Indywidualne sprawozdanie z działalności artystycznej, naukowej i

Transkrypt

Indywidualne sprawozdanie z działalności artystycznej, naukowej i
Indywidualne sprawozdanie z działalności artystycznej, naukowej
i dydaktycznej za okres roku kalendarzowego 2009
Imię i nazwisko
Stopień/tytuł naukowy
Stanowisko
Katedra – Wydział
Prowadzone przedmioty (nazwa i wydział)
Przewód naukowy, artystyczny
Nagrody i wyróżnienia
Inne miejsca pracy
I. Działalność dydaktyczna
1/ Dyplomanci
a/ osiągnięcia własnych studentów lub uczniów (nazwisko studenta/ucznia):
b/ ilość dyplomantów oraz ocena uzyskana przez nich na egzaminie dyplomowym (dot.
Pedagogów prowadzących zajęcia indywidualne)
c/ ilość oraz oceny, które uzyskały prace magisterskie pisane pod kierunkiem ankietowanego
d/ tytuł pracy magisterskiej/dyplomowej
2/ Inne
II. Działalność naukowa
1/ Publikacje (prace oryginalne i opracowania)
1.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego
a/ autor/autorzy
b/ tytuł monografii
c/ wydawca monografii/podręcznika
e/ rok i miejsce wydania
d/ ilość stron
1.2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim
a/ tytuł monografii
b/ tytuł rozdziału
c/ wydawca
d/ rok i miejsce wydania, tom
f/ liczba wszystkich autorów pracy zbiorowej
1.3. Publikacje w czasopismach
e/ zakres stron
a/ tytuł czasopisma
b/ tytuł artykułu
c/ współautor
d/ rok i miejsce wydania
f/ zakres stron
1.4. Autorstwo hasła encyklopedycznego
a/ źródło (tytuł publikacji)
c/ wydawca
d/ tytuł hasła
e/ zakres stron
e/ tom/numer
b/ rok i miejsce wydania/tom
2/ Konferencje
a/ nazwa
b/ ranga (ogólnopolska, międzynarodowa)
c/ data
d/ miejsce
e/ charakter udziału (referent, uczestnik)
f/ tytuł referatu
3/ Wykłady, seminaria, odczyty
a/ tytuł/temat wykładu
b/ data
d/ przeznaczenie
e/ charakter udziału
c/ miejsce
4/ Recenzje
a/ recenzowany przedmiot (przewody, publikacje, koncerty, płyty, inne)
b/ miejsce
d/ autor, tytuł
e/ wydawca, rok i miejsce wydania
e/ autor, Uczelnia (dotyczy przewodów)
c/ data
5/ Konsultacje
prace dypl., magist., doktorskie
a/ autor
b/ tytuł/temat
c/ Uczelnia
konsultacje metodyczne
a/ miejsce
c/ przeznaczenie
b/ data
6/ Prace redakcyjne i edytorskie
a/ tytuł/autor
b/ tytuł czasopisma
d/ funkcja redakcyjna
c/ ISSN
e/ wydawnictwo
f/ rok i miejsce wydania
g/ język publikacji
-2-
7/ Udział w projektach badawczych
a/ temat/ tytuł projektu
b/ nr projektu
c/ data rozpoczęcia projektu
d/ kierownik projektu
e/ funkcja
d/ data ukończenia projektu
f/ nakłady
8/ Projekty celowe
a/ udział wnioskodawcy
9/ Udział w międzynarodowych programach naukowych
a/ udział wnioskodawcy
b/ nazwa programu
c/ czas i miejsce udziału
10/ Wystawy
a/ nazwa
b/ miejsce
d/ funkcja
c/ czas trwania
11/ Inne prace
III. Działalność artystyczna
1/ Koncerty
a/ nazwa
b/ charakter udziału (specjalność)
- solista, kameralista, dyrygent
- ork. symf., kam., zesp. wok., wok.-instr.
c/ nazwa zespołu
d/ zasięg (kraj, zagraniczny, międzynar.)
f/ miejsce
g/ program
2/ Konkursy, festiwale muzyczne
a/ nazwa
b/ specjalność
e/ miejsce
f/ uzyskana nagroda
e/ data
c/ zasięg
3/ Nagrania (CD, RTV, archiwalne)
a/ specjalność
c/ wydawca
e/ program
d/ data
b/ data dzienna
d/ seria
-3-
4/ Opracowanie, adaptacja sceniczna (reżyser, kierownik muz., dyrygent, korepetytor, inne)
a/ autor
c/ data wystawienia
5/ Prace jurorskie
a/ nazwa imprezy
b/ data
d/ funkcja
b/ tytuł
d/ miejsce wyst.
c/ miejsce
6/ Osiągnięcia studentów (konkursy, festiwale, inne)
IV. Działalność twórcza
1/ Kompozycje
a/ tytuł/nazwa (gatunek, obsada, autor tekstu itp.)
b/ data dzienna powstania
c/ liczba i wykaz przysługujących praw autorskich do utworu będącego wynikiem
działalności twórczej o indywidualnym charakterze
d/ data dzienna uzyskania prawa autorskiego
2/ Wykonania własnych utworów
a/ tytuł dzieła
b/ data dzienna wykonania
c/ miejsce wykonania
d/ nazwiska wykonawców
e/ nazwisko twórcy utworu
f/ liczba i wykaz przysługujących praw autorskich do utworu będącego wynikiem
działalności twórczej o indywidualnym charakterze
g/ data dzienna uzyskania praw autorskich
3/ Aranżacje własnych lub innych utworów
a/ tytuł
b/ twórca utworu
c/ data dzienna
d/ miejsce wykonania
e/ wykonawcy
4/ Publikacje partytur własnych utworów
a/ tytuł
b/ wydawca
c/ miejsce i rok wydania
5/ Wykonania twórcze wnoszące znaczący wkład w rozwój sztuki
a/ nazwa dokonań
b/ data dzienna realizacji
c/ nazwiska twórców
-4-
V. Działalność organizacyjna
1/ Imprezy (organizacja koncertów, cyklów konc., spektakli publ., wystaw, konferencji,
seminariów, konkursów, kursów, warsztatów itp.)
a/ nazwa imprezy (komitetu org.)
b/ data dzienna
d/ funkcja
c/ miejsce imprezy
2/ Członkowstwo z wyboru w organizacjach naukowych (stowarzyszeniach, fundacjach,
programach itp.) i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym
a/ rok przystąpienia do organizacji
b/ funkcja
c/ nazwa organizacji/czasopisma
d/ rodzaj organizacji (ranga, organizacja naukowa, inne)
3/ Inne
VI. Wyjazdy zagraniczne w celach artystycznych lub naukowo-badawczych
a/ nazwa wydarzenia
b/ miejsce
c/ data dzienna
Wypełnione sprawozdania proszę:
• przesłać w na adres e-mail Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr: [email protected],
lub/
• dostarczyć na płycie CD/złożyć w wersji ankiety papierowej do mgr Moniki Karwaszewskiej
(p. 502, budynek żółty) lub do odpowiednich dziekanatów.
Elektroniczna wersja ankiety znajduje się na stronie internetowej Uczelni pod adresem
www.amuz.gda.pl – zakładka Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr (Ogłoszenia)
-5-