Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Transkrypt

Ekologiczne podstawy hodowli lasu
Regulamin przedmiotu
„Ekologiczne podstawy hodowli lasu” – poziom podstawowy
(II rok – leśnictwo)
Przedmiot obejmuje: 12 godzin wykładów i 24 godzin ćwiczeń, w tym 12 godzin (dwa
dni) ćwiczeń terenowych.
Ćwiczenia:
- Opuszczenie zajęć wymaga usprawiedliwienia, najpóźniej w terminie dwóch tygodni od
zaistnienia nieobecności.
- Student odrabia opuszczone zajęcia we własnym zakresie.
- Kierownik przedmiotu moŜe skreślić studenta z listy uczestniczących w zajęciach po
opuszczeniu co najmniej 20% ćwiczeń.
- Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie punktów uzyskanych na sprawdzianach
przeprowadzonych na kolejnych ćwiczeniach. Osoby, które nie uzyskają wymaganego
minimum punktów zdają sprawdzian końcowy z całości materiału. Sprawdzian ten moŜna
poprawiać maksymalnie dwa razy.
- Zaliczenia ćwiczeń dokonuje prowadzący zajęcia lub osoba kierująca przedmiotem.
- Student powinien uzyskać zaliczenie ćwiczeń najpóźniej w ciągu tygodnia od zakończenia
zajęć.
- Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń przysługuje (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach) prawo wnioskowania (w terminie 7 dni) do kierownika jednostki o zaliczenie
komisyjne.
Ćwiczenia terenowe:
- Zaliczane są na podstawie obecności i aktywnego w nich udziału.
- KaŜda nieobecność musi zostać odrobiona (z inną grupą lub w roku następnym).
- Szczegóły odnośnie organizacji ćwiczeń terenowych podane zostaną na pierwszych
zajęciach kameralnych.
Zaliczenie przedmiotu:
- Przedmiot kończy się egzaminem dla osób, które nie zdecydowały się na poziom
rozszerzony tego przedmiotu.
- Termin egzaminu zostanie podany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
- Przed przystąpieniem do egzaminu, który ma formę pisemną, student zobowiązany jest
uzyskać zaliczenie ćwiczeń, potwierdzone wpisem do indeksu.
- W razie uzyskania oceny niedostatecznej student ma prawo do jednorazowego powtórzenia
egzaminu, w formie uzgodnionej z wykładowcą.
- Studentowi, który nie zaliczył przedmiotu przysługuje (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach) prawo wnioskowania (w terminie 7 dni) do kierownika jednostki o egzamin
komisyjny.
Szczegółowe zasady sprawdzania aktywności i zaliczania ćwiczeń oraz całego
przedmiotu zostaną podane na pierwszych zajęciach.
W przypadkach spornych prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym
regulaminie mają: kierownik przedmiotu, kierownik jednostki lub dziekan. Interpretacja ta
powinna być zgodna z postanowieniami aktualnego Regulaminu Studiów Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Jerzy Modrzyński

Podobne dokumenty