Kalendarium szkoły 2016/2017

Transkrypt

Kalendarium szkoły 2016/2017
III. Kalendarium roku szkolnego 2016/2017
Kalendarium roku szkolnego- Filia w Lesznie Górnym
Lp.
1
13.
Rodzaj uroczystości
Sprawozdanie z nadzoru
pedagogicznego za rok szkolny
2015/2016
30-08-2016
Inauguracyjna rada pedagogiczna,
przydział obowiązków i czynności,
wybór zespołów nauczycieli do
opracowywania szkolnych
dokumentów, programów. Do
opracowania statutu
01-09-2016
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
21-09-2016
Akcja „Sprzątanie świata”
14-09-2016
Rada pedagogiczna:
- zatwierdzenie Planu Nadzoru
Pedagogicznego, Koncepcji Pracy Szkoły
na rok 2016/2017- zatwierdzenie
Programu Wychowawczego i Szkolnego
Programu Profilaktyki
- zatwierdzenie Planu Podnoszenia
Efektywności Kształcenia
12.09.2016
Zebranie ogólne, zebrania klasowe:
- przedstawienie Planu nadzoru
pedagogicznego na rok 2015/2016
- przedstawienie Koncepcji pracy szkoły
- zapoznanie rodziców z wymogami
edukacyjnymi i WSO, PSO
- ubezpieczenie uczniów
- informacja na temat uczestnictwa
klasy V w WDŻ
- informacja o sprawdzianie klasy VI
- sprawy bieżące
Październik/czerwiec Piesze wycieczki po najbliższej okolicy
wg harmonogramu
Konkurs z historii i społeczeństwa
Kuratorium Oświaty
wg harmonogramu
Konkurs z języka polskiego
Kuratorium Oświaty
wg harmonogramu
Konkurs z matematyki
Kuratorium Oświaty
wg harmonogramu
Konkurs z przyrody
Kuratorium Oświaty
Wrzesień
Dzień Chłopca
14
Październik
Dzień Papieski
15
Październik
Dzień Edukacji Narodowej
16.
Październik
Pasowanie uczniów klasy pierwszej
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Data
28-08-2016
Odpowiedzialni
Kierownik szkoły
Dyrektor szkoły
Kierownik szkoły
Kaczmarek Alina
Dyrektor szkoły
Kierownik szkoły
Kierownik szkoły
Wychowawcy klas
Wychowawcy klas
Krzysztof Boczniewicz
Ewa Szołomiak
Krystyna Matczak
Paweł Chełski
Alina Kaczmarek
Małgorzata Augustyniak
Lilla Stolarczyk- Summad
Małgorzata Augustyniak
Mirabella Hołowczak
Małgorzata Augustyniak
Lilla Stolarczyk- Summad
Alina Górska
Krystyna Azarko
Monika Maziec
Wychowawcy klas
Przedstawiciel SU
Wychowawcy klas
nauczyciele
17.
Październik
Wybory Rzecznika Praw Ucznia
18.
Październik
19
20
Październik
Listopad
Październik
Zebrania klasowe. Spotkanie z
funkcjonariuszem policji i kuratorem
sądowym.
Lekcje otwarte- Praca z tablicami
interaktywnymi 2016/2017.
Wycieczka do Bolesławca- spektakl
profilaktyczny
21
11.11.2016r
Dzień Odzyskania Niepodległości (apel)
22
Listopad
Dyskoteka Andrzejkowa Hallowen
23
Kwiecień
Omnibus I-III
24
25
26
Grudzień
Grudzień
Grudzień
Odwiedziny Mikołaja- WYCIECZKI
Wigilia, opłatek
Jasełka
27
Styczeń
Zabawa karnawałowa OP
28
Styczeń
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
29
Styczeń
Dzień Babci i Dziadka
30.
wg harmonogramu
Zawody sportowe wg kalendarza SZS
31.
styczeń
32.
Styczeń /luty
Kierownik szkoły
Rada rodziców, sołtys
Dyrektor szkoły, kierownik
szkoły
33.
Styczeń/luty
34.
Luty 2017
Noworoczna zabawa choinkowa dla
dzieci
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za
pierwsze półrocze roku szkolnego
2016/2017
Rada podsumowująca pracę szkoły za I
półrocze roku szkolnego 2016/2017
Ferie zimowe
35
luty
Wychowawcy
36.
luty
Zebranie z rodzicami. Zapoznanie z
wynikami klasyfikacji śródrocznej.
Walentynki-poczta walentynkowa
37.
luty
38.
marzec
39.
21-03-2016
Nauczyciele I-VI
Kierownik szkoły
Katarzyna Witkowska
Ewa Szołomiak
Małgorzata Augustyniak
Mirabella Hołowczak
Alina Górska
Monika Maziec
Wychowawcy
Wychowawcy
Małgorzata Augustyniak
Krystyna Azarko
Helena Borsuk
Lilliana Stolarczyk-Summad
Mirabella Hołowczak
Małgorzata Augustyniak
Alicja Sikorska
Helena Borsuk,K. Azarko,
A.Górska, M.Maziec
Lilliana Stolarczyk-Summad
Hołowczak Mirabella
Janusz Górski
Dyrektor szkoły, kierownik
szkoły
Wychowawcy, Małgorzata
Augustyniak
Apel podsumowujący wyniki w nauce za Kierownik szkoły
I półrocze. Wręczenie dyplomów
wzorowego ucznia.
Rada pedagogiczna szkoleniowa.
Kierownik szkoły
Szkolenie przed sprawdzianem klas VI
Powitanie wiosny
Wychowaw. , M. Augustyniak
40.
41.
42.
43.
44.
marzec
marzec
Marzec
Kwiecień/ maj
kwiecień
Kangur matematyczny
Rekolekcje wielkopostne.
Turniej BRD
Leśny Bieg na Orientację.
Dzień Ziemi.
45.
46.
kwiecień
maj
47.
48.
01.06.2017
maj
Święto Konstytucji 3 maja. Dzień flagi.
Zebrania klasowe. Szkolenie rodziców.
Spotkanie dla rodziców uczniów klasy
VI:
- informacja o sprawdzianie w klasie VI
- jak pomóc dziecku pokonać stres przed
sprawdzianem, szkołą
Dzień Dziecka, Dzień Sportu-festyn
Kierownik, n-le rada rodz.
Wierszem Malowane
Krystyna Azarko
49.
maj
Dzień Ojca i Matki
50.
50.
czerwiec
czerwiec
Wycieczki klasowe
Święto Nadania Imienia
51.
czerwiec
Tydzień czytania dzieciom w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za rok
szkolny 2016/2017
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
dla klasy VI
Rada pedagogiczna podsumowująca
pracę szkoły w roku szkolnym
2016/2017
Przygotowanie roku szkolnego
2017/2018
51.
52.
23-06-2017
53.
Czerwiec 2017
54.
sierpień 2017
Paweł Chełski
Monika Zwolska
Alicja Sikorska
Janusz Górski
Alina Kaczmarek, A.Górska,
K.Azarko, M.Maziec,
A.Dudra-Światowska
Krzysztof Boczniewicz
Wychowawcy klas
Pedagog
Helena Borsuk , A.Górska,
K.Azarko, M.Maziec,
A.Dudra-Światowska
Lilliana Stolarczyk-Summad
Hołowczak Mirabella
wychowawcy
Maziec Monika
Górska Alina
Azarko Krystyna
Anna Dudra- Światowska
Anna Dudra- Światowska
Dyrektor szkoły, Kierownik
szkoły
Opiekun SU
Kierownik szkoły
Kierownik szkoły
Tematy pedagogizacji rodziców:
Adaptacja – pierwsze dni w przedszkolu.
Zdrowe odżywianie w mojej rodzinie.
Jak radzić sobie z agresją?
Dbam o bezpieczeństwo mojego dziecka- bezpieczeństwo na drodze, w sieci, w kontaktach z
nieznajomymi.
Zachowuję czujność- uzależnienia( dopalacze), jak ustrzec przed nimi swoje dziecko.

Podobne dokumenty