roczniki ekonomiczne - Kujawsko

Transkrypt

roczniki ekonomiczne - Kujawsko
7 (2014)
PL ISSN 1899−9573
ROCZNIKI
EKONOMICZNE
KUJAWSKO−POMORSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZ 2014
KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTWA
Helena Czakowska, Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak, Anna Matuszczak,
Roman Sass
RADA PROGRAMOWA
Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej),
Flavio Felice (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie)
Søren Kjeldsen-Kragh (Københavns Universitet, Dania)
Nikita Lebiediew (Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja)
Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Matej Polak (University of Economics Bratislava, Słowacja)
Holger Rogall (Berlin School of Economics and Law, Niemcy)
Teodor Skotarczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny)
Grzegorz Ślusarz (Uniwersytet Rzeszowski)
Józef Stanisław Zegar (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ŻywnościowejPaństwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
RECENZENCI
Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. nadzw. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Prof. dr hab. Liubov Lipych (Wołyński Uniwersytet Narodowy na Ukrainie)
Prof. dr hab. Jan Sikora, prof. zw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
REDAKTOR NACZELNY
Andrzej Czyżewski
REDAKTOR JĘZYKOWY
Agnieszka Florczak
REDAKTOR STATYSTYCZNY
Beata Bazeli
REDAKTORZY TEMATYCZNI
Aleksander Grzelak, Anna Matuszczak, Roman Sass
SEKRETARZ REDAKCJI
Anna Matuszczak
[email protected]
PROJEKT OKŁADKI
Agnieszka Florczak
Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma
ADRES REDAKCJI
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,
ul. Piotrowskiego 12-14, 85-098 Bydgoszcz
tel. 052 339 30 26 wew. 148 lub wew. 149; e-mail: [email protected]
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I STUDIA
Beata Bazeli
Zajmująca ekonometria – dynamika myśli i dokonań . . . . . . . . . . . . . . 11
Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak
Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki
– doświadczenia i przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Petro Khomyn
Облік у сфері інформаційної функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Janina Kotlińska
Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Krzysztof Mucha, Jakub Staniszewski, Marta Śmigla
The evolution of agriculture policy in the United States, the European
Union and China – experiences and prospects after 2013 . . . . . . . . . . . . 63
Magdalena Salik
Współczesne procesy metropolizacji w Europie . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Maja Żychlewicz
Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie globalizacji . . . . . . . . 88
MATERIAŁY Z BADAŃ
Paweł Antoszak
Zróżnicowanie wynagrodzeń w przekroju gałęzi przemysłu w Polsce . . . . . 103
Maryla Bieniek-Majka
Determinanty konkurencyjności grup producentów owoców i warzyw
– studium przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6
Spis treści
Michał Borychowski
Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa?
Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki . . . . . . . . . . 126
Marek Kociński
Struktura i szacowanie kosztów transakcyjnych na rynku akcji . . . . . . . . . 142
Iryna Khomyn
Симбіоз засад фінансово-економічного регулювання розвитку
аграрного сектору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Janina Kotlińska
Endogeniczne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami
samorządowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Hanna Lorencowicz
Ocena rynku offshoringowego w Polsce na tle jej konkurentów w europie
środkowo-wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Beata Olszewska-Łabędź
Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce
w latach 2011–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Andrzej Parzonko
Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce – stan i przyczyny . . . . . . . 218
Roman Sass
Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin w województwie
kujawsko-pomorskim. Nowe wyzwanie dla wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Katarzyna Stabryła-Chudzio
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania
środków z budżetu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Jakub Staniszewski
Doradztwo rolnicze, jako element instytucjonalnego otoczenia
polskiej wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
MISCELLANEA
I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE
Attila Fülöp
The question of demography as an approach to the family’s budget: plans,
results, challenges and struggles of the Hungarian government . . . . . . . . . 279
Zhanat Dzhamankulov
Kyrgyzstan: political instability – the main threat of socio-economic
development of the country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Spis treści
7
Iskender Isamidinov
„One World – Many cultures” – universal formula of coexistence human . . . 289
Mariusz Kowalski
Księstwa i książęta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej
Obojga Narodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH
Maciej Dzikuć
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
III. DEBIUTY EKONOMICZNE
Iryna Dreichuk
Społeczno-ekonomiczne „choroby” Ukrainy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Daniel Musiał
Zróżnicowanie ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach
Europy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
IV. KRONIKA
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej
z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” pt. Współczesne wyzwania rozwoju
społecznego i gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362