Załącznik nr 3 Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych

Transkrypt

Załącznik nr 3 Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych
Załącznik nr 3
Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informacja o działalności
popularyzującej naukę
1. Publikacje naukowe w formie książki (wydanej bądź przyjętej do druku):
a. Tytuł nr 1, wydawca, data wydania, tom;
b. Tytuł nr 2, wydawca, data wydania, tom;
c. Itd.
W przypadku, gdy Kandydat jest redaktorem opracowania zbiorowego, należy określić wkład
jego pracy w powstanie publikacji wg wzoru:
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na…..(określić precyzyjnie wkład własny
Kandydata). Mój udział procentowy oceniam na………..%
2. Publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach krajowych lub publikacje w
sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej:
a. Tytuł nr 1, czasopismo, rok, numer, strony;
b. Tytuł nr 2, czasopismo, rok, numer, strony;
c. Itd.
3. Informacja o działalności popularyzującej naukę:
.……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..

Podobne dokumenty