Wywiad z pedagogami. Wywiad z mgr Izabelą

Transkrypt

Wywiad z pedagogami. Wywiad z mgr Izabelą
Wywiad z mgr Izabelą Maciejewską – Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 33
Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
Jesteście pedagogami w nietypowej szkole, bo znajdującej się w Szpitalu, w Oddziale
Chirurgii Dziecięcej. Jaka jest struktura organizacyjna takiej szkoły?
Czym różni się ta placówka od szkoły, do której uczęszczają zdrowe dzieci?
Szkoła szpitalna jest placówką specyficzną, różniącą się od zwykłej szkoły tym, że nie
ma własnego budynku, klas i ławek szkolnych. W szkole tej uczą się dzieci przebywające
na leczeniu w oddziałach dziecięcych bydgoskich szpitali. Jednym z tych oddziałów jest
Chirurgia Dziecięca Szpitala im. dra Biziela. Od wielu już lat obejmujemy nauczaniem
i wychowaniem dzieci oraz młodzież hospitalizowaną w tym oddziale, w wieku od
przedszkola do gimnazjum.
Dzieci przebywające w szpitalu są w różnym wieku. Jak realizowany jest program
nauczania?
Zajęcia edukacyjne w szkole szpitalnej prowadzone są w zespołach, czyli na jednej
lekcji uczą się uczniowie kl. I- III nauczania zintegrowanego, IV-VI szkoły podstawowej,
I-III gimnazjum. Do tego skład tych zespołów się zmienia w zależności od pobytu
uczniów w szpitalu. Fakt, że na jednej lekcji uczą się uczniowie z różnych szkół, będący
na różnym etapie nauczania, realizujący różne programy stawia przed nauczycielem
naszej szkoły szczególne wymagania. Nauczyciel musi dokonywać szybkiej diagnozy
oraz oceny umiejętności i możliwości uczniów, a co za tym idzie - dostosowywać do tego
formy i metody pracy. Musi też ściśle współpracować z personelem medycznym w celu
oceny wydolności dzieci i możliwości dozowania im wysiłku związanego
z uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych.
W szkole szpitalnej realizowany jest program nauczania przewidziany dla danego
etapu edukacyjnego, z tym że wymagania dostosowywane są na bieżąco do stanu zdrowia
i umiejętności dzieci przebywających w danym momencie w szpitalu. Głównym celem
prowadzenia zajęć edukacyjnych na oddziale jest umożliwienie uczniom kontynuowania
nauki i powrotu do szkoły macierzystej bez zaległości wynikających z długiego leczenia i
faktu pobytu w szpitalu.
Czy dzieci przynoszą własne książki, materiały do nauki?
W przypadku dzieci długoleżących nauczyciele proszą rodziców, aby przynieśli
dzieciom własne podręczniki i zeszyty, bo to w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie
zajęć. Jednak nauczyciele w naszej placówce przeważnie pracują w oparciu o
przygotowane na poszczególnych przedmiotach karty pracy. Bardzo często muszą
zapewnić uczniom zeszyty i przybory szkolne.
Dokument pobrany ze strony www. dar-pomocy.pl
Czy uczniowie – pacjenci otrzymują stopnie?
Tak, w szkole szpitalnej obowiązuje system oceniania, tak jak w każdej szkole. Jednak
stopnie pełnią tutaj w dużej mierze rolę terapeutyczną i są odzwierciedleniem
zaangażowania ucznia na zajęciach, a także stanowią motywację do podejmowania
wysiłku mimo choroby i cierpienia. W przypadku uczniów długoleżących nauczyciele –
wychowawcy przesyłają zaświadczenia z ocenami do szkół macierzystych wraz
z informacją za co uczeń oceny otrzymał oraz jaki zakres materiału został w szkole
przerobiony.
Wiem, że oprócz nauki pedagodzy prowadzą również zajęcia pozalekcyjne. Na czym
one polegają?
Oprócz zajęć lekcyjnych dla dzieci leżących w oddziale prowadzone są pozalekcyjne
zajęcia wychowawcze. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwala uczniom przebywającym
w szpitalu rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności oraz zapomnieć choć na chwilę
o problemach związanych z chorobą. Nastawione są one na rozwijanie umiejętności
manualnych uczniów, są też formą terapii. Biorąc w nich udział dzieci zapominają o braku
najbliższych, przez co łatwiej jest im przebrnąć przez trudny etap szpitalnego leczenia.
Nauczyciele starają się również umożliwić uczniom uczestnictwo w licznych
konkursach plastycznych i przedmiotowych organizowanych przez naszą placówkę, jak też
przez inne szkoły. Przyczynia się to do prezentacji umiejętności dzieci, a także jest
promocją naszej działalności.
W jaki sposób możemy pomóc szkole w realizacji programu?
W związku z tym, że nauczyciel w szkole szpitalnej sam musi zadbać o warsztat
pracy, o wszelkie materiały i pomoce, szczególnie przydatne okazują się wszelkie
artykuły papiernicze, które bardzo szybko się zużywają. Jedną z form pracy szczególnie
w ramach pozalekcyjnych zajęć jest zachęcenie uczniów do uczestnictwa w różnych grach
i zabawach, skierowanych do pacjentów w różnym wieku. Staramy się zaproponować
dzieciom atrakcyjne formy wykorzystania czasu, które przyczynią się do odreagowania
stresu związanego z pobytem w szpitalu i wszelkimi zabiegami medycznymi. Szukamy
więc ludzi dobrej woli i sponsorów, którzy przyczyniają się do wzbogacania
oraz uaktualniania naszego warsztatu pracy we wciąż nowe pomoce dydaktyczne, gry i
zabawki edukacyjne.
Dokument pobrany ze strony www. dar-pomocy.pl