Protokół Trening komunikacji interpersonalnej_1

Transkrypt

Protokół Trening komunikacji interpersonalnej_1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kajki 20
11-320 Jeziorany
Tel. 89 18 11 33
Fax. 89 718 16 58
Jeziorany, dnia 11 maj 2011 r.
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
1 Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie Warsztatów „ Trening komunikacji interpersonalnej –
pogłębienie świadomości komunikacyjnej w relacjach, rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w
tym zachowań asertywnych” dla grupy 10 osób w wieku 18-24 lata
2. W dniu 22.04.2011 r. zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1.Instytut Badań Szkoleniowych ul. Głowackiego 28 Olsztyn
2.Techpal ul. Barcza 16 Olsztyn
3. Uniwersytet „EUR” ul Szwoleżerów 12 Lidzbark Warmiński ul Szwoleżerów 12 Lidzbark Warmiński
4.Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Mickiewicza 5 Olsztyn
Zapytanie skierowano faksem, mailem, listownie za potwierdzeniem odbioru (właściwe podkreślić) oraz
zamieszczonego na stronie www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl i na tablicach ogłoszeń Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach w dniu 22.04.2011 r.
3. Wpłynęły następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1.Techpal ul. Barcza 16 Olsztyn – cena 2365,00 zł. brutto
2. Uniwersytet „EUR” ul Szwoleżerów 12 Lidzbark Warmiński ul Szwoleżerów 12 Lidzbark Warmiński
– cena 3 610,05 zł. brutto
3.Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Mickiewicza 5 Olsztyn –cena 1850,00 zł. brutto
4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie :
Zakładowi Doskonalenia Zawodowego ul. Mickiewicza 5 Olsztyn filia w Biskupcu ul. Słowackiego 12
za cenę 1850,00 zł. brutto
5. Uzasadnienie wyboru; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie filia w Biskupcu złożył
najkorzystniejsza ofertę cenową.
6 . Protokół dostarczono oferentom, zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl i na tablicach ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jezioranach w dniu 13.05.2011 r.
7. Postępowanie prowadził: Beata Łubkowska –Wróblewska St. Ref. KIS
( imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jezioranach
Danuta Tarasiewicz

Podobne dokumenty