Karta rozdzielnice_modulowe_sm6

Transkrypt

Karta rozdzielnice_modulowe_sm6
Sieci rozdzielcze SN
Rozdzielnice modu∏owe
SM6
3 do 24 kV
SM6-poprawki3.FM Page 1 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
2
3
4
5
6
8
14
15
16
18
20
23
24
25
26
28
Charakterystyka pól – dobór wyposa˝enia
Dobór wyposa˝enia celek
Elementy automatyki
Nap´dy ∏àczników
Wyposa˝enie pomocnicze
Nap´d silnikowy i wyzwalacze wy∏àcznika Evolis
Przek∏adniki pràdowe
Przek∏adniki napi´ciowe
Zabezpieczenia transformatorów
Zabezpieczenia silników w polu CRM
Blokady
30
43
44
46
48
49
51
52
53
54
Przy∏àcza
Tablice doboru przy∏àczy
Pod∏àczanie kabli od do∏u
Wprowadzanie kabli od do∏u
56
57
59
Instalacja
Wymiary i masy
Wymiary pól
Przyk∏ady zabudowy
Ochrona Êrodowiska
Pe∏na oferta serwisowa
Partnerzy
60
61
63
64
65
66
Za∏àczniki
Charakterystyki przekaêników VIP 300 LL
Charakterystyki przekaênika VIP 35
67
68
Przy∏àcza
Charakterystyki pól –
jednostek funkcjonalnych
Gama SM6
Gama SM6
Obszar zastosowaƒ
Przeglàd typów wed∏ug zastosowaƒ
Warunki eksploatacji
Podstawowe charakterystyki
Opis pól prefabrykowanych
Opis przedzia∏ów
Ochrona osób
Bezpieczeƒstwo obs∏ugi przez ∏ukoochronnoÊç
Czujniki doziemieƒ w sieciach SN
Zdalne sterowanie w sieciach rozdzielczych
Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolno-sterujàce
Pomiary i monitoring w sieciach SN
Instalacja
Prezentacja
DoÊwiadczenia Êwiatowego lidera
Atuty gamy SM6
Referencje lidera
Zapewnienie jakoÊci
Prezentacja
Spis treÊci
Za∏àczniki
Gama SM6
od 3 do 24 kV
SM6-poprawki3.FM Page 2 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Prezentacja
DoÊwiadczenie Êwiatowego lidera
MT20140
DoÊwiadczenia Schneider Electric w Êrednim napi´ciu to 40 lat
produkcji rozdzielnic prefabrykowanych i ponad 25 lat rozwoju techniki
∏àczeniowej bazujàcej na szeÊciofluorku siarki (SF6).
DoÊwiadczenia te umo˝liwiajà dzisiaj rozszerzenie naszej oferty
o uzupe∏niajàcà jà gam´ celek typu DMV-A, DMV-D, DMV-S
z wy∏àcznikami pró˝niowymi.
Do waszej dyspozycji pozostaje wi´c to unikalne doÊwiadczenie lidera
Êwiatowego, który na ca∏ym Êwiecie w sieciach Êrednich napi´ç
zainstalowa∏ dotychczas ponad 600.000 jednostek funkcjonalnych
(pól SN).
Przed∏o˝yç do dyspozycji nasze doÊwiadczenia i ws∏uchiwaç si´
w wasze potrzeby jest to idea aktywnego partnerstwa, którà
chcielibyÊmy rozwijaç stawiajàc do dyspozycji Klientów gam´ SM6.
Modu∏owa gama SM6 jest to jednorodny zestaw pól wyposa˝onych
w aparatur´ ∏àczeniowà z SF6 lub pró˝niowà; z izolacjà powietrznà.
Celki te umo˝liwiajà realizacj´ – zestawiajàc ró˝norodne ich funkcje dowolnej stacji SN dla napi´ç do 24 kV.
Jako owoc g∏´bokiej refleksji nad aktualnymi i przysz∏ymi waszymi
potrzebami pola SM6 charakteryzujà zalety technologii nowoczesnej
i wypróbowanej.
1975: opracowanie i wdro˝enie
Pierwsze zastosowanie szeÊciofluorku siarki w roz∏àczniku SN dla
stacji transformatorowych SN/nn – gama VM6.
1989: doÊwiadczenie
Ponad 300.000 pól VM6 stanowi wyposa˝enie sieci na ca∏ym Êwiecie.
1991: skumulowane doÊwiadczenie
umo˝liwi∏o opracowanie SM6 - rozdzielnicy modu∏owej nowej generacji,
z aparaturà z SF6.
2003: pozycja lidera
dzi´ki zainstalowaniu w Êwiecie ponad 600.000 pól SM6 Schneider
Electric ugruntowa∏ swà pozycj´ niekwestionowanego lidera
w obszarze Êrednich napi´ç.
ewolucja oferty dzi´ki jej rozszerzeniu o gam´ z wy∏àcznikami
pró˝niowymi.
2
SM6-poprawki3.FM Page 3 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Prezentacja
Atuty gamy SM6
Prezentacja
MT20142
EwolucyjnoÊç
SM6, szeroka gama
kompletna oferta dla aktualnych i przysz∏ych potrzeb,
rozwiàzanie zapewniajàce rozbudow´ istniejàcej instalacji,
katalog funkcji dla ca∏oÊci aplikacji klienta,
produkt spe∏niajàcy wymagania norm,
opcje dla zdalnego sterowania.
MT20143
ZwartoÊç
SM6, optymalna gama
minimalne wymiary ze zredukowanà szerokoÊcià pól,
racjonalna przestrzeƒ wymagana dla zabudowy rozdzielnicy,
zredukowane koszty robót budowlano-monta˝owych,
∏atwa integracja z prefabrykowanymi stacjami transformatorowymi,
do których SM6 jest szczególnie przystosowana.
MT20144
Obs∏uga
SM6, gama o zredukowanych czynnoÊciach obs∏ugowych
elementy aktywne (wy∏àcznik, roz∏àcznik z uziemnikiem) sà
szczelnie zamkni´te w obudowach na ca∏y okres u˝ytkowania,
nap´dy ∏àczników wymagajà minimalnych zabiegów
konserwacyjnych w normalnych warunkach eksploatacyjnych,
podwy˝szona wytrzyma∏oÊç elektryczna w trakcie ∏àczeƒ
MT20145
¸atwoÊç instalowania
SM6, gama ∏atwa do uruchomienia
zredukowane wymiary i ci´˝ar,
jednorazowe roboty budowlano-monta˝owe,
rozwiàzanie przystosowane do przy∏àczy kablowych,
proste i ∏atwe w monta˝u szyny zbiorcze.
MT20146
Bezpieczna i ∏atwa eksploatacja
SM6, gama wypróbowana w praktyce
roz∏àcznik trójpozycyjny uniemo˝liwiajàcy b∏´dne operacje,
uziemnik o pe∏nej zdolnoÊci za∏àczania na zwarcie,
niezawodne odwzorowanie stanu ∏àczników przez mechaniczne
wskaêniki po∏o˝enia,
komory aparatowe i przy∏àczowe odporne na ∏uk wewn´trzny,
czytelna synoptyka animowana,
jedna, wspólna dêwignia manewrowa z funkcjà „antyrefleks”,
celki wieloprzedzia∏owe.
MT20147
SM6: gama przystosowana do zdalnego sterowania
Aparatura w SM6 jest idealnie dobrana z punktu widzenia mo˝liwoÊci
zdalnego sterowania. Wyposa˝enie w nap´dy silnikowe jest mo˝liwe
bàdê w trakcie instalowania, bàdê póêniej, bez przerywania
eksploatacji; umo˝liwia to wspó∏dzia∏ania z uk∏adem zdalnego
sterowania Easergy T200. Przewidziano dla niego przy∏àcze
zapewniajàce proste pod∏àczenie do systemu z gwarancjà
poprawnego funkcjonowania aparatury.
MT20148
SM6: gama z dobranymi zabezpieczeniami
W SM6 Schneider Electric proponuje gotowe rozwiàzania systemu
zabezpieczeƒ, kontroli i sterowania. Rodzina zabezpieczeƒ Sepam
i VIP Merlin Gerin zabezpiecza instalacj´ zapewniajàc ciàg∏oÊç
zasilania i redukujàc przerwy w dostawie energii.
3
SM6-poprawki3.FM Page 4 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Referencje lidera
Prezentacja
SM6, produkt Êwiatowy
Pasteur Institute, Kambod˝a
Sanya Airport, Chiny
Bank of China, Beijing, Jv Yanta, Chiny
Plaza Hotel, Jakarta, Indonezja
Bali Airport, Indonezja
Wakasa Control Center, Japonia
Otaru Shopping center, Japonia
Danang and Quinhon Airport, Vanad, Wietnam
British Embassy, Oman
KBF Palace Riyadh, Arabia Saudyjska
Raka Stadium, Arabia Saudyjska
Bilkent University, Turcja
TADCO, BABOIL development, Zjednoczone
Emiraty Arabskie
61001N
Azja/Ârodkowy Wschód
Afryka
Yaounde University, Kamerun
Karoua Airport, Kamerun
Libreville Airport, Gabon
lvarto Hospital, CORIF, Madagaskar
Bamburi cement Ltd, Kenia
Ivory Electricity Company, Wybrze˝e KoÊci
S∏oniowej
Po∏udniowa Ameryka/Strefa Pacyfiku
Lamentin Airport, CCIM, Martynika
Space Centre, Kourou, Gujana
Mexico City Underground System, Meksyk
Santiago Underground System, Chile
Aluminio Argentino Saic SA, Argentyna
Europa
EDF, Francja
Eurotunnel, France
Francois Mitterrand Library, Francja
Nestlé company headquarters, Francja
Stade de France, Paris, Francja
TLM Terminal, Folkestone, Anglia
Zaventem Airport, Belgia
Krediebank Computer Centre, Belgia
Bucarest Pumping station, Rumunia
Prague Airport, Czechy
Philipp Morris St Petersburg, Rosja
Kreml Moskwa, Rosja
Polska
Warta - PZU - PKO BP, Warszawa
Pa∏ac SprawiedliwoÊci, Warszawa
Biblioteka UW - AM Wroc∏aw - AWF Poznaƒ
Carrefour - Casino (Geant, Leader Price) - Auchan
KGHM - Stanley - Wrozamet - Piklington - Krakowska Fabryka Armatur, Cementownia Nowa Huta
Agora - Polskie Radio - Grupa ITI
Opel Gliwice, Valeo, Faurecia, Fiat (Bielsko, Tychy), ISUZU, Stomil Olsztyn
Flextronic, TP SA, Polkomtel, Era
Piklington
Wodociàgi Bia∏ystok, Warszawa, Wroc∏aw
Elektrociep∏ownie Warszawskie, Elektrownie Wodne: Kozielno, KoÊciuszko, ¸yna
GPZ Polkowice
CH Arkadia Warszawa
4
SM6-poprawki3.FM Page 5 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Zapewnienie jakoÊci
Prezentacja
Podstawowe atuty
MT55055
MT55054
Z ka˝dà jednostkà produkcyjnà Schneider Electric jest zintegrowana
struktura funkcjonalna, której g∏ówne zadanie to kontrola jakoÊci
i nadzór nad wype∏nianiem norm.
Obowiàzujà tu nast´pujàce zasady:
jednolitoÊç post´powania wszystkich s∏u˝b,
aprobata stosowanych procedur przez licznych klientów
i upowa˝nione organizacje.
W szczególnoÊci to skrupulatne stosowanie wymaganych procedur
zosta∏o pozytywnie zweryfikowane przez niezale˝ne, Francuskie
Towarzystwo Zapewnienia JakoÊci (FQAA).
Nasz system zapewnienia jakoÊci obowiàzujàcy w projektowaniu
i produkcji SM6 jest przez nich zaaprobowany jako zgodny
(PN-EN ISO9001:2001) z wymagania modelowymi zawartymi
w normach ISO 9001 : 2000
61002N
Certyfikat wydany przez ZPE Energopomiar potwierdza
przydatnoÊç rozdzielnicy SM6 do stosowania w energetyce
polskiej.
Kontrola surowa i systematyczna
61003N
W trakcie procesu produkcyjnego ka˝da celka SM6 jest poddawana
systematycznie próbom, których celem jest:
kontrola szczelnoÊci,
kontrola ciÊnienia gazu,
pomiar pr´dkoÊci ruchu styków ∏àczników przy zamykaniu i otwieraniu,
pomiar momentów nap´dów
próby dielektryczne,
sprawdzenie zgodnoÊci z dokumentacjà,
Rezultaty prób w postaci protoko∏ów fabrycznych dla ka˝dego aparatu
sà potwierdzane i archiwizowane przez wydzia∏ kontroli jakoÊci.
Procesy fabrykacji SM6 wdro˝one w jednostkach produkcyjnych
Schneider Electric zosta∏y sprawdzone i ocenione jako zgodne
z wymaganiami ochrony Êrodowiska wg normy ISO 14001
(PN-EN ISO14001:2005).
5
Prezentacja
JakoÊç potwierdzona certyfikatami
SM6-poprawki3.FM Page 6 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Obszar zastosowaƒ
Gama SM6
Gam´ SM6 tworzà pola modu∏owe w obudowie metalowej wyposa˝one
w aparatur´ stacjonarnà lub wysuwnà wykorzystujàcà w procesach
∏àczeniowych szeÊciofluorek siarki (SF 6) lub pró˝ni´:
roz∏àcznik-od∏àcznik,
wy∏àcznik SF1, SFset lub Evolis,
stycznik Rollarc 400 lub 400D,
od∏àcznik
Pola SM6 umo˝liwiajà realizowanie strony SN w sieciowych stacjach
transformatorowych SN/nn i stacji abonenckich lub rozdzielczych dla napi´ç do 24 kV .
61004N
MT20149EN
Stacja transformatorowa SN/nn
Definicje pól
Nast´pujàce pola SM6 tworzà sieciowe stacje
transformatorowe SN/nn oraz stacje rozdzielcze
przemys∏owe a wyposa˝one sà w aparaty:
IM, IMC, IMB, IMP - roz∏àcznik,
QM, QMC, QMB – roz∏àcznik sprz´˝ony
z bezpiecznikami wybijakowymi,
DM1-A, DM1-D, DM1-S – wy∏àcznik z SF 6;
sekcjonowanie pojedyncze,
DM1-W, DM1-Z – wy∏àcznik z SF6 wysuwny,
sekcjonowanie pojedyncze,
DM2 – wy∏àcznik z SF6, sekcjonowanie
podwójne,
CRM – stycznik lub stycznik SF6
z bezpiecznikami,
DMV-A, DMV-D, DMV-S – wy∏àcznik pró˝niowy;
sekcjonowanie pojedyncze,
CM, CM2 – przek∏adnik napi´ciowy,
GBC-A, GBC-B – przek∏adnik pràdowy i/lub
napi´ciowy,
GBM – celka poÊredniczàca – wyprowadzenie szyn,
SM – od∏àcznik,
GIM – ∏àcznik dystansowy dla szyn,
TM – transformator potrzeb w∏asnych w stacji SN/nn,
NSM-kable – dop∏yw g∏ówny i rezerwowy,
NSM-szyny – dop∏yw g∏ówny i rezerwowy kablowy,
GEM – ∏àcznik poÊredniczàcy SM6/VM6,
EMB - uziemnik szyn zbiorczych,
GAM-2, GAM – pole dop∏ywowe,
inne pola - po konsultacjach,
6
SM6-poprawki3.FM Page 7 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Obszar zastosowaƒ
Gama SM6
Gama SM6
MT20150EN
Przemys∏owe stacje rozdzielcze
rezerwowe z
rezerwowe
7
SM6-poprawki3.FM Page 8 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Przeglàd typów pól wed∏ug
zastosowaƒ
Gama SM6
Przy∏àczenie do sieci
Roz∏àcznik
IM (375 lub 500 mm)
28
MT20153
MT20152
MT20151
strona
Roz∏àcznik
IMC (500 mm)
Roz∏àcznik
z uziemnikiem lub bez,
odejÊcie w prawo lub
lewo
IMB (375 mm)
30
8
Roz∏àcznik
z bezpiecznikami
wybijakowymi
QM (375 mm)
MT20157
MT20156
MT20155
Pole z roz∏àcznikiem + bezpieczniki
Roz∏àcznik
z bezpiecznikami
wybijakowymi
QMC (625 mm)
Roz∏àcznik
z bezpiecznikami
wybijakowymi,
odprowadzenie w prawo
lub lewo
QMB (375 mm)
SM6-poprawki3.FM Page 9 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Przeglàd typów pól wed∏ug
zastosowaƒ
Gama SM6
Pole ze stycznikiem
Gama SM6
MT20159
MT20158
strona
Stycznik
CRM (750 mm)
31
Stycznik z bezpiecznikami
wybijakowymi
CRM (750 mm)
MT20161
MT20160
Pole z wy∏àcznikiem SF6
Wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem
DM1-A (750 mm)
33
Wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem, wyprowadzenie
w prawo lub w lewo
DM1-D (750 mm)
MT20163
MT20162
32
Wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem,
z autonomicznym zabezpieczeniem
DM1-S (750 mm)
Wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem, wyprowadzenie
w prawo lub lewo
DM2 (750 mm)
9
SM6-poprawki3.FM Page 10 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Przeglàd typów pól wed∏ug
zastosowaƒ
Gama SM6
Pole z wy∏àcznikiem SF6
MT20165
MT20164
strona
Wy∏àcznik wysuwny z pojedynczym
sekcjonowaniem
DM1-W (750 mm)
34
Wy∏àcznik wysuwny z pojedynczym
sekcjonowaniem, wyprowadzeniem
w prawo
DM1-Z (750 mm)
MT20167
MT20166
Pole z wy∏àcznikiem pró˝niowym
Wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem
DMV-A (625 mm)
MT20168
35
36
10
Wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem,
z zabezpieczeniem autonomicznym
DMV-S (625 mm)
Wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem, wyprowadzenie
w prawo
DMV-D (625 mm)
SM6-poprawki3.FM Page 11 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Przeglàd typów pól wed∏ug
zastosowaƒ
Gama SM6
Pomiar energii po stronie SN
Gama SM6
MT20170
MT20169
strona
Przek∏adnik napi´ciowy dla sieci
z zerem uziemionym, w uk∏adzie
gwiazda
CM (375 mm)
37
Przek∏adnik napi´ciowy dla sieci
z zerem izolowanym, w uk∏adzie “V”
CM2 (500 mm)
MT20172
MT20171
36
Pomiar pràdu i /lub napi´cia,
wyprowadzenie w prawo lub w lewo
GBC-A (750 mm)
Pomiar pràdu i /lub napi´cia
GBC-B (750 mm)
11
SM6-poprawki3.FM Page 12 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Przeglàd typów pól wed∏ug
zastosowaƒ
Gama SM6
¸àczniki pól
MT20176
39
12
¸àcznik
poÊredniczàcy VM6/
SM6
GEM (125 mm)
MT20177
¸àcznik dystansowy
dla szyn
GIM (125 mm)
38
MT20175
MT20173
MT20173
strona
Pole dop∏ywowe
GAM2 (375 mm)
Pole dop∏ywowe
GAM (500 mm)
Pole poÊredniczàce
z wyprowadzeniem
szyn w prawo lub
w lewo
GBM (375 mm)
SM6-poprawki3.FM Page 13 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Przeglàd typów pól wed∏ug
zastosowaƒ
Gama SM6
Inne funkcje
Gama SM6
MT20180
MT20179
MT20178
strona
MT20181
Transformator SN/nn
potrzeb w∏asnych
TM (375 mm)
41
Przedzia∏
z uziemnikiem szyn
zbiorczych
EMB (375 mm)
MT20182
Od∏àcznik
SM (375 or 500 mm)
40
WejÊcie kablowe zasilanie g∏ówne i rezerwowe
NSM-kable (750 mm)
WejÊcie szynowe z prawej lub z lewej
(zasilanie g∏ówne) i kablowe zasilanie rezerwowe
NSM-szyny (750 mm)
13
SM6-poprawki3.FM Page 14 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Warunki eksploatacji
SM6, przy swoich korzystnych charakterystykach technicznych, stanowi
odpowiedê na wymagania dotyczàce
bezpieczeƒstwa osób, u∏atwia
instalowanie i eksploatacj´ oraz spe∏nia
wymagania dotyczàce ochrony
Êrodowiska.
Pola SM6 sà przeznaczone do eksploatacji w warunkach wn´trzowych
(stopieƒ ochrony IP2XC).
Zaletà sà zredukowane wymiary:
szerokoÊç 375 do 750 mm,
wysokoÊç 1600 mm do 2050
g∏´bokoÊç 840 mm do 1220
... które umo˝liwiajà instalacj´ w ma∏ych pomieszczeniach i w stacjach
prefabrykowanych.
Dost´p do przy∏àczy jest od przodu celki.
Urzàdzenia s∏u˝àce do sterowania sà umieszczone z przodu co u∏atwia obs∏ug´.
Pola mogà byç bogato wyposa˝one w elementy pomocnicze (przekaêniki
zabezpieczeniowe, przek∏adniki, w tym przek∏adniki Ferrantiego, odgromniki,
uk∏ady kontroli i sterowania itd.
61000N
Gama SM6
Normy
Pola gamy SM6 spe∏niajà wymagania nast´pujàcych norm:
normy mi´dzynarodowe IEC i europejskie EN:
IEC 60694/EN 60694
IEC 62271-100/EN 62271-100
IEC 62271-102/EN 62271-102
IEC 62271-200/EN 62271-200
IEC 60265/EN 60265
IEC 60420/EN 60420
IEC 60255/EN 60255
normy polskie:
PN-EN 60694: 2004,
PN-EN 62271-100:2004
PN-EN 62271-102:2005
PN-EN 62271-200:2005(U)
PN-EN 60265-1:2001
PN-EN 60265-2:2002(U)
PN-93/E-06111
PN-EN 60255 (norma wielocz´Êciowa)
Identyfikacja
Pola SM6 sà identyfikowalne wg kodu zawierajàcego:
okreÊlenie funkcji zgodnie ze schematem elektrycznym:
IM, QM, DM1, CM, DM2 itd.,
znamionowy pràd ciàg∏y aparatu: 400 – 630 – 1250 A,
napi´cie znamionowe: 7,2 -12 – 17,5 – 24 kV
maksymalny pràd krótkotrwa∏y wytrzymywany: 12,5 –16 - 20 - 25 kA,
kolor pokrycia zewn´trznego: RAL 9002 (matowy, bia∏y przyciemniony)
Przyk∏ad dla pola IM 400-24-12,5:
IM oznacza pole z roz∏àcznikiem,
400 - pràd znamionowy ciàg∏y,
24 - najwy˝sze dopuszczalne napi´cie robocze,
12,5 - maksymalny pràd krótkotrwa∏y wytrzymywany.
14
SM6-poprawki3.FM Page 15 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
61005N
Poni˝sze charakterystyki sà odniesione
do temperatury pracy mi´dzy
– 5 oC a + 40 oC i dla wysokoÊci
zainstalowania poni˝ej 1000 n.p.m.
Podstawowe charakterystyki
napi´cie znamionowe (kV)
poziom izolacji
50 Hz, 1 min.
wartoÊç
podstawowa
(kV rms)
wzd∏u˝ przerwy
izolacyjnej
1.2/50 ms
wartoÊç
podstawowa
(kV w. sk.)
wzd∏u˝ przerwy
izolacyjnej
zdolnoÊç wy∏àczania
nieobcià˝onego transformatora
(A)
nieobcià˝onych kabli (A)
pràd krótkotrwa∏y
25
wytrzymywany
20
(kA.1s)
16
12.5
7.2
12
17.5
24
20
28
38
50
23
32
45
60
60
75*
95
125
70
85
110
145
16
25
630
630
630
400
-
Gama SM6
Gama SM6
1250 A
1250 A
1250 A
630 - 1250 A
Pràd za∏àczalny jest równy 2,5 krotnej wartoÊci wytrzymywanego pràdu 1 s.
* wartoÊç ograniczona do 60 kV dla celki CRM
Charakterystyki ogólne
Maksymalny pràd wy∏àczalny
OdpornoÊç na ∏uk wewn´trzny:
• standardowa 12,5 kA, 0,7 s
• wzmocniona 16 kA, 1 s
Stopieƒ ochrony:
pól: IP2XC, (IP 3x - prosimy skonsultowaç z nami)
mi´dzyprzedzia∏owa: IP2x
napi´cie znamionowe (kV)
Pola
IM, IMC, IMB,
NSM-kable, NSM-szyny
QM, QMC, QMB
CRM
CRM z bezpiecznikami
Gama wy∏àczników z SF6
DM1-A, DM1-D, DM1-W,
DM1-Z, DM1-S, DM2
Gama wy∏àczników pró˝niowych
DMV-A, DMV-D, DMV-S
7.2
12
17.5
24
630 A
25 kA
10 kA
25 kA
20 kA
8 kA
12.5 kA
25 kA
20 kA
25 kA
20 kA
Trwa∏oÊç
Pola
IM, IMC, IMB,
PM,
QM*, QMC*, QMB*,
NSM-kable, NSM-szyny
CRM
Roz∏àcznik
Rollarc 400
KompatybilnoÊç elektromagnetyczna:
przekaêniki: wytrzyma∏oÊç 4 kV,
przedzia∏y celki:
pole elektryczne:
- 40 dB, t∏umienie przy 100 MHz
- 20 dB, t∏umienie przy 200 MHz
pole magnetyczne
- 20 dB, t∏umienie poni˝ej 30 MHz
Temperatury:
Pola powinny byç sk∏adowane w pomieszczeniu
suchym, chronione przed kurzem, w temperaturze
mieszczàcej si´ w granicach:
sk∏adowanie: od - 40° C do + 70° C,
praca: od - 5° C do + 40 °C
inne temperatury pracy prosimy skonsultowaç
z nami
trwa∏oÊç
mechaniczna
PN-EN 60265-1:2001
1000 przestawieƒ
klasa M1
PN-EN 62271-102:2005
1000 przestawieƒ
PN-EN 60470:2002
300 000 przestawieƒ
Rollarc 400D
100 000 przestawieƒ
Gama wy∏àczników z SF6
DM1-A,
Roz∏àcznik
PN-EN 62271-102:2005
DM1-D,
wy∏àcznik SF
PN-EN 62271-100:2004
DM1-W,
10 000 przestawieƒ
DM1-Z,
DM1-S,
DM2
Gama wy∏àczników pró˝niowych
DMV-A,
PN-EN 62271-102:2005
Roz∏àcznik
DMV-D,
PN-EN 62271-100:2004
Wy∏àcznik
DMV-S
10000 przestawieƒ
Evolis
trwa∏oÊç
elektryczna
IPN-EN 60265-1:2001
100 wy∏àczeƒ
przy In, cos f = 0.7,
klasa E3
IPN-EN 60470:2002
100 000 wy∏àczeƒ przy 320 A
300 000 wy∏àczeƒ przy 250 A
100 000 wy∏àczeƒ przy 200 A
PN-EN 62271-100:2004
40 wyłàczeƒ przy 12.5 kA
10000 wyłàczeƒ przy In,
p.f.=0.7
IPN-EN 62271-100:2004
100 wy∏àczeƒ przy In,
p.f.=0.7
* wg PN-93/E-06111 wy∏àczenia przy cos f = 0,2
1730 A przy 12 kV
1400 A przy 24 kV
2600 A przy 5,5 kV
15
SM6-poprawki3.FM Page 16 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Opis pól prefabrykowanych
Gama SM6
Pola roz∏àcznikowe z bezpiecznikami
61057N
Pola SM6 zbudowane sà z pi´ciu przedzia∏ów odseparowanych od siebie
przegrodami metalowymi lub izolacyjnymi.
1 aparatura: roz∏àcznik-od∏àcznik wraz z uziemnikiem umieszczony jest
w obudowie izolacyjnej wype∏nionej gazem SF 6, która spe∏nia wymagania norm
okreÊlone dla „szczelnego systemu ciÊnieniowego”, (najwy˝sza klasa
szczelnoÊci).
2
1
5
4
2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w p∏aszczyênie poziomej,
(bezpoÊrednio na izolatorach roz∏àczników). Rozwiàzanie to umo˝liwia ∏atwà,
dowolnà rozbudow´
i po∏àczenie z rozdzielnicà istniejàcà.
3 przy∏àcza: dost´pne od przodu, pod∏àczanie do dolnych zacisków roz∏àcznika
(celka IM) lub do dolnych przy∏àczy podstawy bezpiecznikowej (celki PM i QM).
Pola z bezpiecznikami wyposa˝one sà dodatkowo w uziemnik tak˝e od do∏u
bezpieczników.
3
4 nap´d ∏àcznika: zawiera elementy s∏u˝àce do manewrowania roz∏àcznikiem
i uziemnikiem wraz z sygnalizacjà odpowiadajàcà ich stanom (niezawodne
przestawienia aparatów).
5 sterowanie: po zainstalowaniu listwy zaciskowej (dla opcji z nap´dem
silnikowym), bezpieczników nn, ma∏ogabarytowych przekaêników itp.
W przypadku wymaganej wi´kszej przestrzeni na te elementy, u góry pola
montowana jest dodatkowa skrzynka.
Opcjonalnie, pola roz∏àcznikowe (IM) mogà byç wyposa˝one w:
nap´dy silnikowe,
ograniczniki przepi´ç.
Pola z wy∏àcznikami SF6
61054N
1 aparatura: od∏àcznik (od∏àczniki), uziemnik (uziemniki) i wy∏àcznik
umieszczone sà w obudowach wype∏nionych SF 6 spe∏niajàcych wymagania
norm dla „szczelnego systemu ciÊnieniowego”.
2
1
5
2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w p∏aszczyênie poziomej,
4
3 przy∏àcza i aparaty: dost´pne od przodu, pod∏àczanie do dolnych zacisków
wy∏àcznika.
Przewidziano dwa rozwiàzania wy∏àczników:
SF1: aparat wspó∏pracujàcy z przekaênikiem elektronicznym i standardowymi
przek∏adnikami (z, lub bez pomocniczego êród∏a zasilania);
SFset: zestaw autonomiczny wyposa˝ony w zabezpieczenie elektroniczne
i specyficzne przek∏adniki pràdowe (uk∏ad ten nie wymaga pomocniczego êród∏a
zasilania.
3
(bezpoÊrednio na izolatorach roz∏àczników). Rozwiàzanie to umo˝liwia ∏atwà,
dowolnà rozbudow´ i po∏àczenie z rozdzielnicà istniejàcà.
4 nap´dy ∏àczników: zawierajà elementy umo˝liwiajàce manewrowanie
od∏àcznikiem (od∏àcznikami), wy∏àcznikiem i uziemnikiem wraz z odpowiednià
sygnalizacjà.
4
5 sterowanie: po zainstalowaniu ma∏ogabarytowego przekaênika (VIP)
i gniazda wielostykowego do prób uk∏adu.
W przypadku wymaganej wi´kszej przestrzeni na te elementy, u góry pola
montowana jest dodatkowa skrzynka.
Opcjonalnie, pola mogà byç wyposa˝one w:
przek∏adniki pràdowe i napi´ciowe,
nap´d elektryczny dla wy∏àcznika;
ograniczniki przepi´ç.
16
SM6-poprawki3.FM Page 17 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Opis pól prefabrykowanych
Gama SM6
Pola z wy∏àcznikami pró˝niowymi
61055N
1 aparatura: od∏àcznik (od∏àczniki), uziemnik (uziemniki) umieszczone sà
w obudowach wype∏nionych SF6 spe∏niajàcych wymagania norm dla
„szczelnego systemu ciÊnieniowego”; oraz wy∏àcznik pró˝niowy.
2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w p∏aszczyênie poziomej,
5
(bezpoÊrednio na izolatorach roz∏àczników). Rozwiàzanie to umo˝liwia ∏atwà,
dowolnà rozbudow´ i po∏àczenie z rozdzielnicà istniejàcà.
4
3 przy∏àcza i aparaty: dost´pne od przodu, pod∏àczanie do dolnych zacisków
wy∏àcznika.
Evolis: aparat wspó∏pracujàcy z przekaênikiem elektronicznym
i standardowymi przek∏adnikami (z, lub bez pomocniczego êród∏a zasilania);
3
4 nap´dy ∏àczników: zawierajà elementy umo˝liwiajàce manewrowanie
od∏àcznikiem (od∏àcznikami), wy∏àcznikiem i uziemnikiem wraz z odpowiednià
sygnalizacjà.
5 sterowanie: po zainstalowaniu ma∏ogabarytowego przekaênika (VIP)
i gniazda wielostykowego do prób uk∏adu.
Opcjonalnie, pola mogà byç wyposa˝one w:
przek∏adniki pràdowe i napi´ciowe,
nap´d elektryczny dla wy∏àcznika;
ograniczniki przepi´ç.
Pola ze stycznikiem
61056N
1 aparatura: od∏àcznik, uziemnik i stycznik umieszczone sà w obudowach
wype∏nionych SF6 spe∏niajàcych wymagania norm dla „systemu ciÊnieniowego
szczelnego”.
2 szyny zbiorcze rurowe: usytuowane w p∏aszczyênie poziomej,
2
1
5
4
3
(bezpoÊrednio na izolatorach roz∏àczników). Rozwiàzanie to umo˝liwia ∏atwà,
dowolnà rozbudow´ i po∏àczenie z rozdzielnicà istniejàcà.
3 przy∏àcza i aparaty: dost´pne od przodu, pod∏àczanie do zacisków
przewidzianych do tego celu. Przedzia∏ stycznikowy jest równie˝ wyposa˝ony
w uziemnik (u do∏u celki).
Stycznik Rollarc mo˝e byç instalowany z bezpiecznikami lub bez nich.
Przewidziano dwie oferty:
stycznik R400 – z podtrzymaniem magnetycznym,
stycznik R400D – z zapadkowym podtrzymaniem mechanicznym.
4 nap´dy ∏àczników: zawierajà elementy umo˝liwiajàce manewrowanie
od∏àcznikiem, stycznikiem R400 lub R400D i uziemnikiem wraz z odpowiednià
sygnalizacjà.
5 sterowanie: po zainstalowaniu ma∏ogabarytowego przekaênika i gniazda
4
wielostykowego do prób uk∏adu.
Jako standard, celka jest wyposa˝ona w dodatkowà skrzynk´ (u góry)
przeznaczonà na wyposa˝enie pomocnicze, tj. zabezpieczenia i sterowanie.
Opcjonalnie, pola mogà byç wyposa˝one w przek∏adniki pràdowe i napi´ciowe.
17
Gama SM6
2
1
SM6-poprawki3.FM Page 18 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Opis przedzia∏ów
Gama SM6
61006N
MT20187
Przedzia∏ zintegrowanego aparatu
Przedzia∏ ten tworzy obudowa zintegrowanego aparatu (roz∏àcznik-od∏àcznikuziemnik) stanowiàc jednoczeÊnie przegrod´ mi´dzy przedzia∏em szyn
zbiorczych a przedzia∏em przy∏àczeniowym.
61007N
MT20188
Przedzia∏ szyn zbiorczych
Izolowane szyny zbiorcze sk∏adajà si´ z trzech odcinków u∏o˝onych równolegle.
Ich po∏àczenie realizuje si´ niewypadajàcymi Êrubami, u góry izolatorów,
poprzez elementy wyrównujàce pole (deflektory).
MT20189
Przedzia∏ przy∏àczeniowo-aparatowy
MT20200
Wy∏àcznik SF6
Wy∏àcznik pró˝niowy
18
Kable wprowadzone do pola przy∏àcza si´:
do zacisków przy∏àczowych roz∏àcznika,
lub do dolnych przy∏àczy podstawy bezpiecznikowej,
lub do przy∏àczy wy∏àcznika poprzez izolatory wsporcze
Stosowane sà nast´pujàce koƒcówki kablowe:
do zimnokurczliwych, elastycznych g∏owic dla kabli suchych lub izolowanych
papierem impregnowanym.
Maksymalne, dopuszczalne przekroje:
630 mm2 lub 2 x 400 mm2 dla pól dop∏ywowych i odp∏ywowych 1250 A,
300 mm2 lub 2 x 240 mm2 dla pól dop∏ywowych i odp∏ywowych 400 – 630 A,
95 mm2 dla pól stanowiàcych zabezpieczenie transformatorów
(z bezpiecznikami).
Dost´p do przedzia∏u przy∏àczowego uwarunkowany jest zamkni´ciem
uziemnika.
Ma∏a g∏´bokoÊç pól u∏atwia przy∏àczenie kabli we wszystkich fazach. Âruba
w os∏onie wyrównujàcej pole umo˝liwia ustawienie i zamocowanie koƒcówki
kablowej jednà r´kà.
SM6-poprawki3.FM Page 19 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Opis przedzia∏ów
Gama SM6
MT20202
Skrzynki wyposa˝enia kontrolno-sterowniczego
C
Skrzynki te umo˝liwiajà wyposa˝enie pola w aparatur´ niskiego napi´cia
realizujàcà zabezpieczenia, sterowanie, sygnalizacj´ stanów aparatów
i transmisj´ pozosta∏ych informacji.
Przewidziane sà trzy wersje:
B
A
A- pokrywa: umo˝liwia zainstalowanie bardzo prostych akcesoriów nn. takich,
jak lampki sygnalizacyjne, przyciski sterownicze lub przekaênik VIP.
WysokoÊç pola pozostaje niezmieniona i wynosi 1600 mm.
B- pokrywa wi´ksza: pozwala na zainstalowanie wi´kszoÊci uk∏adów
wykorzystujàcych elementy niskiego napi´cia. Umo˝liwia ponadto
zainstalowanie przekaênika Sepam serii 20 oraz serii 40. Ca∏kowita wysokoÊç
pola wynosi 1690 mm.
C- oddzielna skrzynka: jest przewidziana dla aparatury niskiego napi´cia
znacznych rozmiarów, o g∏´bokoÊci przekraczajàcej 100 mm lub dla systemów
kompleksowych, jak Sepam 2000, Sepam 100, Sepam 80, prostowniki,
transformatory regulacyjne lub z podwójnymi uzwojeniami wtórnymi.
Ca∏kowita wysokoÊç w tym przypadku wynosi 2050 mm.
W ka˝dym z tych przypadków ich wn´trza sà dost´pne, bez wy∏àczania
rozdzielnicy, niezale˝nie od obecnoÊci napi´cia na kablach czy szynach
zbiorczych.
C - oddzielna skrzynka
h = 2050 mm
61009N
A - pokrywa B - pokrywa wi´ksza
h = 1600 mm h = 1690 mm
19
Gama SM6
Zawierajà one ró˝norodne nap´dy ∏àczników:
roz∏àcznika i uziemnika,
od∏àcznika (od∏àczników),
wy∏àcznika,
stycznika,
a tak˝e wskaêniki obecnoÊci napi´cia.
Nap´d jest dost´pny niezale˝nie od obecnoÊci napi´cia na kablach i szynach
zbiorczych. Z tego punktu widzenia nie zachodzi koniecznoÊç odstawiania
rozdzielnicy.
Pokrywy nap´dów ∏àczników przystosowane sà do ∏atwego instalowania k∏ódek,
zamków i klasycznych akcesoriów nn, jak styki pomocnicze, wyzwalacze,
elementy zwiàzane z nap´dami silnikowymi itp.
61008N
MT20201
Przedzia∏ nap´dów
SM6-poprawki3.FM Page 20 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Ochrona osób
Gama SM6
Zapewniona przez odpowiednià
aparatur´
Roz∏àcznik lub od∏àcznik wraz z uziemnikiem
61010N
SzczelnoÊç
Obudowa nape∏niona gazem SF6 do ciÊnienia wzgl´dnego 0,4 bara (400 hPa)
zawiera wewnàtrz trzy styki obrotowe. Jej szczelnoÊç odpowiada wymaganiom
„szczelnego systemu ciÊnieniowego” i jest zawsze kontrolowana w fabryce.
Bezpieczeƒstwo.
W roz∏àczniku wyró˝nione sà trzy pozycje: „zamkni´ty”, „otwarty”
i „uziemiony” Stanowi to naturalny system wzajemnych blokad
uniemo˝liwiajàcych wszelkie b∏´dne manewry.
Obrót elementów ruchomych odbywa si´ za poÊrednictwem mechanizmu
migowego, niezale˝nie od operatora.
W aparacie tym funkcja roz∏àczania jest po∏àczona z funkcjà sekcjonowania.
Uziemnik umieszczony w SF6 charakteryzuje si´, zgodnie z wymaganiami
norm, pe∏nà zdolnoÊcià zamykania na zwarcie.
Wszelkie incydentalne wzrosty ciÊnienia sà ograniczane przez membran´
bezpieczeƒstwa. Gaz zostanie skanalizowany do ty∏u pola bez jakichkolwiek
nast´pstw lub wyrzutu do przodu.
MT20184
Roz∏àcznik-od∏àcznik-uziemnik
Aparat zamkni´ty
Aparat otwarty
Aparat uziemiony
Stycznik Rollac 400 i 400D
61011N
SzczelnoÊç:
Trzy bieguny sà umieszczone w obudowie nape∏nionej gazem SF 6 do ciÊnienia
wzgl´dnego 2,5 bara (2500 hPa). Jej szczelnoÊç odpowiada wymaganiom
„szczelnego systemu ciÊnieniowego” i jest zawsze kontrolowana w fabryce.
MT20185
Bezpieczeƒstwo:
Wszelkie incydentalne wzrosty ciÊnienia sà ograniczane przez membran´
bezpieczeƒstwa.
Stycznik typu Rollarc
Aparat zamkni´ty
20
styki g∏ówne
rozdzielone
Faza ∏ukowa
Aparat otwarty
SM6-poprawki3.FM Page 21 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Ochrona osób
Gama SM6
Zapewniona przez odpowiednià aparatur´
Wy∏àczniki z SF6 typu SF1 lub SFset
MT20186
Bezpieczeƒstwo
W ten sam sposób jak w przypadku roz∏àcznika, wszystkie anormalne przyrosty
ciÊnienia sà limitowane zadzia∏aniem membrany bezpieczeƒstwa.
Wy∏àcznik SF1
Aparat zamkni´ty
Wst´pne spr´˝anie
Faza ∏ukowa
Aparat otwarty
Wy∏àcznik pró˝niowy typu Evolis
61058N
SzczelnoÊç
Wy∏àcznik Evolis zbudowany jest z trzech oddzielnych biegunów
zamocowanych do ramy noÊnej, do której przytwierdzony jest nap´d. Ka˝dy
biegun zawiera pró˝niowà komor´ z obudowà izolacyjnà, której szczelnoÊç jest
systematycznie kontrolowana w fabryce a tak˝e pozosta∏e elementy toru
pràdowego.
Bezpieczeƒstwo
Komora pró˝niowa wytwarza poosiowe pole magnetyczne. Dzi´ki niemu ∏uk
jest regularnie rozproszony przy du˝ych, wy∏àczanych pràdach, co zapewnia
równomierny rozk∏ad energii na powierzchni styków bez ich punktowego
przegrzania.
Zalety tej techniki
wy∏àcznik pró˝niowy jest prostszy a wi´c bardzo niezawodny w dzia∏aniu,
niskie straty energii ∏uku w komorze,
wysoka trwa∏oÊç styków, które nie deformujà si´ tak˝e przy cz´stych,
powtarzajàcych si´ ∏àczeniach,
znaczàca redukcja energii wymaganej od nap´du.
Wy∏àcznik Evolis
21
Gama SM6
61012N
SzczelnoÊç
Wy∏àczniki SF1 i SFset sà zbudowane z trzech oddzielnych biegunów
zamocowanych do ramy noÊnej, do której przytwierdzony jest nap´d. Ka˝dy
biegun zawiera komor´ i pozosta∏e elementy toru pràdowego zamkni´te
w obudowie izolacyjnej nape∏nionej gazem SF 6 do ciÊnienia wzgl´dnego
0,5 bara (500 hPa).
Jej szczelnoÊç odpowiada wymaganiom „szczelnego systemu ciÊnieniowego”
i jest zawsze kontrolowana w fabryce.
SM6-poprawki3.FM Page 22 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Gama SM6
Ochrona osób
Dzi∏ki niezawodnym mechanizmom
nap∏dowym
Niezawodne nap´dy
61013N
Wskaênik stanu nap´du:
Umieszczony bezpoÊrednio na wa∏ku nap´dowym mechanizmu odwzorowuje
on w sposób pewny stan aparatu (za∏àcznik A do normy IPN-EN 62271102:2005).
Dêwignia nap´dowa:
Jest po∏àczona z mechanizmem „antyrefleksowym”, który uniemo˝liwia wszelkie
próby natychmiastowego otwarcia bezpoÊrednio po zamkni´ciu roz∏àcznika lub
uziemnika.
Elementy blokad
1 do 3 k∏ódek uniemo˝liwiajàcych:
dost´p do wa∏ka nap´dowego roz∏àcznika lub wy∏àcznika,
dost´p do wa∏ka nap´dowego uziemnika,
manewrowanie przyciskiem sterowniczym powodujàcym otwarcie.
Manewrowanie proste i bez wysi∏ku
Nap´dy mechaniczne i elektryczne sà zgrupowane na froncie pola, pod pokrywà
ze schematem synoptycznym aparatu (zamkni´ty, otwarty, uziemiony).
Zamykanie: manewrowania uk∏adem ruchomym realizuje si´ za
poÊrednictwem mechanizmu migowego, niezale˝nie od operatora. W przypadku
roz∏àcznika, po za momentem przestawiania, ˝adna energia nie jest
magazynowana w aparacie.
W zestawie roz∏àcznik-bezpieczniki mechanizm „wybijania” jest zbrojony tym
samym ruchem, przed zamkni´ciem si´ styków roz∏àcznika.
Otwieranie: otwieranie roz∏àcznika realizuje si´ tym samym mechanizmem
migowym, obracajàc dêwigni´ w kierunku przeciwnym.
Dla wy∏àcznika i zestawu roz∏àcznik-bezpieczniki otwarcie jest wyzwalane
przez:
przycisk sterowniczy,
dzia∏anie zabezpieczeƒ lub bezpieczników.
Uziemienie: oddzielny wa∏ek nap´du przewidziany jest do zamykania
i otwierania styków uziemnika. Otwór dost´pu do tego wa∏ka jest przys∏aniany
klapkà, która otwiera si´, kiedy roz∏àcznik jest otwarty a pozostaje zamkni´ta
w zamkni´tym jego stanie.
Wskaêniki obecnoÊci napi´cia
Zestaw wskaênikowy z wbudowanymi lampkami, typu VPIS (Voltage Presence
Indicating System), zgodny z normà PN-EN 61958:2002 pozwala weryfikowaç
obecnoÊç (lub nieobecnoÊç) napi´cia na kablach.
NeutralnoÊç wobec otoczenia
61014N
Szczelna, wewn´trzna obudowa mieÊci w sobie wszystkie elementy
„aktywne” aparatów (roz∏àcznika i uziemnika). Nape∏niona gazem SF 6
odpowiada definicji „szczelnego systemu ciÊnieniowego” zgodnie z
wymaganiami PN-EN 62271-200:2005 (u). SzczelnoÊç ta jest systematycznie
weryfikowana w fabryce.
Elementy pola b´dàce pod napi´ciem ukszta∏towane sà z myÊlà
o optymalizacji pola elektrycznego w jego wn´trzu.
Struktura metalowa pola ma równie˝ za zadanie utrudniç przenikanie
zewn´trznej, agresywnej atmosfery jak i uniemo˝liwiç dost´p do elementów pod
napi´ciem.
22
SM6-poprawki3.FM Page 23 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Norma PN-EN 60298:2000, za∏àczniki AA
przedstawia opis próby na ∏ukoochronnoÊç,
jakiej poddawane sà rozdzielnice w obudowie metalowej.
Celem tych testów jest pokazanie,
˝e osoby obs∏ugi znajdujàce si´ przed
rozdzielnicà sà chronione na wypadek
powstania ∏uku elektrycznego.
Bezpieczeƒstwo obs∏ugi przez
∏ukoochronnoÊç
Aby wzmocniç bezpieczeƒstwo obs∏ugi zastosowano w rozdzielnicy wszelkie
mo˝liwe metody ograniczenia skutkówi ∏uku elektrycznego:
Systemy rozpraszania
Nakierowanie i wylot gazów w miejscach, w których nie przebywa obs∏uga,
Dobór niepalnych materia∏ów obudowy,
Wzmocnienie os∏on
I dzi´ki temu Rozdzielnica SM6 oferuje wszelkie Êrodki ∏ukoochronnoÊci:
1. Przedzia∏owa budowa pól
2. U˝ycie niezawodnych komponentów:
Odpowiedni dobór materia∏ów
Uziemnik ze zdolnoÊcià za∏àczania znamionowego pràdu zwarciowego
3. Urzàdzenia do bezpiecznego u˝ytkowania
Wskaênik obecnoÊci napi´cia na panelu przednim,
Niezawodne, naturalne blokady wewn´trzne w polu,
Blokady mechaniczne na k∏ódk´ lub z kluczykiem
Gama SM6
Gama SM6
¸ukoodpornoÊç rozdzielnicy na zwarcia
wewn´trzne
Dost´pne sà dwie wersje:
standardowa: 12,5 kA, 0,7 s
wzmocniona 16 kA, 1 s
Rozdzielnica SM6 pomyÊlnie przesz∏a wszystkie testy zgodnie z normà
PN-EN 60298:2000 (6 kryteriów zgodnoÊci) na wykonanie ∏ukoochronne.
U˝yte materia∏y odpowiadajà rygorom narzuconym podczas projektowania SM6.
Obudowa doskonale poch∏ania termiczne i mechaniczne efekty powsta∏ego ∏uku.
Osoba obs∏ugujàca rozdzielnic´ b´dàca przed nià w czasie powstania ∏uku
elektrycznego nie jest nara˝ona na jego groêne efekty.
Wersja przyÊcienna SM6, ochrona przed skutkami
∏uku elektrycznego z 3 stron, odprowadzenie gazów
do kana∏u kablowego.
Istnieje kilka warianów zainstalowania rozdzielnicy SM6 w jej wzmocnionej
wersji:
ochrona przed ∏ukiem elektrycznym z trzech stron.
Rozdzielnica SM6 jest ustawiona przy Êcianie, wówczas dost´p do jej tylnej
cz´Êci jest niemo˝liwy i ochrona przed wewn´trznym ∏ukiem elektrycznym
z trzech stron jest wystarczajàca. Mo˝liwe jest skierowanie kana∏u
wydmuchowego w gór´ lub w dó∏.
Ochrona przed ∏ukiem elektrycznym z czterech stron
W przypadku zainstalowania SM6 jako rozdzielnicy wolnostojàcej, ochrona
przed ∏ukiem elektrycznym z czterech stron jest niezb´dna, by chroniç osoby z
obs∏ugi poruszajàce si´ wokó∏ rozdzielnicy. W tym przypadku odprowadzenie
gazów odbywa si´ wy∏àcznie przez kana∏ wydmuchowy skierowany do góry.
Sposób odprowadzania gazów
Wybór odprowadzania gazów nale˝y do osób obs∏ugujàcych rozdzielnic´.
Odprowadzenie do góry:
Wymagana jest wysokoÊç pomieszczenia wi´ksza ni˝ 2200 mm.
Odprowadzenie na dó∏:
Niezb´dna jest odpowiednia przestrzeƒ pod rozdzielnicà.
Wersja wolnostojàca SM6, ochrona przed skutkami
∏uku elektrycznego z 4 stron, odprowadzenie gazów
kana∏em wydmuchowym do góry.
23
SM6-poprawki3.FM Page 24 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Gama SM6
Czujniki doziemieƒ w sieciach SN
Oferta czujników doziemieƒ Easergy jest uzupe∏nieniem doÊwiadczeƒ
i przodujàcej pozycji Merlin Gerlin w dziedzinie Êrednich napi´ç.
Jest to oferta dost´pna na rynku, obejmujàca wszystkie rodzaje sieci SN i uk∏ady
uziemieƒ punktu neutralnego. W∏aÊciciel wielu kluczowych patentów z tej
dziedziny, Merlin Gerlin, jest w stanie zaoferowaç czujniki zak∏uceƒ Easergy
kierunkowe lub zeropràdowe, które sà dost´pne zrówno dla linii napowietrznych
jak i kablowych, które sà ze zró˝nicowanymi systemami zasilania i w ró˝nych
konfiguracjach. Wspierany mi´dzynarodowà organizacjà Schneider Electric
i bogatym 40 letnim doÊwiadczeniem aplikacji Êrednich napi´ç, Easergy swoje
„know-how” stawia do dyspozycji u˝ytkowników sieci, którym zale˝y na poprawie
jakoÊci dostarczanej energii.
Oferta czujników dla sieci kablowych
61022N
Napowietrzna lampa
pulsujàca
U˝ytkowanie
Oferta Easergy jest przeznaczona do wykrywania zak∏óceƒ ciàg∏ych w sieci
kablowej SN. Dzi´ki pràdowemu lub kierunkowemu planowi detekcji zak∏óceƒ,
obejmuje wszystkie potrzebne rodzaje sieci SN. Dysponujàc obudowami
zabezpieczonymi (lub nie) przed wp∏ywami atmosferycznymi, rezerwowymi
bateriami akumulatorów, mo˝liwoÊcià zasilania pràdem sta∏ym lub tylko
bateryjnym zasilaniem, oferta Easergy jest bardzo uniwersalna i oferuje ponad
15 wersji.
Detektor elektroniczny
Easergy F279
Przek∏adnik pràdowy
z dzielonym rdzeniem
Zalety
Dzi´ki elastycznoÊci oprogramowania, system nadzoru linii jest w stanie
wybieraç parametry wy∏àczenia (resetowanie pràdem nast´pnego za∏àczenia,
resetowanie z nastawialnà zw∏okà czasowà, resetowanie od strony nn. lub
miejscowe resetowanie r´czne) odpowiadajàce zabezpieczeniom, które
znajdujà si´
w danej linii zasilajàcej.
Standardowe charakterystyki oferty Easergy:
16 3Io, 4 wartoÊci Imax dla SPZ,
8 wartoÊci resetowania ze zw∏okà (trzy sposoby resetowania)
Sà to elementy o kluczowym znaczeniu dla niezawodnoÊci wyzwalania.
System zdalnego sterowania w sieci SN
MT20183EN
Wszystkie czujniki rodziny Easergy sà wyposa˝one w wyjÊcia ze stykami
izolowanymi galwanicznie, s∏u˝àce do po∏àczenia z jednostkà zdalnego
sterowania takà, jak Easergy T200 i Merlin Gerin, przystosowanà do zdalnej
sygnalizacji przep∏ywu pràdu o charakterze zak∏óceniowym.
24
SM6-poprawki3.FM Page 25 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Zdalne sterowanie w sieciach
rozdzielczych
SM6: oferta integrujàca zdalne sterowanie
w sieci SN.
Aparatura w SM6 jest doskonale przystosowana do zdalnego sterowania dzi´ki
opcjonalnemu wyposa˝eniu takiemu jak:
blok zdalnego sterowania typu Easergy T200 I,
autonomiczne zasilanie nap´dów elektrycznych,
styki pomocnicze sygnalizujàce stan ∏àczników i zak∏ócenia w ich funkcjonowaniu
pomiarowe czujniki pràdowe do wykrywania zak∏óceƒ w sieci
61015N
Gama SM6
Easergy T200 I: blok przeznaczony do zdalnego
sterowania w sieci SN
Easergy T200 I jest wielofunkcyjnym urzàdzeniem typu „plug and play” (pod∏àcz
i korzystaj), które integruje wszystkie funkcje konieczne do nadzoru i zdalnego
sterowania SM6.
rejestracja i przetwarzanie wszelkiego typu informacji: stan roz∏àczników,
wykrywanie zak∏óceƒ, wartoÊci pràdów...
transmisja poleceƒ zamkni´cia i otwarcia roz∏àcznika,
wymiana danych z centrum sterowania,
Niezwykle przydatny szczególnie przy zak∏óceniach w sieci, Easergy T200 I
charakteryzuje si´ wypróbowanà niezawodnoÊcià gwarantujàcà w ka˝dej chwili
zadane manewrowanie aparatami ∏àczeniowymi.
Jest on ∏atwy do uruchomienia i prosty w obs∏udze.
Tablica kontroli i sterowania
Przy∏àcza wykluczajàce
b∏´dne pod∏àczenie
Informacje lokalne
61021N
61020N
61019N
61018N
61017N
Jednostka funkcjonalna dedykowana sieci Êredniego napi´cia.
Blok Easergy 200 I jest przystosowany do bezpoÊredniego przy∏àczenia do
aparatury SN, bez specjalnych przetworników,
wyposa˝ony jest w prostà, czytelnà tablic´ synoptycznà dla sterowania
lokalnego nap´dów (roz∏àcznik lokalne/zdalne) i zapewnienia wizualizacji
informacji o stanie aparatury,
integruje system wykrywania zak∏óceƒ w sieci SN (przecià˝enie, doziemienie)
z progami zadzia∏aƒ konfigurowalnymi kana∏ po kanale (wartoÊç pràdu i czas
przep∏ywu),
Gwarancja dzia∏ania aparatury Âredniego Napi´cia
Easergy T200 I by∏ poddany surowym próbom odpornoÊci na nara˝enia
elektryczne wyst´pujàce w Êrodowisku SN,
uk∏ad zasilania Easergy T200 I stanowi rezerwowe êród∏o gwarantujàce
ciàg∏oÊç pracy w ciàgu kilku godzin w przypadku awarii standardowego êród∏a
zasilania pomocniczego; zapewnia zasilanie w∏asnych obwodów i dostarcza
energi´ do nap´dów elektrycznych ∏àczników.
Gotowy do pod∏àczenia
Easergy T200 I jest dostarczany wraz z zestawem zarówno do pod∏àczenia
do jednostki zbierania danych jak i do nap´dów elektrycznych ∏àczników.
Przy∏àcza sà niezamienialne mi´dzy sobà ˝eby wykluczyç jakiekolwiek omy∏ki
operatora lub monta˝owe,
Przek∏adniki pràdowe sà typu toroidalnego z dzielonym rdzeniem
Uk∏ad zasilania
Przek∏adniki toroidalne
dzielone
25
SM6-poprawki3.FM Page 26 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Opis funkcji kontroli/
monitorowania
i zabezpieczajàcych
Rodzina zabezpieczeƒ Sepam jest
przeznaczona do sterowania pracà
urzàdzeƒ elektrycznych jak i pracà sieci
elektroenergetycznej przy wszystkich
poziomach napi´ç. Grup´ zabezpieczeƒ
Sepam tworzà:
- Sepam 20
- Sepam 40
- Sepam 80
Zabezpieczenia Sepam
Szereg zastosowaƒ do ró˝nych aplikacji
zabezpieczenie stacji (zasilanie, odp∏ywy i szyny zbiorcze)
zabezpieczenie transformatorów,
zabezpieczenie silników i generatorów
Dok∏adnoÊç pomiarów i szczegó∏owe diagnozy
pomiar wszystkich niezb´dnych wartoÊci elektrycznych,
status monitorowania rozdzielnicy: sensory i wyzwolenie wy∏àcznika stanu
aparatów w polach
rejestracja zak∏óceƒ
funkcje: samokontroli i watchdog
¸atwoÊç instalacji
lekka i kompaktowa jednostka
opcjonalne modu∏y montowane na szynie DIN
∏atwe w u˝ytkowaniu oprogramowanie pozwalajàce wykorzystaç wszystkie
mo˝liwoÊci Sepama
Przyjazne w u˝ytkowaniu
intuicyjny interfejs u˝ytkownika z bezpoÊrednim dost´pem do danych
ElestycznoÊç i ewolucyjnoÊç
rozszerzenie mo˝liwoÊci poprzez instalowanie dodatkowych modu∏ów
mo˝liwoÊç dodania modu∏ów w dowolnym czasie
∏atwoÊç monta˝u i instalacji poprzez procedur´ ustawiania parametrów
26
SM6-poprawki3.FM Page 27 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Funkcje zabezpieczeniowe
i kontrolno-sterujàce
Gama SM6
61026N
Zintegrowany z polem przetworników DM1-S i DMV-S
Przekaênik zabezpieczeniowy VIP 35 jest autonomiczny, zasilany z przetworników
pràdowych i w momencie pobudzenia uruchamia wyzwalacz typu Mitop. VIP 35
chroni przed skutkami zwarç mi´dzyfazowych i zwarç doziemnych.
Zabezpieczenie fazowe
zabezpieczenie to dzia∏a zgodnie z jego charakterystykà zale˝nà, poczynajàc od
progu o wartoÊci 1,2 pràdu roboczego (Is).
Zabezpieczenie doziemne
zabezpieczenie doziemne jest realizowane na zasadzie pomiaru wartoÊci pràdu
zerowego jako sumy pràdów wtórnych z trzech przek∏adników toroidalnych
pràdowych typu CRc, wielkoÊç 8 – 80 A.
zabezpieczenie doziemne dzia∏a wed∏ug charakterystyki niezale˝nej: wartoÊci
progu dzia∏ania i zw∏oki czasowej sà nastawialne.
VIP 35
Przekaênik zabezpieczeniowy typu VIP 300 LL
61027N
Zintegrowany z polem DM1-S i DMV-S
VIP 300 zabezpiecza przed skutkami zwarç mi´dzyfazowych i zwarç doziemnych.
Wybór krzywych wyzwalania i zwielokrotnione mo˝liwoÊci regulacji umo˝liwiajà
szerokie wykorzystanie przy wymaganiach selektywnego dzia∏ania. VIP 300 jest
przekaênikiem autonomicznym zasilanym z przek∏adników pràdowych, zatem nie
wymaga dodatkowego êród∏a zasilania. Uruchamia on wyzwalacz typu Mitop.
Zabezpieczenie fazowe
zabezpieczenie fazowe realizowane jest w oparciu o dwa niezale˝nie nastawialne progi:
dolny próg mo˝e zostaç wybrany z charakterystykà zale˝nà lub niezale˝nà.
Krzywe o charakterystyce zale˝nej sà zgodne z wymaganiami normy PN-EN 602553:1999. Do wyboru sà trzy typy charakterystyki: zale˝na, stroma i bardzo stroma.
próg górny ma charakterystyk´ niezale˝nà.
Zabezpieczenie doziemne
zabezpieczenie doziemne jest realizowane na podstawie pomiaru wartoÊci pràdu
zerowego jako sumy pràdów wtórnych z przektadników pràdowych tj. przek∏adników
toroidalnych typu CRa, wielkoÊç X1: 10 do 50 A i X4: 40 do 200 A lub CRb,
wielkoÊç:X1:63 do 312 A, X4: 250 do 1250 A.
zarówno dla zabezpieczenia fazowego jak i dla doziemnego
nastawa progu zadzia∏ania jest niezale˝nie dobierana.
Sygnalizacja
• dwa wskaêniki sygnalizujà êród∏o pobudzenia (faza lub ziemia). Pozostajà w tym
stanie równie˝ po od∏àczenia zasilania.
• dwie diody LED (faza i ziemia) sygnalizujà przekroczenie dolnego progu i trwa
odliczanie zw∏oki czasowej.
VIP 300 LL
Tabela doboru zabezpieczeƒ
Rodzaj zabezpieczenia
kod
typ przekaênika
zabezpieczajàcego
Sepam
2000
nadpràdowe 3-fazowe
ziemnozwarciowe
ziemnozwarciowe kierunkowe
podnapi´ciowe
nadnapi´ciowe
termiczne (obraz termiczny odbiornika)
(1) dost´pne krzywe: DT, EI, SI, podnapi´ciowe dla punktu zerowego
VI, RI
nadnapi´ciowe dla sk∏adowej przeciwnej
(2) krzywa zale˝na dostosowana od zbyt ci´˝kiego rozruchu i blokowania
do ochrony transformatora
silnika
(3) krzywa DT
kontrola iloÊci rozruchów
podpràdowe fazowe
50 - 51
50N - 51N
67N
27
59
49
59N
46
51LR
20, 40, 80
VIP
35
300
(2)
(1)
(3)
(1)
66
37
27
Gama SM6
Przekaênik zabezpieczeniowy typu VIP 35
SM6-poprawki3.FM Page 28 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Gama SM6
Pomiary i monitoring
w sieciach SN
W ofercie Schneider Electric dotyczàcej urzàdzeƒ pomiarowych mo˝na znaleêç
zintegrowane mierniki wielkoÊci elektrycznych typu PM500 i analizatory
sieciowe CM4000. Urzàdzenia te mogà pracowaç samodzielnie pe∏niàc
przewidziane dla nich funkcje pomiarowe i kontrolne lub pracowaç zintegrowane
w systemie kontroli i monitoringu SMS.
Mierniki wielkoÊci elektrycznych PM500, PM800
realizujà pomiary:
PM500
Pràdów, napi´ç, mocy, energii, wspó∏czynników mocy, zniekszta∏ceƒ
harmonicznych THD, pràdów i mocy szczytowych. Mogà byç wyposa˝one
w dodatkowe wyÊcia przekaênikowe lub impulsowe co umo˝liwi wykorzystanie
ich jako elementów systemów zliczania energii lub do pobudzania sygnalizacji
alarmowej. Wyposa˝enie urzàdzenia w modu∏ komunikacyjny Modbus RS 485
umo˝liwia wykorzystanie PM500 jako terminala pomiarowego systemu
monitorowania sieci SN/nn.
Ponadto mierniki serii PM800 posiadajà funkcj´ pomiaru zawartoÊci
poszczególnych harmonicznych (do 63-ciej), pami´ç wewn´trznà do 800 kB
i umo˝liwiajà zapis przebiegów.
Analizatory sieciowe CM4000
PM800
Poza realizacjà ponad 150 pomiarów wielkoÊci elektrycznych realizujà tak˝e
funkcje rejestratora zdarzeƒ i zak∏óceƒ. Na podkreÊlenie zas∏ugujà wysokie
parametry techniczne dotyczàce pami´ci wewn´trznej 8 MB standardowo,
rozbudowywalne do 32MB i cz´stotliwoÊç próbkowania 512 próbek na okres lub
w wesji CM4000TT 100 000 próbek na okres. Urzàdzenie standardowo
wyposa˝one jest w ∏àcza komunikacyjne RS485 i RS232, wyjÊcie KYZ.
W ramach modu∏ów opcjonalnych urzàdzenie mo˝na wyposa˝yç w:
24 modu∏y wejÊç/wyjÊç dwustanowych
4 wejÊcia analogowe
4 wyjÊcia analogowe
kart´ sieciowà Ethernet
dodatkowà pami´ç wewn´trznà
Dodatkowe modu∏y pozwalajà na pe∏ne wykorzystanie mo˝liwoÊci PLC
i realizacj´ niektórych funkcji automatyki np. zrzutu mocy. Mo˝liwy jest tak˝e
pomiar i monitorowanie wielkoÊci nieelektrycznych po zastosowaniu
odpowiednich przetworników pomiarowych.
CM4000
28
SM6-poprawki3.FM Page 29 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Pomiary i monitoring
w sieciach SN c.d.
Oprogramowanie SMS daje mo˝liwoÊç integracji w jednà sieç urzàdzeƒ
komunikujàcych si´ z wykorzystaniem protoko∏u komunikacyjnego MODBUS.
Dotyczy to w szczególnoÊci urzàdzeƒ pomiarowych typu PM i CM ale tak˝e
zespo∏ów zabezpieczeniowych SEPAM, zabezpieczeƒ nn Micrologic
i sterowników programowalnych Modicon i Telemecanique. Istnieje tak˝e
mo˝liwoÊç integracji urzàdzeƒ spoza oferty Schneider Electric pod warunkiem
udost´pnienia przez producenta urzàdzenia dokumentacji protoko∏u komunikacji
MODBUS.
Oprogramowanie realizuje funkcje:
monitorowania stanów obcià˝eƒ, napi´ç, mocy, energii, wspó∏czynników
mocy, zawartoÊci harmonicznych
Monitorowania stanu ∏àczników i sterowania nimi po zainstalowaniu modu∏u
programowego GFX
Monitorowania stanów wielkoÊci nieelektrycznych po wyposa˝eniu systemu
w odpowiednie przetworniki pomiarowe
Raportowania przebiegów d∏ugookresowych wybranych wielkoÊci
elektrycznych i ewentualnie nieelektrycznych
Generowania alarmów w sytuacji przekroczenia progów rozruchowych
mierzonych wielkoÊci z mo˝liwoÊcià zdalnego powiadamiania o zaistnia∏ym
zdarzeniu
Obs∏ug´ rejestratorów zak∏óceƒ, analiz´ danych z rejestratorów
Zdalnà akwizycj´ danych z wykorzystaniem technologii www
Zdalnà konfiguracj´ pracujàcych w systemie urzàdzeƒ
Wymian´ danych z innymi aplikacjami z wykorzystaniem technologii DDE np.
z programem Excel firmy Microsoft
Archiwizacj´ i sk∏adowanie danych pomiarowych w bazach danych formatu SQL
Oprogramowanie istnieje w trzech wersjach:
SMS 121 do obs∏ugi jednego terminala pomiarowego
SMS 1500, PMX1500 do obs∏ugi systemu z jednà stacjà dyspozytorskà
SMS 3000 do realizacji systemu pomiarowego typu klient-serwer
z mo˝liwoÊcià akwizycji danych w trybie online z jednego serwera pomiarowego
do wielu stacji dyspozytorskich typu klient.
29
Gama SM6
Gama SM6
SM6-poprawki3.FM Page 30 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Przy∏àcza do sieci
IMB (375 mm)
Roz∏àcznik
z uziemnikiem, odejÊcie
w prawo lub lewo
z uziemnikiem, odejÊcie
w prawo lub lewo
MT20207
MT20206
IMC (500 mm)
Roz∏àcznik
MT20205
MT20204
IM (375 or 500 mm)
Roz∏àcznik
MT20241
Charkterystyki elektryczne:
Wyposa˝enie podstawowe:
roz∏àcznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze
nap´d CIT
wskaênik obecnoÊci napi´cia
elementy przy∏àcza dla kabli suchych
szyny zbiorcze dolne
dla odejÊcia w prawo lub lewo
1 do 3 przek∏adników
pràdowych
Warianty:
nap´d CI2
nap´d CI1
szyny zbiorcze 400, 630A, 1250A
Akcesoria opcjonalne:
silnik dla nap´du
styki pomocnicze
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od góry,
blokada przy wykorzystaniu zamka,
grza∏ka 50 W
podstawa podwy˝szajàca pole,
wyzwalacze,
przyrzàd do kontroli kolejnoÊci faz,
wskaênik zak∏óceƒ
ograniczniki przepi´ç (w celce 500 mm)
30
SM6-poprawki3.FM Page 31 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Roz∏àczniki + bezpieczniki
QMB (750 mm)
roz∏àcznik sprz´˝ony
z bezpiecznikami
Wyprowadzenie w lewo
lub prawo
MT20211
MT20210
QMC (625 mm)
roz∏àcznik sprz´˝ony
z bezpiecznikami
3 przekładniki pràdowe
MT20209
QM (375 mm)
roz∏àcznik sprz´˝ony
z bezpiecznikami
Charakterystyki elektryczne:
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
MT20242
kA
25
20
200 A
16
12.5
7.2
12
17.5
24
kV
Wyposa˝enie podstawowe:
roz∏àcznik z uziemnikiem,
szyny zbiorcze,
nap´d CI1,
wskaênik obecnoÊci napi´cia,
wyposa˝enie dla 3 bezpieczników z wybijakiem
sygnalizacja mechaniczna przepalonego
bezpiecznika,
elementy przy∏àcza dla kabli suchych,
uziemnik dolny
szyny zbiorcze
dla wyprowadzenia
w lewo lub prawo
1 lub 3 przek∏adniki pràdowych
Warianty:
szyny zbiorcze 400, 630 lub 1250 A
nap´d CI2
Akcesoria opcjonalne:
silnik dla nap´du
styki pomocnicze
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od góry,
blokada przy wykorzystaniu zamka,
grza∏ka 50 W
podstawa podwy˝szajàca pole
styk sygnalizujàcy przepalenie si´ bezpiecznika,
bezpieczniki z wybijakiem,
wyzwalacze
31
SM6-poprawki3.FM Page 32 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Stycznik z SF6
MT20213
CRM (750 mm)
Stycznik + bezpieczniki
MT20212
CRM (750 mm)
Stycznik
Charakterystyki elektryczne:
kA
MT20244
MT20243
kA
10
25
20
250 A
8
16
400 A
12.5
7.2
12
kV
7.2
12
kV
Wyposa˝enie podstawowe:
stycznik Rollarc lub RollarcD
od∏àcznik i uziemnik
szyny zbiorcze,
nap´d stycznika R400 z podtrzymaniem magnetycznym lub R400D z podtrzymaniem mechanicznym,
nap´d od∏àcznika CS,
1 do 3 przek∏adników pràdowych,
styki pomocnicze stycznika,
elementy przy∏àcza dla kabli suchych,
wskaênik obecnoÊci napi´cia,
uziemnik dolny,
skrzynka na elementy nn
licznik przestawieƒ
wyposa˝enie dla 3 bezpieczników
Warianty:
szyny zbiorcze 400, 630 lub 1250 A
Akcesoria opcjonalne:
pole:
styki pomocnicze od∏àcznika,
przekaênik zabezpieczeniowy Sepam,
1 do 3 przek∏adników napi´ciowych,
blokada przy pomocy zamka,
grza∏ka 50 W,
podstawa podwy˝szajàca pole
stycznik:
blokada mechaniczna
bezpiecznik
32
SM6-poprawki3.FM Page 33 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Wy∏àcznik z SF6
DM1-A (750 mm)
wy∏àcznik z
pojedynczym
sekcjonowaniem
DM1-D (750 mm)
wy∏àcznik z
pojedynczym
sekcjonowaniem
wyprowadzenie w lewo
MT20216
MT20215
MT20214
DM1-D (750 mm)
wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem
wyprowadzenie w prawo
Charakterystyki elektryczne:
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
MT20245
kA
25
20
630 - 1250 A
16
12.5
400 - 630 - 1250 A
7.2
12
17.5
24
kV
Wyposa˝enie podstawowe:
wy∏àcznik SF1 lub Sfset (tylko 400 lub 630 A),
od∏àcznik i uziemnik,
szyny zbiorcze,
nap´d wy∏àcznika RI,
nap´d od∏àcznika CS,
wskaênik obecnoÊci napi´cia,
3 przek∏adniki pràdowe w przypadku wy∏àcznika SF1,
styki pomocnicze wy∏àcznika
elementy przy∏àcza dla kabli suchych
uziemnik dolny
szyny zbiorcze
Warianty:
szyny zbiorcze 400, 630 lub 1250 A
Akcesoria opcjonalne:
pole
styki pomocnicze od∏àcznika,
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od góry,
przekaênik programowalny Sepam w przypadku wy∏àcznika SF1,
3 przek∏adniki napi´ciowe w przypadku wy∏àcznika SF1,
blokada przy pomocy zamka,
grza∏ka 50 W,
podstawa podwy˝szajàca pole
ograniczniki przepi´ç
wy∏àcznik:
silnik do zbrojenia nap´du,
wyzwalacze,
licznik przestawieƒ dla nap´du r´cznego,
33
SM6-poprawki3.FM Page 34 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Wy∏àcznik z SF6
MT20219
MT20241
Charakterystyki elektryczne:
Wyposa˝enie podstawowe:
wy∏àcznik SF1,
od∏àcznik i uziemnik,
szyny zbiorcze,
nap´d wy∏àcznika RI,
nap´d od∏àcznika CS,
styki pomocnicze wy∏àcznika,
3 przetworniki pràdowe dla zabezpieczenia
z przekaênikiem VIP
wskaênik obecnoÊci napi´cia,
elementy przy∏àcza dla kabli suchych,
uziemnik dolny
3 przek∏adniki pràdowe
Warianty:
szyny zbiorcze 400, 630 lub 1250 A
Akcesoria opcjonalne:
pole:
styki pomocnicze od∏àcznika
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub
wprowadzenia kabli od góry,
3 przek∏adniki napi´ciowe,
blokada przy u˝yciu zamka,
grza∏ka 50 W,
podstawa podwy˝szajàca pole
wy∏àcznik:
silnik do zbrojenia nap´du,
wyzwalacze,
licznik przestawieƒ
przekaênik cyfrowy Sepam
34
DM2 (750 mm)
wy∏àcznik z podwójnym
sekcjonowaniem,
wyprowadzenie w lewo
DM2 (750 mm)
wy∏àcznik z podwójnym
sekcjonowaniem,
wyprowadzenie w prawo
MT20218
MT20217
DM1-S (750 mm)
wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem
SM6-poprawki3.FM Page 35 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Wy∏àcznik z SF6
DM1-Z (750 mm)
wy∏àcznik wysuwny z pojedynczym
sekcjonowaniem
Odprowadzenie w prawo
MT20221
MT20220
DM1-W (750 mm)
wy∏àcznik wysuwny z pojedynczym
sekcjonowaniem
Charakterystyki elektryczne:
MT20246
MT20245
25
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
kA
kA
25
20
20
1250 A
630 - 1250 A
16
16
12.5
12.5
400 - 630 - 1250 A
7.2
12
17.5
24
kV
7.2
12
17.5
24
kV
Wyposa˝enie podstawowe:
wy∏àcznik SF1,
od∏àcznik i uziemnik,
szyny zbiorcze,
nap´d wy∏àcznika RI,
nap´d od∏acznika CS,
wskaêniki obecnoÊci napi´cia,
3 przek∏adniki pràdowe,
styki pomocnicze wy∏àcznika
nap´d od∏àcznika CC
przy∏àcza dla kabli suchych
uziemnik dolny
szyny zbiorcze
Warianty:
szyny zbiorcze 400, 630 lub 1250 A
Akcesoria opcjonalne:
pole:
styki pomocnicze od∏àcznika,
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub
wprowadzenia kabli od góry,
przekaênik cyfrowy Sepam,
3 przek∏adniki napi´ciowe,
blokada przy u˝yciu zamka,
grza∏ka 50 W,
podstawa podwy˝szajàca pole,
wózek wy∏àcznika
wy∏àcznik:
silnik do zbrojenia nap´du,
wyzwalacze,
licznik przestawieƒ dla nap´du r´cznego
ograniczniki przepi´ç
35
SM6-poprawki3.FM Page 36 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Wy∏àcznik pró˝niowy
DMV-A (625 mm)1)
wy∏àcznik
z pojedynczym
sekcjonowaniem
DMV-S (625 mm)
wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem
z zabezpieczeniem autonomicznym
MT20224
MT20223
MT20222
DMV-D (625 mm)
wy∏àcznik z pojedynczym
sekcjonowaniem
Wyprowadzenie w prawo
Charakterystyki elektryczne:
kA
MT20248
MT20247
kA
25
25
20
20
630 A
630 1250 A
16
12.5
16
12.5
400 - 630 1250 A
12
17.5
400 - 630 A
12
kV
17.5
kV
Wyposa˝enie podstawowe:
Wy∏àcznik Evolis,
roz∏àcznik i uziemnik,
szyny zbiorcze,
nap´d do wy∏àcznika Evolis,
nap´d CIT do roz∏àcznika,
wskaêniki obecnoÊci napi´cia,
styki pomocnicze wy∏àcznika,
cyfrowy, programowalny przekaênik Sepam.
3 przek∏adniki pràdowe,
3 przetworniki pràdowe Cr do
przekaênika VIP
przy∏àcza do kabli suchych,
uziemnik dolny
Warianty:
szyny zbiorcze 630 lub 1250 A
szyny zbiorcze 630 lub 1250 A
Akcesoria opcjonalne:
pole:
styki pomocnicze od∏àcznika,
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub
wprowadzenia kabli od góry,
3 przek∏adniki napi´ciowe,
blokada przy u˝yciu zamka,
podstawa podwy˝szajàca pole
1)
36
wykonanie 1250 A prosimy skonsultowaç z nami.
wy∏àcznik:
silnik do zbrojenia nap´du,
wyzwalacze,
licznik przestawieƒ dla nap´du
r´cznego
podstawa podwy˝szajàca pole
SM6-poprawki3.FM Page 37 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Pomiar energii po stronie SN
MT20226
CM2 (500 mm)
2 przek∏adniki
napi´ciowe
w uk∏adzie “V”
MT20225
CM (375 mm)
3 przek∏adniki napi´ciowe
w uk∏adzie gwiazda
Charakterystyki elektryczne
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
MT20249
kA
25
20
50 A
16
12.5
7.2
12
17.5
24
kV
Wyposa˝enie podstawowe:
od∏àcznik i uziemnik,
szyny zbiorcze,
nap´d CS,
od∏àcznik dla obwodów niskiego napi´cia,
bezpieczniki nn,
3 bezpieczniki SN,
3 przek∏adniki napi´ciowe
(faza/zero)
2 przek∏adniki
napi´ciowe (faza/faza)
Warianty:
szyny zbiorcze 400, 630 lub 1250 A
Akcesoria opcjonalne:
styki pomocnicze
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od góry,
grza∏ka 50 W,
podstawa podwy˝szajàca pole,
sygnalizacja mechaniczna przepalenia si´ bezpiecznika,
rezystory ferrorezonansowe.
37
SM6-poprawki3.FM Page 38 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Pomiar energii po stronie SN
MT20228
MT20227
Charakterystyki elektryczne
MT20245
kA
25
20
630 - 1250 A
16
12.5
400 - 630 - 1250 A
7.2
12
17.5
24
kV
Wyposa˝enie podstawowe:
1 do 3 przek∏adników pràdowych,
szyny po∏àczeniowe
szyny zbiorcze
Akcesoria opcjonalne:
skrzynka na wyposa˝enie nn,
3 przek∏adniki napi´ciowe (faza/zero) lub 2 przek∏adniki faza/faza
podstawa podwy˝szajàca pole
przy∏àcze do suchych kabli jedno˝y∏owych
38
GBC-B (750 mm)
Pomiar pràdu i/lub
napi´cia
MT20229
GBC-A (750 mm)
Pomiar pràdu i/lub
napi´cia
wyprowadzenie w lewo
GBC-A (750 mm)
Pomiar pràdu i/lub
napi´cia wyprowadzenie
w prawo
SM6-poprawki3.FM Page 39 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
¸àczniki pól
GBM (375 mm)
Pole poÊredniczàce
wyprowadzenie szyn
w prawo lub w lewo
MT20231
GEM (125 mm)
¸àcznik poÊredniczàcy
VM6/SM6
MT20230
MT20230
GIM (125 mm)
¸àcznik dystansowy
dla szyn
Charakterystyka póldobór wyposa˝enia
MT20241
Charakterystyki elektryczne
Wyposa˝enie podstawowe:
szyny zbiorcze
szyny po∏àczeniowe
szyny zbiorcze dla
wyprowadzenia w
prawo lub w lewo
Akcesoria opcjonalne:
podstawa podwy˝szajàca pole
komora na
wyposa˝enie nn
39
SM6-poprawki3.FM Page 40 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
¸àczniki pól
GAM (500 mm)
Celka dop∏ywowa
MT20233
MT20232
GAM2 (375 mm)
Celka dop∏ywowa
Charakterystyki elektryczne
MT20245
MT20241
kA
25
20
630 - 1250 A
16
12.5
400 - 630 - 1250 A
7.2
12
17.5
Wyposa˝enie podstawowe:
szyny zbiorcze,
wskaêniki obecnoÊci napi´cia,
przy∏àcza dla kabli suchych,
szyny po∏àczeniowe,
nap´d CC
uziemnik
Akcesoria opcjonalne:
powi´kszona skrzynka na wyposa˝enie nn,
blokada z u˝yciem zamka,
podstawa podwy˝szajàca pole
grzejnik 50 W
styki pomocnicze,
ograniczniki przepi´ç
40
24
kV
SM6-poprawki3.FM Page 41 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Inne zastosowania
SM (375 lub 500(1) mm)
od∏àcznik
EMB (375 mm)(2) (3)
przedzia∏ z uziemnikiem
szyn zbiorczych
MT20236
MT20235
MT20234
TM (375 mm)
transformator SN/nn
potrzeb w∏asnych
Charakterystyki elektryczne
20
MT20241
25
Charakterystyka pól wyposa˝enie celek
kA
MT20249
MT20245
kA
25
20
630 - 1250 A
50 A
16
16
12.5
12.5
400 - 630 - 1250 A
7.2
12
17.5
24
kV
7.2
12
17.5
24
kV
Wyposa˝enie podstawowe:
od∏àcznik i uziemnik
szyny zbiorcze
nap´d CS
przy∏àcza do kabli suchych
wskaêniki obecnoÊci napi´cia
uziemnik
szyny po∏àczeniowe
nap´d CIT
2 bezpieczniki 6,3 A wg DIN
od∏àcznik dla obwodów nn
1 przek∏adnik napi´ciowy (faza/faza)
Warianty:
szyny zbiorcze 630 lub 1250 A
Akcesoria opcjonalne:
styki pomocnicze
skrzynka na wyposa˝enie nn,
blokada przy u˝yciu zamka,
podstawa podwy˝szajàca pole,
grzejnik 50 W,
skrzynka dla wprowadzenia kabli od góry
styki pomocnicze
sygnalizacja mechaniczna
przepalenia si´ bezpiecznika
przedzia∏ dla wprowadzenia kabli
od góry
(1) tylko dla pól 1250 A,
(2) instalacja na polach 630 A IM 375 mm lub DM1-A
(za wyjàtkiem skrzynki na wyposa˝enie nn i skrzynki dla
wyprowadzenia kabli od góry).
(3) wymaga blokad kluczykowych.
41
SM6-poprawki3.FM Page 42 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Dobór wyposa˝enia celek
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Inne zastosowania
MT20241
Charakterystyki elektryczne
Wyposa˝enie podstawowe:
prze∏àczanie r´czne
roz∏àcznik i uziemnik,
szyny zbiorcze,
przy∏àcza dla kabli suchych,
wskaêniki obecnoÊci napi´cia,
wzajemna blokada mechaniczna,
nap´d CI2
prze∏àczanie samoczynne
roz∏àcznik i uziemnik,
szyny zbiorcze,
przy∏àcza dla kabli suchych,
wskaêniki obecnoÊci napi´cia,
wzajemna blokada mechaniczna,
nap´d CI2 z silnikiem i wyzwalaczami 24 V
skrzynka na wyposa˝enie nn,
wyposa˝enie dla realizacji automatyki
Warianty:
szyny zbiorcze 630 lub 1250 A
Akcesoria opcjonalne:
prze∏àczanie r´czne
silnik dla nap´du,
wyzwalacze,
o styki pomocnicze,
skrzynka na wyposa˝enie nn,
blokada przy u˝yciu zamka,
grza∏ka 50 W,
podstawa podwy˝szajàca pole
(1) Prosimy skonsultowaç si´ z nami.
42
NSM-szyny (750 mm)(1)
zasilanie szynowe g∏ówne
(N) z lewa i rezerwowe
(S) kablowe
MT20239
NSM-szyny (750 mm)(1)
zasilanie szynowe g∏ówne (N)
z prawa i rezerwowe (S) kablowe
MT20238
MT20237
NSM-kable (750 mm)(1)
zasilanie kablowe g∏ówne (N)
i rezerwowe (S)
prze∏àczanie samoczynne
styki pomocnicze,
blokada przy u˝yciu zamka,
grzejnik 50 W,
podstawa podwy˝szajàca pole
SM6-poprawki3.FM Page 43 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Elementy automatyki
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Prze∏àcznik RCV 420
Ua
MT20250
Ua
t
t
Us
Us
t
U
U
tr
T1
t
t
Fig. 2
T2
tr
t
Fig. 3
blokada w przypadku zak∏ócenia,
mo˝liwoÊç za∏àczenia na prac´ równoleg∏à,
autonomiczny zasilacz 24 V= dla wyzwalaczy i silników, w temperaturze
roboczej:
- 10°C < T < + 40°C lub
0°C < T < + 60°C
zaciski wejÊciowe dla ewentualnej blokady prze∏àczeƒ
Sekwencje pracy:
prze∏àczenie na zasilanie awaryjne (Fig. 2)
1 – zanik napi´cia Ua na zasilaniu g∏ównym, kontrolowany w wybranych
przedzia∏ach czasu (T1): 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1 – 1,5 – 2 s, przy
jednoczesnej obecnoÊci napi´cia Us na linii rezerwowej,
2 – prze∏àczenie,
powrót do sytuacji wyjÊciowej (Fig.3)
1 – ponowne pojawienie si´ napi´cia Ua na zasilaniu g∏ównym, kontrolowane
w wybranych przedzia∏ach czasu (T2): 5 –10 – 20 – 40 – 80 – 100 – 120 s,
2 – prze∏àczenie.
Tr: czas w∏asny prze∏àcznika (70 – 80 ms)
t
Us
t
Us
t
U
T1
Fig. 4
T2
tr
t
t
tr
T3
U
Fig. 5
Tr: czas w∏asny prze∏àcznika (70 – 80 ms)
T4
t
blokada w przypadku zak∏ócenia,
autonomiczny zasilacz 24 V= dla wyzwalaczy i silników, w temperaturze
roboczej:
-10°C < T < + 40°C lub
0°C < T < + 60°C
zaciski wejÊciowe dla ewentualnej blokady prze∏àczeƒ
Sekwencje pracy:
prze∏àczenie na zasilanie awaryjne (Fig. 4)
1 – zanik napi´cia Ua na zasilaniu g∏ównym, kontrolowany w wybranych
przedzia∏ach czasu 1 do 15 s (T1; nastawiony fabrycznie)
2 – rozruch generatorów (T2),
3 – prze∏àczenie po pojawieniu si´ napi´cia awaryjnego Us (przekaênik
zewn´trzny)
powrót do sytuacji wyjÊciowej (Fig. 5)
1 – ponowne pojawienie si´ napi´cia Ua na zasilaniu g∏ównym na czas
kontrolowany 60 – 120 s (T3, nastawiony fabrycznie),
2 – prze∏àczenie,
3 – zatrzymanie generatorów w 6 s po prze∏àczeniu.
43
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Prze∏àcznik RNS 11
Ua
MT20251
Ua
SM6-poprawki3.FM Page 44 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Elementy konieczne do manewrowania
eksploatacyjnego sà zgrupowane na
froncie celki. Istnieje kilka rodzajów
nap´dów (patrz tabelka obok).
SzybkoÊç ruchu uk∏adu stykowego
aparatów nie zale˝y od operatora,
z wyjàtkiem nap´du CS (przeznaczonego do realizacji tylko funkcji
od∏àcznika).
Blokady, w zale˝noÊci od przezna-czenia
celek, sà przedstawione na stronach
54 I 55.
.
Nap´dy ∏àczników
Celki
Typ nap´du
roz∏àcznik/od∏àcznik
CIT CI1 CI2 CS CC
wy∏àcznik
RI P2
IM, IMB, IMC
QM, QMC, QMB
CM, CM2, CRM
DM1-A, DM1-D, DM1-S, DM1-Z, DM2
DM1-A(*), DM1-W
DMV-A, DMV-D, DMV-S
NSM-kable, NSM-szyny
GAM
SM, TM
EMB
- przewidziane dla wersji standardowej
- tak˝e inne mo˝liwoÊci
(*) wersja na 1250 A
Nap´d CIT podwójnego zastosowania
61029N
Funkcje roz∏àcznika
Niezale˝na od operatora szybkoÊç zamykania i otwierania dêwignià lub
silnikiem.
Funkcje uziemnika
Niezale˝na od operatora szybkoÊç zamykania i otwierania przy pomocy dêwigni.
Energia konieczna dla przestawienia jest magazynowana w Êciskanej
spr´˝ynie, która uwolniona powoduje zamkni´cie lub otwarcie aparatu po
przekroczeniu przez mechanizm punktu martwego.
Styki pomocnicze
roz∏àcznik (2O + 2Z)
roz∏àcznik (2O + 3Z) i uziemnik (1O + 1 Z)
roz∏àcznik (1Z) i uziemnik (1O + 1Z) dla nap´du silnikowego
Sygnalizacja mechaniczna
W celce QM sygnalizowane jest przepalenie si´ bezpiecznika
Silnikowe zazbrojenie aparatów
Nap´d CI1 podwójnego zastosowania
61030N
Funkcje roz∏àcznika
Niezale˝na od operatora szybkoÊç zamykania przy pomocy dêwigni lub
silnika.
Energia konieczna dla przestawienia jest magazynowana w Êciskane
j spr´˝ynie, która uwolniona powoduje zamkni´cie aparatu po przekroczeniu
przez mechanizm punktu martwego.
Niezale˝ne otwarcie przyciskiem sterowniczym (O) lub przez wyzwalacz.
Funkcje uziemnika Niezale˝na od operatora szybkoÊç zamykania
i otwierania przy pomocy dêwigni.
Energia konieczna dla przestawienia jest magazynowana w Êciskanej
spr´˝ynie, która uwolniona powoduje zamkni´cie lub otwarcie aparatu po
przekroczeniu przez mechanizm punktu martwego
Styki pomocnicze
roz∏àcznik (2O + 2Z)
roz∏àcznik (2O + 3Z) i uziemnik (1O + 1 Z)
roz∏àcznik (1Z) i uziemnik (1O + 1Z) dla nap´du silnikowego
przepalenie si´ bezpiecznika (1Z)
Sygnalizacja mechaniczna
W celkach QM sygnalizowane jest przepalenie si´ bezpiecznika.
Wyzwalacze na otwarcie
napi´ciowy wzrostowy,
zanikowy – w polu QM
Silnikowe zazbrojenie aparatów
44
SM6-poprawki3.FM Page 45 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Nap´dy ∏àczników
61031N
Nap´d CI2 podwójnego zastosowania
Funkcje roz∏àcznika
Zamykanie z szybkoÊcià niezale˝nà od operatora odbywa si´ na dwa tempa:
1 – zazbrojenie nap´du dêwignià r´cznà lub przy pomocy silnika,
2 – uwolnienie zmagazynowanej energii mechanicznym przyciskiem
sterowniczym (I) lub przy pomocy wyzwalacza.
niezale˝ny manewr otwierania mechanicznym przyciskiem sterowniczym (O)
lub wyzwalaczem.
Funkcje uziemnika
Niezale˝na od operatora szybkoÊç zamykania i otwierania dêwignià r´cznà.
Energia konieczna dla przestawienia jest magazynowana w Êciskanej
spr´˝ynie, która uwolniona powoduje zamkni´cie lub otwarcie aparatu po
przekroczeniu przez mechanizm punktu martwego.
Styki pomocnicze
roz∏àcznik (2O + 2Z)
roz∏àcznik (2O + 3Z) i uziemnik (1O + 1 Z)
roz∏àcznik (1Z) i uziemnik (1O + 1Z) dla nap´du silnikowego
Wyzwalacz na otwarcie: napi´ciowy wzrostowy,
Wyzwalacz na zamkni´cie: napi´ciowy wzrostowy,
Silnikowe zazbrojenie aparatów
Funkcje od∏àcznika i uziemnika
Zale˝na od operatora szybkoÊç zamykania i otwierania dêwignià r´cznà.
Styki pomocnicze
od∏àcznik (2O +2Z) dla pól DMA1-A, DMA1-D, DMA1-W, DM2 i CRM bez
przek∏adników napi´ciowych,
od∏àcznik (2O + 3Z) i uziemnik (1O + 1Z) dla pól DM1-A, DM1-D, DM1-W,
DM2 i CRM bez przek∏adników napi´ciowych,
od∏àcznik (1O + 2Z) dla pól CM, CM2, TM, DM1-A, DM1-D, DM2 i CRM
z przek∏adnikami napi´ciowymi.
Sygnalizacja mechaniczna
Przepalenie si´ bezpieczników w polach CM, CM2 i TM.
61033N
Nap´d CC pojedynczego zastosowania
Funkcje uziemnika
Niezale˝na od operatora szybkoÊç zamykania i otwierania dêwignià r´cznà.
Energia konieczna dla przestawienia jest magazynowana w Êciskanej
spr´˝ynie, która uwolniona powoduje zamkni´cie lub otwarcie aparatu po
przekroczeniu przez mechanizm punktu martwego.
Styki pomocnicze
Uziemnik (1O + 1Z)
45
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
61032N
Nap´d CS podwójnego zastosowania
SM6-poprawki3.FM Page 46 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Nap´dy ∏àczników
Nap´d RI dla wy∏àczników z SF6
61034N
Funkcje
Zamykanie z szybkoÊcià niezale˝nà od operatora odbywa si´
na dwa tempa:
zazbrojenie nap´du dêwignià r´cznà lub przy pomocy silnika,
a nast´pnie uwolnienie zmagazynowanej energii mechanicznym przyciskiem
sterowniczym (I) lub przy pomocy wyzwalacza.
po zamkni´ciu wy∏àcznika nast´puje samoczynne jego zazbrojenie.
niezale˝ny manewr otwierania mechanicznym przyciskiem sterowniczym (O)
lub wyzwalaczem
Styki pomocnicze
wy∏àcznik (4O + 4Z)
nap´d uzbrojony (1Z)
Sygnalizacja mechaniczna
Stan wy∏àcznika, stan zazbrojenia nap´du + licznik przestawieƒ
Wyzwalacze na otwieranie
Mitop,
napi´ciowy wzrostowy,
napi´ciowy zanikowy,
Wyzwalacz na zamykanie
napi´ciowy wzrostowy,
silnik
Mo˝liwe kombinacje wyzwalaczy na wy∏àczenie
SF1
typ wyzwalacza
kombinacja
1
2
3
4
5
Mitop
Napi´ciowy wzrostowy
Napi´ciowy zanikowy
6
SFset
kombinacja
1
2
3
Nap´d P2 dla wy∏àczników pró˝niowych
61035N
Funkcje
Zamykanie z szybkoÊcià niezale˝nà od operatora odbywa si´
odbywa si´ na dwa tempa:
zazbrojenie nap´du dêwignià r´cznà lub przy pomocy silnika,
a nast´pnie uwolnienie zmagazynowanej energii mechanicznym przyciskiem
sterowniczym (I) lub przy pomocy wyzwalacza.
po zamkni´ciu wy∏àcznika nast´puje samoczynne jego zazbrojenie.
niezale˝ny manewr otwierania mechanicznym przyciskiem sterowniczym (O)
lub wyzwalaczem.
Styki pomocnicze
wy∏àcznik (4O + 4Z)
nap´d uzbrojony (1Z)
Sygnalizacja mechaniczna
Stan wy∏àcznika, stan zazbrojenia nap´du + licznik przestawieƒ
Wyzwalacze na otwieranie
Mitop,
napi´ciowy wzrostowy,
napi´ciowy zanikowy,
Wyzwalacz na zamykanie
napi´ciowy wzrostowy,
silnik (opcjonalnie; póêniejszy monta˝ jest mo˝liwy).
46
SM6-poprawki3.FM Page 47 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Wyposa˝enie pomocnicze
Mechanizm silnikowy i wyzwalacze dla
roz∏àcznika
Nap´dy CIT, CI1 i CI2 mogà byç wyposa˝one w mechanizmy silnikowe.
Un
sterowanie
silniki
Pràd sta∏y
(V)
24
(W)
(VA)
200
czas zbrojenia CIT
lub funkcjonowania CI1, CI2
Wyzwalacze na otwieranie
napi´ciowy wzrostowy
(W)
(VA)
czas w∏asny
(ms)
napi´ciowy zanikowy
pobudzenie
(W)
(VA)
podtrzymanie
(W)
(VA)
czas w∏asny
(ms)
Wyzwalacz na zamykanie
napi´ciowy wzrostowy
(W)
(VA)
czas w∏asny
(ms)
48
110
125
220
Pràd przemienny
(50 Hz)*
120 230
200
1 do 2 (s)
4 do 7 (s)
200
250
300
300
300
400
750
280
550
50
40
400
750
35
160
4
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
61036N
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
45
200
250
300
300
300
55
* inne cz´stotliwoÊci prosimy skonsultowaç.
61037N
Mechanizm silnikowy i wyzwalacze dla wy∏àcznika z SF6
Nap´d RI mo˝e byç wyposa˝ony w mechanizm silnikowy umo˝liwiajàcy
zbrojenie elektryczne.
Un
sterowanie
silniki
Pràd sta∏y
(V)
(W)
(VA)
czas zbrojenia
(s)
Wyzwalacz na otwieranie
Mitop
(W)
czas w∏asny
(ms)
napi´ciowy wzrostowy
(W)
(VA)
czas w∏asny
(ms)
napi´ciowy zanikowy
pobudzenie
(W)
(VA)
podtrzymanie
(W)
(VA)
czas w∏asny
(ms)
Wyzwalacz na zamykanie
napi´ciowy wzrostowy
(W)
(VA)
czas w∏asny
(ms)
24
48
110
125
220
pràd przemienny
(50 Hz)*
120 230
300
380
15
15
3
30
85
180
45
160
280
550
50
40
10
55
85
180
65
*inne cz´stotliwoÊci prosimy skonsultowaç
47
SM6-poprawki3.FM Page 48 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Nap´d silnikowy i wyzwalacze
wy∏àcznika Evolis
Motoreduktor (MCH)
MT55165
Motoreduktor realizuje zbrojenie i ponowne automatyczne napi´cie spr´˝yn
akumulujàcych energi´ dla zamkni´cia wy∏àcznika. Mechanizm ten umo˝liwia
natychmiastowe, ponowne zamkni´cie po otwarciu aparatu. Dêwignia zbrojenia
s∏u˝y tylko jako „nap´d” rezerwowy w przypadku zaniku pomocniczego napi´cia
zasilania.
Motoreduktor MCH jest standardowo wyposa˝ony w styk „wy∏àcznik kraƒcowy”
(CH). Styk ten sygnalizuje stan zazbrojenia mechanizmu (spr´˝yny zazbrojone)
Charakterystyki
zasilanie
Vac 50/60 Hz
Vdc
zakres pracy
pobierana moc (VA lub W)
przecià˝enie silnika
czas zbrojenia
cz´stoÊç ∏àczeƒ
trwa∏oÊç mechaniczna
charakterystka styku CH
48/60
100/130
200/240
24/30
48/60
100/125
200/250
0.85 do 1.1 Un
180
2 do 3 In w czasie 0.1 s
4 s max.
max. 3 cykle na minut´
10000 przestawieƒ; Evolis P1 sterowany zdalnie
10A przy
240V
MT55166
Wyzwalacz o ma∏ym poborze energii (Mitop)
COM
UC1
UC2
UC3
UC4
M2C
SDE2 SDE1
/RES
Ten specyficzny wyzwalacz dzia∏a na mechanizm otwierania aparatu. Tworzy
go elektromagnes o ma∏ym poborze energii, przeznaczony do odbioru sygna∏u
ma∏ej mocy. Sygna∏ ten jest wysy∏any przez specyficzny przekaênik dzia∏ajàcy
bez pomocniczego êród∏a zasilania.
Charakterystyki
zasilanie
zakres pracy
czas w∏asny wy∏àcznika
przy Un
pràd sta∏y
0.6 A < I < 3 A
11 ms
Ka˝de wy∏àczenie zak∏óceniowe wywo∏ane zadzia∏aniem wyzwalacza Mitop jest
natychmiast sygnalizowane stykiem prze∏àczalnym typu SDE. Ten wyzwalacz
zawiera równie˝ cewk´ umo˝liwiajàcà zdalne zazbrojenie styku SDE.
Uwaga: zastosowanie wyzwalacza Mitop wymaga takiego ustawienia zw∏oki czasowej
przekaênika zabezpieczeniowego, aby zapewniç czas dzia∏ania wy∏àcznika 45-50 ms.
Wyzwalacz napi´ciowy MX
MT55164
Wyzwalacz ten powoduje bezzw∏oczne zadzia∏anie wy∏àcznika; jest zasilany
z obwodów sterowniczych. Trwa∏e zasilanie MX blokuje wy∏àcznik w pozycji
otwartej.
Charakterystyki
zasilanie
Vac 50/60 Hz 24/30
48/60
Vdc
24/30
48/60
zakres pracy
0.7 do 1.1
Un
pobierana moc (VA lub W) pobudzenie: 200
podtrzymanie: 4.5
Czas w∏asny wy∏àcznika
50 ms ± 10
przy Un
48
100/130
100/130
200/250
200/250
SM6-poprawki3.FM Page 49 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Przek∏adniki pràdowe
Uwaga: N1, N2, N3 oznaczajà iloÊç uzwojeƒ wtórnych. Poni˝ej zaproponowano przek∏adniki
pràdowe z dwoma uzwojeniami wtórnymi: do pomiarów i do zabezpieczeƒ. W przypadku
przek∏adników z jednym lub trzema uzwojeniami wtórnymi prosimy o kontakt z nami.
61038N
Dla pola IMC
Przek∏adnik ARJP2/N2F oraz ARJP1/N2F (opisany poni˝ej przy polu QMC)
uzwojenie pierwotne pojedyncze
uzwojenie wtórne pojedyncze lub podwójne dla pomiarów i zabezpieczeƒ
Obcià˝alnoÊç krótkotrwa∏a Ith (kA)
I1n (A)
50
100
Ith (kA)
25
25
t (s)
1
pomiary i
5 A 10VA
15VA
kl.0.5
kl.0.5
zabezpieczenia
5 A 2,5 VA 5P20
200
25
400
25
600
25
15VA
15VA
kl.0.5
kl.0.5
5 VA 5P20
20VA
kl.0.5
7,5 VA 5 P20
Uwaga: Inne charakterystyki prosimy skonsultowaç
Przek∏adnik ARJP1/N2F
uzwojenie pierwotne pojedyncze
uzwojenie wtórne pojedyncze lub podwójne dla pomiarów i zabezpieczeƒ
Obcià˝alnoÊç krótkotrwa∏a Ith (kA)
I1n (A)
10
20
30
Ith (kA)
1.2
2.4
3.6
t (s)
1
pomiary i
5 A 15 VA - klasa 0.5
zabezpieczenia 5 A 2,5 - 5P2O
50
6
75
10
100
10
150
10
200
10
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
61039N
Dla pola QMC
61041N
Uwaga: Inne charakterystyki prosimy skonsultowaç
Dla pól 400 – 630 A
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2, GBC-A, GBC-B
Przek∏adnik ARM3 / N2F
uzwojenie pierwotne podwójne (prze∏àczalne)
uzwojenie wtórne podwójne dla pomiarów i zabezpieczeƒ
Obcià˝alnoÊç krótkotrwa∏a Ith (kA)
I1n (A)
10-20
20-40
50-100 100-200 200-400 300-600
Ith (kA)
5
12.5
12.5/21* 12.5/25* 12.5/25* 25
t (s)
1
0.8
1
pomiary i
5 A 7.5 VA - klasa 0.5
zabezpieczenia 1 A 1 VA - 10P30
5 A 5 VA - 5P10
5 VA - 5P15
* dla zabezpieczeƒ 5 A
uzwojenie pierwotne podwójne
uzwojenie wtórne podwójne dla pomiarów i zabezpieczeƒ
Obcià˝alnoÊç krótkotrwa∏a Ith (kA)
I1n (A)
50-100
Ith (kA)
14.5
t (s)
1
pomiary i
5 A 30 VA - klasa 0.5
zabezpieczenia 5 A 5 VA - 5P15
5 A 7.5 VA - 5P10
100-200 200-400 300-600
25
25
25
7.5 VA - 5P15
15 VA - 5P10
Uwaga: Inne charakterystyki prosimy skonsultowaç
49
SM6-poprawki3.FM Page 50 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Przek∏adniki pràdowe
61042N
Dla pól 630 A
DMV-A, DMV-D
Przek∏adnik ARJP2 / N2F
uzwojenie pierwotne pojedyncze
uzwojenie wtórne podwójne dla pomiarów i zabezpieczeƒ
Obcià˝alnoÊç krótkotrwa∏a Ith
I1n (A)
50
Ith (kA)
25
t (s)
1
pomiary i
1 A 10 VA
zabezpieczenia
klasa 0.5
1 A 2.5 VA
5P20
pomiary i
5 A 10 VA
zabezpieczenia
klasa 0.5
5 A 2.5 VA
5P20
(kA)
100
15 VA
klasa 0.5
2.5 VA
5P20
15 VA
klasa 0.5
2.5 VA
5P20
200
400
600
15 VA
klasa 0.5
5 VA
5P20
15 VA
klasa 0.5
5 VA
5P20
15 VA
klasa 0.5
5 VA
5P20
15 VA
klasa 0.5
5 VA
5P20
20 VA
klasa 0.5
7.5 VA
5P20
20 VA
klasa 0.5
7.5 VA
5P20
Uwaga: Inne charakterystyki prosimy skonsultowaç
61042N
Dla pól 1250 A
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, GBC-A, GBC-B
Przek∏adnik ARJP2 / N2F
uzwojenie pierwotne pojedyncze
uzwojenie wtórne podwójne – dla pomiarów i zabezpieczeƒ
Obcià˝alnoÊç krótkotrwa∏a Ith (kA)
I1n (A)
600
750
Ith (kA)
25
t (s)
1
pomiary i
1 A 20 VA - klasa 0.5
zabezpieczenia 1 A 7.5 VA - 5P20
pomiary i
5 A 20 VA - klasa 0.5
zabezpieczenia 5 A 7.5 VA - 5P20
Uwaga: Inne charakterystyki prosimy skonsultowaç
61044N
Dla pól 1250 A
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, GBC-A, GBC-B
DMV-A, DMV-D
Przek∏adnik ARJP3 / N2F
uzwojenie pierwotne pojedyncze
uzwojenie wtórne podwójne – dla pomiarów i zabezpieczeƒ
Obcià˝alnoÊç krótkotrwa∏a Ith (kA)
I1n (A)
1000
1250
Ith (kA)
25
t (s)
1
pomiary i
1 A 30 VA - klasa 0.5
zabezpieczenia 1 A 10 VA - 5P20
pomiary i
5 A 30 VA - klasa 0.5
zabezpieczenia 5 A 10 VA - 5P20
Uwaga: Inne charakterystyki prosimy skonsultowaç
Dla pola CRM
Przek∏adnik ARJP1 / N2F
uzwojenie pierwotne pojedyncze
uzwojenie wtórne podwójne dla pomiarów i zabezpieczeƒ
Obcià˝alnoÊç krótkotrwa∏a Ith (kA)
I1n (A)
50
100
150
Ith (kA)
4
10
t (s)
1
pomiary i
5 A 7.5 VA - klasa 0.5
zabezpieczenia 5 A 5 VA - 5P10
Uwaga: Inne charakterystyki prosimy skonsultowaç
50
200
SM6-poprawki3.FM Page 51 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Przek∏adniki napi´ciowe
61045N
Uwaga: S1, S2, S3 oznaczajà iloÊç uzwojeƒ wtórnych.
Dla pól CM, DM1-A, DM1-D, DM2, GBC-A, GBC-B
Przek∏adnik VRQ2n/S1 lub VRQ2n/S2 (pod∏àczony faza/zero); 50 lub 60 Hz
znamionowe napi´cie izolacji (kV)
napi´cie pierwotne (kV)
napi´cie wtórne (V)
moc graniczna (VA)
klasa dok∏adnoÊci
obcià˝alnoÊç pojedynczego
uzwojenia wtórnego przy zachowaniu
klasy dok∏adnoÊci (VA)
obcià˝alnoÊç podwójnych uzwojeƒ
wtórnych przy zachowaniu klasy
dok∏adnoÊci (VA)
24
10√3
15√3
100√3
250
0.5 lub 0.2
30
30
15-20√3 20√3
30
30-50
W sprawie uzyskania danych technicznych przekładników z dwoma lub trzema
umocnieniami wtórnymi prosimy o kontakt z nami.
Dla pól DMV-A, DMV-D
znamionowe napi´cie izolacj (kV)
napi´cie pierwotne (kV)
napi´cie wtórne (V)
moc graniczna (VA)
klasa dok∏adnoÊci
obcià˝alnoÊç pojedynczego
uzwojenia wtórnego przy zachowaniu
klasy dok∏adnoÊci (VA)
17.5
10√3
100√3
250
0.5
30
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Przek∏adnik VRFRn/S1F (pod∏àczony faza/zero); 50 lub 60 Hz
15√3
W przypadku potrzeby zastosowania przek∏adnika z dwoma uzbrojeniami
wtórnymi prosimy o kontakt z nami.
61046N
Dla pól CM2, GBC-A, GBC-B
Przek∏adnik VRC2/S1 (pod∏àczony mi´dzy faza/faza); 50 lub 60 Hz
znamionowe napi´cie izolacj (kV)
napi´cie pierwotne (kV)
napi´cie wtórne (V)
moc graniczna (VA)
klasa dok∏adnoÊci
obcià˝alnoÊç pojedynczego
uzwojenia wtórnego przy zachowaniu
klasy dok∏adnoÊci (VA)
24
10
100
500
0.5
50
15
20
61047N
Dla pól TM
Transformator RV9 (pod∏àczony faza/faza); 50 lub 60 Hz
znamionowe napi´cie izolacj (kV)
napi´cie pierwotne (kV)
napi´cie wtórne (V)
moc (VA)
24
10
220
2500
15
20
2500
4000
2500
4000
Inne charakterystyki prosimy skonsultowaç
51
SM6-poprawki3.FM Page 52 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Zabezpieczenia transformatorów
Kaliber bezpieczników instalowanych
w transformatorowych celkach SM6 typu QM, QMB,
i QMC zale˝y, mi´dzy innymi od:
napi´cia pracy
mocy transformatora,
technologii (producent).
Pràd wk∏adki bezpiecznikowej powinien byç jak
najmniejszy, ale powinien uwzgl´dniaç pràd
magnesujàcy transformatora. Zazwyczaj przyjmuje
si´ pràd wk∏adki bezpiecznikowej z zakresu 1,5-3,0
x In, gdzie In jest równe pràdowi znamionowemu
transformatora.
Mogà byç instalowane ró˝ne typy bezpieczników
z wybijakiem o Êredniej energii:
wg wymagaƒ PN-EN 60282-1:2003 (u)
Przy zastosowaniu zestawu roz∏àcznik-bezpieczniki
ø 45
33
(normy DIN)
napi´cie
znamionowe
(kV)
7.2
12
L
24
kaliber
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
125
6.3 do 20
25 do 40
50 do 100
6.3 do 20
292
292
292
292
442
86
50.5
57
78.5
50.5
Ø
33
ø6
23
Tablica doboru
Przyk∏ad: standardowo, dla zabezpieczenia
transformatora 400 kVA, 10 kV
wybrane zostanà bezpieczniki
o wielkoÊç 50 A.
Przedstawia przyk∏adowe pràdy znamionowe wk∏adek bezpiecznikowych
w zale˝noÊci od napi´cia znamionowego i mocy transformatora.
Kaliber w amperach - u˝ytkowanie bez przecià˝eƒ w granicach -5°C < t < 40°C.
W przypadku przecià˝eƒ lub dla temperatury powy˝ej 40° C prosimy
skonsultowaç si´ z nami.
Moc transformatora (kVA)
Napi´cie
pracy (kV)
3,3
5,5
6,6
10
15
20
100
40
31,5
25
16
10
10
125
50
31,5
31,5
20
16
10
160
50
40
40
25
16
16
200
80
50
50
31,5
20
16
250
80
50
50
40
25
25
315
100
63
63
50
31,5
25
400
125*
80
80
50
40
31,5
500
160*
100
80
63
50
40
630
200*
125
100
80
50
40
800
125
125
80
63
50
Napi´cie
znamio1000 1250 nowe (kV)
7,2
160*
125 160*
100 100 12
80
80
17,5
50
63
24
Dost´p do bezpieczników
Dost´p do bezpieczników uzyskuje si´ z przodu pola, po zdj´ciu p∏yty frontowej.
Wyjmuje si´ je do przodu, bez u˝ycia jakichkolwiek narz´dzi. Odchyla si´
po∏ówk´ os∏ony wyrównujàcej pole, póêniej samoczynnie powraca ona do
pozycji wyjÊciowej.
Wymiana bezpieczników
Kiedy wy∏àczenie zwarcia nastàpi∏o wskutek zadzia∏ania jednego lub dwóch
bezpieczników, cz´sto jeszcze wymiana jest ograniczona tylko do tych
przepalonych. Jednak˝e w∏aÊciwoÊci bezpieczników pozostawionych,
pozornie dobrych, sà generalnie os∏abione z powodu nara˝eƒ od
przepuszczonego pràdu zwarciowego.
U˝ytkowanie ich w tych warunkach jest obarczone ryzykiem niepo˝àdanego
przepalenia si´ ju˝ przy pràdzie bardzo ma∏ej wartoÊci.
Je˝eli wa˝na jest ciàg∏oÊç zasilania, zalecana jest, zgodnie z rekomendacjami
PN-EN 60282-1:2003 (u) jednoczesna wymiana trzech bezpieczników.
Uwaga: trzy bezpieczniki muszà pochodziç z tej samej rodziny: Fusarc lub
Fusarc CF (ró˝ne sà ich charakterystyki dzia∏ania).
* Pozosta∏e moce: prosimy skonsultowaç si´ z naszà firmà
52
SM6-poprawki3.FM Page 53 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Zabezpieczenie silników
w polu CRM
W przypadku zabezpieczenia bezpiecznikami, moc
silnika jest ograniczona maksymalnà wielkoÊcià
wk∏adki mo˝liwej do zainstalowania w polu. Kaliber
wk∏adek bezpiecznikowych instalowanych w polu
CRM jest funkcjà:
pràdu znamionowego In silnika,
pràdu rozruchowego
sekwencji rozruchowych
Kaliber jest wybierany tak, ˝eby pràd dwukrotnej
wartoÊci rozruchowej nie przepali∏ wk∏adki w czasie
rozruchu.
Zamieszczona obok tablica stanowi zestawienie
wk∏adek do wyboru, przy nast´pujàcuch
za∏o˝eniach:
rozruch bezpoÊredni,
Id/In i 6,
cos f = 0,8 (P i 500 kW) lub cos f =0,9 (P > 500 kW),
η= 0,9 (P i 500 kW) lub 0,94 (P > 500 kW).
Dobór wk∏adek bezpiecznikowych
Id = 6 x In = 780 A
Wybieramy wartoÊç najbli˝szà w gór´, czyli 790 A.
Przy 5 rozruchach w ciàgu godziny trwajàcych 5 s.,
wybieramy wk∏adk´ kaliber 200 A.
Uwaga: Przy 12 rozruchach w ciàgu godziny tego samego
silnika nie jest mo˝liwe prawid∏owe jego zabezpieczenie,
poniewa˝ dysponujemy wk∏adkami 250 A tylko na napi´cie
3,3 kV.
Pràd rozruchu Czas rozruchu (s)
(A)
5
10
Maksymalne
napi´cie pracy
20
Liczba rozruchów na godzin´
6
12
6
12
6
12
1410
1290
1140
1030
890
790
710
640
610
540
480
440
310
280
250
240
230
210
180
170
250
250
250
250
250
200
200
200
200
160
160
160
160
125
125
125
125
100
100
100
250
250
250
250
250
200
200
200
200
160
160
160
160
125
125
125
125
100
100
250
250
250
250
250
200
200
200
200
160
160
160
160
125
125
125
125
100
100
250
250
250
250
250
200
200
200
200
160
160
160
160
125
125
125
100
100
250
250
250
250
250
200
200
200
200
160
160
160
160
125
125
125
100
100
250
250
250
250
250
200
200
200
200
160
160
160
160
125
125
125
100
Maksymalna moc sterowanych silników (kW)
(rozruch bezpoÊredni, 6 rozruchów 5 s w ciàgu godziny)
napi´cie pracy (kV)
3.3 4.16 5
5.5 6
bez
1550 1960 2360 2590 2830
bezpieczników
z bezpiecznikami 100 A
140 180 215 240 260
200 A
625 800 960 1060 1155
250 A
1135
3.3
6.6
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Przyk∏ad:
Przyjmujemy silnik mocy 950 kW zasilany
napi´ciem
5 kW. 7
P
In = --------------------------------------- = 130A
3 ⋅ U ⋅ η ⋅ cos f
Strefa oznaczona kolorem przypisana jest odpowiedniemu, maksymalnemu
napi´ciu pracy wk∏adki.
11
6.6 10
11
3110 4710 5180
285 435
1270
480
Dost´p do bezpieczników
Dost´p do bezpieczników uzyskuje si´ z przodu pola, po zdj´ciu p∏yty frontowej.
Wyjmuje si´ je do przodu, bez u˝ycia jakichkolwiek narz´dzi. Odchyla si´
po∏ówk´ os∏ony wyrównujàcej pole, póêniej samoczynnie powraca ona do
pozycji wyjÊciowej.
Wymiana bezpieczników
Kiedy wy∏àczenie zwarcia nastàpi∏o wskutek zadzia∏ania jednego lub dwóch
bezpieczników, cz´sto jeszcze wymiana jest ograniczona tylko do tych
przepalonych. Jednak˝e w∏aÊciwoÊci bezpieczników pozostawionych,
pozornie dobrych, sà generalnie os∏abione z powodu nara˝eƒ od
przepuszczonego pràdu zwarciowego.
U˝ytkowanie ich w tych warunkach jest obarczone ryzykiem niepo˝àdanego
przepalenia si´ ju˝ przy pràdzie bardzo ma∏ej wartoÊci.
Je˝eli wa˝na jest ciàg∏oÊç zasilania, zalecana jest, zgodnie z rekomendacjami
PN-EN 60282-1:2003 (u) jednoczesna wymiana trzech bezpieczników.
Uwaga: trzy bezpieczniki muszà pochodziç z tej samej rodziny: Fusarc lub
Fusarc CF (ró˝ne sà ich charakterystyki dzia∏ania).
53
SM6-poprawki3.FM Page 54 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Blokady
Pola roz∏àcznikowe
Blokady funkcjonalne
zamkni´cie roz∏àcznika jest mo˝liwe tylko przy
otwartym uziemniku i za∏o˝onej we w∏aÊciwej pozycji
przedniej p∏ycie zamykajàcej dost´p do przy∏àczy
kablowych.
zamkni´cie uziemnika jest mo˝liwe tylko
w otwartym stanie roz∏àcznika.
zdj´cie przedniej p∏yty jest mo˝liwe tylko przy
zamkni´tym uziemniku.
roz∏àcznik jest zablokowany w pozycji otwartej
przy zdj´tej p∏ycie. W tej sytuacji mo˝liwe jest,
w celach kontrolnych, manewrowanie uziemnikiem.
Odpowiadajà one wymaganiom PN-EN 62271-200:2005 (u)
Oprócz blokad funkcjonalnych, ka˝dy od∏àcznik lub roz∏àcznik wyposa˝ony jest w
elementy konieczne do blokowania k∏ódkà (same k∏ódki nie sà obj´te dostawà)
ma te˝ przygotowane wst´pnie 4 otwory, ka˝dy przystosowany do
zmontowania zamka (dostawa na zamówienie) dla ewentualnego blokowania
zamkami i kluczykami.
Wyposa˝enie pól
pola
Pola wy∏àcznikowe
rodzaj blokady
A1 A3 A4 C1
C4
P1
P2
P3
P5
IM, IMB, IMC
PM, QM, QMB, QMC, DM1-A,
DM1-D, DM1-W, DM1-Z, DM1-S,
DMV-A, DMV-D, DMV-S
CRM
NSM
GAM
SM
zamkni´cie od∏àcznika / od∏àczników jest
mo˝liwe tylko przy otwartym wy∏àczniku i za∏o˝onej
prawid∏owo przedniej p∏ycie.
zamkni´cie uziemnika / uziemników jest
mo˝liwe tylko przy otwartym / otwartych
od∏àcznikach.
zdj´cie przedniej p∏yty zamykajàcej dost´p do
przy∏àczy kablowych jest mo˝liwe tylko
w nast´pujàcych warunkach:
wy∏àcznik jest otwarty i zablokowany,
od∏àcznik / od∏àczniki sà otwarte,
uziemnik jest zamkni´ty,
Uwaga: mo˝liwe jest zablokowanie od∏àcznika /
od∏àczników w pozycji otwartej dla umo˝liwienia
bezpràdowych przestawieƒ wy∏àcznika
Blokowanie przy u˝yciu zamków i kluczy
typ A1
MT20252
O
Pola odp∏ywowe
Cel:
uniemo˝liwiç, w przypadku pola zasilajàcego transformator, zamkni´cie
uziemnika je˝eli wy∏àcznik po stronie nn nie jest zablokowany w stanie „otwarty”
lub „wysuni´ty”.
O
uniemo˝liwiç dost´p do transformatora je˝eli uziemnik w polu
transformatorowym nie zosta∏ uprzednio zamkni´ty
MT20253
typ C1
S
S
uniemo˝liwiç, w przypadku pola zasilajàcego transformator, zamkni´cie
uziemnika je˝eli wy∏àcznik po stronie nn nie zosta∏ zablokowany w stanie
„otwarty” lub „wysuni´ty”.
uniemo˝liwiç dost´p do transformatora je˝eli uziemnik w polu
transformatorowym nie zosta∏ uprzednio zamkni´ty
typ C4
MT20254
O
S
O
S
MT20240EN
Oznaczenia zamków:
54
SM6-poprawki3.FM Page 55 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
Blokady
typ A3
Pola w uk∏adzie pierÊcieniowym
Cel:
uniemo˝liwiç zamkni´cie uziemnika pola „dolnego” jeÊli roz∏àcznik w polu
„górnym” nie jest zablokowany w stanie otwartym.
MT20255
O
O
uniemo˝liwiç jednoczesne zamkni´cie obu roz∏àczników
typ A4
O
uniemo˝liwiç zamkni´cie uziemnika jeÊli roz∏àcznik we wspó∏pracujàcej stacji
nie jest zablokowany w stanie otwartym.
typ P1
MT20257
O
X
X
O
uniemo˝liwiç manewrowanie od∏àcznikiem jeÊli roz∏àcznik nie jest
zablokowany w stanie otwartym
uniemo˝liwiç zamkni´cie uziemnika jeÊli od∏àcznik i roz∏àcznik nie sà
zablokowane w pozycji otwartej
typ P2
X
MT20258
Charakterystyka pól dobór wyposa˝enia
MT20256
O
O
O
X
uniemo˝liwiç manewrowanie od∏àcznikiem jeÊli roz∏àcznik nie jest
zablokowany w stanie otwartym
uniemo˝liwiç zamkni´cie uziemnika pod napi´ciem, kiedy od∏àcznik
i roz∏àcznik nie by∏yby zablokowane w stanie otwartym.
umo˝liwiç manewrowanie roz∏àcznikiem bez obcià˝enia.
typ P3
MT20259
AX
O
O
X
uniemo˝liwiç zamkni´cie uziemnika w polu dop∏ywowym (GAM) jeÊli
od∏àcznik nie jest zablokowany w stanie otwartym.
P
P
Oznaczenia zamków:
MT20240EN
MT20260
typ P5
55
SM6-poprawki3.FM Page 56 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Tablice doboru przy∏àczy
Przy∏àcza
61048N
OdpornoÊç na starzenie si´ aparatury w stacji SN/nn zale˝y
od trzech podstawowych czynników:
prawid∏owego zarobienia i monta˝u kabli,
Nowe technologie zarabiania na zimno zapewniajà uproszczenie
monta˝u, przyczyniajàc si´ do zachowania wspomnianej odpornoÊci
w d∏u˝szym czasie. Technologia ta umo˝liwia eksploatacj´ kabli w zapylonym
Êrodowisku o surowej atmosferze.
wilgotnoÊci (wspó∏czynnik wilgotnoÊci wzgl´dnej),
Zainstalowanie grzejnika jest imperatywem w przypadku klimatu o wysokim
wspó∏czynniku wilgotnoÊci wzgl´dnej i przy wysokich zmianach temperatury.
dobrej wentylacji
Wymiary otworów wentylacyjnych nale˝y dostosowaç do mocy traconej
wewnàtrz obiektu. Strumieƒ ch∏odzàcy powinien omywaç wy∏àcznie otoczenie
transformatora.
Kable sieciowe sà przy∏àczane:
do zacisków roz∏àcznika,
do dolnej podstawy bezpiecznikowej,
do zacisków przy∏àczowych wy∏àcznika
Rodzaje stosowanych bimetalowych koƒcówek kablowych:
zaokràglona p∏ytka oczkowa i okràg∏a tulejka – dla kabl ≤ 300 mm 2;
p∏ytka oczkowa kwadratowa, tulejka okràg∏a - tylko dla kabli > 300 mm 2.
Zarabianie koƒcówek kablowych polega na ich zaprasowaniu wraz z kablem.
Elastyczne, zimnokurczliwe g∏owice kablowe
Na podstawie doÊwiadczeƒ Schneider Electric, wsz´dzie gdzie jest to mo˝liwe,
preferujemy t´ technologi´, która zapewnia najmniejszà degradacj´ w d∏u˝szym
okresie eksploatacji.
Maksymalne, dopuszczalne przekroje kabli dla standardowego monta˝u:
630 mm2 dla pól dop∏ywowych lub odp∏ywowych 1250 A
300 mm2 dla pól dop∏ywowych lub odp∏ywowych 400 – 630 A,
95 mm2 dla pól transformatorowych z bezpiecznikami.
Dost´p do przedzia∏u przy∏àczowego jest uzale˝niony od zamkni´cia uziemnika.
Ma∏a g∏´bokoÊç pola u∏atwia pod∏àczenie wszystkich faz. Âruba M12 mm
znajdujàca si´ wewnàtrz os∏ony wyrównujàcej pole umo˝liwia usytuowanie
i zamocowanie koƒcówki kablowej jednà r´kà. Do dokr´cenie koƒcówki u˝ywa
si´ klucza dynamometrycznego, wyregulowanego na 50 mN.
Kable suche jedno˝y∏owe 1)
Elastyczna g∏owice kablowe zimnokurczliwe
Charakterystyka Koƒcówki
Przekrój w mm2
kablowe
3 do 24 kV
Zaokràglona p∏ytka 50 do 300 mm2
400 A - 630 A
oczkowa
3 do 24 kV
1250 A
Zaokràglona p∏ytka 50 do 630 mm2
oczkowa
P∏ytka kwadratowa,
dopuszczalne
przekroje
> 300 mm2
Producent
Liczba kabli
Uwagi
Wszyscy producenci g∏owic
elastycznych:
Silec, 3M, Pirelli, Raychem
Wszyscy producenci g∏owic
elastycznych:
Silec, 3M, Pirelli, Raychem
1 lub 2 na faz´
Przekrój, wi´ksza iloÊç
kabli, inne g∏owice kablowe
nale˝y skonsultowaç
Przekrój, wi´ksza iloÊç
kabli, inne g∏owice kablowe
nale˝y skonsultowaç
1 lub 2 na faz´
≤ 400 mm2
400 < 1 ≤ 630 mm2
na faz´
Kable suche trój˝y∏owe 1)
Elastyczna g∏owice kablowe zimnokurczliwe
mm2
Charakterystyka Koƒcówki
Przekrój w
kablowe
3 do 24 kV
Zaokràglona p∏ytka 50 do 300 mm2
400 A - 630 A
oczkowa
3 do 24 kV
1250 A
Zaokràglona p∏ytka 50 do 630 mm2
oczkowa
Producent
Liczba kabli
Uwagi
Wszyscy producenci g∏owic
elastycznych:
Silec, 3M, Pirelli, Raychem
Wszyscy producenci g∏owic
elastycznych:
Silec, 3M, Pirelli, Raychem
1 na faz´
Przekrój, wi´ksza iloÊç
kabli, inne g∏owice kablowe
nale˝y skonsultowaç
Przekrój, wi´ksza iloÊç
kabli, inne g∏owice kablowe
nale˝y skonsultowaç
1 na faz´
Uwaga:
koƒcówki zaciskowe mieszczàce si´ wewnàtrz os∏ony wyrówujàcej pole mogà byç
kwadratowe
w polach QM wymiar zaokràglonej p∏ytki zaciskowej max 30mm
1)
w przypadku innych typów kabli prosimy si´ z nami skonsultowaç
56
SM6-poprawki3.FM Page 57 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Pod∏àczanie kabli od do∏u
Przy∏àcza
WysokoÊç do przy∏àczy
WysokoÊç H od pod∏ogi do przy∏àczy
kablowych (mm)
MT20262
1250 A
MT20261
630 A
950
950
450
400
340
430
370
430
324
360
760
470
IMC, QM, QMC
950
H
650
H
324
650
200 200
420
200 200
420
620
MT20265
GAM
MT20264
GAM2
MT20263
CRM
H
H
H
200 200
420
200 200
420
DM1-A, DM1-W 1250 A
MT20268
MT20267
DM1-A, DM1-S, DM1-W 400 - 630 A
MT20266
DMV-A, DMV-S 400 - 630 - 1250 A
200 200
420
Przy∏àcza
IM, NSM-kable, NSM-szyny
SM
IMC
QM
QMC
CRM
DM1-A SF1
DM1-A SFset, DM1-S
DMV-A, DMV-S
DM1-W
GAM2
GAM
IM, NSM-kable, NSM-szyny, SM
H
H
H
185 185
312
338
200 200
420
789
330
200 200
420
57
SM6-poprawki3.FM Page 58 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Pod∏àczanie kabli od do∏u
Przy∏àcza
G∏´bokoÊç kana∏ów kablowych
Doprowadzenie
kabli od góry jest
równie˝ mo˝liwe
Usytuowanie
kabli - widok od
frontu
dla wszystkich pól SM6
z wyjàtkiem
wyposa˝onych
w oddzielnà komor´ nn
mieszczàcà elementy
kontroli / sterowania.
Pod∏àczenie realizuje si´
przy pomocy kabli
jedno˝y∏owych, suchych.
625
Kabel suchy
jedno˝y∏owy
przekrój promieƒ
kabla
gi´cia
(mm2)
(mm)
Pola do 630 A
G∏´bokoÊç P (mm)
we wszystkich kierunkach
P1
P2
140
400
150
430
160
470
200
500
220
550
270
670
330
730
375
50
70
95
120
150
185
240
400
630
Pola 1250 A
SM,
IM, SM,
IMC, CRM,
QM,
NSM-kable, DM1-A, DM1-W, QMC(2) GAM
NSM-szyny GAM, DM1-S
500
MT20273
61049N
Pola 400 – 630 – 1250 A
370
400
440
470
500
540
590
800
940
P3
350
350
350
DM1-A(3)
DM1W(3)
DMV-A
P4
P5
1000
1000
1350
1350
(2) konieczna dodatkowa skrzynka-kuweta g∏´bokoÊci 100 mm.
(3) we wn´ce technologicznej konieczna dodatkowa skrzynka-kuweta g∏´bokoÊci 350 mm
Uwaga: dla okreÊlenia g∏´bokoÊci P pojedynczego kana∏u kablowego pod
rozdzielnicà nale˝y wziàç pod uwag´ pole i kable wymagajàce najwi´kszej
g∏´bokoÊci.
W przypadku podwójnego kana∏u kablowego nale˝y uwzgl´dniç g∏´bokoÊci P
pól i kierunki prowadzenia kabli.
187.5
Pod∏àczenie od do∏u
Wszystkie pola:
z kana∏em kablowym
G∏´bokoÊç P jest wskazana obok i odnosi si´ do kabli obecnie stosowanych
na coko∏ach podwy˝szajàcych
Mo˝liwe jest unikni´cie wykonywania kana∏ów kablowych lub redukcja ich
wymiarów w przypadku zastosowania coko∏ów podwy˝szajàcych (dostawa
opcjonalna), ewentualnie ustawienia pól na podmurówce wysokoÊci 400 mm.
z wn´kà technologicznà
G∏´bokoÊç P jest wskazana obok i odnosi si´ do kabli obecnie stosowanych
Przyk∏adowe wymiary wn´ki technologicznej
Pola 1250 A
Pola 630 A
100
DM1-A, DM1-W
dla kabli jedno-, i trój˝y∏owych
MT20272
100
DMV-A
dla kabli jedno˝y∏owych
MT20271
DMV-A, DMV-S
dla kabli jedno-, i trój˝y∏owych
MT20270
MT20269
SM, GAM
dla kabli jedno-, i trój˝y∏owych
140
100
60
50
50
50
740
740
50
740
740
250
350
P4
P4
P5
P5
480
600
58
600
840
600
SM6-poprawki3.FM Page 59 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Wprowadzenie kabli od do∏u
Przy∏àcza
Przyk∏adowe wymiary kana∏ów kablowych
P2
MT20276
Pola 630 A
dop∏yw lub odp∏yw od przodu
poprzez otwory przepustowe
MT20275
Pola 630 A
dop∏yw lub odp∏yw od ty∏u
poprzez otwory przepustowe
MT20274
Pola 630 A
dop∏yw lub odp∏yw z boku,
z prawej lub z lewej
P1
Ø 200
P2
P3
P1
Ø 200
600
600
600
20
IM
70
Ø 200
IM
20
20
70
70
QMC
IM
Ø 200
Ø 200
IM
IM
DM1
IM
Przy∏àcza
DM1
100
60
140
zachowaç wymiary (mm)
odst´pu od Êcian
60
140
Uwaga:
1. w przypadku wprowadzenia kabli poprzez otwory przepustowe, ich skoÊne przejÊcie do
kana∏u kablowego powinno odpowiadaç nast´pujàcym wymiarom: P1 = 75 mm lub P2/P3
= 150 mm.
2. W ka˝dej dostawie rozdzielnicy za∏àczone sà boczne zakoƒczenia. Przy instalowaniu
rozdzielnicy nale˝y przykr´caç boczne zakoƒczenie ko∏nierzami 20 mm na zewnatrz -”do
Êciany”.
59
SM6-poprawki3.FM Page 60 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Wymiary i masy
Instalacja
WysokoÊç zostaje zwi´kszona:
(1) o 90 lub 450 mm w przypadku wyposa˝enia celki
w oddzielnà skrzynk´ niskiego napi´cia. Jednolità
wysokoÊç ca∏ej rozdzielnicy mo˝na uzyskaç
wyposa˝ajàc wszystkie celki (z wyjàtkiem GIM
i GEM) w takie skrzynki.
(2) w zale˝noÊci od konfiguracji szyn zbiorczych
w celce VM6, do dyspozycji sà dwa rodzaje
∏àczników poÊredniczàcych:
jeÊli rozbudowujemy celk´ DM12 lub DM23 (VM6)
nale˝y zastosowaç ∏àcznik o g∏´bokoÊci 1060 mm;
dla wszystkich pozosta∏ych celek VM6 nale˝y
stosowaç ∏àcznik g∏´bokoÊci 920 mm.
(3) dla pola 1250 A
Typ celki
wysokoÊç
(mm)
IM,IMB
1600(1)
IMC
1600(1)
QM, QMB
1600(1)
QMC
1600(1)
CRM
2050
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, 1600(1)
DM1-S, DM2
DMV-A, DMV-D, DMV-S
1600(1)
CM
1600(1)
CM2
1600(1)
GBC-A, GBC-B
1600
NSM-kable, NSM-szyny
2050
GIM
1600
GEM(2)
1600
GBM
1600
GAM2
1600
GAM
1600
SM
1600(1)
TM
1600
szerokoÊç
(mm)
375
500
375
625
750
750
g∏´bokoÊç
(mm)
940
940
940
940
940
1220
masa
(kg)
120
200
130
230
390
400
625
375
500
750
750
125
125
375
375
500
375/500(3)
375
940
940
940
1020
940
840
920/1060
870
870
1020
940
940
320
190
210
290
260
30
30/35
120
120
120
120
190
Przygotowanie pod∏ogi
Pola ustawia si´ na betonowej pod∏odze dobrej jakoÊci, z kana∏em kablowym
(lub nie), w zale˝noÊci od przekrojów i rodzajów przewidzianych kabli.
Roboty budowlane sà takie same dla pól 400 i 630 A
W celu zredukowania o 400 mm g∏´bokoÊci kana∏ów kablowych dla pól 400 –
630 A (co w wielu przypadkach oznacza w ogóle rezygnacj´ z wykonywania)
mo˝liwe jest ich podniesienie umieszczajàc na uprzednio przygotowanych,
prefabrykowanych, betonowych coko∏ach.
Podniesienie pól 400 i 630 A:
umo˝liwia ich instalacj´ w pomieszczeniach, gdzie wykonawstwo kana∏ów
kablowych nie jest w ogóle mo˝liwe,
nie powoduje jakichkolwiek utrudnieƒ eksploatacyjnych,
dla pól 1250 A DM1-A i DM1-W nale˝y przewidzieç odpowiednie wn´ki
technologiczne.
Mocowanie pól
MT55108
a
15
b
15
50
740
840
12.3 x 12.3
Uwaga: pola wy∏àcznikowe i stycznikowe mocuje si´ od
strony przeciwnej w stosunku do aparatów.
60
Mi´dzy sobà
Pola tworzàce rozdzielnic´ sà ∏àczone mi´dzy sobà przez proste skr´cenie
Êrubami przewidzianymi w dostawie jako akcesoria monta˝owe.
Do monta˝u szyn zbiorczych nale˝y u˝yç klucza dynamometrycznego
nastawionego na 28 mN.
Do pod∏ogi
Zestaw maksimum 3 pól przytwierdzany jest w czterech rogach
Êrubami M8 (nie obj´te dostawà) wkr´conymi w nagwintowane elementy
zabetonowane w pod∏odze,
lub kotwami fundamentowymi zamocowanymi w pod∏o˝u.
dla rozdzielnicy z∏o˝onej z wi´kszej iloÊci pól, miejsca mocowania nale˝y
okreÊliç stosownie do przewidywanych nara˝eƒ mechanicznych (odpornoÊç
sejsmiczna itp.). Ka˝de pole musi byç przytwierdzone do pod∏o˝a.
pozycja otworów do mocowania b w zale˝noÊci od szerokoÊci pola:
a (mm)
b (mm)
125
95
375
345
500
470
625
595
750
720
SM6-poprawki3.FM Page 61 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Instalacja
Wymiary pól
IM, IMB, QM, QMB, SM
IMC, QMC, CM, CM2
1600
1600
840
30
70
GBM, GAM2
GAM
1600
1600
840
840
30
70
1600
30
70
80
840
30
70
GBC-A, GBC-B
MT20286
MT20287
GEM
MT20285
GIM
1600
840
30
70
1600
1600
140
920
80
840
100
61
Instalacja
MT20282
450
840
30
70
MT20283
NSM-kable, NSM-szyny
1600
MT20284
840
450
MT20281
450
MT20280
MT20279
450
CRM
SM6-poprawki3.FM Page 62 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Instalacja
Wymiary pól
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, DM1-S, DM2
DM1-A, DM1-W 1250 A
450
MT20289
MT20288
450
1600
1600
80
200
100
840
330
MT20291
DMV-D
MT20290
DMV-A, DMV-S
200
100
832
840
80
1600
1600
100
150
840
62
100
840
100
Instalacja
Przyk∏ady zabudowy
Stacja transformatorowa
Pomieszczenie murowane
MT20294
B
A
940
200
20
1200
zachowaç wymiary (mm)
Celki
A
B
bez wy∏àcznika
630/1250 A
100
z wy∏àcznikiem
630/1250 A
60
140
Boczne zakoƒczenia ko∏nierzami 20 mm na zewnàtrz.
Instalacja
61050N
SM6-poprawki3.FM Page 63 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
63
SM6-poprawki3.FM Page 64 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Ochrona Êrodowiska
Instalacja
Us∏uga recyklingu Schneider Electric dla
produktów zawierajàcych SF6 przewiduje
rygorystyczne procedury, które obejmujà
równie˝ monitoring ka˝dego aparatu, a˝
do wydania Êwiadectwa jego definitywnej
likwidacji.
61051N
Us∏ugi recyklingu Schneider Electric
61016N
Schneider Electric jest zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç na rzecz ochrony
Êrodowiska w d∏ugim horyzoncie czasowym.
W ramach tych dzia∏aƒ technologia SM6 respektuje wymagania Êrodowiskowe
i bierze pod uwag´ mo˝liwoÊci póêniejszego recyklingu. Zastosowane
materia∏y, zarówno izolacyjne jak i przewodzàce, sà ∏atwe do zidentyfikowania
i separacji.
Z koƒcem swojej ˝ywotnoÊci pola SM6 mogà zostaç poddane procesom
recyklingu, w wyniku którego uzyskuje si´ zrewaloryzowane surowce, zgodnie
z projektem zaleceƒ europejskich w stosunku do produktów elektrotechnicznych
i elektronicznych. W szczególnoÊci chodzi o eliminacj´ emisji do Êrodowiska
i atmosfery gazów oraz zanieczyszczonych cieczy.
Metale na bazie ˝elaza
71%
Metale kolorowe
10.5%
Tworzywa
termoutwardzalne
Tworzywa
termoplastyczne
Ciecze
3.35%
0.15%
MT55145
System ochrony Êrodowiska wprowadzony w jednostkach produkcyjnych
Schneider Electric dla fabrykacji SM6 zosta∏ oceniony jako zgodny
z wymaganiami normy ISO 14001 (PN-EN ISO 14001:2005).
01
ISO 140
64
15%
SM6-poprawki3.FM Page 65 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Pe∏na oferta serwisowa
Instalacja
61052N
Schneider Electric Polska jest w stanie zaproponowaç szerokà gam´ us∏ug
serwisowych zwiàzanych lub nie z dostawà rozdzielnicy SM6.
Dla podniesienia jakoÊci energii elektrycznej u klienta:
analiza i projekty sieci, analiza wyst´pujàcych wy˝szych harmonicznych,
kompensacja energii biernej,
Doradztwo przy zakupie i us∏ugi serwisowe
przy uruchomieniu rozdzielnic SM6:
adaptacja i dostosowanie do potrzeb klienta,
monta˝, próby na obiekcie i uruchomienie,
przed∏u˝enie gwarancji,
szkolenie ekipy obs∏ugowej.
Wspó∏praca w trakcie eksploatacji i modyfikacje instalacji:
modyfikacje urzàdzeƒ zainstalowanych: zmiany funkcjonalne,
uzupe∏nienie w nap´dy elektryczne, modernizacja zabezpieczeƒ.
diagnostyka wy∏àczników
doraêne interwencje,
dostawy cz´Êci zamiennych,
kontrakty serwisowe,
odbiór zu˝ytych urzàdzeƒ z koƒcem eksploatacji.
Instalacja
61053N
Po szczegó∏owe informacje na temat pe∏nego pakietu us∏ug serwisowych
Schneider Electric Polska prosimy zwracaç si´ do najbli˝szego naszego biura.
65
SM6-poprawki3.FM Page 66 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Licencyjni Partnerzy
Elektrotim S.A.
ul. Stargardzka 8
54-156 Wroc∏aw
Zak∏ad Produkcji
tel. +48 71 352 13 41 wew. 497 lub 416,
fax +48 71 351 48 39
Wybrane realizacje:
Akademia medyczna we Wroc∏awiu
Politechnika Wroc∏awska
3M Poland we Wroc∏awiu
MPWiK Wroc∏aw
Roben Ceramika Budowlana, Âroda Âlàska
IloÊç pól
32
26
24
21
14
Elektromonta˝ Kraków S.A.
ul. Czysta 7
31-121 Kraków,
Dzia∏ Marketingu
tel. +48 (12) 633 40 44 w. 119,
tel. +48 (12) 633 52 96
fax: +48 (12) 633 44 46
Wybrane realizacje:
Valeo- Mercury Engineering Polska Chrzanów
Armatura Kraków S.A.
Auditorium Maxmimum UJ
Euro Power Centrum „Maximus” Nadarzyn
R
Control Process Sp. z o.o.
ul. Skrzyszowska 6
33-100 Tarnów
Zak∏ad Produkcji i Projektowania
tel.: +48 (014) 63 16 700
fax: +48 (014) 63 16 800
Partner od sierpnia 2005 roku.
66
IloÊç pól
16
16
12
11
SM6-poprawki3.FM Page 67 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyki przekaêników
VIP 300 LL
MT20301
Za∏àczniki
t>
t>
t >>
t >>
Is 1.2 Is
10 Is
I >>
Is 1.2 Is 10 Is
I >>
Z progiem dolnym o charakterystyce zale˝nej Z progiem dolnym o charakterystyce
niezale˝nej
Krzywe wyzwalania o charakterystykach zale˝nych
Krzywa SI
KrzywaVI
t (s)
MT20302
t (s)
100
100
10
10
1
1
0.6
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
0.1
0.1
I/Is
0.01
1 1.2
10
I/Is
0.01
1 1.2
100
Krzywa EI
10
100
Krzywa RI
t (s)
MT20303
0.6
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
t (s)
1000
10
100
1
10
0.6
0.4
0.3
0.2
0.15
1
0.1
0.6
0.4
0.3
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
0.1
0.01
1 1.2
10
I/Is
100
0.1
0.07
0.05
I/Is
0.01
1
10
100
67
SM6-poprawki3.FM Page 68 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Charakterystyki przekaênika
VIP 35
Za∏àczniki
Charakterystyka zabezpieczenia fazowego
Krzywa przedstawia czasy
w∏asne przekaênika do
których nale˝y dodaç 70 ms
aby uzyskaç czasy
wy∏àczania.
MT20307
s
100
10
1
całkowity czas wyłàczenia
0.1
charakterystyka przekaênika
0.01
I/Is
5
10
15
20
25
30
Za∏àczniki
0 1.2
68
SM6-poprawki3.FM Page 69 Monday, September 12, 2005 6:50 PM
Za∏àczniki
Notatki
69
Kompletna oferta w dziedzinie
rozdzia∏u energii
System Nieograniczonych Mo˝liwoÊci
Merlin Gerin proponuje ca∏kiem nowe podejÊcie do rozdzia∏u energii
niskiego i Êredniego napi´cia.
To System Nieograniczonych Mo˝liwoÊci.
Ten system to kompleksowa oferta wysokiej jakoÊci produktów
niskiego i Êredniego napi´cia, kompatybilnych ze sobà pod wzgl´dem
mechanicznym i elektrycznym. Pozwala on na ich optymalne
zastosowanie w instalacjach elektrycznych. A poniewa˝ nie ma
dwóch takich samych instalacji, nie ma te˝ uniwersalnych rozwiàzaƒ.
Dlatego wszystkie nasze rozwiàzania techniczne mo˝na zawsze
dostosowaç do konkretnych potrzeb.
Dzi´ki temu nie b´dziesz ju˝ musia∏ ograniczaç swej kreatywnoÊci
przy projektowaniu i stosowaniu bezpiecznych, elastycznych
i optymalnie funkcjonalnych produktów Merlin Gerin, zgodnych
z obowiàzujàcymi standardami.
Dystrybutor
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Centrum Obs∏ugi Klienta:
(0 prefiks 22) 511 84 64, 0 801 171 500
http://www.schneider-electric.pl
KATKT 10013
wrzesieƒ 2005

Podobne dokumenty