Ogłoszenie burmistrza o naborze - Gmina Konstancin

Transkrypt

Ogłoszenie burmistrza o naborze - Gmina Konstancin
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza nabór kandydatów do zespołu oceniającego wnioski
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
W związku z naborem wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej w Gminie Konstancin-Jezioma w roku 2017, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza nabór kandydatów do zespołu oceniającego wnioski w ramach inicjatywy lokalnej.
1. Wymagania stawiane kandydatom
W skład zespołu mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), które spełniają
następujące kryteria:
a) korzystają w pełni z praw publicznych,
b) są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział
w ww. naborze wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
c) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.
922).
d) wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone
w ww. naborze.
2. Zadania członka zespołu
Zadaniem członka zespołu jest ocena złożonych wniosków na realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem kryteriów określonych
w uchwale nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z li października
2012 r. Planowany termin prac zespołu: 01.03.2017 31.03.2017.
—
3. Miejsce i termin zgloszenia kandydatur
Zgłoszenie kandydatury powinno nastąpić najpóźniej do 27.02.2017 r., do godz. 15.00
(liczy się data wpływu do Urzędu) poprzez złożenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiących Załącznik nr i i nr 2 do
niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Warszawska 32, Kancelaria (pok. nr 4).
4. Pozostałe informacje
Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oceniającego wnioski.
kandydatur
organizacji
z dnia 24
do zespołu
URM ISTJZ
Eira
nunjj””, ecznc.
Pcc1!J Siepszak
„7:
i)
Załącznik nr 1
do Ogłoszenia Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszamy niżej wymienionego kandydata na członka zespołu do oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Konstancin
-Jeziorna w roku 2017.
Dane dotyczące kandydata na czionka komisji konkursowej
Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
Telefon
E-mail
Dane dotyczące organizacji/podmiotu
Nazwa organizacji/podmiotu
Siedziba organizacji/podmiotu
Imiona i nazwiska osób upoważnionych
do reprezentacji organizacji/podmiotu
pieczęć organizacji/podmiotu
miejscowość i data
podpisy czytelne
osób upoważnionych
Załącznik nr 2
do Ogłoszenia Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna
Oświadczenie kandydata na członka zespołu do oceny wniosków
Oświadczam, że:
a) korzystam w pełni z praw publicznych,
b) jestem osobą wskazaną przez organizację pozarządoyą lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), która nie uczestniczy w ww.
konkursie,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
d) wyrażam zgodę na udział w pracach zespołu do oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku
2017.
miejscowość i data
podpis czytelny kandydata