Protokół 14.09

Transkrypt

Protokół 14.09
Opole dnia 14.09.2016
Protokół z zebrania Rady Rodziców
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr24 w Opolu
ul.Gorzołki 4 Opole
1. Otwarcie zebrania i uzyskanie kworum – obecnych 11stu Liderów Klas, według listy
obecności.
2. Przedstawienie harmonogramu zebrania.
3. Na podstawie paragraf 6pkt.1a i pkt.2 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 16.06.2016 – wybór
Prezydium R.R. na rok szkolny 2016/2017.
4. Podjęcie uchwały o wyborze Prezydium R.R. propozycje osób:
 Przewodniczący R.R – Henryk Smerd
 Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Cebula
 Skarbnik – Justyna Wójcik
 Sekretarz – Aleksandra Mackiewicz-Florczak
Jednogłośnie przyjęty skład R.R na rok szkolny 2016/2017
Głosowało 11 osób; ilość osób za: 11; ilość osób przeciw: 0;
5. Przyjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2016/2017. Jednogłośne
zatwierdzenie proponowanego składu:
 Przewodniczący Komisji – Sławomir Zdanowicz
 Członkowie Komisji Rewizyjnej - Dorota Otremba, Grażyna Staś,
Głosowało 11 osób; ilość osób za:11; osób przeciw : 0;
6. Złożenie oraz przedstawienie z działalności finansowej R.R. za rok szkolny 2015/2016.
7. Przedłożenie projektu planu działania wraz z planem wydatków na rok szkolny 2016/2017.
8. Nowelizacja uchwały – Rada Rodziców upoważnia Skarbnika R.R. do wglądu i zarżadzania
kontem bankowym R.R. Głosowało 11 osób; 11 za; 0 przeciw;
9. Przyjęcie uchwały o ustaleniu wysokości składek na rok szkolny 2016/2017.
 I dziecko – 40zł
 II dziecko - 20 zł
 III dziecko i kolejne – 0 zł
Głosowało 11 osób; ilość osób za: 11; ilość osób przeciw: 0;
10. Przewodniczący zobowiązuje wychowawców klas za pośrednictwem Pani Dyrektor
o przekazanie Prezydium protokołów z wyborów Rad Klasowych Rodziców na rok szkolny
2016/2017.
11. Omówienie przeprowadzonej procedury dostarczania obiadów dla uczniów szkoły PSP24 na
rok szkolny 2016/2017. Proponowana firma Dom Biesiadny Rubin nie spełnił wymagań /
warunków szkoły (zawarte w protokole R.R. 16.06.16). Na bieżący rok szkolny utrzymujemy
dotychczasowego dostawcę – Marciniak.
12. Spotkanie z Przedstawicielem firmy brokerskiej , realizującej ubezpieczenie uczniów szkoły
PSP24 na rok szkolny 2016/2017. Przedstawienie oferty oraz odpowiedzi na pytania R.R.
13. Przyjęcie uchwały, w której R.R zobowiązuje Brokera o przesłanie nowych warunków
ubezpieczenia/ stanowiska Zakładu Ubezpieczeń do godziny 12:00 15.09.16. W razie nie
dotrzymania terminu lub niesatysfakcjonujących warunków R.R. wybiera nowego
Ubezpieczyciela. Głosowało 11 osób; 11 za;0 przeciw;
14. Przedstawienie informacji oraz wniosków przez Panią Dyrektor Ślemp.
15. Nasza szkoła wygrała w Narodowym Programie Czytelnictwa i otrzymała 15 000 zł na książki
do biblioteki. Przedstawiono 96 pozycji książek do zakupu.
16. Przyjęcie uchwały o akceptacji listy książek (96 pozycji) do zakupu. Głosowało 11 osób; 11 za ;
0 przeciw;
17. Przedstawienie przez panią Dyrektor raportu z Nadzoru Pedagogicznego 2015/2016.
18. Przyjęcie uchwały o planie wychowawczym i profilaktyki na rok 2016/2017.Głosowało 11
osób; 11 za ; 0 przeciw;
19. Podjęcie uchwały o akceptacji wykazu dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym
2016/2017. Głosowało 11 osób; 11 za; 0 przeciw;
20. Podjęcie uchwały o dokupieniu jednego komputera w kwocie 3499,55 zł do klasy / pracowni
języka polskiego . Głosowało 11 osób ; 10 osób za; 1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Protokolant
Aleksandra Mackiewicz-Florczak

Podobne dokumenty