Przyjmujemy zapisy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

Transkrypt

Przyjmujemy zapisy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe
Przyjmujemy zapisy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla młodzieŜy i dorosłych
w zawodzie:
technik hotelarstwa
1. Planowanie i realizacja usług w recepcji (480 godzin)
2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (320 godzin)
technik ekonomista
1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (470 godzin)
2. Prowadzenie rachunkowości (520 godzin)
Ukończenie kursu umoŜliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Czas trwania kursu wyraŜony jest w godzinach do zrealizowania.
Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szkoły i telefonicznie pod numerem 32 2516-801.
Zapraszamy.

Podobne dokumenty