Cement CZERWONY

Transkrypt

Cement CZERWONY
ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU
Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:
Deklaracja Właściwości Użytkowych:
Okres wysyłki:
Cecha
"CZERWONY"
1487-CPR-019-02
1487-CPR-019-02
lipiec 2015
Wynik średni
Wymagania
> 120
cm2/g
180
238
27,1
1,0
3849
po 2 dniach
po 28 dniach
Wytrzymałość na zginanie:
MPa
MPa
28,5
58,2
> 20 < 29
> 42,5 < 62,5
po 2 dniach
po 28 dniach
Analiza chemiczna:
SO3
MPa
MPa
4,9
8,3
%
%
%
%
%
2,90
0,091
0,64
0,60
3,58
Początek wiązania
Koniec wiązania
Wodożądność
Stałość objętości
Powierzchnia właściwa
Wytrzymałość na ściskanie:
Cl
Na2Oeq
Części nierozpuszczalne
Straty prażenia
Jedn.
min
%
mm
< 28
< 10
< 4,0
< 0,10
< 0,8
< 5,0
< 5,0
Zawarość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm
CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zakład Cementownia Chełm
ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyszka, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski;
Izabela Rokicka; Adrian Burchard; Michał Daszkiewicz. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

Podobne dokumenty