NAPRAWA W 1 DZIEŃ rozwiązuje problem – renowacja od

Transkrypt

NAPRAWA W 1 DZIEŃ rozwiązuje problem – renowacja od
NAPRAWA W 1 DZIEŃ
…kiedy liczy się szybkość
Dla niektórych samochód jest niezastąpionym narzędziem pracy – pozostaw ienie go w w arsztacie
na kilka dni może być bardzo problematyczne albo naw et niemożliw e.
W łaśnie dla takich klientów marka Standox stw orzyła koncepcję 1DayRepair. Po dokonaniu
w stępnej oceny szkody, w arsztaty lakiernicze Standox, dokonają napraw y w ciągu, umów ionego
z góry, jednego dnia.
Korzyści:
Klient otrzymuje auto na czas.
Redukcja kosztów zw iązanych z w ypożyczeniem auta zastępczego.
Dodatkow y czas pozw oli przyjąć w ięcej klientów .
Kompleksow y pakiet marketingow y.
Zw iększona rozpoznaw alność w arsztatu.
Bezkompromisow a jakość napraw y.
NAPRAWA W 1 DZIEŃ rozwiązuje problem –
renowacja od podkładu po lakier bezbarwny w
zaledwie jeden dzień.
Założenia
Stosow anie podkładów Standox oraz systemu Standoblue z lakierem bezbarw nym Standocryl
VOC Xtreme Clear K9580.
Zdolność realizacji dodatkow ych zleceń w ciągu dnia pracy.
Ocena szkody oraz bieżący nadkład pracy decydują o przyjęciu zlecenia.
Uzgadniając czas w ykonania zlecenia zapew niamy klienta o rzetelności sw ojej pracy.
Więcej informacji.
Skontaktuj się z nami.
Pakiet marketingowy NAPRAWY W 1 DZIEŃ
składa się z plakatu, ulotki oraz rollupu.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania projektu
graficznego.
http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_pl/pl_PL/marketing-services/marketing-programs/1-day-repair.print.html