Teorie instytucji i socjologia organizacji Institutional Theories and

Komentarze

Transkrypt

Teorie instytucji i socjologia organizacji Institutional Theories and
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
KOŹMIŃSKI UNIVERSITY
SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011
SEMESTR zimowy
NAZWA PRZEDMIOTU/
Teorie instytucji i socjologia organizacji
NAZWA PRZEDMIOTU W
JEZYKU ANGIELSKIM
Institutional Theories and Organizational
Sociology
KOD PRZEDMIOTU
LICZBA PUNKTÓW ECTS
OSOBA (Y)
PROWADZĄCA (E)
Stopień
naukowy
Prof.dr
hab.
Imię i Nazwisko
Włodzimierz
Pańków
Katedra / Instytut
/ Centrum
Katedra Nauk
Społecznych
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
(JEŚLI INNA NIŻ PROWADZĄCA)
PREREKWIZYTY *
(warunki wstępne)
KOREKWIZYTY
CELE KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest opanowanie przez doktorantów
podstawowych pojęć, definicji, koncepcji i teorii służących
do opisu i wyjaśniania procesów powstawania,
funkcjonowania i przekształceń świata instytucji i
organizacji, w ich wzajemnym powiązaniu i
oddziaływaniu.
EFEKTY KSZTAŁCENIA: UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE
1. NABYCIE PRZEZ
STUDENTÓW WIEDZY I
UMIEJĘTNOŚCI
ROZUMOWANIA
TEORETYCZNEGO
2. NABYCIE PRZEZ
STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI
SAMODZIELNEGO
KRYTYCZNEGO MYŚLENIA,
WNIOSKOWANIA, OCENY I
STOSOWANIA TEORII W
PRAKTYCE
Wysłuchanie wykładów i uczestniczenie w dyskusjach
umożliwi
przyswojenie
przez
doktorantów
podstawowej siatki pojęć służących do zrozumienia
czym są instytucje i organizacje, jakie są wzajemne
powiązania tych struktur, podobieństwa i różnice oraz
ich powiązania z innymi elementami społecznego
środowiska człowieka, a w szczególności – ze światem
dóbr i usług oraz światem wartości i norm, w jaki
sposób one powstają i przekształcają się,
jakie
funkcje spełniają te struktury w systemie kultury i
systemie władzy, a także względem swoich
uczestników i otoczenia.
Przyswojenie przez doktorantów specyficznego języka
teorii instytucji i socjologii organizacji pomoże
doktorantom lepiej zrozumieć i wyjaśnić mechanizmy
funkcjonowania instytucji i organizacji, w których
przyszło im pracować, które współtworzą i którymi często
kierują i które zamierzają tworzyć i przekształcać w
przyszłości. To samo odnosi się do ich zdolności i
umiejętności zrozumienia głównych problemów i
dylematów współczesnych gospodarek i społeczeństw,
3. NABYCIE PRZEZ
STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI,
PRACY W ZESPOŁACH,
PRZYWÓDZTWA
ORGANIZACYJNEGO,
WZORÓW ETYCZNYCH,
ZACHOWAŃ I POSTAW
SPOŁECZNYCH,
ŚWIADOMOŚCI TRWAŁEGO
ROZWOJU EKOSYSTEMU
przeżywających napięcia i kryzysy związane z
interakcjami i sprzecznymi oddziaływaniami
mechanizmów rynkowych i struktur instytucjonalnych, a
w szczególności państwowych.
Roczny kurs teorii instytucji i socjologii organizacji
będzie uwieńczony esejami, których autorzy, opierając
się
na
przyswojonej
wiedzy
teoretycznej
i
wykorzystując praktyczną (empiryczną) znajomość
określonych instytucji i organizacji, zaprezentują
konkretne przypadki analizy ich funkcjonowania, ze
szczególnym naciskiem na problemy i procesy
instytucjonalizacji
i
de-instytucjonalizacji,
restrukturyzacji, przeżywanych kryzysów, a nawet
destrukcji. Eseje te mają kształtować u doktorantów
zdolność krytycznego podejścia, demistyfikacji i
demitologizacji w analizie świata instytucji i
organizacji.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
LICZBA GODZIN
1. Zasadnicze elementy społecznego środowiska człowieka
2. Dobra i usługi a potrzeby i interesy; typologie dóbr (usług),
potrzeb i interesów.
3. Wartości, anty-wartości i normy a dobra społeczne i „cnoty”
obywatelskie.
4. Instytucje i organizacje jako „produkty” i elementy kultury.
5. Sens pojęcia „instytucja” i jego główne definicje; typologie
instytucji.
6. Metafory i główne koncepcje organizacji; znane typologie
organizacji.
7. Realne i formalne związki pomiędzy instytucjami i
organizacjami, funkcje gospodarstwa domowego jako ogniwa
„pośredniczącego”.
8. Instytucje i organizacje: podobieństwa i różnice.
9. Instytucje i organizacje jako czynniki statyki i dynamiki
społecznej.
10. Układy i systemy instytucjonalno-organizacyjne; problemy
równowagi instytucjonalnej.
11. Procesy transferów i przekształceń instytucjonalnych.
12. Procesy instytucjonalizacji: podejście „fazowe” i interakcyjne.
RAZEM LICZBA GODZIN:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
SUGEROWANA LICZBA GODZIN PRACY WŁASNEJ STUDENTA ***
50
CAŁKOWITA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA
STUDIOWANIE PRZEDMIOTU
74
DESCRIPTION OF THE MODULE IN ENGLISH (MAX 300 SYMBOLS
Course “Institutional Theories and Organizational Sociology” approaches the mains
concepts, definitions and theories describing the institutions and organizations,
their reciprocal, formal and “material relations” and inter-connections between
them and another dimensions of the social system: the culture, the system of
power, the market, the educational system, the household etc. All theses elements
present the new approach in the theories of institution and sociology of
organizations developed by the course’s Author.
UMIĘDZYNARODOWIENIE
KSZTAŁCENIA
ASPEKTY
ODPOWIEDZIALOŚCI
SPOŁECZNEJ I ETYCZNEJ
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ (zaleca się podawanie do trzech pozycji)
LP.
1.
2.
3.
AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY
Barbara Gąciarz, Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty. Warszawa
2004, Wydawnictwo IFiS PAN, str. 23 – 56.
Claus Offe, Projektowanie instytucji w krajach Europy Wschodniej w okresie
przemian, w: „Narodziny demokratycznych instytucji”, pod red. Jerzego Hausnera.
Kraków 1995r. Wydawnictwo Fundacji „Polska Praca”.
Gareth Morgan, Obrazy organizacji. Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ (zaleca się podawanie do pięciu pozycji)
LP.
AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY
1.
Beata Radzka, Nowy i stary instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii. Warszawa, 2009,
Wydawnictwa ALK, Master of Business Administration, nr 2 (97), str. 62-74.
Piotr Chmielewski, Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady.
Warszawa 1994, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
Wojciech Pawlak, Instytucje i zmiana społeczna w teorii D.Northa, Warszawa 1993,
Studia Socjologiczne, nr 1.
Aleksandra Jasińska-Kania. Neoinstytucjonalizm. Wstęp. W: Jasińska-Kania, A.,
Nijakowski, L., Szacki, J., Ziółkowski, M., (wyb.) Współczesne teorie socjologiczne, t.I,
Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2.
3.
4.
5.
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU (można podać dowolną liczbę pozycji)
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
AUTOR, TYTUŁ, MIEJSCE I ROK WYDANIA, WYDAWNICTWO, STRONY
Mary Jo Hatch, Teoria organizacji. Warszawa 2002. Wydawnictwo Naukowe PWN
James G. March, Johan P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki.
Warszawa 2005. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Michel Crozier, Erhard Friedberg, Człowiek i system. Ograniczenia działania
zespołowego. Warszawa 1982. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Włodzmierz Pańków, Instytucje pracy w procesach transformacji. Polskie
doświadczenia z lat 1990-92. Warszawa 1993, Wydawnictwa IFiS PAN.
FORMA ZALICZENIA (pisemna, ustna, projekt)
Proszę szczegółowo wyjaśnić jakie elementy będą składały się na ocenę końcową i jaka jest ich waga
RODZAJ
SPRAWDZANYCH
KOMPETENCJI
FORMA SPRAWDZIANU
SPRAWDZANIE
NABYTEJ WIEDZY I
ROZUMOWANIA
TEORETYCZNEGO
Jedyną formą zaliczenia
przedmiotu jest esej
teoretyczno-empiryczny,
związany tematyką z
projektem pracy
doktorskiej i wykazujący
opanowanie materiału
CZAS TRWANIA
PROCENTOWY
WPŁYW NA
OGÓLNĄ
OCENĘ
przedstawionego w
trakcie wykładów i
zawartego w zaleconej
literaturze.
SPRAWDZANIE
NABYTYCH
UMIEJĘTNOŚCI (Z
ZAKRESU
DYSCYPLINY I
KOMUNIKACJI
ORAZ ZACHOWAŃ I
POSTAW
SPOŁECZNYCH,
WZORÓW
ETYCZNYCH)
EGZAMIN W
TERMINIE
POPRAWKOWYM –
jeśli forma egzaminu
będzie inna niż w
pierwszym terminie
INNE UWAGI WŁASNE
KIERUNEK
SD
ROK STUDIÓW / SEMESTR STUDIÓW
I/1
SPECJALNOŚĆ
TYP PRZEDMIOTU podstawowy P / kierunkowy K / specjalnościowy S
P
POZIOM PRZEDMIOTU **
Z
podstawowy P /
średnio zaawansowany Ś /
zaawansowany Z
RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN NAUCZANIA, W TYM:
Wykład – wprowadzenie do tematyki zajęć przez prowadzącego
Ćwiczenia
24
Konwersatorium z wykładowcą
Warsztaty grupowe
Spotkania z praktykami
Laboratorium
Projekty
E-learning
Seminaria dyplomowe
Inne metody
Egzamin
FORMA STUDIÓW
stacjonarne S / niestacjonarne NS
POZIOM STUDIÓW
pierwszego stopnia I ST / drugiego stopnia II ST / magisterskie jednolite MJ
JĘZYK WYKŁADOWY
(polski / obcy – jaki)
NS
SD
Polski
*
Zakres wiadomości / umiejętności / kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed
rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które
należy zaliczyć wcześniej
** Poziom przedmiotu można zdefiniować przy pomocy takich czynników jak:
- warunki wstępne (dopuszczające)
- efekty kształcenia
- informacje bibliograficzne –
*** W standardach ECTS przyjęto, że na 1 godzinę zajęć prowadzonych na Uczelni (wykład, ćwiczenia)
przypadają 2 godziny pracy własnej studenta