Zaproszenie - Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

Transkrypt

Zaproszenie - Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów
Przyrodniczych Wydział Biologii UW
02-096 Warszawa ul. Ilji Miecznikowa 1
ZAPROSZENIE
do udziału w konferencji
DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ - OKIEM BIOLOGA I PEDAGOGA
9 czerwca 2014 godz.10.00 sala Rady Wydziału
Cele Konferencji
 Współpraca wydziałów przyrodniczych szkół wyższych wokół podnoszenia
kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich dla poprawy jakości kształcenia
 Wymiana doświadczeń pomiędzy doktorantami a doświadczonymi dydaktykami szkół
wyższych
 Promocja nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych dla podnoszenia jakości
kształcenia
Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Prorektor APS i IBE MEN, PAN
Prof. nadzw. dr hab. Józefa Bałachowicz – Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i
Edukacji APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, PAN
Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Natalia Demeshkant - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. nadzw. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska - Polskie Towarzystwo Przyrodnicze im.
M. Kopernika – Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Biologii - UJK w Kielcach
Dr Takao Ishikawa – IBE MEN, – Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Biologiczna
i Środowiskowa”
Przewodnicząca Konferencji Prof. nadzw. dr hab. Ligia Tuszyńska
Sekretariat konferencji: mgr Beata Gawrońska [email protected]
1
Program Konferencji - 9 czerwca 2014 godz. 10.00
Powitanie uczestników konferencji przez Dziekana Wydziału Biologii UW – otwarcie
konferencji
I.

II.
Promocja książki pt. „O dydaktyce szkoły wyższej zdaniem biologa i pedagoga”
Wyd. APS 2014
Książka pod redakcją Ligi Tuszyńskiej jest zbiorem esejów napisanych przez
doktorantów Wydziału Biologii UW i Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, którzy
odbyli zajęcia z przedmiotu Dydaktyka Szkoły Wyższej na pierwszym roku studiów
doktoranckich w 2013 roku.
wystąpienia dwóch autorów esejów 2 x 10 min. (pedagog i biolog)
Dydaktyka szkoły wyższej okiem wykładowcy uniwersyteckiego

Dr Andrzej Rozmus - autor książki: Wykładowca Doskonały
„Drogi doskonalenia indywidualnego stylu prowadzenia zajęć dydaktycznych”

Dr Łukasz Błąd "Antywykład" - czyli jak na pewno nie można prowadzić zajęć
dydaktycznych
• Wystąpienia dotyczące realizacji programów przedmiotu Dydaktyka Szkoły Wyższej
na studiach III stopnia - prezentacje 10 minutowe tytuły wybrane spośród
zgłoszonych przez uczestników konferencji.
•
Dyskusja

Przerwa obiadowa
III.


Nauczyciel akademicki jako przywódca edukacyjny wśród społeczności lokalnej
Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – APS, IBE.
Wystąpienia uczestników konferencji (10 minutowe) na temat:
Kompetencje nauczyciela akademickiego w zakresie edukacji na rzecz lokalnego
środowiska; Założenia i praktyka dydaktycznej transformacji wiedzy
Godz. 16.30
Podsumowanie konferencji
Przewidujemy publikację artykułów zakwalifikowanych po recenzjach w czasopiśmie „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”
(5 pkt. MNiSW)
2