Załącznik do RB 16/2014

Transkrypt

Załącznik do RB 16/2014
Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013
Raporty EBI w trakcie notowania spółki na NewConnect
Data
Numer
raportów
01.01.2013
02.01.2013
04.01.2013
1/2013
2/2013
3/2013
Zakończenie subskrypcji akcji serii J
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia spółki Terra Recycling
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Elemental Holding S.A.
16.01.2013
4/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na
dzień 11 lutego 2013 roku
17.01.2013
5/2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii
J oraz tekst jednolity Statutu
S
spółki
21.01.2013
21.01.2013
21.01.2013
6/2013
7/2013
8/2013
25.01.2013
25.01.2013
25.01.2013
9/2013
10/2013
11/2013
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013
Przyznanie dofinansowania projektu spółce zależnej Syntom
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego
Korekta raportu bieżącego nr 08/2013
Zakończenie subskrybcji akcji serii K
Uchwała KDP w sprawie warunkowej rejesteracji akcji zwykłych na
okaziciela serii I
25.01.2013
12/2013
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii I w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
25.01.2013
30.01.2013
13/2013
14/2013
Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Zarządu Emitenta
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie
obrotu akcji serii I
01.02.2013
15/2013
01.02.2013
16/2013
Zawarcie umowy programu emicji obligacji i ustanowienie zabezpieczeń na
znaczących aktywach Emitenta
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu
obrotu na rynku NewConnect akcji serii J
12.02.2013
17/2013
12.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
18/2013
20/2013
21/2013
26.02.2013
22/2013
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
23/2013
24/2013
25/2013
Zwołanie NWZA na dzień 27 marca 2013
Aneks do listu intencyjnego
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym
alternatywnym systemie
obrotu akcji serii J
12.03.2013
26/2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K oraz tekst
jednolity Statutu spółki
Temat
Uchwały podjęte na NWZA; Zarząd Elemental Holding S.A., (Spółka) podaje do
publicznej
licznej wiadomości treść uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym
Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 lutego 2013r.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA
Zawarcie istotnej umowy
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji
zwykłych na okaziciela serii J spółki Elemental Holding S.A.
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
12.03.2013
27/2013
Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego
Aneks do znaczącej umowy
Uchwały podjęte na NWZA Elemental Holding
Przerwa w obradach NWZA
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii K
Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors
Zwołanie NWZA spółki na dzień 24 kwietnia 2013 r.
Aneks do listu intencyjnego
Aneks do istotnej umowy
Wprowadzenie do alternatywnego obrotu na rynku NewConnect akcji serii K
spółki Elemental Holding S.A.
Wznowienie obrad NWZ Spółki oraz treść uchwał podjętych na NWZ Spółki
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ
Zmiany w Radzie Nadzorczej Elemental Holding S.A.
Zakończenie subskrypcji akcji serii L
Rozwiązanie istotnej umowy, zawarcie istotnej umowy oraz rozliczenie ceny sprzedaży
Uzupełnienie porządku obrad NWZA
Emisja obligacji zabezpieczonych Elemental Holding
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012
Objęcie obligacji zabezpieczonych
Nabycie akcji Terra Recykling S.A. oraz rozliczenie ceny sprzedaży
Odwołanie prognoz finansowych na rok 2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L oraz
publikacja tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwołanie Zwyczajnego WZA na dzień 16 maja 2013
Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte na NWZA Elemental Holding
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ
Zmiana stanu posiadania w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
Uchwała KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela
serii K i L
14.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
29.03.2013
30.03.2013
30.03.2013
30.03.2013
04.04.2013
28/2013
29/2013
30/2013
31/2013
32/2013
33/2013
34/2013
35/2013
36/2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
05.04.2013
06.04.2013
10.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
18.04.2013
37/2013
38/2013
39/2013
40/2013
41/2013
42/2013
43/2013
44/2013
45/2013
46/2013
47/2013
50/2013
19.04.2013
22.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
26.04.2013
51/2013
52/2013
53/2013
54/2013
55/2013
56/2013
26.04.2013
57/2013
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz publikacja
tekstu jednolitego Statutu Spółki
26.04.2013
58/2013
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie warrantów
subskrypcyjnych przez EVF I Investments S.à r.l.
13.05.2013
13.05.2013
59/2013
60/2013
Objęcie przez EVF I Investments S. a r. l. akcji serii N
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie
obrotu akcji serii K
16.05.2013
16.05.2013
31.05.2013
06.06.2013
62/2013
63/2013
64/2013
65/2013
Uchwały podjęte na ZWZA Elemental Holding S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
Zmiana stanu posiadania w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
06.06.2013
07.06.2013
66/2013
67/2013
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie projektu
Nabycie akcji Terra Recycling S.A.
10.06.2013
68/2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N
18.06.2013
69/2013
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji
serii L i N spółki Elemental Holding S.A.
18.06.2013
70/2013
Uchwała KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N
19.06.2013
71/2013
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii L i N
19.06.2013
21.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
72/2013
73/2013
74/2013
75/2013
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obrotu akcji serii L i N
Zbycie akcji i udziałów spółek zależnych od Emitenta
Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
30.06.2013
15.07.2013
16.07.2013
24.07.2013
76/2013
77/2013
78/2013
79/2013
Zmiana terminu publikacji prognoz finansowych
Zbycie akcji i udziałów przez spółkę zależną od Elemental Holding
Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Zarządu
Zmiana stanu posiadania w wyniku zawarcia transakcji poza rynkiem regulowanym
24.07.2013
30.07.2013
23.08.2013
80/2013
81/2013
83/2013
Zmiana stanu posiadania w wyniku zawarcia transakcji poza rynkiem regulowanym
Prognozy finansowe grupy Elemental Holding na 2013 rok
Zmiana stanu posiadania w wyniku zawarcia transakcji poza rynkiem regulowanym
27.08.2013
84/2013
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez fundusze zarządzane
przez ING PTE
25.09.2013
10.10.2013
31.10.2013
04.11.2013
05.11.2013
05.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
05.12.2013
06.12.2013
09.12.2013
85/2013
86/2013
87/2013
88/2013
89/2013
90/2013
92/2013
93/2013
94/2013
95/2013
96/2013
97/2013
Korekta raportu kwartalnego za 2 kwartał 2013 roku
List intencyjny w sprawie nabycia aktywów grupy kapitałowej Scholz
Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Korekta raportu za 2 kwartał 2013 r.
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Tesla Recycling
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Syntom
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Elemental Holding S.A.
List intencyjny w sprawie nabycia udziałów w UAB "EMP recycling"
Zwołanie NWZA Spółki na dzień 19 grudnia 2013 r.
Zamiar zwiększenia stanu posiadania akcji emitenta
Dojście do skutku emisji akcji serii M i przydział akcji serii M
Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
12.12.2013
12.12.2013
98/2013
99/2013
Uchwała KDPW w sprawie rejestracji PDA
Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii M
14.12.2013
100/2013
Wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych
na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, i N
14.12.2013
101/2013
Wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW praw do akcji zwykłych na
okaziciela serii M
14.12.2013
102/2013
Wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, i N
14.12.2013
103/2013
Dopuszczenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji zwykłych na
n okaziciela serii A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i N oraz praw do akcji serii M
16.12.2013
104/2013
Zakończenie subskrypcji akcji serii M Elemental Holding S.A.
Raporty ESPII w trakcie notowania spółki na Giełdzie Głównej Papierów Wartościowych w Warszawie
Data
Numer
Temat
raportów
19.12.2013
19.12.2013
1/2013
2/2013
Treść uchwał podjętych na NWZA; Załącznik do Raportu bieżącego
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA w dniu 19 grudnia
2013 roku
20.12.2013
3/2013
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku nabyciu instrumentów
finansowych, z których wynika prawo do akcji Emitenta
20.12.2013
1/2013
Korekta tytułu raportu nr 1/2013
Wykaz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013
Data
16.04.2013
14.05.2013
30.07.2013
14.11.2013
Temat
Raport roczny za 2012 rok
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 roku
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku