Wujek Bogumiła

Transkrypt

Wujek Bogumiła
oSwrADCzlDNrEMAJItTKowE
w6jta,zastgpcyw6jta,sekretarz:lgminy,skarblrikagminy,kieroJni
gminnq osob4 prawn4
osoby zarz4dz'tiqcr:i*i czlonka org:lnu zarz1dzai4cego
w6jtar
w
oraz osoby vrydajqcej Aecyile administracyjn-"e imieniu
30.Oh Jp,flA,,
(lru4 ........rir-r-r--''r
(miejscowo56)
i zupelnegowypelnienia
do zgodnegozprawdqostarannego
obowiqpanajest
skradaj*caoswiadczenier
kazdej znrbryk.
--^Jr--^-+^-^-,ranio
nqleirv
wplsac
nalefi wn'
rubryki nie maiduiq w konkretnym prrypadku zastosow'ania'
2. Jekeli p<>tszczeg6lne
,,@6!:2v".
poszczeg6lnychskladnik6w
jest okresli6 prrynaleimosc.
3. osoba skladaj4caoswiadczenieobowi4zana
wsp6lnosci4
i maj*tku objgiegomarzerisk4
maj4tkowych,dochod6wi zor>owiryahJo-uiq*., osobistego
maj4tkow4.
maj4tkowedoty'crymaj4tkuw kraju iza gtuica''
4. Oswiadc;zenie
r6wnieZwi errytelno5cipienigZne'
mai4*ow" oUei,mu.le
5. O3wia.dc:zenie
dotycz4ce
s4 informrlcj"ju*1", w cz96ciB za!;informacjeniejawne
6. W czggciA oSwiadczeniaza:warte
polo2enianieruchomosci'
oSwiadczenieirazmiejsca
skladaj4cego
adresuzatnieszkania
i:til'"
)ar/,pwcfn'
Ja, ntzeiporlPisanY(a),
1997 r' o ograntczenilr prowadzenia
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z ilrna-2_1.siernnia
publiczne (Dz' u' Nr 106' poz' 619 z p6in.
dzialalnosc,gorpod*"rej ptzez osoby pelniqge funkcje
2e posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej
z-n.), zgodrie z art. 24 h tej ustawy oSwi:rdczam,
*tp"f""'S"; maj4tkowej lub sta:nowi4cemaj4te'k osobisty:
Srodki pienipi4e zgtomadz'onew walucie obcej:
...'nM"...platEi&l,
-
.{......{...
na ksrotg
'l
^t reo +ti*oJ
o,,ropowierzcls
':r &t abtT'rz7
owartos
m2'
tfl4
0Ptl/qry/
y'il
.h4t b/;
warror;cr i;'t
^'t,oowartot;ci
ffi'
rt"to,*t
airt olctyat1m2,
o
u"
::XHI
;'r:.;;;
Ki.,"!;f^l:l
o"*,",.,,*4^
'4)t
!
{
"
{ {
obt7n,
,u,rio"*'u
'^^t.^.
rolner:- :
3 G()spodarstwo
^^tl^r", rmhu,ruQu:'
-ql0C?oo/Arc-t|
rodzzlgospodarstwa
,,.
"'
owertosci: 6A\2qrt, i
nowierzchni
u . 3,6.7 huz
powierzchni
_**iliii**#:#x#i#rf:#t,;:r,*uJtr
4 lnnenieruchomoSci
p o w t e r z c h^n. .i . . . . . . . 0 . t
I9s4P
,,)ii;i1I:)
il1.
lub przedsiqbiorcow'
z uczialem gminnych osob prawnych
1. Fosiadam udziatlr w spotkach handlowych
w k ' : o r : y c, h gnc z e s t n i c z q t a k i e o s o b y - n a l e Z y p o d a c l i c z b q i e m i t e n t a u d z i a i o w :
4W Qll22!4t4/kl
t
(
I
Ztelgotytuluosiqgnqlem(9tam)wrokuubielgtymdochodwwysokoScr...4u4...0.lu,{.7*/
oodacliczbei emitentaakcji
akcji w sPolce:
niZ 100/o
dochodw wysoko6ci'" " "'
rokuubir:glym
do jego nrajqtkuodrqbnego)od
przynaleznego
ich zwiqzkowlub od
samorzqduterytorialnego,
zbyciuw drodze przetargu nale?ypodac opis
,
V
1
I
"
dzialalnoScll"'a?U- 'O!:Ut7U1
(nalezypodacformqprawnqi przedmiot
gospodarczq
l. Prowadzqdzialalncsc
osobami" :*K"
- ruspolnie
z tnnymi
. . . :
w roku
Z tegotytuiuosiqgnqiem(q{am)
r dochodw wYsokoSci 'tlW
0/i
tl4
peinomocnikiemtakiej dziaialnosct
lub jestem, 'orzedstawicielem
t
t
2. Za-zqdzam dzia{alnoSciq gospodarczitr
..(lhl' O4OTEQ:4,t4
podacformqPrawnqt przedmiotdzialalnosci)'.
(na-lerzy
{
l
- oscbiscie ....mlt
I *.rrorri", ir"v.i
"r"f;
t/-"1
i"u
r'ht'htL*a
{
/
w roku ubieglymdochodw w'ysoko5ci
Z tegotytuluosiqgnqterrn(qtam)
otaty
vll.
'1 W spoikach
spotki) 4W
(nazwa,siedziber
handlor,vych
-lestem czionkiemzarzqdu(od kiedy)' '
,1;4
'
w roku ubiegiymdochodw vvysoKoscr:
Z tegotytuluosiqgnqtr:m(9lam)
2. \\ spotdzielniach:
t?u . olptEuat'|,
,
- ie:,;tem
czlonk/emzlirzqau(od kiedy):""=4'll2
- iestemczlonkiemrerdynadzorczej(od kiedy):
'
. . . . . . . . = . . . .
i
, . '
(odkiedv):'42-tC4U'7ry
rewizyjnej
- jestem
komisji
czlonkiem
........
..,..u,,.,.
";
dochodw'ruysokoSclaDt
w rokuubierglym
Z tegotytu{uosi4gnqlerm(gtam)
"
r"
i
O/Ot7 */
lub za.igc,z podaniemkwot uzyskiwanychz
nalezYpodacmarkq,
,4
x.
w tym zrciaglrqre kredyty i pozyczk't
Zobowiqzania pienip2ne o wartoSci powyzej 10'C00 zlotycb"
z jakim zdarzeniem,w jakiej
oftz warunki, na jakich zosaty udzielone (wobec kogo, w z\rtr4?kt
Kodeksu karnego
powvzsze dswiadczenieskradarrr$wiadomy(a), tz na podstawie art. 233 $ I
tub zatajenieprawdy grozi karapozbawieniawolnosci.
;;;;.
il;p;;;y
skre6lid
NiewlaS$iwe
w zakresieprodukcji roSlinnejimierz4cei,
Nie doticzy dzialalnoSciwytw6rczej-wrolnictwie
w fonni{ i zakresiegospodarstwarodzinnego'
Nie doOicryrad nadzorczychsp6ldzielnimieszkanic'wych