research”. Proceedings of 14th International
Conference: “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
TARNOWSKI Sz., PIOTROWSKI A., NAPIERALSKI A.: “Sinusoidal Signal Synthesis from Vector
Values with Small Quantity of Samples”. Proceedings of 14th International Conference: “Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems”, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007.
JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “Real Time Temperature Estimation of Heat Sources in Integrated
Circuits with Remote Temperature Sensors”, Proceedings of 4th Conference on Applied Inverse
Problems: Theoretical and Computational Aspects - AIP, June 25-29, 2007, University of British
Columbia Campus, Vancouver, Canada.
SANCHEZ E., PEREZ-URIBE A., UPEGUI A., THOMA Y., (HEIG-VD, Switzerland), MORENO
J.M., (UPC, Spain), VILLA A., (UJF, France), VOLKEN H., (UNIL, Switzerland), NAPIERALSKI A.,
(TUL, Poland), SASSATELLI G., (CNRS, France), LAVAREC E., (Wany Robotics, France):
58
[406]
[407]
[408]
[409]
[410]
[411]
[412]
[413]
[414]
[415]
[416]
[417]
“PERPLEXUS: Pervasive Computing Framework for Modeling Complex Virtually-Unbound Systems”.
AHS 2007 Conference, University of Edinburgh, 5-8 August 2007, Artykuł uzyskał nagrodę w kategorii
„Future and Emerging Technologies”.
PIOTROWICZ M., NAPIERALSKI A.: „A Coloured Petri Net Based Modelling of Mixed
Hardware/Software Embedded Systems”, 6th Electronic Circuits and Systems Conference, ECS’07.
September 6-7, 2007, Bratislava, Slovakia, pp.89-92, ISBN 978-80-227-2697-9.
JANICKI M., BANASZCZYK J., De Mey G., M. KAMIŃSKI, VERMEERSCH B., NAPIERALSKI
A.: „Application of Structure Functions for The Investigation of Forced Air Cooling”, 13th
International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems THERMINIC’07, 17-19
September 2007, Budapest, Hungary.
TARNOWSKI Sz., PIOTROWSKI A., NAPIERALSKI A.: “Direct digital modulation system for
LLRF”, SPIE - IXth Symposium Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and
High-Energy Physics Applications, 2007 Wilga, Polska, vol.6937, ISSN 0277-786X, ISBN 978-08194712-4-6.
PIOTROWSKI A., Tarnowski Sz., NAPIERALSKI A.: “AVR Microcontroller Simulator for a Software
Implemented Hardware Fault Tolerance Algorithms Research”, SPIE - IXth Symposium Photonics
Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Applications, 2007
Wilga, Polska, vol.6937, ISSN 0277-786X, ISBN 978-08-194712-4-6.
MAJ C., OLSZACKI M., BAHRI M. Al., PONS P., NAPIERALSKI A.: “Analitycal Method of Strain
Gauge-Based Pressure Senor Design”, MME 2007, Guimaraes, Portugalia.
OLSZACKI M., MAJ C., BAHRI M. Al., PONS P., NAPIERALSKI A.: „Optymization of Strain
Gauge Profile Using Analytical Approach for Pressure Sensor Application”, MME 2007, Guimaraes,
Portugalia.
ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “The Problem Of Grammar Choice For Verification Of
Harmonisation Process In Tonal Harmony”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference
“Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , LvivSlavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 86-88, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
CIECHANOWSKI Ł., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “Comparison of ASP.NET and Apache
Struts Technologies Based on Internet Library Application”, TCSET’2008, Proceedings of the
International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and
Computer Science” , Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 400-402, s.664, A4, ISBN 978966-553-678-9, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
WĄSIK M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “Angler’s web service built on Java Enterprise
Editionplatform”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference “Modern Problems of
Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”, Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23
February 2008, pp. 444-447, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd. Publishing House of Lviv
Polytechnic National University 2008.
ŚWIERCZ B., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “Selected Aspects of Information Exchange
Between Database and Operating System”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference
“Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , LvivSlavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 448-449, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
SAKOWICZ B., MŁOCEK P., NOWAK P., NAPIERALSKI A.: “Package Delivery Company WebBased Supporting System with Usage of Java EE Technology”, TCSET’2008, Proceedings of the
International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and
Computer Science” , Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 450-453, s.664, A4, ISBN 978966-553-678-9, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
SAKOWICZ B., BEDNAREK A., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: “Webside for Providing
Statistic Services Based on Java EE Platform”, TCSET’2008, Proceedings of the International
Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” ,
Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 454-456, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
59
[418] MILCZAREK T., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “Job Recruitment System Based on Java
[419]
[420]
[421]
[422]
[423]
[424]
[425]
[426]
[427]
[428]
Enterprise Edition 5 Platform”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference “Modern
Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , Lviv-Slavsko, Ukraina,
19-23 February 2008, pp. 457-460, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd. Publishing House of
Lviv Polytechnic National University 2008.
GRADKA Sz., SAKOWICZ B., MAZUR P., NAPIERALSKI A.: “CRM system with behavioural
scenarios based on Spring framework”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference
“Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , LvivSlavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 461-463, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
MAZUR P., KAMIŃSKI M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “Redundant Monitoring and
Control System for Large Server Farms”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference
“Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , LvivSlavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 464-466, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
CZEKALSKA K., SAKOWICZ B., MURLEWSKI J., NAPIERALSKI A.: „Hotel Reservation System
Based on the JavaServer Faces Technology”, TCSET’2008, Proceedings of the International
Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” ,
Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 470-473, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
GAŁCZYŃSKA E., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “IP Multimedia Subsystem and its
protocols: a step to convergence”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference “Modern
Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , Lviv-Slavsko, Ukraina,
19-23 February 2008, pp. 485-488, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd. Publishing House of
Lviv Polytechnic National University 2008.
NIZIAŁEK A., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Application of JEE 5 technologies for a
system to support dental clinic management”, TCSET’2008, Proceedings of the International
Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” ,
Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 565-568, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
MAZUR P., MURLEWSKI J., KAMIŃSKI M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “Universal
Database Analysis Repository Model for Use in Near Real-Time Database Warehouse Environment”,
TCSET’2008, Proceedings of the International Conference “Modern Problems of Radio Engineering,
Telecommunications and Computer Science”, Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 577579, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic National
University 2008.
GAJDKA K., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Building Computer System for Musical
School with CSM Plone: TCSET’2008, Proceedings of the International Conference “Modern
Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , Lviv-Slavsko, Ukraina,
19-23 February 2008, pp. 582-584, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd. Publishing House of
Lviv Polytechnic National University 2008.
PŁATEK A., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Building Winfbase Application Using
Windows Forms 2,0 And C#.Net”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference
“Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , LvivSlavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 587-591, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
ROZWANDOWICZ M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Java Language Interactive
Course”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference “Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science”, Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February
2008, pp. 592-594, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic
National University 2008.
JARMOŁOWICZ J., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Presentation of Improvements For
PHP Programmers, Based On Symfony Framework. Creation of Example Portal And Description of
Used Technology”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference “Modern Problems of
60
Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” , Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23
February 2008, pp. 595-597, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd. Publishing House of Lviv
Polytechnic National University 2008.
[429] GŁADYSZ P., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Selected Applications Of Ip Protocol in
Mobile Networks By Means Of Network Programming In J2me”, TCSET’2008, Proceedings of the
International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and
Computer Science” , Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 598-605, s.664, A4, ISBN 978966-553-678-9, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
[430] KOSIŃSKI A., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Utilization of Web Technology on the
Example of Portal Starosty District in Plock”, TCSET’2008, Proceedings of the International
Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” ,
Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 606-608, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd.
Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
[431] MURLEWSKI J., NOWAK P., KAMIŃSKI M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Design
consideration for incremental data refresh in real time data warehouses”, TCSET’2008, Proceedings of
the International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and
Computer Science”, Lviv-Slavsko, Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 609-611, s.664, A4, ISBN 978966-553-678-9, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2008.
[432] ŚLIWIŃSKI M., SAKOWICZ B., ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.: „Implementation of a web
hosting service based on J2EE technology”, TCSET’2008, Proceedings of the International Conference
“Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science”, Lviv-Slavsko,
Ukraina, 19-23 February 2008, pp. 612-615, s.664, A4, ISBN 978-966-553-678-9, wyd. Publishing
House of Lviv Polytechnic National University 2008.
[433] JANICKI M., PIETRZAK P., NAPIERALSKI A., KINDERMAN S., VERMEERSCH B.,
BANASZCZYK J., De MEY G.: “Determining Thermal Simulation Data from Transient
Measurements”, Proceedings of 24th IEEE Semiconductor Thermal Measurement, Modeling and
Management Symposium SEMI-THERM, March 16-20, 2008, San Jose, USA, pp. 200-204, ISBN:
1065-2221.
[434] SAKOWICZ B., ANDERS G., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: "Application of Evolutionary and
Hybrid Algorithms to Optimize Investments Strategies in Large Power Plants", 10th International
Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, May 25-29, 2008, Rincon, Puerto
Rico.
[435] PIETRZAK P., Pekoslawski B., MAKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Adaptive Subband Filtering
Method for MEMS Accelerometer Noise Reduction", NSTI Nanotech 2008, Hynes Convention Center,
Boston, Massachusetts, June 1-5, 2008 – wyd. na CD.
[436] SZERMER M., KULESZA Z., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Test ASIC for Real Time Estimation
of Chip Temperature”, NSTI Nanotech 2008, Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA,
June 1-5, 2008, Vol.3, pp.529-532.
[437] JANICKI M., KINDERMANN S., PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: “Estimation of local temperature
dependent heat transfer coefficient for dynamic thermal analysis of electronic circuits". 6th International
Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice, June 15-19, 2008, Dourdan
(Paris), France, Paper 56. : http://www.icipe2008.ciril.fr, book of presentations,
[438] PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: Adaptacyjna metoda redukcji szumu w sygnale drgań maszyn
wirujących, XLIV Międzynarodowe Sympozjum Maszyn elektrycznych SME’2008, Szklarska Poręba, 17
- 20 czerwiec 2008.
[439] DĘBOWSKI W., PRZYGODA K., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A., MUKHERJEE B.: “A Novel
Approach for Real Time Neutron Radiation Monitoring Based on the Bubble Dosimeter”, 15th
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21
czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str. 93-96, ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
[440] ZAWADA A., MAKOWSKI D., JEŻYŃSKI T., SIMROCK S., NAPIERALSKI A.: “ATCA Carier
Board with IPMI Supervisory Circuit”, 15th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21 czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str. 101-106,
ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
61
[441] PIOTROWSKI A., MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., TARNOWSKI Sz., NAPIERALSKI A.:
[442]
[443]
[444]
[445]
[446]
[447]
[448]
[449]
[450]
[451]
[452]
[453]
[454]
“Hardware Fault Tolerance Implemented in Software at the Compiler Level with Special Emphasis”,
15th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21
czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str. 115-120, ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
GRABKA A., MAKOWSKI D., ŚWIERCZ B., MUKHERJEE B., NAPIERALSKI A.: “Java-based
Interface for Radiation Monitoring System RadMon”, 15th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21 czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str.
127-130, ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
KRASIŃSKI P., MAKOWSKI D., MUKHERJEE B., SIMROCK S., NAPIERALSKI A.: “Portable
Radiochromic Film Readout System”, 15th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21 czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str. 135-138,
ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
MAKOWSKI D., PIOTROWSKI A., NAPIERALSKI A.: “Universal Communication Module Based on
AMC Standard”, 15th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES 2008, 19-21 czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str. 139-143, ISBN 83-922632-7-8,
str. 639, A4.
SZERMER M., KULESZA Z., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: “Design of the Test ASIC for On-line
Temperature Monitoring and Thermal Structure Analysis”, 15th International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21 czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd.
KMiTI, str. 317-320, ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
GNIDZIŃSKA K., KUBIAK K., NAPIERALSKI A., De MEY G.: “Heat Dissipation Due to Long
Interconnects in Integrated Circuits”, 15th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21 czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str. 321-326,
ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
JANICKI M., KINDERMANN S., NAPIERALSKI A.: “Investigation of Circuit Thermal Models Based
on the Transient Thermal Response Spectra”, 15th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21 czerwca 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str.
337-342, ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
CYRULSKI Ł., PRZYGODA K., NAPIERALSKI A.: “Embedded System for Network Disk
Management”, 15th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
MIXDES 2008, Poznań, Poland, wyd. KMiTI, str. 599-604, ISBN 83-922632-7-8, str. 639, A4.
PRZYGODA K., POŹNIAK T., ANDRYSZCZAK J., JAŁMUŻNA W., NAPIERALSKIA.: „FPGA
Implementation of Multichannel Detuning Computation for SC Linacs”, EPAC 2008 - European
Particle Accelerator Conference 2008, 23-27 czerwiec 2008, Włochy, Genewa, pp.1410, ISBN 97892-9083-315-4, nazwa pliku TUPC145.pdf.
PIOTROWSKI A., MAKOWSKI D., TARNOWSKI Sz., NAPIERALSKI A.: "Automatic
implementation of radiation protection algorithms in programs generated by GCC compiler", EPAC
2008 - European Particle Accelerator Conference 2008, 23-27 June, Genoa (Italy), ISBN 978-929083-315-4.
MAKOWSKI D., PIOTROWSKI A., NAPIERALSKI A., SIMROCK S.: “AMC-based Radiation
Monitoring System”, EPAC 2008 - European Particle Accelerator Conference 2008, 23-27 June,
Genoa (Italy), ISBN 978-92-9083-315-4.
MAJ C., OLSZACKI M., AL BAHRI M., PEYROU D., KERROUR F., PONS P., NAPIERALSKI
A.; „A multi-domain piezoresistive pressure sensor design tool based on analytical models”, 9th
International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in
Micro-Electronics and Micro-Systems, EuroSimE’2008, pp. 1-4, ISBN 978-1-4244-2127-5.
OLSZACKI M., MAJ C., AL BAHRI M., PONS P., NAPIERALSKI A. ; „Computer aided
optimization tool for pressure sensor design”, Eurosensors XXII conference, Dresden, Germany, 7-10
September 2008, Proceedings Dussseldorf: VDI 2008. 1590-1593. (on CD-ROM< ISBN 978-3-00025217-4). pp.47-50.
OLSZACKI M., MAJ C., AL BAHRI M., PONS P., NAPIERALSKI A.; „The Fabrication Yield
Prediction for Piezorezistive MEMS Pressure Sensors Using Dedicated Statistical Tool”, 19th
MicroMechanics Europe Workshop MME 2008,September 28-30, 2008, Aachen, Germany, pp. 251254, ISBN 978-3-00-025529-8.
62
[455]
[456]
[457]
[458]
[459]
[460]
[461]
[462]
[463]
[464]
[465]
[466]
ZAJĄC P., COLLET J.H., NAPIERALSKI A.: „Self-configuration and Reachability Metrics in
Massively Defective Multiport Chips”. 14th IEEE International On-Line Testing Symposium. Rhodes,
Greece, July 7–9, 2008, pp.219-224, wyd. IEEE Computer Society, ISBN: 978-0-7695-3264-6, DOI
10.1109/IOLTS.2008.58
JANICKI M., BANASZCZYK J., De MEY G., KAMIŃSKI M., VERMEERSCH B., NAPIERALSKI
A.: „Assessment of die attach quality by analysis of circuit thermal response spectrum”, 14th
International Workshop on Thermal Investigations of Ics and Systems THERMINIC 2008, 24-26
September 2008, Rome, Italy, pp.43-46. ISBN: 978-2-35500-008.
TARNOWSKI S., MAKOWSKI D., PIOTROWSKI A., NAPIERALSKI A.: „Distributed Gamma and
Neutron Radiation Monitoring System for XFEL”, 2008 Nuclear Science Symposium and Medical
Imaging Conference - NSS/MIC, 19-25 October 2008, Dresden, Germany, www.nssmic.org/2008/ConferenceRecord.
KRASINSKI P., MAKOWSKI D., MUKHERJEE B., SIMROCK S., NAPIERALSKI A.: "Portable
Gamma and Neutron Radiation Dosimeter Reader", N30-38, 2008 Nuclear Science Symposium and
Medical Imaging Conference - NSS/MIC, 19-25 October 2008 Dresden, Germany, www.nssmic.org/2008/ConferenceRecord., pp. 2048-2051, ISBN: 978-1-4244-2714-7, pp. 841 - 846, ISBN:
978-1-4244-2714-7
PIOTROWSKI A., MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: „The Automatic
Implementation of Software Implemented Hardware Fault Tolerance Algorithms as a Radiation-Induced
Soft Errors Mitigation Technique", 2008 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference
- NSS/MIC, 19-25 October 2008 Dresden, Germany, www.nss-mic.org/2008/ConferenceRecord, NO295.
PRZYGODA K., PIOTROWSKI A., JABLOŃSKI G., MAKOWSKI D.., POZNIAK T.,
NAPIERALSKI A.: "ATCA-based Control System for Compensation of SC Cavities Detuning Using
Piezoelectric Actuators", 2008 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference NSS/MIC’2008, 19-25 October 2008 Dresden, Germany, , www.nss-mic.org/2008/ConferenceRecord,
pp. 38 - 43, ISBN: 978-1-4244-2714-7
ZAWADA A., MAKOWSKI D., JEŻYNSKI T., SIMROCK S., NAPIERALSKI A.: "Prototype
AdvancedTCA Carrier Board with Three AMC Bays", 2008 Nuclear Science Symposium and Medical
Imaging Conference - NSS/MIC,2008, 19-25 October 2008 Dresden, Germany, www.nssmic.org/2008/ConferenceRecord, pp. 53 - 57, ISBN: 978-1-4244-2714-7
AMROZIK P., KOTYNIA Ł., MICHALIK P., JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “Alternative
Design Approach for Signal Switchboxes in Nanometer Process”, Proceedings of the Xth International
Conference CADSM 2009, “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28 February 2009, pp. 60-64, s.565, A4, ISBN 978-9662191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
WOJTANOWICZ K., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Quality of Service in Wireless
Networks”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28
February 2009, pp. 168-170, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
PIĄTEK J., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Using web technologies based on college
graduate Web contact management system. Form system”, Proceedings of the Xth International
Conference CADSM 2009, “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28 February 2009, pp. 251-254, s.565, A4, ISBN 978966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
WOJCIECHOWSKI T., SAKOWICZ B., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: “Transaction system
with reporting capability in a web-based data warehouse application developed in Oracle Application
Express”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28
February 2009, pp. 273-276, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
MARCINIAK P., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Application for managing school
timetables”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28
February 2009, pp. 328-321, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
63
[467] CZUBAK D., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Application of AJAX technology and JAVA
Platform, Enterprise Edition in the contemporary internet applications. Developing a tutoring/training
service.”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, ”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28
February 2009, pp. 395-397, s. 565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
[468] GAŁĘZOWSKI G., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Web-based Project Management
System”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28
February 2009, pp. 407-410, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
[469] HETKA P., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “The development of a new branch of the
economy:e-commerce. Practical use with Content Management Systems Joomla! And enlargement
Virtuemart”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28
February 2009, pp. 413-419, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
[470] JAMROZ A., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Work time management in a small company
as example of usage the Web Technologies”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM
2009, “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, LvivPolyana, Ukraina, 24-28 February 2009, pp. 424-426, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd.
Publishing House Vezha&Co.
[471] JANIAK T., SAKOWICZ B., KAMIŃSKI M., NAPIERALSKI A.: “Management System for SCORM
based e-learning courses”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana,
Ukraina, 24-28 February 2009, pp. 427-430, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing
House Vezha&Co.
[472] KĘPA M., SAKOWICZ B., NOWAK P., NAPIERALSKI A.: “Application for videoconference based
on JEE platform”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28
February 2009, pp. 431-434, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
[473] PAJĄK Sł., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Internet Sites recommendation portal as
example of Web 2.0 using JEE technology”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM
2009, “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, LvivPolyana, Ukraina, 24-28 February 2009, pp. 456-460, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd.
Publishing House Vezha&Co.
[474] PAWLAK P., SAKOWICZ B., MAZUR P., NAPIERALSKI A.: “Social Network Application based on
Google Web Toolkit”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina,
24-28 February 2009, pp. 461-464, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House
Vezha&Co.
[475] ŚWIERAD D., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “Universal Content Management System eith
Ajax Technology”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009, “The Experience
of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana, Ukraina, 24-28
February 2009, pp. 484-486, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing House Vezha&Co.
[476] SZCZEPAŃSKI M., MURLEWSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: “Document Management
System Based on BPEL Language”, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009,
“The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”, Lviv-Polyana,
Ukraina, 24-28 February 2009, pp. 487-489, s.565, A4, ISBN 978-966-2191-05-9, wyd. Publishing
House Vezha&Co.
[477] JANICKI M., SZERMER M., PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: “ Real Time Temperature
Monitoring of Ics with Boundary Temperature Scan”, 2009 Proceedings, Twenty Fifth IEEE
Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium, San Jose, CA USA, March 15-19,
2009, pp146-150, ISBN 978-1-4244-3663-7, wyd. IEEE Service Center 44 Hoes Lane Piscataway, NJ
08855USA.
[478] SZERMER M., NAPIERALSKI A.: “Multidomain Simulations of Silicon Sensors with usage of
ANSYS and SUGAR Software”, Vth International Conference MEMSTECH’2009, Perspective
64
Technologies and Methods in Mems Design, 22-24 April 2009, Lviv- Polyana, Ukraina, pp. 110-112,
ISBN 978-966-2191-06-6, s.196, A4, wyd. Publishing House Vezha&Co
[479] NAPIERALSKI A.: “From Microsystems to Nanotechnology – TUL DMCS Projects”, Vth
International Conference MEMSTECH’2009, Perspective Technologies and Methods in MEMS
Design, 22-24 April 2009, Lviv- Polyana, Ukraina, pp. 172-190, ISBN 978-966-2191-06-6, s.196, A4,
wyd. Publishing House Vezha&Co- invited paper.
[480] ZUBERT M., NAPIERALSKA, M., NAPIERALSKI, A.: “The Application of GHMRF to 3-D
Synthetic Proliferation”. 12th NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show Nanotech 2009, Vol.
2, pp. 127-130, Houston, May 3-7 2009, CRC Press, ISBN 978-1-4398-1786-5.
[481] PĘKOSŁAWSKI B., PIETRZAK P., MAKOWSKI M., SZAFONI Ł., NAPIERALSKI A.: "Study on
Application of Piezoelectric Vibration Energy Harvesters for Powering of Wireless Sensor Nodes in
Large Rotary Machine Diagnostic Systems", 12th NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show
Nanotech 2009, Houston, Texas, USA, May 3-7 2009, Nanotech 2009 Vol. 1, chapter 6, pp. 530–533,
2009, CRC Press, ISBN 978-1-4398-1782-7.
[482] JANICKI M., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: “Modification of Function Specification Algorithm
for Real Time Estimation of Source Temperature in Electronic Circuits”, 5th Conference on Applied
Inverse Problems AIP, July 20-24, 2009, Vienna, Austria.
[483] COLLET J.H., PSARAKIS M., ZAJĄC P., GIZOPOULOS D., NAPIERALSKI A.: „Comparison of
Fault-Tolerance Techniques for Massively Defective Fine- and Coarse-Grained, Nanochips”,
Proceedings of the 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems –
MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4 Language: English ISBN (Book): 978-83928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog Number (Book): CFP09MIX-PRT IEEE
Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR, pp. 23-30
[484] PRZYGODA K., POŹNIAK T., GRECKI M., NAPIERALSKI A.: “A Novel Approach for Automatic
Control of Piezoelectric Elements Used for Lorentz Force Detuning Compensation”, Proceedings of the
16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems – MIXDES, Łódź, 2527 June 2009, Poland. Format: A4 Language: English ISBN (Book): 978-83-928756-0-4 ISBN (CD):
978-83-928756-1-1 IEEE Catalog Number (Book): CFP09MIX-PRT IEEE Catalog Number (CD):
CFP09MIX-CDR, pp. 85-88.
[485] WYCHOWANIAK J., PRĘDKI P., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: "Diagnostic Application for
Development of Custom ATCA Carrier Board for LLRF", Proceedings of the 16th International
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009,
Poland. Format: A4 Language: English ISBN (Book): 978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-9287561-1 IEEE Catalog Number (Book): CFP09MIX-PRT IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR,
pp. 97-102
[486] KOZAK T., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: "Distributed Radiation Monitoring System for
Linear Accelerators Based on CAN Bus", Proceedings of the 16th International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4
Language: English ISBN (Book): 978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog
Number (Book): CFP09MIX-PRT IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR, pp. 107-110
[487] SZACHOWAŁOW S., MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A., BUTKOWSKI Ł.,
KOPREK W., SIMROCK S.: "Software for Data Acquisition AMC Module with PCI Express
Interface", Proceedings of the 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4 Language: English ISBN (Book):
978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog Number (Book): CFP09MIX-PRT
IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR, pp. 145-148
[488] SZCZĘSNY S., ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.: „BlueMobi: Bluetooth Based Multi-domain Chat
Application”, Proceedings of the 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits
and Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4 Language: English ISBN (Book):
978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog Number (Book): CFP09MIX-PRT
IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR, pp.155-158
[489] JANICKI M., KULESZA Z., SZERMER M., NAPIERALSKI A.: ”Digital Filter Implementation of
Function Specification Inverse Algorithm”, Proceedings of the 16th International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4
65
[490]
[491]
[492]
[493]
[494]
[495]
[496]
[497]
[498]
[499]
[500]
[501]
Language: English ISBN (Book): 978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog
Number (Book): CFP09MIX-PRT IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR. Artykuł
wyróżniony. (Outstanding Paper Award). Pp. 347-350
KOZAK T., DE MEY G., DE VOS A., MARAŃDA W., NAPIERALSKI A.: ” Influence of Ambient
Temperature on the Amount of Electric Energy Produced by Solar Modules”, 16th International
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2009, 25-27 June 2009, Lodz,
Poland, ISBN 978-83-928756-0-4, pp. 351-354
KŁĄB S., De MEY G., NAPIERALSKI A.: ”Logi-Thermal Simulation of Digital CMOS ICs with
Emphasis on Dynamic Power Dissipation”, Proceedings of the 16th International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4
Language: English ISBN (Book): 978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog
Number (Book): CFP09MIX-PRT IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR, pp. 361-165
GNIDZIŃSKA K., De MEY G. , NAPIERALSKI A.: ”Theoretical Investigation on Electrothermal
Filters”, Proceedings of the 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4 Language: English ISBN (Book):
978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog Number (Book): CFP09MIX-PRT
IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR, pp. 381-384
PĘKOSŁAWSKI B., PIETRZAK P., MAKOWSKI M., NAPIERALSKI A. "Enhancement of
Piezoelectric Vibration Energy Harvester Output Power Level for Powering of Wireless Sensor Node in
Large Rotary Machine Diagnostic System", Proceedings of the 16th International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems – MIXDES, Łódź, 25-27 June 2009, Poland. Format: A4
Language: English ISBN (Book): 978-83-928756-0-4 ISBN (CD): 978-83-928756-1-1 IEEE Catalog
Number (Book): CFP09MIX-PRT IEEE Catalog Number (CD): CFP09MIX-CDR, pp/ 703-707
SZERMER M., JANICKI M., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: “Practical Realization of PTAT
Sensor for ASIC Overheat Protection”, 15th International Workshop on Thermal Investigations of ICs
and Systems THERMINIC’2009, 7-9 October 2009, Leuven, Belgium. pp. 80-83, A4, wyd. EDA
Publishing Association.
JANICKI M., SZERMER M., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.; “Practical Study of Temperature
Distribution in a Thermal Test Integrated Circuit”, 15th International Workshop on Thermal
Investigations of ICs and Systems THERMINIC’2009, 7-9 October 2009, Leuven, Belgium. pp.136139, A4, wyd.. EDA Publishing Association.
MAJ C., OLSZACKI M., AL BAHRI M., LBOUSCAYROL L., PONS P., NAPIERALSKI A.:
“Optymization of electrostatic membrane-based actuators and characterization of technological process
using analytical model”, 20th MicroMechanics Europe Workshop, September 20-22, 2009, Toulouse,
France, MME 2009, Paper ID: 118, pp. 1-4, A09.
OLSZACKI M., MAJ C., AL BAHRI M., PONS P., NAPIERALSKI A.: “Experimental verification of
TCR coefficients for uniformly doped resistors”, 20th MicroMechanics Europe Workshop, September
20-22, 2009, Toulouse, France, MME 2009, Paper ID: 130, pp. 1-4, A17.
MAJ C., OLSZACKI M., AL BAHRI M., PONS P., NAPIERALSKI A.: „Analytical Model of
Electrostatic Membrane-Based Actuators”, 10th International Conference on Thermal, Mechanical and
Multi-Physics Simulation and Experiments in Micro-Electronics and Micro-Systems, EuroSimE’2009,
pp. 189-194, ISBN 978-1-4244-4159-4.
MAKOWSKI D., SIMROCK S., JALMUZNA W., CICHALEWSKI W., KOPREK W., PIOTROWSKI
A., JABLONSKI G., NAPIERALSKI A.: “Survey of Communication Links for ATCA in Physics”,
12th International Conference on Accelerators and Large Experimental Physics Control Systems
ICALEPCS 2009, Kobe Japan 2009, October 12-16
JALMUZNA W., CICHALEWSKI W., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: “Multipurpose LLRF
Field Controller for Various Superconducting Cavity Applications”, 12th International Conference on
Accelerators and Large Experimental Physics Control Systems ICALEPCS 2009, Kobe Japan 2009,
October 12-16.
CICHALEWSKI W., JALMUZNA W., NAPIERALSKI A.: „LLRF control loop performance
limitation due to high power RF components nonlinearities (measurements and linearization)”, LowLevel Radio Frequency Workshop, KEK, Tsukuba, Japan, October 19-22, 2009 (presentation).
66
[502] JALMUZNA W., CICHALEWSKI W., NAPIERALSKI A.: ”Development of functional modules for
LLRF Field Controller”, Low-Level Radio Frequency Workshop, KEK, Tsukuba, Japan, October 19-22,
2009.
[503] PIOTROWSKI A., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: „A New Approach to Automatic
Implementation of Software-Based Radiation Protection Algorithms”, Low-Level Radio Frequency
Workshop, KEK, Tsukuba, Japan, October 19-22, 2009.
[504] SZERMER M., JANICKI M., PIETRZAK P., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: “PTAT Sensor for
Chip Overheat Protection”, pp 176-179, Proceedings 2010, Twenty Sixth Annual IEEE Semiconductor
Thermal Measurement and Management Symposium, SEMI-THERM, Santa Clara, CA USA, February
21-25, 2010, wyd. IEEE Catalog number CFP10SEM-PRT, ISBN 978-1-4244-6459-3
[505] JANICKI M., COLLET J.H., LOURI A., NAPIERALSKI A.: “Hot Spots and Core-to-Core Thermal
Copling in FutureMulti-Core Architectures”, pp. 205-209, Proceedings 2010, Twenty Sixth Annual
IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium, SEMI-THERM, Santa
Clara, CA USA, February 21-25, 2010, wyd. IEEE Catalog number CFP10SEM-PRT, ISBN 978-14244-6459-3.
[506] MARZEC M., SAKOWICZ B., MAZUR P., NAPIERALSKI A.: “Application of the SIP Protocol in
Telecommunication, Based on a Image Transmitting Application”, pp. 163-165, Proceedings of the Xth
International
Conference
TCSET’2010, “Modern
Problems
of
Radio
Engineering,
Telecommunications and Computer Science”, Lviv-Slavsko, Ukraina, 23-27 February 2010, pp. 86-88,
s.380, A4, wyd. Publishing House of Lviv Polytechnic National University 2010, ISBN 978-966-553875-2.
[507] JANICKI M., BANASZCZYK J., SZERMER M., DE MEY G., NAPIERALSKI A.: „Thermal
Modelling of Electronic Systems Based on the Spectral Analysis of Circuit Temperature Response”,
pp.383-386, Proceedings 27th International Conference on Microelectronics MIEL 2010, Niś, Serbia,
16-19 May 2010, wyd. Electron Devices Society IEEE, s.494, A4, ISBN 987-1-4244-7198-0
[508] JANICKI M., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: “Distributed Network of Remote Sensors for Real
Time Prediction of Hot Spot Temperature Values”, Proc. of 9th Conference IEEE Sensors 2010,
November 1-4, 2010, pp. 656-659.
[509] WYCHOWANIAK J., MAKOWSKI D., PRĘDKI P., NAPIERALSKI A.: “Application for
Management and Monitoring of xTCA Hardware”, pp.133-138, 17th International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010, 24-26 June 2010, Wrocław, Poland, wyd.;
Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form. A4. s.53, ISBN 978-83-928756-3-5,
[510] PEREK P., MAKOWSKI D., PRĘDKI P., NAPIERALSKI A.: “ATCA Carier Board with Dedicated
IPMI Controller”., pp.139-143, 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems MIXDES , 24-26 June 2010, Wrocław, Poland, wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form.
A4. s. 54, ISBN 978-83-928756-3-5,
[511] PRZYGODA K., POŹNIAK T., MAKOWSKI D., KOZAK T., WIŚNIEWSKI M., NAPIERALSKI A.,
GRECKI M.: “Power Suply Unit for ATCA-based Piezo Compensation System”, pp.152-156, 17th
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES , 24-26 June 2010,
Wrocław, Poland, wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form. A4. s. 58, ISBN 978-83-928756-3-5,
[512] JANICKI M., KULESZA Z., PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: “Multichannel System for Real Time
Registration of Electronic Circuit Temperature Response”, pp.357-360, 17th International Conference
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES , 24-26 June 2010, Wrocław, Poland, wyd.;
Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form. A4. s. 106, ISBN 978-83-928756-3-5,
[513] MICHALIK P., FERNANDEZ D., MADRENAS J., NAPIERALSKI A.: “ Technology-portable Mixedsignal Sensing Architecture for CMOS-integrated z-axis Surface-micromachined Accelometers”, pp.
431-435, 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES ,
24-26 June 2010, Wrocław, Poland, wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form. A4. s.123, ISBN
978-83-928756-3-5,
[514] MAKOWSKI M.,PIETRZAK P., PĘKOSŁAWSKI B.,NAPIERALSKI A.:” Measurement
Synchronization in the Vibration Diagnostic System of High Power Electric Machines”, pp. 566-569,
17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES , 24-26 June
2010, Wrocław, Poland, wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form. A4. s.159, ISBN 978-83928756-3-5,
67
[515] GRABOWSKI
K.,ZUBERT M.,NAPIERALSKA M.,NAPIERALSKI A.:”Uncertainty in Iris
Recognition Based on Texture Analysis”,pp. 587-591, 17th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010, 24-26 June 2010, Wrocław, Poland, wyd.; Tech. Univ.
Łódź, DMCS, Poland, form. A4.s163, ISBN 978-83-928756-3-5,
[516] MARCINIAK P.,KULESZA Z.,NAPIERALSKI A.,KOTAS R.:”Scripting Languages for Simulations
Support in Modern SCADA Systems”,pp. 613-618, 17th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010, 24-26 June 2010, Wrocław, Poland, wyd.; Tech. Univ.
Łódź, DMCS, Poland, form. A4. S.170, ISBN 978-83-928756-3-5,
[517] KOTAS R., KULESZA Z.,TYLMAN W.,NAPIERALSKI A.,MARCINIAK P.:”Model of Human Palm
Controlled by Glove with Micromachined Accelerometers”,pp. 637-642, 17th International Conference
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010, 24-26 June 2010, Wrocław, Poland,
wyd.; Tech. Univ. Łódź, DMCS, Poland, form. A4. s. 176, ISBN 978-83-928756-3-5
[518] ZUBERT M., NAPIERALSKA M., JABŁOŃSKI G., STARZAK Ł., JANICKI M., NAPIERALSKI A.:
„Static Electro-Thermal Model of SiC Merged PiN Schottky Diodes”, pp.227-232, 10th International
Seminar on Power Semiconductors ISPS’10, Prague, Czech Republic, 1-3 September 2010, wyd. Czech
Technical University in Prague, ed. V.Benda, A4, s.282, ISBN 978-80-01-04602-9
[519] ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: The Application of RESCUER Software to PDAEs Translation into
VHDL-AMS models. International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2010
(ICNAAM 2010). American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings Editors: Theodore E.
Simos, George Psihoyios, Ch. Tsitouras, Rhodes (Greece), 19-20 September 2010
Proceeding+CDROM+wersja WEB+wydanie przez American Institute of Physics ISBN: 978-0-73540834-0 (in printing)
[520] ZUBERT M., JANICKI M., NAPIERALSKA M., JABŁOŃSKI G., STARZAK Ł, NAPIERALSKI A.:
"Behavioural Electro-Thermal Modelling of SiC Merged PiN Schottky Diodes", Scientific Computing in
Electrical Engineering, - SCEE 2010 A conference on applied mathematics in the domains:
Computational Electromagnetic, Circuit Simulation, Device Modelling, September 19-24, 2010, at the
ENSEEIHT, Toulouse, France.
[521] WYCHOWANIAK J.; MAKOWSKI D.; PRĘDKI P.; NAPIERALSKI A: “GUI Application for ATCAbased LLRF Carrier Board Management”. 17th IEEE-NPSS Real-Time Conference (RT2010), Lisbon,
24-28.05.2010, [dokument elektroniczny], wyd. CD, ISBN: 978-1-4244-7109-6.
[522] ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: The Application of RESCUER Software to PDAEs Translation into
VHDL-AMS models. International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2010
(ICNAAM 2010). American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings Editors: Theodore E.
Simos, George Psihoyios, Ch. Tsitouras, Rhodes (Greece), 19-20 September 2010
Proceeding+CDROM+wersja WEB+wydanie przez American Institute of Physics ISBN: 978-0-73540834-0 (in printing)
[523] STARZAK Ł., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “System for transmitting HDTV over IP
networks”. Proceedings of the XIth International Conference CADSM’2011, The Experience of
Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lwów, Ukraina, 23-27 February 2011,
wyd. Lviv Polytechnic National University 2011, s. 449, ISBN 978-966-2191-16-5, s. 46-47.
[524] WOJNAROWSKI T., KOTAS R., MARCINIAK P. TOMALA R., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.:
“ECG Signal Filtering for High Definition Holter Monitoring System”. Proceedings of the XIth
International Conference CADSM’2011, The Experience of Designing and Application of CAD Systems
in Microelectronics, Lwów, Ukraina, 23-27 February 2011, wyd. Lviv Polytechnic National University
2011, s. 449, ISBN 978-966-2191-16-5, s. 137-141.
[525] TROJANOWSKI M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: “J2EE in applications supporting
business management”. Proceedings of the XIth International Conference CADSM’2011, The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lwów, Ukraina, 23-27
February 2011, wyd. Lviv Polytechnic National University 2011, s. 449, ISBN 978-966-2191-16-5, s.
298-300.
[526] JUSZKIEWICZ P., SAKOWICZ B., MAZUR P., NAPIERALSKI A.: “The use of Adobe Flex in
Combination with Java EE Technology on the Example of Ticket Booking System”. Proceedings of the
XIth International Conference CADSM’2011, The Experience of Designing and Application of CAD
68
Systems in Microelectronics, Lwów, Ukraina, 23-27 February 2011, wyd. Lviv Polytechnic National
University 2011, s. 449, ISBN 978-966-2191-16-5, s. 317-320.
[527] RITTER R., SAKOWICZ B., RYBCZYŃSKI B., BŁASIŃSKI H., CHŁAPIŃSKI J., KAMIŃSKI M.,
KŁĄB S., MAKOWSKI D., MAZUR P., PRĘDKI P., ZABIEROWSKI W., SĘKALSKI P., ZUBERT
M., NAPIERALSKI A., KUJAWA J., ADAMCZEWSKI T.: “Innovative diagnostics and monitoring
method of rehabilitation of patients with neck dysfunction”. Proceedings of the XIth International
Conference CADSM’2011, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics, Lwów, Ukraina, 23-27 February 2011, wyd. Lviv Polytechnic National University
2011, s. 449, ISBN 978-966-2191-16-5, s. 355-359.
[528] WOJNAROWSKI T., KOTAS R., MARCINIAK P. TOMALA R., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.:
“ECG Signal Filtering for High Definition Holter Monitoring System”. Proceedings of the VIIth
International Conference in MEMS Design, MEMSTECH’2011, Lwów, Ukraina, 11-14.05.2011, wyd.
Publishing House Vezha & Co. 2011, s. 243, ISBN 978-966-2191-19-6, s. 137-141.
[529] NAPIERALSKI A., SZERMER M., LOBUR M., MATVIYKIV O., PETRENKO A., LADOGUBETS
V.: “Actual Tasks and Trends in Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes”.
Proceedings of the VIIth International Conference in MEMS Design, MEMSTECH’2011 , Lwów,
Ukraina, 11-14.05.2011, wyd. Publishing House Vezha & Co. 2011, s. 243, ISBN 978-966-2191-19-6,
s. 237-238.
[530] JANICKI M., KULESZA Z., TORZEWICZ T., NAPIERALSKI A.: “Automated Stand for Thermal
Characterization of Electronic Packages”. Proceedings of the 27th Annual IEEE Semiconductor
Thermal Measurement and Management Symposium, SEMI-THERM 2011, San Jose, USA, 2024.03.2011, wyd. IEEE Service Center, s. 338, ISBN 978-1-61284-734-4, s. 199-202.
[531] SAKOWICZ B., KAMIŃSKI M., MAZUR P., NAPIERALSKI A., MAKOWSKI D.: „Asset
Management Application for a LLRF Control System”, 11th Particle Accelerator Conference, March 28
– April 1, New York 2011, s……
[532] MIELCZAREK A., MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A.: „Universal FMCCompliant AMC Module for xTCA Systems”, 11th Particle Accelerator Conference, March 28 – April
1, New York 2011, s….
[533] JANICKI M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „ Generation of reduced thermal models of
electronic systems from transient thermal response.”, Proc. 12th International Conference on Thermal,
Mechanical andMulti-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems
(EuroSimE2011), 18-20 April 2011, Linz, Austria, ISBN: 978-1-4577-01, s. 1-4.
[534] JANICKI M., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: “Accelerated Detection of Rapid Heat Flux Changes
in Real Time Remote Prediction of Heat Source Temperature”. Proceedings of the 7th International
Conference on Inverse Problems in Engineering ICIPE 2011, Orlando, USA, 4-6.05.2011, wyd.
Centercorp Publishing, s. 280, ISBN 978-0615471006, s.126-131.
[535] KOTYNIA L., MAKOWSKI D. , MIELCZAREK A., NAPIERALSKI A., GERTH C., JEŻYŃSKI T.,
SCHLARB H., SCHMIDT B., STEFFEN B.: „1-MHz Line Detector for Intra-bunch-train Multichannel
Feedback”. Proceedings of 10th European Workshop on Beam Diagnostics and Instrumentation for
Particle Accelerators DIPAC 2011, May 16 – 18, 2011, Hamburg, Germany, s.137-139.
[536] PEREK P., MIELCZAREK A., PRĘDKI P., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.:” Module
Management Controller for Micro TCA-based Controller Board”, 18th International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN 978-83-932075-0-3,
s. 159-164.
[537] MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., MIELCZAREK A., NAPIERALSKI A., PEREK P., PRĘDKI P.,
JEŻYŃSKI T., LUDWIG F. SCHLARB.: „ UTCA-based Universal Controler” 18th International
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN
978-83-932075-0-3, s. 165-170.
[538] WYCHOWANIAK J., PEREK P., MAKOWSKI D, NAPIERALSKI A. : „Automated Generation of
FRU Devices Inventory Records for x TCA devices” 18th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN 978-83-932075-0-3, s. 175179.
[539] PRĘDKI P., PIOTROWSKI A., ORLIKOWSKI M, KOZAK T., JABŁOŃSKI G., MAKOWSKI D.,
NAPIERALSKI A, „EPICS-based Visualisation and Control in DAQ Systems”, 18th International
69
Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN
978-83-932075-0-3, s. 180-183.
[540] PIOTROWSKI A., ORLIKOWSKI M., KOZAK T., PREDKI P., JABŁOŃSKI G., MAKOWSKI D.,
NAPIERALSKI A., “Performance Optimisation in Software for Data Acquisition Systems”, 18th
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18 June
2011, ISBN 978-83-932075-0-3, s.189-194.
[541] JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: ”Current-Controlled Slew-Rate Adjustable Trapezoidal
Waveform Generators for Low- and High-Voltage Applications”, 18th International Conference Mixed
Design of Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN 978-83-932075-0-3,
s. 289-294.
[542] MAJ C., NAPIERALSKI A., OLSZACKI M., AL-BAHRI, M. PONS P. : “A Multi-domain Electrostatic
Actuator Design Tool Based on Analitycal Models” 18th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18.06.2011, ISBN 978-83-932075-0-3, s. 428-431.
[543] ZAJĄC P., NAPIERALSKI A.:” Estimating Performance Penalty for Various Fault-tolerant Techniques
in Multicore Processors.”, 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems, Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN 978-83-932075-0-3, s. 490-495.
[544] ZUBERT M, STARZAK Ł., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKA M, JANICKI M, NAPIERALSKI A.
„Novel SPICE Dynamic Model of SiC Merged PiN Schottky Diodes”. 18th International Conference
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN 978-83932075-0-3, s. 541-544.
[545] PĘKOSŁAWSKI B, KRASIŃSKI P, NAPIERALSKI A.:”Power Processing Circuits for Wireless
Sensor Nodes Utilizing Energy Harvested from Mechanical Vibrations” 18th International Conference
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN 978-83932075-0-3, s. 632-637.
[546] TYLMAN W., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: "Computer-aided Approach to Evaluation of Burn
Wounds", 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Gliwice,
Poland 16-18 June 2011, ISBN 978-83-932075-0-3, s. 653-656.
[547] KAMIŃSKI M., CHŁAPIŃSKI J. SAKOWICZ B., KOTAS R., NAPIERALSKI A.:” ECG Signal
Processing for Deceleration Capacity Assessment”, 18th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems Gliwice, Poland 16-18 June 2011, ISBN 978-83-932075-0-3, s. 657662.
[548] PRZYGODA K., POŹNIAK T., NAPIERALSKI A., SĘKALSKI P., GRECKI M.: „SC Cavities Fast
Tuning System Based on Piezoelctric Actuators. Nanotech 2011, Vol. 2 (Nanotechnology 2011:
Electronics, Devices, Fabrication, MEMS, Fluidics and Computational), 13-16.06.2011, Boston, USA,
ISBN: 978-1-4398-7139-3, s. 796 - 799.s. 349-352.
[549] ZUBERT M., STARZAK Ł., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKA M., JANICKI M., NAPIERALSKI A.:
„The accurate Electro-Thermal Model of Merged SiC PiN Schottky Diodes.” Nanotech 2011, Vol. 2
(Nanotechnology 2011: Electronics, Devices, Fabrication, MEMS, Fluidics and Computational), 1316.06.2011, Boston, USA, ISBN: 978-1-4398-7139-3, s. 796 - 799.
[550] ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: ”The Application of RESCUER Software to Modelling of Coupled
Problems in Modern Devices.” Nanotech 2011, Vol. 2 (Nanotechnology 2011: Electronics, Devices,
Fabrication, MEMS, Fluidics and Computational), 13-16.06.2011, Boston, USA, ISBN:978-1-43987139-3, s.810-813.
[551] NAPIERALSKI A, NAPIERALSKA M, SZERMER M., MAJ C.: “The Novel MEMS Generation and
Computer Models”, ISEF 2011 - XV International Symposium on Electromagnetic Fields in
Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, 1-3.09. 2011, Funchal, Madeira, ISBN: 978-9728822. (Invited paper).
[552] JANICKI M., KULESZA Z., TORZEWICZ T., NAPIERALSKI A.: „Active Control of Circuit Cooling
Conditons for Transient Thermal Measurement Purposes.” THERMINIC 2011, 27.29.09.2011, France,
Paris, ISBN: 978-2-35500, s. 215-218.
[553] JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.:”Introduction to Current-mode Converters of Voltage Logic
Levels.”, p. 49-50., Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer
Science, Proceedings of the XIth International Conference TCSET'2012, February 21-24,2012 LVIVSlavske, Ukraine, ISBN: 978-617-607-208-9, p. 49-50.
70
[554] JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: ”Current-mode Based Low-voltage to High-voltage Range
Analog Signal Converters.”, Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and
Computer Science, Proceedings of the XIth International Conference TCSET'2012, February 21-24,2012
LVIV-Slavske, Ukraine, ISBN: 978-617-607-208-9, p. 76-77.
[555] JACZEWSKI Ł., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: ”The Polish Angling Association portal as
example of usage the Web Technologies.”, Modern Problems of Radio Engineering,
Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the XIth International Conference
TCSET'2012, February 21-24,2012 LVIV-Slavske, Ukraine, ISBN: 978-617-607-208-9, p.331-332.
[556] CHŁAPIŃSKI J., KAMIŃSKI M., CIEŚLIK-GUERRA U., KURPESA M., NAPIERALSKI A.: ”Effect
of atmospheric conditions on blood pressure”, p. 104-106. XVIII Konferencja Szkoleniowa, XIV
Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive
Electrocardiology, p. 4, 29.02-03.03.2012, Zakopane, Kościelisko, ISSN: 1896-2475.
[557] SZERMER M., MAJ C., PIETRZAK P., JANICKI M., ZAJĄC P., NAPIERALSKI A.: "Test ASIC for
Investigation of Thermal Coupling in Many -Core Architectures", p. 135-138. < Ed. Konferencyjny
Komitet. SEMITHERM, SEMICONDUCTOR THERMAL MEASUREMENT AND MANAGEMENT
SYMPOSIUM. usa, 18-22.03.2012. SAN JOSE: 2012, ISBN: 1065-2221> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p
[558] ZAJĄC P., JANICKI M., SZERMER M., MAJ C., PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: "Cache Leakage
Power Estimation Using Architectural Model for 32nm and 16nm Technology Nodes", p. 308-312. <
Ed. Konferencyjny Komitet. SEMITHERM, SEMICONDUCTOR THERMAL MEASUREMENT
AND MANAGEMENT SYMPOSIUM. usa, 18-22.03.2012. SAN JOSE: 2012, ISBN: 1065-2221>
(INT, REF) ZAJĄC P., MAJ C., SZERMER M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: LOBUR M.:
Electrothermal FEM Simulation of Uncooled Titanium-based Microbolometer, p. 192-194. < Ed.
Konferencyjny Komitet. MEMSTECH'2012. LVIV, 18-21.04.2012. LVIV: 2012, ISBN: 978617607229> (INT, REF)
[559] ZAJĄC P., MAJ C., SZERMER M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: LOBUR M.:
Electrothermal FEM Simulation of Uncooled Titanium-based Microbolometer, p. 192-194. < Ed.
Konferencyjny Komitet. MEMSTECH'2012. LVIV, 18-21.04.2012. LVIV: 2012, ISBN: 978617607229> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
[560] BRANLARD J, AYVAZYAN G, AYVAZYAN V., GRECKI M., HOFFMANN M., JEŻYŃSKI T.,
LAMB T, LUDWIG F, MAVRIC U, PFEIFFER S, SCHMIDT C., WEDDIG H., SCHLARB H.,
BARMUTA P, BOU HABIB S, BUTKOWSKI Ł., CZUBA K., GRZEGRZÓŁKA M., JANAS E.,
PIEKARSKI J., RUTKOWSKI I., SIKORA D., ZEMBALA Ł., ŻUKOCIŃSKI M., CICHALEWSKI
W., GNIDZIŃSKA K., JAŁMUŻNA W., MAKOWSKI D., MIELCZAREK A., PEREK P., POŹNIAK
T., PIOTROWSKI A., PRZYGODA K., NAPIERALSKI A., KUDŁA M., KOROLCZUK S.,
SZEWIŃSKI J., WIERBA W., OLIWA K.: "The European XFEL LLRF System", p. 55-57. Ed.
Committee Organizing. IPAC 2012. USA, 20-25.05.2012. New Orleans: 2012, ISBN: 978-3-95450-1
[561] KOZAK T., MAKOWSKI D., NAPIERALSKI A.: ”FMC-based Neutron and Gamma Radiation
Monitoring Module for xTCA Applications.”, 19th International Conference Mixed Design of Integrated
Circuits and Systems, Warsaw, Poland 24-26 May 2012, ISBN 978-83-62954-43-8, s. 152-155
[562] MIELCZAREK A., MAKOWSKI D., JABŁOŃSKI G., PEREK P., NAPIERALSKI A.: „Image
Acquisition Module for uTCA-based Systems.”, 19th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems, Warsaw, Poland 24-26 May 2012, ISBN 978-83-62954-43-8, s.156160.
[563] PEREK P., WYCHOWANIAK J., MAKOWSKI D., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: „Image
Visualisation and Processing in DOOCS and EPICS.”, 19th International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems, Warsaw, Poland 24-26 May 2012, ISBN 978-83-62954-43-8, s.161166.
[564] JANICKI M., ZAJĄC P., SZERMER M., NAPIERALSKI A.: „ Technology Migration and Thermal
Coupling.”, 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Warsaw,
Poland 24-26 May 2012, ISBN 978-83-62954-43-8, s.319-322.
[565] ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: The Polish Angling Association portal as example of usage
the Web Technologies, 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems,
Warsaw, Poland 24-26 May 2012, ISBN 978-83-62954-43-8, p. 331-332.
71
[566]
ANDRZEJCZAK A., PIETRZAK P., MAKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: „ Wireless
Communication Solution for Distributed Strain Measure Systems in Mechanical Structures.”, 19th
International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Warsaw, Poland 24-26 May
2012, ISBN 978-83-62954-43-8, s.527-531.
[567] TYLMAN W., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: „Automatisation of Computer-aided Burn Wounds
Evaluation.”, 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Warsaw,
Poland 24-26 May 2012, ISBN 978-83-62954-43-8, s.535-538.
[568] JANICKI M., TYLMAN W., KUZAŃSKI W.R., NAPIERALSKI A.: "Application of infrared
thermography for early assessment of burn wounds depth in children a preliminary study", "Quantitative
InfraRed Thermography". Italy, 11-14.06.2012. Naples: 2012, ISBN: 9788890648441.
[569] JANICKI M., TORZEWICZ T., KULESZA Z., NAPIERALSKI A.: "Boundary Condition
Independence of Cauer RC Ladder Compact Thermal Models", NANOTECH. USA, 18-21.06.2012.
Santa Clara: 2012, ISBN: 978-1-4665-62, p. 833-836.
[570] JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: "Novel Structure of CMOS Voltage -to-Current Converter for
High-Voltage Applications", NANOTECH. USA, 18-21.06.2012. Santa Clara: 2012, ISBN: 978-14665-62, p. 569-578.
[571] JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: "High-Voltage High Input Impedance Unity-Gain Voltage
Buffer", p. . Ed. Komitet Konferencyjny . NANOTECH. USA, 18-21.06.2012. Santa Clara: 2012,
ISBN: 978-1-4665-62
[572] SZERMER M., KOTYNIA Ł., PIETRZAK P., JANICKI M., NAPIERALSKI A.: "Design of ASIC
Dedicated to Thermal Analysis of Many-Core Architectures", NANOTECH. USA, 18-21.06.2012. Santa
Clara: 2012, ISBN: 978-1-4665-62, p. 562-565.
[573] JANICKI M., KULESZA Z., TORZEWICZ T., NAPIERALSKI A.: „Dual Cold Plate System with
Active Temperature and Heat Flux Control” 25-27 September 2012, Budapest, Hungary, ©EDA
Publishing/THERMINIC 2012 ISBN:978-2-35500-022-5
[574] ANDRZEJCZAK A., ŁĘCZYCKI P., PIETRZAK P., NAPIERALSKI A.: "Structural health monitoring
with wireless sensor networks", p. 11-16. Ed. Komitet Konferencyjny . PTETIS. Gliwice, 1113.12.2012. Gliwice: 2012, ISBN: 978-83-935427.
[575] KRASIŃSKI P., PĘKOSŁAWSKI B., NAPIERALSKI A., "PLC-Based industrial networks nterfacing
withiee 802.15.4 wireless network", p. 70-73. Ed. Komitet Konferencyjny . PTETIS. Gliwice, 1113.12.2012. Gliwice: 2012, ISBN: 978-83-935427
[576] PRZYGODA K., POŹNIAK T., CHOJNACKI M., NAPIERALSKI A., "Mechatroniczny system
kompensacji odstrojenia rezonansowych wnęk nadprzewodzących dla projektu europejskiego lasera
rentgenowskiego XFEL", p. 163-167. Ed. Komitet Konferencyjny . PTETIS. Gliwice, 11-13.12.2012.
Gliwice: 2012, ISBN: 978-83-935427.
[577] JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.,” Low-to-High Voltage Range Analog Converters based on
Current-mode Signal Processing.”, Proceedings of the XIIth International Conference CADSM’2013,
The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lwów, Ukraina, 1923.02.2013, wyd. Lviv Polytechnic National University 2013, s. 462, ISBN 978-617-607-393-2, s. 416418.
[578] JANKOWSKI M., NAPIERALSKI A.,” Current-based Converters of Voltage Logic and Control Signals
for HV Processes.”, Proceedings of the XIIth International Conference CADSM’2013, The Experience
of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lwów, Ukraina, 19-23.02.2013,
wyd. Lviv Polytechnic National University 2013, s. 462, ISBN 978-617-607-393-2, s. 419-421
[579] JANICKI M., TORZEWICZ T., KULESZA Z., STARZAK Ł., NAPIERALSKI A., “Influence of
Boundary Conditions on Thermal RC Ladder Model Element Values”. Twenty Ninth Annual IEEE
SEMICONDUCTOR THERMAL MEASUREMENT, MODELING AND MANAGEMENT SYMPOSIUM
San Jose, CA USA, 17-21.03.2013, s.1-5 CD, ISBN 978-1-4673-6429-4
Referaty na konferencjach krajowych
[1] NAPIERALSKI A.: "Analiza układu tyrystorowego z obciążeniem indukcyjnym i diodą gaszącą.
Przeprowadzenie analizy układu i obliczeń przy pomocy maszyny cyfrowej". V-te Ogólnopolskie
Sympozjum - "Zastosowanie Maszyn Matematycznych w Elektrotechnice". Łódź, Polska, 22-23 październik
1973 r.
72
[2] NAPIERALSKI
A., PAWLAK W.: "Obliczanie procesu załączania tyrystora dla modelu
dwutranzystorowego przy pomocy maszyny cyfrowej". II-gie Ogólnopolskie Sympozjum - "System Modelowanie - Sterowanie", Zakopane, Polska, 1974 r.
[3] NAPIERALSKI A.: "Quasiliniowy model tyrystora". Konferencja Naukowo - Techniczna nt. "Kierunki
Rozwoju Aparatury Elektronicznej". Łódź, Polska, 8-9 październik 1976. (str. 127-134)
[4] BOLEK E., NAPIERALSKI A.: "Dokładny model statyczny złącza p-n i sposób jego identyfikacji".
Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Kierunki Rozwoju Aparatury Elektronicznej". Łódź, Polska, 8-9
październik 1976. (str. 21-28).
[5] BOLEK E., NAPIERALSKI A.: "Analiza zmienności współczynnika wzmocnienia prądowego i sposób
jego modelowania". Konferencja Naukowo - Techniczna nt. "Kierunki Rozwoju Aparatury Elektronicznej".
Łódź, Polska, 8-9 październik 1976. (str. 30-36).
[6] NAPIERALSKI A.: "Modelowanie właściwości dynamicznych tyrystora dla celów analizy numerycznej",
I-sza Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne", Podlesice (Polska), 25-29
październik 1977, tom 1. (str. 226-235)
[7] BOLEK E., NAPIERALSKI A.: "Symulacja i identyfikacja współczynnika wzmocnienia prądowego w
przyrządach bipolarnych". I-sza Krajowa Konferencja pt."Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne",
Podlesice (Polska), 25-29 październik 1977, tom 2. (str. 86-91).
[8] BOLEK E., NAPIERALSKI A.: "Analiza procesu przejściowego w tranzystorach bipolarnych z
uwzględnieniem procesu samonagrzewania". III-cia Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy
Elektroniczne", Stawiska koło Gdańska, Polska, 24-27 październik 1979. (str. 236-245).
[9] BOLEK, NAPIERALSKI A.: "Zmodyfikowany model transportowy tranzystora bipolarnego do celów
komputerowej analizy układów elektronicznych". Konferencja Naukowo Techniczna Instytutu Elektroniki
Politechniki Łódzkiej, Jedlicze - Grotniki, Polska, 23-24 październik 1980, (str. 7-13).
[10]
NAPIERALSKI A.: "Zastosowanie programu NAP2 do analizy układów tyrystorowych". Konferencja
Naukowo-Techniczna Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Jedlicze - Grotniki, Polska, 23-24
październik 1980, (str. 98-105)
[11]
MOŻYSZEK M., NAPIERALSKI A.: "Zastosowanie rezystancji wklęsłych i wypukłych do
modelowania charakterystyk statycznych elementów półprzewodnikowych". Konferencja NaukowoTechniczna Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Jedlicze - Grotniki, Polska, 23-24 październik
1980, (str. 90-97).
[12]
NAPIERALSKI A.: "Komputerowa analiza układów tyrystorowych". IV-ta Krajowa Konferencja pt.
"Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne", Drzonków koło Zielonej Góry, Polska, 28-31 październik
1981. (str. 245-249)
[13]
NAPIERALSKI A., KACPRZAK T.: "Model stałoprądowy tranzystora VMOS". VII-ma Krajowa
Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne", KKTOiUE'84. (str. 237-240).
[14]
KACPRZAK T., NAPIERALSKI A.: "Analiza zniekształceń nieliniowych we wzmacniaczu CMOS".
VII-ma Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne", KKTOiUE'84. (str. 528-534).
[15]
NAPIERALSKI A.: "Współczesne układy hybrydowe dużej mocy, Modelowanie, perspektywy
rozwoju i zastosowanie", XIII-ta Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne",
KKTOiUE'90. (pp.23-40), 16 -18. X. 1990. Artykuł zaproszony.
[16]
NAPIERALSKI A.: "3D transient thermal response modeling in power hybrid circuits", XIV-ta
Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne", Waplewo k/Nidzicy, Polska, 23-25
październik 1991, pp. 291 – 296.
[17]
NAPIERALSKI A., TUROWSKI M.: "The analysis of heat generation and temperature distribution in
GTO thyristors during turn-off process", XIV-ta Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy
Elektroniczne", Waplewo k/Nidzicy, Polska, 23-25 październik 1991, pp. 303 – 308.
[18]
NAPIERALSKA M., ROSSEL P., NAPIERALSKI A.: "V.DMOS transistor model with application to
SPICE software", XIV-ta Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne", Waplewo
k/Nidzicy, Polska, 23-25 październik 1991, pp. 279 – 284.
[19]
NAPIERALSKI A., NOULLET J.L., CIOTA Z.: "CAD of CMOS operational amplifier (ASIC) using
SPICE software.", XV-ta Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne
KKTOiUE’92, SZCZYRK, 20-23 X 1992, pp. 209 – 216.
73
NOULLET J.L., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: "ASIC realization of a switched-capacitor CMOS
decimator.", XV-ta Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne KKTOiUE’92,
SZCZYRK, 20-23 X 1992. (Artykuł wyróżniony), pp. 263 – 268.
[21]
NAPIERALSKI A., GRECKI M., TUROWSKI M.: "Two-Dimensional Analysis of Bipolar Power
Transistor.", XV-ta Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne KKTOiUE’92,
SZCZYRK, 20-23 X 1992, pp. 223 – 228.
[22]
NAPIERALSKI A., WIĘCEK B., GRECKI M.: "Rejestracja szybkozmiennych procesów termicznych
w przyrządach półprzewodnikowych przy użyciu termografii komputerowej", Pierwsza Ogólnokrajowa
Konferencja Termografii i Termometrii w Podczerwieni, TTP'92, SZCZYRK, 19-20 XI 1992.
[23]
NAPIERALSKI A., NOULLET J.L., CIOTA Z.: "Practical realization of some different FIR SC
filters"., Proceedings of XVIth National Conference „Circuit Theory and Electronic Circuits KKTOiUE’93”, Kołobrzeg, 26-28.10.1993, Vol. 2, pp. 391 - 396. ISBN 83-901012-03. (Artykuł
wyróżniony)
[24]
GRECKI M., WIĘCEK M., NAPIERALSKI A.: "Electro-thermal analysis of power thyristor in on
state with application of IR measurement technique". Proceedings of XVIth National Conference „Circuit
Theory and Electronic Circuits - KKTOiUE’93”, Kołobrzeg, 26-28.10.1993, Vol. 1, pp. 315 - 320. ISBN
83-901012-03.
[25]
NAPIERALSKI A., GRECKI M.: "2D simulation of power bipolar transistor with temperature
computation during switching process", Proceedings of XVIth National Conference „Circuit Theory and
Electronic Circuits - KKTOiUE’93, Kołobrzeg, 26-28.10.1993, Vol. 1, pp. 278 - 283. ISBN 83-90101203.
[26]
NAPIERALSKI A.: "Współczesne przyrządy półprzewodnikowe mocy, budowa, technologia i metody
modelowania", Konferencja Naukowa “Technologia Elektronowa” ELTE'94, 20-22 kwiecień 1994,
Szczyrk. (Referat zaproszony), pp. 458 - 463
[27]
NAPIERALSKI A., PACHOLIK J.: "Thermal analysis of hybrid power module"., Proceedings of
XVIth National Conference „Circuit Theory and Electronic Circuits - KKTOiUE’93, Kołobrzeg, 2628.10.1993, Vol. 1, pp. 321 - 326. ISBN 83-901012-03.
[28]
NAPIERALSKI A., GRECKI M.: "Two-dimensional simulation of semiconductor devices with
temperature computation inside the silicon structure", Proceedings of XIII Symposium "Electromagnetic
Phenomena in Nonlinear Circuits", Poznań, Poland, 25-28 May 1994, pp. 195 – 200.
[29]
PACHOLIK J., NAPIERALSKI A.: "CAD of modern power hybrid module", Proceedings of XIII
Symposium "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits", Poznań, Poland, 25-28 May 1994, pp.
183 – 188.
[30]
TUROWSKI M., GRECKI M., NAPIERALSKI A.: "PASSC - Package for 2-D analysis of
semiconductor structures in circuits", Proceedings of XIII Symposium "Electromagnetic Phenomena in
Nonlinear Circuits", Poznań, Poland, 25-28 May 1994, pp. 189 – 194.
[31]
NAPIERALSKI A., GRECKI M., PACHOLIK J.: "Do not use a thermal impedance approach in
thermal analysis of power semiconductor devices & IC". Proceedings of XVIIth National Conference
„Circuit Theory and Electronic Circuits - KKTOiUE’94”, Karpacz, Poland, 19-21 October 1994, pp. 365370.
[32]
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: “Power semiconductor devices modelling in SPICE”, VI
Sympozjum “Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki”, Gliwice-Ustronie, 27-30
marzec 1995, pp. 59 – 64.
[33]
GRECKI M., NAPIERALSKI A., SADOWY K.: "Heat generation in semiconductor power devices comparison of numerical models", Proceedings of the XVIIIth National Conference „Circuit Theory and
Electronic Circuits” - KKTOiUE’95, Polana Zgorzelisko, October 25-27, 1995, pp. 197 – 202.
[34]
FURMAŃCZYK M., NAPIERALSKI A.: “Application of Sparse Matrix Technics and Self-adopting
Mesh Generation to 3-D Transient Thermal Analysis”, Proceedings of the XVIIIth National Conference
„Circuit Theory and Electronic Circuits”- KKTOiUE’95, Polana Zgorzelisko, October 25-27, 1995, pp.
221 – 226.
[35]
WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: "Thermal monitoring of the single heat source in semiconductor
devices - the first approach”, Proceedings of the XVIIIth National Conference „Circuit Theory and
Electronic Circuits” - KKTOiUE’95, Polana Zgorzelisko, October 25-27, 1995, pp. 293 – 297.
[20]
74
TUROWSKI M., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKI A., WIAK S.: "Computer Aided Analysis of
Integrated Electrostatic Micromotors2", Proceedings of the XVIIIth National Conference „Circuit Theory
and Electronic Circuits” - KKTOiUE’95, Polana Zgorzelisko, October 25-27, 1995, pp. 299 – 304.
[37]
NAPIERALSKI A.: „Nowoczesne przyrządy mocy - technologia i modelowanie", IX Beskidzkie
Seminarium Elektryków, Istebna, 12-15 listopad1995 rok.
[38]
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: ”Modern Power Devices - Technology and Models”,
Proceedings of XIV Symposium „Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits” EPNC’96, 29 may-1
June, 1996, Poznań, pp.193-198.
[39]
NAPIERALSKI A.: “Mikromaszyny krzemowe - nowa technologia VLSI”. X Beskidzkie Seminarium
Elektryków, Istebna - Pietraszonka, 13-15 październik 1996. - Artykuł zaproszony.
[40]
ZUBERT M., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A., JANICKI M: „Methodology of analog ICs
circuit modeling using HDL-A”, Proceedings of the XIXth National Conference „Circuit Theory and
Electronic Circuits” - KKTOiUE’96, Krynica, October 23-26, 1996, pp. 209 - 214, Artykuł wyróżniony.
[41]
ATI A.A., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: „The Physical Approach to the
Dynamic Submicron MOSFET’s Model: Subthreshold Region”, Proceedings of the XIXth National
Conference „Circuit Theory and Electronic Circuits” - KKTOiUE’96, Krynica, October 23-26, 1996, pp.
287 - 292. Artykuł wyróżniony.
[42]
ZUBERT M., JANICKI M., WÓJCIAK W. ORLIKOWSKI M, NAPIERALSKI A.: „Application of
Inverse Problem Method to the Temperature Monitoring of Ics”. Proceedings of the XIXth National
Conference „Circuit Theory and Electronic Circuits” - KKTOiUE’96, Krynica, October 23-26, 1996, pp.
301 – 305.
[43]
ORLIKOWSKI M., ZUBERT M., WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A., JANICKI M.: „A new
advanced framework for micromachine design. Its application for micropump design”, Proceedings of the
XIXth National Conference „Circuit Theory and Electronic Circuits” - KKTOiUE’96, Krynica, October
23-26, 1996, pp. 331 – 336.
[44]
KAŁUŻA M., NAPIERALSKI A., SICARD E., DELMAS S.: ”Interconnections in Submicron
Technologies: A Limitation in the Packaging Density and Circuit Clock Speed”, Proceedings of the XIXth
National Conference „Circuit Theory and Electronic Circuits” - KKTOiUE’96, Krynica, October 23-26,
1996, pp. 337 - 342. Artykuł wyróżniony.
[45]
WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: „Application of the Gradient Direction Sensor (GDS) to the
Thermal Monitoring of the VLSI Circuits”, Proceedings of the XIXth National Conference „Circuit Theory
and Electronic Circuits” - KKTOiUE’96, Krynica, October 23-26, 1996, pp. 343 – 348.
[46]
NAPIERALSKI A.: “Silicon micromachines and microsystems”, VII Sympozjum “Podstawowe
Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki”, Gliwice-Ustronie, 17-20 marzec, 1997, pp. 13-26.
[47]
NAPIERALSKI A.: “Nowe kierunki rozwoju mikroelektroniki”, VI Konferencja Naukowa
“Technologia Elektronowa” ELTE’97, Krynica, 06-09 maj, 1997, Tom. 1, pp. 383-386.
[48]
NAPIERALSKI A.: “Metody obliczania sprzężenia elektrotermicznego w elementach mocy, układach
scalonych i mikrosystemach”, VI Konferencja Naukowa “Technologia Elektronowa” ELTE’97, Krynica,
06-09 maj, 1997, Tom. 1, pp. 635-638.
[49]
ATI A.A., NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., CIOTA Z.: „Physically based model for small
geometry MOSFET,s”, Proceedings of the XXth National Conference „Circuit Theory and Electronic
Circuits” - KKTOiUE’97, Kołobrzeg, 21-23.10.1997, pp. 211 - 216.
[50]
GRECKI M., JABŁOŃSKI G., TUROWSKI M., NAPIERALSKI A.: „Two-Dimensional Simulation
of Turn-off Process in IGBT”, Proceedings of the XXth National Conference „Circuit Theory and
Electronic Circuits” - KKTOiUE’97, Kołobrzeg, 21-23.10.1997, pp. 289 - 294.
[51]
POŹNIAK T., SZAJFLER A., NAPIERALSKI A., ZUBERT M., WÓJCIAK W.: „Design of SmartPower modules”, Proceedings of the XXth National Conference „Circuit Theory and Electronic Circuits”
- KKTOiUE’97, Kołobrzeg, 21-23.10.1997, pp. 343 - 348.
[52]
PROCHASKA A., NAPIERALSKI A.: „Specific problem in the control of power devices in the Smart
Power module”, Proceedings of the IIIth National Conference „Sterowanie w Energoelektronice i
Napędzie Elektrycznym” - SENE’97, Łódź, 12-14.11.1997, pp. 527 - 531.
[53]
JANICKI M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie programu MATLAB do wizualizacji
trójwymiarowych wyników obliczeń termicznych”. Proceedings of the Ith National Conference „Metody i
[36]
75
systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, November 25-26,
1997, pp. 405 – 410.
[54]
ZUBERT M., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., JANICKI M., ORLIKOWSKI M.:
„Estymacja parametrów behawioralnych modeli elektro-termicznych na podstawie modeli o stałych
rozłożonych”. Proceedings of the Ith National Conference „Metody i systemy komputerowe w badaniach
naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, November 25-26, 1997, pp. 419 – 424.
[55]
WÓJCIAK W., NAPIERALSKI A.: „Modelowanie, symulacja i synteza scalonych mikroczujników
termoparowych”, Proceedings of the Vth National Conference „Czujniki Optoelektroniczne i
elektroniczne” – COO’98, Jurata, May 10-13, 1998, pp. 203 – 206.
[56]
NAPIERALSKI A., POŹNIAK P., SZAJFLER A.: “Modernizacja programów i metod nauczania
przedmiotów energoelektronicznych”, IV Sympozjum “Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce” –
ENiD’98, Politechnika Gdańska, 17-18 września 1998, pp. 14-23.
[57]
NAPIERALSKI A.: “Rola europejskich programów badawczych”, Konferencja “Technologie
Informacyjne jako filar rozwoju i konkurencyjności gospodarki”, Krasiczyn 2-3 październik 1998 r –
referat zaproszony.
[58]
NAPIERALSKI A., WÓJCIAK W., ZUBERT M., BARANIECKI R., JANISZEWSKI I.:
“Application of hardware description languages to electronic system design” – Referat zaproszony, XXI
KKTOiUE, Poznań-Kiekrz, 22-24 październik 1998, pp. 17-44.
[59]
ATI A.A., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., CIOTA Z: “A simple and accurate submicron
DC MOSFET model for analog/digital Applications”, XXI KKTOiUE, Poznań-Kiekrz, 22-24 październik
1998, artykuł wyróżniony, pp. 269-274.
[60]
ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: “VHDL-AMS – Effective Tool Facilitating the Management
of Interdisciplinary Projects”, XXI KKTOiUE, Poznań-Kiekrz, 22-24 październik 1998, pp. 299-304
[61]
WÓJCIAK W., JABŁOŃSKI G., NAPIERALSKA M., MARAŃDA W., NAPIERALSKI A.:
“Elektro-Thermal Converter in CMOS Technology-Modeling, Simulation and Design Aspects”, XXI
KKTOiUE, Poznań-Kiekrz, 22-24 październik 1998, pp. 357-362
[62]
ZUBERT M., NAPIERALSKA M., SOBÓW T., LIBERSKI P., GRAMS A.R., NAPIERALSKI A.,
GRABOWSKI J.: „An Approach to the Microscope Image Classification of Brain Amyloidosis Diseases
by Filtering Process of Amyloid Plaque”. XXII KKTOiUE, Proceedings of the XXIInd National
Conference on Circuit Theory and Electronic Networks, Warszawa - Stare Jabłonki, October 20-23, 1999,
vol. 2/2, pp.497-502 (ISBN 83-909-593-0-5).
[63]
ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „RESCUER - The New Method of Partial Differential Equations to
Hardware Description Languages Translation”, XXII KKTOiUE, Proceedings of the XXIInd National
Conference on Circuit Theory and Electronic Networks, Warszawa - Stare Jabłonki, October 20-23,1999,
vol. 1/2, pp.271-286, (ISBN 83-909-593-0-5).
[64]
ZUBERT M., NAPIERALSKI A., JANICKI M.: „RESCUER - The New and Effective Tool for
Multidomain Simulation - Part I: Silicon Micromembrane Modeling”, XXII KKTOiUE, Proceedings of the
XXIInd National Konference on Circuit Theory and Electronic Networks, Warszawa–Stare Jabłonki,
october 20-23,1999, vol 1/2,pp.287-292, (ISBN 83-909-593-0-5).
[65]
ZUBERT M., NAPIERALSKI A., JANICKI M.: „RESCUER - The New and Effective Tool for
Multidomain Simulation - Part II: Electro-chemical Sensor Modeling”, XXII KKTOiUE, Proceedings of the
XXIInd National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks, Warszawa–Stare Jabłonki,
October 20-23,1999, vol.1/2, pp.293-298, (ISBN 83-909-593-0-5).
[66]
NAPIERALSKI A..: „Kierunki rozwoju mikroelektroniki". Proceedings of the IInd National
Conference „Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”,
Kraków, 25-27 października 1999, pp. Rp27-34.
[67]
NAPIERALSKA M., SZAJFLER A., NAPIERALSKI A., PAWELSKI W.: "Koncepcje modelowania
tranzystorów IGBT", CCATIE, II Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach
naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, 25-27 października 1999, pp.45-50.
[68]
NAPIERALSKA M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A., GRAMS A.R., LIBERSKI P., SOBÓW T.,
GRABOWSKI J.: „Zastosowanie analizy obrazów do rozpoznawania choroby Alzheimera i innych
pokrewnych". CCATIE, II Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych
i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, 25-27 października 1999, pp.63-67.
76
CIOTA Z., NAPIERALSKI A..: „Metody szybkiego projektowania układów CMOS pracujących w
trybie prądowym", CCATIE, II Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach
naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, 25-27 października 1999, pp.137-142.
[70]
ZUBERT M., NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M.: „Nowe podejście do problematyki
rozwiązywania zagadnień brzegowych opisujących zjawiska w nowoczesnych strukturach
półprzewodnikowych”, CCATIE, II Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach
naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, 25-27 października 1999, pp.161-166.
[71]
ZUBERT M, NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie programu RESCUER do modelowania membrany
mikropompy krzemowej”. CCATIE, II Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w
badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, 25-27 października 1999, pp.489-492
[72]
ZUBERT M, NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie programu RESCUER do modelowania zagadnień
elektrostatycznych - model elektrostatyczny scalonego mikrozwierciadła obrotowego", CCATIE, II
Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu
inżynierskim”, Kraków, 25-27 października 1999, pp.493-496.
[73]
NAPIERALSKI A., POŹNIAK T., JABŁOŃSKI G., ZARASKA W., CIEŻ M., GANDURSKA J.:
“Możliwości realizacji układów Smart Power w warunkach krajowych”, VII Konferencja Naukowa
“Technologia Elektronowa” ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22 września 2000.
[74]
NAPIERALSKI A.: “Mikrosystemy zintegrowane w technologiach krzemowych”, VII Konferencja
Naukowa “Technologia Elektronowa” ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22 września 2000.
[75]
KIEŁBIK R., NAPIERALSKI A., JABŁOŃSKI G., SZYMAŃSKI T., MORENO J.M.: "Algorytm
dzielenia struktury opisanej w języku VHDL na dwie równoważne jej podstruktury", V Krajowa
Konferencja Naukowa RUC'2002 nt.: Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 9-10 maja 2002r.
ss.51-58.
[76]
SZYMAŃSKI T., KIEŁBIK R., NAPIERALSKI A.: "Detekcja krawędzi w obrazach ruchomych czasu
rzeczywistego w oparciu o system rekonfigurowalny", V Krajowa Konferencja Naukowa RUC'2002 nt.:
Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 9-10 maja 2002r. ss.147-153.
[77]
KLEPACZKO A., KIEŁBIK R., NAPIERALSKI A., MORENO J.M.: „Hardware Implementation of
Programmable MLP Structure on the Triscend SoC Devices”, AICM’02 Artificial Intelligence in Control
and Management, Łódź, September 26-26, 2002, ss.23-34,
[78]
BOLEK C., NAPIERALSKI A., BOLANOWSKI W.: „Methotrexate Level Prediction and threshold
Assessment Based on Modified Backpropagation Algorithm for Systolic Neural Networks”, AICM’02
Artificial Intelligence in Control and Management, Łódź, September 26-26, 2002, ss.59-70
[79]
BRZÓZKA R., SAKOWICZ B., DZIENIECKI M., NAPIERALSKI A.: „Metody zabezpieczania
transmisji internetowej”, X Konferencja ”Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 17-19 październik 2002,
ss.49-62.
[80]
ŚWIERCZ B., STARZAK Ł., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: ”Zastosowanie Internetu do
interaktywnych obliczeń pakietami CAD”, X Konferencja ”Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 17-19
październik 2002, ss.217-228.
[81]
DURA K., NAPIERALSKI A.: „Problemy z arkuszami kalkulacyjnymi – propozycje rozszerzeń
funkcjonalności”, X Konferencja ”Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 17-19 październik 2002, ss.269280.
[82]
DURA K., NAPIERALSKI A.: „Spreadsheet errors: Why spreadsheet programming courses should
be changed”, X Konferencja ”Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 17-19 październik 2002, ss.369-378.
[83]
NAPIERALSKI A.: „Projektowanie układów i systemów scalonych”, Konferencja Regionalna Nauka
dla Gospodarki, Łódź, 16-17 październik 2003. Referat zaproszony.
[84]
KOZŁOWSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Technologia JINI-Nowe Podejście do
Tworzenia Aplikacji Rozproszonych”, XI Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik
2003, pp. 71-78, ISBN 83-88742-91-4.
[85]
SAKOWICZ B., WÓJTOWSKI M., ZALEWSKI P., NAPIERALSKI A.: „Problems of
Standardization in Web Technologies”, XI Konferencja „ Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik
2003, pp. 111-114, ISBN 83-88742-91-4.
[86]
WOJCIECHOWSKI J., NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie Platformy J2EE w Projekcie Serwisu
Internetowego DWZ P.Ł.”, XI Konferencja „ Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2003, pp.
131-135, ISBN 83-88742-91-4.
[69]
77
OSTROWSKI M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie Bazy Danych Xindice do
Przechowywania i Wyszukiwania Dokumentów XML”, XI Konferencja „ Sieci i Systemy Informatyczne,
Łódź, październik 2003, pp. 185-189, ISBN 83-88742-91-4.
[88]
OWCZREK M., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie Biblioteki LUCENE w celu
Zbudowania Wyszukiwarki Stron Internetowych na Potrzeby Katedry Mikroelektroniki i Techniki
Informatycznych”, XI Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2003, pp. 191-198,
ISBN 83-88742-91-4.
[89]
PACZKOWSKI R., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie Serwera JBOSS jako
Kontenera Aplikacji J2EE”, XI Konferencja „ Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2003, pp.
199-204, ISBN 83-88742-91-4.
[90]
NAPIERALSKI A.: „Projekty Naukowo Badawcze i Dydaktyczne prowadzone w KMiTI, P.Ł.”, I
Krajowe Forum Informatyka w systemach elektroenergetycznych, Łódź 8-9.03.2004.
[91]
NAPIERALSKI A. NAPIERALSKA M.: ”High-temperature semiconductor devices”, VIII Electron
Technology Conference ELTE 2004, Stare Jabłonki, 19-22.04.2004, ISBN 83-910615-4-X. Referat
zaproszony.
[92]
SZYMAŃSKI T., KIEŁBIK R., NAPIERALSKI A.: Filtracja medianowa obrazów ruchomych czasu
rzeczywistego w oparciu o system rekonfigurowalny” RUC 2004, 13-14 maj, Szczecin, pp. ISBN 8387362-63-8.
[93]
PIETRZAK P., KULESZA Z., TYLMAN W., PIOTROWICZ M., NAPIERALSKI A., BYTNAR A.:
„Mikromaszynowe czujniki drgań w nadzorze stanu technicznego dużych maszyn wirnikowych”, SME
2004, 15-18 czerwiec, Hajnówka, Poland, pp. 179-185, ISBN 83-917944-4-X.
[94]
WRÓBLEWSKI S., PODSIADŁY P.J., ORLIKOWSKI M., NAPIERALSKI A., BYTNAR A.:
„System wspomagający określenie stanu technicznego maszyn wirujących”. SME 2004, 15-18 czerwiec,
Hajnówka, Poland, pp. 237-241, ISBN 83-917944-4-X.
[95]
JASKÓLSKI K., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Uniwersalny generator formularzy do
istniejącej bazy danych”, XII Konferencja SIS, Łódź październik 2004, pp.327-334, ISBN 83-7415-042-4.
[96]
KOZŁOWSKI M., STOPCZYK M., NAPIERALSKI A.: „Security of popular web systems developed
with inexpensive solutions”, XII Konferencja SIS Łódź październik 2004, pp.343-348, ISBN 83-7415-0424.
[97]
WILK S., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: ”Wdrażanie aplikacji J2EE w oparciu o serwer
Tomcat 5.0 i bazę danych opartych o koncepcje SBA”, XII Konferencja SIS, Łódź październik 2004,
pp.379-386, ISBN 83-7415-042-4.
[98]
NAPIERALSKI A., STOPCZYK M., KOZŁOWSKI M.: ”Sposoby zabezpieczania plików
graficznych wykorzystywanych w serwisach WWW przed ich nieuprawnionym pobieraniem”, XII
Konferencja SIS, Łódź październik 2004, pp.439-444, ISBN 83-7415-042-4.
[99]
SANKOWSKI W., JABŁOŃSKI P., NAPIERALSKI A., BARADAD V. P.: „Identyfikacja rodzaju
ryby przy wykorzystaniu algorytmów adaptacyjnej kwantyzacji wektorów”, XII Konferencja SIS, Łódź
październik 2004, pp.527-534, ISBN 83-7415-042-4.
[100] KŁYS D., ZABIEROWSKI D., NAPIERALSKI A.: „Aplikacja wykorzystująca komunikaty MIDI,
odzwierciedlenie danych w postaci prostego zapisu nutowego”, XII Konferencja SIS, Łódź październik
2004, pp.629-636, ISBN 83-7415-042-4.
[101] KOŁEK J., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „E-gmina jako wykorzystanie technologii
webowych”, XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje; Łódź
13-14 października 2005, ss. 277-283, ISBN 837415-069-6.
[102] NOWAK W., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Internetowy system testowania i
ankietowania dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi”, XIII Konferencja Sieci i Systemy
Informatyczne teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje; Łódź 13-14 października 2005, ss. 293-297, ISBN
837415-069-6.
[103] SIKORSKI P., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Internetowa platforma do obsługi małych
firm”, XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje; Łódź
października 2005, ss. 325-330, ISBN 837415-069-6.
[104] WIŚNIEWSKI B., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Graphics application based on Web
technology”, XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje; Łódź
13-14 października 2005, ss. 545-552, ISBN 837415-069-6.
[87]
78
DMOCHOWSKI P., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie teorii webowych w
kształceniu dzieci”, XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje;
Łódź 13-14 października 2005, ss. 639-644, ISBN 837415-069-6.
[106] RZEŹNIK M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Edukacja muzyczna w Internecie”, XIII
Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje; Łódź 13-14 października
2005, ss. 687-694, ISBN 837415-069-6.
[107] NAPIERALSKA M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A.: „Rozpoznawanie i identyfikacja osób na
podstawie parametrów biometrycznych oka - Person recognition and identification using human iris
biometric parameters”, III Konferencja Regionalna Nauka dla Gospodarki, Łódź, 20-21 październik 2005.
CD ROM
[108] NAPIERALSKA M., ZUBERT M., NAPIERALSKI A., LIBERSKI P., GRAMS R., SIKORSKA B.:
„Przestrzenny ultrastrukturalny model blaszki anyloidowej oraz jej automatyczna identyfikacja w wariancie
choroby Creutzfelde-Jakoba - Developing of the 3D ultrastructural amyloid plaque in Creutzfeld-Jacob
diseases”, III Konferencja Regionalna Nauka dla Gospodarki, Łódź , 20-21 październik 2005. CD ROM.
[109] CIOTA Z., NAPIERALSKI A.: „Analogowo-cyfrowy system do identyfikacji osób i emocji na
podstawie sygnałów mowy”, III Konferencja Regionalna Nauka dla Gospodarki, Łódź, 20-21 październik
2005. CD ROM.
[110] KIEŁBIK R., SZYMAŃSKI T., NAPIERALSKI A.: „Rozmieszczanie przerzutników w procesie
partycjonowania pod kątem układów dynamicznie rekonfigurowalnych”, IX Konferencja Naukowa
Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2006, 18-19 maja 2006, Szczecin, wyd. Pomiary, Automatyka,
Kontrola nr 7bis – 2006, Agencja Wydawnicza SIMP, str. 46-48, ISSN: 0032-4110, str. 124, A4.
[111] STANISŁAWSKI M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Wykorzystanie platformy AJAX na
przykładzie interaktywnego systemu nauczania języka C”, II Krajowa Konferencja Naukowa „Nowe
technologie w kształceniu na odległość”, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006, wyd. Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, str. 297-301, ISBN 83-7365-112-8, B-5, str.349.
[112] GENDEK M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Technologie xDSL w oparciu o wybrane
usługi dostępu do internetu”, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 19-20 października
2006, wyd. Piątek Trzynastego Wydawnictwo, Łódź 2006, str. 33-36, ISBN 83-7415-132-3, str.293, A4.
[113] GOŚCINIAK P., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Nowoczesne techniki wykrywania
zagrożeń sieciowych”, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 19-20 października 2006,
wyd. Piątek Trzynastego Wydawnictwo, Łódź 2006, str. 37-40, ISBN 83-7415-132-3, str.293, A4.
[114] GROCHALA M., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Asterisk – alternatywa dla
Komercyjnych rozwiązań VOIP”, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 19-20
października 2006, wyd. Piątek Trzynastego Wydawnictwo, Łódź 2006, str. 41-46, ISBN 83-7415-132-3,
str.293, A4.
[115] KRÓL G., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Współczesne sieci dostępowe do usług
telekomunikacyjnych”, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 19-20 października 2006,
wyd. Piątek Trzynastego Wydawnictwo, Łódź 2006, str. 69-72, ISBN 83-7415-132-3, str.293, A4.
[116] KOPERSKI K., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Systemy klasy CRM w małych i średnich
przedsiębiorstwach”, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 19-20 października 2006, wyd.
Piątek Trzynastego Wydawnictwo, Łódź 2006, str. 141-144, ISBN 83-7415-132-3, str.293, A4.
[117] KOWALSKI T., KULIBERDA K., WIŚLICKI J., ADAMUS R., MURLEWSKI J.: „Lokalne i
globalne strategie indeksowania oraz struktury danych indeksu w rozproszonych zorientowanych obiektowo
bazach danych”, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, 19-20 października 2006, wyd.
Piątek Trzynastego Wydawnictwo, Łódź 2006, str. 153-156, ISBN 83-7415-132-3, str.293, A4.
[118] REK P., NAPIERALSKI A.: „Aspekty współpracy grupowej agentów programowych w modelu
platformy dla usług o charakterze rozproszonym”, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź,
19-20 października 2006, wyd. Piątek Trzynastego Wydawnictwo, Łódź 2006, str. 289-292, ISBN 837415-132-3, str.293, A4.
[119] KOGUCIK R., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Technologie archiwizacji danych”, SiS XV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, październik 2007, ss105-109, ISBN 978-83-7415148-1.
[105]
79
WRÓBLEWSKI S., NAPIERALSKI A.: „Komputerowy system diagnostyki wibracyjnej maszyn
wirujących”, XII Sympozjum PPEEm’2007, „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki
i Mechatroniki”, Polska, Wisła 9-12 grudnia 2007, s.338, A4, ISBN 978-83-922242-3-5, ss.39-44.
[121] MAZUR P., NOWAK P., MURLEWSKI J., SAKOWICZ B., NAPIERALSKI A.: „Integracja i
rozwój infrastruktury teleinformatycznej w przedsiębiorstwie w oparciu o technologię VoIP”, SEP
Konferencja INTERTELECOM 2008 nt.:”Elektronika plus Informatyka równa się Telekomunikacja”,
Łódź, 9 kwietnia 2008 r. Wyd SEP, Łódź, A4, s.106, ss.43-46.
[122] ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.: „Program sprytniejszy niż tranzystor go przechowujący”, SEP
Konferencja INTERTELECOM 2008 nt.:”Elektronika plus Informatyka równa się Telekomunikacja”,
Łódź, 9 kwietnia 2008 r. Wyd SEP, Łódź, A4, s.106, ss.43-46.
[123] SĘKALSKI P., NAPIERALSKI A.: „Zastosowanie standardu ATCA w systemach sterowania
akceleratorami wysokich energii”, SEP Konferencja INTERTELECOM 2008 nt.:”Elektronika plus
Informatyka równa się Telekomunikacja”, Łódź, 9 kwietnia 2008 r. Wyd SEP, Łódź, A4, s.106, ss.43-46.
[124] KACPRZAK Ł., ZABIEROWSKI W., NAPIERALSKI A.: „Interaktywny kurs JavaScript”, XVI
Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne (SIS), org. Inst. Informatyki PŁ, październik 2008 wyd. CD,
ISBN 978-83-909161-1-8.
[125] BORZĘCKI M., ŚWIERCZ B., NAPIERALSKI A.: „SEU – zjawisko pomijane przez współczesne
systemy operacyjna”. VI Konferencja Naukowa i Warsztaty Szkoleniowe “Informatyka – sztuka czy
rzemiosło "KNWS’09", Rydzyna k. Leszna, 5 czerwiec 2009 roku, pp. 135-137, s.213
[126] PĘKOSŁAWSKI B., PIETRZAK P., MAKOWSKI M., NAPIERALSKI A.: „Zagadnienie
modelowania generatorów przeznaczonych do zasilania bezprzewodowych modułów pomiarowych z
energii odzyskiwanej z drgań mechanicznych”, ss. 63-67, Materiały XIII Sympozjum „Podstawowe
Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm 2009", wyd. Komitet
Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, Archiwum Konferencji PTETiS vol. 27 2009, Wisła,
14-17 grudnia 2009, s.251, A4, ISBN 83-922242-6-4
[127] MAKOWSKI M., PIETRZAK P., PĘKOSŁAWSKI B., NAPIERALSKI A.: „Problemy synchronizacji
pomiaru w bezprzewodowej sieci sensorycznej systemu diagnostyki wibracyjnej”, ss. 196-199, Materiały
XIII Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm
2009", wyd. Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, Archiwum Konferencji
PTETiS vol. 27 2009, Wisła, 14-17 grudnia 2009, s.251, A4, ISBN 83-922242-6-4
[128] PRZYGODA K., POŹNIAK T., NAPIERALSKI A.: „System for Monitoring and Compensation of
Superconducting Resonant Cavities Detuning with Piezoelectric Elements”, ss. 221-225, Materiały XIII
Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm 2009",
wyd. Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, Archiwum Konferencji PTETiS vol.
27 2009, Wisła, 14-17 grudnia 2009, s.251, A4, ISBN 83-922242-6-4
[129] STARZAK Ł., NAPIERALSKI A.: “IGBT static model based on diffusion equation implemented in
SPICE source code”. 10th Electron Technology Conference ELTE 2010, Wrocław, 22-25 September 2010,
ISBN 978-83-917701-8-4, s. 48.
[120]
Wybrane referaty zaproszone
[1] NAPIERALSKI A.: "La thermique des composants et les couplages thermoélectriques". Congres
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
National GRECO CNRS "Dispositifs et Systèmes Electrotechniques" Grenoble, France, 18 Décembre
1988, 30p., Article invité.
NAPIERALSKI A.:: "Thermal Simulation of Hybrid and Integrated Circuits", Seminar in Université
Trois Rivières, Canada, 1990, (in French)
NAPIERALSKI A.: "Współczesne układy hybrydowe dużej mocy, Modelowanie, perspektywy rozwoju i
zastosowanie", XIII-ta Krajowa Konferencja pt. "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne",
KKTOiUE'90. (pp. 23-40), 16 -18. X. 1990. Artykuł zaproszony.
NAPIERALSKI A.: "Computer aided design of high power semiconductor devices. Thermal and
electrical aspects.", Seminar at University of York, June 29, 1992
NAPIERALSKI A.: „Preparation of ESPRIT - BARMINT project”. Meeting in INPG Grenoble. 31
March - 02 April 1993.
NAPIERALSKI A.: "2D simulation of semiconductor devices.", Seminar at University of York, May 20,
1993
80
[7] NAPIERALSKI A.: "Modélisation électrique et thermique", Wykład zaproszony w Ecole Supérieure
d’Ingénieurs de Marseille, IMT - Technopole de Château -Gombert, 13451 Marseille Cedex 13, France Francja, 25 Mai 1993
[8] NAPIERALSKI A.: "A new approach to the electro-thermal analysis of electronic circuits", Seminar at
Universitat Politecnica de Catalunya, 28 June 1993.
[9] NAPIERALSKI A.: "Computer aided design of high power semiconductor devices & integrated circuits.
Thermal and electrical aspects", Seminar at Universitat Politecnica de Catalunya, 12 July 1993.
[10]
NAPIERALSKI A.: "Preparation of the new ESPRIT project in the field of Neural Networks",
Meeting in INSA de Toulouse: Toulouse, 7-8 February 1994.
[11]
NAPIERALSKI A.: “TUL role in BARMINT Project”. First meeting in accepted ESPRIT project
CEC-Contract 8173 -BARMINT with all the partners. Toulouse, France, 14 - 15 March 1994.
[12]
NAPIERALSKI A.: “VLSI design in TUL”. Meeting in Vienna - Regional meeting for
EUROCHIP/CMP Institutions Vienna, Austria, 27 March 1994.
[13]
NAPIERALSKI A.: "Współczesne przyrządy półprzewodnikowe mocy, budowa, technologia i metody
modelowania", Konferencja Naukowa “Technologia Elektronowa” ELTE'94, 20-22 kwiecień 1994,
Szczyrk. (Referat zaproszony), pp. 458 – 463
[14]
NAPIERALSKI A.: "Modern Power Devices and Related Thermal Problems", Seminar at University
of Pavia, Italy, 04.05.1994
[15]
NAPIERALSKI A.: "Nowoczesne półprzewodnikowe elementy dużej mocy", Seminarium w ITE
Warszawa, 21.12.1994 rok.
[16]
NAPIERALSKI A., GRECKI M., WÓJCIAK W.: "Thermopneumatic Micropump",. Meeting in the
frame of ESPRIT project CEC-Contract 8173 -BARMINT with French partners. Toulouse, France, 18
January 1995.
[17]
NAPIERALSKI A., GRECKI M., WÓJCIAK W.: "The general framework of micromachies design".
Meeting in the frame of ESPRIT project CEC-Contract 8173 -BARMINT with French partners.
Toulouse, France, 25 January 1995.
[18]
NAPIERALSKI A.: "Nowoczesne półprzewodnikowe przyrządy mocy - technologia i modelowanie",
EFP - POZNAŃ, 31 marzec 1995 r.
[19]
NAPIERALSKI A.: "The first year of ESPRIT-BARMINT project", Zebranie w budynku EWG w
Brukseli. Meeting in the frame of ESPRIT project CEC-Contract 8173 -BARMINT with all the partners.
Brussels, Belgium, 11 May 1995.
[20]
NAPIERALSKI A.: "Microtechnology - Thermal problems in micromachines, ULSI & microsensors
design", Proceedings of NATO Advanced Research Workshop: Future Trends in Microelectronics, Ile de
Bendor, France, July 17-21, 1995, (invited paper).
[21]
NAPIERALSKI A.: "Stan obecny i tendencje rozwojowe nowoczesnych przyrządów mocy", Referat
wygłoszony na posiedzeniu Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN w ZE LAMINA SA, Piaseczno k.
Warszawy, 07 listopad1995 rok
[22]
NAPIERALSKI A.: “Mikromaszyny krzemowe - nowa technologia VLSI”. X Beskidzkie Seminarium
Elektryków, Istebna - Pietraszonka, 13-15 październik 1996. - Artykuł zaproszony
[23]
JAKUBOWSKI A., NAPIERALSKI A.: "Mikroelektronika krzemowa uruchamia rezerwy", Referat
wygłoszony na posiedzeniu Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN w Katedrze Mikroelektroniki i Technik
Informatycznych w Łodzi, 28 kwiecień, 1997 rok
[24]
NAPIERALSKI A.: "Mikromaszyny i mikrosystemy krzemowe", Referat wygłoszony na seminarium
Instytutu Maszyn Elektrycznych i Transformatorów w Łodzi, 29 kwiecień, 1997 rok
[25]
NAPIERALSKI A.: "Multi-level electro-thermal modeling and measurements in electronics". Referat
wygłoszony w CFDRC, Huntsville, Alabama, USA. 6 marzec 1998 rok.
[26]
NAPIERALSKI A.: “Rola europejskich programów badawczych”, Konferencja “Technologie
Informacyjne jako filar rozwoju i konkurencyjności gospodarki”, Krasiczyn 2-3 październik 1998 r –
referat zaproszony.
[27]
NAPIERALSKI A., WÓJCIAK W., ZUBERT M., BARANIECKI R., JANISZEWSKI I..:
“Application of hardware description languages to electronic system design” – Referat zaproszony, XXI
KKTOiUE, Poznań-Kiekrz, 22-24 październik 1998, pp. 17-44
[28] NAPIERALSKI A.: “ASIC’s and Microsystems designed in DMCS”, DESY, Hamburg, Germany, 3
September 2001
81
NAPIERALSKI A.: „Projektowanie układów i systemów scalonych”, Konferencja Regionalna Nauka
dla Gospodarki, Łódź, 16-17 październik 2003. (Referat zaproszony).
[30]
NAPIERALSKI A., SZANIAWSKI K., „Why Do We Need a Surface Micromachining Technology
with an On-Chip Integrated CMOS Electronics?” DTIP of MEMS and MOEMS, Montreux, Switzerland
12-14 May 2004, pp. 39-44, ISBN 2-84813-031-8. Referat zaproszony.
[31]
NAPIERALSKI A.: "Mikroelektronika i nanotechnologie", I Beskidzkie Seminarium na morzu, Dar
Młodzieży, 30.04-03.05 2005. Referat zaproszony.
[32]
NAPIERALSKI A.: „Zaawansowane systemy monitoringu parametrów akceleratorów liniowych”. II
Beskidzkie Seminarium na Morzu, Dar Młodzieży GDYNIA-OSLO- GDYNIA, 14-21 maj 2006. Referat
zaproszony.
[33]
NAPIERALSKI A.: "Kierunki rozwoju Mikroelektroniki - nowe aplikacje przemysłowe", Seminarium
„Nowe technologie dla przemysłu oraz możliwości ich finansowania”, Elektrownia Bełchatów, 22-23
listopad 2004. Referat zaproszony.
[34]
Napieralski A., Sękalski P.: “Application of multilayer piezoelectric elements for resonant cavity
deformation in VUV-FEL DESY accelerator”, IMAPS 2005, Koszalin-Darłówek, pp. 41-47, ISBN 83917701-2-5. Artykuł zaproszony
[35]
NAPIERALSKI A.: "Université Polytechnique de Lodz Coopération avec la France – La recherche
pour Industrie dans la région”. Wojewódzkie Porozumienie Izb Gospodarczych – spotkanie z
Ambasadorem Republiki Francji w Polsce, Jego Ekscelencją Panem Pierre’em Menat. Instytut
Europejski w Łodzi. 03.11 2005. Referat zaproszony.
[36]
NAPIERALSKI A., NAPIERALSKA M., ZUBERT M.: „The Biomedical Images Congruencing and
the 3-D Object Reconstruction”, MIT 2006, the XI International Conference of Medical Informatics &
Technology, 25-27 września 2006, Wisła – Malinka, Polska, wyd. Politechnika Śląska, str. I-30 – I-40,
ISBN 83-89105-89-6, str. 434. Referat zaproszony.
[37]
NAPIERALSKI A.: ”Nowe kierunki rozwoju mikroelektroniki”, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Łódź, 21 styczeń 2008.
[38] NAPIERALSKI A.: ”From Microsystems to Nanotechnology TUL DMCS Projects”, Workshop on
Progress in Bio- and Nanotechnology, Lodz, 12-14. 02. 2009
[39]
NAPIERALSKI A.: ”From Microsystems to Nanotechnology TUL DMCS Projects”, The Vth
International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design – MEMSTECH 2009.
22 April 2009, Polyana, Ukraine
[40]
NAPIERALSKI A.: ”From Microsystems to Nanotechnology TUL DMCS Projects”, Zebranie
PTETiS, Łódź, 28.04.2009.
[41]
NAPIERALSKA M., NAPIERALSKI A., ZUBERT M.: “A New Approach to People Identification
Based on Iris Patterns”, Seminar at University of Houston Downtown, Texas, USA, May 7, 2009
[42]
NAPIERALSKI A., SZERMER M., SZANIAWSKI K., OLSZACKI M., MAJ C.; „Aktuatory i
sensory w technologii MEMS jako mikroelektromaszynowe elementy mechatroniki”, Kongres Elektryki
Polskiej (Warszawa, 2-4 września 2009 r.), Sesja „Mechatronika”.
[43]
NAPIERALSKI A, NAPIERALSKA M, SZERMER M., MAJ C.: “The Novel MEMS Generation and
Computer Models”, ISEF 2011 - XV International Symposium on Electromagnetic Fields in
Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Funchal, Madeira, September 1-3, 2011. 28 pages
[44] LIPIEC P., KASPRZAK J., D., NAPIERALSKI A., SKURSKI A., CHŁAPIŃSKI J., KAMIŃSKI M.:
„Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej”, Wniosek
patentowy zarejestrowany w dniu 27.08.2012r nr P-400522.
[29]
Patenty
[1] KORDALSKI W., NAPIERALSKI A.: Zgłoszenie patentowe: "Tranzystor polowy MOS z kanałem
indukowanym", Numer zgłoszenia: 297078, data zgłoszenia 17.12.1992, zgłoszenie ogłoszono
18.04.1994 BUP 08/94, O udzieleniu patentu zawiadomiono: 31.10.1996 WUP 10/96.
82
[2] KORDALSKI W., NAPIERALSKI A.: „Rezystor liniowy MOS przestrajany napięciem zewnętrznym”,
Numer zgłoszenia: 297079, data zgłoszenia 17.12.1992, zgłoszenie ogłoszono 12.07.1993 BUP 14/93, O
udzieleniu patentu zawiadomiono: 31.10.1996 WUP 10/96.
[3] GÓRECKI K., ZARĘBSKI J., NAPIERALSKI A.: „Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej
inteligentnego unipolarnego obwodu scalonego mocy”, Numer zgłoszenia: 329954, data zgłoszenia
25.11.1998, zgłoszenie ogłoszono BUP 11/1999. O udzieleniu patentu zawiadomiono: 12.01.2004.
[4] LIPIEC P., KASPRZAK J., D., NAPIERALSKI A., SKURSKI A., CHŁAPIŃSKI J., KAMIŃSKI M.:
„Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej”, Wniosek
patentowy zarejestrowany w dniu 27.08.2012r nr P-400522.
Wykaz projektów naukowo-badawczych
Prace prowadzone w ramach grantów NATO
Grant NATO "Advanced computer tools for thermal analysis of power cables". No. 960050. Projekt
prowadzony był wspólnie z ONTARIO HYDRO, Toronto, Ontario, Canada.. 01.05.1996 - 30.04.1998.
Prace prowadzone w ramach Programu ESPRIT
Program ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development in Information
Technology - kontrakt europejski - CEC-Contract No 8173 - BARMINT (Basic Research for
Microsystems Integration)). 07.03.1994 - 06.03.1997. Projekt prowadzony był w następującym
składzie:
1.
Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes du Centre National de la Recherche
Scientifique (LAAS du CNRS), Toulouse (France) (prof. Daniel ESTEVE)
2.
Centro National de Microelectronica (CNM, Barcelona, (Spain), (prof. E. LORA-TAMAYO)
3.
National Microelectronics Research Centre , University of Cork, (NRMC), Cork, (Ireland), (prof.
J. ALDERMAN).
4.
Universitat de Barcelona (UB), Barcelona, (Spain), (prof. J.R. MORANTE)
5.
Technical University of Budapest, Hungary, (prof. Vladimir SZEKELY)
6.
Technical University of Lodz, Poland, (prof. Andrzej NAPIERALSKI)
7.
Technische Hochschule Darmstadt (THD), (Germany), (prof. Manfred GLESNER)
8.
University of Karlsruhe, (Germany
9.
Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Grenoble (France), (prof. Bernard
COURTOIS)
[1]
[2]
[3]
[4]
Prace prowadzone w ramach współpracy z LAAS-CNRS
Project IMPACT: IPMroving multidisciplinary ACess to microsystems Technologies. EC Project
number HPRI-1999-00059
Piotr ZAJĄC: „Fault tolerance through self-configuration in the future nanoscale multiprocessors”.
These en cotutelle wspólnie z Jacques Collet z LAAS du CNRS. Obrona 30.06.2008 w LAAS du CNRS
Cezary MAJ: „Modeling and optimization of electrostatic membrane based actuators”. („Modelowanie i
optymalizacja mikrosystemów sterowanych elektrostatycznie opartych na membranie”). – CNRS LAAS.
Toulouse. Wspólny doktorat z P. Pons. 2009
Michał OLSZACKI: „Modeling and optimization of piezoresistive pressure sensors”. („Modelowanie i
optymalizacja piezorezystywnych czujników ciśnienia”). – CNRS LAAS. Toulouse. Wspólny doktorat z
P. Pons. 2009
Prace prowadzone w ramach Programu COPERNICUS
[1] "New Methods for Thermal Investigation of Integrated Circuits - (THERMINIC)" -COPERNICUS No.
00922 - THERMINIC 01.05.1995 - 30.04.1998. Projekt prowadzony był w następującym składzie:
1. Laboratoire TIMA Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Grenoble, France, (Prof. Bernard
COURTOIS)
83
2.
3.
4.
5.
Technical University of Budapest, Budapest, Hungary, (Prof. Vladimir SZEKELY).
Technical University of Lodz, Poland, (prof. Andrzej NAPIERALSKI)
State University of Lvov, Ukraine, (Prof. Vladimir KOVAL)
Semiconductor Physics Laboratory Rt. (SEMILAB), Budapest, Hungary, (Dr. Ferenc BELEZANY).
[2] "Promotion of System Design Training and Information Centres in CCE/NIS - (SYTIC)"
-INCO/COPERNICUS No. 96 0170 - SYTIC - 01.01.1997 - 31.12.1998
Projekt prowadzony był w następującym składzie:
1. Forschungszentrum Informationstechnik GmbH - GMD, St. Augustin, Germany, (Mr. Augustin
Kaesser)
2. Rutherford Appleton Laboratory - RAL, Chilton, UK, (Dr J A McLean)
3. Institute of Operating Systems - IOS, Moscow, Russia, (Prof. Valery Mikhov)
4. Vladimir State Technical University, Vladimir, Russia, (Prof. Vladimir Lantsov)
5. Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, (Prof. Wiesław Kuźmicz)
6. Technical University of Lodz, Lodz, Poland, (Prof. Andrzej Napieralski)
7. Institute of Electron Technology - ITE, Warsaw, Poland, (Prof. Andrzej. Kobus)
8. Institute of Electronic Materials Technology ITME, Warsaw, Poland, (Prof. Andrzej. Jeleński)
9. Slovak Technical University, Bratislava, Slovak Republic, (Dr Bedrich Weber)
10. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, (Prof. Rimantas Seinauskas)
11. Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria, (Prof. Marin Hristov)
12. Tallin Technical University, Tallin, Estonia, (Prof. Raimund Ubar)
13. Technical University of Budapest, Budapest, Hungary, (Prof. Vladimir Szekely)
Prace prowadzone w ramach programu EUROCHIP i EUROPRACTICE.
Projektowanie układów ASIC VLSI z zastosowaniem programów CADENCE i SOLO 1400. Projektowanie
filtrów SC z zastosowaniem technologii AMS i MIETEC. Projektowanie sieci neuronopodobnych. Numer
członkowski 4013.
Prace prowadzone w ramach V Programu Ramowego Information Society Technologies (IST)
Programme.
[1] "System for European Water monitorING – SEWING”, IST-2000-28084. Projekt prowadzony był w
następującym składzie:
Partic.
Role*
CO
Partic.
no.
1
Participant name
Participant
short name
PW
Coun
try
PL.
P
2
Instytut Technologii
Elektronowej
Technical University of Lodz
ITE
PL.
P
3
TUL
PL.
P
4
Valtion Teknillinen
Tutkimuskeskus
Centre National de la
Recherche Scientifique
MICROSENS
VTT
FIN
P
5
CNRSLAAS
MS
F
P
6
P
7
Politechnika Warszawska
CH
Date enter
project**
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Date exit
project**
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
Universitat Politecnica
UPC
E
End of project
Catalunya
P
8
Institut fuer Wasservorsorge, IWGA
A
End of project
Gewaesserekologie und
Abfallwirtschaft
P
9
Systems Technology
SYSTEA
I
Start of
End of project
Advance
project
*C = Co-ordinator (or use C-F and C-S if financial and scientific co-ordinator roles are separate)
84
P - Principal contractor
Subcontractors or end-users for implementing the results of the project:
• Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences
• University of Ghent (RUG), Belgium
•
Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences
Sysmedia
MEK
•
•
[2] Research and Training Action for System on Chip Design – REASON. Contract no.: IST - 2000 30193
Projekt prowadzony był w następującym składzie:
Partic.
Role*
C
Partic.
no.
1
P
Participant name
Warsaw University of Technology
Participant
short name
WUT
2
Institute of Electron Technology
IET
Poland
P
3
Tallinn Technical University
TTU
Estonia
P
4
VSTU
Russia
P
5
BUTE
Hungary
P
6
Vladimir State Technical
University
Budapest University of
Technology and Economy
Slovak University of Technology
FEI STU
Slovakia
P
7
PUB
Romania
P
8
"Politehnica" University of
Bucharest
Ilmenau Technical University
TUI
Germany
P
9
Technical University of Lodz
TUL
Poland
P
10
IMEC
Belgium
P
11
UJF
France
P
12
TUE
P
13
IISAS
Netherland
s
Slovakia
P
14
Interuniversitair Micro-Electronica
Centrum
Universite Joseph Fourier Grenoble 1
Eindhoven University of
Technology
Institute of Informatics of the
Slovak Academy of Science
Technical University of Sofia
TUS
Bulgaria
P
15
LPU
Ukraine
P
16
BSUIR
Belarus
P
17
Lviv Polytechnic National
University
Belorussian State University of
Informatics and Radioelectronics
Technical University of Liberec
TULC
P
18
Kaunas University of Technology
KTU
Czech
Republic
Lithuania
P
19
Belarusian State University
BSU
Belarus
P
20
University of Ljubljana
UoL
Slovenia
P
21
Riga Technical University
RTU
Latvia
85
Country
Poland
Date enter
project**
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
project
Start of
Date exit
project**
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
End of project
P
22
Rutherford Appleton Laboratory
CCLRC
United
Kingdom
project
Start of
project
End of project
*C = Coordinator
P - Principal contractor
Prace prowadzone w ramach VI Programu Ramowego Information Society Technologies (IST)
Programme.
2)
1. Tytuł projektu
w języku polskim: „Europejskie koordynowane badania i rozwój technologii
akceleratorów cząstek elementarnych”. Tytuł projektu w języku angielskim: “Coordinated Accelerator
Research in Europe: CARE - RII3-CT-2003-506395”
Wykaz partnerów współrealizujących projekt
Commissariat à l’Energie Atomique, Paris, France
Uni. Catholique, Louvain la neuve, Belgium
Centre National de Recherche Scientifique Paris, France
CNRS/ PNC/ LAPP, Laboratoire d'Annecy le Vieux de physique des particules, Annecy leVieux, France
CNRS/ PNC/ CENBG, Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan, Bordeaux, France
CNRS/ PNC/ LPSC, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie, Grenoble, France
CNRS/ PNC/ IPNL, Institut de Physique Nucléaire de Lyon, Lyon, France
CNRS- IN2P3- Orsay Orsay, France
CNRS/ SPI/ LPGP, Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas, Orsay, France
Laboratoire de Chimie Physique d'Orsay, Orsay, France
Centre de Physique Théorique de l'Ecole Polytechnique, Palaiseau, France
Laboratoire d'optique appliquée, Palaiseau, France
Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses, Palaiseau, France
Laboratoire Physique Nucléaire et Hautes Energies Paris, France
Gesellschaft fur Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany
Institut fuer Angewandte Physik Frankfurt University Frankfurt, Germany
Deutsches Eletronen Synchrotron Hamburg, Germany
Forschungszentrum Jülich Jülich, Germany
Technical University München, Germany
Forschungszentrum Rossendorf, Germany
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Frascati, Italy
INFN Bari Bari, Italy
INFN Frascati, Frascati, Italy
INFN Genoa, Genoa, Italy
INFN Gran Sasso, L’Aquila, Italy
INFN Legnaro, Legnaro, Italy
INFN Milano, Milano, Italy
INFN Napoli, Napoli, Italy
INFN Padova, Padova, Italy
INFN Pisa, Pisa, Italy
INFN Roma 2, Roma, Italy
INFN Roma Tre, Roma, Italy
University of Salerno, Salerno, Italy
INFN Torino, Torino, Italy
INFN Trieste, Triestre, Italy
Twente University, Enschede, Netherlands
Technical University Lodz, Poland
The Andrzej Soltan Institute for Nuclear Studies Otwock- Swierk, Poland
Politechnika Warszawska, University of Technology, Institute of Electronic Systems Warsaw, Poland
University of Technology Wroclaw, Poland
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, Spain
86
Univ. of Barcelona, Barcelona, Spain
CIEMAT, Madrid, Spain
Universidad Autonoma de Madrid Madrid, Spain
Lab. of Industr. Electron. & Instrum. Uni. Valencia, Valencia, Spain
University of Valencia Valencia, Spain
European Organization for Nuclear Research Geneva, Switzerland
Université de Genève, Genève, Switzerland
Paul Scherrer Institute Villingen, Switzerland
Council for the Central Laboratory of the Research Councils Oxfordshire & Daresbury, United Kingdom
Daresbury Laboratory Daresbury, UK
Rutherford Appleton Laboratory Oxfordshire, UK
Imperial College London, United Kingdom
Manchester University Manchester, United Kingdom
Helsinki Institute of Physics, Helsinki, Finland
European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France
RWTH Aachen, Germany
Technical Univ. Berlin Berlin, Germany
TEMF/ Tech. Univ. Darmstadt, Darmstadt, Germany
Institiut für Theoretische Physik Düsseldorf, Germany
Max- Planck- Institut für Quantumnoptik, Garching, Germany
Forschungszentrum, Karlsruhe, Karlsruhe, Germany
University of Rostock, Rostock, Germany
University of Wuppertal, Wuppertal, Germany
Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente Roma, Italy
University of Osaka, Osaka, Japan UnO
KEK, High Energy Accelerator Research Organization Tsukuba, Japan
Institute of Physics, University of Latvia, Latvia,
NRG Petten Netherlands
Eindhoven University of Technology Eindhoven, Eindhoven, Netherlands
Group of Lasers & Plasmas of the Inst Sup Tecnico Lisboa, Lisboa, Portugal
Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Russia
Institute for High Energy Physics, Moscow, Russia
University of Uppsala, Uppsala, Sweden
Université Bern, Bern, Switzerland UNI- Bern
Université de Neuchâtel, Neutchâtel, Switzerland
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Centre de Recherches en Physique des Plasma Lausanne,
Switzerland
Eidgenossiche Technische Hochscule, Zurich, Switzerland
Physik- Institut Universitat Zurich Zurick, Switzerland
University of Bath, Bath, U. K.
Brunel University, Uxbridge, U. K.
University of Cambridge, Cambridge, U. K.
University of Abertay, Dundee, U. K.
University of Durham, Durham, UK
University of Edinburgh, Edinburgh, U. K.
University of Glasgow, Glasgow, U. K.
University of Lancaster, Lancaster, UK
Queen Mary, Univ. of London, London, U. K.
Royal Holloway, Univ. of London, London, U. K.
University College London, London, U. K.
University of Liverpool, Liverpool, U. K.
University of Oxford Oxford, U. K.
University of Sheffield, Sheffield, U. K.
University of Southampton, Southampton, U. K.
87
Univ. of Strathclyde Glasgow, U. K.
University of Sussex, Sussex, U. K.
Fermi National Accelerator Laboratory Batavia, U. S. A.
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, U. S. A.
Brookhaven National Laboratory U. S. A.
Stowarzyszeni partnerzy (firmy komercyjne)
Alsthom MSA Belford, France ALS
ACCEL Instruments GmbH, Bergisch- Gladbach Germany
WSK Messtechnik GmbH, Hanau, Germany
European Advanced Superconductors GmbH, Hanau, Germany
Henkel Lohnpoliertechnik GmbH Neustadt- Glewe, Germany
E. Zanon S. P. A., Schio, Italy
ShapeMetal Innovation BV, Enschede, Netherlands
Kriosystem Ltd. Poland KRIO
e2v Technologies Ltd, Chelmsford, UK
TMD Technologies Ltd, Hayes, UK
Oxford Danfysik Ltd, Oxford, UK
Technical Systems Ltd, Reading, UK
Tytuł projektu 2) w języku polskim: "Rozproszona Platforma Obliczeniowa do Modelowania
Złożonych Systemów Pozornie Nieograniczonych." Tytuł projektu w języku angielskim: “Pervasive
computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems – PERPLEXUS”.
Proposal/Contract No.: 34632. Date of preparation of Annex 1: 21.03.2006, Operative commencement
date of contract: 01.09.2006
Wykaz partnerów współrealizujących projekt
1.
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud - HEIG-VD, Szwajcaria.
2.
Universitat Politecnica de Catalunya – UPC, Hiszpania
3.
Université Joseph Fournier Grenoble 1 - UJF, Francja
4.
Université de Lausanne –
5.
UNIL, Szwajcaria
6.
Politechnika Łódzka – TUL – Polska
7.
Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, Francja
8.
WANY Robotics – WANY, Francja
9.
SCIPROM – Scientific project management – SCIPROM, Szwajcaria
2
Prace prowadzone w ramach VII Programu Ramowego Information Society Technologies (IST)
Programme .
1.
EUCARD - European Coordination for Accelerator Research and Development 2009-2013. EuCARD is a
common venture of 37 European Institutions involved in accelerator technologies. Europejskie koordynowane
badania i rozwój technologii akceleratorów cząstek elementarnych, grant agreement number: 1264/7.PR
UE/2009/7. Kontrakt nr: 227579. Koordynator: Jean-Pierre Koutchouk, CERN. Koordynator projektu w
Politechnice Łódzkiej: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski.
2.
EduMEMS - “Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes”, Politechnika Łódzka,
2010 – 2014, nr umowy 269295 PR UE/2009/7. Koordynator: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski,
Politechnika Łódzka. Koordynator projektu w Politechnice Łódzkiej: dr inż. Michał Szermer.
Lista uczestników:
3. Politechnika Łódzka (TUL)
4. Politechnika Wrocławska (WUT)
5. Universiteit Gent (UG)
6. Centre National De La Recherche Scientifique (LAAS)
7. Lviv Polytechnic National University (LPNU)
88
8.
Nacionalniy Tehnichniy Universitet Ukraini Kiivskiy Politehnichniy Institut (NUKPI)
2. TIARA - "Test Infrastructure and Accelerator Research Area"
Program: CAPACITIES - Research Infrastructures Project: "Test Infrastructure and Accelerator
Research Area" Contract nb: 261905 (2011-2013) Coordinator: CEA, France Coordinator in TUL: prof. dr.
hab. A. Napieralski.
Projekt PlanetLab Europe
PlanetLab is a group of computers available as a testbed for computer networking and distributed systems
research. Koordynator projektu w Politechnice Łódzkiej.
Projekt British Council
„Electronmicroscopic and image analysis of the florid plaque in variant Creutzfeldt-Jakob disease”. University of
Edinburgh/ Med Univ. Lodz/Tech.Univ.of Łódź, 2003÷2004. Koordynator projektu w Politechnice Łódzkiej.
Projekt XFEL
XFEL - X-Ray Free Electron Laser. The X-ray laser is an 3.4km long linear accelerator. The aim of the project
is to design hardware for the machine in the technologies ATCA and AMC. Międzynarodowy projekt
badawczy XFEL – współpraca z ośrodkiem naukowo-badawczym DESY, Hamburg, Politechniką Warszawską
oraz Instytutem problemów Jądrowych w Świerku, 2008 – 2011 (aneksy MoU 3-5). Koordynator projektu w
Politechnice Łódzkiej.
Projekt niewspółfinansowany TESLA-XFEL
Projekt niewspółfinansowany: TESLA-XFEL „System sterowania LLRF akceleratora XFEL”, współpraca
pomiędzy Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską, a ośrodkiem naukowo-badawczym DESY w
Hamburgu, 2010 – 2011, nr umowy: 642/N-TESLA-XFEL/09/2010/0.
Prace prowadzone w ramach The Polish-Swiss Research Programme
TULCOEMPA
Tytuł projektu: Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównoważonego rozwoju infrastruktury
budowlanej.
Realizowany przy współpracy z Katedrą Budownictwa Betonowego Wydziału Budownictwa, Architektury i
Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and
Technology. 2011-2015.
Współpraca 7. Programu Ramowego w Priorytecie Technologie informacyjne i komunikacyjne.
1.Przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej pt.: „Od teorii do
Dynamicznie Rekonfigurowalnego, Polimorficznego Superkomputera DREAM: zunifikowana teoria i
platforma dla wielopoziomowych systemów złożonych.” Nr umowy: 2343/GG 7.PR UE/2012/0.
2.Przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej pt.: „Dynamicznie
rekonfigurowalny mikroprocesor ogólnego przeznaczenia.” Nr umowy: 2406/GG 7. PR UE/2012/0.
Współpraca z DESY
Umowa dwustronna o współpracy przy budowie akceleratorów liniowych FLASH i XFEL.
Współpraca z ITER
Międzynarodowy projekt badawczy ITER-CODAC “ATCA Fast Controller Implementation for Diagnostics
Use Case”, współpraca z ośrodkiem ITER w Cadarache we Francji, 2010, nr umowy
ITER/CT/10/4300000185. Koordynator projektu w Politechnice Łódzkiej.
89
Współpraca z Ontario Hydro (Ontario Power Generation Inc., Ontario Power Technologies), Toronto,
Canada.
1. Development of the new software module and modification of user interface of the Saunders GS Dynamic
Feeder Rating System for the calculation of the estimation of the life loss of cable insulation as a result of
heating and mechanical forces as per attached specification. 1999-2000.
2. Maintenance Strategies to Maximize Reliability and Revenue.
Współpraca z Kinectrics Inc., Toronto, Canada
Cooperation in the project of real time loading of power cables at Saunders generating station.
Współpraca z Motorolą.
1. Utworzenie Thermal measurements and simulation laboratory (19.11.1995). Dotacja firmy
MOTOROLA.
2. Wykonanie kontraktu: “Packaging of Power and Smart Power modules”.
3. Wykonanie kontraktu: “The analysis of thermal impedance of „Smart Power” modules”.
4. Podpisanie kontraktu: “MC33186 SABER model evaluation” (06.01.1997)
5. Wspólna publikacja: „Reduced Electro-Thermal Models for Integrated Circuits”, Proceedings of First
International Conference “Modeling and Simulation of Microsystems, Semiconductors, Sensors and
Actuator”, April 6-8, 1998, Santa Clara, California, USA, 6 pages.
Współpraca z CFDRC.
[1] "Multi-level electro-thermal modeling and measurements in electronics". Referat wygłoszony w CFDRC,
Huntsville, Alabama, USA. 6 marzec 1998 rok.
[2] Umowa o dzieło z CFDRC o wykonanie projektu: adaptacja SPICE'a (source code z Berkeley), ażeby
mógł współpracować z CFD-ACE+, a w dalszej fazie rozszerzyć SPICE'a (source code) na symulator
behavioralny, cos w rodzaju Eldo lub Saber. Styczeń 2001
[3] cotber 2003. Projekt: Advanced Physical Design Tools for 3-Dimensional Integrated Circuits: To address
the problem of lack of design tools for 3-D ICs and the excessive heat dissipation from vertically stacked
multiple layers, the team proposed to:
1) Develop methodologies to analyze and assess coupled electrical and thermal performance of
3-dimensional electronic circuits, and use them as a reference information for the new placement
and routing procedures for 3-D ICs.
2) Develop a novel performance- and thermal- driven automatic routing tool for 3-D ICs to
enable efficient layout design of 3-D circuits. At this stage, we assume that the assignment of
circuit components to each 2-D IC is given.
3) Demonstrate feasibility of designing 3-dimensional circuit architectures that have improved
performance, and develop a plan to interface the new 3-D design tools with existing EDA
environments in order to validate and demonstrate the methodology in Phase II.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Współpraca z TRITEM Technologies
Prace naukowo badawcze w projekcie HERA (ATMEL). 13.10.2003 “Modelling and simulation of
designed chip” Umowa K-25/12/2003.
Prace naukowo-badawcze dla firmy ATMEL. 05.03.2004 „Full custom of VLSI Chip in the frame of
Atmel”s Broklyn Project” Umowa K-25/2/2004.
M. Zubert, A. Napieralski: Task: Brooklin - layout design (ATMEL Gmbh – Dresden Design
Center). The report includes information about new cells (11), redesigned cell (26) or checked (50) in
the frame of layout works at ATMEL gmbh. Report from the work 28 VII 2004 r.- 20 VIII 2004.
Prace naukowo-badawcze dla firmy Tritem Technologies Ltd.: „Design Support, Component
simulation in Mentor”. Umowa 05.03.2004.
Prace naukowo-badawcze dla firmy Tritem Technologies Ltd.: Projekt CAT. 03.07.2006 „Design of a
passive Entry Transmitter ASIC in Smartis technology” 2006-2007.
Prace naukowo-badawcze dla firmy Tritem Technologies Ltd.: Projekt HEKTOR. 10.08.2006 “Design
of test patterns for the project Hector” 2006-2007.
90
[1]
[2]
Współpraca z Instytutem Technologii Elektronowej (ITE)
“Tritonios – Circuit Release”. Umowa Nr ITE/N3/5/2004, Warszawa, 29.11.2004.
“Analiza wykonalności układu analogowo-cyfrowego pod nową technologię SMARTIS”. Umowa
Nr ITE/N3/4/2004, Warszawa, 29.11.2004
Współpraca z firmą COMARCH
"Efektywny system wspomagania decyzji oparty o controllingową hurtownię danych" - projekt celowy
realizowany w ramach pod-działania 1.4.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw. Badania w projekcie dotyczyły określenia technologicznych możliwości bezzwłocznego
zasilania hurtowni danych danymi źródłowymi, zbadania możliwości wykorzystania gotowych mechanizmów
wbudowanych w MS SQL Server 2005 (kolejki, subskrypcje zdarzeń), określenia możliwości przyrostowego
budowania bazy OLAP i/lub oparcia analiz równocześnie na danych pochodzących z bazy wielowymiarowej
oraz z relacyjnej hurtowni danych oraz badania wydajności powyższych rozwiązań i ich wpływu na źródłowy
system ERP. Prace zostały zakończone przygotowaniem prototypu.
Prace prowadzone w ramach grantów KBN
a) Prace zakończone:
[1] "Dwuwymiarowa analiza procesu wyłączania tyrystorów GTO z uwzględnieniem wpływu obciążenia".
Politechnika Łódzka 1993. Projekt badawczy Nr. 3 0667 91 01, (kierownik projektu).
[2] "Opracowanie termograficznego systemu pomiarowego do badań termicznych urządzeń elektrycznych,
szczególnie przekształtników energoelektronicznych". Projekt badawczy Nr. 8 8218 92 03. Politechnika
Łódzka 1993r, (wykonawca).
[3] "Analogowe układy ASIC - projektowanie i praktyczna realizacja w technologii CMOS". Projekt
badawczy Nr PB 0540/55/93/05, (główny wykonawca). 1994-1996
[4] "Symulacja komputerowa struktur mikrosilników elektrostatycznych realizowanych w technologii
mikroelektronowej". Projekt zrealizowany wspólnie z Instytutem Maszyn, Transformatorów i Aparatów
Elektrycznych. Projekt badawczy Nr 8.S 501 030 07, (główny wykonawca). 1994-1996
[5] "Reprogramowalna komórkowa sieć neuronopodobna dla celów specjalizowanej analizy obrazów: projekt
i realizacja fizyczna w formie układu scalonego VLSI". Projekt badawczy Nr. PB 0496/S5/94/07,
(wykonawca). 1994-1996
[6] "Integracja czujników temperatury w krzemowych strukturach półprzewodnikowych"- 01/07/1995 30/06/1996, Projekt badawczy Nr. PB 8 T11B 05709 (kierownik projektu - grant promotorski - W.
Wójciak).
[7] "Nowoczesne metody projektowania układów specjalizowanych - Metody testowania i badania układów i
systemów specjalizowanych", PBZ 24-05, - 01/05/1995 - 30/04/1997
[8] "Konstrukcja i testowanie cyfrowego systemu video-termalnego oraz badanie możliwości jego aplikacji w
monitoringu środowiska techniczno-przyrodniczego", - Grant KBN PB1387/T12/95/08, (projekt
realizowany wspólnie z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, Katedrą Fotogrametrii i
Teledetekcji - wykonawca). 1995-1997
[9] “Dwuwymiarowa symulacja komputerowa struktur unipolarno-bipolarnych mocy”, Projekt badawczy Nr
8 T11B 094 10, (główny wykonawca). 01.02.1996 - 31.01.1998
[10] "Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych", ITE, Warszawa,, Projekt badawczy nr 8 T11
B 001 11. (kierownik projektu - grant promotorski - Robert Baraniecki). 01.07.1996- 30.06.98.
[11] "Zastosowanie języka wysokiego poziomu VHDL-A do celów komputerowego modelowania,
projektowania i realizacji mikrosystemów scalonych". Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy Nr. 8
T11F 010 12, (kierownik projektu). 1997-2000
[12] "Metody projektowania i realizacja analogowych układów VLSI dla zakresu wysokich częstotliwości".
Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy Nr 8 T11B 024 12, (główny wykonawca). 1997-1999
[13] “Elektro-termiczna symulacja układów VLSI ze szczególnym uwzględnieniem integracji w środowisku
CADENCE”. Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy Nr 8 T11B 075 12, (kierownik projektu grant promotorski - M. Furmańczyk). 1997-1999
91
[14] “Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych
przyrządów półprzewodnikowych mocy” Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy Nr. 8 T11B 038
12, (kierownik projektu - grant promotorski - G. Jabłoński). 1997-1999
[15] “Wielowymiarowe modelowanie sprzężonych zjawisk fizycznych w nowoczesnych strukturach
półprzewodnikowych z zastosowaniem języka VHDL-AMS i modeli o stałych rozłożonych, ze
szczególnym uwzględnieniem modelowania elektro-termicznego układów VLSI oraz Smart Power”.
Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy 8 T11B 023 13, (kierownik projektu - grant promotorski M. Zubert). 1997-1999
[16] „Systemy chłodzenia układów scalonych i przyrządów półprzewodnikowych przy użyciu ciepłowodów z
przemianą fazową”. Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy 8 T11B 046 13, (kierownik projektu –
Bogusław Więcek), 09.1997 – 09.1999
[17] “MOSFET Model For Submicron Technologies”. Politechnika Łódzka 1998. Projekt badawczy 8 T11B
013 15, (kierownik projektu - grant promotorski - Ali A. Ati). 1998-1999
[18] “Modelowanie termiczne struktur półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania
problemów odwrotnych dla celów estymacji parametrów”. Politechnika Łódzka 1998. Projekt badawczy
8 T11B 003 14, (kierownik projektu - grant promotorski - M. Janicki). 1998-1999
[19] “Mikrostruktury krzemowe i mikrosystemy - modelowanie przy użyciu języka VHDL-AMS”.
Politechnika Łódzka 1997. Projekt badawczy 8 T11B 024 13, (kierownik projektu - grant promotorski M. Orlikowski). 1997-1999
[20] Układowo-zorientowane modelowanie tranzystorów IGBT ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w
hybrydowych inteligentnych modułach mocy (IPM)." Politechnika Lubelska, Projekt badawczy 6T10A
038 15, (główny wykonawca, kierownik projektu – Witold Pawelski), 1 sierpień 1998 - 30 czerwiec 2000
[21] “Metody projektowania i symulacji mikrosystemów do monitorowania środowiska (MISMOS),
Politechnika Warszawska 1998. Projekt badawczy 8 T11B 016 15, (kierownik projektu - Andrzej
Filipkowski). 1998-2000
[22] „Systoliczny procesor neuronowy z wbudowanym algorytmem uczenia – realizacja w technologii VLSI.
Praktyczne zastosowanie do problemu wykrywania wycieków oleju z kabli wysokiego napięcia”.
Politechnika Łódzka 1998. Projekt badawczy 8 T11B 029 15, (kierownik projektu - grant promotorski Cezary Bolek). 1998-2000
[23] „Projektowanie układów Smart Power ze szczególnym uwzględnieniem układów sterowania i
zabezpieczeń”, Politechnika Łódzka 1998. Projekt badawczy 8 T11B 031 15, (kierownik projektu). 19982000
[24] "Projektowanie układów scalonych Smart-Power - metody i narzędzia specjalizowane do projektowania,
realizacji i testowania". Projekt badawczy 8 T11C 013 16, (główny wykonawca, kierownik projektu: dr
inż. Tomasz Poźniak).
[25] „Opracowanie metody i systemu automatycznej analizy obrazów mikroskopowych blaszki amyloidowej,
w chorobie Alzheimera oraz chorobach wywołanych przez priony”, Politechnika Łódzka 1999. Projekt
badawczy 8 T11E 022 16, (główny wykonawca, kierownik projektu dr inż. Małgorzata Napieralska).
[26] „Zintegrowane metody projektowania mikrosystemów krzemowych i ich zastosowanie do opracowania
mikrosystemu służącego do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych”. Politechnika Łódzka
2000. Projekt badawczy Nr. 8 T11B 021 19, (kierownik projektu). 2000-2002
[27] Analogowo cyfrowy system do rozpoznawania mowy dla układów multimedialnych”, Projekt badawczy
Nr. 7 T11B 055 21, (główny wykonawca, kierownik projektu- Z.Ciota). 2001-2004
[28] „Makromodele półprzewodnikowych czujników substancji chemicznych w językach opisu wysokiego
poziomu”. Politechnika Łódzka 2003. Projekt badawczy 8 T11B 012 24, (kierownik projektu - grant
promotorski - Marcin Daniel). 2003.
[29] „Symulacja i projektowanie scalonych przetworników analogowo-cyfrowych do zastosowań w
mikrosystemach krzemowych”. Politechnika Łódzka 2003. Projekt badawczy 8 T11B 014 24, (kierownik
projektu - grant promotorski - Michał Szermer). 2003-2004.
[30] „Wysokopoziomowy algorytm partycjonowania dedykowany układom dynamicznie rekonfigurowalnym
z możliwiością rekonfiguracji wielokontekstowej”. Politechnika Łódzka 2003. Projekt badawczy 8 T11B
004 24, (kierownik projektu - grant promotorski - Rafał Kiełbik). 2003.
[31] „Systemy monitoringu i predykcji awarii dużych maszyn wirnikowych”. Politechnika Łódzka 2004.
Projekt badawczy 3 T10B 090 26, (kierownik projektu). 2004-2006.
92
[32] „Opracowanie przestrzennego ultrastrukturalnego modelu blaszki amyloidowej oraz jej automatycznej
identyfikacji w wariancie choroby Creutzfelda-Jakoba” Politechnika Łódzka 2004. Projekt badawczy 3
T11E 032 26, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr inż. Mariusz Zubert). 2004-2006.
[33] „Modelowanie zjawisk elektrokinetycznych w językach wysokiego poziomu opisu sprzętu”. Politechnika
Łódzka 2004. Projekt badawczy 1382/T11/2004/27, (kierownik projektu Andrzej Napieralski - grant
promotorski – Krzysztof Ślusarczyk). 2004-2005.
[34] „Zastosowanie akcelerometrów mikromaszynowych w nadzorze stanu technicznego dużych maszyn
wirnikowych”, Nr projektu 1341/T11/2005/28, Nr umowy 3T11B 002 28, (kierownik projektu).
[35] „Zastosowanie obliczeń sprzętowych do efektywnej symulacji algorytmów kwantowych”, Nr projektu
1549/T11/2005/29, Nr umowy 3T11B 057 29, (kierownik projektu - grant promotorski – Tomasz
Szymański). 2005-2006.
[36] „Pomiar odstrojenia w nadprzewodzących wnękach rezonansowych i zastosowanie elementów
piezoelektrycznych oraz magnetostrykcyjnych w temperaturach bliskich zera bezwzględnego do jego
kompensacji”, Nr projektu 3T10C 036 30, Nr umowy 0288/T02/2006/30, (kierownik projektu - grant
promotorski – Przemysław Sękalski). 2006-2007.
[37] „Ochrona systemów operacyjnych przed skutkami oddziaływania promieniowania neutronowego”, Nr
projektu N515 011 31 0369, Nr umowy 0369/T02/2006/31, (kierownik projektu - grant promotorski –
Dariusz Makowski). 2006-2008.
[38] „Rozpoznawanie i identyfikacja osób na podstawie parametrów biometrycznych oka”. Politechnika
Łódzka 2004. Projekt badawczy 1374/T11/2004/27, główny wykonawca, (kierownik projektu –
Małgorzata Napieralska). 2004-2007.
[39] „Analogowo-cyfrowy system do identyfikacji osób i emocji na podstawie sygnałów mowy”. Nr projektu
1541/T11/2005/29, Nr umowy 3T11B 027 29, (główny wykonawca, kierownik projektu – prof. Zygmunt
Ciota). 2005-2008.
[40] „Modelowanie termiczne układów elektronicznych w oparciu o zaawansowane algorytmy optymalizacji i
estymacji ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów odwrotnych”, Nr projektu
N515 008 31 0331, Nr umowy 0331/T02/2006/31, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr Marcin
Janicki. 2006-2007.
[41] „Metody i algorytmy projektowania układów FPGA tolerujących występowanie - efektów SEU”, Nr
projektu N515 072 31 3756, Nr umowy 3756/T02/2006/31, (główny wykonawca, kierownik projektu –
dr Mariusz Grecki). 2006-2009.
[42] Grant NR01-0003-04/2008 – „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w
elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur.” – zadanie “Opracowanie metod
projektowania oraz wytwarzania struktur i przyrządów w podłożu z węglika krzemu.”- wykonawca (IEL
Instytut Elektrotechniki, Warszawa, 2008-2010):
[43] „Zintegrowana wibracyjna metoda oceny stanu technicznego stoajana turbogeneratora”, (główny
wykonawca, kierownik projektu: dr inż. Piotr Pietrzak). N511357734, Nr umowy: 3577/BT02/2008/34.
Czas trwamia 2008-05-30 – 2010.11.19
[44] Zasilanie bezprzewodowych sieci sensorycznych z energii odzyskiwanej z drgań mechanicznych”. Grant
promotorski kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. Odpowiedzialny za wniosek:
Bartosz Pękosławski. Nr projektu N515 308735. Numer umowy: 3087/B/T02/2008/35. Czas trwania:
2008.11.13 – 2010.04.30
[45] „Identyfikacja osób na podstawie obrazu tęczówki oka ze szczególnym uwzględnieniem implementacji
sprzętowej”. Grant promotorski kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski.
Odpowiedzialny za wniosek: Kamil Grabowski. N N515 227635. Numer umowy: 2276/B/TO2/2008/35.
Czas trwania: 2008.11.13 – 2010.03.31
[46] „Bezprzewodowa sieć pomiarowa czasu rzeczywistego zasilana z alternatywnych źródeł energii. Nr
identyfikacyjny: 32568. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. N515 309035. Nr.
Umowy: 3090/B/T02/2008/35. 2008-2011.
[47] Synchronizacja pomiaru wibracji z obrotami wału maszyny wirnikowej”. Grant promotorski kierownik
projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. Odpowiedzialny za wniosek: Maciej Makowski. Numer
projektu: N515 242037. Numer umowy: 2420/B/T02/2009/37. Czas trwania: 2009.10.08 – 2010.11.15
93
[48] „System termografii w podczerwieni do oceny głębokości ran oparzeniowych”, (główny wykonawca,
kierownik projektu – dr Marcin Janicki. Numer projektu: N515 242337. Numer umowy:
2423/B/T02/2009/3. Czas trwania: 2009.10.12 – 2012.04.11
[49] “Opracowanie narzędzi wspomagających projektowanie cyfrowych układów dynamicznie
rekonfigurowalnych”. Grant promotorski kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski.
Odpowiedzialny za wniosek: Piotr Amrozik. Numer wniosku: N515 603639. Numer umowy:
6036/B/T02/2010/39.Czas trwania: 30.09.2010-29.03.2012.
[50] Moduł dedykowanego klastra obliczeniowego realizującego algorytm Dynamicznej Cieczy Sieciowej”.
(główny wykonawca, kierownik projektu – dr Rafał Kiełbik. Numer projektu: N515 336136. Numer
umowy: 3361/B/T02/2009/36. Czas trwania: 2009.06.25 – 2012.06.24
b) Prace w trakcie realizacji:
[51]
„Zintegrowane, wielozadaniowe rozproszone środowisko pomiarowo-sterujące dla modułów
przyspieszających”, (główny wykonawca, kierownik projektu – dr Wojciech Cichalewski. Numer
projektu: N505 559339. Czas trwania: 31.08.2010-28.03.2013
[52] „Analiza procesorów wielordzeniowych z wykorzystaniem sprzężonej symulacji logiczno-termicznej”,
(główny wykonawca, kierownik projektu – dr Michał Szermer). Numer wniosku: N N515 509140. Nr
umowy 5091/B/T02/2011/40. Czas trwania: 18.04.2011-17.04.2014
[53]
„Mikroarchitektura elementów obliczeniowych dla rekonfigurowalnego procesora ogólnego
przeznaczenia”, (kierownik projektu – mgr inż. Piotr Amrozik). Numer wniosku: 2011/01/N/ST7/05242.
Nr umowy: UMO-2011/01/N/ST7/05242. Czas trwania: 21.12.2011-20.12.2013.
[54] „Wielomodalny biometryczny system bezdotykowej identyfikacji osób”, (kierownik projektu – dr inż.
Wojciech
Sankowski).
Numer
wniosku:
2011/01/D/ST6/06269,
Nr
umowy:
UMO2011/01/D/ST6/06269. Czas trwania: 08.12.2011-07.12.2014.
[55] „Zautomatyzowany system wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą
funkcji układu oddechowego i układu krążenia.”, (kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Andrzej
Napieralski). Numer wniosku: 2011/01/B/ST6/04726, Nr umowy: UMO-2011/01/B/ST6/04726. Czas
trwania: 20.12.2011-19.12.2014.
[56] „Odczyt sygnałów elektrycznych z wielokanałowych sensorów promieniowania optycznego.”, (kierownik
projektu – mgr inż. Łukasz Kotynia). Numer wniosku: 2011/01/N/ST7/05235, Nr umowy: UMO2011/01/N/ST7/05235. Czas trwania: 27.12.2011-26.06.2013.
[57] Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu
nerwowego metodami Holterowskimi, (kierownik projektu: dr M. Kamiński. Współpraca: Uniwersytet
Medyczny w Łodzi; Katedra i Klinika Kardiologii. Grant: 2011/03/B/ST6/03454, nr umowy: UMO2011/03/B/ST6/03454 Termin: 28.08.2012 – 27.02.2015.
94
Wykaz projektów dydaktycznych
Prace prowadzone w ramach programów TEMPUS
[1] Program Joint European Project JEP - 2031 pt. "Computer Aided Design and Engineering in
Electronic Engineering Education". Projekt realizowany w latach 1991-1993
Projekt prowadzony był w następującym składzie:
1. Warsaw University of Technology, Poland, (prof. A. FILIPKOWSKI. Generalny koordynator)
2. Technical University of Lodz, Poland, (prof. A. NAPIERALSKI)
3. Technical University of Denmark, Denmark, (prof. E. LINDBERG. Kontraktor)
4. Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), France, (prof. A. MARTINEZ)
5. York University, England, (prof. FIDLER)
[2] Program Joint European Project JEP - 4343 pt. "Education of computer aided design of modern VLSI
circuits" Projekt realizowany w latach 1992-1995
Projekt prowadzony był w następującym składzie:
1. Technical University of Lodz, Poland, (prof. A. NAPIERALSKI Generalny koordynator)
2. Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), France, (prof. Augustin
MARTINEZ. Kontraktor)
3. Warsaw University of Technology, Poland, (prof. Wiesław KUŹMICZ)
4. University of Gent, Belgium, (prof. Gilbert DE MEY)
5. Universitat Politecnica de Catalunya, Spain, (prof. Joan CABESTANY)
6. Atelier Interuniversitaire de Micro-électronique (AIME), Toulouse, (prof. Gérard REY)
[3] Program Joint European Network JEN - 02031-93 pt. "Computer Aided Design and Engineering in
Electronic Engineering Education". Projekt realizowany w latach 1994-1996
Projekt prowadzony był w następującym składzie:
1. Warsaw University of Technology, Poland, (prof. A. FILIPKOWSKI. Generalny koordynator)
2. Technical University of Lodz, Poland, (prof. A. NAPIERALSKI)
3. Technical University of Denmark, Denmark, (prof. E. LINDBERG. Kontraktor)
4. Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), France, (prof. A. MARTINEZ)
5. York University, England, (prof. FIDLER)
[4] Program CME-01059-95 „Dissemination of TEMPUS results by organisation of a dissemination
meeting”. Projekt realizowany w latach 1995-1996
Projekt prowadzony był w następującym składzie:
1. Technical University of Lodz, Poland, (prof. A. NAPIERALSKI Generalny koordynator)
2. Warsaw University of Technology, Poland, (prof. Wiesław KUŹMICZ)
3. Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), France, (prof. Augustin
MARTINEZ. Kontraktor)
4. University of Gent, Belgium, (prof. Gilbert DE MEY)
5. Universitat Politecnica de Catalunya, Spain, (prof. Joan CABESTANY)
6. University of York, York, England, (dr John WOOD)
7. University of Pavia, Pavia, Italy, (prof. A. Savini)
8. Université “Pierre et Marie Curie”, Paris, France, (dr. M.M. Louerat)
[5] Program Structural Joint European Project SJEP -09159 pt. "Postgraduate education in ASIC design”.
Projekt realizowany w latach 1995-1998.
Projekt prowadzony był w następującym składzie
1. Warsaw University of Technology, Poland, (prof. W. KUŹMICZ Generalny koordynator)
2. Technical University of Lodz, Poland, (prof. A. NAPIERALSKI)
3. Institut National Polytechnique de Grenoble, (INPG), France, (prof. B. COURTOIS)
4. Technische Hochschule Darmstadt (THD), Germany, (prof. M. GLESNER)
5. Eindhoven University of Technology, Holland, (prof. L.JOZWIAK)
6. Helsinki University of Technology, Finland, (prof. Veikko PORRA)
[6] Program Structural Joint European Project SJEP 12204-97pt. “Modern Faculty of Electrical and
Electronic Engineering”, 14th of December 1997 – 15th of December 2000
95
Projekt prowadzony był w następującym składzie:
1.
Technical University of Lodz, Poland, (prof. J. LESZCZYŃSKI Generalny koordynator)
2.
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), France, Dept. of Electrical
Engineering, Prof. Augustin Martinez
3.
Universitat Politecnica de Catalunya, Spain, Dept. of Enginyeria Electronica, Prof. Joan
Cabestany
4.
University of Gent, Belgium, Dept. of Electronics Prof. Gilbert de Mey
5.
University of Strathclyde, Scotland, Glasgow, Dept. of Electronics and Electrical Engineering, Mr
Joseph McGhee
6.
University of, Kalmar, Dept. of Technology, Mr Goran Johansson
[7] Program Structural Joint European Project SJEP 12216-97 pt. “Modern Education in Microelectronics
and Power Electronics”, 14th of December 1997 – 15th of December 2000
Projekt prowadzony był w następującym składzie:
1. Technical University of Lodz, Poland, - Coordinator and Contractor Department of
Microelectronics and Computer Science Prof. Andrzej Napieralski.
2. Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), France, Dept. of Electrical
Engineering, Prof. Augustin Martinez
3. Universitat Politecnica de Catalunya, Spain, Dept. of Enginyeria Electronica, Prof. Joan Cabestany
4. University of Gent, Belgium, Dept. of Electronics Prof. Gilbert de Mey
5. SMARTPACK Technologia S.A, Mr F. Masana
[8] Program Joint European Project N° JEP-31157-2003, MEDA pt. “Groupement pour la Formation en
Microélectronique en Algérie”, GFMA. 2004-2007
Prace prowadzone w ramach programu ERASMUS MUNDUS
[1] LAMENITEC - Latin American students Exchange-to-Europe scheme. Strona projektu:
http://lamenitec.mondragon.edu/en. Koordynatorem projektu jest prof. Andrzej Napieralski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Program SOCRATES
University of Gent, Belgium
Karholieke Hogeschool Limburg, Belgium
Vitus Bering Centre for Higher Education, Denmark
School of Design, Engineering and Computing, Bournemouth University, England
Lappeenranta University of Technology, Finland
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA), France
Institut Catholique de Paris, France
Institut Supérieure d’Électronique de Paris (ISEP), France
École Nationale Supérieure de Télécommunications, Paris (ENST), France
Polytech' Nantes: l‘Ecole d‘Ingénieurs de l‘Université de Nantes, France
Ecole Centrale de Marseille, France
ESIEE Noisy, France
Universite Francois Rabelais de Tours, France
Universite Henri Poincare, France
Universite Bordeaux, France
Berufsakademie Karlsruhe, Germany
Norwegian University of Science and Technology, Norway
Universitat de Seville, Seville, Spain
Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Spain
Universidad de Vigo, Spain
Fachhochschule Solothurn Nordwestschweitz, Switzerland
Program Campus Europe
1. University of Aveiro, Portugal
2. University of Alcala, Spain
96
3.
4.
5.
6.
University of Joensuu, Finland
University of Trento, Italy
University of Ankara, Turkey
Gazi University (Ankara, Turkey)
97
Wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry naukowej
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[ 10 ]
[ 11 ]
[ 12 ]
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 15 ]
Promotorstwo zakończonych prac doktorskich
Marek TUROWSKI: "Dwuwymiarowe modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy".
Obrona 9 czerwca 1992 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Praca
uzyskała wyróżnienie.
Jean Louis NOULLET: "Analyse et réalisation des filtres à réponse impulsionnelle finie a capacités
commutées". Obrona 02.06.1993 w l'Institut National des Sciences Appliqués de Toulouse w Tuluzie,
Francja. Praca uzyskała najwyższe wyróżnienie francuskie: Mention très honorable avec félicitations du
Jury de Thèses.
Mariusz GRECKI: "Dwuwymiarowe modelowanie bipolarnych i unipolarnych struktur
półprzewodnikowych". Obrona 8 marca 1995 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki
Łódzkiej. Praca uzyskała wyróżnienie.
Jacek PACHOLIK: "Analiza termiczna struktur, elementów i układów półprzewodnikowych". Obrona
20 lutego 1996 na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Praca uzyskała
wyróżnienie.
Robert BARANIECKI: “Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych”, Otwarcie
przewodu w ITE Warszawa w listopadzie 1994 r. przez Ś.P. prof. Andrzeja Rosińskiego, W czerwcu
1997 Rada Naukowa ITE przekazała doktoranta pod moją opiekę. Obrona 17 lipca 1998 w Instytucie
Technologii Elektronowej w Warszawie. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów.
Wojciech WÓJCIAK: "Integracja czujników temperatury w krzemowych strukturach
półprzewodnikowych". Obrona 3 listopad 1998. Praca uzyskała wyróżnienie oraz nagrodę w Konkursie
na najlepsze prace doktorskie obronione w 1998 roku w dziedzinie nauk systemowych.
Mariusz ZUBERT: “Wielowymiarowe modelowanie sprzężonych zjawisk fizycznych w nowoczesnych
strukturach półprzewodnikowych, z zastosowaniem języka VHDL-AMS i modeli o stałych rozłożonych,
ze szczególnym uwzględnieniem modelowania elektrotermicznego układów VLSI oraz Smart Power”.
Obrona 23 luty 1999. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów a także
uzyskała pierwsze miejsce w Konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w 1999 roku w
dziedzinie nauk systemowych.
Michał FURMAŃCZYK: “Elektro-termiczna symulacja układów VLSI ze szczególnym
uwzględnieniem integracji w środowisku projektowania”. Obrona 29 marzec 1999. Praca uzyskała
wyróżnienie.
Marcin JANICKI: "Thermal Modelling of Semiconductor Structures with Special Consideration of
Inverse Problem Methods for Parameter Estimation" - "Modelowanie termiczne struktur
półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów odwrotnych
dla celów estymacji parametrów". Obrona 15 wrzesień 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
Ali Abdul - Jabbar ATI: "MOSFET Model For Submicron Technologies". Obrona 27 wrzesień 1999.
Praca uzyskała wyróżnienie.
Grzegorz JABŁOŃSKI: “Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem
wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy”. Obrona 28
październik 1999. Praca uzyskała wyróżnienie.
Mariusz ORLIKOWSKI: “Nowe technologie mikromaszynowe w elektronice i ich modelowanie przy
zastosowaniu języka VHDL-AMS”. Obrona 23 czerwiec 2000. Praca uzyskała wyróżnienie.
Abdul Wahab A. SALMAN: “Optimization and Simulation of Electrostatic Micromotors”. Obrona 29
czerwiec 2000.
Cezary BOLEK: “VLSI Systolic Neural Processor with Built-in Learning Capability. Field Application
for Oil Leakage Detection of High Voltage Cables”. “Systoliczny procesor neuronowy wykonany w
technologii VLSI z wbudowanym algorytmem uczenia. Zastosowanie do detekcji wycieków oleju w
kablach wysokonapięciowych”. Obrona 13 czerwiec 2001.
Marcin DANIEL: „Komputerowe modelowanie i projektowanie scalonych mikrostruktur do aplikacji w
mikrosystemach krzemowych”. Obrona 28 październik 2003. Praca uzyskała wyróżnienie.
98
[ 16 ] Michał SZERMER: „Modelowanie układów przetwarzania analogowo-cyfrowego do zastosowań w
mikrosystemach krzemowych”. Obrona 6 grudnia 2004. Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych
Polskiej Akademii Nauk. Listopad 2005.
[ 17 ] Krzysztof SZANIAWSKI: „Projektowanie i symulacja scalonych czujników wibracji i przyspieszenia”.
Obrona 9 czerwca 2005.
[ 18 ] Rafał KIEŁBIK: „Efficient methods of resource management in reprogrammable systems” (Efektywne
metody wykorzystywania zasobów systemów reprogramowalnych). Obrona w Polsce 10 czerwca 2005.
Obrona w UPC w Barcelonie 25.05.2006. Współpromotor prof. Manuel Moreno Arostegui. Praca
uzyskała wyróżnienie.
[ 19 ] Marek KAMIŃSKI: „Modelowanie i symulacja półprzewodnikowych przyrządów mocy z
uwzględnieniem ich właściwości termicznych”. Obrona 12.09.2006.
[ 20 ] Dariusz MAKOWSKI: „“The impact of radiation on electronic devices with the special consideration of
neutron and gamma radiation”. Obrona 06.11.2006. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa
Rady Ministrów.
[ 21 ] Tomasz JEŻYŃSKI: „Diagnostic Systems for Backing Calorimeter and Low Level RF System of
VUV-FEL”. Obrona 22.11.2006.
[ 22 ] Maciej PIOTROWICZ: „Zastosowanie metod formalnych do wspomagania ko-projektowania
poprawnych sterowników wbudowanych”. Obrona 07.12.2006.
[ 23 ] Przemysław SĘKALSKI: „Smart materials as sensors and actuators for Lorentz force tuning system”.
Obrona 12.12.2006.
[ 24 ] Piotr PIETRZAK: „Aplikacja czujników mikromaszynowych do badań wibracji urządzeń
elektromechanicznych”. Obrona 18.12.2006. Wyróżnienie (10000 PLN) w V Konkursie o Nagrodę
ABB.
[ 25 ] Krzysztof DURA: „Wykorzystanie technik wielowymiarowej analizy danych do budowania modeli
obliczeniowych przez użytkowników końcowych”. Obrona 8.01.2007.
[ 26 ] Tomasz SZYMAŃSKI: „Metodologia projektowania i syntezy sprzętowych symulatorów algorytmów
kwantowych”. Obrona 15.06.2007.
[ 27 ] Paweł PAWLIK: “RF field amplitude and phase calibration for particle accelerator based on beam
induced transient detection”. Obrona 20.06.2007. Praca uzyskała wyróżnienie.
[ 28 ] Krzysztof ŚLUSARCZYK: „A CAD System for Designing Microfluid Systems”. Obrona 10.10.2007
[ 29 ] Marcin KAŁUŻA: “Wpływ połączeń wewnątrzukładowych na proces projektowania układów VSLI w
technologiach submikronowych”. Obrona 12.10.2007
[ 30 ] Wojciech ZABIEROWSKI: „Studium komparatywne efektywności metod automatycznej
harmonizacji w muzyce w odniesieniu do formalnych zasad harmonii tonalnej”. Obrona 18.02.2008
[ 31 ] Sławomir WRÓBLEWSKI: „Diagnostyka wibracyjna stanu technicznego maszyny synchronicznej”.
Obrona 06.03.2008
[ 32 ] Adam OLSZEWSKI: „Ilościowa ocena obiektów podpowierzchniowych za pomocą metod termografii
pasywnej i aktywnej”. Obrona 28.03.2008.
[ 33 ] Piotr ZAJĄC: „Fault tolerance through self-configuration in the future nanoscale multiprocessors”.
Thèse en cotutelle wspólnie z Jacques Collet z LAAS du CNRS. Obrona 30.06.2008 w LAAS du CNRS,
Tuluza, Francja. Nostryfikacja w Politechnice Łódzkiej.
[ 34 ] Wojciech CICHALEWSKI: „Linearization of microwave high power amplifier's chain in the RF
systems of linear accelerators - for FLASH and X-FEL” („Linearyzacja wzmacniaczy mikrofalowych
wysokiej mocy w systemach stacji zasilających RF akceleratorów liniowych – dla FLASH oraz X-FEL”).
Obrona 15.10.2008. Praca uzyskała wyróżnienie.
[ 35 ] Bartłomiej ŚWIERCZ: „The Algorithms for Protection of Operating Systems with Special Emphasis on
the Neutron Radiation”. Obrona 27.10.2008. Praca uzyskała wyróżnienie. Praca uzyskała wyróżnienie
oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
[ 36 ] Jarosław WOJCIECHOWSKI: „ Translation method of Coloured Petri Nets models into Java Web
application schema based on multi-tier distributed authorization system”. Obrona 24.02.2009
[ 37 ] Wojciech SANKOWSKI: „Algorytmy segmentacji obrazu oka dla potrzeb systemu identyfikacji osób w
oparciu o wzór tęczówki”. Obrona 25.05.2009. Praca uzyskała wyróżnienie.
[ 38 ] Cezary MAJ: „Modeling and optimization of electrostatic membrane based actuators”. („Modelowanie i
optymalizacja mikrosystemów sterowanych elektrostatycznie opartych na membranie”). Thèse en cotutelle
99
wspólnie z prof. Patrick Pons z LAAS du CNRS, Toulouse, France. Obrona 8 lipca 2009 przed komisją
polską i francuską. Doktorant otrzymał dwa doktoraty. Praca uzyskała wyróżnienie.
[ 39 ] Michał OLSZACKI: „Modeling and optimization of piezoresistive pressure sensors”. („Modelowanie i
optymalizacja piezorezystywnych czujników ciśnienia”). Thèse en cotutelle wspólnie z prof. Patrick Pons
z LAAS du CNRS, Toulouse, France. Obrona 8 lipca 2009 przed komisją polską i francuską. Doktorant
otrzymał dwa doktoraty. Praca uzyskała wyróżnienie.
[ 40 ] Wojciech JAŁMUŻNA: “The time varying, high performance and multipurpose vector controller for
linear accelerator”. Obrona 11.12.2009. Praca uzyskała wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów.
[ 41 ] Kamil GRABOWSKI: „Identyfikacja osób na podstawie analizy obrazu tęczówki oka ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości implementacji sprzętowej”. Obrona 05.07.2010. Praca uzyskała
wyróżnienie oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
[ 42 ] Łukasz STARZAK: „Modelowanie półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy ze szczególnym
uwzględnieniem parametrów rozłożonych struktury”. Obrona 13.09.2010.
[ 43 ] Adam PIOTROWSKI: „Automatic implementation of software methods for radiation fault tolerance
algorithms in microprocessor-based system with special emphasis on optimization of generated code”.
Obrona 24.09.2010. Praca uzyskała wyróżnienie.
[ 44 ] Bartosz PĘKOSŁAWSKI: „Power Supply of Measurement Nodes in Wireless Sensor Network Utilizing
Energy Havested from Mechanical Vibrations”. Obrona 27.09.2010.
[ 45 ] Konrad PRZYGODA: „Development of Control System for Fast Frequency Tuners of Superconducting
Resonant Cavities for FLASH and XFEL Experiments”. Obrona 03.02. 2011. Praca uzyskała
wyróżnienie.
[ 46 ] Piotr AMROZIK: “Modular Dynamically Reconfigurable Circuits Design Methodology". Obrona
02.07.2012.
[ 47 ] Robert SZEWCZYK: “Nowa metoda do automatycznego rozpoznawania osób na podstawie wzoru
tęczówki”, Obrona 27.11.2012. Praca uzyskała wyróżnienie.
[ 48 ] Jan MURLEWSKI: „Query Optimizations For Object-Oriented Distributed Databases.”. Obrona 20.12.2012.
•
•
Promotorstwo doktoratów Honoris Causa
26 maj 1995 r. - Promotor doktoratu honoris causa Prof. Augustin’a Martinez’a, profesora w Institut
National des Sciences Appliquées (I.N.S.A.) oraz w Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes
(L.A.A.S.) w Tuluzie, Francja
1 październik 2009 r. - Promotor doktoratu honoris causa Prof. Anatoly’ego Leonidowicza Gawrikowa,
profesora w Państwowym Uniwersytecie w Nowgorodzie imienia Jarosława Mądrego. Rosja.
Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych
a) Prace doktorskie zagraniczne
[1] BENCHAIB épouse BOUANANE KHADIDJA.: "Modèle facile d’emploi de transistor bipolaire pour la
CAO en électronique de puissance", La thèse de doctorat de l'Institut National Polytechnique de Toulouse,
soutenue le 4 Juin 1991 au LAAS du CNRS, Toulouse, France.
[2-3] MAY J. Ph., RAKOTOARIVELO F.: "Etude des conception de réalisation et de fonctionnement de
simulateurs de circuits analogiques ouvert et structures", La thèse de doctorat de l'Institut National
Polytechnique de Toulouse, soutenue le 5 Juin 1991 a l'E.N.S.E.E.I.H.T., Toulouse, France. Praca
dwuosobowa.
[4] Manuel MORENO: "VLSI Architectures for evolutive neural models”, Universitat Politechnica de
Catalunya, Barcelona, Spain, 12 December 1994.
[5] Jean-Marc BIFFI: "Contribution a la modélisation, conception et caractérisation de chaînes vidéo ASIC en
technologie BiCMOS”, préparée Au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). Obrona w Institut
National des Sciences Appliquées de Toulouse, France. 13 grudzień 1995 rok.
[6] Bernard BORDONADO: “Contribution a la Simulation en Conception des Effets des Porteurs Chauds sur
la Fiabilité des Circuits Analogiques CMOS”, Obrona w Institut National des Sciences Appliquées de
Toulouse, France. 20 grudzień 1996 rok.
100
[7] Zouhair SBIAA: "Etude et réalisation d’une micropompe et des microvalves intégrées tout silicium".
Université Paul Sabatier de Toulouse. Obrona w dniu 30.01.1997, w LAAS du CNRS, Toulouse, France.
[8] Eric TOURNIER: “Contribution a conception d’architectures analogiques CMOS integrees : convoyeurs
de courant et memoires non-volatiles”, Obrona w Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systemes
du CNRS, Toulouse, France. 16 styczeń 1998 rok.
[9] Senouci NOUREDDINE: “Etage de convertisseurs elevateurs de tension fournissant une puissance
voisine de 1 Watt pour alimenter les microsystemes”, Obrona w Laboratoire d’Analyse et d’Architecture
des Systemes du CNRS, Toulouse, France. 03.04. 1998 rok.
[10] Witold MARAŃDA: “Optimizationof photovoltaic grid-connected residential systems”. Faculty of
Applied Sciences of the University of Ghent, Ghent, Belgia. Obrona w dniu 09.06.1998.
[11] Marc COUSINEAU: "Modélisation des Systèmes Analogiques", La thèse de doctorat de l'Institut
National Polytechnique de Toulouse, soutenue le 24 Juin 1999 a l'E.N.S.E.E.I.H.T., Toulouse, France.
[12] Adrian MAXIM : "Titre de la thèse: Behavioral SPICE Macromodeling of Power Semiconductor Devices
and Magnetic Components”, La thèse de doctorat de l'Institut National Polytechnique de Toulouse,
soutenue le 26 Mai 2000 a l'E.N.S.E.E.I.H.T., Toulouse, France.
[13] Jong-Kug SEON : "Analyse, Conception et Realisation d’un Nouveau Circuit PLL Utilisant un Detecteur
de Phase Arcsinus”, La thèse de doctorat de l’Ecole Nationale Superieure des Telecommunications ,
soutenue le 18 decembre 2000 a ENST, Paris, France.
[14] Krzysztof TWORUS: “"Application of inverse problems to on-line temperature monitoring of integrated
circuits", Gent, Belgium, 02.12.2002
[15] Francesco MASANA NADAL: „The variable angle model – a novel approach to thermal characterisation
of semiconductor devices”, UPC, Barcelona, Spain, 03.12.2002.
[16] Piotr KAWKA: “"Thermal impedance measurements and dynamic modeling of electronic packages",
Gent, Belgium, 10.02.2005
[17] Iryna HUMENYUK : « Développement de micro-capteurs CHEMFETs pour l’analyse de l’eau », Obrona
w Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systemes du CNRS, Toulouse, France. 06.07. 2005 rok.
[18] Monsieur Jean-François CHARLOT: “Logistique de la modélisation en conception de systèmes multitechnologiques”, Doctorat l’Université Bordeaux I, Bordeaux, France, 19.12.2005
[19] Monsieur Ivan-Doynov PETKOV: “ Conception des systèmes mono puce multiprocesseur : de la
simulation vers la réalisation ”, Doctorat l’Université Joseph Fourier – Grenoble I, France, 30.01.2006
b) Prace doktorskie polskie
[20] Adam WOJTASIK, "Zastosowanie wektorowej reprezentacji topografii w procesie weryfikacji projektu
układu scalonego". Politechnika Warszawska. Obrona w dniu 18.05.1995, przed Radą Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
[21] Tomasz STARECKI: "Analiza porównawcza modeli komory Helmholtza do przyrządów pomiarowych
typu PAS". Politechnika Warszawska. Obrona w dniu 13.06.1995, przed Radą Wydziału Elektroniki i
Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
[22] Elżbieta PIWOWARSKA: "Modelowanie połączeń wewnątrzukładowych układów VLSI CMOS".
Politechnika Warszawska. Obrona w dniu 17.10.1995, przed Radą Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
[23] Paweł ŚNIATAŁA: "Wpływ czasu ustalania na właściwości układów analogowych z czasem
dyskretnym". Politechnika Poznańska. Obrona w dniu 18.06. 1996, przed Radą Wydziału Elektrycznego
Politechniki Poznańskiej.
[24] Mariusz NIEWCZAS: "Wpływ korelacji przestrzennej lokalnych rozrzutów produkcyjnych na parametry
elektryczne układu scalonego". Politechnika Warszawska. Obrona w dniu 21.06.1996, przed Radą
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
[25] Robert SUSZYŃSKI: “Badanie przetworników A/C z modulacją Σ∆ z zastosowaniem przełączanych
transkonduktorów”. Politechnika Koszalińska. Obrona przed Radą Instytutu Telekomunikacji i Akustyki
Politechniki Wrocławskiej w dniu 25 czerwca 1997 roku.
[26] Mana HASSAN: “Transfert des perturbations par les transreacteurs de mesures”. Obrona w dniu
30.03.1998, przed Radą Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
101
[27] Katarzyna OPALSKA: "Komputerowo-pomiarowa weryfikacja modelu diody ładunkowej". Politechnika
Warszawska. Obrona w dniu 07.04.1998, przed Radą Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej.
[28] Tadeusz WAŁACH: “Uwarunkowania efektywności termowizyjnych badań mikroelektronicznych
struktur hybrydowych”. Politechnika Rzeszowska. Obrona w dniu 19.05.1998 przed Radą Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
[29] Pham Van BINH: "Analiza wrażliwościowa sieci elektrycznych metodą generacji sieci zastępczych dla
programów uniwersalnych" Politechnika Warszawska. Obrona w dniu 09.06.1998, przed Radą Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
[30] Krzysztof Piotr SOZAŃSKI: "Projektowanie i badania banków filtrów cyfrowych realizowanych za
pomocą procesorów sygnałowych". Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze. Obrona w dniu
15.01.1999, przed Radą Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.
[31] Krzysztof GÓRECKI: "Elektrotermiczny makromodel tranzystora Darlingtona do analizy układów
elektronicznych". WSM Gdynia, Obrona w dniu 07.06.1999, przed Radą Wydziału Elektroniki
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
[32] Piotr DZIURDZIA: "Metoda aktywnego chłodzenia mikroukładów". Obrona w dniu 26.06.2000 przed
Radą Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
[33] Natalia MASLENNIKOWA: "Fault-tolerant implementation of linear algebra algorithm with field
programmable gate array (FPGA’s) based on low switching noise current-mode gates” – “Wiarygodna
implementacja algorytmów algebry liniowej w układach FPGA zbudowanych w oparciu o bramki
prądowe”. Obrona w dniu 17.11.2000, przed Radą Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej.
[34] Tomasz DĘBSKI: " Integracja technologii wytwarzania systemów mikromechanicznych z technologią
CMOS na przykładzie sond dla mikroskopii sił atomowych” Politechnika Warszawska. Obrona w dniu
22.05.2001, przed Radą Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
[35] Krzysztof STRZECHA: „"Zastosowanie przetwarzania i analizy obrazów w wysokotemperaturowych
pomiarach fizykochemicznych właściwości wybranych materiałów”. Obrona w dniu 12.02.2002, przed
Radą Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
[36] Andrzej GÓRALSKI: "Uniwersalne, rozproszone systemy pomiarowe monitorujące środowisko w
heterogenicznym otoczeniu sieciowym”. Obrona w dniu 22.05.2002, przed Radą Wydziału Elektroniki i
Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
[37] Przemysław GRODECKI: "Ocena wzrostu temperatury podczas polimeryzacji materiałów
kompozycyjnych przy użyciu światła”. Obrona w dniu 23.10.2002, przed Radą Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
[38] Krzysztof S. BEREZOWSKI: "Automatyczna synteza topografii komórek VLSI CMOS o organizacji
wierszowej”. Obrona w dniu 27.11.2002, przed Radą Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki
Wrocławskiej.
[39] Krzysztof DOMAŃSKI:, „Wytwarzanie struktur SOI i struktur mikromechanicznych z wykorzystaniem
porowatego krzemu”, Politechnika Warszawska. Obrona w dniu 28.01.2003, przed Radą Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
[40] Bogdan STRZESZEWSKI: „Prądowe komórki neuronowe małej mocy w układach VLSI”, Obrona w
dniu 17.06.2002, przed Radą Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej.
[41] Bernhard STRZAŁKOWSKI: “Analysis of features, optimizing and model building of highly isolated
planar transformers, integrated on chip and manufactured in Bi-CMOS semiconductor process”. “Analiza właściwości, optymalizacja i opracowanie modelu transformatora planarnego o wysokiej izolacji
zintegrowanego i zrealizowanego w technologii półprzewodnikowej Bi-CMOS”. Obrona w dniu
02.03.2004 przed Radą Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
[42] Rafał DŁUGOSZ: “Design and optimization of finite impulse response electronic filters integrated in the
CMOS technology” - „Projektowanie i optymalizacja scalonych filtrów elektronicznych CMOS o
skończonej odpowiedzi impulsowej”. Obrona w dniu 4 czerwiec.2004, przed Radą Wydziału
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.
[43] Mgr inż. Tomasz ZAWADA: Generacja pól temperatur w mikrosystemach grubowarstwowych”. Obrona
w dniu 27.10.2004 przed Radą Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki
Wrocławskiej.
102
[44] Mgr inż. Krzysztof POSOBKIEWICZ: “Modelowanie i analiza wybranej klasy stabilizatorów
impulsowych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termicznych”. Obrona w dniu xx.xx.2005, przed
Radą Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
[45] Mgr inż. Wojciech BIENIECKI: “Nowe algorytmy przetwarzania obrazów w wizyjnych systemach
komputerowych wspomagających diagnostykę patomorfologiczną”. Obrona w dniu 02.11.2005, przed
Radą Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
[46] Mgr inż. Grzegorz SZYMAŃSKI: “Teoria i zastosowanie predyktorów adaptacyjnych do komputerowego
przetwarzania mowy”. Obrona w dniu 29.11.2005, przed Radą Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki
Politechniki Łódzkiej.
[47] Mgr inż. Adrian ROMIŃSKI „Architektura systemów przetwarzania dźwięku dla celów
multimedialnych”. Obrona w dniu 07.03.2006, przed Radą Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki
Politechniki Łódzkiej.
[48] Mgr inż. Robert SZCZYGIEŁ: Projektowanie bloków cyfrowych układów ASIC do odczytu detektorów
pozycyjnych eksperymentu ATLAS pod kątem odporności radiacyjnej”. Obrona w dniu 07.03.2006,
przed Radą Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
[49] Mgr inż. Bartłomiej KALINOWSKI nt.: „Komputerowe narzędzia szacowania parametrów
niezawodnościowych oraz doboru strategii konserwacji rozległego systemu technicznego o strukturze
hierarchicznej”. Obrona w dniu 19.06.2006, przed Radą Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
[50] Mgr inz. D. PIERŚCIŃSKA. „Analysis of thermal process on the facets of semiconductor lasers”. Rada
Naukowa ITE. Obrona w dniu 12.07.2007
[51] Mgr inż. Krzysztof CZUBA „RF phase reference distribution system for the TESLA technology based
projects”. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
[52] Mgr inż. Tomasz CZAPSKI nt.: „Modelowanie i komputerowa analiza elektroakustycznych zjawisk w
kościach długich prawidłowych i osteoporotycznych”. Politechnika Poznańska
[53] Mgr inż. Mariusz TOMCZYK: “Analiza procesów termokinetycznych w obszarze połączeń,
przewodzących prądy o dużych gęstościach, wykonanych techniką laserową”. Politechnika Łódzka.
[54] Mgr inż. Jacek DĄBROWSKI: "Modelowanie diod Schottky’ego mocy z uwzględnieniem efektów
termicznych”". WSM Gdynia, Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechniki Łódzkiej.
[55] Mgr inż. Piotr MAJ: „Zintegrowany wielokanałowy system pomiarowy do detekcji niskoenergetycznego
promieniowania X o dużym natężeniu”. Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Obrona 11.04.2008
[56] Mgr inż. Rafał KAPELA: „Real time hardware architectures of selected MPEG-7 descriptors” –
“Sprzętowe architektury czasu rzeczywistego wybranych deskryptorów MPEG-7”. Rada Wydziału
Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. 03.05.2008. Obrona 18.06.2008.
[57] Mgr inż. Agnieszka LIGOCKA: “Wpływ indukcyjności na propagację sygnału w połączeniach układów
VLSI”: Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej
[58] Kamil PIERŚCIŃSKI: „Thermal properties of optically pumped surface emitting lasers. Analysis of heat
management in multilayer structures”. “Termiczne właściwości pompowanych optycznie laserów o emisji
powierzchniowej. Analiza procesów cieplnych w strukturach wielowarstwowych”. Rada Naukowa ITE.
30.06.2009.
[59] Tomasz TALAŚKA: „Badania sieci Kohonena realizowanej w postaci układu scalonego”. Wydział
Telekomunikacji I Elektrotechniki. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w
Bydgoszczy. 29.10.2009.
[60] Jakub CHŁAPIŃSKI: „Automatic Aperture Filter Design Methodology for Image Processing” “Metodologia automatycznego projektowania filtrów morfologicznych do przetwarzania obrazów”.
Politechnika Łódzka. 12.01.2010.
[61] Grzegorz BAZYDŁO: “Graficzna specyfikacja programów dla rekonfigurowalnych sterowników
logicznych z wykorzystaniem języka UML”. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 19 grudzień 2011.
[62] Marek KCIUK: „Badania pomiarowe i modele aktuatorów SMA, uwzględniające zjawiska elektro-termomechaniczne oraz ich wykorzystanie w układach sterowania”. Wydział Elektryczny. Politechnika Śląska.
103
[63] Damian KRZESIMOWSKI: „Metody analizy i przetwarzania sygnałów mowy dla potrzeb wykrywania i
oceny patologicznych zaburzeń jakości głosu”. Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i
Automatyki Politechniki Łódzkiej. 17.10.2011
[64] Michał Henryk DOLIGALSKI “Dywersyfikacja specyfikacji behawioralnej rekonfigurowalnych
sterowników logicznych”. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
[65] Gesualdo DONNARUMMA: “Modelling of electric phenomena in anisotropic semiconductor
structures”. („Modelowanie zjawisk elektrycznych w anizotropowych strukturach półprzewodnikowych”).
Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 18.11.2011
[66] Łukasz DOWHAŃ: “Numeryczna metoda analizy właściwości sprężysto-plastycznych cienkich warstw
stosowanych w elektronice”. Rada Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki
Wrocławskiej. 11.07.2012
[67] Bartosz WOJCIECHOWSKI: “Sterowanie wydajnością mikroprocesorów przy ograniczeniu
temperaturowym”. Rada Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. 2012
[68] Paweł SAŁEK: „Modelowanie wybranych parametrów elektrycznych współczesnych tranzystorów”,
Politechnika Warszawska. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej. 2012.
c) Prace post doktorskie:
[1] Ana-Sueli FERREIRA-NOULLET : "Contribution aux méthodologies de conception des circuits
intégrés", DIPLOME DE RECHERCHE de L’INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES de
TOULOUSE, Toulouse, France, 29.05.1998.
d) Prace habilitacyjne zagraniczne (recenzja i udział w Jury):
[1] Danielle ANDREU: Méthodologies de simulation des composants et circuits analogiques - Mémoire
Habilitation à Diriger des Recherches. 17 décembre 1998, l'INP-ENSEEIHT, Toulouse, FRANCE.
[2]
Patrick TOUNSI: « Contribution aux études d’amélioration de la fiabilité et de la robustesse des
composants de puissance : Modélisation électrique et thermique couplée »’ la soutenance de HDR se
déroulera dans la salle des thèses à l'INSA à 10h30 le 12 décembre 2012.
e) Prace habilitacyjne polskie - recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej:
[3] Zbigniew LISIK: "Modelowanie cieplnych, elektrycznych i elektro-termicznych własności przyrządów
półprzewodnikowych mocy", Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej 1992 rok, 255 stron. Obrona przed
Radą Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej w marcu 1993 roku.
[4] Andrzej KOS: "Modelowanie hybrydowych układów mocy i optymalizacja ich konstrukcji ze względu
na rozkład temperatury", Wydawnictwa AGH, Kraków 1994 rok, 160 stron. Obrona przed Radą
Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej 11 października 1994 roku.
[5] Jan OGRODZKI: "Jednolite ujęcie metod klasycznych komputerowej symulacji sieci elektrycznych", recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Obrona w dniu 17.10.1995, przed Radą
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
[6] Wojciech BANDURSKI: "Analiza czasowa oraz symulacja komputerowa linii transmisyjnych",
Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995 rok, 122 strony. Recenzja dorobku naukowego
oraz rozprawy habilitacyjnej. Obrona w dniu 18.06. 1996, przed Radą Wydziału Elektrycznego
Politechniki Poznańskiej.
[7] Ryszard WOJTYNA: "Generatory CMOS drgań harmonicznych pracujące w trybie prądowym",
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Rozprawy nr 73, 1996 rok,
110 stron. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Łódź, 10.09.1996. Obrona w
dniu 04.03.1997, przed Radą Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
[8] Janusz ZARĘBSKI: "Modelowanie, symulacja i pomiary przebiegów elektrotermicznych w elementach
półprzewodnikowych i w układach scalonych". Prace naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni,
ISSN 0860-4827, 1996 rok, 194 strony. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej.
Łódź, 31.12.1996. Obrona w dniu 13.03.1997, w ITE w Warszawie.
[9] Andrzej PFITZNER: „Modelowanie elementów półprzewodnikowych dla statystycznej symulacji
układów scalonych VLSI”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, styczeń 1999 rok, 193
104
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
strony. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Łódź, 27.02.1999. Obrona w dniu
13.04.1999, w PW w Warszawie.
Konrad HEJN: „Wybrane zagadnienia metrologii współczesnych przetworników analogowocyfrowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999 rok, 85 stron. Recenzja dorobku
naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Łódź, 26.06.1999. Obrona w dniu 19.10.1999, w PW w
Warszawie
Lidia ŁUKASIAK: „Modele i elektryczne metody charakteryzacji przyrządów MOS i MOS SOI”.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002 rok, 123 strony. Recenzja dorobku naukowego
oraz rozprawy habilitacyjnej. Łódź, 05.05.2002. Obrona w dniu 18.06.2002, w PW w Warszawie
Andrzej RYBARCZYK: „Optymalizacja wrażliwości i uzysku produkcyjnego w scalonych układach
CMOS o wielkiej skali integracji (VLSI)” Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej. 143 stron.
Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Łódź, 19.10.2002. Obrona w dniu
10.12.2002, w PP w Poznaniu.
Leszek J. OPALSKI: „Metody i algorytmy optymalizacji jakości układów elektronicznych”. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002 rok, 192 stron. Recenzja dorobku naukowego oraz
rozprawy habilitacyjnej. Łódź, 26.07.2002. Obrona w dniu 14.01.2003, w PW w Warszawie
Paweł GRYBOŚ: „Low Noise Multichannel Integrated Circuits in CMOS Technology for Physics and
Biology Applications” - "Niskoszumne wielokanałowe układy scalone w technologii CMOS, dla
potrzeb eksperymentów fizyki i biologii”. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków
2002, 128 stron. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Łódź, 16.01.2004. Obrona
w dniu 20.05.2004, w AGH w Krakowie
Jan ŁYSKO: „Anizotropia trawienia i piezorezystancji w kryształach półprzewodników. Przykłady
wykorzystania w przyrządach MEMS”. Prace naukowe ITE, ISBN 83-9141794-8, 2004 rok, 135 stron.
Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Łódź, 16.03.2005. Obrona w dniu
06.10.2005, w ITE w Warszawie.
Oleg MASLENNIKOW: „Podstawy teorii zautomatyzowanego projektowania reprogramowalnych
równoległych jednostek przetwarzających dla jednoukładowych systemów czasu rzeczywistego”.
Wydawnictwo Uczelniane PK, 2004 - 273. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej.
Łódź, 10.10.2005. Obrona w dniu 13.12.2005, Politechnika Śląska, Gliwice.
Jacek MARCZEWSKI pt.: „Bulk silicon detectors of ionizing radiation, the role of the depletion layer” „Krzemowe detektory promieniowania jonizującego, rola warstwy zubożonej”. Prace naukowe ITE,
ISSN 0067-7647, 2005 rok, 96 stron. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Łódź,
17.06.2005. Obrona w dniu 19.01.2006 w ITE w Warszawie.
Zbigniew KACZMARCZYK: „Poprawa właściwości energetycznych falownikow klasy E przez
maksymalizacje wykorzystania tranzystora”. Zeszytu Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007,
ISSN 0072-4688, 178 stron. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej.
Artur WYMYSŁOWSKI: „Numeryczne metody projektowania termomechanicznego w montażu
elektronicznym”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2007. ISBN 978-83-7493325-4. 298 stron. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej. Kolokwium Habilitacyjne
12 03 2008. Politechnika Wrocławska.
Piotr PŁOTKA: „Tunelowe nanoprzyrządy wykonane przy użyciu epitaksji warstw molekularnych
GaAs”. Recenzja komentarza autorskiego liczącego 30 stron oraz reprintów 20 publikacji w języku
angielskim i jednej w języku japońskim stanowiących dorobek naukowy Autora. Kolokwium
Habilitacyjne 14 10 2008. ITE Warszawa.
Andrzej DOBROWOLSKI pt.: „Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych
oparta na analizie Falkowej potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych”. Redakcja wydawnictw
Wojskowej Akademii Technicznej. Warszawa 2009. ISBN 978-83-61486-38-1. Recenzja dorobku
naukowego i rozprawy habilitacyjnej. Kolokwium Habilitacyjne 15.12.1010
Witold PLESKACZ: „Analiza topografii układów scalonych VLSI pod kątem ich produkowalności”.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2009. ISSN 0137-2343. Recenzja dorobku
naukowego i rozprawy habilitacyjnej. Kolokwium Habilitacyjne 18.01.2011.
Robert SZCZYGIEŁ: Recenzja osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej (zgodnie z
art. 16 ust. 1 Ustawy) Pana dr inż. Roberta Szczygła w związku z postępowaniem habilitacyjnym
105
[24]
wszczętym w dniu 5 października 2012 r. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.
Posiedzenie Komisji 06.12.2012.
Andrzej PUŁKA: „Techniki heurystyczne w modelowaniu i weryfikacji systemów elektronicznych.
Wybrane zagadnienia”, Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. Grudzień 2012.
f) Prace habilitacyjne - recenzje wydawnicze:
[25] Jan OGRODZKI: "Jednolite ujęcie metod klasycznych komputerowej symulacji sieci elektrycznych", recenzja wydawnicza, grudzień 1994 rok. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
1995 rok, 96 strony.
[26] Zygmunt CIOTA: "Teoria i praktyczna realizacja analogowych filtrów scalonych ze szczególnym
uwzględnieniem filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej”, recenzja wydawnicza dla Oficyny
Wydawniczej Politechniki Łódzkiej. Łódź, 29.02.1996
[27] Andrzej PFITZNER: „Modelowanie elementów półprzewodnikowych dla statystycznej symulacji
układów scalonych VLSI”, - recenzja wydawnicza, 20.10.1998r., dla Oficyny Wydawniczej Politechniki
Warszawskiej.
[28] Zbigniew SUSZYŃSKI: „Termofalowe metody badania materiałów i przyrządów elektronicznych”
recenzja wydawnicza, 16.09.2001 dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Koszalińskiej.
[29] Lidia ŁUKASIAK: „Modele i elektryczne metody charakteryzacji przyrządów MOS i MOS SOI”
recenzja wydawnicza, 07.10.2001 dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.
[30] Andrzej RYBARCZYK: „Optymalizacja wrażliwości i uzysku produkcyjnego w scalonych układach
CMOS o wielkiej skali integracji (VLSI)” recenzja wydawnicza, 03.11.2001 dla Oficyny Wydawniczej
Politechniki Poznańskiej.
[31] Leszek J. OPALSKI: „Metody i algorytmy optymalizacji jakości układów elektronicznych”, recenzja
wydawnicza, 12.01.2002 dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.
[32] Oleg MASLENNIKOW: „Podstawy teorii zautomatyzowanego projektowania reprogramowalnych
jednostek przetwarzających dla jednoukładowych systemów czasu rzeczywistego”. Recenzja
wydawnicza. 15.06.2004. dla Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej
[33] Krzysztof GÓRECKI: „Modelowanie i analiza obcowzbudnych stabilizatorów impulsowych
zawierających dławikowe przetwornice dc-dc z uwzględnieniem samomagnesowania”. Akademia
Morska w Gdyni.
[34] Witold PLESKACZ: „Analiza topografii układów scalonych VLSI pod kątem ich produkowalności”.
12.08.2009 dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.
[35] Marcin JANICKI: „Inverse heat transfer problems in electronics”, recenzja wydawnicza dla Oficyny
Wydawniczej Politechniki Łódzkiej. Łódź, 28/01/2012
[36] Andrzej PUŁKA: „Techniki heurystyczne w modelowaniu i weryfikacji systemów elektronicznych.
Wybrane zagadnienia”, recenzja wydawnicza dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Śląskiej. Łódź,
11.04.2012
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Stanisław KUTA - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków, 20 czerwiec 1997 rok.
Wiesław KUŹMICZ - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej. 12.09.1999 rok.
Andrzej KOS - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków, 3 maj 2001 rok.
Leszek GOLONKA – ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i
organizacyjnego profesora Politechniki Wrocławskiej – dra hab. inż. Leszka Golonki, opracowana na
zlecenie Dziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Janusza Biernata w
związku ze wszczęciem postępowania o nadanie dr hab. inż. Leszkowi Golonce tytułu profesora. 18
sierpień 2001 rok.
Jacek WOJCIECHOWSKI: - ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i
organizacyjnego profesora Politechniki Warszawskiej - dra hab. inż. Jacka Wojciechowskiego,
opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
106
Warszawskiej prof. dr hab. Romana Z. Morawskiego w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie
dr hab. inż. Jackowi Wojciechowskiemu tytułu profesora. 21 sierpień 2001 rok.
[6]
Andrzej KRAŚNIEWSKI: - ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i
organizacyjnego profesora Politechniki Warszawskiej - dr a hab. inż. Andrzeja Kraśniewskiego,
opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej prof. dr hab. Józefa Lubacza w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie dr hab.
inż. Andrzejowi Kraśniewskiemu tytułu profesora, 1 sierpień 2005 rok.
[7]
Tadeusz BERLICKI: - ocena całokształtu dorobku naukowego oraz monografii pt. ”Warstwowe czujniki
cieplne” profesora Politechniki Wrocławskiej - dr a hab. inż. Tadeusza Berlickiego, opracowana na
zlecenie Prodziekana Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej dr.
inż. Janusza Markowskiego w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie dr. inż. Tadeuszowi
Berlickiemu tytułu profesora. 10 czerwiec 2007 rok.
[8]
Romuald BECK: - ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i
organizacyjnego profesora Politechniki Warszawskiej - dra hab. inż. Romualda Becka, opracowana
zgodnie z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 15 lutego 2008 roku, na
zlecenie Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prof. dr
hab. Bogdana Galwasa w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie dr hab. inż. Romualdowi
Beckowi tytułu profesora, 3 maj 2008 rok.
[9]
Andrzej DZIEDZIC – ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z
zakresu dyscypliny elektronika dra hab. inż. Andrzeja Dziedzica, opracowana na zlecenie Prodziekana
Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej prof. dra hab. inż.
Zbigniewa W. Kowalskiego w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie drowi hab. inż.
Andrzejowi Dziedzicowi tytułu profesora, 11 listopad 2009.
[10] Witold BANDURSKI – ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i
organizacyjnego profesora Politechniki Poznańskiej dr a hab. inż. Wojciecha Bandurskiego, opracowana
na zlecenie Dziekana Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej prof. dr hab.
Pawła Szulkiewicza w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie dr hab. inż. Wojciechowi
Bandurskiemu tytułu profesora, 15 listopad 2009 rok.
[11] Paweł GRYBOŚ - całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z zakresu
dyscypliny elektronika dr hab. inż. Pawła Grybosia, opracowana na zlecenie Prodziekana Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(AGH) prof. dra hab. inż. Tadeusza Pisarkiewicza w związku ze wszczęciem postępowania o nadanie
drowi hab. inż. Pawłowi Grybosiowi tytułu profesora. Łódź, dn. 26.04.2011 r.
[12] Wojciech KUCEWICZ: ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i
organizacyjnego profesora Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie – dr hab. inż. Wojciecha
Kucewicza, opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. Tadeusza Pisarkiewicza w związku
ze wszczęciem postępowania o nadanie dr hab. inż. Wojciechowi Kucewiczowi tytułu profesora. Łódź,
dn. 28.01.2012 r
Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora
a) Profesora zwyczajnego:
[1]
Stanisław KUTA - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Akademia Górniczo Hutnicza,
Kraków, 9 styczeń 2000 rok.
[2]
Andrzej KOS - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Akademia Górniczo Hutnicza,
Kraków, 18 luty 2003 rok.
[3]
Maciej OGORZAŁEK – ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i
organizacyjnego opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jerzego Szweda w związku z wystąpieniem o
mianowanie ww. na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 22.06.2007
[4]
Paweł GRYBOŚ - ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w postępowaniu o
mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków, 05.11.2012.
107
b) Profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony:
[5] Andrzej HANDKIEWICZ - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych
w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej na
czas nieokreślony. 14 marzec 1997 rok
[6] Wiesław KUŹMICZ - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej na
czas nieokreślony. 2 marzec 1998 rok
[7] Bogdan MAJKUSIAK - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej na
czas nieokreślony. 8 luty 2000 rok
[8] Janusz ZARĘBSKI - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Morskiej na czas
nieokreślony. 5 maj 2002 rok
[9] Jan OGRODZKI - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej na
czas nieokreślony. 5 czerwiec 2005 rok
[10] Konrad HEJN - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej na
czas nieokreślony. 7 sierpień 2006 rok
[11] Andrzej PFITZNER - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej na
czas nieokreślony. 15 sierpień 2007 rok
c) Profesora nadzwyczajnego na czas określony:
[12] Ryszard WOJTYNA - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Techniczno-Rolniczej
w Bydgoszczy. 22 maj 1998 rok
[13] Andrzej RYBARCZYK - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej. 27
lipiec 2005 rok
[14] Paweł GRYBOŚ – ocena całokształtu dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i
organizacyjnego opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) Prof. dr hab. inż. Tomasza Szmuca w
związku z wystąpieniem o zatrudnienie dr hab. inż. Pawła Grybosia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej. 3 sierpień 2006
[15] Andrzej DZIEDZIC - ocena dorobku naukowego w sprawie powołania go na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Politechnice Wrocławskiej. 30 grudzień 2006 rok.
[16] Lidia ŁUKASIAK - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej na
okres 5ciu lat 23 październik 2010 rok
[17] Leszek OPALSKI - ocena dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej na
okres 5ciu lat. 10 kwietnia 2011 rok
Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu doktora Honoris Causa
[1]
Prof. Jurii BOBAŁO - Opinia dotycząca nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki
Wrocławskiej, Łódź, dnia 7 sierpnia 2012 r.
108
Wykaz osiągnięć w zakresie dydaktyki
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
Opiekun inżynierskich prac dyplomowych
Mariusz ANDRZEJCZAK: “Aplikacja monitorująca przychodzące rozmowy telefoniczne z sieci
telekomunikacyjnej”, promotor: prof. dr hab. inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. W.
Zabierowski, 26 czerwca 2002r.
Krzysztof ŁYSIAK: “Aplikacja monitorująca i przetwarzająca dane dotyczące użytkowania drukarek
sieciowych w lokalnej sieci komputerowej”, promotor: prof. dr hab. inż. A.Napieralski , współopiekun:
mgr inż. W.Zabierowski, 26 czerwca 2002r.
Arkadiusz OSTENDA: „Rozproszony system nadzoru produkcji w młynie”, promotor: prof. dr hab. inż.
A.Napieralski , współopiekun: mgr inż. A.Olszewski, 2 czerwca 2004.
Marcin TROJANOWSKI: „System informatyczny wspomagający zarządzanie czasem pracy w
przedsiębiorstwie w technologii J2EE”, promotor: prof. dr hab. inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr
inż. B. Sakowicz, 14 września 2006
Rafał PIERZYŃSKI: „Mikroprocesorowy monitor parametrów sieci Ethernet w warunkach pracy
przemysłowej / Microprocessor monitor of parameters of the Ethernet in industrial conditions.”,
promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Mateusz OWCZAREK: ” Mikroprocesorowe urządzenie do kopiowania treści USB Pendrive /
Microprocessor device for copying USB Pendrive content.”, prof. dr hab inż. A.Napieralski,
współopiekun:mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Andrzej ZAMOJSKI: ” Mikroprocesorowy system do sterowania i monitoringu odbiornika energii
elektrycznej / Microprocessor System for Control and Monitoring of the Electric Energy Receiver.”,
promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun:mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Amin MEZERREG: „System do mycia instalacji przemysłowych z wykorzystaniem sterowników PLC /
PLC system for washing industrial installations., promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Mateusz MIKOŁAJCZYK: „Mikroprocesorowy monitor uprawy roślin / Microprocessor monitor of the
cultivation of plants.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15
luty 2011.
Piotr KAROS: „Zasilacz laboratoryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym / Laboratory power supply
with microprocessor control., promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż.
Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Bartosz BRODZIŃSKI: „System rejestracji pozycji pojazdu z bezpiecznym szyfrowaniem danych /
Vehicle position registration system with secure data encryption.”, promotor: prof. dr hab inż.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Tobiasz WOJTANIA: „Komunikacja w systemach przemysłowych wykorzystujących sieć Internet /
Internet - based communication in industrial systems.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Robert KAROLAK: „Stacja pogodowa z interfejsem transmisji danych do PC / Weather station with
data transmission interface to the PC.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr
inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Piotr WYSOKIŃSKI: „Mikroprocesorowy system sterowania urządzeń akwariowych w hodowli ryb /
Microprocessor System of Controlling Aquarium Devices in the Fish Farming.”, promotor: prof. dr hab
inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Dariusz KAŹMIERCZAK: „System wykrywania przeszkód i jazdy po zadanym torze w pojeździe
inspekcyjnym / System of detecting obstacles and the ride along the set path in the inspecting vehicle.”,
promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Jakub JĘDRZEJCZAK: „System sterowania silnikami prądu stałego pojazdu inspekcyjnego z napędem
na cztery koła / Control system of DC engines of the inspecting vehicle with the four-wheel drive.”,
promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Szymon LECHOWSKI: „Mikroprocesorowy system sterowania układem jezdnym pojazdu
inspekcyjnego / Microprocessor based control device for inspection vehicle traction system.”, promotor:
prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
109
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
Bartłomiej KLUCZNIK: „Mikroprocesorowy sterownik wielobarwnej tablicy LED / Microprocessor
driver of the colourful LED board.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż.
Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Tomasz KOSIOREK: „ Wykorzystanie pakietów SCADA w wizualizacji i monitoringu procesu
przemysłowego na przykładzie elektrowni / SCADA packages in visualization and monitoring of
industrial process based on power station.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun:
mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Mariusz ŻYDEK: „Stacja pogodowa z interfejsem bezprzewodowej transmisji danych / Weather station
with wireless data transmission interface,”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun:
mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Szymon SZKUDLAREK: „Symetryczny zasilacz laboratoryjny sterowany mikroprocesorem /
Symmetrical Power Supply with Microprocessor Control.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Konrad PALUSIŃSKI: „Cyfrowe sterowanie w analogowych wzmacniaczach audio / Digital controlling
in analogue audio amplifiers.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż.
Z.Kulesza, 15 luty 2011.
Bartosz RÓŻYCKI: „Pakiety SCADA w wizualizacji procesu przemysłowego produkcji czekolady /
SCADA system for visualisation of industrial chocolate production proces.”, promotor: prof. dr hab inż.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 11 kwietnia 2011.
Artur WATAŁA: „Mostek magistrala Profibus - magistrala Modbus / Profibus network - Modbus
network bridge.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 29
czerwca 2011. (Wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową inżynierską w roku
akademickim 2011/2012).
Przemysław FRAJ: „Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem AVR./Enhanced alarm system with
AVR procesor.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty
2012 r.
Aleksander WITKOWSKI: ” Komputer rowerowy./Bicycle computer.”, promotor: prof. dr hab inż.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2012 r.
Kamil STĘPNIAK: „Pakiety SCADA - zastosowanie do monitoringu linii produkcyjnej do
nastrzykiwania mięsa./SCADA packages – monitoring of meat injector system.”, promotor: prof. dr hab
inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2012 r.
Mateusz DZIADCZYK: „Sterowany mikroprocesorowo system chłodzenia do komputera PC./
Microprocessor cooling system for PC computer.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2012 r.
Michał KUNIKOWSKI: „Secured, web based file transfer system./ Bezpieczna aplikacja sieciowa do
wymiany dużych plików.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż.
Z.Kulesza, 07 luty 2012 r.
Łukasz BIELECKI: ” Licznik energii cieplnej konwekcyjnego grzejnika wodnego./ Thermal energy
counter of the convective water heater.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr
inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012 r.
Marcin KALINOWICZ: „Zastosowanie PLC w sterowaniu wyposażeniem budynku - wizualizacja./
Application of PLC in the control equipment of the building – Visualization.”, promotor: prof. dr hab
inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012 r.
Mateusz GODLEWSKI: „Zastosowanie PLC w sterowaniu wyposażeniem budynku./ Application PLC
in the control of building equipment.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr
inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012 r.
Łukasz SULIKOWSKI: „Mikroprocesorowy system sterowania urządzeń akwariowych w hodowli ryb./
Microprocessor System of Controlling Aquarium Devices in the Fish Farming.”, promotor: prof. dr hab
inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012 r.
Łukasz HAŁADA: „Mikroprocesorowa stacja pogodowa z komunikacją bezprzewodową./
Microprocessor weather station with wireless communication.”, promotor: prof. dr hab inż.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012 r.
110
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
Tomasz PŁUCIENNIK: „Gra w okręty wojenne z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR i transmisji
USART./ Battleship game with the usage of the AVR microcontroller and USART transmission.”,
promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012 r.
Michał KRUPA: „System pomiaru położenia wiązki w akceleratorze cząstek./ Study of an acquisition
chain for a beam position monitoring system in a particle accelerator.”, promotor: prof. dr hab inż.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 23 luty 2012.
Przemysław WOLSKI: „System do monitoringu wielostanowiskowej uprawy roślinnej./ Monitoring
system for multi-position plant cultivation.”, promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun:
mgr inż. Z.Kulesza, 29 marzec 2012.
Mateusz IWANICKI: ” Zaawansowany zegar synchronizowany z sygnałem DCF77/ Advanced clock
synchronized with DCF77.” promotor: prof. dr hab inż. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż.
Z.Kulesza, 19 września 2012.
Rafał STANISZEWSKI: „Mikroprocesorowy sterownik dmuchawy do pieca węglowego w domu
jednorodzinnym./ Microprocessor controller coal furnance blowers in a single family home.”, promotor:
prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 13 grudnia 2012.
Kamil BĄBOL: „Komunikator internetowy z wykorzystaniem platformy.NET./Instant messaging
program utilising .NET platform.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza,
07 luty 2013.
Paweł PĘCINA: „Dwuosiowy pozycjoner kolektorów slonecznych, sterowany mikrokontrolerem
AVR./Dual axis solar collector positioner controlled by AVR microcontroller.”, promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2013.
Rafał KAJEWSKI: „Zewnętrzny moduł rozszerzeń dla regulatorów instalacji centralnego
ogrzewania./External module for regulators of central heating.”, promotor: prof. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2013.
Damian SKORUPA: „Zastosowanie mikrokontrolera ARM w monitorowaniu funkcji życiowych
człowieka./The use of ARM microcontroller in monitoring of the human body functions.”, promotor:
prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2013.
Marek
SEWERYN:
„Mikroprocesorowy
system
kontrolno-pomiarowy
samochodu
osobowego./Microprocessor-based data acquisition and control system in the car.”, promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2013.
Sebastian IZYDORCZYK: „Wizualizacja i automatyka linii produkcyjnej w zakładzie
włókienniczym./Visualization and automatization of production line in a textile factory.”, promotor:
prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2013.
Damian DOLEWSKI: „Mikroprocesorowy monitor uprawy roślin z aplikacją na PC./Microprocessor
monitor of the cultivation of plant with an application on PC.”, promotor: prof. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2013.
Michał MICHALSKI: „Czterokanałowy mikroprocesorowy zasilacz laboratoryjny
z
separowanymi wyjściami./Four-channel microprocessor laboratory power supply with separated
outputs.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 07 luty 2013.
Wiktor SZYMCZAK: „Pakiety SCADA w wizualizacji i sterowaniu oczyszczalnią ścieków w
Widawie./SCADA packages for visualization and control of wastewater treatment plants in Widawa.”,
promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 11 luty 2013.
Roman JĘDRZEJCZYK: „Platforma internetowa do nauki języka PHP./Web-based platform for
learning PHP.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. M. Wojtera, 18 luty 2013.
Daniel ROGULSKI: „Zastosowanie standardu HTML5 do tworzenia aplikacji wieloplatformowych na
przykładzie gry sieciowej./Using HTML5 standard for creating cross-platform web applications on an
example of a network game.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. P. Mazur, 18 luty
2013.
Jan CICHARSKI: „System do monitorowania pojazdów wykorzystujący technologię Windows Azure
(klient mobilny)./ The Windows Azure based system for vehicle monitoring (mobile client), promotor:
prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. M. Franc, 21 luty 2013.
Dominik DEREŃ: „System do monitorowania pojazdów wykorzystujący technologię Windows Azure
(usługa chmurowa)./ The Windows Azure based system for vehicle monitoring (cloud service client).”,
promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. M. Franc, 21 luty 2013.
111
[53]
[54]
Krzysztof OLCHOWIK: „System do nawigacji wewnątrz budynków oparty o platformę Windows
Phone./ The Windows Phone based system for indoor navigation.”, promotor: prof. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. M. Franc, 21 luty 2013.
Michał PIOTROWSKI: „System monitoringu podstawowych parametrów pracy silnika samochodu ze
wskaźnikiem optymalnego przełożenia skrzyni biegów./ The monitoring of basic operating parameters
of a car engine with display of optimal gear ratio”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr
inż. Z.Kulesza, 21 luty 2013.
Opiekun magisterskich prac dyplomowych
[55] Maria MOŻYSZEK: “Modelowanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych przy pomocy
rezystancji wklęsłych i wypukłych”, 20.03.1980
[56] Piotr SZCZEPAŃSKI: “Sformułowanie równań stanu dla liniowych układów aktywnych”. 02.04.1980
[57] Małgorzata POLANKIEWICZ: “Zagadnienia pomiaru pojemności dyfuzyjnej w bipolarnych
przyrządach dużej mocy”, 06.05.1980
[58] Andrzej LESZCZYŃSKI: “Zastosowanie programu NAP-2 do analizy układów tyrystorowych”,
29.05.1981
[59] Mirosław SAMUJŁŁO: “Makromodele wzmacniaczy operacyjnych dla komputerowej analizy sieci
programem NAP2”, 02.07.1981
[60] Jarosław MELON: “Metody komputerowego formułowania równań układów elektronicznych”.
11.02.1982
[61] Andrzej MACIEJCZYK: “Wpływ makromodelu tyrystora na dokładność i szybkość obliczeń układów
falownikowych”, 23.06.1982
[62] Krzysztof LEŚNY: “Rozwiązywanie macierzowych równań układów elektronicznych”, 29.06.1982
[63] Zbigniew MIŁOSZ: “Metody identyfikacji parametrów przyrządów półprzewodnikowych”, 06.09.1982
[64] Michał KANDEL: “Makromodelowanie cyfrowych układów scalonych w programie NAP2”,
07.01.1983
[65] Krzysztof LUBOWIECKI: “Wykorzystanie techniki macierzy rzadkich do formułowania i
rozwiązywania równań liniowych stanu”, 03.05.1983
[66] Monika MICHALAK: “Komputerowa analiza właściwości dynamicznych nieliniowych elektronicznych
metodą bilansu harmonicznych”, 06.12.1983
[67] Wojciech SZTOMBKA: “Wpływ efektu samonagrzewania na pracę tranzystora bipolarnego”.
06.12.1983
[68] Mirosław ROGOZIŃSKI: “Program projektowania filtrów aktywnych RC metodą łańcuchowego
łączenia sekcji elementarnych”, 14.12.1983
[69] Michał PIERUŃ: “Zastosowanie uniwersalnych programów analizy komputerowej do symulacji
układów elektronicznych”, 09.02.1984
[70] Mirosław KOPEĆ: “Swobodnoformatowa wersja programu PAUT i jej wykorzystanie do nalizy
wybranych układów tyrystorowych”, 09.02.1984
[71] Anna MACIEJCZAK-OLCZYK: “Wyznaczanie stanów ustalonych w układach nieliniowych”.
27.08.1984
[72] Sławomir MATUSIAK: “Numeryczne obliczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych diod PiN”,
27.08.1984
[73] Jan KORZENIEWSKI: “Zmodyfikowana metoda węzłowa w komputerowej analizie układów”,
29.08.1984
[74] Maciej KAŹMIERCZAK: “Modelling and simulation of power bipolar transistor using PACTE
software”, 29.09.1993
[75] Mariusz PRYĆ: “Three dimensional reconstruction of teeth from serial cross sections”, 29.09.1993
[76] Witold MARAŃDA: “Optymalizacja układów elektronicznych z zastosowaniem programu MINUIT dla
komputerów klasy IBM PC”, 30.09.1993
[77] Tomasz JĘDRZEJCZAK: “Projektowanie wzmacniaczy operacyjnych w technologii CMOS”,
10.11.1993
[78] Waldemar GWIAZDOWSKI: “Tranzystor IGBT. Problemy jego modelowania w programie PSPICE”,
10.11.1993
112
[79] Włodzimierz SIKORSKI: “Tranzystor SIT i tyrystor SITh. Proste modele programowe dla programów
NAP2 i PSPICE”, 02.12.1993
[80] Tomasz WALCZAK: “Tyrystor MCT. Prosty model dla programu PSPICE”, 09.12.1993
[81] Paweł KAJAK: “Model tranzystora bipolarnego dużej mocy dla programu NAP2 i SPICE oparty na
prostej identyfikacji jego parametrów”, 22.12.1993
[82] Grzegorz DYBAŁA: “Pomiar współczynnika fali stojącej metodą hanodynową”, 27.06.1994
[83] Tomasz ZALEWSKI: “Porównanie programów komputerowego projektowania układów
elektronicznych: SPICE, NAP2 i OPTIMA”, 11.07.1994
[84] Tomasz KAŹMIERCZAK: “Projektowanie układów scalonych na zamówienie - ASIC”, 11.07.1994
[85] Michał FURMAŃCZYK: “X terminal dla komputera IBM-PC”, 07.09.1994 - (I nagroda SEP za
najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. w 1994 roku.)
[86] Andrzej LARA: “Problemy obliczania pól termicznych w układach półprzewodnikowych. Analiza błędu
metody obcięcia”, 17.10.1994
[87] Tomasz PIASECKI: “Models of basic semiconductor regions with temperature dependencies”,
18.10.1994
[88] Marcin JANICKI: “Chaîne de traitement du signal dans la bande acoustique”, 08.11.1994
[89] Piotr RAJEWSKI: “Obliczenia równoległe i rozproszone w sieci komputerów pracujących pod kontrolą
systemu UNIX”, 23.11.1994
[90] Paweł JĘDRZEJCZAK: “Projektowanie przyrządów półprzewodnikowych w programie NAP2 z
wykorzystaniem procedury SUB”, 20.03.1995
[91] Artur DUBIAK: “Technologia wytwarzania układów SMART POWER”, 03.04.1995
[92] Mariusz ZUBERT: “Implantation de modèle de composants magnétiques dans PACTE”, 07.09.1995
[93] Krzysztof SADOWY: “Generacja ciepła w półprzewodnikowych przyrządach mocy i układach
scalonych”, 12.10.1995
[94] Marcin KAŁUŻA: “Power supply of integrated circuits by electromagnetic coupling”, 12.10.1995- (I
nagroda SEP za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. w 1995
roku, oraz nagroda NOT za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej w 1996 roku.)
[95] Piotr JAROS: “Modele tranzystorów SIT stosowane w komputerowej symulacji układów
elektronicznych”, 12.10.1995
[96] Igor SUCHARZEWSKI: “Zastosowanie układów SC w realizacji sieci neuronowych, wykonanie układu
prototypowego”, 26 marca 1997 roku
[97] Andrzej KACZMARSKI: “Projekt układu scalonego ASIC dla zastosowania w telekomunikacji”, 5
czerwiec 1997 rok.
[98] Andrzej PROCHASKA: „Projektowanie układu ASIC do sterowania elementów mocy w układach
Smart Power”, 12 wrzesień 1997
[99] Paweł GALA: Projektowanie układów scalonych cyfrowych przy użyciu programu IDASS i
CADENCE”, 28 listopad 1997.
[100] Marcin KUCHARSKI: „Analiza termiczna i badania termograficzne układu hybrydowego IGBT”, 2
marzec 1998.
[101] Marcin DANIEL: „Projektowanie mikrosystemów krzemowych ze szczególnym uwzględnieniem
zjawisk fizycznych”, 07.09.1998.
[102] Michał SZERMER: „Projektowanie mikrosystemów krzemowych ze szczególnym uwzględnieniem
przetwarzania i transmisji danych”, 07.09.1998.
[103] Tomasz SZYMAŃSKI: “Cyfrowy reprogramowalny system do akwizycji, przetwarzania i generacji
obrazu”, 14.09.1998. I nagroda w XXXIII Konkursie SEP na najlepszą pracę magisterską wykonaną na
Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. w 1998 roku. Łódź, 5 marzec 1999 rok oraz wyróżnienie w
Konkursie NOT na najlepszą pracę magisterską wykonaną w Politechnice Łódzkiej. w 1998 roku
[104] Bartosz MIELCZAREK: “Multicast Routing in ATM and IP over ATM Networks”, 14.09.1998.
[105] Paweł ŚCIBIOREK: “Modelowanie elektrotermiczne układów mikromaszynowych”, 21.09.1998
[106] Michał LEWANDOWSKI: “Mikrosystemy krzemowe w układach mocy”, 05.11.1988
[107] Piotr JĘDRZEJOWSKI: “Wybrane problemy modelowania diody mocy P-I-N dla celów symulacji
komputerowej”, 24.11.1998.
[108] Michał GĘBICKI: “Cyfrowy odbiornik radiowy radiofonii T-DAB”, 01.06.1999
113
[109] Krzysztof SZANIAWSKI: “Application of Computer Telephony in Event Notification”, obrona 14
czerwca 1999r.
[110] Wojciech TYLMAN: „Development of the Oil Leak Detection System”, obrona 24 czerwca 1999r.
[111] Marek WYRWICKI: “Komputer optyczny – optyczna dystrybucja zegara systemowego”, Obrona 28
czerwca 1999r.
[112] Arkadiusz CIEŚLAK: “System sterowania posuwem obiektu mechanicznego – próba realizacji w
układzie ASIC”, obrona 14 września 1999r.
[113] Piotr Neil GAWROŃSKI: “System obsługi konferencji”, obrona 14 września 1999r.
[114] Wojciech Michał ZABIEROWSKI: “System obsługi konferencji”, Obrona 14 września 1999r.
[115] Piotr Józef PODSIADŁY: “Zastosowanie środowiska Windows 95 do sterowania zewnętrznymi
urządzeniami elektromechanicznymi”, obrona 14 września 1999r.
[116] Adam OLSZEWSKI: “System sterowania posuwem obiektu mechanicznego – realizacja w oparciu o
układy FPGA Xilinx”, obrona 17 września 1999r.
[117] Krzysztof ŚLUSARCZYK: “Zaprojektowanie układu scalonego dla potrzeb telekomunikacji”, obrona
17 września 1999r.
[118] Piotr Paweł PODSIADŁY: “Sterowanie posuwem obiektu mechanicznego”, obrona 11 października
1999r.
[119] Wojciech GRANCOW: “Środowiska projektowe specjalizowanych układów scalonych w technologii
CMOS AMS”, obrona 18 października 1999r.
[120] Krzysztof POŁOMKA: “Porównanie asemblera i języków wysokiego poziomu na przykładzie
oprogramowania do mikroprocesorowego sterownika silników krokowych opartego o mikrokontroler
serii MCS-51”, obrona 15 listopada 1999r
[121] Augustin Bagbeni BAZANGEYA: “Adaptacja środowiska informatycznego dla potrzeb osób
niepełnosprawnych (tytuł oryginalny: "L'Adaptation de l'informatique pour les besoins des hommes
handicapés"), 19.01.2000
[122] Michał KROPIDŁOWSKI: „Komputerowa stacja projektowa układów cyfrowych – analiza sprzętu I
oprogramowania pod kątem zastosowania w małych i średnich firmach mikroelektronicznych”,
03.03.2000
[123] Albert BLEJZYK: „Projekt układu scalonego dla potrzeb telekomunikacji”, 06.03.2000
[124] Karol KRYSIAK: „Analiza i optymalizacja zasobów sieci LAN”, 20.06.2000
[125] Dominik GARSTKA: „Projektowanie i analiza układów FIPSOC. Dynamicznie rekonfigurowane
układy cyfrowe28.06.2000
[126] Piotr KAWKA: „Małosygnałowa analiza elektrotermiczna AC elektronicznych układów analogowych”,
28.06.2000
[127] Arkadiusz Florczak: „Zastosowanie termografii komputerowej w perinatologii”, 23.06.2000
[128] Marcin TYRAŃSKI: „Zastosowanie termografii komputerowej w stomatologii”, 31.08.2000
[129] Włodzimierz GOŁĘBIOWSKI: „Design for Testability”, 31.08.2000
[130] Maciej JANKOWSKI: „A System For Sending Images Over TCP/IP Networks”, 13.09.2000
[131] Piotr LIPIŃSKI: “Wireless link between implant and external transmitter”, 13.09.2000. Nagroda
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla Najlepszego Absolwenta w roku 2000.
[132] Jerzy WIŚNIEWSKI: “Zastosowanie języka SKILL do tworzenia interfejsów użytkownika ze
szczególnym uwzględnieniem symulacji mikromaszynowych”, 29.09.2000
[133] Dariusz TYSZKA: „Programowanie aplikacji baz danych w Javie w oparciu o interfejs JDBC”,
10.10.2000
[134] Marcin WASIAK: „Programowanie w języku Java”, 10.10.2000
[135] Łukasz KOZDRÓJ: „Projekt i instalacja serwera WWW w systemie Linux dla celów laboratorium
projektowania układów scalonych VLSI”, 05.12.2000
[136] Maciej ŁUKASIEWICZ: „Zastosowanie termografii komputerowej w laryngologii”. 22 grudnia 2000 r.
[137] Witold STUDZIŃSKI: „Program komputerowy do celów trójwymiarowej wizualizacji struktur
półprzewodnikowych w technologii VLSI”, 20 lutego 2001 r.
[138] Rafał WĘGRZYŃSKI: „Projekt witryny WWW dla interaktywnego laboratorium projektowania
układów scalonych VLSI”, 20 lutego 2001 r.
[139] Norbert LEHMAN: „Program komputerowy do celów trójwymiarowej symulacji wybranego procesu
technologicznego VLSI”, 05 marca 2001 r
114
[140] Marek KOŚMIDER: „Zastosowanie języka SKILL do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika
ze szczególnym uwzględnieniem symulacji termicznych”, 05 marca 2001 r.
[141] Adam JATOWT: „Routing w sieciach opartych na protokole TCP-IP”, współopiekun dr inż. Grzegorz
Jabłoński, 11 czerwca 2001r.
[142] Robert GOSŁAWSKI: „Design of distributed arithmetic FIR modules for the FIPSOC programmable
devices”, współopiekun mgr inż. Rafał Kiełbik, 11 czerwca 2001r.
[143] Bartosz SAKOWICZ: „Opracowanie i wykonanie bazy danych pracowników na potrzeby katedry z
uwzględnieniem serwisu WWW”, 12 czerwca 2001r.
[144] Patrycja ŚWIERCZYŃSKA: „Komputery optyczne. Zastosowanie technologii mikromaszynowej”, 12
czerwca 2001r.
[145] Rafał BRZÓZKA: „Protokoły ochrony transferu informacji w zastosowaniach WWW (płatności w
internecie, opis istniejących technologii)”, współopiekun mgr inż. Wojciech Zabierowski, 12 czerwca
2001r.
[146] Michał DZIENIECKI: „Praktyczna aplikacja wybranego protokołu ochrony transferu informacji w
zastosowaniach WWW”, współopiekun mgr inż. Wojciech Zabierowski, 12 czerwca 2001r.
[147] Przemysław SALACHA: „Opracowanie wtyczki (plug-in) dp programu Netscape do korzystania z
PGP”, 18 czerwca 2001r.
[148] Wojciech ZUBRZYCKI: „Integrating sphere in thermal characterisations of electronic packages”, 18
czerwca 2001r.
[149] Andrzej RADECKI: „Development of a remote emulation environment for the FIPSOC programmable
devices”, współopiekun mgr inż. Rafał Kiełbik, 18 czerwca 2001r.
[150] Krzysztof BORKOWSKI: „Programowa i sprzętowa rekonfiguracja układów reprogramowalnych w
trakcie ich pracy”, współopiekun mgr inż. Rafał Kiełbik, 10 września 2001r.
[151] Marek WODZISŁAWSKI: „Zintegrowany system powiadamiania obejmujący telefon, fax i e-mail w
Windows 95/NT”, 11 września 2001 r.
[152] Jakub JUŚKIEWICZ: „Web- and wap-oriented conferences registration and maintenance system”,
współopiekun dr inż. Małgorzata Napieralska, 13 września 2001 r.
[153] Tadeusz JASTRZĘBSKI: „Web- and wap-oriented conferences registration and maintenance system”,
współopiekun dr inż. Małgorzata Napieralska, 13 września 2001 r.
[154] Piotr JABŁOŃSKI: „People identification on the basis of iris pattern – image processing and
preliminary analysis”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 17 września 2001r. I miejsce w
Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku akademickim 2000/2001.
[155] Robert SZEWCZYK: „Automatic people identification on the basis of iris pattern – extraction features
and classification”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 17 września 2001r. Nagroda
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla Najlepszego Absolwenta w roku 2001.
[156] Paweł PAWLIK: „Interfejs Graficzny do programu Rescuer”, współopiekun dr inż. Mariusz Zubert, 17
września 2001r.
[157] Maciej PIOTROWICZ: „Mikroprocesorowy system pozycjonowania dla potrzeb komputerowej
miktoskopii termograficznej”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 17 września 2001r.
[158] Robert POSIEŁ: „Zastosowanie termografii komputerowej w chirurgii”, współopiekun mgr inż. Adam
Olszewski, 17 września 2001r.
[159] Dariusz MAKOWSKI: „Zastosowanie interfejsu IEEE 1394 do przesyłania obrazów z kamery
termowizyjnej”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 17 września 2001r.
[160] Piotr PIETRZAK: „System czasu rzeczywistego akwizycji danych z czujników przyspieszenia”,
współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 17 września 2001r.
[161] Łukasz STARZAK: „Problemes de modelisation de la diode PIN dans les logiciels de CAO”, 20
września 2001r.
[162] Arkadiusz KOTULSKI: „ProbleProjekt instalacji palnikówrozpałkowych – realizacja w oparciu o
sterowniki PLC serii SIMATIC firmy Siemens”, współopiekun mgr inż. Adam Olszewski, 31
październik 2001r.
[163] . Krzysztof OPORA: „Mikroprocesorowy system sterowania temperaturą na stanowisku kamery
termowizyjnej”, współopiekun mgr inż. Wojciech Tylman, 28 listopad 2001r.
[164] Piotr STĘPIEŃ: „Flexible Prototyping Framework for Reconfigurable Radio Application II”, 9 styczeń
2002r.
115
[165] Adam PAWŁOWSKI: “Design of mixed-signal microsystems for measurement and processing”,
współopiekun mgr inż. Krzysztof Szaniawski, 14 czerwca 2002r
[166] Bogumił GAJDA: “Możliwości zastosowania magistrali typu CAN w budowie sieci czasu
rzeczywistego”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 25 czerwca 2002r.
[167] Jakub WRÓBEL: “Microsystem Signal Coding and Compression for the Purpose of Data Transmission
in the Sewing Project”, 26 czerwca 2002r
[168] Jakub MAJKOWSKI: “Model of Wireless digital Radio Link”, 02 lipca 2002r.
[169] Przemysław SĘKALSKI: “Piezorezystywny czujnik ciśnienia. Modelowanie i symulacja za pomocą
metody elementów skończonych”, 02 lipca 2002 r. (III wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą
pracę dyplomową magisterską w roku akademickim 2001/2002).
[170] Włodzimierz WOJCIECHOWSKI: „Zastosowanie technologii Flash do nauki mikroelektroniki”, 2 lipca
2002r.,
[171] Wojciech CICHALEWSKI: “Modelowanie mikrostruktur krzemowych – zredukowany model
analityczny mikrozwierciadła krzemowego wykonanego w technologii mikromaszynowej”, 02 lipca
2002 r. (II wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku
akademickim 2001/2002).
[172] Jarosław WOJCIECHOWSKI: “Management of distributwd computation with CORBA architecture on
the basis of semiconductor diode simulation “, współopiekun mgr inż. Wojciech Zabierowski, 03 lipca
2002r.
[173] Bogumił ZIĘBA: “System umożliwiający zdalne prowadzenie obliczeń na serwerze poprzez dostęp za
pomocą przeglądarki WWW”, współopiekun mgr inż. Wojciech Zabierowski, 03 lipca 2002r.
[174] Jacek WASILEWSKI: “Data Acquisition Systems for Quality Tests of the ATLAS Muon Endcap
Trigger Chambers”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 16 września 2002 r.
[175] Rafał JASTRZĘBSKI: “Implementation of inverter control algorithms with the use of programmable
circuits”, 16 września 2002 r.
[176] Artur
KLEPACZKO: “Implementacja sieci neuronowych w strukturach dynamicznie
reprogramowalnych”, współopiekun mgr inż. Rafa ł Kiełbik, 16 września 2002 r. (I nagroda SEP w
konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku akademickim 2001/2002).
[177] Krzysztof TOMALCZYK: „Implementation de la variable temperature dans le module distribue de
structure de puissance:application`a l’IGBT », 24 marca 2003.
[178] Krzysztof Grzegorz KMIN: „Niezależne urządzenie odtwarzające skompresowane pliki dźwiękowe
(mp3)”, 7 kwietnia 2003.
[179] Paweł KÓZKA: „Wykorzystanie komputera PC z kartą telewizyjną do monitorowania obiektów, placów
i korytarzy”, współopiekun mgr inż. Piotr Józef Podsiadły, 7 kwietnia 2003
[180] Sławomir KACZUBA: „Wykorzystanie technologii RFID w systemach sterowania bezpiecznym
budynkiem BMS”, 18, czerwca 2003. I Wyróżnienie SEP za najlepszą pracę dyplomową magisterską w
roku akademickim 2002/2003 na Wydziale EiE P.Ł.
[181] Dominik KŁYS: „Opracowanie aplikacji odczytującej dane z instrumentu MIDI i reprezentacja ich w
postaci zapisu nutowego z możliwością tworzenia plików o standardzie MIDI”, współopiekun mgr inż.
Wojciech Zabierowski, 3 lipca 2003
[182] Marcin MARYAŃSKI: „Zastosowanie technologii FLASH do wykonania multimedialnej prezentacji
DMCS”, współopiekun mgr inż. Wojciech Zabierowski, 3 lipca 2003
[183] Radosław PACZKOWSKI: „Zastosowanie serwerów JBOSS i TOMCAT jako platformy budowania
aplikacji J2EE”, współopiekun mgr inż. Bartosz Sakowicz, 3 lipca 2003
[184] Jarosław KOZŁOWSKI: „Zastosowanie technologii Jini do projektowania środowiski rozproszonych”,
współopiekun mgr inż. Bartosz Sakowicz, 3 lipca 2003
[185] Maciej STOPCZYK: „System tworzenia, zarządzania i raportowania godzin prac dydaktycznych
pracowników i doktorantów Katedry. Interfejs użytkowników oparty o przeglądarkę internetową . Baza
w oparciu o istniejącą bazę Katedry, współopiekun mgr inż. Bartosz Sakowicz, 3 lipca 2003
[186] Marcin OWCZAREK: „Budowa wyszukiwarki tekstowej opartej na bibliotece Lucene na potrzeby
katedry DMCS”, współopiekun mgr inż. Bartosz Sakowicz, 3 lipca 2003
[187] Michał Krzysztof KOZŁOWSKI: „Boundary elements in-time dependent problems”, 4 lipca 2003
[188] Karol SZMICH: „Simulation of Systems Containing Programmable Logic”, 4 lipca, 2003. II Nagroda
SEP za najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku akademickim 2002/2003 na Wydziale EiE P.Ł.
116
[189] Michał MAJKOWSKI: „Design and Implementation of Mobile A/V Devices”, 4 lipca, 2003
[190] Tomasz MATYASIK: „Modeling and Simulation of analog, digital and mixed-signal components with
VHDL-AMS for Software Radio application”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 29 lipca 2003
[191] Bartłomiej Antoni MALESZKA: „Radio Data System”, 28 sierpnia 2003
[192] Łukasz Marek BUDZISZ: „Model of Wireless Digital Radio Link with Application to Sewing Project”,
22 września 2003 r.
[193] Kamil KĘDZIERSKI: „Development of a Simulation Tool for Dynamically Reconfigurable Devices”,
22 września 2003 r.
[194] Michał OSTROWSKI: „Zastosowanie Java Api do przetwarzania dokumentów XML”, współopiekun
mgr inż. Bartosz Sakowicz, 22 września 2003
[195] Michał KUBIAK „L’utilisation de l’internet dans la simulation informatique”, 23 września 2003
[196] Grzegorz Marcin PIREK: „Administracja bazami danych poprzez strony WWW”, współopiekun mgr
inż. Marcin Wójtowski, 24 września 2003
[197] Paweł Józef PISARSKI: „Application of portable devices (mobile phone, PDA) for students
classification”, współopiekun mgr inż. Piotr Józef Podsiadły, 24 września 2003
[198] Wojciech KUBIAK – „Chemical Sensors Modelling for SPICE and VHDL-AMS”, 30 września 2003 r.
[199] Krzysztof STĘPNIK: „Akwizycja i udostępnianie danych pomiarowych w sieci Internet”, ”,
współopiekun mgr inż. Adam Olszewski, 30 września 2003
[200] Paweł BUJAŁA: „Projektowanie stron www z przeznaczeniem dla różnych klientów końcowych
(przeglądarek WWW, telefon komórkowy, PDH) z zastosowaniem języka XML”, współopiekun mgr
inż. Bartosz Sakowicz, 30 września 2003
[201] Wiktor Władysław SZYMCZAK: „Tworzenie aplikacji WWW w języku JAVA opartych na technologii
J2EE”, współopiekun mgr inż. Bartosz Sakowicz, 30 września 2003
[202] Bartłomiej Witold BODZIOCH: „Komputerowy system aktualizacji danych planu miasta Łodzi z
modułem GPS”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 20 stycznia 2004
[203] Piotr Aleksander PRYWER: ‘Wykorzystanie technologii RFID w systemach wspomagających
zarządzanie przedsiębiorstwem”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 20 stycznia 2004
[204] Marcin Emilian GRACZYK: „Rozwój języków opisu dokumentów (SGML, HTML, XML, XHTML),
współopiekun mgr inż. Bartosz Sakowicz, 21 stycznia 2004
[205] Krzysztof Remigiusz KUJAWSKI: „Simulations of Heat Transfer”, współopiekun dr inż. Grzegorz
Jabłoński, 27 luty 2004
[206] Krzysztof ŁYSIAK: "System do automatycznej generacji ankiet i testów egzaminacyjnych oraz analizy
ich wyniku", współopiekun mgr inż. Wojciech Zabierowski, 5 kwietnia 2004
[207] Mariusz ANDRZEJCZAK: „"System do automatycznej generacji ankiet i testów egzaminacyjnych oraz
analizy ich wyniku", współopiekun mgr inż. Wojciech Zabierowski, 5 kwietnia 2004
[208] Michał Artur PISKORSKI: „Zastosowanie układów reprogramowalnych w technice wysokich
częstotliwości”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 28 maja 2004 r.
[209] Michał Andrzej CYK: „System akwizycji i przetwarzania danych z rozdzielni niskiego napięcia”,
współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 28 maja 2004 r.
[210] Tadeusz ZABIEROWSKI: „Modern Steganography – Computer Implementation of some data hiding
schemes”, 22 czerwca 2004 r. I wyróżnienie w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową wydziału
Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w roku akademickim 2003/2004
[211] Sebastian MEZER: „Przetwarzanie obrazów termowizyjnych z wykorzystaniem sieci neuronowych”,
mgr inż. Wojciech Tylman, 28 czerwca 2004 r.
[212] Marcin NOWAKOWSKI: „Postprocesor graficzny do programu Tulsoft z wykorzystaniem OpenGL”,
mgr inż. Wojciech Tylman, 28 czerwca 2004 r.
[213] Bartłomiej Piotr ŚWIERCZ: „Mikrojądro systemu czasu rzeczywistego”, 28 czerwca 2004 r. III
wyróżnienie w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ
w roku akademickim 2003/2004
[214] Krzysztof OLAS: „Full custom design of a library of components for a reconfigurable system on chip”,
współopiekun mgr inż. Rafał Kiełbik, 28 czerwca 2004 r.
[215] Dominik Edward GRUDZIEŃ: „Design of a programmable cells for a reconfigurable system on chip”,
współopiekun mgr inż. Rafał Kiełbik, 28 czerwca 2004 r.
117
[216] Marcin Jarosław KRAWIEC: „Design of a library of peripheral components for a reconfigurable system
on chip”, współopiekun mgr inż. Rafał Kiełbik, 28 czerwca 2004 r.
[217] Wojciech Dominik SANKOWSKI: „Fish otolith analysis and classification based on shape singularities
and vector quantization neural networks”, współopiekun mgr inż. Piotr Jabłoński, 1 lipca 2004 r. II
nagroda w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w
roku akademickim 2003/2004
[218] Konrad JASKÓLSKI: „Opracowanie aplikacji w języku JAVA do tworzenia i obsługi formularzy
HTML (na podstawie istniejącej bazy danych)”, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 2 lipca 2004 r.
[219] Grzegorz BŁASZCZYK: “Study of routing problems on printed circuit boards using the potential theory
– Badanie zagadnień prowadzenia ścieżek w układach elektronicznych przy użyciu teorii potencjału”, 4
sierpnia 2004 r.
[220] Paweł BIADASIEWICZ: „System powiadamiania zintegrowany z lokalną bazą danych”, współopiekun
mgr inż. Sławomir Wróblewski, 27 września 2004 r.
[221] Sebastian Filip WILK: „Serwis naukowy poświęcony technologii J2EE”, współopiekun mgr inż. B.
Sakowicz, 28 września 2004 r.
[222] Adam Jerzy GALICKI: „Baza danych studiów podyplomowych zintegrowana ze stronami WWW”,
współopiekun mgr inż. S. Wróblewski, 28 września 2004 r.
[223] Łukasz LEWY: „Aplikacja powiadamiajaca wybranych pracowników za pośrednictwem multimediów:
Realizacja PHP”,współopiekun mgr inż. S. Wróblewski, 28 września 2004 r.
[224] Marcin Wiktor ŚNIADY: „Cyfrowy system akwizycji danych wykorzystujący sieć o strukturze
rozproszonej, serwer HTTP”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 13 października 2004 r.
[225] Marcin MULARCZYK: „Mikroprocesorowy system do kondycjonowania i cyfrowego przetwarzania
danych z czujników drgań z wykorzystaniem analogowych układów programowalnych”, współopiekun
mgr inż. Zbigniew Kulesza, 10 listopada 2004 r. III nagroda w Konkursie SEP na najlepszą pracę
dyplomową wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w roku akademickim 2003/2004
[226] Jacek WRONKO: „System akwizycji i przetwarzania danych elektroenergetycznych z wykorzystaniem
elektronicznych liczników energii pracujących w sieci z protokołem MODBUS”, współopiekun mgr inż.
Zbigniew Kulesza, 24 listopada 2004 r.
[227] Michał Dominik RYMASZEWSKI: „Aplikacja serwerowa oparta o technologie webservices”,
współopiekun mgr inż. Bartosz Sakowicz, 6 grudnia 2004 r.
[228] Piotr Waldemar WILMAŃSKI: „Personalizacja serwisów www na przykladdzie serwisu Urzedu Miasta
Łodzi”, współopiekun mgr inż. Bartosz Sakowicz, 6 grudnia 2004 r.
[229] Andrzej Mikołaj LIPKA: „Automatic Person Recognition On the Basis of IRIS Pattern – Image
Acqusition System”, współopiekun mgr inż. Robert Szewczyk, 6 grudnia 2004 r.
[230] Konrad KAŹMIERCZAK: „Aplikacja kliencka oparta o technologię webservices”, współopiekun mgr
inż. Bartosz Sakowicz, 6 grudnia 2004 r.
[231] Marcin KOWALSKI: „System do analizy jakości kształcenia z wykorzystaniem testów
psychometrycznych”, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza, 16 marca 2005 r.
[232] Łukasz GAŁEK: „System do badań geofizycznych właściwości gruntu”. Prof. A. Napieralski
współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 16 maja 2005 r.
[233] Łukasz KANCLERSKI: “Software environment managing matrix of ASIC chips”. Prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. R.Kiełbik, 13 czerwca 2005
[234] Michał JOPEK: „Serwis internetowy hotelu. Zastosowanie języka PHP oraz serwera baz danych”. Prof.
A.Napieralski, 13 czerwca 2005
[235] Łukasz KOWALSKI: “Two different methods of comparison for chemical signal sensors separation”.
Prof. A.Napieralski, 13 czerwca 2005
[236] Maciej SOCHALSKI: „Study of printed circuit board routing using potential analogy”. Prof.
A.Napieralski, 13 czerwca 2005
[237] Tomasz CHOLEWIŃSKI: „Probabilistic public-key confidence valuation model for a Peer to Peer
PKI”. Prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż. R.Kiełbik, 13 czerwca 2005
[238] Marek KOPACZ: „Bezprzewodowe sieci komputerowe - przegląd technologii radiowych”. Prof.
A.Napieralski współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 30 czerwca 2005
[239] Sławomir KŁĄB: „Logic Simulator with Temperature Dependence”. Prof. A.Napieralski, 30 czerwca
2005
118
[240] Wojciech NOWAK: „Internetowy system testowania i ankietowania dla Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Łodzi. Prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 30 czerwca 2005
[241] Wiktor PTASIŃSKI: „Distributed System for Industrial Plant Control”. Prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 30 czerwca 2005
[242] Maciej ŻYWNO: „J2EE Design Patterns and Applications”. Prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż.
B.Sakowicz, 30 czerwca 2005
WINKIEL: „Sterowanie mocą III nitki rurociągu "Przyjaźń" z wykorzystaniem
elektronicznych sterowników przemysłowych”. Prof. A.Napieralski współopiekun mgr Zb.Kulesza, 4
lipca 2005
Bartłomiej NAGÓRSKI: „Integration and adaptation of planning software for people and resources in
ZOPE framework”. Prof. A.Napieralski, 11 lipca 2005
Adam MISZCZAK: “Optimal Placement of Components on Printed Circuits Boards Using Grobner
Analysis”. Prof. A.Napieralski, 26 sierpnia 2005
Piotr ZAJĄC: “Study of communication protocols in microdevice networks”. Prof. A.Napieralski, 26
sierpnia 2005
Cezary MAJ: “Determination of materials mechanical properties: Bulge test”. Prof. A.Napieralski, 26
sierpnia 2005
Michał OLSZACKI: “Mikroprzełącznik RF MEMS: charakteryzacja mechaniczna”. Prof. A.Napieralski.
26 sierpnia 2005
Jacek KOŁEK: „E-gmina jako wykorzystanie technologii webowych”. Prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 15 września 2005
Przemysław BRYLSKI: „Bezprzewodowy modem AT”. Prof. A.Napieralski współopiekun mgr
Zb.Kulesza, 15 września 2005
Dariusz WĘGLEWSKI: „Wizualizacja procesów przemysłowych z wykorzystaniem pakietów
SCADA”. Prof. A.Napieralski współopiekun mgr Zb.Kulesza. 15 września 2005
Stanisław PĘCZAK: „Internetowy serwis kulturalny bazujący na języku XML”. Prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 15 września 2005
Przemysław KRÓL: “Mobile banking services based on J2EE/J2ME”. Prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 15 września 2005
Przemysław JACHTOMA: “Application for assigning grades to students based on Public Key
Infrastructure”, Prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 15 września 2005
Paweł GOCEK: “Component of Distributed Framework for Thermal Analysis Using Finite Difference
Method”, prof. A.Napieralski współopiekun dr inż.. G.W.Jabłoński, 22 września 2005
Piotr JANUSZKIEWICZ: “Component of Web Framework for Thermal Simulations Using Thermal
Influence Coefficient Method”, prof. A.Napieralski współopiekun dr inż. G.W.Jabłoński, 22 września
2005
Maciej PASZKOWSKI-ROGACZ: “Distributed Framework for Thermal Simulations with Web
Interface”, prof. A.Napieralski współopiekun dr inż.. G.W.Jabłoński, 22 września 2005
Tomasz FEJA „Symulator ruchu pociągów”. Prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż. P.J.Podsiadły,
22 września 2005
Piotr DMUCHOWSKI: „Zastosowanie technik webowych w kształceniu dzieci”, Prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 22 września 2005
Paweł WRÓBLEWSKI: „Skaner charakterystyki promieniowania nieba”, Prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. D.Makowski, 26 września 2005
Andrzej TABARA: „Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych”, promotor prof.
A.Napieralski współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 12 października 2005
Łukasz SZWAROCKI: „Zebranie i opis usługi sieci rozległych”, promotor prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 12 października 2005
Bartosz WIŚNIEWSKI: „Aplikacja do przetwarzania danych graficznych oparta o technologie
webowe”, promotor prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 12 października 2005
Konrad PRZYGODA: „Programator i analizator procesorów Motorola z interfejsem USB20”, promotor
prof. A.Napieralski współopiekun mgr D.Makowski, 7 listopada 2005
Krzysztof RATECKI: „Klient poczty e-mail działający jako usługa WWW”, Prof. A.Napieralski
współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 14 grudnia 2005
[243] Krzysztof
[244]
[245]
[246]
[247]
[248]
[249]
[250]
[251]
[252]
[253]
[254]
[255]
[256]
[257]
[258]
[259]
[260]
[261]
[262]
[263]
[264]
[265]
119
[266] Jarosław JANKOWSKI: „Portal intranetowy w firmie Centralwings - narzędzie wspomagające
[267]
[268]
[269]
[270]
[271]
[272]
[273]
[274]
[275]
[276]
[277]
[278]
[279]
[280]
[281]
[282]
[283]
[284]
[285]
[286]
[287]
[288]
komunikację i zarządzanie”, promotor prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 14
grudnia 2005
Piotr BOGUCKI: „Protokoły routingu w sieciach rozległych i ich implementacja na routerach Cisco”,
promotor prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 14 grudnia 2005
Maciej DYBOWSKI: „Aplikacja rozpoznająca wysokość głosu ludzkiego i prezentująca wyniki w
zapisie nutowym”, promotor prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 22 grudnia
2005
Jacek SŁOMCZEWSKI: „Opracowanie szablonu witryny www i panelu administracyjnego do
aktualizacji i zmiany szablonów (PHP, SQL)”, promotor prof. A.Napieralski współopiekun mgr inż.
W.Zabierowski, 22 grudnia 2005
Jan OLSZEWSKI: „Metody testowania aplikacji rozproszonych”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 12 stycznia 2006
Rafał MARKIEWICZ: „Aplokacja klient - serwer w technologii J2ME”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 12 stycznia 2006
Mariusz RZEŹNIK: „Wirtualna szkoła muzyki. Nauka muzyki przez Internet”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 26 stycznia 2006
Piotr TOKARSKI: „System ewidencji uczniów”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż.
P. J. Podsiadły, 26 stycznia 2006
Dawid OLEJNICZAK: „Generator szablonów opisu aukcji internetowych. Wykorzystanie technik
webowych do usprawnienia i uatrakcyjnienia sprzedaży przez internet”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 26 stycznia 2006
Bartosz URBAŃCZYK: „Metody i techniki ochrony danych w sieciach korporacyjnych”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 26 stycznia 2006
Michał STOKOWSKI: „Rozproszona aplikacja służąca do archiwizacji danych z wykorzystaniem
urządzeń przenośnych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 26 stycznia
2006
Joanna WIŚNICKA: „Archiwizacja prac dyplomowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun
mgr inż. M. Wójtowski, 26 stycznia 2006
Piotr SIKORSKI: „Zastosowanie technologii webowych w zarządzaniu małą firmą”, promotor prof. A.
Napieralski, 28 lutego 2006
Michał MACKIEWICZ: „Graficzna nakładka na firewall iptables”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. B. Świercz, 28 lutego 2006
Krzysztof SIKORSKI: „Porównanie protokołów Ipv4 i IPv6”, promotor prof. A. Napieralski, 28 lutego
2006
Mariusz GAWRYŚ: „Realizacja pełnego interfejsu użytkownika w urządzeniach sterowanych
mikrokontrolerami z wykorzystaniem układów programowalnych”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr Zb. Kulesza, 22 marca 2006
Paweł GWARDA: „Adapter IrDA – USB”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr D.
Makowski, 22 marca 2006
Marcin KOŁODZIEJ: „Wirtualne sieci prywatne VPN - realizacja bezpiecznych połączeń”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 12 czerwca 2006
Łukasz BAŃKA: „Bezpieczenstwo technologii Bluetooth”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 12 czerwca 2006
Bartosz CIEPLUCH: “Implementation of OCR's algorithm for LPR solution using mathematical
morphology”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun prof. F. Barrero, 12 czerwca 2006
Mariusz BIŃKOWSKI: “Licence Plate Recognition. Typical application and implementation using
modified Fletcher and Kasturi method”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun prof. F. Barrero,
12 czerwca 2006
Anna KOPKA: „Zastosowanie teorii grafów i technologii webowych na przykładzie rozkładu jazdy
pociągów”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 13 czerwca 2006
Michał WOJTERA: “Project Management Web Application Based on Open Source Solution”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 13 czerwca 2006
120
[289] Marcin GROCHAŁA: „Zaprogramowanie w systemie Linux centrali na sysyemy IAX, SIP2, H.323”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 13 czerwca 2006
[290] Marcin KOWALSKI: „Metody włamań i sposoby ich wykrywania - ochrona danych użytkownika”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 13 czerwca 2006
[291] Grzegorz KRÓL: „Współczesne sieci dostępowe do usług telekomunikacyjnych”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 5 lipca 2006
[292] Marcin NOWAKOWSKI: “Micromachined accelerometers in radiation environments”, promotor prof.
A. Napieralski, 5 lipca 2006
[293] Maciej BORZĘCKI: “Timing Definition Language for POSIX Environment”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Świercz, 7 lipca 2006
[294] Przemysław NOWAK: „System wykrywania włamań i informowania o awariach serwisów
internetowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 7 lipca 2006. II
wyróżnienie w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ
w roku akademickim 2005/2006
[295] Marek NOWOSAD: „Realizacja bezpiecznych transakcji finansowych w sieci Internet - przegląd
istniejących technologii”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 7
lipca 2006
[296] Adam GRYZEL: “The KINEMAT data acquisition using different types of connections”, promotor
prof. A. Napieralski, 14 lipca 2006
[297] Jakub KOLCZYŃSKI: “Design of operationnal amplifier with low power consumption in 0,35 mm
technology”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. M. Szermer, 14 lipca 2006
[298] Bartłomiej SZYMAŃSKI: “Usage of the widely available Internet services for storing data”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Świercz, 5 września 2006
[299] Kamil KOPERSKI: „Systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem - przegląd standardów”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 13 września 2006
[300] Szymon UCZCIWEK: „System wspomagający zarządzanie relacjami z klientami (CRM) ogólnego
przeznaczenia”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 13 września 2006
[301] Maciej PAŁĄTYŃSKI: „Zastosowanie technologii J2EE w handlu elektronicznym na przykładzie
serwisu aukcyjnego”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 13 września
2006
[302] Michał OSTRUSZKA: „Uniwersalny generator wykresów i statystyk dostępny przez www”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 13 września 2006
[303] Michał STANISŁAWSKI: “Interactive C Language Tutoring System Utilizing HTML Technology”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 14 września 2006
[304] Sławomir KAWKA: „Przetwarzanie DSP w cyfrowych układach reprogramowalnych, modelowanie w
językach HDL”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 21 września 2006
[305] Adam GRODECKI: „Wykorzystanie protokołu CAN w zarządzaniu siecią przemysłową”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 21 września 2006
[306] Maciej WOLSKI: „Przegląd technologii światłowodowych ze szczególnym uwzględnieniem metod
łączenia”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 22 września 2006
[307] Paweł MARCINIAK: „Logic Simulator with Temperature Dependence”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr M. Kamiński, 22 września 2006
[308] Piotr GOŚCINIAK: „Nowoczesne techniki wykrywania zagrożeń sieciowych”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 22 września 2006
[309] Marcin KOTAS: „Głośniczki USB”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. P. Pawlik, 9
października 2006
[310] Adam PIETRZKO: „Mikroprocesorowy monitor parametrów sieci energetycznej”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 11 października 2006
[311] Jarosław UDUT: „Podział zadań w rozproszonych systemach mikrokontrolerów ośmiobitowych”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 11 października 2006
[312] Paweł NOWACKI: „Elektroniczny system sterowania deszczownią szpulową z wykorzystaniem
sterownika mikroprocesorowego”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 13
października 2006
121
[313] Krzysztof OKRASA: „Automatyzacja i wizualizacja procesów mycia instalacji przemysłowych”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 13 października 2006
[314] Paweł MARCINIAK: „System autoryzacji w Internecie oparty o web-services”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. J. Wojciechowski, 13 października 2006
[315] Marcin LESZCZYŃSKI: „Napisanie komponentu C ++ Builder: Generowanie pasaży dla danego
dźwięku”, pomotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 13 października 2006
[316] Michał GENDEK: „Technologia xDSL w oparciu o wybrane usługi dostępu do Interneru”, promotor
[317]
[318]
[319]
[320]
[321]
[322]
[323]
[324]
[325]
[326]
[327]
[328]
[329]
[330]
[331]
[332]
[333]
[334]
[335]
[336]
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 13 października 2006
Paweł OLEJNIK: „Wykorzystanie Apache Struts do projektowania aplikacji opartych o Model - View
-Controler (MVC)”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 31
października 2006
Łukasz RAJSKI: „Sterowanie i wizualizacja procesu kontroli ciśnienia w wodnej linii zasilającej przy
użyciu sterownika PLC i programu SCADA”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb.
Kulesza, 10 listopada 2006
Marcin URBAŃSKI: „Sterowane mikroprocesorowo urządzenie do ładowania i regeneracji
akumulatorów ołowiowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 10
listopada 2006
Łukasz JAGIEŁŁO: „Wyszukiwarki internetowe. Mechanizmy indeksowania. Pozycjonowanie stron
www”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 10 listopada 2006
Izabella MISZALSKA: „Inteligentne metody wykrywania spamu w poczcie elektronicznej”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 10 listopada 2006
Michał FICHNA: „Wielodostępowy, sieciowy system informacji lokalnej oparty na relacyjnej bazie
danych traktów optotelekomunikacyjnych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. S.
Starzak, 10 listopada 2006
Michał ZYGYŁĄ: “Integration of Internet Systems for Mobile Devices. Poll System”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 6 grudnia 2006
Tomasz CZAJCZYŃSKI: „Projekt sprzętowego modułu dla przemysłowej sieci akwizycji i
przetwarzania danych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 13 grudnia 2006
Łukasz Piotr KOTŁOWSKI: „Interfejs cyfrowy do kamery termowizyjnej”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 13 grudnia 2006
Sebastian Jan SKROBEK: „Miniaturowy oscyloskop cyfrowy z zastosowaniem procesora ARM”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 13 grudnia 2006
Paweł WAŁESA: „Transmisja danych w systemach sterowania i akwizycji danych”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 13 grudnia 2006
Karol WOŁKANIN: „System bazodanowy wspomagający zarządzanie szpitalem”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 14 grudnia 2006
Paweł OLCZYK: „Wykorzystanie technologii webowych w nauczaniu elektrotechniki”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 14 grudnia 2006
Jean-Paul ARMACHE: „Ewolucja specjalizacji w systemie n-agentów wykonujących zadania”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. M. Zubert, 18 grudnia 2006
Michał GOŁĘBIOWSKI: „Mikroprocesorowy system kontroli dostępu z możliwością zdalnej
konfiguracjię”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. A. Olszewski, 20 grudnia 2006
Marcin SAPIELA: „QoS w sieciach IP”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.
Świercz, 16 stycznia 2007
Krzysztof HELDT: „ebXML jako standard bezpiecznej wymiany danych w biznesie elektronicznym”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Świercz, 16 stycznia 2007
Tomasz KACZMAREK: „Wirtualne laboratorium systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Świercz, 16 stycznia 2007
Piotr LERKA: “Multipurpose Presentation System based on XML and Flash technology”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. J. Wojciechowski, 16 stycznia 2007
Dominik OWCZAREK: „System obiegu dokumentów w oparciu o technologię XML oraz J2EE”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. J. Wojciechowski, 16 stycznia 2007
122
[337] Leszek ZJAWIŃSKI: „Wykorzystanie bibliotek DirectX lub OpenGL w środowisku Borland Delphi
[338]
[339]
[340]
[341]
[342]
[343]
[344]
[345]
[346]
[347]
[348]
[349]
[350]
[351]
[352]
[353]
[354]
[355]
[356]
[357]
[358]
(lub Borland Cbuilder)”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. P. J. Podsiadły, 16
stycznia 2007
Piotr TRELA: „System przetwarzania dźwięku z interfejsem USB”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun dr inż. D. Makowski, 17 stycznia 2007
Andrzej TOKARZ: „Biblioteki narzędziowe dla przemysłu w środowisku mikrokontrolerów 8bitowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 17 stycznia 2007
Emil DZIADCZYK: „Nowe usługi w systemach nawigacji satelitarnej GPS, opis działania systemu GPS
i przyszłych usług”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 17 stycznia
2007
Marcin PICZKOWSKI: „Translation from VHDL into Petri Nets - Practical Case Study”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. M. Piotrowicz, 17 stycznia 2007
Andrzej SUCHARA: „Biblioteka internetowa w oparciu o technologię J2EE”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 12 lutego 2007
Piotr ZIEMNIAK: „Metody współpracy aplikacji zorientowanych obiektowo z relacyjną bazą danych
(ORM) na przykładzie technologii J2EE”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.
Sakowicz, 12 lutego 2007
Arkadiusz FRYMARKIEWICZ: „Wykorzystanie JavaServer Faces do projektowania aplikacji J2EE”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 12 lutego 2007
Cezary MYSIAK: „Uniwersalna platforma handlowa. Wykorzystanie technologii webowych”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 12 lutego 2007
Artur MŁODZIŃSKI: „Zastosowanie technologii J2EE do zaprojektowania rozproszonego serwisu
internetowego z grami sieciowymi”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W.
Zabierowski, 12 lutego 2007
Jarosław WOŹNIAK: „Zastosowanie technologii J2EE do zaprojektowania rozproszonego serwisu
internetowego z grami sieciowymi”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W.
Zabierowski, 12 lutego 2007
Monika MĘKARSKA: „Projektowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem
zaawansowanych narzędzi technologii Flash. Prezentacja multimedialna Szpitala Rejonowego w
Tomaszowie Mazowieckim”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. D. Kłys, 22 lutego
2007
Bogumił ALEKSANDROWICZ: „Konwerter IEEE 802.3 na SPI z aplikacją serwera plików”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 22 lutego 2007
Piotr ROGALSKI: „Współczesne standardy projektowania lokalnych sieci komputerowych, projekt
sieci”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 28 lutego 2007
Michał GUTKOWSKI: „System wspomagający zarządzanie tematami prac dyplomowych wraz z
mechanizmami generacji dokumentów”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.
Sakowicz, 16 kwietnia 2007
Arkadiusz LABUS: „Szablon aplikacji J2EE oparty na wzorcach projektowych i narzędziach open
source”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 16 kwietnia 2007
Michał JASKÓLSKI: „System zarządzania treścią stron internetowych (CMS) ogólnego przeznaczenia”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Sakowicz, 16 kwietnia 2007
Piotr PASZKIEWICZ: „Implementation of Independent Component Analysis algorithm in C++”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. R. Kiełbik, 18 kwietnia 2007
Przemysław GŁADYSZ: „Zastosowanie protokołu IP w sieciach telefonii komórkowej GSM, GPRS,
UMTS”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 18 kwietnia 2007
Jakub LEWANDOWSKI: „Analiza porównawcza rozwiązań technologii Voice over IP”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 18 kwietnia 2007
Artur PŁATEK: “Building WinFBase application using Windows Forms 2.0 and C#.NET”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 18 kwietnia 2007
Krzysztof ZIÓŁKOWSKI: „Analiza rozproszonych systemów autentykacji na podstawie Kolorowanych
Sieci Petriego”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. J. Wojciechowski, 18 kwietnia
2007
123
[359] Jakub ZAWADZKI: „Sterowanie serwomotorem za pomocą rozdzielacza olejowego i sterowników
PLC”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 24 kwietnia 2007
[360] Andrzej PERLIŃSKI: “Developing Software for Testing and Monitoring the EHS Functionalities in the
[email protected] System”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 24
kwietnia 2007
[361] Grzegorz BORKOWSKI: “Adaptation of NetBeans Platform for the development of Java EE 5
distributed application”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Świercz, 24 kwietnia
2007
[362] Stefan MARASEK: “Estimation Methods and Comparison of Processing Power for Industrial
Controllers”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 24 kwietnia 2007
[363] Rafał KOGUCIK: „Technologie archiwizacji danych”, ”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun
mgr inż. W. Zabierowski, 11 czerwca 2007
[364] Piotr GAŁCZYŃSKI: „Pakiety SCADA w wizualizacji i sterowaniu procesów przemysłowych”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 12 czerwca 2007
[365] Adam CZECHOWSKI: „Możliwości wykorzystania mikrosystemów LOGO w aplikacjach
przeznaczonych do użytku domowego”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza,
12 czerwca 2007
[366] Grzegorz OLEJNICZAK: „Sterowniki przemysłowe w układach elektroniki bezpiecznej”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 12 czerwca 2007
[367] Piotr POMORSKI: „Zaawansowane algorytmy sterowania z wykorzystaniem sterowników
przemysłowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 12 czerwca 2007
[368] Tomasz WŁODARCZYK: „Multipurpose Delphi Component for Communication with HID-class USB
Devices”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 15 czerwca 2007
[369] Łukasz KACPRZAK: „Interaktywny kurs Java Script”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun
mgr inż. W. Zabierowski, 7 sierpnia 2007
[370] Łukasz WYSOCKI: „Technologie SOA w zastosowaniu systemu informacyjnego opartego o Web
Services”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. J.Wojciechowski, 4 września 2007
[371] Jarosław JARMOŁOWICZ: „Prezentacja udogodnień dla programistów PHP na podstawie szkieletu
aplikacyjnego Sumfony. Wykonanie przykładowego serwisu przetargowego i opis technologii”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 4 września 2007
[372] Radosław MILEWSKI: „Mikroprocesorowy system sterowania silnikiem z rozrządem
elektromagnetycznym”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. A.Olszewski, 20
września 2007
[373] Piotr MAZUR: „Redundantny system monitorowania rozproszonych form serwerów”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 20 września 2007
[374] Adam BEDNAREK: „Serwis świadczący usługi statystyczne za pośrednictwem www”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 20 września 2007
[375] Jakub MATECKI: „Kontroler transportu szeregowego danych w układzie reprogramowalnym”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 20 września 2007
[376] Radosław GAWŁOWSKI: „Komunikacja w systemach przemysłowych wykorzystujących sterowniki
przemysłowe”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 20 września 2007
[377] Piotr CHUDZIK: „Wydajne algorytmy modulatorów PWM w środowisku mikrokontrolerów
ośmiobitowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 20 września 2007
[378] Adam MICHALSKI: „Układy FPGA w aplikacjach współbieżnego przetwarzania danych. Matryca
rozpoznawania kształtów”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 20 września
2007
[379] Leszek SIENKIEWICZ: „A System of vertical indicator positioning for use in an laryngological
laboratory”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr M.Owczarek, 26 września 2007.
Nagroda \Ronalda Crowforda za najlepszą pracę magisterską obronioną w Politechnice Łódzkiej i
napisaną w języku angielskim w 2007 roku.
[380] Andrzej KOCZEWSKI: „CMMI compliant project management systembased on Java Enterprise
Edition”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr P.J.Podsiadły, 26 września 2007
[381] Paweł ZIENTARSKI: „Wireless LANs . Application for connection quality testing”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 26 września 2007
124
[382] Karolina CZEKALSKA: „System rezerwacji hotelowej oparty o technologię Java Server Faces”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 5 października 2007
[383] Marcin MELA: „Serwis ogłoszeniowy oparty na szkielecie aplikacyjnym Spring”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 5 października 2007
[384] Łukasz CIECHANOWSKI: „Porównanie zastosowania technologii ASP.NET i Apache Struts w
[385]
[386]
[387]
[388]
[389]
[390]
[391]
[392]
[393]
[394]
[395]
[396]
[397]
[398]
[399]
[400]
[401]
[402]
[403]
[404]
[405]
[406]
aplikacjch internetowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 5
października 2007
Maciej ROZWANDOWICZ:: „Java language interactive Course”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. W. Zabierowski, 12 października 2007
Grzegorz BURDA: „Internetowy serwis edukacyjny”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr
inż. W. Zabierowski, 12 października 2007
Piotr MŁOCEK: „Aplikacja internetowa wspomagająca działanie firmy kurierskiej w technologii JEE”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 12 października 2007
Michał ZAJĄC: „Methods of building local and distributed applicatons on J2EE platform”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.Sakowicz, 12 października 2007
Tycjan KWIRYŃSKI: „Stochastic modeling of the percolation phenomenon”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun prof. G.De Mey, 12 października 2007
Michał JAWORSKI: „Monte Carlo simulation of heat transfer processes in microelectronics”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun prof. G.De Mey, 12 października 2007
Michał TABOROWSKI: „Entropy calculation of thermographic images”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun prof. G.De Mey, 12 października 2007
Katarzyna KITTEL: „Study of routing printed circuit boards using potential analogy”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun prof. G.De Mey, 12 października 2007
Przemysław PYZNARSKI: „System automatycznego zarządzania kodami źródłowymi programów z
możliwością wykrywania plagiatów”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B.Świercz,
12 października 2007
Marek KŁYS: „Zastosowanie procesorów ARM w aplikacjach wbudowanych”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 17 października 2007
Maciej ŁUKASIEWICZ: „Zastosowanie interfejsu Ethernet i USB w systemach sterowania”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr Zb. Kulesza, 17 października 2007
Łukasz CYRULSKI: „System mikroprocesorowy do sterowania dyskiem sieciowym”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr K.Przygoda, 17 października 2007
Michał SADOWSKI: “Programming in Java 3D”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr
P.J.Podsiadły, 5 listopada 2007
Adam KWAK: „Services management in the heterogeneous environment by the use of the LDAP
service and web-services”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr J.Wojciechowski, 5
listopada 2007
Mariusz WOJTASIK: “Sterownik wyświetlacza LCD dla systemu LINUX”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr B.Świercz, 21 listopada 2007
Marcin ŚLIWIŃSKI: “Serwis internetowy oferujący usługi hostingowe w oparciu o technologię J2EE”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. B.Sakowicz, 27 listopada 2007
Szymon GRADKA: “System CRM z możliwoscią definicji scenariuszy behawioralnych”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. B.Sakowicz, 27 listopada 2007
Michał KUCZKOWSKI: “Karta pomiarowa PCI”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr
Zb. Kulesza, 18 grudnia 2007
Katarzyna WYNIMKO: „Speech interface for Multisensory Wheelchair”, promotor prof. A.
Napieralski, 9 stycznia 2008
Piotr GORZECHOWSKI: „Path-finding and Obstacle Avoidance Techniques Applied to Multi-sensory
Wheelchair”, promotor prof. A. Napieralski, 9 stycznia 2008
Rafał KASPRZYK: „Resource management and monitoring framework for grid computing”, promotor
prof. A. Napieralski, 9 stycznia 2008
Marcin WĄSIK: „Serwis internetowy o tematyce wędkarskiej wykonany w technologii Java EE”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. B.Sakowicz, 23 stycznia 2008
125
[407] Tomasz MILCZAREK: „System rekrutacyjny wykonany na platformie Java Enterprise Edition”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. B.Sakowicz, 23 stycznia 2008
[408] Krzysztof GAJDKA: „System obsługi szkoły muzycznej z wykorzystaniem technologii open source”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 23 stycznia 2008
[409] Arkadiusz ZIMNY: „Audit system for distributed applications based on Java platform”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. J.Wojciechowski, 23 stycznia 2008
[410] Anna NIZIAŁEK: „Applications of JEE platform-example of a program for management of a dental
clinic”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 23 stycznia 2008
[411] Krzysztof KOSTIENKO: „Securing access of virtual resources to a shared storage facility based on
TCG”, promotor prof. A. Napieralski, 4 kwietnia 2008
[412] Łukasz WIERCIOCH: „Przetwarzanie i archiwizacja danych audiometrii tonalnej i badań
nadprogowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. D. Kłys, 19 maja 2008.
[413] Zbigniew KOSTRZEWA: „Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun dr inż. B.Sakowicz, 19 maja 2008.
[414] Adam KOSIŃSKI: „Wykorzystanie J2EE na przykładzie portalu Starostwa Powiatowego w Płocku”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 29 maja 2008
[415] Marcin PASZKIEWICZ: „Wykorzystanie sfery całkującej przy określaniu termicznych właściwości
układów elektronicznych i różnych powierzchni metalicznych”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 16 czerwca 2008
[416] Maciej WÓJCIK: „Wpływ efektu kominowego na impedancję termiczną obudów elementów
elektronicznych”, promotor prof. A. Napieralski, 14 lipca 2008.
[417] Jakub PILARSKI: „Wpływ warunków otoczenia oraz systemów chłodzenia na wartość rezystancji
termicznej w układach elektronicznych”, promotor prof. A. Napieralski, 14 lipca 2008.
[418] Michał LASOTA: „Badanie impedancji termicznej układów elektronicznych z wykorzystaniem tunelu
powietrznego”, promotor prof. A. Napieralski, 14 lipca 2008.
[419] Krzysztof WOJTANOWICZ: „Quality of service in wireless networks”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 08 września 2008
[420] Katarzyna KUBIAK: „Thermal and time optimization of integrated circuit layout through placement”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. M. Jankowski, 09 września 2008
[421] Katarzyna GNIDZIŃSKA: „Thermal optimization of integrated circuit layout through placement”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. M. Jankowski, 09 września 2008
[422] Grzegorz GAŁĘZOWSKI: „Internetowy system zarządzania projektami”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 18 września 2008.
[423] Damian ŚWIERAD: „Uniwersalny system zarządzania treścią z technologią Ajax”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 18 września 2008.
[424] Daniel CZUBAK: „Zastosowanie technologii Ajax i Java Platform, Enterprise Edition we
współczesnych aplikacjach internetowych. Opracowanie serwisu szkoleniowego”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. W.Zabierowski, 18 września 2008.
[425] Mikołaj KĘPA: „Aplikacja do wideokonferencji wykonana w technologii JAVA EE”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun dr inż. B.Sakowicz, 24 września 2008.
[426] Rafał SZCZĘSNY: „Zastosowanie platformy J2ME do komunikacji mobilnej”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun dr inż. B. Świercz, 24 września 2008.
[427] Arkadiusz KACZMAREK: „Analiza wydajności i bezpieczeństwa aplikacji internetowych na
przykładzie gry typu MMO”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Sł. Kłąb, 24
września 2008.
[428] Artur BURTKA: „Rejestrator do badań Holtera z wykorzystaniem wymiennej pamięci typu FLASH”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Z. Kulesza, 25 września 2008. Wyróżnienie w
konkursie NOT za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej w 2008 roku.
[429] Adam CHLEBIŃSKI: „Automatyczna generacja topografii układu scalonego w oparciu o język opisu
sprzętu”, promotor prof. A. Napieralski, 25 września 2008.
[430] Łukasz MAZUR: „Przetwarzanie sygnałów akustycznych za pomocą analogowych układów
reprogramowalnych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Z. Kulesza, 01
października 2008.
126
[431] Tomasz MROZIEWICZ: „Zastosowanie technologii Java 2 Enterprise Edition w firmie – wykonanie
[432]
[433]
[434]
[435]
[436]
[437]
[438]
[439]
[440]
[441]
[442]
[443]
[444]
[445]
[446]
[447]
[448]
[449]
[450]
[451]
[452]
przykładowej aplikacji typu CRM”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. W.
Zabierowski, 08 października 2008.
Jarosław MICHALAK: „Zastosowanie pakietów SCADA w inżynierii procesowej na przykładzie
oczyszczalni ścieków”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Z. Kulesza, 23
października 2008.
Tomasz JANKOWSKI: „Wizualizacja procesów przemysłowych z wykorzystaniem pakietów SCADA i
Internetu”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Z. Kulesza, 23 października 2008.
Artur SKWARNA: „System głosowego sterowania środowiskiem graficznym X Window System”, ”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. B. Świercz, 7 listopada 2008.
Piotr MARCINIAK: „Presentation of Ruby on Rails technology based on a web application for
managing and publishing school timetables”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. W.
Zabierowski, 19 listopada 2008.
Sławomir PAJĄK: „WEB 2.0 na przykładzie portalu rekomendującego strony internetowe z
wykorzystaniem technologii JEE”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. W.
Zabierowski, 19 listopada 2008.
Mariusz ULATOWSKI: „Wykorzystanie protokołu Jabber do budowy serwisu społecznościowego”, ”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. B. Świercz, 19 listopada 2008.
Leszek KOZULSKI: „Modeling and simulation of the temperature-frequency converter”, promotor prof.
A. Napieralski, 16 grudnia 2008.
Jakub PIĄTEK: „Wykorzystanie technologii webowych na przykładzie internetowego systemu
zarządzania kontaktami uczelnia – absolwenci”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. W.
Zabierowski, 16 grudnia 2008.
Artur JAMROZ: „System zarządzania czasem pracy w małej firmie jako przykład wykorzystania
technik webowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. W. Zabierowski, 12 stycznia
2009.
Paweł MODRAK: „Thermal optimization of integrated circuit layout through digit permutation”,
promotor prof. A. Napieralski, 12 stycznia 2009.
Marcin RUDNICKI: „System do monitoringu magistrali CAN”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 19 stycznia 2009.
Patryk ROZENBAJHER: „System zarządzania flotą pojazdów”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. B. Świercz, 22 stycznia 2009.
Tomasz PAZERA: „Interaktywny kurs do nauki podstaw sieci komputerowych”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun dr inż. W. Zabierowski, 22 stycznia 2009.
Piotr HETKA: „Przegląd rozwiązań Systemów Zarządzania Treścią (CMS). Praktyczne zastosowanie w
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun dr inż. W. Zabierowski, 22 stycznia 2009.
Rafał BAJAK: „Zaawansowane algorytmy analizy przebiegów EKG”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 13 marca 2009.
Łukasz STEMPIEŃ: „Techniki internetowe w mikroprocesorowym monitoringu przemysłowym”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 13 marca 2009.
Ewa PAPUGA: „Integracja oprogramowania do badania potencjałów słuchowych z centralną bazą
danych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. M. Owczarek, 13 marca 2009.
Ewa GAŁCZYŃSKA: „Protocols in an IP Multimedia Subsystem as the key to Convergence”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. W. Zabierowski, 25 marca 2009.
Bartosz RUTKOWSKI: „Współczesne zastosowanie lamp elektronowych – wzmacniacze akustyczne”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 27 maja 2009.
Łukasz DAWICKI: „Przenośny oscyloskop cyfrowy z wykorzystaniem procesora ARM / Mobile digital
oscilloscope based on ARM microcontroller”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż.
Zb. Kulesza, 15 czerwca 2009.
Bartosz BOGDAŃSKI: „Projektowanie bezpiecznego środowiska routingu ze szczególnym
uwzględnieniem sieci rozległych / Designing of Secure Routing Environment with a Focus on Wide
Area Networks”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. B.Sakowicz, 19 czerwca 2009.
127
[453] Tomasz RUDA: „Zdalne zarządzanie komputerów w sieci lokalnej - zastosowanie protokołu SNMP /
Remote management of local area network computers - implementation of SNMP protocol”, promotor
prof. A. Napieralski, 10 lipca 2009.
[454] Jakub WALIŃSKI: „Techniki program. równoległego i ich aplikacja w procesorach wielordzeniowych /
How to Make Use of Multicore Processors Applying Parallelism to Existing Sequential Appl”, ”,
promotor prof. A. Napieralski, 7 września 2009.
[455] Jakub BEŁCZĄCKI: „Wizualizacja procesu kąpieli galwanicznej z zastosowaniem pakietów SCADA /
Visualization of galvanic process with use of SCADA system packages”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 14 września 2009.
[456] Tomasz WOJNAROWSKI: „Wektokardiograf wysokiej rozdzielczości pracujący w trybie 24godzinnym / High Definition Vectocardiograph in 24-Hour Monitoring System”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 14 września 2009.
[457] Paweł Andrzej MARCINIAK: „Wykorzystanie pakietów SCADA w wizualizacji procesu produkcji
leków / The use of SCADA System in Visualization of Medicine Production Process”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 14 września 2009.
[458] Maciej ŁUNIEWSKI: „Automatyczne opisywanie i zarządzanie zdjęciami na telefonie
komórkowym/Context-Aware Photo Album for Mobile Phone”, promotor prof. A. Napieralski.
24 listopada 2009.
[459] Łukasz WITKOSZ: „Sterownik elektrycznego napędu pojazdu z tranzystorami IGBT / Controller for a
vehicle electric drive with the application of IGBTs”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr
inż. Łukasz Starzak, 9 grudnia 2009.
[460] Magdalena TOMASIK: „Zagadnienia wizualizacji procesów przemysłowych w Pakietach SCADA zastosowanie zaleceń ergonomii”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza,
13 stycznia 2010.
[461] Marcin DROZD – “Zasilacz impulsowy sterowany cyfrowo / Digitally Controlled Switching-Mode
Power Supply” - promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 16 marca 2010
[462] Radosław INDRYS – „System nadzoru warunków uprawy roślin z wykorzystaniem sieci ZigBee /
Plants Breeding Controol System Based on ZigBee” - promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr
inż. Zb. Kulesza, 16 marca 2010
[463] Krzysztof MAMIŃSKI – „System alarmowy z procesorem ARM / Alarm System With ARM” promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 16 marca 2010
[464] Daniel KOWALSKI: „Oscyloskop cyfrowy z 32-bitowym procesorem typu RISC przeznaczony do
zastosowań serwisowych”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 29
czerwca 2010.
[465] Michał TEREPETA: „Data flow analysis using program graphs”, promotor prof. A. Napieralski, 6 lipca
2010
[466] Marcin WIŚNIEWSKI: “Biblioteka komunikacyjna pomiędzy interfejsami Ethernet i RocketI0 z
wykorzystaniem układów reprogramowalnych”, ”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr
inż. K. Przygoda, 22 lipca 2010
[467] Stanisław WADAS: „Przeniesienie systemu operacyjnego z rodziny Unix na platformę wbudowaną z
mikrokontrolerem o architekturze ARM / Porting Unix Based Operating System to Embedded System
with ARM Microcontroller”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Z. Kulesza, 20
września 2010.
[468] Michał GORDOŃ: „Elektroniczny system rozpoznawania czynności wykonywanych przez pacjenta w
badaniu Holtera / Electronic Recognition System of Activities Performed by Humans in the Holter
Test”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 20 września 2010.
[469] Rafał Daniel SIWIERSKI: „Algorytmy sterowania plotera / Control Algorithms for Ploter”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Z. Kulesza, 20 września 2010. Wyróżnienie w konkursie
NOT za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej w 2010 roku. ,Wyróżnienie w konkursie
SEP na najlepszą pracę dyplomową inżynierską w roku akademickim 2009/2010).
[470] Tomasz TORZEWICZ: „System kompensacji warunków środowiskowych przy pomiarach
tensometrycznych / Compensation System of Environmental Conditions in Tensometric Measurements”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Z. Kulesza, 27 września 2010.
128
[471] Józef Piotr KRAJEWSKI: „Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem ARM / Enhanced Alarm
[472]
[473]
[474]
[475]
[476]
[477]
[478]
[479]
[480]
[481]
[482]
[483]
[484]
[485]
[486]
System with ARM Processor”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Z. Kulesza, 29
września 2010. Wyróżnienie w konkursie NOT za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej
w 2010 roku.
Tomasz KRYSTECKI: „Wykorzystanie funkcji graficznych i integracyjnych środowiska iFIX dla
urządzeń AKPiA / Using of the iFIX Graphic and Integration Functions for the Control and
Measurement Equipment”, ”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 29
września 2010.
Michał JAGIEŁA: „Monitor magistrali CAN / CAN Network Monitor”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 29 września 2010.
Kamil WOŹNIAK: „Określanie położenia pojazdu inspekcyjnego z wykorzystaniem systemu GPS /
Inspection Vehicle Determination of Position using Global Positioning System”, promotor prof. A.
Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 29 września 2010.
Krzysztof KAŹMIERCZAK: „System sterowania i monitorowania pracy oczyszczalni ścieków z
wykorzystaniem pakietów SCADA / Controling and Monitoring System for Sewage Treatment Plant
Using SCADA Packages”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 29
września 2010.
Jan BUDZISZ: „Wirtualna maszyna Ubichip-a i wizualizacja parametrów sieci neuronowych / Ubichip
Virtual Machine and visualization of Spiking Neural Network Parameters”, promotor prof. A.
Napieralski, 12 października 2010.
Adam KORDIANIWSKI: „Projekt i implementacja narzędzia do analizy i optymalizacji systemów
wbudowanych mające na celu zwiększenie ich współdziałania / Design and Implementation of Analysis
and Optimization Tool for Embedded Systems Aiming at Increased Interoperability”, promotor prof. A.
Napieralski, 12 października 2010.
Mateusz STARZAK: „Transmisja obrazu wysokiej rozdzielczości w sieci Internet. Sterownik
przechwytywania obrazu z karty Matrox Solios dla systemu Windows / Transmission of High Definition
Video Over the Internet. Matrox Solios Framegrabber for Windows OS”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun dr inż. W. Zabierowski, 27 października 2010.
Łukasz BEZAT: „Pakiet SCADA w wizualizacji i sterowaniu elektrowni wodnej / Visualization and
Control of Hydroelectric Power Station Using SCADA Packages”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 17 listopada 2010.
Piotr WILCZYŃSKI: „Sterowniki przemysłowe w systemach o podwyższonych wymogach pracy
bezpiecznej - stanowisko dydaktyczne / Industrial Controllers in Systems of High Safety Requirements Training Station”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 17 listopada
2010.
Andrzej KACZOROWSKI: „Mikroprocesorowy system sterowania układem jezdnym pojazdu
inspekcyjnego / Microprocessor Based Control Device for Inspection Vehicle Traction System”,
promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 17 listopada 2010.
Adam BARAŃSKI: „Wielofunkcyjny kontroler Ethernetowy nadzoru poprawności pracy urządzeń
sieciowych / Multi-parameter Ethernet Controller for Supervising of Network Devices”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 17 listopada 2010.
Marcin TROJANOWSKI: „Zastosowanie technologii J2EE w budowie aplikacji wspomagającej
zarządzanie przedsiębiorstwem / J2EE in Applications Supporting Business Management”, promotor
prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. W. Zabierowski, 23 listopada 2010.
Łukasz STUSZEK: „Aplikacja wspomagająca pracę przychodni lekarskiej / Application Supported the
Work of Medical Center”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun dr inż. W. Zabierowski, 23
listopada 2010.
Kacper KŁOS: „System diagnostyki wzmacniaczy mocy / Diagnostic System for Power Amplifiers”,
promotor prof. A. Napieralski, 23 listopada 2010.
Marcin MILEWSKI: „Zastosowanie technologii .NET na przykładzie integracji systemu CRM z
systemem obiegu dokumentów / Integration of CRM and Documents Work flow System Based on
.NET Technology”, promotor prof. A. Napieralski, 23 listopada 2010.
129
[487] Szymon KUBICZ: „System wspomagający planowanie i zarządzanie czasem i kosztem projektów
wykonany w oparciu o platformę Java EE / System Supporting Planning and Management of Time and
Cost of Projects Based on Java EE Platform”, promotor prof. A. Napieralski, 23 listopada 2010.
[488] Łukasz SKOMIAŁ: „Kolaboracja jako usprawnienie świadomości kontekstu urządzeń mobilnych. /
Collaborative approach to mobile context awareness.”, promotor prof. A.Napieralski, współopiekun
J.Larsen, DTU Dania, 04 stycznia 2011.
[489] Mariusz JASKÓŁA: „Redundancja w systemach sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych na
przykładzie pakietu SCADA. / Redundancy in the system of control and visualization of industrial
processes on the example of a SCADA package.”, promotor prof. A.Napieralski, współopiekun mgr
Z.Kulesza, 04 stycznia 2011.
[490] Konrad SZYMCZAK: „Zastosowanie procesorów z rdzeniem ARM w przetwarzaniu plików
multimedialnych. / Application of Processors with ARM Core in Multimedia File Processing.”,
promotor prof. .A.Napieralski, współopiekun mgr inż. Z.Kulesza, 15 marca 2011.
[491] Kamil RYBIŃSKI: „Mikroprocesorowy system rejestracji trasy pojazdu. / Microprocessor System for
Recording Vehicle Route.”, promotor prof. .A.Napieralski, współopiekun mgr inż. Z.Kulesza, 15 marca
2011.
[492] Tomasz CIEPŁUCH: „Stacja pogodowa z interfejsem bezprzewodowej transmisji danych / Weather
Station with Wireless Date Transmission Interface”, promotor prof. .A.Napieralski, współopiekun mgr
inz. Z.Kulesza, 15 marca 2011.
[493] Maciej BIAŁECKI: „Współczesne zastosowanie technologii lamp elektronowych. / Modern
Applications of Electron Lamps Technologies.”, promotor prof. .A.Napieralski, współopiekun mgr inż.
Z.Kulesza, 15 marca 2011.
[494] Karol ORLIGÓRA: „Platforma sprzętowa wspierająca prototypowanie i rozwój nowoczesnych
systemów sterowania. / Hardware Platform for Prototyping and Development of Modern Control
Systems.”, promotor prof. .A.Napieralski, współopiekun dr inz. K.Przygoda, 29 marca 2011.
[495] Rafał KARPIŃSKI: „Pakiety Scada w wizualizacji i sterowaniu etykieciarki na linii do produkcji
opakowań polietylenowych./ SCADA Packages to Visualization and Control Labeler Machine on the
Line for the Production of Polyethylene Packaging.”, promotor prof .A.Napieralski, współopiekun mgr
inż. Z.Kulesza, 29 czerwca 2011.
[496] Piotr WĘGLARSKI: „Zastosowanie pakietów SCADA w wizualizacji i sterowaniu zakrętarką na linii do
produkcji opakowań polietylenowych. / Application of SCADA Packages in the Visualization and
Control Screwing Machine on the Line for the Production of Polyethylene Packaging.”, promotor prof.
A.Napieralski, współopiekun mgr inż. Z.Kulesza, 29 czerwca 2011.
[497] Agata GASIŃSKA: „Architektura bezprzewodowej sieci czujników z wykorzystaniem bloków
funkcyjnych IEC61499./Architecture of Wireless Sensors Network Based on IEC61499 Function
Blocks.”, promotor prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 22 września 2011.
[498] Konrad MACIASZCZYK: „Zastosowanie pakietów SCADA w procesie sortowania odpadów./SCADA
packages in waste storting process.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza,
22 września 2011.
[499] Michał BRZOZOWSKI: „Wizualizacja w pakietach SCADA z użyciem przeglądarki www-makieta
dydaktyczna./SCADA packa ges visualisation with www browse – didactic maquete.” Promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 22 września 2011.
[500] Mateusz ORMAN: „System wizualizacji i monitoringu paneli słonecznych z wykorzystaniem pakietów
SCADA./Visualization and monitoring system of solar panels with SCADA Packages.”, promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr Z.Kulesza, 22 września 2011.
[501] Łukasz SKRZYPEK: „Wielobarwna tablica świetlna LED./Colourful light LED board.” promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr Z.Kulesza, 22 września 2011.
[502] Łukasz PĘZIK: „Współpraca pakietów SCADA z bazami danych./SCADA packages cooperation with
databases.”, promotor: prof. .A.Napieralski, współopiekun: mgr Z.Kulesza, 22 września 2011.
[503] Damian MILLER: „Pokładowy system diagnostyczno-monitorujący w samochodzie spalinowym z
interfejsem OBD2/EOBD./Onboard diagnostics and monitoring system for a vehicle with I.C. engine
with OBD2/EOBD interface.”, promotor: prof. .A.Napieralski, współopiekun: mgr Z.Kulesza, 22
września 2011
130
[504] Łukasz RUTOWICZ: „ Pakiety SCADA w zastosowaniach inżynierii procesowej./ SCADA packages in
process engineering.”,promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr Z.Kulesza, 01 grudnia 2011.
[505] Łukasz ZBRZEŹNIAK: „Sterownik centralnego ogrzewania z 32-bit procesorem ARM z interfejsem
[506]
[507]
[508]
[509]
[510]
[511]
[512]
[513]
[514]
[515]
[516]
[517]
[518]
[519]
[520]
użytkownika dostępnym przez protokół IPv6./ Central heating driver based on 32-bit ARM processor
with user interface accessible via IPv6 protocol.”,promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: inż. mgr
Z.Kulesza, 01 grudnia 2011.
Łukasz BRZEZIŃŚKI: ” Mikroprocesorowy monitoring funkcji życiowych podczas wysiłku
fizycznego./ Microprocessors monitoring for vital functions during physical activites.”, promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012
Wyróżnienie w konkursie NOT za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej. 27 września
2012.
Artur KRAWCZYK: ” System przetwarzania sygnałów akustycznych z wykorzystaniem procesora z
rdzeniem ARM./ Acoustic signals processing system with use ARM core processor”, promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012
Bogusław SUKIENNIK: „Sterowanie kotłem parowym z wykorzystaniem sterownika przemysłowego
PLC./ Steam boiler control using Programmable Logic Controller.”, promotor: prof. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 08 luty 2012
Krystian WITCZAK: ” System monitoringu ekosystemu wodnego z optymalizacją warunków
środowiskowych./ Monitoring of water ecosystem with optimization of environmental conditions.”,
promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 26 marca 2012.
Maciej KĘDZIA: ” Mikroprocesorowe urządzenie do kopiowania treści pamięci FLASH./
Microprocessor Device for Copying FLASH Memory.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun:
mgr inż. Z.Kulesza, 02 kwietnia 2012.
Robert SOBCZYK: ” System diagnostyczny standardu OBD z wykorzystaniem komputera PC./ OnBoard Diagnostic System with PC Software.” promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż.
Z.Kulesza, 02 kwietnia 2012.
Piotr JESIONOWSKI: „Pakiety SCADA w wizualizacji procesu stanowiska neutralizacji amin./SCADA
Packages in the Visualisation Process, the Position of the Neutralization of Amines.” promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 02 kwietnia2012.
Sebastian SUT: „Układy kondycjonujące sygnały pomiarowe dla sterowników przemysłowych./
Industrial controllers conditioning systems for signal measurements.” promotor: prof. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 02 kwietnia2012.
Grzegorz SKRĘTA: ” Sterowniki przemysłowe w systemach o podwyższonych wymogach pracy
bezpiecznej./ Industrial Controllers in Systems of High Safety Requirements.” promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 28 maja 2012.
Maciej MLONKA: ” Monitorowanie zyżycia energii elektrycznej z wykorzystaniem interfejsu
Ethernet./Electric power consumption monitoring using Ethernet interface.”, promotor: prof. A.
Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 28 maja 2012.
Bartłomiej KLUCZNIK: ”Komputerowe sterowanie matrycy LED RGB.”/Computer control of LED
RGB matrix.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 18 października
2012.
Piotr KAROS: ” Samochodowa przetwornica napięcia 12 V DC na napięcie 230 V AC.”,
promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 18 października 2012
Tobiasz WOJTANIA: ” System dostępu i rejestracji czasu pracy z wykorzystaniem procesora z
rdzeniem z rdzeniem ARM.” , promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 18
października 2012.
Mateusz MOKOŁAJCZYK: „System zdalnego nadzoru nieruchomości./ Remote monitoring system of
estate.” promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 13 grudnia 2012.
Bartłomiej ORŁOWSKI: „Odporność na zakłócenia w warunkach przemysłowych transmisji danych
przy użyciu sieci elektroenergetycznej./ Resistance to interference in industrial conditions data
transmitting using the electro-energy network.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż.
Z.Kulesza, 13 grudnia 2012.
131
[521] Dariusz
[522]
[523]
[524]
[525]
[526]
[527]
[528]
[529]
[530]
[531]
KAŹMIERCZAK: „Mikroprocesorowy zasilacz impulsowy z funkcją ładowania
akumulatorów./ Microprocessor switching power supply with battery charging function.”, promotor:
prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 13 grudnia 2012.
Wojciech CZAPLIŃSKI: „Badanie wydajności aplikacji sieciowych pracujących pod systemem
FreeRTOS./ The throughput of the network applications operating under FreeRTOS system, promotor:
prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 13 grudnia 2012.
Szymon LECHOWSKI: „System dozoru elektronicznego pojazdu jednoosobowego./ The single-person
vehicle electronic supervision.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 18
grudnia 2012.
Amin MEZERREG: „Układ sterowania lagowarką oraz perspektywy jego rozwoju w oparciu o badania
laboratoryjne./ Control system for material stacker and development prospects based on laboratory
tests.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 18 grudnia 2012.
Konrad PALUSIŃSKI: „Zastosowanie procesorów DSC w domowych systemach audio./ DSC
processors in home audio systems.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza,
18 grudnia 2012.
Andrzej ZAMOJSKI: „Projekt, implementacja i testy niskich warstw protokołu komunikacyjnego dla
protez ręki zrealizowanego w oparciu o platformę AVR./ Design, Implementation and Testing of LowLevel Layers of the PDCP for the AVR Platform.”, promotor: prof. A.Napieralski, współopiekun: mgr
inż. Z.Kulesza, 18 grudnia 2012.
Michał ŁUBIS: „Układ sterowania i kontroli pracy ogrzewania kominowego z wymuszonym obiegiem
powietrza./Driving and control system of heating fireplace with forced air circulation.”, promotor: prof.
A.Napieralski, współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 11 luty 2013.
Krzysztof ŁAPACZ: „Inteligentny system zarządzania budynkiem z zastosowaniem modułu ZigBee./
Intelligent building management system using ZigBee module.”, promotor: prof. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 26 marca 2013.
Piotr POLIT: „System mikroprocesorowy GSM w zastosowaniu zdalnego sterowania pojazdem./
Vehicle remote control via GSM microcontroller system.”, promotor: prof. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 26 marca 2013.
Oksana VASHCHYSHYN: „Wykrywanie uszkodzeń silnika elektrycznego z wykorzystaniem metody
akustycznej./ Electromotor damage detection using acousyic method.”, promotor: prof. A.Napieralski,
współopiekun: mgr inż. Z.Kulesza, 27 marca 2013.
Ihor DYKHTA: „Interaktywne obliczanie temperatury z zastosowaniem oprogramowania Pyrtherm./
Interactive temperature computation with application of Pyrtherm software. promotor: prof.
A.Napieralski, 27 marca 2013.
Opiekun prac DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies):
[1] Yunang DU: "Méthode d’Intégration numérique dans la C.A.O. Thermique des Circuits Hybrides de
Puissance", Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse, wykonana przez doktoranta
przybyłego z CH.R.L w 1986 roku.
Lista opracowanych wykładów i laboratoriów
w Algierii:
[1] "Méthodes Numériques" - wykład i ćwiczenia dla IIgo i IIIgo roku studiów w Institut Télécommunication
d'Oran, Algérie
[2]
Wykład zaproszony: "CAO des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur" a ENIS en Tunisie
(coopération GERII-INSA avec Ecole National d’Ingénieurs de SFAX), 08 au 17 Avril 1988
we Francji:
[1] Prowadzenie stażu w A.I.M.E. pour Veme Année AEI, II INSA et pour D.E.A.
MICROELECTRONIQUE (Université‚ Paul Sabatier (UPS), Institut National Polytechnique
(ENSEEIHT), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)).
[2] B.E.1 - T.P. a l'AIME - Conception et fabrication des circuits VLSI, Dans le cadre du projet européen
ESPRIT (V.L.S.I. SKILLS)
132
[3] "Modélisation de composants électroniques. Simulation de circuits. CAO micro-électronique" Formation
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
permanente, LAAS du CNRS 17-21.06.1991r.
"Conception de circuits intègres ASIC", Formation permanente, LAAS du CNRS 17-21.06.1991r.
"Modèles des composants a semiconducteurs pour la C.A.O." Cours pour la Veme Année AEI INSAT
"Analyse des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur " Cours pour la IVeme Année AEI INSA
"Analyse des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur" Cours pour la Vme Année AEI INSA
"Optimisation des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur " Cours pour la Veme Année AEI INSA
"Simulations Electriques a l'aide de SPICE2" Travaux Pratiques pour la IV Année A.E.I. INSA
"C.A.O. des Circuits Analogiques", Cours pour D.E.S.S. (Université Paul Sabatier (UPS), Institut
National Polytechnique (ENSEEIHT), Institut National des Sciences Appliquées (INSA))
"Analyse et Simulation" - Wykład w ramach projektu europejskiego ESPRIT (V.L.S.I. SKILLS)
"Modèles des composants a semiconducteurs pour la Conception Assistée par l'Ordinateur" (C.A.O.),
Pole toulousain pour la Formation de concepteurs de circuits VLSI, W ramach projektu europejskiego
(ESPRIT VLSI SKILLS).
"Optimisation des Circuits Electroniques Assistée par Ordinateur" 1ere Année DUT+3 Cycle terminal.
"C.A.O. électronique", 4eme Année II INSA
"C.A.O. électronique", DUT+3.
"Modèles des composants de puissance", Cours et TP pour la Vme Année AEI INSA
"Macromodelisation des composants de puissance", Cours et TP pour la Vme Année AEI INSA
“Macromodèles et applications”, Cours et TP pour la Vme Année Institut National des Sciences
Appliquées de Toulouse, Département de Génie Electrique et Informatique
w Polsce:
[1] "Podstawy Elektroniki" - laboratorium dla semestru III-go kierunku Elektrotechnika.
[2] "Projektowanie Układów Elektronicznych" - laboratorium dla semestru VI-go kierunku Elektronika.
[3] "Kurs Oscyloskopowy", dla pracowników Politechniki Łódzkiej.
[4] "Przekształtniki" - laboratorium dla semestru VII-go kierunku Elektronika.
[5] "Elementy i Podzespoły Elektroniki" - laboratorium dla Studium Podyplomowego.
[6] "Podstawy Energoelektroniki" - laboratorium dla Studium Podyplomowego.
[7] "Metody Numeryczne" - ćwiczenia dla semestru III-go kierunku Elektronika.
[8] "Komputerowe Projektowanie Układów Elektronicznych" - ćwiczenia dla semestru IV-go kierunku
Elektronika.
[9] "Optymalizacja Układów Elektronicznych" - wykład dla semestru V-go kierunku Elektronika.
[10] "Optymalizacja Układów Elektronicznych" - ćwiczenia dla semestru V-go kierunku Elektronika.
[11] "Komputerowe Projektowanie Układów Elektronicznych" - projekt dla semestru V-go i VI-go kierunku
Elektronika.
[12] "Wybrane Zagadnienia Projektowania Komputerowego" - wykład dla semestru VII-go kierunku
Elektronika.
[13] "Wybrane Zagadnienia Projektowania Komputerowego" - laboratorium dla semestru VII-go kierunku
Elektronika.
[14] "Wybrane Zagadnienia Projektowania Komputerowego" - projekt dla semestru VII-go kierunku
Elektronika.
[15] "Komputerowe Projektowanie Układów Elektronicznych" - wykład dla semestru IV-go kierunku
Elektronika.
[16] "Computer Aided Design of VLSI Circuits" - (wykład prowadzony w języku angielskim dla wybranych
studentów IV i V go roku P.Ł.).
[17] “Informatyka stosowana”, studium doktoranckie, semestr V, wykład
[18] “Informatyka stosowana”, studium doktoranckie, semestr V, laboratorium
[19] “Podstawy Mikroelektroniki” - Elektronika i Telekomunikacja, studia dzienne, semestr VII, wykład
[20] „Przyrządy półprzewodnikowe mocy” - Elektronika i Telekomunikacja, studia dzienne, semestr VI,
potem VII, wykład a następnie V.
[21] „Nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe mocy” - Elektronika i Telekomunikacja, studia dzienne,
semestr VII, wykład
133
[22] „Komputerowe projektowanie układów elektronicznych” - Elektronika i Telekomunikacja, studia
dzienne, semestr V a potem VI, wykład
[23] „Recent Technological Advances” - International Faculty of Engineering , semestr VII, wykład
[24] “Recent Technological Advances” - International Faculty of Engineering , semestr VII, laboratorium
[25] “Zagadnienia termiczne w układach VLSI” - Elektronika i Telekomunikacja, studium doktoranckie,
semestr V, wykład
[26] „Teoria i projektowanie przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych”, studium doktoranckie,
semestr II, wykład i laboratorium.
[27] „Zaawansowane metody projektowania układów VLSI”, studium doktoranckie, semestr VI, wykład.
[28] „Pracownia problemowa”, Informatyka Stosowana, semestr VIII
[29] „Electromagnétisme », Cours et TP pour IFE.
[30] « Mikroelektronika-od tranzystora do Mikrosystemu.” Wykład dla Centrum Innowacji U.Ł. 25.02.2005
[31] „Nowoczesne elementy półprzewodnikowe dużej mocy”. Wykład dla Centrum Innowacji U.Ł.
26.02.2005, Wydział Zarządzania UŁ.
[32] „Od mikroelektroniki do elementów dużej mocy”. Wykład dla Centrum Innowacji U.Ł. 07.04.2006,
Wydział Zarządzania UŁ (ul. J. Matejki 22/26).
[33]
„Przyrządy półprzewodnikowe i układy mocy” - Elektronika i Telekomunikacja, studia dzienne,
semestr III, wykład
[34] „Power devices and Systems” - International Faculty of Engineering , semestr III, wykład.
[35] “Électronique”Cours et TP pour IFE II semestre.
[36] ”Recent Technologies” - MBA - Informatics in Finance and Management. „Podyplomowe studia
techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” Studia współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
[37] „Microsystems” - International Faculty of Engineering semestr III, wykład.
[38] Recent Advances in Computer Science” - International Faculty of Engineering semestr IX (s2,3), wykład.
[39] “Podzespoły i układy scalone mocy” - Elektronika i Telekomunikacja, studia dzienne, semestr VI,
wykład.
Kierownik studiów podyplomowych
Studium podyplomowe dla nauczycieli „Komputer – praktyczne narzędzie edukacji”. Prowadzone wspólnie z
WODN od 2000 roku.
Lista wybranych seminariów i wykładów zaproszonych o charakterze dydaktycznym.
[1] Konferencja międzynarodowa SET'93 - Udział w posiedzeniu Okrągłego stołu. Wygłoszenie referatu o
konieczności nauczania w Polsce projektowania układów VLSI ASIC.
[2] PANEL "How bad is thermal education of electronics engineers". Chairman: G. De Mey, Panellists: D.
[3]
[4]
[5]
[6]
Blackburn, A. Napieralski, V. Szekely, C. Zardini. International Workshop on Thermal investigations of
ICs and Microstructures - THERMINIC, Grenoble, France, September 25-26, 1995
NAPIERALSKI A.: "Nowe kierunki rozwoju mikroelektroniki", Wykład inauguracyjny na otwarcie roku
akademickiego na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł., Łódź, 30.09.1996
NAPIERALSKI A.: “New Trends in Microelectronics”, Lappenranta University, Finland, 02-09
September 2000 – wykład i seminarium w ramach programu SOCRATES
NAPIERALSKI A.: “Implementation of two tier system - Example of Poland and Technical University of
Lodz”, International Colloquim – Innovations in Engineering Education – Challenges, Concepts and
Good Practice, Berlin 7th and 8th of May 2004. (E4 – Enhancing Engineering Education in Europe).
Referat zaproszony.
NAPIERALSKI A.: “Historia i perspektywy rozwoju Mikroelektroniki The history and new trends in
Microelectronics”. VI Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, Istebna, 16-19 październik 2004. Referat
zaproszony.
134
[7] NAPIERALSKI A.: "Université Polytechnique de Lodz – présentation générale et Coopération avec la
France”. Ambasada Polska w Paryżu. Referat w ramach „Etudier en Pologne”. Przewodniczył
Ambasador Polski we Francji, Jego Ekscelencja Jan Trombiński oraz prof. dr hab. Karol Musioł, rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP). Paryż 06.01.2006
[8] NAPIERALSKI A.: Konferencja Okrągłego Stołu, „Etudier en Pologne”. Paryż 07.01.2006
[9] NAPIERALSKI A.: „Politechnika Łódzka – studia w językach nieobcych”, STUDY IN POLAND, 20-21
marca 2006r. Kielce
Recenzje wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów
1. Opinia o Wniosku Instytutu Elektroniki Politechniki Koszalińskiej o utworzeniu kierunku
INFORMATYKA na poziomie studiów zawodowych. 05.06.1997 r.
Działalność w zakresie organizacji dydaktyki, badań naukowych i życia Uczelni.
[1] Opiekun Koła Naukowego Elektroników P.Ł. - (01.01.1977 - 19.09.1984)
[2] Organizator i opiekun Obozów Naukowych Koła Naukowego Elektroników P.Ł. opartych na współpracy
z hutą “KARA” w Piotrkowie Trybunalskim - (1977 - 1984)
[3] Pełnomocnik Dziekana Wydziału Elektrycznego do Spraw Rekrutacji - (1978-1980)
[1] Kierownik Zespołu "Półprzewodnikowe Przyrządy Mocy i Układy Scalone" - PPMiUS (Power
Semiconductor Devices and ICs), od 01.10.1991 do 30.09.1995.
[2] Zastępca Dyrektora Instytutu Elektroniki, od 01.10.1992 do 30.09.1995.
[3] Przewodniczący Komisji do spraw wprowadzenia kierunku studiów "Informatyka" na Wydziale
Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. w 1993.
[4] Kierownik Zakładu Mikroelektroniki i Technik Informatycznych - DMCS (Division of Microelectronics
and Computer Science) w Instytucie Elektroniki - od 01.10.1995do 31.05.1996
[5] Kierownik Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych - DMCS (Department of
Microelectronics and Computer Science) od 01.06.1996 do chwili obecnej.
[6] Przewodniczący Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku “Automatyka i Metrologia”
(01.10.1991 - 31.12.1996).
[7] Przewodniczący Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku “Metody Komputerowe w Inżynierii
Maszyn i Urządzeń Elektrycznych” (01.10.1996).
[8] Członek Komisji Nauki Rady Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki (od 01 października 1991 do 30
września 1995).
[9] Członek Komisji Rozwoju Rady Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki (od 01 czerwca 1996).
[10] Pełnomocnik Rektora ds. Programu TEMPUS (od 01.10.1996).
[11] Członek Komisji Rektorskiej ds. Programu SOCRATES (od 25 listopada 1996).
[12] Członek Międzynarodowego Komitetu Programowego ds. uruchomienia studiów “Gestion et
Technologie” w języku francuskim (od listopada 1996).
[4] Założyciel i Opiekun Koła Naukowego Elektroników i Informatyków P.Ł. od listopada 1997 r
[5] Prorektor d/s Promocji i Współpracy z Zagranica P.Ł. – kadencja 2002-2005 – 2005-2008.
[6]
Członek Komisji Awansów Rady Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki 2002 roku.
[7]
Członek Komisji Restrukturyzacji Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i
Automatyki - od 2008 roku.
135
Wykaz osiągnięć o charakterze organizacyjnym
Członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych.
[1] Od 1991 roku - Senior Member of IEEE
[1] Członek Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych KEiT (Komitetu Elektroniki i
Telekomunikacji) PAN, (od 1992 roku)
[2] Członek Sekcji Mikroelektroniki KEiT (Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji) PAN, (od 1992 roku).
[3] Członek Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, (od 1997 roku).
[4] Wybrany do Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (kadencja 1996-1998, 1999-2002, 2003-2006,
2007-2010, 2011-2014).
[5] Od 1 października 1995 do 31.12.2005. Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badawczo
Rozwojowego Aparatury i Urządzeń Pomiarowych - OBR AiUP.
[6] Członek Sekcji Elektroniki (T-11B) KBN (Komitetu Badań Naukowych), w XVI, XVII i XVIII konkursie
projektów badawczych – 1998 –2000.
[7] Vice Przewodniczący Sekcji Mikroelektroniki KEiT (Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji) PAN,
(kadencja 1999-2002)
[8] Przewodniczący Sekcji Mikroelektroniki KEiT (Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji) PAN, (kadencja
2003-2006, 2007-2010, 2011-2014)
[9] Członek Prezydium KEiT (Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji) PAN, (kadencja 2003-2006, 20072010, 2011-2014)
[10] Członek International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter, (IMAPS), (od 1999 roku).
[11] Członek Rady Naukowej ITE w Warszawie. Kadencja 2001-2003
[12] Od 2000 roku – Członek Polish UNESCO-UNISPAR Working Group Society.
[13] Editor of the IEEE EDS Newsletter for Scandinavia & Central Europe, from January 2002 until 2009.
[14] Członek Komisji ds. promocji nauki łódzkiej, działającej przy Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki
przy Prezydencie Miasta Łodzi, (od 2002 do 2008 roku).
[15] Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter. Od 2000 roku.
[16] Członek Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych KEiT (Komitetu Elektroniki i
Telekomunikacji) PAN, (od 2003 roku)
[17] Stały członek Rady Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego w ramach AmerykańskoPolskiego Programu Offsetowego. Od 6 kwietnia 2004.
[18] Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Od 2004 do 2008
roku.
[19] Wiceprzewodniczacy Polskiej Kapituły Złotego Medalu WIPO w kadencji 2005-2008 (wybrany na
posiedzeniu Kapituły w dniu 01.04.2005).
[20] Wybrany do SEFI Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) na
kadencję 2005-2008.
[21] Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej PKA dla kierunku „Elektronika i Telekomunikacja”. Od
2007 roku.
[22] Kierownik projektu „Centrum Technologii Informatycznych” - nowej pozawydziałowej jednostki
dydaktycznej Politechniki Łódzkiej. Budynek CTI PŁ powstaje w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2007-2012.
[23] Członek Rady Naukowej Centrum Bio- i Nanotechnologii Politechniki Łódzkiej (od 2009 roku).
[24] Zastępca Członka Zespołu ds. oceny zmian w projektach realizowanych w ramach zawartych umów o
dofinansowanie w Działaniu 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
[25] Ekspert Komisji Akredytacyjnej Uczelni technicznych KAUT dla kierunku „Elektronika i
Telekomunikacja”. Od 2010 roku.
[26] Przewodniczący Komisji Elektroniki i Fotoniki URSI, od 2012 roku
[27] EDS Region 8 SRC Vice Chair. January 1, 2013 - December 31, 2015.
Członkostwo w komitetach naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.
136
[28] Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji "Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne", (od
1992 do 1999 roku), przekształconej w 2000 roku w Międzynarodową Konferencję ICSES.
[29] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji ICSES (International Conference on
Signals and Electronic Systems). (od 2000 roku).
[30] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji "Power Electronics, Motion Control -
PEMC-94", 20-22 September 1994 rok
[31] Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji "MIXED DESIGN OF VLSI
CIRCUITS -EDUCATION OF COMPUTER AIDED DESIGN OF MODERN VLSI CIRCUITS":
• Dębe, POLAND, 05 - 09 April 1994,
• Kraków, POLAND, 28-31 May 1995
[32] Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „MIXED
DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS”:
• MIXDES’96, Łódź, Poland, 30 May - 1 June 1996
• MIXDES’97, Poznań, Poland, 12- 14 June 1997
• MIXDES’98, Łódź, Poland, 18- 20 June 1998
• MIXDES’99, Kraków, Poland, 17- 19 June 1999
• MIXDES’2000, Gdynia, Poland, 15- 17 June 2000
• MIXDES’2001, Zakopane, Poland, 21- 23 June 2001
• MIXDES’2002, Wrocław, Poland, 20- 22 June 2002
• MIXDES’2003, Łódź, Poland, 26- 28 June 2003
• MIXDES’2004, Szczecin, Poland, 24- 26 June 2004
• MIXDES’2005, Kraków Poland 22-26 June 2005
• MIXDES’2006, Gdynia Poland 22-24 June 2006
• MIXDES’2007, Ciechocinek Poland 21-23 June 2007
• MIXDES’2008, Poznań Poland 19-21 June 2008
• MIXDES 2009, Łódź, Poland, 25-27 June 2009
• MIXDES 2010, Wrocław, Poland, 24-26 June 2010
• MIXDES 2011, Gliwice, Poland, 16-18 June 2011
• MIXDES 2012, Warsaw, Poland 24-26 May 2012
• MIXDES 2013, Gdynia, Poland 19-23 June 2013
[33] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: “International Workshop on Thermal
investigations of ICs and Microstructures” – THERMINIC:
• Grenoble, France, September 25-26, 1995
• Budapest, Hungary, September 25-27, 1996
• Nice, France, September 21-23, 1997
• Nice, France, September 27-29, 1998
• Rome, Italy, September, 1999
• Budapest, Hungary, September, 2000
• Paris, France, September, 2001
• Madrid, Spain, October 2-4, 2002
• Aix-en-Provence, France, 24-26 September 2003
• Sophia Antipolis, Cote d”Azur, France, 29.09-1.10.2004
• Belgirate Lake Maggiore, Italy, 27-30 September 2005
• Nice, France, 27-29 September 2006.
• Budapest, Hungary 17-19 September 2007
• Rome, Italy 24-26 September 2008
• Leuven, Belgium, 7-9 October 2009
• Barcelona, Spain, 6-8 October 2010
• Paris, France, 27-29 September 2011
• Budapest, Hungary, 25-27 September 2012,
[1] Członek Komitetu Naukowego II Krajowej Konferencji "Sieci Neuronowe i Ich Zastosowania", Szczyrk,
30.04-04.05.1996
137
[34] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: - “IX International Symposium
“Microcomputers in Science & Engineering”, Szklarska Poręba, 8-12 Maj, 1996
[35] Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji „Beskidzkie Seminarium Elektryków” (od 1995
roku).
[36] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: WORLD CONGRESS OF INDUSTRY
LEADERS AND EDUCATORS, FAIR OF ENGINEERING INNOVATIONS AND UNESCO - UNISPAR
SEMINAR - ENGIN’96, Łódź, Poland, October 22-24, 1996
[37] Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji "Technologia Elektronowa" - ELTE (od marca
1996 roku)
• VI Konferencja Naukowa “Technologia Elektronowa” ELTE’97, Krynica, 06-09 maj, 1997,
• VII Konferencja Naukowa “Technologia Elektronowa” ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22 września
2000
• VIII Konferencja Naukowa “Technologia Elektronowa” - ELTE 2004. Stare Jabłonki -19-22 kwietnia
2004
• IX Konferencja Naukowa “Technologia Elektronowa” - ELTE 2007. Kraków, 4-7 wrzesień 2007
• X Konferencja Naukowa “Technologia Elektronowa” - ELTE 2010. Wrocław, 22-25 wrzesień 2010.
[38] Członek Komitetu Programowego I Krajowej Konferencji „Metody i systemy komputerowe w badaniach
naukowych i projektowaniu inżynierskim”, AGH, 25-26.XI.1997.
[39] Vice-Przewodniczący Komitetu Naukowego IInd National Conference „Metody i systemy komputerowe
w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, 25-27 października 1999,
[40] Członek Komitetu Naukowego Konferencji „Reprogramowalne układy cyfrowe” - RUC, Politechnika
Szczecińska:
• IV Krajowa Konferencja Naukowa RUC'2001 nt.: Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 7-8
maja 2001r.
• V Krajowa Konferencja Naukowa RUC'2002 nt.: Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 9-10
maja 2002r.
• VI Krajowa Konferencja Naukowa RUC'2003 nt.: Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 8-9
maja 2003r.
• VII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2004, Szczecin, 13-14
maj
• VIII Krajowa Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2005, Szczecin, 12-13
maj
• IX Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC’2006, 18-19 maja 2006, Szczecin
• X Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC’2007, maj 2007, Szczecin
• XI Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC’2008, maj 2008, Szczecin
• XII Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC’2009, 28-29 maja 2009,
Szczecin
• XIII Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC’2010, maj 2010, Szczecin
• XIV Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC’2011, maj 2011, Szczecin
• XV Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC’2012, maj 2012, Szczecin
[41] Członek Komitetu Programowego Konferencji „Edukacja w Mechatronice”, AGH, 5-6 październik 1998
r.
[42] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: Second Electronic Circuits and Systems
Conference, Bratislava, Slovakia, September 6-8, 1999
[43] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: "Third Electronic Circuits and Systems
Conference - ECS20001". Bratislava, Slovakia on September 5-7, 2001.
[44]
Member of Program Committee of the Sixth Electronic Circuits and Systems Conference (ECS'07), in
Bratislava, Slovakia on September 6-7, 2007
[45] Członek Komitetu Naukowego VIII Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki i
Elektromechaniki” – PPEE’99, Politechnika Śląska, 22-25 marzec 1999 rok
[46] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: International Conference on
Microelectronics (MIEL):
138
• 22nd International Conference on Microelectronics MIEL 2000,, Nis, Yugoslavia, 14-17 May
2000
• 23rd International Conference on Microelectronics, MIEL 2002, NIS, Yugoslavia, 12-15 May
2002
• 24th International Conference on Microelectronics, MIEL 2004, Nis, Serbia, 16-19 May 2004
• 25th International Conference on Microelectronics MIEL 2006, Belgrad, Serbia i Czarnogóra, 14-
17 May 2006
• 26th International Conference on Microelectronics MIEL 2008, Nis, Serbia and Montenegro, 11-14
May 2008
• 27th International Conference on Microelectronics MIEL 2010, Nis, Serbia and Montenegro, 16-19
May 2010
[47] Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji
•
TERMOGRAFIA i TERMOMETRIA w
PODCZERWIENI:
IV Konferencja Krajowa TTP2000, Politechnika Łódzka, 16-18 listopad 2000 rok.
• V Konferencja Krajowa TTP2002, Ustroń, 14-16 listopad 2002 rok.
• VI Konferencja Krajowa TTP2004, Ustroń, 3-7 listopad 2004 rok.
• VII Konferencja Krajowa TTP2006, Ustroń, 16-18 listopad 2006 rok.
• VIII Konferencja Krajowa TTP2009, Ustroń, 22-24 październik 2009 rok.
• IX Konferencja Krajowa TTP2010, Ustroń, październik 2010
• X Konferencja Krajowa TTP2011, Ustroń, 19-21 październik 2011
[48] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: International Conference on Modeling
and Simulation of Microsystems:
• MSM’2001, March19-21, 2001, Hilton Oceanfront Resort, Hilton Head Island, South Carolina,
USA
• MSM’2002, April 22-25 2002, San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, San Juan, Puerto Rico
• NANOTECH 2003 Nanotechnology Conference and Trade Show, February 23-27, 2003, Grand
Hyatt San Francisco, San Francisco, California, U.S.A.
• NanoTech-MSM-ICCN Conference.- MSM 2004 International Conference on Modeling and
Simulation of Mikrosystems, March 07-14 2004, Boston
• NSTI Nanotech Ventures - Anaheim CA, USA, May 8-12, 2005.
• NSTI Nanotech – Santa Clara, USA, May 20-24, 2006.
• Nanotechnology Conference and Trade Show, NSTI Nanotech, Boston, Massachusetts, USA, May
7-11 2007
• Nanotechnology Conference and Trade Show, NSTI Nanotech, Boston, Massachusetts, USA, June
3-6 2008
• 12th NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show Nanotech 2009, Houston, USA, May 3-7
2009
• 13th NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show Nanotech 2010, Anaheim, USA, June 2125 2010
• 14th NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show Nanotech 2011, Boston, USA, June 1316 2011
• 15th NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show Nanotech 2012, Santa Clara. USA, June
18-21, 2012
[49] A member of the Scientific Committee of the International Conference on Modern Problems of
Telecommunications, Computer Science and Engineers Training - TCSET’2000,
• Vth International Conference TCSET’2000, February 14-19, 2000, Lviv-Slavsko, Ukraine
[50] A member of the Scientific Committee of the International Conference "Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science" TCSET'2002,
• VIth International Conference TCSET’2002, February 18-23, 2002, Lviv-Slavsko, Ukraine
• VIIth International Conference TCSET’2004, February 24-28, 2004, Lviv, Ukraine
• VIIIth International Conference TCSET’2006 – 28.02– 04.03 2006, Lviv -Slavsko, Ukraine
• IXth International Conference TCSET’2008, February, 19-23 2008,Lviv-Slavsko, Ukraine,
• Xth International Conference TCSET’2010, February 23-27, 2010, Lviv-Slavsko, Ukraine
139
• XIth International Conference TCSET'2012, February 21-24, 2012 LVIV-Slavsko, Ukraine
[51] Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji International Scientific Conference: The
Experience of Designing and Application of CAD-systems in Microelectronics (CADSM 2001)
• 6th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics”, CADSM 2001, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsk Ukraine
• 7th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics”, CADSM 2003, Lviv Polytechnic National University, February 18-22, 2003,
Lviv-Slavsk, Ukraine
• 8th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics”, CADSM CADSM, Lviv-Polyana, Ukraine, Feb. 23-26, 2005
• 9th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in
Microelectronics”, CADSM CADSM, Lviv-Polyana, Ukraine, February 20 – 24, 2007
• 10th International Conference CADSM 2009, “The Experience of Designing and Application of
CAD Systems in Microelectronics”, Polyana – Svalyava, (Zakarpattya, Ukraina, February 23-25
2011
[52] Od 2000 – Członek Komitetu Naukowego konferencji IEEE SP2000.
[53] Członek Komitetu Programowego XI Konf.”Sieci i Systemy Informatyczne”, Łódź, 16-17 październik
2003.
[54] Członek Komitetu Programowego XV Konferencji: Naukowej “Sieci i Systemy” - SIS 2007. Łódź 24-26
październik 2007
[55] Członek Komitetu Programowego XVI Konferencji: Naukowej “Sieci i Systemy” - SIS 2007. Łódź
październik 2008
[56]
Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji: 6th Symposium Diagnostics & Yield:
Advanced Silicon Devices and Technologies for ULSI Era. June 22-25, 2003, Warsaw, Poland.
[57]
Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji 7th Symposium Diagnostics & Field
Advanced Silicon Devices and Technologies for ULSI Era. June 25-28, 2006, Warszawa, POLAND
[58]
Zaproszony ekspert w:
• VI Ogólnopolskich Warsztatach Doktoranckich, Istebna, 16-19 październik 2004.
• VII Ogólnopolskich Warsztatach Doktoranckich, Wisła,, 22-25 październik 2005
• VIII Ogólnopolskich Warsztatach Doktoranckich, Wisła,, październik 2006
• IX Ogólnopolskich Warsztatach Doktoranckich, Wisła,, październik 2007
• X Ogólnopolskich Warsztatach Doktoranckich, Wisła, październik 2008
• XI Ogólnopolskich Warsztatach Doktoranckich, Wisła, październik 2009
• XII Ogólnopolskich Warsztatach Doktoranckich, Wisła, październik 2010
• XIII International PhD Workshop OWD 2011, Wisła, October 2011
• XIV International PhD Workshop OWD 2012, Wisła October 20–23, 2012
[59] Programme Committee Member of the IFIP International Conference on Very Large Scale Integration
VLSI-SOC 2005, which will be held October 17-19, 2005, at Burswood Resort, Perth, Western Australia.
[60]
Członek Komitetu Naukowego Warsztatów Optoelektroniki i Akustoelektroniki XXXV Szkoły
Zimowej Akustyki Falowej i Kwantowej. Ustroń-Jaszowiec 27-luty-2 marzec 2006.
[61]
Członek Komitetu Programowego Trzeciej Konferencji Naukowej „Informatyka – sztuka czy
rzemiosło” oraz Warsztatów Szkoleniowych Instytutu Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Złotniki Lubańskie, 19-22 czerwiec 2006.
[62]
Członek Rady Programowej XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat
„Ergonomia Niepełnosprawnym w Wieku Nanotechnologii”. Łódź 23-24 Listopad 2006.
[63]
Członek Komitetu Naukowego II Konferencji Narzędzia technologii informacyjnych. Rzeszów, 21
września 2007
[64] Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 40-Lecia Politechnika Łódzka – University of Strathclyde.
24-25 maj 2007.
[65] Chairman of Jubilee Seminar 40th anniversary of the collaboration between the Technical University of
Lodz and the University of Strathclyde, 25 May 2007
[66]
Członek Komitetu Naukowego X Konferencji Naukowej „Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne”
COE 2008. Poznań 22-25 czerwca 2008.
140
Członek Komitetu Naukowego XI Konferencji Naukowej „Czujniki Optoelektroniczne i
Elektroniczne” COE 2010. Nałęczów 20-23 czerwiec 2009.
[68]
Członek Komitetu Naukowego 32nd International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT
Poland Conference, 21-24 Sept., 2008, Pułtusk (Poland)
[69] Członek Komitetu Naukowego III Konferencji: Naukowej “Integrated Optics – Sensors, Sensing Systems
and Methods” - IOS 2009. Politechnika Śląska, 23-26 luty 2009.
[70]
Członek Komitetu Naukowego 14th IEEE SPA conference, organized by the Polish IEEE Signal
Processing (SP) Chapter and Circuits and Systems (CAS) Chapter, Poznan, September 23-25, 2010.
[71]
Członek Komitetu Naukowego X Konferencji Naukowej Technologia Elektronowa ELTE 2010,
Wrocław,22-25 wrzesień 2010
[72]
Członek Komitetu Naukowego Konferencji Microtherm. Łódź, 28 czerwiec – 1 lipiec 2011
[73]
Czlonek Komitetu Naukowego 35th International Microelectronics and Packaging IMAPS-CPMT
Poland Conference , Gdańsk-Sobieszewo, 21-24 wrzesień 2011
[74]
Członek Komitetu Programowego Konferencji: 12th IFAC/IEEE International Conference on
Programmable Devices and Embedded Systems. Velke Karlovice (Czech Republic), September 25 th – 27th,
2013
[67]
Członkostwo w radach programowych czasopism.
[75] Członek Rady Programowej czasopisma „Elektronizacja” od 2001 do 2003 roku.
[76] Członek Rady Programowej czasopisma „Elektronika” od 2004 roku.
[77] Edytor czasopisma Mikroelektronika i Informatyka- prace naukowe Katedry Mikroelektroniki i Technik
Informatycznych PŁ od 2004 do 2009 roku
[78] Wybrany do Editorial Board Kwartalnika Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 2008 roku.
[79] Członek Editorial Board „The International Journal of Microelectronics and Computer Science” od
2009 roku
[80] Członek Rady Programowej miesięcznika ,, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania”. 20102012
[81] Członek Rady Programowej miesięcznika ,, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania”. 20132015
Recenzent czasopism.
[82] ASME Journals
[83] International Journal of Numerical Modeling
[84] Microelectronics Journal
[85] The Journal Sensors and Actuators.
[86] Microelectronics Reliability
[87] EUROMICRO Journal
[88] IEE Proceedings CIRCUITS, DEVICES and SYSTEMS
[89] IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems
[90] IEE Electronic Letters
[91] IET Electronics Letters
[92] IET Circuits, Devices & Systems
[93] IET Computers & Digital Techniques.
[94] COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic
Engineering
[95] Sensors & Actuators: B. Chemical.
[96] International Journal of Numerical Modeling.
[97] IEEE Transaction on Electron Devices,
[98] IEEE Transaction on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems
[99] IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement.
[100] IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies m
[101] VLSI Journal
[102] Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk
[103] ASME - Journal of Electronic Packaging
141
[104]
[105]
Journal of Circuits, Systems and Computers
Solid-State Electronics
Kierownictwo projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE.
[1] Kierownik projektu „Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych” sfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2004-2008). Otwarcie Ośrodka nastąpiło w dniu 19
września 2008 roku.
[2] Koordynator obszaru badawczego Badania naukowe w zakresie nanotechnologii na rzecz rozwoju
Podlasia w ramach projektu Foresight technologiczny NT FOR Podlaskie 2020
[3] Kierownik projektu
"Centrum
Technologii
Informatycznych
Politechniki
Łódzkiej"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowanego w ramach Działania 13.1. Programu Infrastruktura i Środowisko.
142
Uzyskan e odznaczenia, nagrody i wyróżnienia
[1]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
Doktoraty Honoris Causa
Doktorat Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie imienia Jarosława Mądrego
„for the great merits in development of the University and outstanding contribution to science,
culture and education in the Land of Novgorod the Great”. Dyplom numer 14. Data nadania 28
październik 2008. Data wręczenia 7 grudzień 2008.
Polskie odznaczenia państwowe
Złoty krzyż zasługi. Data wręczenia: 03 październik 1995 rok. Postanowienie z dnia 26 lipca 1995
roku. Numer legitymacji 114-95-14
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Postanowienie z dnia 30 czerwca 2000 roku. Numer
legitymacji 157-200-36
Medal Komisji Edukacji Narodowej. Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2002 roku. Numer legitymacji
79720
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Postanowienie z dnia 27 października 2009 roku. Numer
legitymacji 342-2009-29.
Zagraniczne odznaczenia państwowe
Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Merite d’Invention) Królestwa Belgii. Numer
legitymacji 1811, wręczono w Brukseli, 14 listopada 2003.
Medal ”Zasłużony pracownik nauki i techniki” Federacji Rosyjskiej). 31.03.2008. Numer
legitymacji 492/K-N, wręczono w Nowgorodzie, 14 maja 2008.
Nagrody i dyplomy Ministra
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: Indywidualna stopnia trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych za
pracę habilitacyjną pt.: “Komputerowe projektowanie układów półprzewodnikowych dużej mocy ze
szczególnym uwzględnieniem ich właściwości termicznych”. Warszawa 12 września 1990.
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: Zespołowa za współautorstwo książki pt.: “Polowe
półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy”. Warszawa 1 października 1996.
List gratulacyjny Ministra Nauki – Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za opracowanie
projektu: „System diagnostyki chorób wywoływanych przez priony”, Warszawa, 11 marca 2002.
List gratulacyjny Ministra Nauki – Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za opracowanie
projektu: „RESCUER uniwersalny program do modelowania i symulacji zjawisk opisanych
równaniami algebraiczno-różniczkowymi PPAE”, Warszawa, 11 marca 2002,
Puchar Ministra Nauki prof. Michała Kleibera za projekt pt. „Komputerowe wspomaganie diagnostyki
chorób neurozwyrodnieniowych”. Wystawa wynalazków nagrodzonych na światowych i
międzynarodowych wystawach wynalazków, innowacji i nowych technologii w 2002 r, 17 marca 2003,
Warszawa.
Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera za „System akwizycji danych dla
diagnostyki wibracyjnej dużych maszyn wirnikowych”. XI Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych
na Światowych Wystawach w 2003 roku. Warszawa 1 marca 2004
Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera dla Politechniki Łódzkiej za
„Szczególny wkład w popularyzację polskiej wynalazczości za granicą”. XI Giełda Polskich
Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku. Warszawa 1 marca 2004
Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera za „Ekspertowy system decyzyjny
monitorujący stan techniczny dużych maszyn wirnikowych”. XII Giełda Polskich Wynalazków
Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2004 roku. Warszawa 31 marca 2005
Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera za „Sposób i układ do pomiaru
rezystancji termicznej inteligentnego unipolarnego obwodu scalonego mocy. XII Giełda Polskich
Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2004 roku. Warszawa 31 marca 2005
(wspólnie z Akademią Morską w Gdyni).
143
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
Dyplom Ministra Edukacji i Nauki prof. Michała Seweryńskiego za projekt: "Element piezoelektryczny,
jako czujnik siły statycznej”. (Piezoelectric Stack as a Static Force Sensor)" - autorzy: Andrzej
Napieralski, Przemysław Sękalski, Stefan Simrock, Angelo Bosotti, Rocco Paparella, Mohammed
Fouaidy (Warszawa 2006)
Dyplom Ministra Edukacji i Nauki prof. Michała Seweryńskiego za projekt „System do detektacji
neutronów” - autorzy: Andrzej Napieralski, Mariusz Grecki, Dariusz Makowski, Stefan Simrock,
Bhaskar Muhkerjee (Warszawa 2006)
Dyplom Ministra Edukacji i Nauki prof. Michała Seweryńskiego za projekt: “Ekspertowy system
decyzyjny monitorujący stan techniczny dużych maszyn wirnikowych” - autorzy: Andrzej Napieralski,
Andrzej Bytnar, Mariusz Orlikowski, Krzysztof Szaniawski, Wojciech Tylman, Zbigniew Kulesza, Piotr
Pietrzak, Maciej Piotrowicz, Piotr J. Podsiadły, Sławomir Wróblewski, (Warszawa 2006)
Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za: „Metoda redukcji szumu akcelerometrów
mikromaszynowych dla systemów oceny stanu technicznego dużych maszyn wirujących”, prof. Andrzej
Napieralski, mgr Piotr Pietrzak. (Warszawa 2007).
Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Łańcuchowy detektor neutronów”, prof.
Andrzej Napieralski, dr Mariusz Grecki, dr Grzegorz Jabłoński, dr Dariusz Makowski, dr S. Simrock, dr
B. Mukherjee. (Warszawa 2007)
Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Metoda detekcji ryzyka niepłodności u
nastolatków płci męskiej”, prof. Andrzej Napieralski, prof. n. med. Jerzy Niedzielski, dr n. med.
Wojciech Kuzański, mgr Adam Olszewski. (Warszawa 2007)
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Kompilator języka C
generujący programy odporne na awarie sprzętowe” – autorzy: Napieralski Andrzej, Piotrowski Adam.
Warszawa, 10 marzec 2008.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Iris Station - high
resolution iris image acquisition system” – autorzy: Napieralska Małgorzata, Zubert Mariusz,
Grabowski Kamil, Sankowski Wojciech, Napieralski Andrzej. Warszawa, 10 marzec 2008.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „IrisStation –
precyzyjny system akwizycji obrazu oka do zastosowań biometrycznych” – autorzy: Napieralska
Małgorzata, Zubert Mariusz, Grabowski Kamil, Sankowski Wojciech, Napieralski Andrzej. Warszawa,
9 marzec 2009.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Przenośny system do
odczytu dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego” – autorzy: Piotr Krasiński, Dariusz
Makowski, Andrzej Napieralski. Warszawa, 9 marzec 2009.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „System detekcji
neutronów” – autorzy: Makowski Dariusz, Jabłoński Grzegorz, Grecki Mariusz, Napieralski Andrzej,
Simrock Stefan, Mukherjee Bhaskar. Warszawa, 9 marzec 2009.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Metoda redukcji szumu
akcelerometrów mikromaszynowych na potrzeby systemu oceny stanu technicznego dużych maszyn
wirujących” – autorzy: Piotr Pietrzak, Andrzej Napieralski. Warszawa, 9 marzec 2009.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Rejestrator do badań
Holtera z wykorzystaniem wymiennej pamięci typu Flash” – autorzy: Artur Burtka, Zbigniew Kulesza,
Andrzej Napieralski. Warszawa, 9 marzec 2009.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej dla Politechniki Łódzkiej za
„Szczególny wkład w popularyzację polskiej wynalazczości za granicą”. XVII Giełda Polskich
Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2009 roku. Warszawa 8 marca 2010
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za „System for monitoring
the progress of treatment of brain stroke on the basis of voice analyses”. Autorzy: Damian
Krzesimowski, Zygmunt Ciota, Andrzej Napieralski: XVII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych
na Światowych Wystawach w 2009 roku. Warszawa 8 marca 2010
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „System monitoringu
linii energetycznych wysokich napięć” – autorzy: Mariusz Zubert, Andrzej Napieralski, George Anders.
Warszawa, 8 marca 2010.
144
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „3-D mikroprocesorowa
rekonstrukcja obiektów biomedycznych” – autorzy: Mariusz Zubert, Małgorzata Napieralska, Andrzej
Napieralski, Beata Sikorska, Paweł Liberski. Warszawa, 8 marca 2010.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Niskoszumowy
rejestrator do badań Holtera z wbudowaną analizą sygnału kardiogramu” – autorzy: Andrzej
Napieralski, Zbigniew Kulesza, Artur Burtka, Jakub Chłapiński, Marek Kamiński, Ewa Trzos.
Warszawa, 8 marca 2010.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Wirtualna rękawica” –
autorzy: Rafał Kotas, Zbigniew Kulesza, Wojciech Tylman, Andrzej Napieralski. Warszawa, 8 marca
2010.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „System do pomiaru
promieniowania dla akceleratorów liniowych” – autorzy: Tomasz Kozak, Dariusz Makowski, Andrzej
Napieralski. Warszawa, 8 marca 2010.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Metoda redukcji szumu
akcelerometrów mikromaszynowych na potrzeby systemu oceny stanu technicznego dużych maszyn
wirujących” – autorzy: Piotr Pietrzak, Andrzej Napieralski. Warszawa, 8 marca 2010.
List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt: „Łańcuchowy detektor
Neutronów”. Warszawa 8 marca 2010 (twórcy: Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski, Stefan
Simrock)
List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt: „Przenośny system do odczytu
dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego”. Warszawa 8 marca 2010 (twórcy: Piotr
Krasiński, Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski)
Nagroda Ministra indywidualna pierwszego stopnia „Za osiągnięcia dydaktyczne za kształcenie kadr
naukowych” dla prof. dr hab. Andrzeja Napieralskiego. Warszawa, 18 listopada 2010.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Wirtualna rękawica” –
autorzy: Rafał Kotas, Zbigniew Kulesza, Wojciech Tylman, Andrzej Napieralski. Warszawa, 7 marca
2011.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Przenośny
bezprzewodowy system zaawansowanej diagnostyki dużych maszyn wirujących” – autorzy: Piotr
Pietrzak, Sławomir Wróblewski, Maciej Makowski, Andrzej Napieralski, Andrzej Bytnar. Warszawa, 7
marca 2011.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „System monitoringu
linii energetycznych wysokich napięć” – autorzy: Mariusz Zubert, Andrzej Napieralski, George Anders.
Warszawa, 7 marca 2011.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „System do pomiaru
promieniowania neutronowego i gamma dla akceleratorów liniowych” – autorzy: Tomasz Kozak,
Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski. Warszawa, 7 marca 2011.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „3D mikroskopowa
rekonstrukcja obiektów biomedycznych” – autorzy: Mariusz Zubert, Małgorzata Napieralska, Andrzej
Napieralski, Beata Sikorska, Paweł Liberski. Warsaw, March 7, 2011.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Przenośny monitor
funkcji życiowych” – autorzy: Łukasz Brzeziński, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napieralski. Warszawa,
luty, 2013.
Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Urządzenie do
diagnostyki i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa” – autorzy: Andrzej Napieralski, Bartosz Sakowicz,
Aleksander Mielczarek, Robert Ritter, Jolanta Kujawa. Warszawa, luty 2013
Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Metoda kardiologicznej
diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem fuzji obrazów CT oraz analizy ECHO” – autorzy: Andrzej
Napieralski, Adam Skurski, Marek Kamiński, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec. Warszawa, luty 2013
Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Zautomatyzowany
system wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu
oddechowego i układu krążenia” – autorzy: Andrzej Napieralski, Tomasz Waszyrowski, Wojciech
Tylman Mariusz Zubert, Maciej Wenerski, Paweł Marciniak, Rafał Kotas, Radosław Tomala, Zbigniew
Kulesza. Warszawa, luty 2013
145
[43]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za: „Bezpieczny dozownik
leków z nadzorowaniem pacjenta” – autorzy: Krzysztof Kowalczyński, Piotr Krasiński, Bartosz
Pękosławski, Andrzej Napieralski. Warszawa, luty 2013
Nagrody za prace naukowo badawcze
II-ga nagroda na III-im konkursie PTETIS'u, Łódź, 1974 za pracę: Andrzej Napieralski, Wojciech
Pawlak: "Modelowanie charakterystyk statycznych tyrystora dla celów analizy numerycznej".
II nagroda w Konkursie SEP im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane
w czasopismach SEP w 1998 roku. Andrzej Napieralski, Tomasz Poźniak: “Nowe trendy w
energoelektronice”, Elektronika 4’98, 1998, pp. 3-15, (ISSN 0033-2089).
III nagroda w Konkursie SEP im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły
opublikowane w czasopismach SEP w 2001 roku. Andrzej Napieralski: „Mikrosystemy zintegrowane
w technologiach krzemowych”, Elektronika Nr 4, 2001, pp. 3-11, (ISSN 0033-2089).
Nagroda specjalna „GENIUS 2000” na III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „INNOWACJE
2000” w Gdańsku. 11-13.10.2000. Tomasz Szymański, (doktorant prof. Andrzeja Napieralskigo).
Napieralska Małgorzata, Zubert Mariusz, Napieralski Andrzej, Liberski P.: brązowy medal w kategorii
„Medycyna i biotechnologia” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Innowacje 2001 –
Międzynarodowe Targi Gdańskie 17-19.10.2001 za „System diagnostyki chorób wywołanych przez
priony”.
Zubert Mariusz, Napieralski Andrzej, Napieralska Małgorzata, Pawlik Paweł: brązowy medal w
kategorii „Elektronika i informatyka” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Innowacje 2001 –
Międzynarodowe Targi Gdańskie 17-19.10.2001 za „RESCUER uniwersalny program do
modelowania i symulacji zjawisk opisanych równaniami algebraiczno-różniczkowymi PPAE”
Złoty medal z wyróżnieniem Jury za „Komputerowe wspomaganie diagnostyki chorób
neurozwyrodnieniowych” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków EUREKA 2002 – Bruksela
2002.
Złota Honorowa Odznaka SPWiR. Uchwała Prezydium Krajowej Rady SPWiR z dnia 25 luty 2003
roku. Numer legitymacji 209. Warszawa 31.03.2003. Andrzej Napieralski
Napieralski Andrzej, Bytnar Andrzej: srebrny medal za „Diagnostic et acquisition de donnees
relatives aux vibrations a l’interieur d’appareils” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Salon
International des Inventions 2003 – Genewa 11 kwiecień 2003.
Prezentacja wynalazku „Komputerowe wspomaganie diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych” na
Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTRAG- Katowice 2003, 9-12 września 2003.
Nominacja do Złotego Medalu WIPO (Genewa) dla prof. dr hab. Andrzeja Napieralskiego
Politechnika Łódzka za wybitne osiągnięcia w zakresie mikroelektroniki, 5 Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków INNOWACJE 2003, Gdańsk 10.10.2003
Brązowy medal w kategorii Elektronika i Informatyka dla Politechniki Łódzkiej Katedra
Mikroelektroniki i Technik Informatycznych: Andrzej Napieralski, Michał Szermer za „realizację
układu scalonego przetwornika analogowo-cyfrowego Sigma-Delta o strukturze modułowej”, 5
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INNOWACJE 2003, Gdańsk 10.10.2003
The Hungarian Prime Minister’s Office awards Grand Prize to: Technical University of Łódź “for the
excellent invention: in materials science and microelectronics”. 5 Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków INNOWACJE 2003, Gdańsk 10.10.2003.
Andrzej Napieralski, Andrzej Bytnar, Mariusz Orlikowski, Zbigniew Kulesza, Piotr Pietrzak, Maciej
Piotrowicz, Piotr Józef Podsiadły, Krzysztof Szaniawski, Wojciech Tylman, Sławomir Wróblewski:
“Vibration Based Distributed Data Acquisition Diagnostic System for Large Rotating Machines” –
Stockholm Technical Fair, 7-11 October 2003
Andrzej Napieralski, Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert, Paweł Liberski, R. Grams: „ComputerAided Diagnosis of Neurodegenerative Diseases Base on Amyloid Plaques Recognition Model” –
Stockholm Technical Fair, 7-11 October 2003
Andrzej Napieralski, Andrzej Bytnar, Mariusz Orlikowski, Zbigniew Kulesza, Piotr Pietrzak, Maciej
Piotrowicz, Piotr Józef Podsiadły, Krzysztof Szaniawski, Wojciech Tylman, Sławomir Wróblewski:
“Distributed Data Acquisition Diagnostic System for Vibration Monitoring of Large Rotating
146
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
Machines” – Silver medal in 52 nd World Exhibition of Innovation, Research and New Technology,
EUREKA 2003, Brussels, 16.11.2003
List gratulacyjny Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Stanisława Olasa za zdobycie
srebrnego medalu na 52 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych I Nowych Technologii w
Brukseli, 9 styczeń 2004 rok.
Złoty medal WIPO (World Intellectual Property Organization)-Genewa i Gdańsk dla prof. dr hab.
Andrzeja Napieralskiego Politechnika Łódzka za „Vibration-based distributed-data acquisition
diagnostic system for latge rotation machines”, wręczony przez prof. Michała Kleibera na XI
Giełdzie Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku. Warszawa 1
marca 2004
Brązowy medal za „Diagnostic et acquisition de donnees relatives aux vibrations a l’interieur
d’appareils” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Salon International des Inventions 2004 –
Genewa kwiecień 2004.
Andrzej Napieralski, Andrzej Bytnar, Zbigniew Kulesza, Piotr Pietrzak: „Expert decision system for
condition monitoring of large rotating machines”. GENIUS-BUDAPEST during the GENIUS
EUROPE International Exhibitions of Inventions, Works of Fine and Applied Arts. Budapest,
Hungary, 3rd May 2004
Andrzej Napieralski, Andrzej Bytnar, Zbigniew Kulesza, Piotr Pietrzak, Wojciech Tylman, Piotr J.
Podsiadły, Sławomir Wróblewski, Krzysztof Szaniawski, Maciej Piotrowicz, Mariusz Orlikowski:
„Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines”. Gold medal in 5th
China International Exhibitions of Inventions, Shanghai, China, 10-13 September 2004
Krzysztof Górecki, Janusz Zarębski, Andrzej Napieralski, “Method and measuring set for the thermal
resistance of the intelligent power MOS integrated circuit measurements” – Gold medal in 53 rd World
Exhibition of Innovation, Research and New Technology, EUREKA 2004, Brussels, 20.11.2004
Andrzej Napieralski, Andrzej Bytnar, Zbigniew Kulesza, Piotr Pietrzak, Wojciech Tylman, Piotr J.
Podsiadły, Sławomir Wróblewski, Krzysztof Szaniawski, Maciej Piotrowicz, Mariusz Orlikowski:
„Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines”. Gold medal in Seul
International Invention Fair 2004 – SIIF 2004, Seul, South Corea, 10-14 December 2004
Andrzej Napieralski, Andrzej Bytnar, Mariusz Orlikowski, Krzysztof Szaniawski, Wojciech Tylman,
Zbigniew Kulesza, Piotr Pietrzak, Maciej Piotrowicz, Piotr J. Podsiadły, Sławomir Wróblewski: złoty
medal za projekt „Ekspertowy system decyzyjny, monitorujący stan techniczny dużych maszyn
wirnikowych”, 6 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INNOWACJE 2005, Gdańsk 21
październik 2005.
K. Górecki, J. Zarębski, A. Napieralski: brązowy medal za projekt „Impulsowa metoda pomiaru
rezystancji termicznej układu scalonego mocy”, 6 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków
INNOWACJE 2005, Gdańsk 21 październik 2005.
Andrzej Napieralski, Przemysław Sękalski, Stefam Simrock, Angelo Bosotti, Rocco Paparella,
Mohammed Fouaidy: “Element piezoelektryczny jako czujnik siły statycznej”. (Piezoelectric Stack as
a Static Force Sensor )” – Gold medal in 54th World Exhibition of Innovation, Research and New
Technology, EUREKA 2005, Brussels, 19.11.2005
Andrzej Napieralski, Dariusz Makowski, Mariusz Grecko, Stefam Simrock B. Mukherjee: “System do
pomiaru promieniowania”. (Distributed System for Radiation Monitoring in a Linear Accelerator)–
Gold medal with mention in 54th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology,
EUREKA 2005, Brussels, 19.11.2005
XIII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2005 roku (Warszawa
20 luty 2006) - honorowa odznaka „Za Zasługi dla Wynalazczości”. (Andrzej Napieralski)
Andrzej Napieralski, Dariusz Makowski, Grzegorz Jabłoński, Mariusz Grecki, Stefan Simrock,
Bhaskar Muherjee, srebrny medal za: „Łańcuchowy detektor fluencji neutronów” (Chained neutron
fluency detector) - 55 Światowa wystawa wynalazków, badań naukowych i nowych technologii
"BRUSSELS Eureka 2006" (55rd The World Exhibition of Innovation, Research and New
Technologies).
Piotr Pietrzak, Andrzej Napieralski: złoty medal za: “Metoda redukcji szumu akcelerometrów
mikromaszynowych dla systemów oceny stanu technicznego dużych maszyn wirujących” - (Method
for MEMS accelerometer noise reduction used in condition monitoring system of large rotation
147
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
machines) - 55 Światowa wystawa wynalazków, badań naukowych i nowych technologii "BRUSSELS
Eureka 2006" (55rd The World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies).
Wojciech Kuzański, Adam Olszewski, Jerzy Niedzielski, Andrzej Napieralski: złoty medal z
wyróżnieniem za: “Metoda detekcji ryzyka niepłodności u nastolatków płci męskiej” („Detection of
infertility in male adolescents”) - 55 Światowa wystawa wynalazków, badań naukowych i nowych
technologii "BRUSSELS Eureka 2006" (55rd The World Exhibition of Innovation, Research and New
Technologies).
Wojciech Kuzański, Adam Olszewski, Jerzy Niedzielski, Andrzej Napieralski: złoty medal za
„Metoda detekcji ryzyka niepłodności u nastolatków płci męskiej” („Detection of infertility in male
adolescents”) otrzymany na Seoul International Invention 2006,
Andrzej Napieralski, Dariusz Makowski, Grzegorz Jabłoński, Mariusz Grecki, Stefan Simrock,
Bhaskar Muherjee, Złoty medal za „Łańcuchowy detektor fluencji neutronów” (Chained neutron
fluency detector) na Seoul International Invention 2006.
Dyplom uznania przyznany przez Politechnikę Cluj-Napoca Romania.
Napieralski Andrzej, Bytnar Andrzej, Orlikowski Mariusz, Tylman Wojciech, Kulesza Zbigniew,
Pietrzak Piotr, Podsiadły Piotr Józef, Wróblewski Sławomir, Piotrowicz Maciej: nagroda gospodarcza
Wojewody Łódzkiego w kategorii "Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii" dla zespołu
Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Energetyki
w Warszawie za „Rozproszony system ekspertowy przeznaczony do monitorowania i diagnostyki
wibracyjnej dużych maszyn wirnikowych”, 2007.
Medal im. Prof. Stanisława FRYZEGO nadany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich Nr. 92. Warszawa, 27.04.2007. (Andrzej Napieralski).
Napieralski Andrzej, Piotrowski Adam: złoty medal za: “C Compiler Generating Hardware Fault
Tolerant Executable” - 56 Światowa wystawa wynalazków, badań naukowych i nowych technologii
"BRUSSELS Eureka 2007" (56 The World Exhibition of Innovation, Research and New
Technologies)
Napieralska Małgorzata, Zubert Mariusz, Grabowski Kamil, Sankowski Wojciech, Napieralski
Andrzej: złoty medal z wyróżnieniem za: „Iris Station - high resolution iris image acquisition
system” - 56 Światowa wystawa wynalazków, badań naukowych i nowych technologii "BRUSSELS
Eureka 2007" (56 The World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies)
Napieralska Małgorzata, Zubert Mariusz, Grabowski Kamil, Sankowski Wojciech, Napieralski
Andrzej: Special Prize of Agency of Economical Development of Sevastopol (Ukraine) za: “Iris
Station - high resolution iris image acquisition system” - 56 Światowa wystawa wynalazków, badań
naukowych i nowych technologii "BRUSSELS Eureka 2007" (56 The World Exhibition of
Innovation, Research and New Technologies)
Napieralska Małgorzata, Zubert Mariusz, Grabowski Kamil, Sankowski Wojciech, Napieralski
Andrzej: złoty medal za wynalazek “IrisStation - high resolution iris image acquisition system for
biometric applications”, 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, 16 – 20 października
2008.
Wojciech Sankowski, Kamil Grabowski, Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert, Andrzej
Napieralski: „Reliable algorithm for iris segmentation in eye image.” Konkurs: Noisy Iris Challenge
Evaluation -Part I. II miejsce w rankingu. 15.10.2008
Napieralska Małgorzata, Zubert Mariusz, Grabowski Kamil, Sankowski Wojciech, Napieralski
Andrzej: "The IFIA Scientific Gold Medal" za wynalazek “IrisStation - high resolution iris image
acquisition system for biometric applications”, 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions,
16 – 20 października 2008.
Napieralski Andrzej, Bytnar Andrzej, Kulesza Zbigniew, Pietrzak Piotr, Tylman Wojciech, Podsiadły
Piotr Józef, Wróblewski Sławomir, Szaniawski Krzysztof, Piotrowicz Maciej, Orlikowski Mariusz:
złoty medal za wynalazek “Expert Decision System for Condition Monitoring of Large Rotating
Machines”, 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, 16 – 20 października 2008.
Pietrzak Piotr, Napieralski Andrzej: srebrny medal za wynalazek “The method for MEMS
accelerometer noise reduction used in Condition Monitoring System of Large Rotating Machines”,
6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, 16 – 20 października 2008.
148
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
Makowski Dariusz, Jabłoński Grzegorz, Grecki Mariusz, Napieralski Andrzej, Simrock Stefan,
Mukherjee Bhaskar: srebrny medal za wynalazek “Chained Neutron Fluence Detector”, 6th
International Exhibition (SuZhou) of Inventions, 16 – 20 października 2008.
Artur Burtka, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napieralski: złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek
“Holter recorder with interchangeable Flash memory”, 57 Światowa Wystawa Innowacji, Badań
Naukowych i Nowoczesnej Techniki - „Brussels Eureka Contest 2008” (57 The World Exhibition of
Innovation, Research and New Technologies), 13 - 15 listopada 2008 r.
Artur Burtka, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napieralski: nagroda “Association of European Inventors
Grand Prix 2008” za wynalazek “Holter recorder with interchangeable Flash memory”, 57 Światowa
Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - „Brussels Eureka Contest 2008”
(57 The World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies), 13 - 15 listopada 2008 r.
Artur Burtka, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napieralski: dyplom “Romanian Scientific Community” za
wynalazek “Holter recorder with interchangeable Flash memory”, 57 Światowa Wystawa Innowacji,
Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - „Brussels Eureka Contest 2008” (57 The World
Exhibition of Innovation, Research and New Technologies), 13 - 15 listopada 2008 r.
Artur Burtka, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napieralski: Prize of Conceptum za wynalazek “Holter
recorder with interchangeable Flash memory”, 57 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych
i Nowoczesnej Techniki - „Brussels Eureka Contest 2008” (57 The World Exhibition of Innovation,
Research and New Technologies), 13 - 15 listopada 2008 r.
Piotr Krasiński, Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski: złoty medal za wynalazek “Przenośny
system do odczytu dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego”, 57 Światowa Wystawa
Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - „Brussels Eureka Contest 2008” (57 The
World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies), 13 - 15 listopada 2008 r.
Andrzej Napieralski, Ewa Trzos, Zbigniew Kulesza, Artur Burtka, Tomasz Wojnarowski, Marek
Kamiński, Jakub Chłapiński: „Low-noise Holter Recorder With Embedded Cardiogram Analysis”.
Gold prize in Seul International Invention Fair 2008 – SIIF 2008, Seul, Corea, 11-15 December 2008.
Andrzej Napieralski, Ewa Trzos, Zbigniew Kulesza, Artur Burtka, Tomasz Wojnarowski, Marek
Kamiński, Jakub Chłapiński: „Low-noise Holter Recorder With Embedded Cardiogram Analysis”.
Gold prize in Seul International Invention Fair 2008 – SIIF 2008, Seul, Corea, 11-15 December 2008.
Andrzej Napieralski, Zbigniew Kulesza, Artur Burtka, Jakub Chłapiński, Marek Kamiński, Ewa Trzos:
"Niskoszumowy rejestrator do badań Holtera z wbudowaną analizą sygnału kardiogramu". Złoty
medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2009, 1-3.06.2009.
Piotr Krasiński, Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski: "Przenośny system do odczytu dozymetrów
promieniowania gamma i neutronowego". Złoty medal na III Międzynarodowej Wystawie
Wynalazków IWIS 2009, 1-3.06.2009.
Dariusz Makowski, Grzegorz Jabłoński, Andrzej Napieralski, Stefan Simrock: "Łańcuchowy detektor
neutronów". Złoty medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2009, 1-3.06.2009.
Piotr Pietrzak, Andrzej Napieralski: "Metoda redukcji szumu akcelerometrów mikromaszynowych na
potrzeby systemu oceny stanu technicznego dużych maszyn wirujących". Srebrny medal na III
Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2009, 1-3.06.2009.
Tomasz Kozak, Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski: „Radiation Monitoring System for Linear
Accelerators”, Srebrny medal na International Trade Fair Ideas-Inventions-New Products IENA 2009,
Norymberga, Niemcy, 5th – 8th November 2009.
Rafał Kotas, Zbigniew Kulesza, Wojciech Tylman, Andrzej Napieralski: „Virtual glove”, Złoty medal
na International Trade Fair Ideas-Inventions-New Products IENA 2009, Norymberga, Niemcy, 5th – 8th
November 2009.
Damian Krzesimowski, Zygmunt Ciota, Andrzej Napieralski: „System for monitoring the progress of
treatment of brain stroke on the basis of voice analyses”. Srebrny medal na International Trade Fair
Ideas-Inventions-New Products IENA 2009, Norymberga, Niemcy, 5th – 8th November 2009.
Rafał Kotas, Zbigniew Kulesza, Wojciech Tylman, Andrzej Napieralski: „Virtual glove”, Puchar
Stowarzyszenia Wynalazców Federacji Rosyjskiej International Trade Fair Ideas-Inventions-New
Products IENA 2009, Norymberga, Niemcy, 5th – 8th November 2009.
Mariusz Zubert, Andrzej Napieralski, George Anders: „The monitoring system of high voltage power
cables with slow circulation of dielectric fluid”. Złoty medal. 58 The World Exhibition of Innovation,
149
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
Research and New Technologies, (58 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i
Nowoczesnej Techniki ) - „Brussels Eureka Competition 2009” 19 - 21 listopad 2009 r.
Mariusz Zubert, Małgorzata Napieralska, Andrzej Napieralski, Beata Sikorska, Paweł Liberski: 3-D
microscopic reconstruction of biomedical objects: „System for monitoring the progress of treatment of
brain stroke on the basis of voice analyses”. Złoty medal. 58 The World Exhibition of Innovation,
Research and New Technologies, (58 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i
Nowoczesnej Techniki ) - „Brussels Eureka Competition 2009” 19 - 21 listopad 2009 r.
Damian Krzesimowski, Zygmunt Ciota, Andrzej Napieralski: „System for monitoring the progress of
treatment of brain stroke on the basis of voice analyses”. Gold medal with mention – (złoty medal z
wyróżnieniem). 58 The World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies, (58
Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki) - „Brussels Eureka
Competition 2009” 19 - 21 listopad 2009 r.
Damian Krzesimowski, Zygmunt Ciota, Andrzej Napieralski: „System for monitoring the progress of
treatment of brain stroke on the basis of voice analyses”. Great Award of the Jury INNOVA 2009.
Grand Prix of Innova 2009. 58 The World Exhibition of Innovation, Research and New
Technologies, (58 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki)„Brussels Eureka Competition 2009” 19 - 21 listopad 2009 r.
Robert Szewczyk, Kamil Grabowski, Małgorzata Napieralska, Wojciech Sankowski, Mariusz Zubert,
Andrzej Napieralski: „A reliable iris recognition algorithm based on reverse biorthogonal wavelet
transform.” Konkurs: Noisy Iris Challenge Evaluation -Part II. VIII miejsce w rankingu. 06.09.2010
Tomasz Kozak, Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski: "Gamma and neutron radiation monitoring
system for linear accelerators". Złoty medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS
2010, Warszawa 22.10.2010.
Mariusz Zubert, Małgorzata Napieralska, Andrzej Napieralski, Beata Sikorska, Paweł Liberski: „3-D
microscopic reconstruction of biomedical objects”. Brązowy medal na IV Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków IWIS 2010, Warszawa 22.10.2010
Rafał Kotas, Zbigniew Kulesza, Wojciech Tylman, Andrzej Napieralski: „Virtual glove”, Srebrny
medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2010, Warszawa 22.10.2010.
Mariusz Zubert, Andrzej Napieralski, George Anders: “The monitoring of high voltage power lines”.
Srebrny medal na IV International Warsaw Invention Show. Warszawa 22.10.2010
II nagroda w Konkursie SEP im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane
w czasopismach SEP w 2009 roku. NAPIERALSKI A., SZERMER M., SZANIAWSKI K.,
OLSZACKI M., MAJ C.; „Aktuatory i sensory w technologii MEMS jako mikroelektromaszynowe
elementy mechatroniki”, Przegląd Elektrotechniczny, No 9, 2009, ss.279-286, ISSN 0033-2097.
Piotr Pietrzak, Maciej Makowski, Sławomir Wróblewski, Andrzej Napieralski, „Portable Wireless
System for Advanced Diagnostics of Large Rotating Machines”, Złoty medal na Seoul International
Invention Fair, 2-5.12.2010 Korea.
Andrzej Napieralski, Dariusz Makowski, Tomasz Kozak: “Gamma and neutron radiation monitoring
system for linear accelerators”, Złoty medal na IV International Warsaw Invention Show 2010,
22.09.2010.
George Anders, Andrzej Napieralski, Mariusz Zubert: “The monitoring of high voltage power lines”,
Srebrny medal na IV International Warsaw Invention Show 2010, 22.09.2010.
Andrzej Napieralski, Wojciech Tylman, Zbigniew Kulesza, Rafał Kotas: “Virtual glove”, Srebrny
medal na IV International Warsaw Invention Show 2010, 22.09.2010.
Andrzej Napieralski, Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert, Beata Sikorska, Paweł Liberski: “3-D
microscopis reconstruction of biomedical objects”, Brązowy medal na IV International Warsaw
Invention Show 2010, 22.09.2010.
Wojciech Sankowski, Kamil Grabowski, Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert, Andrzej
Napieralski: ”A Reliable Algorithm for Iris Segmentation in Eye Image for Biometric
Authentication”. Second Prize in Recognition of Innovative Excellence in the 2nd World Cup of
Computer Implemented Inventions, Taiwan, 24-27.08.2011.
Kamil Grabowski, Wojciech Sankowski, Andrzej Napieralski: ”Fast and Reliable Iris-based Biometric
Authorization Optimized for Multicore Implementation”. Zloty Medal. Recognition of Innovative
Excellence in the 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions, Taiwan, 24-27.08.2011.
150
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
Robert Szewczyk, Kamil Grabowski, Małgorzata Napieralska, Wojciech Sankowski, Mariusz Zubert,
Andrzej Napieralski: ”A Reliable Iris Feature Extraction Algorithm Based on Reverse Biorthogonal
Wavelet Transform for Biometric Authentication”. Złoty Medal. Recognition of Innovative Excellence
in the 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions, Taiwan, 24-27.08.2011.
Łukasz Brzeziński, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napieralski: ”Portable Vital Function Monitor.”
Srebrny Medal. International exhibition of inventions of Geneva”, Geneva, 18-22.04. 2012.
Andrzej Napieralski, Adam Skurski, Marek Kamiński, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec:
”
Metoda fuzji obrazów medycznych trójwymiarowej wizualizacji struktury lewej komory serca z
analizą czynnościową przeprowadzoną podczas badania echokardiograficznego do zastosowań
w diagnostyce chorób serca.”. Srebrny Medal, International Trade Fair "Ideas-Inventions-New
Products" IENA 2012, Nuremberg.
Andrzej Napieralski, Aleksander Mielczarek, Wojciech Tylman, Mariusz Zubert, Robert Ritter, Maciej
Wenerski, Radosław Tomala, Paweł Marciniak, Rafał Kotas, Tomasz Waszyrowski:
„Diagnosis support system with continuous evaluation of a sudden cardiac arrest risk of the
monitored patients based on the analysis of the input clinical data and signals received online from
the vital functions monitor.” Złoty Medal, International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products"
IENA 2012, Nuremberg.
Andrzej Napieralski, Adam Skurski, Marek Kamiński, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec:
„
Metoda fuzji obrazów medycznych trójwymiarowej wizualizacji struktury lewej komory serca z
analizą czynnościową przeprowadzoną podczas badania echokardiograficznego do zastosowań
w diagnostyce chorób serca.”. Nagroda Specjalna: Diploma for the high scientific and technical level
of the invention presented at the 61st edition of the International Contest of Brussels EUREKA, 1517.11.2012
Andrzej Napieralski, Aleksander Mielczarek, Robert Ritter, Bartosz Sakowicz, Jolanta Kujawa :
„Urządzenie do diagnostyki i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa.”. Nagroda Specjalna: Médaille de
L’Agence d’Etat pour la Propriété Intellectuelle - L'AGEPI, République de Moldova. BRUSSELS
INNOVA "Brussels Eureka Competition", 15-17.11.2012
Krzysztof Kowalczyński, Piotr Krasiński, Bartosz Pękosławski, Andrzej Napieralski: „Bezpieczny
dozownik leków z nadzorowaniem pacjenta.”. Brązowy Medal. BRUSSELS INNOVA "Brussels
Eureka Competition", 15-17.11.2012
Andrzej Napieralski, Aleksander Mielczarek, Robert Ritter, Bartosz Sakowicz, Jolanta Kujawa:
„Urządzenie do diagnostyki i terapii szyjnego odcinka kręgosłupa.”. Srebrny Medal. BRUSSELS
INNOVA "Brussels Eureka Competition", 15-17.11.2012
Andrzej Napieralski, Adam Skurski, Marek Kamiński, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec:
„
Metoda fuzji obrazów medycznych trójwymiarowej wizualizacji struktury lewej komory serca z
analizą czynnościową przeprowadzoną podczas badania echokardiograficznego do zastosowań
w diagnostyce chorób serca.”. Złoty Medal. BRUSSELS INNOVA "Brussels Eureka Competition",
15-17.11.2012
Andrzej Napieralski, Tomasz Waszyrowski, Wojciech Tylman, Mariusz Zubert, Macej Wenerski,
Paweł Marciniak, Rafał Kotas, Radosław Tomala: „Zautomatyzowany system wieloparametrowej
oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia.”
Złoty Medal. BRUSSELS INNOVA "Brussels Eureka Competition", 15-17.11.2012
Krzysztof Kowalczyński, Piotr Krasiński, Bartosz Pękosławski, Andrzej Napieralski: „ Safe
medicament dyspenser with patient supervision.”, Srebrny Medal. Wystawa Cluj-Napoca 2013.
Andrzej Napieralski, Adam Skurski, Marek Kamiński, Jarosław Kasprzak, Piotr Lipiec:”Medical
images fusion, a new diagnostic method in patients with coronary arteries diseases.” Złoty Medal.
Wystawa Cluj-Napoca 2013.
Andrzej Napieralski, Wojciech Tylman, Mariusz Zubert, Zbigniew Kulesza, Maciej Wenerski,
Radosław Tomala, Paweł Marciniak, Rafał Kotas, Tomasz Waszyrowski: „Automated multiparameter
system for assessment of the patient’s general conditio with comprehensive analysis of the respiratory
and circulatory functions”. Złoty Medal. Wystawa Cluj-Napoca 2013.
Andrzej Napieralski, Aleksander Mielczarek, Robert Ritter, Bartosz Sakowicz, Jolanta Kujawa: ”The
device for diagnosis and treatment of cervical spin.”. Złoty Medal. Wystawa Cluj-Napoca 2013.
151
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Łódzkie Eureka
Łódzkie EUREKA 2003 za “System do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych”, Łódź, 22
kwietnia 2004, Andrzej Napieralski, Mariusz Orlikowski, Zbigniew Kulesza, Piotr Pietrzak, Maciej
Piotrowicz, Piotr Józef Podsiadły, Krzysztof Szaniawski, Wojciech Tylman, Sławomir Wróblewski.
Łódzkie EUREKA 2005 za "Zaawansowane systemy monitoringu parametrów akceleratorów
liniowych", Łódź, 20 kwietnia 2006, prof. Andrzej Napieralski, dr inż. Mariusz Grecki, mgr inż. Dariusz
Makowski, mgr inż. Przemysław Sękalski
Łódzkie EUREKA 2006 za "Termograficzna ocena żylaków powrózka nasiennego u młodych
chłopców i młodzieży jako potencjalnego czynnika ryzyka upośledzenia płodności.", Łódź, 2007, prof.
Jerzy Niedzielski, \prof. Andrzej Napieralski, dr n.med. Wojciech Kuzański, mgr inż. Adam Olszewski
Łódzkie EUREKA 2007 za pracę "Kompilator języka C generujący programy odporne na awarie
sprzętowe”, Łódź, 21 kwiecień 2008, mgr Adam Piotrowski, prof. Andrzej Napieralski.
Łódzkie EUREKA 2007 za projekt: " IrisStation – precyzyjny system akwizycji obrazu oka do
zastosowań biometrycznych”, Łódź, 21 kwiecień 2008, dr inż. Małgorzata Napieralska, dr inż. Mariusz
Zubert, mgr inż. Kamil Grabowski, mgr inż. Wojciech Sankowski, prof. Andrzej Napieralski.
Łódzkie EUREKA 2009 za projekt: "System for monitoring the progress of treatment of brain stroke
on the basis of voice analyses”, Łódź, 19 kwiecień 2010, mgr inż. Damian Krzesimowski, prof.
Zygmunt Ciota, prof. Andrzej Napieralski.
Łódzkie EUREKA 2012 za projekt: ” Zautomatyzowany system wieloparametrowej oceny stanu
ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia.”, Łódź,
kwiecień 2013, Andrzej Napieralski, Tomasz Waszyrowski, Wojciech Tylman, Mariusz Zubert,
Zbigniew Kulesza, Radosław Tomala, Maciej Wenerski, Paweł Marciniak, Rafał Kotas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odznaczenia i nagrody uczelniane
Jedenaście nagród J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukowo-badawczą (1977,
78, 80, 81, 83, 84, 85, 91, 93, 2000, 2001)
Trzy nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej (1980, 91, 93)
Trzy nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za organizację procesu dydaktycznego na
Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. (1998, 2001, 2002).
Cztery nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność organizacyjną (2003, 2004,
2007, 2008).
Honorary Award of Appreciation – Nagroda J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej prof. Jana
Krysińskiego & Principal of Strathclyde University prof. Andrew Hamnett – 24 maja 2007.
Nagroda Naukowa Zespołowa Stopnia Drugiego Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. Andrzeja Lewińskiego – 24 kwietnia 2008.
Medal of X Anniversary of IFE Establishment. 2 październik 2003.
Medal 60-lecia Politechniki Łódzkiej. 25.05.2005
Odznaka Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej. 24 maja 2005. Nr legitymacji 960.
Nagroda J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za najwyższą liczbę cytowań w 2009 roku.
Nagroda "Zasłużony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki
Wrocławskiej”, 23.03.2012
Nagrody za opiekę nad pracami dyplomowymi i nad doktorantami
Nagrody Prezesa Rady Ministrów
[1] Dr inż. Robert BARANIECKI – nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską w
1998 roku z dziedziny Elektroniki. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski. Warszawa 1999.
[2] Dr inż. Mariusz ZUBERT – nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską w 1999
roku z dziedziny Elektroniki. Warszawa 8 listopad 2000 rok. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
152
[3] Dr inż. Dariusz MAKOWSKI: - – nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską w
2007 roku z dziedziny Elektroniki. Warszawa 18 marzec 2008 rok. Promotor prof. dr hab. Andrzej
Napieralski
[4] Dr inż. Bartłomiej ŚWIERCZ: - – nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską w
2008 roku z dziedziny Elektroniki. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski. Warszawa 2009 rok.
[5] Dr inż. Wojciech JAŁMUŻNA: – nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską w
2009 roku z dziedziny Elektroniki. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski. Warszawa 2010 rok.
[6] Dr inż. Kamil Grabowski: - nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską w 2010
roku z dziedziny Elektroniki. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski. Warszawa 2011 rok
Stypendium naukowe dla wybitnych młodych doktorów
[1] Dr inż. Dariusz MAKOWSKI: -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka
– 30.06.2010.
[2] Dr inż. Wojciech TYLMAN: -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka –
30.06.2010.
[3] Dr inż. Wojciech JAŁMUŻNA: -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara
Kudrycka – 30.06.2010.
[4] Dr inż. Wojciech CICHALEWSKI: -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara
Kudrycka – 30.06.2010.
Nagrody za prace dyplomowe i doktorskie
[1] Piotr Lipiński: nagroda Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla Najlepszego Absolwenta
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
w roku 2000, Łódź, maj 2001. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
Robert Szewczyk: nagroda Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla Najlepszego
Absolwenta w roku 2001, Łódź, maj 2002. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
Marek Kamiński: nagroda Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla Najlepszego
Absolwenta w roku 2002, Łódź, maj 2003. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
Leszek Sienkiewicz: nagroda Crawforda za najlepszą pracę magisterską napisaną w języku angielskim.
Nagroda przyznana za pracę ”A system for vertical indicator positioning, for use in a laryngologycal
laboratory”, 20.05.2008.
Łukasz Kotynia: I miejsce i główna nagroda w kategorii student w konkursie Cadence Design Contest for
Students za projekt zatytułowany „Implementation of encoder/dekoder modules used for
communication in spiking neural networks”, który jest częścią międzynarodowego projektu
PERPLEXUS realizowanego w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. 28 - 30 kwietnia
2008, Monachium, konferencja CDNLive! EMEA 2008
Paweł Prędki: nagroda Crawforda za najlepszą pracę magisterską napisaną w języku angielskim w roku
akademickim 2008-2009.
Nagrody SEP i NOT
[7] Michał Furmańczyk: “X terminal dla komputera IBM-PC”. I nagroda SEP za najlepszą pracę dyplomową
na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. w 1994 roku. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
[8] Marcin Kałuża: “Power supply of integrated circuits by electromagnetic coupling”. I nagroda SEP za
najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. w 1995 roku, oraz nagroda
NOT za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej w 1996 roku. Promotor prof. dr hab.
Andrzej Napieralski
[9] Tomasz Szymański: „Cyfrowy reprogramowalny system do akwizycji, przetwarzania i generacji obrazu”,
I nagroda w XXXIII Konkursie SEP na najlepszą pracę magisterską wykonaną na Wydziale
Elektrotechniki i Elektroniki P.Ł. w 1998 roku. Łódź, 5 marzec 1999 rok oraz wyróżnienie w Konkursie
NOT na najlepszą pracę magisterską wykonaną w Politechnice Łódzkiej. w 1998 roku. Łódź 4
październik 1999 rok. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
[10] Piotr Jabłoński: „People identification on the basis of iris pattern – image processing and preliminary
analysis”. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski, współopiekun mgr inż. Zbigniew Kulesza,
153
Obrona 17 września 2001r. I miejsce w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową magisterską w
roku akademickim 2000/2001.
[11] Artur Klepaczko: “Implementacja sieci neuronowych w strukturach dynamicznie reprogramowalnych”.
Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski, współopiekun mgr inż. Rafał Kiełbik, 16 września 2002 r.
(I nagroda SEP w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku akademickim
2001/2002). Łódź, 14 lutego 2003.
[12] Przemysław Sękalski: “Piezorezystywny czujnik ciśnienia. Modelowanie i symulacja za pomocą metody
elementów skończonych”, 02 lipca 2002 r. (III wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą pracę
dyplomową magisterską w roku akademickim 2001/2002). Łódź, 14 lutego 2003. Promotor prof. dr
hab. Andrzej Napieralski
[13] Wojciech Cichalewski: “Modelowanie mikrostruktur krzemowych – zredukowany model analityczny
mikrozwierciadla krzemowego wykonanego w technologii mikromaszynowej”, 02 lipca 2002 r. (II
wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku akademickim
2001/2002). Łódź, 14 lutego 2003. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
[14] Karol Szmich: „Simulation of Systems Containing Programmable Logic”, 4 lipca, 2003. . II Nagroda
SEP za najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku akademickim 2002/2003 na Wydziale EiE P.Ł.
Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
[15] Sławomir Kaczuba: „Wykorzystanie technologii RFID w systemach sterowania bezpiecznym budynkiem
BMS”, 18 czerwca 2003. I Wyróżnienie SEP za najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku
akademickim 2002/2003 na Wydziale EiE P.Ł. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
[16] Wojciech Sankowski: „Fish otolith analysis and classification based on shape sigularities and vector
quantization neural networks”, II nagroda w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową wydziału
Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w roku akademickim 2003/2004 – promotor prof. dr hab. Andrzej
Napieralski. Łódź, 2004.
[17] Marcin Mularczyk: „Mikroprocesorowy system do kondycjonowania i cyfrowego przetwarzania danych z
czujników drgań z wykorzystaniem analogowych układów programowalnych” III nagroda w Konkursie
SEP na najlepszą pracę dyplomową wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w roku akademickim
2003/2004 – promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski i mgr inż. Zbigniew Kulesza. Łódź, 2004
[18] Tadeusz Zabierowski: „Modern Steganography - Computer Implementation of some data hiding
schemes”, I wyróżnienie w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową wydziału Elektrotechniki i
Elektroniki PŁ w roku akademickim 2003/2004 – promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski. Łódź,
2004.
[19] Bartłomiej Świercz: „Mikrojądro systemu czasu rzeczywistego”, III wyróżnienie w Konkursie SEP na
najlepszą pracę dyplomową wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w roku akademickim 2003/2004
– promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski. Łódź, 2004.
[20] Przemysław Nowak, II wyróżnienie w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową wydziału
Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w roku akademickim 2005/2006 „System wykrywania wlaman i
informowania o awariach serwisow internetowych”, promotor prof.A.Napieralski, mgr B.Sakowicz.
[21] Burtka Artur, wyróżnienie w Konkursie NOT na najlepszą magisterską pracę dyplomową w Politechnice
Łódzkiej: „Rejestrator do badań Holtera z wykorzystaniem wymiennej pamięci typu FLASH”,
promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, 25.09.2009.
[22] Rafał Daniel Siwierski: „Algorytmy sterowania plotera / Control Algorithms for Ploter”, promotor prof.
A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 20 września 2010. Wyróżnienie w konkursie NOT
za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej w 2009 roku.
[23] Józef Piotr Krajewski: „Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem ARM / Enhanced Alarm System
with ARM Processor”, promotor prof. A. Napieralski, współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, 29 września
2010. Wyróżnienie w konkursie NOT za najlepszą pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej w 2009
roku.
[24] Rafał Siwierski,: „Algorytmy sterowania plotera”, opiekunowie pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej
Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza. Wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową
magisterską w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i
Automatyki PŁ.
[25] Artur Watała: „Mostek magistrala Profibus – magistrala Modbus”, promotor prof. A. Napieralski,
współopiekun mgr inż. Zb. Kulesza, Wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową
154
inżynierską w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i
Automatyki PŁ.
[26] Łukasz Brzeziński "Mikroprocesorowy monitoring funkcji życiowych podczas wysiłku fizycznego",
opiekunowie pracy: prof. A. Napieralski, mgr Z. Kulesza. Wyróżnienie w konkursie NOT za najlepszą
magisterską pracę dyplomową w Politechnice Łódzkie. 27.09.2012
Inne nagrody
[1] Dr inż. Wojciech Wójciak – nagroda w Konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w 1998 r. w
dziedzinie nauk systemowych. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
[2] Mariusza Orlikowski, Mariusz Zubert: Dyplom od Prezydenta firmy Ontario Hydro Technologies za
opracowanie w ramach grantu NATO (Projekt 960050) programu komputerowego do nadzoru sieci
energetycznej Nowego Jorku. Był to pierwszy tego typu przypadek w historii firmy, że tego typu
wyróżnienie otrzymały osoby spoza firmy.
[3] Mariusz Zubert: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zamek Królewski w Warszawie, 13
marzec 1999 rok.
[4] Dr inż. Mariusz Zubert – pierwsze miejsce w Konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w 1999 r.
w dziedzinie nauk systemowych.. Warszawa 2000. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
[5] Dr inż. Marcin Janicki: Ocena bardzo dobra i wyróżnienie w Konkursie o stypendium naukowe NATO dla
projektu badawczego „Thermal modelling of electronic circuits”. Warszawa 2002
[6] Dr inż. Michał Szermer: „Modelowanie układów przetwarzania analogowo-cyfrowego do zastosowań w
mikrosystemach krzemowych”. Otwarcie przewodu 13 czerwiec 2000. Obrona 6 grudnia 2004. Nagroda
Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Listopad 2005 Promotor prof. dr hab.
Andrzej Napieralski
[7] Prof. Andrzej Napieralski: Certyfikat „EDS Newsletter Editor – Scandinavia & Central Europe 2002 2007”, grudzień 2007.
[8] Prof. Andrzej Napieralski: Nagroda Naukowa Zespołowa Stopnia Drugiego przyznana przez rektora
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Andrzeja Lewińskiego.
[9] Dr inż. Piotr Pietrzak z Politechniki Łódzkiej wyróżnienie (10000 PLN) w V Konkursie o Nagrodę ABB.
Maj 2008. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski
[10] Robert Szewczyk, Kamil Grabowski, Małgorzata Napieralska, Wojciech Sankowski, Mariusz Zubert,
Andrzej Napieralski: „A reliable iris recognition algorithm based on reverse biorthogonal wavelet
transform.” Konkurs: Noisy Iris Challenge Evaluation -Part II. VIII miejsce w rankingu. 06.09.2010
[11] Nagroda w Konkursie "Fundusze i Nauka". Wyróżnienie za projekt "Centrum Technologii
Informatycznych Politechniki Łódzkiej". Koordynator projektu – prof. Andrzej Napieralski
[12] Andrzej Napieralski, Damian Krzesimowski, Zbigniew Ciota: „System monitorowania postępów
leczenia pacjentów z udarem mózgu na podstawie analizy głosu”, Dyplom JM Rektora Politechniki
Łódzkiej za wystąpienia na X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, kwiecień 2010.
[13] Rafał Kotas, Zbigniew Kulesza, Andrzej Napierals: „Wirtualna Rekawica”, Dyplom JM Rektora
Politechniki Łódzkiej za wystąpienia na X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, kwiecień 2010.
[14] Małgorzata Napieralska, Andrzej Napieralski: „Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów
biomedycznych”, Dyplom JM Rektora Politechniki Łódzkiej za wystąpienia na XI Festiwalu Nauki,
Techniki i Sztuki w Łodzi, 11-19.04.2011.
[15] Dyplom uznania dla Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej pod
kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego za wieloletnią współpracę oraz wkład
w promocję mocy technologii ASTORa w placówkach dydaktycznych. Kraków, 30.11.2012.
[1]
Nagrody za prezentacje na konferencjach
Dr inż. Mariusz Zubert: wyróżnienie referatu na XXII Krajowej Konferencji Obwodów i Układów
Elektronicznych pt. „RESCUER – the new method of partial differential equations to hardware
description languages translation”. Artykuł zakwalifikowano do publikacji w Biuletynie PAN.
155
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[1]
[2]
[3]
[4]
Dr inż. Mariusz Zubert: wyróżnienie referatu na 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MICROELECTRONICS Nis, Yugoslavia, 14-17 May 2000: “RESCUER – The Revolution in
Multidomain Simulations”. Artykuł zakwalifikowano do publikacji w specjalnym wydaniu
Microelectronics Journal poświęconego 25 rocznicy konferencji MIEL. To specjalne wydanie będzie
zawierać 15 najlepszych artykułów wygłoszonych na konferencji.
Outstanding Paper Award, 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems, 2001, Starzak Ł., Zubert M., Napieralski A., Austin P., Bonnet G., Bordignon Th., Marmouget
M., Sanchez J.-L.: “Physical power diode model and its implementation in Saber environment”. In:
Proceedings of the 8th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems"
(MIXDES). Zakopane, Poland, 21-23 June 2001. Łódź: Lodart, 2001, pp. 213-220. ISBN 83-8720298-3.
Dr inż. Michał Szermer: dyplom za aktywny udział oraz wysoki poziom wystąpień podczas konferencji:
International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and
Computer Science” TCSET'2002, Dedicated to the 50th Anniversary of the Radio Engineering Faculty,
Lviv Polytechnic National University. February 18-23, 2002, Lviv-Slavsko, Ukraine, 23 lutego 2002.
Outstanding Paper Award, 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems, 2006 Starzak Ł., Napieralski A.: “A new IGBT model based on distributed PIN model for
SPICE”. In: Proceedings of the International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and
Systems: MIXDES 2006. Gdynia, Poland, 22-24 June 2006. Department of Microelectronics and
Computer Science, 2006, pp. 603-606. ISBN 83-922632-1-9.
B. Świercz, D. Makowski, A. Napieralski: Best Paper Award, Mixdes 2006, “A Novel Approach For
Operating Systems Protection Against Single Event Upset”, International Conference Mixed Design of
Integrated Circuits and Systems Gdynia, 22-26 June 2006.
Eduardo SANCHEZ, Andres PEREZ-URIBE, Andres UPEGUI, Yann THOMA (HEIG-VD,
Switzerland), Juan Manuel MORENO (UPC, Spain), Alessandro VILLA (UJF, France), Henri
VOLKEN (UNIL, Switzerland), Andrzej NAPIERALSKI (TUL, Poland), Gelles SASSATELLI (CNRS,
France), Erwan LAVAREC (Wany Robotics, France). Nagroda w kategorii „Future and Emerging
Technologies” na AHS 2007 Conference, University of Edinburgh, 5-8 August 2007, za artykuł:
“PERPLEXUS: Pervasive Computing Framework for Modeling Complex Virtually-Unbound Systems”
Konrad Przygoda: wyróżnienie za najciekawszy wygloszony referat na XII Sympozjum Podstawowe
Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm’2007, za referat "Mechatronic
System for Compensation of Superconducting Cavities' Deformations", ISBN 978-83-922242-3-5
Wojciech Sankowski, Kamil Grabowski, Małgorzata Napieralska, Mariusz Zubert: Outstanding Paper
Award, International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2007,
“Eyelids Localization Method Designed For Iris Recognition System”, Ciechocinek, Poland, 21-23
June 2007.
Nagrody na Międzynarodowych Warsztatach Doktoranckich (OWD)
IEE Best Paper Award, VI International Workshop for Candidates for Doctor's Degree, 2004 Starzak Ł.:
“Zredukowany fizyczny model diody mocy dla symulatora SPICE”. In: VI International Workshop for
Candidates for a Doctor's Degree (OWD). Wisła, Poland, 16-19 October 2004. Conference Archives
PTETiS, vol. 19. [Gliwice]: Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2004, pp.
471-475. ISBN 83-915991-8-3.
IET Best Paper Award. Wojciech Sankowski: „Improvements in Iris Finder — Program for Reliable
Iris Localization in Images Takes Under Visible Light”;
Nagroda Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Marcin Kałuża: „Silicon
Integrated Spiral Inductor Modelling by Frequency Sampling”;
Distinguished Paper Award - nagroda za najlepszy artykuł IX Międzynarodowych Warsztatów
Doktoranckich OWD. Mgr Bartłomiej Świercz:, „Algorytmy ochrony systemów operacyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem wpływu promieniowania neutronowego”. Promotor prof. dr hab. Andrzej
Napieralski, 22.X.2007.
156
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
IET Best Paper Award. Mgr Kamil Grabowski: „System sterowania i oświetlania stanowiska rejestracji
obrazów oka”. IX Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD,”. Promotor prof. dr hab. Andrzej
Napieralski, 22.X.2007.
Łukasz Kotynia – Nagroda Dziekana Wydziału Elektrycznego, Automatyki i Informatyki Politechniki
Opolskiej za artykuł: „Multichannel Electronic Readout for Optical Radiation Sensors”. XIII
Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD, Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski,
24.X.2011.
Paweł Prędki – DGM Best Paper Award za artykuł: “DSP- Based controller for optical synchronization
applications for the free electron laser in Hamburg”. XIII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie
OWD,”. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski, 24.X.2011.
Paweł Prędki – Young Experts Distinction Diploma za artykuł: “DSP- Based controller for optical
synchronization applications for the free electron laser in Hamburg”. XIII Międzynarodowe Warsztaty
Doktoranckie OWD,”. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski, 24.X.2011.
Aleksander Mielczarek: “The device for diagnosis and treatment of the cervical spine”, Special Awars
founded by the Publishing House PAK of the Journal Measurements, Automation and Control. XIII
Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD,”. Promotor prof. dr hab. Andrzej Napieralski,
24.X.2011.
Artur Andrzejczak – DGM Best Paper Award za artykuł: Wireless sensor networks in strain
measurement systems. XIV Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD,”. Promotor prof. dr hab.
Andrzej Napieralski, 24.X.2011.
Igor Zarzycki – Nagroda Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki
Śląskiej za artykuł: Reconfigurable general-purpose processor presentation of idea”. Promotor prof. dr
hab. Andrzej Napieralski, 22.X.2012.
Jan Wychowaniak – Young Experts Distinction Diploma za artykuł: “Longitudinal electron bunch
measurements software for the free electron laser in Hamburg”. Promotor prof. dr hab. Andrzej
Napieralski, 22.X.2012.
157
Syntetyczne zestawienie liczbowe osiągnięć w pracy naukowo-badawczej
Wyszczególnienie
Ogółem (liczba)
Publikacje
Monografie
Podręczniki i skrypty wydane za granicą
Podręczniki i skrypty wydane w kraju
Rozdziały w książkach zagranicznych
Rozdziały w książkach krajowych
Edytor czasopism zagranicznych
Edytor czasopism krajowych
Edytor materiałów konferencyjnych
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej
Artykuły w innych czasopismach
Referaty opublikowane w materiałach konferencji międzynarodowych
Referaty opublikowane w materiałach konferencji krajowych
Referaty zaproszone
Patenty uzyskane
SUMA
7
15+ 25 nowych wydań
3
15
7
4
8
20
74
105
579
129
44
4
1014
Udział w grantach NATO
Udział w projekcie ESPRIT BARMINT - European Strategic Programme for Research and
Development in Information Technology - Basic Research for Microsystems Integration
Udział w projektach z LAAS – CNRS - Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes
du C.N.R.S.
Udział w grantach COPERNICUS
Udział w projekcie Eurochip (EUROPRACTICE)
Udział w V Programie Ramowym
Udział w VI Programie Ramowym
Udział w VII Programie Ramowym
Udział w projekcie PlanetLab Europe
Udział w projektach British Council
Udział w projekcie XFEL - X-Ray Free Electron Laser
Udział w projekcie niewspółfinansowanym TESLA-XFEL
Prace prowadzone prowadzone w ramach The Polish-Swiss Research Programme
Współpraca 7 Programu Ramowego w Priorytecie Technologie informacyjne i komunikacyjne
Współpraca z DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron - Hamburg, Germany)
Współpraca z ITER (Cadarache, France) - International Thermonuclear Experimental Reactor
Współpraca z firmą Ontario Hydro, Toronto, Canada
Współpraca z firmą Kinectrics Inc., Toronto, Canada
1
1
Współpraca z firmą MOTOROLA
Współpraca z firmą CFDRC - CFD Research Corporation, Huntsville, Alabama, USA
Współpraca z firmą ATMEL i TRITEMT
Współpraca z Instytutem Technologii Elektronowej
Współpraca z firmą COMARCH
Udział w grantach KBN
5
3
6
2
1
4
2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
57 (kierownik 29, w tym
20 promotorskich)
SUMA
102
Udział w programach TEMPUS
Udział w programach ERASMUS MUNDUS
Udział w programie SOCRATES (liczba umów o bezpośredniej współpracy z DMCS)
Udział w programie Campus Europe (liczba umów o bezpośredniej współpracy z DMCS)
SUMA
8
1
21
6
36
158
Kształcenie kadry
Promotorstwo zakończonych prac doktorskich
Promotorstwo prac doktorskich, które uzyskały Nagrodę Prezesa Rady Ministrów
Promotorstwo doktoratów Honoris Causa
Liczba recenzji zagranicznych prac doktorskich
Liczba recenzji krajowych prac doktorskich
Liczba recenzji prac post-doktorskich
Liczba recenzji i udział w Jury zagranicznych prac habilitacyjnych,
Liczba recenzji polskich prac habilitacyjnych
(w tym wydawniczych)
Liczba recenzji wniosków na stanowisko i tytuł profesora,
(w tym na tytuł)
Liczba recenzji doktoratów Honoris Causa
48
6
2
19
49
1
2
34
(12)
29
(12)
1
Dydaktyka
Promotorstwo zakończonych prac inżynierskich i magisterskich
Promotorstwo zakończonych prac DEA – (Diplôme d'études approfondies)
Liczba opracowanych nowych wykładów i laboratoriów. W tym:
w Algierii
We Francji
W Polsce
Kierownictwo Studiów Podyplomowych
Seminaria i wykłady zaproszone o charakterze dydaktycznym.
531
1
59
2
18
39
1
9
Wykaz osiągnięć o charakterze organizacyjnym
Członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych
Członkostwo w komitetach naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych
Członkostwo w radach programowych czasopism
28
48
7
Recenzent czasopism
Kierownictwo projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE
24
3
Wybrane nagrody
Doktoraty Honoris Causa
Polskie odznaczenia państwowe
Zagraniczne odznaczenia państwowe
Nagrody i dyplomy Ministra
Nagrody za prace naukowo badawcze, w tym Grand Prix of Innova 2009 na Światowej
Wystawie Brussels Eureka 2009
Łódzkie Eureka
1
4
2
43
91
7
Recenzje artykułów i książek, inne publikacje naukowe, itd…
Liczba recenzji artykułów i książek
Inne publikacje i komunikaty naukowe
Ważniejsze ekspertyzy
Prace projektowe, doświadczalno konstrukcyjne i inne
Prace wdrożone do praktyki
Ponad 200
90
6
65
80
06.05.2013 r., Łódź
Wykaz cytowań
159

Podobne dokumenty