„Poznaję, wiem, działam”

Transkrypt

„Poznaję, wiem, działam”
Projekt edukacyjny dla klas I-III
opracowany w oparciu o szkolny program wychowawczy
„Poznaję, wiem, działam”
Rok szkolny 2016/2017
Cel ogólny :
Głównym założeniem tego projektu jest kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających
ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość,
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla
innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- pozna i zrozumie konieczność samodzielnego rozwoju
- wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym
- ukształtuje właściwą postawę społeczną
- zwiększy świadomość dotyczącą zasad dobrego wychowania w życiu codziennym
- szanuje innych ,ich przekonania, tradycje, odmienność
- umie kulturalnie współżyć w zespole szkolnym
- ma poczucie własnej wartości
- zintegruje się ze społecznością uczniowską poprzez wspólną pracę
- wykształci postawy sprzyjające świadomemu uczestniczeniu w kulturze.
Sposoby realizacji :
- praca indywidualna,
- praca zespołowa,
- spotkania ze specjalistami: Straż miejska, Policja, pielęgniarka szkolna ,
- zajęcia tematyczne,
- gazetki tematyczne,
- konkursy,
- happening,
- wystawy,
- wycieczki,
- prace plastyczne,
Czas realizacji :
Wrzesień 2016- czerwiec 2017
Odbiorcy:
Uczniowie klas I-III
Harmonogram działań :
L.p.
1.
Przedsięwzięcia
Udział w demokratycznej kampanii wyborczej
do Samorządu Szkolnego. Przygotowanie akcji
wyborczej dla swoich kandydatów. Wybór
samorządów klasowych.
Osoby
odpowiedzialne
wychowawcy klas,
Przewidywany
termin
wrzesień/
październik
2016
Tworzenie klasowych kodeksów zachowania.
Przygotowanie gazetek w klasach.
j.w
Bezpieczna droga do szkoły – konkurs
M. Tarwacka,
A. Cybulska
Rozpoczęcie cyklu spotkań ze Strażą Miejską i
Policją na tematy kształtujące
odpowiedzialność, poczucie własnej wartości,
szacunek dla drugiego człowieka,
podejmowania inicjatyw.
wychowawcy klas,
pedagog
j.w
5.
Wycieczki do teatrów, muzeów –zgodnie z
programami wychowawczymi klas.
cały rok
szkolny
6.
Akcja „Sprzątanie świata”- sprzątamy okolice
szkoły.
wychowawcy klas
październik
2016
7.
Redagowanie gazetki szkolnej.
opiekunowie
cały rok
koła redakcyjnego szkolny
( K. Wołoszyn, E.
Wertelecka).
8.
„Moje prawa i obowiązki jako ucznia i
obywatela”
Pedagog szkolnypogadanka
2.
3.
4.
9.
Kształtowanie u uczniów właściwych postaw
podczas uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych i szacunku dla tradycji – konkurs
kolęd
10.
Udział
zespołu
nauczycielskiego
w
warsztatach - Jak rozwijać potencjał ucznia.
11.
Portret rodziny- konkurs
wrzesień/
październik
2016
cały rok
szkolny
wrzesień
2016
grudzień 2016
M. Cicha
L. Jarecka
K. Hajn
J. Stawczyk
termin ustalony
zostanie
z
prowadzącym
maj 2017
12.
Kształtowanie zachowań odpowiedzialnych, P. Mianowski
wytrwałości w podejmowaniu zadań- „ My R. Suława
english dictionary”- konkurs j. angielskiego
cały rok
szkolny
13.
Udział w konkursie literacko- plastycznym E. Wędroch
„Polska wierszem malowana”
Listopad 2016
14.
Happening „ Moje mocne strony”
wychowawcy klas,
rodzice
czerwiec 2017
Ocena realizacji projektu:
Projekt jest otwarty. Będzie uzupełniany i dokumentowany na stronie szkoły i na
forum klas w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Ewaluacja projektu dokonana zostanie
na podstawie liczby uczniów zaangażowanych w poszczególne działania. Efektami pracy z
uczniami będzie przygotowanie i pokaz ich prac prezentujących ukształtowane postawy
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
Dodatkowo wymiernym efektem realizacji projektu będzie wyzwolenie u uczniów
wielokierunkowej, społecznej aktywności i lepsze przygotowanie do świadomych ,
odpowiedzialnych właściwych zachowań.

Podobne dokumenty