LISTA RANKINGOWA – SZKOLENIA INDYWIDUALNE PROJEKT

Transkrypt

LISTA RANKINGOWA – SZKOLENIA INDYWIDUALNE PROJEKT
Projekt „Powrót na rynek pracy II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy, na
podstawie Umowy nr UM_SP.433.1.015.2012 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
LISTA RANKINGOWA – SZKOLENIA INDYWIDUALNE
PROJEKT NR WND-POKL.08.01.02-04-002/11 pt. „Powrót na rynek pracy II”
Lp.
Numer
wniosku
1
2/G1/2012
Imię i nazwisko
Liczba
punktów
Spełnienie
kryteriów
formalnych
(tak/nie)
Kacper Kazimierz
Mikołajczyk
20
tak
tak
tak
20
tak
tak
tak
19,5
tak
tak
tak
Mariusz
Mieczysław
Glombin
Janusz Brążkiewicz
Spełnienie Zakwalifikowanie
minimum
do udziału w
punktowego
Projekcie
(tak/nie)
(tak/nie)
2
4/G1/2012
3
6/G1/2012
4
16/G1/2012
Roman Teodor
Śrama
19
tak
tak
tak
5
13/G1/2012
Beata Jeszke
18
tak
tak
tak
6
PTE/2G/1/21
Agnieszka Agata
Gołębiowska-Tonn
16,5
tak
tak
tak
7
7/G1/2012
Małgorzata
Mariola Blechacz
15,5
tak
tak
tak
8
11/G1/2012
Gabriela Ligierska
15
tak
tak
tak
9
PTE/2G/1/17
13,5
tak
tak
tak
10
14/G1/2012
12
tak
tak
tak
11
17/G1/2012
9,5
tak
nie
nie
Teresa Jadwiga
Lubomska
Aleksandra
Marciniak
Anna Agnieszka
Oracz
Bydgoszcz, 29.05.2012 r.
1
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
BIURO PROJEKTU: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz www.pte.bydgoszcz.pl tel. 52 327 76 59 wew. 8
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty