Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Transkrypt

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 107215
Temat: Samochód w działalności gospodarczej 2015. Regulamin dotyczący wykorzystywania samochodów
służbowych - warsztaty. Rozliczenie w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym
28 Kwiecień Lublin, Centrum miasta, Kod szkolenia: 107215
Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT
Program
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. w zakresie
rozliczania samochodów prywatnych używanych do celów służbowych jak i samochodów służbowych - omówienie ryzyka
podatkowego związanego z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej pojazdów samochodowych - celem synchronizacji
podejmowanych działań i dokonywanych rozliczeń poszczególnych działów (handlowy, finansowy, kadrowy).
1. Odliczanie podatku VAT przy nabyciu samochodu i innych wydatkach związanych z ich wykorzystywaniem od
1.04.2014 r.:
- treść decyzji Rady UE zezwalającej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i
art. 168 dyrektywy 2006/112/WE
- kiedy odliczenie pełne a kiedy odliczenie 50% kwoty podatku (przeznaczenie pojazdu)
- kategorie pojazdów ze pełnym odliczeniem (obiektywne okoliczności wykorzystywania pojazdu wyłącznie do
celów prowadzonej działalności gospodarczej)
- sposób dokumentowania wykorzystywania pojazdu tylko w działalności gospodarczej (regulaminy, ewidencja
przebiegu pojazdu)
- wydatki o charakterze eksploatacyjnym a odliczenie VAT
- odliczanie VAT od paliwa (do 30.06.2015 r.)
- uwagi dot. "preproporcji" a wydatki związane z pojazdami samochodowymi od 1.01.2016 r.
2. Zbycie pojazdów samochodowych:
- likwidacja zwolnienia dla samochodów używanych z częściowym odliczeniem i opodatkowanie zbycia tych
samochodów
- "nowa" korekta VAT przy zbyciu pojazdów lub zmianie sposobu wykorzystywania (60 lub 12 miesięczny okres
korekty)
3. Samochód w leasingu - metodą optymalizacji:
- przepisy przejściowe związane z umowami zawartymi przed 1.04.2014 r. z pełnym prawem do odliczenia podatku
VAT - rejestracja umowy
- bezpośrednie stosowanie ustawy nowej - rozliczenie umów zawartych przed 1.04.2014 r. w nowym stanie
BDO - informacje o szkoleniu
prawnym na gruncie ustawy VAT
- ograniczenia w podatku dochodowym dotyczące kosztów podatkowych przy wykorzystywaniu w działalności
gospodarczej samochodów osobowych będących własnością (amortyzacja, ubezpieczenie) i niestanowiących
składnika majątku podatnika ("kilometrówka")
- leasing operacyjny, leasing finansowy, czy może najem długoterminowy? - skutki w podatku dochodowym
- skutki kradzieży, wypadku (likwidacji) pojazdu samochodowego w zależności od tytułu prawnego
wykorzystywania
4. Wykorzystywanie pojazdów służbowych do celów prywatnych:
- nowe uregulowania w zakresie podatku od towarów i usług (przepisy obowiązujące od 1.01.2014 r.) dot.
nieopodatkowania wykorzystywania pojazdów samochodów do celów prywatnych / nowa definicja pojazdów
samochodowych
- wykorzystywanie nieodpłatne - sposoby ewidencjonowania i określania przychodu (regulaminy) na gruncie
przepisów o podatku dochodowym
- odpłatność za korzystanie - alternatywne sposoby określenia podstawy opodatkowania, sposób
dokumentowania (obowiązki dot. ewidencjonowania, faktura, kasa fiskalna)
- ewidencja przebiegu (nowy obowiązek dokumentacyjny)
- korzystanie z samochodu przez pracowników, członków zarządu i innych organów spółki, przedsiębiorców
5. Wykorzystywanie pojazdów "firmowych" w podróżach i innych wyjazdach służbowych:
- przegląd wydatków stanowiących koszt podatkowy związany z korzystaniem z samochodów (części zmienne,
naprawy, inne wydatki eksploatacyjne, parking, przejazd autostradą, monitoring, etc.) - kiedy koszt pośredni, kiedy
ulepszenie - aktualne orzecznictwo i praktyka
- dodatkowe badania lekarskie osób korzystających z samochodów w celach służbowych
6. Wykorzystywanie pojazdów prywatnych w działalności gospodarczej :
- nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego przez pracownika od 1.01.2015 r. - ryczałt a koszt paliwa
- podróże służbowe (delegacja) -"kilometrówka", ograniczenia po stronie kosztowej pracodawcy - przegląd
orzecznictwa, praktyka
- jazdy lokalne (umowa) - zasady rozliczeń
- samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej
7. Regulamin dot. wykorzystywania samochodów służbowych:
BDO - informacje o szkoleniu
- regulamin dot. sposobu wykorzystywania pojazdów jako metoda zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy
- elementy regulaminu:
- podmioty uprawnione,
- przeznaczenie i zakres wykorzystywania,
- obowiązki użytkowników,
- zasady ponoszenia kosztów eksploatacyjnych,
- zakres odpowiedzialności użytkownika - sankcje,
- uregulowanie możliwości użycia samochodu służbowego do celów prywatnych (czy, i na jakich zasadach).
Prowadzący
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia